Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená vřetenovými žacími noži a sedadlem pro řidiče; měla by být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určen hlavně k sekání trávy na dobře udržovaném trávníku. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Další informace včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a další údaje o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g259591

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395 (pokud dokončíte postupy nastavení) a ANSI B71.4–2017.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny kryty ve správné poloze nebo pokud řádně nefungují další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Stroj odpovídající požadavkům norem CE

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Příprava stroje

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 3. Před použitím zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách; viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

  Note: Pneumatiky jsou pro přepravu nadměrně nahuštěné. Před uvedením stroje do provozu upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

 4. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

 5. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání ložisek a pouzder.

  Important: Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

 6. Otevřete kapotu a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny; viz Kontrola hladiny chladicí kapaliny.

 7. Zkontrolujte hladinu motorového oleje a zavřete a zajistěte kapotu; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  Note: Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před prvním spuštěním motoru a po něm hladinu oleje zkontrolujte.

Seřízení polohy ovládacího ramene

Polohu ovládacího ramene si můžete nastavit tak, jak vám vyhovuje.

 1. Povolte 2 šrouby upevňující ovládací rameno k upevňovacímu držáku (Obrázek 3).

  g004152
 2. Otočte ovládací rameno do požadované polohy a utáhněte 2 šrouby.

Montáž žacích jednotek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Žací jednotky5

Příprava stroje

Výstraha

Pokud neodpojíte pohon žacích jednotek, může jiná osoba nechtěně žací jednotku spustit a způsobit tak vážné zranění rukou a nohou.

Pokud provádíte práci na žacích jednotkách, vždy odpojte odpojovací konektory pohonu (Obrázek 44).

 1. Odjistěte rám sedadla, vyklopte sedadlo a rám a podepřete jej vzpěrami (Obrázek 4).

  g375231
 2. Odpojení odpojovací propojky akumulátoru systému 48 V DC (Obrázek 5).

  g375232
 3. U každého zvedacího ramene žací jednotky odstraňte zajišťovací čep, který upevňuje krytku k otočnému třmenu, a krytku sejměte (Obrázek 6).

  g003975

Příprava žacích jednotek

 1. Vyjměte žací jednotky z obalů.

 2. Proveďte montáž a seřízení podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 3. Protizávaží (Obrázek 7) musí být nainstalováno na správné straně žací jednotky podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  g027133
 4. Čep na nosném rámu natřete čistým mazivem (Obrázek 8).

  g375263
 5. Zopakujte kroky 1 až 4 u ostatních žacích jednotek.

Nastavení polohy pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

Žací jednotky 2 a 4
g378839
 1. Pokud je v zadním otvoru tyče kompenzační pružiny závlačka, vyjměte ji a zasuňte do otvoru vedle držáku (Obrázek 10).

  g375689
 2. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem (⅜ in) a 2 šrouby (⅜ x 1 ¼ in), které upevňují držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky (Obrázek 11).

  g375690
 3. Demontujte pojistnou matici s nákružkem (⅜ in), která zajišťuje šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku k pravému výstupku nosného rámu, a pružinu vyjměte z žací jednotky (Obrázek 12).

  Note: Vroubkovanou matici s nákružkem ze šroubu neodstraňujte.

  g375691
 4. Na pravý výstupek nosného rámu (Obrázek 13) namontujte pomocí pojistné matice s nákružkem (⅜ in) šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku.

  g375694
 5. Vyrovnejte otvory v držáku kompenzátoru stavu trávníku s otvory v rámu žací jednotky (Obrázek 14).

  Note: Nosné oko hadicového vodítka se vyrovnává směrem ke středové ose stroje.

  g378789
 6. Namontujte držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky pomocí 2 vratových šroubů (⅜ x 1 ¼ in) a 2 pojistných matic s nákružkem (⅜ in).

 7. Pojistné matice a šrouby utáhněte na utahovací moment 37 až 45 Nm (27 až 33 ft-lb).

 8. Zopakujte kroky 1 až 7 u druhé žací jednotky.

Montáž předních žacích jednotek na zvedací ramena

 1. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 15).

  g375274
 2. Nasaďte otočný třmen na čep nosného rámu.

 3. Nasaďte krytku na otočný třmen a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, otočném třmenu a krytce.

 4. Pomocí zajišťovacího čepu upevněte krytku a čep nosného rámu k otočnému třmenu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném třmenu (Obrázek 16). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251

Montáž zadních žacích jednotek na zvedací ramena

Žací jednotky nastavené na výšku sekání 1,2 cm nebo vyšší
 1. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 17).

  g375252
 2. Nasaďte otočný třmen na čep nosného rámu.

 3. Nasaďte krytku na otočný třmen a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, otočném třmenu a krytce.

 4. Pomocí zajišťovacího čepu zajistěte hřídel otočného ramene a krytku na čepu nosného rámu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném třmenu (Obrázek 17). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251
 5. Zopakujte kroky 1 a 2 u druhé zadní žací jednotky.

Montáž zadních žacích jednotek na zvedací ramena

Žací jednotky nastavené na výšku sekání 1,2 cm nebo nižší
 1. Odstraňte pojistný kolík a podložku upevňující otočný třmen ke zvedacímu rameni a vysuňte čep ze zvedacího ramene (Obrázek 19).

  g375236
 2. Nasaďte otočný třmen na čep nosného rámu (Obrázek 20).

  g375237
 3. Nasaďte krytku na otočný třmen a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, otočném třmenu a krytce.

 4. Zajistěte otočný třmen a krytku na čepu nosného rámu pomocí zajišťovacího čepu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném třmenu (Obrázek 21). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251
 5. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 22).

  g375239
 6. Vložte otočný třmen do zvedacího ramene a zajistěte čep k rameni pomocí pojistného kolíku a podložky.

 7. Zopakujte kroky 1 až 6 u druhé zadní žací jednotky.

Montáž řetězů zvedacích ramen žací jednotky

Upevněte řetěz zvedacího ramene k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 23).

Note: Použijte počet článků řetězu podle popisu v provozní příručce k žací jednotce.

g003948

Montáž motorů vřeten k žacím jednotkám

 1. Na drážky hřídele motoru vřetena naneste vrstvu čistého maziva.

 2. Potřete těsnicí kroužek motoru vřetena olejem a nasaďte jej na přírubu motoru.

 3. Vyrovnejte motor k žací jednotce tak, aby příruby motoru byly mimo šrouby ve směru hodinových ručiček (Obrázek 24).

  Important: Dbejte na to, aby nedošlo k pokroucení ani zalomení kabelu motoru vřetena a aby mu nehrozilo přiskřípnutí.

  g027140
 4. Otáčejte motorem proti směru hodinových ručiček, dokud příruby nesevřou šrouby.

 5. Utáhněte upevňovací šrouby na utahovací moment 19 až 25 Nm (14 až 18 ft-lb).

 6. Zopakujte kroky 1 až 5 u ostatních žacích jednotek.

Montáž dokončovacích souprav

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Dokončovací souprava (prodávána samostatně)1

Important: Abyste zajistili vhodné vedení elektrických kabelů a zabránili jejich zkroucení, namontujte motory na žací jednotky ještě před montáží dokončovacích souprav.Podle následujícího schématu určete polohu žacích jednotek a motorů vřeten.

g316995
 1. V levém předním rohu rámu (umístění žací jednotky č. 4) demontujte dodatečnou přírubovou matici na šroubu, který upevňuje konzolu přepážky ke stroji (Obrázek 26).

 2. Povolte matice na hadicovém šroubení dokončovací soupravy, zasuňte hadici do drážky na držáku přepážky a matice utáhněte.

  Note: Při utahování matic si pomozte druhým klíčem. Zabráníte tak zkroucení nebo zalomení hadice.

 3. Nasaďte desku konektoru na montážní šrouby přepážky tak, aby konektory byly ve správné poloze, viz Obrázek 26.

 4. Připevněte desku konektoru k jednomu z montážních šroubů pomocí dříve demontované přírubové matice.

 5. Na stroji vyhledejte kabelový svazek a zapojte konektory vodičů do konektorů vodičů dokončovací soupravy.

  g316962
 6. Postup opakujte na zbývajících 4 místech přepážky, viz Obrázek 27 až Obrázek 30.

  Important: Na zbývajících místech jsou desky konektorů umístěny odlišně, aby bylo možné vést hadici přes konzolu přepážky k žací jednotce, aniž by se hadice zkroutila nebo zalomila.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Použití nohou ovládaného stojanu žací jednotky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Nohou ovládaný stojan žací jednotky1

Pokaždé, když musíte žací jednotku naklopit, abyste získali přístup k plochému noži nebo vřetenu, podepřete zadní stranu žací jednotky pomocí nohou ovládaného stojanu tak, aby matice na zadním konci seřizovacích šroubů držáku plochého nože nespočívaly na pracovním povrchu (Obrázek 31).

g003985

Zajistěte nohou ovládaný stojan k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 32).

g004144

Montáž 48V odpojovací propojky a uzavření rámu sedadla

 1. Na kontaktní plochy propojky pro odpojení akumulátoru (Obrázek 33) naneste dielektrické mazivo.

  g353655
 2. Zapojte odpojovací propojku akumulátoru do konektoru 48V systému.

 3. Otočte sedadlo a rám sedadla do zavřené polohy a rám zajistěte (Obrázek 34).

  g379173

Montáž zámku kapoty odpovídajícího normě CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zámek kapoty, těsnění a pojistná matice1
Podložka1
 1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

 2. Odstraňte pryžovou průchodku z otvoru na levé straně kapoty (Obrázek 35).

  g027072
 3. Zkontrolujte, zda je na zámku kapoty nasazeno těsnění (Obrázek 36).

  g375326
 4. Demontujte matici ze zámku.

 5. Z vnější strany kapoty zasuňte konec západky s háčkem přes otvor v kapotě.

  Note: Těsnění je zarovnáno s vnější stranou kapoty.

 6. Uvnitř kapoty zajistěte zámek ke kapotě pomocí podložky a matice.

 7. Zavřete kapotu a přiloženým klíčem k zámku kapoty zkontrolujte, zda háček zámku po uzamčení zapadne do západky rámu.

Upevnění štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek CE1
Štítek s rokem výroby1
Výstražný štítek1

Upevnění štítku CE

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru očistěte oblast kapoty vedle zámku kapoty a nechejte kapotu uschnout (Obrázek 37).

  g375337
 2. Ze štítku CE sejměte podklad.

 3. Štítek nalepte na kapotu.

Upevnění štítku s rokem výroby

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru očistěte oblast podlahové konzoly vedle sériového štítku a nechejte konzolu uschnout (Obrázek 38).

  g375339
 2. Ze štítku s rokem výroby sejměte podklad.

 3. Štítek nalepte na podlahovou konzolu.

Upevnění výstražného štítku CE

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru očistěte povrch výstražného štítku 133-2930 a štítek nechejte uschnout (Obrázek 39).

  g375338
 2. Z výstražného štítku CE odstraňte podklad.

 3. Na štítek 133-2930 nalepte výstražný štítek CE.

Součásti stroje

g260768

Ovládací pedál pojezdu

Ovládací pedál pojezdu (Obrázek 41) reguluje pohyb dopředu a dozadu. Při sešlápnutí horní části pedálu pojede stroj dopředu, při sešlápnutí dolní části pojede stroj dozadu. Pojezdová rychlost závisí na míře sešlápnutí pedálu. Chcete-li bez zatížení dosáhnout maximální pojezdové rychlosti, plně sešlápněte pedál, když je škrticí klapka v poloze RYCHLý CHOD.

Chcete-li stroj zastavit, sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a nechejte pedál vrátit do střední polohy.

g003955

Páka sekání/přepravy

Pomocí páky sekání/přepravy (Obrázek 41) se stroj uvádí do režimu SEKáNí nebo režimu PřEPRAVY. Zatlačením páky dopředu zvolíte režim SEKáNí, zatlačením páky dozadu režim PřEPRAVY.

Note: Žací jednotky nelze spustit dolů, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Omezovač rychlosti pojezdu při sekání

Pokud je omezovač rychlosti pojezdu při sekání (Obrázek 41) otočen nahoru/dopředu, omezuje rychlost sekání a umožňuje zapnutí žacích jednotek. Každá rozpěrná vložka upravuje rychlost pojezdu při sekání o 0,8 km/h. Čím více rozpěrných vložek na šroub nasadíte, tím pomaleji se stroj bude pohybovat. Chcete-li dosáhnout maximální přepravní rychlosti, otočte omezovač rychlosti pojezdu při sekání dozadu.

Brzdový pedál

Chcete-li stroj zastavit, sešlápněte brzdový pedál (Obrázek 41).

Parkovací brzda

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu (Obrázek 41), sešlápněte brzdový pedál a stlačte jeho horní část dopředu, čímž se brzda zajistí. Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, sešlápněte brzdový pedál, dokud se západka parkovací brzdy neuvolní.

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 41) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy, a poté pedál uvolněte.

Spínač otáček motoru

Spínač otáček motoru má 2 režimy pro změnu otáček motoru (Obrázek 42). Rychlým klepnutím na spínač můžete změnit otáčky motoru v krocích po 100 ot/min. Přidržením stisknutého spínače automaticky přepnete na vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky motoru v závislosti na tom, kterou stranu spínače stisknete.

g021208

Ovládací páka spuštění/zvednutí

Tato páka (Obrázek 42) slouží ke zvednutí a sklopení žacích jednotek a rovněž ke spuštění a zastavení žacích jednotek, pokud jsou žací jednotky nastaveny v režimu SEKáNí. Žací jednotky nelze spustit dolů, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač (Obrázek 42) má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí a START.

InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace (Obrázek 42).

Spínač zapnutí/vypnutí

Spínač zapnutí/vypnutí (Obrázek 42) se používá společně s ovládací pákou spuštění/zvednutí k ovládání žacích jednotek.

Spínač čelních světel

Otočením spínače dolů zapnete čelní světla (Obrázek 42).

Napájecí zásuvka

Napájecí 12V zásuvka poskytuje napětí pro elektronická zařízení (Obrázek 43).

g004133

Odpojení žací jednotky od napájení

Před montáží nebo demontáží žacích jednotek nebo prací na nich odpojte žací jednotky od zdroje napájení odpojením odpojovacího konektoru napájení žacích jednotek (Obrázek 44), který se nachází pod sedadlem. Před uvedením stroje do provozu konektor připojte zpět.

g027134

Výstraha

Pokud neodpojíte pohon žacích jednotek, může jiná osoba nechtěně žací jednotku spustit a způsobit tak vážné zranění rukou a nohou.

Pokud provádíte práci na žacích jednotkách, odpojovací konektor pohonu žací jednotky vždy odpojte.

Ovládací prvky sedadla

g003954

Polohovací páka sedadla

Polohovací páka sedadla (Obrázek 45) umožňuje posunout sedadlo dopředu a dozadu. Uvolněním páky zajistíte sedadlo v dané poloze.

Seřizovací knoflík hmotnosti

Seřizovacím knoflíkem hmotnosti otáčejte, dokud se v okénku ukazatele hmotnosti nezobrazí vaše hmotnost.

Seřizovací knoflík výšky

Otáčením seřizovacího knoflíku výšky sedadla změníte jeho výšku.

Použití displeje InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace (Obrázek 46). V systému InfoCenter je k dispozici několik obrazovek. Mezi obrazovkami můžete kdykoli přepínat stisknutím libovolného tlačítka systému InfoCenter a poté zvolením odpovídající šipky.

g020650
 • Levé tlačítko, tlačítko pro přístup do nabídky/zpět: Stiskem tohoto tlačítka přejdete do nabídek systému InfoCenter. Můžete jej rovněž použít k ukončení aktuálně používané nabídky.

 • Střední tlačítko: Toto tlačítko slouží k procházení nabídek.

 • Pravé tlačítko: Stiskem tohoto tlačítka otevřete nabídku, u níž šipka vpravo označuje další obsah.

Note: Funkce jednotlivých tlačítek se může změnit v závislosti na situaci. Každé tlačítko je označeno ikonou zobrazující jeho aktuální funkci.

Popis ikon systému InfoCenter

SERVICE DUEUrčuje, kdy by měla být provedena plánovaná služba
GraphicMěřič provozních hodin
GraphicInformační ikona
GraphicRychlý chod
GraphicPomalý chod
GraphicHladina paliva
GraphicŽhavicí svíčky jsou aktivní.
GraphicZvedněte žací jednotky nahoru.
GraphicSpusťte žací jednotky dolů.
GraphicPosaďte se na sedadlo.
GraphicParkovací brzda je zatažená.
GraphicJe nastaven vysoký rozsah (přeprava).
GraphicNeutrál
GraphicJe nastaven nízký rozsah (sekání).
GraphicTeplota chladicí kapaliny motoru (°C nebo °F)
GraphicTeplota (vysoká)
GraphicVývodový hřídel je zapnutý.
GraphicNení povoleno
GraphicNastartujte motor.
Graphicvypněte motor.
GraphicMotor
GraphicKlíčový přepínač
GraphicAkumulátor
GraphicMotor/generátor (nenabíjí)
GraphicMotor/generátor (nabíjí)
GraphicElektrické vřeteno
GraphicPřední přelapování
GraphicZadní přelapování
GraphicŽací jednotky se sklápějí.
GraphicŽací jednotky se zvedají.
GraphicPřístupový kód PIN
GraphicSběrnice CAN Bus
GraphicInfoCenter
GraphicŠpatně nebo se nezdařilo
GraphicŽárovka
GraphicVýstup řídicí jednotky TEC nebo ovládacího vodiče v kabeláži
GraphicSpínač
GraphicUvolněte spínač.
GraphicZměňte na uvedený stav.
Symboly jsou často kombinovány tak, aby tvořily věty. Některé příklady jsou uvedeny níže 
GraphicZařaďte neutrální polohu stroje.
GraphicNastartování motoru není povoleno.
GraphicVypnutí motoru
GraphicChladicí kapalina motoru je příliš horká.
GraphicPosaďte se nebo zatáhněte parkovací brzdu

Použití nabídek

Chcete-li otevřít systém nabídek InfoCenter, stiskněte tlačítko pro přístup k nabídkám, když je zobrazena hlavní obrazovka. Tím se dostanete do hlavní nabídky. V následujících tabulkách naleznete přehled možností, které jsou v nabídkách k dispozici:

Hlavní nabídka
Položka nabídkyPopis
Faults (Závady)Nabídka Faults (Závady) obsahuje seznam aktuálních závad stroje. Další informace o této nabídce a údajích, které obsahuje, naleznete v servisní příručce nebo se můžete obrátit na prodejce Toro.
Service (Servis)Nabídka Service (Servis) obsahuje informace o stroji, například dobu používání ,, a další číselné údaje.
Diagnostics (Diagnostika)Nabídka Diagnostics (Diagnostika) zobrazuje stav každého spínače stroje, snímače , nebo ovládacího výstupu. Nabídku lze použít k řešení některých závad a k rychlému zjištění toho, které ovládací prvky stroje jsou zapnuté a které vypnuté.
Settings (Nastavení)Nabídka Settings (Nastavení) umožňuje upravit a přizpůsobit proměnné konfigurace na displeji InfoCenter.
AboutNabídka About (Informace) obsahuje číslo modelu, sériové číslo a verzi softwaru stroje.
Service (Servis)
Položka nabídkyPopis
Hours (Hodiny)Uvádí celkový počet hodin provozu stroje, motoru a vývodového hřídele a také počet hodin, během nichž byl stroj přepravován, a blížící servis.
Counts (Počty)Uvádí řadu počtů týkajících se provozu stroje.
Diagnostics (Diagnostika)
Položka nabídkyPopis
Cutting Units (Žací jednotky)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro zvedání a spouštění žacích jednotek.
Hi/Low Range (Vysoký/nízký rozsah)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro jízdu v přepravním režimu.
PTO (vývodový hřídel)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro povolení obvodu vývodového hřídele.
Engine Run (Chod motoru)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro startování motoru.
Backlap (Přelapování)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy provoz funkce přelapování.
Settings (Nastavení)
Položka nabídkyPopis
Units (Jednotky)Slouží k nastavení jednotek používaných v systému InfoCenter. Lze zvolit možnost English (Anglické) nebo Metric (Metrické).
Language (Jazyk)Slouží k nastavení jazyka používaného v systému InfoCenter*.
LCD Backlight (Podsvícení displeje)Slouží k nastavení jasu displeje.
LCD Contrast (Kontrast displeje)Slouží k nastavení kontrastu displeje.
Front Backlap Reel Speed (Otáčky předního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost předních vřeten v režimu přelapování.
Rear Backlap Reel Speed (Otáčky zadního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost zadních vřeten v režimu přelapování.
Chráněné nabídkyVedoucí provozu či mechanik získají přístup k chráněným nabídkám po zadání přístupového kódu.
Auto Idle (Automatický volnoběh)Řídí dobu, po které se motor vrátí na nízké volnoběžné otáčky, když stroj stojí.
Blade Count (Počet nožů)Ovládá počet nožů na vřetenu pro rychlost vřetena.
Mow Speed (Rychlost pojezdu při sekání)Řídí pojezdovou rychlost pro určení rychlosti vřetena.
Height of cut (HOC) (Výška sekání)Ovládá výšku sekání (HOC) pro určení otáček vřetena.
F Reel RPM (Otáčky předního vřetena)Zobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro přední vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.
R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena)Zobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro zadní vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.
Economy Mode (Úsporný režim)Když je aktivován úsporný režim, sníží se při sečení otáčky motoru, aby se omezila hlučnost a spotřeba paliva. Otáčky vřetena se nemění, ale rychlost sekání se snižuje, pokud není odpovídajícím způsobem nastaven doraz ovládání sekání.

* Přeložen je pouze text určený pro obsluhu. Obrazovky závad, servisu a diagnostiky jsou určeny pro pracovníka údržby. Tituly jsou ve zvoleném jazyce, ale položky nabídky zůstávají v angličtině.

About (Informace)
Položka nabídkyPopis
ModelUvádí číslo modelu stroje.
SNUvádí sériové číslo stroje.
Machine Controller Revision (Verze řídicí jednotky stroje)Uvádí verzi softwaru hlavní řídicí jednotky.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Uvádí verzi softwaru každé žací jednotky.
Generator (Generátor)Uvádí verzi softwaru motoru/generátoru.
InfoCenter Revision (Verze systému InfoCenter)Uvádí verzi softwaru systému InfoCenter.
CAN Bus (Sběrnice CAN)Uvádí stav komunikační sběrnice stroje.

Chráněné nabídky

V nabídce Settings (Nastavení) systému InfoCenter jsou k dispozici 2 dodatečné obrazovky a 7 nastavení provozní konfigurace, která lze upravit: Auto Idle (Automatický volnoběh), Blade Count (Počet nožů), Mow Speed (Rychlost pojezdu při sekání), Height of Cut (HOC) (Výška sekání), F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) a Economy Mode (Úsporný režim). Tato nastavení lze uzamknout pomocí chráněné nabídky.

Note: Při dodání je počáteční přístupový kód naprogramován vaším distributorem.

Přístup do chráněných nabídek

Note: Výchozí tovární kód PIN pro vaše zařízení je 0000 nebo 1234.Pokud jste kód PIN změnili a zapomněli jste jej, požádejte o pomoc autorizovaného prodejce Toro.

 1. Z HLAVNí NABíDKY přejděte pomocí prostředního tlačítka na nabídku NASTAVENí a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 47).

  g028523
 2. V nabídce NASTAVENí přejděte pomocí prostředního tlačítka níže do nabídky CHRáNěNá NABíDKA a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 48A).

  g028522
 3. Chcete-li zadat kód PIN, opakovaně stiskněte prostřední tlačítko, dokud se nezobrazí správná první číslice, a poté stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici (Obrázek 48B a Obrázek 48C). Tento krok opakujte, dokud nezadáte poslední číslici, a znovu stiskněte pravé tlačítko.

 4. Stisknutím prostředního tlačítka zadejte kód PIN (Obrázek 48D).

  Počkejte, dokud se nerozsvítí červená kontrolka systému InfoCenter.

  Note: Pokud systém InfoCenter kód PIN akceptuje a chráněná nabídka se odemkne, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí slovo PIN“.

Note: Otočte klíčovým přepínačem do VYPNUTé polohy a poté do ZAPNUTé polohy; tím chráněnou nabídku uzamknete.

V chráněné nabídce můžete prohlížet a měnit nastavení. Jakmile vstoupíte do chráněné nabídky, přejděte dolů do volby Chráněné nastavení. S použitím pravého tlačítka můžete nastavení měnit. Pokud nastavíte chráněné nastavení na VYPNUTO, můžete prohlížet a měnit nastavení v nabídce Chráněná nabídka bez nutnosti zadání kódu PIN. Pokud nastavíte chráněné nastavení na ZAPNUTO, chráněné možnosti se skryjí a pro změnu nastavení v nabídce Chráněná nabídka bude nutné zadat kód PIN. Po nastavení kódu PIN povolte a uložte tuto funkci otočením klíčového přepínače do polohy VYPNUTO a zpět do polohy ZAPNUTO.

Nastavení časovače blížícího se servisu

Časovač blížícího se servisu vynuluje hodiny blížícího se servisu, jakmile se provede postup plánované údržby.

 1. V nabídce Settings (Nastavení) pomocí středového tlačítka přejděte níže do nabídky PROTECTED MENU (Chráněná nabídka) a stiskněte pravé tlačítko.

 2. Zadejte kód PIN; viz Přístup do chráněných nabídek“ v provozní příručce k vašemu stroji.

 3. V nabídce Service (Servis) přejděte do nabídky HOURS (Hodiny).

 4. Přejděte dolů na symbol servisu Graphic.

  Note: Pokud je již nutné provést servis, na první ikoně se zobrazí NOW (Nyní).

 5. Pod první ikonou je položka servisního intervalu Graphic (časový interval, např. 250, 500 atd.)

  Note: Servisní interval je chráněná položka nabídky.

 6. Zvýrazněte interval servisu a stiskněte pravé tlačítko.

 7. Po otevření nové obrazovky potvrďte volbu RESET SERVICE HOURS–ARE YOU SURE? (Vynulovat provozní hodiny – opravdu?).

 8. Stiskněte tlačítko YES (Ano) (uprostřed) nebo NO (Ne) (vlevo).

 9. Po výběru možnosti YES (Ano) se obrazovka intervalu vynuluje a poté se vrátíte zpět k výběru provozních hodin (Service Hours).

Nastavení automatického volnoběhu

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Auto Idle (Automatický volnoběh).

 2. Stisknutím pravého tlačítka můžete změnit dobu automatického volnoběhu následovně: VYPNUTO, 8S, 10S, 15S, 20S a 30S.

Nastavení počtu nožů

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Blade Count“ (Počet nožů).

 2. Stisknutím pravého tlačítka můžete měnit počet nožů na vřeteno s 5, 8 nebo 11 noži.

Nastavení rychlosti pojezdu při sekání

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Mow Speed“ (Rychlost pojezdu při sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka zvolíte rychlost pojezdu při sekání.

 3. Pomocí středového a pravého tlačítka vyberte příslušnou rychlost pojezdu při sekání, nastavenou na mechanickém omezovači rychlosti pojezdu při sekání na pedálu ovládání pojezdu.

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte rychlost pojezdu při sekání a uložíte nastavení.

Nastavení výšky sekání (HOC)

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku HOC“ (Výška sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte volbu HOC“ (Výška sekání).

 3. Pomocí středového a pravého tlačítka vyberte příslušné nastavení HOC“ (Výška sekání). (Pokud se přesné nastavení nezobrazí, ze zobrazeného seznamu zvolte nejbližší nastavení HOC“ (Výška sekání).

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte volbu HOC“ (Výška sekání) a uložíte nastavení.

Nastavení otáček předního a zadního vřetena

I když jsou otáčky předního a zadního vřetena vypočítány zadáním počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání do systému InfoCenter, lze toto nastavení ručně změnit tak, aby vyhovovalo různým podmínkám sekání.

 1. Chcete-li změnit nastavení otáček vřetena, přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

 2. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena. Při změně nastavení otáček se na displeji bude nadále zobrazovat vypočítaná rychlost vřetena na základě počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání, která byla dříve zadána, zobrazí se však také nová hodnota.

Nastavení úsporného režimu (Economy Mode)

 1. Z hlavní nabídky přejděte pomocí středového tlačítka na nabídku Settings (Nastavení).

 2. Volbu potvrďte stisknutím pravého tlačítka.

 3. V nabídce Settings (Nastavení) pomocí středového tlačítka přejděte níže do nabídky Economy Mode (Úsporný režim).

 4. Stisknutím pravého tlačítka zvolte funkci ON (Zapnout).

 5. Stisknutím levého tlačítka nastavení uložíte a nabídku nastavení opustíte.

Přístup k chráněným obrazovkám displeje

Na hlavní obrazovce stiskněte jednou středové tlačítko. Jakmile se nad tlačítky objeví šipky, opětovným stisknutím středového tlačítka procházejte obrazovkami displeje.

Dalším stisknutím středového tlačítka se zobrazí informační obrazovka eReel, na které uvidíte aktuální stav vřetena a rychlost každé z 5 žacích jednotek.

Opětovným stisknutím středového tlačítka přejdete na obrazovku úsporného režimu, na které se zobrazují komponenty, tok energie a směr během provozu.

Note: Specifikace a konstrukce se mohou bez upozornění změnit.

Přepravní šířka228 cm (90 in)
Šířka sečení254 cm (100 in)
Délka282 cm (111 in)
Výška s konstrukcí ROPS160 cm (63 in)
Závaží1259 kg (2 776 lb)
MotorKubota 24,8 k
Kapacita palivové nádrže53 l
Přepravní rychlost0 až 16 km/h
Rychlost pojezdu při sekání0 až 13 km/h

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud řádně nefungují další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Před sečením vždy stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou žací jednotky v dobrém provozním stavu.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Specifikace paliva

Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při nižších teplotách zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, které usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

Objem palivové nádrže

53 l

Doplnění paliva

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Čistým hadrem očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.

 3. Demontujte uzávěr z palivové nádrže (Obrázek 49).

  g021210
 4. Naplňte nádrž naftou až po dolní hranu plnicího hrdla.

 5. Po naplnění palivové nádrže pevně utáhněte její uzávěr.

  Note: Pokud je to možné, doplňujte palivovou nádrž po každém použití. Omezíte tak možné hromadění kondenzace uvnitř nádrže na minimum.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

  Kontrola ochranných spínačů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • Se spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Important: Pokud při kontrole stroje zjistíte závadu některého z ochranných spínačů, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro.

  Příprava stroje

  1. Vyjeďte se strojem pomalu na otevřenou plochu.

  2. Spusťte žací jednotky dolů, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  Kontrola blokovacího zařízení startování – ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  4. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

  5. Otočte klíč do polohy STARTOVáNí.

   Note: Při sešlápnutém ovládacím pedálu pojezdu nesmí startér protáčet motor.

  Kontrola blokování spuštění vývodového hřídele

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

  3. Nastartujte motor.

   Note: Pokud je spínač vývodového hřídele v ZAPNUTé poloze, motor se nesmí nastartovat.

  Kontrola blokování chodu vývodového hřídele

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  3. Nastartujte motor.

  4. Zvedněte se ze sedadla.

  5. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Vývodový hřídel nesmí běžet, když nesedíte na sedadle obsluhy.

  Kontrola provozního blokování parkovací brzdy a ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Nastartujte motor.

  6. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

   Note: Pokud je parkovací brzda zatažená a ovládací pedál pojezdu sešlápnutý, motor se musí vypnout.

  Zajíždění stroje

  K zajištění optimální funkčnosti systému parkovací brzdy je nutné brzdy před použitím zajet (zaběhnout). Nastavte pojezdovou rychlost vpřed na 6,4 km/h tak, aby byla shodná s pojezdovou rychlostí vzad (všech 8 distančních podložek přemístěno do horní části ovládacího prvku rychlosti sekání). Nastavte vysoké volnoběžné otáčky motoru, jeďte vpřed s aktivním dorazem ovládání otáček sekání a brzděte po dobu 15 sekund. Jeďte dozadu při plné rychlosti jízdy vzad a brzděte po dobu 15 sekund. Tento postup opakujte 5krát, přičemž mezi každým cyklem jízdy vpřed a vzad počkejte 1 minutu, aby se brzdy nepřehřály. Po záběhu může být nutné seřízení brzd; viz .

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte své ruce a nohy k žacím jednotkám.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Všechny poškozené součásti konstrukce ROPS vyměňte. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Před zahájením práce se strojem vyhodnoťte podmínky na pracovišti a stanovte, zda můžete se strojem za těchto okolností v daný den na zamýšleném místě pracovat. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

   • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

   • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

   • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

   • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu.

   • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

   • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

   • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Spuštění motoru

  Important: Před nastartováním motoru musíte odvzdušnit palivovou soustavu, pokud motor startujete poprvé, pokud motor zhasl kvůli nedostatku paliva nebo pokud jste prováděli údržbu palivové soustavy; viz část Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Posaďte se na sedadlo, sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu, aby byl v NEUTRáLNí poloze, zatáhněte parkovací brzdu, přepněte spínač otáček motoru do polohy RYCHLý CHOD a zkontrolujte, zda je spínač zapnutí/vypnutí ve VYPNUTé poloze.

  2. Otočte klíč do polohy ZAPNUTO/žHAVENí.

   Automatická časomíra kontroluje předehřívání žhavicích svíček po dobu 6 sekund.

  3. Po předehřátí žhavicích svíček otočte klíčkem do polohy START.

   Neprotáčejte motor déle než 15 sekund. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte. Pokud je nutné další a otočte klíčem do VYPNUTé polohy a poté opět do polohy ZAPNUTO/žHAVENí. Podle potřeby tento postup opakujte.

  4. Nechejte motor běžet v nízkých volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje.

  Vypnutí motoru

  1. Všechny ovládací prvky uveďte do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu, přesuňte škrticí klapku do polohy NíZKýCH VOLNOBěžNýCH OTáčEK a počkejte, až motor dosáhne nízkých volnoběžných otáček.

   Important: Po plném zatížení nechejte motor před zastavením 5 minut běžet. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě turbomotoru.

  2. Otočte klíčkem do VYPNUTé polohy a vyjměte jej ze spínače.

  Nastavení pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

  Pružina pro kompenzaci stavu trávníku (Obrázek 50) přenáší hmotnost z předního válce na zadní. Toto řešení pomáhá omezit vytváření vlnitých vzorů v trávníku, známé jako vlnění či kadeření.

  Important: Seřiďte pružinu, když je žací jednotka namontována k hnací jednotce, směřuje přímo dopředu a je spuštěna na podlahu dílny.

  1. V zadním otvoru táhla pružiny musí být vsazena závlačka (Obrázek 50).

   Note: Při údržbě žací jednotky přesuňte závlačku do otvoru pro táhlo pružiny nacházející se vedle pružiny pro kompenzaci stavu trávníku.

   g003863
  2. Utáhněte šestihranné matice na přední straně táhla pružiny, abyste dosáhli stlačené délky pružiny 15,9 cm (viz Obrázek 50).

   Note: Při provozu stroje na nerovném terénu zkraťte délku pružiny o 13 mm. Kopírování terénu bude mírně omezeno.

   Note: Nastavení kompenzace stavu trávníku je nutné obnovit při změně nastavení výšky sekání nebo agresivity sekání.

  Nastavení vyvážení zvedacích ramen

  Zadní žací jednotky

  Výstraha

  Pružiny jsou napnuté a mohou způsobit zranění.

  Při seřizování pružin dbejte opatrnosti.

  Vyvažovací sílu vyvíjenou na zadní žací jednotky můžete upravit, aby bylo možné snadněji kompenzovat různé stavy trávníku a udržovat rovnoměrnou výšku sekání v náročných podmínkách nebo v oblastech se ztvrdlou odumřelou trávou.

  Vyvažovací sílu každé zkrutné pružiny lze nastavit na 1 ze 4 stupňů. Jeden krok zvýší nebo sníží vyvažovací sílu žací jednotky o 2,3 kg. Pružiny lze umístit na zadní stranu prvního ovládacího mechanismu pružiny, chcete-li odstranit veškeré vyvážení (čtvrtá poloha).

  Note: Chcete-li odebrat veškerou vyvažovací sílu, umístěte dlouhé rameno zkrutné pružiny nad osazený čep.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíč.

  2. Zasuňte dlouhý konec vyrovnávací pružiny do trubky nebo podobného předmětu a otočte pružinu za osazený čep do požadované polohy (Obrázek 51).

   g375585
  3. Zopakujte kroky 1 a 2 u další vyrovnávací pružiny.

  Seřízení polohy otáčení zvedacího ramene

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíč.

  2. Spínač zvedacích ramen se nachází pod hydraulickou nádrží a na vnitřní straně zvedacího ramene žací jednotky č. 5 (Obrázek 23).

   g375697
  3. Povolte pojistnou matici, která upevňuje spínač zvedacího ramene ke spínací desce (Obrázek 53).

   g375696
  4. Spínač zvedacího ramene nastavte takto:

   • Chcete-li zvětšit výšku otočení ramene, posuňte přepínač dolů.

   • Chcete-li zmenšitt výšku otočení ramene, posuňte přepínač nahoru.

  5. Utáhněte pojistnou matici.

  Nastavení otáček vřeten

  Chcete-li dosáhnout konzistentně kvalitního sekání a jednotného vzhledu posekaného trávníku, je důležité správně nastavit otáčky vřeten. Seřiďte otáčky vřeten následujícím způsobem:

  1. V systému InfoCenter v nabídce nastavení zadejte počet nožů, rychlost pojezdu při sekání a výšku sekání. To umožní výpočet správných otáček vřetena.

  2. Chcete-li nastavit další parametry, v nabídce nastavení přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

  3. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena. Při změně nastavení otáček budou na displeji nadále zobrazeny otáčky vřetena vypočtené na základě počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání, zobrazí se však také nová hodnota.

   Note: Otáčky vřeten lze v případě potřeby zvýšit či snížit, a tím kompenzovat stav trávníku.

  g031995
  g031996

  Vysvětlení diagnostické kontrolky

  Stroj je vybaven diagnostickou kontrolkou, která se rozsvítí, pokud elektronická řídicí jednotka zaznamená závadu elektroniky. Diagnostická kontrolka se nachází na systému InfoCenter nad displejem (Obrázek 56). Pokud stroj pracuje správně a klíček je v poloze ZAPNUTO/BěH, krátce se rozsvítí diagnostická kontrolka řídicí jednotky a zhasne, což znamená, že kontrolka funguje správně. Když se zobrazí a zpráva s upozorněním ohledně stroje, rozsvítí se kontrolka, je-li zpráva stále přítomna. Když se zobrazí chybová zpráva, kontrolka bliká, dokud se závada nevyřeší.

  g021272

  Provozní tipy

  Seznámení se se strojem

  Před sečením trávy si nacvičte obsluhu stroje na volné ploše. Nastartuje a vypněte motor. Vyzkoušejte jízdu vpřed i vzad. Spusťte a zvedněte žací jednotky a zapněte a vypněte vřetena. Po seznámení se strojem nacvičujte jízdu do svahu a ze svahu při různých rychlostech.

  Pochopení funkce výstražného systému

  Pokud se při provozu rozsvítí některá výstražná kontrolka, okamžitě stroj zastavte a před pokračováním prací opravte problém. Při používání porouchaného stroje může dojít k jeho vážnému poškození.

  Sekání

  Spusťte motor a přesuňte spínač otáček motoru do polohy RYCHLý BěH. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy a použijte páku spuštění/zvednutí k ovládání žacích jednotek (přední žací jednotky jsou načasovány tak, aby se spustily dříve než zadní žací jednotky). Chcete-li jet dopředu a sekat trávu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu.

  Přeprava stroje

  Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy a zvedněte žací jednotky do polohy pro PřEPRAVU. Přesuňte páku sekání/přepravy do polohy pro PřEPRAVU. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na neúmyslné poškození stroje nebo žacích nástavců. Při jízdě na svazích buďte zvláště opatrní. Jeďte pomalu a vyhněte se ostrým zatáčkám, aby nedošlo k převrácení. Při sjíždění svahu sklopte žací nástavce, aby bylo možné ovládat řízení.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, pohonů, tlumičů výfuku, chladicích mřížek a prostoru motoru trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Místa uvázání stroje

  g375766
  • Vpředu – otvor v držácích zvedáku na trubce přední nápravy (Obrázek 57).

  • Vzadu – třmeny rámu na obou stranách stroje.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Tlačení nebo vlečení stroje

  V nouzové situaci lze stroj uvést do pohybu po aktivaci obtokového ventilu hydraulického čerpadla s proměnným zdvihem. Stroj je poté možné vléct nebo tlačit.

  Important: Při tlačení nebo vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4,8 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození vnitřních částí převodovky. Obtokový ventil musí být otevřen pokaždé, když stroj tlačíte nebo táhnete.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Na čerpadle s proměnným výtlakem otočte šroub obtokového ventilu o jednu a půl otáčky. Tím otevřete vnitřní okruh ventilu a umožníte obtok oleje (Obrázek 58).

   Note: Obtokový ventil se nachází na levé straně čerpadla. Po zajištění obtoku kapaliny můžete se strojem pomalu pohybovat, aniž by došlo k poškození převodovky.

   g379147
  4. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  5. Tlačení nebo tažení stroje

  6. Před nastartováním motoru obtokový ventil zavřete. Při zavírání ventilu nepřekračujte utahovací moment 7 až 11 N.

   Important: Při spuštění motoru s otevřeným obtokovým ventilem dojde k přehřátí převodovky.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Z odlučovače vody/paliva vypusťte vodu a znečišťující látky.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče motoru.(Při provozu za velkého znečištění provádějte častěji.)
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena s plochým nožem.
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra(a proveďte neprodleně po každém mytí).
 • Proveďte údržbu akumulátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Z nádrže pro palivo a hydraulickou kapalinu odstraňte vlhkost.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (v prašném nebo velmi znečištěném prostředí častěji). Pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, proveďte údržbu vzduchového filtru dříve.
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.(Případně jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve.)
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.V případě znečištění palivového systému vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte plnicí filtr.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Promažte ložiska zadních kol.
 • Seřiďte ventily motoru (viz servisní příručka k motoru).
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte plnicí filtr.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.Pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz, vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
 • Vyměňte hadice hydraulické kapaliny.
 • Vyměňte hadice chladicí kapaliny.
 • Vypláchněte a vyměňte chladicí kapalinu.
 • Vyměňte všechny pohyblivé hadice.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje a množství paliva.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody/paliva.       
  Zkontrolujte ukazatel údržby vzduchového filtru.       
  Zkontrolujte znečištění chladiče, chladiče oleje a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny hydraulického systému.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k únikům kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení vřetena vůči plochému noži.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Oprava poškozeného laku       

  1. Pokud zaznamenáte, že motor lze nastartovat jen s obtížemi, produkuje nadměrné množství kouře nebo má nepravidelný chod, zkontrolujte žhavicí svíčku a vstřikovací trysky.

  2. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Další úkony údržby najdete v provozní příručce motoru.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Postupy před údržbou stroje

  Příprava na údržbu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  4. Přesuňte ovládací páku spuštění/zvednutí do polohy SEKáNí.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  7. Nechejte vychladnout motor.

  Otevření kapoty

  1. Uvolněte 2 západky kapoty (Obrázek 59).

   g377320
  2. Otočením kapotu otevřete.

  Zavření kapoty

  1. Otočením kapotu opatrně zavřete (Obrázek 60).

   g377319
  2. Kapotu zajistěte 2 západkami kapoty.

  Otevření mřížky

  1. Ze západky mřížky demontujte pojistný kolík (Obrázek 61).

   g378822
  2. Odjistěte mřížku a otevřete ji.

  Zavření mřížky

  1. Zavřete mřížku a zajistěte ji (Obrázek 62).

   g378174
  2. Zasuňte pojistný kolík do západky mřížky.

  Vyklopení sedadla

  1. Posuňte západku sedadla směrem ven (Obrázek 63).

   g369007
  2. Opatrně vyklopte sedadlo nahoru.

  3. Ujistěte se, že přední vzpěra dosedá do drážkového dorazu vodicí desky vzpěry (Obrázek 64).

   g369008

  Sklopení sedadla

  1. Mírně pootočte sedadlo a zvedněte vzpěru z důlku v drážce držáku sedadla (Obrázek 65).

   g375779
  2. Opatrně sklopte sedadlo tak, aby se bezpečně zajistilo.

  Oddělení krytů chladicího vzduchu generátoru

  1. Demontujte 4 šrouby s přírubovou hlavou a 4 pojistné matice s nákružkem, které upevňují horní a dolní kryt chladicího vzduchu generátoru (Obrázek 66).

   g378913
  2. Oddělte kryty.

  3. Zvedněte horní kryt, abyste získali přístup k maznicím hnacího hřídele.

  Montáž krytů chladicího vzduchu generátoru

  1. Vyrovnejte drážky v horním a dolním krytu chladicího vzduchu generátoru s kartáčovým těsněním hnacího hřídele a přírubou krytu generátoru (Obrázek 67).

   g378915
  2. Vyrovnejte otvory v krytech chladicího vzduchu generátoru s omezovacími kolíky stlačení.

  3. Zajistěte poloviny krytů chladicího vzduchu generátoru a omezovací čepy stlačení pomocí 4 šroubů s přírubovou hlavou a 4 pojistných matic s nákružkem (Obrázek 68).

   g378913

  Umístění zvedacích bodů

  Note: Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi, viz Technické údaje.

  Používejte následující zvedací body:

  g375763
  • Vpředu – držáky zvedáku na trubce přední nápravy (Obrázek 69).

  • Vzadu – trubka zadní nápravy.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra(a proveďte neprodleně po každém mytí).
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu. Otevřete kapotu; postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  2. Oddělte kryty chladicího vzduchu generátoru; viz Oddělení krytů chladicího vzduchu generátoru.

  3. Maznice všech ložisek a pouzder promažte specifikovaným mazivem. Umístění maznic a množství maziva je následující:

   • U-kloub hnacího hřídele čerpadla (3) (Obrázek 70)

    Note: Přístup k hnacímu hřídeli čerpadla je možný ze spodní strany stroje.

    g378860g378914
   • Válce zvedacích ramen žací jednotky (2 na každém rameni) (Obrázek 71)

    g012150
   • Čepy zvedacích ramen (1 na každém rameni) (Obrázek 71)

   • Otočný čep a nosný rám žací jednotky (2 na každé části) (Obrázek 72)

    g003960
   • Otočný čep zvedacího ramene (1 pro každé rameno) (Obrázek 73)

    g004157
   • Čep řízení nápravy (1) (Obrázek 74)

    g004169
   • Kulové klouby válce řízení (2) (Obrázek 75)

    g003966
   • Brzdový pedál (1) (Obrázek 76)

    g011615
  4. Namontujte kryty chladicího vzduchu generátoru; viz Montáž krytů chladicího vzduchu generátoru.

  5. Sklopte a zajistěte sedadlo; viz Sklopení sedadla.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Kontrola vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte ukazatel údržby na konci tělesa vzduchového filtru (Obrázek 77).

   g373570
  4. Pokud se v ukazateli údržby zobrazí červený proužek, vzduchový filtr vyměňte; viz Údržba vzduchového filtru.

  5. Stiskněte vylučovací ventil prachu (Obrázek 78).

   g373568
  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (v prašném nebo velmi znečištěném prostředí častěji). Pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, proveďte údržbu vzduchového filtru dříve.
 • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  Údržbu vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud je to podle ukazatele údržby nutné. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  Important: Kryt musí být na plášti vzduchového filtru správně usazen a utěsněn.

  g378927g031351

  Resetování ukazatele údržby vzduchového filtru

  1. Pokud se na ukazateli údržby zobrazí červený proužek, stiskněte resetovací tlačítko na konci ukazatele (Obrázek 80).

   g373569
  2. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Specifikace oleje

  Používejte vysoce kvalitní, nízkopopelnatý motorový olej, který splňuje API klasifikaci CH-4 nebo vyšší.

  Používejte motorový olej s následujícím stupněm viskozity:

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  U autorizovaného prodejce Toro lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Important: Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den. Jestliže hladina motorového oleje sahá nad horní rysku na měrce, motorový olej můžete zředit palivem.Jestliže hladina motorového oleje sahá nad horní rysku, motorový olej vyměňte.

  Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na dolní rysce nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje dosahovala k horní rysce. Motor olejem nepřeplňujte.

  Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi horní a dolní ryskou na měrce oleje. Je-li v motoru příliš málo nebo mnoho oleje, může se poškodit.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje (Obrázek 81).

   g378928g031256

   Important: Hladina motorového oleje musí stále být mezi horní a dolní ryskou na olejové měrce. Při přeplnění nebo nedostatečném naplnění motorovým olejem může dojít k poruše motoru.

  4. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Množství oleje v klikové skříni

  Přibližně 3,3 l včetně filtru.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Vypusťte olej a vyměňte filtr.

   g373614g378573

   Important: Filtr nadměrně neutahujte.

  3. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  4. Doplňte olej do klikové skříně; řiďte se pokyny v části Specifikace oleje, Množství oleje v klikové skříni a Kontrola hladiny motorového oleje.

  5. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo a jeho výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Palivo doplňujte do palivové nádrže, dokud jeho hladina nesahá 25 mm pod horní okraj nádrže, nikoli plnicího hrdla. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Vypouštění vody z odlučovače vody/paliva

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Z odlučovače vody/paliva vypusťte vodu a znečišťující látky.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu; viz Otevření kapoty.

  3. Pod vypouštěcí ventil odlučovače vody/paliva (Obrázek 83) umístěte vypouštěcí nádobu.

   g375850
  4. Otevřete ventil a z odlučovače vypusťte vodu a nečistoty.

  5. Zavřete ventil odlučovače vody/paliva.

  6. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Veškeré netěsnosti opravte.

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku Zavření kapoty.

  Výměna filtru odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
  1. Odlučovač vody/paliva úplně vypusťte; viz Vypouštění vody z odlučovače vody/paliva.

  2. Vyčistěte hlavu filtru a nádobu filtru (Obrázek 84).

   g375851
  3. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru.

  4. Namažte těsnění na nádobě filtru čistým palivem.

  5. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  6. Utáhněte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru.

  7. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Veškeré netěsnosti opravte.

  8. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  9. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku Zavření kapoty.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  3. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  4. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 85).

   g008891
  5. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy.

   Elektrické palivové čerpadlo začne pracovat a vytlačovat vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu.

   Note: Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte zapalování klíčkem zapalování do VYPNUTé polohy.

  7. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.(Případně jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve.)
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Vypuštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.V případě znečištění palivového systému vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.Pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz, vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Objem palivové nádrže: 53 l

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Pod vypouštěcí ventil palivové nádrže (Obrázek 86) umístěte vypouštěcí nádobu.

   g373900
  3. Otevřete vypouštěcí ventil a nechejte palivo z nádrže vytéct.

  4. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  5. Zavřete vypouštěcí ventil.

  Čištění sítka sacího potrubí paliva

  Demontáž sacího potrubí paliva

  Sací potrubí paliva, které se nachází uvnitř palivové nádrže, je vybaveno sítkem, jež brání vniknutí nečistot do palivového systému. Podle potřeby sací potrubí vyjměte a sítko vyčistěte.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Demontujte 5 šroubů s hlavou s křížovou drážkou, kterými je připevněn kryt snímače paliva k palivové nádrži, a kryt sejměte (Obrázek 87).

   g373885
  3. Odpojte 2zdířkový konektor kabelového svazku palivového snímače od 2pólového konektoru kabelového svazku stroje (Obrázek 88).

   g373884
  4. Přesuňte svorky, které upevňují hadice ke spojkám palivového snímače na vnitřní straně, a odpojte hadice od spojek (Obrázek 89).

   g373882
  5. Povolte kryt palivového snímače (Obrázek 90).

   g373883
  6. Opatrně zvedněte palivový snímač z nádrže.

   Note: Neohýbejte sací potrubí, vratnou trubku ani rameno plováku.

  Čištění soustavy sacího potrubí paliva

  1. Vyčistěte sítko na konci sacího potrubí paliva (Obrázek 91).

   g373881
  2. Opatrně namontujte sací potrubí a plovák do palivové nádrže (Obrázek 92).

   g373886
  3. Uvnitř vyrovnejte spojky sacího potrubí a vratné trubky.

  4. Našroubujte kryt snímače paliva na palivovou nádrž.

  5. Nasaďte hadici na spojky palivového snímače a hadice na spojkách zajistěte svorkami (Obrázek 93).

   g373882
  6. Zapojte konektor kabelového svazku palivového snímače do konektoru kabelového svazku stroje (Obrázek 94).

   g373884
  7. Vyrovnejte otvory v krytu palivového snímače s otvory v palivové nádrži a připevněte kryt k nádrži pomocí 5 šroubů s hlavou s křížovou drážkou (Obrázek 95).

   g373885

  Údržba elektrického systému

  Important: Před svařováním na stroji odpojte všechny kabely od akumulátoru, oba konektory kabelového svazku od elektronického řídicího modulu a připojovací konektor od alternátoru, aby nedošlo k poškození elektrické instalace.

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte záporný vývod a jako poslední kladný vývod. Jako první připojte kladný vývod a jako poslední záporný vývod.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Odpojení 12V akumulátoru

  Nebezpečí

  Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit vážné popáleniny.

  • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete mřížku, viz Otevření mřížky.

  3. Stiskněte strany krytu akumulátoru a sejměte kryt z přihrádky akumulátoru (Obrázek 96).

   g378176
  4. Odpojte záporný kabel akumulátoru.

  5. Odsuňte kryt izolátoru ze svorky kladného kabelu akumulátoru a kladný kabel odpojte.

  Připojení 12V akumulátoru

  1. Připojte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladnému (+) vývodu akumulátoru (Obrázek 97).

   g378177
  2. Připojte záporný kabel akumulátoru (černý) k zápornému vývodu (-) akumulátoru.

  3. Na vývody akumulátoru a svorky kabelu akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X, č. dílu Toro 505-47.

  4. Na kladnou svorku kabelu akumulátoru navlékněte pryžový návlek.

  5. Nasaďte kryt na akumulátor a zasuňte chlopně krytu do drážek v přihrádce akumulátoru.

  6. Zavřete mřížku a zajistěte ji na západku, viz Zavření mřížky.

  Nabíjení 12V akumulátoru

  1. Odpojte akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Odpojení 12V akumulátoru.

  2. K vývodům akumulátoru připojte nabíječku dodávající proud 3–4 A.

  3. Nabíjejte akumulátor proudem v hodnotě 3 až 4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  4. Jakmile je akumulátor nabitý, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od vývodů akumulátoru.

  5. Připojte akumulátor podle pokynů v části Připojení 12V akumulátoru.

  Údržba 12V akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu akumulátoru.
 • Note: Udržujte koncovky a celou skříň akumulátoru v čistotě, neboť znečištěný akumulátor se rychleji vybíjí.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete mřížku, viz Otevření mřížky.

  3. Zkontrolujte stav baterie.

   Note: Opotřebený nebo poškozený akumulátor vyměňte.

  4. Odpojte kabely akumulátoru a vyjměte jej ze stroje; viz Odpojení 12V akumulátoru.

  5. Celou skříň akumulátoru vyčistěte roztokem hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody) a vody.

  6. Opláchněte skříň čistou vodou.

  7. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Připojení 12V akumulátoru.

  8. Zavřete mřížku a zajistěte ji na západku, viz Zavření mřížky.

  Výměna 12V pojistky bloku pojistek

  Blok pojistek je umístěn v ovládacím rameni.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete 2 západky, které připevňují kryt ovládacího ramene k ovládacímu rameni, a kryt sejměte (Obrázek 98).

   g375760
  3. Spálenou pojistku (Obrázek 99) vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

   g375761
  4. Na ovládací rameno namontujte kryt a zajistěte jej 2 západkami.

  Výměna 48V pojistky žací jednotky

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte kapotu a otevřete ji; viz Otevření kapoty.

  3. Na levé přední straně motoru sejměte kryt 48V pojistkového bloku.

   g379036
  4. Spálenou pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

   Note: Viz štítek na krytu.

   g379037
  5. Na 48V pojistkový blok namontujte kryt.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna pojistky zapojení vřetena

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte kapotu a otevřete ji; viz Otevření kapoty.

  3. Na levé přední straně motoru sejměte krytku z úchytu kabelové pojistky s označením .

   g379038
  4. Spálenou pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

  5. Na úchyt kabelové pojistky nasaďte krytku.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna pojistky řídicí jednotky TEC

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte kapotu a otevřete ji; viz Otevření kapoty.

  3. Na pravé zadní straně motoru sejměte krytku úchytu kabelové pojistky s označením .

   g379039
  4. Spálenou pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

  5. Na úchyt kabelové pojistky nasaďte krytku.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna pojistky systému telematiky

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a vyklopte sedadlo; viz Vyklopení sedadla.

  3. Odstraňte krytku z úchytu kabelové pojistky s označením  (Obrázek 104).

   g378242
  4. Vyjměte pojistku z úchytu pojistky.

  5. Vložte pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

  6. Na úchyt kabelové pojistky nasaďte krytku.

  7. Sklopte a zajistěte sedadlo; viz Sklopení sedadla.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Important: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje. Pneumatiky nepodhušťujte.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Změřte tlak vzduchu v pneumatikách.

   Note: Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 0,83 až 1,03 bar (83 až 103 kPa).

  3. V případě potřeby pneumatiky dohustěte nebo z nich vzduch odpusťte.

  4. Zopakujte kroky 2 a 3 u dalších pneumatik.

  Kontrola utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po prvních 10 hodinách
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Matice kol udržujte utažené na správný utahovací moment.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Important: Stroj se po uvolnění ovládacího pedálu pojezdu (do NEUTRáLNí polohy) nesmí rozjet. Pokud se stroj uvede do pohybu, nastavte čerpadlo pohonu následujícím způsobem:

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Zvedněte přední část stroje tak, aby byla obě přední kola nad zemí, a podepřete stroj montážními stolicemi, viz Technické údaje a Umístění zvedacích bodů.

  3. Zespodu stroje a na pravé straně čerpadla pohonu povolte pojistnou matici, která zajišťuje stavěcí šroub návratu neutrálu (Obrázek 105).

   g379040

   Důležité upozornění

   Motor musí běžet, aby bylo možné provést konečné seřízení vačky pro seřízení pohonu. Hrozí nebezpečí zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani žádným rotujícím částem.

  4. Nastartujte motor a uvolněte parkovací brzdu.

  5. Otáčejte stavěcím šroubem návratu neutrálu kterýmkoli směrem, dokud se kola nepřestanou otáčet.

  6. Pojistnou matici utáhněte na utahovací moment 22 Nm (16 ft-lb).

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. Odstraňte montážní stolice a spusťte stroj na zem.

  9. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze.

  Kontrola geometrie zadních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
  1. Otočte volant do takové polohy, aby zadní kola směřovala dopředu v přímém směru.

  2. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  3. Ve výšce nápravy změřte vzdálenost mezi středy na přední a zadní straně řídicích kol.

   Note: Nastavení sbíhavosti zadních kol je správné, pokud je rozdíl mezi hodnotou naměřenou na přední a zadní straně kola 6 mm nebo méně (Obrázek 106).

   g009169
  4. Pokud je naměřená hodnota větší než 6 mm, upravte sbíhavost zadních kol; viz Seřízení sbíhavosti zadních kol.

  Seřízení sbíhavosti zadních kol

  1. Povolte pojistnou matici na obou koncích spojovací tyče (Obrázek 107).

   Note: Konec spojovací tyče s vnější drážkou má levotočivý závit.

   g004136
  2. Otočte spojovací tyčí pomocí plošky pro klíč.

  3. Ve výšce nápravy změřte vzdálenost mezi středy na přední a zadní straně řídicích kol.

   Note: Nastavení sbíhavosti zadních kol je správné, pokud je rozdíl mezi hodnotou naměřenou na přední a zadní straně kola 6 mm nebo méně.

  4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

  5. Pojistné matice utáhněte.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Specifikace chladicí kapaliny

  Nádrž chladicí kapaliny je z výrobního závodu naplněna roztokem vody a ethylenglykolové chladicí kapaliny s prodlouženou životností v poměru 50/50.

  Important: Používejte pouze běžně dostupné chladicí kapaliny, které splňují specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností“.Ve stroji nepoužívejte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu IAT (technologie s anorganickými kyselinami). Běžnou chladicí kapalinu nemíchejte s chladicí kapalinou s prodlouženou životností.

  Tabulka typů chladicí kapaliny

  Typ chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu

  Typ inhibitoru koroze

  Nemrznoucí kapalina s prodlouženou životností

  Technologie organických kyselin (OAT)

  Important: Nespoléhejte na to, že rozpoznáte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu s anorganickou kyselinou (IAT) (technologie s anorganickými kyselinami) od chladicí kapaliny s prodlouženou životností podle barvy.Výrobci chladicích kapalin mohou chladicí kapalinu s prodlouženou životností tónovat do jedné z následujících barev: červená, růžová, oranžová, žlutá, modrá, tmavě modrozelená, fialová a zelená. Používejte chladicí kapalinu, která splňuje specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností“.

  Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností

  ATSM International

  SAE International

  D3306 a D4985

  J1034, J814 a 1941

  Important: Koncentrát chladicí kapaliny musí být směs chladicí kapaliny a vody v poměru 50/50.

  • Preferováno: pokud mícháte chladicí kapalinu z koncentrátu, smíchejte ji s destilovanou vodou.

  • Preferovaná možnost: pokud není k dispozici destilovaná voda, místo koncentrátu použijte předem smíchanou chladicí kapalinu.

  • Minimální požadavky: pokud není k dispozici destilovaná voda ani předem smíchaná chladicí kapalina, smíchejte koncentrovanou chladicí kapalinu s čistou pitnou vodou.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 108).

   Note: Hladina chladicí kapaliny je správná, pokud je mezi dolní a horní ryskou na boku nádrže.

   g375925
  4. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte předepsanou chladicí kapalinu tak, aby sahala k horní rysce.

   Note: Expanzní nádrž chladicí kapalinou nepřeplňujte.

  5. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Odstranění nečistot z chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče motoru.(Při provozu za velkého znečištění provádějte častěji.)
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Pečlivě odstraňte všechny nečistoty z prostoru motoru.

  4. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  5. Odjistěte zadní mřížku a otočením ji otevřete (Obrázek 109).

   g004138
  6. Mřížku důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem.

  7. Otočte 2 západky chladiče oleje dovnitř a vyklopte chladič oleje (Obrázek 110).

   g379098
  8. Obě strany chladiče oleje a chladiče pečlivě očistěte (Obrázek 111) stlačeným vzduchem.

   g379099
  9. Zvedněte chladič oleje a zajistěte jej 2 západkami.

  10. Zavřete mřížku a zajistěte ji.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovacích brzd

  Provozní brzdy seřiďte, pokud je volný pohyb brzdového pedálu větší než 13 mm nebo pokud brzdy prokluzují. Volný pohyb je vzdálenost, kterou pedál urazí před tím, než ucítíte jeho odpor.

  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Uvolněte parkovací brzdu.

  3. S využitím vůle motoru kol rozhoupejte bubny dozadu a dopředu a zkontrolujte, zda se volně pohybují. Tento úkon proveďte před seřízením i po seřízení.

  4. Lehce sešlápněte brzdový pedál a změřte vzdálenost, kterou pedál urazí bez odporu (Obrázek 112).

   Note: Brzdy seřiďte, pokud je volný chod brzdového pedálu delší než 2,5 cm (Obrázek 112) nebo pokud je potřebná větší síla parkovací brzdy.

   g026816
  5. Chcete-li volný chod brzdového pedálu zkrátit, povolte přední pojistné matice na závitových koncích každého brzdového lanka (Obrázek 113).

   g379043
  6. Utažením zadních matic posuňte lanko dozadu tak, aby brzdový pedál měl volný chod 6 až 13 mm (Obrázek 112) do okamžiku, než parkovací brzda kola zabrzdí.

  7. Utáhněte přední pojistné matice tak, aby obě brzdová lanka zatáhla brzdy současně.

   Note: Při utahování pojistných matic dbejte, aby se neotáčel lanovod.

  Seřízení západky parkovací brzdy

  Pokud nedojde k zajištění parkovací brzdy na západku, je nutné provést seřízení západky brzdy.

  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Povolte 2 šrouby upevňující západku parkovací brzdy k rámu (Obrázek 114).

   g011617
  3. Sešlápněte pedál parkovací brzdy dopředu, až se zarážka brzdy zcela zachytí v západce brzdy (Obrázek 114).

  4. Zajistěte seřízení utažením 2 šroubů.

  5. Uvolněte parkovací brzdu sešlápnutím brzdového pedálu.

  6. Zkontrolujte seřízení a podle potřeby upravte.

  Údržba řemenů

  Napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru zatížením silou 10 kg uprostřed mezi alternátorem a řemenicemi klikového hřídele (Obrázek 115).

   Note: Řemen by se měl prohnout o 11 mm. Pokud je průhyb nesprávný, přejděte ke kroku 4. Pokud je napnutí řemene správné, přejděte ke kroku 7.

   g003976
  4. Povolte šroub, který upevňuje alternátor k držáku, a šroub otočného místa alternátoru (Obrázek 115).

  5. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením posuňte alternátor směrem ven.

  6. Jakmile řemen napnete podle popisu v kroku 3, utáhněte šrouby, které upevňují alternátor k držáku, a šroub otočného místa alternátoru.

  7. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: U stroje, který používá doporučenou náhradní kapalinu, je interval výměny kapaliny a filtru delší.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech níže uvedených materiálových vlastností do příslušného rozsahu a jsou v souladu s průmyslovými normami. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid“ je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Hydraulickou kapalinu Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid získáte od autorizovaného distributora Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulického oleje je nejlepší provádět, je-li olej studený. Stroj by měl být ve své přepravní poloze.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 116).

   g376007
  3. Vytáhněte uzávěr/měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla, poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny na měrce musí být v provozním rozsahu.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  5. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající množství kapaliny tak, aby dosahovala k horní rysce.

  6. Vraťte uzávěr/měrku zpět na plnicí hrdlo.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulické potrubí a hadic nejsou netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Výměna plnicího filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte plnicí filtr.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte plnicí filtr.
 • Important: Použití jiných filtrů může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Vyklopte sedadlo podle pokynů v části Vyklopení sedadla.

  3. Na levé straně straně stroje vyrovnejte pod plnicí filtr vypouštěcí nádobu (Obrázek 117).

   g376339
  4. Vyjměte filtr.

  5. Očistěte montážní plochu na hlavě filtru.

  6. Potřete těsnění nového plnicího filtru tenkou vrstvou specifikované hydraulické kapaliny.

  7. Rukou našroubujte filtr na hlavu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a filtr otočte o další 1/2 otáčky.

  8. Sklopte a zajistěte sedadlo; viz Sklopení sedadla.

  Kontrola netěsností

  1. Spusťte motor a nechejte jej 2 minuty pracovat, aby se hydraulický systém odvzdušnil.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte možné netěsnosti na vratném a plnicím filtru.

   Note: Místa případného úniku hydraulické kapaliny opravte.

  Objem hydraulické kapaliny

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se prodejce Toro a požádejte o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistou kapalinou mléčnou nebo černou barvu.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Umístěte velkou vypouštěcí nádobu pod 90° šroubení (Obrázek 118) hydraulické nádrže; viz Objem hydraulické kapaliny.

   g379100
  3. Odpojte vratnou trubku chladiče od 90° šroubení a nechejte nádrž vyprázdnit.

  4. Jakmile hydraulická kapalina přestane z nádrže vytékat, hadici připojte.

  5. Nádrž naplňte specifikovanou hydraulickou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapaliny a Objem hydraulické kapaliny.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  6. Namontujte uzávěr nádrže.

  7. Nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulického systému, aby se systém hydraulickou kapalinou naplnil.

  8. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku hydraulické kapaliny, viz Kontrola netěsností.

  9. Zkontrolujte hladinu, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Údržba systému žacích jednotek

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nebo plochý nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka vymrštit na obsluhu nebo přihlížející osoby, a způsobit jim tak vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte nadměrné opotřebení a poškození žacích nožů a plochých nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Při provádění servisních prací na těchto dílech noste rukavice a buďte obezřetní. Žací nože a ploché nože pouze vyměňujte nebo přelapujte – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s větším počtem žacích jednotek buďte při otáčení žací jednotky opatrní – může způsobit otáčení vřeten v dalších žacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena s plochým nožem.
 • Každý den před zahájením prací zkontrolujte kontakt plochých nožů s vřetenem bez ohledu na to, zda byla kvalita sečení předtím přijatelná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože (podrobné informace jsou uvedeny v části Seřízení plochého nože k vřetenu v provozní příručce k žací jednotce).

  Přelapování žacích jednotek

  Důležité upozornění

  Při styku s žacími jednotkami nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k žacím jednotkám ani jiným pohyblivým dílům.

  • Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet žacími jednotkami rukou nebo nohou.

  Note: Další pokyny a postupy přelapování jsou k dispozici v základních postupech pro vřetenovou sekačku Toro (s pokyny pro ostření), formulář 09168SL.

  Note: Při přelapování pracují všechny přední jednotky současně; rovněž zadní jednotky pracují současně.

  Příprava stroje

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Nechejte vypnutý motor, klíč přepněte do provozní polohy a vstupte do hlavní nabídky systému InfoCenter.

  3. V hlavní nabídce přejděte pomocí středového tlačítka dolů do servisní nabídky a vyberte ji pomocí pravého tlačítka.

  4. V servisní nabídce přejděte dolů na položku Front Backlap (Přední přelapování), Rear Backlap (Zadní přelapování), pravým tlačítkem aktivujte přední, zadní nebo obě žací jednotky a přepněte požadovanou soustavu žacích jednotek z VYPNUTé do ZAPNUTé polohy.

  5. Stisknutím levého tlačítka uložíte nastavení a nabídku nastavení opustíte.

  6. Proveďte první seřízení vřetena a plochého nože vhodné pro přelapování u všech žacích jednotek, u nichž budete přelapování provádět; postupujte podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  Přelapování žacích vřeten a plochého nože

  1. Nastartujte motor a nechte jej běžet nízkými volnoběžnými otáčkami.

   Nebezpečí

   Změna otáček motoru během přelapování může způsobit zastavení vřeten.

   • Během přelapování nikdy neměňte otáčky motoru.

   • Přelapování provádějte pouze při volnoběžných otáčkách motoru.

  2. Když je páka sekání/přepravy v poloze pro SEKáNí, přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy. Přesunutím páčky spuštění/zvedání dopředu zahajte přelapování zvolených vřeten.

  3. Kartáčem s dlouhou rukojetí naneste brusnou směs.

   Important: Nikdy nepoužívejte kartáč s krátkou rukojetí.

  4. Pokud se vřetena během přelapování zastaví nebo se pohybují přerušovaně, zvolte vyšší nastavení otáček vřeten, dokud se otáčky nestabilizují. Pak se vraťte k otáčkám vřeten v požadovaném nastavení. To lze provést pomocí tlačítek v systému InfoCenter.

  5. Pokud je třeba při přelapování provést nastavení žacích jednotek, proveďte následující kroky:

   1. Přesuňte páku spuštění/zvednutí dozadu a  stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTÉ polohy.

   2. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   3. Seřiďte žací jednotky.

   4. Opakujte kroky 1 až 3.

  6. Zopakujte krok 3 u všech dalších žacích jednotek, které chcete přelapovat.

  Dokončení přelapování

  1. Přesuňte páku spuštění/zvednutí dozadu a  stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy.

  2. Vypněte funkce přelapování pomocí tlačítek v systému InfoCenter.

   Important: Pokud po přelapování nevrátíte funkci přelapování do VYPNUTéHO nastavení, žací jednotky se nezvednou nebo nebudou fungovat správně.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Z žacích jednotek smyjte veškerou brusnou směs.

  5. Chcete-li dosáhnout dokonalejšího ostří, přejeďte po přelapování přední stranu plochého nože brouskem.

   Note: V důsledku lapování řezné hrany mohou vzniknout otřepy nebo drsné hrany. Chcete-li dosáhnout kvalitní řezné hrany, pilujte napříč řeznou hranou pod úhlem 90º směrem k přední ploše plochého nože, abyste otřepy odstranili.

  6. Podle potřeby seřiďte vřeteno žací jednotky a plochý nůž.

  7. Upravte otáčky vřetena žací jednotky na požadované nastavení pro sekání.

  Údržba podvozku

  Kontrola bezpečnostního pásu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
  1. Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).

  2. Bezpečnostní pásy podle potřeby vyčistěte.

  Rozšířená údržba

  Podvozek a motor

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vyměňte hadice hydraulické kapaliny.
 • Vyměňte hadice chladicí kapaliny.
 • Vypláchněte a vyměňte chladicí kapalinu.
 • Čištění

  Mytí stroje

  Stroj myjte podle potřeby pouze s použitím vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké čisticí zařízení může poškodit elektroinstalaci stroje, uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu maziva z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. To může vést k vnitřnímu poškození motoru.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava hnací jednotky

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací jednotky a motor.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a případně je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  7. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů; viz Bezpečnost při práci s elektrickým systémem:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Doplňte do motoru specifikovaný motorový olej.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Propláchněte palivovou nádrž čerstvým čistým palivem.

  7. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  8. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  9. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  10. Zkontrolujte ochranu proti mrazu a doplňte nemrznoucí roztok vody a etylenglykolu v poměru 50/50 podle očekávané minimální teploty v dané oblasti.

  Skladování akumulátoru

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Skladujte jej na polici nebo na stroji. V případě uložení ve stroji ponechte kabely odpojené. Uložte baterii v chladném prostředí, aby nedocházelo k rychlému vybití baterie. Aby nedošlo ke zmrznutí baterie, ujistěte se, že je zcela nabitá. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.