Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα πολλαπλών χρήσεων μηχάνημα που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε πάρκα, γήπεδα γκολφ, αθλητικά γήπεδα και σε εμπορικές εφαρμογές. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g259772

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων και ορισμένα από τα συστατικά τους είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI B71.4:2017 και EN ISO 5395 όταν ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και τοποθετήσετε το Κιτ CE, σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μείνετε μακριά από το άνοιγμα απόρριψης.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3628
decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal136-3702
decal136-3713
decal136-3679

Συναρμολόγηση

Έλεγχος του ενδείκτη γωνίας

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Φορητό κλισιόμετρο1
 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.

 2. εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι οριζόντιο τοποθετώντας το φορητό κλισιόμετρο (παρέχεται με το μηχάνημα) στην εγκάρσια δοκό του πλαισίου, δίπλα στο ρεζερβουάρ καυσίμου (Σχήμα 3).

  Note: Το φορητό κλισιόμετρο πρέπει να δείχνει 0° κοιτάζοντάς το από τη θέση χειρισμού.

  g349782
 3. ν το κλισιόμετρο δεν δείχνει 0°, μετακινήστε το μηχάνημα σε διαφορετική θέση, όπου η ένδειξη θα είναι 0°.

  Note: Ο ενδείκτης γωνίας που είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα πρέπει επίσης να δείχνει 0° (Σχήμα 4).

 4. Εάν ο ενδείκτης γωνίας δεν δείχνει 0°, ξεσφίξτε τις 2 βίδες και τα παξιμάδια που τον συγκρατούν στη βάση στερέωσης, ρυθμίστε τον ενδείκτη έτσι ώστε να δείχνει 0° και έπειτα σφίξτε τις βίδες.

  g031569

Τοποθέτηση ετικετών CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ετικέτα προειδοποίησης CE1
Ετικέτα με το έτος κατασκευής1
Ετικέτα σήμανσης CE1

ν το συγκεκριμένο μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη ΕΕ, κολλήστε την ετικέτα προειδοποίησης CE (121-3598) πάνω από την υπάρχουσα ετικέτα προειδοποίησης (121-3628).

g278676

ν το συγκεκριμένο μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη ΕΕ, κολλήστε την ετικέτα με το έτος κατασκευής και την ετικέτα σήμανσης CE δίπλα στην πλακέτα σειριακού αριθμού (Σχήμα 6).

g278675

Εγκατάσταση του μάνδαλου του καπό

Μόνο μηχανήματα CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

άση μάνδαλου καπό1
Πριτσίνι2
Ροδέλα1
ίδα (1/4" x 2")1
Παξιμάδι ασφάλισης(1/4")1
 1. παγκιστρώστε το μάνδαλο του καπό από τη βάση του.

 2. φαιρέστε τα 2 πριτσίνια που συγκρατούν τη βάση του μάνδαλου στο καπό (Σχήμα 7).

  g012628
 3. φαιρέστε τη βάση του μάνδαλου του καπό από το καπό.

 4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης και τοποθετήστε τη βάση ασφάλισης CE και τη βάση του μάνδαλου του καπό στο καπό (Σχήμα 8).

  Note: Η βάση ασφάλισης πρέπει να εφαρμόζει στο καπό. Μην αφαιρέσετε το μπουλόνι και το παξιμάδι από τον βραχίονα της βάσης ασφάλισης.

  g012629
 5. Ευθυγραμμίστε τις ροδέλες με τις οπές στο εσωτερικό του καπό.

 6. Πριτσινώστε τις βάσεις και τις ροδέλες στο καπό (Σχήμα 8).

 7. γκιστρώστε το μάνδαλο στη βάση του μάνδαλου του καπό (Σχήμα 9).

  g012630
 8. Περάστε το μπουλόνι στον άλλο βραχίονα της βάσης μάνδαλου του καπό για να ασφαλίσετε το μάνδαλο στη θέση του (Σχήμα 10). Σφίξτε το μπουλόνι αλλά μη σφίξετε το παξιμάδι.

  g012631

Εγκατάσταση του προστατευτικού εξάτμισης

Μόνο μοντέλα CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Προστατευτικό εξάτμισης1
υτοδιάτρητη βίδα4
 1. Τοποθετήστε το προστατευτικό εξάτμισης γύρω από τον σιγαστήρα ευθυγραμμίζοντας τις οπές στερέωσης με τις οπές που υπάρχουν στο πλαίσιο (Σχήμα 11).

  g008875
 2. Στερεώστε το προστατευτικό εξάτμισης στο πλαίσιο με τις 4 αυτοδιάτρητες βίδες (Σχήμα 11).

Ρύθμιση των βραχιόνων ανύψωσης

 1. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ανυψώστε τις μονάδες κοπής και βεβαιωθείτε ότι το διάκενο μεταξύ κάθε βραχίονα ανύψωσης και της βάσης του δαπέδου είναι 5 έως 8 mm (0,18 έως 0,32"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 12.

  g031571

  Εάν το διάκενο είναι εκτός αυτού του εύρους, ρυθμίστε το ως εξής:

  1. Ξεσφίξτε τα τερματικά μπουλόνια (Σχήμα 13).

   g031572
  2. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει στον κύλινδρο (Σχήμα 14).

   g031573
  3. φαιρέστε τον πείρο από το άκρο του άξονα και περιστρέψτε το δίχαλο.

  4. Εγκαταστήστε τον πείρο και ελέγξτε το διάκενο.

   Note: Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

  5. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι του δίχαλου.

 2. εβαιωθείτε ότι το διάκενο μεταξύ κάθε βραχίονα ανύψωσης και τερματικού μπουλονιού είναι 0,13 έως 1,02 mm (0,005 έως 0,040"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.

  Note: Εάν το διάκενο είναι εκτός αυτού του εύρους, ρυθμίστε τα τερματικά μπουλόνια για να πετύχετε το σωστό διάκενο.

 3. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ανυψώστε τις μονάδες κοπής και βεβαιωθείτε ότι το διάκενο μεταξύ της λάμας τριβής στην άνω πλευρά της ράβδου τριβής της πίσω μονάδας κοπής και της λάμας του προφυλακτήρα είναι 0,51 έως 2,54 mm (0,02 έως 0,10"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 15.

  g031574

  Εάν το διάκενο είναι εκτός αυτού του εύρους, ρυθμίστε τον πίσω κύλινδρο ως εξής:

  Note: ν ο πίσω βραχίονας ανύψωσης «χτυπάει» κατά τη μεταφορά, μπορείτε να μειώσετε το διάκενο.

  1. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής και ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι του κυλίνδρου(Σχήμα 16).

   g031575
  2. Συγκρατήστε τον άξονα του κυλίνδρου κοντά στο παξιμάδι χρησιμοποιώντας πένσα και πανί και περιστρέψτε τον άξονα.

  3. νυψώστε τις μονάδες κοπής και ελέγξτε το διάκενο.

   Note: Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

  4. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι του δίχαλου.

Important: ν δεν υπάρχει διάκενο στους εμπρόσθιους αναστολείς ή την πίσω ράβδο τριβής μπορεί να προκληθεί βλάβη στους βραχίονες ανύψωσης.

Ρύθμιση του πλαισίου του φορέα

Ρύθμιση των εμπρόσθιων μονάδων κοπής

Οι εμπρόσθιες και πίσω μονάδες κοπής απαιτούν στερέωση σε διαφορετικές θέσεις. Η εμπρόσθια μονάδα κοπής διαθέτει 2 θέσεις στερέωσης ανάλογα με το ύψος κοπής και τον ρυθμό περιστροφής της μονάδας κοπής που θέλετε.

 1. Για ύψος κοπής από 2 έως 7,6 cm (3/4 έως 3"), στερεώστε τα εμπρόσθια πλαίσια φορέα στις κάτω, εμπρός οπές στερέωσης (Σχήμα 17).

  Note: υτό επιτρέπει στις μονάδες κοπής μεγαλύτερη διαδρομή προς τα πάνω σε σχέση με το μηχάνημα όταν πλησιάζετε απότομες αλλαγές σε ανωφέρειες. υτό ωστόσο μειώνει το διάκενο του θαλάμου με τον φορέα όταν διασχίζετε τις κορυφές απότομων, μικρών λοφίσκων.

  g031576
 2. Για ύψος κοπής από 6,3 έως 10 cm (2-1/2 έως 4"), στερεώστε τα εμπρόσθια πλαίσια φορέα στις άνω, εμπρόσθιες οπές στερέωσης (Σχήμα 17).

  Note: υτό αυξάνει το διάκενο μεταξύ θαλάμου και φορέα χάρη στην ψηλότερη θέση του θαλάμου κοπής, αναγκάζει όμως τη μονάδα κοπής να εξαντλήσει συντομότερα τη μέγιστη διαδρομή της προς τα επάνω.

Ρύθμιση της πίσω μονάδας κοπής

Οι εμπρόσθιες και πίσω μονάδες κοπής απαιτούν στερέωση σε διαφορετικές θέσεις. Η πίσω μονάδα κοπής διαθέτει 1 θέση στερέωσης για σωστή ευθυγράμμιση με τη μονάδα Sidewinder® κάτω από το πλαίσιο.

Για όλα τα ύψη κοπής, στερεώστε την πίσω μονάδα κοπής στις πίσω οπές στερέωσης (Σχήμα 17).

Ρύθμιση ύψους κοπής

Important: Η συγκεκριμένη πλατφόρμα κοπής κόβει περίπου 6 mm (1/4") χαμηλότερα από μία μονάδα κοπής με κύλινδρο στην ίδια ρύθμιση της επιφάνειας έδρασης. Ίσως χρειάζεται να ρυθμίσετε την επιφάνεια έδρασης στις περιστροφικές πλατφόρμες κοπής κατά 6 mm (1/4") ψηλότερα από όταν κόβετε με κύλινδρο στον ίδιο χώρο.

Important: Η πρόσβαση στις πίσω μονάδες κοπής βελτιώνεται σημαντικά αν αφαιρέσετε τη μονάδα κοπής από το μηχάνημα. ν το μηχάνημα διαθέτει μονάδα Sidewinder®, μετατοπίστε δεξιά τις μονάδες κοπής, αφαιρέστε την πίσω μονάδα κοπής και σύρετέ την προς τα έξω από τη δεξιά πλευρά.

 1. Κατεβάστε την πλατφόρμα κοπής στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

 2. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει κάθε βάση ρύθμισης ύψους κοπής στην αντίστοιχη πλάκα (εμπρόσθια και σε κάθε πλευρά), όπως φαίνεται στο Σχήμα 18.

  g031577
 3. Ξεκινώντας με τη ρύθμιση στην εμπρός πλευρά, αφαιρέστε το μπουλόνι.

 4. Στηρίξτε τον θάλαμο και αφαιρέστε τον αποστάτη (Σχήμα 18).

 5. Μετακινήστε τον θάλαμο στο ύψος που επιθυμείτε και εγκαταστήστε τον αποστάτη στην κατάλληλη οπή και εγκοπή ρύθμισης ύψους κοπής (Σχήμα 19).

  g026184
 6. Ευθυγραμμίστε την πλάκα σπειρώματος με τον αποστάτη.

 7. Τοποθετήστε το μπουλόνι (σφίξτε με το χέρι).

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για τη ρύθμιση σε κάθε πλευρά.

 9. Σφίξτε τα 3 μπουλόνια με ροπή 41 N∙m.

  Note: Σφίξτε πρώτα το εμπρόσθιο μπουλόνι.

  Note: Για ρυθμίσεις άνω των 3,8 cm (1-1/2") ίσως χρειάζεται προσωρινή συναρμολόγηση σε ένα ενδιάμεσο ύψος για να αποφύγετε το «κόλλημα» [π.χ. αλλαγή από ύψος κοπής 3,1 έως 7 cm (1-1/4 έως 2-3/4")].

Ρύθμιση της ξύστρας του τροχίσκου

Προαιρετικά

Η προαιρετική ξύστρα τροχίσκου λειτουργεί βέλτιστα όταν υπάρχει ίδιο κενό 0,5 έως 1 mm (0,02 έως 0,04") ξύστρας και του τροχίσκου.

 1. Ξεσφίξτε το γρασαδοράκι και τη βίδα στερέωσης (Σχήμα 20).

  g031578
 2. Σύρετε την ξύστρα τροχίσκου επάνω ή κάτω μέχρι να δημιουργηθεί κενό 0,5 έως 1 mm (0,02 έως 0,04")μεταξύ της ράβδου και του τροχίσκου.

 3. Σφίξτε εναλλάξ το γρασαδοράκι και τη βίδα με ροπή 41 N∙m.

Εγκατάσταση διαφράγματος κομμένου χόρτου

Προαιρετικά

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για το σωστό διάφραγμα κομμένου χόρτου.

 1. Καθαρίστε σχολαστικά από ξένα υλικά τις οπές στερέωσης που υπάρχουν στο πίσω και αριστερό τοίχωμα του θαλάμου.

 2. Εγκαταστήστε το διάφραγμα κομμένου χόρτου στο πίσω άνοιγμα και στερεώστε το με 5 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (Σχήμα 21).

  g031579
 3. εβαιωθείτε ότι το διάφραγμα κομμένου χόρτου δεν έρχεται σε επαφή με το άκρο της λεπίδας και δεν εξέχει μέσα από την επιφάνεια του πίσω τοιχώματος του θαλάμου.

  Κίνδυνος

  Η χρήση της λεπίδας ισχυρής ανύψωσης (high-lift) μαζί με το διάφραγμα κομμένου χόρτου μπορεί να προκαλέσει θραύση της λεπίδας, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.

  Μη χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ισχυρής ανύψωσης (high-lift) μαζί με το διάφραγμα.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g349784
g021539

Πεντάλ γκαζιού

Για να κινηθείτε προς τα εμπρός πατήστε το πεντάλ γκαζιού εμπροσθοπορείας. Για να κινηθείτε προς τα πίσω ή για επιβραδύνετε ταχύτερα όταν κινείστε προς τα εμπρός πατήστε το πεντάλ γκαζιού οπισθοπορείας (Σχήμα 22).

Note: Για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα αφήστε το πεντάλ ελεύθερο ή μετακινήστε το στη θέση νεκράς.

Μοχλός κλίσης τιμονιού

Τραβήξτε τον μοχλό κλίσης τιμονιού προς τα πίσω για να δώσετε στο τιμόνι την κλίση που επιθυμείτε και, μετά, πιέστε τον μοχλό μπροστά για να το σταθεροποιήσετε (Σχήμα 22).

Χειρόφρενο

Κάθε φορά που σβήνετε τον κινητήρα, να βάζετε χειρόφρενο ώστε να αποτρέψετε ακούσια μετακίνηση του μηχανήματος. Για να βάλετε χειρόφρενο τραβήξτε τον μοχλό του προς τα πάνω (Σχήμα 23).

Note: Ο κινητήρας σβήνει εάν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού με τραβηγμένο το χειρόφρενο.

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας χρησιμοποιείται για την εκκίνηση, το σβήσιμο και την προθέρμανση του κινητήρα. Ο διακόπτης μίζας διαθέτει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) και START (Εκκίνηση). Περιστρέψτε το κλειδί στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) μέχρι να σβήσει η ένδειξη του προθερμαντήρα (περίπου 7 δευτερόλεπτα). Κατόπιν γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε τη μίζα. Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε το κλειδί (Σχήμα 23).

Για να σβήσετε τον κινητήρα, περιστρέψτε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

Note: φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη για να αποφύγετε ακούσια εκκίνησή του.

Μοχλός ρύθμισης καθίσματος

Μετακινήστε προς τα αριστερά τον μοχλό ρύθμισης καθίσματος που υπάρχει κάτω από το κάθισμα, σύρετέ το στη θέση που επιθυμείτε και έπειτα μετακινήστε προς τα δεξιά τον μοχλό για ασφαλίσετε το κάθισμα στη θέση του (Σχήμα 24).

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου προβάλλει την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 24).

g322579

Ωρομετρητής

Ο ωρομετρητής καταγράφει το σύνολο των ωρών λειτουργίας του μηχανήματος με τον διακόπτη μίζας στη θέση RUN (Σε λειτουργία). Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις του για να προγραμματίσετε την τακτική συντήρηση.

Προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα.

Η προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα αυξηθεί υπερβολικά. ν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού αυξηθεί κατά 10° επιπλέον, ο κινητήρας σβήνει (Σχήμα 23).

Φωτεινή ένδειξη προθερμαντήρα

Η φωτεινή ένδειξη προθερμαντήρα ανάβει όταν λειτουργούν οι προθερμαντήρες (Σχήμα 23).

Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού

Η προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού ανάβει όταν η πίεση του λαδιού γίνει χαμηλότερη από μια τιμή ασφαλείας (Σχήμα 23). ν η πίεση του λαδιού είναι χαμηλή, σβήστε τον κινητήρα και εντοπίστε την αιτία. Επισκευάστε το σύστημα λαδιού του κινητήρα προτού βάλετε ξανά μπρος τον κινητήρα.

Μοχλός κλειδώματος υδραυλικού

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό κλειδώματος υδραυλικού για να ασφαλίσετε τον διακόπτη ανύψωσης (Σχήμα 23), στη θέση ανύψωσης της πλατφόρμας, όταν εκτελείτε συντήρηση στη μονάδα κοπής ή όταν μετακινείστε μεταξύ των χώρων εργασίας.

Επιλογέας κοπής/μεταφοράς

Χρησιμοποιώντας τη φτέρνα σας, μετακινήστε τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς προς τα αριστερά για μεταφορά ή προς τα δεξιά για κοπή (Σχήμα 22).

Note: Ο μονάδες κοπής λειτουργούν μόνο στη θέση κοπής.

Important: Η ταχύτητα κοπής έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στα 9,7 χ.α.ώ. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα κοπής ρυθμίζοντας τη βίδα αναστολέα ταχύτητας (Σχήμα 25).

g031596

Εγκοπή ένδειξης

Η εγκοπή ένδειξης στην πλατφόρμα του χειριστή υποδεικνύει πότε οι μονάδες κοπής βρίσκονται στην κεντρική θέση (Σχήμα 22).

Μοχλός ελέγχου γκαζιού

Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού προς τα εμπρός για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και προς τα πίσω για να τις μειώσετε (Σχήμα 23).

Διακόπτης PTO

Ο διακόπτης PTO διαθέτει 2 θέσεις: OUT (εκκίνηση) και IN (διακοπή). Τραβήξτε τον διακόπτη PTO προς τα έξω για να ενεργοποιήσετε τις λεπίδες των κοπτικών μονάδων. Πιέστε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τις λεπίδες των κοπτικών μονάδων (Σχήμα 23).

Μοχλός μετατόπισης μονάδων κοπής

Για να κατεβάσετε τις μονάδες κοπής στο έδαφος, μετακινήστε προς τα εμπρός τον μοχλό μετατόπισης μονάδων κοπής. Για να ανυψώσετε τις μονάδες κοπής, τραβήξτε τον μοχλό μετατόπισης προς τα πίσω στη θέση νύψωση (Σχήμα 23).

Note: Οι μονάδες κοπής δεν χαμηλώνουν αν δεν λειτουργεί ο κινητήρας.

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά ή αριστερά για να μετακινήσετε τις μονάδες κοπής προς την ίδια κατεύθυνση.

Note: Να προβαίνετε σε αυτόν τον χειρισμό μόνο όταν οι μονάδες κοπής έχουν ανυψωθεί ή όταν βρίσκονται στo έδαφος αλλά το μηχάνημα κινείται.

Note: Δεν χρειάζεται να κρατάτε τον μοχλό στην εμπρόσθια θέση όταν χαμηλώνετε τις μονάδες κοπής.

Ένδειξη εναλλάκτη

Η ένδειξη του εναλλάκτη πρέπει να είναι σβηστή όταν λειτουργεί ο κινητήρας (Σχήμα 23).

Note: ν ανάβει, ελέγξτε το σύστημα φόρτισης και επιδιορθώστε το αν χρειάζεται.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

g192077
ΠεριγραφήΣτοιχείο στο Σχήμα 26Διάσταση ή βάρος
Συνολικό πλάτος στη θέση κοπήςA192 cm (75-1/2")
Συνολικό πλάτος στη θέση μεταφοράςB184 cm (72-1/2")
ΎψοςC197 cm (77-1/2")
ΜεταξόνιοD146 cm (57-1/2")
ΜετατρόχιοE166 cm (65-1/2")
Συνολικό μήκος στη θέση κοπήςF295 cm (116")
Συνολικό πλάτος στη θέση κοπήςG295 cm (116")
πόσταση από το έδαφος 15 cm (6")
άρος 963 kg

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια λεπίδων και τα συγκροτήματα κοπής βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης να αντικαθιστάτε όλες τις λεπίδες και τα μπουλόνια, ώστε να διατηρείται η ζυγοστάθμιση.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

Συνιστώμενο καύσιμο

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο ντίζελ ή βιοντίζελ, με χαμηλή (<500ppm) ή εξαιρετικά χαμηλή (<15ppm) περιεκτικότητα σε θείο. Ο ελάχιστος αριθμός κετανίων θα πρέπει να είναι 40. Προμηθεύεστε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 180 ημερών ώστε να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο καύσιμο.

Important: Η χρήση καυσίμου χωρίς εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα καυσαερίων του κινητήρα.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: 42 L

Χρησιμοποιείτε θερινό καύσιμο ντίζελ (No. 2-D) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από -7°C και χειμερινό καύσιμο ντίζελ (No. 1-D ή μείγμα No. 1-D/2-D) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η χρήση χειμερινού καυσίμου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρέχει χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης και χαρακτηριστικά ψυχρής ροής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκκίνηση και να μειώνεται η έμφραξη του φίλτρου καυσίμου.

Η χρήση θερινού καυσίμου σε θερμοκρασίες υψηλότερες των -7°C συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής της αντλίας καυσίμου και σε αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με το χειμερινό καύσιμο.

Important: Μην χρησιμοποιείτε κηροζίνη ή βενζίνη αντί για ντίζελ. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Χρήση καυσίμου βιοντίζελ

Το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί επίσης να δέχεται μεικτό καύσιμο βιοντίζελ, βαθμού έως B20 (20% βιοντίζελ, 80% πετρελαϊκό ντίζελ).

Περιεκτικότητα σε θείο: Εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm)

Προδιαγραφές βιοντίζελ: ASTM D6751 ή EN14214

Προδιαγραφές μεικτού καυσίμου: ASTM D975, EN590 ή JIS K2204

Important: Το πετρελαϊκό ντίζελ του μείγματος πρέπει να έχει εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Το μείγμα βιοντίζελ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες.

 • Κατά τους χειμερινούς μήνες, χρησιμοποιείτε B5 (5% περιεκτικότητα σε βιοντίζελ) ή χαμηλότερου επιπέδου μείγματα.

 • Παρακολουθείτε τα παρεμβύσματα, τους σωλήνες και τις τσιμούχες που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνου.

 • Μπορεί να αναμένεται έμφραξη του φίλτρου καυσίμου για κάποιο διάστημα μετά τη μετάβαση σε μείγματα βιοντίζελ.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιοντίζελ, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

νεφοδιασμός καυσίμου

 1. Καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 27).

 2. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

 3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως τον πυθμένα του στομίου πλήρωσης. Μην γεμίζετε υπερβολικά. Τοποθετήστε την τάπα.

 4. Σκουπίζετε τυχόν χυμένο καύσιμο, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

  g008884

Note: Εάν είναι δυνατόν, γεμίζετε το ρεζερβουάρ μετά από κάθε χρήση. Έτσι ελαχιστοποιείται η συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

Έλεγχος του συστήματος ψύξης

Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε το σύστημα ψύξης. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του συστήματος ψύξης.

Έλεγχος του υδραυλικού συστήματος

Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα, ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του υδραυλικού υγρού.

Επιλογή λεπίδας

Με τυπική ράχη γενικής χρήσης

Η συγκεκριμένη λεπίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει εξαιρετική αναρρόφηση και διασπορά υπό σχεδόν όλες τις συνθήκες. Εάν χρειάζεστε μικρότερη ή μεγαλύτερη αναρρόφηση και ταχύτητα απόρριψης, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική λεπίδα.

Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική αναρρόφηση και διασπορά υπό σχεδόν όλες τις συνθήκες

Με κεκλιμένη ράχη (Χωρίς συμμόρφωση CE)

Γενικά, η λεπίδα αποδίδει βέλτιστα σε χαμηλά ύψη κοπής — 1,9 έως 6,4 cm (3/4 έως 2-1/2").

Χαρακτηριστικά:

 • Η απόρριψη παραμένει πιο ομοιόμορφη στα χαμηλότερα ύψη κοπής.

 • Η απόρριψη είναι λιγότερο έντονη προς τα αριστερά, πετυχαίνοντας καλύτερη εμφάνιση γύρω από τις αμμοπαγίδες και τις διαδρομές (fairways).

 • παιτεί λιγότερη ισχύ στα μικρότερα ύψη και τον πυκνό χλοοτάπητα.

Με παράλληλη ράχη ισχυρής αναρρόφησης (Χωρίς συμμόρφωση CE)

Γενικά η λεπίδα αποδίδει καλύτερα σε μεγαλύτερα ύψη κοπής — 7 έως 10 cm (2 έως 4").

Χαρακτηριστικά:

 • Ισχυρότερη αναρρόφηση και μεγαλύτερη ταχύτητα απόρριψης

 • Ισχυρή ανύψωση του αραιού ή μαλακού χλοοτάπητα στα μεγαλύτερα ύψη κοπής

 • Τα υγρά ή κολλώδη τεμάχια κομμένου γρασιδιού απορρίπτονται αποτελεσματικότερα, μειώνοντας τη συσσώρευσή τους στη μονάδα κοπής.

 • παιτεί περισσότερη ισχύ κατά τη λειτουργία

 • Μεγαλύτερη τάση απόρριψης προς τα αριστερά και πιθανή τάση στοίβαξης στα μικρότερα ύψη κοπής

Προειδοποίηση

Η χρήση της λεπίδας ισχυρής αναρρόφησης (high-lift) μαζί με το διάφραγμα κομμένου χόρτου μπορεί να προκαλέσει θραύση της λεπίδας, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο.

Μη χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ισχυρής αναρρόφησης (high-lift) μαζί με το διάφραγμα κομμένου χόρτου.

τομική λεπίδα

Η συγκεκριμένη λεπίδα σχεδιάστηκε για εξαιρετικό τεμαχισμό των φύλλων.

Χαρακτηριστικό: Εξαιρετικός τεμαχισμός φύλλων

Επιλογή πρόσθετων εξαρτημάτων

Διαμορφώσεις προαιρετικού εξοπλισμού

 Λεπίδα με κεκλιμένη ράχηΛεπίδα ισχυρής αναρρόφησης, παράλληλης ράχης(Να μη χρησιμοποιείται με το διάφραγμα κομμένου χόρτου)(Χωρίς συμμόρφωση CE)Διάφραγμα κομμένου χόρτουΞύστρα τροχίσκου
Κοπή γρασιδιού: ύψος κοπής 1,9 έως 4,4 cm (3/4 έως 1-3/4")Συνιστάται για τις περισσότερες εφαρμογέςΚαλή απόδοση σε αραιό ή μαλακό χλοοτάπηταελτιώνει αποδεδειγμένα τη διασπορά και την απόδοση μετά την κοπή σε γρασίδι ψυχρού κλίματος που κόβεται τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαία και αφαιρείται λιγότερο από το 1/3 του ύψους του. Να μη χρησιμοποιείται με λεπίδα ισχυρής αναρρόφησης, παράλληλης ράχηςΧρησιμοποιήστε το όταν οι τροχίσκοι γεμίζουν γρασίδι ή δημιουργούνται μεγάλες επίπεδες συσσωρεύσεις κομμένου γρασιδιού. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ξύστρες μπορεί να αυξήσουν τη συσσώρευση.
Κοπή γρασιδιού: ύψος κοπής 5 έως 6,4 cm (2 έως 2-1/2")Συνιστάται για παχύ ή πυκνό χλοοτάπηταΣυνιστάται για αραιό ή μαλακό χλοοτάπητα
Κοπή γρασιδιού: ύψος κοπής 7 έως 10 cm (2-3/4 έως 4")Πιθανώς καλή απόδοση σε πυκνό χλοοτάπηταΣυνιστάται για τις περισσότερες εφαρμογές
Τεμαχισμός φύλλωνΣυνιστάται για χρήση με το διάφραγμα κομμένου χόρτουΔεν επιτρέπεταιΧρήση μόνο με λεπίδες με ράχη γενικής χρήσης ή κεκλιμένη ράχη
ΠλεονεκτήματαΟμοιόμορφη απόρριψη σε μικρότερο ύψος κοπής. Πιο «καθαρή» εμφάνιση γύρω από αμμοπαγίδες και διαδρομές (fairway). Χαμηλότερες απαιτήσεις σε ισχύΙσχυρή αναρρόφηση και υψηλότερη ταχύτητα απόρριψης. νύψωση του αραιού ή μαλακού χλοοτάπητα στα μεγαλύτερα ύψη κοπής. ποτελεσματική απόρριψη βρεγμένου ή κολλώδους κομμένου γρασιδιούΜπορεί να βελτιώσει τη διασπορά και την εμφάνιση σε συγκεκριμένες εφαρμογές κοπής γρασιδιού. Πολύ καλός τεμαχισμός φύλλωνΜειώνει τη συσσώρευση στους τροχίσκους σε συγκεκριμένες εφαρμογές
ΜειονεκτήματαΔεν αναρροφά καλά το γρασίδι σε εφαρμογές με μεγάλο ύψος κοπής. Το βρεγμένο ή κολλώδες γρασίδι έχει την τάση να συσσωρεύεται στον θάλαμο, προκαλώντας κακή ποιότητα κοπής και υψηλότερες απαιτήσεις ισχύοςπαιτεί περισσότερη ισχύ για τη λειτουργία σε ορισμένες εφαρμογές. Τείνει να «στοιβάζει» το πυκνό γρασίδι στα μικρότερα ύψη κοπής. Να μη χρησιμοποιείται με το διάφραγμα κομμένου χόρτουΤο γρασίδι θα συσσωρευτεί στον θάλαμο εάν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητά του με τοποθετημένο το διάφραγμα 

Έλεγχος του συστήματος ενδοασφάλισης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Προσοχή

  Εάν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

  • Μην πειράζετε τα συστήματα ασφαλείας.

  • Ελέγχετε καθημερινά τη λειτουργία των διακοπτών και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

  1. Οδηγήστε το μηχάνημα αργά σε έναν μεγάλο ανοικτό χώρο.

  2. Χαμηλώστε τη μονάδα ή τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  3. Ενώ κάθεστε στο κάθισμα, ο κινητήρας δεν πρέπει να παίρνει μπροστά με ενεργοποιημένο τον διακόπτη της μονάδας κοπής ή με πατημένο το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Εάν αυτό δεν λειτουργεί σωστά, επιδιορθώστε το πρόβλημα.

  4. Ενώ κάθεστε στο κάθισμα, μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού στη θέση νεκράς, ελευθερώστε το χειρόφρενο και μετακινήστε τον διακόπτη μονάδας κοπής στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

   Note: Ο κινητήρας πρέπει να παίρνει μπροστά. Σηκωθείτε από το κάθισμα, πατήστε αργά το πεντάλ του γκαζιού και ο κινητήρας πρέπει να σβήσει εντός 1 έως 3 δευτερολέπτων. Εάν δεν σβήσει, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ενδοασφάλισης, το οποίο πρέπει να διορθώσετε προτού συνεχίσετε τη χρήση.

  Note: Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με έναν διακόπτη ενδοασφάλισης στο χειρόφρενο. Ο κινητήρας σβήνει εάν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού με τραβηγμένο το χειρόφρενο.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα και κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο γρασίδι. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μηχανήματος.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Μείνετε μακριά από το άνοιγμα απόρριψης.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • πενεργοποιείτε τις λεπίδες όταν δεν κινείστε.

  • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού ελέγξετε το παρελκόμενο. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Προτού ρυθμίσετε το ύψος κοπής (εκτός εάν η ρύθμιση γίνεται από το κάθισμα του χειριστή), διακόψτε τη μετάδοση κίνησης προς τη μονάδα κοπής, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε τον δυναμοδότη (PTO) και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να ρυμουλκήσετε άλλα οχήματα.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα, παρελκόμενα και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Toro.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  • Το ROPS είναι ένα ενσωματωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ασφαλείας.

  • Μην αφαιρείτε εξαρτήματα του συστήματος ROPS από το μηχάνημα.

  • εβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι στερεωμένη στο μηχάνημα.

  • Περάστε τον ιμάντα της ζώνης πάνω από τους μηρούς σας και κουμπώστε την στην πόρπη που υπάρχει στην άλλη πλευρά του καθίσματος.

  • Για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας, κρατήστε τον ιμάντα, πιέστε το κουμπί της πόρπης για να ελευθερώσετε τη ζώνη και κατευθύνετε τη ζώνη στο άνοιγμα του μηχανισμού αυτόματης τύλιξης. εβαιωθείτε ότι μπορείτε να λύσετε τη ζώνη γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • ντικαθιστάτε όλα τα φθαρμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην τα επισκευάζετε και μην τα τροποποιείτε.

  Πρόσθετη ασφάλεια ROPS για μηχανήματα με καμπίνα ή σταθερή αψίδα ασφαλείας

  • Οι καμπίνες που εγκαθιστά η Toro λειτουργούν ως αψίδες ασφαλείας.

  • Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  Πρόσθετη ασφάλεια ROPS για μηχανήματα με αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας

  • Διατηρείτε την αψίδα ασφαλείας ανυψωμένη και ασφαλισμένη στη θέση της και φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με την αψίδα ασφαλείας ανυψωμένη.

  • Μην κατεβάζετε την αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας παρά μόνο προσωρινά, όταν εάν είναι απαραίτητο. Μη φοράτε τη ζώνη ασφαλείας όταν έχετε αναδιπλώσει την αψίδα ασφαλείας.

  • Έχετε υπόψη ότι δεν παρέχεται προστασία από ανατροπή όταν η αψίδα ασφαλείας είναι κατεβασμένη.

  • Ελέγξτε την περιοχή όπου θα κινηθείτε και μην κατεβάζετε ποτέ την αναδιπλούμενη αψίδα ασφαλείας σε περιοχές με κλίση, αναχώματα ή νερό.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη, για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

  • Μην αναλαμβάνετε τον χειρισμό του μηχανήματος όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο γρασίδι, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

  • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Εάν υπάρχουν πηγές κινδύνου, χρησιμοποιήστε μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή στο επικλινές έδαφος.

  • ν είναι δυνατόν, κρατήστε τις μονάδες κοπής χαμηλωμένες έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση των μονάδων κοπής κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα συστήματα συλλογής γρασιδιού ή τα άλλα παρελκόμενα. υτά ενδέχεται να αλλάξουν την ευστάθεια του μηχανήματος και να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο και ότι ο διακόπτης κίνησης των μονάδων κοπής βρίσκεται στη θέση πενεργοποίησης.

  2. Σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ μετακινήθηκε στη νεκρά.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού στη θέση «μισού γκαζιού».

  4. άλτε το κλειδί στον διακόπτη και στρέψτε το στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) μέχρι να σβήσει η ένδειξη του προθερμαντήρα (περίπου 7 δευτερόλεπτα). Κατόπιν γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε τη μίζα.

   Important: Για να αποφύγετε υπερθέρμανση της μίζας, μην τη θέτετε σε λειτουργία για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας της μίζας, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα προτού την ενεργοποιήσετε ξανά.

  5. Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε το κλειδί.

   Note: Το κλειδί μετακινείται αυτόματα στη θέση ON/RUN (Σε λειτουργία).

  6. Όταν βάλετε μπροστά τον κινητήρα για πρώτη φορά ή μετά από γενική επισκευή του, οδηγήστε το μηχάνημα σε εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία για 1 έως 2 λεπτά.

   Note: Επίσης, λειτουργήστε τον μοχλό του υδραυλικού και τον διακόπτη κίνησης των μονάδων κοπής για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.

  7. Στρέψτε το τιμόνι αριστερά και δεξιά για να ελέγξετε την απόκρισή του και, μετά, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές λαδιού, χαλαρωμένα εξαρτήματα και όποια άλλη δυσλειτουργία.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Ρελαντί.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση πενεργοποιημένο.

  3. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  4. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη για να αποφύγετε ακούσια εκκίνησή του.

  Μονάδα ελέγχου SCM (Standard-Control Module)

  Η μονάδα ελέγχου SCM είναι μια ηλεκτρονική συσκευή σε περίβλημα που κατασκευάζεται σε 1 μέγεθος για κάθε διαμόρφωση. Η μονάδα χρησιμοποιεί εξαρτήματα στερεάς κατάστασης (solid state) και μηχανικά εξαρτήματα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τυπικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

  Στα σήματα εισόδου που παρακολουθεί η μονάδα περιλαμβάνονται τα εξής: νεκρά, χειρόφρενο, PTO, εκκίνηση, ανάστροφη κίνηση και υψηλή θερμοκρασία. Στα σήματα εξόδου που ενεργοποιεί η μονάδα περιλαμβάνονται τα εξής: PTO, Μίζα και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ETR (ενεργό για λειτουργία).

  Η μονάδα χωρίζεται σε σήματα εισόδου και σήματα εξόδου. Τα σήματα εισόδου και εξόδου αναγνωρίζονται από πράσινες ενδείξεις LED που υπάρχουν στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

  Το σήμα εισόδου του κυκλώματος εκκίνησης ενεργοποιείται από 12 VDC. Όλα τα υπόλοιπα σήματα εισόδου ενεργοποιούνται όταν το κύκλωμα έχει κλείσει προς τη γείωση. Κάθε σήμα εισόδου διαθέτει λυχνία LED που ανάβει όταν ενεργοποιείται το αντίστοιχο κύκλωμα. Χρησιμοποιήστε τις λυχνίες LED των σημάτων εισόδου για αντιμετώπιση προβλημάτων των διακοπτών και των κυκλωμάτων σήματος εισόδου.

  Τα κυκλώματα σημάτων εξόδου ενεργοποιούνται από συγκεκριμένες συνθήκες των σημάτων εισόδου. Τα 3 σήματα εξόδου περιλαμβάνουν: PTO, ETR και ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Οι λυχνίες LED των σημάτων εξόδου παρακολουθούν την κατάσταση των ηλεκτρονόμων (ρελέ), υποδεικνύοντας την παρουσία τάσης σε 1 από 3 συγκεκριμένους ακροδέκτες σημάτων εξόδου.

  Τα κυκλώματα των σημάτων εξόδου δεν καθορίζουν την ακεραιότητα της συσκευής ή του σήματος εξόδου, συνεπώς για την αντιμετώπιση ηλεκτρικών προβλημάτων απαιτείται δοκιμή ελέγχου των λυχνιών LED σημάτων εξόδου, της συμβατικής συσκευής και της πλεξούδας της καλωδίωσης. Μετρήστε τη σύνθετη αντίσταση του αποσυνδεδεμένου εξαρτήματος, τη σύνθετη αντίσταση μέσω της πλεξούδας καλωδίωσης (αποσυνδέστε από τη μονάδα SCM) ή «ενεργοποιήστε δοκιμαστικά» το συγκεκριμένο εξάρτημα.

  Η μονάδα SCM δεν συνδέεται σε εξωτερικό υπολογιστή ή φορητή συσκευή, δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί ξανά και δεν καταγράφει δεδομένα για αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται διακοπτόμενα.

  Η ετικέτα στη μονάδα SCM περιλαμβάνει μόνο σύμβολα. Τα σύμβολα των 3 λυχνιών LED των σημάτων εξόδου φαίνονται στο αντίστοιχο πλαίσιο, ενώ όλες οι υπόλοιπες λυχνίες LED αφορούν σήματα εισόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 28.

  g031611

  Για την αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής SCM ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Καθορίστε το σφάλμα σήματος εξόδου που προσπαθείτε να επιλύσετε (PTO, ΕΚΚΙΝΗΣΗ ή ETR).

  2. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η κόκκινη λυχνία LED τροφοδοσίας.

  3. Μετακινήστε όλους τους διακόπτες σημάτων εισόδου για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι LED αλλάζουν κατάσταση.

  4. Φέρτε τις συσκευές σήματος εισόδου στην κατάλληλη κατάσταση ώστε να πετύχετε το κατάλληλο σήμα εξόδου.

   Note: Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο λογικό διάγραμμα για να προσδιορίσετε την κατάλληλη συνθήκη σημάτων εισόδου.

  5. νατρέξτε στις ακόλουθες επιλογές επισκευής όταν ανάβει μια συγκεκριμένη λυχνία LED σήματος εξόδου.

   • ν ανάβει μια συγκεκριμένη λυχνία LED σήματος εξόδου χωρίς την αντίστοιχη λειτουργία (για το σήμα εξόδου), ελέγξτε την καλωδίωση εξόδου, τις συνδέσεις και το εξάρτημα.

    Note: Πραγματοποιήστε τις αναγκαίες επισκευές.

   • ν δεν ανάβει μια συγκεκριμένη λυχνία LED σήματος εξόδου, ελέγξτε και τις δύο ασφάλειες.

   • ν δεν ανάβει μια συγκεκριμένη λυχνία LED σήματος εξόδου και τα σήματα εισόδου είναι τα κατάλληλα, εγκαταστήστε μια καινούρια μονάδα SCM και ελέγξτε εάν το σφάλμα παραμένει ή όχι.

  Κάθε σειρά (οριζόντια) στο παρακάτω λογικό διάγραμμα καθορίζει τις απαιτήσεις σημάτων εισόδου και εξόδου για κάθε λειτουργία του προϊόντος ξεχωριστά. Οι λειτουργίες του προϊόντος αναγράφονται στην αριστερή στήλη. Τα σύμβολα υποδεικνύουν την κατάσταση του συγκεκριμένου κυκλώματος, περιλαμβάνοντας τα εξής: ενεργοποιημένο με τάση, κλειστό προς τη γείωση και ανοικτό προς τη γείωση.

  Σήματα εισόδουΣήματα εξόδου
  ΛειτουργίαΤροφοδοσία ONΣτη ΝεκράΕκκίνηση ONΦρένο ONPTO ONΚάθισμα κατειλημμένοΥψηλή θερμοκρ. νάστροφαΕκκίνηση ETRPTO
  Εκκίνηση+OOOO++O
  Σε λειτουργία (μονάδα Off)OOOOOOO+O
  Σε λειτουργία (μονάδα On)OOOOOO+O
  ΚοπήOOOOO++
  νάστροφαOOOOO++
  Υψηλή θερμοκρ.  O    OOO
  • (–) Υποδεικνύει κύκλωμα κλειστό προς τη γείωση — LED On

  • (O) Υποδεικνύει κύκλωμα ανοικτό προς τη γείωση ή απενεργοποιημένο — LED Off

  • (+) Υποδεικνύει ενεργοποιημένο κύκλωμα (πηνίο συμπλέκτη, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή σήμα εισόδου εκκίνησης) — LED On

  • Το κενό υποδεικνύει ένα κύκλωμα που δεν εμπλέκεται στο λογικό διάγραμμα.

  Για αντιμετώπιση προβλημάτων, γυρίστε το κλειδί χωρίς να βάλετε μπρος τον κινητήρα. Εντοπίστε τη συγκεκριμένη λειτουργία που παρουσιάζει το σφάλμα και ακολουθήστε το λογικό διάγραμμα. Ελέγξτε την κατάσταση κάθε λυχνίας LED σήματος εισόδου για να βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στο λογικό διάγραμμα.

  Εάν οι LED σημάτων εισόδου είναι σωστές, ελέγξτε τις LED σημάτων εξόδου. Εάν η λυχνία LED σήματος εξόδου ανάβει αλλά η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, μετρήστε την εφαρμοζόμενη τάση στη συσκευή σήματος εξόδου, τη συνέχεια της αποσυνδεδεμένης συσκευής και την τάση δυναμικού στο κύκλωμα της γείωσης (πλευστή/ελεύθερη γείωση).

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Επιθεώρηση του χώρου

  Για να κάνετε επιθεώρηση του χώρου, τοποθετήστε μια σανίδα μήκους 1,25 m (2 x 4) στην επικλινή επιφάνεια και μετρήστε τη γωνία της επικλινούς επιφάνειας χρησιμοποιώντας το κλισιόμετρο που παρέχεται με το μηχάνημα. Η σανίδα (2 x 4) αντιστοιχεί στην κλίση του εδάφους χωρίς να επηρεάζεται από λακκούβες ή τρύπες που προκαλούν απότομες αλλαγές στην κλίση του εδάφους. Όταν ολοκληρώσετε την επιθεώρηση του χώρου, ανατρέξτε στην ενότητα σφάλεια πριν από τη λειτουργία.

  Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ενδείκτη γωνίας, τοποθετημένο στην κολόνα του τιμονιού. υτός υποδεικνύει την κλίση του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το μηχάνημα.

  Λειτουργία του μηχανήματος

  • άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία στο μισό ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί. Σπρώξτε τον μοχλό γκαζιού τέρμα μπροστά, ανυψώστε τις μονάδες κοπής, ελευθερώστε το χειρόφρενο, πατήστε το πεντάλ γκαζιού εμπροσθοπορείας και οδηγήστε προσεκτικά προς ανοικτό χώρο.

  • Εξασκηθείτε στην εμπροσθοπορεία και την οπισθοπορεία, καθώς και στο ξεκίνημα και το σταμάτημα του μηχανήματος. Για να σταματήσετε το μηχάνημα, σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού και αφήστε το να επιστρέψει στη θέση Νεκράς ή πατήστε το πεντάλ οπισθοπορείας. Για να σταματήσετε το μηχάνημα σε κατωφέρειες ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ οπισθοπορείας.

  • Εξασκηθείτε στην οδήγηση γύρω από εμπόδια με τις μονάδες κοπής ανεβασμένες και κατεβασμένες. Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε μεταξύ αντικειμένων ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο μηχάνημα ή τις μονάδες κοπής.

  • Στη μονάδα Sidewinder, εξοικειωθείτε με το πλάτος εργασίας των μονάδων κοπής ώστε να μην τις «κρεμάσετε» ή τους προκαλέσετε ζημιά.

  • Μη μετακινείτε πλευρικά τις μονάδες κοπής εκτός αν είναι κατεβασμένες και το μηχάνημα κινείται ή βρίσκονται στη θέση μεταφοράς. Η πλευρική μετακίνηση των κατεβασμένων μονάδων κοπής ενώ το μηχάνημα δεν κινείται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον χλοοτάπητα.

  • Οδηγείτε πάντα αργά σε ανώμαλα εδάφη.

  • Η μονάδα Sidewinder επιτρέπει την πλευρική μετακίνηση έως και κατά 33 cm (13"), δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κόψετε πιο κοντά στα όρια των αμμοπαγίδων και άλλων εμποδίων, κρατώντας ταυτόχρονα τα ελαστικά του ελκυστήρα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα όρια των αμμοπαγίδων ή εκτάσεων με νερό.

  • ν στη διαδρομή σας υπάρχει εμπόδιο, μετακινήστε πλευρικά τις μονάδες κοπής για να κόψετε γύρω από αυτό.

  • Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος από έναν χώρο εργασίας σε έναν άλλο, ανυψώστε τις μονάδες κοπής στην πλήρως όρθια θέση, μετακινήστε αριστερά τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς στη θέση μεταφοράς και φέρτε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  λλαγή του τύπου κοπής

  λλάζετε συχνά τον τύπο κοπής για να εξαλείψετε τα προβλήματα της εμφάνισης μετά την κοπή που προκαλούνται όταν κόβετε επανειλημμένα προς την ίδια κατεύθυνση.

  Επεξήγηση του συστήματος εξισορρόπησης

  Το σύστημα εξισορρόπησης διατηρεί την υδραυλική πίεση αντίθλιψης στους κυλίνδρους ανύψωσης των μονάδων κοπής. υτή η πίεση βελτιώνει την πρόσφυση μεταφέροντας το βάρος των μονάδων κοπής στους κινητήριους τροχούς του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Η πίεση εξισορρόπησης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στη βέλτιστη τιμή για εμφάνιση μετά την κοπή και ελκτική ικανότητα για τις περισσότερες συνθήκες χλοοτάπητα.

  ν μειώσετε τη ρύθμιση εξισορρόπησης, οι μονάδες κοπής μπορεί να γίνουν πιο σταθερές, αλλά ίσως μειωθεί η ελκτική ικανότητα. ν αυξήσετε τη ρύθμιση εξισορρόπησης, η ελκτική ικανότητα μπορεί να αυξηθεί, αλλά ίσως μειωθεί η ποιότητα εμφάνισης μετά την κοπή. Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της πίεσης εξισορρόπησης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις του ελκυστήρα σας.

  Επίλυση προβλημάτων εμφάνισης μετά την κοπή

  νατρέξτε στην ενότητα After-cut Appearance Troubleshooting Guide (Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων της εμφάνισης μετά την κοπή) που διατίθεται στον ιστότοπο www.Toro.com.

  Χρήση σωστών τεχνικών κοπής

  • Για να ξεκινήσετε να κόβετε, ενεργοποιήστε τις μονάδες κοπής και έπειτα προσεγγίστε αργά την περιοχή κοπής. Μόλις οι εμπρός μονάδες κοπής βρεθούν πάνω από την περιοχή κοπής, χαμηλώστε τες.

  • Για επιτύχετε επαγγελματική εμφάνιση με ίσια κοπή και σχηματισμό λωρίδων που είναι επιθυμητή σε ορισμένες εφαρμογές, βρείτε ένα μακρινό δέντρο ή κάποιο άλλο αντικείμενο και οδηγήστε ευθεία προς αυτό.

  • Μόλις οι εμπρόσθιες μονάδες κοπής φτάσουν στο χείλος της περιοχής κοπής, ανυψώστε τις μονάδες κοπής και κάντε αναστροφή σε σχήμα «δάκρυ» ώστε να ευθυγραμμιστείτε γρήγορα για το επόμενο πέρασμα.

  • Για εύκολη κοπή γύρω από αμμοπαγίδες, λίμνες και άλλα περιγράμματα, χρησιμοποιήστε τη μονάδα Sidewinder και μετακινήστε αριστερά ή δεξιά τον μοχλό ελέγχου, ανάλογα με την εργασία κοπής που εκτελείτε. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε πλευρικά τις μονάδες κοπής για να αλλάξετε τη διαδρομή των ελαστικών.

  • Οι μονάδες κοπής έχουν την τάση να απορρίπτουν το γρασίδι από την αριστερή πλευρά του μηχανήματος. Όταν ξακρίζετε γύρω από αμμοπαγίδες, ακολουθείτε δεξιόστροφη πορεία ώστε να μην πέφτουν τεμάχια κομμένου γρασιδιού μέσα στην αμμοπαγίδα.

  • Για τις μονάδες κοπής διατίθενται βιδωτά διαφράγματα κομμένου χόρτου. Τα διαφράγματα κομμένου χόρτου λειτουργούν καλά όταν συντηρείτε τακτικά τον χλοοτάπητα αφαιρώντας λιγότερο από 25 mm (1") γρασιδιού ανά κοπή. Εάν κόβετε περισσότερο με τοποθετημένα τα διαφράγματα κομμένου χόρτου, η εμφάνιση μετά την κοπή ίσως είναι υποβαθμισμένη ενώ αυξάνεται και η απαιτούμενη ισχύς για την κοπή του χλοοτάπητα. Επίσης, τα διαφράγματα κομμένου χόρτου λειτουργούν καλά για τον τεμαχισμό φύλλων το φθινόπωρο.

  Επιλογή της σωστής ρύθμισης ύψους κοπής, ανάλογα με τις συνθήκες

  Όταν κόβετε να αφαιρείτε έως και 25 mm (1") ή το 1/3 του ύψους του γρασιδιού. Σε πολύ παχύ ή πυκνό γρασίδι ίσως χρειαστεί να αυξήσετε το ύψος κοπής.

  Κοπή με κοφτερές λεπίδες

  Όταν η λεπίδα είναι κοφτερή, κόβει με ακρίβεια, χωρίς να σχίζει ή να καταστρέφει το χορτάρι όπως κάνει μια στομωμένη λεπίδα. Το σχισμένο γρασίδι γίνεται καφέ στις άκρες του, γεγονός που επιβραδύνει την ανάπτυξη και αυξάνει την πιθανότητα ασθενειών. εβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σε καλή κατάσταση και ότι η ράχη της είναι άθικτη.

  Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας κοπής

  εβαιωθείτε ότι ο θάλαμος κοπής είναι σε καλή κατάσταση. Ισιώστε τυχόν στραβωμένα εξαρτήματα του θαλάμου για να διασφαλίσετε το σωστό διάκενο μεταξύ άκρου λεπίδας και θαλάμου.

  Συντήρηση του μηχανήματος μετά την κοπή

  Μετά την κοπή, πλένετε σχολαστικά το μηχάνημα με σκέτο λάστιχο κήπου, χωρίς ακροφύσιο, ώστε να μην υπάρχει υπερβολική πίεση νερού που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύπανση ή βλάβη στα παρεμβύσματα και τα ρουλεμάν. εβαιωθείτε ότι το ψυγείο και ψύκτης λαδιού δεν έχουν χώματα, σκόνη ή κομμένο γρασίδι. Μετά τον καθαρισμό, ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν διαρροές υδραυλικού υγρού ή φθορές στα υδραυλικά και μηχανικά εξαρτήματα και ελέγξτε το ακόνισμα των λεπίδων των μονάδων κοπής.

  Important: Μετά το πλύσιμο του μηχανήματος, μετακινήστε αρκετές φορές από αριστερά προς τα δεξιά τον μηχανισμό Sidewinder για να απομακρύνετε το νερό που υπάρχει μεταξύ των εδράνων και του εγκάρσιου άξονα.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Καθαρίστε το γρασίδι και τα ξένα υλικά από τις μονάδες κοπής, τους σιγαστήρες και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Εάν οι μονάδες κοπής βρίσκονται στη θέση μεταφοράς, χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλείδωμα (εάν υπάρχει) προτού αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση.

  • φήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

  • Προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί και διακόψτε την παροχή καυσίμου (εάν υπάρχει).

  • Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί και διακόψτε την παροχή καυσίμου (εάν υπάρχει).

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  Εντοπισμός των σημείων πρόσδεσης

  Στην εμπρός και πίσω πλευρά του μηχανήματος υπάρχουν σημεία πρόσδεσης (Σχήμα 29).

  Note: Για την πρόσδεση χρησιμοποιείτε εγκεκριμένους κατά DOT (Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠ) ιμάντες στις 4 γωνίες του μηχανήματος.

  • 2 στη μπροστινή πλευρά της πλατφόρμας του χειριστή

  • Πίσω ελαστικό

  g192121g192122

  Ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε μικρές αποστάσεις, ενεργοποιώντας τη βαλβίδα παράκαμψης στην υδραυλική αντλία και ωθώντας ή ρυμουλκώντας το μηχάνημα.

  Important: Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το μηχάνημα με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 3 έως 4,8 χ.α.ώ. ν το ωθήσετε ή ρυμουλκήσετε ταχύτερα μπορεί να επέλθει ζημιά στο εσωτερικό σύστημα μετάδοσης. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεταφέρετέ το με φορτηγό ή τρέιλερ.

  Important: Η βαλβίδα παράκαμψης πρέπει να είναι ανοικτή κατά την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος. Μόλις ωθήσετε ή ρυμουλκήσετε το μηχάνημα στο σημείο που επιθυμείτε, κλείστε ξανά τη βαλβίδα.

  1. Εντοπίστε τη βαλβίδα παράκαμψης που υπάρχει στην αντλία (Σχήμα 30) και ξεσφίξτε την, περιστρέφοντάς την κατά 90° (1/4 της στροφής).

   g031610
  2. Ωθήστε ή ρυμουλκήστε το μηχάνημα.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος. κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης περιστρέφοντάς την κατά 90° (1/4 της στροφής).

   Important: εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα παράκαμψης είναι κλειστή προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Η λειτουργία του κινητήρα με ανοικτή τη βαλβίδα παράκαμψης θα προκαλέσει υπερθέρμανση του συστήματος μετάδοσης.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ενδοασφάλισης.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • ποστραγγίστε το διαχωριστή νερού.
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού του κινητήρα.
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από το ψυγείο και τον ψύκτη λαδιού (Καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων).
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις.
 • Ελέγξτε τον χρόνο ακινητοποίησης της λεπίδας.
 • Καθαρίστε το μηχάνημα.
 • Καθαρίστε και συντηρήστε τη ζώνη ασφαλείας.
 • SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.(ν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο, ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη κάθε 30 ημέρες.)
 • Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.
 • φαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου αέρα και απομακρύνετε τα ξένα σώματα. Μην αφαιρέστε το φίλτρο.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα.(Συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή ρύπων)
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση του χειρόφρενου.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Κάθε 500 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν του πίσω άξονα.
 • Κάθε 800 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος (νωρίτερα αν ο δείκτης χρόνου σέρβις βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή).
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος (νωρίτερα αν ο δείκτης χρόνου σέρβις βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή).
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Πριν από την αποθήκευση
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.
 • Γρασάρετε ή λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια και τα σημεία περιστροφής.
 • άψτε τυχόν επιφάνειες που έχουν ξεφλουδίσει.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • λλάξτε το ψυκτικό υγρό του κινητήρα.
 • Κάντε αποστράγγιση και έκπλυση της δεξαμενής υδραυλικού υγρού.
 • ντικαταστήστε τους κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

  Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
  Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.       
  ποστραγγίστε τον διαχωριστή νερού/καυσίμου.       
  Ελέγξτε το φίλτρο αέρα, το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης και τη βαλβίδα εκτόνωσης.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.1       
  Ελέγξτε το ψυγείο και τη σήτα για ξένα υλικά.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του υδραυλικού συστήματος.       
  Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους κοπής.       
  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.2       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       
  Πλύνετε το μηχάνημα.       
  Καθαρίστε και συντηρήστε τη ζώνη ασφαλείας.       

  1Ελέγξτε τον προθερμαντήρα και τα μπεκ καυσίμου αν παρατηρήσετε δυσκολίες στην εκκίνηση, υπερβολικό καπνό ή τραχύτητα στη λειτουργία του κινητήρα.

  2μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα.

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΕίδοςΗμερομηνίαΠληροφορίες
     
     
     
     

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε τον δυναμοδότη (PTO) και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε σοβαρά εσείς ή διερχόμενοι. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Εάν οι μονάδες κοπής βρίσκονται στη θέση μεταφοράς, χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλείδωμα (εάν υπάρχει) προτού αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σωστά σφιγμένα όλα τα συνδετικά εξαρτήματα, ειδικά των λεπίδων/παρελκομένου.

  • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  1. εβαιωθείτε ότι ο PTO είναι σε αποσύμπλεξη.

  2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Χαμηλώστε τη μονάδα ή τις μονάδες κοπής, εάν είναι απαραίτητο.

  5. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  6. Γυρίστε το κλειδί στη θέση STOP (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το από τη μίζα.

  7. φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  φαίρεση του καπό

  1. πασφαλίστε και ανυψώστε το καπό.

  2. φαιρέστε την κοπίλια που ασφαλίζει τον άξονα του καπό στις βάσεις στερέωσης (Σχήμα 31).

   g031613
  3. Σύρετε το καπό προς τα δεξιά, σηκώστε το από την άλλη πλευρά και τραβήξτε το έξω από τις βάσεις.

  Note: Για να εγκαταστήσετε το καπό, ακολουθήστε τη διαδικασία αντίστροφα.

  Χρήση του μάνδαλου σέρβις των μονάδων κοπής

  Όταν κάνετε σέρβις στις μονάδες κοπής, χρησιμοποιείτε το μάνδαλο για να αποφύγετε τραυματισμούς.

  1. Κεντράρετε τη μονάδα κοπής Sidewinder με τον ελκυστήρα.

  2. νυψώστε τη μονάδα κοπής στη θέση μεταφοράς.

  3. άλτε χειρόφρενο και απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

  4. Ελευθερώστε τη ράβδο του μάνδαλου από τη βάση που υπάρχει στο εμπρόσθιο πλαίσιο φορέα (Σχήμα 32).

   g031614
  5. νυψώστε την εμπρόσθια πλευρά των μονάδων κοπής και εφαρμόστε το μάνδαλο στο πείρο του πλαισίου που υπάρχει στην εμπρόσθια πλευρά της πλατφόρμας του χειριστή (Σχήμα 32).

  6. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  7. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής στη θέση κοπής.

  8. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  9. Για να απασφαλίσετε τις μονάδες κοπής, ακολουθήστε τη διαδικασία αντίστροφα.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.
 • Κάθε 500 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν του πίσω άξονα.
 • Το μηχάνημα διαθέτει γρασαδοράκια που πρέπει να λιπαίνονται τακτικά με γράσο λιθίου Νο. 2. Επίσης, λιπαίνετε το μηχάνημα αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.

  Οι θέσεις όπου βρίσκονται τα γρασαδοράκια και οι ποσότητες έχουν ως εξής:

  • Άξονας πίσω μονάδας κοπής (Σχήμα 33)

   g008894
  • Άξονας εμπρόσθιας μονάδας κοπής (Σχήμα 34)

   g008895
  • 2 άκρα κυλίνδρου συστήματος Sidewinder (Σχήμα 35)

   g008896
  • Άξονας συστήματος διεύθυνσης (Σχήμα 36).

   g195307
  • 2 άξονες πίσω κυλίνδρου ανύψωσης και κύλινδρος ανύψωσης (Σχήμα 37)

   g008898
  • 2 άξονες εμπρός κυλίνδρου ανύψωσης και κύλινδρος ανύψωσης, αριστερά (Σχήμα 38)

   g008899
  • 2 άξονες εμπρός κυλίνδρου ανύψωσης και κύλινδρος ανύψωσης, δεξιά (Σχήμα 39)

   g008900
  • Μηχανισμός ρύθμισης νεκράς (Σχήμα 40)

   g008901
  • Επιλογέας κοπής/μεταφοράς (Σχήμα 41)

   g008902
  • Άξονας τάνυσης ιμάντα (Σχήμα 42)

   g008903
  • Κύλινδρος συστήματος διεύθυνσης (Σχήμα 43)

   g008904
  • 2 (ανά μονάδα κοπής) ρουλεμάν άξονα περιστροφής μονάδας κοπής (Σχήμα 44)

   Note: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο γρασαδοράκι είναι ευκολότερα προσβάσιμο. Πρεσάρετε γράσο στο γρασαδοράκι μέχρι να εμφανιστεί μικρή ποσότητά του στη βάση τους περιβλήματος του άξονα περιστροφής (κάτω πλευρά μονάδας κοπής).

   g008906
  • 2 (ανά μονάδα κοπής) ρουλεμάν πίσω τροχίσκων (Σχήμα 45)

   g195309

   Note: εβαιωθείτε ότι η αυλάκωση γράσου σε κάθε τροχίσκο ευθυγραμμίζεται με τη οπή γράσου που υπάρχει σε κάθε άκρο του άξονα του τροχίσκου. Για να ευθυγραμμίζετε ευκολότερα την αυλάκωση και την οπή, υπάρχει σημάδι ευθυγράμμισης στο άκρο του άξονα του τροχίσκου.

   Important: Μη λιπαίνετε τον εγκάρσιο άξονα της μονάδας Sidewinder. Τα έδρανα είναι αυτολιπαινόμενα.

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα και αντικαταστήστε τον εάν έχει φθορές. Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής για διαρροές, ζημιές ή χαλαρωμένους σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων. Επίσης, ελέγξτε τις συνδέσεις των κολάρων εισαγωγής στο φίλτρο αέρα και τον στροβιλοσυμπιεστή (τουρμπίνα) και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρεις.

  εβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει εφαρμόσει σωστά και σφραγίζει τον κορμό του φίλτρου αέρα.

  Σέρβις του καλύμματος του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • φαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου αέρα και απομακρύνετε τα ξένα σώματα. Μην αφαιρέστε το φίλτρο.
 • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον κορμό του φίλτρου αέρα εάν έχει φθορές.

  Καθαρίστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα (Σχήμα 46).

  g031340

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα.(Συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή ρύπων)
  1. Πριν αφαιρέσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε καθαρό και ξηρό αέρα χαμηλής πίεσης (275 kPa ή 40psi) για να απομακρύνετε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων που έχουν συσσωρευτεί μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του κυρίως φίλτρου και του κάνιστρου.

   Important: ποφύγετε τη χρήση αέρα υψηλής πίεσης, διότι μπορεί να ωθήσει τη σκόνη από το φίλτρο μέσα στον αυλό εισαγωγής, προκαλώντας βλάβες. υτή η διαδικασία καθαρισμού αποτρέπει τη μεταφορά ξένων υλικών στην εισαγωγή κατά την αφαίρεση του κυρίως φίλτρου.

  2. φαιρέστε το κυρίως φίλτρο (Σχήμα 47).

   Important: Μην καθαρίζετε το μεταχειρισμένο στοιχείο λόγω της πιθανότητας ζημιάς στο υλικό του φίλτρου. Επιθεωρήστε το καινούριο φίλτρο για ζημιές που τυχόν υπέστη κατά τη μεταφορά, ελέγχοντας το άκρο στεγανοποίησης του φίλτρου και τον κορμό. ν το στοιχείο είναι φθαρμένο, μην το χρησιμοποιείτε.

   Important: Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο ασφαλείας. ντικαθιστάτε το φίλτρο ασφαλείας κάθε 3ο σέρβις του κυρίως φίλτρου (Σχήμα 48).

   g032050
   g008861
  3. ντικαταστήστε το κυρίως φίλτρο (Σχήμα 47).

  4. Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο ασκώντας πίεση στο εξωτερικό χείλος του στοιχείου ώστε να εφαρμόσει στο κάνιστρο.

   Note: Μην ασκείτε πίεση στο εύκαμπτο κεντρικό τμήμα του φίλτρου.

  5. Καθαρίστε τη θύρα εξώθησης σκόνης που βρίσκεται στο αποσπώμενο κάλυμμα.

  6. φαιρέστε την ελαστική βαλβίδα εξόδου από το κάλυμμα, καθαρίστε το εσωτερικό και τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα εξόδου.

  7. Τοποθετήστε το κάλυμμα φροντίζοντας ώστε η ελαστική βαλβίδα εξόδου να κοιτάει προς τα κάτω, μεταξύ της θέσης «5» και «7» του ρολογιού, όταν το κοιτάζετε από το άκρο και ασφαλίστε το μάνδαλο (Σχήμα 47).

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Κατά την παράδοση του μηχανήματος, ο στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι. Ωστόσο, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

  Η χωρητικότητα του στροφαλοθάλαμου είναι περίπου 2,8 L μαζί με το φίλτρο.

  Χρησιμοποιήστε το Toro Premium Engine Oil ή άλλο υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα που πληροί ή υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • παιτούμενη κατηγορία απόδοσης API: CH-4, CI-4 ή υψηλότερη.

  • Προτιμώμενο λάδι: SAE 15W-40, άνω των -17°C

  • Εναλλακτικό λάδι: SAE 10W-30 ή 5W-30 (όλες οι θερμοκρασίες)

  Note: Το Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τον αντιπρόσωπο της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30. Για περισσότερες υποδείξεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα (παρέχεται με το μηχάνημα).

  Note: Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ώστε το λάδι να αποστραγγιστεί και να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη. ν η στάθμη λαδιού είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη Ελάχιστης στάθμης, προσθέστε λάδι ώστε να φτάσει στην ένδειξη Μέγιστης στάθμης. Μην γεμίζετε υπερβολικά. ν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων Ελάχιστης και Μέγιστης στάθμης, δεν απαιτείται προσθήκη λαδιού.

  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 49.

  g029301

  λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
  1. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 5 λεπτά ώστε να ζεσταθεί το λάδι.

  2. Με το μηχάνημα σταθμευμένο σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

  3. λλάξτε το λάδι κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 50.

   g031623
  4. λλάξτε το φίλτρο λαδιού κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 51.

   g027477

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  ποστράγγιση ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Πριν από την αποθήκευση
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Εκτός από το αναγραφόμενο διάστημα σέρβις, αποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε καθαρό καύσιμο για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  Επιθεώρηση σωλήνων και συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Σέρβις του διαχωριστή νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • ποστραγγίστε το διαχωριστή νερού.
 • Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • ποστράγγιση του διαχωριστή νερού

  1. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο καυσίμου.

  2. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης που υπάρχει στο κάτω μέρος του φίλτρου (Σχήμα 52).

   g031634
  3. Σφίξτε τη βαλβίδα μετά την αποστράγγιση.

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου

  1. Καθαρίστε τον χώρο όπου εδράζεται το φίλτρο (Σχήμα 52).

  2. φαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης.

  3. Λιπάνετε τη φλάντζα του φίλτρου με καθαρό λάδι.

  4. Τοποθετήστε χειροκίνητα το φίλτρο μέχρι η φλάντζα να εφάπτεται στην επιφάνεια έδρασης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά μισή στροφή ακόμα.

  Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου

  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι γεμάτο τουλάχιστον ως τη μέση.

  3. πασφαλίστε και ανυψώστε το καπό.

   Κίνδυνος

   Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ντίζελ και οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

   Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων, και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου.

  4. Ξεσφίξτε τη βίδα εκτόνωσης αέρα που βρίσκεται στην αντλία έγχυσης καυσίμου (Σχήμα 53).

   g031609
  5. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση ON (Σε λειτουργία).

   Note: Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου αρχίζει να λειτουργεί πιέζοντας τον αέρα προς τα έξω, μέσω της βίδας εκτόνωσης αέρα. φήστε το κλειδί στη θέση ON (Σε λειτουργία) μέχρι να υπάρχει συμπαγής ροή καυσίμου γύρω από τη βίδα.

  6. Σφίξτε τη βίδα και γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Note: Κανονικά, ο κινητήρας πρέπει να παίρνει μπροστά μετά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, εάν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, ενδέχεται να υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της αντλίας έγχυσης και των εγχυτήρων, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες.

  Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες

  Note: υτή η διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν ο αέρας έχει απομακρυνθεί από το σύστημα καυσίμου με κανονικές διαδικασίες προετοιμασίας, αλλά ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου.

  1. Ξεσφίξτε τη σύνδεση σωλήνα στη διάταξη ακροφυσίου και υποδοχέα αριθ. 1 (Σχήμα 54).

   g031615
  2. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  3. Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας στη θέση START (Εκκίνηση) και παρατηρήστε τη ροή καυσίμου γύρω από τον σύνδεσμο.

   Note: Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) όταν η ροή γίνει συμπαγής.

  4. Σφίξτε καλά τον σύνδεσμο του σωλήνα.

  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή στα υπόλοιπα ακροφύσια.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Σέρβις της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.(ν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο, ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη κάθε 30 ημέρες.)
 • Διατηρείτε τη σωστή στάθμη του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία και κρατάτε καθαρή την άνω επιφάνεια της μπαταρίας. Εάν αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε χώρο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες η μπαταρία θα αδειάσει γρηγορότερα σε σύγκριση με έναν δροσερό χώρο.

  Διατηρείτε τη στάθμη στα στοιχεία χρησιμοποιώντας απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Μη γεμίζετε τα στοιχεία περισσότερο από τη βάση του δακτυλίου πλήρωσης που υπάρχει μέσα σε κάθε στοιχείο. Εγκαταστήστε τις τάπες πλήρωσης με τα ανοίγματα εξαερισμού στραμμένα προς τα πίσω (προς το ρεζερβουάρ καυσίμου).

  Κίνδυνος

  Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, το οποίο είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

  • Μην πίνετε τον ηλεκτρολύτη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για την προστασία των οφθαλμών και ελαστικά γάντια για την προστασία των χεριών.

  • Η πλήρωση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο καθαρό νερό για την έκπλυση του δέρματος.

  Διατηρείτε καθαρή την άνω πλευρά της μπαταρίας πλένοντάς την περιοδικά με βούρτσα βουτηγμένη σε διάλυμα αμμωνίας ή μαγειρικής σόδας. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε την άνω επιφάνεια με νερό. Μην αφαιρείτε τις τάπες πλήρωσης κατά τον καθαρισμό.

  εβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας είναι καλά σφιγμένα στους πόλους ώστε να κάνουν καλή ηλεκτρική επαφή.

  Προειδοποίηση

  Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον ελκυστήρα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • Να αποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

  • Να συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

  Εάν παρατηρήσετε διάβρωση στους ακροδέκτες, αποσυνδέστε τα καλώδια (πρώτα το αρνητικό (-) καλώδιο) και, μετά, τρίψτε/ξύστε τους σφιγκτήρες και τους ακροδέκτες ξεχωριστά. Συνδέστε τα καλώδια (πρώτα το θετικό (+) καλώδιο) και, μετά, επαλείψτε τους ακροδέκτες με βαζελίνη.

  Σέρβις των ασφαλειών

  Οι ασφάλειες του ηλεκτρικού συστήματος του μηχανήματος βρίσκονται κάτω από το κάλυμμα της κονσόλας.

  Εάν το μηχάνημα ακινητοποιηθεί, απενεργοποιηθεί ή παρουσιάσει άλλα θέματα στο ηλεκτρικό σύστημα, ελέγξτε τις ασφάλειες. φαιρέστε διαδοχικά μία ασφάλεια τη φορά και ελέγξτε αν έχει «καεί».

  Important: Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε μια ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε πάντα ίδιου τύπου και έντασης ρεύματος με αυτήν που αντικαθιστάτε, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα. Δίπλα στις ασφάλειες υπάρχει διάγραμμα με την κάθε ασφάλεια και την ένταση ρεύματός της.

  Note: ν μια ασφάλεια «καίγεται» συχνά, πιθανώς υπάρχει βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα και πρέπει να γίνει σέρβις του από καταρτισμένο τεχνικό.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πίεσης ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Κίνδυνος

  Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά περιορίζει την ευστάθεια του μηχανήματος κατά την πλευρική κίνηση σε επικλινή εδάφη. υτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

  Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

  Η σωστή πίεση στα ελαστικά είναι 97 έως 124 kPa (14 έως 15 psi), όπως φαίνεται στο Σχήμα 55.

  Important: Διατηρείτε πάντοτε τη σωστή πίεση σε όλα τα ελαστικά για να εξασφαλίζετε την καλή ποιότητα κοπής και τη σωστή απόδοση του μηχανήματος.Ελέγχετε την πίεση αέρα σε όλα τα ελαστικά προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  g001055

  Έλεγχος σύσφιξης των παξιμαδιών των τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 61 έως 88 N∙m.

  Προειδοποίηση

  Η μη διατήρηση της κατάλληλης ροπής σύσφιξης των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  Σφίξτε τα παξιμάδια τροχών με την κατάλληλη ροπή.

  Ρύθμιση του συστήματος κίνησης πορείας για τη νεκρά

  ν το μηχάνημα κινείται με το πεντάλ στη θέση Νεκράς, ρυθμίστε το έκκεντρο κίνησης πορείας.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

  2. κινητοποιήστε (με τάκους) τον εμπρός και τον πίσω τροχό της μίας πλευράς.

  3. νυψώστε από το έδαφος τον εμπρόσθιο και πίσω τροχό της απέναντι πλευράς και στηρίξτε το πλαίσιο σε τάκους ή τρίποδες.

   Προειδοποίηση

   ν το μηχάνημα δεν στηριχθεί επαρκώς μπορεί να πέσει αιφνίδια, τραυματίζοντας όσους βρίσκονται κάτω από αυτό.

   Ο εμπρόσθιος και ο πίσω τροχός πρέπει να ανυψωθούν από το έδαφος, διαφορετικά το μηχάνημα θα μετακινηθεί κατά τη ρύθμιση.

  4. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης του έκκεντρου ρύθμισης πορείας (Σχήμα 56).

   g008922

   Προειδοποίηση

   Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η τελική ρύθμιση του έκκεντρου ρύθμισης πορείας. Η επαφή με πολύ θερμά ή κινούμενα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

   Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον σιγαστήρα, άλλα θερμά μέρη του κινητήρα και τα περιστρεφόμενα μέρη.

  5. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και περιστρέψτε το εξαγωνικό παξιμάδι του έκκεντρου και προς τις δύο κατευθύνσεις για να εντοπίσετε τη μεσαία θέση που αντιστοιχεί στη νεκρά.

  6. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  7. Σβήστε τον κινητήρα.

  8. φαιρέστε τους τρίποδες ή τους τάκους στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα ώστε να στηρίζεται στο έδαφος. Οδηγήστε δοκιμαστικά το μηχάνημα ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν κινείται όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι στη νεκρά.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  • ν δεν έχουν τοποθετηθεί τα καλύμματα, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και τον ιμάντα κίνησης.

  Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  Το δοχείο ψυκτικού υγρού περιέχει από το εργοστάσιο διάλυμα 50/50 νερού και ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης μακράς διαρκείας.

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικά υγρά του εμπορίου που καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στον πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».Μη χρησιμοποιείτε συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) στο μηχάνημά σας. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά μακράς διαρκείας με συμβατικά.

  Πίνακας τύπων ψυκτικού υγρού

  Τύπος ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης

  Τύπος αναστολέα διάβρωσης

  ντιπηκτικό μακράς διαρκείας

  Τεχνολογίας οργανικών οξέων (OAT)

  Important: Μη βασίζεστε στο χρώμα του ψυκτικού υγρού για να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) και ένα μακράς διαρκείας.Οι κατασκευαστές ψυκτικών υγρών μακράς διαρκείας χρησιμοποιούν τους εξής χρωματισμούς: κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, γαλαζοπράσινο, μοβ και πράσινο. Χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».

  Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας

  ATSM International

  SAE International

  D3306 και D4985

  J1034, J814 και 1941

  Important: Η αναλογία του διαλύματος ψυκτικού υγρού και νερού πρέπει να είναι 50/50.

  • Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με απεσταγμένο νερό.

  • Προτεινόμενη επιλογή: Εάν δεν διαθέτετε απεσταγμένο νερό, χρησιμοποιήστε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού αντί για συμπυκνωμένο.

  • Ελάχιστη απαίτηση: Εάν δεν διαθέτετε ούτε απεσταγμένο νερό ούτε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού, αναμίξτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό με καθαρό πόσιμο νερό.

  Έλεγχος του συστήματος ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού του κινητήρα.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • λλάξτε το ψυκτικό υγρό του κινητήρα.
 • πομακρύνετε όλα τα ξένα υλικά από το ψυγείο (Σχήμα 57).

  g195255

  ν επικρατούν συνθήκες έντονων ρύπων και σκόνης, καθαρίζετε το ψυγείο ανά μία ώρα, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός του συστήματος ψύξης.

  Το σύστημα ψύξης περιέχει διάλυμα που αποτελείται κατά 50% από νερό και κατά 50% από μόνιμο αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

  Η χωρητικότητα του συστήματος ψύξης είναι περίπου 5,7 L.

  Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, το πεπιεσμένο ψυκτικό υγρό θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να διαφύγει και να προκαλέσει εγκαύματα.

  • Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  1. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής (Σχήμα 58).

   Note: Με τον κινητήρα κρύο, η στάθμη του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να είναι περίπου στη μέση μεταξύ των σημαδιών που υπάρχουν στο πλάι του δοχείου.

   g031618
  2. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής και αναπληρώστε το υγρό στο σύστημα ψύξης.

   Note: Μην γεμίζετε υπερβολικά.

  3. Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.

  Καθαρισμός του συστήματος ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από το ψυγείο και τον ψύκτη λαδιού (Καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων).
  1. νυψώστε το καπό.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά τον χώρο του κινητήρα από όλα τα ξένα υλικά.

  3. Χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα, ξεκινήστε από την εμπρόσθια πλευρά του ψυγείου και φυσήξτε τα ξένα υλικά προς την πίσω πλευρά.

  4. Καθαρίστε το ψυγείο από την πίσω πλευρά, φυσώντας προς την εμπρόσθια πλευρά.

   Note: Επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές, μέχρι να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα και τα ξένα υλικά.

   Important: Ο καθαρισμός του ψυγείου με νερό ευνοεί την πρόωρη διάβρωση και τη φθορά των εξαρτημάτων, ενώ στερεοποιεί τα υπολείμματα.

   g195255
  5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Συντήρηση φρένων

  Ρύθμιση του χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση του χειρόφρενου.
  1. Ξεσφίξτε τη βίδα συγκράτησης που στερεώνει το κουμπί στον μοχλό του χειρόφρενου (Σχήμα 60).

   g031637
  2. Σφίξτε το κουμπί με ροπή 41 έως 68 N∙m για να ενεργοποιήσετε τον μοχλό.

  3. Σφίξτε τη βίδα συγκράτησης.

  Συντήρηση ιμάντων

  Σέρβις των ιμάντων του κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Έλεγχος της τάνυσης του ιμάντα του εναλλάκτη

  1. νοίξτε το καπό.

  2. σκήστε δύναμη 30 N στο μέσο του ιμάντα του εναλλάκτη, μεταξύ των τροχαλιών (Σχήμα 61).

   g031638
  3. ν ο ιμάντας δεν κάμπτεται κατά 11 mm (7/16"), εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για τεντώσετε τον ιμάντα:

   1. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον κρίκο στον κινητήρα και το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στον κρίκο.

   2. Τοποθετήστε έναν λοστό μεταξύ του εναλλάκτη και του κινητήρα και πιέστε τον εναλλάκτη.

   3. Όταν πετύχετε την κατάλληλη τάνυση, σφίξτε τα μπουλόνια του εναλλάκτη και του κρίκου για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  ντικατάσταση ιμάντα κίνησης υδροστάτη

  1. Εφαρμόστε ένα καρυδάκι ή ένα μικρό κομμάτι σωλήνα στο άκρο του ελατηρίου τάνυσης του ιμάντα.

   Προσοχή

   Το ελατήριο που τεντώνει τον ιμάντα βρίσκεται υπό υψηλό φορτίο και η εκτόνωσή του με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Να είστε προσεκτικοί κατά την αποφόρτιση του ελατηρίου και την αντικατάσταση του ιμάντα.

  2. Πιέστε το άκρο του ελατηρίου προς τα κάτω και μπροστά για να το απαγκιστρώσετε από τη βάση του και να εκτονώσετε την πίεση στο ελατήριο (Σχήμα 62).

   g031639
  3. ντικαταστήστε τον ιμάντα.

  4. Για να θέσετε το ελατήριο υπό τάση, ακολουθήστε τη διαδικασία αντίστροφα.

  Συντήρηση συστήματος χειριστηρίων

  Ρύθμιση του γκαζιού

  1. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει στην εγκοπή του πίνακα ελέγχου.

  2. Ξεσφίξτε τον σφιγκτήρα της ντίζας του γκαζιού που βρίσκεται στο βραχίονα του μοχλού αντλίας έγχυσης (Σχήμα 63).

   g031640
  3. Σταθεροποιήστε τον βραχίονα του μοχλού αντλίας έγχυσης στον αναστολέα χαμηλών στροφών ρελαντί και σφίξτε τον σφιγκτήρα της ντίζας.

  4. Ξεσφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το χειριστήριο του γκαζιού στον πίνακα ελέγχου.

  5. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού τέρμα μπροστά.

  6. Σύρετε την πλάκα του αναστολέα μέχρι να ακουμπήσει τον μοχλό γκαζιού και σφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το χειριστήριο του γκαζιού στον πίνακα ελέγχου.

  7. ν το γκάζι δεν παραμένει στη θέση του κατά τη λειτουργία, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης που ρυθμίζει την τριβή στον μοχλό ελέγχου γκαζιού με ροπή 5 έως 6 N∙m.

   Note: Η μέγιστη απαιτούμενη δύναμη για τον χειρισμό του μοχλού ελέγχου γκαζιού πρέπει να είναι 27 N∙m.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Σέρβις του υδραυλικού υγρού

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή τύμπανα 208 l (55 γαλόνια ΗΠ).

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μην χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml (0,67fl oz). Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 l (4 έως 6 γαλόνια ΗΠ) υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το λάδι διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή 208 l (55 γαλόνια ΗΠ) από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης και την τάπα της δεξαμενής υδραυλικού υγρού (Σχήμα 64).

   g031641
  3. φαιρέστε την τάπα της δεξαμενής υδραυλικού υγρού (Σχήμα 64).

  4. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης από το στόμιο πλήρωσης και σκουπίστε τον με καθαρό πανί.

  5. Εισαγάγετε τον δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης και, μετά, αφαιρέστε τον και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού.

   Note: Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να απέχει το πολύ 6 mm (1/4") από το σημάδι στον δείκτη στάθμης.

  6. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα του προβλεπόμενου υγρού για να φτάσει στο σημάδι FULL (Γεμάτο).

  7. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης και την τάπα στο στόμιο πλήρωσης.

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • Κάντε αποστράγγιση και έκπλυση της δεξαμενής υδραυλικού υγρού.
 • Χωρητικότητα υδραυλικού υγρού: 13,2 L

  Εάν το υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για έκπλυση του συστήματος. Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη.

  1. Σβήστε τον κινητήρα και ανυψώστε το καπό.

  2. ποσυνδέστε την υδραυλική σωλήνωση ή αφαιρέστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος και αφήστε το υδραυλικό υγρό να αδειάσει σε δοχείο συλλογής (Σχήμα 67 και Σχήμα 65).

   g031643
  3. Όταν σταματήσει η ροή του υδραυλικού υγρού, τοποθετήστε ξανά την υδραυλική σωλήνωση (Σχήμα 65).

  4. Γεμίστε τη δεξαμενή (Σχήμα 66) με περίπου 13,2 L υδραυλικού υγρού, ανατρέξτε στις ενότητες Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού και Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Όποια άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα.

   g031641
  5. Τοποθετήστε την τάπα της δεξαμενής.

  6. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  7. Χρησιμοποιήστε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια για να κατανείμετε το υδραυλικό υγρό σε όλο το σύστημα, ελέγξτε για διαρροές και έπειτα σβήστε τον κινητήρα.

  8. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού και προσθέστε αρκετή ποσότητα ώστε η στάθμη να φτάσει στο σημάδι FULL (Γεμάτο) του δείκτη στάθμης.

   Note: Μην γεμίζετε υπερβολικά.

  λλαγή του φίλτρου υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος (νωρίτερα αν ο δείκτης χρόνου σέρβις βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή).
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος (νωρίτερα αν ο δείκτης χρόνου σέρβις βρίσκεται στην κόκκινη περιοχή).
 • Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά φίλτρα της Toro (κωδ. προϊόντος 86-3010).

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. Σφραγίστε τον εύκαμπτο σωλήνα προς την πλάκα στερέωσης του φίλτρου.

  3. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου, τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο και αφαιρέστε το φίλτρο (Σχήμα 67).

   g195308
  4. Λιπάνετε την τσιμούχα του καινούριου φίλτρου και γεμίστε το με υδραυλικό υγρό.

  5. εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου είναι καθαρή και βιδώστε το φίλτρο μέχρι η τσιμούχα του να έρθει σε επαφή με αυτήν και, στη συνέχεια, σφίξτε το φίλτρο κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  6. Ελευθερώστε τον εύκαμπτο σωλήνα προς την πλάκα στερέωσης του φίλτρου.

  7. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 2 λεπτά περίπου, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο σύστημα.

  8. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • ντικαταστήστε τους κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  Συντήρηση των μονάδων κοπής

  φαίρεση των μονάδων κοπής από τον ελκυστήρα

  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. φαιρέστε τις βίδες στερέωσης του υδραυλικού μοτέρ και αποσυνδέστε και αφαιρέστε το υδραυλικό μοτέρ από τη μονάδα κοπής (Σχήμα 68).

   Important: Καλύψτε το άνω μέρος του άξονα περιστροφής για να αποτρέψετε τη ρύπανσή του.

   g031644
  3. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας ή το παξιμάδι συγκράτησης που στερεώνει το πλαίσιο φορέα της μονάδας κοπής στον πείρο περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 69).

   g031645
  4. Κυλίστε τη μονάδα κοπής μακριά από τον ελκυστήρα.

  Εγκατάσταση των μονάδων κοπής στον ελκυστήρα

  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. Μετακινήστε τη μονάδα κοπής ώστε να πάρει θέση μπροστά από τον ελκυστήρα.

  3. Σύρετε το πλαίσιο φορέα της μονάδας κοπής επάνω στον πείρο περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης και στερεώστε το με την περόνη ασφαλείας ή το παξιμάδι συγκράτησης (Σχήμα 69).

  4. Χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης του υδραυλικού μοτέρ, εγκαταστήστε το υδραυλικό μοτέρ στη μονάδα κοπής (Σχήμα 68).

   Note: εβαιωθείτε ότι ο στεγανωτικός δακτύλιος έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει φθορές.

  5. Γρασάρετε τον άξονα περιστροφής.

  Σέρβις του επιπέδου της λεπίδας

  Η περιστροφική μονάδα κοπής ρυθμίζεται από το εργοστάσιο με ύψος κοπής 5 cm (2") και κλίση λεπίδων 7,9 mm (0,31"). Τα ύψη κοπής αριστερά και δεξιά είναι επίσης προκαθορισμένα με διαφορά ± 0,7 mm (0,03") μεταξύ τους.

  Η μονάδα κοπής είναι σχεδιασμένη να αντέχει χτυπήματα της λεπίδας χωρίς να παραμορφώνεται ο θάλαμος. ν η λεπίδα χτυπήσει σε συμπαγές αντικείμενο, ελέγξτε τη λεπίδα για φθορές και την ακρίβεια του επιπέδου της λεπίδας.

  Έλεγχος του επιπέδου της λεπίδας

  1. φαιρέστε το υδραυλικό μοτέρ από τη μονάδα κοπής και αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από τον ελκυστήρα.

   Note: Χρησιμοποιήστε ανυψωτικό (ή τουλάχιστον 2 άτομα) και τοποθετήστε τη μονάδα κοπής σε επίπεδο πάγκο ή επιφάνεια.

  2. Σημαδέψτε το ένα άκρο της λεπίδας με πινέλο ή μαρκαδόρο.

   Note: Χρησιμοποιήστε αυτό το άκρο της λεπίδας για να ελέγξετε όλα τα ύψη.

  3. Τοποθετήστε την ακμή κοπής του σημαδεμένου άκρου της λεπίδας στη θέση «12» του ρολογιού (ευθεία προς την κατεύθυνση κοπής) και μετρήστε το ύψος από τον πάγκο έως την ακμή κοπής της λεπίδας (Σχήμα 70).

   g011353
  4. Περιστρέψτε το σημαδεμένο άκρο της λεπίδας στις θέσεις «3» και «9» του ρολογιού και μετρήστε τα ύψη (Σχήμα 70).

  5. Συγκρίνετε το ύψος που μετρήσατε στη θέση «12» του ρολογιού με τη ρύθμιση του ύψους κοπής.

   Note: Πρέπει να διαφέρει το πολύ κατά 0,7 mm (0,03"). Τα ύψη στις θέσεις «3» και «9» του ρολογιού πρέπει να είναι 3,8 ± 2,2 mm (0,15 ± 0,09") μεγαλύτερα από τη ρύθμιση στη θέση «12» του ρολογιού να μη διαφέρουν περισσότερο από 2,2 mm (0,09") μεταξύ τους.

  Εάν κάποια από αυτές τις μετρήσεις είναι εκτός προδιαγραφών, προχωρήστε στην ενότητα Ρύθμιση του επιπέδου της λεπίδας.

  Ρύθμιση του επιπέδου της λεπίδας

  Ξεκινήστε με τη ρύθμιση στη μπροστινή πλευρά (αλλάζετε 1 βάση τη φορά).

  1. φαιρέστε τη βάση ρύθμισης ύψους κοπής (εμπρός, αριστερά ή δεξιά) από το πλαίσιο της μονάδας κοπής (Σχήμα 71).

   g031647
  2. Προσαρμόστε τις προσθήκες των 1,5 mm (0,06") ή/και των 0,7 mm (0,03") ανάμεσα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής και τη βάση για να πετύχετε το ύψος κοπής που επιθυμείτε (Σχήμα 71).

  3. Εγκαταστήστε τη βάση ρύθμισης ύψους κοπής στο πλαίσιο της μονάδας κοπής, με τις υπόλοιπες προσθήκες συναρμολογημένες κάτω από τη βάση ρύθμισης ύψους κοπής (Σχήμα 71).

  4. Σφίξτε το μπουλόνι άλλεν, τον αποστάτη και το φλαντζωτό παξιμάδι.

   Note: Το μπουλόνι άλλεν και ο αποστάτης συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλα σπειρωμάτων ώστε ο αποστάτης να μην πέσει μέσα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής.

  5. Ελέγξτε τη ρύθμιση στη θέση «12» του ρολογιού και προσαρμόστε τη αν χρειάζεται.

  6. Καθορίστε αν πρέπει να ρυθμίσετε μόνο τη 1 ή και τις δύο (δεξιά και αριστερά πλευρά) βάσεις ρύθμισης ύψους κοπής.

   Note: ν οι πλευρές στις θέσεις «3» ή «9» του ρολογιού βρίσκονται 1,6 έως 6,0 mm (0,06 έως 0,24") ψηλότερα από το νέο ύψος στη μπροστινή πλευρά, τότε δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε αυτήν την πλευρά. Ρυθμίστε την άλλη πλευρά ώστε να διαφέρει ± 2,2 mm (0,09") από τη σωστή πλευρά.

  7. Ρυθμίστε τη δεξιά ή/και αριστερά βάση ρύθμισης ύψους κοπής, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 έως 3.

  8. Σφίξτε τις καρόβιδες και τα φλαντζωτά παξιμάδια.

  9. Επαληθεύστε τα ύψη στις θέσεις «12», «3» και «9» του ρολογιού.

  Σέρβις του εμπρόσθιου κυλίνδρου

  Ελέγξτε τον εμπρόσθιο κύλινδρο για φθορές, υπερβολικό τζόγο ή κολλήματα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις, κάντε σέρβις ή αντικαταστήστε τον τροχίσκο.

  φαίρεση του εμπρόσθιου κυλίνδρου

  1. φαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης του κυλίνδρου (Σχήμα 72).

   g031649
  2. Εφαρμόστε μια πόντα μέσα από το άκρο του περιβλήματος του τροχίσκου και αφαιρέστε το απέναντι ρουλεμάν, χτυπώντας σταυρωτά την απέναντι πλευρά του εσωτερικού δακτυλίου του ρουλεμάν.

   Note: Πρέπει να είναι εμφανές 1,5 mm (0,06") από το χείλος του εσωτερικού δακτυλίου.

  3. φαιρέστε το δεύτερο ρουλεμάν με πρέσα.

  4. Ελέγξτε το περίβλημα, τα ρουλεμάν και τον αποστάτη ρουλεμάν του κυλίνδρου για φθορές (Σχήμα 72).

   Note: ντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα και συναρμολογήστε τον εμπρόσθιο κύλινδρο.

  Εγκατάσταση του εμπρόσθιου κυλίνδρου

  1. Πιέζοντας μόνο τον εξωτερικό δακτύλιο ή τον εξωτερικό και εσωτερικό δακτύλιο μαζί, πρεσάρετε το πρώτο ρουλεμάν μέσα στο περίβλημα του κυλίνδρου (Σχήμα 72).

   Note: Πιέστε μόνο τον εξωτερικό δακτύλιο ή τον εξωτερικό και εσωτερικό δακτύλιο μαζί.

  2. Εφαρμόστε τον αποστάτη (Σχήμα 72).

  3. Πιέζοντας μόνο τον εξωτερικό δακτύλιο ή τον εξωτερικό και εσωτερικό δακτύλιο μαζί, πρεσάρετε το δεύτερο ρουλεμάν μέσα στο περίβλημα του τροχίσκου μέχρι να έρθει σε επαφή με τον αποστάτη (Σχήμα 72).

  4. Εγκαταστήστε το συγκρότημα του τροχίσκου μέσα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής.

   Important: ν εγκαταστήσετε το συγκρότημα του τροχίσκου με κενό μεγαλύτερο από 1,5 mm (0,06") ασκείται πλευρικό φορτίο στο ρουλεμάν που μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αστοχία του ρουλεμάν.

  5. εβαιωθείτε ότι το κενό μεταξύ συγκροτήματος τροχίσκου και των βάσεων στερέωσής του που υπάρχουν στο πλαίσιο της μονάδας κοπής δεν είναι μεγαλύτερο από 1,5 mm (0,06").

   Note: ν το κενό είναι μεγαλύτερο από 1,5 mm, (0,06") τοποθετήστε όσες ροδέλες διαμέτρου 5/8" χρειάζονται για να μειωθεί.

  6. Σφίξτε το μπουλόνι στερέωσης με ροπή 108 N∙m.

  Συντήρηση της λεπίδας

  σφάλεια λεπίδων

  • Επιθεωρείτε τακτικά τη λεπίδα για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των λεπίδων. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φοράτε γάντια, και δείξτε προσοχή κατά το σέρβις των λεπίδων. Πραγματοποιείτε μόνο αντικατάσταση ή ακόνισμα των λεπίδων· ποτέ μην πραγματοποιείτε ίσιωμα ή συγκόλληση.

  • Σε μηχανήματα με πολλαπλές λεπίδες, δείξτε προσοχή, καθώς αν περιστρέψετε μία λεπίδα μπορεί να αρχίσουν να περιστρέφονται κι άλλες λεπίδες.

  Σέρβις της λεπίδας

  φαίρεση και εγκατάσταση λεπίδας(-ων) της μονάδας κοπής

  ντικαταστήστε τη λεπίδα εάν χτυπήσει συμπαγές αντικείμενο, εάν δεν είναι ζυγοσταθμισμένη ή εάν είναι στραβωμένη. Χρησιμοποιείτε πάντα τις γνήσιες, ανταλλακτικές λεπίδες της Toro για να έχετε τη βέλτιστη ασφάλεια και απόδοση.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο εδάφους, ανυψώστε τη μονάδα κοπής στη θέση μεταφοράς, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   Note: Σταθεροποιήστε ή τακάρετε τη μονάδα κοπής για να αποφύγετε ακούσια πτώση της.

  2. Κρατήστε το άκρο της λεπίδας, χρησιμοποιώντας ένα πανί ή ένα χοντρό γάντι.

  3. φαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας, το κάλυμμα αποτροπής απόξεσης εδάφους και τη λεπίδα από τον άξονα περιστροφής (Σχήμα 73).

   g011355
  4. Εγκαταστήστε τη λεπίδα, το κάλυμμα αποτροπής απόξεσης εδάφους και το μπουλόνι της λεπίδας και σφίξτε το τελευταίο με ροπή 115 έως 149 N∙m.

   Important: Για να εξασφαλιστεί η σωστή κοπή, το καμπυλωτό τμήμα της λεπίδας πρέπει να είναι στραμμένο προς το εσωτερικό της μονάδας κοπής.

   Note: Σε περίπτωση κρούσης σε ξένο αντικείμενο, σφίξτε όλα τα παξιμάδια των τροχαλιών των αξόνων με ροπή 115 έως 149 N∙m.

  Έλεγχος και ακόνισμα της λεπίδας

  Note: Ελέγχετε τη λεπίδα προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Η άμμος και τα τραχιά υλικά μπορεί να φθείρουν το μέταλλο που συνδέει το επίπεδο και το καμπυλωτό τμήμα της λεπίδας. Εάν εντοπίσετε φθορές, αντικαταστήστε τη λεπίδα, ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση και εγκατάσταση λεπίδας(-ων) της μονάδας κοπής.

  1. Εκτελέστε τη διαδικασία πριν τη συντήρηση, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  2. Σταθεροποιήστε τη μονάδα κοπής για να αποφύγετε ακούσια πτώση της.

  3. Ελέγξτε προσεκτικά τις ακμές κοπής της λεπίδας, ειδικά στο σύνορο μεταξύ του επίπεδου και του καμπυλωτού τμήματος της λεπίδας (Σχήμα 74).

   g031648
  4. Επιθεωρήστε τις ακμές κοπής όλων των λεπίδων. κονίστε τις ακμές κοπής εάν έχουν στομώσει ή έχουν υποστεί μικροφθορές. Για να εξασφαλίσετε την αιχμηρότητα, ακονίζετε μόνο την άνω πλευρά της ακμής κοπής, διατηρώντας την αρχική γωνία κοπής (Σχήμα 75).

   Note: Η λεπίδα παραμένει ζυγοσταθμισμένη εάν αφαιρέσετε την ίδια ποσότητα μετάλλου και από τις δύο ακμές κοπής.

   g006926
  5. Για να ελέγξετε την ευθύτητα και παραλληλότητα της λεπίδας, ακουμπήστε τη σε επίπεδη επιφάνεια και ελέγξτε τα άκρα της. Τα άκρα της λεπίδας πρέπει να βρίσκονται λίγο χαμηλότερα από το κέντρο της και η ακμή κοπής πρέπει να είναι χαμηλότερα από το «τακούνι» της λεπίδας. Μια τέτοια λεπίδα εξασφαλίζει καλή ποιότητα κοπής και απαιτεί την ελάχιστη ισχύ από τον κινητήρα. ντιθέτως, αν τα άκρα μιας λεπίδας βρίσκονται ψηλότερα από το κέντρο της ή εάν η ακμή κοπής βρίσκεται ψηλότερα από το «τακούνι», τότε η λεπίδα έχει στραβώσει ή παραμορφωθεί και πρέπει να αντικατασταθεί.

   g276373
  6. Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα αποτροπής απόξεσης εδάφους και το μπουλόνι της λεπίδας για τοποθετήστε τη λεπίδα με τη ράχη στραμμένη προς την μονάδα κοπής.

  7. Σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 115 έως 149 N∙m.

  Έλεγχος του χρόνου ακινητοποίησης της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τον χρόνο ακινητοποίησης της λεπίδας.
 • Οι λεπίδες των μονάδων κοπής πρέπει να ακινητοποιούνται 7 δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιήσετε τις μονάδες κοπής.

  Note: εβαιωθείτε ότι οι μονάδες κοπής είναι χαμηλωμένες σε ένα καθαρό τμήμα του χλοοτάπητα ή σε σκληρή επιφάνεια για να αποφύγετε την εκτίναξη σκόνης και ξένων υλικών.

  Για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο ακινητοποίησης, αναθέστε σε έναν βοηθό να σταθεί τουλάχιστον 6 m μακριά από τη μονάδα κοπής και να παρατηρήσει τις λεπίδες σε 1 από τις μονάδες κοπής. πενεργοποιήστε τις μονάδες κοπής και χρονομετρήστε τις λεπίδες μέχρι να ακινητοποιηθούν εντελώς. ν χρειάζονται πάνω από 7 δευτερόλεπτα, η βαλβίδα πέδησης χρειάζεται ρύθμιση. Για βοήθεια με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα Toro.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του μηχανήματοςγια αποθήκευση

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Προετοιμασία του χλοοκοπτικού οχήματος

  1. Καθαρίστε σχολαστικά τον ελκυστήρα, τις μονάδες κοπής και τον κινητήρα.

  2. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  3. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης για να διαπιστώσετε αν είναι χαλαρωμένα και σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  4. Γρασάρετε όλα τα γρασαδοράκια και τα σημεία περιστροφής. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  5. Εάν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τότε τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης. Επισκευάστε τυχόν βαθουλώματα στο μεταλλικό αμάξωμα.

  6. Κάντε σέρβις στην μπαταρία και τα καλώδια με τον ακόλουθο τρόπο:

   1. φαιρέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από τους πόλους της μπαταρίας.

    Note: Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πάντα να συνδέετε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

   2. Καθαρίστε την μπαταρία, τους ακροδέκτες και τους πόλους με συρματόβουρτσα και διάλυμα μαγειρικής σόδας.

   3. λείψτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τους πόλους της μπαταρίας με (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X (κωδ. προϊόντος 505-47) ή με βαζελίνη για προστασία από τη διάβρωση.

   4. Φορτίζετε αργά την μπαταρία ανά 60 ημέρες για 24 ώρες, ώστε να αποτρέψετε τη θείωση της μπαταρίας.

  Προετοιμασία του κινητήρα

  1. ποστραγγίστε το λάδι κινητήρα από το κάρτερ και τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης.

  2. φαιρέστε και απορρίψτε το φίλτρο λαδιού. Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο λαδιού.

  3. Γεμίστε το κάρτερ με την προβλεπόμενη ποσότητα λαδιού κινητήρα.

  4. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση ON (Σε λειτουργία), βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί για περίπου 2 λεπτά.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  6. ποστραγγίστε σχολαστικά όλο το καύσιμο από το ρεζερβουάρ καυσίμου και το συγκρότημα φίλτρου καυσίμου/διαχωριστή νερού.

  7. Πραγματοποιήστε έκπλυση του ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο ντίζελ.

  8. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις του συστήματος καυσίμου.

  9. Καθαρίστε σχολαστικά το συγκρότημα του φίλτρου αέρα και κάντε σέρβις.

  10. Σφραγίστε την είσοδο του φίλτρου αέρα και την έξοδο εξάτμισης με ταινία ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

  11. Ελέγξτε την προστασία του αντιπηκτικού και προσθέστε όσο χρειάζεται για την αναμενόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή σας.

  ποθήκευση των μονάδων κοπής

  Όταν αποσυναρμολογείτε μια μονάδα κοπής από τον ελκυστήρα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, τοποθετήστε μια τάπα στο άνω μέρος του άξονα περιστροφής για να τον προστατεύετε από σκόνες και νερό.