Wprowadzenie

Zraszacz murawy to dedykowany pojazd do zraszania trawników i jest przeznaczony do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Służy on głównie do zraszania starannie utrzymanych trawników w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych oraz na terenach komercyjnych.

Ta maszyna została zaprojektowana do użytku głównie w terenie i nie jest przeznaczona do częstego używania na drogach publicznych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com, aby uzyskać więcej informacji, w tym wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe, informacje na temat akcesoriów oraz pomoc w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Zapisz te numery w przeznaczonym do tego miejscu na niniejszej stronie.

Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeżeli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g237021

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze zamówić można u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe użytkowanie lub czynności serwisowe przeprowadzane przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa (Rysunek 2), który oznacza: Przestroga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo — zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą SAE J2258.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • W celu ochrony przed kontaktem ze środkami chemicznymi korzystaj z właściwego sprzętu ochrony osobistej. Substancje chemiczne używane w układzie zraszania mogą być niebezpieczne i toksyczne.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżaj się do wylotów dysz spryskujących ani uwalnianej substancji. Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli maszyna jest wyposażona w stacyjkę) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

W instrukcji tej nie opisano całego osprzętu pasującego do maszyny. Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczanej z każdym urządzeniem.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941

Montaż

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Note: Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje dotyczące układu sterowania zraszaniem znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do układu.

Important: Zraszacz sprzedawany jest bez dysz zraszających.Korzystanie ze zraszacza wymaga pozyskania i zamontowania dysz. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych zestawów sekcji i akcesoriów, udaj się do autoryzowanego dystrybutora firmy Toro. Po zamontowaniu dysz i przed pierwszym użyciem zraszacza skalibruj przepływ zraszacza i zawory obejścia sekcji tak, aby po wyłączeniu 1 lub więcej sekcji ciśnienie i prędkość zraszania pozostawały niezmienione. Patrz Kalibracja przepływu zraszacza i Kalibracja zaworów obejścia sekcji.

Instalacja przyłącza do napełniania bez rozpryskiwania się cieczy

Części potrzebne do tej procedury:

kolanko 90°1
Szybkozłączka1
Adapter węża1
Wspornik przyłącza napełniania1
Śruba kołnierzowa (5/16 x ¾ cala)1
Przewód przeciwdziałający rozpryskiwaniu1
 1. Umieść wspornik przyłącza napełniania na gwintowanym otworze w zbiorniku i przykręć go śrubą kołnierzową (5/16 x ¾ cala) w sposób pokazany na Rysunek 3.

  g001488
 2. Przełóż gwintowany koniec kolanka 90° przez otwór we wsporniku i przykręć do niego szybkozłącze, mocując kolanko do wspornika (Rysunek 3).

  Note: Ustaw złącze otwartym końcem w stronę dużego otworu we wsporniku, a następnie ustaw wspornik tak, aby podczas napełniania strumień wody wpadał do niego.

 3. Zamontuj złącze adaptera węża do szybkozłącza (Rysunek 3).

 4. Zablokuj adapter, przekręcając dźwignie w stronę wspornika, a następnie zamocuj je zawleczkami (Rysunek 3).

 5. Zamontuj przewód przeciwdziałający rozpryskiwaniu, przekładając go przez otwór we wsporniku i mocując do karbowanego końca złącza kolankowego 90° (Rysunek 3).

  Important: Nie przedłużaj przewodu, aby sięgał do cieczy w zbiorniku.

Przegląd produktu

g033285
g033286
g204239

Pedał przyspieszania

Pedał przyspieszania (Rysunek 7) daje operatorowi możliwość zmiany prędkości jazdy zraszacza. Wciśnięcie pedału spowoduje zwiększenie prędkości jazdy. Zwolnienie pedału spowoduje zmniejszenie prędkości jazdy zraszacza i ustawienie obrotów jałowych silnika.

g023035

Pedał sprzęgła

Naciśnij do końca pedał sprzęgła (Rysunek 7), aby rozłączyć sprzęgło podczas uruchamiania silnika lub zmiany biegów. Zwalniaj pedał płynnie, gdy bieg jest włączony, aby uniknąć zbędnego zużycia przekładni i innych powiązanych części.

Important: Nie manipuluj pedałem sprzęgła podczas pracy. Musisz całkowicie zwolnić pedał sprzęgła. W przeciwnym razie sprzęgło będzie się ślizgać, co powoduje jego przegrzewanie i przedwczesne zużycie. Nie używaj sprzęgła, aby utrzymywać maszynę w bezruchu na pochyłości; możesz w ten sposób uszkodzić sprzęgło.

Pedał hamulca

Pedał hamulca służy do zatrzymania lub spowolnienia zraszacza (Rysunek 7).

Ostrożnie

W przypadku zużycia lub niewłaściwego ustawienia hamulców może dojść do obrażeń ciała.

Jeżeli możesz wcisnąć pedał hamulca do głębokości 2,5 cm nad podłogą, wyreguluj lub napraw hamulce.

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy jest obsługiwany za pomocą dużej dźwigni z lewej strony fotela (Rysunek 8). Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi zraszacza, zawsze przed opuszczeniem fotela zaciągnij hamulec postojowy. Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do góry i do tyłu. Aby wyłączyć go, pchnij dźwignię do przodu i w dół. Jeżeli zraszacz jest zaparkowany na pochyłym podłożu, zaciągnij hamulec postojowy i podłóż klocki po stronie kół znajdującej się niżej.

g023036

Funkcja wspomagania jazdy po wzniesieniach

Funkcja wspomagania jazdy po wzniesieniach zapobiega stoczeniu się lub gwałtownemu ruchowi zraszacza na wzniesieniu poprzez chwilowe utrzymanie zraszacza w miejscu, gdy operator przekłada stopę z pedału hamulca na pedał przyspieszenia. Aby uaktywnić funkcję wspomagania jazdy po wzniesieniach, należy nacisnąć pedał sprzęgła i mocno nacisnąć pedał hamulca. Po uaktywnieniu funkcji wspomagania jazdy po wzniesieniach na wyświetlaczu InfoCenter pojawi się ikona wspomagania; patrz Podręcznik oprogramowania zraszacza murawy Multi Pro 1750. Funkcja wspomagania jazdy po wzniesieniach utrzymuje maszynę w miejscu przez 2 sekundy od zwolnienia pedału hamulca.

Note: Ponieważ funkcja wspomagania jazdy po wzniesieniach unieruchamia zraszacz tylko tymczasowo, nie można jej stosować zamiast hamulca postojowego.

Blokada mechanizmu różnicowego

Blokada mechanizmu różnicowego pozwala na zablokowanie tylnej osi w celu zwiększenia przyczepności. Blokadę mechanizmu różnicowego (Rysunek 6) można włączyć, gdy pojazd jest w ruchu. Przesuń dźwignię do przodu i w prawo, aby włączyć blokadę.

Note: W celu załączenia lub wyłączenia blokady mechanizmu różnicowego konieczne może być jechanie maszyną do przodu z jednoczesnym wykonaniem niewielkiego skrętu.

Ostrożnie

Skręcanie przy włączonej blokadzie mechanizmu różnicowego może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Podczas wykonywania ostrych skrętów lub przy dużych prędkościach nie należy używać blokady mechanizmu różnicowego; patrz rozdział Korzystanie z blokady mechanizmu różnicowego.

Element sterujący ssania

Włącznik ssania to niewielka gałka znajdująca się za wybierakiem zakresu (Rysunek 6). Pociągnij do góry włącznik ssania przy uruchamianiu zimnego silnika. Po uruchomieniu silnika należy wyregulować ssanie w celu zapewnienia płynnej pracy silnika. Pchnij włącznik ssania w dół do położenia WYłąCZONEGO tak szybko, jak to możliwe. Rozgrzany silnik wymaga niewielkiej ilości lub nie wymaga ssania.

Wybierak zakresu

Wybierak zakresu (Rysunek 6) posiada 5 położeń: 3 biegi do jazdy do przodu, POłOżENIE NEUTRALNE oraz BIEG WSTECZNY. Silnik można uruchomić tylko wtedy, gdy wybierak zakresu znajduje się w POłOżENIU NEUTRALNYM.

Wyłącznik zapłonu (stacyjka)

Wyłącznik zapłonu (Rysunek 6) posiada 3 położenia: STOP (wył.), RUN (praca) i START (rozruch). Aby uruchomić silnik, przekręć kluczyk w prawo do położenia ROZRUCHU. Po uruchomieniu silnika zwolnij go (wróci wtedy do położenia PRACY). Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA.

Przełącznik reflektorów

Przełącznik ten służy do włączania świateł przednich (Rysunek 6). Popchnij go do przodu, aby włączyć światła, i do tyłu, aby je wyłączyć.

Przycisk blokady przepustnicy/prędkości jazdy

Po ustawieniu wybieraka zakresu w POZYCJI NEUTRALNEJ można zwiększyć prędkość silnika do wymaganych obrotów, a następnie — naciskając przycisk znajdujący się poniżej wyświetlacza InfoCenter — utrzymać wybraną prędkość obrotową silnika. Jest to niezbędne podczas mieszania środków chemicznych, gdy maszyna nie porusza się lub przy używaniu osprzętu takiego jak zraszacz ręczny (Rysunek 6).

Important: Przełącznik działa tylko w POłOżENIU NEUTRALNYM wybieraka zakresu i przy załączonym hamulcu postojowym.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik paliwa znajduje się na zbiorniku paliwa, po lewej stronie maszyny. Wskazuje on ilość paliwa w zbiorniku.

Nadrzędny przełącznik zraszania

Nadrzędny przełącznik zraszania (Rysunek 6) znajduje się z boku konsoli po prawej stronie fotela operatora. Pozwala on na włączenie i wyłączenie zraszania. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć układ zraszający.

Przełączniki lewej, centralnej i prawej sekcji

Przełączniki sekcji lewej, centralnej i prawej znajdują się na panelu sterowania (Rysunek 6). Popchnij dany przełącznik do przodu, aby włączyć odpowiednią sekcję lub pociągnij do tyłu, aby ją wyłączyć. Po włączeniu danego przełącznika zapala się lampka na przełączniku. Przełączniki te działają na sekcje zraszacza tylko wtedy, gdy włączony jest nadrzędny przełącznik zraszania.

Przełącznik pompy

Przełącznik pompy znajduje się na panelu sterowania po prawej stronie fotela (Rysunek 6). Popchnij przełącznik do przodu, aby włączyć pompę, i pociągnij do tyłu, aby ją wyłączyć.

Important: Aby uniknąć uszkodzenia napędu pompy, przełącznik pompy działa tylko przy niskich obrotach biegu jałowego.

Przełącznik szybkości dawkowania

Przełącznik szybkości dawkowania znajduje się na panelu sterowania po prawej stronie fotela (Rysunek 6). Naciśnij przełącznik do przodu i przytrzymaj, aby zwiększyć ciśnienie w układzie zraszania, lub naciśnij go do tyłu, aby zmniejszyć ciśnienie.

Przełącznik nadzoru (blokada dawki)

Przełącznik nadzoru znajduje się na panelu sterowania po prawej stronie fotela (Rysunek 6). Przekręć kluczyk w lewo do położenia BLOKADY, aby wyłączyć przełącznik szybkości dawkowania i uniemożliwić komukolwiek przypadkową zmianę wielkości dawki. Przekręć kluczyk w prawo do położenia ODBLOKOWANEGO, aby włączyć przełącznik szybkości dawkowania.

Przełączniki podnoszenia sekcji wysięgników

Przełączniki podnoszenia wysięgników znajdujące się na panelu sterowania służą do unoszenia zewnętrznych sekcji wysięgnikowych.

Licznik godzin

Licznik godzin wskazuje całkowitą liczbę godzin pracy silnika. Liczba ta jest wyświetlana na pierwszym ekranie wyświetlacza InfoCenter. Licznik godzin uruchamia się z chwilą przekręcenia kluczyka w stacyjce do pozycji PRACY.

Lokalizacje przełącznika znaczników pianowych (opcjonalne)

Po zamontowaniu zestawu do znaczników pianowych do panelu sterowania zostaną dodane przełączniki sterujące ich pracą. W tych miejscach znajdują się zaślepki z tworzywa sztucznego.

Zawór regulacji dawki (szybkości dawkowania)

Zawór ten, znajdujący się za zbiornikiem (Rysunek 9), służy do sterowania ilością cieczy dostarczanej do sekcji lub szybkością powrotu do zbiornika.

g204247

Nadrzędny zawór zraszania

Nadrzędny zawór zraszania (Rysunek 9) służy do sterowania przepływem cieczy kierowanym do przepływomierza i zaworów sekcji.

Przepływomierz

Przepływomierz mierzy natężenie przepływu cieczy, wyświetlane następnie w systemie InfoCenter (Rysunek 9).

Zawory obejścia sekcji

Zawory te służą do włączania/wyłączania prawej, centralnej i lewej sekcji (Rysunek 9).

Zawór odcinający obejścia sekcji

Po wyłączeniu danej sekcji obejście sekcji kieruje przepływ cieczy dla danej sekcji z powrotem do zbiornika. Zawory obejścia sekcji można regulować w celu zapewnienia stałego ciśnienia w układzie niezależnie od liczby włączonych sekcji. Patrz Regulacja zaworów obejścia sekcji.

Zawór mieszania

Zawór ten znajduje się z tyłu zbiornika (Rysunek 9). Po włączeniu mieszania ciecz jest kierowana przez dysze mieszające w zbiorniku. Po wyłączeniu mieszania ciecz jest kierowana do króćca ssącego pompy.

Manometr

Manometr znajduje się na panelu sterowania (Rysunek 6). Wskaźnik ten informuje o ciśnieniu cieczy w układzie, w kPa oraz psi.

Wyświetlacz LCD InfoCenter

Wyświetlacz LCD InfoCenter wyświetla informacje o maszynie i akumulatorze, takie jak aktualny stan naładowania akumulatora, prędkość, informacje diagnostyczne i inne (Rysunek 6).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku oprogramowania zraszacza Multi Pro 1750.

Zawór regulacji mieszania

Zawór regulacji mieszania służy do ograniczania przepływu kierowanego do obwodu mieszania. Zapewnia on dodatkowy przepływ do sekcji.

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Masa ze standardowym układem zraszania, z pustym zbiornikiem, bez operatora953 kg
Masa ze standardowym układem zraszania, z pełnym zbiornikiem, bez operatora1678 kg
Maksymalna masa całkowita pojazdu (na równym podłożu)1814 kg
Długość całkowita ze standardowym układem zraszania343 cm
Wysokość całkowita ze standardowym układem zraszania191 cm
Wysokość całkowita ze standardowym układem zraszania, do górnej krawędzi sekcji w pozycji transportowej246 cm
Szerokość całkowita ze standardowym układem zraszania, z sekcjami w pozycji transportowej178 cm
Prześwit14 cm
Rozstaw osi155 cm
Pojemność zbiornika (z wymaganym przez CE przelewem 5%)662 litry

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  • Skrzynię biegów ustaw w położeniu NEUTRALNYM (manualna) lub PARKOWANIE (automatyczna).

  • Zaciągnij hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

  • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli nie działa ona w sposób prawidłowy lub jest uszkodzona w jakikolwiek sposób. Usuń tę usterkę przed przystąpieniem do użytkowania maszyny lub osprzętu.

 • Przed wprowadzeniem ciśnienia do układu upewnij się, że wszystkie złącza przewodów cieczowych są szczelne i wszystkie węże hydrauliczne są w dobrym stanie.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgasić wszelkie źródła ognia, takie jak papieros, cygaro lub fajka.

 • Używaj wyłącznie odpowiednich pojemników na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Bezpieczeństwo chemiczne

Substancje chemiczne używane w układzie zraszania mogą być niebezpieczne i toksyczne dla operatora, osób postronnych i zwierząt. Mogą niszczyć rośliny, glebę i inne mienie.

 • Zapoznaj się z informacjami na każdej substancji chemicznej. Zrezygnuj z używania zraszacza lub pracy z nim, jeżeli takie informacje nie są dostępne.

 • Przed rozpoczęciem pracy z układem zraszania upewnij się, że układ został zneutralizowany i trzykrotnie wypłukany zgodnie z zaleceniami producenta środków chemicznych, a wszystkie zawory zostały otwarte i zamknięte po 3 razy.

 • Upewnij się, że w pobliżu znajduje się wystarczający zapas czystej wody i mydła. Natychmiast zmyj wszelkie substancje chemiczne, z jakimi będzie miało styczność Twoje ciało.

 • Uważnie przeczytaj etykiety przedstawiające zagrożenia chemiczne oraz karty charakterystyki substancji (SDS) dla wszystkich używanych środków chemicznych i stosuj się do nich, a także stosuj zabezpieczenia osobiste zgodne z zaleceniami producenta środków chemicznych.

 • Używając środków chemicznych, zawsze stosuj ochronę ciała. W celu ochrony przed kontaktem ze środkami chemicznymi korzystaj z właściwych środków ochrony osobistej, takich jak:

  • okulary ochronne, gogle i/lub maska ochronna na twarz

  • kombinezon chemiczny

  • aparat oddechowy lub maska z filtrem

  • rękawice odporne na działanie substancji chemicznych

  • obuwie gumowane lub inne kryjące całe stopy

  • czyste ubrania do zmiany, mydło oraz ręczniki jednorazowe do umycia się

 • Przed używaniem środków chemicznych lub manipulowaniem nimi odbądź właściwe szkolenie.

 • Używaj środków chemicznych właściwych dla danego zadania.

 • Przestrzegaj instrukcji producenta środków chemicznych dotyczących bezpiecznego stosowania tego rodzaju produktów. Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia w układzie rozprowadzającym.

 • Nie napełniaj, nie kalibruj ani nie czyść maszyny, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, dzieci lub zwierzęta.

 • Wszelkie operacje z substancjami chemicznymi wykonuj wyłącznie w dobrze przewietrzanym miejscu.

 • Podczas pracy ze środkami chemicznymi nie spożywaj pokarmów, nie pij i nie pal.

 • Nie próbuj oczyścić dysz zraszających poprzez przedmuchiwanie ich lub wkładanie do ust.

 • Zawsze myj dłonie i inne odsłonięte części ciała natychmiast po pracy z substancjami chemicznymi.

 • Substancje chemiczne przechowuj w oryginalnych opakowaniach ustawione w bezpiecznym miejscu.

 • Niewykorzystane substancje chemiczne oraz ich opakowania utylizuj we właściwy sposób zgodnie z zaleceniami producenta środków chemicznych oraz w sposób wymagany przepisami prawa.

 • Substancje chemiczne, jak i ich opary są szkodliwe. Nigdy nie wchodź do zbiornika ani nie trzymaj głowy nad otworem lub w otworze zbiornika.

 • Przestrzegaj wszelkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących rozprowadzania lub opryskiwania środkami chemicznymi.

Przygotowanie maszyny

Sprawdzenie oleju silnikowego

Silnik jest dostarczany ze skrzynią korbową napełnioną olejem. Mimo to przed i po pierwszym uruchomieniu silnika należy sprawdzić poziom oleju.

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu.

 2. Wyciągnij wskaźnik poziomu i przetrzyj go czystą szmatką (Rysunek 10).

 3. Wsuń wskaźnik poziomu do rurki i upewnij się, że jest wsunięty do końca. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i sprawdź poziom oleju.

  g023037
 4. Jeśli poziom oleju jest niski, odkręć korek wlewu znajdujący się na pokrywie zaworu (Rysunek 10) i dolej wystarczająco dużo oleju, aby jego poziom wzrósł do oznaczenia FULL (pełny) na wskaźniku poziomu; właściwy typ i lepkość oleju są podane w rozdzialeWymiana oleju silnikowego.

  Note: Dodawaj olej powoli i w trakcie tej czynności sprawdzaj jego poziom. Nie przepełniaj zbiornika.

 5. Wsuń wskaźnik poziomu do oporu w swoje miejsce.

Sprawdź ciśnienie powietrza w oponie

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Codziennie lub co 8 godzin sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
 • Napompuj opony do ciśnienia 138 kPa. Sprawdź opony pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  Note: Wymień zużyte lub uszkodzone opony.

  Dolewanie paliwa

  Specyfikacja paliwa

  PaliwoUżywaj wyłącznie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2).
  Biopaliwo z etanolemUżywaj mieszankę benzyny bezołowiowej zawierającą do 10% objętości etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru metylowo-tert-butylowego). Etanol i MTBE nie są takie same.
  Nie można stosować benzyny zawierającej 15% objętości etanolu. Nie należy stosować benzyny zawierającej w ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Stosowanie niezatwierdzonej benzyny może doprowadzić do problemów z pracą maszyny lub uszkodzić silnik, przy czym uszkodzenia takie mogą nie być objęte gwarancją.

  Important: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny.

  • Nie należy stosować benzyny zawierającej metanol.

  • Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.

  • Nie należy dodawać oleju do benzyny.

  Uzupełnianie zbiornika paliwa

  Zbiornik paliwa mieści ok. 19 litrów paliwa.

  Note: Korek wlewu paliwa zawiera wskaźnik pokazujący poziom paliwa, sprawdzaj często jego stan.

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa (Rysunek 11).

   g023038
  3. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  4. Napełnij zbiornik do wysokości ok. 25 mm poniżej górnej powierzchni zbiornika (dolnej krawędzi szyjki wlewu).

   Note: Ta pusta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie wlewaj nadmiernej ilości płynu do zbiornika.

  5. Załóż poprawnie korek zbiornika paliwa.

  6. Wytrzyj rozlane paliwo.

  Docieranie nowego pojazdu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Aby zapewnić odpowiednią wydajność i długi okres eksploatacji zraszacza, przez pierwsze 100 godzin pracy przestrzegaj następujących wytycznych.
  • Regularnie sprawdzaj poziomy oleju silnikowego i płynów oraz zwracaj uwagę na objawy przegrzania jakiegokolwiek elementu zraszacza.

  • Po uruchomieniu zimnego silnika, przed zwiększeniem prędkości jazdy pozwól mu się rozgrzać przez około 15 sekund.

  • Aby zapewnić optymalną pracę układu hamulcowego, wykonaj docieranie hamulców w następujący sposób:

   1. Nalej do zbiornika 454 litry wody.

   2. Przejedź maszyną na równy, otwarty obszar.

   3. Jedź maszyną z pełną prędkością.

   4. Naciśnij gwałtownie pedał hamulca.

    Note: Zatrzymaj maszynę w linii prostej bez blokowania kół.

   5. Odczekaj 1 minutę na ostygnięcie hamulców.

   6. Powtórz czynności od 3 do 5 jeszcze 9 razy.

  • Unikaj nadmiernego gazowania silnika.

  • Zmieniaj prędkość jazdy zraszacza podczas pracy. Unikaj gwałtownego przyspieszania i nagłego hamowania.

  • Wszelkie specjalne kontrole przy niewielkich liczbach przepracowanych godzin można znaleźć w rozdziale .

  Przygotowywanie zraszacza

  Dobór dyszy

  Note: Patrz Przewodnik doboru dyszy dostępny u autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  W głowicach rewolwerowych można zamontować do 3 różnych dysz. Aby wybrać odpowiednią dyszę, postępuj jak niżej:

  1. Zatrzymaj zraszacz na poziomej powierzchni, wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

  2. Ustaw nadrzędny przełącznik sekcji w pozycji WYłąCZONA, następnie ustaw wyłącznik pompy zraszania w pozycji WYłąCZONA.

  3. Aby poprawić dyszę, obróć głowicę rewolwerową dyszy w dowolnym kierunku.

  4. Wykonaj kalibrację przepływu w zraszaczu, patrz Kalibracja przepływu zraszacza.

  5. Wykonaj kalibrację zaworów obejścia sekcji, patrz Kalibracja zaworów obejścia sekcji.

  Wybór filtra wlotowego

  Standardowe wyposażenie: filtr wlotowy o rozmiarze oczek 50 (niebieski)

  Tabela filtrów wlotowych pozwala określić wielkość oczek sita dla stosowanych dysz zraszających oraz produktów lub roztworów chemicznych o lepkości zbliżonej do wody.

  Tabela filtrów wlotowych

  Kod barwny dyszy zraszacza (natężenie przepływu)Wielkość oczek sita*Kod barwny filtra
  Żółty (0,76 l/min)50Niebieski
  Czerwony (1,51 l/min)50Niebieski
  Brązowy (1,9 l/min)50 (lub 30)Niebieski (lub zielony)
  Szary (2,3 l/min)30Zielony
  Biały (3,0 l/min)30Zielony
  Niebieski (3,8 l/min)30Zielony
  Zielony (5,7 l/min)30Zielony
  * Rozmiar oczek sita podany w niniejszej tabeli dla filtrów wlotowych odnosi się do środków chemicznych lub roztworów do zraszania o lepkości równej lepkości wody.

  Important: Podczas zraszania substancjami chemicznymi o wyższej lepkości (gęstszymi”) lub roztworami zwilżalnych proszków konieczne może być użycie sita o większym rozmiarze oczek jako opcjonalnego filtra wlotowego, patrz Rysunek 12.

  g214212

  Podczas zraszania z większą dawką należy rozważyć użycie opcjonalnego filtra wlotowego z większymi oczkami, patrz Rysunek 13.

  g214214

  Wybór filtra ciśnieniowego

  Dostępne wielkości oczek sita:

  Standardowe wyposażenie: filtr wlotowy o rozmiarze oczek 50 (niebieski)

  Tabela filtrów ciśnieniowych pozwala określić wielkość oczek sita dla stosowanych dysz zraszających oraz produktów lub roztworów chemicznych o lepkości zbliżonej do wody.

  Tabela filtrów ciśnieniowych

  Kod barwny dyszy zraszacza (natężenie przepływu)Wielkość oczek sita*Kod barwny filtra
  Zgodnie z wymaganiami dla substancji chemicznych lub roztworów o niskiej lepkości lub do zraszania z niskim wydatkiem cieczy100Zielony
  Żółty (0,76 l/min)80Żółty
  Czerwony (1,51 l/min)50Niebieski
  Brązowy (1,9 l/min)50Niebieski
  Szary (2,3 l/min)50Niebieski
  Biały (3,0 l/min)50Niebieski
  Niebieski (3,8 l/min)50Niebieski
  Zielony (5,7 l/min)50Niebieski
  Zgodnie z wymaganiami dla substancji chemicznych lub roztworów o wysokiej lepkości lub do zraszania z wysokim wydatkiem cieczy30Czerwony
  Zgodnie z wymaganiami dla substancji chemicznych lub roztworów o wysokiej lepkości lub do zraszania z wysokim wydatkiem cieczy16Brązowy
  * Rozmiar oczek sita podany w niniejszej tabeli dla filtrów ciśnieniowych odnosi się do środków chemicznych lub roztworów do zraszania o lepkości równej lepkości wody.

  Important: Podczas zraszania substancjami chemicznymi o wyższej lepkości (gęstszymi”) lub roztworami zwilżanych proszków konieczne może być użycie opcjonalnego sita o większym rozmiarze oczek jako opcjonalny filtr ciśnieniowy, patrz Rysunek 14.

  g214211

  Podczas zraszania z większą dawką należy rozważyć użycie opcjonalnego filtra ciśnieniowego z większymi oczkami, patrz Rysunek 15.

  g214240

  Wybór filtra do końcówki dyszy (opcjonalnie)

  Note: Opcjonalny filtr do końcówki dyszy pozwala zabezpieczyć końcówkę dyszy zraszającej oraz zwiększyć jej trwałość użytkową.

  Tabela filtrów do końcówek dysz pozwala określić wielkość oczek sita dla stosowanych dysz zraszających oraz produktów lub roztworów chemicznych o lepkości zbliżonej do wody.

  Tabela filtrów do końcówek dysz

  Kod barwny dyszy zraszacza (natężenie przepływu)Wielkość oczek filtra*Kod barwny filtra
  Żółty (0,76 l/min)100Zielony
  Czerwony (1,51 l/min)50Niebieski
  Brązowy (1,9 l/min)50Niebieski
  Szary (2,3 l/min)50Niebieski
  Biały (3,0 l/min)50Niebieski
  Niebieski (3,8 l/min)50Niebieski
  Zielony (5,7 l/min)50Niebieski
  * Rozmiar oczek sita podany w niniejszej tabeli dla filtrów dysz odnosi się do środków chemicznych lub roztworów do zraszania o lepkości równej lepkości wody.

  Important: Podczas zraszania substancjami chemicznymi o wyższej lepkości (gęstszymi”) lub roztworami zwilżanych proszków konieczne może być użycie opcjonalnego sita o większym rozmiarze oczek jako opcjonalny filtr końcówek dysz, patrz Rysunek 16.

  g214246

  Podczas zraszania z większą dawką należy rozważyć użycie opcjonalnego filtra do końcówek z większymi oczkami, patrz Rysunek 17.

  g214245

  Napełnianie zbiorników

  Napełnianie zbiornika czystej wody

  Important: W zbiorniku czystej wody nie stosuj wody z odzysku (szarej).

  Note: Zbiornik czystej wody stanowi źródło czystej wody używanej w razie przypadkowego rozlania do zmycia środków chemicznych ze skóry, oczu lub innych powierzchni.

  Przed dodaniem lub domieszaniem jakichkolwiek substancji chemicznych zawsze najpierw napełniaj zbiornik czystej wody.

  • Aby napełnić zbiornik, odkręć korek u góry zbiornika, wlej do niego czystą wodę i zakręć korek (Rysunek 18).

  • Aby otworzyć kran czystej wody, przekręć dźwignię na kranie (Rysunek 18).

  g239015

  Napełnianie zbiornika zraszania

  W celu optymalnego mieszania i zapewnienia czystości zewnętrznej części zbiornika zamontuj opcjonalny zestaw do mieszanek chemicznych.

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  Important: Upewnij się, że używane środki chemiczne są kompatybilne z gumą VitonTM (patrz etykieta producenta, powinna zawierać informację o kompatybilności). Używanie produktów chemicznych niekompatybilnych z gumą VitonTM spowoduje zużycie pierścieni o‑ring zraszacza i powstanie wycieków.

  Important: Przed napełnieniem zbiornika środkami chemicznymi upewnij się, że ustalona została właściwa dawka nanoszenia.

  1. Opróżnij układ zraszania ze środka uszlachetniającego, włączając poszczególne sekcje.

  2. Ustaw zraszacz na równej powierzchni, ustaw wybierak zakresu w POłOżENIU NEUTRALNYM, zatrzymaj silnik i zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Upewnij się, że zawór spustowy jest zamknięty.

  4. Określ ilość wody niezbędną do zmieszania z ilością środka chemicznego zalecaną przez producenta środka.

  5. Otwórz pokrywę zbiornika zraszania.

   Note: Pokrywa zbiornika znajduje się na środku górnej powierzchni zbiornika. Aby ją otworzyć, przekręć przednią połowę pokrywy w lewo i przechyl ją do pozycji otwartej. Filtr siatkowy można wyjąć w celu oczyszczenia. W celu szczelnego zamknięcia zbiornika zamknij pokrywę i przekręć przednią jej połowę w prawo.

  6. Dodaj 3/4 wymaganej ilości wody do zbiornika zraszania za pomocą przewodu przeciwdziałającego rozpryskiwaniu.

   Important: Zawsze wlewaj do zbiornika zraszania czystą wodę. Nie wlewaj koncentratu do pustego zbiornika.

   g239016
  7. Uruchom silnik i ustaw włącznik pompy w położeniu WłąCZONYM.

  8. Naciśnij do końca pedał przyspieszenia i WłąCZ blokadę przepustnicy.

  9. Ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WYłąCZONYM.

  10. Ustaw zawór mieszania w położeniu WłąCZONYM.

  11. Dodaj do zbiornika odpowiednią ilość koncentratu środka chemicznego zgodnie z zaleceniami jego producenta.

   Important: Jeżeli używany będzie proszek do sporządzania zawiesiny bez mieszania z pełną intensywnością, przed dodaniem proszku do zbiornika zmieszaj go z niewielką ilością wody, aby uzyskać zawiesinę.

  12. Dodaj do zbiornika pozostałą ilość wody.

   Note: Dla lepszego wymieszania zmniejsz prędkość oprysku.

   Important: Po pierwszym napełnieniu zbiornika sprawdź, czy na opaskach zbiornika nie ma luzów. W razie konieczności dociągnij.

  Kontrola pasów zbiornika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pasy zbiornika.
 • Important: Zbyt mocne dociśnięcie mocowań pasów zbiornika może doprowadzić do odkształcenia i uszkodzenia zarówno zbiornika jak i pasów.

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  1. Napełnij główny zbiornik wodą.

  2. Sprawdź, czy zbiornik może się poruszać względem pasów zbiornika (Rysunek 20).

   g028263
  3. Jeżeli pasy zbiornika leżą luźno na zbiorniku, dokręć nakrętki zabezpieczające kołnierzowe i śruby u góry pasów, aż pasy będą ściśle przylegać do powierzchni zbiornika (Rysunek 20).

   Note: Nie dokręcaj elementów mocujących zbyt mocno.

  Kalibracja przepływu zraszacza

  Kalibrację przepływu zraszacza należy wykonywać przed pierwszym użyciem zraszacza, po zmianie dysz lub w miarę potrzeb.

  Sprzęt zapewniany przez operatora: stoper o dokładności ± 1/10 sekundy oraz pojemnik wyskalowany co 50 ml.

  Przygotowanie maszyny

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  1. Napełnij zbiornik zraszacza czystą wodą.

   Note: Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody do przeprowadzenia kalibracji.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy i włącz silnik.

  3. Ustaw włącznik pompy w położeniu WłąCZONYM i włącz mieszanie.

  4. Wciśnij pedał przyspieszenia do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej silnika i ustaw przełącznik blokady przepustnicy w położeniu WłąCZONYM.

  Przeprowadzenie próby pobrania cieczy

  1. Ustaw nadrzędny przełącznik zraszania oraz 3 przełączniki sekcji w pozycji WłąCZONEJ.

  2. Ustaw przełącznik nadzoru (blokada dawki) w położeniu ODBLOKOWANYM.

  3. Przygotuj się do wykonania próby pobrania cieczy za pomocą wyskalowanego pojemnika.

  4. Rozpocznij przy ciśnieniu 2,75 bara i za pomocą przełącznika szybkości dawkowania wyreguluj ciśnienie zraszania, aż próba pobrania cieczy da wyniki zgodne z poniższą tabelą.

   Note: Próbę powtarzaj 3 razy i używaj wartości uśrednionej.

   Kolor dyszyMililitry zebrane w ciągu 15 sekundUncje zebrane w ciągu 15 sekund
   Żółty1896,4
   Czerwony37812,8
   Brązowy47316,0
   Szary56719,2
   Biały75725,6
   Niebieski94632,0
   Zielony141948.0
  5. Gdy wyniki próby pobrania okażą się zgodne z powyższą tabelą, ustaw przełącznik blokady nadzoru w położeniu ZABLOKOWANYM.

  6. Wyłącz nadrzędny przełącznik zraszania.

  Przeprowadzenie kalibracji przepływu zraszacza

  1. Na wyświetlaczu InfoCenter przejdź do menu Kalibracja i wybierz pozycję KALIBRACJA PRZEPłYWU w następujący sposób:

   Note: Wybranie w dowolnym momencie ikony ekranu głównego spowoduje przerwanie kalibracji.

   1. Aby przejść do danego menu, dwukrotnie naciśnij środkowy przycisk wyboru na wyświetlaczu.

   2. Wejdź do menu kalibracji naciskając prawy przycisk wyboru na wyświetlaczu InfoCenter.

   3. Wejdź do menu KALIBRACJI PRZEPłYWU, wybierając pozycję KALIBRACJA PRZEPłYWU i naciskając prawy przycisk wyboru na wyświetlaczu InfoCenter.

   4. Na kolejnym ekranie wprowadź znaną ilość wody, która jest podawana przez sekcje podczas procedury kalibracji; patrz poniższa tabela.

   5. Naciśnij prawy przycisk wyboru wyświetlacza InfoCenter.

  2. Używając symboli plus (+) i minus (-) wprowadź objętość przepływu według poniższej tabeli.

   Kolor dyszyLitryGalony (amer.)
   Żółty4211
   Czerwony8322
   Brązowy10628
   Szary12533
   Biały16744
   Niebieski20855
   Zielony31483
  3. Włącz na 5 minut nadrzędny przełącznik zraszania.

   Note: W trakcie zraszania na wyświetlaczu InfoCenter podawana będzie odmierzona objętość cieczy.

  4. Po 5 minutach zraszania kliknij znak zatwierdzenia, naciskając środkowy przycisk na wyświetlaczu InfoCenter.

   Note: Akceptowalne jest, gdy liczba litrów wyświetlana w trakcie kalibracji nie odpowiada znanej ilości wody wprowadzonej w wyświetlaczu InfoCenter.

  5. Wyłącz nadrzędny przełącznik zraszania.

   Note: Kalibracja została zakończona.

  Kalibracja prędkości zraszacza

  Kalibrację prędkości zraszacza należy wykonywać przed pierwszym użyciem zraszacza, po zmianie dysz lub w miarę potrzeb.

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  1. Napełnij zbiornik czystą wodą.

  2. Na otwartym i płaskim obszarze zaznacz odległość 45–152 m.

   Note: Toro zaleca przeprowadzenie kalibracji na odległości 152 m w celu uzyskania dokładniejszych rezultatów.

  3. Uruchom silnik i przejedź na początek zaznaczonego dystansu.

   Note: Dla najdokładniejszego pomiaru ustaw przednie koła dokładnie na linii startowej.

  4. Na wyświetlaczu InfoCenter przejdź do menu Kalibracja i w następujący sposób wybierz pozycję KALIBRACJA PRęDKOśCI.

   Note: Wybranie w dowolnym momencie ikony ekranu głównego spowoduje przerwanie kalibracji.

  5. Wybierz strzałkę Dalej (→) na ekranie InfoCenter.

  6. Używając symboli plus (+) i minus (-), wprowadź do wyświetlacza InfoCenter długość odmierzonego odcinka.

  7. Ustaw pierwszy bieg i rozpocznij jazdę po linii prostej wzdłuż zaznaczonego odcinka na maksymalnych obrotach.

  8. Zatrzymaj maszynę na końcu zaznaczonego odcinka i wybierz znak zatwierdzenia na wyświetlaczu InfoCenter.

   Note: Dla najdokładniejszego pomiaru zwolnij i powoli dojedź zatrzymując się, aby ustawić przednie koła dokładnie na linii końcowej.

   Note: Kalibracja została zakończona.

  Kalibracja zaworów obejścia sekcji

  Kalibrację obejścia sekcji zraszacza należy wykonywać przed pierwszym użyciem zraszacza, po zmianie dysz lub w miarę potrzeb.

  Important: Do wykonania tej procedury wybierz otwarty, płaski obszar.

  Przygotowanie maszyny

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  1. Napełnij zbiornik zraszania do połowy czystą wodą.

  2. Opuść sekcje zraszacza.

  3. Ustaw wybierak zakresu w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  4. Ustaw 3 przełączniki sekcji w pozycji WłąCZONEJ, ale pozostaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu wyłączonym.

  5. Ustaw włącznik pompy w położeniu WłąCZONYM i włącz mieszanie.

  6. Wciśnij pedał przyspieszenia do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej silnika i ustaw przełącznik blokady przepustnicy w położeniu WłąCZONYM.

  7. Na wyświetlaczu InfoCenter przejdź do menu Kalibracja i wybierz pozycję PRęDKOść TESTOWA.

   Note: Wybranie w dowolnym momencie ikony ekranu głównego spowoduje przerwanie kalibracji.

  8. Używając symboli plus (+) i minus (-), wprowadź wartość 5,6 km/h jako prędkość testową, a następnie wybierz ikonę ekranu domowego.

  9. Ustaw przełącznik nadzoru (blokada dawki) w położeniu ODBLOKOWANYM i ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WłąCZONYM.

  Regulacja zaworów obejścia sekcji

  1. Używając przełącznika szybkości dawkowania, wyreguluj wielkość dawki zgodnie z poniższą tabelą.

   Kolor dyszyUkład SI (metryczny)Jednostki imperialnePowierzchnia trawnika
   Żółty159 l/ha17 gal./akr0,39 gal./1000 stóp kw.
   Czerwony319 l/ha34 gal./akr0,78 gal./1000 stóp kw.
   Brązowy394 l/ha42 gal./akr0,96 gal./1000 stóp kw.
   Szary478 l/ha51 gal./akr1,17 gal./1000 stóp kw.
   Biały637 l/ha68 gal./akr1,56 gal./1000 stóp kw.
   Niebieski796 l/ha85 gal./akr1,95 gal./1000 stóp kw.
   Zielony1190 l/ha127 gal./akr2,91 gal./1000 stóp kw.
  2. Wyłącz lewą sekcję i wyreguluj pokrętło obejścia sekcji (Rysunek 21), aż odczyt ciśnienia będzie zgodny z wcześniej ustawioną wartością (zazwyczaj 2,75 bara lub 40 psi).

   Note: Oznaczenia numeryczne na pokrętle i iglicy obejścia służą jedynie do celów informacyjnych.

   g028047
  3. Włącz lewą sekcję i wyłącz prawą sekcję.

  4. Wyreguluj pokrętło obejścia prawej sekcji (Rysunek 21), aż odczyt ciśnienia będzie zgodny z wcześniej ustawioną wartością (zazwyczaj 2,75 bara lub 40 psi).

  5. Włącz prawą sekcję i wyłącz centralną sekcję.

  6. Wyreguluj pokrętło obejścia centralnej sekcji (Rysunek 21), aż odczyt ciśnienia będzie zgodny z wcześniej ustawioną wartością (zazwyczaj 2,75 bara lub 40 psi).

  7. Wyłącz każdą z sekcji.

  8. Wyłącz pompę.

   Note: Kalibracja została zakończona.

  Regulacja zaworów mieszania i głównego zaworu obejścia

  Położenie pokrętła zaworu obejścia obwodu mieszania

  • Zawór obejścia obwodu mieszania jest w pozycji pełnego otwarcia, jak pokazano na Rysunek 22A.

  • Zawór obejścia obwodu mieszania jest w pozycji zamknięcia (0), jak pokazano na Rysunek 22B.

  • Zawór obejścia obwodu mieszania jest w pozycji pośredniej (ustawiony w oparciu o manometr układu zraszania) przedstawionej na Rysunek 22C.

  g214029

  Kalibracja zaworów obejścia obwodu mieszania

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wykonaj kalibrację zaworów obejścia obwodu mieszania.
 • Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  Do wykonania tej procedury wybierz otwarty, płaski obszar.

  1. Napełnij zbiornik zraszacza czystą wodą.

  2. Upewnij się, że zawór sterujący mieszania jest otwarty. Jeżeli został już wyregulowany, otwórz go całkowicie.

  3. Zaciągnij hamulec postojowy i uruchom silnik.

  4. Ustaw wybierak zakresu w POłOżENIU NEUTRALNYM.

  5. Ustaw włącznik pompy w położeniu WłąCZONYM.

  6. Naciśnij pedał przyspieszenia do maksymalnej prędkości obrotowej silnika i włącz blokadę przepustnicy.

  7. Ustaw 3 przełączniki sekcji w położeniu WYłąCZONYM.

  8. Ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WłąCZONYM.

  9. Ustaw MAKSYMALNE ciśnienie w układzie.

  10. Ustaw przełącznik mieszania w położeniu WYłąCZONYM i odczytaj ciśnienie na manometrze.

   • Jeżeli odczyt pozostanie na poziomie 6,9 bara, zawór obejścia obwodu mieszania jest właściwie skalibrowany.

   • Jeżeli odczyt z manometru jest inny, przejdź do kolejnego kroku.

  11. Wyreguluj zawór obejścia obwodu mieszania (Rysunek 23) z tyłu zaworu mieszania, aż odczyt ciśnienia na manometrze wyniesie 6,9 bara.

   g028049
  12. Ustaw włącznik pompy w położeniu WYłąCZONYM, przestaw dźwignię przepustnicy do położenia OBROTóW JAłOWYCH i ustaw przełącznik zapłonu w pozycji WYłąCZONEJ.

  Regulacja nadrzędnego zaworu obejścia zraszania

  Important: W miarę możliwości nie stosuj wody z odzysku (szarej) w zbiorniku zraszacza.

  Note: Regulując nadrzędny zawór obejścia sekcji można zmniejszyć lub zwiększyć wielkość strumienia kierowanego do dysz mieszania w zbiorniku, gdy nadrzędny przełącznik zraszania jest w pozycji WYłąCZONEJ.

  1. Napełnij zbiornik zraszacza do połowy czystą wodą.

  2. Ustaw maszynę na równym, otwartym obszarze.

  3. Zaciągnij hamulec postojowy.

  4. Ustaw wybierak zakresu w POłOżENIU NEUTRALNYM.

  5. Ustaw włącznik pompy w położeniu WłąCZONYM.

  6. Ustaw włącznik mieszania w położeniu WłąCZONYM.

  7. Ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WYłąCZONYM.

  8. Zwiększ obroty silnika do maksimum i WłąCZ blokadę przepustnicy.

  9. Ustaw dźwignię nadrzędnego zaworu obejścia zraszania tak, aby sterować natężeniem mieszania w zbiorniku (Rysunek 23).

  10. Zmniejsz prędkość obrotową silnika do obrotów jałowych.

  11. Ustaw przełącznik mieszania i włącznik pompy w położeniu WYłąCZONYM.

  12. Wyłącz maszynę.

  Lokalizacja pompy zraszacza

  Pompa zraszacza jest umieszczona pod fotelem (Rysunek 24).

  g216323

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej zalecanych w rozdziale Bezpieczeństwo chemiczne.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • W maszynie nie wolno transportować pasażerów.

  • Korzystaj z maszyny tylko przy dobrej widoczności. Unikaj dziur lub niewidocznych zagrożeń.

  • Przed uruchomieniem silnika usiądź w fotelu operatora oraz upewnij się, że przekładnia jest w położeniu NEUTRALNYM (manualna) lub P (automatyczna) i hamulec postojowy jest załączony.

  • Siedź w fotelu zawsze, gdy maszyna znajduje się w ruchu. Trzymaj obie ręce na kierownicy zawsze, gdy to możliwe i zawsze trzymaj ramiona i nogi wewnątrz przedziału operatora.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że za maszyną nikogo nie ma. Cofaj pojazd powoli.

  • Nie wolno prowadzić zraszania w pobliżu innych osób (szczególnie dzieci) ani zwierząt domowych.

  • Nie używaj maszyny w pobliżu skarp, rowów i nasypów. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Podczas użytkowania pojazdu na nierównym terenie oraz w pobliżu krawężników, dziur i innych miejsc o nagłej zmianie ukształtowania zmniejsz prędkość jazdy. Może dojść do przemieszczenia się ładunku i utraty stabilności pojazdu.

  • Nagłe zmiany ukształtowania terenu mogą spowodować niespodziewane ruchy kierownicy skutkujące obrażeniami dłoni i rąk. Chwyć luźno koło kierownicy na jego obwodzie i trzymaj dłonie z dala od ramion kierownicy.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, załącz hamulec postojowy i sprawdź pod kątem uszkodzeń. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze przestrzegaj zasad pierwszeństwa przejazdu.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia maszyny na mokrych nawierzchniach, przy gorszych warunkach atmosferycznych, podczas jazdy z większą prędkością lub przy pełnym obciążeniu. W takich warunkach czas zatrzymania i droga hamowania ulegają wydłużeniu.

  • Nie dotykaj silnika ani tłumika, gdy silnik pracuje lub krótko po jego wyłączeniu. Elementy te mogą być na tyle gorące, że mogą spowodować oparzenia.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Skrzynię biegów ustaw w położeniu NEUTRALNYM (manualna) lub PARKOWANIE (automatyczna).

   • Wyłącz pompę zraszacza.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria i osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  Note: Kabina zamontowana przez firmę Toro w każdej maszynie objętej niniejszą instrukcją obsługi wyposażona jest w układ zabezpieczający przez przewróceniem.

  • Zabrania się demontażu układu ROPS z maszyny.

  • Zapnij pas i upewnij się, że będziesz mógł go szybko odpiąć w sytuacji awaryjnej. Operator musi mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać układ zabezpieczający przed przewróceniem w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj według potrzeb.

  • Wszystkie uszkodzone części układu zabezpieczającego przez przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania go.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga zachowania dodatkowej ostrożności.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach oraz z warunkami, w których maszyna ma być użytkowana. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na terenie pochyłym. Po terenie pochyłym jeździj pod górę jak i z górki. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Jeżeli musisz skręcić, rób to powoli i w miarę możliwości kierując się stopniowo w dół. Zachowaj ostrożność podczas cofania.

  • Nie używaj maszyny jeśli przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej powierzchni, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności kół może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykorzystywania maszyny z osprzętem; może to mieć wpływ na jej stabilność.

  • Jeżeli silnik zgaśnie lub maszyna straci prędkość niezbędną do wjechania pod górę, stopniowo naciśnij pedał hamulca w celu zatrzymania się, a następnie jadąc powoli do tyłu, zjedź ze zbocza.

  • Podczas jazdy maszyną po zboczu należy mieć zawsze włączony bieg (jeśli występuje).

  • Nie parkuj maszyny na pochyłym podłożu.

  • Masa substancji w zbiorniku może zmienić zachowanie maszyny. Aby uniknąć utraty kontroli i obrażeń, przestrzegaj poniższych zaleceń:

   • Przy przewożeniu ciężkich ładunków zmniejsz prędkość jazdy i uwzględnij odpowiednią drogę hamowania. Nie hamuj gwałtownie. Na pochyłościach zachowaj podwyższoną ostrożność.

   • Płynne ładunki przemieszczają się najczęściej podczas skrętów, wjeżdżania pod górę lub zjeżdżania w dół zbocza, nagłej zmiany prędkości lub jazdy po nierównych powierzchniach. Przemieszczenie się ładunku może doprowadzić do przewrócenia się maszyny.

  Uchwyt na radiostację

  Używaj uchwytu na radiostację do przechowywania ręcznej radiostacji podczas prowadzenia maszyny (Rysunek 25).

  g317230

  Eksploatacja urządzenia

  Uruchamianie silnika

  1. Usiądź w fotelu operatora, włóż kluczyk w stacyjkę i przekręć go w prawo do położenia PRACY.

  2. Naciśnij pedał sprzęgła i ustaw wybierak zakresu w POłOżENIU NEUTRALNYM.

  3. Upewnij się, że przełącznik pompy jest w położeniu WYłąCZONYM.

  4. Jeśli silnik jest zimny, wyciągnij gałkę włącznika ssania.

   Important: Nie używaj ssania, jeżeli silnik jest rozgrzany.

  5. Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję ROZRUCHU i przytrzymaj go do momentu uruchomienia silnika.

   Important: Nie trzymaj kluczyka w położeniu ROZRUCHU dłużej niż 10 sekund. Jeżeli silnik nie da się uruchomić w ciągu 10 sekund, przed kolejną próbą odczekaj 1 minutę. Nie próbuj pchać ani holować zraszacza w celu uruchomienia silnika.

  6. Po uruchomieniu silnika powoli wciśnij w dół gałkę ssania.

  Kierowanie urządzeniem

  1. Zwolnij hamulec postojowy.

  2. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła.

  3. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu pierwszego biegu.

  4. Płynnie zwalniaj pedał sprzęgła, naciskając pedał przyspieszania.

  5. Gdy pojazd rozpędzi się wystarczająco, zdejmij stopę z pedału przyspieszania, całkowicie wciśnij pedał sprzęgła, ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu następnego biegu, a następnie zwolnij pedał sprzęgła, naciskając pedał przyspieszania. Powtarzaj tę procedurą aż do osiągnięcia żądanej prędkości.

   Important: Zawsze zatrzymuj maszynę przed przełączeniem się z biegu do jazdy do przodu na bieg do jazdy do tyłu lub odwrotnie.

   Note: Unikaj długich okresów pracy silnika na luzie.

   Użyj poniższej tabeli do określenia prędkości jazdy nieobciążonej maszyny przy 3400 obr./min.

   BiegPrzełożeniePrędkość (km/h)Prędkość (w milach na godzinę)
   166,4:15,63,5
   238,1:19,86,1
   319,6:119,211,9
   R80,7:14,72,9

   Note: Pozostawienie na dłużej wyłącznika zapłonu w pozycji PRACY, gdy silnik jest wyłączony, spowoduje rozładowanie akumulatora.

   Important: Nie próbuj pchać ani holować pojazdu w celu jego uruchomienia. Może to spowodować uszkodzenie układu przeniesienia napędu.

  Włączanie blokady przepustnicy

  Note: Aby załączyć blokadę przepustnicy, hamulec postojowy i pompa zraszająca muszą być włączone, a wybierak zakresu musi się znajdować w POłOżENIU NEUTRALNYM.

  1. Naciśnij pedał przyspieszenia, aby uzyskać pożądaną prędkość obrotową silnika (obr./min).

  2. Ustaw przełącznik blokady przepustnicy na panelu sterowania w położeniu WłąCZONYM.

  3. Aby zwolnić blokadę przepustnicy, ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM lub naciśnij pedał hamulca albo sprzęgła.

  Włączanie blokady prędkości

  Note: Aby włączyć blokadę prędkości, należy siedzieć w fotelu, hamulec postojowy musi być wyłączony, pompa włączona, a wybierak zakresu musi znajdować się w położeniu jednego z biegów.

  1. Naciśnij pedał przyspieszenia, aby uzyskać pożądaną prędkość obrotową silnika.

  2. Ustaw przełącznik blokady prędkości na panelu sterowania w położeniu WłąCZONYM.

  3. Aby zwolnić blokadę prędkości, ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM lub naciśnij pedał hamulca albo sprzęgła.

  Zatrzymywanie silnika

  1. Aby zatrzymać zraszacz, naciśnij pedał sprzęgła i hamulca.

  2. Pociągnij dźwignię hamulca postojowego do góry i do tyłu, aby załączyć hamulec.

  3. Przesuń wybierak zakresu z położenia biegu do POłOżENIA NEUTRALNEGO.

  4. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA.

  5. Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec uruchamianiu silnika przez nieupoważnione osoby.

  Korzystanie z blokady mechanizmu różnicowego

  Blokada mechanizmu różnicowego poprawia przyczepność zraszacza dzięki zablokowaniu kół tylnych tak, aby niemożliwe było obracanie się tylko jednego koła. Może to pomóc podczas holowania ciężkich ładunków na śliskich obszarach, podczas jazdy w górę zbocza i na piasku. Należy jednak pamiętać, że ta dodatkowa przyczepność jest przewidziana tylko do tymczasowego użytku w ograniczonym zakresie. Jej użycie nie zastępuje bezpiecznej jazdy omówionej wcześniej w kontekście stromych zboczy i ciężkich ładunków.

  Blokada mechanizmu różnicowego powoduje, że koła tylne obracają się z tą samą prędkością. W czasie korzystania z blokady mechanizmu różnicowego zdolność do wykonywania ostrych skrętów jest ograniczona, a opony mogą powodować zdzieranie darni. Z blokady mechanizmu różnicowego należy korzystać tylko w razie potrzeby, przy małych prędkościach i tylko na pierwszym lub drugim biegu.

  Ostrzeżenie

  Przewrócenie się zraszacza lub jego stoczenie ze wzgórza może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  • Dodatkowa przyczepność uzyskana dzięki zastosowaniu blokady mechanizmu różnicowego może stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji, takich jak wjazd na teren pochyły zbyt stromy, aby można było zawrócić. Podczas pracy z blokadą mechanizmu różnicowego należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na stromych terenach pochyłych.

  • Jeśli podczas ostrego skrętu przy dużej prędkości włączona jest blokada mechanizmu różnicowego i jeśli wewnętrzne tylne koło uniesie się nad ziemię, może dojść do utraty kontroli nad zraszaczem (zraszacz może wpaść w poślizg). Blokady mechanizmu różnicowego należy używać tylko przy niższych prędkościach.

  Obsługa zraszacza

  W celu użycia zraszacza Multi Pro najpierw napełnij zbiornik zraszania, następnie rozprowadź roztwór na wybranym obszarze, a na koniec oczyść zbiornik. W celu uniknięcia uszkodzenia zraszacza należy te 3 czynności wykonywać jedna po drugiej. Na przykład nie należy mieszać lub dodawać środków chemicznych w zbiorniku zraszacza wieczorem, aby wykonać zraszanie następnego dnia rano. Mogłoby to doprowadzić do rozdzielenia się faz środków chemicznych i spowodować uszkodzenie podzespołów zraszacza.

  Ostrożnie

  Substancje chemiczne są niebezpieczne i mogą spowodować obrażenia ciała.

  • Przeczytaj wskazówki na etykietach środków chemicznych przed posługiwaniem się nimi. Zawsze przestrzegaj wszystkich zaleceń i ostrzeżeń ich producentów.

  • Unikaj kontaktu środków chemicznych ze skórą. Jeśli tak jednak się stanie, obficie przemyj narażony obszar wodą z mydłem.

  • Noś okulary ochronne i inny sprzęt ochrony osobistej zalecany przez producenta środka chemicznego.

  Zraszacz Multi Pro został zaprojektowany specjalnie pod kątem wysokiej trwałości i długiego okresu eksploatacji. Dla osiągnięcia tego celu do budowy poszczególnych podzespołów i elementów zraszacza zostały użyte różne materiały. Niestety nie istnieje pojedynczy materiał konstrukcyjny, który sprawdziłby się we wszystkich dających się przewidzieć zastosowaniach.

  Niektóre środki chemiczne są bardziej agresywne niż inne, a każda substancja może inaczej oddziaływać na różne materiały. Substancje o pewnych konsystencjach (np. proszki do sporządzania zawiesiny, węgiel drzewny) wykazują działanie ścierne w większym stopniu niż inne materiały i mogą prowadzić do szybszego tempa zużycia. Jeżeli dostępny jest środek chemiczny o formule zapewniającej dłuższą żywotność zraszacza, należy użyć takiej zamiennej formuły.

  Zawsze pamiętaj o dokładnym umyciu zraszacza po zakończeniu wszystkich prac zraszania. Ta czynność pozwoli zapewnić długi i bezproblemowy okres eksploatacji zraszacza.

  Natryskiwanie

  Important: Aby mieć pewność, że roztwór do zraszania został dobrze wymieszany, korzystaj z funkcji mieszania zawsze, gdy zbiornik jest wypełniony roztworem. Mieszanie wymaga włączonej pompy i pracy silnika na obrotach wyższych niż obroty jałowe. Jeżeli chcesz prowadzić mieszanie po zatrzymaniu maszyny: załącz hamulec postojowy, włącz pompę, naciśnij do końca pedał przyspieszenia i ustaw włącznik blokady przepustnicy w położeniu WłąCZONYM.

  1. Opuść sekcje na swoje miejsca.

  2. Ustaw przełącznik pompy zraszania w położeniu WłąCZONYM.

  3. Ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w pozycji WYłąCZONEJ, ustaw 3 przełączniki sekcji w pozycji WłąCZONEJ.

  4. Przejedź do miejsca, w którym chcesz rozpocząć zraszanie.

  5. Aby rozpocząć zraszanie, ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WłąCZONYM.

   Note: Na wyświetlaczu InfoCenter wskazane są sekcje z włączonym zraszaniem.

   Note: Gdy zbiornik będzie prawie pusty, układ mieszania może spowodować powstanie piany w zbiorniku. Aby temu zapobiec, zamknij zawór mieszania. Opcjonalnie możesz dodać do zbiornika środka przeciwpiennego.

  6. Użyj przełącznika szybkości dawkowania, aby wyregulować i ustawić wartość docelową.

  7. Po zakończeniu zraszania ustaw nadrzędny przełącznik zraszania w pozycji WYłąCZONEJ, aby wyłączyć wszystkie sekcje. Następnie ustaw wyłącznik pompy również w pozycji WYłąCZONEJ.

  Ustawianie sekcji zraszania

  Przełączniki podnoszenia sekcji wysięgników na panelu sterowania zraszacza pozwalają na ustawianie zewnętrznych sekcji zraszacza w pozycji transportowej i pozycji zraszania bez konieczności opuszczania fotela operatora. W miarę możliwości zatrzymaj maszynę przed zmianą położenia sekcji zraszania.

  Opuszczanie zewnętrznych sekcji zraszania do pozycji zraszania

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Opuść zewnętrzne sekcje wysięgników używając przełączników podnoszenia sekcji.

   Note: Odczekaj, aż zewnętrzne sekcje zraszania ustawią się do końca w rozłożonej pozycji zraszania.

  Unoszenie zewnętrznych sekcji zraszania do pozycji transportowej

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Unieś zewnętrzne sekcje wysięgników używając przełączników podnoszenia sekcji i odczekaj, aż złożą się całkowicie do pozycji transportowej (sekcje skrzyżowane) i oprą się o łoże transportowe sekcji wysięgników przy całkowicie wsuniętych siłownikach podnoszenia sekcji.

   Important: Zwolnij przełącznik(i) podnoszenia sekcji wysięgników po ustawieniu zewnętrznych sekcji zraszania w wymaganym położeniu. Dalsze działanie siłowników po osiągnięciu ograniczników mechanicznych może doprowadzić do uszkodzenia siłowników podnoszenia i/lub innych elementów układu hydrauliki.

   g239336

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu siłowników podnoszenia, przed rozpoczęciem transportu upewnij się, że siłowniki są całkowicie wsunięte.

  Korzystanie z łoża transportowego sekcji wysięgników

  Zraszacz jest wyposażony w unikalne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa w formie łoża transportowego sekcji wysięgników. W razie przypadkowego kontaktu sekcji w pozycji transportowej z nisko umieszczonym obiektem może dojść do wypchnięcia co najmniej jednego wysięgnika zraszania z łoża transportowego. W takiej sytuacji sekcje zatrzymają się w prawie poziomej pozycji w kierunku tyłu maszyny. Taki ruch nie uszkodzi sekcji zraszania, ale należy je niezwłocznie umieścić w łożu transportowym.

  Important: Sekcje zraszania mogą zostać uszkodzone podczas transportu w każdej pozycji innej niż pozycja transportowa (wysięgniki skrzyżowane) z użyciem łoża transportowego.

  Aby z powrotem umieścić zewnętrzne sekcje na łożu transportowym, opuść je do pozycji zraszania, a następnie unieś z powrotem do pozycji transportowej. Aby zapobiec uszkodzeniu tłoczysk siłowników podnoszenia, upewnij się, że siłowniki podnoszenia są całkowicie wsunięte.

  Wskazówki dotyczące zraszania

  • Nie pokrywaj ponownie obszarów, które zostały już opryskane.

  • Zwróć uwagę na zatkanie dyszy. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone dysze.

  • Przed zatrzymaniem zraszacza wyłącz zraszanie za pomocą nadrzędnego przełącznika sekcji. Po jego zatrzymaniu pojazdu ustaw przepustnicę silnika tak, aby utrzymać prędkość obrotową silnika w zakresie umożliwiającym działanie mieszania.

  • Lepsze rezultaty osiąga się, gdy w momencie włączenia natrysku z sekcji zraszania zraszacz się porusza.

  Odblokowywanie zatkanych dysz

  Jeśli dysza zatka się podczas zraszania, wyczyść ją zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  1. Zatrzymaj zraszacz na poziomej powierzchni, wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

  2. Ustaw nadrzędny przełącznik sekcji w pozycji WYłąCZONEJ, a następnie ustaw wyłącznik pompy zraszania w pozycji WYłąCZONEJ.

  3. Zdemontuj zatkaną dyszę i wyczyść ją, używając wody z butelki z rozpylaczem i szczoteczki do zębów.

  4. Zamontuj dyszę.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Skrzynię biegów ustaw w położeniu NEUTRALNYM (manualna) lub PARKOWANIE (automatyczna).

   • Wyłącz pompę zraszacza.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

   • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Po zakończeniu pracy z maszyną w danym dniu zmyj wszystkie pozostałości środków chemicznych z zewnątrz maszyny i upewnij się, że układ został zneutralizowany i trzykrotnie przepłukany zgodnie z zaleceniami producenta środków chemicznych oraz że wszystkie zawory zostały 3‑krotnie otwarte i zamknięte; patrz Bezpieczeństwo chemiczne.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekać, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

  • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

  Czyszczenie zraszacza

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Czyszczenie układu zraszania

  Opróżnianie zbiornika

  1. Zatrzymaj zraszacz, zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Zlokalizuj zawór spustowy zbiornika po lewej stronie maszyny przed zbiornikiem paliwa (Rysunek 27).

   g237187
  3. Podnieś zawór i przesuń go do środka, aż trzpienie montażowe zaworu wyjdą z otworów w uchwycie zaworu spustowego, a następnie przesuń zawór do tyłu (Rysunek 27).

  4. Ustaw koniec zaworu równo z pojemnikiem spustowym i obróć dźwignię zaworu w lewo, aby go otworzyć (Rysunek 27).

  5. Kiedy zbiornik zostanie całkowicie opróżniony, przekręć dźwignię zaworu, aby go zamknąć i umieść zawór spustowy z powrotem w uchwycie (Rysunek 27).

   Important: Substancje chemiczne ze zbiornika zraszacza należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i zaleceniami producenta substancji.

  Czyszczenie wewnętrznych elementów zraszacza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść zraszacz. Podczas płukania zwiększ prędkość pompy, aby otworzyć zawór nadmiarowy i wyczyścić zawory i przewody z resztek płynów.
 • Important: Do czyszczenia zraszacza stosuj wyłącznie czystą wodę.

  Important: Zraszacz wraz z zamontowanym osprzętem układu zraszania należy opróżnić i przepłukać niezwłocznie po każdym użyciu. Brak przepłukania i wyczyszczenia zraszacza może spowodować wyschnięcie substancji chemicznych i zatkanie przewodów, filtrów, zaworów, korpusów dysz, pompy i innych części.

  Stosuj zestaw kompletnego płukania zatwierdzony do użytku z tą maszyną. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Note: Poniższe zalecenia i instrukcje dotyczą sytuacji, w której zestaw do płukania firmy Toro nie jest zamontowany.

  Wyczyść układ zraszania i zamontowany osprzęt do zraszania po każdej sesji zraszania. Dla dokładnego wyczyszczenia układu zraszania konieczne jest jego 3‑krotne przepłukanie.

  1. Napełnij zbiornik co najmniej 190 l czystej wody i zamknij pokrywę.

  2. Przy pierwszym i drugim płukaniu do wody możesz w razie potrzeby dodać środek czyszczący lub neutralizujący.

   Note: Do ostatecznego płukania używaj wyłącznie czystej wody.

  3. Opuść zewnętrzne sekcje zraszacza do pozycji zraszania.

  4. Uruchom silnik, ustaw włącznik pompy zraszania w położeniu WłąCZONYM i naciśnij na pedał przyspieszania, aby zwiększyć obroty silnika.

  5. Ustaw włącznik mieszania w położeniu WłąCZONYM.

  6. Przy pomocy przełącznika szybkości dawkowania ustaw wysoką wartość ciśnienia.

  7. Ustaw przełączniki poszczególnych sekcji i nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WłąCZONYM.

  8. Sprawdź, czy dysze rozprowadzają wodę we właściwy sposób.

  9. Odczekaj, aż cała woda ze zbiornika zostanie rozprowadzona przez dysze.

  10. Ustaw nadrzędny przełącznik sekcji w pozycji WYłąCZONA, następnie ustaw wyłącznik mieszania i wyłącznik pompy zraszania w pozycji WYłąCZONA po czym wyłącz silnik.

  11. Powtarzaj kroki od 1 do 10 jeszcze co najmniej 2 razy, aby dokładnie oczyścić układ zraszania.

   Important: Zawsze należy przeprowadzić 3 cykle płukania, aby zapewnić zupełną czystość układu zraszania i osprzętu do zraszania, co zapobiegnie ich uszkodzeniom.

  Czyszczenie zewnętrznych elementów zraszacza

  1. Wyczyść filtry po stronie ssawnej i tłocznej, patrz Czyszczenie filtra wlotowego i Czyszczenie filtra ciśnieniowego.

   Important: Jeżeli stosowany był proszek do sporządzania zawiesiny, filtr siatkowy czyść po każdym opróżnieniu zbiornika.

  2. Za pomocą węża ogrodowego spłucz zraszacz od zewnątrz czystą wodą.

  3. Zdemontuj dysze i oczyść je ręcznie.

   Note: Wymień uszkodzone lub zużyte dysze.

   Note: Jeśli maszyna wyposażona jest w opcjonalne filtry dysz, należy wyczyścić te filtry przed zamontowaniem dysz, patrz Czyszczenie opcjonalnych filtrów dysz.

  Czyszczenie filtra wlotowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść filtr wlotowy.Filtr wlotowy czyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę maszyny i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Na górze zbiornika zraszania zdejmij zapinkę mocującą złączkę węża zamocowaną do węża o dużej średnicy odchodzącego od obudowy filtra (Rysunek 28).

   g033577
  3. Odłącz wąż i złączkę węża od obudowy filtra (Rysunek 28).

  4. Wyciągnij sito wlotowe z obudowy filtra w zbiorniku (Rysunek 29).

   g033578
  5. Oczyść sito wlotowe czystą wodą.

   Important: Jeśli filtr jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

  6. Wsuń filtr wlotowy do obudowy, wciskając go aż do pełnego osadzenia.

  7. Przyłóż przewód i złącze przewodu do obudowy filtra u góry zbiornika i zamocuj złącze do obudowy elementem mocującym zdemontowanym w kroku 2.

  Czyszczenie filtra ciśnieniowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść filtr ciśnieniowy.Filtr ciśnieniowy czyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Umieść miskę drenażową pod filtrem ciśnieniowym (Rysunek 30).

   g033293
  3. Obrócić korek spustowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odkręcić go od miski filtra ciśnieniowego (Rysunek 30).

   Note: Odczekaj, aż miska zostanie całkowicie opróżniona.

  4. Obracaj miską w lewo i odkręć ją od głowicy filtra (Rysunek 30).

  5. Wyjmij wkład filtra ciśnieniowego (Rysunek 30).

  6. Oczyść wkład filtra ciśnieniowego czystą wodą.

   Important: Jeśli filtr jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

  7. Sprawdź uszczelkę korka spustowego (wewnątrz miski) i uszczelkę miski (wewnątrz głowicy filtra) pod kątem uszkodzeń i zużycia (Rysunek 30).

   Important: Wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte uszczelki korka i/lub miski.

  8. Włóż wkład filtra ciśnieniowego do głowicy filtra (Rysunek 30).

   Note: Upewnij się, że wkład filtra jest ciasno osadzony w głowicy filtra.

  9. Zamocuj miskę na głowicy filtra, dokręcając ją ręcznie (Rysunek 30).

  10. Zamontuj korek spustowy do złącza u dołu miski i dokręć korek rękoma (Rysunek 30).

  Czyszczenie opcjonalnych filtrów dysz

  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Odłącz dyszę od głowicy zraszającej (Rysunek 31).

   g209504
  3. Zdemontuj filtr dyszy (Rysunek 31).

  4. Oczyść filtr dyszy czystą wodą.

   Important: Jeśli filtr jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

  5. Zamontuj filtr dyszy (Rysunek 31).

   Note: Upewnij się, że filtr jest dociśnięty do końca.

  6. Zamontuj dyszę do głowicy zraszającej (Rysunek 31).

  7. Potwórz kroki od 2 do 6 dla pozostałych dysz zraszania.

  Czyszczenie korpusu dyszy i membrany zaworu zwrotnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wyczyść korpus dyszy i membranę zaworu zwrotnego.Wyczyść korpus dyszy i membranę zaworu zwrotnego, jeśli zauważysz wycieki z dyszy po wyłączeniu wyłącznika(ów) sekcji.
  1. Odkręć korek membrany w lewo i wyjmij korek z korpusu dyszy (Rysunek 32).

   g239582
  2. Wyjmij membranę zaworu zwrotnego z korka lub korpusu dyszy (Rysunek 32).

  3. Czystą wodą wyczyść korek, membranę i korpus zaworu (Rysunek 32).

  4. Załóż membranę na korek z ostrzem membrany skierowanym w stronę korka (Rysunek 32).

   g239583
  5. Zamontuj korek z przeponą do korpusu dyszy i dokręć ręką (Rysunek 32).

  6. Potwórz kroki od 1 do 5 dla pozostałych dysz zraszania.

  Zabezpieczanie układu zraszania

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Po każdym dniu eksploatacji zabezpiecz układ zraszania.
 • Specyfikacje środka uszlachetniającego

  Specyfikacje środka uszlachetniającego: glikol propylenowy nietoksyczny płyn zapobiegający zamarzaniu RV” z inhibitorem korozji

  Important: Należy stosować wyłącznie glikol propylenowy z inhibitorem korozji. Nie wolno stosować odzyskanego glikolu propylenowego. Nie wolno stosować środków zapobiegających zamarzaniu na bazie glikolu etylowego.Nie wolno stosować glikolu propylenowego z dodatkiem rozpuszczalnych alkoholi (metanol, etanol lub izopropanol) lub solanek.

  Przygotowywanie środka uszlachetniającego

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Dodaj środek uszlachetniający do zbiornika:

   • W przypadku gotowych (zmieszanych) płynów zapobiegających zamarzaniu RV na bazie glikolu propylenowego wlej 37,85 l środka zapobiegającego zamarzaniu RV na bazie glikolu propylenowego do zbiornika.

   • W przypadku koncentratów płynu zapobiegającego zamarzaniu RV na bazie glikolu propylenowego postępuj jak niżej:

    1. Wlej 37,85 l mieszanki płynu zapobiegającego zamarzaniu RV na bazie glikolu propylenowego i wody do zbiornika zraszacza. Przygotuj mieszankę zapobiegającą zamarzaniu zgodnie z instrukcją producenta dla stężenia właściwego dla co najmniej -45°C.

     Important: Do czyszczenia zraszacza stosuj wyłącznie czystą wodę.

    2. Uruchom silnik i ustaw włącznik pompy zraszania w położeniu WłąCZONY.

    3. Naciśnij pedał przyspieszenia, aby zwiększyć obroty silnika.

    4. Ustaw włącznik mieszania w położeniu WłąCZONYM.

     Odczekaj przez co najmniej 3 minuty, aby roztwór wody i środka uszlachetniającego znalazł się w obiegu.

  Zraszanie środkiem uszlachetniającym

  Zalecane narzędzie: czysty pojemnik zbiorczy.

  1. Przejedź maszyną na płytę spustową i załącz hamulec postojowy.

  2. Obniż zewnętrzne sekcje wysięgników.

  3. Ustaw przełączniki lewej, środkowej i prawej sekcji i nadrzędny przełącznik zraszania w położeniu WłąCZONYM.

  4. Uruchom układ zraszania i odczekaj aż cały środek uszlachetniający zostanie usunięty przez dysze.

   Note: Większość płynów zapobiegających zamarzaniu RV na bazie glikolu propylenowego ma różowy kolor. Używając pojemnika, zbierz próbki substancji wydostającej się z kilku dysz.

  5. Wyłącz nadrzędny przełącznik sekcji, 3 przełączniki sekcji, przełącznik mieszania, przełącznik pompy zraszania i silnik.

  Transport zraszacza

  Do przemieszczania maszyny na duże odległości należy użyć przyczepy lub ciężarówki.

  • Do załadunku maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj jednoczęściowych podestów o pełnej szerokości.

  • Przymocuj zewnętrzne sekcje zraszania do łoża transportowego sekcji wysięgników.

  • Na czas transportu bezpiecznie zaczep maszynę; na Rysunek 34 pokazano pętle mocowania maszyny.

  g216272

  Holowanie zraszacza

  W sytuacji awaryjnej zraszacz można holować na krótkie odległości. Nie zalecamy jednak holowania jako standardowego działania.

  Ostrzeżenie

  Holowanie z nadmierną prędkością może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i grozi powstaniem obrażeń ciała.

  Nie wolno holować zraszacza z prędkością większą niż 8 km/h.

  Holowanie zraszacza wymaga dwóch osób. Pojazd wymagający przemieszczenia na znaczne odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie; patrz rozdział Transport zraszacza.

  1. Zamocuj linę holowniczą do ramy.

  2. Ustaw wybierak zakresu w POłOżENIU NEUTRALNYM i zwolnij hamulec postojowy.

  3. Zraszacz holuj z prędkością nie większą niż 8 km/h.

  Konserwacja

  Note: Pobierz dostępną za darmo kopię schematu, wchodząc na stronę www.Toro.com i wyszukując odpowiednie schematy dla swojej maszyny klikając łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.Dodatkowe informacje o układzie zraszania można znaleźć na schemacie układu zraszacza w rozdziale .

  Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Skrzynię biegów ustaw w położeniu NEUTRALNYM (manualna) lub PARKOWANIE (automatyczna).

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel powinien być dopuszczony do konserwacji, napraw, regulacji i kontrolowania maszyny.

  • Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych dokładnie wyczyść zraszacz; patrz Bezpieczeństwo chemiczne.

  • Substancje chemiczne używane w układzie zraszania mogą być niebezpieczne i toksyczne dla operatora, osób postronnych, zwierząt, roślin, gleby oraz innego mienia.

   • Uważnie przeczytaj etykiety przedstawiające zagrożenia chemiczne oraz karty charakterystyki substancji (MSDS) dla wszystkich używanych środków chemicznych i stosuj się do nich, a także stosuj zabezpieczenia osobiste zgodne z zaleceniami producenta środków chemicznych.

   • Podczas pracy w pobliżu substancji chemicznych zawsze chroń skórę. W celu ochrony przed kontaktem ze środkami chemicznymi korzystaj z właściwych środków ochrony osobistej, takich jak:

    • okulary ochronne, gogle i/lub maska ochronna na twarz

    • kombinezon chemiczny

    • aparat oddechowy lub maska z filtrem

    • rękawice odporne na działanie substancji chemicznych

    • obuwie gumowane lub inne kryjące całe stopy

    • czyste ubrania do zmiany, mydło oraz ręczniki jednorazowe do umycia się

   • Zrezygnuj z używania zraszacza lub pracy z nim, jeżeli informacje o bezpieczeństwie chemicznym nie są dostępne.

   • Nie napełniaj, nie kalibruj ani nie czyść maszyny, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, dzieci lub zwierzęta.

   • Wszelkie operacje z substancjami chemicznymi wykonuj wyłącznie w dobrze przewietrzanym miejscu.

   • Zadbaj o to, aby była dostępna czysta woda, zwłaszcza podczas napełniania zbiornika zraszacza.

   • Podczas pracy ze środkami chemicznymi nie spożywaj pokarmów, nie pij i nie pal.

   • Nie próbuj oczyścić dysz zraszających poprzez przedmuchiwanie ich lub wkładanie do ust.

   • Zawsze myj dłonie i inne odsłonięte części ciała natychmiast po pracy z substancjami chemicznymi.

   • Substancje chemiczne, jak i ich opary są szkodliwe. Nigdy nie wchodź do zbiornika ani nie trzymaj głowy nad otworem lub w otworze zbiornika.

  • Aby mieć pewność, że maszyna jest w dobrym stanie, sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są właściwie dokręcone.

  • Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru, usuwaj z silnika nadmiar smaru, substancje chemiczne, trawę, liście i nagromadzone zabrudzenia.

  • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w celu wykonania prac konserwacyjnych, trzymaj ręce, stopy, odzież i części ciała z dala od silnika i ruchomych części. Utrzymuj wszystkie osoby z dala od maszyny.

  • Nie wolno zmieniać ustawień prędkości jazdy maszyny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i precyzji zleć sprawdzenie prędkości jazdy autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Toro.

  • W przypadku gdy maszyna wymaga poważnych napraw lub w celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro.

  • Jakiekolwiek modyfikacje maszyny mogą wpłynąć na jej działanie, osiągi, wytrzymałość lub eksploatację oraz mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Takie użytkowanie może unieważnić gwarancję na produkt.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Ostrożnie uwalniać ciśnienie z układów ze zmagazynowaną energią.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Dokręć nakrętki kół właściwym momentem.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Po pierwszych 100 godzinach
 • Aby zapewnić odpowiednią wydajność i długi okres eksploatacji zraszacza, przez pierwsze 100 godzin pracy przestrzegaj następujących wytycznych.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Codziennie lub co 8 godzin sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
 • Sprawdź pasy zbiornika.
 • Sprawdź obrotową siatkę silnika.
 • Sprawdź olej silnikowy.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść zraszacz. Podczas płukania zwiększ prędkość pompy, aby otworzyć zawór nadmiarowy i wyczyścić zawory i przewody z resztek płynów.
 • Oczyść filtr wlotowy.Filtr wlotowy czyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
 • Oczyść filtr ciśnieniowy.Filtr ciśnieniowy czyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
 • Po każdym dniu eksploatacji zabezpiecz układ zraszania.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj pompę.
 • Oczyść i dodaj olej do wkładu piankowego filtra powietrza.Czyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Sprawdź, czy przewody akumulatora są podłączone poprawnie.
 • Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze.
 • Co 100 godzin
 • Nasmaruj wszystkie smarowniczki.
 • Nasmaruj przeguby sekcji.
 • Oczyść obrotową siatkę silnikaCzyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Wymień olej silnikowy.Częściej podczas pracy przy wysokim obciążeniu lub w wysokiej temperaturze otoczenia.
 • Wymień filtr oleju silnika.
 • Wymień filtr paliwa.
 • Dokręć nakrętki kół właściwym momentem.
 • Sprawdź stan i stopień zużycia opon.
 • Sprawdź zbieżność kół przednich.
 • Sprawdź hamulce.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Czyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Sprawdź wyregulowanie linki blokady mechanizmu różnicowego.
 • Sprawdź hamulec postojowy.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego/w skrzyni biegów.
 • Sprawdź wszystkie przewody i ich połączenia pod kątem uszkodzeń i właściwego zamocowania.
 • Oczyść przepływomierzCzyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
 • Co 400 godzin
 • Wykonuj wszystkie coroczne czynności konserwacyjne określone w podręczniku obsługi silnika.
 • Sprawdź przewody paliwowe.
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Wymień filtr wlotowy.
 • Wymień filtr ciśnieniowy.
 • Sprawdź membrany pompy i wymień je w razie potrzeby.(Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro).
 • Sprawdź zawory zwrotne pompy i wymień je w razie potrzeby.(Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro).
 • Sprawdź poliamidowe tuleje osi obrotu.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny/w skrzyni biegów i oczyść filtr siatkowy.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co rok
 • Wykonaj kalibrację zaworów obejścia obwodu mieszania.
 • Wyczyść korpus dyszy i membranę zaworu zwrotnego.Wyczyść korpus dyszy i membranę zaworu zwrotnego, jeśli zauważysz wycieki z dyszy po wyłączeniu wyłącznika(ów) sekcji.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Lista kontrolna codziennej konserwacji

  Powiel tę stronę do rutynowego użytku.

  Element kontroli konserwacyjnejTydzień:
  Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sb.Nd.
  Sprawdź działanie hamulca zasadniczego oraz postojowego.       
  Sprawdź działanie skrzyni biegów/biegu neutralnego.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Sprawdź stan żeberek chłodzących silnik.       
  Sprawdź przyczynę wszelkich nietypowych hałasów pochodzących z silnika.       
  Sprawdź wszelkie odbiegające od normy hałasy robocze.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Sprawdzić działanie oprzyrządowania.       
  Sprawdź działanie pedału przyspieszenia.       
  Sprawdź sito wlotowe.       
  Sprawdź zbieżność kół.       
  Nasmaruj wszystkie smarowniczki.1       
  Napraw miejsca uszkodzeń powłoki lakierniczej.       

  1Bezzwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu

  Oznaczenie obszarów wymagających uwagi

  Kontrola przeprowadzona przez:
  ElementDataInformacje
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Ostrożnie

  W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce przypadkowa osoba może uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przed pracami konserwacyjnymi wyjmij kluczyk zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych. Odłóż przewody na bok, tak by przypadkowo nie zetknąć ich ze świecami zapłonowymi.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Podnoszenie zraszacza

  W przypadku uruchamiania silnika w celu przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych i/lub diagnostyki silnika należy unieść tylne koła zraszacza ok. 2,5 cm nad podłoże i podstawić podpory pod tylną oś.

  Niebezpieczeństwo

  Zraszacz na podnośniku może być niestabilny i może ześlizgnąć się z podnośnika, powodując obrażenia u osób znajdujących się pod nim.

  • Nie uruchamiaj silnika zraszacza, gdy znajduje się on na podnośniku.

  • Przed opuszczeniem zraszacza zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

  • Blokuj koła, gdy zraszacz znajduje się na podnośniku.

  Miejsce przyłożenia podnośnika z przodu zraszacza znajduje się pod belką poprzeczną z przodu ramy (Rysunek 35A). Miejsce przyłożenia podnośnika z tyłu zraszacza znajduje się na tylnym wsporniku ramy, za tylnymi uchami do mocowania (Rysunek 35).

  g028108

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Nasmaruj wszystkie smarowniczki.
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  Rozmieszczenie punktów smarowania można znaleźć w Rysunek 36.

  g216476
  1. Wytrzyj smarowniczkę do czysta, tak aby do łożyska ani tulei nie dostały się zanieczyszczenia.

  2. Wpompuj smar do łożyska lub tulei.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Smarowanie pompy zraszacza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj pompę.
 • Rodzaj smaru: Smar Mobil XHP 461

  1. Unieś zraszacz, patrz rozdział Podnoszenie zraszacza.

  2. Zlokalizuj pompę zraszania.

   Note: Pompa jest umieszczona pod fotelem, patrz Lokalizacja pompy zraszacza.

  3. Wytrzyj do czysta 2 smarowniczki przewodowe (Rysunek 37A oraz Rysunek 37B).

   g216324g216325
  4. Wpompuj smar do każdej smarowniczki przewodowej (Rysunek 37A oraz Rysunek 37B).

  5. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Smarowanie przegubów sekcji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Nasmaruj przeguby sekcji.
 • Important: Po umyciu przegubu sekcji należy usunąć z niego wodę i resztę zanieczyszczeń, a następnie nasmarować świeżym smarem.

  Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Wytrzyj smarowniczki do czysta, tak aby do łożyska ani tulei nie dostały się ciała obce.

  2. Wtłocz smar do łożyska lub tulei przez każdą ze smarowniczek (Rysunek 38).

   g002014
  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  4. Powtórz procedurę dla osi obrotu każdej sekcji.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  Sprawdzanie siatki na wlocie powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź obrotową siatkę silnika.
 • Co 100 godzin
 • Oczyść obrotową siatkę silnikaCzyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Sprawdzaj i w razie potrzeby czyść sito wlotu powietrza z przodu silnika przed każdym użyciem lub raz dziennie.

  Serwisowanie filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Oczyść i dodaj olej do wkładu piankowego filtra powietrza.Czyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Co 200 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Czyść częściej podczas pracy w warunkach dużego zapylenia lub zapiaszczenia.
 • Wyjmowanie wkładu piankowego i papierowego

  1. Załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Zwolnij zaczep z tyłu fotela i odchyl fotel do przodu.

  3. Aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i spowodowaniu uszkodzeń, oczyść obszar wokół filtra powietrza (Rysunek 39).

   g001980
  4. Odkręć pokrętło na pokrywie filtra powietrza i zdejmij pokrywę (Rysunek 39).

  5. Ostrożnie wyciągnij wkład piankowy z wkładu papierowego (Rysunek 39).

  6. Usuń nakrętkę pokrywy oraz zdejmij pokrywę i wkład papierowy (Rysunek 39).

  Czyszczenie elementu piankowego

  1. Umyj wkład piankowy za pomocą płynnego mydła i ciepłej wody.

  2. Gdy wkład jest czysty, dokładnie go opłucz.

  3. Osusz wkład poprzez wyciśnięcie go za pomocą czystej szmatki.

  4. Nasącz wkład za pomocą ok. 30–59 cm³ oleju (Rysunek 40).

   Important: Wymień wkład piankowy, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

   g001981
  5. Ściśnij wkład, aby rozprowadzić olej.

  Sprawdzanie wkładu papierowego

  Sprawdź wkład papierowy pod kątem rozdarć, warstwy oleju, uszkodzenia gumowej uszczelki, nadmiernego zanieczyszczenia lub innych uszkodzeń (Rysunek 41). Jeżeli występuje którakolwiek z powyższych oznak, wymień filtr.

  Important: Nie czyść wkładu papierowego za pomocą sprężonego powietrza ani cieczy, takich jak: rozpuszczalniki, benzyna lub nafta.

  g001982

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy go zawsze uruchamiać z zamontowanym kompletnym filtrem powietrza z wkładem papierowym i piankowym.

  Montaż wkładu piankowego i papierowego

  1. Należy ostrożnie wsunąć wkład piankowy do wkładu papierowego filtra powietrza (Rysunek 39).

  2. Nasuń zespół filtra powietrza wraz z pokrywą na długi pręt.

  3. Przykręć palcami nakrętkę pokrywy nad pokrywą (Rysunek 39).

   Note: Upewnij się, że gumowe uszczelnienie przylega płasko do podstawy i pokrywy filtra powietrza.

  4. Zamontuj pokrywę i pokrętło filtra powietrza (Rysunek 39).

  5. Podnieś i zablokuj fotel.

  Wymiana oleju silnikowego

  Pojemność skrzyni korbowej z założonym filtrem wynosi 2,0 litra.

  Należy stosować olej silnikowy wysokiej jakości, zgodny z poniższymi danymi technicznymi:

  • Wymagany poziom klasyfikacji API: SJ lub wyższy.

  • Preferowany typ oleju: SAE 10W30 (powyżej -18°C)

  • Olej zamienny: SAE 5W30 (poniżej 0°C)

  U dystrybutora można nabyć olej silnikowy Toro Premium Oil o lepkości 10W30 lub 5W30. Numery części znajdują się w katalogu części.

  Sprawdzenie oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź olej silnikowy.
 • Co 400 godzin
 • Wykonuj wszystkie coroczne czynności konserwacyjne określone w podręczniku obsługi silnika.
 • Silnik jest dostarczany ze skrzynią korbową napełnioną olejem. Mimo to przed pierwszym uruchomieniem silnika i po nim należy sprawdzić poziom oleju.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu.

  2. Wyciągnij wskaźnik poziomu i przetrzyj go czystą szmatką (Rysunek 42). Wsuń wskaźnik poziomu do rurki i upewnij się, że jest wsunięty do końca. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i sprawdź poziom oleju.

   g023037
  3. Jeśli poziom oleju jest niski, odkręć korek wlewu znajdujący się na pokrywie zaworu (Rysunek 42) i dolej wystarczająco dużo oleju, aby jego poziom wzrósł do oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku poziomu. Dodawaj olej powoli i w trakcie tej czynności sprawdzaj jego poziom. Nie przepełniaj zbiornika.

  4. Wsuń wskaźnik poziomu do oporu w swoje miejsce.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.Częściej podczas pracy przy wysokim obciążeniu lub w wysokiej temperaturze otoczenia.
  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć minut. Dzięki temu olej będzie podgrzany i łatwiej spłynie.

  2. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  3. Zwolnij zaczep z tyłu fotela i odchyl fotel do przodu.

   Ostrożnie

   Po okresie pracy zraszacza elementy pod fotelem będą gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

   Przed rozpoczęciem konserwacji lub dotknięciem elementów pod maską zaczekaj, aż zraszacz ostygnie.

  4. Umieść miskę pod spustem oleju.

  5. Wykręć korek spustowy (Rysunek 43).

   g023045
  6. Gdy olej spłynie całkowicie, wkręć z powrotem korek spustowy i dokręć go momentem 13,6 Nm.

  7. Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  8. Powoli wlej około 80% określonej objętości oleju przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 42).

  9. Sprawdź poziom oleju.

  10. Powoli dodaj dodatkową ilość oleju, aż poziom osiągnie znak FULL (pełny) na wskaźniku.

   Important: Nie przepełnij skrzyni korbowej olejem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika.

  Wymiana filtra oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr oleju silnika.
  1. Spuść olej z silnika; patrz kroki od Wymiana oleju silnikowego do 1 w rozdziale 7.

  2. Wyjmij filtr oleju (Rysunek 43).

  3. Wytrzyj powierzchnię uszczelki adaptera filtra.

  4. Nanieś cienką warstwę świeżego oleju na gumową uszczelkę nowego filtra.

  5. Zainstaluj nowy filtr oleju w adapterze. Obracaj filtr oleju w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż gumowa uszczelka zetknie się z adapterem, a następnie obróć filtr o dodatkowe pół obrotu (Rysunek 43).

  6. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim rodzajem nowego oleju; patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego, kroki od 8 do 10.

  7. Oddaj zużyty filtr oleju do odpowiedniego centrum recyklingu.

  Wymiana świec zapłonowych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Rodzaj: Champion RC-12YC (lub odpowiednik)

  Szczelina: 0,76 mm

  Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że odstęp pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest właściwy. Usuwaj i instaluj świece za pomocą klucza do świec zapłonowych i odległościomierza w celu sprawdzenia i skorygowania odstępu.

  Usuwanie świec zapłonowych

  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Zwolnij zaczep z tyłu fotela i odchyl fotel do przodu.

  3. Odłącz przewody od świec zapłonowych (Rysunek 44).

  4. Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom i przedostaniu się brudu do silnika, oczyść przestrzeń wokół świec zapłonowych.

  5. Wykręć świece zapłonowe i zdejmij metalowe podkładki.

   g001985

  Sprawdzanie świec zapłonowych

  1. Przyjrzyj się środkowi świec zapłonowych (Rysunek 45).

   Note: Jeżeli widoczna jest jasnobrązowa lub szara warstwa na izolatorze, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest zabrudzony.

   Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Zawsze wymieniaj świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  2. Należy sprawdzić odstęp między centralną i boczną elektrodą (Rysunek 45) oraz dogiąć elektrodę boczną, gdy odstęp nie jest właściwy.

   g000533

  Instalowanie świec zapłonowych

  1. Zamontuj świece zapłonowe wraz z metalowymi podkładkami.

  2. Dokręć świece zapłonowe momentem od 24,4 do 29,8 Nm.

  3. Podłącz przewody do świec zapłonowych (Rysunek 44).

  4. Podnieś i zablokuj fotel.

  Konserwacja układu paliwowego

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
 • Co 400 godzin
 • Sprawdź przewody paliwowe.
  1. Załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Zwolnij zaczep z tyłu fotela i odchyl fotel do przodu.

  3. Zaciśnij obejmy przewodów po obu stronach filtra paliwa, aby zapobiec wylaniu się paliwa z przewodów po odłączeniu od filtra.

  4. Umieść miskę drenażową pod filtrem.

  5. Ściśnij końce obejm przewodu i odsuń je od filtra (Rysunek 46).

  6. Wyjmij filtr z przewodu paliwowego.

   g001986
  7. Zamontuj nowy filtr i przesuń obejmy przewodu w pobliże filtra.

   Upewnij się, że strzałka kierunku przepływu jest skierowana w stronę silnika.

  Serwisowanie węglowego pochłaniacza oparów

  Sprawdzanie filtra powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Sprawdź otwór u dołu filtra powietrza węglowego pochłaniacza oparów i upewnij się, że jest czysty, drożny i wolny od zanieczyszczeń (Rysunek 47).

  g033149

  Wymiana filtra w węglowym pochłaniaczu oparów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
  1. Odłącz przyłącze karbowane filtra w węglowym pochłaniaczu oparów od węża w dolnej części pochłaniacza, a następne zdejmij filtr (Rysunek 47).

   Note: Wyrzucić stary filtr.

  2. Włóż do końca przyłącze karbowane nowego filtra węglowego pochłaniacza oparów w wąż w dolnej części pochłaniacza.

  Opróżnianie zbiornika paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Spuść paliwo ze zbiornika i oczyść zbiornik, jeśli układ paliwowy zostanie zanieczyszczony lub planowane jest przechowywanie maszyny przez dłuższy czas. Do przepłukania zbiornika użyj świeżego, czystego paliwa.

  1. Przenieś paliwo ze zbiornika do zatwierdzonego kanistra na paliwo, używając pompy opróżniającej lub zdemontuj zbiornik z maszyny i przelej paliwo ze zbiornika szyjką wlewu do kanistra na paliwo.

   Note: Przy odłączaniu zbiornika paliwa przed zabraniem zbiornika konieczne jest także odłączenie przewodów zasilania i powrotu paliwa.

  2. Wymień filtr paliwa; patrz rozdział Wymiana filtra paliwa.

  3. W razie potrzeby przepłucz zbiornik paliwa świeżym, czystym paliwem.

  4. Jeśli zbiornik był odłączany, zamontuj go.

  5. Napełnij zbiornik świeżym, czystym paliwem.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora.

  • Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

  Lokalizacja bezpieczników

  W układzie elektrycznym występują 2 bloki bezpieczników oraz 1 puste miejsce. Znajdują się one pod fotelem (Rysunek 48).

  g023046

  Serwisowanie akumulatora

  Important: Nie uruchamiaj akumulatora maszyny z innego źródła energii.

  Zawsze utrzymuj akumulator w czystości i całkowicie napełniony. Użyj ręcznika papierowego do wyczyszczenia akumulatora i obudowy akumulatora. Jeżeli zaciski akumulatora są zardzewiałe, oczyść je roztworem składającym się z 4 części wody i 1 części sody oczyszczonej. Aby zmniejszyć korozję, nanieś cienką warstwę smaru na zaciski akumulatora.

  Napięcie: 12 V, prąd rozruchu na zimno w temp. -18°C: 280 A

  Demontaż akumulatora

  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Akumulator znajduje się po prawej stronie maszyny za pompą (Rysunek 48).

  3. Odłącz ujemny (czarny) przewód uziemienia od bieguna akumulatora.

   Ostrzeżenie

   Nieprawidłowo poprowadzony przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie zraszacza i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

   • Zawsze odłączaj najpierw ujemny przewód akumulatora (czarny), a następnie przewód dodatni (czerwony).

   • Zawsze podłączaj najpierw przewód dodatni (czerwony), a następnie przewód ujemny akumulatora (czarny).

   Ostrzeżenie

   Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi zraszacza, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

   • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami zraszacza.

   • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami zraszacza.

   • Pasek mocujący akumulator musi być zawsze założony, gdyż chroni on i mocuje akumulator.

  4. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od bieguna akumulatora.

  5. Zdemontuj element ustalający i elementy mocujące akumulator (Rysunek 48).

  6. Zdemontuj akumulator.

  Montaż akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź, czy przewody akumulatora są podłączone poprawnie.
  1. Ustaw akumulator na obudowie akumulatora w taki sposób, aby bieguny akumulatora znajdowały się z przodu zraszacza.

  2. Załóż element ustalający akumulatora i zamocuj go wcześniej odkręconymi elementami mocującymi (Rysunek 48).

   Important: Element ustalający akumulator musi być zawsze założony, gdyż chroni on i mocuje akumulator.

  3. Za pomocą śrub i nakrętek skrzydełkowych podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) bieguna akumulatora oraz ujemny (czarny) przewód do ujemnego (-) bieguna akumulatora. Nasuń gumową koszulkę na dodatni biegun akumulatora.

  4. Załóż pokrywę akumulatora i zamocuj 2 pokrętłami (Rysunek 48).

  Sprawdzanie poziomu elektrolitu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze.
 • Note: W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom elektrolitu co 30 dni.

  1. Poluzuj pokrętła z boku obudowy akumulatora i zdejmij pokrywę akumulatora (Rysunek 48).

  2. Odkręć korki wlewu. Jeśli poziom elektrolitu jest poniżej zaznaczonego poziomu napełniania, należy dodać wymaganą ilość wody destylowanej; patrz Dolewanie wody do akumulatora.

   Niebezpieczeństwo

   Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, który jest śmiertelnie trujący i powoduje poważne poparzenia.

   • Nie pij elektrolitu i unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nos okulary ochronne, aby chronić oczy, oraz gumowe rękawice, aby chronić ręce.

   • Napełniaj akumulator w miejscu, w którym zawsze jest dostęp do czystej wody do przepłukania skóry.

  Dolewanie wody do akumulatora

  Najlepszym czasem na dolanie wody destylowanej do akumulatora jest czas tuż przed włączeniem maszyny. Pozwala to wodzie dokładnie wymieszać się z roztworem elektrolitu.

  1. Oczyść górną powierzchnię akumulatora papierowym ręcznikiem.

  2. Odkręć korki wlewu akumulatora i wolno napełniaj każde ogniwo wodą destylowaną, aż elektrolit będzie sięgać linii napełnienia. Przykręć korki wlewu.

   Important: Nie przepełnij akumulatora. Elektrolit rozlany z celi akumulatora na inne części zraszacza może spowodować silną korozję tych części i ich uszkodzenie.

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy, które mogą wybuchnąć.

  Nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; utrzymuj akumulator z dala od źródeł iskier i płomieni.

  Important: Zawsze utrzymuj akumulator w pełni napełniony (ciężar właściwy elektrolitu 1,260). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Zdemontuj akumulator z podwozia, patrz Demontaż akumulatora.

  2. Sprawdź poziom elektrolitu; patrz Sprawdzanie poziomu elektrolitu.

  3. Podłącz do biegunów akumulatora prostownik o prądzie ładowania od 3 do 4 A. Ładuj akumulator przez 4 do 8 godzin prądem od 3 do 4 A (12 V).

   Important: Nie należy dopuszczać do przeładowania akumulatora.

  4. Zamontuj akumulator w podwoziu; patrz rozdział Montaż akumulatora.

  Przechowywanie akumulatora

  Z pojazdu, który ma być przechowywany ponad 30 dni wyjmij akumulator i naładuj go do pełna. Naładowany akumulator można przechowywać na półce lub w maszynie. Jeśli jest on przechowywany w urządzeniu, należy odłączyć przewody. Akumulator należy przechowywać w chłodnym miejscu, aby zapobiec jego szybkiemu rozładowywaniu. Aby akumulator nie zamarzł, musi być w pełni naładowany.

  Konserwacja układu napędowego

  Kontrola kół i opon

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Dokręć nakrętki kół właściwym momentem.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Co 100 godzin
 • Dokręć nakrętki kół właściwym momentem.
 • Sprawdź stan i stopień zużycia opon.
 • Sprawdzaj ciśnienie w oponach co 8 godzin lub raz dziennie, aby zapewnić ich odpowiednie napełnienie. Napompuj opony do ciśnienia 138 kPa. Sprawdź opony pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  Sprawdź koła pod kątem bezpiecznego ich zamocowania po pierwszych 8 roboczogodzinach, a następnie co 100 roboczogodzin. Dokręć nakrętki mocujące przednich i tylnych kół momentem 102–108 Nm.

  Sprawdzaj stan opon co najmniej raz na 100 godzin eksploatacji. Kolizje w trakcie pracy, takie jak uderzenie w krawężnik, mogą uszkodzić oponę lub obręcz koła oraz zmienić geometrię układu kierowniczego. Po takim zdarzeniu sprawdź stan opon.

  Regulacja linki blokady mechanizmu różnicowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź wyregulowanie linki blokady mechanizmu różnicowego.
  1. Ustaw dźwignię blokady mechanizmu różnicowego w położeniu WYłąCZONYM.

  2. Odkręć przeciwnakrętki mocujące linkę blokady mechanizmu różnicowego do wspornika na skrzyni biegów (Rysunek 49).

   g002425
  3. Wyreguluj przeciwnakrętki tak, aby uzyskać odstęp od 0,25 do 1,5 mm pomiędzy zaczepem sprężyny a średnicą zewnętrzną otworu w dźwigni skrzyni biegów.

  4. Po zakończeniu dokręć przeciwnakrętki.

  Regulacja zbieżności kół przednich

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź zbieżność kół przednich.
 • Zbieżność powinna wynosić od 0 do 6 mm.

  1. Nalej do zbiornika około 331 litrów wody.

  2. Sprawdź i napompuj wszystkie opony, patrz rozdział Sprawdź ciśnienie powietrza w oponie.

  3. Przejedź zraszaczem kilka razy to tyłu i do przodu, aby wyrównać naprężenia wahaczy, a następnie przejedź do przodu co najmniej 3 metry.

  4. Zmierz odległość między obydwoma oponami kół przednich na wysokości osi z przedniej oraz tylnej strony kół przednich (Rysunek 50).

   Note: Do zmierzenia tylnej strony przednich kół na wysokości osi niezbędny jest uchwyt lub przymiar. Użyj tego samego przymiaru do dokładnego zmierzenia przedniej strony przednich kół na wysokości osi (Rysunek 50).

   Przednie strony opon powinny być w odległości od 0 do 6 mm mniejszej niż tylne strony przednich opon.

   g002006
  5. Jeżeli wynik pomiaru nie mieści się w podanym zakresie, poluzuj nakrętki zabezpieczające na obu końcach drążków kierowniczych (Rysunek 51).

   g002007
  6. Obracaj obie końcówki drążka, aby przesunąć przód opony do wewnątrz lub na zewnątrz.

   Note: Drążki kierownicze mają taką samą długość.

  7. Po zakończeniu regulacji dokręć nakrętki zabezpieczające drążków kierowniczych.

  8. Upewnij się, że zapewniony jest pełen ruch skręcający kół w obu kierunkach.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie płynu hamulcowego

  Zbiornik płynu hamulcowego jest fabrycznie zalany płynem hamulcowym DOT 3. Sprawdzaj poziom płynu każdego dnia przed uruchomieniem silnika.

  g023047
  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Poziom płynu powinien znajdować się na wysokości linii FULL (pełny) na zbiorniku.

  3. Jeśli poziom płynu jest niski, oczyść obszar wokół korka, odkręć korek zbiornika i napełnij zbiornik do odpowiedniego poziomu. Nie przepełniaj zbiornika.

  Kontrola hamulców

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź hamulce.
 • Hamulce są podzespołem zraszacza o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Sprawdzaj je w następujący sposób:

  • Sprawdź okładziny hamulcowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymień klocki hamulcowe, jeżeli grubość ich okładzin wynosi mniej niż 1,6 mm.

  • Sprawdź płytę kotwiącą i inne elementy pod kątem nadmiernego zużycia lub odkształceń. W razie zauważenia jakichkolwiek odkształceń wymień odpowiednie elementy.

  Regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź hamulec postojowy.
  1. Zdejmij chwyt z tworzywa sztucznego.

  2. Poluzuj śrubę ustalającą mocującą gałkę do dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 53).

   g023036
  3. Obracaj pokrętło do chwili, gdy do przesunięcia dźwigni będzie wymagana siła 18–23 kg.

  4. Dokręć śrubę ustalającą.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo układów hydraulicznych

  • Jeżeli płyn dostanie się do skóry, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza.

  • Przed wykonaniem czynności przy układzie hydraulicznym należy w pierwszej kolejności zredukować w nim ciśnienie.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Wycieki oleju hydraulicznego można zlokalizować za pomocą kartonu lub papieru.

  Specyfikacja płynu hydraulicznego

  Typ oleju: Dexron III ATF

  Pojemność zbiornika: około 7 l

  Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego/w skrzyni biegów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego/w skrzyni biegów.
  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Wyciągnij wskaźnik poziomu oleju w skrzyni biegów i przetrzyj go czystą szmatką (Rysunek 54).

   g002002

   Important: Uważaj, aby podczas sprawdzania oleju w skrzyni biegów do otworu nie dostała się ziemia lub inne zanieczyszczenia.

  3. Wsuń wskaźnik poziomu do rurki i upewnij się, że jest wsunięty do końca. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i sprawdź poziom oleju.

  4. Poziom oleju w skrzyni biegów powinien wypadać u góry płaskiej części wskaźnika poziomu. Jeśli poziom jest niższy, wlej do zbiornika właściwy rodzaj oleju hydraulicznego, patrz rozdział Specyfikacja płynu hydraulicznego.

  5. Wsuń wskaźnik poziomu do oporu w swoje miejsce.

  Wymiana oleju hydraulicznego/w skrzyni biegów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny/w skrzyni biegów i oczyść filtr siatkowy.
  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Umieść miskę drenażową pod korkiem spustowym zbiornika.

  3. Odkręć korek spustowy z boku zbiornika i spuść olej hydrauliczny do miski drenażowej (Rysunek 55).

   g002003
  4. Zanotuj orientację węża hydraulicznego i złączki kątowej 90° podłączonej do filtra siatkowego.

  5. Odłącz wąż hydrauliczny i złączkę kątową 90° (Rysunek 56).

   g002004
  6. Zdemontuj filtr siatkowy i oczyść go, przepłukując go do tyłu czystym środkiem odtłuszczającym.

  7. Odstaw filtr siatkowy do wyschnięcia na powietrzu.

  8. Zamontuj filtr siatkowy podczas spuszczania oleju.

  9. Podłącz wąż hydrauliczny i złączkę kątową 90° do filtra siatkowego.

  10. Załóż i przykręć korek spustowy.

  11. Napełnij zbiornik około 7 litrami oleju Dexron III ATF.

   Important: Należy używać wyłącznie zalecanych płynów hydraulicznych. Używanie innych płynów może spowodować uszkodzenie układu.

  12. Uruchom silnik i rozpocznij jazdę zraszaczem, aby napełnić układ hydrauliczny.

  13. Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 800 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Zamontuj filtr wymienny Toro (nr części 54-0110).

  Important: Użycie innego filtra może spowodować utratę gwarancji na niektóre elementy.

  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Oczyścić powierzchnię wokół miejsca montażu filtra.

  3. Umieść miskę drenażową pod filtrem.

  4. Wyjmij filtr (Rysunek 57).

   g204330
  5. Nasmaruj uszczelkę nowego filtra.

  6. Upewnij się, że miejsce montażu filtra jest czyste.

  7. Przykręcaj filtr, aż uszczelka zetknie się z płytką montażową; następnie dokręć filtr o dodatkowe 1/2 obrotu.

  8. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około dwie minuty w celu usunięcia powietrza z układu.

  9. Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju hydraulicznego oraz skontroluj, czy nie ma wycieków, patrz Wymiana oleju hydraulicznego/w skrzyni biegów.

  Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

  Należy codziennie sprawdzać przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych. Przed ponownym uruchomieniem wykonać wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

  Konserwacja układu zraszania

  Kontrola przewodów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź wszystkie przewody i ich połączenia pod kątem uszkodzeń i właściwego zamocowania.
 • Sprawdź każdy przewód układu zraszania pod kątem pęknięć, wycieków i innych uszkodzeń. Jednocześnie sprawdź w podobny sposób połączenia i złączki. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone przewody i złącza.

  Wymiana filtra wlotowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień filtr wlotowy.
 • Note: Określ rozmiar oczek filtra wlotowego właściwy dla danego zadania, patrz Wybór filtra wlotowego.

  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę maszyny i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Na górze zbiornika zraszania zdejmij zapinkę mocującą złączkę węża zamocowaną do węża o dużej średnicy odchodzącego od obudowy filtra (Rysunek 58).

   g033577
  3. Odłącz wąż i złączkę węża od obudowy filtra (Rysunek 58).

  4. Wyjmij dotychczasowy filtr wlotowy z obudowy filtra znajdującej się w zbiorniku (Rysunek 59).

   Note: Wyrzucić stary filtr.

   g033578
  5. Umieść nowy filtr wlotowy w obudowie filtra.

   Note: Upewnij się, że filtr jest dociśnięty do końca.

  6. Przyłóż przewód i złącze przewodu do obudowy filtra u góry zbiornika i zamocuj złącze do obudowy elementem mocującym zdemontowanym w kroku 2.

  Wymiana filtra ciśnieniowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień filtr ciśnieniowy.
  1. Przejedź maszyną na poziome podłoże, wyłącz pompę zraszacza i silnik, zaciągnij hamulec postojowy i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Umieść miskę drenażową pod filtrem ciśnieniowym (Rysunek 60).

   g033293
  3. Obracaj korkiem spustowym w lewo i odkręć go od miski filtra ciśnieniowego (Rysunek 60).

   Note: Odczekaj, aż miska zostanie całkowicie opróżniona.

  4. Obracając miską w lewo, odkręć ją od głowicy filtra (Rysunek 60).

  5. Wyjmij stary wkład filtra ciśnieniowego (Rysunek 60).

   Note: Wyrzucić stary filtr.

  6. Sprawdź pierścień o‑ring korka spustowego (wewnątrz miski) i pierścień o‑ring miski (wewnątrz głowicy filtra) pod kątem uszkodzeń i zużycia (Rysunek 60).

   Note: Wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte pierścienie o‑ring korka i/lub miski.

  7. Włóż nowy wkład filtra ciśnieniowego do głowicy filtra (Rysunek 60).

   Note: Upewnij się, że wkład filtra jest ciasno osadzony w głowicy filtra.

  8. Zainstalować miskę na głowicy filtra i dokręcić ją ręcznie (Rysunek 60).

  9. Wkręć korek w miskę i dokręć ręcznie (Rysunek 60).

  Wymiana filtra dyszy

  Note: Określ rozmiar oczek filtra dyszy właściwy dla danego zadania, patrz Wybór filtra do końcówki dyszy (opcjonalnie).

  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę zraszacza i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Odłącz dyszę od głowicy zraszającej (Rysunek 61).

   g209504
  3. Wymontuj dotychczasowy filtr dyszy (Rysunek 61).

   Note: Wyrzucić stary filtr.

  4. Zamontuj nowy filtr dyszy (Rysunek 61).

   Note: Upewnij się, że filtr jest dociśnięty do końca.

  5. Zamontuj dyszę do głowicy zraszającej (Rysunek 61).

  Kontrola pompy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź membrany pompy i wymień je w razie potrzeby.(Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro).
 • Sprawdź zawory zwrotne pompy i wymień je w razie potrzeby.(Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro).
 • Note: Poniższe podzespoły urządzenia są częściami zużywającymi się w trakcie eksploatacji i jeżeli nie zostaną uznane za wadliwe, nie podlegają wymianie w ramach gwarancji na maszynę.

  Oddaj następujące podzespoły wewnętrzne pompy do sprawdzenia pod kątem uszkodzeń przez autoryzowanego dystrybutora firmy Toro:

  • Membrany pompy

  • Zespoły zaworów zwrotnych pompy

  W razie potrzeby wymień uszkodzone podzespoły.

  Sprawdzanie poliamidowych tulei osi obrotu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź poliamidowe tuleje osi obrotu.
  1. Ustaw maszynę na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę maszyny i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Rozłóż zewnętrzne sekcje wysięgników do pozycji zraszania i podeprzyj je za pomocą podpórek lub pasów zawieszonych na urządzeniu podnośnikowym.

  3. Po podparciu masy wysięgników odkręć śrubę z nakrętką mocujące sworzeń osi obrotu do zespołu wysięgnika (Rysunek 62).

   g022367
  4. Odkręć śrubę i nakrętkę mocujące sworzeń osi obrotu i wyjmij sworzeń (Rysunek 62).

  5. Zdemontuj zespół wysięgnika ze wspornikiem osi obrotu z ramy centralnej, aby uzyskać dostęp do tulei poliamidowych.

  6. Wyjmij i sprawdź tuleje poliamidowe z przodu i tyłu wspornika osi obrotu (Rysunek 62).

   Note: Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone tuleje.

  7. Nanieś na tuleje poliamidowe niewielką ilość oleju i włóż je we wspornik osi obrotu (Rysunek 62).

  8. Zamontuj zespół wysięgnika ze wspornikiem osi obrotu do ramy centralnej, ustawiając otwory równo ze sobą (Rysunek 62).

  9. Włóż sworzeń osi obrotu i zamocuj go śrubą z nakrętką odkręconą w kroku 4.

  10. Powtórz kroki 2 do 9 dla drugiej zewnętrznej sekcji wysięgnikowej.

  Regulacja poziomego ustawienia wysięgników

  Poniższa procedura pozwoli ustawić poziom lewej i prawej sekcji wysięgnika w pozycji zraszania.

  1. Rozłóż wysięgniki do pozycji zraszania.

  2. Wyjmij zawleczkę ze sworznia obrotu (Rysunek 63).

   g013780
  3. Unieś wysięgnik i wyjmij sworzeń (Rysunek 63), a następnie powoli opuść wysięgnik na podłoże.

  4. Sprawdź, czy sworzeń nie jest uszkodzony, w razie potrzeby wymień go.

  5. Przytrzymaj tłoczysko siłownika kluczem za płaskie ścięcia, a następnie poluzuj nakrętkę zabezpieczającą, aby umożliwić regulację wysunięcia końcówki tłoczyska z uchem (Rysunek 64).

   g014220
  6. Przekręć pręt z uchem względem tłoczyska siłownika, aby skrócić albo wydłużyć siłownik na pożądaną długość (Rysunek 64).

   Note: Przekręcaj pręt z uchem o pół lub cały obrót, aż możliwe będzie zamocowanie pręta do wysięgnika.

  7. Po ustawieniu pożądanej pozycji dokręć nakrętkę zabezpieczającą, aby zamocować pręt z uchem do tłoczyska.

  8. Unieś wysięgnik, aby połączyć oś obrotu z tłoczyskiem siłownika.

  9. Przytrzymując wysięgnik, wsuń sworzeń w oś obrotu wysięgnika i tłoczysko siłownika (Rysunek 63).

  10. Po włożeniu sworznia na swoje miejsce puść wysięgnik i zabezpiecz sworzeń wcześniej wyjętą zawleczką.

  11. W razie potrzeby powtórz tę czynność dla każdego łożyska siłownika.

  Czyszczenie

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Czyszczenie przepływomierza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Oczyść przepływomierzCzyść częściej podczas stosowania proszków do sporządzania zawiesiny.
  1. Dokładnie wypłucz i opróżnij cały układ zraszania.

  2. Zdemontuj przepływomierz ze zraszacza i przepłucz go czystą wodą.

  3. Wyjmij pierścień osadczy po stronie napływowej (Rysunek 65).

   g012934
  4. Oczyść turbinę i piastę turbiny z metalowych opiłków i pozostałości proszków do sporządzania zawiesiny.

  5. Sprawdź łopatki turbiny pod kątem zużycia.

   Note: Trzymając turbinę w dłoni, spróbuj nią zakręcić. Powinna obracać się swobodnie z ledwo wyczuwalnym oporem. Jeżeli tak nie jest, wymień ją.

  6. Zamontuj przepływomierz.

  7. Używając strumienia sprężonego powietrza z instalacji niskiego ciśnienia (50 kPa), sprawdź, czy turbina obraca się swobodnie.

   Note: Jeżeli nie obraca się, poluzuj trzpień sześciokątny u dołu piasty turbiny o 1/16 obrotu, aż turbina będzie obracać się swobodnie.

  Czyszczenie zaworów zraszacza

  Demontaż siłownika zaworu

  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Odłącz złącze 3‑stykowe siłownika zaworu od 3‑stykowego złącza gniazdowego wiązki przewodów zraszacza.

  3. Zdejmij zapinkę mocującą siłownik do rozgałęźnika zaworu regulacji dawki, mieszania, nadrzędnego sterowania zraszaniem lub sekcją (Rysunek 66).

   Note: Dociśnij do siebie 2 wypustki elementu ustalającego, jednocześnie dociskając go do dołu.

   Note: Zachowaj siłownik i element ustalający do momentu montażu w kroku Montaż siłownika zaworu.

   g028237
  4. Odłącz siłownik od rozgałęźnika zaworu.

  Demontaż rozgałęźnika zaworu regulacji dawki

  1. Zdejmij obejmy i uszczelki mocujące rozgałęźnik do zaworu regulacji dawki (Rysunek 67).

   Note: Zachowaj obejmy i uszczelki do montażu w kroku Montaż rozgałęźnika zaworu regulacji dawki.

   g033304
  2. Zdejmij element ustalający mocujący złącze wylotu do rozgałęźnika zaworu regulacji dawki (Rysunek 68).

   g033313
  3. Odkręć 2 śruby kołnierzowe i 2 nakrętki zabezpieczające kołnierzowe mocujące zawór regulacji dawki do jego wspornika, a następnie odkręć rozgałęźnik zaworu od maszyny (Rysunek 68).

   Note: W razie potrzeby poluzuj mocowania głowicy filtra ciśnieniowego, aby ułatwić demontaż zaworu regulacji dawki.

  Demontaż rozgałęźnika zaworu mieszania

  1. Zdejmij obejmy i uszczelki mocujące rozgałęźnik zaworu mieszania (Rysunek 69) do zaworu obejścia kanału mieszania, zaworu regulacji dawki, nadrzędnego zaworu sterowania zraszaniem oraz adaptera króćca (zaworu regulacji mieszania).

   Note: Zachowaj obejmy i uszczelki do montażu w kroku Montaż rozgałęźnika zaworu mieszania.

  2. Zdejmij element ustalający mocujący złącze wylotu do rozgałęźnika zaworu mieszania (Rysunek 69).

   g033327
  3. Odkręć śrubę kołnierzową i nakrętkę zabezpieczającą kołnierzową mocujące zawór mieszania do jego wspornika, a następnie odkręć rozgałęźnik zaworu od maszyny (Rysunek 70).

   g033307

  Demontaż rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania

  1. Zdejmij obejmy i uszczelki mocujące rozgałęźnik nadrzędnego zaworu zraszania (Rysunek 71) do nadrzędnego zaworu obejścia zraszania, zaworu mieszania oraz rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania (na końcu przewodu prowadzącego do przepływomierza).

   Note: Zachowaj obejmy i uszczelki do montażu w kroku Montaż rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania.

  2. Zdejmij element ustalający mocujący złącze wylotu do rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania (Rysunek 71).

   g033328
  3. Odkręć śrubę kołnierzową i nakrętkę zabezpieczającą kołnierzową mocujące nadrzędny zawór zraszania do jego wspornika, a następnie odkręć rozgałęźnik zaworu od maszyny (Rysunek 72).

   g033309

  Demontaż rozgałęźnika zaworu sekcji

  1. Zdejmij obejmy i uszczelki mocujące rozgałęźnik zaworu sekcji (Rysunek 73) do sąsiedniego zaworu sekcji (w przypadku zaworu lewej sekcji oraz złącza redukcyjnego).

   g028236
  2. Zdejmij elementy ustalające mocujące złącze wylotu do rozgałęźnika zaworu sekcji i rozgałęźnik zaworu do złącza obejścia (Rysunek 74).

   g028238
  3. W przypadku zaworów lewej i prawej sekcji odkręć śruby kołnierzowe i nakrętki zabezpieczające kołnierzowe mocujące zawory sekcji do ich wsporników, a następnie odkręć od maszyny rozgałęźniki zaworów. W przypadku zaworów sekcji centralnej odkręć rozgałęźnik zaworu sekcji od maszyny (Rysunek 75).

   g028239

  Czyszczenie rozgałęźnika zaworu

  1. Ustaw trzpień zaworu tak, by był w położeniu zamkniętym (Rysunek 76B).

   g027562
  2. Zdjąć 2 zespoły zamknięć końcowych z każdego końca korpusu rozgałęźnika (Rysunek 77 i Rysunek 78).

   g028243
   g028240
  3. Przekręć trzpień zaworu w pozycję, w której kula jest otwarta (Rysunek 76A).

   Note: Kulę będzie można wysunąć po ustawieniu trzpienia zaworu równolegle do kierunku przepływu przez zawór.

  4. Wyjmij element ustalający trzpienia z nacięć w króćcu trzpienia w rozgałęźniku (Rysunek 77 oraz Rysunek 78).

  5. Wyjmij element ustalający trzpienia i siedzisko trzpienia zaworu z rozgałęźnika (Rysunek 77 oraz Rysunek 78).

  6. Sięgnij do wnętrza korpusu rozgałęźnika i wyjmij zespół trzpienia zaworu (Rysunek 77 oraz Rysunek 78).

  7. Oczyść od wewnątrz rozgałęźnik oraz oczyść od zewnątrz kulę zaworu, zespół trzpienia zaworu, element mocujący trzpień oraz zamknięcia końcowe.

  Montaż rozgałęźnika zaworu

  Materiały dostarczane przez operatora: czysty smar silikonowy

  Important: Podczas montażu zaworu stosuj wyłącznie smar silikonowy.

  1. Sprawdzić stan pierścieni samouszczelniających złącza wylotu (tylko rozgałęziacz zaworu sekcji), zamknięć końcowych, siedziska i tylnego siedziska kuli pod kątem uszkodzeń i zużycia (Rysunek 77 i Rysunek 78).

   Note: Wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte pierścienie o‑ring lub siedziska.

  2. Nałóż smar silikonowy na trzpień zaworu i włóż go w siedzisko trzpienia zaworu (Rysunek 77 i Rysunek 78).

  3. Zamontuj trzpień zaworu i siedzisko do rozgałęźnika i zamocuj trzpień i siedzisko za pomocą elementu ustalającego trzpień (Rysunek 77 oraz Rysunek 78).

  4. Upewnij się, że pierścień o‑ring tylnego siedziska oraz siedzisko kuli są odpowiednio ustawione i osadzone w zamknięciu końcowym (Rysunek 77 oraz Rysunek 78)

  5. Zainstaluj zespół zamknięcia końcowego do korpusu rozdzielacza, aż kołnierz zamknięcia końcowego dotknie korpusu rozdzielacza (Rysunek 77 i Rysunek 78), następnie obróć zamknięcie końcowe dodatkowo o od 1/8 do 1/4 obrotu.

   Note: Uważaj, aby nie uszkodzić końca zamknięcia.

  6. Włóż kulę do korpusu zaworu (Rysunek 79).

   Note: Trzpień zaworu powinien wsunąć się w rowek w kuli. Jeżeli trzpień zaworu nie wsunie się, skoryguj ustawienie kuli (Rysunek 79).

   g027565
  7. Przekręć trzpień zaworu, aby zamknąć zawór (Rysunek 76B)

  8. Powtórz kroki 4 i 5 dla drugiego zamknięcia końcowego.

  Montaż rozgałęźnika zaworu regulacji dawki

  1. Umieść uszczelkę między kołnierzami rozgałęźnika zaworu regulacji dawki a głowicą filtra ciśnieniowego (Rysunek 80A).

   Note: W razie potrzeby poluzuj mocowania głowicy filtra ciśnieniowego, aby zapewnić odpowiedni odstęp.

   g033311
  2. Zamontuj rozgałęźnik zaworu regulacji dawki, uszczelkę i głowicę filtra ciśnieniowego za pomocą obejmy kołnierza dokręconej rękoma (Rysunek 80A).

  3. Umieść uszczelkę między kołnierzami rozgałęźnika zaworu regulacji dawki a rozgałęźnikiem zaworu mieszania (Rysunek 80A).

  4. Zamontuj rozgałęźnik zaworu regulacji dawki, uszczelkę i rozdzielacz zaworu mieszania za pomocą obejmy kołnierza dokręconej rękoma (Rysunek 80A).

  5. Zamontuj zawór regulacji dawki do wspornika zaworu za pomocą 2 śrub kołnierzowych i 2 nakrętek zabezpieczających kołnierzowych (Rysunek 80A) zdemontowanych w kroku 3 rozdziału Demontaż rozgałęźnika zaworu regulacji dawki i dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 10 do 12 Nm.

  6. Zamontuj złącze wylotu do złącza u dołu rozdzielacza zaworu regulacji dawki (Rysunek 80B).

  7. Zamocuj złącze wylotu, wkładając element ustalający w gniazdo złącza wylotu (Rysunek 80B).

  8. Jeżeli zostały poluzowane elementy mocujące głowicę filtra ciśnieniowego, dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 10 do 12 Nm.

  Montaż rozgałęźnika zaworu mieszania

  1. Zamontuj kołnierz rozgałęźnika zaworu mieszania, 1 uszczelkę oraz kołnierz zaworu obejścia obwodu mieszania (Rysunek 81A).

   Note: W razie potrzeby możesz poluzować mocowania nadrzędnego zaworu zraszania, aby zapewnić odpowiedni odstęp.

   g033329
  2. Zamontuj zawór obejścia obwodu mieszania, uszczelkę i rozgałęźnik zaworu mieszania za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 81A).

  3. Umieść uszczelkę między kołnierzami zaworu regulacji dawki i rozgałęźnika zaworu mieszania (Rysunek 81B).

  4. Zamontuj uszczelkę i rozgałęźnik zaworu mieszania za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 81B).

  5. Umieść uszczelkę między kołnierzami rozgałęźnika zaworu mieszania i nadrzędnego zaworu zraszania (Rysunek 81B).

  6. Zamontuj rozgałęźnik zaworu mieszania, uszczelkę i nadrzędny zawór zraszania za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 81B).

  7. Zamontuj rozgałęźnik zaworu mieszania i gniazdo za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 81C).

  8. Zamocuj zamknięcie końcowe do złącza wylotu, wkładając zapinkę do gniazda złącza wylotu (Rysunek 81C)

  9. Zamontuj zawór mieszania do wspornika zaworu za pomocą śruby kołnierzowej i nakrętki zabezpieczającej kołnierzowej zdemontowanych w kroku 3 rozdziału Demontaż rozgałęźnika zaworu mieszania i dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 10,17 do 12,43 Nm.

  10. Jeżeli zostały poluzowane elementy mocujące nadrzędny zawór zraszania, dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 19,78 do 25,42 Nm.

  Montaż rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania

  1. Zamontuj kołnierz rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania, 1 uszczelkę oraz kołnierz nadrzędnego zaworu obejścia zraszania (Rysunek 82A).

   g033330
  2. Zamontuj rozgałęźnik nadrzędnego zaworu zraszania, uszczelkę i nadrzędny zawór obejścia zraszania za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 82A).

  3. Zamontuj kołnierz rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania, uszczelkę oraz rozgałęźnik zaworu mieszania (Rysunek 82B).

  4. Zamontuj rozgałęźnik nadrzędnego zaworu zraszania, uszczelkę i rozgałęźnik zaworu mieszania za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 82B).

  5. Zamontuj kołnierz rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania, uszczelkę oraz korpus nadrzędnego zaworu zraszania (Rysunek 82B).

  6. Zamontuj rozgałęźnik nadrzędnego zaworu zraszania i gniazdo za pomocą obejmy dokręconej rękoma (Rysunek 82B).

  7. Zamocuj zamknięcie końcowe do złącza wylotu, wkładając element ustalający w złącze wylotu (Rysunek 82B).

  8. Zamontuj zawór mieszania do wspornika zaworu za pomocą śruby kołnierzowej i nakrętki zabezpieczającej kołnierzowej zdemontowanych w kroku 3 rozdziału Demontaż rozgałęźnika nadrzędnego zaworu zraszania i dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 10,17 do 12,43 Nm.

  Montaż rozgałęźnika zaworu sekcji

  1. Włóż górne zamknięcie końcowe rozgałęźnika zaworu do złącza obejścia (Rysunek 83A).

   Note: W razie potrzeby poluzuj mocowania złącza obejścia, aby zapewnić odpowiedni odstęp.

   g238558
  2. Zamocuj zamknięcie końcowe do złącza obejścia, wkładając zapinkę do gniazda złącza obejścia (Rysunek 83A).

  3. Zamontuj złącze wylotu do dolnego zamknięcia końcowego zaworu rozgałęźnika (Rysunek 83A).

  4. Zamocuj zamknięcie końcowe do złącza wylotu, wkładając element ustalający w gniazdo złącza wylotu (Rysunek 83A).

  5. Umieść uszczelkę między kołnierzami złącza reduktora i rozgałęźnika zaworu sekcji (Rysunek 83B).

  6. Zamontuj złącze reduktora, uszczelkę i rozgałęźnik zaworu sekcji za pomocą obejmy i dokręć je ręcznie (Rysunek 83B).

  7. Przy montażu 2 lewych skrajnych zaworów sekcji umieść uszczelkę między kołnierzami 2 sąsiadujących rozgałęźników zaworów sekcji (Rysunek 83B).

  8. Zamontuj 2 sąsiadujące rozgałęźniki zaworów sekcji i uszczelkę obejmą i dokręć ręcznie (Rysunek 83B.)

  9. W przypadku zaworu lewej lub prawej sekcji wysięgnika zamontuj zawory do wspornika zaworu za pomocą śruby kołnierzowej i nakrętki zabezpieczającej kołnierzowej zdemontowanych w kroku 3 rozdziału Demontaż rozgałęźnika zaworu sekcji i dokręć śruby i nakrętki momentem od 10 do 12 Nm.

  10. Jeżeli zostały poluzowane elementy mocujące złącze obejścia, dokręć śrubę i nakrętkę momentem od 10 do 12 Nm.

  Montaż siłownika zaworu

  1. Przyłóż siłownik do rozgałęźnika zaworu (Rysunek 66).

  2. Zamocuj siłownik do zaworu za pomocą elementu ustalającego zdemontowanego w kroku 3 rozdziału Demontaż siłownika zaworu.

  3. Podłącz złącze 3‑stykowe wiązki przewodów siłownika zaworu do złącza 3‑stykowego wiązki przewodów zraszacza..

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Wyłącz pompę zraszacza.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

   • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przygotowywanie układu zraszania

  1. Ustaw zraszacz na równym terenie, załącz hamulec postojowy, wyłącz pompę i silnik, a następnie wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Usuń zabrudzenia i zanieczyszczenia z całej maszyny łącznie z zewnętrzną częścią osłon głowicy cylindra silnika i obudową dmuchawy.

   Important: Maszynę można myć łagodnym detergentem i wodą. Do mycia maszyny nie należy używać wody pod wysokim ciśnieniem. Myjka ciśnieniowa może uszkodzić układ elektryczny lub zmyć smar niezbędny w punktach tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, świateł, silnika i akumulatora.

  3. Oczyść układ zraszania, patrz rozdział .

  4. Oczyść zawór kulowy w zespole zaworów, patrz rozdział Czyszczenie rozgałęźnika zaworu.

  5. Przygotuj układ zraszania w następujący sposób:

   1. Opróżnij zbiornik czystej wody.

   2. Opróżnij układ zraszania w możliwie całkowitym stopniu.

   3. Przygotuj zgodnie z instrukcjami producenta niezawierający alkoholu roztwór płynu niezamarzającego i środka zapobiegającego korozji przeznaczony do pojazdów rekreacyjnych.

   4. Wlej roztwór płynu niezamarzającego RV do zbiornika czystej wody, zbiornika zraszania oraz opcjonalnego zbiornika przepłukiwania (jeżeli występuje).

   5. Jeśli występuje, przepompuj roztwór płynu niezamarzającego RV z opcjonalnego zbiornika przepłukiwania do zbiornika zraszania.

   6. Uruchom pompę zraszania i pozostaw ją pracującą przez kilka minut, aby rozprowadzić płyn niezamarzający do pojazdów rekreacyjnych po układzie zraszania i zamontowanych akcesoriach zraszających.

    Usuń roztwór płynu niezamarzającego RV przez dysze zraszania.

   7. Opróżnij zbiornik czystej wody i układ zraszania w możliwie całkowitym stopniu.

  6. Unieś sekcje używając przełączników podnoszenia sekcji wysięgników. Unieś sekcje i odczekaj, aż złożą się całkowicie do pozycji transportowej (sekcje skrzyżowane) i oprą się o łoże transportowe sekcji przy całkowicie wsuniętych siłownikach podnoszenia sekcji.

   Note: Aby zapobiec uszkodzeniu tłoczysk siłowników podnoszenia, upewnij się, że siłowniki sekcji są całkowicie wsunięte.

  Przeprowadzanie czynności serwisowych

  1. Sprawdź hamulce, patrz rozdział Kontrola hamulców.

  2. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Serwisowanie filtra powietrza).

  3. Nasmaruj zraszacz, patrz rozdział Smarowanie.

  4. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  5. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdź ciśnienie powietrza w oponie.

  Przygotowywanie silnika i akumulatora

  1. W przypadku składowania przekraczającego 30 dni przygotuj układ paliwowy zgodnie z następującymi wskazówkami:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/kondycjonujący na bazie ropy naftowej.

    Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy jest dodawany do świeżej benzyny przez cały rok.

   2. Uruchom silnik w celu rozprowadzenia paliwa ze środkiem kondycjonującym w systemie paliwowym (silnik powinien pracować przez 5 minut).

   3. Wyłącz silnik, poczekaj, aż ostygnie, i opróżnij zbiornik paliwa.

   4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do zatrzymania.

   5. Uruchom ssanie.

   6. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do momentu, w którym nie da się go ponownie uruchomić.

   7. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Dokonaj recyklingu zgodnie z przepisami kodeksów lokalnych.

    Important: Nie przechowuj stabilizatora/paliwa kondycjonowanego przez okres dłuższy niż 90 dni.

  2. Wykręć świece zapłonowe i sprawdź ich stan, patrz rozdział Usuwanie świec zapłonowych.

  3. Po wykręceniu świec zapłonowych z silnika, wlej dwie łyżki oleju silnikowego do otworu świecy zapłonowej.

  4. W celu uruchomienia silnika i rozprowadzenia oleju wewnątrz siłownika zastosuj rozrusznik elektryczny.

  5. Wkręć świece zapłonowe i dokręć zalecanym momentem, patrz rozdział Instalowanie świec zapłonowych.

   Note: Nie podłączaj przewodów do świec zapłonowych.

  6. Wyjmij akumulator z podwozia, sprawdź poziom elektrolitu i naładuj go do pełna, patrz rozdział Serwisowanie akumulatora.

   Note: Podczas przechowywania przewody akumulatory powinny być odłączone od biegunów akumulatora.

   Important: Akumulator musi być w pełni naładowany, aby zapobiec jego zamarzaniu i uszkodzeniu w temperaturach poniżej 0 °C. W pełni naładowany akumulator pozostaje naładowany przez około 50 dni w temperaturach poniżej 4 °C. Jeśli temperatury będą wyższe niż 4°C, co 30 dni sprawdzaj poziom wody w akumulatorze i ładuj go co 30 dni.

  Przygotowanie maszyny

  1. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  2. Sprawdź stan przewodów zraszania i wymień te, które są zużyte lub uszkodzone.

  3. Dokręć wszystkie złącza przewodów.

  4. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier można kupić u autoryzowanego dealera marki Toro.

  5. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.

  6. Wyjmij kluczyk zapłonu i umieść go w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

  7. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie działa.
  1. Wybierak zakresu jest w położeniu innym niż neutralne.
  2. Połączenia elektryczne skorodowały lub poluzowały się.
  3. Bezpiecznik przepalił się lub poluzował.
  4. Akumulator rozładował się.
  5. Układ blokad bezpieczeństwa działa wadliwie.
  6. Rozrusznik lub jego cewka elektromagnetyczna jest uszkodzona.
  7. Wewnętrzny element silnika zatarł się.
  1. Naciśnij pedał hamulca i ustaw wybierak zakresu w położeniu neutralnym.
  2. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  3. Włóż poprawnie bezpiecznik lub wymień go.
  4. Naładuj lub wymień akumulator.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Wał korbowy obraca się, ale silnik się nie uruchamia.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  3. Filtr paliwa jest zatkany.
  4. Przewód zapłonowy jest odłączony od świecy.
  5. Świeca zapłonowa jest uszkodzona lub zanieczyszczona.
  6. Do przekaźnika blokady nie dochodzi prąd.
  7. Stacyjka jest uszkodzona.
  1. Napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Wyczyść lub wymień układ paliwowy.
  4. Podłącz przewód świecy zapłonowej.
  5. Wymień świecę zapłonową.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Silnik uruchamia się, ale po chwili gaśnie.
  1. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa.
  2. W układzie paliwowym są zanieczyszczenia lub woda.
  3. Filtr paliwa jest zatkany.
  4. Bezpiecznik przepalił się lub poluzował.
  5. Pompa paliwowa jest zepsuta.
  6. Gaźnik jest uszkodzony.
  7. Przewody są obluzowane lub połączenia są wykonane niepewnie.
  8. Uszczelka przy głowicy cylindrów jest uszkodzona.
  1. Wymień korek paliwa.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Wymień filtr paliwa.
  4. Popraw lub wymień bezpiecznik.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  7. Sprawdź i dokręć wszystkie połączenia przewodów.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Silnik pracuje, ale stuka lub pracuje w sposób przerywany.
  1. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  2. Przewód zapłonowy nie jest poprawnie zamocowany do świecy.
  3. Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
  4. Przewody są obluzowane lub połączenia są wykonane niepewnie.
  5. Silnik przegrzewa się.
  1. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  2. Podłącz przewód świecy zapłonowej.
  3. Wymień świecę zapłonową.
  4. Sprawdź i dokręć wszystkie połączenia przewodów.
  5. Sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania w rozdziale Przegrzewanie się silnika.
  Silnik nie pracuje na jałowych obrotach.
  1. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa.
  2. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  3. Świeca zapłonowa jest uszkodzona.
  4. Kanały obrotów jałowych w gaźniku są zatkane.
  5. Śruba regulacji obrotów jałowych jest ustawiona niewłaściwie.
  6. Pompa paliwowa jest zepsuta.
  7. Niskie sprężanie.
  8. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony.
  1. Wymień korek paliwa.
  2. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  3. Wymień świecę zapłonową.
  4. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  8. Wyczyść lub wymień wkład filtra.
  Silnik się przegrzewa.
  1. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  2. Występuje nadmierne obciążenie.
  3. Sita wlotu powietrza są zanieczyszczone.
  4. Żeberka chłodzące i kanały powietrzne pod obudową dmuchawy silnika i/lub obrotowe sito silnika są zablokowane.
  5. Mieszanka paliwowa jest zbyt uboga.
  1. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  2. Zmniejsz obciążenie, jedź z mniejszą prędkością.
  3. Czyść przed każdym użyciem.
  4. Czyść przed każdym użyciem.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Silnik traci moc.
  1. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest nieprawidłowy.
  2. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony.
  3. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  4. Silnik przegrzewa się.
  5. Świeca zapłonowa jest uszkodzona lub zanieczyszczona.
  6. Otwór odpowietrzający w złączu wentylacji zbiornika paliwa jest zatkany.
  7. Niskie sprężanie.
  1. Dolej lub spuść jego nadmiar do poziomu zaznaczenia Full (Pełny).
  2. Wyczyść lub wymień.
  3. Spuść paliwo i przepłucz układ paliwowy; dolej świeżego paliwa.
  4. Sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania w rozdziale Przegrzewanie się silnika.
  5. Wymień świecę zapłonową.
  6. Wymień korek paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Obecność nietypowych drgań lub dźwięków.
  1. Śruby mocujące silnika są obluzowane.
  2. Występuje problem z silnikiem.
  1. Należy dokręcić śruby mocujące silnika.
  2. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Maszyna nie daje się uruchomić lub porusza się zbyt wolno w każdym kierunku z powodu dławienia się lub gaśnięcia silnika.
  1. Hamulec postojowy jest zaciągnięty.
  1. Zwolnij hamulec postojowy.
  Maszyną nie da się jechać w żadnym kierunku.
  1. Wybierak zakresu znajduje się w położeniu neutralnym.
  2. Hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie daje się zwolnić.
  3. Skrzynia biegów jest uszkodzona.
  4. Zawieszenie sterujące wymaga regulacji lub wymiany.
  5. Wał napędowy lub wpust w piaście koła został uszkodzony.
  1. Naciśnij pedał hamulca i ustaw wybierak zakresu w położenie biegu.
  2. Zwolnij hamulec postojowy lub sprawdź jego cięgna i zamocowanie.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  4. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brak zraszania dla jednej sekcji.
  1. Połączenie elektryczne do zaworu sekcji jest zanieczyszczone lub rozłączone.
  2. Bezpiecznik jest przepalony.
  3. Jeden z przewodów jest zagięty.
  4. Kanał obejścia sekcji jest niewłaściwie wyregulowany.
  5. Zawór sekcji jest uszkodzony.
  6. Instalacja elektryczna jest uszkodzona.
  1. Wyłącz zawór ręcznie. Odłącz złącze elektryczne na zaworze i po oczyszczeniu wszystkich styków podłącz je ponownie.
  2. Sprawdź bezpieczniki i w razie potrzeby wymień je.
  3. Napraw lub wymień przewód.
  4. Wyreguluj kanał obejścia sekcji.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Sekcja nie daje się wyłączyć.
  1. Zawór sekcji jest uszkodzony.
  1. Zdemontuj zawór sekcji, patrz rozdział Czyszczenie zaworów zraszacza. Sprawdź wszystkie części i wymień uszkodzone elementy.
  Zawór sekcji jest nieszczelny.
  1. Uszczelka lub gniazdo zaworu są zużyte lub uszkodzone.
  1. Zdemontuj zawór i wymień uszczelki, używając zestawu naprawczego zaworów. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.
  Dysze zraszania ciekną przy wyłączonym przełączniku sekcji.
  1. Odpady nagromadziły się pomiędzy korpusem dyszy a membraną zaworu zwrotnego.
  1. Wyczyść korpus dyszy i membranę, patrz rozdział Czyszczenie korpusu dyszy i membrany zaworu zwrotnego.
  W momencie włączenia sekcji występuje spadek ciśnienia.
  1. Kanał obejścia sekcji jest niewłaściwie wyregulowany.
  2. Niedrożność w korpusie zaworu sekcji.
  3. Filtr dyszy jest uszkodzony lub zatkany.
  1. Wyreguluj kanał obejścia sekcji.
  2. Odłącz króćce wlotowe i wylotowe od zaworu sekcji i usuń przyczynę niedrożności.
  3. Wymontuj i sprawdź wszystkie dysze.
  Po wyłączeniu sekcji następuje zmiana ciśnienia po przełączeniu przełącznika mieszania w pozycję On (Wł.).
  1. Zawór obejścia obwodu mieszania nie jest skalibrowany.
  1. Wykonaj kalibrację zaworów obejścia obwodu mieszania.
  Podczas rozpylania wieloma sekcjami ciśnienie zmienia się po wyłączeniu sekcji.
  1. Zawór obejściowy sekcji nie jest skalibrowany dla wybranych dysz rozpylających.
  1. Wykonaj kalibrację zaworów obejścia sekcji.
  Pod koniec zraszania w zbiorniku znajduje się więcej płynu niż zakładano.
  1. Zapotrzebowanie na płyn nie zostało prawidłowo obliczone.
  2. Układ zraszania nie jest skalibrowany
  1. Szybkość zraszania znajdziesz w tabeli z danymi dysz.
  2. Przeprowadź kalibrację przepływu i szybkości.
  Zbiornik zraszania nieoczekiwanie wyczerpuje się w trakcie zraszania.
  1. Zapotrzebowanie na płyn nie zostało prawidłowo obliczone.
  2. Układ zraszania nie jest skalibrowany.
  1. Szybkość zraszania znajdziesz w tabeli z danymi dysz.
  2. Przeprowadź kalibrację przepływu i szybkości.

  Schematy

  Schemat układu zraszacza

  g028078