Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører ved kommercielle anvendelser. Den er beregnet til græsslåning på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner og kommercielle områder.

Important: Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g249978

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ANSI B71.4-2017.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter maskinen.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Sænk klippeenheden/-erne.

  • Udkobl drevene.

  • Aktiver parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed).

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078

CE-indviklingsmærkat 138-9038

decal138-9038
decal140-7090

Opsætning

Påsætning af indviklingsmærkaten

CE-plæneklippere

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-indviklingsmærkat4

Important: Denne procedure er påkrævet for alle CE-lande og alle områder, hvor engelsk ikke er et officielt sprog.

 1. Drej akslens afskærmning for at få adgang til den eksisterende indviklingsmærkat (Figur 3).

  g270806
 2. Rengør den eksisterende indviklingsmærkat og afskærmningsområdet omkring mærkaten.

 3. Fjern bagsiden fra CE-indviklingsmærkaten.

 4. Placer CE-indviklingsmærkaten over den eksisterende indviklingsmærkat (Figur 3).

 5. Gentag trin 1 til 4 for akslens 3 andre akselafskærmninger.

Montering af skjolddækslets greb

Ikke-CE-plæneklippere

Dele, der skal bruges til dette trin:

Greb6
 1. Fjern plæneklipperskjoldets dæksler. Se Afmontering af skjolddækslerne.

 2. Fjern trykmøtrikken, der fastgør bolten til skjolddækslet, og fjern bolten fra dækslet (Figur 4).

  g264078
 3. Monter plæneklipperskjoldets dæksel med grebet. Se Montering af skjolddækslerne.

 4. Gentag trin 1 til 3 for de resterende skjolddæksler.

Justering af trækstangspositionen på bugseringskøretøjet

Juster bugseringskøretøjets trækstang (Figur 5) til den forlængede position. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

g250235

Justering af plæneklipperens bugsertræk

Vurdering af arbejdsområdet

Tag højde for følgende forhold for arbejdsområdet, når plæneklipperens bugsertrækposition bestemmes:

 • På plæner med bakker og fordybninger i konturen: Indstil bugsertrækket til en kortere længde.

 • På overvejende flade plæner: Indstil bugsertrækket til en længere længde.

Note: Hvis arbejdsområdet er en blanding af flade og bakkede områder, skal du muligvis indstille bugsertrækket til en midterposition.

Justering af bugsertrækkets længde

Note: Plæneklipperens bugsertræk har 5 trækstangpositioner, der kan justere længden med 20 cm.

 1. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker, 2 maskinskruer og 2 spændeskiver, der fastgør bugsertrækkets rør til modtagerrøret (Figur 6).

  g337425
 2. Juster positionen af bugsertrækkets rør på modtagerrøret i henhold til den position, som du bestemte i trin Vurdering af arbejdsområdet.

 3. Monter bugsertrækkets rør på modtagerrøret med de flangelåsemøtrikker, maskinskruer og spændeskiver, du fjernede i trin 1.

 4. Tilspænd møtrikkerne og maskinskruerne til et moment på 91 til 113 Nm.

Justering af gaffeltrækket

Dele, der skal bruges til dette trin:

Koblingstap2
Låseclips2

Note: Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få den valgfri trækkrog.

 1. Mål højden fra jorden til toppen af bugseringskøretøjets bugsertræk.

 2. Juster transportrammens bugsertræk op eller ned i henhold til målingen af maskinbugsertrækket. Brug de korrekte monteringshuller som vist i tabellen nedenfor og i Figur 7.

  Højde på bugseringskøretøjets bugsertrækRammemonteringshuller
  Under 36 cmBrug hullerne 2 og 4
  Over 36 cmBrug hullerne 1 og 3
  g338124
 3. Fastgør rammetrækket til maskinbugsertrækket med koblingstappen og låseclipsen. SeKobling af plæneklipperen til bugseringskøretøjet.

 4. Fjern ringstiften fra donkraften, og drej donkraften, så den er i opbevaringsposition. Monter ringstiften for at fastgøre den i opbevaringspositionen.

Montering af kraftudtagets drivaksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

Halvdel af kraftudtagets drivaksel (forrest)1
 1. Ret det indvendige rør i den bageste halvdel af kraftudtagets drivaksel ind efter det udvendige rør på den forreste halvdel af kraftudtagets drivaksel, og skub rørene sammen (Figur 8).

  Important: Enderne på det indvendige og det udvendige rør i kraftudtagets drivaksel kan kun samles på én måde – tving dem ikke sammen.

  g337429
 2. Flyt kraftudtagets drivaksel hen på slangeholderens drivakselstøtte (Figur 9).

  g337430
 3. Forlæng kraftudtagets drivaksel delvist for at få adgang til smøreniplen nær midten af drivakslens indvendige afskærmning (Figur 10).

  g264298
 4. Påfør fedt på smøreniplen på det teleskopiske drivaksels led som vist i Figur 10.

Montering af skjoldlåsrebet på plæneklipperen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Skjoldlåsreb1
 1. Før enden af skjoldlåsrebet igennem hullet i låsegrebet, og fastgør rebets forsvarligt (Figur 11).

  g272421
 2. Før skjoldlåsrebets løse ende fra låsegrebet gennem de 2 slangeholdere (Figur 12).

  g337426

Produktoversigt

g337427
g337428

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Specifikationer for bugseringskøretøj

Mindste nominelle udgangseffekt for kraftudtaget26 kW (35 hk)
Anbefalet kraftudtagshastighed540 o/min
Kraftudtagets rotationMed uret (set fra bugseringskøretøjets bagende)
Kraftudtagets spindel34,8 mm i diameter, 6 noter
Min. hydraulisk tryk137,9 bar
BugseringssystemTrækstang og tap – 25 mm i diameter
Gaffeltræk (kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få en valgfri trækkrog)

Specifikationer for plæneklipper

Vægt 1.354 kg
Trækstangsvægt 313 kg
BreddePlæneklipperposition381 cm
 Transportposition – Klippehøjde på 13 mm218 cm
HøjdePlæneklipperposition78 cm
 Transportposition193 cm
LængdeFuldt forlænget bugsertræk371 cm
Klippebredde 365 cm
Klippehøjde 13 til 102 mm
Klippekapacitet9,7 km/t3,5 hektar/t (8,7 acres/t)
Maksimal transporthastighed 30 km/t

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Hold hænder væk fra områder med drejesamlinger, når du håndterer kraftudtagets drivaksel.

 • Træd ikke på, over eller under kraftudtaget eller drivakslerne.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Brug ikke notadaptere eller forlængere til kraftudtaget.

 • Brug kun et bugseringskøretøj til plæneklipperen, der har en maksimal kraftudtagshastighed på 540 o/min. (9 omdrejninger pr. sekund).

 • Sørg for, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger er korrekt monteret og vedligeholdt. Udskift manglende, beskadigede eller slidte afskærmninger og sikkerhedsanordninger, før maskinen anvendes.

 • Sørg for, at kraftudtagets drivaksel ikke berører trækstangen

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Sørg for, at bugseringskøretøjet er egnet til brug med en plæneklipper med denne vægt ved at rådføre dig med leverandøren eller producenten af bugseringskøretøjet.

Betjeningsanordninger på traktoren

Bliv fortrolig med betjeningen af følgende betjeningsanordninger på traktoren, før du betjener plæneklipperen:

 • Indkobling af kraftudtaget

 • Motor-/kraftudtagshastighed

 • Betjening af bagredskabet (hæv/sænk)

 • Betjening af hjælpeventil

 • Kobling

 • Gashåndtag

 • Gearvalg

 • Parkeringsbremse

  Important: Se traktorens betjeningsvejledning for at få betjeningsanvisninger.

Betjeningsanordninger på udkrydsningstraktionsenhed

Se udkrydsningstraktionsenhedens betjeningsvejledning for at få oplysninger om betjeningsanordningerne og betjening samt yderligere oplysninger om, hvordan køretøjet indstilles til dette redskab.

Kraftudtagets hastighed

Plæneklipperen er konstrueret til drift med en kraftudtagshastighed på op til 540 o/min. De fleste bugseringskøretøjers omdrejningstæller har en angivelse af en kraftudtagshastighed på 540 o/min.

Uddannelsesperiode

Find et område uden forhindringer, og øv dig i at betjene plæneklipperen, før du bruger den. Brug bugseringskøretøjet med de anbefalede gearindstillinger og kraftudtagsdrevhastigheder, og bliv helt fortrolig med bugseringskøretøjet og plæneklipperens køreegenskaber. Øv dig i at hæve og sænke plæneklipperskjoldene, stoppe og starte kraftudtagsdrevet og justere maskinen efter tidligere kørte baner. Når du øver dig, bliver du mere fortrolig med betjeningen af plæneklipperen, og du lærer de korrekte græsklipningsteknikker at kende.

Forsigtig

Et redskab i drift kan forårsage personskade.

For at undgå personskade må du ikke efterlade førersædet uden først at udkoble kraftudtagsdrevet, aktivere parkeringsbremsen, slukke motoren og fjerne nøglen. Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt på plads, før du genoptager driften.

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Fare

  Lavt dæktryk forringer plæneklipperens stabilitet, når den transporteres. Dette kan forårsage væltning, der kan medføre personskade eller død.

  Betjen ikke plæneklipperen med for lavt dæktryk.

  1. Kontroller dæktrykket dagligt.

   Det bør være på 2,07 bar.

   g001055
  2. Hvis dæktrykket ikke er på 2,07 bar, skal du enten fylde eller fjerne luft fra dækkene.

  Kontrol af kraftudtagets og drivakslens afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kraftudtagets og drivakslens afskærmninger.
  1. Hvis drivakslen er monteret på bugseringskøretøjet, skal den afmonteres.

  2. Drej den forreste del af kraftudtagsakslens afskærmning en hel omgang (Figur 16).

   Note: Rengør eller udskift akslens afskærmning, hvis ikke den drejer ubesværet.

   g337431
  3. Bevæg den forreste del af kraftudtagsakslens afskærmning ind og ud for at sikre, at den ubesværet bevæger sig frem og tilbage (Figur 16).

   Note: Rengør eller udskift akslens afskærmning, hvis ikke den bevæger sig ubesværet frem og tilbage.

  4. Hvis drivakslen ikke er monteret på bugseringskøretøjet, skal den monteres. Se Montering af drivakslen på kraftudtaget.

  5. Kontroller, at tilbageholdelseskæden er monteret mellem den forreste del af kraftudtagsakslens afskærmning og et stationært punkt på bugseringskøretøjet (Figur 17).

   g264215
  6. Kontrollér, at tilbageholdelseskæderne til drivakslens afskærmninger er forbundet med den midterste gearkasse og gearkasserne på hvert plæneklipperskjold (Figur 18, Figur 19, Figur 20 og Figur 21).

   g311063
   g311061
   g311060
   g311062
  7. Kontroller, at de 7 slangeklemmer forsvarligt fastgør drivakslens afskærmninger til midten og skjoldenes gearkasser (Figur 22).

   g264297

  Brug af bugsertrækkets donkraft

  Understøttelse af plæneklipperen med donkraften

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sæt gearstangen i positionen NEUTRAL.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  3. Fjern stift, og drej bugsertrækkets donkraft til lodret position (Figur 23).

   g337432
  4. Ret hullet i bugsertrækket ind efter hullet i donkraften (Figur 23).

  5. Sæt stiften gennem hullerne i bugsertrækket og donkraften (Figur 23).

  6. Drej donkraftens håndtag, indtil donkraften understøtter plæneklipperens vægt fuldstændigt.

  7. Bloker begge plæneklipperens dæk (Figur 24).

   g337433
  8. Kobl hydraulikslangerne og kraftudtagets drivaksel fra bugseringskøretøjet.

  9. Kobl tilkoblingen fra bugsertrækket.

  10. Kør bugseringskøretøjet i en lige linje væk fra plæneklipperen.

  Opbevaring af donkraften

  1. Sørg for, at plæneklipperen er forsvarligt fastgjort til bugseringskøretøjet.

  2. Drej donkraftens håndtag for at hæve donkraftpuden helt. Se Figur 23 i Understøttelse af plæneklipperen med donkraften.

  3. Fjern stiften, og drej bugsertrækkets donkraft til vandret position.

  4. Ret hullet i bugsertrækket ind efter hullet i donkraften.

  5. Sæt stiften gennem hullerne i bugsertrækket og donkraften.

  Montering af plæneklipperen på bugseringskøretøjet

  Klargøring af bugseringskøretøjet og plæneklipperen

  1. Sørg for, at plæneklipperen er understøttet af bugsertrækkets donkraft. Se Brug af bugsertrækkets donkraft.

  2. Sænk 3-punktstilkoblingen. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

  3. Hvis monteret, skal ringstiften, gaffelbolten og den øverste 3-punktskobling afmonteres fra øverste koblingsbeslag (Figur 25).

   g250419
  4. Juster stabilisatorarmene (Figur 26) til yderste position. Se bugseringsmaskinens betjeningsvejledning.

   g264148
  5. Hvis plæneklipperen har et bugsertræk med stift, skal låseclipsen og koblingsstiften afmonteres fra bugsertrækket.

  6. Hvis dit bugseringskøretøj har en trækkrog, skal den åbnes.

  Valg af trækstang til plæneklipperen

  • Koblingsstiftens diameterhul: 31,75 mm.

  • Arbejdshøjde: 33,4 til 40 cm. Se Figur 27.

   g250512
  • Sørg for, at trækstangen ikke kommer i berøring med kraftudtagsakslen.

  Kobling af plæneklipperen til bugseringskøretøjet

  1. Brug donkraftens håndtag til at hæve eller sænke bugsertrækkets donkraft og justere bugsertrækket til trækstangen eller trækkrogen (Figur 28).

   g337423
  2. Hæv 3-punktstilkoblingen helt. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

   Note: Lås 3-punktstilkoblingen, når den er monteret.

  3. Juster bugseringskøretøjets trækstang eller trækkrog efter plæneklipperens bugsertræk (Figur 28).

  4. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  5. Fastgør bugsertrækket som følger:

   • Hvis plæneklipperen er udstyret med et bugsertræk med stift, skal koblingsstiften sættes gennem hullerne i bugsertrækket og trækstangen, og stiften fastgøres med låseclipsen (Figur 29).

    g337424
   • Hvis dit bugseringskøretøj har en trækkrog, skal du lukke og låse krogen.

  6. Hæv donkraften helt (Figur 29).

  7. Fjern stiften, der fastgør donkraften til bugsertrækket, drej donkraften til vandret position, og fastgør hakket til bugsertrækket med stiften (Figur 29).

  Montering af drivakslen på kraftudtaget

  1. Ret lyntilslutningskoblingen på kraftudtagets drivaksel ind efter kraftudtagets udgangsaksel (Figur 30).

   g337434
  2. Træk lyntilslutningskoblingens låsekrave tilbage (Figur 31).

   g250500
  3. Mens låsekraven trækkes tilbage, trækkes kraftudtagets drivakselgaffel frem, og koblingens sokkel føres over noterne på kraftudtagets udgangsaksel (Figur 31).

  4. Sørg for, at låsen på lyntilslutningskoblingen kører forsvarligt fast på rillen på kraftudtagets udgangsaksel.

  5. Sørg for, at afskærmningen er placeret over drivakslens gaffel (Figur 31).

  6. Fastgør tilbageholdelseskæden til et stationært punkt på bugseringskøretøjet (Figur 32).

   Important: Sørg for, at der er tilstrækkelig slæk i tilbageholdelseskæden til, at maskinen kan drejes i begge retninger.

   g264215

  Tilslutning af hydraulikslangerne

  1. Find lynfrakoblingsfittingsene til bagredskabets hæve- og sænkekredsløb på bugseringskøretøjet.

  2. Fjern støvdækslerne fra lynfrakoblingsfittingsene på bugseringskøretøjet.

  3. Afmonter det sorte støvdæksel fra lynfrakoblingsfittingen på plæneklipperens slange til cylinderforlængelse

  4. Tilslut lyntilslutningsfittingen for slangen til cylinderforlængelse til lynfrakoblingskoblingen for bagredskabets sænkekredsløb (Figur 33).

   g250538
  5. Fjern den røde støvhætte fra lynfrakoblingsfittingen for plæneklipperens slange til cylindertilbagetrækning

  6. Tilslut lynfrakoblingsfittingen for slangen til cylindertilbagetrækning til lynfrakoblingen for bagredskabets hævekredsløb.

  Føring af skjoldlåsrebet på maskinen

  1. Før skjoldlåsrebet fra slangeholderen mod førersædet (Figur 34).

   Important: Sørg for, at der er tilstrækkelig slæk i rebet til, at plæneklipperen kan dreje helt til højre og venstre bag bugseringskøretøjet, uden at dette strækker rebet, og så det samtidig ikke berører kraftudtagets drivaksel.

   g250665
  2. Fastgør rebet til den fastgjorte chassiskomponent på bugseringskøretøjet, f.eks. styrtbøjlerøret (Figur 34).

   Important: Fastgør ikke skjoldlåsrebet til sædet, rattet eller grebet på en betjeningsanordning.

  3. Fjern stopklodserne fra plæneklipperens hjul.

  Under betjening

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed under drift

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på plæneklipperen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at kraftudtaget er udkoblet, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Kraftudtaget må ikke køre, mens skjoldene er hævet i en højde over positionen for det delvist øvre stop.

  • Stop plæneklipperen, når du ikke klipper græs.

  • Stands maskinen, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du efterser redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

  • Plæneklipperen er tung. Når den er koblet til et bugseringskøretøj og er i den hævede position, påvirker plæneklipperens vægt stabilitet, bremse- og styreevne. Udvis forsigtighed under transport mellem arbejdsområder.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (herunder justering af klippehøjden), skal du gøre følgende:

   • Sørg for, at kraftudtaget er udkoblet.

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk plæneklipperskjoldene.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro® Company.

  • Hvis du skal afmontere eller reparere ståldele i kraftudtagets drivaksel (rør, lejer, samlinger osv.), skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler. Afmontering af komponenter med henblik på reparation og genmontering kan beskadige visse dele, hvis dette ikke udføres med specialværktøj af uddannede teknikere.

  • Betjen ikke plæneklipperen, hvis kraftudtaget eller drivakslens afskærmninger mangler.

  • Vær forsigtig, når du drejer maskinen, så bugseringskøretøjets hjul ikke berører kraftudtagets drivaksel.

  • Fastgør hydraulikslanger, elektriske ledninger, reb og andre genstande for at forhindre, at de kommer i berøring med afskærmningen for kraftudtagets drivaksel.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på bugseringskøretøjet.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndskubbet plæneklipper.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenheden/-erne forblive sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenheden/-erne ved betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig med andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Hold altid maskinen i gear, når du kører ned ad skråninger. Der må ikke køres i frigear ned ad bakke (gælder kun enheder med geardrev).

  Sænkning af plæneklipperskjoldene fra transportpositionen

  1. Sørg for, at kraftudtaget er i positionen OFF (fra). Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

  2. Flyt plæneklipperen til et fladt område, der er stort nok til at understøtte plæneklipperens skjold.

  3. Sørg for, at der ikke er omkringstående i nærheden.

  4. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til LøFTEPOSITIONEN. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

   Plæneklipperskjoldene kan løfte sig en smule, og trykket på skjoldlåsene reduceres.

  5. Træk i skjoldlåsrebet, og hold det (Figur 35).

   Skjoldlåsene udløses.

   g250665
  6. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til SæNKEPOSITIONEN. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

   Plæneklipperskjoldene sænkes til jorden (Figur 36).

   g337435
  7. Slip rebet og redskabets betjeningsanordning, når skjoldene er sænket helt til jorden.

  8. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til FLYDEPOSITIONEN. Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning.

  Hævning af plæneklipperskjoldet under græsklipning

  Brug denne fremgangsmåde til at hæve plæneklipperskjoldene en smule, når du drejer maskinen rundt for enden af en klippebane.

  Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning for at få vejledning i brug af bagredskabets betjeningsanordning.

  1. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til LøFTEPOSITIONEN.

   Skjoldene hæves, og løftestifterne berører området med det delvis øvre stop på skjoldlåsene.

   Note: Træk ikke i skjoldlåsrebet.

   g337437g250715
  2. Drej bugseringskøretøjet, og juster det til næste klippebane.

  3. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til SæNKEPOSITIONEN.

  Hævning af plæneklipperskjoldene til transportpositionen

  Se bugseringskøretøjets betjeningsvejledning for at få vejledning i brug af kraftudtaget og bagredskabets betjeningsanordning.

  Note: Hvis låsene på det bageste plæneklipperskjold ikke griber fat i skjoldstifterne, skal skjoldlåsenes højde justeres. Se Justering af det bageste plæneklipperskjolds låse.

  1. Flyt plæneklipperen til et plant område.

  2. Sluk for kraftudtaget.

  3. Træk i skjoldlåsrebet, og hold det (Figur 38).

   g250665
  4. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til HæVEPOSITIONEN.

   Hævning af plæneklipperskjoldene til TRANSPORTPOSITIONEN (Figur 39).

   g337437
  5. Slip rebet og redskabets betjeningsanordning, når skjoldene er hævet helt.

   Skjoldlåsene griber fat i skjoldstifterne (Figur 40).

   g337438
  6. Flyt betjeningsanordningen til bagredskabets kredsløb til SæNKEPOSITIONEN, indtil skjoldlåsene understøtter skjoldenes vægt.

  Justering af klippehøjden

  1. Hvis plæneklipperen er monteret på bugseringskøretøjet, skal du gøre følgende:

   1. Sørg for, at kraftudtaget er udkoblet.

   2. Hvis plæneklipperskjoldene er i transportpositionen, skal skjoldene sænkes. Se Sænkning af plæneklipperskjoldene fra transportpositionen.

   3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Bestem den højde, som du vil klippe græsset i.

  3. Løsn de 4 låsemøtrikker, der fastgør plæneklipperskjoldets 4 klippehøjdejusteringsanordninger (Figur 41).

   g337450g337451
  4. Arbejd med én skjoldrulle ad gangen. Drej justeringsmaskinskruen for at hæve eller sænke plæneklipperen, indtil pilen flugter med den klippehøjde, du bestemte i trin 2.

  5. Tilspænd låsemøtrikkerne for de 2 klippehøjdejusteringsanordninger.

  6. Gentag trin 4 og 5 for den anden rulles klippehøjdejusteringsanordninger.

  7. Gentag trin 3 til 6 for de andre skjold.

  Sådan foretages et skarp sving

  1. Sæt bugseringskøretøjet i LAVT GEAR eller til LAV HASTIGHED.

  2. Kør maskinen langsomt, og styr den, så den foretager et skarpt sving.

   Important: Overskrid ikke den maksimale vinkel på 75° mellem bugseringskøretøj og plæneklipper.

   g337455
  3. Kontroller, at der er afstand mellem bugseringskøretøjets dæk og plæneklipperens dele, mens du drejer (Figur 43).

   Note: Hvis dækket er for tæt på plæneklipperen, skal svinget foretages mere gradvist.

   g264252

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  • Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  • Træd ikke på, over eller under drivakslen.

  • Brug ikke tilbageholdelseskæden på kraftudtagsakslens afskærmning til at støtte akslen, når plæneklipperen transporteres eller opbevares.

  • Kraftudtagsakslen må ikke hvile på jorden.

  • Kraftudtagsakslens afskærmninger må ikke trækkes fra hinanden.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Rengør og efterse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør og efterse plæneklipperen.
 • Hæv plæneklipperskjoldene, og vask dem grundigt.

  Bindepunkter

  g337456

  Transport af maskinen

  Important: Hæv og lås skjoldene, inden du læsser maskinen på eller af en anhænger.

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  Se bugseringschassisets og bugseringskøretøjets betjeningsvejledning for oplysninger om maskinens bindepunkter.

  1. Kør bugseringskøretøjet op ad rampen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sænk donkraften.

  4. Fastgør maskinen ved hjulene med stropper, kæder eller kabler.

   Note: Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

  5. Placer klodser ved maskinens hjul på anhængeren eller lastbilens lad.

  6. Sørg for, at kraftudtagets drivaksel er koblet til et bugseringskøretøj eller fastgjort til plæneklipperens bugsertræk.

  Vedligeholdelse

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Advarsel

  Hvis plæneklipperskjoldene hæves uden at låses, kan skjoldene sænke sig uventet og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Hæv alle skjolde helt, og kontroller, at stifterne på alle løftearmene aktiverer låsene.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Kontroller plæneklipperremmene.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller kraftudtagets og drivakslens afskærmninger.
 • Smør det homokinetiske led på kraftudtagets drivaksel.
 • Kontroller skæreknivene.
 • Efter hver anvendelse
 • Rengør og efterse plæneklipperen.
 • For hver 50 timer
 • Smør det teleskopiske drivaksels led.
 • Smør drivakslens kardanled.
 • Smør forskydningsleddene på drivakslens afskærmning.
 • Smør løftearme, hydraulikcylindre, låse og slagstivere (desuden skal plæneklipperen smøres straks efter hver vask).
 • Smør spindlerne.
 • Smør remstrammeren.
 • Smør skjoldrullerne (desuden skal rullerne smøres straks efter hver vask).
 • Kontroller væskestanden i gearkassen.
 • For hver 500 timer
 • Efterse gearkasse- og spindellejer.Udskift slidte eller beskadigede gearkasse- og spindellejer efter behov.
 • Før opbevaring
 • Gennemfør alle 50 timers vedligeholdelsesprocedurer.
 • Fjern alt snavs.
 • Efterse rullelejerne.Udskift slidte eller beskadigede rullelejer efter behov.
 • Mal beskadigede overflader.
 • Årlig
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Efterse kraftudtagsakslens noter for tegn på slitage.
 • Efterse bugsertrækket for tegn på slitage.
 • Løft af plæneklipperen

  1. Løft plæneklipperen ved akselhalvdelene som vist i Figur 45.

   g264176
  2. Brug donkrafte til at understøtte plæneklipperen.

  Adgang til plæneklipperskjoldene

  Afmontering af skjolddækslerne

  1. Åbn de 3 låse, der fastgør plæneklipperskjoldets dæksel (Figur 46).

   g251061
  2. Løsn grebet eller bolten (CE-plæneklipperskjold), der fastgør plæneklipperskjoldets dæksel til plæneklipperskjoldet (Figur 46).

  3. Løft og fjern dækslet fra skjoldet.

  4. Gentag trin 1 og 2 for det andet dæksel (Figur 46).

  Montering af skjolddækslerne

  1. Ret låsene på plæneklipperskjoldets dæksel ind efter hullerne i plæneklipperskjoldet (Figur 47).

   g254821
  2. Monter skjolddækslet på plæneklipperskjoldet (Figur 47).

  3. Fastgør dækslet (Figur 47) som følger:

   • Ikke-CE-plæneklippere: Skru grebet gennem dækslet og ind i plæneklipperskjoldet, og tilspænd grebet.

   • CE-plæneklippere: Skru bolten ind i plæneklipperskjoldet, og tilspænd bolten.

  4. Fastgør dækslets 3 låse til plæneklipperskjoldet (Figur 47).

  5. Gentag trin 1 til 4 for de andre dæksler, du fjernede (Figur 47).

  Smøring

  Smøremiddelspecifikationer

  Lithiumbaseret fedt nr. 2

  Smøring af kraftudtagsakslens homokinetiske led

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør det homokinetiske led på kraftudtagets drivaksel.
 • Smør de 3 smørenipler på forenden af kraftudtagets drivaksel med det angivne smøremiddel (Figur 48).

  g337452g337453

  Smøring af det teleskopiske drivaksels led

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør det teleskopiske drivaksels led.
  1. Forlæng kraftudtagets drivaksel delvist for at få adgang til smøreniplen nær midten af drivakslens indvendige afskærmning (Figur 49).

   g337454g264298
  2. Påfør fedt på de 4 smørenipler på det teleskopiske drivaksels led som vist i Figur 49.

  Smøring af drivakslens kardanled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør drivakslens kardanled.
 • Påfør det angivne smøremiddel på de 7 nipler på drivakslens kardanled som vist i Figur 50.

  g255328g255327

  Smøring af forskydningsleddene på drivakslens afskærmning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør forskydningsleddene på drivakslens afskærmning.
 • Påfør det angivne smøremiddel på de 6 smørenipler på forskydningsleddene på drivakslens afskærmning som vist i Figur 51.

  g337445g264213

  Smøring af løftearme, hydraulikcylindre, låse og slagstivere

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør løftearme, hydraulikcylindre, låse og slagstivere (desuden skal plæneklipperen smøres straks efter hver vask).
  • Påfør det angivne smøremiddel på løftearmene, hydraulikcylindrene og slagstiverne på venstre og højre plæneklipperskjold (Figur 52).

   g337447
  • Påfør smøremiddel på løftearmene, hydraulikcylindrene og slagstiverne på det midterste plæneklipperskjold (Figur 53).

   g302979

  Smøring af spindlerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør spindlerne.
 • Påfør det angivne smøremiddel på de 3 spindlers smørenipler på hvert plæneklipperskjold (Figur 53).

  g251062

  Smøring af remstrammerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør remstrammeren.
 • Påfør det angivne smøremiddel på de 2 remstrammeres smørenipler på hvert plæneklipperskjold.

  g264169

  Smøring af skjoldrullerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør skjoldrullerne (desuden skal rullerne smøres straks efter hver vask).
  1. Påfør det angivne smøremiddel på skjoldrullelejerne på skjoldets venstre side (Figur 56).

   g337446
  2. Smør skjoldrullelejerne på skjoldets højre side (Figur 56).

  3. Gentag trin 1 og 2 for skjoldrullerne på de andre skjold.

  Eftersyn af gearkasserne

  Materiale, der anskaffes af kunden: PTFE-gevindforseglingsmiddel og en lille håndpumpe.

  Gearkassevæskespecifikation

  • Toro Premium Tractor Fluid

  • Mobilfluid™ 424-traktorhydraulikvæske

  Kontrol af væskestanden i gearkassen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller væskestanden i gearkassen.
  1. Fjern målepinden fra målepindens hul øverst i den midterste gearkasse (Figur 57 eller Figur 58).

   g255251
   g255263
  2. Kontroller den væskestand, der er angivet på målepinden (Figur 57 eller Figur 58).

   Væskestanden bør være mellem målepindens angivelser for fuld og påfyld.

   Note: Påfyld så meget olie, som det er nødvendigt, for at hæve niveauet mellem angivelserne for fuld og påfyld. Se Påfyldning af skjoldets gearkasse eller Påfyldning af den midterste gearkasse.

  3. Rengør målepindens og påfyldningsproppens gevind, og påfør PTFE-gevindforseglingsmiddel på gevindene.

  4. Skru målepinden i påfyldningshullet, og stram målepinden (Figur 57 eller Figur 58).

  5. Gentag trin 1 til 4 for skjoldgearkasserne.

  Udskiftning af smøremiddel i den midterste gearkasse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Årlig
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Aftapning af den midterste gearkasse

  g337443
  1. Brug adgangshullet på plæneklipperens bundstelplade, og placer en drænbakke under hullet (Figur 60).

   g255204
  2. Fjern aftapningsproppen fra drænåbningen på den midterste gearkasse, og lad smøremidlet løbe helt ud (Figur 60).

  3. Rengør aftapningsproppens gevind, og påfør PTFE-gevindforseglingsmiddel på gevindene.

  4. Monter aftapningsproppen i drænåbningen, og stram proppen.

  Påfyldning af den midterste gearkasse

  Midterste gearkasses væskekapacitet: 2,48 L

  1. Fjern målepinden fra målepindens hul øverst i den midterste gearkasse, og tør målepinden af (Figur 61).

   g255252
  2. Fjern påfyldningsproppen fra påfyldningshullet øverst på gearkassen (Figur 61).

  3. Påfyld 2,48 L af den angivne gearolie i gearkassen gennem påfyldningshullet (Figur 61).

  4. Skru målepinden i hullet, tag målepinden ud, og kontroller oliestanden (Figur 61).

   Væskestanden bør være mellem målepindens angivelser for fuld og påfyld.

   Note: Påfyld så meget olie, som det er nødvendigt, for at hæve niveauet mellem angivelserne for fuld og påfyld.

  5. Rengør målepindens og påfyldningsproppens gevind, og påfør PTFE-gevindforseglingsmiddel på gevindene.

  6. Skru målepinden i påfyldningshullet, og stram målepinden (Figur 61).

  7. Monter påfyldningsproppen i påfyldningshullet, og stram proppen (Figur 61).

  Skift af olien i skjoldets gearkasse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Årlig
 • Udskift smøremidlet i den midterste gearkasse.
 • Tømning af skjoldets gearkasse

  1. Fjern målepinden, der sidder oven på gearkassen (Figur 62).

   g255295
  2. Brug en sugepumpe gennem målepindens hul til at fjerne væske fra gearkassen (Figur 62).

  3. Gentag trin 1 og 2 for de andre skjoldgearkasser.

  Påfyldning af skjoldets gearkasse

  Skjoldgearkassens væskekapacitet: 1,06 L

  1. Påfyld 1,06 L af den angivne gearolie i gearkassen gennem målepindens hul (Figur 63).

   g255294
  2. Skru målepinden i hullet, tag målepinden ud, og kontroller oliestanden (Figur 63).

   Væskestanden bør være mellem målepindens angivelser for fuld og påfyld.

   Note: Påfyld så meget olie, som det er nødvendigt, for at hæve niveauet mellem angivelserne for fuld og påfyld.

  3. Rengør målepindens gevind, og påfør PTFE-gevindforseglingsmiddel på gevindene.

  4. Skru målepinden i påfyldningshullet, og stram målepinden (Figur 63).

  5. Gentag trin 1 til 4 for de andre skjoldgearkasser.

  Kontrol af plæneklipperremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller plæneklipperremmene.
 • Skæreknivenes drivremme, der holdes stramme af fjederbelastede styreremskiver, er slidstærke. Efter mange timers drift vil remmene imidlertid begynde at vise tegn på slitage. Tegn på, at en rem er slidt, omfatter: at remmen hviner, når den kører rundt, skæreknivene glider, når der klippes græs, remmen har flossede kanter, remmen har brændemærker og revner, og klippekvaliteten er ringe. Udskift remmene, hvis du bemærker nogen af disse forhold.

  g251058
  1. Fjern skjolddækslerne. Se Afmontering af skjolddækslerne.

  2. Efterse den korte og lange rem for tegn på beskadigelse eller kraftig slitage.

   Udskift beskadigede eller slidte remme. Se Udskiftning af plæneklipperremmene.

  3. Monter skjolddækslerne. Se Montering af skjolddækslerne.

  Udskiftning af plæneklipperremmene

  Note: For at udskifte den korte rem skal du fjerne den lange rem.

  Afmontering af den lange rem

  1. Afmonter remskærmene. Se Afmontering af skjolddækslerne

  2. Brug et ledhåndtag eller et lignende værktøj til at dreje den lange rems remspænder mod uret, og før remmen af spænderemskiven (Figur 65).

   g255022
  3. Før den lange rem af drivremskiven, den midterste spindelremskive og højre spindelremskive (Figur 65).

  4. Fjern remmen fra plæneklipperen.

   Note: Du skal muligvis dreje remmen, mens du fjerner den fra den midterste spindelremskive.

  Afmontering af den korte rem

  1. Afmonter remskærmene. Se Afmontering af skjolddækslerne.

  2. Afmonter den lange rem, hvis denne er monteret. Se Afmontering af den lange rem.

  3. Brug et ledhåndtag eller et lignende værktøj til at dreje den korte rems remspænder mod uret, og før remmen af spænderemskiven (Figur 66).

   g255020
  4. Tag den korte rem af drivremskiven, den midterste spindelremskive og højre spindelremskive

  5. Fjern remmen fra plæneklipperen.

   Note: Du skal muligvis dreje remmen, mens du fjerner den fra den midterste spindelremskive.

  Montering af den korte rem

  1. Før den korte rem omkring venstre spindelremskive og den nederste rille på den midterste spindelremskive (Figur 67).

   g255021
  2. Brug et ledhåndtag eller et lignende værktøj til at dreje remspænderen mod uret, og før remmen over spænderemskiven (Figur 67).

  Montering af den lange rem

  1. Før den lange rem omkring drivremskiven, den øverste rille på den midterste spindelremskive og den højre spindelremskive (Figur 68).

   g255023
  2. Brug et ledhåndtag eller et lignende værktøj til at dreje remspænderen mod uret, og før remmen over spænderemskiven (Figur 68).

  3. Monter skjolddækslerne. Se Montering af skjolddækslerne.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Hold skæreknivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

  Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Slib skæreknivene efter behov. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Fare

  Plæneklipperens skæreknive er skarpe og kan påføre dig skade.

  Bær kraftige læder- eller skærefaste handsker, når du håndterer skæreknivene.

  Fare

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod operatøren eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt kniven for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget kniv.

  Klargøring til eftersyn af plæneklipperens skæreknive

  Note: Plæneklipperen skal være monteret på bugseringskøretøjet, når du efterser plæneklipperens skæreknive.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt maskinen hen på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Hæv og lås plæneklipperskjoldene, sluk for motoren, og tag nøglen ud (Figur 69).

   g337444

  Kontrol af bøjede skæreknive på plæneklipperen

  1. Placer plæneklipperens skærekniv som vist i Figur 70.

   g337441
  2. Rengør bunden af plæneklipperskjoldet i området, der er i berøring med skæret på skæreknivens bagende (Figur 71).

   g255531
  3. Brug en kombinationsvinkelmåler til at måle afstanden mellem det rengjorte område på skjoldet og skærets spids (Figur 72).

   Notér din opmåling .

   g255530
  4. Drej skærekniven 180° (Figur 72).

  5. Mål afstanden mellem det rengjorte område på skjoldet og skærets spids (Figur 72).

   Notér din opmåling .

   Hvis forskellen mellem målene, du fandt frem til i trin 4 og 6, overskrider 3 mm, er skærekniven bøjet, og du skal udskifte den. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene

  6. Gentag trin 3 til 5 for de andre skæreknive på plæneklipperskjoldet eller trin 1 til 6 for de andre skjolde.

  Besigtigelse af knivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 73). Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af knivene.

  2. Efterse skæreknivene, især sejlområdet (Figur 73). Hvis skærekniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (Figur 73), skal du straks montere en ny skærekniv.

   Fare

   Hvis du lader skærekniven blive slidt, vil der danne sig en slids mellem den buede og den flade del af skærekniven. Før eller siden kan et stykke af skærekniven knække af og blive slynget ud fra husets underside, hvilket muligvis kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald for dig eller omkringstående personer.

   • Efterse jævnligt kniven for slid og skader.

   • Forsøg aldrig at rette en bøjet kniv ud eller at svejse en knækket eller revnet kniv.

   • Udskift en slidt eller beskadiget kniv.

   g004653

  Afmontering af skæreknivene

  Kniven skal udskiftes, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  Advarsel

  Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

  Bær handsker, eller pak knivens skarpe kanter ind i en klud.

  1. Hold på knivenden med en klud eller en tyk handske.

  2. Drej skæreknivsbolten med uret for at fjerne bolten (Figur 74).

   Important: Skæreknivsboltene har venstregevind

   g004480
  3. Fjern antiskalperingspladen og skærekniven fra spindelakslen (Figur 74).

  Slibning af knivene

  Advarsel

  Ved slibning af kniven kan stykker af kniven blive slynget ud og forårsage alvorlig personskade.

  Bær beskyttelsesbriller ved slibning af skæreknive.

  1. Slib skæret i begge ender af skærekniven (Figur 75).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000276
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 76).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og kan benyttes. Hvis skærekniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 77). Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

   g000277
   g004480

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 77).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter antiskalperingspladen og knivbolten (Figur 77).

   Important: Skæreknivsboltene har venstregevind.

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 Nm.

  Justering af plæneklipperhældningen

  Plæneklipperskjoldets hældning indstilles på fabrikken, så skjoldets bagside er højere end forsiden.

  Klargøring til justering af plæneklipperhældningen

  Materiale, der fremskaffes af kunden: en træklods på 51 mm

  1. På hvert plæneklipperskjold, som du skal justere plæneklipperhældningen for, skal du placere den midterste plæneklipperskærekniv som vist i Figur 78.

   g255552
  2. Sænk plæneklipperskjoldene til jorden.

  Nivellering af skjoldet

  1. Løsn den møtrik, der fastgør klippehøjdejusteringklodsen (Figur 79).

   g337448
  2. Flyt klippehøjdejusteringsanordningen op eller ned, indtil afstanden mellem toppen af justeringsklodsen og jorden er 124 mm (Figur 79).

  3. Gentag trin 1 og 2 for de andre klippehøjdejusteringsanordninger.

  Indstilling af skjoldets hældning

  Materiale, der fremskaffes af kunden: en træafstandsklods på 51 mm

  1. Løft bagklappen på bagsiden af plæneklipperskjoldet, og juster træklodsen på 51 mm mellem den bageste ende af den midterste plæneklipperskærekniv og jorden (Figur 80).

   Du bør føle let modstand, når klodsen glides mellem skærekniven og jorden.

   • Hvis afstanden mellem skærekniven og jorden er for stor, skal du bruge de 4 klippehøjdejusteringsanordninger til at sænke skjoldet.

   • Hvis træklodsen ikke kan glide mellem skærekniven og jorden, skal du bruge de 4 klippehøjdejusteringsanordninger til at hæve skjoldet.

   g337442
  2. Mål afstanden mellem toppen af justeringsklodsen og jorden (Figur 81).

   Drej klippehøjdejusteringsanordningen, indtil du opnår følgende:

   • Afstanden mellem klippehøjdeklodsen og jorden er den samme på alle 4 steder.

   • Træklodsen kan glide mellem den midterste plæneklipperskærekniv og jorden.

   g337457
  3. Løsn de 2 unbrakoskruer, der fastgør pilen til klippehøjdejusteringsklodsen, og juster pilen efter mærkatens angivelse af 51 mm, og stram skruerne (Figur 82).

   g337449
  4. Gentag trin 3 for de andre klippehøjdejusteringsanordninger.

  5. Hæv venstre og højre klippehøjdejusteringsanordninger på bagrullen til mærkatens angivelse af 57 mm (Figur 83).

   g337440
  6. Løsn de unbrakoskruer, der fastgør de 2 pile til klippehøjdejusteringsklodsen, og juster pilene efter mærkatens angivelse af 51 mm, og stram skruerne (Figur 84).

   g337439
  7. Tilspænd de 4 møtrikker, der fastgør de 4 klippehøjdejusteringsklodser (Figur 82 og Figur 84) på de forreste og bageste ruller, til 322 til 396 Nm.

  Justering af det bageste plæneklipperskjolds låse

  Juster det bageste plæneklipperskjolds låse, hvis plæneklipperskjoldet ikke griber korrekt fat i skjoldstifterne (Figur 40).

  1. Løsn kontramøtrikken (Figur 85).

  2. Juster bolten op eller ned for at justere skjoldlåsenes placering, så de kan gribe fat i skjoldstifterne (Figur 85).

   g302257
  3. Stram kontramøtrikken og møtrikken, når du har justeret bolten (Figur 85).

  Opbevaring

  Opbevaring af maskinen

  Ved afslutningen af klippesæsonen, eller når maskinen skal opbevares i en længere periode, skal du udføre følgende forebyggende vedligeholdelsesprocedure:

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  2. Rens evt. snavs eller fedt af, som kan have ophobet sig på maskinen eller de bevægelige dele.

  3. Smør alle smørenipler.

  4. Reparer beskadiget maling og ridser på de malede overflader.

  5. Udskift alle manglende eller beskadigede mærkater.

  6. Opbevar plæneklipperen i en tør, sikker bygning, når det er muligt. Hvis maskinen ikke kan opbevares inden døre, skal maskinen tildækkes med et kraftigt klæde eller en presenning, som skal fastgøres forsvarligt.