Inleiding

Deze grondfrees is bedoeld voor gebruik met een Toro compacte werktuigdrager voor het doorbreken van harde grond op particulier of commercieel terrein. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren

Als u service, originele Toro- onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g327141

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheids­symbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding ook twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Transporteer een werktuig nooit als de armen omhoog staan. Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Schakel de machine uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Dit werktuig maakt de voorzijde van de machine tot het zware uiteinde.

 • Laat het werktuig neer als u op hellingen rijdt. Als u het werktuig omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband of wiel over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veiligheid bij gebruik van de grondfrees

 • Machines met wielen: monteer geen tegengewicht op de tractie-eenheid bij gebruik van de grondfrees.

 • Omstanders moeten zich op een afstand van ten minste 15 m van de machine bevinden.

 • Gebruik de grondfrees op zo’n manier dat het puin van de tractie-eenheid wordt weggeslingerd.

 • Blijf uit de buurt van de draaiende tanden terwijl u de grondfrees bedient.

 • Als u een vreemd voorwerp hebt geraakt, moet u de motor uitschakelen, het sleuteltje verwijderen, het werktuig grondig op beschadiging controleren en de schade herstellen alvorens het werktuig opnieuw te starten en te gebruiken.

 • Breng het werktuig altijd omlaag wanneer u de machine uitschakelt of de bestuurderspositie verlaat.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat opslaan.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal93-7321
decal107-9366
decal133-8061

Algemeen overzicht van de machine

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte120 cm
Kantelbreedte102 cm
Lengte51 cm
Hoogte66 cm
Gewicht165 kg

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Monteren en verwijderen van het werktuig

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en demontageprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

Waarschuwing

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

 • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

 • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

 • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

Voorzichtig

Hydraulische koppelingen, hydraulische leidingen/kleppen en hydraulische vloeistof kunnen heet zijn. U kunt zich verbranden als u hete onderdelen aanraakt.

 • Draag handschoenen als u werkt aan de hydraulische koppelingen.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de hydraulische onderdelen aanraakt.

 • Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met gemorste hydraulische vloeistof.

De grondfrees starten

 1. Start de motor van de tractie-eenheid en zet de gashendel op HOOG STATIONAIR.

 2. Schakel de hulphydrauliek in.

 3. Laat de grondfrees langzaam neer op de grond.

 4. Beweeg de tractie-eenheid naar voren of naar achteren zoals gewenst.

  Note: Draai de rotor in dezelfde richting dat de tractie-eenheid beweegt zodat de rotor doeltreffend kan werken. De draairichting van de rotor wordt geregeld door de hydraulische bediening van de tractie-eenheid; raadpleeg de volgende tabel.

  Important: Schakel de hulphydrauliek uit en wacht tot de rotor volledig is gestopt voordat u de richting van de rotor verandert.

  Richting rotorRijrichting
  GraphicGraphic
  GraphicGraphic

Transportstand

Bij het transporteren van het werktuig moet u dit zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel het werktuig naar achteren.

g271854

Tips voor bediening en gebruik

 • Verwijder afval, takken rotsen en steen uit het werkgebied voordat u de gaat frezen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

 • Maai en verwijder hoog gras en onkruid voordat u gaat frezen om te voorkomen dat gras en onkruid zich rond de rol wikkelen.

 • Start het frezen altijd met de laagst mogelijke rijsnelheid. Verhoog de snelheid als de omstandigheden dit toelaten.

 • Zet de gashendel altijd op vol (maximaal toerental).

 • Als de rotor vastloopt, vertraag dan de rijsnelheid of verminder de rotordiepte door de rotor omhoog te brengen.

 • Frees niet onder natte omstandigheden. Aarde die aan de rotor en de tanden kleeft, vermindert de prestaties.

 • Het kan nodig zijn om meerdere werkgangen uit te voeren wanneer u in zode of verdichte grond werkt.

 • Frees in lange, rechte werkgangen. Maak geen bochten terwijl de grondfrees in de grond zit, want dat kan schade aan de uitrusting veroorzaken.

 • Vermijd overmatig frezen van de grond, want fijn gefreesde grond neemt niet gemakkelijk vocht op en er kunnen plassen water ontstaan.

 • Bij het frezen van harde, compacte, zeer droge of onbewerkte grond, moet u de grondfrees zo optillen dat alleen de bovenste laag van de grond wordt doorboord. Tijdens de volgende werkgangen kan u dieper frezen.

 • Gebruik de grondfrees op zo’n manier dat de grond van u weg wordt geslingerd.

 • Wacht tot de grondfrees tot stilstand is gekomen voordat u de draairichting verandert.

 • Als een rots of een ander obstakel in de tanden van de grondfrees terechtkomt, moet u de richting van de rotatie omkeren om deze los te maken.

Onderhoud

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Na de eerste 5 bedrijfsuren
 • De aandrijfketting smeren.
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de tanden(indien nodig vervangen).
 • Controleer de bouten van de tanden en zet ze vast(indien nodig vervangen).
 • Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage, beschadigingen als gevolg van weersinvloeden en de inwerking van chemicaliën.(Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.)
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • Smeer het lager van de as(onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • De aandrijfketting smeren.
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Vóór de stalling
 • Smeer het lager van de as
 • Smeer de aandrijfketting.
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Smeer het lager van de as.
 • Beschadigde oppervlakken bijwerken.
 • Voorzichtig

  Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

  Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

  De grondfrees smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Smeer het lager van de as(onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • Vóór de stalling
 • Smeer het lager van de as
 • Type vet: vet voor algemene doeleinden

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de hulphydrauliek uit.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Reinig de smeernippels met een doek.

   g327246
  4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel.

  5. Spuit vet in de nippels totdat er nieuw vet bij de lagers naar buiten komt.

  6. Overtollig vet wegvegen.

  De aandrijfketting smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 5 bedrijfsuren
 • De aandrijfketting smeren.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • De aandrijfketting smeren.
 • Vóór de stalling
 • Smeer de aandrijfketting.
 • Type smeermiddel: commercieel kettingsmeermiddel

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de hulphydrauliek uit.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de kap van de aandrijfketting.

   g327247
  4. Breng een commercieel kettingsmeermiddel aan op de kettingoverspanningen.

  5. Monteer de kap van de aandrijfketting.

  De spanning van de aandrijfketting afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 5 bedrijfsuren
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Vóór de stalling
 • De spanning van de aandrijfketting afstellen.
 • Note: Er moet 1 tot 2 cm speling zijn in de ketting, gemeten halverwege tussen de tandwielen.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de hulphydrauliek uit.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de kap van de aandrijfketting (Figuur 6).

  4. Draai de 2 bouten van de montageplaat van de hydraulische motor los (Figuur 6).

  5. Beweeg de hydraulische motor met de afstelbout omhoog om de aandrijfketting vast te zetten (Figuur 6).

   g031234
  6. Nadat u de ketting op de juiste spanning hebt afgesteld, draait u de afstelbout en de bouten van de montageplaat van de hydraulische motor vast (Figuur 6).

   Note: Als u de ketting niet meer op de juiste spanning kunt brengen met de afstelbout of als de ketting herhaaldelijk defect raakt, dient u de ketting te vervangen.

  7. Monteer de kap van de aandrijfketting.

  De tanden van de grondfrees vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de tanden(indien nodig vervangen).
 • Controleer de bouten van de tanden en zet ze vast(indien nodig vervangen).
 • Note: Versleten of botte tanden hebben een nadelig effect op de prestaties van de grondfrees.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de hulphydrauliek uit.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Monteer de tanden zo dat er 2 linker tanden en 2 rechter tanden zijn op elke naaf (Figuur 7).

   g030786

   Note: De snijkanten van de tanden moeten naar de achterkant van de grondfrees gericht zijn.

  4. Draai de montagebouten van de tand vast met een torsie van 85 tot 104 N·m.

  Hydraulische leidingen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage, beschadigingen als gevolg van weersinvloeden en de inwerking van chemicaliën.(Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.)
 • Waarschuwing

  Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

  • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

  • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Controleer de toestand van de aandrijfketting. Stel de ketting af en smeer ze.

  3. Alle smeerpunten smeren.

  4. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.

  5. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  6. Stal de grondfrees in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek de grondfrees af om deze te beschermen en schoon te houden.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  De grondfrees werkt niet.
  1. Een hydraulische koppeling is niet goed aangesloten.
  2. Een of meer hydraulische koppelingen zijn beschadigd.
  3. Er is een obstructie in een hydraulische slang.
  4. De hulpklep van de tractie-eenheid gaat niet open.
  5. Er zit een obstructie in de grondfrees (bv. steen of wortel).
  6. Een aandrijfketting is gebroken.
  7. Een aandrijfketting is los.
  8. Een hydraulische klep werkt niet goed.
  9. Een aandrijfmotor werkt niet goed.
  1. Controleer alle koppelingen en draai deze vast.
  2. Controleer de koppelingen en vervang defecte koppelingen.
  3. Zoek de obstructie en verwijder deze.
  4. Herstel de hulpklep.
  5. Zoek de obstructie en verwijder deze.
  6. Repareer of vervang de ketting.
  7. Stel de spanning van de ketting af.
  8. Repareer of vervang de hydraulische klep.
  9. Repareer of vervang de aandrijfmotor.