Johdanto

Tätä työajoneuvoa ei ole tarkoitus käyttää yleisillä teillä. Se on tarkoitettu ihmisten ja materiaalien kuljetukseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g239545

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Varoitusmerkintä (Kuva 2) näkyy sekä tässä käyttöoppaassa että koneessa. Se osoittaa tärkeitä turvallisuusilmoituksia, joiden ohjeita on noudatettava onnettomuuksien välttämiseksi. Tämän merkin yhteydessä näkyy sana Hengenvaara, Vaara tai Varoitus.

 • Hengenvaara: ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

 • Vaara: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

 • Varoitus: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa vähäiseen tai lievään loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

g000502

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin SAE J2258 (marraskuu 2016) vaatimusten mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käynnistämistä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltoa tai polttoainesäiliön täyttämistä.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-9850
decal93-9852
decal93-9868
decal93-9879
decal93-9899
decal105-4215
decal106-2355
decal106-2377
decal106-6755
decal106-7767
decal115-2047
decal115-2282
decal115-7723
decal115-7739
decal115-7741
decal115-7814
decal121-6286
decal121-6287
decal121-9776
decal136-1163
decal137-9896
decal139-3341
decal145-2276
decal145-2282
decal145-2286

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspyörän asennus

Vain TC-mallit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
 1. Vapauta ohjauspyörän takaosassa olevat kielekkeet, jotka pitävät keskisuojuksen paikallaan, ja irrota ohjauspyörän keskiön suojus.

 2. Irrota lukkomutteri ja aluslaatta ohjausakselista.

 3. Työnnä ohjauspyörä ja aluslaatta akselille.

  Note: Kohdista ohjauspyörä akselille siten, että poikkipalkki on vaakasuorassa pyörien osoittaessa suoraan eteenpäin ja ohjauspyörän paksu puola osoittaa alaspäin.

  Note: Pölysuojus on asennettu ohjausakselille tehtaalla.

 4. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin lukkomutterilla ja kiristä lukkomutteri momenttiin 24–29 N·m kuvan mukaisesti (Kuva 3).

 5. Kohdista suojuksen kielekkeet ja ohjauspyörän kolot ja napsauta suojus ohjauspyörän keskiöön (Kuva 3).

  g008397

Turvakaaren asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Turvakaari1
Laippakantapultti (½ × 1¼ tuumaa)6
 1. Levitä keskivahvaa (huollossa poistettavaa) kierrelukitetta kuuden laippakantapultin (½ × 1¼ tuumaa) kierteisiin.

 2. Kohdista turvakaaren kumpikin puoli asennusaukkoihin koneen rungon kummallekin puolelle (Kuva 4).

  g009812
 3. Kiinnitä turvakaaren asennuskannatin koneen runkoon molemmilta puolilta kolmella laippakantapultilla (½ × 1¼ tuumaa) (Kuva 4).

 4. Kiristä laippakantapultit (½ × 1¼ tuumaa) momenttiin 115 N·m.

Nestemäärien ja rengaspaineen tarkistus

 1. Tarkista moottorin öljymäärä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista vaihteistoöljyn/hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

 4. Tarkista rengaspaine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

Jarrujen sisäänajo

Jotta jarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä.

 1. Kiihdytä kone täyteen nopeuteen ja pysäytä se sitten nopeasti painamalla jarrua siten, että renkaat eivät lukkiudu.

 2. Toista tämä kymmenen kertaa. Odota pysähdysten välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi.

  Important: Menettely on tehokkain, jos koneessa on 454 kg:n kuorma.

Laitteen yleiskatsaus

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

Ohjauspaneeli

g381123

Näyttö

g347586

Kaasupoljin

Kuljettaja voi vaihdella koneen ajonopeutta kaasupolkimella (Kuva 7) vaihteen ollessa kytkettynä. Kun kaasupoljinta painetaan, moottorin käyntinopeus ja ajonopeus kasvavat. Polkimen vapauttaminen laskee moottorin nopeutta ja ajonopeutta.

g036549

Kytkinpoljin

Kytkinpolkimen (Kuva 7) on oltava pohjassa, jotta kytkin on vapaa moottorin käynnistyksen tai vaihteenvaihdon aikana. Vapauta poljin hitaasti silloin, kun vaihde on kytkettynä, jotta vaihteiston ja siihen liittyvät osat eivät kulu tarpeettomasti.

Important: Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella tarpeettomasti käytön aikana. Kytkinpolkimen täytyy olla kokonaan ylhäällä. Muutoin kytkin luistaa aiheuttaen kuumenemista ja kulumista. Älä pidätä konetta rinteessä kytkimen avulla. Kytkin saattaa vaurioitua.

Jarrupoljin

Jarrun avulla kone voidaan pysäyttää tai sen vauhtia hidastaa (Kuva 7).

Varoitus

Jos konetta käytetään, kun jarrut ovat kuluneet tai ne on säädetty väärin, seurauksena voi olla henkilövahinko.

Jos jarrupoljin voidaan painaa alle 25 mm:n päähän koneen lattialevystä, jarrut on säädettävä tai korjattava.

Vaihteenvalitsimen vipu

Paina kytkinpoljin pohjaan ja siirrä vaihdevipu (Kuva 8) haluamallesi vaihteelle. Vaihdekaavio on seuraavassa kuvassa.

g009160

Important: Älä vaihda PERUUTUS- tai ETEENPäINAJOVAIHTEELLE, ellei kone ole pysähdyksissä. Muussa tapauksessa vaihteisto saattaa vaurioitua.

Varoitus

Vaihteen vaihtaminen pienemmälle liian suuressa nopeudessa voi saada takapyörät luisumaan ja aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen sekä vaurioittaa kytkintä ja/tai vaihteistoa.

Vältä hammaspyörien vaurioituminen vaihtamalla vaihteita tasaisesti.

Tasauspyörästön lukko

Tasauspyörästön lukko (Kuva 9) mahdollistaa taka-akselin lukituksen pidon lisäämiseksi. Tasauspyörästön lukko voidaan kytkeä, kun kone liikkuu.

Siirrä vipua eteenpäin ja oikealle, kun haluat kytkeä lukon.

Note: Tasauspyörästön lukitseminen tai vapauttaminen edellyttää, että kone liikkuu ja kääntyy hieman.

Varoitus

Kääntyminen tasauspyörästön lukko kytkettynä voi aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen.

Älä käytä konetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, kun käännyt jyrkästi tai ajat suurella nopeudella. Katso Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.

g350294

Seisontajarrun vipu

Kytke seisontajarru (Kuva 9) aina kun sammutat moottorin, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa.

 • Seisontajarru kytketään vetämällä seisontajarruvivusta.

 • Seisontajarru vapautetaan työntämällä vipua eteenpäin.

  Note: Vapauta seisontajarru ennen koneen liikuttamista.

Jos kone pysäköidään jyrkkään rinteeseen, kytke seisontajarru, vaihda vaihteisto YKKöSVAIHTEELLE ylämäessä ja PERUUTUSVAIHTEELLE alamäessä ja aseta pyöriin kiilat alamäen puolelle vierintäesteiksi.

Hydraulinostimen vipu

Hydraulinostin nostaa ja laskee lavaa. Siirrä taakse, jos haluat nostaa ylös, ja eteenpäin, jos haluat laskea alas (Kuva 9).

Important: Kun lasket lavaa, pidä vipua eteenpäin työnnettynä 1–2 sekunnin ajan sen jälkeen, kun lava koskee runkoon, jotta lava kiinnittyy ala-asentoon. Älä pidä hydraulinostinta nosto- tai laskuasennossa pidempään kuin viisi sekuntia sen jälkeen, kun sylinterit ovat saavuttaneet ääriasentonsa.

Hydraulinostimen lukitus

Hydraulinostimen lukitus lukitsee nostimen vivun niin, että hydraulisylinterit eivät toimi, kun koneeseen ei ole asennettu lavaa (Kuva 9). Se myös lukitsee nostimen vivun PääLLä-asentoon, kun lisälaitteita käytetään hydrauliikan avulla.

Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovipu

Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovipu antaa kolme lisävaihdetta, joilla nopeutta voidaan säätää tarkasti (Kuva 9).

 • Koneen täytyy olla täysin pysähtynyt, ennen kuin YLEMMäN ja ALEMMAN nopeusalueen välillä voidaan vaihtaa.

 • Vaihda vain tasaisella maalla.

 • Paina kytkinpoljin pohjaan.

 • Kytke YLEMPI nopeusalue siirtämällä vipu kokonaan eteen ja kytke ALEMPI nopeusalue siirtämällä vipu kokonaan taakse.

YLEMPI nopeusalue on tarkoitettu nopeaan ajoon tasaisella, kuivalla pinnalla kevyellä kuormalla.

ALEMPI nopeusalue on tarkoitettu hitaaseen ajoon. Käytä tätä nopeusaluetta, kun tarvitset normaalia enemmän tehoa tai kontrollia. Ajaessasi esimerkiksi jyrkkää rinnettä, vaikeassa maastossa, raskaalla kuormalla tai hitaasti mutta korkealla moottorin käyntinopeudella (ruiskutus).

Important: YLEMMäN ja ALEMMAN nopeusalueen välissä on kohta, jossa vaihteisto ei ole kummallakaan nopeusalueella. Älä käytä tätä VAPAA-asennon tapaan, koska kone saattaa liikkua odottamatta, jos nopeusalueen vaihtovipua vahingossa tönäistään ja vaihde on kytkettynä.

Nelivedon painike

Vain nelipyörävetomallit

Kytke neliveto manuaalisesti ajoneuvon liikkuessa painamalla ja pitämällä painettuna nelivedon painiketta (Kuva 9) keskikonsolissa, jolloin neliveto kytkeytyy.

Virtalukko

Käynnistä ja sammuta moottori virtalukolla (Kuva 5).

Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Kytke käynnistysmoottori kääntämällä virta-avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy automaattisesti KäYNNISSä-asentoon.

Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

Valvontatilan kytkin

Siirrä valvontatilan kytkin (Kuva 5) HIDAS-asentoon ja poista avain virtalukosta. Valvontatilan kytkin rajoittaa moottorin käyntinopeudeksi 2 200 kierr./min, kun kone on YLEMMäN nopeusalueen kolmosvaihteella. Tällöin suurin mahdollinen ajonopeus on 21 km/h.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 6) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän.

Tuntilaskuri käynnistyy aina kun käännät avainkytkintä PääLLä-asentoon ja moottorin nopeus (kierrosta minuutissa) on yli 500 kierr./min kuuden minuutin välein.

Kolmosvaihteen lukituskytkin

Siirrä kolmosvaihteen lukituskytkin (Kuva 5) HIDAS-asentoon ja irrota avain, jotta kolmosvaihdetta ei voida käyttää YLEMMäLLä nopeusalueella. Moottori sammuu, jos vaihdevipu siirretään kolmosvaihteelle YLEMMäLLä nopeusalueella.

Note: Avain voidaan irrottaa kummassakin asennossa.

Valokytkin

Sytytä ja sammuta valot painamalla valokytkintä (Kuva 5).

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo (Kuva 6) syttyy, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle moottorin käydessä.

Important: Jos valo vilkkuu tai palaa jatkuvasti, pysäytä kone, sammuta moottori ja tarkista öljymäärä. Jos öljymäärä on alhainen mutta öljyn lisääminen ei sammuta valoa, kun moottori käynnistetään, sammuta moottori välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista varoitusvalojen toiminta seuraavasti:

 1. Kytke seisontajarru.

 2. Käännä virta-avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria.

  Note: Öljynpaineen merkkivalon pitäisi palaa punaisena. Jos valo ei toimi, joko polttimo on palanut tai järjestelmässä on vika, joka on korjattava.

  Note: Jos moottori on juuri sammutettu, valon syttymiseen saattaa kulua 1–2 minuuttia.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo (Kuva 6) palaa punaisena hehkutuksen aikana.

Important: Hehkutulppien merkkivalo syttyy vielä 15 sekunnin ajaksi, kun virta-avain palaa KäYNNISTYS-asentoon.

Jäähdytysnesteen lämpömittari ja merkkivalo

Jäähdytysnesteen lämpömittari ja merkkivalo osoittavat moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. Ne toimivat vain, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa (Kuva 6).

Jäähdytysnestepalkit vilkkuvat, jos moottori ylikuumenee.

Latauksen merkkivalo

Latauksen merkkivalo palaa, kun akku tyhjenee. Jos valo syttyy käytön aikana, pysäytä kone, sammuta moottori ja tarkista mahdolliset syyt, kuten laturin hihna (Kuva 6).

Important: Jos laturin hihna on löysällä tai rikki, älä käytä konetta ennen kuin säätö tai korjaus on tehty. Tämän varoituksen laiminlyönti voi vaurioittaa moottoria.

Tarkista varoitusvalojen toiminta seuraavasti:

 • Kytke seisontajarru.

 • Käännä virta-avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria. Jäähdytysnesteen lämpötilan, latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen täytyy palaa. Jos mikään valo ei toimi, joko polttimo on palanut tai järjestelmässä on vika, joka on korjattava.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta. Se toimii ainoastaan, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa (Kuva 6).

Yksi palkki osoittaa, että polttoaineen taso on alhainen, ja yksi vilkkuva palkki ilmaisee, että polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Nelivedon kytkin

Vain nelipyörävetomallit

Kun nelivedon kytkin (Kuva 5) on päällä, kone kytkee automaattisesti nelivedon, jos anturi havaitsee takapyörien pyörivän tyhjää. Kun neliveto on kytketty, nelivedon kytkimen merkkivalo syttyy.

Neliveto toimii vain eteenpäin AUTOMAATTITILASSA. Jos haluat käyttää nelivetoa PERUUTUKSEN aikana, paina nelivedon painiketta.

Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan kytkin

Vain TC-mallit

Käynnistä korkeatehoinen hydrauliikkasarja kääntämällä tätä kytkintä (Kuva 5).

Äänimerkkikytkin

Äänimerkkikytkin sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 5). Anna äänimerkki painamalla äänimerkkikytkintä.

Käyntinopeusmittari

Käyntinopeusmittari näyttää moottorin käyntinopeuden (Kuva 6).

Note: 3 300 kierr./min on moottorin nopeus, joka tarvitaan voimanulosoton käyttöön nopeudella 540 kierr./min.

Nopeusmittari

Nopeusmittari näyttää koneen ajonopeuden (Kuva 6).

Käyntinopeusmittarin ja nopeusmittarin sijainnin vaihdon painike / nopeusmittarin muuntopainike

Vaihda kierroslukumittarin ja nopeusmittarin paikat keskenään pitämällä painiketta (Kuva 6) painettuna 0–3 sekuntia.

Muunna nopeusmittarin yksikkö maileista kilometreihin pitämällä painiketta (Kuva 6) painettuna 3–10 sekuntia.

Pistorasia

12 voltin jännitteellä toimivat sähkökäyttöiset lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 5).

Matkustajan käsituki

Matkustajan käsituki sijaitsee kojelaudassa (Kuva 10).

g009815

Istuimen säätövipu

Istuinta voidaan säätää eteen- ja taaksepäin mukavaan asentoon (Kuva 11).

g021227

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Kokonaisleveys160 cm
KokonaispituusIlman lavaa: 326 cm
Täyspitkä lava: 331 cm
2/3-lava taka-asennossa: 346 cm
Omapaino (kuiva)Malli 07385: 887 kg
Malli 07385TC: 924 kg
Malli 07387: 914 kg
Malli 07387TC: 951 kg
Nimelliskapasiteetti (sisältää käyttäjän painon 91 kg ja matkustajan painon 91 kg sekä kuormatun lisälaitteen)Malli 07385: 1 471 kg
Malli 07385TC: 1 435 kg
Malli 07387: 1 445 kg
Malli 07387TC: 1 408 kg
Ajoneuvon kokonaispaino enintään2 359 kg
VetokapasiteettiAisapaino: 272 kg
Perävaunun enimmäispaino 1 587 kg
Maavara18 cm ilman kuormaa
Akseliväli118 cm
Raideväli (keskiviivasta keskiviivaan)Edessä: 117 cm
Takana: 121 cm
Korkeus191 cm turvakaaren ylimpään kohtaan saakka

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten, kouluttamattomien henkilöiden tai fyysisesti rajoittuneiden henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, miten kone pysäytetään ja sen virta katkaistaan nopeasti.

 • Varmista, että käyttäjän ja matkustajien yhteismäärä ei ylitä koneeseen asennettujen käsitukien määrää.

 • Tarkista, että kaikki turvalaitteet ja tarrat ovat paikoillaan. Korjaa tai vaihda kaikki turvalaitteet ja vaihda kaikki epäselvät tai puuttuvat tarrat. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät ole paikoillaan tai toimi kunnolla.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Eturenkaiden rengaspaine: 2,20 bar.

  Takarenkaiden rengaspaine: 1,24 bar.

  Important: Tarkista renkaiden ilmanpaine oikean paineen varmistamiseksi. Jos renkaiden paine ei ole oikea, ne kuluvat ennenaikaisesti ja saattavat johtaa nelipyörävedon jumiutumiseen.

  Kuva 12 on esimerkki liian alhaisen paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010294

  Kuva 13 on esimerkki liian korkean paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010293

  Polttoaineen lisäys

  Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, jonka rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  • Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  • Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

  Note: Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö rikkoo moottorin.

  Biodieselpolttoaineen käyttö

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

  • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Polttoainesäiliön tilavuus: 22 litraa

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.

  2. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 14).

   g009814
  3. Täytä säiliö hiukan säiliön yläreunan alapuolelle (täyttökaulan alareunaan) ja asenna sitten korkki.

   Note: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

  4. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois palovaaran välttämiseksi.

  Uuden koneen sisäänajo

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Noudata seuraavia ohjeita, jotta koneen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä:

  • Varmista, että jarrut on ajettu sisään. Katso kohta Jarrujen sisäänajo.

  • Tarkista nesteiden ja moottoriöljyn määrä säännöllisesti. Tarkkaile merkkejä laitteen tai sen osien ylikuumenemisesta.

  • Kun olet käynnistänyt moottorin kylmänä, anna sen lämmetä noin 15 sekuntia, ennen kuin aloitat koneen käytön.

   Note: Anna moottorin lämmetä pidempään, jos ympäristön lämpötila on alhainen.

  • Vaihtele laitteen nopeutta käytön aikana. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Moottoriin ei tarvita erityistä sisäänajoöljyä. Alkuperäinen moottoriöljy on samaa laatua, jota käytetään myöhemminkin öljynvaihdossa.

  • Katso kohdasta kaikki sisäänajon aikaiset erityistarkistukset.

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Turvajärjestelmän tehtävä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei kytkinpoljinta paineta.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Note: Katso lisälaitteen käyttöoppaasta ohjeet lisälaitteen turvajärjestelmän tarkastamiseen.

  Kytkimen turvakytkimen tarkastus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   Note: Moottori ei käynnisty, jos hydraulinostimen vipu on lukittu etuasentoon.

  3. Käännä virta-avain myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon painamatta kytkinpoljinta.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Hydraulinostimen vivun turvakytkimen tarkistus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  3. Paina kytkinpoljinta.

  4. Siirrä hydraulinostimen vipu eteen ja käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla. Matkustajien kuljettaminen kuljetuslavalla on kielletty. Älä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja, ja kiinnitä pitkät hiukset.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Käytä konetta vain ulkona tai paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

  • Älä ylitä koneen enimmäiskokonaispainoa (GVW).

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät, jarrutat tai käännät konetta, jonka kuljetuslavalla on raskas kuorma.

  • Kuljetuslavalla kuljetettava ylikokoinen kuorma heikentää laitteen vakautta. Älä ylitä lavan kantokapasiteettia.

  • Esineet, joita ei voi kiinnittää laitteeseen, vaikuttavat negatiivisesti laitteen ohjaukseen, jarrutukseen ja vakauteen. Kun kuljetat materiaalia, jota ei voida kiinnittää koneeseen, ole varovainen ohjatessasi konetta tai jarruttaessasi.

  • Vähennä laitteen ajonopeutta ja kuormaa, kun käytät laitetta karkeassa, epätasaisessa maastossa tai lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaston muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä heikentää laitteen vakautta.

  • Varmista ennen koneen käynnistämistä, että vaihteisto on vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Käyttäjän ja matkustajien on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä. Käyttäjän on pidettävä molemmat kädet ohjauspyörällä, ja matkustajien on pidettävä kiinni koneen käsituista. Pidä kädet ja jalat aina laitteen sisäpuolella.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet. Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä aja konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovien kamanoita ja kulkusiltoja.

  • Katso taakse ja alas ennen koneen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

  • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi ja katkaise virta. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt, ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa koneen vauriot ennen kuin jatkat sen käyttöä.

  • Pysähtymismatka märällä alustalla voi olla pitempi kuin kuivalla. Kuivaa märät jarrut ajamalla hitaasti tasaisella alustalla ja painamalla samalla jarrupoljinta kevyesti.

  • Koneen käyttö suurella nopeudella ja nopea pysäytys tämän jälkeen saattaa aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen, mikä puolestaan heikentää koneen hallittavuutta.

  • Älä koske moottoriin, vaihteistoon, äänenvaimentimeen tai äänenvaimentimen putkistoon moottorin käydessä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä vaihteisto VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kuljetuslava alas.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Käytä aina turvavyötä; varmista, että se on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Turvallisuus rinteissä

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman.

  • Tarkasta käyttöpaikka ja määritä, millä rinteillä konetta voidaan käyttää turvallisesti. Laadi omat toimintatavat ja ohjeet näissä rinteissä käyttöä varten. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja varovasti. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Vältä koneen käyttöä märässä maastossa. Renkaat voivat menettää pidon. Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas.

  • Jos koneen vauhti alkaa hidastua ylämäkeen ajettaessa, kytke jarrut vähän kerrallaan ja peruuta kone hitaasti suoraan alaspäin rinnettä.

  • Kääntyminen ajettaessa rinnettä ylös tai alas voi olla vaarallista. Jos rinteessä on käännyttävä, tee se hitaasti ja varovasti.

  • Raskaat kuormat vaikuttavat vakauteen rinteessä. Vähennä kuormaa ja laitteen nopeutta ajaessasi rinnettä ylös tai alas tai jos kuorman painopiste on korkealla. Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle, jotta kuorma ei voi liikkua. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljetat helposti siirtyviä kuormia (kuten nesteitä, kiviä ja hiekkaa).

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä erityisesti, jos koneessa on kuorma. Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua. Älä kytke jarruja nopeasti vieriessäsi taaksepäin, koska kone voi kaatua.

  Turvallisuus lastauksen ja tyhjennyksen aikana

  • Älä ylitä laitteen kokonaispainoa (GVW), kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua. Katso kohta Tekniset tiedot.

  • Jaa kuljetuslavan kuorma tasaisesti, jotta laitteen vakaus ja hallittavuus paranevat.

  • Varmista ennen tyhjennystä, että laitteen takana ei ole ketään.

  • Älä tyhjennä lastattua kuljetuslavaa laitteen ollessa sivuttain rinteessä. Painon jakautumisen muutos voi kaataa laitteen.

  Kuljetuslavan käyttö

  Kuljetuslavan nostaminen

  Vaara

  Nostettu lava voi pudota ja vahingoittaa lavan alla olevia henkilöitä.

  • Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään lavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.

  • Poista lavalta kuorma kokonaan ennen lavan nostamista.

  Vaara

  Jos laitetta ajetaan kuljetuslava nostettuna, laite saattaa kaatua tai vieriä helpommin. Kuljetuslava saattaa vaurioitua, jos konetta käytetään kuljetuslava nostettuna.

  • Käytä konetta vain, kun kuljetuslava on alhaalla.

  • Laske kuljetuslava tyhjennyksen jälkeen.

  Varoitus

  Jos kuorman painopiste on lähellä kuljetuslavan takaosaa salpoja vapautettaessa, lava saattaa kallistua auki odottamatta ja aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjälle tai sivullisille.

  • Keskitä kuormat kuljetuslavan keskelle, mikäli se on mahdollista.

  • Pitele kuljetuslavaa alhaalla salpoja vapautettaessa ja varmista, ettei kukaan nojaa lavaan tai seiso sen takana.

  • Poista lavalta kaikki tavarat ennen lavan nostamista laitteen huoltoa varten.

  Nosta kuljetuslava siirtämällä vipua taaksepäin (Kuva 15).

  g024612

  Kuljetuslavan laskeminen

  Vaara

  Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

  Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

  Laske kuljetuslava alas siirtämällä vipua eteenpäin (Kuva 15).

  Perälaudan avaaminen

  1. Varmista, että kuljetuslava on alhaalla ja lukittuna.

  2. Avaa salvat kuljetuslavan vasemmalta ja oikealta puolelta ja laske perälauta alas (Kuva 16).

   g026141

  Moottorin käynnistys

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Kytke voimanulosotto ja korkeatehoinen hydrauliikkasarja pois käytöstä (jos on) ja siirrä käsikaasuvipu (jos on) POIS-asentoon.

  3. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja paina kytkinpoljinta.

  4. Varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  5. Älä paina kaasupoljinta.

  6. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Kun hehkutulppien merkkivalo syttyy, moottori on valmis käynnistettäväksi.

  7. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

  Note: Hehkutulppien merkkivalo syttyy vielä 15 sekunnin ajaksi, kun virta-avain palaa KäYNNISSä-asentoon.

  Note: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 10 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, käännä avain PYSäYTYS-asentoon. Tarkista ohjauslaitteet ja suorita muut alkutarkistukset, odota 10 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

  Nelivedon kytkeminen

  Vain nelipyörävetomallit

  Ota automaattinen neliveto käyttöön painamalla keinukytkimen yläosa 4X4 AUTO -asentoon (Kuva 17).

  g227244

  Kun nelivedon kytkin on päällä, kone kytkee automaattisesti nelivedon, jos anturi havaitsee takapyörien pyörivän tyhjää. Kun neliveto on kytketty, nelivedon kytkimen merkkivalo syttyy.

  Important: Peruutusvaihteella kone ei kytke automaattisesti nelivetoa. Peruutusvaihteella neliveto on kytkettävä manuaalisesti nelivedon painikkeella.

  Kytke neliveto manuaalisesti ajoneuvon liikkuessa painamalla ja pitämällä painettuna nelivedon painiketta keskikonsolissa, jolloin neliveto kytkeytyy.

  Note: Neliveto pysyy kytkettynä vain niin kauan kuin pidät painiketta painettuna. Nelivedon kytkimen ei tarvitse olla AUTO-asennossa, jotta nelivedon voi kytkeä käyttöön manuaalisesti.

  Koneella ajo

  1. Vapauta seisontajarru.

  2. Paina kytkinpoljin pohjaan.

  3. Siirrä vaihdevipu ykkösvaihteelle.

  4. Vapauta kytkinpoljin tasaisesti ja paina samalla kaasupoljinta.

  5. Kun koneen nopeus on riittävä, nosta jalka kaasupolkimelta, paina kytkinpoljin pohjaan, siirrä vaihdevipu seuraavalle vaihteelle ja vapauta kytkinpoljin samalla kun painat kaasupoljinta.

  6. Toista toimenpide, kunnes haluttu nopeus on saavutettu.

   Important: Pysäytä kone ennen kuin vaihdat peruutusvaihteelle ajovaihteelta tai ajovaihteelle peruutusvaihteelta.

   Note: Älä anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä pitkään.

   Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää koneen ajonopeus käyntinopeuden ollessa 3 600 kierr./min.

   VaihdeNopeusalueSuhdeNopeus (km/h)Nopeus (mph)
   1L (alempi)82,83 : 14,72,9
   2L (alempi)54,52 : 17,24,5
   3L (alempi)31,56 : 112,57,7
   1H (ylempi)32,31 : 112,27,6
   2H (ylempi)21,27 : 118,511,5
   3H (ylempi)12,31 : 131,919,8
   RL (alempi)86,94 : 14,52,8
   RH (ylempi)33,91 : 111,67,1

   Important: Älä yritä käynnistää konetta työntämällä tai vetämällä. Tämä saattaa vaurioittaa voimansiirtoa.

  Koneen pysäytys

  Kone pysäytetään nostamalla jalka pois kaasupolkimelta ja painamalla sitten jarrupoljinta.

  Moottorin sammutus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota virta-avain.

  Tasauspyörästön lukon käyttö

  Vaara

  Koneen kaatuminen rinteessä aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Tasauspyörästön lukon aikaansaama lisääntynyt vetokyky voi varomattomasti käytettynä saada aikaan vaarallisia tilanteita, kuten nousemisen liian jyrkkiin rinteisiin, joissa ei voi kääntyä. Ole varovainen käyttäessäsi konetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, erityisesti jyrkemmissä rinteissä.

  • Jos tasauspyörästön lukko on kytkettynä tehdessäsi jyrkän käännöksen suurella nopeudella ja sisempi takapyörä nousee ylös maasta, koneen hallinta voidaan menettää, jolloin kone alkaa luisua. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan alhaisilla nopeuksilla.

  Varoitus

  Kääntyminen tasauspyörästön lukko kytkettynä voi aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen. Älä käytä konetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, kun käännyt jyrkästi tai suurella nopeudella.

  Tasauspyörästön lukko lisää koneen pyörien pitoa lukitsemalla takapyörät yhteen niin, että yksi pyörä ei voi pyöriä tyhjää. Tämä voi auttaa kuljetettaessa painavia kuormia märällä nurmella tai liukkailla alustoilla, rinnettä noustaessa tai hiekkaisilla alustoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä lisäpito on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Sen käyttö ei korvaa turvallista toimintaa.

  Tasauspyörästön lukko aiheuttaa takapyörien pyörimisen samalla nopeudella. Tasauspyörästön lukon käyttö rajoittaa jonkin verran jyrkkien käännösten tekemistä ja saattaa jättää jälkiä nurmikkoon. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan tarvittaessa, pienillä nopeuksilla ja ainoastaan ensimmäisellä tai toisella vaihteella.

  Hydrauliikkavivun käyttö

  Hydrauliikka antaa käyttövoimaa koneen hydraulipumpusta aina, kun moottori on käynnissä. Voimaa voidaan käyttää koneen takana olevien pikaliittimien kautta.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja.

  Ole varovainen hydraulipikaliittimiä kytkettäessä ja irrotettaessa. Ennen kuin kytket tai irrotat pikaliittimiä, sammuta moottori, kytke seisontajarru, laske lisälaite ja vapauta hydraulipaine asettamalla ulkopuolisen hydrauliikan venttiili kellunta-asentoon.

  Important: Jos samaa lisälaitetta käyttää useampi kone, vaihteistoöljyt voivat sekoittua. Vaihda vaihteistoöljy tavallista useammin.

  Lavan hydraulisen nostovivun käyttö hydraulisten lisälaitteiden ohjaukseen

  • POIS-asento

   Tämä on ohjausventtiilin normaali asento silloin, kun se ei ole käytössä. Tässä asennossa ohjausventtiilin työportit on suljettu, ja sulkuventtiilit pitävät kuormaa paikoillaan kumpaankin suuntaan.

  • NOSTO (pikaliitin A) -asento

   Tämä asento nostaa kuormalavaa ja takana vedettävää lisälaitetta tai kohdistaa painetta pikaliittimeen A. Lisäksi tässä asennossa pikaliittimestä B palaava hydraulineste pääsee virtaamaan takaisin venttiiliin ja sitten säiliöön. Tämä asento on hetkellinen, ja kun vipu vapautetaan, se palautuu jousella keskelle POIS-asentoon.

   g009822
  • LASKU (pikaliitin B) -asento

   Tämä asento laskee kuormalavaa tai takana vedettävää lisälaitetta tai kohdistaa painetta pikaliittimeen B. Lisäksi tällöin pikaliittimestä A palaava hydraulineste pääsee virtaamaan takaisin venttiiliin ja sitten säiliöön. Tämä asento on hetkellinen, ja kun vipu vapautetaan, se palautuu jousella keskelle POIS-asentoon. Ohjausvivun hetkellinen painaminen ja vapauttaminen avaa hydraulinestevirtauksen pikaliittimeen B, mikä antaa tehoa vetokytkimen liittimeen. Kun vipu vapautetaan, se säilyttää virtauksen vetokytkimeen.

   Important: Jos asentoa käytetään hydraulisylinterin kanssa, ohjausvivun pitäminen ala-asennossa ohjaa hydraulinesteen virtauksen rajoitusventtiilin läpi, mikä voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää.

  • PääLLä-asento (ON)

   Tämä asento on vastaava kuin LASKU (PIKALIITTIMEN B-ASENTO). Se myös ohjaa hydraulinesteen pikaliittimeen B, mutta ohjauspaneelin pidätinvipu pidättää vipua tässä asennossa. Tämä sallii hydraulinesteen jatkuvan virran laitteeseen, jossa käytetään hydraulimoottoria.

   Käytä tätä asentoa vain lisälaitteilla, jotka on varustettu hydraulimoottorilla.

   Important: Jos asentoa käytetään hydraulisylinterin kanssa tai ilman lisälaitetta, PääLLä-asennossa hydraulineste virtaa rajoitusventtiilin läpi, mikä voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää. Tätä asentoa saa käyttää vain hetkellisesti tai jos moottori on kytketty.

   Important: Tarkista hydraulinesteen määrä lisälaitteen asentamisen jälkeen. Tarkista lisälaitteen toiminta käyttämällä lisälaitetta useaan kertaan, jotta ilma purkautuu järjestelmästä, ja tarkista sitten hydraulinesteen määrä uudelleen. Lisälaitteen sylinteri vaikuttaa hieman vaihteistonesteen määrään. Jos koneen hydraulinesteen määrä on alhainen, pumppu, ulkopuolinen hydrauliikka, ohjaustehostin ja vaihteisto voivat vahingoittua.

  Pikaliittimien kytkentä

  Important: Puhdista pikaliittimet ennen niiden kytkemistä. Likaiset liittimet voivat saastuttaa hydraulijärjestelmän.

  1. Vedä liittimen lukitusrengasta taaksepäin.

  2. Aseta letkunippaa liittimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

  Note: Kun pikaliittimiin kytketään lisälaitteita, on ensin määritettävä, kumpi puoli tarvitsee painetta. Liitä sitten kyseinen letku pikaliittimeen B, jossa on paine, kun ohjausvipu on painettuna eteenpäin tai lukittuna PääLLä-asentoon.

  Pikaliittimien irrotus

  Note: Kun sekä kone että lisälaite on sammutettu, liikuta nostimen vipua edestakaisin, jotta paine poistuu järjestelmästä ja pikaliittimien irrotus helpottuu.

  1. Vedä liittimen lukitusrengasta taaksepäin.

  2. Vedä letkua tiukasti liittimestä.

   Important: Puhdista ja asenna pölytulppa ja pölysuojukset pikaliittimien päihin silloin, kun liittimet eivät ole käytössä.

  Hydrauliikan vianetsintä

  • Ongelmia pikaliittimien kytkemisessä tai irrottamisessa.

   Painetta ei ole vapautettu (pikaliitin on paineistettu).

  • Ohjaustehostin toimii vaivoin tai ei lainkaan.

   • Hydraulinestettä on liian vähän.

   • Hydraulineste on liian kuumaa.

   • Pumppu ei ole käynnissä.

  • Järjestelmässä on hydraulivuoto.

   • Liittimet ovat löysällä.

   • Liittimestä puuttuu O-rengas.

  • Lisälaite ei toimi.

   • Pikaliittimet eivät ole täysin kytkettyinä.

   • Pikaliittimet ovat vaihtuneet keskenään.

  • Kuuluu kitisevää ääntä.

   • Ulkopuolisen hydrauliikan venttiili jätetty PääLLä-pidätinuraan, jolloin hydraulineste virtaa rajoitusventtiilin läpi.

   • Hihna on löysällä.

  • Moottori ei käynnisty.

   Hydraulivipu on lukittuna ETUASENTOON.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä vaihteisto VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kuljetuslava alas.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

  • Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Katso koneen kiinnityspisteiden sijainnit kuvista (Kuva 19) ja (Kuva 20).

  Note: Lastaa kone perävaunuun siten, että koneen etuosa osoittaa eteenpäin. Jos tämä ei ole mahdollista, kiinnitä konepelti runkoon hihnalla tai irrota konepelti ja kuljeta se erikseen kiinnitettynä. Muuten konepelti voi irrota kuljetuksen aikana.

  g009820
  g009821

  Koneen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Tämä ei kuitenkaan ole normaalikäytäntö.

  Vaara

  Hinaaminen liian kovalla nopeudella voi heikentää ohjattavuutta, mistä voi olla seurauksena henkilövahinko.

  Laitteen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Note: Ohjaustehostin ei toimi, minkä vuoksi koneen ohjaaminen on vaikeaa.

  Hinaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua.

  1. Kiinnitä hinausköysi laitteen rungon etuosassa olevaan hinaussilmukkaan (Kuva 19).

  2. Aseta vaihde VAPAA-asentoon ja vapauta seisontajarru.

  Perävaunun vetäminen

  Koneella voidaan vetää sitä painavampia perävaunuja ja lisälaitteita. Koneeseen on saatavana useita erilaisia vetokytkimiä käyttötarkoituksesta riippuen. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Kun koneeseen on asennettu taka-akseliputkeen pultattu vetokytkin, koneella voidaan vetää perävaunuja tai lisälaitteita, joiden kokonaispaino on enintään 1 587 kg.

  Lastaa perävaunu aina siten, että 60 % lastin painosta on perävaunun etuosassa. Näin noin 10 % (enintään 272 kg) perävaunun kokonaispainosta tulee koneen vetokoukulle.

  Älä ylikuormita konetta tai perävaunua, kun kuljetat lastia tai vedät perävaunua (lisälaitetta). Ylikuormitus voi heikentää suorituskykyä tai vaurioittaa jarruja, akselia, moottoria, vaihteistoa, ohjausta, ripustusta, runkorakennetta tai renkaita.

  Important: Suojaa voimansiirtojärjestelmää vaurioilta käyttämällä alempaa nopeusaluetta.

  Kun vedät vetopöytään kiinnitettäviä lisälaitteita, kuten väylänurmen ilmastajaa, asenna vetopöytäsarjan mukana toimitettava rajoitintanko. Se estää etupyöriä nousemasta irti maasta, jos vedettävän lisälaitteen liikkuminen estyy äkillisesti.

  Kunnossapito

  Turvallisuus huollon aikana

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä vaihteisto VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kuljetuslava alas.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Tue kone pukkien varaan aina koneen alla työskenneltäessä.

  • Älä työskentele nostetun lavan alla ilman asianmukaista lavan tukitankoa.

  • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa.

  • Ennen kuin irrotat hydraulijärjestelmän tai huollat sitä, vapauta järjestelmän paine sammuttamalla moottori, käyttämällä tyhjennysventtiiliä nostoasennosta laskuasentoon tai laskemalla kuljetuslava ja lisälaitteet alas. Aseta ulkopuolisen hydrauliikan vipu kellunta-asentoon. Jos lavan on oltava yläasennossa, kiinnitä se tukitangolla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Älä lataa akkuja koneen huollon aikana.

  • Pidä kaikki kiinnitykset tiukalla, jotta koko kone pysyy hyvässä kunnossa.

  • Palovaara pienenee, kun koneen alue pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, ruohosta, lehdistä ja kerääntyvästä liasta.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta sen ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Jos koneen on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana liikkuvista osista. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

  • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Tarkista seisontajarrun toiminta huoltoaikataulun suositusten mukaisesti. Säädä ja huolla se tarvittaessa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

  • Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

  • Älä käytä moottoria liian suurilla kierroksilla muuttamalla kierrosnopeuden säätimen asetuksia. Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen valtuutetun huoltoliikkeen on tarkistettava moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla.

  • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Muutosten tekeminen koneeseen saattaa vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn ja kestävyyteen, mikä voi johtaa tapaturmaan tai hengenvaaraan. Seurauksena voi olla myös The Toro® Companyn ajoneuvolle myöntämän takuun raukeaminen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
 • 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista lika moottoritilasta ja jäähdyttimestä.(Puhdista roskat useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä.
 • Tarkista vaihteisto- ja hydrauliöljyn määrä. (Tarkista nesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
 • Tarkista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrä (vain TC-mallit). (Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin)
 • 25 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(varastoinnin aikana 30 päivän välein).
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(voitele useammin vaativissa käyttöolosuhteissa).
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista etutasauspyörästön öljymäärä (vain nelivetomallit).
 • Tarkista renkaiden kunto.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä(vain nelipyörävetomallit).
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • Tarkista ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö.
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Tarkista jarrupolkimen säätö.
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Tarkista kytkinpolkimen säätö.
 • Tarkista ajojarru ja seisontajarru.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista etupyörien suuntaus.
 • Tarkista silmämääräisesti, ovatko jarrukengät kuluneet.
 • 600 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etutasauspyörästön öljy(vain nelipyörävetomallit).
 • Vaihda hydrauliöljy ja puhdista sihti.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulineste ja suodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda jarruneste.
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulisuodatin.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulineste.
 • Note: Kytkentäkaavion voi ladata osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö saa kunnostaa, korjata, säätää ja tarkistaa laitteen.

  • Vältä tulipalon vaaroja ja pidä palontorjuntavarusteet aina käsillä työskentelyalueella. Älä tarkista polttoaineen, akkunesteen tai jäähdytysnesteen määrää tai vuotoa avoliekillä.

  • Älä puhdista osia avoimessa polttoaineastiassa tai syttyvillä puhdistusnesteillä.

  Vaara

  Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta ennen kaikkia huoltotoimia.

  Laitteen huolto erityisissä käyttöolosuhteissa

  Important: Jos laitetta käytetään joissain alla olevista olosuhteista, huollot on suoritettava kaksi kertaa tavallista useammin:

  • Käyttö aavikolla

  • Käyttö kylmässä ilmastossa (alle 10 °C)

  • Perävaunun vetäminen

  • Toistuva käyttö pölyisissä olosuhteissa

  • Käyttö rakennustyömaalla

  • Jos ajoneuvo on ollut pitkään käytössä mutaisissa, hiekkaisissa, märissä tai vastaavissa likaisissa olosuhteissa, suorita seuraavat toimenpiteet:

   • Tarkistuta ja puhdistuta jarrut mahdollisimman pian. Näin mikään hankaava materiaali ei pääse aiheuttamaan liiallista kulumista.

   • Käytä koneen pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta.

    Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Monet tässä kunnossapito-osassa käsitellyistä toimenpiteistä edellyttävät lavan nostamista ja laskemista. Noudata seuraavia varo-ohjeita vakavien vammojen ja hengenvaaran välttämiseksi.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Tyhjennä ja nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nostaminen.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Anna koneen jäähtyä ennen huoltoa.

  Lavan tukitangon käyttö

  Important: Asenna tai irrota lavan tukitanko aina lavan ulkopuolelta käsin.

  1. Nosta lavaa, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä.

  2. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 21).

   g026142
  3. Työnnä lavan tukitanko sylinterintankoon ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 22).

   g009164
  4. Irrota lavan tukitanko sylinteristä ja aseta se kaatumissuojausjärjestelmän paneelin takana oleviin kannattimiin.

   Important: Älä yritä laskea lavaa, jos lavan tukitanko on kiinni sylinterissä.

  Lavan irrotus

  1. Käynnistä moottori, kytke hydraulinostimen vipu ja laske lavaa, kunnes sylintereillä ei ole kuormaa.

  2. Vapauta nostimen vipu ja sammuta moottori.

  3. Irrota lukitussokat sylinterien tankojen liitintappien ulommista päistä (Kuva 23).

   g002368
  4. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät sylinterien tankojen päät lavan kiinnityslevyihin, työntämällä tappeja sisäänpäin (Kuva 23).

  5. Irrota lukitussokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät kääntökannattimet runkokiskoihin (Kuva 23).

  6. Nosta lava pois koneen päältä.

   Varoitus

   Täyspitkä lava painaa noin 148 kg, joten älä yritä asentaa tai irrottaa sitä yksin.

   Käytä nostolaitetta tai pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä.

  7. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin.

  8. Kytke hydraulinostimen lukitusvipu, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.

  Täyspitkän lavan asennus

  Note: Lavan sivulevyt on helpointa asentaa ennen kuin lava on asennettu paikoilleen koneeseen.

  Varmista, että lavan takaosan kääntölevyt on kiinnitetty lavan runkokiskoon siten, että alapää suuntautuu taakse (Kuva 24).

  g002369

  Varoitus

  Täyspitkä lava painaa noin 148 kg, joten älä yritä asentaa tai irrottaa sitä yksin.

  Käytä nostolaitetta tai pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä.

  Varmista, että kannattimet ja suojakappaleet (Kuva 25) on asennettu siten, että lukkopulttien päät ovat koneen sisällä.

  g002370
  1. Varmista, että nostosylinterit ovat kokonaan sisällä.

  2. Aseta lava varovasti koneen rungon päälle siten, että lavan takaosan kääntölevyjen reiät ja runkokiskon takareiät ovat toistensa kohdalla, ja asenna kaksi liitintappia sekä lukitussokat (Kuva 25).

  3. Kun lava on alhaalla, kiinnitä sylinterien tankojen päät oikeisiin lavan kiinnityslevyjen aukkoihin liitintapeilla ja lukitussokilla.

  4. Työnnä liitintappi paikoilleen lavan ulkosivun puolelta niin, että lukitussokka on paikoillaan tapin ulommassa päässä (Kuva 25).

   Note: Taemmat aukot on tarkoitettu täyspitkän lavan ja etumaiset 2/3-pitkän lavan asennukseen.

   Note: Voi olla tarpeen käynnistää moottori ja liikuttaa sylintereitä, jotta ne saadaan kohdistettua aukkoihin.

   Note: Käyttämätön aukko voidaan tukkia pultilla ja mutterilla, jotta lavaa ei voi asentaa väärin.

  5. Käynnistä moottori, kytke hydraulinostimen vipu ja nosta lavaa.

  6. Vapauta nostimen vipu ja sammuta moottori.

  7. Asenna lavan tukitanko paikalleen, jotta lavaa ei voida laskea vahingossa. Katso kohta Lavan tukitangon käyttö.

  8. Asenna lukitussokat liitintappien sisempiin päihin.

   Note: Jos lavaan on asennettu perälaudan automaattinen avaus, varmista ennen lukitussokan asentamista, että tyhjennyksen yhdystangon etupää on asetettu vasemmanpuoleisen liitintapin sisäpuolelle.

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Tunkilla tuettu kone voi olla epävakaa ja luiskahtaa ja vahingoittaa siten koneen alla olevaa henkilöä.

  • Älä käynnistä konetta, kun kone on tunkilla, koska moottorin tärinä tai pyörän liike saattaa pudottaa koneen tunkilta.

  • Poista aina avain virtalukosta, ennen kuin nouset pois koneesta.

  • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun kone on nostettu tunkilla.

  Kun nostat koneen etupäätä, aseta aina puukappale (tai vastaava) tunkin ja koneen rungon väliin.

  Koneen etupään nostokohta sijaitsee edessä keskellä olevan rungon tuen alla (Kuva 26).

  g009823

  Koneen takapään nostokohta sijaitsee akselin alla (Kuva 27).

  g009824

  Konepellin irrotus ja asennus

  Konepellin irrotus

  1. Tartu konepeltiin ajovalojen aukoista ja vapauta alemmat kiinnityskielekkeet rungon aukoista nostamalla konepeltiä (Kuva 28).

   g010314
  2. Käännä konepellin alaosaa ylöspäin, kunnes ylemmät kiinnityskielekkeet voidaan vetää rungon aukoista (Kuva 28).

  3. Käännä konepellin yläosaa eteenpäin ja irrota johdinliittimet ajovaloista (Kuva 28).

  4. Irrota konepelti.

  Konepellin asennus

  1. Kytke valot.

  2. Työnnä ylemmät kiinnityskielekkeet rungon aukkoihin (Kuva 28).

  3. Työnnä alemmat kiinnityskielekkeet rungon aukkoihin (Kuva 28).

  4. Varmista, että konepelti on kunnolla ylä-, sivu- ja alaurissa.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(voitele useammin vaativissa käyttöolosuhteissa).
 • Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi rievulla, jotta laakeriin tai holkkiin ei pääse epäpuhtauksia.

  2. Lisää voitelupistoolilla rasvaa laitteen rasvanippoihin.

  3. Pyyhi mahdollinen liika rasva pois laitteesta.

  Important: Kun voitelet vetoakselin ristiniveliä, pumppaa rasvaa, kunnes sitä tulee ulos kaikista neljästä kupista jokaisessa nivelessä.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Pallonivelet (4), katso Kuva 29.

  • Raidetangot (2), katso Kuva 29.

  • Nivelpidikkeet (2), katso Kuva 29.

  • Ohjaussylinteri (2), katso Kuva 29.

   g010360
  • Jousipylväs (2), katso Kuva 30.

   g010571
  • Kytkin (1), katso Kuva 31.

  • Kaasu (1); katso Kuva 31

  • Jarru (1), katso Kuva 31.

   g002394
  • U-nivel (18), katso Kuva 32.

  • Nelipyörävetoakseli (3), katso Kuva 32.

   g010359

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkistat öljyn tai lisäät öljyä kampikammioon.

  • Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat sekä vaatteet etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkasta ilmanpuhdistin ja letkut säännöllisesti, jotta ne suojaavat moottoria ja varmistavat mahdollisimman pitkän käyttöiän. Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  1. Avaa ilmanpuhdistimen salvat ja vedä ilmanpuhdistimen suojus pois ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 33).

   g002401
  2. Avaa pölysuoja puristamalla sitä sivuilta ja kopista pölyt ulos.

  3. Liu’uta suodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 33).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

   Note: Älä yritä puhdistaa suodatinta.

  4. Tarkista uuden suodattimen eheys katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

   Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut. Jos suodatin on vaurioitunut, älä käytä sitä.

   Note: Käytä moottoria aina ilmansuodatin ja suojus asennettuina, jotta moottori ei vaurioidu.

  5. Liu’uta suodatin varovasti runkoputken päälle (Kuva 33).

   Note: Varmista, että se asettuu kunnolla paikoilleen painamalla suodattimen ulkokehää asennuksen aikana.

  6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus oikea sivu ylöspäin ja kiinnitä salvat (Kuva 33).

  Moottoriöljyn huolto

  Note: Vaihda öljy useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Note: Toimita käytetty moottoriöljy ja öljynsuodatin valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Öljylaatu: puhdistava moottoriöljy (API SJ tai korkeampi)

  Kampikammion tilavuus: 3,2 litraa, kun suodatin vaihdetaan

  Viskositeetti: katso seuraava taulukko.

  g016095

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 35).

   g028637
  5. Laita mittatikku putkeen ja tarkista, että se asettuu kunnolla paikalleen (Kuva 35).

  6. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä (Kuva 35).

  7. Jos öljyä on vähän, irrota täyttöaukon korkki (Kuva 35) ja lisää öljyä sen verran, että öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkinnän tasalle.

   Note: Kun lisäät öljyä, irrota mittatikku, jotta ilma pääsee poistumaan. Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useita kertoja täyttämisen aikana. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

   Important: Öljyä lisättäessä on huolehdittava, että öljykaatimen ja täyttöaukon väliin jää ilmarako kuvan osoittamalla tavalla (Kuva 36). Ilmarako on välttämätön säiliössä olevan ilman poistumista varten, ja se estää öljyn pääsyn huohottimeen.

   g002373
  8. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen (Kuva 35).

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
  1. Nosta lava ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

  2. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy tyhjennysastiaan (Kuva 37).

   g021292
  3. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

  4. Irrota öljynsuodatin (Kuva 37).

  5. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ennen asennusta.

  6. Kierrä suodatinta, kunnes sen tiiviste ottaa kiinni asennuslevyyn, ja kiristä sitten suodatinta 1/2–2/3 kierrosta.

   Note: Älä kiristä liikaa.

  7. Lisää määrityksen mukaista öljyä kampikammioon.

  Toiminta moottorivian merkkivalon syttyessä

  Note: Moottorin vikakooditietoja voi lukea vain Toron huoltohenkilöstö.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen/vedenerottimen huolto

  Polttoainesuodattimen/vedenerottimen tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
  1. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle (Kuva 38).

  2. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennystulppaa.

   g007367
  3. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Tyhjennä vesi vedenerottimesta. Katso kohta Polttoainesuodattimen/vedenerottimen tyhjennys.

  2. Puhdista suodattimen kiinnityskohdan ympäristö (Kuva 38).

  3. Irrota suodatin ja puhdista suodattimen asennuspinta.

  4. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla öljyllä.

  5. Asenna suodatin käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  6. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, että polttoaineputkissa, liittimissä ja pidikkeissä ei ole vuotoja, haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Note: Korjaa vaurioituneet tai vuotavat polttoainejärjestelmän osat ennen laitteen käyttöä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmän sulakkeet ovat kojetaulun alla keskellä (Kuva 39 ja Kuva 40).

  g010328
  decal145-2286

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Vaara

  Kaapeleilla käynnistäminen voi olla vaarallista. Vähennä henkilövahinkojen tai koneen sähköosien vaurioitumisen mahdollisuutta noudattamalla seuraavia varoituksia:

  • Älä käynnistä kaapeleilla, jos jännitelähde on suurempi kuin 15 V DC. Muuten sähköjärjestelmä vahingoittuu.

  • Älä koskaan yritä käynnistää tyhjää akkua jäätyneenä. Jäätynyt tyhjä akku saattaa haljeta tai räjähtää kaapeleilla käynnistettäessä.

  • Noudata kaikkia akkua koskevia varoituksia, kun käynnistät konetta kaapeleilla.

  • Varmista, että kone ei kosketa käynnistävään koneeseen.

  • Jos kaapelit kytketään vääriin napoihin, seurauksena voi olla henkilövahinkoja ja/tai sähköjärjestelmän vaurioituminen.

  1. Purista akun kantta, jotta kielekkeet irtoavat akkualustasta, ja irrota akun kansi akkualustasta (Kuva 41).

   g010326
  2. Kytke käynnistyskaapeli akkujen plusnapojen väliin (Kuva 42).

   Note: Plusnavan tunnistaa akun kannen +-merkistä.

  3. Kytke toisen käynnistyskaapelin pää käynnistävän koneen akun miinusnapaan.

   Note: Miinusnavassa on NEG-merkintä akun kannessa.

   Note: Älä kytke käynnistyskaapelin toista päätä tyhjän akun miinusnapaan. Kytke käynnistyskaapeli moottoriin tai runkoon. Älä kytke käynnistyskaapelia polttoainejärjestelmään.

   g010325
  4. Käynnistä käynnistysapua tarjoavan koneen moottori.

   Note: Anna sen käydä muutaman minuutin ajan ja käynnistä sitten oman koneen moottori.

  5. Irrota miinusnapaan kytketty käynnistyskaapeli ensin oman koneen moottorista ja sitten toisen koneen akusta.

  6. Asenna akun kansi akkualustaan.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(varastoinnin aikana 30 päivän välein).
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Älä juo akkunestettä, äläkä anna sen joutua iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna.

  • Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa.

  • Sivele akun napoihin ohut rasvakerros, jotta ne eivät syöpyisi.

  • Pidä akkunesteen määrä oikeana.

  • Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai natriumbikarbonaattiliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukon korkkia puhdistuksen ajaksi.

  • Varmista, että akun kaapelit ovat tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  • Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja kunkin kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  • Jos kone varastoidaan erityisen kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Vetojärjestelmän huolto

  Etutasauspyörästön öljymäärän tarkistus

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etutasauspyörästön öljymäärä (vain nelivetomallit).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista täyttö-/tarkistusaukon tulppaa (tasauspyörästön sivulla) ympäröivä alue (Kuva 43).

   g010510
  5. Irrota täyttö-/tarkistusaukon tulppa ja tarkista öljymäärä.

   Note: Öljyä on oltava aukkoon asti.

  6. Jos öljyä on liian vähän, lisää määrityksen mukaista öljyä.

  7. Asenna täyttö-/tarkistustulppa paikoilleen.

  Etutasauspyörästön öljyn vaihto

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etutasauspyörästön öljy(vain nelipyörävetomallit).
 • Tasauspyörästön öljylaatu: Mobil 424 -hydraulineste

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista alue tyhjennystulpan ympäriltä tasauspyörästön sivussa (Kuva 43).

  5. Aseta tyhjennysastia tyhjennystulpan alle.

  6. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy tyhjennysastiaan.

  7. Kun öljyä ei enää valu, asenna tulppa ja kiristä.

  8. Puhdista tasauspyörästön pohjassa olevaa täyttö-/tarkistusaukon tulppaa ympäröivä alue.

  9. Irrota täyttö-/tarkistusaukon tulppa ja lisää määrityksen mukaista öljyä, kunnes öljyä on aukkoon asti.

  10. Asenna täyttö-/tarkistustulppa.

  Vakionopeusnivelen suojakumien tarkistus

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä(vain nelipyörävetomallit).
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä. Jos vaurioita löytyy, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Vaihteensiirtovaijerien säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
  1. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

  2. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät vaihteensiirtovaijerit vaihteiston vaihteensiirtimiin (Kuva 44).

   g248309
  3. Löysää haarukan vastamutterit ja säädä jokainen haarukka siten, että vaijerin välys on yhtä suuri eteen- ja taaksepäin suhteessa vaihteiston vaihteensiirtimen reikään (niin, että vaihteistovivun välys on otettu pois samaan suuntaan).

  4. Asenna liitintapit ja kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö.
  1. Irrota liitintappi, joka kiinnittää ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin vaihteistoon (Kuva 44).

  2. Löysää haarukan vastamutteri ja säädä haarukka siten, että haarukan reikä on vaihteiston kannattimen reiän kohdalla.

  3. Asenna liitintappi ja kiristä vastamutteri, kun säätö valmis.

  Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
  1. Siirrä tasauspyörästön lukon vipu POIS-ASENTOON.

  2. Löysää vastamuttereita, jotka kiinnittävät tasauspyörästön lukon vaijerin vaihteiston kannakkeeseen (Kuva 45).

   g002425
  3. Säädä lukkomuttereita siten, että jousikoukun ja vaihteistovivun aukon reunan välillä on 0,25–1,5 mm:n rako.

  4. Kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  Renkaiden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista renkaiden kunto.
 • Eturenkaiden rengaspaine: 2,20 bar.

  Takarenkaiden rengaspaine: 1,24 bar.

  Reunakiveykseen tai vastaavaan osuminen voi vaurioittaa rengasta tai vannetta ja aiheuttaa sen, ettei pyörien suuntaus ole enää oikein, joten tarkista renkaiden kunto pienenkin onnettomuuden jälkeen.

  Important: Tarkista renkaiden ilmanpaine oikean paineen varmistamiseksi. Jos renkaiden paine ei ole oikea, ne kuluvat ennenaikaisesti ja saattavat johtaa nelipyörävedon jumiutumiseen.

  Kuva 46 on esimerkki liian alhaisen paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010294

  Kuva 47 on esimerkki liian korkean paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010293

  Etupyörien suuntauksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista etupyörien suuntaus.
  1. Varmista, että rengaspaineet ovat sopivalla tasolla, ennen kuin tarkistat etupyörien suuntauksen, katso Rengaspaineen tarkistus.

  2. Käyttäjän on joko istuttava kuljettajan istuimella tai lisättävä kuljettajan istuimelle paino, joka vastaa ajoneuvon keskimääräistä kuljettajaa.

   Käyttäjän tai painon on pysyttävä istuimella koko etupyörien suuntaustoimenpiteen ajan.

  3. Työnnä laitetta tasaisella alustalla suoraan taaksepäin 2–3 m ja sitten suoraan eteenpäin alkuperäiseen aloituskohtaan.

   Näin koneen jousitus pääsee asettumaan normaaliin käyttöasentoon.

  4. Varmista, että renkaat osoittavat suoraan eteenpäin.

  5. Mittaa eturenkaiden välinen etäisyys akselin korkeudelta eturenkaiden edestä ja takaa (Kuva 48).

   Etupyörien aurauskulman on oltava 0 ±6 mm.

   Important: Tarkista mitat aina samoista renkaan kohdista. Koneen on oltava tasaisella alustalla ja renkaiden on osoitettava suoraan eteenpäin.

   g009169
  6. Jos etupyörien aurauskulma on virheellinen, säädä seuraavasti:

   1. Löysää raidetangon keskellä olevaa vastamutteria (Kuva 49).

    g010329
   2. Pyöritä molempia raidetankoja tasaisesti, jolloin renkaiden etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

   3. Kiristä raidetangon vastamutterit, kun aurauskulman säätö on oikea.

    Kiristä raidetangon vastamutterit momenttiin 62–74 N·m.

  7. Varmista aurauskulman säädön jälkeen, että ohjauspyörä kääntyy kunnolla molempiin suuntiin.

   Mitkään koneen osat eivät saa osua toisiinsa, kun pyörät käännetään ääriasentoon. Säädä tarvittaessa.

  Pyöränmuttereiden kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Pyöränmutterien kiristysmomentti: 109–122 N·m

  Kiristä pyöränmutterit etu- ja takapyörissä oikeaan momenttiin ristikkäisessä järjestyksessä kuvan mukaisesti (Kuva 50).

  g034007

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  Moottorin jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 3,7 litraa

  Jäähdytysnesteen tyyppi: veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seos (seossuhde 50/50)

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä avaa jäähdyttimen korkkia.

  • Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes paisuntasäiliö on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

  • Käytä liinaa, kun aukaiset paisuntasäiliön korkkia, ja aukaise korkki hitaasti, jotta höyry pääsee pois.

  • Älä tarkista jäähdytysnesteen määrää jäähdyttimestä, sillä se vaurioittaa moottoria. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ainoastaan paisuntasäiliöstä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 51).

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttöaukon kaulan alareunaan saakka, kun moottori on kylmä.

   g026143
  5. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50/50).

   Note: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen jäähdytysnestettä.

  6. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Roskien poisto jäähdytysjärjestelmästä

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika moottoritilasta ja jäähdyttimestä.(Puhdista roskat useammin likaisissa olosuhteissa.)
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  5. Avaa salpa ja irrota jäähdyttimen säleikkö jäähdyttimen edestä (Kuva 52).

   g010315
  6. Käännä salpoja (jos on) ja käännä öljynjäähdytin pois jäähdyttimestä (Kuva 53).

   g010316
  7. Puhdista jäähdytin, öljynjäähdytin ja säleikkö paineilmalla.

   Note: Puhalla roskat pois jäähdyttimestä.

  8. Asenna öljynjäähdytin ja säleikkö jäähdyttimeen.

  Moottorin jäähdytysnesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 3,7 litraa

  Jäähdytysnesteen tyyppi: veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seos (seossuhde 50/50)

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta lava ja tue se asettamalla lavan tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

   Varoitus

   Jos moottori on juuri sammutettu, jäähdytysjärjestelmä paineistuu kuumalla jäähdytysnesteellä, joka saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

   • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

   • Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

   • Käytä liinaa korkkia käsitellessäsi ja avaa korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  3. Irrota jäähdyttimen korkki (Kuva 54).

   g010331
  4. Irrota paisuntasäiliön korkki (Kuva 54).

   g026143
  5. Irrota alempi jäähdyttimen letku ja anna jäähdytysnesteen valua tyhjennysastiaan.

   Note: Kun jäähdytysnestettä ei enää valu, liitä alempi jäähdyttimen letku.

  6. Täytä jäähdytysjärjestelmä hitaasti veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50/50).

  7. Täytä jäähdytin ja asenna korkki (Kuva 54).

  8. Täytä jäähdytysnesteen paisuntasäiliötä, kunnes nesteen taso saavuttaa täyttökaulan alareunan (Kuva 55).

  9. Asenna paisuntasäiliön korkki (Kuva 55).

  10. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se on lämmin.

  11. Sammuta moottori. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja lisää sitä tarvittaessa.

  Jarrujen huolto

  Jarrunesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Jarrunesteen tyyppi: DOT 3

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Nosta konepelti ylös, jotta pääset käsiksi jarrun pääsylinteriin ja säiliöön (Kuva 56).

   g009817
  5. Varmista, että nesteen pinta on säiliön Full-viivan kohdalla (Kuva 57).

   g002379
  6. Jos nestettä on liian vähän, puhdista säiliön korkkia ympäröivä alue, irrota korkki ja täytä säiliö oikealle tasolle määrityksen mukaisella jarrunesteellä (Kuva 57).

   Note: Älä ylitäytä jarrunesteen säiliötä.

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
  1. Irrota kumikahva seisontajarrun vivusta (Kuva 58).

   g033487
  2. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarrun vipuun (Kuva 59).

   g033488
  3. Kierrä nuppia (Kuva 59), kunnes vivun käyttämiseen tarvitaan 20–22 kg:n voima.

  4. Kiristä säätöruuvi, kun säätö on valmis (Kuva 59).

   Note: Jos seisontajarrun vivussa ei ole enää säätövaraa, löysää kädensijaa säädön puoliväliin ja säädä takana olevaa vaijeria. Toista sitten vaihe 3.

  5. Asenna kumikahva seisontajarrun vipuun (Kuva 58).

  Jarrupolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jarrupolkimen säätö.
 • Note: Irrota etukupu säädön helpottamiseksi.

  1. Irrota sokka ja liitintappi, joilla pääsylinterin haarukkapää on kiinni jarrupolkimen tapissa (Kuva 60).

   g002417
  2. Nosta jarrupoljinta (Kuva 61), kunnes se koskettaa runkoa.

  3. Löysää vastamuttereita, joilla haarukkapää on kiinni pääsylinterin akselissa (Kuva 61).

  4. Säädä haarukkapäätä, kunnes sen aukot ja jarrupolkimen tapin aukot ovat toistensa kohdalla.

  5. Kiinnitä haarukkapää polkimen tappiin liitintapilla ja sokalla.

  6. Kiristä vastamutterit, joilla haarukkapää on kiinni pääsylinterin akselissa.

   Note: Jarrun pääsylinterin tulee vapauttaa paine oikein säädettynä.

   g036549

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
  1. Nosta lava ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

  2. Tarkista kireys painamalla hihnaa kampiakselin ja laturin hihnapyörien puolivälistä 10 kg:n voimalla (Kuva 62).

   Note: Uuden hihnan on taivuttava 8–12 mm.

   Note: Käytetyn hihnan on taivuttava 10–14 mm. Jos painuma on väärä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos painuma on oikea, jatka käyttöä.

  3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:

   1. Löysää laturin kahta kiinnityspulttia (Kuva 62).

    g026144
   2. Käännä laturia vääntimen avulla, kunnes hihnan kireys on oikea. Kiristä kiinnityspultit (Kuva 62).

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Kytkinpolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista kytkinpolkimen säätö.
 • Note: Kytkinpolkimen vaijeria voidaan säätää kytkinkotelon tai kytkinpolkimen tapin kohdalta. Etukonepelti voidaan irrottaa, jotta polkimen tappiin pääsee helposti käsiksi.

  1. Löysää vastamuttereita, jotka kiinnittävät kytkinvaijerin kotelon kannakkeeseen (Kuva 63).

   Note: Pallonivel voidaan irrottaa ja sitä voidaan pyörittää, jos tarvitaan lisäsäätöä.

   g248360
  2. Irrota palautusjousi kytkinvivusta.

  3. Säädä vastamuttereita tai palloniveltä, kunnes kytkinpolkimen takareuna on 9,2–9,8 cm:n etäisyydellä lattialevyn vinoneliökuvion yläosasta, kun poljinta painetaan 1,8 kg:n voimalla (Kuva 64).

   g009276

   Note: Voima kohdistetaan siten, että kytkinlaakeri koskettaa kevyesti painelevyn puikkoja.

  4. Kiristä vastamutterit, kun säätö on oikea.

  5. Varmista oikea säätö tarkistamalla 9,2–9,8 cm:n mitta vastamuttereiden kiristyksen jälkeen.

   Note: Säädä tarvittaessa uudelleen.

  6. Kiinnitä palautusjousi kytkinvipuun.

   Important: Varmista, että tangon pää on pallossa suorassa, ei kierrettynä, ja pysyy kytkinpolkimen suuntaisena vastamutterin kiristyksen jälkeen (Kuva 65).

   Note: Kytkimen välyksen on oltava aina vähintään 19 mm.

   g009277

  Kaasupolkimen säätö

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Säädä kaasupolkimen vaijerin palloniveltä (Kuva 66) siten, että kaasupolkimen varren ja vinoneliökuvioisen lattialevyn (Kuva 67) yläosan väliin jää 2,54–6,35 mm:n väli, kun poljinta painetaan keskeltä 11,3 kg:n voimalla.

   Note: Moottorin on oltava käynnissä ja paluujousen kiinnitetty.

  3. Kiristä lukkomutteri (Kuva 66).

   g019537
   g002412

  Important: Moottorin suurin joutokäyntinopeus on 3 650 kierr./min. Älä säädä suurimman joutokäyntinopeuden pysäytintä.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Ennen kuin irrotat hydraulijärjestelmän tai huollat sitä, vapauta järjestelmän paine sammuttamalla moottori, käyttämällä tyhjennysventtiiliä nostoasennosta laskuasentoon tai laskemalla kuljetuslava ja lisälaitteet alas. Aseta ulkopuolisen hydrauliikan vipu kellunta-asentoon. Älä työskentele nostetun lavan alla ilman asianmukaista lavan tukitankoa.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä kädet ja keho kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  Vaihteiston/hydraulijärjestelmän huolto

  Vaihteiston/hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Vaihteistoöljyn tyyppi: Dexron III ATF

  Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista vaihteisto- ja hydrauliöljyn määrä. (Tarkista nesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista mittatikun ympäristö (Kuva 68).

   g002376
  5. Kierrä mittatikku irti vaihteiston yläosasta ja pyyhi se puhtaalla rievulla.

  6. Kierrä mittatikku vaihteistoon ja tarkista, että se asettuu kunnolla paikalleen.

  7. Kierrä mittatikku irti ja tarkista nesteen määrä.

   Note: Nestettä on oltava mittatikun tasaisen osan yläosaan asti.

  8. Jos määrä on liian vähäinen, lisää määrityksen mukaista nestettä riittävästi. Katso Vaihteiston/hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  Hydrauliöljyn vaihto ja sihdin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydrauliöljy ja puhdista sihti.
 • Hydraulinestetilavuus: 7 l

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota tyhjennystulppa säiliön sivusta ja valuta hydraulineste tyhjennysastiaan (Kuva 69).

   g009623
  5. Huomaa hydrauliletkun suunta ja sihtiin kiinnitetty 90 asteen kulmaliitin säiliön sivussa (Kuva 70).

  6. Irrota hydrauliletku ja 90 asteen liitin.

  7. Irrota sihti ja puhdista huuhtelemalla vastavirtaan puhtaalla rasvanpoistoaineella.

   Note: Anna kuivua ennen asentamista.

   g002416
  8. Asenna sihti.

  9. Asenna hydrauliletku ja 90 asteen liitin sihtiin samassa suunnassa.

  10. Asenna ja kiristä tyhjennystulppa.

  11. Lisää säiliöön noin 7 litraa määrityksen mukaista hydraulinestettä. Katso Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus.

  12. Käynnistä moottori ja käytä konetta, jotta hydrauliikkajärjestelmä täyttyy.

  13. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää tarvittaessa.

  Important: Käytä vain määrityksen mukaista hydraulinestettä. Muut nesteet voivat vahingoittaa järjestelmää.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  5. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 71).

   g010332
  6. Voitele uuden suodattimen tiiviste.

  7. Tarkista, että suodattimen asennuskohta on puhdas.

  8. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatinta puoli kierrosta.

  9. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  10. Sammuta moottori ja tarkista hydraulinesteen taso sekä mahdolliset vuodot.

  Korkeatehoisen hydraulijärjestelmän huolto

  Vain TC-mallit

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrän tarkistus.

  Suositettu neste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

  Note: Kun koneessa käytetään suosituksen mukaista nestettä, nesteen ja suodattimien vaihtovälit pitenevät.

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C...–45 °C
   Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrän tarkistus

  Vain TC-mallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrä (vain TC-mallit). (Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin)
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 72).

  5. Irrota korkki täyttökaulasta.

   g010324
  6. Vedä mittatikku (Kuva 72) ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  7. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se ulos ja tarkista nesteen määrä.

   Note: Nesteen pinnan täytyy ulottua mittatikun kahden merkinnän välille.

  8. Jos nestettä on liian vähän, lisää sitä sen verran, että pinta nousee ylempään merkkiin saakka. Katso Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen ja suodattimen vaihto.

  9. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  10. Käynnistä moottori ja lisälaite.

   Note: Anna niiden käydä pari minuuttia, jotta ilma poistuu järjestelmästä kokonaan.

   Important: Koneen on oltava käynnissä ennen korkeatehoisen hydrauliikkasarjan käynnistystä.

  11. Sammuta moottori ja lisälaite ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen ja suodattimen vaihto

  Vain TC-mallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulineste ja suodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulisuodatin.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda korkeatehoinen hydraulineste.
 • Hydraulinestetilavuus: noin 15 l

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan suodattimen kiinnityskohdan ympäristö (Kuva 71).

  5. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin.

   Note: Jos nestettä ei tyhjennetä, irrota ja tuki suodattimeen menevä hydrauliputki.

  6. Voitele uuden suodattimen tiivisterengas ja pyöritä suodatinta kiinni käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäähän. Kiristä sitten vielä ¾-kierrosta. Suodattimen pitäisi nyt olla tiivis.

  7. Lisää hydraulisäiliöön noin 15 litraa hydraulinestettä.

  8. Käynnistä kone ja käytä sitä joutokäynnillä noin kaksi minuuttia, jotta neste kiertää ja järjestelmässä oleva ilma poistuu.

  9. Sammuta koneen moottori ja tarkista nesteen määrä.

  10. Tarkista nesteen määrä.

  11. Hävitä neste asianmukaisesti.

  Kuljetuslavan nosto hätätilanteessa

  Kuljetuslava voidaan nostaa hätätilanteessa moottoria käynnistämättä pyörittämällä käynnistysmoottoria tai käynnistämällä hydraulijärjestelmä apuletkujen avulla.

  Kuljetuslavan nosto käynnistysmoottorin avulla

  Pyöritä käynnistysmoottoria ja pidä nostimen vipua samalla Nosto-asennossa. Käytä käynnistysmoottoria noin 10 sekunnin ajan ja odota sitten 60 sekuntia, ennen kuin yrität uudelleen. Jos moottori ei pyöri, poista kuorma ja lava (lisälaite) moottorin tai vaihteiston huoltamista varten.

  Kuljetuslavan nosto käynnistämällä hydraulijärjestelmä letkujen avulla

  Varoitus

  Täysi lava voi laskeutua yhtäkkiä, jos tukitanko ei ole paikallaan. Työskentely tukemattoman nostetun lavan alla voi johtaa henkilövahinkoon.

  • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Tyhjennä lavan tai muun lisälaitteen kuorma ja asenna tukitanko täysin ulostyönnettyyn sylinteriin ennen nostetun lavan alla työskentelyä.

  Tähän toimenpiteeseen tarvitaan kaksi hydrauliletkua, joissa kummassakin on koneen liittimiin sopiva uros- ja naaraspikaliitin.

  1. Peruuta epäkuntoisen koneen perän luo toinen laite.

   Important: Koneen hydraulijärjestelmässä käytetään Dexron III ATF -nestettä. Jotta järjestelmä ei saastuisi, toisessa koneessa on käytettävä vastaavaa nestettä.

  2. Irrota kummankin koneen kaksi pikaliitinletkua liitinkannattimeen liitetyistä letkuista (Kuva 73).

   g009822
  3. Liitä epäkuntoisessa koneessa kaksi käynnistysletkua irrotettuihin letkuihin (Kuva 74).

  4. Tuki liitännät, joita ei käytetä.

   g002429
  5. Liitä toisessa koneessa kaksi letkua liittimeen, joka on vielä liitinkannattimessa (liitä ylempi letku yläliittimeen ja alempi letku alaliittimeen (Kuva 75).

  6. Tuki liitännät, joita ei käytetä.

   g019543
  7. Pidä kaikki sivulliset etäällä koneesta.

  8. Käynnistä toinen kone ja siirrä nostimen vipu nostoasentoon, jolloin epäkuntoinen kuljetuslava nousee.

  9. Siirrä hydraulinostimen vipu VAPAA-asentoon ja kytke nostovivun lukko.

  10. Asenna lavan tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin. Katso Lavan tukitangon käyttö.

   Note: Kun kummankin koneen moottori on sammutettu, liikuta nostimen vipua edestakaisin, jotta paine poistuu järjestelmästä ja pikaliittimien irrotus helpottuu.

  11. Kun toimenpide on valmis, irrota käynnistysletkut ja kytke hydrauliletkut kumpaankin koneeseen.

   Important: Tarkista kummankin koneen hydraulinestemäärät ennen käyttöä.

  Puhdistus

  Laitteen pesu

  Käytä koneen pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta tarvittaessa. Koneen voi pestä rievulla.

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Important: Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

  Important: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Koneen peseminen moottorin käydessä voi vaurioittaa moottorin sisäosia.

  Varastointi

  Turvallinen varastointi

  • Sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen varastointi

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista ajojarru ja seisontajarru.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista silmämääräisesti, ovatko jarrukengät kuluneet.
 • 600 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista lika ja rasva koko koneesta, myös moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

  3. Tarkista jarrut. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  6. Rasvaa kone. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

  7. Vaihda moottorin öljy ja suodatin. Katso Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  8. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  9. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  10. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  11. Tarkista pakkasnesteen määrä ja lisää tarvittaessa veden ja pakkasnesteen seosta (50:50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  12. Irrota akku alustasta, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku täyteen. Katso kohta Akun huolto.

   Note: Älä kytke akkukaapeleita akun napoihin varastoinnin ajaksi.

   Important: Akun on oltava täyteen ladattu, jotta se ei jäädy ja vaurioidu alle 0 °C:n lämpötilassa. Täysin ladattu akku säilyttää latauksen noin 50 päivää alle 4 °C:n lämpötilassa. Jos lämpötila on yli 4 °C, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku 30 päivän välein.

  13. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  14. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

   Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  15. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

  16. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Pikaliittimiä on hankala kytkeä tai irrottaa.
  1. Hydraulipainetta ei ole vapautettu (pikaliitin on paineistettu).
  1. Sammuta moottori, siirrä hydraulinostimen vipua eteen- ja taaksepäin useita kertoja ja kytke lisähydrauliikan paneelissa olevien liittimien pikaliittimet.
  Ohjaustehostin liikkuu jäykästi.
  1. Hydraulinestettä on liian vähän.
  2. Hydraulineste on kuumaa.
  3. Hydraulipumppu ei toimi.
  1. Huolla hydraulisäiliö.
  2. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää sitä tarvittaessa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Hydrauliliitin vuotaa.
  1. Liitin on löystynyt.
  2. Hydrauliliittimestä puuttuu O-rengas.
  1. Kiristä liitin.
  2. Asenna puuttuva O-rengas.
  Lisälaite ei toimi.
  1. Pikaliittimet eivät ole täysin kytkettyinä.
  2. Pikaliittimet ovat vaihtuneet keskenään.
  1. Irrota pikaliittimet, poista lika liittimistä ja kytke ne uudelleen. Vaihda vaurioituneet liittimet.
  2. Irrota pikaliittimet, kohdista ne oikeisiin portteihin lisähydrauliikan paneelissa ja kytke liittimet.
  Moottori ei käynnisty.
  1. Hydraulinostimen vipu on lukittu Päällä-asentoon.
  1. Poista hydraulinostimen lukitus, siirrä hydraulinostimen vipu vapaalle ja käynnistä moottori.