Sissejuhatus

See masin on ette nähtud kodus kasutamiseks. See on mõeldud peamiselt lume eemaldamiseks sillutatud pindadelt, nagu sõidu- ja kõnniteedelt ning muudelt liiklemiseks ette nähtud elu- või äripindadelt. See pole mõeldud muude materjalide kui lume eemaldamiseks. Selle toote kasutamine muudel kui ettenähtud kasutusotstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.

Lugege seda informatsiooni hoolikalt oma toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Kui soovite saada teavet tooteohutuse, kasutusjuhendite, lisaseadmete ja edasimüüjate kohta või soovite oma toodet registreerida, külastage veebisaiti www.Toro.com.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud teeninduse või Toro klienditeenindusega ning hoidke valmis oma toote mudeli- ja seerianumbrid. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Important: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tootega seotud teabele juurdepääsuks võite oma mobiilseadmega skannida seerianumbri sildil olevat QR-koodi (kui on olemas).

g292839

Selles juhendis on toodud võimalikud ohud ja hoiatussümboliga (Joonis 2) tähistatud ohutusteated, mis juhivad tähelepanu ohule, mis võib soovituslike ettevaatusabinõude mittejärgimisel põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

g000502

Selles juhendis kasutatakse teabe esiletõstmiseks kaht sõna. Tähtis“ juhib tähelepanu eriomasele tehnilisele teabele ning märkus“ rõhutab erilist tähelepanu väärivat üldist teavet.

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt.

Important: Kui kasutate seda masinat pikemat aega kõrgustel üle 1500 m, veenduge, et kõrguse korrigeerimise komplekt oleks paigaldatud nii, et mootor vastaks CARB/EPA heitgaaside eeskirjadele. Kõrguse korrigeerimise komplekt parandab mootori jõudlust ning hoiab ära süüteküünla rikked, käivitamisvead ja suurenenud heitgaasid. Kui olete komplekti paigaldanud, kleepige kõrguse korrigeerimise silt masina seerianumbri kleebise kõrvale. Enda masinale vastava kõrguse korrigeerimise komplekti ja kõrguse sildi saamiseks võtke ühendust volitatud Toro teenindusega. Teile sobiva edasimüüja leidmiseks külastage meie veebisaiti www.Toro.com või võtke ühendust meie Toro klienditeeninduse osakonnaga numbri(te)l, mis on loetletud teie heitekontrollisüsteemi garantiitingimustes. Kui kasutate mootorit madalamal kui 1500 m merepinnast, eemaldage komplekt mootorilt ja taastage mootori algsed tehaseseaded. Ärge kasutage suurte kõrguste jaoks ümber seadistatud mootorit madalamates kõrgustes – nii võib mootor üle kuumeneda või kahjustada saada.Juhul kui te pole kindel, kas teie mootor on suurte kõrguste jaoks ümber seadistatud, otsige järgmist silti (Joonis 3).

decal127-9363

Ohutus

See masin on projekteeritud vastavalt standardile EN ISO 8437.

Üldine ohutus

See toode võib amputeerida käsi ja jalgu ning objekte hooga üles paisata. Raskete kehavigastuste vältimiseks järgige alati kõiki ohutusjuhiseid.

 • Enne mootori käivitamist lugege läbi ja mõistke selle kasutusjuhendi sisu. Veenduge, et kõik toote kasutajad oskaksid seda kasutada, mootori kiiresti välja lülitada ja mõistaksid hoiatusi.

 • Lülitage mootor alati mis tahes põhjusel töökohalt lahkudes välja.

 • Ärge pange käsi ega jalgu masina liikuvate osade lähedusse või masina peale.

 • Ärge kasutage masinat, kui kõik selle kaitsed ja muud ohutusseadmed on paigaldamata või pole töökorras.

 • Hoidke kõigist väljutusavadest eemale. Hoidke kõrvalised isikud, eelkõige väikelapsed tööalast eemale.

 • Ärge kunagi lubage lastel masinat kasutada.

Ohutus- ja juhendsildid

Graphic

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

decal120-9805
decal121-6817
decal121-6847
decal131-6487
decal136-7825
decal138-0650

Tellige osa nr 144-0333

decal144-0326

Paigaldus

Mootoriõli taseme kontrollimine

Note: Teie masin on varustatud õliga mootori karteris. Enne mootori käivitamist kontrollige õlitaset ja vajaduse korral lisage õli.

Vt jaotist Mootoriõli taseme kontrollimine

Rehvirõhu kontrollimine

g252396

Tõkiste ja puhastusplaadi kontrollimine

Veoajami töö kontrollimine

Ettevaatust!

Kui veoajam pole õigesti reguleeritud, võib masin liikuda ettenähtud suunast vastupidises suunas ning põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.

Kontrollige veoajamit ja vajaduse korral reguleerige.

 1. Käivitage mootor; vt jaotist Mootori käivitamine.

 2. Liigutage kiirust reguleeriv hoob asendisse R1; vt jaotist Kiirust reguleeriva hoova kasutamine.

 3. Vajutage vasak (vedu) hoob vastu käepidet (Joonis 5).

  g322974

  Masin peaks liikuma tagasi. Kui masin ei liigu või liigub edasi, toimige järgmiselt.

  1. Vabastage veohoob ja lülitage mootor välja.

  2. Ühendage pöördetapp kiirust reguleerivast hoovast lahti.

  3. Keerake pöördetapp kiirust reguleeriva hooval allapoole (päripäeva).

  4. Ühendage pöördetapp kiirust reguleeriva hoovaga.

 4. Vabastage veohoob.

 5. Liigutage kiirust reguleeriv hoob asendisse 1; vt jaotist Kiirust reguleeriva hoova kasutamine.

 6. Vajutage vasak (vedu) hoob vastu käepidet (Joonis 5).

  Masin peaks liikuma edasi. Kui masin ei liigu või liigub tagasi, toimige järgmiselt.

  1. Vabastage veohoob ja lülitage mootor välja.

  2. Ühendage pöördetapp kiirust reguleerivast hoovast lahti.

  3. Keerake pöördetapp kiirust reguleeriva hooval ülespoole (vastupäeva).

  4. Ühendage pöördetapp kiirust reguleeriva hoovaga.

 7. Mis tahes reguleerimiste korral korrake seda toimingut seni, kuni reguleerimine pole enam vajalik.

Important: Kontrollige veotrossi juhul, kui masin liigub ajal, mil veohoob on vabastatud asendis, vt jaotist Veotrossi kontrollimine ja reguleerimine, või viige masin hoolduseks volitatud teenindusse.

Vaalusuunajate pikendamine

Pikendage vaalusuunajaid vastavalt vajadusele.

3cTMrEzQ2jwUw3RG8Dovo8 - installing the drift breakers
g258084

Seadme ülevaade

g247913
g016500
g004217
MudelKaalPikkusLaiusKõrgus
38860170,6 kg160 cm74 cm114 cm
  
38865173,3 kg 84 cm 
  

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud teeninduselt või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidilt www.Toro.com.

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud ning nende kasutamine võib toote garantii tühistada.

Kasutamine

Note: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Enne kasutamist

Ohutusteave enne kasutamist

Üldine ohutus

 • Ainult elektristarteriga mudelite puhul: kasutage juhendis kirjeldatud pikendusjuhtmeid ja pistikupesasid. Kontrollige elektrijuhet enne selle ühendamist toiteallikaga. Asendage kahjustatud juhe. Eemaldage toitejuhe alati, kui te masinat ei käivita.

 • Kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid ja kuulmiskaitset. Kinnitage pikad juuksed ning ärge kandke lotendavaid riideid või rippuvaid ehteid.

 • Kontrollige hoolikalt ala, kus kavatsete masinat kasutada, ja eemaldage kõik uksematid, kelgud, lauad, juhtmed ja muud võõrkehad.

 • Kui korpus, ohutusseade või silt on kahjustatud, loetamatu või puudub, parandage või asendage see enne töö alustamist. Samuti pingutage kõik lahtised kinnitused.

 • Reguleerige kogumiskorpuse kõrgus kruusa- või killustikkattega pinnast kõrgemale.

Kütusega seotud ohutus

Kütus on äärmiselt kergestisüttiv ja plahvatusohtlik vedelik. Kütusest põhjustatud tulekahju või plahvatus võib teid ja teisi põletada.

 • Selleks et vältida kütuse süttimist staatilisest elektrist, asetage kanister ja/või masin enne paagi täitmist maapinnale, mitte sõidukisse või esemele.

 • Täitke kütusepaaki õues, kui mootor on külm. Asetage kütusepaagi kork kindlalt tagasi ja pühkige kõik pritsmed.

 • Ärge käsitsege kütust suitsetamise ajal või lahtise leegi või sädemete läheduses.

 • Hoidke kütust heakskiidetud kütusemahutis ja lastele kättesaamatus kohas.

 • Kui paagis on kütust, kallutage masinat ainult vastavalt juhistele.

 • Kui kütust satub riietele, vahetage kohe riided.

Kütusepaagi täitmine

TüüpPliivaba bensiin
Minimaalne oktaanarv91 (uurimismeetodil määratud oktaanarv; väljaspool USA-d)
EtanoolKuni 10 mahuprotsenti
MetanoolPuudub
Metüül-tert-butüüleeter (MTBE)Vähem kui 15 mahuprotsenti
ÕliÄrge lisage kütusele

Kasutage ainult puhast, värsket (kuni 30 päeva vana kütus) ja usaldusväärsest allikast pärit kütust.

Täitke kütusepaak, nagu on kujutatud joonisel Joonis 10; ärge täitke kütusepaaki üle paagikaela alumise osa.

g216203

Important: Parimate tulemuste saavutamiseks ostke ainult selline kogus kütust, mida kavatsete 30 päeva jooksul kasutada. Vastasel korral lisage värskele kütusele stabilisaatorit / omaduste parandajat vastavalt kütuse stabilisaatori / omaduste parandaja tootja juhistele.

Kasutamise ajal

Ohutusteave kasutamise ajal

Üldine ohutus

 • Enne masina ummistusest vabastamist lülitage mootor välja; ummistuse eemaldamiseks kasutage alati pulka või lumekaabitsat (kui olemas).

 • Püsige masinaga töötamise ajal käepidemete taga ja väljalaskeavast eemale. Hoidke oma nägu, käed, jalad ja mis tahes muu kehaosa või riietus liikuvatest või pöörlevatest osadest eemale.

 • Ärge kunagi suunake väljutatavat lund kõrvalseisjate või piirkondade poole, kus võib tekkida varaline kahju.

 • Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.

 • Olge libisemise või kukkumise vältimiseks eriti ettevaatlik, kui kasutate masinat tagasikäigul.

 • Veenduge alati oma jaluses ja hoidke käepidemetest kindlalt kinni. Kõndige, ärge kunagi jookske.

 • Olge masina kasutamisel kallakul äärmiselt ettevaatlik.

 • Ärge kasutage masinat halva nähtavuse korral või kehvades valgusoludes.

 • Vaadake enda taha ja olge tagurpidi töötamisel ettevaatlik.

 • Lahutage tigu toiteallikast, kui te masinat ei kasuta.

 • Olge masina kasutamisel kruusakattega sissesõitudel, kõnniteedel ja teedel või nende ületamisel äärmiselt ettevaatlik. Olge varjatud ohtude või liikluse suhtes valvel.

 • Ärge kunagi seadistage masinat mootori töötamise ajal, välja arvatud juhendis kirjeldatud juhtudel.

 • Võõrkeha sattumisel masinasse lülitage mootor välja, eemaldage võti ja kontrollige masinat kahjustuste suhtes. Enne masina uuesti käivitamist parandage kõik tekkinud kahjustused.

 • Kui masin hakkab ebaharilikult vibreerima, lülitage mootor välja ja kontrollige kohe põhjust.

 • Ärge käitage mootorit siseruumides; heitgaasid on ohtlikud.

 • Ärge koormake masina võimsust üle, püüdes seda liiga kiiresti lumest puhastada.

 • Enne mootori käivitamist vabastage kõik sidurid ja lülitage käik neutraalasendisse.

 • Lülitage mootor alati välja, kui lahkute töökohalt, enne kogumiskorpuse, tiiviku või tühjendustoru ummistusest vabastamist või enne mis tahes remonttööde, reguleerimiste või kontrollimiste teostamist.

 • Ärge kunagi kasutage masinat libedatel pindadel suurtel kiirustel.

Mootori käivitamine

Elektrilise starteri kasutamine

Note: Elektristarteri kasutamiseks (ainult elektristarteriga mudelid) ühendage toitejuhe esmalt pistikupessa ja seejärel vooluvõrku. Kasutage sertifitseeritud 1,3 mm² pikendusjuhet, mis on soovitatav välistingimustes kasutamiseks ja mis pole pikem kui 15 m.

Hoiatus

Elektrijuhe võib kahjustuda ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Enne masina kasutamist kontrollige hoolikalt elektrijuhtme seisukorda. Ärge kasutage juhet, kui see on kahjustatud. Parandage või asendage kahjustatud juhe kohe. Abi saamiseks võtke ühendust volitatud teenindusega.

Ettevaatust!

Kui jätate masina vooluvõrku ühendatuks, võib keegi masina tahtmatult käivitada ja inimesi vigastada või kahjustada vara.

Eemaldage toitejuhe alati, kui te masinat ei käivita.

g326777

Tagasitõmbevedruga starteri kasutamine

g260415

Mootori väljalülitamine

g252411

Kätesoojendite kasutamine

Kasutage kätesoojendeid järgmiselt:

 • kätesoojendite sisselülitamiseks vajutage lüliti sisselülitatud asendisse ON;

 • kätesoojendite väljalülitamiseks vajutage lüliti väljalülitatud asendisse OFF.

g026460

Veoajamine kasutamine

Ettevaatust!

Kui veoajam pole õigesti reguleeritud, võib masin liikuda ettenähtud suunast vastupidises suunas ning põhjustada vigastusi ja/või varalist kahju.

Kontrollige veoajamit ja vajaduse korral reguleerige; lisateabe saamiseks vt jaotist Veoajami töö kontrollimine.

Important: Kontrollige veotrossi juhul, kui masin liigub ajal, mil veohoob on vabastatud asendis, vt jaotist Veotrossi kontrollimine ja reguleerimine, või viige masin hoolduseks volitatud teenindusse.

 1. Veoajami rakendamiseks vajutage vasak (vedu) hoob vastu käepidet (Joonis 15).

  g322974
 2. Veoajami vabastamiseks laske veohoob lahti.

Rattasiduri hoobade kasutamine

Rattasiduri hoovad võimaldavad ühe või mõlema ratta ajami ajutiselt vabastada, kui veoajami hoob on endiselt rakendatud. See võimaldab masinat hõlpsasti pöörata või sellega manööverdada.

Note: Veohoova hoidmine vastu käepidet rakendab mõlema ratta veoajami.

Masina pööramiseks paremale tõstke üles parempoolne rattasiduri hoob ja vajutage see vastu käepidet (Joonis 16).

g001307

Note: See lahutab veo parempoolses rattas, samal ajal aga jätkab vasakpoolne ratas vedamist ja pöörab masina paremale.

Note: Samamoodi pöörab vasakpoolse rattasiduri hoova surumine masina vasakule.

Pärast pööramise lõpetamist vabastage rattasiduri hoob, misjärel rakendub vedu uuesti mõlemas rattas (Joonis 17).

g001308

Hetkeliselt vasaku või parema ratta sidurihoova vastu käepidet surumine ja vabastamine võimaldab korrigeerida ka masina liikumissuunda, eelkõige sügavas lumes.

Mõlema ratta sidurihoova üheaegne kokkusurumine lahutab veo mõlemas rattas. See võimaldab teil masinat käsitsi tahapoole tõmmata ilma peatumata ja tagasikäigule lülitamata. Samuti võimaldab see masinaga hõlpsamini manööverdada ja transportida, kui mootor ei tööta.

Kiirust reguleeriva hoova kasutamine

Kiirust reguleerival hooval on 6 edasikäigu ja 2 tagasikäigu asendit. Kiiruse muutmiseks vabastage veohoob ja lükake kiirust reguleeriv hoob soovitud asendisse (Joonis 18). Hoob lukustub igal valitud kiirusel vastavasse sälku.

g322971

Teo/tiiviku hoova kasutamine

 1. Teo/tiiviku ajami rakendamiseks vajutage parem hoob (tigu/tiivik) vastu käepidet (Joonis 19).

  g322975
 2. Teo või tiiviku vabastamiseks laske parem hoob lahti.

  Important: Kui rakendate nii teo/tiiviku hoova kui ka veohoova, lukustab veohoob teo/tiiviku hoova asendisse, vabastades teie parema käe. Mõlema hoova vabastamiseks laske vasakust (vedu) hoovast lahti.

 3. Ärge kasutage masinat juhul, kui tigu ja tiivik jätkavad teo/tiiviku hoova vabastamisel pöörlemist. Kontrollige teo/tiiviku trossi, vt jaotis Teo/tiiviku trossi kontrollimine ja reguleerimine, ja vajaduse korral reguleerige. Vastasel korral viige masin hoolduseks volitatud teenindusse.

  Hoiatus

  Võite ennast või teisi tõsiselt vigastada juhul, kui tigu ja tiivik jätkavad teo/tiiviku hoova vabastamisel pöörlemist.

  Ärge kasutage masinat. Hoolduseks viige see volitatud teenindusse.

Quick Stick®-i kasutamine

Note: Sulguri vabastamiseks ja Quick Stick®-i kasutamiseks vajutage sinine nupp lõpuni alla.

g030118

Ummistunud väljutustoru puhastamine

Hoiatus

Kui tigu/tiivik töötab, kuid väljutustoru ei väljuta lund, võib väljutustoru olla ummistunud.

Ärge kunagi puhastage ummistunud väljutustoru kätega. See võib kehavigastusi põhjustada.

 • Väljutustoru ummistusest vabastamiseks püsige töökohas ning vabastage vasak (vedu) hoob. Tigu/tiiviku käitamise ajal suruge käepidemed alla, et tõsta masina esiosa kõnniteelt mõne sentimeetri võrra kõrgemale. Seejärel laske käepidemest lahti, et masina esiosa vastu kõnniteed põrutada. Vajaduse korral korrake, kuni lumi väljutustorust välja tuleb.

 • Juhul kui te ei saa väljutustoru ummistust masina esiosa põrutades lahti, lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud ning seejärel kasutage väljutustoru puhastamiseks lumekaabitsat (Joonis 9).

  Important: Väljutustoru ummistusest vabastamiseks masina esiosa kõnniteele põrutamise teel võib põhjustada tõkiste liikumist. Reguleerige tõkiseid ja keerake tõkiste poldid korralikult kinni; vt jaotis Tõkiste ja puhastusplaadi kontrollimine ja reguleerimine.

Kasutusnõuanded

Oht

Masina töötamise ajal tiivik ja tigu pöörlevad ning võivad käsi või jalgu vigastada või amputeerida.

 • Enne masina reguleerimist, puhastamist, ülevaatamist, tõrkeotsingut või remontimist lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud. Lahutage juhe süüteküünlast ja hoidke see pistikust eemal, et keegi kogemata mootorit ei käivitaks.

 • Vabastage väljutustoru ummistusest; vt jaotist Ummistunud väljutustoru puhastamine. Väljutustorust ummistuse eemaldamiseks kasutage lumekaabitsat (Joonis 10), mitte käsi.

 • Püsige masinaga töötamise ajal käepidemete taga ja väljalaskeavast eemale.

 • Hoidke oma nägu, käed, jalad ja mis tahes muu kehaosa või riietus varjatud, liikuvatest või pöörlevatest osadest eemale.

Hoiatus

Tiivikult võib viskuda kive, mänguasju ja muid võõrkehi, põhjustades teile või kõrvalseisjatele tõsiseid tervisekahjustusi.

 • Hoidke ala puhtana kõigist sellistest objektidest, mida tigu võib sisse korjata ja välja paisata.

 • Hoidke kõik lapsed ja lemmikloomad tööpiirkonnast eemal.

 • Lumest puhastamise ajal seadke ja hoidke gaasihoob alati kiires asendis FAST“.

 • Kui mootor koormuse tõttu aeglustub või rattad libisevad, seadke masin madalamale käigule.

 • Kui masina esiosa tõuseb üles, seadke masin madalamale käigule. Kui esiosa on endiselt üleval, tõstke masinat käepidemest üles.

Pärast kasutamist

Ohutusteave pärast kasutamist

Üldine ohutus

 • Ärge kunagi hoiundage masinat kütusepaagis oleva kütusega hoones, kus on süttimisallikad, näiteks veesoojendid, kütteseadmed või kuivatid. Enne masina hoiundamist kinnistes ruumides laske mootoril maha jahtuda.

 • Kui hoiundate masinat kauem kui 30 päeva, vt olulist teavet jaotisest Enne hoiulepanemist.

 • Laske masinal mõned minutid pärast kasutamist töötada, et vältida kogumiskorpuse ja tiiviku jäätumist.

Külmumise vältimine pärast kasutamist

 • Lumistes ja külmades oludes võivad mõned juhtimisseadmed ja liikuvad osad külmuda. Ärge kasutage jäätunud juhtseadiste käsitsemisel liigset jõudu. Kui teil tekib raskusi mõne juhtseadise või osa käsitlemisega, käivitage mootor ja laske sellel mõned minutid töötada.

 • Pärast masina kasutamist laske mootoril mõned minutid töötada, et vältida liikuvate osade jäätumist. Korpusesse allesjäänud lume eemaldamiseks rakendage tigu/tiivik. Pöörake Quick Sticki hooba, et vältida selle jäätumist. Lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud ning seejärel eemaldage masinalt jää ja lumi.

 • Kui mootor on välja lülitatud, tõmmake tagasitõmbevedruga starteri käepidet mitu korda ja vajutage üks kord elektrilisele käivituslülitile, et vältida nende jäätumist.

Hooldus

Soovitatav hooldusgraafik

HooldusintervallidHooldustoimingud
Pärast esimest 2 tundi
 • Kontrollige veotrossi ja vajaduse korral reguleerige.
 • Kontrollige teo/tiiviku trossi ja vajaduse korral reguleerige.
 • Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli.
 • Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige mootoriõli taset ja vajaduse korral lisage õli.
 • Iga 100 tunni järel
 • Asendage süüteküünal.
 • Kord aastas
 • Kontrollige tõkiseid ja puhastusplaati, vajaduse korral seadistage.
 • Kontrollige veotrossi ja vajaduse korral asendage või reguleerige.
 • Kontrollige teo/tiiviku trossi ja vajaduse korral asendage või reguleerige.
 • Kontrollige tiguülekande õli ja vajaduse korral lisage õli.
 • Vahetage mootoriõli.
 • Kord aastas või enne hoiulepanemist
 • Kontrollige rehvirõhku ja täitke need rõhuni 116–137 kPa.
 • Hooaja lõpus tühjendage kütusepaak ning käitage mootorit, et lasta kütusepaagil ja karburaatoril tühjaks joosta.
 • Laske volitatud teenindusel veoajami rihm ja/või teo/tiiviku rihm üle vaadata ja vajaduse korral välja vahetada.
 • Hooldusega seotud ohutusteave

  Enne masina hooldustööde alustamist lugege läbi järgmised ettevaatusabinõud.

  • Enne juhikohalt lahkumist lülitage mootor välja, eemaldage võti ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud. Laske masinal enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiundamist maha jahtuda;

  • Reguleerimise või remondi ajal kandke alati kaitseprille, et kaitsta silmi masinast välja paiskuvate võõrkehade eest.

  • Kontrollige regulaarselt kõiki kinnitusvahendeid, et veenduda masina ohutus töökorras olekus.

  • Ärge muutke mootori regulaatori seadistusi.

   Kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja -tarvikuid.

  Hoolduseks ettevalmistamine

  1. Liigutage masin tasasele pinnale.

  2. Lülitage mootor välja ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.

  3. Lahutage süüteküünal. Vt jaotist Süüteküünla väljavahetamine

  Mootoriõli taseme kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Enne iga kasutamist või iga päev
 • Kontrollige mootoriõli taset ja vajaduse korral lisage õli.
 • g257528

  Tõkiste ja puhastusplaadi kontrollimine ja reguleerimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord aastas
 • Kontrollige tõkiseid ja puhastusplaati, vajaduse korral seadistage.
 • UP1YnaSoruawhLJNvvaEcQ Snow- Adjusting the skids and scraper

  Kontrollige tõkiseid ja puhastusplaati veendumaks, et tigu ei puutuks kokku sillutatud või kruusakattega pinnaga. Kulumise vältimiseks reguleerige tõkiseid ja puhastusplaati vastavalt vajadusele.

  1. Kontrollige rehvirõhku; vt jaotist Rehvirõhu kontrollimine.

  2. Lõdvendage korpuse külgedel asuvate tõkiste mutrid, kuni tõkised vabalt üles-alla liiguvad.

   g019046

   Important: Tigutera peab olema toestatud tõkistele maapinnast kõrgemal.

  3. Veenduge, et puhastusplaat oleks tasasest pinnast 3 mm kõrgemal ja sellega paralleelne.

   Note: Juhul kui katend on pragunenud, krobeline või ebatasane, reguleerige puhastusplaadi tõstmiseks tõkiseid. Kruusa kattega pindade puhul reguleerige tõkiseid veelgi allapoole, et masin kive üles ei korjaks.

  4. Reguleerige tõkiseid allapoole, kuni need on maapinnaga tasa.

  5. Keerake korralikult kinni korpuse külgedel asuvad tõkiste mutrid.

   Note: Lõdvenenud tõkiste kiireks reguleerimiseks toetage puhastusplaat 3 mm kõrgusele katendist ning seejärel reguleerige tõkised allapoole kuni katendini.

   Note: Liigselt kulunud tõkiste korral võite need ümber pöörata ja kasutamata külje katendi poole seada.

  Veotrossi kontrollimine ja reguleerimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 2 tundi
 • Kontrollige veotrossi ja vajaduse korral reguleerige.
 • Kord aastas
 • Kontrollige veotrossi ja vajaduse korral asendage või reguleerige.
 • traction_cable_adjustment_nVCLKGrCt3CaMi9WoGdHHS

  Reguleerige veotrossi, kui masin ei liigu edasi- ega tagasikäigu asendis või liigun veohoova vabastamisel.

  Kui veohoob on vabastatud, veenduge, et veotrossi kronsteini põhi on vastu masina raami (Joonis 21).

  g259431

  Juhul kui veotrossi kronsteini põhi ei ole vastu masina raami, pole vasak (vedu) tross õigesti reguleeritud.

  Veotrossi reguleerimiseks toimige järgnevalt:

  1. lõdvendage kontramutrit;

  2. lõdvendage või pingutage trossipingutit, kuni tross on pingul ja kronsteini põhi on vastu masina raami;

  3. keerake kontramutter kinni (Joonis 24).

   g001021

  Teo/tiiviku trossi kontrollimine ja reguleerimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 2 tundi
 • Kontrollige teo/tiiviku trossi ja vajaduse korral reguleerige.
 • Kord aastas
 • Kontrollige teo/tiiviku trossi ja vajaduse korral asendage või reguleerige.
 • auger_impeller_adjust_mthvXkm9Vsjog8aHqvBih1
  1. Eemaldage 2 kruvi, mis hoiavad rihmakatet paigal (Joonis 25).

  2. Eemaldage rihmakate (Joonis 25).

   g260066
  3. Kui tigu/tiiviku hoob on vabastatud, veenduge, et vahe tigu sidurihoova ja masina raami vahel on 1,5 mm, nagu on kujutatud joonisel Joonis 26.

   g260108
  4. Kui tigu/tiiviku tross pole õigesti reguleeritud, tehke järgmist.

  5. Lõdvendage kontramutrit (Joonis 27).

   g322960
  6. Lõdvendage või pingutage trossipingutit, mis reguleerib trossi pinget (Joonis 27).

  7. Reguleerige trossipingutit, kuni saavutate õige vahe.

  8. Keerake kontramutter kinni.

  9. Paigaldage rihmakattele eelnevalt eemaldatud 2 kruvi.

  10. Kui tigu/tiiviku tross on õigesti reguleeritud, kuid probleem püsib, võtke ühendust volitatud teenindusega.

  Tiguülekande õlitaseme kontrollimine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Kord aastas
 • Kontrollige tiguülekande õli ja vajaduse korral lisage õli.
 • D9HgUkApXL5L7kWfCwL3vX_auger_gearbox_oil
  1. Liigutage masin tasasele pinnale.

  2. Puhastage toruühenduse ümbrus ja eemaldage toru ülekandest (Joonis 28).

   Note: Vajaduse korral kasutage toru eemaldamiseks torutange.

   g257725
  3. Kontrollige õlitaset sobiva mõõteseadmega, näiteks puhta kaablisidemega. Õli peab olema umbes 3,8 cm allpool täiteava (Joonis 29).

   g257737
  4. Kui õlitase on madal, lisage ülekandesse GL-5 või GL-6, SAE 85-95 EP ülekandeõli, seejärel kontrollige õlitaset uuesti.

   Note: Ärge kasutage sünteetilist õli.

  5. Paigaldage toru ülekandesse tagasi.

  Mootoriõli vahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Pärast esimest 5 tundi
 • Vahetage mootoriõli.
 • Kord aastas
 • Vahetage mootoriõli.
 • Võimaluse korral laske mootoril enne õlivahetust mõni minut töötada, kuna soe õli voolab paremini ja kannab rohkem saasteaineid.

  Mootoriõli paak0,95 l*
  Õli viskoossusVt jaotist Joonis 31
  API klassifikatsioonSJ või kõrgem

  * Pärast õli väljalaskmist jääb karterisse jääkõli. Ärge valage karterisse kogu õli. Täitke karter õliga vastavalt järgnevatele juhistele.

  1. Liigutage masin tasasele pinnale.

  2. Puhastage õli väljalaskemutri ümbrus (Joonis 30).

   g016496
  3. Asetage õlivann väljavoolu pikendustoru alla ja eemaldage õli väljalaskemutter.

  4. Laske õlil välja voolata.

   Note: Kõrvaldage kasutatud õli nõuetekohaselt kohalikus jäätmekäitluskeskuses.

  5. Paigaldage õli väljalaskemutter ja keerake see korralikult kinni.

  6. Puhastage õlitäite ühendustoru/mõõtevarda ümbrus.

  7. Keerake mõõtevarras lahti ja eemaldage.

  8. Täitke ettevaatlikult õlitäite ühendustoru kaudu umbes ¾ mootoriõli paagist.

   Eeldatava välistemperatuuri vahemiku jaoks parima õli viskoossuse valimiseks vt joonis Joonis 31:

   g011606
  9. oodake 3 minutit, kuni õli mootorisse voolab;

  10. pühkige mõõtevarras puhta lapiga puhtaks;

  11. sisestage mõõtevarras õlitäite ühendustorusse, keerake sisse ning seejärel eemaldage mõõtevarras;

  12. kontrollige mõõtevardal õlitaset;

   • kui õlitase mõõtevardal on liiga madal, valage õlitäite ühendustorusse ettevaatlikult väike kogus õli, oodake 3 minutit ja 10 korrake 12 toiminguid, kuni õlitase mõõtevardal on õige;

   • kui õlitase mõõtevardal on liiga kõrge, laske üleliigne õli välja, kuni õlitase mõõtevardal on õige.

   Important: Võite mootorit kahjustada, kui mootori käitamise ajal on selle õlitase liiga madal või liiga kõrge.

  13. sisestage mõõtevarras õlitäite ühendustorusse ja keerake korralikult kinni;

  Süüteküünla väljavahetamine

  HooldusintervallidHooldustoimingud
  Iga 100 tunni järel
 • Asendage süüteküünal.
 • Hoiatus

  Süüteküünla väljavahetamine kuuma mootori korral võib põhjustada raskeid põletusi.

  Süüteküünla asendamiseks oodake, kuni mootor on jahtunud.

  Kasutage Toro süüteküünalt või samaväärset (Champion® RN9YC või NGK BPR6ES).

  1. Eemaldage süüteküünla piip (Joonis 32).

   g016645
  2. Puhastage süüteküünla kinnituse ümbrus.

   g360855
  3. Eemaldage ja visake vana süüteküünal ära.

   Note: Süüteküünla eemaldamiseks vajate narrevõtme pikendust.

  4. Uue süüteküünla elektroodide vahe peab olema 0,76 mm, nagu on kujutatud joonisel Joonis 34.

   g001029
  5. Paigaldage uus süüteküünal ja keerake see korralikult kinni, seejärel kinnitage süütejuhe süüteküünla külge.

   Note: Veenduge, et süütejuhe kinnituks täielikult süüteküünla külge.

  Veorihmade väljavahetamine

  Kui teo/tiiviku veorihm või veoajami rihm on kulunud, õlist läbi imbunud või muul viisil kahjustatud, laske volitatud teenindusel rihm välja vahetada.

  Esitule väljavahetamine

  Vajaduse korral asendage esituli (Toro varuosa nr 138-0670).

  1. Eemaldage esitule tagaküljel olev toitejuhe (A joonisel Joonis 35).

  2. Eemaldage esituld kronsteini küljes hoidev polt ja mutter ning seejärel eemaldage vana esituli (B joonisel Joonis 35).

  3. Kinnitage uus esituli kronsteini külge eelnevalt eemaldatud mutri ja poldiga (C joonisel Joonis 35).

  4. Lükake toitejuhe otse esitule tagaküljel olevasse pessa, kuni juhe on kindlalt paigas (D joonisel Joonis 35).

  g326789

  Hoiulepanemine

  Hoiundamisega seotud ohutusteave

  • Enne juhikohalt lahkumist lülitage mootor välja, eemaldage võti ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud. Laske masinal enne seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiundamist maha jahtuda;

  • Kütuseaurud on äärmiselt tule- ja plahvatusohtlikud ning sissehingamisel mürgised. Kui hoiundate toodet kohas, kus esineb lahtist leeki, võivad kütuseaurud süttida ja põhjustada plahvatuse.

  • Ärge hoiundage masinat majas (elukohas) või keldris või muus kohas, kus võivad olla süttimisallikad, näiteks veesoojendid, kütteseadmed, kuivatid, ahjud ja muud seadmed.

  • Ärge kallutage masinat kütusepaagis oleva kütusega ette- ega tahapoole, vastasel juhul võib masinast kütus välja lekkida.

  • Ärge hoiundage masinat nii, et selle käepide on maapinnale kallutatud; vastasel juhul võib õli mootorisilindrisse ja maapinnale lekkida ning mootor ei pruugi käivituda.

  Masina hoiundamine

  1. Aasta viimasel tankimisel lisage värskele kütusele kütusestabilisaatorit vastavalt selle tootja juhistele.

   Important: Ärge hoiundage kütust kauem, kui soovitab kütusestabilisaatori tootja.

  2. Laske mootoril 10 minutit töötada, et kütus kütusesüsteemi laiali valguks.

  3. Laske masinal töötada, kuni mootoril kütus otsa saab.

  4. Pumbake kütust ette ja käivitage mootor uuesti.

  5. Käitage mootorit, kuni see seiskub. Kui mootorit pole enam võimalik käivitada, on kütusesüsteem piisavalt tühi.

  6. Oodake, kuni mootor on jahtunud.

  7. Eemaldage võti.

  8. Puhastage masin põhjalikult.

  9. Katke koorunud värviga pindu volitatud teeninduses saadavaloleva värviga. Enne värvimist lihvige kahjustatud alad ja kasutage metallosade roostetamise vältimiseks roostekaitset.

  10. Pingutage kõik lahtised kruvid, poldid ja kontramutrid. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad.

  11. Katke masin kinni ning hoiundage seda puhtas ja kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

  Masina kasutuselevõtt pärast hoiundamist

  Teostage iga-aastast hooldust vastavalt soovituslikule hooldusgraafikule; vt jaotis .

  Veaotsing

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Elektristarter ei pöörle (ainult elektristarteriga mudelite puhul).
  1. Toitejuhe on pistikupesast või masinast lahti ühendatud.
  2. Toitejuhe on kulunud, korrodeerunud või kahjustatud.
  3. Pistikupesa ei ole pingestatud.
  1. Ühendage toitejuhe pistikupessa ja/või masinaga.
  2. Asendage toitejuhe.
  3. Laske pistikupesa kvalifitseeritud elektrikul pingestada.
  Mootor ei käivitu või käivitub raskelt.
  1. Võti pole süütelukus.
  2. Õhuklapp on väljalülitatud asendis Off“ ja kütuse eelpumbale pole vajutatud.
  3. Kütuse sulgurventiil on suletud.
  4. Gaasihoob pole kiires tööasendis Fast“.
  5. Kütusepaak on tühi või kütus kütusesüsteemis on vana.
  6. Süüteküünla juhe on lõdvenenud või lahti ühendatud.
  7. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  8. Kütuse õhutusava kork on takistatud.
  9. Mootori õlitase karteris on liiga madal või liiga kõrge.
  1. Sisestage võti süütelukku.
  2. Liigutage õhuklapp sisselülitatud asendisse On“ ja pumbake kütust ette 3 korda.
  3. Avage kütuse sulgurventiil.
  4. Liigutage gaasihoob kiiresse tööasendisse Fast“.
  5. Tühjendage kütusepaak ja/või täitke see värske kütusega (mitte üle 30 päeva vana). Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud teenindusega.
  6. Ühendage juhe süüteküünlaga.
  7. Kontrollige süüteküünalt ja vajaduse korral reguleerige sädevahet. Asendage mõlkis, määrdunud või pragunenud süüteküünal.
  8. Eemaldage takistus või asendage õhutusava kork.
  9. Lisage või tühjendage õli, et reguleerida karteri õlitase mõõtevarda märgini Full“.
  Mootor töötab ebaühtlaselt.
  1. Õhuklapp on sisselülitatud asendis On“.
  2. Kütuse sulgurventiil on pooleldi suletud.
  3. Kütusepaak on peaaegu tühi või sisaldab vana kütust.
  4. Süüteküünla juhe on lõdvenenud.
  5. Süüteküünal on mõlkis, määrdunud või sädevahe on vale.
  6. Mootori õlitase karteris on liiga madal või liiga kõrge.
  1. Liigutage õhuklapp väljalülitatud asendisse Off“.
  2. Avage kütuse sulgurventiil.
  3. Tühjendage kütusepaak ja täitke see värske kütusega (kuni 30 päeva vana kütus). Probleemi püsimisel võtke ühendust volitatud teenindusega.
  4. Ühendage juhe süüteküünlaga.
  5. Kontrollige süüteküünalt ja vajaduse korral reguleerige sädevahet. Asendage mõlkis, määrdunud või pragunenud süüteküünal.
  6. Lisage või tühjendage õli, et reguleerida karteri õlitase mõõtevarda märgini Full“.
  Mootor töötab, kuid masin väljutab lund halvasti või üldse mitte.
  1. Gaasihoob pole lumest puhastamise ajal kiires tööasendis Fast“.
  2. Masin liigub lumest puhastamisel liiga kiiresti.
  3. Üritate eemaldada liiga palju lund vaalu kohta.
  4. Üritate eemaldada väga rasket või märga lund.
  5. Väljutustoru on ummistunud.
  6. Tigu/tiiviku veorihm on lõdvenenud või rihmarattalt maas.
  7. Tigu/tiiviku veorihm on kulunud või purunenud.
  1. Liigutage gaasihoob kiiresse tööasendisse Fast“.
  2. Seadke masin madalamale käigule.
  3. Vähendage ühe vaalu kohta eemaldatava lume kogust.
  4. Ärge koormake masinat üle väga raske või märja lumega.
  5. Vabastage väljutustoru ummistusest.
  6. Paigaldage ja/või reguleerige tigu/tiiviku veorihma; hooldusteabe saamiseks vt www.Toro.com või viige seade volitatud teenindusse.
  7. Asendage tigu/tiiviku veorihm; hooldusteabe saamiseks vt www.Toro.com või viige seade volitatud teenindusse.
  Väljutustoru ei lukustu asendisse või ei liigu.
  1. Väljutustoru sulgurit pole korralikult reguleeritud.
  1. Reguleerige väljutustoru sulgurit.
  Masin ei puhasta pinnalt lund korralikult.
  1. Tõkised ja/või puhastusplaat pole korralikult reguleeritud.
  2. Rõhk rehvides pole võrdne.
  1. Reguleerige tõkiseid ja/või puhastusplaati.
  2. Kontrollige ja reguleerige rõhku ühes või mõlemas rehvis.