Въведение

Тази машина представлява самоходен моторен валяк за тревни площи, предназначен за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Основното му предназначение е за валиране на тревни площи, тенис кортове и други фини тревни повърхности в паркове, голф игрища, спортни терени и площи с търговско предназначение. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и за безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или с Център за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 указва местоположението на данните за модела и серийния номер на продукта. Напишете числата в предвиденото поле.

g279976

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя в земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева се счита се за нарушение на Кодекс на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван с искров разрядник, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 12100:2010 и ANSI B71.4-2017.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт

Обща безопасност

Този продукт е способен да причини телесно нараняване. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора преди да стартирате машината.

 • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването (ако има такъв) и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който означава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменете етикетите, ако са износени или липсват.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal140-0268

Настройка

Монтиране на транспортните колела

Части, необходими за тази процедура:

Транспортно колело 2

Сваляне на транспортните скоби

 1. Свалете колесните гайки, прикрепващи главините на колелата към транспортната скоба (Фигура 3).

  g279735
 2. Развийте другата колесна гайка, завита върху щифта на колесната главина (Фигура 3).

 3. Развийте болтовете, които прикрепват транспортната скоба към палета, и свалете скобата (Фигура 3).

 4. Повторете стъпки от 1 до 3, за да свалите транспортната скоба от другата страна на машината.

Монтаж на колелата

 1. Монтирайте, без да затягате, 2‑те транспортни колела върху главините на колелата с помощта на колесните гайки, които отстранихте в Сваляне на транспортните скоби.

  Note: Ще затегнете колесните гайки на колелата в края на Монтиране на възела на прикачния механизъм.

 2. Напомпайте гумите до налягане 1,03 бар.

Монтиране на възела на прикачния механизъм

Части, необходими за тази процедура:

Заключваща скоба1
Болт (M10 x 30 мм)4
Законтряща шайба (M10)4
Шайба (M10)6
Гайка (M10)4
Възел на прикачния механизъм 1
Болт (M10 x 100 мм)1
Контрагайка (M10)1
Болт (M12 x 100 мм)1
Шайба (M12)2
Контрагайка (M12)1
Дистанционна шайба (когато е приложима)2
 1. Монтирайте заключващата скоба към рамата на машината, както е показано на Фигура 4.

  Note: Затегнете гайките с въртящ момент от 52 N∙м.

  g036890
 2. Закрепете теглича към конзолата на шарнира на теглича с помощта на подходящи крепежни части; вижте Фигура 5.

  • В предните отвори използвайте болт (M10 x 100 мм), 2 шайби (M10) и контрагайка (M10).

  • В задните отвори използвайте болт (M12 x 100 мм), 2 шайби (M12) и контрагайка (M12).

  • Ако машината е с трета шайба, включена към всеки болт, използвайте тези шайби като дистанционни елементи между теглича и вътрешната страна на конзолата на шарнира на теглича (Фигура 6).

  Note: Използвайте отворите в конзолата на шарнира на теглича за съответствие с височината на теглича на теглещото превозно средство.

  g025914
  g025915
 3. Затегнете малкия болт с въртящ момент от 73 N∙м, а големия болт – със 126 N∙м.

 4. Изтласкайте възела на прикачния механизъм нагоре, докато заключващият лост се отключи от плъзгащия се фиксатор (Фигура 7).

  g024011
 5. Издърпайте теглича надолу.

 6. Ако е поставен, отстранете заключващия щифт от заключващото устройство (Фигура 8).

  g279746
 7. Стъпете върху педала на теглича, докато тегличът се застопори (Фигура 8).

 8. Вкарайте заключващия щифт през отворите на заключващото устройство (Фигура 8).

 9. Затегнете колесните гайки на транспортните колела с въртящ момент до 108 N∙м.

Сваляне на машината от палета

 1. Отстранете дървените блокове под теглича в края на палета.

  g024330
 2. Поставете няколко дъски върху земята в края на палета.

  Note: Височината на дъските трябва да е малко по-ниска от тази на палета. Можете да използвате парчетата, свалени от страните и/или краищата на сандъка.

 3. Внимателно свалете машината от палета върху дъските и след това на земята.

  Important: Уверете се, че докато машината слиза на земята, валяците не влизат в контакт с палета.

 4. Отстранете всички останали опаковъчни материали.

Смазване на машината

Части, необходими за тази процедура:

Смазочни материали (не са включени)

Преди да пристъпите към работа с машината, за да постигнете необходимите работни характеристики, е необходимо тя да бъде смазана; вижте Смазване на лагера на задвижващия валяк. Неспазване на изискването за правилно смазване на машината, ще доведе до преждевременното повреждане на важни нейни компоненти.

Преглед на продукта

g279748
g019903

Ръчна (паркинг) спирачка

Задействайте ръчната спирачка, за да можете да стартирате машината. За да задействате ръчната спирачка(Фигура 12), издърпайте лоста на ръчната спирачка назад. За да я освободите, натиснете лоста напред.

g027608

Кормилно колело (волан)

Завъртете волана (Фигура 10) по часовниковата стрелка, за да завъртите машината в посока напред.

Завъртете волана обратно на часовниковата стрелка, за да завъртите машината в посока назад.

Note: Тъй като посоката на движение се променя в края на всеки ход, е необходимо известно време за практически упражнения с машината, за да свикнете с управлението и.

Воланът управлява ъгъла на изглаждащите валяци, които от своя страна управляват движението на машината. Степента на завъртане на волана е ограничена, поради което радиусът на завиване на машината е голям.

Педал за накланяне на волана

За да наклоните волана към себе си, натиснете педала (Фигура 10) надолу, издърпайте кормилната колона към вас, до най-удобното положение, след което отпуснете педала.

Педали за движение

Педалите за крачно управление на движението (Фигура 10), са разположени от двете страни на основата на волана и управляват движението на задвижващия валяк. Педалите са свързани по начин, който не позволява едновременното им натискане, в даден момент е възможно е да бъде натиснат само 1 педал. Ако натиснете десния педал, машината се придвижва надясно, а ако натиснете левия педал, машината се придвижва наляво. Колкото повече натискате даден педал, толкова по-голяма е скоростта на движение в тази посока.

Note: Преди да промените посоката на движение на машината, е необходимо да спрете напълно; не променяйте рязко посоката на движение с педала. Това би изложило задвижващата система на прекомерно натоварване, което води до преждевременна повреда на компонентите на задвижването. Задействайте педалите бавно и плавно, за да избегнете потенциални повреди на тревната площ, както и повреди на компонентите на задвижващата система.Когато работите с машината върху хълмист терен, се уверете, че задвижващият валяк е откъм страната на спускане по склона, за да осигури достатъчно сцепление. Неспазването на това изискване може да доведе до повреда на тревното покритие.

Възел на прикачния механизъм

Използвайте възела на прикачния механизъм(Фигура 10) за теглене на машината и спускане/повдигане на транспортните колела.

Лост за регулиране на седалката

Възможно е да придвижвате седалката напред или назад. Завъртете лоста за регулиране на седалката (Фигура 10) нагоре и придвижете седалката напред или назад, след което освободете лоста.

Болтове за регулиране на подлакътника

Можете да регулирате всеки от подлакътниците, като завъртите съответния регулиращ болт (Фигура 13).

g279749

Ключ за осветлението

Използвайте ключа, за включване и изключване на осветлението.

За да включите осветлението, натиснете ключа в положение Вкл. След като го отпуснете, ключът остава в положение за работа .

За да изключите осветлението, натиснете ключа в положение Изкл.

Note: При изключване на машината, превключвателят остава положение за работа положение.Светлините не се включват автоматично, когато машината бъде изключена и след това включена отново. За да включите отново светлините, натиснете ключа в положение Вкл.

g338091

Брояч на работните часове

Броячът на работните часове (Фигура 10) показва общия брой отработени часове за машината.

Органи за управление на двигателя

Note: За допълнителна информация за управлението на двигателя направете справка с ръководството за притежателя на двигателя.

Превключвател On/Off (Вкл./Изкл.)

Превключвателят за On/Off (Фигура 15) позволява на оператора на машината да стартира и изключва двигателя. Превключвателят се намира отпред на двигателя. За да стартирате двигателя, завъртете превключвателят за On/Off в положение ON (Вкл.). За да изключите двигателя, завъртете превключвателят за On/Off в положение OFF (Изкл.).

g021103

Лост на смукача

Лостът на смукача (Фигура 16) трябва да се използва при стартиране на студен двигател. Преди да издърпате ръкохватката за ръчно стартиране, придвижете лоста на смукача в затворено положение. След като двигателят работи, придвижете лоста в отворено положение. Не използвайте смукач при вече загрял двигател, или при висока температура на въздуха.

g019815

Лост за подаване на газ

Лостът за газта (Фигура 16) се намира до лоста за смукача; той управлява оборотите на двигателя и следователно скоростта на машината. За най-висока производителност при валиране, настройте този регулатор на положение FAST (бързо).

Кранче за спиране на притока на гориво

Кранчето за спиране на притока на гориво (Фигура 16) е разположено под лоста на смукача. Преместете го в отворено положение, преди да пристъпите към стартиране на двигателя. След като приключите работа с машината и сте изключили двигателя, придвижете кранчето за спиране на притока на гориво в затворено положение.

Ръкохватка за ръчно стартиране

За да стартирате двигателя, издърпайте бързо ръкохватката за ръчно стартиране (Фигура 11), за да завъртите двигателя. За да може да се стартира двигателят, всички описани по-горе органи за управление трябва да бъдат поставени в съответното правилно положение.

Реле за ниво на маслото

Релето за ниво на маслото е разположено във вътрешността на двигателя; то възпрепятства работата на двигателя, когато нивото на маслото в него спадне под ограничението за безопасна работа.

Тегло308 кг
Дължина136 см
Ширина122 см
Височина107 см
Максимална скорост на движение12,8 км/ч при 3600 об./мин

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, които да подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен сервизен дилър или дистрибутор на Toro или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъсната гаранция за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Изключете машината и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Научете как да спрете бързо машината и двигателя.

 • Проверете дали органите за контрол на присъствието на оператор, защитните превключватели и щитове/кожуси са прикрепени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Преди работа винаги проверявайте машината, за да се уверите, че компонентите и крепежните елементи са в добро работно състояние. Заменяйте износените или повредени компоненти и крепежни елементи.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

Безопасност на горивото

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с гориво. То е изключително запалимо, а па́рите му са експлозивни.

 • Гасете всички цигари, пури, лули и други източници, които могат да предизвикат запалване.

 • Използвайте само одобрен за целта контейнер за гориво.

 • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

 • Не доливайте или източвайте гориво в затворени помещения.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя, избягвайте създаване на източници на запалване, докато горивните пари не се разпръснат.

Подготовка за използване на машината

 1. Почистете всички отломки и замърсявания върху и под машината.

 2. Задействайте ръчната спирачка.

 3. Извършете следните ежедневни процедури за поддръжка:

 4. Уверете се, че всички предпазители и капаци са по местата си и са здраво закрепени.

 5. Повдигнете транспортните колела от земята и се уверете, че са застопорени на място.

Спецификация на горивото

 • Използвайте безоловен бензин (с минимум 87 октаново число).

 • За най-добри резултати използвайте само чист, пресен (да не е престоял повече от 30 дни), безоловен бензин с октаново число 87 или по-високо (метод за определяне на числото (R+M)/2).

 • Етанол: допуска се използване на бензин с до 10 обемни % етанол (алкохолно гориво) или 15 обемни % MTBE (метил-тетричен-бутил-етер). Етанол и MTBE не е едно и също. Бензин с 15% етанол (E15) по обем не е одобрен за използване. Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 10 об.% етанол, като например E15 (съдържащ 15 % етанол), E20 (съдържащ 20% етанол) или E85 (съдържащ до 85% етанол). Използването на неодобрен бензин може да причини проблеми с ефективността и/или повреда на двигателя, която може да не се покрива от гаранцията.

 • Не използвайте метанол или бензин, съдържащ метанол.

 • През зимата не съхранявайте горивото в горивния резервоар или в контейнери за гориво, освен ако не използвате стабилизатор за горива

 • Не добавяйте масло в бензина.

Зареждане на горивния резервоар

Вместимост на горивния резервоар: 3,6 л

 1. Почистете около капачката на резервоара за гориво и я свалете от резервоара (Фигура 17).

  g028433
 2. Напълнете резервоара за гориво с посоченото гориво до около 25 мм под горната част на резервоара.

  Празното пространство в горивния резервоар позволява на горивото да се разширява.

  Important: Не препълвайте резервоара за гориво. Добавянето на повече гориво, над максимално допустимото ниво, води до повреда на системата за улавяне на парите и повреждане на двигателя. Това не е повреда, покривана от гаранцията и изисква замяна на капачката на резервоара за гориво.

 3. Сложете капачката на резервоара за гориво и я избършете пръските от гориво.

По време на работа

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормална работна позиция.

Мерки за безопасност по време на работа

Обща безопасност

 • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

 • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

 • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Дръжте странични лица и домашни любимци далеч от работния участък.

 • Никога не превозвайте пътници върху машината.

 • Работете с машината само при добра видимост, за да избегнете дупки или скрити опасности.

 • Избягвайте да работите върху мокра трева. Намаленото сцепление може да причини хлъзгане на машината.

 • Преди да стартирате двигателя, се уверете, че всички задвижвания са в неутрално положение, паркинг спирачката е задействана и Вие сте в работна позиция.

 • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че няма препятствия на пътя.

 • Бъдете внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

 • Не работете в близост до свлачища, канавки или насипи. Възможно е машината внезапно да се преобърне, ако някой откраищата на терена поддаде.

 • След удар в обект или възникване на необичайна вибрация, спрете машината, задействайте ръчната спирачка и изключете двигателя, преди да инспектирате приставката. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 • При завиване и прекосяване на пътища и тротоари с машината, намалете скоростта и бъдете внимателни. Винаги отстъпвайте предимство.

 • Никога не пускайте двигателя в зона, в която отработените газове са затворени.

 • Никога не оставяйте работещата машина без наблюдение.

 • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

  • Паркирайте машината на равно място.

  • Задействайте паркинг спирачката.

  • Изгасете двигателя.

  • Изчакайте да спрат всички движещи се части.

 • Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 • Не използвайте машината като превозно средство за теглене.

 • Използвайте само принадлежности, приставки и резервни части, одобрени от дружеството Toro®.

 • Дръжте ръцете и краката си далеч от валяците.

 • Бъдете внимателни при свързване и разединяване на машината към и от теглещо превозно средство.

Безопасност при работа по склонове

 • Въведете собствени процедури и правила за работа по склонове. Тези процедури трябва да включват проучване на обекта, за да се определи кои склонове за подходящи за работа с машината. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Вие носите отговорност за безопасната работа върху склон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание.

 • Когато сте върху склон, работете с машината с по-ниска скорост.

 • Ако имате притеснения да работите по склон, откажете се.

 • Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Неравният терен може да обърне машината. Високата трева може да крие препятствия.

 • Докато сте върху склон, изберете ниска скорост на движение по терена, така че да не се налага да спирате или да превключвате предавка.

 • Ако валяците загубят сцепление, е възможно да се преобърнете.

 • Избягвайте да работите с машината върху мокра трева. Валяците могат да загубят сцепление, независимо от това, че спирачките са налични и функционират.

 • Избягвайте стартиране, спиране и завиване с машината по наклон.

 • По склоновете поддържайте бавно и равномерно движение. Не променяйте рязко скоростта или посоката на движението на машината.

Стартиране на двигателя

Note: Уверете се, че кабелът за запалителната свещ е свързан към нея.

 1. Уверете се, че превключвателят за светлините е в положение Off (Изкл.).

 2. Проверете дали ръчната спирачка е задействана и педалите за движение са в неутрално положение.

 3. Превключете ключа On/Off в положение ON (Вкл.).

 4. Придвижете лоста на кранчето за спиране на притока на гориво в положение Отворено.

 5. Когато стартирате студен двигател, придвижете лоста на смукача в положение ON (Вкл.).

  Note: Може да не се изисква използване на дроселната клапа, когато стартирате топъл двигател.

 6. Придвижете лоста за газта в положение FAST (Бързо).

 7. Застанете зад машината, изтеглете ръкохватката за ръчно стартиране, докато усетите съпротива, след което я дръпнете рязко, за да стартирате двигателя.

  Important: Докато издърпвате въжето, не го теглете докрай или така, че да се откачи от ръкохватката, тъй като въжето може да се скъса или механизмът за ръчно стартиране да се повреди.

 8. След като двигателят запали, придвижете лоста на смукача в положение OFF (Изкл.).

 9. За най-добра производителност при валиране поставете лоста на газта в положение FAST (Бързо).

Изключване на двигателя

 1. След работа с машината върнете педалите за движение в положение NEUTRAL (неутрално) и задействайте ръчната спирачка.

 2. Регулирайте оборотите на двигателя до обороти на празен ход и го оставете да работи в продължение на 10 до 20 секунди.

 3. Поставете ключа на двигателя On/Off“ в положение OFF (Изключено).

 4. Поставете кранчето за спиране на притока на гориво в положение CLOSED (Затворено).

 5. Превключете ключа за светлините в положение OFF (Изключено).

Транспортиране на машината

Подготовка за транспортиране на машината

 1. Закарайте машината до транспортното средство.

 2. Задействайте паркинг спирачката.

 3. Изгасете двигателя; вижте Изключване на двигателя.

 4. Уверете се, че кранчето за спиране на притока на гориво е в положение CLOSED (Затворено).

Повдигане на машината върху транспортните колела

 1. Изтласкайте възела на прикачния механизъм нагоре, докато заключващият лост се отключи от плъзгащия се фиксатор (Фигура 18).

  g024011
 2. Повдигнете заключващия лост, така че да се плъзга свободно, и издърпайте теглича надолу.

  g279826
 3. Стъпете върху педала на теглича, докато тегличът се застопори (Фигура 20).

  g279795
 4. Вкарайте заключващия щифт през отворите на заключващото устройство (Фигура 20).

 5. Ако ще транспортирате машината, я свържете към теглещото превозно средство; вижте Свързване на машината към теглещото превозно средство.

Свързване на машината към теглещото превозно средство

Натиснете заключващия лост на теглича надолу, докато поставяте възела на прикачния механизъм върху теглича на теглещото превозно средство. Освободете лоста, когато тегличът и възелът на прикачния механизъм са подравнени (Фигура 21).

Important: Уверете се, че лостът се е върнал в горно положение и че тегличът и възелът на прикачния механизъм са захванати един за друг.

g028434

Разединяване на машината от теглещото превозно средство

Паркирайте машината на равен, хоризонтален терен и застопорете колелата.

Натиснете лоста за заключване на теглича надолу, докато сваляте възела на прикачния механизъм от теглича на теглещото превозно средство (Фигура 21). Освободете ключалката, след като тегличът и възелът на прикачния механизъм са разединени.

Спускане на машината върху валяците

 1. Ако машината е свързана към теглещо превозно средство, разединете машината от теглещото превозно средство; вижте Разединяване на машината от теглещото превозно средство.

 2. Отстранете заключващия щифт (Фигура 22).

  g024199
 3. Повдигнете възела на прикачния механизъм нагоре, за да наклоните леко машината.

 4. Натиснете ключалката на теглича надолу, за да го разкачите (Фигура 22).

 5. Повдигнете теглича (Фигура 23), докато заключващият лост се застопори в плъзгащия фиксатор (Фигура 18).

  g279827

Работа с машината

 1. Уверете се, че ръчната спирачка е задействана.

 2. Седнете на седалката на оператора, като докато сядате, внимавате да не докосвате педалите за движение.

 3. Регулирайте седалката и волана до комфортно положение за работа.

 4. Освободете ръчната спирачка.

 5. Дръжте волана и бавно натиснете със съответния крак левия или десния педал за движение в зависимост от посоката, в която желаете да се движите.

  Note: Колкото по-силно натискате педала, толкова по-бързо ще се движите в тази посока.

 6. За да спрете машината, отпуснете педалите за движение.

  Important: Не натискайте педалите за движение твърде рязко; това може да доведе до занасяне на машината и протриване на тревата под задвижващия валяк, както и до повреда в задвижващата система. Винаги трябва да работите с педалите за движение по контролиран начин.

  Note: След като опознаете и свикнете с машината, ще придобиете усет кога да отпускате педалите за движение, което е преди мястото, където искате да завършите пробега, тъй като за кратко време след като отпуснете педала, машината продължава да се движи. След като спрете напълно, леко натиснете другия педал за движение, за да извършите обратен пробег.

 7. Завъртете волана по посока на часовниковата стрелка, за да завъртите машината в посока напред.

  Завъртете волана обратно на часовниковата стрелка, за да завъртите машината в посока назад.

  Note: Тъй като посоката на движение се променя в края на всеки ход, е необходимо известно време за практически упражнения с машината, за да свикнете с управлението и.

  Important: За аварийно спиране на машината натиснете другия педал за движение в положение неутрално. Например при натиснат десен педал и движение надясно, натиснете левия педал до неутрално положение, за да спрете машината. Това действие трябва да бъде твърдо, но не и внезапно, тъй като може да доведе до странично преобръщане на машината.

 8. Преди да напуснете седалката на оператора, паркирайте върху равна, хоризонтална повърхност и задействайте ръчната спирачка.

Съвети за ползване

 • Когато работите с машината върху хълмист терен, се уверете, че задвижващият валяк е откъм страната на спускане по склона, за да осигури достатъчно сцепление. Неспазването на това изискване може да доведе до повреда на тревното покритие.

 • За да постигнете най-добър ефект от валирането, периодично отстранявайте замърсявания, натрупали се по валяците.

След приключване на работа

Мерки за безопасност след работа

 • Изключете машината, извадете ключа (ако е оборудвана с такъв) и изчакайте спирането на всякакво движение, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • За предотвратяване на пожар почиствайте шумозаглушителя и отделението на двигателя от трева, листа и замърсявания. Почистете разливанията на масло или гориво.

 • Преди съхраняване на машината в затворено пространство оставете двигателя да се охлади.

 • Изолирайте притока на гориво преди съхранение или транспортиране на машината.

 • Никога не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Съхранявайте всички части на машината в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства.

 • Заменете всички износени, повредени или липсващи стикери.

Преместване на машината

 • Използвайте широки рампи, когато натоварвате машината на ремарке или камион.

 • Закачете стабилно машината.

Поддръжка

Note: Свалете безплатно копие на електрическите или хидравличните схеми, като посетите www.Toro.com и потърсите Вашата машина чрез линка към ръководствата на началната страница.

Безопасност по време на поддръжка и обслужване

 • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

  • Паркирайте машината върху равна повърхност.

  • Придвижете лоста за подаване на газ в положение за празен ход.

  • Уверете се, че педалите за движение са в неутрално положение.

  • Задействайте паркинг спирачката.

  • Изгасете двигателя.

  • Изчакайте да спрат всички движещи се части.

  • Преди регулиране, обслужване или почистване на машината я оставете да изстине.

 • Ако е възможно, не извършвайте дейности по поддръжката, докато двигателят работи. Стойте далеч от движещи се части.

 • При необходимост използвайте подемни опори за поддръжка на машината или нейни компоненти.

 • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След първите 5 часа
 • Проверете машината за разхлабени механични елементи.
 • След първите 20 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Сменете хидравличната течност и филтъра.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Смажете лагера на задвижващия валяк.Смазвайте лагера на задвижващия валяк веднага след всяко измиване.
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Проверете въздухопречиствателя.
 • Проверете блокиращата система за безопасност.
 • Проверете ръчната спирачка.
 • Проверете хидравличните фитинги и маркучи.
 • Проверете нивото на хидравличната течност.Преди първоначалното стартиране на двигателя, а впоследствие ежедневно проверявайте нивото на хидравличната течност.
 • Проверете налягането в гумите на двете транспортни колела.
 • Проверете машината за разхлабени механични елементи.
 • След всяка употреба
 • Почистете машината.
 • На всеки 50 часа
 • Почистете въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на замърсена и прашна среда).
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Проверете свещта.
 • Почистете чашата за утайки.
 • На всеки 300 часа
 • Заменете хартиения елемент.
 • Заменете запалителната свещ.
 • Проверете и регулирайте просвета на клапана.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете хидравличната течност и филтъра.
 • Important: Вижте Вашето ръководство за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно поддръжката.

  Отбелязване на участъци, изискващи повишено внимание

  Инспекцията е извършена от:
  ПозицияДатаИнформация
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Контролна карта за ежедневно обслужване

  Направете копия от тази карта за ежедневна рутинна употреба.

  Проверявана позиция при поддръжкаЗа седмица:
  пон.вт.ср.четв.пет.съб.нед.
  Проверете дали шарнирните съединения се движат свободно.       
  Проверете нивото на горивото.       
  Проверете нивото на маслото в двигателя.       
  Проверете нивото на хидравличната течност.       
  Проверете въздушния филтър.       
  Проверете блокиращата система за безопасност.       
  Почистете охлаждащите ребра на двигателя.       
  Проверете за необичайни шумове от двигателя.       
  Проверете маркучите за повреди.       
  Проверете за течове на работни течности.       
  Почистете машината.       
  Гресирайте всички точки за смазване.       
  Проврете налягането на въздуха в гумите.       
  Поправете дребни повреди по боята.       

  Предварителни операции по техническо обслужване

  Не наклонявайте машината, освен ако това не е наложително. Ако наклоните машината, е възможно в цилиндровата глава на двигателя да навлезе моторно масло, а от капачката, разположена в горната част на резервоара, да изтече хидравлична течност. Тези течове могат да доведат до скъпи ремонти на машината. За извършване на сервизно обслужване под платформата на машината, е необходимо да я повдигнете с помощта на подемник или малък кран.

  Подготовка за поддръжка

  1. Закарайте или транспортирайте машината до равна, хоризонтална повърхност; вижте Транспортиране на машината.

  2. Повдигнете транспортните колела, ако са спуснати; вижте Повдигане на машината върху транспортните колела.

  3. Ако двигателят работи, изгасете го.

  4. Задействайте паркинг спирачката.

  5. Ако двигателят е горещ, изчакайте двигателят и хидравличната система да се охладят.

  Повдигане на седалката на оператора

  1. Издърпайте назад ключалката на седалката, докато не се открие щифта за заключване на седалката (Фигура 24).

   g279773
  2. Наклонете седалката напред (Фигура 24).

  Спускане на седалката на оператора

  Наклонете седалката надолу, докато ключалката на седалката щракне здраво върху щифта за заключване (Фигура 25).

  g279772

  Смазване

  Смазване на лагера на задвижващия валяк

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Смажете лагера на задвижващия валяк.Смазвайте лагера на задвижващия валяк веднага след всяко измиване.
 • Тип грес: Литиева грес № 2

  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Избършете участъка, така че в лагера да не попаднат замърсявания.

  3. Изпомпайте грес в гресьорката, както е показано в Фигура 26.

   g036790g036789
  4. Избършете излишната грес.

   Important: След гресиране пуснете за кратко машината в участък без тревно покритие, за да може излишната смазка да се освободи, без да повреди тревата.

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Изгасете двигателя, преди да проверявате маслото или да доливате масло в картера.

  • Не променяйте оборотите на регулатора за хода на машината и не допускайте прекомерно високи обороти на двигателя.

  Спецификация на двигателното масло

  Тип: Класификация на API за обслужване SL или по-висока

  Вискозитет: подберете вискозитет на маслото в зависимост от температурата на околната среда; вижте Фигура 27.

  g018667

  Проверка на маслото в двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Note: Най-доброто време за проверка на маслото е, когато двигателят е изстинал, преди да бъде стартиран за работа през деня. Ако двигателят вече е работил, оставете маслото да се стече в картера за поне 10 минути, преди да проверите нивото.

  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Почистете участъка около капачката на отвора за пълнене с масло (Фигура 28).

   g281202
  3. Свалете капачката на отвора за пълнене с масло, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.

  4. Проверете нивото на маслото (Фигура 29).

   Двигателят е пълен с масло, когато нивото на маслото е в долния край на отвора за пълнене с масло.

   Note: Ако нивото на маслото е под долния ръб на отвора за пълнене с масло, долейте достатъчно количество от посоченото масло, за да повишите нивото до долния ръб на отвора.

   Important: Не препълвайте картера с моторно масло.

   g281195
  5. Завийте капачката на отвора за пълнене и избършете всякакви пръски масло.

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Подготовка на машината

  1. Стартирайте двигателя и го оставете да работи няколко минути, за да загрее моторното масло; след което изключете двигателя.

  2. Повдигнете машината върху транспортните колела; вижте Повдигане на машината върху транспортните колела.

  3. Наклонете машината, така че краят на машината откъм двигателя да е по-близо до земята и подпрете другия край, за да задържите машината в това положение.

  Източване на маслото на двигателя

  1. Свържете маркуча за източване към крана за източване (Фигура 30).

  2. Поставете другия край на маркуча (Фигура 30) в тава с вместимост 1 л.

   g029369
  3. Завъртете крана за източване на маслото с ¼ оборот обратно на часовниковата стрелка и оставете моторното масло да изтече напълно (Фигура 30).

  4. Завъртете крана за източване на маслото с ¼ оборота по посока на часовниковата стрелка, за да го затворите (Фигура 30).

  5. Свалете маркуча за източване (Фигура 30) и избършете всякакви пръски масло.

  6. Изхвърлете отработеното масло по подходящ начин.

   Note: Рециклирайте го в съответствие с местните правила.

  Доливане на масло в двигателя

  Вместимост на картера: 0,60 л

  1. Спуснете машината върху валяците; вижте Спускане на машината върху валяците.

  2. Напълнете картера с препоръчаното масло; вижте Спецификация на двигателното масло и Проверка на маслото в двигателя.

  Проверка на елементите на въздушния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете въздухопречиствателя.
  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Свалете крилчатата гайка, прикрепваща капака на въздухопречиствателя, и свалете капака (Фигура 31).

   g025916
  3. Внимателно почистете капака на въздухопречиствателя.

  4. Проверете за замърсяване и отломки в дунапреновия елемент на въздушния филтър.

   При необходимост почистете дунапреновия въздушен филтър; вижте Почистване на дунапреновия елемент на въздушния филтър.

  5. Прикрепете обратно капака на въздухопречиствателя с помощта на крилчатата гайка (Фигура 31).

  Обслужване на въздухопречиствателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Почистете въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на замърсена и прашна среда).
 • На всеки 300 часа
 • Заменете хартиения елемент.
 • Почистване на дунапреновия елемент на въздушния филтър

  1. Свалете крилчатата гайка, прикрепваща капака на въздухопречиствателя, и свалете капака (Фигура 31).

  2. Развийте крилчатата гайка, прикрепваща капака на въздушния филтър, и свалете капака (Фигура 31).

  3. Отстранете дунапреновия елемент на въздушния филтър от хартиения елемент.(Фигура 31).

   Ако хартиеният елемент на въздушния филтър е замърсен или повреден, го почистете или заменете; вижте Почистване на хартиения елемент на въздушния филтър.

  4. Измийте дунапреновия филтърен елемент с разтвор на течен сапун във вода.

  5. Изстискайте дунапреновия елемент, за да отстраните замърсяванията.

   Important: Не усуквайте елемента, защото материалът може да се разкъса.

  6. Подсушете дунапреновия елемент, като го увиете в чист парцал.

  7. Изстискайте дунапреновия елемент заедно с парцала, за да подсушите елемента.

   Important: Не го усуквайте, защото материалът на филтъра може да се разкъса.

  8. Наситете дунапреновия елемент с чисто двигателно масло.

  9. Изстискайте елемента, за да отстраните излишното масло, и разпределите равномерно останалото масло.

   Note: Дунапреновият елемент трябва да е овлажнен с масло.

  Почистване на хартиения елемент на въздушния филтър

  Почистете хартиения елемент, като го почукате неколкократно върху твърда повърхност, за да отстраните замърсяванията.

  Important: Никога не почиствайте елемента с четка и не използвайте сгъстен въздух за отстраняване на замърсявания; почистването с четка набива замърсяванията във влакната, а сгъстеният въздух ще повреди хартиения филтър.

  Сглобяване на елементите на въздушния филтър

  1. Сглобете дунапреновия елемент върху хартиения елемент на въздушния филтър (Фигура 31).

  2. Инспектирайте уплътнителната гарнитура за износване или повреда (Фигура 31).

   Заменете уплътнителната гарнитура, ако е повредена.

  3. Уверете се, че уплътнителната гарнитура е поставена на входа за въздух на карбуратора (Фигура 31).

  4. Сглобете елементите на въздушния филтър към карбуратора с помощта на крилчатата гайка (Фигура 31).

  5. Сглобете капака на въздушния филтър към карбуратора с другата крилчата гайка ().Фигура 31

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете свещта.
 • На всеки 300 часа
 • Заменете запалителната свещ.
 • Тип: Запалителна свещ NGK BPR6ES или еквивалентен тип

  Въздушна междина: 0,70 до 0,80 мм; вижте Фигура 33

  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Разединете кабела на запалителната свещ от свещта (Фигура 32).

   g019905
  3. Почистете около свещта и я свалете от цилиндровата глава.

   Important: Ако тя е напукана или замърсена, сменете я. Не използвайте пясъкоструйка или изстъргване за почистване на електродите, защото образувалите се дребни частици, попаднали в цилиндъра, могат да повредят двигателя.

  4. Регулирайте въздушната междина от 0,70 до 0,80 мм, както е показано в Фигура 33).

   g019300
  5. За да избегнете неправилно завиване и повреждане на резбата, внимателно завийте на ръка свещ с правилно регулирана въздушна междина.

  6. След като запалителната свещ е монтирана, я затегнете с ключ за свещи, както следва:

   • Когато монтирате нова запалителна свещ, за да притиснете правилно уплътнението, след като запалителната свещ влезе в контакт с гнездото, я затегнете допълнително с ½ оборот.

   • Когато монтирате оригиналната запалителна свещ, за да притиснете правилно уплътнението, след като запалителната свещ влезе в контакт с гнездото, я затегнете допълнително с ⅛ до ¼ оборот.

   Important: Разхлабена запалителна свещ може да прегрее и да повреди двигателя. Прекаленото затягане на запалителната свещ може да повреди резбите в цилиндровата глава.

  7. Свържете кабела за свещта към свещта.

  Проверка и регулиране на хлабината на клапана

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 300 часа
 • Проверете и регулирайте просвета на клапана.
 • Important: За съдействие се обърнете към Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  Техническо обслужване на горивната система

  Почистване на чашата за утайка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Почистете чашата за утайки.
  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Поставете кранчето за спиране на притока на гориво в положение Отворено (Фигура 34).

   g025917
  3. Извадете чашата за утайка в горивото и пръстеновидния уплътнител (Фигура 34).

  4. Проверете пръстеновидния уплътнител за износване и повреда; ако е износен или повреден, го заменете.

  5. Измийте чашата за утайки и пръстеновидния уплътнител в незапалим разтворител и ги подсушете добре.

  6. Поставете пръстеновидния уплътнител в кранчето за спиране на притока на гориво и монтирайте чашата за утайки (Фигура 34). Затегнете здраво чашата за утайки.

  Техническо обслужване на електрическата система

  Проверка на блокиращата система за безопасност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете блокиращата система за безопасност.
 • Предупреждение

  Ако превключвателите на защитните блокировки са прекъснати или повредени, машината може да заработи неочаквано, с което да предизвика телесно увреждане.

  • Не възпрепятствайте работата на превключвателите на защитните блокировки.

  • Ежедневно проверявайте функционирането на блокиращите превключватели и заменете всички повредени превключватели, преди да започнете работа с машината.

  Important: Ако системата за безопасност не работи съгласно описаното по-долу, незабавно я ремонтирайте в сервиза на упълномощен дистрибутор на Toro.

  1. Ако е върху транспортните й колела, спуснете машината върху валяците; вижте Спускане на машината върху валяците.

  2. Задействайте ръчната спирачка, уверете се, че педалите за движение са в неутрално положение, и стартирайте двигателя.

  3. Седнете на седалката.

  4. При задействана ръчна спирачка,внимателно натиснете някой от педалите за движение; двигателят трябва да се изключи след около 1 секунда.

  5. При работещ двигател и изключена спирачка за движение се изправете и проверете дали двигателят се изключва след 1 секунда.

  Note: Блокиращата система за безопасност е предназначена също така да изключва двигателя, ако операторът се изправи от седалката, докато машината се движи.

  Техническо обслужване на спирачките

  Проверка на ръчната спирачка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете ръчната спирачка.
  1. Придвижете машината върху хоризонтална повърхност.

  2. Ако транспортирате машината, я разединете от теглещото превозно средство и спуснете машината върху валяците; вижте Разединяване на машината от теглещото превозно средство и Спускане на машината върху валяците.

  3. Задействайте паркинг спирачката.

  4. Стартирайте двигателя и регулирайте оборотите на двигателя до обороти на празен ход.

  5. Седнете на седалката на оператора.

  6. Натиснете един от педалите за движение.

   Important: Машината не трябва да помръдне. Ако се придвижва, регулирайте ръчната спирачка; вижте Регулиране на ръчната спирачка.

   Note: При задействана ръчна спирачка, двигателят угасва в рамките на 1 секунда, след като натиснете педала за движение.

  Регулиране на ръчната спирачка

  1. Уверете се, че двигателят е изключен.

  2. Освободете ръчната спирачка.

  3. Регулирайте ръчната спирачка, както следва:

   • За да увеличите спирачното усилие, завъртете контрагайката по посока на часовниковата стрелка (Фигура 35).

   • За да намалите спирачното усилие, завъртете контрагайката обратно на часовниковата стрелка (Фигура 35).

   g027634g279850
  4. Проверете ръчната спирачка; вижте Проверка на ръчната спирачка.

  5. Стартирайте двигателя и регулирайте оборотите на двигателя до обороти на празен ход.

  6. Седнете на седалката на оператора.

  7. Освободете ръчната спирачка.

  8. Натиснете един от педалите за движение.

   Машината трябва да се задвижи. Ако при освободена ръчна спирачка машината не се движи, повторете стъпки от 3 до 8, докато машината не се движи при задействана ръчна спирачка и се движи при освободена ръчна спирачка.

  9. Задействайте ръчната спирачка и изключете двигателя.

  Техническо обслужване на хидравличната система

  Безопасност на хидравличната система

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ. Впръсканата течност трябва да се отстрани хирургично от лекар в рамките на няколко часа.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Проверка на хидравличните фитинги и маркучи

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете хидравличните фитинги и маркучи.
 • Проверете хидравличната система за течове, разхлабени монтажни опори, износване, разхлабени фитинги, повреди от климатично или химично въздействие. Преди започване на работа извършете всички необходими ремонти.

  Внимание

  Хидравлична течност, изпускана под високо налягане, може да проникне през кожата и да предизвика нараняване.

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние и няма течове от хидравличните съединения и фитинги.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Проверка на нивото на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на хидравличната течност.Преди първоначалното стартиране на двигателя, а впоследствие ежедневно проверявайте нивото на хидравличната течност.
 • Note: Преди да работите с някаква част от хидравличната задвижваща система, изключете двигателя, за да понижите налягането в системата. След техническо обслужване на хидравличната система, преди да стартирате двигателя и да повишите налягането в хидравличните тръбопроводи, проверете всички маркучи и съединители за повреди и се уверете, че са добре уплътнени. При необходимост заменете всички повредени маркучи и затегнете всички разхлабени съединители.

  1. Подгответе машината за поддръжка; направете справка с Подготовка за поддръжка.

  2. Повдигане на седалката на оператора; вижте Повдигане на седалката на оператора.

  3. Свалете капачката и проверете нивото на хидравлична течност в резервоара (Фигура 36).

   Нивото на хидравличната течност трябва да покрива обозначението COLD (студена течност), щамповано върху преградата на резервоара.

   g279851
  4. При необходимост долейте препоръчваната хидравлична течност в резервоара, докато течността покрие маркировката за ниво за студена течност върху преградата.

   Note: Преградата в резервоара е с обозначения HOT (Гореща) и COLD (Студена). Напълнете резервоара до съответното ниво в зависимост от температурата на течността. Нивото на течността се мени в зависимост от температурата на течността. Нивото за студена течност показва нивото на течност с температура 24 °C. Нивото за гореща течност показва нивото на течност с температура 107 °C.Например: Ако температурата на течността е около тази на околната среда 24 °C, напълнете само до нивото за студена течност. Ако температурата на течността е около 65 °C, напълнете до половината между нивото за гореща и студена течност.

  5. Поставете отново капачката на хидравличния резервоар и я затегнете до плътно прилепване.

   Important: Не затягайте прекомерно капачката на резервоара.

  6. Забършете всякаква разлята течност.

  7. Спуснете седалката на оператора; вижте Спускане на седалката на оператора.

  Спецификации на хидравличната течност

  Резервоарът за хидравлична течност е напълнен фабрично с висококачествена хидравлична течност. Проверете нивото на хидравличната течност преди първото стартиране на двигателя, а след това ежедневно; вижте Проверка на нивото на хидравличната течност.

  Препоръчвана хидравлична течност: хидравлична течност с удължен срок на експлоатация Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; доставя се в съдове по 19 л или варели по 208 л.

  Note: Машина, която при смяна използва препоръчаната хидравлична течност, изисква по-рядка смяна на течността и филтъра.

  Алтернативни хидравлични течности: Ако не разполагате с хидравлична течност Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, можете да използвате друга обикновена хидравлична течност на петролна основа, всички спецификации на която са в посочените граници за свойствата на материалите и отговаря на индустриалните стандарти. Не използвайте синтетична течност. Консултирайте се с Вашия доставчик на смазочни вещества, за да откриете подходящ продукт.

  Note: Toro не носи отговорност за щети, причинени от неправилно подбрани заместители, така че използвайте само продукти от производители с доказана репутация, способни да подкрепят своите предложения.

  Хидравлична течност срещу износване с висок коефициент на вискозитет/ниска точка на застиване/втвърдяване, ISO VG 46

  Свойства на материала: 
   Вискозитет, ASTM D445cSt @ 40 °C; 44 до 48
   Коефициент на вискозитет ASTM D2270140 или по-висок
   Точка на застиване/втвърдяване, ASTM D97–37 °C до –45 °C
   Промишлени спецификации:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 или M-2952-S)

  Note: Повечето хидравлични течности са почти безцветни, което затруднява откриването на течове. Предлага се червено багрило – добавка за оцветяване на хидравличната течност, в бутилки 20 ml. Една бутилка е достатъчна за 15 до 22 литра хидравлично масло. Поръчайте част с каталожен № 44-2500 от Вашия упълномощен дистрибутор на Toro продукти.

  Смяна на хидравличната течност и филтъра

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • Сменете хидравличната течност и филтъра.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете хидравличната течност и филтъра.
 • Important: Използвайте само препоръчваната хидравлична течност. Други течности могат да повредят системата.

  Подготовка за смяна на хидравличната течност и филтъра

  1. Закарайте или транспортирайте машината до равна, хоризонтална повърхност; вижте Транспортиране на машината.

  2. Ако двигателят работи, изключете го.

  3. Задействайте паркинг спирачката.

  4. Ако машината е върху валяците, я повдигнете върху транспортните колела; вижте Повдигане на машината върху транспортните колела.

  5. Повдигане на седалката на оператора; вижте Повдигане на седалката на оператора.

  6. Ако двигателят е бил стартиран, изчакайте той и хидравличната система да се охладят.

  Източване на хидравличната течност

  1. Поставете под резервоара за хидравлична течност (Фигура 37) тава за източване с вместимост 2 л.

   g279899
  2. Свалете захранващия маркуч за хидравликата от фитинга на резервоара и оставете хидравличната течност напълно да изтече (Фигура 37).

  3. Свържете хидравличния маркуч, който сте свалили в стъпка 2.

  4. Избършете всякаква разлята хидравлична течност.

  5. Изхвърлете отработената хидравлична течност в съответствие с местните разпоредби.

  Смяна на филтъра

  1. Почистете зоната около филтърната глава и филтъра за хидравлична течност.

  2. Поставете парцали под хидравличния филтър (Фигура 38).

   g279901
  3. Внимателно извадете хидравличния филтър (Фигура 38).

  4. Напълнете новия филтър за смяна с препоръчваната хидравлична течност, като смажете с нея и уплътнението.

  5. Монтирайте на ръка филтъра върху главата (Фигура 38), докато уплътнението влезе в контакт с главата на филтъра, след което затегнете филтъра с още ¾ оборот.

  6. Избършете всякаква разлята хидравлична течност.

  7. Изхвърлете стария филтър съгласно местните разпоредби.

  Пълнене на хидравличния резервоар

  1. Спуснете машината върху валяците; вижте Спускане на машината върху валяците.

  2. Свалете капачката на резервоара за хидравличната течност (Фигура 39).

   g279900
  3. Напълнете резервоара с препоръчваната хидравлична течност; вижте Спецификации на хидравличната течност и Проверка на нивото на хидравличната течност.

  4. Поставете обратно капачката на резервоара (Фигура 39).

  5. Избършете всякаква разлята хидравлична течност.

  6. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на ниски обороти на празен ход за 3 до 5 минути.

   Работата на двигателя позволява циркулация на хидравличната течност и елиминира въздуха, заловен в хидравличната система.

  7. Проверете машината за течове от резервоара, маркучите и филтъра на хидравликата.

   Отстранете всички течове в хидравличната система.

  8. Изключете двигателя, проверете нивото на хидравличната течност и долейте течност, ако това е необходимо.

  9. Спуснете седалката на оператора; вижте Спускане на седалката на оператора.

  Поддръжка на шасито

  Проверка на налягането в гумите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете налягането в гумите на двете транспортни колела.
  1. Измерете въздушното налягане в гумите на транспортните колела.

   Измерените показания трябва да са 1,03 бар.

  2. Ако налягането на въздуха в гумите е по-високо или по-ниско от 1,03 бар, напомпайте или изпуснете въздух в гумите, докато достигнете 1,03 бар.

  Проверка на машината за разхлабени механични елементи

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Проверете машината за разхлабени механични елементи.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете машината за разхлабени механични елементи.
 • Проверете шасито за всякакви разхлабени или липсващи гайки и болтове.

  Затегнете разхлабените гайки и болтове и заменете липсващите механични елементи, ако е необходимо.

  Почистване

  Почистване на машината

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След всяка употреба
 • Почистете машината.
 • Important: Не използвайте солена или регенерирана вода за почистване на машината.

  1. Почиствайте машината с прясна вода.

   Note: Не използвайте устройство с вода под налягане за почистване на машината .

  2. При необходимост почистете замърсявания и остатъци от валяците, като пръскате вода през отворите в корпусите на валяците (Фигура 40).

   g036889
  3. Почистете замърсявания и остатъци от зоната около хидравличния мотор (Фигура 41).

   g036788
  4. Почистете замърсявания и остатъци от двигателя и ребрата за охлаждане на двигателя (Фигура 42).

   g279902

  Съхранение

  Подготовка на машината за краткотрайно съхранение

  По-малко от 90 дни
  1. Изключете машината и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  2. Отстранете остатъци от трева, пръст и замърсявания от външните части на машината, особено от двигателя и валяците. Почистете замърсяванията и парченца трева от външната част на ребрата на цилиндровата глава на двигателя и корпуса на вентилатора.

   Important: Можете да миете машината с мек измиващ препарат и вода. Не мийте машината с водоструйка. Избягвайте да използвате прекалено много вода, особено в близост до двигателя.

  3. Проверете и притегнете всички болтове, гайки и винтове. Ремонтирайте или заменете всички части, които са износени или повредени.

  4. Боядисайте всички надраскани или оголени метални повърхности. Боя може да бъде доставена от Вашия упълномощен дилър на Toro.

  Подготовка на машината за дългосрочно съхранение

  Повече от 90 дни
  1. Извършете стъпките в Подготовка на машината за краткотрайно съхранение.

  2. Обработете горивото със стабилизатор/добавка в съответствие с инструкциите на производителя.

  3. Добавете в горивния резервоар гориво със стабилизатор/добавка.

  4. Оставете двигателя да работи 5 минути, за да се разпространи кондиционираното гориво по горивната система.

  5. Или спрете двигателя и го оставете да изстине, след което източете горивото от резервоара, или оставете двигателя да работи, докато сам изгасне.

  6. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато изгасне. Повторете процедурата с включен смукач, докато двигателят не може да запали повече.

  7. Изхвърлете горивото по подходящ начин. Рециклирайте го в съответствие с местните правила.

  Съхранение на машината

  Съхранявайте машината в чист, сух гараж или място за съхранение. Покрийте машината, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.