Inleiding

Deze bak is een lastdragend werktuig voor gebruik met een Toro compacte werktuigdrager. De bak is voornamelijk bedoeld voor het transport van aarde, zand, steen en andere materialen. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro- onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g240343

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheids­symbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Overschrijd nooit het nominale werkvermogen, omdat de machine instabiel kan worden waardoor u de controle over de machine verliest.

 • Transporteer een werktuig niet met de armen omhooggebracht of uitgeschoven (indien van toepassing). Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Stop de machine, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Als het lastdragende werktuig leeg is zal de achterkant van de machine het zwaarst zijn, en als het lastdragende werktuig vol is zal de voorkant van de machine het zwaarst zijn. De meeste andere werktuigen zorgen ervoor dat het gewicht voornamelijk op de voorkant van de machine rust.

 • Als u de armen van de lader omhoogbrengt of strekt (indien van toepassing) op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine. Houd de armen van de lader omlaag en ingetrokken als u op een helling rijdt.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veilig gebruik van de bak

 • Laat steeds het werktuig zakken en schakel de machine uit wanneer u de bestuurdersplaats verlaat.

 • Bij het heffen van het werktuig moet u dit horizontaal houden en voorkomen dat de lading naar achteren glijdt.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg deze Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat stallen.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal133-8061
decal145-1865

Algemeen overzicht van de machine

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte122 cm
Lengte66 cm
Hoogte46 cm
Gewicht79 kg
Inhoud:  
 SAE vlakke lading 0,18 m3
 Opgehoopte belading 0,24 m3
Maximale belasting 
 Modellen 320D en 323215 kg (475 lb)
 Modellen TX 427 en TX 525233 kg
 Modellen met accu233 kg

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Maximale materiaaldichtheid bij volledige belading

De materialen die met de bak worden verwerkt hebben verschillende dichtheden (soortelijk gewicht). De hoeveelheid materiaal die er in de bak kan tot de maximale belasting wordt bereikt is hiervan afhankelijk. De eerste tabel geeft de maximaal toelaatbare dichtheid aan van het materiaal bij volledige belading (vlak of opgehoopt) van de bak. De tweede tabel geeft de dichtheid aan van diverse materialen.

Maximale dichtheid bij volledige belading

BeladingMaximale dichtheid
Vlakke belading van de bak 1200 kg/m3
Opgehoopte belading van de bak950 kg/m3

NB: Maximale dichtheid = Maximale belasting / bakinhoud

Dichtheid van diverse materialen

MateriaalDichtheid (bij benadering)
Caliche1250 kg/m3
Klei:  
natuurlijke kleilaag 1600 kg/m3
droge klei 1480 kg/m3
natte klei1660 kg/m3
met grind, droog1420 kg/m3
met grind, nat1540 kg/m3
Steenkool: 
antraciet, gebroken1100 kg/m3
bitumineuze steenkool, gebroken830 kg/m3
Aarde: 
droge, op elkaar gepakte aarde1510 kg/m3
natte, op elkaar gepakte aarde1600 kg/m3
leem1250 kg/m3
Graniet, gebroken of tot grote stukken vermalen1660 kg/m3
Grind: 
droog1510 kg/m3
ongesorteerd groefgrind (grindzand)1930 kg/m3
droog, 13 tot 51 mm 1690 kg/m3
nat, 13 tot 51 mm 2020 kg/m3
Gebroken of vermalen kalksteen1540 kg/m3
Zand: 
droog 1420 kg/m3
nat 1840 kg/m3
met grind, droog1720 kg/m3
met grind, nat2020 kg/m3
Gebroken zandsteen1510 kg/m3
Schalie1250 kg/m3
Gebroken slak1750 kg/m3
Vermalen steen1600 kg/m3
Teelaarde950 kg/m3

Gebruiksaanwijzing

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Monteren en verwijderen van het werktuig

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en demontageprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

De bak vullen

 1. Breng de bak parallel aan het grondoppervlak.

 2. Rij naar voren en breng de bak in het materiaal.

 3. Als de bak vol is moet u de machine achteruit rijden en de bak voorzichtig naar achteren kantelen om de hefweerstand te verlagen bij het heffen van de lading.

  Important: Transporteer de lading altijd laag boven de grond, zie Transportstand.

g266856

Transportstand

Bij het transporteren van een lading moet u het werktuig zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel de bak naar achteren zodat de lading horizontaal is.

g240205

Stalling

 1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

 2. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij.

  Note: Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

 3. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.