Úvod

Tento stroj riadi kráčajúci operátor a je určený na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Stroj je primárne určený na prevzdušňovanie veľkých plôch udržiavaných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskách, športových ihriskách a v komerčných priestoroch. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Navštívte stránku www.Toro.com, kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne registrácii svojho produktu.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g241897

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode (DOC).

Vzhľadom k tomu, že v niektorých oblastiach miestne, štátne alebo federálne predpisy vyžadujú používanie zachytávača iskier na motore tohto stroja, ako voliteľná možnosť je k dispozícii zachytávač iskier. Ak potrebujete zachytávač iskier, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro. Originálne zachytávače iskier Toro sú schválené lesníckou službou USDA.

Priložený návod na obsluhu motora poskytuje informácie týkajúce sa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) a kalifornského nariadenia o kontrole emisií týkajúceho sa emisných systémov, údržby a záruky. Náhradné diely si môžete objednať od výrobcu motora.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z tohto výrobku obsahuje chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poškodenie.

Vývody batérie, zvorky a s nimi súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, čiže chemické látky, ktoré sú v štátě Kalifornia známe ako látky vyvolávajúce rakovinu a negatívne ovplyvňujúce reprodukciu. Po manipulácii s batériou si riadne umyte ruky.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže spôsobiť zranenie osôb. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Okolostojaci sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od stroja, keď sa presúva.

 • Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov. Okolostojaci a domáce zvieratá sa nesmú nachádzať v blízkosti stroja.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Pred vykonávaním servisu, tankovaním alebo vyčistením stroj zastavte, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal93-6696
decal93-9084
decal93-9363
decal106-8835
decal106-8853
decal106-8856
decal140-8962
decal107-7555
decal140-2269
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal106-8854
decal107-7534
decal115-4716

Nastavenie

Note: Predná časť stroja sa nachádza pri rukoväti operátora a je v bežnej polohe operátora. Ľavá a pravá časť sa určujú z pohľadu smeru jazdy, keď kráčate a stroj ťaháte za sebou.

Note: Ak chcete po vybalení stroja zdvihnúť prevzdušňovaciu hlavu, naštartujte motor a stlačte tlačidlo Reset. Ďalšie informácie nájdete v častiach Naštartovanie motora a Reset ovládacieho obvodu systému.

Montáž zadných kolies

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava kolies2
 1. Demontujte 8 svorníkov zaisťujúcich zadnú časť stroja k baleniu.

 2. Na každý náboj zadného kolesa namontujte zostavu kolies (Obrázok 3).

  g010018
 3. Namontujte svorníky (Obrázok 3) a utiahnite ich momentom 61 až 75 N∙m.

 4. Všetky pneumatiky vypustite na 0,83 bar.

Montáž držadla

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Poistná matica (½")3
Vedenie kábla1
Skrutka (5/16 x ½")2
 1. Opatrne otočte rukoväť k prednej časti stroja. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble.

 2. Do otvorov vo vidlici zasuňte montážne kliny rukoväti (Obrázok 4).

  g010019
 3. Kliny rukoväti na vidlici zaistite (Obrázok 4) 3 poistnými maticami (½").

 4. Okolo káblov zasuňte vedenie kábla.

 5. Vedenie kábla namontujte na vrchnú časť vidlice (Obrázok 4) pomocou 2 skrutiek (5/16 x ½").

Zaistenie zadnej kapoty (len CE)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zámka západky 2
Skrutka s hlavou 2
Vnútorná ozubená poistná podložka 2

Ak stroj nastavujete na používanie v Európskej únii (CE), zadnú kapotu zaistite takto, aby spĺňala nariadenia CE.

 1. Na ľavú a pravú západku kapoty pomocou skrutky s hlavou (celkovo 2) namontujte zámku západky (Obrázok 5).

  g013611
 2. Pomocou klieští alebo nastaviteľného kľúča zaskrutkujte vnútornú poistnú podložku na každú skrutku (1 až 2 otočenia) a zaistite tak skrutky (Obrázok 5).

Zaistenie krytu remeňa (len CE)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Lanko1
Slepý nit1
Skrutka (¼ x 1")1
Poistná matica (¼")1

Ak tento stroj nastavujete tak, aby spĺňal požiadavky CE, kryt remeňa zaistite takto.

 1. Vyhľadajte otvor v kryte remeňa vedľa páky západky (Obrázok 6 a Obrázok 7).

  g010024
 2. Pomocou otvoru v kryte remeňa namontujte zostavu lanka so slepým nitom (Obrázok 7).

  g012264
 3. Skrutku zaskrutkujte do páky západky (Obrázok 8).

g012265

Pripevnenie štítka s označením CE a štítka s rokom výroby

Len CE

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Štítok s označením CE1
Štítok s rokom výroby1

Po splnení všetkých povinných požiadaviek CE pripevnite na rameno vidlice štítok s označením CE a štítok s rokom výroby (Obrázok 9).

g243051

Montáž držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov

Pre tento stroj je k dispozícii široká ponuka držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov. Namontujte zostavu vhodnú pre vašu aplikáciu, ako je opísané v časti Montáž držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov.

Nabitie batérie

Pred prvým používaním batériu nabite. Pozrite si časť Nabitie batérie.

Súčasti stroja

g010150

Pred naštartovaním motora a prevádzkou stroja sa oboznámte so všetkými ovládacími prvkami.

g010151

Trakčný záves

Pre pohyb dopredu posuňte trakčný záves dopredu. Pre pohyb dozadu posuňte trakčný záves dozadu (Obrázok 11).

 • Čím viac posuniete trakčný záves, tým rýchlejšie sa bude stroj pohybovať.

 • Ak chcete zastaviť stroj, uvoľnite oba trakčné závesy.

Páka parkovacej brzdy

Important: Vždy keď stroj zastavíte alebo ho necháte bez dozoru, zatiahnite parkovaciu brzdu.

 • Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, potiahnite páku parkovacej brzdy smerom k rukoväti operátora (Obrázok 11).

  Note: Pri zaťahovaní parkovacej brzdy možno budete musieť stroj o kúsok posunúť dopredu alebo dozadu.

 • Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľniť, potiahnite páku parkovacej brzdy smerom od rukoväti operátora.

  Note: Pri uvoľňovaní parkovacej brzdy možno budete musieť stroj o kúsok posunúť dopredu alebo dozadu.

Indikátor varovania pri poklese tlaku oleja

Indikátor varovania pri poklese tlaku oleja (Obrázok 11) svieti, ak tlak motorového oleja klesne pod bezpečnú hladinu. Ak niekedy dôjde k poklesu tlaku oleja, vypnite motor a zistite príčinu. Pred opätovným naštartovaním stroja opravte poruchu.

Spínač zdvíhania, spúšťania/aktivácie

Zdvíhanie – stlačením vrchnej časti spínača (Obrázok 11) sa prevzdušňovacia hlava zdvihne a deaktivuje. Motor musí byť naštartovaný, aby sa vytváral tlak na zdvíhanie. Ak je prevzdušňovacia hlava pod prepravnou polohou, pozrite si časť Reset ovládacieho obvodu systému.

Spúšťanie/aktivácia – stlačením spodnej časti spínača (Obrázok 11) sa prevzdušňovacia hlava spustí a aktivuje. Trakčný záves musí byť v polohe dopredu, aby sa spínač aktivoval.

Nebezpečie

Keď je prevzdušňovacia hlava v prevádzke, môže vám poraniť ruky a chodidlá.

Nepribližujte sa rukami ani chodidlami k prevzdušňovacej hlave. Pred spustením prevzdušňovacej hlavy sa uistite, či sa v jej priestore nenachádzajú žiadne prekážky.

Ak chcete prevzdušňovaciu hlavu spustiť bez aktivácie, otočte kľúč zapaľovania do polohy RUN (bez spustenia motora), presuňte trakčný záves do polohy dopredu a stlačte spodnú časť spínača.

Spínač a kľúč zapaľovania

Pomocou spínača zapaľovania (Obrázok 12) naštartujete a vypnete motor. Spínač má 3 polohy:

 • START – otočením v smere hodinových ručičiek do polohy START (Štart) aktivujete štartér motora.

 • RUN – po naštartovaní motora kľúč uvoľnite a automaticky sa prepne do polohy ON (Zap.).

 • OFF – otočením kľúča proti smeru hodinových ručičiek do polohy OFF (Vyp.) vypnete motor.

g261348

Páka rozostupov prevzdušňovača

Presuňte páku rozostupov prevzdušňovača (Obrázok 12) do požadovanej polohy rozostupov otvorov alebo do prepravnej polohy T.

Páka škrtiacej klapky

Na nastavenie otáčok motora použite páku škrtiacej klapky (Obrázok 12). Posunutím páky škrtiacej klapky dopredu sa zvýšia otáčky motora (poloha FAST (Rýchlo)) a posunutím dozadu sa otáčky motora znížia (poloha SLOW (Pomaly)). Otáčky motora regulujú rýchlosť prevzdušňovacej hlavy a určujú pojazdovú rýchlosť stroja.

Počítadlo motohodín/tachometer

 • Po vypnutí motora sa na počítadle motohodín/tachometri (Obrázok 12) zobrazí počet hodín prevádzky motora.

 • Keď je motor spustený, na počítadle motohodín/tachometri sa zobrazujú otáčky motora (ot./min.).

 • Na počítadle motohodín/tachometri sa zobrazujú nasledujúce pripomienky údržby:

  • Po prvých 50 hodinách prevádzky a potom po každých 100 hodinách (napríklad 150, 250, 350 atď.) sa na obrazovke zobrazí správa CHG OIL“ (VÝMENA OLEJA), ktorá pripomína, že treba vymeniť motorový olej.

  • Po každých 100 hodinách (napríklad 100, 200, 300 atď.) sa na obrazovke zobrazí správa SVC“, ktorá pripomína, že treba vykonať iné úkony v rámci údržby podľa harmonogramu po 100, 200 alebo 500 hodinách.

   Note: Tieto pripomienky sa začnú zobrazovať 3 hodiny pred časom servisného intervalu a blikajú v pravidelných intervaloch 6 hodín.

Sýtič

Pri štartovaní studeného motora použite sýtič (Obrázok 12).

Manuálny prepínač kopírovania terénu

Otočením prepínača do spodnej polohy vypnete funkciu TrueCore (Obrázok 12). Prístup k manuálnemu prepínaču kopírovania terénu získate demontovaním skrutky.

Spínač resetu systému

Stlačením spínača resetu systému (Obrázok 12) zdvihnete prevzdušňovaciu hlavu po deaktivácii stroja (napríklad keď v stroji dôjde palivo).

Ventil odpojenia prívodu paliva

Pomocou ventilu odpojenia prívodu paliva regulujte prívod paliva z palivovej nádrže (Obrázok 13).

g263574

Páka hĺbky prevzdušňovania

Presuňte páku do polohy požadovanej hĺbky prevzdušňovania (Obrázok 14).

g010035

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Šírka127 cm
Rázvor kolies113 cm
Šírka pásu97 cm
Šírka prevzdušňovania122 cm
Dĺžka265 cm
Výška hlavy (zdvihnutej)114 cm
Výška hlavy (spustenej)93 cm
Výška, rukoväť104 cm
Svetlá výška12 cm
Rýchlosť pri jazde dopredu0 až 6 km/h
Rýchlosť pri cúvaní0 až 3 km/h
Čistá hmotnosť721 kg

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Informácie o hlave s hrotmi, kryte trávnika a hrotoch nájdete v nižšie uvedenej tabuľke konfigurácie hrotov:

Tabuľka konfigurácie hrotov

Opis hlavy s hrotmiRozmiestnenie hlavy s hrotmiVeľkosť driekuPočet hrotovTyp krytu trávnika (počet)
Hlava s minihrotmi 2 x 541 mm9,5 mm605-hrotový – krátky (2)
5-hrotový – dlhý (1)
Hlava s minihrotmi 1 x 632 mm9,5 mm366-hrotový – krátky (2)
6-hrotový – dlhý (1)
Hlava s 3 hrotmi (⅞")66 mm22,2 mm183-hrotový – krátky (2)
3-hrotový – dlhý (1)
Hlava s 3 hrotmi (¾")66 mm19,5 mm183-hrotový – krátky (2)
3-hrotový – dlhý (1)
Hlava so 4 hrotmi (¾")51 mm19,5 mm244-hrotový – krátky (2)
4-hrotový – dlhý (1)
Hlava s 5 ihličkovými hrotmi41 mm305-hrotový – krátky (2)
5-hrotový – dlhý (1)

Obsluha

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, používateľskými ovládačmi a bezpečnostnými označeniami.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Pred prevádzkou vždy skontrolujte stroj a uistite sa, že sú hroty v dobrom prevádzkovom stave. Opotrebované alebo poškodené hroty vymeňte.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej plánujete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohol stroj zasiahnuť.

 • V priestore, ktorý sa má prevzdušňovať, vyhľadajte a označte všetky elektrické alebo komunikačné vedenia, súčasti zavlažovacieho systému a iné prekážky. Ak je to možné, odstráňte všetky nebezpečenstvá alebo naplánujte, ako sa im vyhnúť.

 • Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Pri manipulácii s palivom postupujte extrémne opatrne. Je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

 • Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a ďalšie zdroje vznietenia.

 • Neotvárajte uzáver palivovej nádrže ani neplňte palivovú nádrž so spusteným alebo horúcim motorom.

 • Palivo nedopĺňajte ani nevypúšťajte v uzavretom priestore.

 • Neskladujte stroj ani nádobu na palivo na miestach, kde sa vyskytuje otvorený oheň, iskry alebo zapaľovací plamienok, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

 • Ak rozlejete palivo, nepokúšajte sa naštartovať motor. Zabráňte vzniku akéhokoľvek zdroja vznietenia, kým sa výpary neodvetrajú.

Dopĺňanie paliva

Špecifikácia paliva

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého (menej ako 30 dní starého) bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (podľa metódy klasifikácie (R + M)/2).

 • Etanol: benzín s obsahom až 10 % etanolu alebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter) je prijateľný. Etanol a MTBE nie sú rovnaké látky. Nepoužívajte benzín s obsahom 15 % etanolu (E15). Nikdy nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % etanolu, napríklad E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) alebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Používanie neschváleného benzínu môže spôsobiť problémy s výkonom alebo poškodenie motora, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.

 • Nepoužívajte palivo s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do paliva nepridávajte olej.

Important: Nepoužívajte iné aditíva paliva ako stabilizátor/kondicionér paliva. Nepoužívajte stabilizátory paliva na báze alkoholu, ako je napríklad etanol, metanol alebo izopropanol.

Important: Nepoužívajte metanol, benzín s obsahom metanolu ani benzín s obsahom etanolu vyšším ako 10 %, pretože by sa mohol poškodiť palivový systém. Do paliva neprimiešavajte olej.

Plnenie palivovej nádrže

Objem palivovej nádrže: 26,5 l

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

 2. Vyčistite priestor okolo uzáveru palivovej nádrže a zložte ho (Obrázok 15).

  g010026
 3. Palivo dolievajte do palivovej nádrže, kým je hladina 6 mm až 13 mm pod spodnou časťou plniaceho hrdla.

  Important: Tento priestor v nádrži umožňuje expanziu paliva. Nenapĺňajte palivovú nádrž úplne doplna.

 4. Bezpečne nasaďte uzáver palivovej nádrže.

 5. Poutierajte všetko rozliate palivo.

Vykonávanie dennej údržby

Bezpečnostný ochranný systém

Výstraha

Ak sú bezpečnostné ochranné spínače odpojené alebo poškodené, stroj by sa mohol neočakávane naštartovať a spôsobiť zranenie osôb.

 • Nemanipulujte s ochrannými spínačmi.

 • Denne kontrolujte prevádzku ochranných spínačov a pred prevádzkou stroja vymeňte všetky poškodené spínače.

Oboznámenie sa s bezpečnostným ochranným systémom

Bezpečnostný ochranný systém zabraňuje naštartovaniu motora, kým nie je trakčný záves v polohe NEUTRAL (Neutrál).

Skúška bezpečnostného ochranného systému

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
  1. Ak je motor spustený, vypnite ho.

  2. Trakčný záves držte smerom dopredu alebo dozadu a naštartujte motor.

   Motor by sa nemal naštartovať.

  3. Trakčný záves presuňte do polohy NEUTRAL (Neutrál) a naštartujte motor.

  4. Stroj presuňte na trávnik.

  5. Aktivujte pomocný hriadeľ a spustite prevzdušňovaciu hlavu.

  6. Uvoľnite trakčnú páku alebo ju presuňte do neutrálnej polohy.

   Prevzdušňovacia hlava by sa mala zdvihnúť a prestať sa otáčať.

  Ak bezpečnostný systém nefunguje tak, ako je opísané vyššie, dajte ho hneď opraviť autorizovanému distribútorovi spoločnosti Toro.

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

  • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte, voľný odev si zakašte a nenoste voľné šperky.

  • Nepracujte so strojom, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

  • Nikdy na stroji neprevážajte cestujúcich a zabráňte tomu, aby sa k stroju počas prevádzky približovali okolostojaci a zvieratá.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti, aby ste sa vyhli dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

  • Rukami ani chodidlami sa nepribližujte k hrotom.

  • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

  • Ak zasiahnete nejaký predmet alebo ak stroj nadmerne vibruje, zastavte stroj, vypnite motor, vyberte kľúč, počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti a skontrolujte hroty. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  • V pneumatikách vždy udržiavajte správny tlak.

  • Na nerovných cestách a terénoch znížte rýchlosť trakcie.

  Bezpečnosť na svahu

  • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

  • Vyhodnoťte stav konkrétnej lokality, určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmajte. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

  • Pozrite si nižšie uvedené pokyny týkajúce sa prevádzky stroja na svahu, vyhodnoťte podmienky a určite, či môžete stroj prevádzkovať v podmienkach, ktoré sú v daný deň a na danej lokalite. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.

  • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru. Zatáčajte pomaly a postupne.

  • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita.

  • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

  • Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie pohonu kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj.

  • Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

  Naštartovanie motora

  1. Uvoľnite trakčný záves a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Takto použite sýtič:

   • Pred naštartovaním studeného motora posuňte páku sýtiča do polohy ON (Zap.).

   • Pri štartovaní teplého alebo horúceho motora nemusí byť potrebné použiť sýtič.

  3. Pred naštartovaním studeného motora posuňte páku škrtiacej klapky do polohy FAST (Rýchlo).

  4. Naštartujte otočením kľúča zapaľovania. Po naštartovaní motora uvoľnite kľúč.

   Important: Nenechajte štartér bežať naraz dlhšie než 10 sekúnd. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte 30 sekúnd na vychladnutie. V prípade nedodržania pokynov môže dôjsť k spáleniu elektrického štartéra.

  5. Po naštartovaní motora presuňte sýtič do polohy OFF (Vyp.). Ak sa motor zastaví alebo nereaguje, posuňte sýtič na pár sekúnd späť do polohy ON (Zap.). Potom presuňte páku škrtiacej klapky do požadovanej polohy. Tento postup opakujte podľa potreby.

  Vypnutie motora

  1. Posuňte páku škrtiacej klapky do polohy POMALY.

  2. Nechajte motor 60 sekúnd bežať na voľnobežných otáčkach.

  3. Otočte kľúč zapaľovania do polohy OFF (Vyp.) a vyberte ho.

  4. Pred prepravou alebo uskladnením stroja zatvorte ventil odpojenia prívodu paliva.

   Important: Pred prepravou stroja na prívese alebo uskladnením stroja zatvorte uzatvárací ventil prívodu paliva. Pred prepravou stroja zatiahnite parkovaciu brzdu. Vyberte kľúč, pretože sa môže spustiť palivové čerpadlo a spôsobiť vybitie batérie.

   Výstraha

   Deti alebo okolostojaci sa môžu zraniť, ak posunú alebo sa pokúsia prevádzkovať stroj, ktorý je bez dozoru.

   Keď nechávate stroj bez dozoru, a to dokonca aj na pár minút, vždy vyberte kľúč zapaľovania a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  Používanie stroja

  1. Naštartujte motor.

  2. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  3. Pozrite sa v smere plánovanej trasy a uistite sa, že je voľná.

  4. Pri jazde so strojom dopredu presuňte trakčný záves nadol.

   Pri používaní stroja kráčajte dopredu, nekráčajte ani sa neotáčajte dozadu.

  5. Aktivujte pomocný hriadeľ a spustite prevzdušňovaciu hlavu.

  6. Deaktivujte pomocný hriadeľ a zdvihnite prevzdušňovaciu hlavu.

  7. Ak chcete zastaviť stroj, uvoľnite trakčný záves.

  Nastavenie hĺbky prevzdušňovania

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Vyberte preferované hroty pre svoju aplikáciu.

  3. Položte hroty na štítok s hĺbkou hrotov (Obrázok 16) s 1 koncom zarovnaným s požadovanou hĺbkou prevzdušňovania (pozrite si prekrytie hrotov na štítku).

   g010035
  4. Určite, s ktorým písmenom nastavenia na druhom konci sú hroty zarovnané, a nastavte páku ovládacieho prvku hĺbky na nastavenie s príslušným písmenom.

  Note: Keď sa hroty opotrebujú, môžete zmeniť nastavenie hĺbky tak, aby zodpovedalo opotrebovaniu. Ak máte napríklad nastavenie hĺbky s novými hrotmi na nastavení G, po opotrebovaní hrotov na 6 mm môžete nastavenie zmeniť na písmeno H.

  Používanie označovača čiar

  Pomocou označovača čiar zarovnajte prevzdušňovacie riadky (Obrázok 17).

  g010050

  Podopretie prevzdušňovacej hlavy servisnou západkou

  Pred vykonaním servisu prevzdušňovacej hlavy alebo pri skladovaní stroja viacero dní namontujte servisnú západku.

  Nebezpečie

  Ak je prevzdušňovacia hlava zdvihnutá, no nezaistená západkou, môže sa nečakane spustiť a zraniť vás alebo okolostojace osoby.

  Pri každom vykonávaní servisu prevzdušňovacej hlavy vrátane výmeny hrotov alebo krytov trávnika použite servisnú západku na zaistenie prevzdušňovacej hlavy vo zdvihnutej polohe.

  1. Zdvihnite prevzdušňovaciu hlavu.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  3. Zložte poistný krúžok zaisťujúci servisnú západku v skladovacej polohe (Obrázok 18).

   g010036
  4. Otočte servisnú západku dozadu a zasuňte ju do kolíka prevzdušňovacej hlavy (Obrázok 19). Západku zaistite poistným krúžkom.

   g010037

  Nastavenie manuálneho kopírovania terénu

  Rozpery manuálneho nastavenia hĺbky sa vyžadujú len vtedy, keď nefunguje systém kopírovania terénu TrueCore® z dôvodu poškodenia systému spätnej väzby (zostava krytov trávnika, riadiacej tyče a mechanizmu), prípadne ak potrebujete dosiahnuť maximálnu hĺbku prevzdušňovania.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Demontujte svorník zaisťujúci rozpery a kolíky nastavenia hĺbky (Obrázok 20).

   g010043
  3. Rozpery umiestnite nad alebo pod konzolu, čím dosiahnete požadovanú hĺbku prevzdušňovania.

   • Hrubé rozpery sa rovnajú 19 mm.

   • Tenké rozpery sa rovnajú 9,5 mm.

   • Ak sú na vrchnej strane všetky rozpery, nastavenie hĺbky je 10,7 cm.

  4. Demontujte z prepínača poistnú skrutku a maticu (Obrázok 21).

   g010044
  5. Otočením prepínača do spodnej polohy vypnete funkciu TrueCore.

  6. Ak chcete predísť náhodnej zmene nastavenia, namontujte poistnú skrutku a maticu.

  Montáž držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov

  Pre tento stroj je k dispozícii široká ponuka držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov. Podľa tabuľky príslušenstva v časti Nadstavce a príslušenstvo vyberte požadované súčasti.

  1. Zdvihnite prevzdušňovaciu hlavu a pomocou servisnej západky ju zaistite na mieste.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  3. Pomocou 3 skrutiek (½ x 1-¼") na každé rameno hrotov namontujte držiak hrotov (Obrázok 22). Skrutky utiahnite momentom 101,6 N∙m.

   Note: Skrutky sú súčasťou súprav držiakov hrotov.

   g010038
  4. Pomocou 4 svoriek krytov trávnika a 12 matíc s prírubou na konzoly krytov trávnika voľne namontujte kryty trávnika (Obrázok 23). Nedoťahujte príchytky.

   Note: Z výroby sa svorky krytov trávnika a skrutky s prírubou dodávajú zaistené na konzolách krytov trávnika (Obrázok 23).

   g010039
  5. Pomocou 4 skrutiek (⅜ x 1-½") na každý držiak hrotov voľne namontujte svorku hrotov (Obrázok 24). Skrutky nedoťahujte.

   g010041
  6. Hroty namontujte do držiakov hrotov č. 2 a č. 5 (Obrázok 25). Utiahnite skrutky.

   g010040
  7. Skontrolujte, či sú hroty zarovnané so stredom medzier v krytoch trávnika (Obrázok 26). Podľa potreby kryty trávnika nastavte a utiahnite matice.

   g010042
  8. Zvyšné hroty namontujte do držiakov hrotov č. 1, 3, 4 a 6. Všetky skrutky držiakov hrotov utiahnite momentom 40,6 N∙m.

  Výmena hrotov

  Obrázky nájdete v časti Montáž držiakov hrotov, krytov trávnika a hrotov.

  1. Zdvihnite prevzdušňovaciu hlavu a pomocou servisnej západky ju zaistite na mieste.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  3. Uvoľnite skrutky zaisťujúce držiak hrotov a demontujte staré hroty.

  4. Zasuňte do držiaka nové hroty.

  5. Utiahnite skrutky odporúčaným momentom.

  6. Tento postup zopakujte na zvyšných ramenách.

  Nastavenie prenosu hmotnosti

  Stroj prenáša hmotnosť z trakčnej jednotky na prevzdušňovaciu hlavu, čím pomáha zaručovať hĺbku dier v rôznych pôdach. Ak je však pôda príliš pevná na zaručenie úplnej hĺbky prevzdušňovania, prevzdušňovacia hlava môže vyžadovať dodatočný prenos hmotnosti. Ak chcete zvýšiť tlak na pružiny prenosu hmotnosti, postupujte takto:

  Dôležité upozornenie

  Náhle uvoľnenie dosiek pružín môže spôsobiť zranenie.

  Pri nastavovaní pružiny prenosu hmotnosti požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Uvoľnite matice vratových skrutiek zaisťujúcich konzoly pružín na prevzdušňovacej hlave (Obrázok 27). Nevyberajte ich.

   g010051
  3. Vložte do hranatého otvoru v doske pružiny ½" račňový kľúč alebo vratidlo (Obrázok 28).

   g010052
  4. Podržaním račňového kľúča alebo vratidla uvoľnite napätie na dosku pružiny a demontujte zadnú vratovú skrutku.

  5. Otáčajte dosku pružiny, kým sa nezarovná s druhým otvorom, vložte vratovú skrutku a utiahnite matice.

   Note: Otáčaním dosiek pružín nahor sa zvyšuje prenos hmotnosti.

  Pridanie ďalšieho závažia

  Pri väčšom prenose hmotnosti je možné prevzdušňovať dostatočne pevnú zem, pri čom prenos hmotnosti začína zdvíhať 2 zadné pneumatiky zo zeme. Môže to spôsobiť nepravidelné rozmiestnenie dier.

  V takom prípade môžete na tyč nápravy zadného rámu pridať ďalšie závažie. Každé liatinové závažie pridáva k hmotnosti stroja 28,5 kg. Pridať môžete až 2 dosky. Tieto čísla dielov nájdete v Katalógu dielov.

  Ručné tlačenie/ťahanie stroja

  Important: Stroj neťahajte vyššou rýchlosťou ako 1,6 km/h, inak môže dôjsť k poškodeniu súčasti hydrauliky.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Vyhľadajte obtokový ventil medzi motorom a hydrostatickým čerpadlom (Obrázok 29).

  3. Pomocou ⅝" kľúča otočte obtokový ventil o 1 otáčku proti smeru hodinových ručičiek. Hydraulická kvapalina tak môže obtiecť čerpadlo a kolesá sa môžu otáčať (Obrázok 29).

   g010045

   Important: Obtokový ventil neotáčajte viac ako o 1 otáčku. Zabránite tak vytiahnutiu ventilu z drieku a vytečeniu kvapaliny.

   Important: Stroj netlačte/neťahajte na dlhšiu vzdialenosť ako 30,5 m ani vyššou rýchlosťou ako 0,6 km/h, inak môže dôjsť k poškodeniu súčasti hydrauliky.

  4. Pred tlačením/ťahaním stroja uvoľnite parkovaciu brzdu.

   Important: Motor nespúšťajte s obtokovým ventilom otvoreným dlhšie ako 10 až 15 sekúnd.

  5. Ak chcete stroj znova používať, otočte obtokový ventil o 1 otáčku v smere hodinových ručičiek (Obrázok 29).

   Note: Obtokový ventil neuťahujte nadmerne.

   Note: Ak chcete jazdiť so strojom, obtokový ventil musíte zatvoriť. Nepokúšajte sa používať trakčný systém s otvoreným obtokovým ventilom.

  Reset ovládacieho obvodu systému

  Ak prevzdušňovacia hlava zostane v prevzdušňovacej polohe (dôjde palivo, pri skladovaní zabudnete namontovať servisnú západku, dôjde k mechanickej poruche motora alebo čerpadla a pod.), elektrický systém, ktorý ovláda hydraulické solenoidové cievky a elektrickú spojku, sa deaktivuje, aby sa predišlo neúmyselnému pohybu prevzdušňovacej hlavy bez zámerného resetu systému.

  1. Naštartujte motor.

  2. Stlačte spínač resetu systému (Obrázok 30).

   Prevzdušňovacia hlava sa zdvihne a elektrický ovládací obvod sa resetuje.

   Note: Ak nemôžete spustiť motor, použite štartér a zároveň stláčajte spínač resetu systému, kým sa prevzdušňovacia hlava nezdvihne zo zeme.

   g010046

  Presunutie stroja so spustenou prevzdušňovacou hlavou

  Ak dôjde k poruche motora alebo ho nemôžete naštartovať so spustenou prevzdušňovacou hlavou a hrotmi zabodnutými do pôdy, vykonajte tieto kroky:

  1. Demontujte z ramien udupávača držiaky hrotov.

  2. Otvorte obtokový ventil o 1 otáčku.

  3. Ťahajte/tlačte stroj na blízke miesto, kde budete pokračovať v servise alebo ho naložíte na príves.

  Important: Stroj neťahajte/netlačte na dlhšiu vzdialenosť ako 30,5 m ani vyššou rýchlosťou ako 1,6 km/h, inak môže dôjsť k poškodeniu hydrauliky.

  Provozné tipy

  Všeobecné

  Dôležité upozornenie

  Pri kontakte s prekážkami môžete nad strojom stratiť kontrolu.

  Vždy majte na pamäti prekážky na pracovisku. Naplánujte si trasu prevzdušňovania, aby ste vy alebo stroj neprišli do kontaktu so žiadnou prekážkou.

  • Pri prevzdušňovaní zatáčajte veľmi plynule. Keď je prevzdušňovacia hlava v zemi, nikdy nerobte ostré zákruty. Pred spustením prevzdušňovača si vždy naplánujte trasu.

  • Vždy pamätajte na to, čo máte pred sebou v smere jazdy. Vyhnite sa prevádzke príliš blízko budov, plotov a iného vybavenia.

  • Pravidelne sa obzerajte za seba, aby ste zaručili, že stroj funguje správne a že idete rovnomerne popri predchádzajúcej stope.

  • Vždy z priestoru odstráňte všetky poškodené diely stroja, napríklad zlomené hroty a pod., aby ich nezachytili kosačky alebo iné vybavenie na starostlivosť o trávnik.

  • Zlomené hroty vymeňte a skontrolujte a opravte poškodené hroty, ktoré sú ešte použiteľné. Pred prevádzkou opravte akékoľvek iné poruchy stroja.

  • Pri prevzdušňovaní na menej ako celú šírku stroja môžete hroty demontovať, no hlavy hrotov musia zostať namontované na ramenách udupávača na zaručenie správneho vyváženia a prevádzky stroja.

  • Tento stroj prevzdušňuje hlbšie ako väčšina prevzdušňovačov greenov. Na pôvodných alebo upravených vyvýšených greenoch a odpaliskách môžu väčšia hĺbka a dlhšie duté hroty spôsobovať problémy s vytiahnutím celého valca zeminy. Spôsobuje to tvrdšia pôvodná zemina, ktorá sa lepí na konce hrotov. Hroty na greeny/odpaliská s bočným vysúvaním valcov zeminy značky Toro sú čistejšie a skracujú čas potrebný na čistenie hrotov. Tento stav sa postupne eliminuje pravidelným prevzdušňovaním a aplikovaním programov top dressingu.

  Tvrdá zemina

  Ak je zemina príliš tvrdá na dosiahnutie požadovanej hĺbky prevzdušňovania, prevzdušňovacia hlava môže nadskakovať. Dochádza k tomu pre tvrdý povrch, do ktorého sa hroty snažia preniknúť. Tento stav môžete zlepšiť nasledujúcim spôsobom:

  • Neprevzdušňujte zem, ktorá je príliš tvrdá alebo suchá. Najlepšie výsledky pri prevzdušňovaní dosiahnete po daždi, alebo ak trávnik deň vopred polejete.

  • Ak skúšate používať 4-hrotovú hlavu, prejdite na 3-hrotovú verziu alebo znížte počet hrotov na jednotlivých ramenách udupávača. Skúste dosiahnuť symetrické usporiadanie hrotov, aby sa ramená udupávača zaťažovali rovnomerne.

  • Ak je zemina udupaná, znížte mieru prieniku hrotov prevzdušňovača (nastavenie hĺbky), odstráňte valce zeminy, zalejte trávnik a prevzdušnite ho znova s nastavením väčšej hĺbky.

  Pri prevzdušňovaní typov pôdy na tvrdých podkladoch (t. j. pôda/piesok na skalnatej pôde) môže byť kvalita dier nežiaduca. Dochádza k tomu vtedy, keď je hĺbka prevzdušňovania väčšia ako vrchná vrstva pôdy a podklad je príliš tvrdý na preniknutie hrotov. Keď sa hroty dostanú do kontaktu s tvrdším podkladom, prevzdušňovač sa môže zdvihnúť a vrchná časť dier môže byť predĺžená. Dostatočne znížte hĺbku prevzdušňovania, aby ste predišli prenikaniu hrotov do tvrdého podkladu.

  Kvalita diery na vstupe/výstupe

  Ak so strojom dosahujete tieto výsledky, kvalita dier na vstupe/výstupe je nižšia:

  • Kvalita dier po vstupe hrotu je oválna (potiahnutá dopredu).

  • Prevzdušňovacia hlava sa neaktivuje pred kontaktom s trávnikom.

  • Prevzdušňovacia hlava na trávniku na vstupe vytvára trsy alebo pri plytkom prevzdušňovaní nadskakuje.

  Skontrolujte toto:

  • Možno bude potrebné upraviť bezdotykový spínač č. 4 (spínač č. 4 sa nachádza na ráme v tvare písmena H). Pozrite si časť Nastavenie bezdotykového spínača č. 4.

  • Možno bude potrebné upraviť spínač aktivácie (spínač č. 3 sa nachádza na ráme v tvare písmena H). Pozrite si časť Nastavenie bezdotykového spínača č. 3.

  • Stroj môže mať opotrebovanú alebo preklzujúcu spojku. Pozrite si servisnú príručku k stroju.

  Nastavenie bezdotykového spínača č. 4

  Bezdotykový spínač č. 4 môžete na konzole bezdotykového spínača nastaviť do dvoch polôh. Vo vrchnej polohe sa používajú nastavenia hĺbky prevzdušňovania A – D a v spodnej polohe nastavenia E – H.

  Note: Predvolene je bezdotykový spínač č. 4 v spodnej polohe pre lepší vstup hrotov a hĺbku a mal by v tejto polohe zostať pri väčšine prevzdušňovacích aktivít.

  Prevzdušňovanie s bezdotykovým spínačom č. 4 v nesprávnej polohe na konzole vzhľadom na nastavenie hĺbky prevzdušňovania môže spôsobiť nadskakovanie prevzdušňovacej hlavy, prekračovanie hĺbky hrotov alebo vytváranie trsov. Bezdotykový spínač č. 4 nastavíte takto:

  1. Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  2. Zdvihnite páku západky na kapote a zdvihnite kapotu na stroji (Obrázok 31).

   g261627
  3. Vyhľadajte zostavu bezdotykového spínača na zostave rámu v tvare písmena H (Obrázok 32).

  4. Namontujte spínač č. 4 do potrebnej polohy podľa hĺbky prevzdušňovania, ako je znázornené na Obrázok 32.

   g261628g364784
  5. Zarovnajte konzolu na kapote s montážnym prvkom kapoty na stroji.

  6. Namontujte kapotu na stroj a zaručte, že je kapota zaistená západkou.

  7. Skontrolujte kvalitu diery na vstupe/výstupe.

  Nastavenie bezdotykového spínača č. 3

  1. Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  2. Zdvihnite páku západky na kapote a zdvihnite kapotu na stroji (Obrázok 31).

  3. Overte, či sa zostava bezdotykového spínača (z vonkajšej strany rámu v tvare písmena H) nenachádza viac ako 1,5 mm od cieľovej dosky (Obrázok 33).

   g261628g261629
  4. Overte, či bezdotykový spínač č. 3 funguje správne.

  5. V prípade potreby uvoľnite poistnú maticu a vratovú skrutku zaisťujúce montážnu dosku spínača, zdvihnite ju do najvyššej polohy a zaistite (Obrázok 33).

   Note: Zdvihnutie spínača spôsobí, že sa spojka aktivuje skôr.

  6. Utiahnite poistnú maticu (Obrázok 33).

  7. Zarovnajte konzolu na kapote s montážnym prvkom kapoty na stroji.

  8. Namontujte kapotu na stroj a zaručte, že je kapota zaistená západkou.

  9. Skontrolujte kvalitu diery na vstupe/výstupe.

   Important: Ak sa prevzdušňovacia hlava nespustí pred vstupom hrotov a spínač polohy sa nachádza v najvyššej povolenej polohe, elektrická spojka sa možno opotrebovala natoľko, že spôsobuje oneskorenie aktivácie hlavy. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo si pozrite servisnú príručku.

  Minihrot (štvorité)

  Z dôvodu dvojradového dizajnu vyžaduje prevzdušňovacia hlava s minihrotmi nastavenie rozmiestnenia dier na 6,3 cm. Pojazdová rýchlosť je kľúčová na zaručenie vzhľadu rozmiestnenia dier na 3,2 cm. Ak rozmiestnenie dier vyžaduje malú zmenu, pozrite si časť Nastavenie rozmiestnenia dier.

  Pri používaní hlavy s minihrotmi alebo väčšími pevnými hrotmi je dôležitá koreňová štruktúra trávnika, aby sa predišlo poškodeniu trávnika z dôvodu narušenia koreňovej časti. Ak začnú 2 stredové ramená zdvíhať trávnik alebo nadmerne poškodzovať koreňovú časť, postupujte takto:

  • Zvýšte nastavenie rozmiestnenia dier

  • Použite menšie hroty

  • Použite menšiu hĺbku hrotov

  • Demontujte niektoré hroty

  Zdvíhanie spôsobované pevnými hrotmi pri vyťahovaní z trávnika môže trávnik poškodiť. Môže narušiť koreňovú časť, ak je hustota alebo priemer hrotov príliš veľký.

  Jamkovitá alebo zatlačená predná časť dier (pevné hroty alebo mäkšia pôda)

  Pri prevzdušňovaní s dlhšími pevnými hrotmi (t. j. s dĺžkou ⅜ x 4") alebo ihličkovými hrotmi môže byť predná časť dier oválna alebo sa môžu vytvárať trsy. Ak chcete s touto konfiguráciou znova dosiahnuť vynikajúcu kvalitu dier, znížte vysoké voľnobežné otáčky motora na 2800 až 2900 ot./min. Keďže rýchlosť trakcie a prevzdušňovacej hlavy sa zvyšuje a znižuje súčasne s otáčkami motora, na rozmiestnenie dier to nemá vplyv.

  Ak zníženie otáčok motora nepomôže znova dosiahnuť dobrú kvalitu dier pri používaní väčších pevných hrotov, mechanizmus tlmiča Roto-Link môže vyžadovať pevnejšie nastavenie. Pevnejšie nastavenie tlmiča Roto-Link môže pomôcť eliminovať deformáciu prednej časti dier. Vo väčšine podmienok je však najlepšie výrobné nastavenie.

  Note: Upravte polovicu tlmičov Roto-Link (3 ramená) a vyskúšajte rozdiel na rovnakom mieste.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Demontujte poistné matice zaisťujúce zostavu tlmiča Roto-Link na ráme prevzdušňovacej hlavy.

  3. Demontujte vrchnú rozperu tlmiča s hrúbkou 1,25 cm a znova zaistite zostavu tlmiča Roto-Link na ráme prevzdušňovacej hlavy. Nezabudnite použiť tvrdenú podložku v tvare písmena D.

  4. Uvoľnite skrutky zaisťujúce dosku nárazníka.

  5. Posuňte dosku nárazníka dopredu a zaistite skrutky. Vďaka tomu budú môcť nárazníky Roto-Link správne oscilovať.

  Zájdite so strojom na skúšobné miesto a porovnajte kvalitu dier. Ak je kvalita lepšia, dokončite tento postup so zvyšnými zostavami tlmiča Roto-Link.

  Note: Ak znova použijete prevzdušňovacie hroty alebo akékoľvek minihroty, musíte vrátiť tlmič Roto-Link do pôvodnej polohy.

  Po prevádzke

  Bezpečnosť po prevádzke

  • Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.

  • Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce štítky.

  Čistenie stroja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Očistite stroj.
  1. Stroj dôkladne umyte.

   Pomocou kefy odstráňte zaschnutý materiál.

   Note: Použite záhradnú hadicu s dýzou, aby ste zabránili preniknutiu vody do tesnení a kontaminácii maziva ložísk.

  2. Na čistenie krytov používajte jemný čistiaci prostriedok.

   Po čistení nanášajte pravidelne vosk na autá, aby sa zachovala lesklá povrchová úprava krytu.

  3. Skontrolujte, či nie je stroj poškodený, či neuniká olej a či nie sú opotrebované súčasti a hroty.

  4. Hroty demontujte, vyčistite a naolejujte. Na ložiská prevzdušňovacej hlavy nastriekajte jemnú olejovú vrstvu (spoje kľuky a tlmiča).

  Important: Ak sa stroj chystáte skladovať viac ako niekoľko dní, zaistite prevzdušňovaciu hlavu servisnou západkou.

  Umiestnenie bodov zviazania

  Na prednej a zadnej strane stroja sa nachádzajú body viazania (Obrázok 34, Obrázok 35 a Obrázok 36).

  Note: Na viazanie stroja používajte popruhy so správnou menovitou hodnotou a schválené ministerstvom dopravy.

  g010047
  g010048
  g010049

  Ťahanie stroja

  Dôležité upozornenie

  Jazda so strojom na ulici alebo na ceste bez smeroviek, svetiel, reflexného značenia alebo označenia pomaly idúceho vozidla je nebezpečná a môže viesť k nehode s následným zranením osôb.

  So strojom nejazdite po verejnej ulici ani po ceste.

  Important: Pri nakladaní stroja na príves alebo kamión používajte rampy s plnou šírkou.

  1. Stroj naložte na príves alebo kamión (prevzdušňovacou hlavou dopredu – preferovaná poloha).

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Prevzdušňovaciu hlavu zaistite servisnou západkou. Pozrite si časť Podopretie prevzdušňovacej hlavy servisnou západkou.

  4. Zatvorte uzatvárací ventil paliva, pozrite si časť Ventil odpojenia prívodu paliva.

  5. Pomocou káblov, reťazí alebo popruhov priviažte stroj na bodoch viazania k prívesu alebo kamiónu.

  Odporúčania týkajúce sa prívesu

  Hmotnosť721 kg alebo 805 kg s 2 voliteľnými závažiami
  ŠírkaMinimálne 130 cm
  DĺžkaMinimálne 267 cm
  Uhol sklonu rampyMaximálne 3,5/12 (16°)
  Otočenie nákladuPrevzdušňovacou hlavou dopredu (preferovaná poloha)
  Prípustná celková hmotnosť prípojného vozidlaVäčšia ako celková hmotnosť prívesu

  Important: Na prevážanie tohto stroja nepoužívajte Hydroject príves/prenosný vozík.

  Údržba

  Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

  Bezpečnosť pri údržbe

  Výstraha

  Ak necháte kľúče v zapaľovaní, iná osoba môže náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iné osoby v okolí.

  Pred vykonaním servisu alebo nastavením stroja zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a zaistite prevzdušňovaciu hlavu servisnou západkou.

  • Pred nastavením, servisom, čistením alebo skladovaním stroja vždy vypnite stroj, vytiahnite kľúč (ak je súčasťou výbavy), počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti, a nechajte stroj vychladnúť.

  • Vykonávajte len pokyny údržby popísané v tejto príručke. V prípade potreby veľkých opráv alebo pomoci sa obráťte na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  • Uistite sa, že je stroj v bezpečnom prevádzkovom stave tým, že budú všetky matice a skrutky neustále utiahnuté.

  • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

  • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

  • Denne kontrolujte montážne skrutky hrotov a uistite sa, že sú utiahnuté podľa špecifikácie.

  • Pred vykonaním údržby alebo nastavením stroja sa uistite, že sú všetky kryty nasadené a že je kapota bezpečne zatvorená.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Nastavte remeň čerpadla.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a vratný filter a filter náboja.
 • Skontrolujte utiahnutie príchytiek prevzdušňovacej hlavy, rukoväti rotavátora a svorníkov kolies.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
 • Očistite stroj.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.(Olej kontrolujte, keď je motor studený.)
 • Z mriežky motora odstráňte nečistoty.(V znečistenom pracovnom prostredí ju čistite častejšie.)
 • Skontrolujte hydraulické potrubia.
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Vyčistite penovú vložku vzduchového filtra a skontrolujte papierovú vložku, či nie je poškodená.(Robte to častejšie, ak sú podmienky prašné alebo piesčité.)
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra.(Robte to častejšie, ak sú podmienky prašné alebo piesčité.)
 • Vymeňte motorový olej a filter.(Motorový olej a filter vymieňajte častejšie, ak sú prevádzkové podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Vymeňte palivový filter.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zapaľovacie sviečky.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a vratný filter a filter náboja.
 • Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte ložiská prevzdušňovacej hlavy a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Pred uskladnením
 • Informácie o postupoch, ktoré je potrebné vykonať pred skladovaním stroja dlhšie ako 30 dní, nájdete v časti Skladovanie.
 • Každý rok
 • Skontrolujte ložiská prevzdušňovacej hlavy a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Skontrolujte káblové prípojky batérie.
 • Skontrolujte, či nie sú remene opotrebované a poškodené.
 • Important: Pre ďalšie postupy údržby si prečítajte používateľskú príručku k motoru.

  Kontrolný zoznam dennej údržby

  Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte prevádzku bezpečnostného ochranného systému.       
  Skontrolujte prevádzku parkovacej brzdy.       
  Skontrolujte hladinu motorového oleja.       
  Skontrolujte hladinu paliva.       
  Skontrolujte vzduchový filter.       
  Skontrolujte, či sa na motore nenachádzajú nečistoty.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky motora.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky pri prevádzke.       
  Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.       
  Skontrolujte, či nie sú poškodené hydraulické hadice.       
  Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.       
  Skontrolujte prevádzku nástrojov.       
  Skontrolujte stav hrotov.       
  Opravte poškodený náter.       

  Poznámky k problematickým oblastiam

  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Pre ďalšie postupy údržby si prečítajte používateľskú príručku k motoru.

  Výstraha

  Ak necháte kľúče v zapaľovaní, iná osoba môže náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iné osoby v okolí.

  Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo zapaľovania a odpojte drôt zo zapaľovacích sviečok. Drôt odtiahnite nabok, aby sa náhodou nedostal do kontaktu so zapaľovacou sviečkou.

  Postupy pred údržbou stroja

  Important: Príchytky na krytoch tohto stroja sú navrhnuté tak, aby na kryte zostali aj po demontáži. Otočením o niekoľko otáčok uvoľnite všetky príchytky na všetkých krytoch tak, aby boli kryty voľné, no stále zostali pripevnené. Potom ich uvoľnite úplne, aby sa kryty demontovali. Zabránite tým náhodnému odskrutkovaniu skrutiek z príchytiek.

  Zdvihnutie stroja

  Výstraha

  Ak nie je stroj vhodne podopretý blokmi alebo stojanmi, môže sa pohnúť alebo spadnúť a spôsobiť tak zranenie osôb.

  • Pri výmene nadstavcov, pneumatík alebo vykonávaní iného servisu používajte správne bloky, zdviháky a stojany.

  • Uistite sa, že je stroj zaparkovaný na pevnom rovnom povrchu, napríklad na betónovej podlahe.

  • Pred zdvihnutím stroja demontujte všetky nadstavce, ktoré môžu prekážať pri bezpečnom a vhodnom zdvíhaní stroja.

  • Kolesá vždy podložte alebo zablokujte. Na podopretie zdvihnutého stroja použite stojany alebo pevné drevené bloky.

  Zdvihnutie prednej časti

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Podložte zadné pneumatiky, aby ste zabránili pohybu stroja.

   Important: Ak chcete predísť poškodeniu kolesa motora, nepoužívajte predné koleso motora ako miesto pre stojan.

  3. Stojan bezpečne umiestnite pod prednú časť rámu (Obrázok 37).

   g010055
  4. Prednú časť stroja zdvihnite zo zeme.

  5. Pod prednú časť rámu umiestnite stojany alebo bloky z tvrdého dreva a podoprite tak stroj.

  Zdvihnutie zadnej časti

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Podložte predné pneumatiky, aby ste zabránili pohybu stroja.

   Important: Ak chcete predísť poškodeniu kolesa motora, nepoužívajte zadné koleso motora ako miesto pre stojan.

  3. Stojan bezpečne umiestnite pod dosku rámu, dovnútra zadného kolesa (Obrázok 38).

   g010056

   Note: Ak je k dispozícii, na zdvihnutie zadnej časti stroja použite zdvihák. Ako body pripevnenia zdviháka použite očká v puzdrách ložísk prevzdušňovacej hlavy (Obrázok 39).

   g010057
  4. Zadnú časť stroja zdvihnite zo zeme.

  5. Pod rám umiestnite stojany alebo bloky z tvrdého dreva a podoprite tak stroj.

  Mazanie

  Kontrola ložísk prevzdušňovacej hlavy

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte ložiská prevzdušňovacej hlavy a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Každý rok
 • Skontrolujte ložiská prevzdušňovacej hlavy a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Stroj nemá žiadne mazané príslušenstvo.

  Important: Ložiská zriedkavo zlyhávajú v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania. Najčastejšími dôvodmi zlyhania sú vlhkosť a kontaminácia, ktoré preniknú cez ochranné tesnenia. Pravidelne sa musí vykonávať údržba mazaných ložísk, aby sa z priestoru ložísk odstránili škodlivé nečistoty. Utesnené ložiská sa musia na začiatku naplniť špeciálnym mazivom a musia mať zabudované tesnenie, ktoré udrží kontaminujúce látky a vlhkosť mimo valivých prvkov ložísk.

  Utesnené ložiská nevyžadujú žiadne mazanie ani krátkodobú údržbu. Minimalizuje sa tak požadovaný pravidelný servis a znižuje sa pravdepodobnosť poškodenia trávnika z dôvodu kontaminácie mazivom. Balíky týchto utesnených ložísk zaručia pri bežnom používaní dobrý výkon a životnosť, no mala by sa vykonávať pravidelná kontrola stavu ložísk a integrity tesnení s cieľom predísť prestojom. Ložiská po každej sezóne skontrolujte a v prípade poškodenia alebo opotrebovania ich vymeňte. Ložiská by mali fungovať hladko bez nežiaducich sprievodných javov, ako je vysoká teplota, hluk, uvoľnenie či korózia.

  V dôsledku prevádzkových podmienok, ktorým sú tieto balíky ložísk/tesnení vystavené (napríklad piesok, chemický postrek trávnika, voda, nárazy a pod.), sa považujú za položky, ktoré sa bežne opotrebúvajú. Na ložiská, ktoré sa poškodia z iného dôvodu, ako sú chyby materiálov alebo spracovania, sa zvyčajne nevzťahuje záruka.

  Note: Na ložiská môže mať negatívny vplyv, ak stroj neumývate správne. Stroj neumývajte, keď je ešte horúci, a vyhýbajte sa priamemu vysokotlakovému čisteniu ložísk vodou alebo postrekom.

  Nové ložiská na novom stroji bežne z tesnení vytláčajú trošku maziva. Vytlačené mazivo sčernie z dôvodu nahromadenia nečistôt, nie pre nadmerné teplo. Prebytočné mazivo z tesnení utrite po prvých 8 hodinách. Priestor okolo tesniacej hrany sa môže stále zdať vlhký. Neovplyvňuje to životnosť ložísk a tesniaca hrana je vďaka tomu neustále namazaná.

  Údržba motoru

  Bezpečnosť pri práci s motorom

  • Pred kontrolou oleja alebo pridávaním oleja do kľukovej skrine vypnite motor.

  • Nemeňte ani neprekračujte otáčky motora.

  Údržba vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Vyčistite penovú vložku vzduchového filtra a skontrolujte papierovú vložku, či nie je poškodená.(Robte to častejšie, ak sú podmienky prašné alebo piesčité.)
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra.(Robte to častejšie, ak sú podmienky prašné alebo piesčité.)
 • Vybratie filtrov

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Vyčistite okolie vzduchového filtra, aby sa do motora nedostali nečistoty a nepoškodili ho.

  3. Odskrutkujte gombík a zložte kryt vzduchového filtra (Obrázok 40).

   g004195
  4. Opatrne vysuňte penový predfilter z papierovej vložky (Obrázok 40).

  5. Odskrutkujte maticu krytu a zložte kryt, rozperu a papierový filter (Obrázok 40).

  Čistenie penového predfiltra

  Important: Ak je penová vložka roztrhnutá alebo opotrebovaná, vymeňte ju.

  1. Penový predfilter umyte v roztoku tekutého mydla a teplej vody. Po umytí ho dôkladne vypláchnite.

  2. Predfilter vysušte tak, že ho zabalíte do čistej handričky a vytlačíte vodu (nežmýkajte ho).

  3. Na predfilter naneste 3 až 6 cl oleja (Obrázok 41).

   g004196
  4. Predfilter stlačte, aby sa olej rovnomerne rozložil.

  5. Skontrolujte, či nie je papierový filter roztrhnutý, či na ňom nie je mastný film alebo či nie je poškodené gumené tesnenie (Obrázok 42).

   g004197

   Important: Papierovú vložku nikdy nečistite. Ak je papierová vložka znečistená alebo poškodená, vymeňte ju.

  Vloženie filtrov

  Important: Ak chcete predísť poškodeniu motora, vždy používajte motor s vloženou kompletnou zostavou penového a papierového vzduchového filtra.

  1. Opatrne zasuňte penový predfilter do papierového filtra (Obrázok 42).

  2. Na základňu vzduchového filtra umiestnite zostavu vzduchového filtra (Obrázok 40).

  3. Nasaďte kryt a rozperu a zaistite ich maticou krytu (Obrázok 40). Maticu utiahnite momentom 11 N·m.

  4. Nasaďte kryt vzduchového filtra a zaistite ho gombíkom (Obrázok 40).

  Špecifikácia motorového oleja

  Typ oleja: vysokokvalitný detergentný motorový olej (API služba SJ alebo vyššia)

  Viskozita: pozrite si tabuľku nižšie

  g010152

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.(Olej kontrolujte, keď je motor studený.)
 • Motor sa dodáva s olejom v kľukovej skrini. Pred prvým naštartovaním motora a po ňom však skontrolujte hladinu oleja.

  Používajte vysokokvalitný motorový olej, ako je opísané v časti Špecifikácia motorového oleja.

  Important: Neprepĺňajte kľukovú skriňu olejom, pretože to môže poškodiť motor.Nepoužívajte motor s olejom pod značkou nízkej hladiny, pretože to môže poškodiť motor.

  Note: Najvhodnejší čas na kontrolu motorového oleja je vtedy, keď je motor studený alebo pred naštartovaním motora v daný deň. Ak ste už naštartovali motor, pred kontrolou nechajte olej stekať späť do olejovej vane minimálne 10 minút.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Vyčistite priestor okolo olejovej mierky (Obrázok 44), aby do plniaceho otvoru nespadli nečistoty a nepoškodili motor.

   g002359
  3. Vyberte mierku, utrite ju dočista a potom ju úplne zasuňte (Obrázok 44).

  4. Mierku vyberte a skontrolujte hladinu oleja.

   Hladina oleja musí byť medzi značkou F (plná) a L (nízka) na mierke (Obrázok 44).

  5. Ak je hladina oleja pod značkou L (nízka), zložte zátku plniaceho hrdla (Obrázok 44) a dolievajte špecifikovaný olej, kým nedosiahne po značku F (plná) na mierke.

  6. Nasaďte zátku plniaceho otvoru a mierku.

  Výmena motorového oleja a filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej a filter.(Motorový olej a filter vymieňajte častejšie, ak sú prevádzkové podmienky extrémne prašné alebo piesčité.)
 • Kapacita kľukovej skrine: s filtrom približne 1,9 l.

  1. Naštartujte motor a nechajte ho bežať po dobu 5 minút. Tým sa olej zohreje a ľahšie vytečie.

  2. Stroj zaparkujte tak, aby bola vypúšťacia strana o niečo nižšie ako opačná strana, aby sa zaistilo úplné vytečenie oleja. Vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  3. Pod výpust oleja umiestnite nádobu. Zložte vypúšťaciu zátku oleja a nechajte ho vytiecť.

  4. Po úplnom vytečení oleja zátku zasa nasaďte.

   Note: Použité oleje likvidujte v certifikovanom recyklačnom stredisku.

  5. Pod filter umiestnite plytkú nádobu alebo handru na zachytenie oleja (Obrázok 45).

   g010058
   g001056
  6. Vyberte starý filter (Obrázok 45 a Obrázok 46) a utrite povrch tesnenia adaptéra filtra.

  7. Cez stred otvoru filtra nalejte nový olej správneho typu. Olej dolejte po spodnú časť závitov.

  8. Počkajte minútu alebo 2, kým materiál filtra neabsorbuje olej, a potom vylejte nadbytočný olej.

  9. Na gumené tesnenie na náhradnom filtri naneste tenkú vrstvu nového oleja.

  10. Namontujte na adaptér filtra náhradný olejový filter. Olejový filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa gumené tesnenie nedotkne adaptéra filtra, a potom filter utiahnite o ďalšej ½ otáčky.

  11. Odstráňte viečko na plnenie oleja a pomaly nalejte cca 80 % špecifikovaného množstva oleja cez kryt ventilu.

  12. Skontrolujte hladinu oleja; pozri Kontrola hladiny motorového oleja.

  13. Pomaly pridávajte ďalší olej, aby hladina dosiahla po značku F (plná) na mierke.

  14. Nasaďte zátku plniaceho otvoru a mierku.

  Servis zapaľovacích sviečok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zapaľovacie sviečky.
 • Pred inštaláciou každej zapaľovacej sviečky sa presvedčte, či je medzi stredovou a postrannou elektródou správna vzduchová medzera. Na demontáž a montáž zapaľovacích sviečok použite kľúč na zapaľovacie sviečky a vzduchovú medzeru skontrolujte a upravte pomocou hrúbkomera alebo škáromera. V prípade potreby nainštalujte nové zapaľovacie sviečky.

  Typ: Champion RC12YC alebo ekvivalent. Vzduchová medzera: 0,75 mm

  Demontáž zapaľovacích sviečok

  1. Vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Zo zapaľovacích sviečok odpojte káble (Obrázok 47).

   g004207
  3. Vyčistite priestor okolo zapaľovacích sviečok.

  4. Demontujte zapaľovacie sviečky aj kovové tesnenia.

  Kontrola zapaľovacích sviečok

  1. Pozrite sa na stred oboch zapaľovacích sviečok (Obrázok 48). Ak vidíte na izolačnom prvku svetlohnedú alebo sivú farbu, motor funguje správne. Čierny povlak na izolačnom prvku zvyčajne signalizuje znečistenie vzduchového filtra.

   Important: Zapaľovacie sviečky nikdy nečistite. Ak majú zapaľovacie sviečky tmavý povlak, opotrebované elektródy či olejový film alebo sú prasknuté, vždy ich vymeňte.

   g004219
  2. Skontrolujte medzeru medzi strednou a bočnou elektródou (Obrázok 48).

  3. Ak nie je medzera správna, bočnú elektródu ohnite (Obrázok 48).

  Montáž zapaľovacích sviečok

  1. Zaskrutkujte zapaľovacie sviečky do otvorov na zapaľovacie sviečky.

  2. Zapaľovacie sviečky utiahnite momentom 27 N·m.

  3. Do zapaľovacích sviečok zatlačte káble (Obrázok 47).

  Čistenie mriežky motora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Z mriežky motora odstráňte nečistoty.(V znečistenom pracovnom prostredí ju čistite častejšie.)
 • Pred každým použitím mriežku motora skontrolujte a vyčistite. Odstráňte z mriežky prívodu vzduchu do motora všetku nahromadenú trávu, nečistoty alebo iné úlomky.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečie

  Palivo a palivové výpary sú za určitých podmienok extrémne horľavé a výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a spôsobiť poškodenie majetku.

  • Palivo do palivovej nádrže dopĺňajte vonku v otvorenom priestore s vypnutým a studeným motorom. Rozliate palivo poutierajte.

  • Nenapĺňajte palivovú nádrž úplne doplna. Palivo do palivovej nádrže doplňte po hladinu 25 mm pod vrchnou časťou nádrže, nie plniaceho otvoru. Tento prázdny priestor v nádrži dovoľuje rozťahovanie paliva.

  • Pri manipulácii s palivom nikdy nefajčite a nepribližujte sa k otvorenému ohňu alebo k miestam, kde by iskra mohla zapáliť palivové výpary.

  • Palivo skladujte v čistých, schválených bezpečnostných nádobách s umiestneným viečkom.

  Výmena palivového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte palivový filter.
 • Important: Znečistený filter po demontáži z palivového potrubia nikdy nemontujte späť.

  1. Nechajte stroj vychladnúť.

  2. Zatvorte ventil odpojenia prívodu paliva (Obrázok 49).

   g010059
  3. Súčasne stlačte konce hadicových svoriek a vysuňte ich z filtra (Obrázok 49).

  4. Zložte uzáver z palivového potrubia.

  5. Nainštalujte nový filter a presuňte hadicové svorky blízko filtra (Obrázok 49).

  6. Poutierajte všetko rozliate palivo.

  7. Otvorte ventil odpojenia prívodu paliva (Obrázok 49).

  Vypúšťanie palivovej nádrže

  Nebezpečie

  Za určitých podmienok je palivo extrémne horľavé a veľmi výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže spôsobiť poškodenie majetku.

  • Po vychladnutí motora vypustite palivo z palivovej nádrže. Robte to vonku na otvorenom priestranstve. Rozliate palivo poutierajte.

  • Pri vypúšťaní paliva nikdy nefajčite a nepribližujte sa k otvorenému ohňu ani k miestam, kde by iskra mohla zapáliť palivové výpary.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Zatvorte ventil odpojenia prívodu paliva (Obrázok 49).

  3. Uvoľnite hadicovú svorku na palivovom filtri a zasuňte ju nahor do palivového potrubia smerom od palivového filtra (Obrázok 49).

  4. Vytiahnite palivové potrubie z palivového filtra (Obrázok 49). Otvorte ventil odpojenia prívodu paliva a nechajte palivo vytiecť do kanistra na palivo alebo do záchytnej nádoby.

   Note: Teraz je najvhodnejší čas nainštalovať nový palivový filter, pretože palivová nádrž je prázdna.

  5. Nainštalujte palivové potrubie na palivový filter. Posuňte hadicovú svorku blízko k palivovému filtru a zaistite palivové potrubie (Obrázok 49).

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémom

  • Pred opravovaním stroja odpojte batériu. Najskôr odpojte záporný a potom kladný pól. Najprv pripojte kladný a potom záporný pól.

  • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, v ktorom sa nevyskytujú iskry ani plamene. Pred pripojením alebo odpojením batérie odpojte nabíjačku.

  • Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

  Dôležité upozornenie

  Póly batérie, svorky a súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a zložky olova, teda chemické látky, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a poškodzujú reprodukčné orgány. Po manipulácii s nimi si umyte ruky.

  Nabitie batérie

  Dôležité upozornenie

  Pri nabíjaní batérie sa vytvárajú plyny, ktoré môžu explodovať.

  Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a udržiavajte iskry a plamene mimo batérie.

  Dôležité upozornenie

  Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové súčasti trakčnej jednotky alebo stroja a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa póly batérie dotkli kovových častí stroja.

  • Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami batérie a akýmikoľvek kovovými časťami.

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.

  • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

  1. Odistite a otvorte kryt priehradky na batériu.

  2. Vyberte batériu z priehradky na batériu:

   1. Vyberte úchyt batérie a tyče úchytu, ktoré zaisťujú batériu na držiaku (Obrázok 50).

   2. Demontujte vratovú skrutku a maticu zaisťujúce záporný kábel batérie (čierny) na zápornej (–) svorke a odpojte záporný kábel.

   3. Demontujte vratovú skrutku a maticu zaisťujúce kladný kábel batérie (červený) na kladnej (+) svorke batérie a odpojte kladný kábel.

  3. Vyčistite vrchnú časť batérie.

  4. Pripojte 3 až 4 A nabíjačku batérií ku kolíkom batérie. Nabíjajte batériu pri prúde 3 až 4 A počas 4 až 8 hodín.

  5. Ak je batéria nabitá, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a od kolíkov batérie.

  6. Zasuňte batériu do držiaka v priehradke na batériu, ako je znázornené na Obrázok 50.

   g010021
  7. Pripojte kladný kábel batérie (červený) ku kladnej (+) svorke batérie a použite predtým demontovanú vratovú skrutku a maticu. Nasuňte gumený kryt na kladnú svorku, aby ste zabránili možnému vzniku skratu.

  8. Pripojte záporný kábel batérie (čierny) k zápornej (–) svorke pomocou predtým demontovanej vratovej skrutky a matice.

  9. Na káblové svorky a póly batérie naneste ochranné mazivo Grafo 112X (diel č. 505-47 od spoločnosti Toro).

  10. Zatvorte a zaistite kryt priehradky na batériu.

  Údržba batérie

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte káblové prípojky batérie.
 • Káble batérie musia byť na svorkách pevne utiahnuté, aby sa zaručil dobrý elektrický kontakt.

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.

  • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

  Ak sa na svorkách vyskytne korózia, odpojte káble (najskôr záporný (–) kábel) a svorky jednu po druhej oškrabte. Pripojte káble (najskôr kladný (+)) a potom na svorky naneste vazelínu.

  Dôležité upozornenie

  Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové časti a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa póly batérie dotkli kovových častí stroja.

  • Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami akumulátora a kovovými časťami stroja.

  1. Odistite a otvorte kryt priehradky na batériu (Obrázok 51).

   g010020
  2. Skontrolujte, či sú svorky káblov batérie zaistené a utiahnite všetok voľný hardvér svoriek káblov batérie.

   Important: Uistite sa, že je medzi káblami batérie a pákou voliča rýchlosti medzera. Overte, či sa páka voliča rýchlosti v celom rozsahu pohybu nedostáva k niektorému káblu batérie bližšie ako na 2,5 cm. Na spojenie záporného a kladného kábla nepoužívajte remienok na káble ani pásku.

  3. Skontrolujte, či nie sú svorky káblov a batérie zhrdzavené. Ak sú zhrdzavené, vykonajte tieto kroky:

   1. Demontujte vratovú skrutku a maticu zaisťujúce záporný kábel batérie (čierny) na zápornej (–) svorke a odpojte záporný kábel.

   2. Demontujte vratovú skrutku a maticu zaisťujúce kladný kábel batérie (červený) na kladnej (+) svorke batérie a odpojte kladný kábel.

   3. Očistite svorky káblov a batérie.

   4. Pripojte kladný kábel batérie (červený) ku kladnej (+) svorke batérie a použite predtým demontovanú vratovú skrutku a maticu. Nasuňte gumený kryt na kladnú svorku, aby ste zabránili možnému vzniku skratu.

   5. Pripojte záporný kábel batérie (čierny) k zápornej (–) svorke batérie pomocou predtým demontovanej vratovej skrutky a matice.

   6. Na káblové svorky a póly batérie naneste ochranné mazivo Grafo 112X (diel č. 505-47 od spoločnosti Toro).

  4. Zatvorte a zaistite kryt priehradky na batériu.

  Kontrola poistiek

  Elektrický systém je chránený poistkami (Obrázok 52). Poistky nevyžadujú žiadnu údržbu, avšak v prípade prepálenia poistky skontrolujte, či nie je prítomná porucha alebo skrat komponentov/obvodu.

  1. Ak chcete niektorú poistku vymeniť, vytiahnite ju.

  2. Nainštalujte novú poistku.

  g010074

  Riadiaci modul prevzdušňovača

  Riadiaci modul prevzdušňovača je tienené elektrické zariadenie vyrobené v konfigurácii vhodnej pre všetky veľkosti. Tento modul využíva mechanické diely s pevnou fázou na monitorovanie a riadenie elektrických funkcií potrebných na bezpečnú prevádzku produktu.

  g010053

  Modul monitoruje vstupy vrátane nízkej polohy hlavy, vysokej polohy hlavy, prepravy, prevzdušňovania a kopírovania terénu. Modul je rozdelený na vstupy a výstupy. Vstupy a výstupy identifikujú zelené indikátory LED namontované na doske plošných spojov. Napájanie identifikuje červený indikátor LED.

  Vstup obvodu štartovania sa napája 12 V jednosmerného prúdu. Všetky ostatné vstupy sa napájajú, keď je obvod zatvorený s uzemnením. Každý vstup má indikátor LED, ktorý svieti pri napájaní konkrétneho obvodu. Indikátory LED vstupov používajte na riešenie problémov so spínačmi a obvodmi vstupov.

  Obvody výstupov sa napájajú príslušnou sériou vstupných podmienok. Medzi 3 výstupy patria Solenoidový ventil – spúšťanie, Solenoidový ventil – zdvíhanie a Solenoidový ventil – rýchle spúšťanie. Indikátory LED výstupov monitorujú stav relé a signalizujú prítomnosť napätia na 1 z 3 špecifických svorkách výstupov.

  Obvody výstupov neurčujú integritu výstupného zariadenia, preto riešenie problémov s elektrickým napájaním zahŕňajú kontrolu indikátorov LED výstupov a tradičné testovanie integrity zariadenia a káblových zväzkov. Odmerajte impedanciu odpojených komponentov, impedanciu cez káblové zväzky (odpojené na riadiacom module prevzdušňovača) alebo dočasným skúšobným nabitím konkrétneho komponentu.

  Riadiaci modul prevzdušňovača sa nepripája k externému počítaču ani ručnému zariadeniu, nemožno ho preprogramovať a nezaznamenáva prerušované údaje o riešení porúch.

  Štítok na riadiacom module prevzdušňovača zahŕňa len symboly. 3 symboly indikátorov LED výstupov sa zobrazujú na skrini výstupov. Všetky ostatné indikátory LED sú vstupy. V tabuľke nižšie nájdete vysvetlenie symbolov.

  decal106-8835

  Uvádzame logické kroky riešenia problémov pre riadiaci modul prevzdušňovača:

  1. Určite poruchu výstupu, ktorú sa snažíte vyriešiť.

  2. Kľúčový spínač presuňte do polohy ON (Zap.) a uistite sa, že červený indikátor LED napájania svieti.

  3. Presuňte všetky spínače vstupov, aby ste sa uistili, že všetky indikátory LED zmenia stav.

  4. Umiestnite vstupné zariadenia na vhodné miesto, aby ste dosiahli príslušný výstup.

  5. Ak sa konkrétny indikátor LED výstupu rozsvieti bez správnej funkcie výstupu, skontrolujte zväzok káblov, prípojky a komponent výstupu. V prípade potreby vykonajte opravu.

  6. Ak sa konkrétny indikátor LED výstupu nerozsvieti, skontrolujte obe poistky.

  7. Ak sa konkrétny indikátor LED výstupu nerozsvieti a vstupy sú v správnom stave, nainštalujte nový riadiaci modul prevzdušňovača a zistite, či porucha zmizne.

  Údržba hnacej sústavy

  Kontrola tlaku pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  Preverte, či je vo všetkých pneumatikách správny tlak vzduchu 0,83 bar. Pneumatiky kontrolujte v studenom stave – vtedy je meranie tlaku najpresnejšie.

  Important: Nerovnomerný tlak vzduchu môže viesť k nerovnomernej hĺbke prevzdušňovania.

  g010030

  Výstraha

  Závažie kolesa je veľmi ťažké, váži 33 kg.

  Pri jeho demontáži zo zostavy pneumatiky postupujte opatrne.

  Nastavenie trakčného pohonu do neutrálnej polohy

  Po uvoľnení trakčného závesu sa stroj nesmie kĺzať. Ak sa kĺže, vyžaduje sa nastavenie.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Stroj zdvihnite tak, aby boli predné koleso a 1 zadné koleso zdvihnuté zo zeme. Umiestnite pod stroj stojany. Pozrite si časť Zdvihnutie stroja.

  3. Uvoľnite poistnú maticu na vačke nastavenia trakčného pohonu (Obrázok 56).

   g010062
  4. Naštartujte motor a uvoľnite parkovaciu brzdu.

   Dôležité upozornenie

   Motor musí byť spustený, aby ste mohli urobiť konečné nastavenie na vačke nastavenia trakčného pohonu. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb.

   K výfuku, ďalším horúcim častiam motora ani žiadnym otáčajúcim sa častiam sa nepribližujte rukami, chodidlami, tvárou ani inými časťami tela.

  5. Otáčajte šesťhran vačky ľubovoľným smerom, kým sa kolesá neprestanú otáčať.

  6. Utiahnutím poistnej matice toto nastavenie zaistite.

  7. Vypnite motor.

  8. Demontujte stojany zdvihákov a spustite stroj na zem.

  9. Vyskúšajte stroj a uistite sa, že sa nekĺže.

  Údržba remeňov

  Nastavenie remeňa čerpadla

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Nastavte remeň čerpadla.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Odistite a zložte kryt remeňa (Obrázok 57).

   g010065
  3. Demontujte 2 montážne matice štítu čerpadla a zložte štít (Obrázok 58).

   g010066
  4. Uvoľnite skrutku napínača remeňa čerpadla dostatočne na to, aby sa mohla hýbať v otvore nastavenia (Obrázok 59).

   g010067
  5. Ťuknite na vrchnú časť remenice napínacej kladky a pomocou napínacej pružiny upravte napnutie remeňa.

   Note: Remeň nenapínajte viac, ako dovoľuje napínacia pružina, pretože môže dôjsť k poškodeniu komponentov.

  6. Zaistite skrutku napínača remeňa.

  7. Nasaďte štít čerpadla a kryt remeňa.

  Kontrola remeňov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte, či nie sú remene opotrebované a poškodené.
 • Hnacie remene na stroji sú odolné. Bežné vystavenie pôsobeniu UV žiarenia, ozónu alebo náhodné vystavenie pôsobeniu chemických látok však môže časom gumu narušiť a spôsobiť predčasné opotrebovanie alebo zásadnú stratu (t. j. rozpadávanie sa).

  Remene každoročne kontrolujte, či nie sú opotrebované, nadmerne popraskané alebo či na nich nie sú veľké zachytené kusy nečistôt. V prípade potreby ich vymeňte. Kompletná servisná súprava remeňov je k dispozícii od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Údržba ovládacích prvkov

  Reset systému kopírovania terénu

  Ak systém kopírovania terénu TrueCore vyžaduje akýkoľvek servis (s výnimkou výmeny krytu trávnika) alebo ak sa držiaky hrotov pri najhlbšom nastavení dotýkajú krytov trávnika, možno budete musieť znova nastaviť riadiacu tyč nastavenia hĺbky.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Otáčajte montážnu konzolu ľavého krytu trávnika (Obrázok 60) nahor, kým nebudete môcť medzi konzolu a rúru nastavenia hĺbky prizváranú na rám vložiť poistný čap, napríklad 8 mm bit alebo skrutku.

   g010063
  3. Páku hĺbky hrotov (Obrázok 60) presuňte na nastavenie H (najhlbšie).

  4. Odpojte vonkajší guľový spínač (Obrázok 60) od kábla zväzkov (spínač nízkej polohy hlavy).

  5. Uvoľnite poistné matice (ľavú a pravú) na riadiacej tyči nastavenia hĺbky (Obrázok 60).

  6. Pomocou multimetra určite elektrické zatváranie guľového spínača.

  7. Riadiacu tyč otáčajte, kým sa guľový spínač nezatvorí alebo sa nedotkne.

  8. Zaistite ľavú a pravú poistnú maticu na riadiacej tyči.

  9. Guľový spínač pripojte ku káblovému zväzku.

  10. Vyberte čap z konzoly krytu trávnika a rúry nastavenia hĺbky.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Kontrola hydraulických potrubí

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hydraulické potrubia.
 • Pred každým použitím skontrolujte tesnosť hydraulických potrubí a hadíc, či nie sú uvoľnené spoje, zlomené potrubie, uvoľnené montážne podpery, opotrebenie a chemické poškodenie alebo poškodenie vplyvom počasia. Pred začatím prevádzky vykonajte nevyhnutné opravy.

  Note: Zabráňte tomu, aby sa v okolí hydraulického systému hromadili nečistoty.

  Špecifikácia hydraulickej kvapaliny

   Prémiový prevodový olej/hydraulická kvapalina od spoločnosti Toro pre traktory (K dispozícii v 19 l nádobách alebo 208 l bubnoch. Čísla dielov nájdete v katalógu dielov alebo vám ich poskytne distribútor spoločnosti Toro.)

  Alternatívne kvapaliny: ak nie je k dispozícii špecifikovaná kvapalina, môžete použiť iné univerzálne hydraulické kvapaliny pre traktory, musí však ísť len o bežné výrobky na báze ropy, nie syntetické ani biologicky rozložiteľné kvapaliny. Špecifikácie musia zodpovedať rozsahu uvedenému v zozname pre všetky nasledujúce vlastnosti materiálu a kvapalina musí spĺňať uvedené priemyselné normy. Informácie o tom, či kvapalina spĺňa tieto špecifikácie, vám poskytne dodávateľ kvapaliny.

  Note: Spoločnosť Toro nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných hydraulických kvapalín. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčania.

  Vlastnosti materiálu:
  Viskozita, ASTM D445cSt pri 40 °C, 55 až 62
  Index viskozity, ASTM D2270140 až 152
  Bod tuhnutia, ASTM D97–37 °C až –43 °C
  Priemyselné parametre: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do hydraulickej kvapaliny s červeným farbivom dodávaná vo fľašiach s objemom 20 ml. Jedna fľaša postačuje na 15-22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro diel č. 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Important: Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

  Zásobník hydraulickej kvapaliny sa vo výrobe plní vysokokvalitnou hydraulickou kvapalinou.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Odistite a zložte kryt remeňa (Obrázok 61).

   g010024
  3. Vyčistite priestor okolo plniaceho hrdla a uzáveru hydraulickej nádrže (Obrázok 62). Zložte uzáver z plniaceho hrdla.

   g010028
  4. Vyberte mierku z plniaceho hrdla a utrite ju čistou handričkou. Zasuňte mierku do plniaceho hrdla. Potom ju vyberte a skontrolujte hladinu kvapaliny. Hladina kvapaliny musí byť po značku na mierke (Obrázok 63).

   g010029
  5. Ak je hladina nízka, dolejte špecifikovanú hydraulickú kvapalinu až po značku Full (Plná).

  6. Namontujte mierku a uzáver na plniace hrdlo.

  Výmena hydraulickej kvapaliny a filtrov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a vratný filter a filter náboja.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a vratný filter a filter náboja.
 • Objem nádrže hydraulickej kvapaliny: približne 6,6 l

  Important: Nepoužívajte automobilové olejové filtre, inak sa môže vyskytnúť vážne poškodenie hydraulického systému.

  Note: Vybratím vratného filtra sa vypustí celá nádrž kvapaliny.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Pod filtre umiestnite záchytnú nádobu, vyberte staré filtre a dočista utrite povrch tesnenia adaptéra filtra (Obrázok 64).

   g010060
  3. Na gumené tesnenie na náhradných filtroch naneste tenkú vrstvu hydraulickej kvapaliny.

  4. Namontujte na adaptéry filtrov náhradné hydraulické filtre. Každý filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa gumené tesnenie nedotkne adaptéra filtra, a potom každý filter utiahnite o ďalšiu ½ otáčky.

  5. Dolievajte špecifikovanú hydraulickú kvapalinu, kým nedosiahne po značku Full (Plná) na mierke. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  6. Naštartujte motor a nechajte ho bežať asi 2 minúty, aby sa zo systému vypustil vzduch. Vypnite motor, vyberte kľúč a skontrolujte úniky.

  7. Kým je kvapalina teplá, znova skontrolujte hladinu kvapaliny. V prípade potreby dolievajte špecifikovanú hydraulickú kvapalinu, kým nedosiahne po značku Full (Plná) na mierke.

   Note: Neprepĺňajte nádrž hydraulickou kvapalinou.

  Porty na skúšku hydraulického systému

  Porty na skúšku slúžia na skúšku tlaku v okruhoch hydraulického systému. O pomoc požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  • Port G2 na skúšku (Obrázok 65) pomáha pri riešení problémov v okruhu trakčného nabíjacieho obvodu.

   g010061
  • Port G1 na skúšku (Obrázok 65) pomáha pri riešení problémov s tlakom v okruhu zdvíhania.

  Údržba prevzdušňovača

  Kontrola utiahnutia príchytiek

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Skontrolujte utiahnutie príchytiek prevzdušňovacej hlavy, rukoväti rotavátora a svorníkov kolies.
 • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  Skontrolujte príchytky prevzdušňovacej hlavy, rukoväti rotavátora a svorníky kolies a uistite sa, že sú správne utiahnuté. Požiadavky týkajúce sa utiahnutia príchytiek sú uvedené na referenčnom servisnom štítku na prevzdušňovacej hlave.

  g010072

  Nastavenie bočných štítov

  Bočné štíty prevzdušňovacej hlavy musia byť nastavené tak, aby sa spodná časť pri prevzdušňovaní nachádzala vo vzdialenosti 25 až 38 mm od trávnika.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Uvoľnite skrutky a matice zaisťujúce bočný štít na ráme (Obrázok 67).

   g010064
  3. Štít nastavte nahor alebo nadol a utiahnite matice.

  Výmena krytov trávnika

  Všetky kryty trávnika by sa mali vymeniť, ak sú zlomené alebo opotrebované na menej ako 6 mm. Zlomené kryty trávnika sa môžu zachytávať a nežiaduco poškodzovať trávnik.

  g010068

  Tenké kryty trávnika môžu spôsobiť, že systém kopírovania terénu TrueCore nebude zodpovedať požadovanému nastaveniu hĺbky, a to z dôvodu opotrebovania aj straty pevnosti.

  Nastavenie rozmiestnenia dier

  Rozmiestnenie dier na prevzdušňovači sa určuje podľa pojazdovej rýchlosti, ktorú má podľa nastavenia udržiavať trakčný systém. Rozmiestnenie dier je nastavené do 3 mm menovitého výrobného nastavenia.

  Ak rozmiestnenie dier nezodpovedá menovitému nastaveniu viac, ako je žiaduce, vykonajte tieto kroky:

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Odistite a zložte kryt remeňa (Obrázok 57).

  3. Demontujte 2 montážne matice štítu čerpadla a zložte štít (Obrázok 58).

  4. Na otvorenom priestranstve, ktoré možno prevzdušňovať (t. j. skúšobné miesto), nastavte páku rozmiestnenia dier prevzdušňovača na požadované nastavenie rozmiestnenia dier a prejdite s prevzdušňovačom minimálne 4,5 m.

  5. Odmerajte vzdialenosť medzi niekoľkými dierami a vydeľte túto hodnotu počtom meraných dier, čím získate priemernú hodnotu rozmiestnenia dier.

   Príklad: menovitá hodnota nastavenia rozmiestnenia dier sú 2 palce:

   21,2 delené 10 je 2,12, rozmiestnenie dier je dlhšie o 0,12 palca v porovnaní s menovitou hodnotou (Obrázok 69).

   g010069

   18,8 delené 10 je 1,88, rozmiestnenie dier je kratšie o 0,12 palca v porovnaní s menovitou hodnotou (Obrázok 70).

   g010070
  6. Ak je potrebná úprava nastavenia, otočte zarážkovú skrutku čerpadla (Obrázok 71) bližšie k doske dorazu, čím znížite nastavenie rozmiestnenia dier. Prípadne zarážkovú skrutku otočte smerom od dosky dorazu, čím nastavenie rozmiestnenia dier zvýšite.

   g010071
  7. Zopakujte kroky 4 až 6, kým nebude rozmiestnenie zodpovedať menovitému nastaveniu.

   Note: Jedna celá otáčka zarážkovej skrutky upraví rozmiestnenie dier približne o 16 mm.

  Časovanie prevzdušňovacej hlavy

  Značky časovania prevzdušňovacej hlavy sú ľahko identifikovateľné podľa značiek na liatine.

  g010073

  Uskladnenie

  1. Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  2. Odpojte drôt zapaľovacej sviečky.

  3. Z vonkajších častí celého stroja, najmä z motora a hydraulického systému, odstráňte trávu, nečistoty a hlinu. Odstráňte nečistoty a plevy z vonkajších častí hlavy valcov motora a plášťa dúchadla.

  4. Vykonajte servis čističa vzduchu. Pozrite si časť Údržba vzduchového filtra.

  5. Vymeňte olej kľukovej skrine; pozri Výmena motorového oleja a filtra.

  6. Vymeňte hydraulické filtre a kvapalinu. Pozrite si časť Výmena hydraulickej kvapaliny a filtrov.

  7. Skontrolujte tlak pneumatík. Pozrite si časť Kontrola tlaku pneumatík.

  8. Skontrolujte stav hrotov.

  9. Ak sa stroj chystáte skladovať dlhšie ako 30 dní, pripravte ho takto:

   1. Odpojte káble batérie z pólov batérie a vyberte batériu zo stroja.

   2. Batériu, svorky a póly vyčistite drôtenou kefou a roztokom zažívacej sódy.

   3. Na káblové svorky a póly batérie naneste ochranné mazivo Grafo 112X (diel č. 505-47 od spoločnosti Toro) alebo vazelínu, aby ste predišli korózii.

   4. Batériu pomaly nabíjajte 24 hodín, a to každých 60 dní, aby ste predišli tvoreniu sírana olovnatého v batérii. Ak chcete zabrániť zamrznutiu batérie, uistite sa, že je úplne nabitá. Relatívna hustota v úplne nabitej batérii je 1,265 až 1,299.

    Dôležité upozornenie

    Pri nabíjaní batérie sa vytvárajú plyny, ktoré môžu explodovať.

    Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a nepribližujte sa k nej s iskrami ani plameňmi.

   5. Batériu skladujte na polici alebo stroji. Ak ju skladujete na stroji, nechajte káble odpojené. Batériu skladujte v chladnom prostredí, aby ste zabránili rýchlemu zhoršeniu stavu nabitia.

   6. Do paliva v nádrži pridajte stabilizátor/kondicionér na báze nafty. Dodržte pokyny na zmiešanie od výrobcu stabilizátora. Nepoužívajte stabilizátor na báze alkoholu (etanolu ani metanolu).

    Note: Stabilizátor/kondicionér paliva je najúčinnejší, keď sa zmieša s čerstvým palivom a používa sa neustále.

   7. Naštartujte motor a upravené palivo sa do palivového systému dostane za 5 minút.

   8. Vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž. Pozrite si časť Vypúšťanie palivovej nádrže.

   9. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví.

   10. Použite sýtič motora. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, až kým ho už nebude možné naštartovať.

   11. Palivo zlikvidujte správnym spôsobom. Recyklujte ho podľa miestnych predpisov.

    Important: Palivo obsahujúce stabilizátor/kondicionér neskladujte dlhšie, ako odporúča výrobca stabilizátora paliva.

  10. Vyberte zapaľovacie sviečky a skontrolujte ich stav. Pozrite si časť Servis zapaľovacích sviečok. Po vybratí zapaľovacích sviečok z motora nalejte do otvoru na každej sviečke 2 polievkové lyžice motorového oleja. Teraz pomocou štartéra roztočte motor, čím sa olej distribuuje dovnútra valcov. Namontujte zapaľovacie sviečky. Neinštalujte káble na zapaľovacie sviečky.

  11. Skontrolujte a utiahnite všetky západky, matice a skrutky. Každú poškodenú alebo opotrebovanú časť opravte alebo vymeňte.

  12. Umyte a vysušte celý stroj. Demontujte, vyčistite a naolejujte hroty. Na ložiská prevzdušňovacej hlavy nastriekajte jemnú olejovú vrstvu (spoje kľuky a tlmiča).

   Important: Stroj môžete umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Na umývanie stroja nepoužívajte tlak. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti ovládacieho panela, motora, hydraulických čerpadiel a motorov.

   Note: Po umytí nechajte stroj 2 až 5 minút bežať pri vysokých voľnobežných otáčkach motora.

  13. Natrite všetky poškriabané alebo kovové plochy. Farbu na takýto náter dodáva autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  14. Ak sa stroj chystáte skladovať viac ako niekoľko dní, zaistite servisnú západku.

  15. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Vyberte kľúč zo spínača zapaľovania a odložte ho mimo dosahu detí alebo iných neoprávnených osôb.

  16. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Štartér nenaštartujte motor.
  1. Trakčný záves nie je v polohe neutral (Neutrál).
  2. Batéria je vybitá.
  3. Elektrické pripojenia sú skorodované alebo uvoľnené.
  4. Neutrálny spínač je nesprávne nastavený.
  5. Relé alebo spínač má poruchu.
  1. Presuňte trakčný záves do polohy neutral (Neutrál).
  2. Nabite batériu.
  3. Skontrolujte správnosť kontaktov elektrického zapojenia.
  4. Nastavte neutrálny spínač.
  5. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Motor neštartuje, štartuje ťažko alebo sa zastavuje.
  1. Palivová nádrž je prázdna.
  2. Nie je zapnutý sýtič.
  3. Znečistený vzduchový filter.
  4. Káble zapaľovacích sviečok sú uvoľnené alebo odpojené.
  5. Zapaľovacie sviečky obsahujú jamky, sú znečistené alebo majú nesprávnu medzeru.
  6. V palivovom filtri sú nečistoty.
  7. Nečistoty, voda alebo staré palivo v palivovom systéme.
  1. Naplňte palivovú nádrž palivom.
  2. Presuňte páku sýtiča úplne dopredu.
  3. Vyčistite alebo vymeňte vložku vzduchového filtra.
  4. Na zapaľovacie sviečky nainštalujte káble.
  5. Namontujte nové zapaľovacie sviečky so správnou medzerou.
  6. Vymeňte palivový filter.
  7. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Motor stráca výkon.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Znečistený vzduchový filter.
  3. Nízka hladina motorového oleja.
  4. Rebrá chladiaceho systému a prieduchy pod plášťom dúchadla motora sú upchaté.
  5. Zapaľovacie sviečky obsahujú jamky, sú znečistené , alebo majú nesprávnu medzeru.
  6. V palivovom filtri sú nečistoty.
  7. Nečistoty, voda alebo staré palivo v palivovom systéme.
  1. Znížte rýchlosť jazdy.
  2. Vyčistite vložku vzduchového filtra.
  3. Dolejte do kľukovej skrine olej.
  4. Odstráňte všetky nečistoty z rebier chladiaceho systému a prieduchov.
  5. Namontujte nové zapaľovacie sviečky so správnou medzerou.
  6. Vymeňte palivový filter.
  7. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Motor sa prehrieva.
  1. Zaťaženie motora je príliš vysoké.
  2. Nízka hladina motorového oleja.
  3. Rebrá chladiaceho systému a prieduchy pod plášťom dúchadla motora sú upchaté.
  1. Znížte rýchlosť jazdy.
  2. Dolejte do kľukovej skrine olej.
  3. Odstráňte všetky nečistoty z rebier chladiaceho systému a prieduchov.
  Dochádza k abnormálnym vibráciám.
  1. Uvoľnené montážne skrutky motora.
  2. Pomocný hriadeľ alebo ložiská prevzdušňovacej hlavy sú opotrebované.
  3. Pomocný hriadeľ alebo komponenty prevzdušňovacej hlavy sú uvoľnené alebo opotrebované.
  1. Utiahnite montážne skrutky motora.
  2. Vymeňte ložiská.
  3. Utiahnite alebo vymeňte komponenty.
  Stroj nejazdí.
  1. Parkovacia brzda je zatiahnutá.
  2. Nízka hladina hydraulickej kvapaliny.
  3. Ťažný ventil je otvorený.
  4. Hydraulický systém je poškodený.
  1. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
  2. Dolejte hydraulickú kvapalinu.
  3. Zatvorte ťažný ventil.
  4. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Prevzdušňovacia hlava nejazdí.
  1. Nízka hladina hydraulickej kvapaliny.
  2. Ťažný ventil je otvorený.
  3. Remeň je opotrebovaný alebo uvoľnený.
  4. Spojka je opotrebovaná.
  5. Spínač alebo relé je opotrebované.
  6. Hydraulický systém je poškodený.
  1. Dolejte hydraulickú kvapalinu.
  2. Zatvorte ťažný ventil.
  3. Nastavte alebo vymeňte remene.
  4. Vymeňte spojku.
  5. Vymeňte spínač alebo relé.
  6. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Hlava pri prevzdušňovaní nadskakuje.
  1. Zemina je príliš tvrdá.
  2. Vyskytol sa problém s nastavením uvoľnenia/obmedzenia otvoru.
  3. Počas plytkého prevzdušňovania sa spínač č. 4 nachádza v najnižšej polohe.
  1. Pozrite si časť Prevádzkové tipy.
  2. Dynamická odpoveď zo zdvíhacieho systému. Nastavte tlak systému. Pozrite si servisnú príručku.
  3. Pozrite si časť Nastavenie bezdotykového spínača č. 4.
  Na vstupe a výstupe sa na trávniku tvoria trsy/trávnik sa poškodzuje.
  1. Balík spínača vyžaduje nastavenie.
  2. Hlava sa spúšťa príliš pomaly.
  3. Spínač aktivácie (spínač č. 3 sa nachádza na ráme v tvare písmena H) vyžaduje nastavenie.
  4. Bezdotykový spínač č. 4 (spínač č. 4 sa nachádza na ráme v tvare písmena H) vyžaduje nastavenie.
  5. Spojka je opotrebovaná alebo preklzuje.
  1. Nastavte spínač. Pozrite si servisnú príručku.
  2. Skontrolujte funkciu solenoidového ventilu pre rýchle spúšťanie.
  3. Pozrite si časť Nastavenie bezdotykového spínača č. 3.
  4. Pozrite si časť Nastavenie bezdotykového spínača č. 4.
  5. Pozrite si servisnú príručku.
  Problém s rozmiestnením dier pri používaní štvoritých hrotov (alebo minihrotov).
  1. Diery nie sú rovnomerne rozmiestnené.
  1. Skontrolujte rozmiestnenie. Pozrite si časť Prevádzkové tipy.
  Pri používaní hrotov s bočným vysúvaním valcov zeminy sa na dierach vytvárajú trsy.
  1. Otvor na vysúvanie valcov zeminy sa pri výstupe zachytáva.
  1. Hroty otočte o 45° až 90°, aby sa valce zeminy vysúvali nabok. Ak tento postup nefunguje, vyskúšajte duté hroty.
  Trávnik sa pri prevzdušňovaní zdvíha/poškodzuje.
  1. Skontrolujte polohu prevzdušňovacej hlavy.
  2. Nesprávny priemer, rozmiestnenie alebo počet hrotov pre danú aplikáciu nesprávny.
  3. Hĺbka je príliš veľká.
  4. Diery sú rozmiestnené príliš blízko.
  5. Stav trávnika (t. j. koreňová štruktúra) je nedostatočný na to, aby nedochádzalo k poškodeniu.
  1. Špecifikácie nájdete v servisnej príručke.
  2. Použite menší priemer hrotov, menší počet hrotov na hlavu alebo zvýšte rozmiestnenie dier.
  3. Znížte hĺbku.
  4. Zvýšte nastavenie rozmiestnenia dier.
  5. Upravte metódy prevzdušňovania alebo časovanie.
  Predná časť diery je jamkovitá alebo zatlačená.
  1. Roto-Link je v mäkkej polohe.
  1. Pozrite si časť Prevádzkové tipy.