Introduktion

Maskinen är ett hydrauliskt drivet borrdrivredskap för kompakta Toro-redskapshållare. Den är avsedd för att borra hål under asfalterade ytor och dra ledningar eller rör tillbaka genom hålet under trottoaren. Den är avsedd för borrning i jord och grus. Den är inte avsedd för borrning i berg, trä eller andra hårda material. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g257161

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i försäkran om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Fara

Det kan finnas nedgrävda ledningar i arbetsområdet. Om du gräver av dem kan du få en elstöt eller orsaka en explosion.

Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och gräv inte på de markerade platserna. Kontakta en lokal kabelanvisningstjänst eller något annat företag som kan märka upp området (till exempel kan du ringa 811 i USA och i Australien kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjänsten på telefon 1100).

Allmän säkerhet

Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

 • Överskrid inte den märkta driftkapaciteten eftersom maskinen då kan bli instabil, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.

 • Håll alltid redskapet nära marken. Se Transportläge.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och andra föremål och gräv inte på de markerade platserna.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar maskinen.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar och redskap.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och husdjur borta från maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhet i sluttningar

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Det här redskapet gör maskinens bakände till den tunga änden.

 • Om du lyfter lastarmarna vid körning i sluttning påverkas maskinens stabilitet. Håll lastarmarna i det nedfällda läget när du kör i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller av tippning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning eller i ojämn terräng.

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sakta ned och var extra försiktig vid körning på sluttande underlag. Markförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att starta eller stanna på lutande underlag. Kör långsamt rakt nerför sluttningen om maskinen skulle förlora greppet.

 • Undvik att svänga i sluttningar. Om du måste svänga, gör det långsamt och håll maskinens tyngre ände mot uppförslutet.

 • Alla rörelser i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du undvika att göra det.

 • Se upp för gropar, fåror och gupp. Ojämn terräng kan välta maskinen. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig när du kör på vått underlag. Försämrad drivkraft kan leda till att maskinen glider.

 • Utvärdera området och säkerställ att marken är tillräckligt stabil för maskinen.

 • Var försiktig när du använder maskinen nära följande:

  • Stup

  • Diken

  • Flodbäddar

  • Vattendrag

  Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul eller larvband kör över en kant eller om kanten ger vika. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

 • Ta inte bort eller koppla på redskap i en sluttning.

 • Parkera inte maskinen i en backe eller på en sluttning.

Borrmaskinssäkerhet

 • Använd inte motvikten på traktorenheter med hjul vid användning av borrmaskinen.

 • Håll ett avstånd på minst tre meter från roterande delar, om du inte hanterar styrningsstången.

 • Använd inte löst sittande kläder eller smycken när du använder eller hjälper till med borrspetsen.

 • Använd aldrig något annat än styrningsstången för att starta stången och borrspetsen.

 • Använd aldrig bultar och tappar istället för knappanslutningar.

 • Var alltid två när ni ska använda tillbehöret – en som kör traktorenheten och en som styr borrenheten med styrningsverktyget.

 • Använd alltid styrningsverktyget vid inriktning av borrenheten.

 • Stå aldrig grensle över stången eller på den när motorn är igång.

Säkerhet vid underhåll och förvaring

 • Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

 • Om du ska förvara redskapet under en längre period bör du läsa bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information.

 • Underhåll eller byt vid behov ut dekaler med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal99-9945
decal133-8061

Produktöversikt

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bredd61 cm
Längd56 cm
Höjd63,5 cm
Vikt54 kg
Borrdiameter3,2 till 8,9 cm

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Montera och demontera redskapet

Information om monterings- och borttagningsförfarandet finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Important: Före monteringen av redskapet placerar du maskinen på ett plant underlag och ser till att fästplattorna är rena från smuts och skräp och att stiften roterar fritt. Om stiften inte roterar fritt måste du smörja dem.

Note: Använd alltid traktorenheten när du lyfter och flyttar redskapet.

Varning

Om snabbkopplingsstiften inte är helt inskjutna i redskapets fästplatta kan redskapet falla av maskinen och krossa dig eller kringstående.

Se till att snabbkopplingsstiften sitter ordentligt i fästplattan.

Varning

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada. Vätska som trängt in i huden vid en olycka måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som känner till den här sortens skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

 • Använd kartong eller papper för att finna hydraulläckor. Använd aldrig händerna.

Var försiktig

Hydraulkopplingar, hydraulledningar/ventiler och hydraulolja kan vara heta. Du kan bränna dig om du vidrör heta komponenter.

 • Bär handskar när du kopplar från hydraulkopplingarna.

 • Låt maskinen svalna innan du rör vid några hydrauliska komponenter.

 • Rör inte vid hydraulvätskespill.

Montera ett tillbehör

Flera olika stänger och spetsar kan användas med tillbehöret. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 3. För in stångens, borrspetsens eller upprymmarens sexkantiga axel i hylsan. Passa in hylsans hål efter knappanslutningen (Figur 3).

  g008475
 4. Tryck ned knappen och för in axeln i hylsan tills knappen snäpper upp i hylsans hål (Figur 3).

 5. Upprepa steg 3 och 4.

Ta bort tillbehör

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 3. Tryck på knappen som fäster tillbehörets axel i hylsan och dra ut tillbehöret ur hylsan.

Använda borrmaskinen

Gräva ett dike

Innan du borrar under en gångbana eller uppfart måste du gräva ett ingångsdike och ett utgångsdike på bägge sidor om borrområdet (Figur 4).

 • Både dikena måste vara minst 15 cm breda och 46 cm djupa.

 • Ingångsdiket måste vara minst 2,13 m långt och vinkelrätt mot gångbanan eller uppfarten.

 • Utgångsdiket måste vara minst 0,91 m till 1,8 m långt, parallellt med gångbanan eller uppfarten och centrerat mittemot ingångsdiket.

g008476

Borra hål

Important: Att borra är ett arbete för två personer. Utför inte den här åtgärden ensam.

 1. Placera traktorenheten med drivhuvudet i början av diket och sänk ned det till lämplig höjd.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 3. Anslut en stång och en borrspets till drivhuvudet.

 4. Anslut styrningsstången till stången precis bakom borrspetsen (Figur 5).

  g008477
 5. Den som ska styra borrspetsen ställer sig till höger om dikesgrävaren (Figur 5). Starta motorn, för pumpens väljarventil till det LåNGSAMMA läget (endast traktorenheter i 200- och 300-serierna), för gasreglaget till mitt mellan de LåNGSAMMA och SNABBA lägena och för reglaget för den extra hydraulikutrustningen bakåt för att starta borrspetsens framåtrotation.

 6. Kör försiktigt traktorenheten framåt medan den som håller styrningsstången styr borrspetsen ned i marken (Figur 5).

 7. Lägg den extra hydraulspaken i neutralläget när hela borrspetsen är i marken.

 8. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 9. Starta motorn och kör bakåt för att dra ut borrspetsen ur marken och upprepa sedan steg 5 till 8 och gör justeringar för att rätta till lutningen om stången inte har rätt lutning för det arbete som utförs.

 10. Ta bort styrningsstången.

 11. Starta motorn och dra den extra hydraulspaken bakåt för att starta borrspetsen.

 12. Kör traktorenheten sakta framåt allt eftersom borrspetsen gräver sig djupare ned i marken.

  Important: Kör inte för fort, då tvingar du ned spetsen i marken. Låt spetsen arbeta i sin egen takt. Tryck aldrig ned och dra aldrig upp spetsen genom marken om drivhuvudet inte rör sig.

 13. När det är ca 15 cm av stången kvar vid ingångsdiket eller om borrspetsen har borrats helt ned och kommer ut på andra sidan av utgångsdiket, stänger du av traktorenheten, lägger reglaget för extra hydraulutrustning i neutralläge, stänger av motorn och tar ut nyckeln.

 14. Om borrspetsen ännu inte har nått utgångsdiket gör du följande:

  1. Koppla loss stången från drivhuvudet.

  2. Starta motorn och backa till utgångsdikets ände.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  4. Anslut en annan stång och upprepa steg 11 till 14.

Utvidga hålet

 1. Använd en spade för att försiktigt gräva runt borrspetsen och avlägsna jord tills du kan avlägsna borrspetsen (Figur 6).

  g008478
 2. Ta bort borrspetsen och fäst upprymmaren (Figur 6).

 3. Sätt fast kabeln eller röret som sitter i lekaren i änden av upprymmaren (Figur 6).

 4. Starta motorn och dra den extra hydraulspaken bakåt för att starta upprymmaren.

 5. Kör traktorenheten sakta bakåt allt eftersom upprymmaren gräver sig ned i marken.

  Important: Kör inte för fort, då tvingar du ned upprymmaren i marken. Låt upprymmaren arbeta i sin egen takt. Tryck aldrig ned och dra aldrig upp upprymmaren genom marken om drivhuvudet inte rör sig.

 6. När en stångkoppling befinner sig ca 15 cm in i ingångsdiket eller när upprymmaren har borrats ned helt i diket tillsammans med ca 15 cm av kabeln eller röret, stänger du av traktorenheten, lägger reglaget för extra hydraulutrustning i neutralläge, stänger av motorn och tar ut nyckeln.

 7. Om upprymmaren ännu inte har nått utgångsdiket gör du följande:

  1. Koppla loss stången från drivhuvudet och låt stången vara kvar i marken.

  2. Starta motorn och kör till ingångsdikets framsida.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  4. Anslut drivhuvudet till stångaxeln i marken.

  5. Upprepa steg 4 till 7.

 8. Ta bort kabeln eller röret från upprymmaren då upprymmaren och kabeln/röret befinner sig i ingångsdiket.

Transportläge

Vid transport av redskapet ska du höja lastarmarna något, högst 15 cm över marken. Tippa redskapet så att redskapsplattan är vertikal.

g257693

Förvaring

 1. Innan redskapet ställs undan för långtidsförvaring tvättar du bort smuts och avlagringar med vatten och ett milt rengöringsmedel.

 2. Kontrollera tändernas tillstånd. Rotera eller byt ut slitna eller skadade tänder.

 3. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller byt ut alla skadade och utslitna delar.

 4. Kontrollera att alla hydraulkopplingar är korrekt anslutna så att hydraulsystemet inte förorenas.

 5. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

 6. Förvara redskapet i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över redskapet för att skydda det och hålla det rent.

Felsökning

ProblemPossible CauseCorrective Action
Borrdrivhuvudet roterar inte.
 1. Hydraulkopplaren är inte helt ansluten.
 2. Hydraulkopplaren är skadad.
 3. En hydraulslang är igensatt.
 4. En hydraulslang är vikt.
 5. Traktorenhetens hjälpventil öppnar sig inte
 6. En hydraulmotor är skadad eller sliten.
 1. Kontrollera och dra åt alla kopplare.
 2. Kontrollera kopplarna och byt ut de som är skadade.
 3. Hitta föremålet som har fastnat och ta bort det.
 4. Byt ut den lösa slangen.
 5. Reparera ventilen.
 6. Byt ut eller reparera motorn.