Wprowadzenie

Czerpak to osprzęt służący do przenoszenia ładunku, przeznaczony do eksploatacji z kompaktowym nośnikiem narzędzi Toro. Służy głównie do przenoszenia kamieni, odpadów, piasku lub innych materiałów. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może być niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Zapisz te numery w przeznaczonym do tego miejscu na niniejszej stronie.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeżeli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g240343

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na istotne informacje techniczne, a Uwaga odnosi się do ogólnych informacji, które warto mieć na uwadze.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ maszyna może stać się niestabilna, co może spowodować utratę panowania nad nią.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi lub wysuniętymi (jeżeli dotyczy) ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • W strefie prowadzenia prac należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty oraz nie kopać w tak oznaczonych miejscach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności – w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub usuwaniem przedmiotów blokujących działanie maszyny należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu mas. Pusty osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełny/obciążony osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu bardziej obciąża przód maszyny.

 • Unoszenie lub wysuwanie (jeżeli dotyczy) ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej i wsuniętej.

 • Pochyłość terenu jest głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeżeli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeżeli podczas pracy na zboczu czujesz się niepewnie, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren i upewnij się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie podłączaj ani nie odłączaj osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo związane z czerpakiem

 • Zawsze, gdy opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt i wyłączaj maszynę.

 • Podnosząc osprzęt, utrzymuj go w poziomie i uważaj, aby nie wysypać ładunku do tyłu.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal133-8061
decal145-1865

Przegląd produktu

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Szerokość122 cm
Długość66 cm
Wysokość46 cm
Masa79 kg
Pojemność:  
 Pojemność rzeczywista SAE0,18 m3
 Pojemność z nadsypem0,24 m3
Maksymalny udźwig 
 modele 320D i 323215 kg
 modele TX 427 i TX 525233 kg
 Modele z zasilaniem akumulatorowym233 kg

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne, a ich stosowanie mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Maksymalna gęstość materiału przy pełnej pojemności

Gęstość materiałów przenoszonych czerpakiem różni się, podobnie jak ilość danego materiału, którą można przenosić czerpakiem przed osiągnięciem maksymalnego obciążenia. Pierwsza tabela zawiera gęstości materiałów, które można przenosić czerpakiem, zarówno z nadsypem jak i do wysokości krawędzi czerpaka. W kolejnej tabeli podano gęstości najpopularniejszych materiałów.

Maksymalna gęstość dla danej pojemności

Pojemność czerpakaMaksymalna gęstość
Pojemność czerpaka bez nadsypu (wygładzona powierzchnia)1200 kg/m3
Pojemność czerpaka z nadsypem950 kg/m3

Uwaga: Maksymalna gęstość = Maksymalny udźwig / Pojemność

Gęstość materiału

MateriałPrzybliżona gęstość
Saletra1250 kg/m3
Glina:  
Naturalne podłoże 1600 kg/m3
Suche 1480 kg/m3
Mokre1660 kg/m3
Suche, ze żwirem1420 kg/m3
Mokre, ze żwirem1540 kg/m3
Węgiel: 
Antracyt, w kawałkach1100 kg/m3
Bitumiczny, w kawałkach830 kg/m3
Ziemia: 
Sucha, ubita1510 kg/m3
Mokra, ubita1600 kg/m3
Gleba gliniasta1250 kg/m3
Granit, pokruszony lub w kawałkach1660 kg/m3
Żwir: 
Suchy1510 kg/m3
Kamienie (grys piaszczysty)1930 kg/m3
Suchy, od 13 do 51 mm1690 kg/m3
Mokry, od 13 do 51 mm2020 kg/m3
Wapień, w kawałkach lub pokruszony1540 kg/m3
Piasek: 
Suchy1420 kg/m3
Mokry1840 kg/m3
Suchy, ze żwirem1720 kg/m3
Mokry, ze żwirem2020 kg/m3
Piaskowiec, w kawałkach1510 kg/m3
Łupki1250 kg/m3
Żużel, w kawałkach1750 kg/m3
Kamień, tłuczony1600 kg/m3
Warstwa uprawna gleby950 kg/m3

Działanie

Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w Instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe nie są zabrudzone ziemią itp., a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeżeli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przemieszczania osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Napełnianie czerpaka

 1. Ustaw czerpak poziomo przy podłożu.

 2. Rusz do przodu i wsuń czerpak w pryzmę materiału.

 3. Gdy czerpak jest pełny, cofnij maszyną i odchyl go w tył, aby zmniejszyć opór podczas podnoszenia ładunku.

  Important: Zawsze przewoź ładunki blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

g266856

Pozycja transportowa

Podczas transportowania ładunku utrzymuj osprzęt możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm nad jego powierzchnią. Przechyl do tyłu, aby utrzymać ładunek poziomo.

g240205

Przechowywanie

 1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

 2. Polakieruj wszystkie powierzchnie metalowe z zadrapanym lub zdartym lakierem.

  Note: Lakier można kupić w autoryzowanym serwisie.

 3. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w celu ochrony i utrzymania w czystości.