Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g259591

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on USA:n ympäristönsuojeluelimen EPA:n (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjen hallintaa koskevien määräysten päästöjärjestelmiä, kunnossapitoa ja takuuta koskevia tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395 mukaisesti (kun asetustoimet on suoritettu) ja standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

CE-kone

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen valmistelu

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas ja kytke seisontajarru.

 2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 3. Tarkista rengaspaineet ennen käyttöä. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  Note: Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Säädä rengaspaine ennen koneen käyttöä.

 4. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

 5. Rasvaa kone. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

  Important: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

 6. Avaa konepelti ja tarkista jäähdytysnesteen määrä. Katso kohta Jäähdytysnesteen määrän tarkistus.

 7. Tarkista moottoriöljyn määrä ja sulje konepelti salvalla. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Note: Moottorin kampikammiossa on toimitettaessa öljyä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

Säätövarren asennon säätö

Säätövarren asentoa voi säätää käyttömukavuuden parantamiseksi.

 1. Löysää kaksi pulttia, jotka kiinnittävät säätövarren kiinnikkeeseen (Kuva 3).

  g004152
 2. Kierrä tukivarsi haluttuun asentoon ja kiristä kaksi pulttia.

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksiköt5

Koneen valmistelu

Varoitus

Jos virransyöttöä leikkuuyksiköihin ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyksikön, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

Irrota aina virtaliittimet toisistaan ennen leikkuuyksiköiden huoltoa (Kuva 44).

 1. Avaa istuimen jalustan salpa, kallista istuin ja jalusta auki ja tue se kannatintankojen avulla (Kuva 4).

  g375231
 2. Irrota 48 V:n DC-järjestelmän akun irrotuksen välijohdin (Kuva 5).

  g375232
 3. Irrota jokaisen leikkuuyksikön nostovarresta lukkotappi, joka kiinnittää suojuksen tapin haarukkapäähän, ja irrota suojus (Kuva 6).

  g003975

Leikkuuyksiköiden valmistelu

 1. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista.

 2. Kokoa ja säädä leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 3. Varmista, että vastapaino (Kuva 7) asennetaan leikkuuyksikön oikeaan päähän leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

  g027133
 4. Voitele kannattimen akseli puhtaalla rasvalla (Kuva 8).

  g375263
 5. Toista vaiheet 1–4 muille leikkuuyksiköille.

Nurmentasausjousen säätö

Leikkuuyksiköt 2 ja 4
g378839
 1. Jos sokka on asennettu tasausjousen tangon takareikään, irrota sokka ja aseta se kannattimen viereiseen reikään (Kuva 10).

  g375689
 2. Irrota kaksi laippalukkomutteria (⅜ tuumaa) ja kaksi lukkopulttia (⅜ × 1-¼ tuumaa), jotka kiinnittävät nurmentasausjousen kannattimen leikkuuyksikön runkoon (Kuva 11).

  g375690
 3. Irrota laippalukkomutteri (⅜ tuumaa), joka kiinnittää nurmentasausjousen kantaruuvin kannatinrungon oikeaan kielekkeeseen, ja irrota tasausjousi leikkuuyksiköstä (Kuva 12).

  Note: Älä irrota hammastettua laippamutteria kantaruuvista.

  g375691
 4. Asenna nurmentasausjousen kantaruuvi kannatinrungon oikeaan kielekkeeseen (Kuva 13) laippalukkomutterilla (⅜ tuumaa).

  g375694
 5. Kohdista nurmentasausjousen kannattimen reiät leikkuuyksikön rungon reikiin (Kuva 14).

  Note: Letkunohjaimen tukilenkki suuntautuu kohti koneen keskiosaa.

  g378789
 6. Asenna nurmentasausjousen kannatin leikkuuyksikön runkoon kahdella lukkopultilla (⅜ × 1-¼ tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla (⅜ tuumaa).

 7. Kiristä lukkomutterit ja pultit momenttiin 37–45 N·m.

 8. Toista vaiheet 1–7 toiselle leikkuuyksikölle.

Etuleikkuuyksiköiden asennus nostovarsiin

 1. Liu’uta leikkuuyksikkö nostovarren alle (Kuva 15).

  g375274
 2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin.

 3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.

 4. Kiinnitä suojus ja kannattimen akseli tapin haarukkapäähän lukkotapilla.

  Leikkuuyksikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä – Lukitse leikkuuyksiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuyksiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteen poikki. Lukitse leikkuuyksikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 16). Käytä uraa, jos leikkuuyksikköä halutaan ohjata.

  g375251

Takaleikkuuyksiköiden asennus nostovarsiin

1,2 cm:iin tai korkeampaan leikkuukorkeuteen säädetyt leikkuuyksiköt
 1. Liu’uta leikkuuyksikkö nostovarren alle (Kuva 17).

  g375252
 2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin.

 3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.

 4. Kiinnitä haarukkapää ja suojus kannattimen akseliin lukkotapilla.

  Leikkuuyksikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä – Lukitse leikkuuyksiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuyksiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteen poikki. Lukitse leikkuuyksikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 17). Käytä uraa, jos leikkuuyksikköä halutaan ohjata.

  g375251
 5. Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle takaleikkuuyksikölle.

Takaleikkuuyksiköiden asennus nostovarsiin

1,2 cm:iin tai matalampaan leikkuukorkeuteen säädetyt leikkuuyksiköt
 1. Irrota lukitussokka ja aluslaatta, joilla tapin haarukkapää on kiinni nostovarressa, ja liu’uta tappi irti nostovarresta (Kuva 19).

  g375236
 2. Asenna tapin haarukkapää kannattimen akseliin (Kuva 20).

  g375237
 3. Asenna suojus tapin haarukkapäähän ja kohdista kannattimen akselin, tapin haarukkapään ja suojuksen reiät.

 4. Kiinnitä tapin haarukkapää ja suojus kannattimen akseliin lukkotapilla.

  Leikkuuyksikön kääntölaakerin lukitseminen leikattaessa ruohoa rinteessä – Lukitse leikkuuyksiköiden kääntölaakerit, jotta leikkuuyksiköt eivät pyöri alamäkeen, kun koneella leikataan rinteen poikki. Lukitse leikkuuyksikkö käyttämällä tapin haarukkapäässä olevaa reikää (Kuva 21). Käytä uraa, jos leikkuuyksikköä halutaan ohjata.

  g375251
 5. Liu’uta leikkuuyksikkö nostovarren alle (Kuva 22).

  g375239
 6. Työnnä tapin haarukkapää nostovarteen ja kiinnitä se lukitussokalla ja aluslaatalla.

 7. Toista vaiheet 1–6 toiselle takaleikkuuyksikölle.

Leikkuuyksikön nostovarren ketjujen asennus

Kiinnitä nostovarren ketju ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 23).

Note: Käytä leikkuuyksikön käyttöoppaassa määritettyä määrää rengaslinkkejä.

g003948

Kelamoottorien kiinnitys leikkuuyksiköihin

 1. Voitele kelamoottorin akselin urat puhtaalla rasvalla.

 2. Öljyä kelamoottorin O-rengas ja asenna se moottorin laippaan.

 3. Kohdista moottori leikkuuyksikköön siten, että moottorin laipat ovat pulteista myötäpäivään (Kuva 24).

  Important: Varmista, että kelamoottorin kaapeli ei ole vääntynyt tai mutkalla ja että se ei ole vaarassa joutua puristuksiin.

  g027140
 4. Kierrä moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät pultit.

 5. Kiristä kiinnityspultit momenttiin 19–25 N·m.

 6. Toista vaiheet 1–5 muiden leikkuuyksiköiden kohdalla.

Viimeistelysarjojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Viimeistelysarja (myydään erikseen)1

Important: Moottorit on asennettava leikkuuyksiköihin ennen viimeistelysarjojen asennusta, jotta voidaan varmistaa, että sähkökaapelit viedään oikein ja että kaapelit eivät väänny.Määritä seuraavan kaavion avulla leikkuuyksiköiden ja kelamoottorien sijainnit.

g316995
 1. Irrota rungon vasemmassa etukulmassa (leikkuuyksikön nro 4 sijainti) oleva ylimääräinen laippamutteri pultista, jolla laipiokannatin on kiinnitetty koneeseen (Kuva 26).

 2. Löysää viimeistelysarjan letkuliittimen muttereita, aseta letku laipiokannattimen aukkoon ja kiristä mutteri.

  Note: Käytä toista kiintoavainta apuna muttereita kiristettäessä, jotta letku ei kierry tai taivu.

 3. Aseta liitinlevy laipion kiinnityspultteihin siten, että liittimet on asetettu kuvan mukaisesti (Kuva 26).

 4. Kiinnitä liitinlevy yhteen kiinnityspulttiin aiemmin irrotetulla laippamutterilla.

 5. Paikanna koneen johdinsarja ja kytke johdinliittimet viimeistelysarjan johdinliittimiin.

  g316962
 6. Toista edellä mainitut toimenpiteet neljän jäljellä olevan laipion kohdalla kuvien mukaisesti (Kuva 27 – Kuva 30).

  Important: Liitinlevyt on asetettu eri tavalla jäljellä olevissa kohdissa, joten letku voidaan viedä laipiokannattimen läpi ja leikkuuyksikköön kiertämättä tai taivuttamatta letkua.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Leikkuuyksikön tukitelineen käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikön tukiteline1

Jos leikkuuyksikköä on kallistettava kiinteän terän / kelan esiin saamiseksi, nosta leikkuuyksikön takaosa tukitelineen varaan siten, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät nojaa työpintaan (Kuva 31).

g003985

Kiinnitä tukiteline ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 32).

g004144

48 V:n irrotuksen välijohtimen asennus ja istuimen jalustan sulkeminen

 1. Voitele akun irrotuksen välijohtimen kosketuspinnat eristerasvalla (Kuva 33).

  g353655
 2. Kytke akun irrotuksen välijohdin 48 V:n järjestelmän liittimeen.

 3. Paina istuin ja istuimen jalusta kiinni ja kiinnitä salvalla (Kuva 34).

  g379173

Konepellin lukon (CE) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Konepellin lukko, tiiviste ja vastamutteri1
Aluslaatta1
 1. Irrota salpa ja nosta konepelti.

 2. Irrota kuminen läpivientisuojus konepellin vasemmalla puolella olevasta aukosta (Kuva 35).

  g027072
 3. Varmista, että tiiviste on kiinni konepellin lukossa (Kuva 36).

  g375326
 4. Irrota mutteri lukosta.

 5. Työnnä salvan koukkupää konepellin ulkopuolelta konepellissä olevan aukon läpi.

  Note: Tiiviste kohdistetaan konepellin ulkopuolen tasalle.

 6. Kiinnitä lukko konepellin sisäpuolelta konepeltiin aluslaatalla ja mutterilla.

 7. Sulje konepelti ja varmista käyttämällä mukana toimitettua konepellin salpa-avainta, että lukon koukku kiinnittyy rungon hakaan lukittaessa.

CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-tarra1
Valmistusvuoden tarra1
Varoitustarra1

CE-tarran asennus

 1. Puhdista konepellin pinta lukon vierestä spriillä ja puhtaalla liinalla ja anna pinnan kuivua (Kuva 37).

  g375337
 2. Irrota CE-tarran tausta.

 3. Kiinnitä tarra konepeltiin.

Valmistusvuoden tarran kiinnitys

 1. Puhdista lattiakannattimen pinta sarjanumerokilven vierestä spriillä ja puhtaalla liinalla ja anna kannattimen kuivua (Kuva 38).

  g375339
 2. Irrota tarran tausta.

 3. Kiinnitä tarra lattiakannattimeen.

CE-varoitustarran kiinnitys

 1. Puhdista varoitustarran 133-2930 pinta spriillä ja puhtaalla liinalla ja anna tarran kuivua (Kuva 39).

  g375338
 2. Irrota CE-varoitustarran tausta.

 3. Kiinnitä CE-varoitustarra tarran 133-2930 päälle.

Laitteen yleiskatsaus

g260768

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 41) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Jos haluat kuormittamattoman maksiminopeuden, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina poljin pohjaan.

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

g003955

Leikkuunohjaus-/kuljetusvipu

Leikkuunohjaus-/kuljetusvivulla (Kuva 41) koneen voi asettaa LEIKKUU-tilaan tai KULJETUS-tilaan. Valitse LEIKKUU-tila painamalla vipua eteenpäin ja valitse KULJETUS-tila painamalla sitä taaksepäin.

Note: Leikkuuyksiköitä ei voida laskea, kun leikkuunohjaus-/kuljetusvipu on KULJETUS-asennossa.

Leikkuunopeuden rajoitin

Kun leikkuunopeuden rajoitin (Kuva 41) on nostettuna ylös/eteen, se rajoittaa leikkuunopeutta ja mahdollistaa leikkuuyksiköiden kytkemisen. Jokainen välikappale säätää leikkuunopeutta 0,8 km/h. Mitä enemmän välikappaleita pultin päällä on, sitä hitaammin kone liikkuu. Kun leikkuunopeuden rajoitin siirretään taka-asentoon, käytössä on suurin mahdollinen kuljetusnopeus.

Jarrupoljin

Pysäytä kone painamalla jarrupoljinta (Kuva 41).

Seisontajarru

Kytke seisontajarru (Kuva 41) painamalla jarrupoljinta alas ja painamalla yläosaa eteenpäin, jolloin poljin lukittuu. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Ohjauspyörän kallistuspoljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin (Kuva 41) alas ja vedä ohjauspyörä haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin.

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa (Kuva 42). Moottorin nopeutta voidaan muuttaa 100 kierr./min:n askelin napauttamalla kytkintä. Kun pidät kytkintä painettuna, moottori siirtyy automaattisesti korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle riippuen siitä, kumpaa kytkimen päätä painat.

g021208

Leikkuunohjausvipu

Tällä vivulla (Kuva 42) nostetaan ja lasketaan leikkuuyksikköjä. Sillä myös käynnistetään ja pysäytetään leikkuuyksiköt, kun ne ovat käytössä LEIKKUU-tilassa. Leikkuuyksiköitä ei voida laskea, kun leikkuu-/kuljetusvipu on KULJETUS-asennossa.

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 42) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Tietokeskus

Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 42).

Käytössä / pois käytöstä -kytkin

Käytössä / pois käytöstä -kytkimellä (Kuva 42) käytetään leikkuuyksiköitä yhdessä leikkuunohjausvivun kanssa.

Ajovalojen kytkin

Sytytä ajovalot kääntämällä kytkintä alaspäin (Kuva 42).

Pistorasia

Pistorasia on 12 V:n virtalähde elektronisille laitteille (Kuva 43).

g004133

Leikkuuyksikön virrankatkaisu

Ennen kuin asennat, irrotat tai huollat leikkuuyksiköitä, katkaise leikkuuyksiköiden virransyöttö irrottamalla leikkuuyksikön virtaliitin (Kuva 44). Se sijaitsee istuimen alla. Kytke liitin takaisin paikalleen ennen koneen käyttöä.

g027134

Varoitus

Jos virransyöttöä leikkuuyksiköihin ei katkaista, joku saattaa vahingossa käynnistää leikkuuyksikön, mikä voi johtaa käsien ja jalkojen vakavaan loukkaantumiseen.

Irrota leikkuuyksikön virtaliittimet aina ennen leikkuuyksiköiden huoltoa.

Istuimen ohjaimet

g003954

Istuimen säätövipu

Siirrä istuinta eteen- ja taaksepäin vetämällä istuimen säätövivusta (Kuva 45). Lukitse istuin paikalleen vapauttamalla vipu.

Painon säädin

Käännä painon säädintä, kunnes painosi näkyy painomittarin ikkunassa.

Korkeuden säädin

Muuta istuimen korkeutta kääntämällä korkeuden säädintä.

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 46). Tietokeskuksessa on useita näyttöjä. Näyttöjen välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g020650
 • Vasenta painiketta (toimii myös valikon käyttöpainikkeena / takaisin-painikkeena) painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös siirtyä taaksepäin valikoissa.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicTuntilaskuri
GraphicTietokuvake
GraphicNopea
GraphicHidas
GraphicPolttoainemäärä
GraphicHehkutulpat ovat käytössä.
GraphicNosta leikkuuyksiköt.
GraphicLaske leikkuuyksiköt.
GraphicIstu istuimella.
GraphicSeisontajarru on kytkettynä.
GraphicYlempi nopeusalue (kuljetus)
GraphicVapaa
GraphicAlempi nopeusalue (leikkuu)
GraphicMoottorin jäähdytysnesteen lämpötila (°C tai °F)
GraphicLämpötila (kuuma)
GraphicVoimanulosotto on kytkettynä.
GraphicEi sallittu
GraphicKäynnistä moottori.
GraphicSammuta moottori.
GraphicMoottori
GraphicAvainkytkin
GraphicAkku
GraphicMoottori/generaattori (ei lataa)
GraphicMoottori/generaattori (lataa)
GraphicE-kela
GraphicEtuläppäys
GraphicTakaläppäys
GraphicLeikkuuyksiköt laskeutuvat.
GraphicLeikkuuyksiköt nousevat.
GraphicPIN-käyttökoodi
GraphicCAN-väylä
GraphicTietokeskus
GraphicViallinen tai epäonnistunut
GraphicPolttimo
GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
GraphicKytkin
GraphicVapauta kytkin.
GraphicVaihda osoitettuun tilaan.
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
GraphicVaihda kone vapaalle.
GraphicMoottorin käynnistys ei sallittu.
GraphicMoottori sammutetaan.
GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko
Valikon kohtaKuvaus
ViatViat-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai ottamalla yhteyden Toro-jälleenmyyjään.
HuoltoHuoltovalikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötuntimerkintöjä ja muita vastaavia lukuja.
DiagnostiikkaDiagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulojen tila. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
AsetuksetAsetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
TietojaTietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.
Huolto
Valikon kohtaKuvaus
HoursNäyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja voimanulosotto ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja milloin se on huollettava.
CountsNäyttää koneen laskennat.
Diagnostiikka
Valikon kohtaKuvaus
Cutting UnitsOsoittaa leikkuuyksiköiden nostamisessa ja laskemisessa käytetyt tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Hi/Low RangeOsoittaa kuljetustilan aikana ajettaessa käytössä olevat tulot ja lähdöt sekä määritykset.
PTOOsoittaa voimanulosoton käytön mahdollistavat tulot ja lähdöt sekä määritykset.
Engine RunOsoittaa moottorin käynnistyksen aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot sekä määritykset.
BacklapOsoittaa läppäyksen käytön aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot sekä määritykset.
Asetukset
Valikon kohtaKuvaus
YksikötKontrolloi tietokeskuksen yksiköitä. Valikon vaihtoehdot ovat English (brittiläiset mitat) tai Metric (metrijärjestelmä).
KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
Etuläppäyksen kelanopeusSäätää etukelojen nopeutta läppäystilassa.
Takaläppäyksen kelanopeusSäätää takakelojen nopeutta läppäystilassa.
Suojatut valikotPääkäyttäjä/mekaanikko pääsee suojattuihin valikkoihin syöttämällä käyttökoodin.
Automaattinen joutokäyntiSäätelee aikaa, jonka jälkeen liikkumaton kone siirtyy joutokäyntitilaan.
Terien määräSäätää kelanopeuteen vaikuttavaa kelaterien määrää.
LeikkuunopeusSäätää kelanopeuden määrittämisessä käytettävää ajonopeutta.
LeikkuukorkeusValvoo leikkuukorkeutta kelanopeuden määrittämiseksi.
E kelan kierr.Näyttää etukelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.
T kelan kierr.Näyttää takakelojen lasketun nopeusasennon. Keloja voidaan säätää myös manuaalisesti.
Economy-tilaEconomy-tila laskee moottorin nopeutta leikkuun aikana, mikä vähentää melua ja polttoaineenkulutusta. Kelan nopeus ei muutu, mutta leikkuunopeus laskee, jos leikkuun pysäytintä ei säädetä vastaavasti.

*Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

Tietoja
Valikon kohtaKuvaus
MalliNäyttää koneen mallinumeron.
SNNäyttää koneen sarjanumeron.
Koneen ohjainversioNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Näyttää kunkin leikkuuyksikön ohjelmiston version..
LaturiNäyttää moottorin/generaattorin ohjelmiston version..
Tietokeskuksen versioNäyttää tietokeskuksen ohjelmiston version.
CAN-väyläNäyttää koneen tietoliikenneväylän tilan.

Suojatut valikot

Tietokeskuksen asetusvalikossa on kaksi lisänäyttöä ja seitsemän käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää: automaattinen joutokäynti, terien määrä, leikkuunopeus, leikkuukorkeus, E kelan kierr., T kelan kierr. sekä Economy-tila. Asetukset voidaan lukita suojatussa valikossa.

Note: Jälleenmyyjä ohjelmoi alkuperäisen käyttökoodin toimitushetkellä.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 47).

  g028523
 2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 48A).

  g028522
 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 48B ja Kuva 48C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 48D).

  Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

Asetuksia voi tarkastella ja muuttaa Suojattu-valikossa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

Huollon määräajan ajastimen asetus

Huollon määräajan ajastin nollaa huollon määräajan, kun aikataulun mukaiset huoltotoimenpiteet on suoritettu.

 1. Siirry Asetukset-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 2. Anna PIN-koodi. Katso koneen käyttöoppaan kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

 3. Siirry Huolto-valikossa TUNNIT-VALIKKOON.

 4. Vieritä alas huoltosymbolin Graphic kohtaan.

  Note: Jos huollon määräaika on nyt, ensimmäisessä kuvakkeessa lukee NOW (Nyt).

 5. Ensimmäisen kuvakkeen alapuolella on huoltovälin kohta Graphic (aikaväli, esim. 250 tai 500).

  Note: Huoltoväli sisältyy suojattuun valikkoon.

 6. Korosta huoltoväli ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 7. Kun uusi näyttö tulee näkyviin, vahvista RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Haluatko varmasti nollata huoltoajan?).

 8. Valitse YES (Kyllä) (keskimmäinen painike) tai NO (Ei) (vasen painike).

 9. Kun olet valinnut YES (Kyllä), huoltovälinäyttö tyhjenee ja Service Hours (Huoltoaika) -valinnat tulevat uudelleen näkyviin.

Automaattisen joutokäynnin asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.

 2. Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi POIS, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

Terien määrän asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Terien määrä.

 2. Vaihda koneeseen 5-, 8- tai 11-lehtinen kela painamalla oikeaa painiketta.

Leikkuunopeuden asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuunopeus.

 2. Valitse leikkuunopeus painamalla oikeanpuoleista painiketta.

 3. Valitse ajopolkimen mekaaniseen leikkuukorkeuden rajoittimeen asetettava leikkuunopeus keskimmäisellä ja oikealla painikkeella.

 4. Poistu leikkuunopeuden asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Leikkuukorkeuden (HOC) säätö

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Leikkuukorkeus (HOC).

 2. Valitse leikkuukorkeus painamalla oikeaa painiketta.

 3. Valitse sopiva leikkuukorkeusasetus keskimmäisellä ja oikealla painikkeella. (Jos näytössä ei ole täsmälleen sopivaa asetusta, valitse näytössä olevasta luettelosta lähin sopiva leikkuukorkeusasetus.)

 4. Poistu asetuksesta ja tallenna se painamalla vasenta painiketta.

Etu- ja takakelan nopeuden asetus

Vaikka tietokeskus laskee etu- ja takakelojen nopeudet automaattisesti terien määrän, leikkuunopeuden ja leikkuukorkeuden avulla, asetusta voidaan muuttaa käsin erilaisiin leikkuuolosuhteisiin sopivaksi.

 1. Vaihda kelanopeusasetuksia siirtymällä valikon kohtaan E kelan Š, T kelan Š tai molempiin.

 2. Muuta kelanopeutta painamalla oikeaa painiketta. Kun nopeusasetus muuttuu, näytössä näkyy edelleen aiemmin annettuihin terien määrään, leikkuunopeuteen ja leikkuukorkeuteen perustuva kelanopeus, mutta siinä näkyy myös uusi nopeus.

Economy-tilan asetus

 1. Siirry päävalikossa Asetukset-valikkoon keskipainikkeella.

 2. Valitse painamalla oikeanpuoleista painiketta.

 3. Siirry Asetukset-valikossa Economy-tilaan keskipainikkeella.

 4. Valitse PääLLä-toiminto painamalla oikeanpuoleista painiketta.

 5. Tallenna asetus painamalla vasemmanpuoleista painiketta ja poistu asetuksesta.

Suojattujen näyttöjen käyttö

Paina päänäytössä kerran keskipainiketta. Kun nuolet näkyvät painikkeiden päällä, selaa näyttöjä painamalla keskipainiketta uudelleen.

Painamalla keskipainiketta uudelleen avautuu eReel-tietonäyttö, jossa näkyy kelan virta ja jokaisen viiden leikkuuyksikön nopeus.

Painamalla keskipainiketta uudelleen avautuu energiatilanäyttö, jossa näkyvät osat, energiavirtaus ja suunta käytön aikana.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Kuljetusleveys228 cm
Leikkuuleveys254 cm
Pituus282 cm
Korkeus kaatumissuojausjärjestelmän kanssa160 cm
Paino1 259 kg
MoottoriKubota 24,8 hv
Polttoainesäiliön tilavuus53 litraa
Kuljetusnopeus0–16 km/h
Leikkuunopeus0–13 km/h

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoaineen tiedot

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö vahingoittaa moottoria.

Biodieselille sopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

 • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.

Polttoainesäiliön tilavuus

53 litraa

Polttoaineen lisäys

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaalla liinalla.

 3. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 49).

  g021210
 4. Lisää dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen säiliön täyttämisen jälkeen.

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Päivittäisen huollon suorittaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

  Turvakytkinten tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Important: Jos jokin koneen lukituskytkimistä ei toimi, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Laitteen valmistelu

  1. Aja kone hitaasti avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  Ajopolkimen ja käynnistyksen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Paina ajopoljinta.

  5. Käännä avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Käynnistysmoottori ei saa käynnistää moottoria, kun ajopoljinta painetaan.

  Voimanulosoton ja käynnistyksen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Paina voimanulosoton kytkin KYTKETTY-asentoon.

  3. Käynnistä moottori.

   Note: Moottori ei saa käynnistyä, kun voimanulosoton kytkin on KYTKETTY-asennossa.

  Voimanulosoton käynnistymisen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  3. Käynnistä moottori.

  4. Nouse istuimelta.

  5. Paina voimanulosoton kytkin KYTKETTY-asentoon.

   Note: Voimanulosotto ei saa käynnistyä, kun käyttäjä on poissa istuimeltaan.

  Seisontajarrun ja ajopolkimen käyntiturvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina voimanulosoton kytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Pidä jalka poissa ajopolkimelta.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Paina ajopoljinta.

   Note: Moottorin on sammuttava, jos seisontajarru on kytketty ja ajopoljinta painetaan.

  Koneen sisäänajo

  Jotta seisontajarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä. Aseta eteenpäin ajon nopeudeksi 6,4 km/h, jotta se vastaa peruutuksen nopeutta (kaikki kahdeksan välikappaletta siirrettynä leikkuunopeuden säätimen yläosaan). Jatka eteenpäin moottori korkeimmalla joutokäyntinopeudella leikkuunopeuden säätimen pysäytin kytkettynä ja jarruta 15 sekuntia. Peruuta täydellä peruutusnopeudella ja jarruta 15 sekuntia. Toista tämä viisi kertaa ja odota jokaisen eteenpäin- ja peruutusjakson välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi. Sisäänajon jälkeen voi olla tarpeen säätää jarrut. Katso .

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Käytä aina turvavyötä.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda kaikki vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

   • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

   • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

   • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

   • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen.

   • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

   • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

   • Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas, kun käytät konetta rinteissä. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä on ilmattava ennen moottorin käynnistystä, jos moottori käynnistetään ensimmäisen kerran, moottori on sammunut polttoaineen loppumisen takia tai jos polttoainejärjestelmää on huollettu. Katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  1. Istu istuimella, pidä jalka pois ajopolkimelta, jolloin poljin on VAPAALLA, kytke seisontajarru, aseta moottorin nopeuskytkin NOPEA-asentoon ja varmista, että Käytössä / Pois käytöstä -kytkin on POIS KäYTöSTä -asennossa.

  2. Käännä avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon.

   Automaattiajastin esilämmittää hehkutulppia kuuden sekunnin ajan.

  3. Hehkutulppien esilämmityksen jälkeen käännä avain virtalukossa KäYNNISTYS-asentoon.

   Käynnistä moottoria korkeintaan 15 sekunnin ajan. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Jos moottoria on esilämmitettävä lisää, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon. Toista tarvittaessa.

  4. Käytä moottoria tyhjäkäynnillä, kunnes se lämpenee.

  Moottorin sammutus

  1. Siirrä kaikki ohjaimet VAPAALLE, kytke seisontajarru, siirrä kaasu ALHAISEN JOUTOKäYNNIN asentoon ja anna moottorin saavuttaa alhainen joutokäyntinopeus.

   Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahdettuun moottoriin voi tulla vikoja.

  2. Käännä avain POIS-asentoon ja irrota se virtalukosta.

  Nurmentasausjousen säätö

  Nurmentasausjousi (Kuva 50) siirtää painoa eturullalta takarullalle. Näin voidaan vähentää aaltokuvioita nurmessa.

  Important: Tee jousen säädöt leikkuuyksikön ollessa asennettuna ajoyksikköön ja laskettuna työpajan lattialle sekä osoittaessa suoraan eteenpäin.

  1. Varmista, että sokka on asennettuna tangon taimmaiseen aukkoon (Kuva 50).

   Note: Kun leikkuuyksikköä huolletaan, siirrä sokka nurmentasausjousen vieressä olevaan tangon aukkoon.

   g003863
  2. Kiristä tangon etupään kuusiomuttereita, kunnes jousen pituus puristettuna on 15,9 cm. Katso Kuva 50.

   Note: Vähennä jousen pituudesta 13 mm, jos konetta käytetään epätasaisessa maastossa. Maapinnan myötäily vähenee hieman.

   Note: Nurmentasausasetus on määritettävä uudelleen, jos leikkuukorkeus- tai aggressiivisuusasetusta muutetaan.

  Nostovarren vastapainon säätö

  Takaleikkuuyksiköt

  Varoitus

  Jouset ovat kireällä ja saattavat aiheuttaa henkilövahingon.

  Säädä jousia varovaisesti.

  Takaleikkuuyksiköihin kohdistuvaa vastapainovoimaa voidaan säätää erilaisia nurmiolosuhteita varten ja yhtenäisen leikkuukorkeuden saavuttamiseksi epätasaisissa olosuhteissa tai alueilla, joille on kertynyt olkia.

  Säädä kunkin vääntöjousen vastapainovoimaksi yksi neljästä asetuksesta. Kukin asento lisää tai vähentää leikkuuyksikköön kohdistuvaa vastapainovoimaa 2,3 kg. Vastapaino voidaan poistaa kokonaan asettamalla jouset ensimmäisen jousiohjaimen takaosaan (neljäs asento).

  Note: Poista kaikki vastapainovoima asettamalla vääntöjousen pitkä pää olkatapin yläpuolelle.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Työnnä vastapainojousen pitkä pää putkeen tai vastaavaan ja käännä jousi olkatapin ympärille haluttuun asentoon (Kuva 51).

   g375585
  3. Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle vastapainojouselle.

  Nostovarren kääntymisasennon säätö

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Nostovarren kytkin sijaitsee hydraulisäiliön alla ja viidennen leikkuuyksikön nostovarren sisäpuolella (Kuva 23).

   g375697
  3. Löysää vastamutteria, joka kiinnittää nostovarren kytkinlevyyn (Kuva 53).

   g375696
  4. Säädä nostovarren kytkintä seuraavalla tavalla:

   • Korota nostovarren kääntymiskorkeutta siirtämällä kytkintä alas.

   • Laske nostovarren kääntymiskorkeutta siirtämällä kytkintä ylös.

  5. Kiristä vastamutteri.

  Kelanopeuden säätö

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja leikkuujäljen saavuttamiseksi on tärkeää, että kelanopeus on sopiva. Säädä kelanopeutta seuraavasti:

  1. Siirry tietokeskuksen Asetukset-valikkoon ja anna terien määrä, leikkuunopeus ja leikkuukorkeus, joita käytetään sopivan kelanopeuden laskemiseen.

  2. Jos lisäsäätöjä on tehtävä, siirry Asetukset-valikon kohtaan E kelan kierr., T kelan kierr. tai molempiin.

  3. Muuta kelanopeutta painamalla oikeaa painiketta. Kun nopeusasetus muuttuu, näytössä näkyy edelleen terien määrään, leikkuunopeuteen ja leikkuukorkeuteen perustuva kelanopeus, mutta siinä näkyy myös uusi nopeus.

   Note: Kelanopeutta on ehkä nostettava tai laskettava nurmiolosuhteiden mukaan.

  g031995
  g031996

  Tietoa vianmääritysvalosta

  Koneessa on vianmääritysvalo, joka ilmoittaa, jos elektroninen säädin havaitsee elektroniikkavian. Vianmääritysvalo sijaitsee tietokeskuksessa näytön yläpuolella (Kuva 56). Kun kone toimii oikein ja virta-avain on käännetty PääLLä/KäYNNISSä-asentoon, vianmääritysvalo syttyy hetkeksi, mikä tarkoittaa, että valo toimii ongelmitta. Kun koneen ilmoitusviesti tulee näkyviin, valo palaa niin kauan kuin viesti on näkyvissä. Kun näkyvissä on vikaviesti, valo vilkkuu, kunnes vika on korjattu.

  g021272

  Käyttövihjeitä

  Koneeseen tutustuminen

  Ennen kuin alat leikata ruohoa, harjoittele koneen käyttöä avoimessa tilassa. Käynnistä ja sammuta moottori. Aja eteenpäin ja taaksepäin. Nosta ja laske leikkuuyksiköt ja kytke ja vapauta kelat. Kun tunnet olevasi riittävän perehtynyt koneeseen, harjoittele ajamista ylös ja alas rinteissä eri nopeuksilla.

  Tietoa varoitusjärjestelmästä

  Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana, pysäytä kone välittömästi ja korjaa ongelma ennen käytön jatkamista. Jos konetta käytetään viallisena, seurauksena saattaa olla vakavia vaurioita.

  Leikkuu

  Käynnistä moottori ja siirrä moottorin nopeuskytkin NOPEALLE. Siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin KäYTöSSä-asentoon ja ohjaa leikkuuyksikköjä leikkuunohjausvivulla (etuleikkuuyksiköt on ajastettu laskeutumaan ennen takaleikkuuyksikköjä). Kun haluat liikkua eteenpäin ja leikata nurmea, paina ajopoljinta eteenpäin.

  Koneen kuljetus

  Siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin POIS KäYTöSTä -asentoon ja nosta leikkuuyksiköt KULJETUSASENTOON. Siirrä leikkuunohjausvipu KULJETUSASENTOON. Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä. Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu. Laske leikkuuyksiköt alamäkeen ajettaessa. Tällöin ohjattavuus paranee.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytyssäleiköistä ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kiinnityspisteiden sijainnit

  g375766
  • Etuosa: etuakseliputkessa olevien tunkin kannattimien aukot (Kuva 57).

  • Takaosa: koneen sivuilla rungossa olevat kiinnityslenkit.

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa avaamalla hydraulisessa säätötilavuuspumpussa oleva ohitusventtiili ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata yli 3–4,8 km/h:n nopeudella, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiilin on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  1. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Kierrä säätötilavuuspumpussa olevan ohitusventtiilin pulttia 1,5 kierrosta, jolloin venttiili avautuu ja öljyn ohivirtaus alkaa (Kuva 58).

   Note: Ohitusventtiili sijaitsee pumpun vasemmalla puolella. Kun neste ohitetaan, konetta voidaan liikuttaa hitaasti vaurioittamatta vaihteistoa.

   g379147
  4. Sulje ja salpaa konepelti.

  5. Työnnä tai hinaa konetta.

  6. Sulje ohitusventtiili ennen moottorin käynnistämistä. Käytä venttiilin sulkemiseen voimaa korkeintaan 7–11 N·m.

   Important: Jos moottoria käytetään ohitusventtiilin ollessa auki, vaihteisto ylikuumenee.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi ja muut kertymät polttoaineen vedenerottimesta.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista roskat säleiköstä, öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä.(Useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista turvavyö.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
 • Huolla akku.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Poista kosteus polttoaine- ja hydraulisäiliöistä.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa). Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkasta, ettei letkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.(Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda syöttösuodatin.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • Tiivistä takapyörän laakerit.
 • Säädä moottorin venttiilit (katso moottorin huolto-opas).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda syöttösuodatin.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda hydrauliletkut.
 • Vaihda jäähdytysnesteletkut.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda jäähdytysneste.
 • Vaihda kaikki liikkuvat letkut.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn ja polttoaineen määrä.       
  Tarkista jäähdytysnesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodattimen huoltoilmaisin.       
  Tarkista, että jäähdyttimessä, öljynjäähdyttimessä ja säleikössä ei ole leikkuujätettä.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nestemäärä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, jos moottori savuttaa liikaa tai jos moottori käy karkeasti.

  2. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Siirrä leikkuunohjausvipu LEIKKUUASENTOON.

  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  7. Anna moottorin jäähtyä.

  Konepellin avaaminen

  1. Avaa konepellin kaksi salpaa (Kuva 59).

   g377320
  2. Käännä konepelti auki.

  Konepellin sulkeminen

  1. Käännä konepelti varovasti kiinni (Kuva 60).

   g377319
  2. Kiinnitä konepelti kahdella salvalla.

  Säleikön avaaminen

  1. Irrota kuulatappi säleikön salvasta (Kuva 61).

   g378822
  2. Vapauta salpa ja avaa säleikkö.

  Säleikön sulkeminen

  1. Sulje ja salpaa säleikkö (Kuva 62).

   g378174
  2. Työnnä kuulatappi säleikön salvan läpi.

  Istuimen kallistus

  1. Siirrä istuimen salpaa ulospäin (Kuva 63).

   g369007
  2. Käännä istuinta varovasti ylös.

  3. Varmista, että kannatintanko asettuu tangon ohjainlevyssä olevan uran syvennykseen (Kuva 64).

   g369008

  Istuimen lasku

  1. Käännä istuinta hieman ja nosta kannatintanko ulos pidätinuran syvennyksestä (Kuva 65).

   g375779
  2. Laske istuinta varovasti, kunnes se lukittuu paikalleen.

  Generaattorin jäähdytysilman suojusten erotus

  1. Irrota neljä laippakantaruuvia ja neljä laippalukkomutteria, joilla generaattorin jäähdytysilman ylä- ja alasuojus on kiinnitetty (Kuva 66).

   g378913
  2. Erota suojukset.

  3. Nosta yläsuojusta, jotta pääset käsiksi vetoakselin rasvanippoihin.

  Generaattorin jäähdytysilman suojusten asennus

  1. Kohdista generaattorin jäähdytysilman ylä- ja alasuojuksen urat vetoakselin harjatiivisteen ja generaattorin kannen laipan kanssa (Kuva 67).

   g378915
  2. Kohdista generaattorin jäähdytysilman suojusten reiät puristuksen rajoitustappien kanssa.

  3. Kiinnitä generaattorin jäähdytysilman suojukset ja puristuksen rajoitustapit neljällä laippakantaruuvilla ja neljällä laippalukkomutterilla (Kuva 68).

   g378913

  Nostokohdat

  Note: Tue kone pukkien varaan aina koneen alla työskenneltäessä. Katso Tekniset tiedot.

  Käytä seuraavia kohtia koneen nostamiseen:

  g375763
  • Etuosa: etuakseliputkessa olevien tunkin kannattimien aukot (Kuva 69).

  • Takaosa: taka-akseliputki.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(ja välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen rasva nro 2

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  2. Erota generaattorin jäähdytysilman suojukset. Katso Generaattorin jäähdytysilman suojusten erotus.

  3. Voitele kaikki laakereiden ja holkkien rasvanipat määritysten mukaisella rasvalla. Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

   • Pumpun vetoakselin U-liitos (3) (Kuva 70)

    Note: Pumpun vetoakseliin pääsee käsiksi koneen pohjasta.

    g378860g378914
   • Leikkuuyksikön nostovarren sylinterit (2 kussakin) (Kuva 71)

    g012150
   • Nostovarren tapit (1 kussakin) (Kuva 71)

   • Leikkuuyksikön kannatin ja tappi (2 kussakin) (Kuva 72)

    g003960
   • Nostovarren tappi (1 kussakin) (Kuva 73)

    g004157
   • Akselin olkatappi (1) (Kuva 74)

    g004169
   • Ohjaussylinterin pallonivelet (2) (Kuva 75)

    g003966
   • Jarrupoljin (1) (Kuva 76)

    g011615
  4. Asenna generaattorin jäähdytysilman suojukset. Katso Generaattorin jäähdytysilman suojusten asennus.

  5. Laske ja salpaa istuin. Katso Istuimen lasku.

  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmansuodattimen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Tarkista ilmansuodattimen kotelon päässä oleva huoltoilmaisin (Kuva 77).

   g373570
  4. Jos huoltoilmaisimen näytössä näkyy punainen juova, vaihda ilmansuodatin. Katso Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Purista pölynpoistoventtiiliä (Kuva 78).

   g373568
  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa). Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  Important: Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  g378927g031351

  Ilmansuodattimen huoltoilmaisimen nollaus

  1. Jos huoltoilmaisimen näytössä näkyy punainen juova, paina ilmaisimen päässä olevaa nollauspainiketta (Kuva 80).

   g373569
  2. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Öljyluokitus

  Käytä korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä, joka täyttää tai ylittää API-huoltoluokituksen CH-4 tai sitä korkeamman vaatimukset.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30).

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Tarkista moottoriöljyn määrä (Kuva 81).

   g378928g031256

   Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä, seurauksena voi olla moottorivika.

  4. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Kampikammion öljytilavuus

  Noin 3,3 litraa suodattimen kanssa.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Valmistele kone. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Tyhjennä öljy ja vaihda suodatin.

   g373614g378573

   Important: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  3. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Öljyluokitus, Kampikammion öljytilavuus ja Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  5. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa moottorin ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 25 mm säiliön (ei täyttökaulan) yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Veden tyhjennys polttoaineen vedenerottimesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi ja muut kertymät polttoaineen vedenerottimesta.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Aseta tyhjennysastia vedenerottimen tyhjennysventtiilin alle (Kuva 83).

   g375850
  4. Avaa venttiili ja tyhjennä vesi ja epäpuhtaudet erottimesta.

  5. Sulje polttoaineen vedenerottimen venttiili.

  6. Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Note: Korjaa kaikki vuodot.

  7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  8. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Vedenerottimen suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Tyhjennä polttoaineen vedenerotin kokonaan. Katso Veden tyhjennys polttoaineen vedenerottimesta.

  2. Puhdista suodatinpää ja suodatinkotelo (Kuva 84).

   g375851
  3. Irrota suodatinkotelo ja puhdista suodatinpään asennuspinta.

  4. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla polttoaineella.

  5. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  6. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennysventtiili.

  7. Käynnistä moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Note: Korjaa kaikki vuodot.

  8. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  9. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  3. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  4. Avaa polttoainepumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 85).

   g008891
  5. Käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon.

   Sähkötoiminen polttoainepumppu alkaa työntää ilmaa ulos ilmausruuvin ympäriltä.

   Note: Anna avaimen olla PääLLä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  6. Kiristä ruuvi ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  7. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta, ettei letkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.(Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin).
 • Tarkasta, että letkuissa ja liitännöissä ei ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa.
 • Polttoainesäiliön tilavuus: 53 litraa

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Aseta tyhjennysastia polttoainesäiliön tyhjennysventtiilin alle (Kuva 86).

   g373900
  3. Avaa tyhjennysventtiili ja anna polttoaineen valua säiliöstä.

  4. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  5. Sulje tyhjennysventtiili.

  Polttoaineputken sihdin puhdistus

  Polttoaineputken irrotus

  Polttoainesäiliössä oleva polttoaineputki on varustettu sihdillä, joka estää roskien pääsyn polttoainejärjestelmään. Irrota polttoaineputki ja puhdista sihti tarvittaessa.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota viisi ristikantaruuvia, joilla polttoaineanturin suojus on kiinnitetty polttoainesäiliöön, ja irrota suojus (Kuva 87).

   g373885
  3. Irrota polttoaineanturin johdinsarjan 2-istukkainen liitin koneen johdinsarjan 2-nastaisesta liittimestä (Kuva 88).

   g373884
  4. Siirrä kiristimiä, jotka kiinnittävät letkut polttoaineanturin liittimiin, ja irrota letkut liittimistä (Kuva 89).

   g373882
  5. Löysää polttoaineanturin korkkia (Kuva 90).

   g373883
  6. Nosta polttoaineanturi varovasti säiliöstä.

   Note: Älä taivuta polttoaineputkea, paluuputkea tai uimurin vartta.

  Polttoaineputken puhdistus ja asennus

  1. Puhdista polttoaineputken päässä oleva sihti (Kuva 91).

   g373881
  2. Asenna polttoaineputki ja uimuri varovasti polttoainesäiliöön (Kuva 92).

   g373886
  3. Suuntaa polttoaineputken ja paluuputken liittimet sisäänpäin.

  4. Kiristä polttoaineanturin korkki polttoainesäiliöön.

  5. Asenna letkut polttoaineanturin liittimiin ja kiinnitä letkut liittimiin kiristimillä (Kuva 93).

   g373882
  6. Kytke polttoaineanturin johdinsarjan liitin koneen johdinsarjan liittimeen (Kuva 94).

   g373884
  7. Kohdista polttoaineanturin suojuksen reiät polttoainesäiliön reikiin ja kiinnitä suojus säiliöön viidellä ristikantaruuvilla (Kuva 95).

   g373885

  Sähköjärjestelmän huolto

  Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota kaikki akun kaapelit ja irrota kumpikin johdinsarjan pistoke elektronisesta ohjausmoduulista sekä napaliitin laturista, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioituisi.

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  12 V:n akun kytkennän irrotus

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, jonka nieleminen on hengenvaarallista ja joka aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa säleikkö. Katso Säleikön avaaminen.

  3. Paina akun suojusta sivuilta ja irrota suojus akkualustasta (Kuva 96).

   g378176
  4. Irrota akun miinuskaapeli.

  5. Vedä eristesuojus pois akun pluskaapelin liittimestä ja irrota pluskaapeli.

  12 V:n akun kytkentä

  1. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) (Kuva 97).

   g378177
  2. Asenna miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–).

  3. Voitele akun navat ja akkukaapelien liittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toro-osanumero 505-47).

  4. Vedä kumisuojus akun pluskaapelin liittimen päälle.

  5. Asenna akun suojus kohdistamalla suojuksen kielekkeet akkualustan loviin.

  6. Sulje ja salpaa säleikkö. Katso Säleikön sulkeminen.

  12 V:n akun lataus

  1. Irrota akun kytkennät. Katso 12 V:n akun kytkennän irrotus.

  2. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin.

  3. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  4. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

  5. Kytke akku. Katso 12 V:n akun kytkentä.

  12 V:n akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Huolla akku.
 • Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa säleikkö. Katso Säleikön avaaminen.

  3. Tarkista akun kunto.

   Note: Vaihda kulunut tai vaurioitunut akku.

  4. Irrota akun kaapelit ja poista akku koneesta. Katso 12 V:n akun kytkennän irrotus.

  5. Puhdista koko akkukotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

  6. Huuhtele kotelo puhtaalla vedellä.

  7. Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit. Katso 12 V:n akun kytkentä.

  8. Sulje ja salpaa säleikkö. Katso Säleikön sulkeminen.

  12 V:n sulakerasian sulakkeen vaihto

  Sulakerasia on säätövarressa.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa kaksi salpaa, joilla säätövarren suojus on kiinni säätövarressa, ja irrota suojus (Kuva 98).

   g375760
  3. Vaihda palanut sulake (Kuva 99) tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavaan sulakkeeseen.

   g375761
  4. Asenna suojus säätövarteen ja kiinnitä se kahdella salvalla.

  48 V:n leikkuuyksikön sulakkeen vaihto

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Irrota 48 V:n sulakerasian suojus moottorin edestä vasemmalta puolelta.

   g379036
  4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.

   Note: Katso suojuksessa oleva tarra.

   g379037
  5. Kiinnitä suojus 48 V:n sulakerasiaan.

  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Kelan käyttösulakkeen vaihto

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Irrota moottorin edessä vasemmalla puolella olevan johtosulakepitimen suojus, jossa on merkintä .

   g379038
  4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.

  5. Asenna johtosulakepitimen suojus.

  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  TEC-sulakkeen vaihto

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Irrota moottorin takana oikealla puolella olevan johtosulakepitimen suojus, jossa on merkintä .

   g379039
  4. Korvaa avoin sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavalla sulakkeella.

  5. Asenna johtosulakepitimen suojus.

  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Telematiikkasulakkeen vaihto

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa istuimen salpa ja kallista istuinta. Katso Istuimen kallistus.

  3. Irrota suojus johtosulakepitimestä, jossa on merkintä (Kuva 104).

   g378242
  4. Irrota sulake sulakepitimestä.

  5. Aseta tilalle tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaava sulake.

  6. Asenna johtosulakepitimen suojus.

  7. Laske ja salpaa istuin. Katso Istuimen lasku.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Important: Pidä rengaspaineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Mittaa rengaspaine.

   Note: Oikea rengaspaine on 0,83–1,03 bar.

  3. Lisää tarvittaessa ilmaa renkaaseen tai poista ilmaa renkaasta.

  4. Toista vaiheet 2 ja 3 muille renkaille.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.
 • Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Pidä pyöränmuttereiden kireys oikeana.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 94–122 N·m.

  Vetopumpun säätö Vapaa-asentoa varten

  Important: Kone ei saa liikkua, kun ajopoljin vapautetaan (VAPAA-ASENTOON). Jos kone liikkuu, säädä vetopumppua seuraavasti:

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Nosta koneen etuosaa, kunnes molemmat eturenkaat ovat irti maasta, ja tue kone pukeilla. Katso Tekniset tiedot ja Nostokohdat.

  3. Löysää koneen pohjassa, vetopumpun oikealla puolella olevaa lukkomutteria, joka kiinnittää Vapaa-asennon mekanismin säätöruuvin (Kuva 105).

   g379040

   Vaara

   Vedon säätönokan säädöt viimeistellään moottorin käydessä. Tällöin on olemassa henkilövahingon vaara.

   Älä kosketa äänenvaimenninta tai muita moottorin kuumia tai liikkuvia osia millään kehosi osalla.

  4. Käynnistä moottori ja vapauta seisontajarru.

  5. Kierrä Vapaa-asennon mekanismin säätöruuvia jompaankumpaan suuntaan, kunnes pyörät pysähtyvät.

  6. Kiristä lukkomutteri momenttiin 22 N·m.

  7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  8. Poista pukit ja laske kone maahan.

  9. Koeaja kone ja varmista, ettei se liiku, kun ajopoljin on VAPAA-asennossa.

  Takapyörien suuntauksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Käännä ohjauspyörää niin, että takapyörät osoittavat suoraan eteenpäin.

  2. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  3. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Takapyörän aurauskulman säätö on oikea, jos pyörän etu- ja takaosan välinen mittausero on enintään 6 mm (Kuva 106).

   g009169
  4. Jos mittausero on suurempi kuin 6 mm, säädä takapyörän aurauskulmaa. Katso Takapyörien aurauskulman säätö.

  Takapyörien aurauskulman säätö

  1. Löysää raidetangon molemmissa päissä olevia vastamuttereita (Kuva 107).

   Note: Raidetangon päässä, jossa on ulkoinen ura, on vasemmanpuoleiset kierteet.

   g004136
  2. Kierrä raidetankoa avainlappeen avulla.

  3. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Takapyörän aurauskulman säätö on oikea, jos pyörän etu- ja takaosan välinen mittausero on enintään 6 mm.

  4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.

  5. Kiristä vastamutterit.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysnesteen tiedot

  Jäähdytysnestesäiliö on täytetty tehtaalla veden ja etyleeniglykolipohjaisen käyttöikää pidentävän jäähdytysnesteen seoksella (seossuhde 50:50).

  Important: Käytä vain kaupallisesti saatavia jäähdytysnesteitä, jotka täyttävät Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteiden vaatimukset -taulukossa luetellut määritykset.Älä käytä koneessa tavallista (vihreää) epäorgaaniseen happotekniikkaan (IAT) perustuvaa jäähdytysnestettä. Älä sekoita tavallista jäähdytysnestettä ja käyttöikää pidentävää jäähdytysnestettä keskenään.

  Jäähdytysnestetyyppien taulukko

  Etyleeniglykolijäähdytysnesteen tyyppi

  Korroosionestoaineen tyyppi

  Käyttöikää pidentävät jäätymisenestoaineet

  Orgaaninen happotekniikka (OAT)

  Important: Älä yritä erottaa tavallista (vihreää) epäorgaaniseen happotekniikkaan (IAT) perustuvaa ja käyttöikää pidentävää jäähdytysnestetyyppiä toisistaan värin perusteella.Jäähdytysnestevalmistajat voivat värjätä käyttöikää pidentävää jäähdytysnestettä joillakin seuraavista väreistä: punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, sininen, sinivihreä, violetti ja vihreä. Käytä jäähdytysnestettä, joka täyttää Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteiden vaatimukset -taulukossa luetellut määritykset.

  Käyttöikää pidentävien jäähdytysnesteiden vaatimukset

  ATSM International

  SAE International

  D3306 ja D4985

  J1034, J814 ja 1941

  Important: Jäähdytysneste on sekoitettava veteen, ja seoksen suhteen on oltava 50/50.

  • Suositus: kun sekoitukseen käytetään jäähdytysnestetiivistettä, se on sekoitettava tislattuun veteen.

  • Suositeltu vaihtoehto: jos tislattua vettä ei ole saatavilla, käytä tiivisteen sijaan valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä.

  • Vähimmäisvaatimus: jos tislattua vettä ja valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä ei ole saatavilla, sekoita jäähdytysnestetiiviste puhtaaseen juomakelpoiseen veteen.

  Jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 108).

   Note: Jäähdytysnestettä on sopivasti, jos sen pinta on säiliön sivulla olevien lisää- ja täynnä-merkkien välissä.

   g375925
  4. Jos jäähdytysnesteen määrä on alhainen, avaa paisuntasäiliön korkki ja lisää määrityksen mukaista jäähdytysnestettä, kunnes sen pinta on täynnä-merkin kohdalla.

   Note: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen.

  5. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  6. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Roskien poisto jäähdytysjärjestelmästä

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista roskat säleiköstä, öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä.(Useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  4. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  5. Avaa takasäleikön salpa ja käännä säleikkö auki (Kuva 109).

   g004138
  6. Puhdista säleikkö perusteellisesti paineilmalla.

  7. Käännä kaksi öljynjäähdyttimen salpaa sisäänpäin ja kallista öljynjäähdytintä (Kuva 110).

   g379098
  8. Puhdista öljynjäähdyttimen ja jäähdyttimen molemmat sivut (Kuva 111) perusteellisesti paineilmalla.

   g379099
  9. Nosta öljynjäähdytin ja kiinnitä se kahdella salvalla.

  10. Sulje ja salpaa säleikkö.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimessa on yli 13 mm vapaata liikettä tai jos jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike tarkoittaa etäisyyttä, jonka jarrupoljin liikkuu ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  1. Valmistele kone. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta seisontajarru.

  3. Käytä napamoottorin joutoliikettä ja käännä rumpuja eteen ja taakse ennen säätöä ja säädön jälkeen. Tämä varmistaa, että rummut liikkuvat vapaasti.

  4. Paina jarrupoljinta kevyesti ja mittaa etäisyys, jonka poljin liikkuu ilman vastusta (Kuva 112).

   Note: Säädä jarruja, jos jarrupolkimen vapaa liike (Kuva 112) on yli 2,5 cm tai kun tarvitaan enemmän jarruvoimaa.

   g026816
  5. Kun haluat pienentää jarrupolkimen vapaata liikettä, löysää kunkin jarruvaijerin kierteisessä päässä olevia etummaisia vastamuttereita (Kuva 113).

   g379043
  6. Siirrä vaijeria taaksepäin kiristämällä takimmaisia muttereita, kunnes jarrupolkimessa on 6–13 mm vapaata liikettä (Kuva 112) ennen kuin seisontajarru lukitsee pyörät.

  7. Kiristä etummaiset vastamutterit ja varmista, että kumpikin vaijeri kytkee jarrut samanaikaisesti.

   Note: Varmista, että vaijeriputki ei käänny vastamutterien kiristyksen aikana.

  Seisontajarrun lukitussalvan säätö

  Jos seisontajarru ei kytkeydy ja salpaudu, jarrusalpaa on säädettävä.

  1. Valmistele kone. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Löysää kaksi ruuvia, joilla seisontajarrun salpa on kiinni rungossa (Kuva 114).

   g011617
  3. Paina seisontajarrupoljinta eteenpäin, kunnes jarrun pidätin kytkeytyy kokonaan jarrun salpaan (Kuva 114).

  4. Lukitse säätö kiristämällä molemmat ruuvit.

  5. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.

  6. Tarkista asetus ja säädä tarvittaessa.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti. Katso Konepellin avaaminen.

  3. Tarkista laturin hihnan kireys painamalla sitä (Kuva 115) laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä 10 kg:n voimalla.

   Note: Hihnan pitäisi painua 11 mm. Jos taipuma on väärä, siirry vaiheeseen 4. Jos hihnan kireys on oikea, siirry vaiheeseen 7.

   g003976
  4. Löysää laturin kannattimeen kiinnittävää pulttia ja laturin olkatappia (Kuva 115).

  5. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja siirrä laturia ulospäin.

  6. Kun hihna on kiristetty vaiheessa 3 kuvatulla tavalla, kiristä laturin kannattimeen kiinnittävät pultit ja laturin olkatappi.

  7. Sulje ja salpaa konepelti. Katso Konepellin sulkeminen.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen tiedot

  Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Suositeltu hydraulineste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä).

  Note: Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

  Vaihtoehtoiset hydraulinesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97-37 °C – -45 °C
   Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid -nestettä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Hydrauliöljy on paras tarkistaa, kun neste on viileää. Koneen on oltava kuljetuskokoonpanossa.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 116).

   g376007
  3. Vedä korkki ja mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  4. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nestemäärä.

   Note: Nesteen tason on oltava mittatikkuun merkityllä käyttöalueella.

   Important: Älä ylitäytä säiliötä.

  5. Jos nestettä on liian vähän, lisää sopivaa nestettä riittävä määrä, jotta pinta nousee täynnä-merkkiin saakka.

  6. Asenna korkki ja mittatikku täyttökaulaan.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Syöttösuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda syöttösuodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda syöttösuodatin.
 • Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista istuinta. Katso Istuimen kallistus.

  3. Aseta tyhjennysastia syöttösuodattimen alapuolelle koneen vasemmalla puolella (Kuva 117).

   g376339
  4. Irrota suodatin.

  5. Pyyhi suodattimen asennuskohta suodatinpäässä puhtaaksi.

  6. Levitä uuden syöttösuodattimen tiivisteeseen ohut kerros määritettyä hydraulinestettä.

  7. Kierrä suodatin suodatinpäähän käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten suodatinta vielä puoli kierrosta.

  8. Laske ja salpaa istuin. Katso Istuimen lasku.

  Tarkistus vuotojen varalta

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu hydraulijärjestelmästä.

  2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkista paluu- ja syöttösuodattimet vuotojen varalta.

   Note: Korjaa kaikki hydraulivuotokohdat.

  Hydraulinestetilavuus

  41,6 l. Katso kohta Hydraulinesteen tiedot

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys Toro-jälleenmyyjän, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulisäiliön 90 asteen liittimen (Kuva 118) alle. Katso kohta Hydraulinestetilavuus.

   g379100
  3. Irrota jäähdyttimen paluuputki 90 asteen liittimestä ja anna säiliön tyhjentyä.

  4. Kun hydraulinesteen tulo säiliöstä lakkaa, asenna putki.

  5. Täytä säiliö määrityksen mukaisella hydraulinesteellä. Katso kohdat Hydraulinesteen tiedot ja Hydraulinestetilavuus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  6. Asenna säiliön korkki paikalleen.

  7. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

  8. Tarkista, että hydraulinestettä ei vuoda. Katso Tarkistus vuotojen varalta.

  9. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden leikkuuyksikön kääntäminen saattaa kääntää muiden leikkuuyksiköiden keloja.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus joka päivä ennen käyttöä, vaikka leikkuujälki olisikin tyydyttävä. Kelan ja kiinteän terän on kosketettava toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaan kohdasta Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

  Leikkuuyksiköiden läppäys

  Vaara

  Leikkuuyksiköiden tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä leikkuuyksiköistä ja muista liikkuvista osista.

  • Älä yritä kääntää leikkuuyksiköitä kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

  Note: Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Reel Mower Basics -oppaasta (sisältää teroitusohjeet), lomake 09168SL.

  Note: Läppäyksen aikana etuyksiköt toimivat yhdessä ja takayksiköt toimivat yhdessä.

  Laitteen valmistelu

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa tietokeskuksen päävalikko, kun moottori on sammutettuna mutta avain Käynnissä-asennossa.

  3. Siirry päävalikossa keskipainikkeella alaspäin huoltovalikkoon ja valitse se oikeanpuoleisella painikkeella.

  4. Siirry huoltovalikossa alaspäin kohtaan Etuläppäys/Takaläppäys ja aktivoi toinen tai molemmat vaihtamalla haluttujen leikkuuyksiköiden POIS-asetus PääLLä-asetukseksi oikeanpuoleisella painikkeella.

  5. Tallenna asetukset painamalla vasemmanpuoleista painiketta ja poistu Asetukset-valikosta.

  6. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksiköille asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuyksikön käyttöopas.

  Kelan ja kiinteän terän läppäys

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

   Hengenvaara

   Moottorin nopeuden muuttaminen läppäyksen aikana saattaa aiheuttaa kelojen pysähtymisen.

   • Älä muuta moottorin nopeutta läppäyksen aikana.

   • Läppää ainoastaan moottorin joutokäynnin aikana.

  2. Kun leikkuunohjausvipu on LEIKKUUASENNOSSA, siirrä Käytössä / pois käytöstä -kytkin KäYTöSSä-asentoon. Aloita määritettyjen kelojen läppäys siirtämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.

  3. Lisää läppäysainetta pitkävartisella harjalla.

   Important: Älä käytä lyhytvartista harjaa.

  4. Jos kelat pysähtyvät tai oikuttelevat läppäyksen aikana, valitse suurempi nopeus, kunnes nopeus tasaantuu, ja palauta sitten kelan nopeus haluttuun nopeuteen. Tähän voidaan käyttää tietokeskuksen painikkeita.

  5. Jos leikkuuyksiköitä täytyy säätää läppäyksen aikana, toimi seuraavasti:

   1. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin asentoon Pois käytöstä.

   2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   3. Säädä leikkuuyksiköitä.

   4. Toista vaiheet 1–3.

  6. Toista vaihe 3 kaikille läpättäville leikkuuyksiköille.

  Läppäyksen viimeistely

  1. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja paina Käytössä / pois käytöstä -kytkin asentoon POIS KäYTöSTä.

  2. Sammuta läppäystoiminnot tietokeskuksen painikkeilla.

   Important: Jos läppäystoimintoa ei palauteta POIS-asetukseen läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse tai toimi oikein.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Pese läppäysaine kokonaan pois leikkuuyksiköistä.

  5. Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen.

   Note: Leikkuusärmän läppäyksestä saattaa aiheutua jäysteitä ja epätasaisuuksia. Voit parantaa leikkuusärmää ja poistaa jäysteet viilaamalla leikkuusärmää 90 asteen kulmassa kiinteän terän etusivuun nähden.

  6. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa.

  7. Säädä leikkuuyksikön kelan nopeus haluttuun leikkuuasetukseen.

  Rungon kunnossapito

  Turvavyön tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvavyö.
  1. Tarkista, että turvavyössä ei ole kulumia, repeämiä tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.

  2. Puhdista turvavyö tarpeen mukaan.

  Laajennettu huolto

  Runko ja moottori

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda hydrauliletkut.
 • Vaihda jäähdytysnesteletkut.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda jäähdytysneste.
 • Puhdistus

  Koneen pesu

  Pese kone tarpeen mukaan. Käytä pesuun pelkkää vettä tai vettä ja mietoa pesuainetta. Koneen voi pestä liinalla.

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Important: Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

  Important: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Tämä saattaa vahingoittaa moottorin sisäosia.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  3. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista, että kiinnikkeet eivät ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.

  5. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  7. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti. Katso kohta Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö.

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Lisää moottoriin määrityksen mukaista moottoriöljyä.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  Akun säilytys

  Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.