Wprowadzenie

Ta maszyna to świder o napędzie hydraulicznym będący osprzętem do kompaktowych nośników narzędzi marki Toro. Jest on przeznaczony do wiercenia otworów w gruncie pod utwardzonymi powierzchniami i przeciągania przewodów lub rurociągów przez wykonany odwiert. Służy on do wiercenia w glebach miękkich i żwirze. Nie służy do przewiercania się przez skały, drewno lub inne materiały o litej budowie. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Zapisz te numery w przeznaczonym do tego miejscu na niniejszej stronie.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeżeli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g257161

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ maszyna może stać się niestabilna, co może spowodować utratę panowania nad nią.

 • Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • W strefie prowadzenia prac należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty oraz nie kopać w tak oznaczonych miejscach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności – w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub usuwaniem przedmiotów blokujących działanie maszyny należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu mas. Ten osprzęt sprawia, że tył maszyny jest jej cięższą stroną.

 • Unoszenie ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeżeli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeżeli podczas pracy na zboczu czujesz się niepewnie, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren i upewnij się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie podłączaj ani nie odłączaj osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zespołów wiercących

 • W przypadku maszyn kołowych podczas użytkowania głowicy wiercącej nie należy mocować do jednostki trakcyjnej przeciwwagi.

 • Jeżeli nie obsługujesz prowadnicy żerdzi, utrzymuj odstęp co najmniej 3 metrów od obracających się części.

 • Nie noś biżuterii ani luźnej odzieży podczas obsługiwania lub pomagania w obsłudze głowicy wiercącej.

 • Do podtrzymywania żerdzi i wiertła podczas rozpoczynania wiercenia używaj wyłącznie prowadnicy żerdzi.

 • Nigdy nie zastępuj złącza przyciskowego śrubami lub zawleczkami.

 • Osprzęt musi być obsługiwany zawsze przez 2 osoby: jedną osobę obsługującą zespół jezdny i drugą prowadzącą zespół wiercący za pomocą narzędzia prowadzącego.

 • Zawsze używaj narzędzia prowadzącego do ustawiania zespołu wiercącego.

 • Nigdy nie stawaj na żerdzi ani nie stawaj okrakiem nad nią, gdy silnik pracuje.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal99-9945
decal133-8061

Przegląd produktu

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Szerokość61 cm
Długość56 cm
Wysokość63,5 cm
Masa54 kg
Średnica wierceniaod 3,2 do 8,9 cm

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w Instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe nie są zabrudzone ziemią itp., a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeżeli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przemieszczania osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

 • Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do rozłączania złączy hydraulicznych używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Podłączenie akcesoriów

Do tego osprzętu dostępny jest szeroki wybór żerdzi i wierteł. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki i załącz hamulec postojowy (jeżeli dotyczy).

 2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Wsuń w gniazdo sześciokątną końcówkę żerdzi, wiertła lub rozwiertaka. Ustaw otwór w gnieździe w linii ze złączem przyciskowym (Rysunek 3).

  g008475
 4. Naciśnij przycisk złączający i wsuń końcówkę w gniazdo, aż przycisk wskoczy w otwór gniazda (Rysunek 3).

 5. Powtórz kroki 3 i 4.

Odłączanie akcesoriów

 1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki i załącz hamulec postojowy (jeżeli dotyczy).

 2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Naciśnij przycisk złącza unieruchamiającego końcówkę akcesorium w gnieździe, a następnie wysuń akcesorium z gniazda.

Korzystanie z zespołu wiercącego

Kopanie rowu

Przed przystąpieniem do wiercenia pod chodnikiem lub drogą dojazdową należy wykonać wykop startowy oraz końcowy po obu stronach obszaru wiercenia (Rysunek 4).

 • Obydwa wykopy muszą mieć szerokość co najmniej 15 cm i głębokość co najmniej 46 cm.

 • Wykop startowy musi mieć długość co najmniej 2,13 m i być ustawiony prostopadle do chodnika lub drogi.

 • Wykop końcowy musi mieć długość co najmniej 0,91 m do 1,8 m, być ustawiony równolegle do chodnika lub drogi, a jego środek musi leżeć w linii z wykopem startowym.

g008476

Wiercenie otworu

Important: Do wiercenia wymagany jest udział dwóch osób. Nie próbuj wykonywać tej czynności samemu.

 1. Ustaw zespół jezdny z głowicą napędową na początku wykopu i opuść ją na odpowiednią głębokość.

 2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Podłącz do głowicy napędowej żerdź wiertniczą i wiertło.

 4. Podłącz prowadnicę żerdzi do żerdzi w miejscu tuż za wiertłem (Rysunek 5).

  g008477
 5. Gdy druga osoba utrzymuje wiertło przy prawej stronie wykopu (Rysunek 5), uruchom silnik, ustaw zawór sterowania pompą w pozycji WOLNEJ (tylko zespoły jezdne serii 200 i 300), ustaw przepustnicę w połowie zakresu prędkości obrotowej między pozycjami WOLNO a SZYBKO, a następnie pociągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu, aby załączyć ruch obrotowy wiertła w kierunku do przodu.

 6. Powoli jedź zespołem jezdnym do przodu, a jednocześnie niech osoba trzymająca prowadnicę żerdzi wprowadzi wiertło w podłoże (Rysunek 5).

 7. Gdy całe wiertło zagłębi się w podłożu, ustaw dźwignię hydrauliki pomocniczej w pozycji neutralnej.

 8. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 9. Jeżeli żerdź nie jest ustawiona pod kątem mieszczącym się w dopuszczalnym zakresie tolerancji nachylenia dla danego zadania, uruchom silnik i jedź do tyłu, wyciągając wiertło z podłoża, a następnie powtórz kroki od 5 do 8, aby skorygować nachylenie.

 10. Zdejmij prowadnicę żerdzi.

 11. Uruchom silnik i pociągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu, aby uruchomić obroty wiertła.

 12. Powoli jedź zespołem jezdnym do przodu, zagłębiając wiertło w podłoże.

  Important: Nie jedź zbyt szybko i nie wciskaj wiertła zbyt mocno w podłoże. Pozwól, aby wiertło zagłębiało się w podłoże ze swoją prędkością. Nigdy nie wciskaj ani nie wyciągaj wiertła z podłoża przy wyłączonych obrotach głowicy napędowej.

 13. Gdy w wykopie startowym widoczne jest co najwyżej około 15 cm żerdzi lub gdy wiertło całkowicie przejdzie przez wykop końcowy i zacznie zagłębiać się w jego przeciwległą ścianę, zatrzymaj zespół jezdny, ustaw dźwignię hydrauliki pomocniczej w położeniu neutralnym, a następnie wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

 14. Jeżeli wiertło jeszcze nie pojawiło się w wykopie końcowym, wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz żerdź od głowicy napędowej.

  2. Uruchom silnik i cofnij maszynę na początek wykopu startowego.

  3. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Podłącz kolejną żerdź i powtórz kroki od 11 do 14.

Rozwiercanie otworu

 1. Używając szpadla ostrożnie obkop wokół wiertła, usuwając tyle gleby, aby dało się je wyjąć (Rysunek 6).

  g008478
 2. Odłącz wiertło i podłącz rozwiertak (Rysunek 6).

 3. Podłącz przewód lub rurę do umieszczenia w podłożu do połączenia obrotowego rozwiertaka (Rysunek 6).

 4. Uruchom silnik i przesuń dźwignię hydrauliki pomocniczej do tyłu, aby uruchomić obroty rozwiertaka.

 5. Powoli jedź zespołem jezdnym do tyłu, zagłębiając rozwiertak w podłoże.

  Important: Nie jedź zbyt szybko i nie wciskaj rozwiertaka zbyt mocno w podłoże. Pozwól, aby rozwiertak zagłębiał się w podłoże ze swoją prędkością. Nigdy nie wciskaj ani nie przeciągaj rozwiertaka przez podłoże przy wyłączonych obrotach głowicy napędowej.

 6. Gdy w wykopie startowym widoczne jest około 15 cm żerdzi lub gdy rozwiertak całkowicie wejdzie do wykopu startowego, wprowadzając do niego około 15 cm przewodu lub rury, zatrzymaj zespół jezdny, ustaw dźwignię hydrauliki pomocniczej w położeniu neutralnym, a następnie wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

 7. Jeżeli rozwiertak jeszcze nie pojawił się w wykopie startowym, wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz żerdź od głowicy napędowej i żerdzi znajdującej się nadal w podłożu.

  2. Uruchom silnik i przejedź do przedniej ściany wykopu startowego.

  3. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  4. Podłącz głowicę napędową do końcówki żerdzi znajdującej się w podłożu.

  5. Powtórz czynności od 4 do 7.

 8. Gdy rozwiertak i przewód/rura znajdą się w wykopie startowym, odłącz przewód lub rurę od rozwiertaka.

Pozycja transportowa

Podczas przewożenia osprzętu unieś nieznacznie ramiona ładowarki – nie więcej niż 15 cm nad ziemię. Przechyl osprzęt tak, aby płyta montażowa była ustawiona pionowo.

g257693

Przechowywanie

 1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

 2. Sprawdź stan zębów. Odwróć na drugą stronę lub wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone zęby.

 3. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

 4. Upewnij się, że wszystkie złącza hydrauliczne są podłączone i spięte, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego.

 5. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

 6. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w celu ochrony i utrzymania w czystości.

Rozwiązywanie problemów

ProblemPossible CauseCorrective Action
Głowica napędowa do wiercenia nie obraca się.
 1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
 2. Złącze hydrauliczne jest uszkodzone.
 3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
 4. Przewód hydrauliczny jest załamany.
 5. Zawór hydrauliki pomocniczej w zespole jezdnym nie otwiera się.
 6. Silnik hydrauliczny jest uszkodzony lub zużyty.
 1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
 2. Sprawdź złącza i wymień w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
 3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
 4. Wymień załamany przewód hydrauliczny.
 5. Napraw zawór.
 6. Wymień lub napraw silnik.