Sissejuhatus

See pöörleva teraga murutraktor on mõeldud kasutamiseks teenust osutavatele professionaalidele. See on loodud peamiselt hästi hooldatud elamu- või ärikinnisvara muruplatsidel muru niitmiseks. Toote mittesihipärane kasutamine võib olla teile ja kõrvalolijatele ohtlik.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Kui soovite saada teavet tooteohutuse, kasutusjuhendite, lisaseadmete ja edasimüüjate kohta või soovite oma toodet registreerida, külastage veebisaiti www.Toro.com.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Important: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).

g332470

Selles juhendis kasutatakse kahte sõna teabe esiletõstmiseks. Oluline” juhib tähelepanu erilisele mehaanikateabele ja märkus” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

Ohutushoiatuse sümbolit“ (Joonis 2) kasutatakse nii selles juhendis kui ka masinal asuvatel siltidel, et tuvastada olulised ohutusteated, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima. See sümbol kuvatakse koos sõnaga Oht“, Hoiatus“ või Ettevaatust“.

 • Oht“ tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab surma või raske kehavigastuse.

 • Hoiatus“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada surma või raske kehavigastuse.

 • Ettevaatust“ tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

sa-black

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Vaadake masinaga kaasas olevat mootori tootja teavet.

Suurim või kasulik pöördemoment: mootori suurima või kasuliku pöördemomendi arvutas mootori tootja laboris vastavalt Autoinseneride Ühingu (Society of Automotive Engineers ehk SAE) standardile J1940 või J2723. Selle klassi niiduki tegelik mootori pöördemoment on ohutus-, heite- ja käitamisnõuetele vastavaks konfigureeritud kujul oluliselt väiksem. Vaadake masinaga kaasas olevat mootori tootja teavet.

Ohutus

Masin on projekteeritud vastavalt standardile EN ISO 5395.

Üldine ohutus

Toode võib käe või jala amputeerida ja objekte hooga üles paisata. Raskete vigastuste või surma vältimiseks jälgige alati kõiki ohutusjuhiseid.

 • Enne mootori käivitamist lugege see kasutusjuhend läbi ja tehke endale selgeks.

 • Hoidke kõrvalised isikud ja lapsed eemal.

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Lubage masinat kasutada või hooldada vaid vastutustundlikel, koolitatud, juhistega kursis ja füüsiliselt selleks võimelistel inimestel.

 • Hoidke kaitseraud alati täielikult tõstetud ja lukustatud asendis ning kasutage turvavööd.

 • Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses ega kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

 • Ärge pange käsi ega jalgu masina liikuvate osade lähedusse.

 • Ärge kasutage masinat, kui mõni selle kaitse, ohutuslüliti või muu ohutusseade on paigaldamata või need ei tööta korralikult.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

Kaldeindikaator

g011841

Ohutus- ja juhendsildid

Graphic

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal99-8936
decal106-5517
decal107-3069
decal144-2687
decal109-6035
decal127-0326
decal115-9625
decal116-5610
decal116-8283
decal133-8062
decal117-3848
decal126-4363
decal126-9939
decal140-4927
decal132-5067
decal144-6569
decal144-2669
decal132-0871

Seadme ülevaade

g332505

Tutvuge kõigi juhtseadistega enne mootori käivitamist ja masina kasutamist.

Juhtpaneel

g332503

Süütelukk

Süütelukul on mootori käivitamiseks ja väljalülitamiseks kolm asendit: OFF“, RUN“ ja START“. Vt jaotist Mootori käivitamine.

Tuledelüliti

Ainult tuledega mudeli puhul

Kasutage tuledelülitit, et lülitada tuled asendisse ON“ või OFF“ (Joonis 5).

Õhuklapp

Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt.

Gaasihoob

Gaasihoovaga juhitakse mootori kiirust ning selle variaatorkastil on asendid AEGLANE ja KIIRE (Joonis 5).

Terade juhtlüliti (PTO)

Terade juhtlüliti, millele osutab jõuvõtuvõlli (PTO) sümbol, lülitab niiduki terade toite sisse ja välja (Joonis 5).

Tunnilugeja

Tunnilugeja loendab mootori töötunde. See töötab siis, kui mootor on käivitatud. Kasutage neid aegu hooldustööde läbiviimiseks (Joonis 6).

g187133

Turvalukustuse näidikud

Tunnilugejal on sümbolid, mis näitavad musta kolmnurgaga, et lukustuskomponent on õigesti paigutatud (Joonis 6).

Aku märgutuli

Kui keerate süüteluku paariks sekundiks asendisse ON“, kuvatakse aku pinge alal, kus tavaliselt kuvatakse tunnid.

Aku tuli süttib, kui süütelukk on sisse lülitatud ja kui laetuse tase on alla õige töötaseme (Joonis 6).

Juhthoovad

Juhthoobadega liigub masin edasi ja tagasi ning pöörab mõlemale poole (Joonis 4).

Neutraalasend

Masinast väljudes liigutage juhthoovad keskelt väljapoole NEUTRAALASENDISSE (Joonis 25). Masina peatamisel või masina järelevalveta jätmisel asetage juhthoovad alati NEUTRAALASENDISSE.

Seisupiduri hoob

Masina juhusliku liikumahakkamise vältimiseks rakendage seisupidur iga kord, kui mootori seiskate.

Kütuse sulgurventiil

Sulgege kütuse sulgurventiil masina transportimisel või hoiustamisel, vt jaotist Kütuse sulgurventiili kasutamine.

Note: Spetsifikatsioone ja disaini võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

Laius

 122 cm korpus132 cm korpus152 cm korpus
Ilma niiduki korpuseta129 cm137 cm140 cm
Deflektor üleval141 cm150 cm166 cm
Deflektor all160 cm171 cm191 cm
Deflektor eemaldatud132 cm141 cm156 cm

Pikkus

 24" rehvid26" rehvid
Pikkus219 cm220 cm

Kõrgus

 24" rehvid26" rehvid
Kaitseraud üleval182 cm185 cm
Kaitseraud all126 cm129 cm

Kaal

MasinadKaal
122 cm masinad512 kg
132 cm masinad531–540 kg
152 cm masinad535–590 kg

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud hooldusfirmast või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidil www.Toro.com.

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

Kasutamine

Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Enne kasutamist

Ohutusteave enne kasutamist

Üldine ohutus

 • Ärge lubage lastel ega koolitamata inimestel masinat kasutada ega hooldada. Kohalikud eeskirjad võivad piirata kasutaja vanust. Omanik vastutab kõigi operaatorite ja mehaanikute väljaõppe eest.

 • Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masina tööd segada või masinalt viskuda.

 • Tutvuge seadmete ja juhtelementide ohutu kasutamise ning ohutussiltidega.

 • Kontrollige, kas operaatori kohaloleku juhtseadised, ohutuslülitid ja kaitsepiirded on kinnitatud ja töötavad korralikult. Ärge kasutage masinat, kui need ei ole töökorras.

 • Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui istmelt lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

 • Enne niitma asumist kontrollige masinat veendumaks, et lõikekoostud töötavad korralikult.

 • Hinnake maastikku, et määrata kindlaks seadmed ja tarvikud, mis on vajalikud masina nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid ja kuulmiskaitset. Kinnitage pikad juuksed ning ärge kandke lotendavaid riideid või rippuvaid ehteid.

 • Ärge sõidutage reisijaid.

 • Hoidke kõrvalseisjad ja lemmikloomad töötavast masinast eemal. Kui keegi tuleb lähemale, lülitage masin ja lisatarvik(ud) välja.

 • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

Kütuse ohutus

 • Kütus on äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  • Et staatiline laeng ei süütaks kütust, tõstke masin veokilt või haagiselt maha ning lisage kütus teistest sõidukitest eemal maapinnal. Kui see pole võimalik, asetage kütusekanister sõidukitest eemale maha ning täitke see; seejärel tankige masin kanistriga, mitte kütusepumbaga.

  • Täitke kütusepaaki õues tasasel maal, vabas õhus ja siis, kui mootor on külm. Pühkige möödavalatud kütus ära.

  • Ärge käsitsege kütust, kui suitsetate, või lahtise leegi ja sädemete läheduses.

  • Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütusepaaki kütust, kui mootor töötab või on kuum.

  • Kui olete kütust mööda kallanud, ärge proovige mootorit käivitada. Vältige süüteallika tekitamist, kuni kütuseaurud on hajunud.

  • Hoidke kütust heakskiidetud mahutis ja lastele kättesaamatus kohas.

 • Kütus on allaneelamisel ohtlik või surmav. Pikaajaline kokkupuude aurudega võib põhjustada raskeid vigastusi ja haigusi.

  • Vältige aurude pikaajalist sissehingamist.

  • Hoidke käed ja nägu otsakust ja kütusepaagi avast eemal.

  • Vältige kütuse sattumist silma ja nahale.

 • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

 • Ärge kasutage masinat, kui heitgaasisüsteem pole paigaldatud või ei tööta korralikult.

 • Hoidke kütusepumpa kütusepaagi serva või kanistri avause vastas terve kütuse lisamise aja. Ärge kasutage kütusepumba lukustussüsteemi.

 • Kui kütust sattus teie riietele, vahetage kohe riided.

 • Ärge paaki üle täitke. Vahetage kütusepaagi kork välja ning sulgege see kindlalt.

 • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

Kütuse lisamine

Soovitatud kütus

 • Parima tulemuse saavutamiseks kasutage ainult puhast, värsket (vähem kui 30 päeva vanust), pliivaba bensiini, mille oktaaniarv on vähemalt 87 ((R+M)/2 hindamismeetod).

 • Etanool: kasutada võib bensiini, milles on kuni 10% etanooli (gasohol) või 15% MTBE-d (metüül-tert-butüüleeter). Etanool ja MTBE on erinevad. 15% etanoolisisaldusega bensiin (E15) ei ole heakskiidetud. Ärge kasutage bensiini, milles on rohkem kui 10% etanooli, nagu E15 (milles on 15% etanooli), E20 (20% etanooli) või E85 (kuni 85% etanooli). Heakskiitmata bensiini kasutamine võib vähendada jõudlust ja/või kahjustada mootorit viisil, mis pole garantiiga tagatud.

 • Ärge kasutage bensiini, milles on metanool.

 • Ärge hoiustage kütust kütusepaagis ega kanistris talveks, kui te ei kasuta kütuse stabilisaatorit.

 • Ärge lisage bensiinile õli.

Stabilisaatori / omaduste parandaja kasutamine

Kasutage masinas stabilisaatorit / omaduste parandajat järgmiste eeliste saamiseks.

 • Hoiab kütuse kauem värskena, kui seda kasutatakse vastavalt kütusestabilisaatori tootja juhistele

 • Puhastab mootorit selle töötamise ajal

 • Kõrvaldab kütusesüsteemis tekkiva kummisarnase laki, mis põhjustab rasket käivitamist

  Important: Ärge kasutage kütuselisandeid, mis sisaldavad metanooli või etanooli.

  Lisage kütusele õige kogus stabilisaatorit / omaduste parandajat.

  Note: Stabilisaator / omaduste parandaja on kõige tõhusam siis, kui seda on segatud värske kütusega. Kütusesüsteemi laki kogunemise tõenäosuse vähendamiseks kasutage alati kütuse stabilisaatorit.

Kütusepaagi täitmine

 1. Parkige masin tasasele pinnasele.

 2. Rakendage seisupidur.

 3. Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

 4. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus.

 5. Täitke kütusepaak täitekaela alumise otsani (Joonis 7).

  Note: Ärge täitke kütusepaaki ääreni. Tühi ruum paagis laseb kütusel paisuda.

  g036751

Igapäevane hooldus

Tehke iga päev enne masina käivitamist igapäevased kasutuseelsed kontrolltoimingud, mis on loetletud jaotises .

Uue masina sissetöötamine

Uutel mootoritel läheb täieliku jõudluse saavutamiseks aega. Uutel niiduki korpustel ja veosüsteemidel on rohkem hõõrdumist, nii et mootoril on suurem koormus. Andke uuele masinale täieliku jõudluseni jõudmiseks 40 kuni 50 tundi.

Ümbermineku kaitsesüsteemi (ROPS) kasutamine

Hoiatus

Ümbermineku tagajärjel tekkivate vigastuste või surma vältimiseks hoidke kaitseraud täielikult ülestõstetud ja lukustatud asendis ning kasutage turvavööd.

Veenduge, et iste on masinale kinnitatud.

Hoiatus

Kui kaitseraud on langetatud asendis, siis ümbermineku kaitse puudub.

 • Langetage kaitseraud ainult siis, kui see on hädavajalik.

 • Ärge kandke turvavööd, kui kaitseraud on langetatud asendis.

 • Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult.

 • Tõstke kaitseraud niipea, kui see on võimalik.

 • Enne objektide alt läbi sõitmist (nt oksad, ukseavad, elektrijuhtmed) kontrollige hoolikalt pea kohal olevat vaba ruumi ja vältige neile pihta sõitmist.

Kaitseraua langetamine

Important: Langetage kaitseraud ainult siis, kui see on hädavajalik.

 1. Eemaldage splindid ja eemaldage kaks tihvti (Joonis 9).

 2. Langetage kaitseraud alumisse asendisse (Joonis 8).

  Note: Alumisi asendeid on 2, vt jaotist Joonis 8.

 3. Paigaldage kaks tihvti ja fikseerige need splintidega (Joonis 9).

  g004954

Kaitseraua tõstmine

Important: Kasutage alati turvavööd, kui kaitseraud on tõstetud asendis.

 1. Eemaldage splindid ja eemaldage kaks tihvti (Joonis 9).

 2. Tõstke kaitseraud ülemisse asendisse, paigaldage kaks tihvti ja fikseerige need splintidega (Joonis 9).

  g004955

Turvalukustuse süsteemi kasutamine

Hoiatus

Kui turvalukustuse lülitid on lahutatud või kahjustatud, võib masin ootamatult tööle hakata ja kehavigastusi tekitada.

 • Äge lukustuse lüliteid muutke.

 • Kontrollige lukustuse lülitite toimimist iga päev ja vahetage kõik kahjustatud lülitid enne masina kasutamist välja.

Turvalukustuse süsteemist arusaamine

Turvalukustuse süsteem on loodud mootori käivitumist takistama, välja arvatud järgmistel juhtudel.

 • Seisupidur on rakendatud.

 • Terade juhtlüliti (PTO) on välja lülitatud.

 • Juhthoovad on NEUTRAALASENDIS.

Turvalukustuse süsteem on ette nähtud ka mootori väljalülitamiseks, kui juhthoovad liigutatakse NEUTRAALASENDIST välja, samal ajal kui seisupidur on rakendatud, või kui tõusete istmelt, kui terade juhtlüliti (PTO) on sisse lülitatud.

Tunnilugejal on näidikud, mis annavad kasutajale teada, kui lukustuskomponent on õiges asendis. Kui lukustuskomponent on õiges asendis, kuvatakse ekraanil näidik.

g009181

Turvalukustuse süsteemi testimine

HooldusintervallidHooldustoimingud
Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi iga kord enne masina kasutamist. Kui turvalukustuse süsteem ei tööta allpool kirjeldatud viisil, laske see volitatud hooldusfirmal kohe remontida.

  1. Istuge istmele, rakendage seisupidur ja liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse ON“. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks käivituda.

  2. Istuge istmele, rakendage seisupidur ja liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“. Liigutage üht juhthoobadest NEUTRAALASENDIST välja. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks käivituda. Korrake sama teise juhthoovaga.

  3. Istuge istmele, rakendage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Nüüd käivitage mootor. Kui mootor töötab, vabastage seisupidur, lülitage sisse terade juhtlüliti (PTO) ja tõuske kergelt istmelt üles; mootor peaks seiskuma.

  4. Istuge istmele, rakendage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Nüüd käivitage mootor. Kui mootor töötab, liigutage üht juhthoobadest (edasi või tagasi); mootor peaks seiskuma. Korrake sama teise juhthoovaga.

  5. Istuge istmele, vabastage seisupidur, liigutage terade juhtlüliti (PTO) asendisse OFF“ ning juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Proovige mootorit käivitada; mootor ei tohiks käivituda.

  Istme asendi muutmine

  Istet saab ette- või tahapoole liigutada. Seadke iste asendisse, kus teil on masina üle parim kontroll ja kõige mugavam olla (Joonis 11).

  g027632

  Tagumiste amortisaatorite reguleerimine

  MyRide™-i vedrustussüsteem võimaldab sujuvamat ja mugavamat sõitu. Vedrustussüsteemi saab hõlpsalt ja kiirelt muuta kaht tagumist amortisaatorit reguleerides. Reguleerige vedrustussüsteemi nii, et teil oleks võimalikult mugav.

  Tagumiste amortisaatorite piludel on olemas fikseeritud asendid. Tagumisi amortisaatoreid saab piludes paigutada igale poole, mitte ainult fikseeritud asenditesse. Allolev joonis näitab pehme ja jäiga sõidu asetust ning erinevaid fikseeritud asendeid (Joonis 12).

  g030065

  Note: Veenduge, et vasak ja parem tagumine amortisaator on mõlemad samas asendis.

  Reguleerige tagumisi amortisaatoreid (Joonis 13).

  g030024g030019

  Kasutamise ajal

  Ohutusteave kasutamise ajal

  Üldine ohutus

  • Kasutaja/operaator võib ära hoida õnnetusi ja vastutab nende eest, mis võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada varakahju.

  • Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.

  • Ärge kasutage masinat haigena, väsinuna või alkoholi ja ravimite mõju all.

  • Kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Kui keerata võti asendisse OFF“, peaks mootor välja lülituma ja tera peaks peatuma. Kui see ei ole nii, lõpetage kohe masina kasutamine ning pöörduge volitatud teeninduse poole.

  • Kasutage masinat ainult hea nähtavuse ja sobivate ilmastikutingimuste korral. Ärge kasutage masinat, kui esineb äikeseoht.

  • Hoidke käed ja jalad lõikeosadest eemale. Hoiduge väljaviskeavast eemale.

  • Ärge niitke ülestõstetud, eemaldatud või muudetud väljaviskedeflektoriga, välja arvatud juhul, kui muru kogumissüsteem või multšimiskomplekt on paigas ja töötab nõuetekohaselt.

  • Ärge niitke tagurpidi käigul, kui see just möödapääsmatu pole. Enne tagurdamist vaadake alati enda taha ja alla.

  • Olge nähtavust piiravatele pimenurkadele, põõsastele, puudele või muudele objektidele lähenedes eriti ettevaatlik.

  • Peatage terad, kui te ei niida.

  • Kui masin läheb mis tahes eseme vastu või hakkab vibreerima, lülitage mootor kohe välja, eemaldage süütevõti (kui on varustuses) ja oodake, kuni kõik liikuvad osad seiskuvad, enne kui hakkate masinat võimalike kahjustuste suhtes kontrollima. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.

  • Vähendage kiirust masinaga pööramisel ning olge tänavate ja kõnniteede ületamisel ettevaatlik. Andke alati teed.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Seisake mootor ja laske tarvikud alla.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Oodake, kuni kõik liikuvad osad peatuvad.

  • Käitage mootorit ainult hästiventileeritud kohtades. Heitgaas sisaldab vingugaasi, mille sissehingamine on surmav.

  • Ärge jätke töötavat masinat valveta.

  • Kasutage koorma vedamiseks alati konksu.

  • Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja terve murukoguja, pole paigas ega tööta korralikult. Vajaduse korral vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.

  • Kasutage Toro poolt heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid.

  • Selle masina müratase juhi kõrvade juures on üle 85 dBA ning pikaajaline kokkupuude sellega võib põhjustada kuulmise kaotust.

   g229846
  • Puhastage lõikeseade, juhthoovad, summuti ja mootor murust ning prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Mootorit käivitades hoidke jalad teradest kaugel eemal.

  • Olge teadlik niiduki väljastussuunast ja suunake väljastus teistest eemale. Vältige materjali väljastamist vastu seina või takistust, kuna materjal võib teie suunas tagasi põrgata.

  • Ületades pindu, millel ei kasva muru, ja transportides niidukit niidetavale alale ja sealt ära, peatage terad, aeglustage kiirust ja olge ettevaatlik.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  • Masin ja niitmine meelitavad sageli lapsi ligi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus te neid viimati nägite.

  • Hoidke lapsed niitmisalast eemale ja teise vastutava täiskasvanu, mitte masina operaatori, tähelepaneliku hoole all.

  • Juhul kui tööpiirkonda satuvad lapsed, olge valvas ja lülitage masin välja.

  • Enne tagurdamist või suuna muutmist vaadake laste märkamiseks enda taha, alla ja külgedele.

  • Ärge lapsi sõidutage; isegi mitte seisatud teradega. Lapsed võivad kas maha kukkuda ja raskelt viga saada või masina ohutut töötamist segada. Lapsed, keda on varasemalt sõidutatud, võivad veel üheks sõiduks ootamatult tööalasse ilmuda ja te võite neist masinaga üle sõita või üle tagurdada.

  Ümbermineku kaitsesüsteemi (ROPS) ohutusteave

  • ROPS on lahutamatu ohutusseade. Ärge eemaldage masinalt ühtki ROPS-i osa.

  • Veenduge, et turvavöö oleks kinnitatud ja et saaksite selle hädaolukorras kiiresti lahti teha.

  • Hoidke kaitseraud täielikult tõstetud ja lukustatud asendis ning kandke alati turvavööd, kui kaitseraud on üleval.

  • Enne objektide alt läbi sõitmist kontrollige neid hoolikalt ja vältige neile pihta sõitmist.

  • Vahetage ROPS-i kahjustatud osad välja. Ärge remontige ega muutke neid.

  • Kui kaitseraud on langetatud, siis ümbermineku kaitse puudub.

  • Üle servade, järskude kallaste või vette kukkuvad rattad võivad põhjustada ümbermineku, mille tagajärjeks võivad olla rasked vigastused või surm.

  • Ärge kandke turvavööd, kui kaitseraud on langetatud.

  • Langetage kaitseraud ainult siis, kui see on hädavajalik; tõstke see niipea, kui see on võimalik.

  • Ümbermineku korral viige masin volitatud teenindusse, et ROPS üle vaadata.

  • Kasutage ROPS-i jaoks ainult Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid.

  Ohutusteave kallakutel töötades

  • Kallakud on ühed peamised juhitavuse kaotamise ja ümbermineku põhjused, mis võivad tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi. Operaator vastutab seadme ohutu kasutamise eest kallakutel. Masina kasutamisel mis tahes kallakul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Enne masina kallakul kasutamist tehke järgmist:

   • Vaadake läbi juhendis ja masinal olevad kallakuga seotud juhised ning mõistke neid.

   • Kasutage kaldenurga näidikut, et määrata kindlaks tööala kallaku ligikaudne nurk.

   • Ärge kunagi kasutage masinat kallakutel, mis on suuremad kui 15°.

   • Hinnake kohapealseid tingimusi, et teha kindlaks, kas kallak on masinaga töötamiseks ohutu. Lähtuge hindamise käigus mõistlikkusest ja heast otsustusvõimest. Maastiku muutused, näiteks niiskus, võivad kiiresti mõjutada masina tööd kallakul.

  • Tuvastage kallaku põhjas leiduda võivad ohud. Ärge kasutage masinat laskumiste, kraavide, vallide, vee või muude ohtude läheduses. Kui ratas läheb üle serva või kui serv kokku vajub, võib masin ootamatult ümber minna. Hoidke ohutut kaugust (kahekordne masina laius) masina ja mis tahes ohu vahel. Neis kohtades muru niitmiseks kasutage lükatavat masinat või käsitrimmerit.

  • Vältige masina käivitamist, seiskamist või pööramist kallakutel. Vältige kiiruse või suuna ootamatut muutmist; pöörake aeglaselt ja järk-järgult.

  • Ärge kasutage masinat mingil juhul olukordades, kus veojõud, juhtimine või stabiilsus on kahtluse all. Olge teadlik sellest, et masinaga töötamine märjal murul, kallakuga risti või allamäge suunal võib tuua kaasa masina veojõu kadumise. Veorataste veojõu kadumise tulemuseks võib olla libisemine ja pidurdamise ning juhtimise kadumine. Masin võib libiseda isegi siis, kui veorattad on seiskunud.

  • Eemaldage või märgistage takistused, näiteks kraavid, augud, rööpad, konarused, kivid või muud varjatud ohud. Kõrge rohu sees võivad olla peidus takistused. Masin võib ebaühtlasel maastikul ümber kukkuda.

  • Olge tarvikute või lisaseadiste, näiteks murukogumissüsteem, kasutamisel äärmiselt ettevaatlik. Need võivad mõjutada masina stabiilsust ja juhitavust. Kasutage vastukaale juhiste kohaselt.

  • Kallakutel töötades hoidke korpus võimaluse korral maapinnani alla lastuna. Korpuse tõstmine kallakutel töötamise ajal võib tuua kaasa masina ebastabiilseks muutumise.

  g221745

  Juhiistmele asumine

  Juhiistmele minekuks astuge niiduki korpusele (Joonis 16).

  g029797

  Seisupiduri kasutamine

  Masina peatades või järelevalveta jättes rakendage alati seisupidur.

  Seisupiduri rakendamine

  Parkige masin tasasele pinnasele.

  g283915

  Seisupiduri vabastamine

  g339561

  Terade juhtlüliti (PTO) kasutamine

  Terade juhtlüliti (PTO) lülitab niiduki terad ning kõik elektrilised tarvikud sisse ja välja.

  Terade juhtlüliti (PTO) sisselülitamine

  Note: Terade juhtlüliti (PTO) sisselülitamine sel ajal, kui gaasihoob on poole peal või väiksemas asendis, põhjustab veorihmade liigset kulumist.

  g332523

  Terade juhtlüliti (PTO) väljalülitamine

  g332522

  Gaasi kasutamine

  Gaasihooba saab liigutada asendite FAST“ ja SLOW“ vahel (Joonis 21).

  Lülitage PTO alati sisse asendis FAST“.

  g008946

  Õhuklapi kasutamine

  Kasutage õhuklappi, kui käivitate mootorit külmalt.

  1. Tõmmake õhuklapi nupp üles enne süütevõtme keeramist (Joonis 22).

  2. Õhuklapi sulgemiseks pärast mootori käivitamist vajutage õhuklapi nupp alla (Joonis 22).

   g008959

  Mootori käivitamine

  Note: Soe või kuum mootor ei vaja õhuklapi kasutust.

  Important: Ärge hoidke starterit all kauem kui 5 sekundit korraga. Starteri hoidmine kauem kui 5 sekundit võib seda kahjustada. Kui mootor ei käivitu, oodake 10 sekundit enne, kui uuesti starterit kasutate.

  g332530

  Mootori väljalülitamine

  Ettevaatust!

  Lapsed või kõrvalised isikud võivad saada vigastada, kui nad liigutavad või proovivad kasutada järelevalveta masinat.

  Kui jätate masina järelevalveta, eemaldage alati süütevõti ja rakendage seisupidur.

  g332529

  Juhthoobade kasutamine

  g004532

  Masinaga sõitmine

  Sõidurattad keerlevad üksteisest sõltumatult, igal teljel on oma hüdrauliline mootor. Ühe rattaga on võimalik tagurdada ja samal ajal teisega edasi sõita, mille tulemusena hakkab masin pöörlema. See parandab masina manööverdusvõimet, aga selline liikumine nõuab harjumist.

  Gaasihoob reguleerib mootori kiirust, mida mõõdetakse pööretes minuti kohta (rpm). Parima jõudluse saamiseks asetage gaasihoob asendisse FAST“. Niitmise ajal hoidke gaasi alati põhjas.

  Hoiatus

  Masin võib pöörelda väga kiiresti. Juhitavuse kaotades võite vigastada ennast või kahjustada masinat.

  • Pöörake ettevaatlikult.

  • Aeglustage enne järske pöördeid.

  Edasi sõitmine

  Note: Kui seisupidur on rakendatud, suretab gaasipedaali surumine mootori välja.

  Masina peatamiseks tõmmake juhthoovad asendisse NEUTRAL“.

  1. Vabastage seisupidur.

  2. Liigutage juhthoovad keskele, lukustamata asendisse.

  3. Edasi sõitmiseks lükake juhthoovad aeglaselt ettepoole (Joonis 26).

   g008952

  Tagurpidi sõitmine

  1. Liigutage juhthoovad keskele, lukustamata asendisse.

  2. Tagurpidi sõitmiseks tõmmake juhthoovad aeglaselt tahapoole (Joonis 27).

   g008953

  Külgväljaviske kasutamine

  Niidukil on väljaviskedeflektor, mis heidab niidetud muru küljele ja maapinna poole.

  Oht

  Paigaldamata väljaviskedeflektori, katte või murukoguja koostuta võite nii teie kui ka teised kokku puutuda teradega ja pihta saada eemale paiskuva prahiga. Kokkupuude pöörleva(te) lõiketera(de) või paiskuva prahiga võib põhjustada vigastusi või surma.

  • Ärge kunagi eemaldage niiduki korpuselt väljaviskedeflektorit, kuna see suunab materjali alla pinnasele. Kahjustatud väljaviskedeflektor tuleb kohe välja vahetada.

  • Ärge kunagi pange käsi ega jalgu niiduki korpuse alla.

  • Ärge kunagi püüdke väljaviskeala ega lõiketerasid puhastada ilma terade juhtlülitit esmalt väljalülitatud asendisse OFF“ viimata, süütevõtit väljalülitatud asendisse OFF“ keeramata ja süütelukust eemaldamata.

  • Veenduge, et väljaviskedeflektor on langetatud asendis.

  Lõikekõrguse reguleerimine

  Korpuse tõstmise pedaaliga masinatel

  Transpordiluku kasutamine

  1. Lükake korpuse tõstmise pedaal täielikult ette, et lukustada niiduki korpus asendisse TRANSPORT (Joonis 28).

  2. Lükake korpuse tõstmise pedaal täielikult ette ja lükake transpordilukk ette, asendisse LUKUSTAMATA, seejärel laske niiduki korpus aeglaselt alla. (Joonis 28).

   g332768

  Lõikekõrguse tihvti reguleerimine

  Lõikekõrgust saate reguleerida 6 mm kaupa vahemikus 38–140 mm, kui tõstate splindi erinevatesse aukudesse.

  1. Vajutage korpuse tõstmise pedaal täielikult ette, et lukustada niiduki korpus asendisse TRANSPORT (ühtlasi ka 140 mm lõikekõrguse asend), nagu näidatud Joonis 29.

  2. Eemaldage tihvt lõikekõrguse pesast (Joonis 29).

  3. Valige pesa, mis vastab soovitud lõikekõrgusele, ning sisestage tihvt (Joonis 29).

  4. Lükake korpuse tõstmise pedaal ette, vajutage transpordilukk ette ja langetage niiduki korpus aeglaselt.

   g332767

  Lõikekõrguse reguleerimine

  Elektrilise lõikekorpuse tõstukiga masinatel
  1. Lükake korpuse tõstuki lüliti üles (Joonis 30).

   g332765
  2. Valige pesa, mis vastab soovitud lõikekõrgusele, ning sisestage tihvt (Joonis 31).

  3. Vajutage korpuse tõstmise lülitit alla, kuni lõikekõrguse ühendus puudutab kergelt lõikekõrguse tihvti (Joonis 31).

   Note: Liiga tugev kontakt lõikekõrguse ühenduse ja lõikekõrguse tihvti vahel võib negatiivselt mõjutada niiduki korpuse lõikekõrgust ja loodimist.

   g361935

  Lõikekorpuse rataste reguleerimine

  Kui reguleerite lõikekõrgust, tuleb reguleerida ka lõikekorpuse rattaid.

  Note: Reguleerige lõikekorpuse rattad nii, et rattad ei puuduks tavalisel tasasel pinnal maad.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Reguleerige lõikekorpuse tugirattaid; vt Joonis 32.

   g038079

  Kasutusnõuanded

  Gaasi kasutamine kiirel režiimil

  Parima niitmise ja maksimaalse õhuringluse jaoks hoidke mootorit asendis FAST“. Õhk on muru lõikamiseks vajalik, nii et ärge seadke lõikekõrgust nii madalaks, et niiduki korpus oleks täielikult niitmata muru sees. Püüdke hoida üht niiduki korpuse külge niitmata murust eemal, et niiduk saaks õhku juurde.

  Muru esimest korda niitmine

  Tagamaks, et niiduki korpuse lõikekõrgus ei lõikaks ebaühtlaselt pinnalt liiga madalalt, niitke muru tavapärasest veidi kõrgemalt. Ent üldiselt on kõige parem kasutada varasemalt kasutatud lõikekõrgust. Kui muru on kõrgem kui 15 cm, on soovitatav niita kaks korda, et tagada niitmise vastuvõetav kvaliteet.

  Rohuliblest kolmandiku lõikamine

  Lõigake korraga umbes kolmandik rohulible pikkusest. Sellest rohkema niitmine pole soovitatav, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või kui on hilissügis, mil muru aeglasemalt kasvab.

  Lõikesuuna vaheldumine

  Selleks et hoida muru püstiselt kasvavana, vaheldage lõikesuunda. See aitab ka lõigatud muru hajutada ja seeläbi lagundamist ning väetamist parandada.

  Õigete intervallidega niitmine

  Erinevatel aastaaegadel kasvab muru erineva kiirusega. Sama lõikekõrguse säilitamiseks niitke muru varakevadel sagedamini. Kui muru kasvamise kiirus suve keskpaigas aeglustub, niitke harvemini. Kui te ei saa pikema aja jooksul muru niita, niitke muru esmalt suurema lõikekõrgusega ja seejärel kaks päeva hiljem uuesti väiksema kõrgusega.

  Väiksema lõikekiiruse kasutamine

  Niitmiskvaliteedi parandamiseks kasutage teatud oludes väiksemat kiirust.

  Liiga madalalt lõikamise vältimine

  Ebatasasel pinnasel niites suurendage liiga madalalt niitmise vältimiseks lõikekõrgust.

  Masina peatamine

  Kui peate masina edasisuunas liikumise niitmise ajal peatama, võivad teie murule suured murutükid kukkuda. Selle vältimiseks liikuge töötavate lõiketeradega eelnevalt lõigatud alale või peatage lõiketerad edasisuunas liikumise pealt.

  Niiduki korpuse alumise külje puhtana hoidmine

  Puhastage niiduki korpuse alumine külg pärast igat kasutamist lõigatud murust ja mustusest. Kui niiduki korpuse sisse koguneb muru ja mustust, muutub niitmiskvaliteet lõpuks ebarahuldavaks.

  Tera(de) hooldamine

  Hoidke tera(d) kogu niitmishooaja jooksul teravana, kuna terav tera lõikab puhtalt ilma rohuliblesid rebimata või hakkimata. Rebimine ja hakkimine muudavad muru servast pruuniks ning see aeglustab kasvu ja suurendab haiguste esinemise võimalust. Kontrollige niiduki terasid pärast igat kasutamist teravuse ja igasuguse kulumise osas. Viilige maha kõik täkked ja teritage terasid vastavalt vajadusele. Kui tera on kahjustatud või kulunud, asendage see kohe Toro originaal-varuteraga.

  Pärast kasutamist

  Ohutusteave pärast kasutamist

  Üldine ohutus

  • Rakendage seisupidur, lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute. Enne hooldamist, seadistamist, tankimist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu. Pühkige ära möödavalatud õli või kütus.

  • Enne masina hoiustamist või transportimist sulgege kütuse juurdevool ja eemaldage süütevõti.

  Kütuse sulgurventiili kasutamine

  Sulgege kütuse sulgurventiil transpordiks, hoolduseks ja hoiustamiseks (Joonis 33).

  Mootori käivitamisel veenduge, et kütuse sulgurventiil oleks avatud.

  g036849g008948

  Veorataste vabastusventiilide kasutamine

  Hoiatus

  Käed võivad jääda korpuse all asuvatesse liikuvatesse osadesse kinni, mis võib põhjustada raskeid vigastusi.

  Enne kui veorataste vabastusventiile kasutate, lülitage mootor välja, eemaldage võti ja laske kõikidel liikuvatel osadel seiskuda.

  Hoiatus

  Mootor ja hüdroajami osad võivad muutuda väga kuumaks. Kuuma mootori või hüdroajami osade katsumine võib põhjustada raskeid põletushaavu.

  Enne kui veorataste vabastusventiile kasutate, laske mootoril ja hüdroajami osadel täielikult jahtuda.

  Veorataste vabastusventiilid asuvad mootori korpuse all vasakul ja paremal pool.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Masina lükkamiseks liigutage mõlemat möödaviigu hooba ettepoole ja lukustage need kohale (Joonis 34).

  4. Enne masina lükkamist vabastage seisupidur.

  5. Masina käitamiseks liigutage möödaviigu hoobasid tahapoole ja lukustage need kohale (Joonis 34).

   g332790

  Masina transportimine

  Kasutage masina transportimiseks suure jõudlusega haagist või veokit. Kasutage täislaiusega kaldteed. Veenduge, et haagisel või veokil oleksid kõik seadusega nõutud pidurid, tuled ja märgistused. Lugege hoolikalt kõiki ohutussuuniseid. Need teadmised võivad aidata teil vältida enda või kõrvalolijate vigastamist. Järgige haagisele ja masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

  Hoiatus

  Sõitmine tänaval või teel ilma suunatuledeta, tuledeta, peegeldavate märgistusteta või aeglase sõiduki tunnusmärgita on ohtlik ja võib põhjustada kehavigastustega lõppevaid õnnetusi.

  Ärge sõitke masinaga üldkasutataval tänaval või teel.

  Haagise valimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi (Joonis 35).

  • Kasutage ainult täislaiuses kaldteed; ärge kasutage masina mõlema külje jaoks eraldi kaldteed.

  • Ärge ületage 15-kraadist nurka kaldtee ja maapinna vahel või kaldtee ja haagise või veoki vahel.

  • Veenduge, et kaldtee pikkus võrduks vähemalt neljakordse haagise või veoki platvormi kõrgusega maapinnast. See tagab, et kaldtee nurk ei ületa tasasel pinnal 15 kraadi.

  g027996

  Masina laadimine

  Hoiatus

  Masina laadimine haagisele või veokile suurendab selle ümberminekuohtu ja võib tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

  • Juhtige masinat kaldteel äärmiselt ettevaatlikult.

  • Tagurdage masinaga kaldteedest üles ja sõitke edasisuunas kaldteedest alla.

  • Vältige masinaga kaldteele sõitmisel järsku kiirendamist või aeglustamist, kuna selle tagajärjel võib masin kontrolli alt väljuda või ümber minna.

  1. Haagise kasutamisel ühendage see puksiirsõiduki külge ja kinnitage turvaketid.

  2. Võimaluse korral ühendage haagise pidurid ja tuled.

  3. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 35).

  4. Tagurdage masinaga kaldteest üles (Joonis 36).

   g028043
  5. Lülitage masin välja, eemaldage süütevõti ja rakendage seisupidur.

  6. Kinnitage masin rihmade, trosside või nööride abil eesmiste rullikrataste ja tagumise raami juurest (Joonis 37). Järgige masina kinnitamisele kehtivate nõuete osas kohalikke eeskirju.

   g332791

  Masina mahalaadimine

  1. Langetage kaldtee, veendudes, et kaldtee ja maapinna vaheline nurk ei ületa 15 kraadi (Joonis 35).

  2. Sõitke masinaga edasisuunas kaldteedest alla (Joonis 36).

  Hooldus

  Hoolduse ohutusteave

  • Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada. Enne hoolduse tegemist eemaldage võti süütelülitist.

  • Enne juhikohalt lahkumist tehke järgmist.

   • Parkige masin tasasele pinnasele.

   • Vabastage hoovad.

   • Rakendage seisupidur.

   • Lülitage mootor välja ja eemaldage võti.

   • Laske masina osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge lubage väljaõppeta isikul masinat hooldada.

  • Hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest ja kuumadest pindadest eemale. Võimalusel ärge teostage reguleerimisi töötava mootoriga.

  • Vabastage pingestatud komponendid ettevaatlikult pinge alt.

  • Kontrollige regulaarselt seisupidur toimimist. Vajaduse korral reguleerige ja hooldage.

  • Ärge kunagi tehke muudatusi ohutusseadmetele. Kontrollige nende nõuetekohast toimimist regulaarselt.

  • Puhastage lõikeseade, summuti, juhthoovad, murukoguja ja mootoriruum murust ja prahist, et vältida võimaliku tulekahju tekkimise ohtu.

  • Puhastage õli- ja kütuselekked ning eemaldage kütusega määrdunud praht.

  • Ärge jääge toestamisel lootma ainult mehaanilistele või hüdraulilistele tungraudadele. Kasutage masina tõstmiseks piisavate näitajatega tugipukke.

  • Hoidke kõik osad, eelkõige terade kinnitused, heas töökorras ja korralikult kinnitatud. Asendage kõik kulunud või kahjustatud sildid.

  • Enne masina parandamist ühendage kaabel aku negatiivse klemmi küljest lahti.

  • Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib tühistada garantii kehtivuse.

  Soovitatav hooldusgraafik

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 100 tundi
 • Vahetage hüdraulikasüsteemi filtreid ja vedelikku.
 • Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvalukustuse süsteemi.
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Kontrollige turvavööd.
 • Kontrollige hüdraulikavedeliku taset paisupaagis.
 • Kontrollige terasid.
 • Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage niiduki korpus.
 • Iga 50 tunni järel
 • Kontrollige rehvirõhku.Ainult õhkrehvidega masinate korral.
 • Kontrollige rihmu pragude ja kulumise suhtes.
 • Iga 100 tunni järel
 • Määrige niiduki korpuse tõstmise tappe.
 • Vahetage mootoriõli(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Vahetage või puhastage süüteküünal ja reguleerige õhuvahet.
 • Iga 200 tunni järel
 • Vahetage mootori õlifilter(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Iga 250 tunni järel
 • Peamise õhufiltri väljavahetamine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Kaitsefiltri kontrollimine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Iga 400 tunni järel
 • Määrige rullikute tappe (räpastes tingimustes tihedamini).
 • Iga 500 tunni järel
 • Kaitsefiltri väljavahetamine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Vahetage kütusefilter välja(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Kord kuus
 • Kontrollige aku laetustaset.
 • Kord aastas
 • Määrige rullikratta laagreid.(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Rullikrataste rummude määrimine.
 • Kord aastas või enne hoiulepanemist
 • Värvige üle kõik kriibitud või katteta metallpinnad.
 • Viige läbi kõik protseduurid peatükis Hoiustamine“.
 • Important: Hoolduse kohta teabe saamiseks vt mootori kasutusjuhendit.

  Ettevaatust!

  Kui jätate süütevõtme süütelukku, võib keegi kogemata mootori käivitada ja teile või kõrvalistele isikutele raskeid vigastusi tekitada.

  Enne hoolduse tegemist seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust.

  Hoolduseelsed toimingud

  Niiduki korpuse kardina vabastamine

  Eemaldage splint, et vabastada niiduki korpuse kardin ja pääseda ligi niiduki korpuse ülaosale. Pärast hooldust paigaldage kardin, kasutades eemaldatud splinti.

  Plekist kaitsme eemaldamine

  Keerake kaks eesmist polti lahti ja eemaldage plekist kaitse, et pääseda ligi niiduki rihmadele ja võllidele (Joonis 38). Pärast hooldust paigaldage plekist kaitse tagasi ja keerake poldid kinni.

  g027946

  Määrimine

  Masina määrimine

  Määrige masinat räpastes või tolmustes tingimustes tihedamini.

  Määrde tüüp: liitium- või molübdeenmääre nr 2

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage määrdeniplid lapiga.

   Note: Kraapige määrdeniplitelt maha kõik värvijäägid.

  4. Ühendage määrdepüstol määrdenipliga.

  5. Pumbake niplitesse määret, kuni seda hakkab laagritest väljuma.

  6. Pühkige üleliigne määre ära.

  Niiduki korpuse tõstmise tappide määrimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 100 tunni järel
 • Määrige niiduki korpuse tõstmise tappe.
 • Kasutage väheviskoosset õli või pihustusmääret, et määrida korpuse tõstmise tappe.

  g336930

  Rullikute tappide määrimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 400 tunni järel
 • Määrige rullikute tappe (räpastes tingimustes tihedamini).
 • Kord aastas
 • Määrige rullikratta laagreid.(räpastes tingimustes tihedamini).
  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage tolmukübar ja reguleerige rullikute tappe ning ärge pange tolmukübarat tagasi enne, kui määrimine on lõpetatud; vt jaotist Masina määrimine.

  4. Eemaldage kuusnurkkork.

  5. Keerake auku määrdenippel.

  6. Pumbake määret niplisse, kuni see immitseb ülemise laagri juurest välja.

  7. Eemaldage määrdenippel august. Paigaldage kuusnurkkork ja kübar.

  Rullikrataste rummude määrimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord aastas
 • Rullikrataste rummude määrimine.
  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Tõstke niidukit, et pääseda ligi.

  4. Eemaldage rullikratas kahvelkinnitist.

  5. Eemaldage rattarummu tihendkaitse.

   g006115
  6. Eemaldage vahemutter rullikratta teljekoostult.

   Note: Vahemutrite kinnitamiseks teljele on kasutatud keermeliimi.

  7. Eemaldage telg (teine vahemutter jätkuvalt selle küljes kinni) rattakoostult.

  8. Kangutage tihendid välja ja kontrollige laagrite kulumist ja üldist seisundit ning vahetage vajaduse korral välja.

  9. Täitke laagrid universaalmäärdega.

  10. Sisestage rattasse üks laager ja üks uus tihend.

  11. Kui teljekoostult puuduvad mõlemad vahemutrid, kandke keermeliim ühele vahemutrile ja keerake see teljele nii, et mutrivõtme pinnad jääksid väljapoole.

   Note: Ärge keerake vahemutrit kuni telje lõpuni. Jätke umbes 3 mm vahemutri välispinnast kuni telje otsani mutri sees.

  12. Sisestage kokkupandud mutter ja telg küljel rattale koos uue tihendiga ja laagriga.

  13. Asetage ratas nii, et lahtine ots oleks suunatud üles, ja täitke telje ümber olev ratta sisemus universaalmäärdega.

  14. Sisestage rattasse teine laager ja uus tihend.

  15. Kandke keermeliim teisele vahemutrile ja keerake see teljele nii, et mutrivõtme pinnad jääksid väljapoole.

  16. Keerake mutter kinni jõuni 8–9 N∙m, lõdvendage mutrit, seejärel keerake see kinni jõuni 2–3 N∙m.

   Note: Jälgige, et telg ei ulatuks kummastki mutrist üle.

  17. Paigaldage tihendkaitsed rattarummule ja sisestage ratas kahvelkinnitisse.

  18. Paigaldage rullikratta polt ja keerake mutter täielikult kinni.

  Important: Selleks et vältida tihendi ja laagri kahjustamist, kontrollige laagri seadistust sageli. Keerake rullikratast. Ratas ei tohi vabalt keerelda (üle ühe või kahe pöörde) ega olla küljelõtkuga. Kui ratas pöörleb vabalt, reguleerige vahemutri pingutusmomenti, kuni on tunda veidi takistust. Kandke peale uus kiht keermeliimi.

  Mootori hooldus

  Mootori ohutus

  • Hoidke käed, jalad, nägu, riided ja muud kehaosad summutist ning teistest kuumadest pindadest eemal. Laske mootori osadel enne hooldust jahtuda.

  • Ärge muutke mootori regulaatori kiirust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust.

  Õhufiltri hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 250 tunni järel
 • Peamise õhufiltri väljavahetamine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Kaitsefiltri kontrollimine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Iga 500 tunni järel
 • Kaitsefiltri väljavahetamine(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Note: Kui töökeskkond on erakordselt tolmune või liivane, hooldage õhufiltrit tihedamini.

  Filtrite eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Vabastage õhufiltri klambrid ja tõmmake õhufiltri kate filtrikorpuse pealt ära (Joonis 41).

   g001883
  4. Puhastage õhufiltri kate seestpoolt suruõhuga.

  5. Lükake peamine filter ettevaatlikult õhufiltri korpusest välja (Joonis 41).

   Note: Vältige filtri koputamist korpuse külje vastu.

  6. Eemaldage kaitsefilter ainult selleks, et see välja vahetada.

  Filtrite kontrollimine

  1. Kontrollige kaitsefiltrit. Kui see on määrdunud, vahetage välja nii kaitse- kui ka peamine filter.

   Important: Ärge proovige kaitsefiltrit puhastada. Kui kaitsefilter on määrdunud, on peamine filter kahjustatud.

  2. Kontrollige peamist filtrit kahjustuste suhtes, vaadates filtri sisse ja valgustades samal ajal filtri väliskülge. Kui peamine filter on määrdunud, paindunud või kahjustatud, vahetage see välja.

   Note: Augud filtris on näha erksate täppidena. Ärge puhastage peamist filtrit.

  Filtrite paigaldamine

  Important: Mootori kahjustuste vältimiseks kasutage mootorit alati nii, et mõlemad õhufiltrid ja kate on paigaldatud.

  1. Kui paigaldate uusi filtreid, kontrollige iga filtrit transpordikahjustuste suhtes.

   Note: Ärge kasutage kahjustatud filtrit.

  2. Kui vahetate välja sisemise filtri, lükake see ettevaatlikult filtri korpusesse (Joonis 41).

  3. Lükake peamine filter ettevaatlikult kaitsefiltri peale (Joonis 41).

   Note: Veenduge, et peamine filter on täielikult kohale pandud, lükates paigaldamise ajal selle välisserva.

   Important: Ärge vajutage filtri pehmet sisemist ala.

  4. Paigaldage õhufiltri kate ja kinnitage see klambritega (Joonis 41).

  Mootoriõli hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige mootoriõli taset.
 • Iga 100 tunni järel
 • Vahetage mootoriõli(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Iga 200 tunni järel
 • Vahetage mootori õlifilter(räpastes tingimustes tihedamini).
 • Mootoriõli spetsifikatsioonid

  Õli tüüp: pesuainega õli (API kvaliteediklass SF, SG, SH, SJ või SL)

  Karteri mahutavus

  • Kawasaki FX691 mootorid – 2 l koos filtri vahetamisega; 1,8 l ilma filtri vahetamiseta

  • Kawasaki FX801 mootorid – 2,3 l koos filtri vahetamisega; 2,1 l ilma filtri vahetamiseta

  Viskoossus: vt allolevast tabelist.

  g037096

  Note: Kuigi enamikes tingimustes on soovitatav 10W-40 mootoriõli, võib teil olla vaja muuta õli viskoossust, et kohandada seda ilmastikutingimustele. 20W-50 mootoriõli kasutamine kõrgematel keskkonnatemperatuuridel võib vähendada õli tarbimist.

  Mootoriõli taseme kontrollimine

  Note: Kontrollige õli ainult külma mootoriga.

  Important: Kui karteris on liiga vähe või liiga palju õli, võib masina käivitamine mootorit kahjustada.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

   Note: Veenduge, et mootor oleks jahtunud, et õlil oleks aega karteripõhja voolata.

  3. Et mustus, rohulibled ja muu mootorisse ei satuks, puhastage õlivahetuskorgi ümbrus ja mõõtevarras enne selle eemaldamist (Joonis 43).

  g008804g311705

  Mootoriõli vahetamine

  Note: Kõrvaldage kasutatud õli kohalikus jäätmekäitluskeskuses.

  1. Käivitage mootor ja laske sel 5 minutit töötada.

   Note: See soojendab õli, nii et see voolab paremini välja.

  2. Parkige masin nii, et väljalaske pool on veidi madalamal kui vastaspool tagamaks, et õli voolab täielikult välja.

  3. Lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  4. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  5. Tühjendage mootor õlist (Joonis 44).

   g008804g027734
  6. Valage aeglaselt voolikusse ligikaudu 80% õli ning lisage puuduv õli ettevaatlikult, kuni karter on täis (Joonis 45).

   g194610
  7. Käivitage mootor ja sõitke tasasele alale.

  8. Kontrollige uuesti õlitaset.

  Mootori õlifiltri vahetamine

  1. Tühjendage mootor õlist, vt jaotist Mootoriõli vahetamine.

  2. Vahetage mootori õlifilter (Joonis 46).

   g008804g027477

   Note: Veenduge, et õlifiltri tihend puudutaks mootorit, ja pöörake siis filtrit veel kolmveerand pööret.

  3. Täitke karter õiget tüüpi uue õliga, vt jaotist Mootoriõli spetsifikatsioonid.

  Süüteküünalde hooldamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 100 tunni järel
 • Vahetage või puhastage süüteküünal ja reguleerige õhuvahet.
 • Enne süüteküünla paigaldamist veenduge, et õhuvahe keskmise ja kõrvalelektroodide vahel oleks õige. Kasutage süüteküünla eemaldamiseks ja paigaldamiseks süüteküünla võtit ning tühimike tööriista või sondi õhuvahe kontrollimiseks ja reguleerimiseks. Vajaduse korral paigaldage uus süüteküünal.

  Süüteküünla tüüp

  Kawasaki FX691 ja FX801 mootorid – NGK® BPR4ES või võrdväärne

  Õhuvahe: 0,75 mm

  Süüteküünalde eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Puhastage küünla aluse ümbrus, et mustus või praht mootorisse ei satuks.

  4. Leidke ja eemaldage süüteküünlad, nagu näidatud Joonis 47.

   g009922g027478

  Süüteküünalde kontrollimine

  Important: Ärge puhastage süüteküünlaid. Kui süüteküünal on pealt must, õline, mõradega või elektroodid on kulunud, siis vahetage süüteküünal välja.

  Kui isolaator on kergelt pruunikas või hall, siis töötab mootor normaalselt. Must kiht isolaatoril tähendab, et õhupuhasti on must.

  Jätke õhuvaheks 0,75 mm.

  g206628

  Süüteküünla paigaldamine

  g028109

  Küttesüsteemi hooldus

  Oht

  Teatud tingimustes on kütus äärmiselt kergesti süttiv ja väga plahvatusohtlik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib põletada teid ja teisi ning kahjustada vara.

  Kõik kütusega seotud ettevaatusabinõud leiate jaotisest Kütuse ohutus.

  Kütusefiltri vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 500 tunni järel
 • Vahetage kütusefilter välja(tolmustes tingimustes tihedamini).
 • Important: Paigaldage kütusetorud ja kinnitage need plastist kinnitustega samamoodi, nagu need algselt tehases paigaldati, et hoida kütusetorud eemal komponentidest, mis võivad neid kahjustada.

  Ärge kunagi pange musta filtrit tagasi kütusetorusse.

  Kütusefilter asub mootori esiosas vasakul pool.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Laske masinal maha jahtuda.

  4. Vahetage kütusefilter välja (Joonis 50).

   Note: Veenduge, et asendusfiltri voolusuuna nool oleks suunatud mootori poole.

   g033082

  Kütusepaagi hooldamine

  Ärge püüdke kütusepaaki tühjendada. Veenduge, et kütusepaaki tühjendab ja kõiki kütusesüsteemi osi hooldab volitatud teenindus.

  Elektrisüsteemi hooldus

  Elektrisüsteemi ohutusteave

  • Enne masina parandamist ühendage kaabel aku negatiivse klemmi küljest lahti.

  • Laadige akut avatud ja hea ventilatsiooniga kohas, kus ei esine sädeme- või leegiohtu. Eemaldage laadija enne aku ühendamist või lahtiühendamist vooluvõrgust. Kandke kaitseriietust ja kasutage isoleeritud tööriistu.

  Aku hooldus

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord kuus
 • Kontrollige aku laetustaset.
 • Aku eemaldamine

  Hoiatus

  Aku klemmid või metallist tööriistad võivad masina metallist osadega kokku puutudes lühise tekitada ja sädemete teket põhjustada. Sädemed võivad põhjustada akugaaside plahvatamise, tuues kaasa kehavigastuse.

  • Aku eemaldamisel või paigaldamisel ärge laske klemmidel puutuda kokku masina ühegi metallosaga.

  • Ärge laske metallist tööriistadel aku klemmide ja masina metallist osade vahel lühist tekitada.

  Hoiatus

  Viga kaablite aku küljest eemaldamisel võib kahjustada masinat ja kaableid, põhjustades sädemeid. Sädemed võivad põhjustada akugaaside plahvatamise, tuues kaasa kehavigastuse.

  • Eemaldage esimesena negatiivne (must) akukaabel ja alles seejärel positiivne (punane) kaabel.

  • Ühendage esimesena positiivne (punane) akukaabel ja alles seejärel negatiivne (must) kaabel.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage aku, nagu näidatud Joonis 51.

   g036853g036855

  Aku laadimine

  Hoiatus

  Aku laadimisprotsess tekitab gaase, mis võivad plahvatada.

  Ärge kunagi suitsetage aku läheduses ning hoidke aku sädemetest ja leekidest eemal.

  Important: Hoidke aku alati täielikult laetuna (erikaal 1,265). See on eriti oluline vältimaks aku kahjustumist, kui temperatuur on alla 0 °C.

  1. Võtke aku kerest välja; vt jaotist Aku eemaldamine.

  2. Laadige akut 10–15 minutit 25–30 A juures või 30 minutit 10 A juures.

   Note: Ärge akut üle laadige.

  3. Kui aku on täis laetud, võtke laadija pistikupesast välja ja seejärel eemaldage akulaadija juhtmed akuklemmide küljest (Joonis 52).

  4. Paigaldage aku masinale ja ühendage aku kaablid; vt jaotist Aku paigaldamine.

   Note: Ärge käitage masinat, kui aku on lahutatud; see võib põhjustada elektrilisi kahjustusi.

   g000960

  Aku paigaldamine

  1. Asetage aku alusele nii, et klemmid oleksid hüdropaagist teisel pool (Joonis 51).

  2. Kinnitage positiivne (punane) akukaabel positiivse (+) akuklemmi külge.

  3. Kinnitage negatiivne (must) akukaabel ja maandusjuhe negatiivse (–) akuklemmi külge.

   Note: MyRide’i masinate puhul tagage, et maanduskaabel ei hõõruks vastu õõtshooba või amortisaatori alaosa (Joonis 54).

   g334253
  4. Kinnitage kaablid 2 poldi, 2 seibi ja 2 lukustusmutriga (Joonis 51).

  5. Libistage punane akuklemmi kate positiivse (+) akuklemmi peale.

  6. Kinnitage aku kummirihma abil (Joonis 51).

  Kaitsmete vahetamine

  Elektrisüsteemil on kaitsmed. Need ei vaja hooldust, aga kui kaitse läbi põleb, kontrollige, kas komponendil ja vooluringis on tõrkeid või lühis.

  Kaitsmed asuvad istme kõrval parempoolses konsoolis (Joonis 54).

  1. Kaitsme vahetamiseks tõmmake kaitse välja.

  2. Paigaldage uus kaitse (Joonis 54).

   g036858

  Ajamisüsteemi hooldus

  Turvavöö kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige turvavööd.
 • Kontrollige turvavööd kulumise ja lõigete suhtes ning tõmburi ja klambri nõuetekohast toimimist. Kui turvavöö on kahjustatud, vahetage see välja.

  Suuna reguleerimine

  1. Lülitage terade juhtlüliti (PTO) välja.

  2. Sõitke avatud tasasele alale ja liigutage juhthoovad NEUTRAALASENDISSE.

  3. Liigutage gaasihooba asendite FAST“ ja SLOW“ vahel.

  4. Liigutage mõlemat juhthooba ettepoole, kuni need jõuavad T-pilus tõkestini.

  5. Kontrollige, millises suunas masin sõidab.

  6. Kui masin liigub paremale, sisestage 3/16" kuuskantvõti läbi vasakpoolse eesmise katte paneeli juurdepääsuava ja keerake suunakruvi päripäeva või vastupäeva, et reguleerida hoova liikumist (Joonis 55).

  7. Kui masin liigub vasakule, sisestage 3/16" kuuskantvõti läbi parempoolse eesmise katte paneeli juurdepääsuava ja keerake suunakruvi päripäeva või vastupäeva, et reguleerida hoova liikumist (Joonis 55).

  8. Sõitke masinaga ja kontrollige ettepoole sõitmist.

  9. Korrake reguleerimist, kuni saavutatud on soovitud suund.

   g334735

  Rehvirõhu kontrollimine

  Ainult õhkrehvidega masinate korral
  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 50 tunni järel
 • Kontrollige rehvirõhku.Ainult õhkrehvidega masinate korral.
 • Hoidke rullikratta rehvides ja tagarehvides õhurõhk 0,9 bar. Ebaühtlane rehvirõhk võib põhjustada ebaühtlast niitmist. Rõhu kõige täpsema näidu saamiseks kontrollige rehve külmalt.

  g001055

  Rattapoltide kontrollimine

  Kontrollige ja pingutage rattapolte pingutusmomendiga 122–136 N m.

  Piduri hooldus

  Seisupiduri kontrollimine

  Kui peate reguleerima seisupidurit, võtke ühendust volitatud teenindusega.

  Rihma hooldus

  Rihmade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 50 tunni järel
 • Kontrollige rihmu pragude ja kulumise suhtes.
 • Kui rihm on kulunud, asendage see. Kulunud rihmast annab märku vinguv heli, libisevad terad niitmise ajal ning narmendavad otsad, põletusmärgid ja praod rihmal.

  Niiduki rihma asendamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadistage niiduk lõikekõrgusele 76 mm.

  4. Keerake mõlema rihmakatte polt lahti.

  5. Eemaldage splint, et vabastada niiduki korpuse kardin, vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  6. Eemaldage plekist kaitse, vt jaotist Plekist kaitsme eemaldamine.

  7. Eemaldage rihmakatted (Joonis 57).

   g027729
  8. Kasutage ⅜" narrevõtit pendelhoova nelinurkavas, et vabastada tühikäigu vedru (Joonis 58) pingest.

  9. Eemaldage rihm korpuse rihmaratastelt ja siduri rihmarattalt.

  10. Eemaldage rihmajuhik vedruga pendelhoovalt (Joonis 58).

  11. Eemaldage praegune rihm.

  12. Paigaldage uus rihm niiduki rihmarataste ja mootori all oleva siduri rihmaratta (Joonis 58) ümber.

   g334846
  13. Paigaldage rihmajuhik pendelhoovale (Joonis 58).

  14. Kasutage ⅜" narrevõtit nelinurkavas, et paigaldada tühikäigu vedru (Joonis 58).

   Note: Veenduge, et vedru otsad asetseksid kinnitussoontes.

  15. Paigaldage rihmakatted (Joonis 59).

   g027730

  Hüdraulikapumba rihma asendamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage niiduki rihm; vt jaotist Niiduki rihma asendamine.

  4. Tõstke masin üles ja toetage tungraua alustele.

  5. Kasutage ½" narrevõtit või momentvõtit ühes pendelhoova nelinurkavas, et vabastada tühikäigu vedru pingest (Joonis 60).

  6. Eemaldage olemasolev rihm tühikäigu rihmarattalt, kahelt hüdraulikapumba rihmarattalt ja mootori rihmarattalt (Joonis 60).

  7. Paigaldage uus rihm ümber tühikäigu rihmaratta, mootori rihmaratta ja kahe hüdraulikapumba rihmaratta (Joonis 60).

  8. Kasutage ½" narrevõtit või momentvõtit ühes nelinurkavas, et paigaldada tühikäigu vedru.

   Note: Veenduge, et vedru otsad asetseksid kinnitussoontes.

  9. Paigaldage niiduki rihm; vt jaotist Niiduki rihma asendamine.

   g334847

  Juhtsüsteemi hooldus

  Juhthoobade asendi reguleerimine

  Kui juhthoobade otsad põrkuvad üksteise vastu, vt jaotist Juhthoobade ühenduse reguleerimine.

  Kõrguse reguleerimine

  Juhthoobade mugavaks käsitsemiseks saab nende kõrgust reguleerida.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage juhthooba ja juhtvõlli ühendavad tarvikud.

   g035858
  4. Tõstke juhthoob järgmistesse aukudesse. Kinnitage hoob kinnitustarvikutega.

  5. Korrake protsessi teise juhthoovaga.

  Kalde reguleerimine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Keerake lahti juhthoova ja juhtvõlli ühenduskoha ülemine polt.

  4. Keerake alumist polti lahti nii palju, et juhthooba saaks ette- või tahapoole pöörata. Keerake mõlemad poldid kinni, et juhthoob uude asendisse fikseerida.

  5. Korrake protsessi teise juhthoovaga.

   g009195

  Juhthoobade ühenduse reguleerimine

  Mõlemal pool masinat istme all asuvad pumba juhtimise ühendused. Otsamutri pööramine ½-tollise mutrivõtmega võimaldab teha peenhäälestusi, et masin neutraalasendis ei liiguks. Kõik reguleerimised tuleb teha ainult neutraalasendis.

  Hoiatus

  Mootor peab töötama ja veorattad peavad pöörlema, et saaksite reguleerimisi teha. Kokkupuude liikuvate osade või kuumade pindadega võib põhjustada kehavigastusi.

  Hoidke sõrmed, käed ja rõivad pöörlevatest komponentidest ja kuumadest pindadest eemal.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Vajutage korpuse tõstmise pedaali, eemaldage lõikekõrguse tihvt ja langetage niiduki korpus maapinnale.

  4. Tõstke masina tagaosa üles ja toetage see tungraua alustele (või samaväärsetele tugedele) piisavalt kõrgele, et veorattad saaksid vabalt pöörelda.

  5. Eemaldage elektriühendus istme ohutuslülitist, mis asub istme alumise padja all.

   Note: Lüliti on osa istmest.

  6. Ühendage ajutiselt abiaku kaabel peamises kaablikimbus olevatesse klemmidesse.

  7. Käivitage mootor, käitage seda täisvõimsusel ja vabastage seisupidur.

   Note: Enne mootori käivitamist veenduge, et seisupidur on rakendatud ja juhthoovad on väljas. Te ei pea istmel istuma.

  8. Laske masinal vähemalt 5 minutit töötada, nii et juhthoovad on edasiliikumise täiskiirusele seatud, et hüdraulikavedelik saavutaks töötemperatuuri.

   Note: Juhthoovad peavad reguleerimiste ajal olema neutraalasendis.

  9. Tooge juhthoovad NEUTRAALASENDISSE.

  10. Kontrollige ja veenduge, et juhtplaadi sakid puudutaksid hüdraulikaseadmete neutraalasendisse tagastumise plaate.

  11. Reguleerige pumba juhtvarraste pikkust, keerates mutrit vastavas suunas, kuni rattad kergelt tagasi liiguvad (Joonis 63 ja Joonis 64).

   g334848
   g036753
  12. Liigutage juhthoovad TAGASIKäIGU ASENDISSE ja rakendades hoovale kerget survet, laske tagasikäigu vedrudel hoovad tagasi neutraalasendisse tuua.

   Note: Rattad ei tohiks pöörata või liiguvad veidi tagasi.

   Note: Juurdepääsu saamiseks võib olla vajalik eemaldada juhthoobade kate.

  13. Lülitage masin välja.

  14. Eemaldage abiaku kaabel juhtmekimbust ja ühendage pistik istme lülitiga.

  15. Eemaldage tungraua alused.

  16. Tõstke niiduki korpust ja paigaldage lõikekõrguse tihvt.

  17. Kontrollige ja veenduge, et masin ei liiguks neutraalasendis, kui seisupidur on rakendatud.

  Hüdraulikasüsteemi hooldus

  Hüdraulikasüsteemi ohutusteave

  • Kui vedelik peaks sattuma naha alla, pöörduge kohe arsti poole. Naha alla sattunud vedeliku peab arst mõne tunni jooksul kirurgiliselt eemaldama.

  • Enne hüdraulikasüsteemi rõhu alla seadmist veenduge, et kõik hüdraulikavoolikud ja -liinid oleksid heas seisukorras ning kõik hüdraulikasüsteemi ühendused ja liitmikud oleksid korralikult kinnitatud.

  • Hoidke oma keha ja käed eemale avadest või düüsidest, kust pritsib suure survega hüdraulikavedelikku.

  • Kasutage hüdraulikavedeliku lekete avastamiseks kartongi või paberit.

  • Enne hüdraulikasüsteemiga seotud tööde tegemist vabastage süsteem ohutult rõhu alt.

  Hüdraulikavedeliku spetsifikatsioonid

  Hüdraulikavedeliku tüüp: Toro® HYPR-OIL 500 hüdraulikavedelik

  Important: Kasutage ettenähtud vedelikku. Muud vedelikud võivad hüdraulikasüsteemi kahjustada.

  Hüdraulikasüsteemi maht (kui filtrid on eemaldatud): 7,57 l

  Hüdraulikavedeliku taseme kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige hüdraulikavedeliku taset paisupaagis.
  1. Laske hüdraulikavedelikul maha jahtuda. Kontrollige õlitaset siis, kui vedelik on külm.

  2. Kontrollige paisupaaki ja vajadusel lisage Toro® HYPR-OIL 500 hüdraulikavedelikku kuni jooneni FULL COLD (Joonis 65).

   g334849

  Hüdraulikavedeliku ja filtrite vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 100 tundi
 • Vahetage hüdraulikasüsteemi filtreid ja vedelikku.
 • Hüdraulikavedeliku vahetamiseks tuleb filtrid eemaldada. Vahetage mõlemad samal ajal, vedeliku spetsifikatsioonide tarbeks vt jaotist Hüdraulikavedeliku spetsifikatsioonid.

  Pärast uute filtrite paigaldamist ja vedeliku lisamist tühjendage süsteem õhust. Vt jaotist Hüdraulikasüsteemi tühjendamine. Korrake tühjendusprotsessi, kuni vedelik paagis jääb pärast tühjendamist joonele FULL COLD.

  Important: Kui seda toimingut ei tehta nõuetekohaselt, võib see peaülekande ajamisüsteemi pöördumatult kahjustada.

  Hüdraulikavedeliku ja filtrite eemaldamine

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Oodake, kuni mootor on jahtunud.

  4. Kasutage pikendust ja 7/16" padrunit, et pääseda ligi õhutuskorgile masina ülaosast läbi aukude, mis asuvad kaitseraua kinnituste lähedal (Joonis 66).

   Note: Pange õhutuskork pärast eemaldamist kindlasse kohta, kuna seda on lihtne kaotada.

   g336998
  5. Puhastage hoolikalt filtrite ümbrus.

   Important: Ärge laske mustusel hüdraulikasüsteemi sattuda, kuna see võib hüdraulikasüsteemi saastada.

  6. Asetage filtri alla tühjendusanum, et koguda filtri ja õhutuskorkide eemaldamisel äravoolav vedelik.

  7. Eemaldage hüdraulikavedeliku filtrikate peaülekandelt, et vedelik välja lasta (Joonis 67).

   g334915
  8. Eemaldage O-rõngas filtrikattelt ja visake O-rõngas ära.

  9. Kui hüdraulikavedelik on peaülekandest välja voolanud, eemaldage filter peaülekande korpuselt.

  10. Korrake seda protseduuri masina teisel küljel.

  Hüdraulikavedeliku ja filtrite paigaldamine

  1. Paigaldage uus filter peaülekandesse ja uus O-rõngas filtrikattele.

  2. Paigaldage filtrikate.

  3. Keerake filtrikate kinni jõuni 22,6–33,8 N∙m.

  4. Eemaldage kork paisupaagilt ja täitke peaülekanded ettenähtud vedelikuga, kuni vedelikutase on õige.

   Note: Peaülekannete täitmine võib olla oodatust ajamahukam.

  5. Paigaldage eelnevalt eemaldatud õhutuskorgid ja keerake need kinni jõuni 395–904 N∙cm.

  6. Jätkake jaotisega Hüdraulikasüsteemi tühjendamine.

   Important: Kui hüdraulikasüsteemi tühjendamist ei tehta pärast hüdraulikafiltrite ja -vedeliku vahetamist nõuetekohaselt, võib see põhjustada peaülekande ajamisüsteemile pöördumatuid kahjustusi.

  Hüdraulikasüsteemi tühjendamine

  1. Tõstke masina tagaosa üles ja toetage see tungraua alustele (või samaväärsetele tugedele) piisavalt kõrgele, et veorattad saaksid vabalt pöörelda.

   g017625
  2. Käivitage mootor, liigutage gaasihooba ettepoole poole peale ja vabastage seisupidur.

   1. Liigutage möödaviigu hoovad masina lükkamise asendisse. Kui möödaviigu ventiilid on avatud ja mootor töötab, liigutage aeglaselt juhthoobasid 5 või 6 korda ette ja taha.

   2. Liigutage möödaviigu hoovad masina juhtimise asendisse.

   3. Kui möödaviigu ventiilid on suletud ja mootor töötab, liigutage aeglaselt juhthoobasid 5 kuni 6 korda ette- ja tahasuunas.

   4. Seisake mootor ja kontrollige vedelikutaset paisupaagis. Lisage ettenähtud vedelikku kuni paisupaagi jooneni FULL COLD.

  3. Korrake sammu 2, kuni õhk on süsteemist täielikult välja lastud.

   Note: Kui peaülekanne töötab normaalse müratasemega, liigub sujuvalt edasi ja tagasi normaalsel kiirusel, on see õhust tühjendatud.

  4. Kontrollige viimast korda vedelikutaset paisupaagis. Lisage ettenähtud vedelikku kuni paisupaagi jooneni FULL COLD.

  Niiduki korpuse hooldus

  Terade ohutusteave

  • Kontrollige terasid regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes.

  • Olge terasid kontrollides tähelepanelik. Mähkige midagi ümber terade või kandke kindaid; olge terasid hooldades ettevaatlik. Kahjustatud terasid võib ainult asendada. Ärge neid kunagi sirgendage või keevitage.

  • Mitmeteraliste masinate puhul olge ettevaatlik, kuna ühe tera pöörlemine võib põhjustada ka teiste terade pöörlemist.

  • Asendage kulunud või vigastatud lõiketerad ja poldid tasakaalu säilitamiseks tervikkomplektina.

  Lõiketerade hooldamine

  Niitmise kõrge kvaliteedi tagamiseks hoidke terad teravana. Mugava teritamise ja vahetamise tagamiseks võib olla kasulik hoida varuterad käepärast.

  Enne terade kontrollimist või hooldamist

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage võti ja võtke süüteküünla juhtmed süüteküünalde küljest lahti.

  Terade kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige terasid.
  1. Vaadake üle lõikeservad (Joonis 69).

  2. Kui servad pole teravad või kui neil on täkkeid, eemaldage tera ja teritage seda; vt jaotist Terade teritamine.

  3. Kontrollige terasid, eelkõige kaardus osa.

  4. Kui märkate selles piirkonnas mõrasid, kulumist või sinna tekkivat pilu, paigaldage kohe uus tera (Joonis 69).

   g006530

  Terade sirguse kontrollimine

  Note: Järgneva toimingu jaoks peab masin tasasel pinnal olema.

  1. Tõstke niiduki korpus lõikekõrguse kõrgeimasse asendisse.

  2. Kandke kindlasti paksema polstriga kindaid või muid asjakohaseid kätekaitsevahendeid. Pöörake tera aeglaselt asendisse, mis võimaldab teil mõõta lõikeserva ja tasase pinna vahelist kaugust (Joonis 70).

   g014972
  3. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 71).

   g014973
  4. Pöörake sama tera 180 kraadi nii, et vastassuunaline lõikeserv on nüüd samas asendis (Joonis 72).

   g014974
  5. Mõõtke tera otsast kuni tasase pinnani (Joonis 73).

   Note: Erinevus ei tohiks olla suurem kui 3 mm.

   g014973
   1. Juhul kui A ja B vaheline erinevus on suurem kui 3 mm, asendage tera uue teraga; vt jaotisi Terade eemaldamine ja Terade paigaldamine.

    Note: Kui kõver tera asendatakse uue teraga ja saadud mõõtmistulemus ületab jätkuvalt 3 mm, võib kõver olla hoopis teravõll. Hoolduse jaoks võtke ühendust volitatud teenindusega.

   2. Kui erinevus jääb lubatud piiridesse, jätkake järgmise teraga.

  6. Korrake seda toimingut iga teraga.

  Terade eemaldamine

  Vahetage terad välja siis, kui need tabavad kõva eset või kui tera on tasakaalust väljas või kõver.

  1. Asetage mutrivõti võlli lapikule osale või hoidke tera poolt kinni, kasutades kaltsu või paksult vooderdatud kinnast.

  2. Eemaldage tera polt, puks ja tera võllilt (Joonis 74).

   g295816

  Terade teritamine

  1. Kasutage tera mõlema otsa lõikeserva teritamiseks viili (Joonis 75).

   Note: Säilitage algne nurk.

   Note: Tera säilitab oma tasakaalu siis, kui mõlemalt lõikeservalt eemaldatakse võrdne kogus materjali.

   g000552
  2. Kontrollige tera tasakaalu tera tasakaalustaja abil (Joonis 76).

   Note: Kui tera jääb horisontaalasendisse, on see tasakaalus ja seda võib kasutada.

   Note: Kui tera pole tasakaalus, viilige maha veidi metalli, kuid seda ainult laba piirkonnast (Joonis 75).

   g000553
  3. Korrake seda toimingut, kuni tera on tasakaalustatud.

  Terade paigaldamine

  1. Lükake puks läbi tera, nii et puksi äärik jääb tera alumisele (murupoolsele) küljele (Joonis 77).

   g255205
  2. Pange puksi ja tera koost võllile (Joonis 78).

   g298850
  3. Kui vaja, kasutage vasel põhinevat määret tera poldi keermetel, et vältida kinnijäämist. Keerake tera polt käega kinni.

  4. Asetage mutrivõti võlli lapikule osale ja keerake tera polt kinni jõuni 75–81 N∙m.

  Küljelt-küljele loodimise ja tera kalde reguleerimine

  Iga kord, kui paigaldate midagi niidukile või kui märkate murul ebatasast lõiget, kontrollige, kas niiduki korpus on loodis.

  Enne tasandamist kontrollige üle niiduki terad ning eemaldage ja asendage kõik kõverad terad; enne jätkamist vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  Kõigepealt loodige niiduk küljelt-küljele, seejärel reguleerige eest-taha kallet.

  Nõuded

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Kontrollige veorehvide rehvirõhku, vt jaotist Rehvirõhu kontrollimine.

  4. Seadke niiduki korpus transpordiasendisse või lõikekõrguse kõrgeimasse asendisse.

  5. Keerake terasid ettevaatlikult küljelt küljele.

  6. Mõõtke tera otsa kaugus maapinnast (Joonis 79). Kui mõlemad mõõtmised ei jää 5 mm piiresse, reguleerige loodimist, jätkake toiminguga.

   g037879
  7. Kontrollige tera eest-taha kallet (Joonis 80). Veenduge, et tera eesmine ots on madalamal kui tera tagumine ots, nagu on näidatud ploki kõrguse ja reha tabelis. Kui on vaja reguleerida, jätkake selle protseduuriga.

   g037880
  8. Seadke lõikekorpuse tugirattad ülemistesse aukudesse või eemaldage need reguleerimiseks täielikult.

  9. Tõstke korpus transpordiasendisse (140 mm).

  10. Keerake reguleerimiskruvi aeglaselt lahti tõstmisabilise vedrult, kuni saate kruvi eemaldada (Joonis 81).

   Note: Jätke kruvi paigaldamiseks alles.

   g334850
  11. Asetage kaks plokki (vt ploki kõrguse ja reha tabelit) korpuse tagumise serva külgede alla (Joonis 82).

  12. Seadke lõikekõrguseks 76 mm; vt jaotist Lõikekõrguse reguleerimine.

  13. Asetage kaks plokki korpuse eesmise serva külgede alla, aga mitte lõikekorpuse tugirataste kronsteinide või keeviste alla.

   g038090

   Ploki kõrguse ja reha tabel

   Korpuse suurusEesmise ploki kõrgus Reha
   Kõik niiduki korpused73 mm4,8 kuni 6,4 mm
  14. Keerake terasid ettevaatlikult küljelt küljele (Joonis 79).

  15. Langetage niiduki korpus 76 mm asendisse; vt jaotist Lõikekõrguse reguleerimine.

  16. Keerake kõigi nelja nurga lukustusmutrid (Joonis 83) lahti ja tagage, et niiduki korpus istuks kindlalt kõigil neljal plokil.

  17. Eemaldage korpuse riputitest lõtk ja veenduge, et korpuse tõstmise hoob on vastu piirikut tagasi lükatud.

  18. Keerake neli lukustusmutrit kinni.

   g035851
  19. Veenduge, et plokid istuksid kenasti korpuse äärise alla ja et kõik kinnituspoldid oleksid kinni keeratud

  20. Jätkake korpuse loodimist, kontrollides terade eest-taha kallet.

  21. Kontrollige terade kallet ja korrake vajadusel korpuse loodimise toimingut.

  22. Tõstke korpus transpordiasendisse (140 mm).

  23. Paigaldage tõstmisabilise vedru reguleerimiskruvi, mis eemaldati sammus 10.

  24. Seadke pilu vedru ja klambri vahel 22–29 mm peale.

  Niiduki korpuse eemaldamine

  Enne niiduki korpuse hooldamist või eemaldamist lukustage vedruga korpusehoovad.

  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Seadistage niiduk lõikekõrgusele 76 mm.

  4. Eemaldage splint, et vabastada niiduki korpuse kardin, vt jaotist Niiduki korpuse kardina vabastamine.

  5. Eemaldage rihmakatted.

  6. Lõdvendage niiduki korpuse tühikäigu rihmaratas ja eemaldage niiduki rihm; vt jaotist Rihma hooldus.

  7. Eemaldage jalatoe all oleva plaadi eesosast poldid ja mutrid.

  8. Eemaldage masina mõlemalt küljelt poldid ja mutrid ning jätke need alles (Joonis 84).

   g036866
  9. Tõmmake korpus masina paremalt poolt välja.

  Väljaviskedeflektori vahetamine

  Hoiatus

  Masin võib katmata väljaviskeavast esemeid välja heita ning teile või kõrvalseisjatele vigastusi tekitada. Samuti võib toimuda kokkupuude teraga.

  Kasutage masinat ainult koos multšiplaadi, väljaviske deflektori või murukogumise süsteemiga.

  1. Eemaldage lukustusmutter, polt, vedru ja vahepuks, mis hoiavad deflektorit tapi kronsteini küljes (Joonis 85).

  2. Eemaldage kahjustatud või kulunud väljaviskedeflektor (Joonis 85).

   g015594
  3. Asetage vahepuks ja vedru väljaviskedeflektorile.

  4. Asetage vedru üks J-konksuga ots korpuse ääre taha.

   Note: Enne poltide paigaldamist veenduge, et vedru üks J-konksuga ots oleks asetatud korpuse ääre taha, nagu näidatud Joonis 85.

  5. Paigaldage polt ja mutter.

  6. Asetage vedru üks J-konksuga ots ümber väljaviskedeflektori (Joonis 85).

   Important: Väljaviskedeflektorit peab saama pöörata. Tõstke deflektor üles täielikult avatud asendisse ja veenduge, et see pöördub täielikult alla asendisse.

  Puhastamine

  Niiduki korpuse alt puhastamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast iga kasutamiskorda
 • Puhastage niiduki korpus.
  1. Parkige masin tasasele pinnale, lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Tõstke niiduki korpus TRANSPORDIASENDISSE.

  Vedrustussüsteemi puhastamine

  Kasutage vedrustussüsteemi puhastamiseks suruõhku.

  Note: Ärge puhastage amortisaatoreid surveveega (Joonis 86).

  g030538

  Jäätmete kõrvaldamine

  Mootoriõli, akud, hüdrauliline vedelik ja mootori jahutusvedelik saastavad keskkonda. Kõrvaldage need riiklike ja kohalike eeskirjade kohaselt.

  Hoiulepanemine

  Hoiustamise ohutusteave

  • Enne juhikohalt lahkumist lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seisma jäänud. Enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist laske masinal jahtuda.

  • Ärge hoiustage masinat või kütust lahtise tule lähedal ega eemaldage kütust toas või suletud haagises.

  • Ärge hoiustage masinat ega kütuseanumat kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või süüteleeki, näiteks veeboileril või muul seadmel.

  Puhastamine ja hoiundamine

  1. Lülitage välja terade juhtlüliti (PTO) ja rakendage seisupidur.

  2. Lülitage mootor välja, eemaldage süütevõti ja oodake kõigi liikuvate osade peatumist, enne kui töötamiskohast lahkute.

  3. Eemaldage muru, pori ja mustus kõigilt masina välistelt osadelt, eelkõige mootorilt ja hüdraulikasüsteemilt. Puhastage mustus ja sõklad mootori silindri ribide pealt ja puhuri korpuselt.

   Important: Masinat võib pesta õrnatoimelise puhastusvahendi ja veega. Ärge kasutage survepesu. Ärge kasutage liiga palju vett, eelkõige juhtpaneeli, hüdraulikapumpade ja mootorite lähedal.

  4. Kontrollige seisupidur toimimist; vt jaotist Seisupiduri kontrollimine.

  5. Hooldage õhupuhastit; vt jaotist Õhufiltri hooldus.

  6. Määrige masinat; vt jaotist Masina määrimine.

  7. Vahetage õli karteris; vt jaotist Mootoriõli hooldus.

  8. Kontrollige rehvirõhku, vt jaotist Rehvirõhu kontrollimine.

  9. Vahetage hüdraulikafiltrid, vt jaotist Hüdraulikavedeliku ja filtrite vahetamine.

  10. Laadige akut; vt jaotis Aku laadimine.

  11. Kraapige niiduki alt maha sinna kogunenud ja kõvasti kinni jäänud muru ja mustus ning peske niidukit voolikuga.

   Note: Pärast pesu laske masinal kaks kuni viis minutit kõrgetel pööretel ja sisselülitatud terade juhtlülitiga (PTO) töötada.

  12. Kontrollige tera seisukorda; vt jaotist Lõiketerade hooldamine.

  13. Masina hoiustamiseks üle 30 päeva valmistage masin ette. Masina hoiustamiseks tehke järgmised ettevalmistused.

   1. Lisage paagis olevale kütusele naftapõhist stabilisaatorit / omaduste parandajat. Järgige stabilisaatori tootja segamisjuhiseid. Ärge kasutage alkoholipõhist (etanooli või metanooliga) stabilisaatorit.

    Note: Stabilisaator / omaduste parandaja on kõige tõhusam siis, kui seda on segatud värske kütusega ja seda kasutatakse kogu aeg.

   2. Laske mootoril viis minutit töötada, et kütus kütusesüsteemi laiali valguks.

   3. Lülitage mootor välja, laske sel jahtuda ning tühjendage kütusepaak.

   4. Käivitage mootor ja laske sel töötada, kuni see peatub.

   5. Kõrvaldage kütus nõuetekohaselt. Taaskasutage kütust vastavalt kohalikele eeskirjadele.

    Important: Ärge hoiustage kütuse stabilisaatorit / omaduste parandajat sisaldavat kütust pikemaks perioodiks kui tootja poolt on soovitatud.

  14. Eemaldage süüteküünlad ja kontrollige nende seisukorda; vt jaotist Süüteküünalde hooldamine. Kui süüteküünlad on eemaldatud, valage 30 ml mootoriõli süüteküünla auku. Käivitage starteri abil mootor ja laske õlil silindrisse valguda. Paigaldage süüteküünlad. Ärge paigaldage süüteküünalde juhet.

  15. Kontrollige ja pingutage kõiki polte, mutreid ja kruve. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad.

  16. Värvige kõik kriimustatud või paljad metallpinnad. Värv on saadaval volitatud hooldusfirmas.

  17. Hoiustage masinat puhtas ja kuivas garaažis või hoiukohas. Eemaldage süütevõti süütelukust ja hoidke seda lastele või muudele volitamata kasutajatele kättesaamatus kohas. Kaitsmiseks ja puhtana hoidmiseks katke masin kinni.

  Veaotsing

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Mootor kuumeneb üle.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õli tase karteris on madal.
  3. Jahutusribid ja õhutustorud mootori korpuse all on ummistunud.
  4. Õhufilter on must.
  5. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Lisage karterisse mootoriõli.
  3. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  4. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega
  Starter ei käivitu.
  1. Terade juhtlüliti on sisse lülitatud.
  2. Juhthoovad ei ole neutraalasendis.
  3. Aku on tühi.
  4. Elektriühendused on roostetanud või lahti.
  5. Kaitse on läbi põlenud.
  6. Relee või lüliti on kahjustada saanud.
  1. Lülitage tera reguleerija välja.
  2. Liigutage juhthoovad suunaga väljapoole neutraalasendisse.
  3. Laadige aku.
  4. Kontrollige elektriühendusi.
  5. Asendage kaitse.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Mootor ei käivitu, käivitub vaevaliselt või sureb välja.
  1. Kütusepaak on tühi.
  2. Kütuse sulgurventiil on suletud.
  3. Õli tase karteris on madal.
  4. Gaasihoob pole õiges asendis.
  5. Kütusefiltris on mustus.
  6. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  7. Õhufilter on must.
  8. Istmelüliti ei tööta korralikult.
  9. Elektriühendused on roostetanud, lahti või kahjustatud.
  10. Relee või lüliti on kulunud või kahjustatud.
  11. Süüteküünal on määrdunud või vale õhuvahega.
  12. Süüteküünla juhe ei ole ühendatud.
  1. Täitke kütusepaak.
  2. Avage kütuse sulgurventiil.
  3. Lisage karterisse mootoriõli.
  4. Veenduge, et gaasihoob asuks keskel aeglase ja kiire asendi vahel.
  5. Vahetage kütusefilter välja.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Puhastage või vahetage õhufilter välja.
  8. Kontrollige istmelüliti näidikut. Vajaduse korral vahetage iste välja.
  9. Kontrollige elektriühendusi. Puhastage pistiku klemmid põhjalikult elektrikontaktide puhastusvahendiga, kandke peale dielektrilist määret ja tehke vastavad ühendused.
  10. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  11. Reguleerige süüteküünla õhuvahet või vahetage süüteküünal välja.
  12. Kontrollige süüteküünla juhtme ühendust.
  Mootor kaotab võimsust.
  1. Mootor on üle koormatud.
  2. Õhufilter on must.
  3. Õli tase karteris on madal.
  4. Mootori kohal olevad jahutusribid ja õhutustorud on ummistunud.
  5. Kütusepaagi korgis olev õhutusava on ummistunud.
  6. Kütusefiltris on mustus.
  7. Kütusesüsteemis on mustus, vesi või liisunud kütus.
  1. Alandage teekonnakiirust.
  2. Puhastage õhufiltri element.
  3. Lisage karterisse mootoriõli.
  4. Eemaldage takistus jahutusribidest ja õhutustorudest.
  5. Puhastage kütusepaagi kork või vahetage see välja.
  6. Vahetage kütusefilter välja.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Niiduk kisub vasakule või paremale (hoovad on täielikult ette lükatud)
  1. Suund vajab reguleerimist.
  2. Veorehvide rehvirõhk pole õige.
  1. Reguleerige suunda.
  2. Reguleerige veorehvide rehvirõhku.
  Masin ei sõida.
  1. Möödaviigu ventiilid pole tihedalt suletud.
  2. Pumba rihm on kulunud, lõtv või katki.
  3. Pumba rihm on rihmarattalt maha tulnud.
  4. Tühikäigu vedru on katki või puudu.
  5. Hüdraulikavedeliku tase on madal või see on liiga kuum.
  1. Keerake möödaviigu ventiilid kinni.
  2. Vahetage rihm välja.
  3. Vahetage rihm välja.
  4. Vahetage vedru välja.
  5. Lisage paaki hüdraulikavedelikku või laske sel maha jahtuda.
  Masin vibreerib ebaloomulikult.
  1. Lõiketera(d) on kõver(ad) või tasakaalustamata.
  2. Tera kinnituspolt on lahti.
  3. Mootori kinnitusmutrid logisevad.
  4. Mootori rihmaratas, tühikäigu rihmaratas või tera rihmaratas on lõtv.
  5. Mootori rihmaratas on kahjustada saanud.
  6. Teravõll on kõver.
  7. Mootori kinnitus on lahti või kulunud.
  1. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  2. Pingutage tera kinnituspolti.
  3. Pingutage mootori kinnitusmutreid.
  4. Pingutage vastavat rihma.
  5. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  6. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Lõikekõrgus on ebaühtlane.
  1. Tera on nüri.
  2. Lõiketera(d) on kõver(ad).
  3. Niiduk ei ole loodis.
  4. Lõikekorpuse ratas (kui saadaval) paikneb valesti.
  5. Niiduki korpuse alumine külg on määrdunud.
  6. Rehvirõhk on vale.
  7. Teravõll on kõver.
  1. Teritage tera(sid).
  2. Paigaldage uus lõiketera / uued lõiketerad.
  3. Loodige niiduk küljelt küljele ja eest taha.
  4. Reguleerige lõikekorpuse ratta kõrgust.
  5. Puhastage niiduki korpuse alumine külg.
  6. Reguleerige rehvirõhku.
  7. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  Terad ei pöörle.
  1. Veorihm on kulunud, lõtv või katki.
  2. Veorihm on rihmarattalt maha tulnud.
  3. Terade juhtlüliti (PTO) või -sidur on vigane.
  4. Niiduki rihm on kulunud, lõtv või katki.
  1. Paigaldage uus veorihm.
  2. Paigaldage veorihm; õige asendi jaoks jälgige reguleerimisvardaid ja rihmajuhte.
  3. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Paigaldage uus niiduki rihm.
  Sidur ei rakendu.
  1. Kaitse on läbi põlenud.
  2. Siduris on madalpinge.
  3. Mähis on kahjustatud.
  4. Elektrivarustus on ebapiisav.
  5. Rootori/armatuuri vaheline õhuvahe on liiga suur.
  1. Asendage kaitse. Kontrollige mähise takistust, aku laadimist, laadimissüsteemi ja juhtmestiku ühendusi ning vajaduse korral vahetage komponendid välja.
  2. Kontrollige mähise takistust, aku laadimist, laadimissüsteemi ja juhtmestiku ühendusi ning vajaduse korral vahetage osad välja.
  3. Vahetage sidur välja.
  4. Parandage või vahetage sidurijuhe või elektrisüsteem. Puhastage pistiku kontaktid.
  5. Eemaldage vahekiil või vahetage sidur välja.

  Skeemid

  Elektriskeem – 1. leht

  g338323

  Elektriskeem – 2. leht

  g338324