Въведение

Кофата е приставка за пренасяне на товар, предназначена за използване с компактния многофункционален товарач на Toro. Тя е основно предназначена за преместване на каменна маса, отпадъци, пясък и други материали. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиенти на Тoro, като не забравите да предоставите модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g242836

Това ръководство посочва възможните опасности и съдържа съобщения във връзка с безопасността, които се идентифицират със символа (Фигура 2), указващ опасност, която може да предизвика сериозно нараняване или смърт, ако не спазвате препоръчаните предпазни мерки.

g000502

В този наръчник се използват 2 думи за подчертаване на важна информация. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Опасност

Възможно е да има подземни комунални линии в работния участък. Ако бъдат засегнати при изкопните работи, това може да причини удар или експлозия.

Маркирайте обекта или работния участък за подземни кабели или тръби и не копайте в маркираните участъци. Свържете се с местната служба по маркиране или фирма за комунални услуги, за да бъде маркиран обектът (например в САЩ се обадете на 811 или в Австралия се обадете на 1100 за националната служба по маркиране).

Обща безопасност

Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване или смърт.

 • Не превишавайте номиналния оперативен капацитет, тъй като машината може да стане нестабилна, което да доведе до загуба на управление.

 • Не транспортирайте приставката с вдигнати или удължени рамене (ако е приложимо). Винаги транспортирайте приставката близо до земята, вижте Позиция за транспортиране.

 • Изискайте обектът или работният участък за подземни комунални линии или други обекти да бъдат маркирани и не копайте в маркираните участъци.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора, преди да стартирате машината.

 • Бъдете внимателни, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Никога не допускайте с машината да работят деца или персонал без необходимото обучение.

 • Пазете ръцете си и краката си далеч от движещи се компоненти и приставки.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Дръжте странични лица и домашни любимци далеч от машината.

 • Спрете машината, изгасете двигателя и извадете ключа преди обслужване, зареждане с гориво или отпушване на машината.

Неправилна употреба или поддръжка на машината може да доведе до нараняване. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Безопасност върху наклон

 • Работете с машината нагоре и надолу по склонове с тежката част на машината нагоре. Разпределението на теглото се променя според приставката. Празната приставка за пренасяне на тежести прави по-тежка задната част на машината, а пълна приставка за пренасяне на тежести прави по-тежка предната част на машината. Повечето други приставки правят по-тежка предната част на машината.

 • Повдигането или удължаването (ако е приложимо) на раменете на товарача по склон влияе на стабилността на машината. Дръжте раменете на товарача в спуснато и прибрано положение по склонове.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. По склон или неравен терен работата с машината изисква особено внимание.

 • Въведете собствени процедури и правила за работа по склонове. Тези процедури трябва да включват проучване на обекта, за да се определи кои склонове са подходящи за работа с машината. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

 • Забавете ход и увеличете вниманието си по склонове. Условията на терена могат да засегнат машината.

 • Избягвайте стартиране или спиране по склон. Ако машината изгуби сцепление, продължете бавно напред и надолу по склона.

 • Избягвайте да завивате по склонове. Ако се налага да завиете, завийте бавно и дръжте тежката част на машината насочен нагоре към склона.

 • По склоновете поддържайте бавни и равномерни движения. Избягвайте резки промени в скоростта или посоката.

 • Ако имате притеснения да работите по склон, откажете се.

 • Внимавайте за дупки, коловози или издатини, тъй като неравният терен може да преобърне машината. Високата трева може да крие препятствия.

 • Бъдете особено внимателни, когато работите върху влажни повърхности. Намаленото сцепление може да доведе до хлъзгане.

 • Преценете зоната, за да се уверите, че теренът е достатъчно стабилен да издържи машината.

 • Бъдете особено внимателни при работа с машината в близост до следните:

  • Свлачища

  • Канавки

  • Насипи

  • Водни басейни

  Машината може внезапно да се преобърне, ако верига премине през ръба или ръбът поддаде. Поддържайте безопасно разстояние между машината и потенциалната опасност.

 • Не отстранявайте или добавяйте приставки на склон.

 • Не паркирайте машината на хълм или склон.

Безопасност на кофата

 • Винаги спускайте приставката и изключвайте машината при всяко напускане на работното място.

 • Когато повдигате приставката, дръжте я в хоризонтално положение, за да предотвратите разливането й назад.

Безопасност при поддръжка и съхранение

 • Проверявайте често крепежните елементи за правилно затягане, за да се уверите, че оборудването е в безопасно състояние.

 • Вижте Ръководството за оператора за важна подробна информация, ако приставката се съхранява за продължителен период от време.

 • Поддържайте или заменяйте етикетите за безопасност и инструкциите, ако е необходимо.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal133-8061
decal145-1865

Преглед на продукта

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

Ширина107 cm
Дължина61 cm
Височина36 cm
Тежест52 kg
Капацитет  
 Равен капацитет по SAE0,12 m3
 Капацитет за насипни материали0,15 m3
Максимален номинален товар 
 Модели 320D и 323215 kg
 Модели TX 427 и TX 525дели233 kg
 Модели с акумулаторно захранване233 kg

За да осигурите оптимална ефективност и непрекъсната сертификация за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари Toro. Резервните части и аксесоари на други производители може да са опасни и такава употреба може да анулира гаранцията.

Максимална плътност на материала при пълен капацитет

Плътността на преместваните с кофа материали варира, следователно и количеството от даден материал, което може да бъде носено от кофата преди достигане на номиналния максимален товар също ще варира. Първата таблица изброява плътността на материала, който може да бъде носен, както насипан, така и равен (т.е. изравнен), в кофата. Таблицата за плътност на материала изброява често срещани материали и техните плътности.

Максимална плътност при пълен капацитет

Капацитет на кофатаМаксимална плътност
Равна (изравнена) кофа1918 kg/m3
Насипана кофа1553 kg/m3

Забележка: максимална плътност = максимален номинален товар/капацитет

Плътност на материала

МатериалПлътност (приблизителна)
Каличе1250 kg/m3
Глина:  
Естествено легло 1600 kg/m3
Суха 1480 kg/m3
Мокра1660 kg/m3
С чакъл, сух1420 kg/m3
С чакъл, мокър1540 kg/m3
Каменни въглища: 
Антрацит, натрошен1100 kg/m3
Асфалт, натрошен830 kg/m3
Пръст: 
Суха, сбита1510 kg/m3
Мокра, сбита1600 kg/m3
Глинеста почва1250 kg/m3
Гранит, натрошен или на големи парчета1660 kg/m3
Чакъл: 
Сух1510 kg/m3
Едър пясък (пясък с чакъл)1930 kg/m3
Сух, 13 до 51 mm1690 kg/m3
Мокър, 13 до 51 mm2020 kg/m3
Варовик, натрошен или смлян1540 kg/m3
Пясък: 
Сух1420 kg/m3
Мокър1840 kg/m3
С чакъл, сух1720 kg/m3
С чакъл, мокър2020 kg/m3
Пясъчник, натрошен1510 kg/m3
Шист1250 kg/m3
Шлака, натрошена1750 kg/m3
Скала, натрошена1600 kg/m3
Почва950 kg/m3

Действие

Определете лявата и дясната страна на машината от нормалното работно положение.

Монтаж и отстраняване на приставката

Вижте Ръководство за оператора за самоходната машина за процедурата по монтаж и отстраняване.

Important: Преди монтаж на приставката позиционирайте машината на равна повърхност, уверете се, че по монтажните планки няма замърсявания или отломки и се уверете, че щифтовете се въртят свободно. Ако щифтовете не се въртят свободно, смажете ги.

Note: Винаги използвайте самоходната машина за повдигане и преместване на приставката.

Внимание

Ако не поставите добре щифта за бързо закачане през монтажната планка на приставката, приставката може да се откачи от машината и да премаже Вас или странични наблюдатели.

Уверете се, че щифтовете за бързо закачване са добре поставени в монтажната планка на приставката.

Пълнене на кофата

 1. Поставете кофата на равна повърхност.

 2. Шофирайте напред и вкарайте кофата в купчина материал.

 3. Когато кофата е пълна, шофирайте на заден ход и внимателно наклонете кофата назад, за да намалите съпротивлението при повдигане, когато повдигате товара.

  Important: Винаги пренасяйте товари близо до земята, вижте Позиция за транспортиране.

g266856

Позиция за транспортиране

Когато транспортирате товар, дръжте приставката възможно най-близо до земята, на не повече от 15 cm над земята. Наклонете я напред, за да поддържате нивото на товара.

g240205

Съхранение

 1. Преди дългосрочно съхранение измийте приставката с щадящ почистващ препарат и вода, за да премахнете мръсотия и замърсявания.

 2. Боядисайте всички надраскани или оголени метални повърхности.

  Note: Боя може да бъде намерена от Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър.

 3. Съхранявайте приставката в чист, сух гараж или място за съхранение. Покрийте я, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.