Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Toro στη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Εισαγωγή

Ο οδηγός λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate περιέχει πληροφορίες για τη χρήση των πληροφοριών του συστήματος ψεκασμού και τον έλεγχο των λειτουργιών του συστήματος ψεκασμού.

Συναρμολόγηση

Πριν από την έναρξη του ψεκασμού

Προετοιμασία του μηχανήματος για ψεκασμό με τη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής.

 1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού και τη δεξαμενή καθαρού νερού. Για τις διαδικασίες γεμίσματος της δεξαμενής ψεκασμού και της δεξαμενής καθαρού νερού ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή.

 2. αθμονομήστε το σύστημα ψεκασμού. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση του ψεκαστικού.

 3. Ρυθμίστε τις τιμές ρυθμού εφαρμογής και ενεργού ρυθμού εφαρμογής για την εργασία του ψεκαστικού. νατρέξτε στις ενότητες Ρύθμιση της τιμής Ρυθμός 1 ή Ρυθμός 2 και Ρύθμιση του Ενεργού Ρυθμού Εφαρμογής.

 4. νάλογα με τις ανάγκες, διαμορφώστε τις παρακάτω προαιρετικές ρυθμίσεις:

Προετοιμασία του μηχανήματος για ψεκασμό με τη χειροκίνητη λειτουργία.

 1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού και τη δεξαμενή καθαρού νερού. Για τις διαδικασίες γεμίσματος της δεξαμενής ψεκασμού και της δεξαμενής καθαρού νερού ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή.

 2. νάλογα με τις ανάγκες, διαμορφώστε τις παρακάτω προαιρετικές ρυθμίσεις:

Γενική επισκόπηση προϊόντος

ρχική οθόνη του InfoCenter

Όταν θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία εμφανίζεται η αρχική οθόνη, όπου εμφανίζονται εικονίδια με την ισχύουσα κατάσταση (δηλ. το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο, τα τμήματα ψεκασμού είναι ενεργά, το κάθισμα του χειριστή είναι κενό κλ.π.).

Note: Στο παρακάτω σχέδιο απεικονίζεται ένα παράδειγμα οθόνης, όπου φαίνονται όλα τα πιθανά εικονίδια που θα μπορούσαν να εμφανίζονται κατά τη λειτουργία.

νατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για τις επεξηγήσεις όλων των εικονιδίων (Σχήμα 1).

g191986

Ένδειξη κύριου τμήματος

Η ένδειξη διακόπτη κύριου τμήματος εμφανίζεται όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 1).

Ενδείξεις τμήματος ψεκασμού

Εμφανίζεται το αριστερά, το δεξιά και το κεντρικό τμήμα ψεκασμού όταν ο αντίστοιχος διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 1).

Ενεργός ρυθμός εφαρμογής

Η ένδειξη ενεργού ρυθμού εφαρμογής αναγράφει τον πραγματικό ρυθμό με τον οποίο ψεκάζεται το προϊόν (Σχήμα 1).

Ρυθμός εφαρμογής-Στόχος (μόνο στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής)

Η ένδειξη ρυθμού εφαρμογής-στόχου αναγράφει τον ρυθμό εφαρμογής που έχει καθορίσει ο χρήστης (Σχήμα 1).

Note: Στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής το σύστημα προσπαθεί να επιτύχει τον ρυθμό-στόχο που έχετε καθορίσει.

Ένδειξη ταχύτητας οχήματος

Η ένδειξη ταχύτητας οχήματος αναγράφει την τρέχουσα ταχύτητα του οχήματος (Σχήμα 1).

Ένδειξη πίεσης συστήματος

Όταν τα τμήματα ψεκασμού είναι ενεργά (On), η ένδειξη πίεσης συστήματος αναγράφει την πίεση ψεκασμού, ενώ όταν είναι ανενεργά (Off) αναγράφει την προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης (Σχήμα 1).

Ένδειξη χειρόφρενου

Η ένδειξη χειρόφρενου στην ρχική οθόνη υποδεικνύει ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο (Σχήμα 1).

Ένδειξη καθίσματος χειριστή

Η ένδειξη καθίσματος χειριστή στην ρχική οθόνη υποδεικνύει ότι ο χειριστής έχει απομακρυνθεί από το κάθισμα (Σχήμα 1).

Ένδειξη ενεργού ρυθμού εφαρμογής/ενισχυμένου ρυθμού (μόνο στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής)

Η ένδειξη ενεργού ρυθμού εφαρμογής αναγράφει ποιον από τους προκαθορισμένους ρυθμούς εφαρμογής χρησιμοποιείτε (Σχήμα 1). Η ένδειξη ενισχυμένου ρυθμού εφαρμογής εμφανίζεται αν πιέσετε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 5 για να επιλέξετε ενισχυμένο ρυθμό εφαρμογής, π.χ. όταν ψεκάζετε ζιζανιοκτόνο πάνω από ένα τμήμα με πυκνά ζιζάνια.

Ένδειξη αντλίας ψεκασμού

Η ένδειξη αντλίας ψεκασμού υποδεικνύει πότε λειτουργεί η αντλία ψεκασμού (Σχήμα 1).

Ένδειξη συστήματος έκπλυσης

Προαιρετικό κιτ

Η ένδειξη συστήματος έκπλυσης υποδεικνύει πότε λειτουργεί το αντίστοιχο σύστημα (Σχήμα 1).

Ένδειξη ανάδευσης

Η ένδειξη ανάδευσης υποδεικνύει πότε είναι ανοικτή η βαλβίδα ανάδευσης (Σχήμα 1).

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

Πρόσβαση στην οθόνη κύριου μενού

πό την ρχική οθόνη πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5 (τέρμα δεξιά) στο InfoCenter για να μεταβείτε στην οθόνη MAIN MENU (κύριο μενού) (Σχήμα 2).

g193013

πό την οθόνη κύριου μενού μπορείτε να εμφανίσετε τις οθόνες «Set Rates» (Επιλογή ρυθμών), «Settings» (Ρυθμίσεις), «Calibration» (αθμονόμηση), «Service» (Σέρβις), «Diagnostics» (Διαγνωστικός έλεγχος) και «About» (Σχετικά) (Σχήμα 3).

g193014

Κύρια υπο-μενού του InfoCenter

Οθόνη Επιλογής Ρυθμών (μόνο στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής)

 1. Για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής ρυθμών, πατήστε το κουμπί 2 στην οθόνη MAIN MENOU (κύριο μενού) για να μετακινηθείτε στην επιλογή SET RATES (επιλογή ρυθμών) (Σχήμα 4).

  g191808
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού SET RATES (επιλογή ρυθμών) (Σχήμα 4).

Θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το «Active Rate» (Ενεργός ρυθμός εφαρμογής), το «Rate 1» (Ρυθμός 1), το «Rate 2» (Ρυθμός 2) και το ποσοστό του «Boost» (Ενίσχυση).

Ρύθμιση του Ενεργού Ρυθμού Εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε την επιλογή των ενεργών ρυθμών για ορίσετε τον προκαθορισμένο ρυθμό εφαρμογής είτε στο «Rate 1» είτε στο «Rate 2».

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή ACTIVE RATE (Ενεργός ρυθμός) (Σχήμα 5).

  g191729
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε την τιμή του ACTIVE RATE (Ενεργός ρυθμός) (Σχήμα 5).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να ορίσετε τον προγραμματισμένο ενεργό ρυθμό είτε στον RATE 1 (Ρυθμός 1) ή στον RATE 2 (Ρυθμός 2) (Σχήμα 5).

 4. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη SET RATES (επιλογή ρυθμών) και επιστροφή στην Κύρια οθόνη.

Note: Όταν ψεκάζετε μπορείτε γρήγορα να αλλάξετε τον ενεργό ρυθμό μεταξύ των τιμών Ρυθμού 1 και Ρυθμού 2 από την αρχική οθόνη. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 για να επιλέξετε τον RATE 1 (Ρυθμός 1) ή ταυτόχρονα τα κουμπιά 4 και 5 για να επιλέξετε τον RATE 2 (Ρυθμός 2).

Ρύθμιση της τιμής Ρυθμός 1 ή Ρυθμός 2

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στις επιλογές για τα RATE 1 (Ρυθμός 1) ή RATE 2 (Ρυθμός 2) (Σχήμα 6).

  g191782
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε τον ρυθμό ψεκασμού (Σχήμα 6).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ρυθμό ψεκασμού (Σχήμα 7).

  Note: Μπορείτε να αλλάξετε τον ρυθμό ταχύτερα, πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά 3 ή 4.

  g191794
 4. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη RATE (Ρυθμός) και επιστροφή στην οθόνη SET RATES (επιλογή ρυθμών).

Ρύθμιση του Ποσοστού Ενίσχυσης

Το «Boost %» (% Ενίσχυσης) είναι το ποσοστό που προστίθεται στον ενεργό ρυθμό όταν θέλετε να ψεκάσετε επιπλέον χημική ουσία σε μια περιοχή του χλοοτάπητα, π.χ. επιπλέον ζιζανιοκτόνο πάνω από ένα τμήμα με πυκνά ζιζάνια.

Note: Ενώ χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό, από την ρχική οθόνη πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 5 για να ψεκάσετε με ενισχυμένο ρυθμό.Ο ενισχυμένος ρυθμός εφαρμόζεται μόνο όσο κρατάτε πατημένα τα κουμπιά 1 και 5 και, όταν τα ελευθερώσετε, επανέρχεται ο καθορισμένος ρυθμός.

 1. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές ποσοστού ενίσχυσης, πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 (Σχήμα 8).

  g191781
 2. Για να επιλέξετε τη ρύθμιση «Boost %» (% Ενίσχυσης) πατήστε το κουμπί 4 (Σχήμα 9).

  Note: Μπορείτε να επιλέξετε το ποσοστό ενίσχυσης στα βήματα 5%, 10%, 15%, 20% ή 25%.

  g191807
 3. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ενίσχυσης (Σχήμα 9).

  Note: Παραδείγματα—εάν «Boost %=25%», τότε όταν ενεργοποιείται ο ενισχυμένος ρυθμός το ψεκαστικό ψεκάζει με το 125% του ενεργού ρυθμού.

 4. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης BOOST % (% Ενίσχυσης), έξοδο από την οθόνη ενίσχυσης και επιστροφή στην οθόνη SET RATES (επιλογή ρυθμών).

Ρυθμίσεις

 1. Για να εμφανίσετε την οθόνη SETTINGS (ρυθμίσεις), πατήστε το κουμπί 2 στην οθόνη MAIN MENU (κύριο μενού) για να μετακινηθείτε στην επιλογή «Settings» (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 10).

  g192022
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 10).

  Note: Θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις «Tank» (Δεξαμενή), «Display» (Οθόνη ενδείξεων), «Boom Width» (Πλάτος μπούμας), «Reset Defaults» (Επαναφορά προεπιλογών) και «GeoLink».

Ρυθμίσεις Δεξαμενής

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή TANK (Δεξαμενή) (Σχήμα 11).

  g191832
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού TANK (Δεξαμενή) (Σχήμα 11).

Θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις «Tank Volume» (Όγκος δεξαμενής), «Low Limit» (Κάτω όριο), «Low Limit Volume» (Όγκος κάτω ορίου) και «Preset Agitation» (Προκαθορισμένη ανάδευση).

Ρύθμιση του Όγκου της Δεξαμενής

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή TANK VOLUME (Όγκος δεξαμενής) (Σχήμα 12).

  g191833
 2. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή του όγκου της χημικής ουσίας στη δεξαμενή ψεκασμού (Σχήμα 12).

 3. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη TANK (Δεξαμενή) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις).

Ρύθμιση της Ένδειξης Κάτω Ορίου

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή LOW LIMIT (Κάτω όριο) (Σχήμα 13).

  g191831
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την ένδειξη ορίου για τη χαμηλή στάθμης της δεξαμενής (Σχήμα 13).

 3. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη TANK (Δεξαμενή) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις).

Ρύθμιση του Όγκου Κάτω Ορίου

 1. Πατήστε τα κουμπιά 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή Όγκος LOW LIMIT (Όγκος κάτω ορίου) (Σχήμα 14).

  g191829
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε την τιμή Όγκου LOW LIMIT (Όγκος κάτω ορίου) (Σχήμα 14).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε το κατώτατο όριο όγκου στο οποίο εμφανίζεται η ένδειξη ορίου στο InfoCenter (Σχήμα 14).

 4. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη TANK (Δεξαμενή) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις).

Ρύθμιση της Τιμής Προκαθορισμένης νάδευσης (μόνο στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής)

Note: Η ρύθμιση προκαθορισμένης ανάδευσης καθορίζει τις στροφές της αντλίας ψεκασμού όταν αυτό το ψεκαστικό βρίσκεται στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής με απενεργοποιημένα όλα τα τμήματα ψεκασμού. Η ρύθμιση προκαθορισμένης ανάδευσης ελέγχει το ποσοστό των στροφών της αντλίας ψεκασμού. Η προεπιλογή για την προκαθορισμένη ανάδευση είναι 40%.

 1. Καθορίστε την πίεση ψεκασμού-στόχο, με την οποία σκοπεύετε να ψεκάσετε—π.χ. 2,76 bar (40 psi). Καταγράψτε την πίεση που αναγράφεται στο παρακάτω μανόμετρο που υπάρχει στο ταμπλό.

  Πίεση ψεκασμού:
 2. Υπολογίστε την αρχική προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

  Πίεση λειτουργίας ψεκαστικού x 1,5 έως 2,0 = αρχική προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης
  Παράδειγμα: πίεση ψεκασμού-στόχος 2,76 bar (40 psi) x 1,5 = αρχική προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης 4,1 (60 psi)Παράδειγμα: πίεση ψεκασμού-στόχος 2,76 bar (40 psi) x 2,0 = αρχική προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης 5,5 bar (80 psi)
  Σημειώστε το αποτέλεσμα εδώ:
 3. Με τον διακόπτη του κύριου τμήματος στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις στροφές κινητήρα με τις οποίες σκοπεύετε να λειτουργήσετε το μηχάνημα, προσαρμόστε την τιμή προκαθορισμένης ανάδευσης μέχρι η πίεση του συστήματος ψεκασμού να είναι 1,5 έως και 2,0 φορές μεγαλύτερη από την πίεση ψεκασμού-στόχου που υπολογίσατε στο βήμα 1.

  Π.χ., αν ψεκάζετε με 2,76 bar (40 psi), αρχικά καθορίστε την «Preset Agitation» (Προκαθορισμένη ανάδευση) ώστε να έχετε πίεση στο σύστημα ίση με 4,1 έως 5,5 bar (60 έως 80 psi).

  Note: Εάν οι χημικές ουσίες στη δεξαμενή ψεκασμού αφρίζουν, τότε μειώστε την τιμή προκαθορισμένης ανάδευσης όσο χρειάζεται ώστε να μειωθεί η πίεση του συστήματος όταν λειτουργεί η ανάδευση στη δεξαμενή.

 4. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή AGITATION (νάδευση) (Σχήμα 15).

  g191830
 5. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε την τιμή της AGITATION (νάδευση)(Σχήμα 15).

 6. Παρακολουθείστε το μανόμετρο του ψεκαστικού που υπάρχει στο ταμπλό και πατήστε το κουμπί 3 ή 4 για να αυξήσετε ή μειώσετε την προκαθορισμένη τιμή μέχρι η πίεση ψεκασμού να φτάσει στην αρχική προκαθορισμένη πίεση ανάδευσης που υπολογίσατε στο βήμα 2 (Σχήμα 15).

  Note: Κατά τη ρύθμιση της τιμής προκαθορισμένης ανάδευσης μην αυξήσετε την πίεση του συστήματος ψεκασμού πάνω από τα 586 kPa (85 psi).

  Note: Μπορείτε να ορίσετε υψηλότερη τιμή προκαθορισμένης ανάδευσης εάν η ανάδευση δεν προκαλεί αφρισμό της χημικής ουσίας στη δεξαμενή. Εάν η ανάδευση προκαλεί αφρισμό της χημικής ουσίας στη δεξαμενή, ίσως χρειαστεί να μειώσετε την τιμή ανάδευσης.

 7. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη TANK (Δεξαμενή) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις).

Ρυθμίσεις Οθόνης Ενδείξεων

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων) (Σχήμα 16).

  g191894
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων) (Σχήμα 16).

Note: Θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις «Units of Measure» (Μονάδες μέτρησης), «Language» (Γλώσσα), «Backlight» (Οπίσθιος φωτισμός), «Contrast» (ντίθεση), «Protection for Menus» (Προστασία μενού), «PIN Settings» (Ρυθμίσεις PIN) και «Mute» (Σίγαση).

Ρύθμιση Μονάδων Μέτρησης

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή UNITS (Μονάδες μέτρησης) (Σχήμα 17).

  g191891
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για εναλλαγή μεταξύ ENGLISH (αγγλοσαξωνικό), TURF (χλοοτάπητας) και SI μονάδων μέτρησης (Σχήμα 17).

  • English: mph, gallons, acre

  • Turf: mph, gallons, 1000 ft²

  • SI (μετρικό): kph, liter, hectare

  Note: Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση των μονάδων μέτρησης οι καταχωρήσεις για τον όγκο της δεξαμενής και τις προκαθορισμένες τιμές «Rate 1» (Ρυθμός 1) και «Rate 2» (Ρυθμός 2) μηδενίζονται.

 3. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη UNITS (Μονάδες μέτρησης) και επιστροφή στην οθόνη «Settings» (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 17).

Ρύθμιση της Γλώσσας Οθόνης Ενδείξεων

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή LANGUAGE (Γλώσσα) (Σχήμα 18).

  g191895
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να κάνετε την επιλογή για τη LANGUAGE (Γλώσσα) (Σχήμα 18).

 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στο InfoCenter (Σχήμα 19).

  g191892
 4. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε τη γλώσσα (Σχήμα 19).

 5. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη LANGUAGE (Γλώσσα) και επιστροφή στην οθόνη DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων) (Σχήμα 19).

Ρύθμιση Οπίσθιου Φωτισμού ή ντίθεσης της Οθόνης ενδείξεων

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή BACKLIGHT (Οπίσθιος φωτισμός) ή CONTRAST (ντίθεση) (Σχήμα 20).

  g191898g191899
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να κάνετε την επιλογή για το BACKLIGHTING (Οπίσθιος φωτισμός) ή το CONTRAST (ντίθεση) (Σχήμα 20).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον οπίσθιο φωτισμό ή την αντίθεση της οθόνης ενδείξεων (Σχήμα 20).

  Note: Οι αλλαγές στον οπίσθιο φωτισμό και την αντίθεση φαίνονται στην οθόνη ενδείξεων του InfoCenter, καθώς αλλάζετε την τιμή της ρύθμισης.

 4. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη BACKLIGHT (Οπίσθιος φωτισμός) ή CONTRAST (ντίθεση) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 20).

Ρύθμιση Προστασίας Μενού

Note: Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα λλαγή Ρυθμίσεων PIN—Εμφάνιση του Υπο-μενού Ρυθμίσεων PIN.

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή PROTECTED MENUS (Προστατευμένα μενού) (Σχήμα 21).

  g191896
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να κάνετε την επιλογή για το PROTECTED MENUS (Προστατευμένα μενού) (Σχήμα 21).

 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή του μενού όπου επιθυμείτε να αλλάξετε την προστασία μέσω κωδικού PIN (Σχήμα 22).

  g191893
 4. Πατήστε το κουμπί 4 για να κάνετε επιλογή από το μενού (Σχήμα 22).

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όσα άλλα μενού επιθυμείτε να αλλάξετε την προστασία μέσω κωδικού PIN.

 6. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη PROTECTED MENUS (Προστατευμένα μενού) και επιστροφή στην οθόνη DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων) (Σχήμα 22).

λλαγή Ρυθμίσεων PIN—Εμφάνιση του Υπο-μενού Ρυθμίσεων PIN

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων) για να μετακινηθείτε στην επιλογή PIN SETTINGS (Ρυθμίσεις PIN) (Σχήμα 23).

  g034290
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού PIN SETTINGS (Ρυθμίσεις PIN) (Σχήμα 23).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 1 έως 4 για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας PIN. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του PIN, πατήστε το κουμπί 5 (Σχήμα 24).

  Note: Κάθε φορά που πατάτε το ίδιο κουμπί για εισαγωγή ενός ψηφίου του PIN, η τιμή του αριθμού αυξάνεται.

  g034292

λλαγή Ρυθμίσεων PIN—Ρύθμιση παιτήσεων Εισαγωγής PIN

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να επιλέξετε το PIN ENTRY (Εισαγωγή PIN) (Σχήμα 25).

  g034291
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε ON (Ενεργή) ή OFF (νενεργή) την απαίτηση εισαγωγής PIN (Σχήμα 25).

 3. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη PIN SETTINGS (Ρυθμίσεις PIN) και επιστροφή στην οθόνη DISPLAY (Οθόνη ενδείξεων).

λλαγή Ρυθμίσεων PIN—λλαγή του Κωδικού PIN

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να επιλέξετε το PIN CHANGE (λλαγή PIN) (Σχήμα 26).

  g034303
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε την καταχώρηση για το PIN CHANGE (λλαγή PIN) (Σχήμα 26).

 3. Πατήστε τα κουμπιά 1 έως 4 για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας PIN. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του PIN, πατήστε το κουμπί 5 (Σχήμα 24).

  Note: Κάθε φορά που πατάτε το ίδιο κουμπί για εισαγωγή ενός ψηφίου του PIN, η τιμή του αριθμού αυξάνεται.

 4. Στην οθόνη εισαγωγής του παλαιού κωδικού PIN πατήστε τα κουμπιά 1 έως 4 για να πληκτρολογήσετε τον παλιό σας κωδικό PIN και όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί 5 (Σχήμα 24).

  Note: Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN κατά την αρχική δημιουργία του PIN σας είναι το 1234.

  g034306
 5. Στην οθόνη εισαγωγής του νέου κωδικού PIN πατήστε τα κουμπιά 1 έως 4 για να πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό σας PIN. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του PIN, πατήστε το κουμπί 5 (Σχήμα 28).

  g034307
 6. Στην οθόνη επιβεβαίωσης, πατήστε τα κουμπιά 1 έως 4 για να πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό σας PIN. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του PIN, πατήστε το κουμπί 5 (Σχήμα 29).

  g034308

  Note: φού επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN (Σχήμα 29), θα εμφανιστεί η οθόνη «Pin Correct» (Σωστό PIN) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Σίγαση της ηχητικής ένδειξης

Note: Ρυθμίζοντας τη σίγαση της ηχητικής ένδειξης στο «On» θέτετε σε σίγαση την ηχητική ένδειξη μόνο για το InfoCenter—όχι τις ηχητικές προειδοποιήσεις που αφορούν το μηχάνημα.

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή MUTE (Σίγαση) (Σχήμα 30).

  g191890
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το ON ή το OFF για τη σίγαση της ηχητικής ένδειξης (Σχήμα 31).

  g191889
 3. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση της ρύθμισης, έξοδο από την οθόνη MUTE (Σίγαση) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 31).

Ρύθμιση του πλάτους μπούμας

Οι ρυθμίσεις πλάτους μπούμας είναι προ-συμπληρωμένες από το εργοστάσιο.

 1. Πατήστε το κουμπί 2 στην οθόνη «Settings» (Ρυθμίσεις) μέχρι να δείτε την επιλογή BOOM WIDTH (Πλάτος μπούμας) (Σχήμα 32).

  g191711
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε την τιμή για το BOOM WIDTHS (Πλάτος μπούμας) (Σχήμα 32).

 3. Πατήστε το κουμπί 2 για να επιλέξετε το τμήμα μπούμας του οποίου θέλετε να αλλάξετε το πλάτος (Σχήμα 33).

  g224287
 4. Πατήστε το κουμπί 3 ή 4 για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή του πλάτους μπούμας (Σχήμα 33).

 5. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, έξοδο από την οθόνη BOOM WIDTH (Πλάτος μπούμας) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 33).

Επαναφορά των Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

 1. Πατήστε το κουμπί 2 στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) μέχρι να δείτε την επιλογή RESET DEFAULTS (Επαναφορά προεπιλογών) (Σχήμα 34).

  g191706
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το RESET DEFAULTS (Επαναφορά προεπιλογών) (Σχήμα 34).

 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να επιλέξετε ένα από τις παρακάτω στοιχεία για το οποίο θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

  • Display (Οθόνη ενδείξεων)

  • Flow Calibration (αθμονόμηση παροχής)

  • Speed Calibration (αθμονόμηση ταχύτητας)

  • All Others (Όλα τα υπόλοιπα)

  g191707
 4. Πατήστε το κουμπί 4 για επαναφορά των ρυθμίσεων στο επιλεγμένο στοιχείο (Σχήμα 35).

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 και για τα υπόλοιπα στοιχεία που θέλετε να επαναφέρετε (Σχήμα 35).

 6. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, έξοδο από την οθόνη RESET DEFAULTS (Επαναφορά προεπιλογών) και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 35).

Ρύθμιση επιλογής GeoLink

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) μέχρι να δείτε την επιλογή GEOLINK (Σχήμα 36).

  g191703
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να κάνετε την επιλογή του GeoLink (Σχήμα 36).

 3. Στο μενού GeoLink, πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το «Yes» (Ναι) ή πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το «No» (Όχι) και, μετά, πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και έξοδο από το μενού (Σχήμα 37).

  Note: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση GeoLink μόνο εάν στο μηχάνημά σας είναι εγκατεστημένο το προαιρετικό σύστημα GeoLink.

  g191701g191700
 4. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργία) και, μετά, στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 37).

  g191705
 5. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, έξοδο από την οθόνη GEOLINK και επιστροφή στην οθόνη SETTINGS (Ρυθμίσεις) (Σχήμα 38).

αθμονόμηση του ψεκαστικού

Λειτουργία Ρυθμού Εφαρμογής

Note: Για να βαθμονομήσετε το ψεκαστικό για τη χειροκίνητη λειτουργία, ανατρέξτε στη ρύθμιση των βαλβίδων παράκαμψης τμημάτων μπούμας στο Εγχειρίδιο Χειριστή του μηχανήματος.

 1. εβαιωθείτε ότι η δεξαμενή ψεκασμού είναι καθαρή. νατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του συστήματος ψεκασμού» στο Εγχειρίδιο Χειριστή.

 2. Για να εμφανίσετε την οθόνη «Calibration» (αθμονόμηση), πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη MAIN MENU (Κύριο μενού) για να μεταφερθείτε στην επιλογή CALIBRATION (αθμονόμηση) (Σχήμα 39).

  g192024
 3. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού «Calibration» (αθμονόμηση) (Σχήμα 39).

  Note: Θα εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να βαθμονομήσετε την είσοδο του ροόμετρου και την είσοδο του αισθητήρα ταχύτητας, να εκτελέσετε δοκιμή ταχύτητας και να εισαγάγετε χειροκίνητα τα δεδομένα των υπολογισμών.

Flow Calibration (αθμονόμηση παροχής)

Εξοπλισμός που παρέχει ο πελάτης: Χρησιμοποιήστε ένα ογκομετρικό δοχείο συλλογής για την παροχή των ακροφυσίων ως εξής:

 • 1,5 Lpm (0,4 gpm) ή λιγότερο - προτιμήστε ογκομετρικό δοχείο με διαβάθμιση ανά 10 ml (1/2 oz).

 • 1,9 Lpm (0,5 gpm) ή περισσότερο - ογκομετρικό δοχείο με διαβάθμιση ανά 20 ml (1 oz).

Important: Κάθε φορά που αντικαθιστάτε όλα τα ακροφύσια, τα μετακινείτε στην ενεργή θέση ψεκασμού (κάτω) ή μετά την αντικατάσταση του ροόμετρου πρέπει να κάνετε βαθμονόμηση παροχής σε 3 τμήματα ψεκασμού. Εάν αντικαταστήσετε αρκετά φθαρμένα ακροφύσια, τότε πρέπει να κάνετε βαθμονόμηση παροχής σε 3 τμήματα ψεκασμού.

Note: Η λανθασμένη εκτέλεση της δοκιμής μέτρησης παροχής έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή βαθμονόμηση της παροχής. υτές οι ανακρίβειες θα προκαλέσουν την εφαρμογή υπερβολικά υψηλής ή χαμηλής ποσότητας χημικών ουσιών από το ψεκαστικό.

Καθορισμός του τύπου βαθμονόμησης παροχής που θα εκτελεστεί

Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα τμημάτων ψεκασμού για να καθορίσετε τον τυπικό τρόπο ψεκασμού του χλοοτάπητα με το μηχάνημα και το είδος της βαθμονόμησης παροχής που πρέπει να εκτελέσετε.

Note: Μπορείτε να εκτελέσετε συνδυασμό έως και 3 τύπων βαθμονόμησης παροχής.

Πίνακας τμημάτων ψεκασμού

 Εκτέλεση βαθμονόμησης σε 3 μπούμες
3 τμήματα ψεκασμούΝαι
 
Επίσης, ψεκάζω με 2 τμήματα ψεκασμού:Εκτέλεση βαθμονόμησης σε 2 μπούμες 
ριστερό και κεντρικό τμήμα ψεκασμού (Ή)ΝαιΌχι
Δεξιό και κεντρικό τμήμα ψεκασμού (Ή)ΝαιΌχι
Δεξιό και αριστερό τμήμα ψεκασμούΝαιΌχι
 
Επίσης, ψεκάζω με 1 τμήμα ψεκασμού:Εκτέλεση βαθμονόμησης σε 1 μπούμα 
Μόνο αριστερό τμήμα ψεκασμού (Ή)ΝαιΌχι
Μόνο κεντρικό τμήμα ψεκασμού (Ή)ΝαιΌχι
Μόνο δεξιό τμήμα ψεκασμούΝαιΌχι

αθμονόμηση σε 3 μπούμες: Εκτελείτε πάντα βαθμονόμηση σε 3 τμήματα ψεκασμού όταν αλλάζετε ακροφύσια για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εύρος των ρυθμών εφαρμογής.

Note: Εάν δεν εκτελέσετε την προαιρετική βαθμονόμηση σε 2 μπούμες ή 1 μπούμα, το ψεκαστικό χρησιμοποιεί τους υπολογισμούς από τη βαθμονόμηση σε 3 μπούμες σε όλους τους συνδυασμούς τμημάτων ψεκασμού.

Προαιρετική βαθμονόμηση σε 2 μπούμες: αθμονομήστε το αριστερό και το κεντρικό τμήμα ψεκασμού ή το δεξιό και το αριστερό τμήμα ψεκασμού, εάν συνήθως ψεκάζετε με αυτούς τους συνδυασμούς τμημάτων ψεκασμού. Εκτελέστε τη συγκεκριμένη προαιρετική βαθμονόμηση αφού εκτελέσετε τη βαθμονόμηση 3 τμημάτων ψεκασμού.

Note: Η βαθμονόμηση που θα εκτελέσετε για δύο τμήματα ψεκασμού χρησιμοποιείται όποτε ψεκάζετε με οποιονδήποτε συνδυασμό 2 τμημάτων ψεκασμού.

Note: αθμονόμηση σε 2 μπούμες μπορείτε να κάνετε μόνο σε 1 συγκεκριμένο ζεύγος τμημάτων ψεκασμού. Κάντε βαθμονόμηση στο ζεύγος των τμημάτων ψεκασμού που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Το σύστημα ψεκασμού χρησιμοποιεί τον υπολογισμό για 2 μπούμες όταν ψεκάζετε συνδυάζοντας είτε το αριστερό και το κεντρικό τμήμα είτε το δεξιό και το κεντρικό τμήμα.

Προαιρετική βαθμονόμηση σε 1 μπούμα: Εάν συνήθως ψεκάζετε με ένα τμήμα ψεκασμού, τότε βαθμονομήστε το αριστερό ή το κεντρικό ή το δεξιό τμήμα ψεκασμού. Εκτελέστε τη συγκεκριμένη προαιρετική βαθμονόμηση αφού εκτελέσετε τη βαθμονόμηση 3 και 2 τμημάτων ψεκασμού.

Note: αθμονόμηση σε 1 μπούμα μπορείτε να την κάνετε μόνο σε 1 συγκεκριμένο τμήμα ψεκασμού από τα υπάρχοντα 3. Κάντε βαθμονόμηση στο τμήματα ψεκασμού που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Το σύστημα ψεκασμού χρησιμοποιεί τη βαθμονόμηση για 1 μπούμα όταν ψεκάζετε με το αριστερό, το κεντρικό ή το δεξιό τμήμα.

Προετοιμασία για τη δοκιμή παροχής

 1. εβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια που θέλετε να χρησιμοποιήστε βρίσκονται στην ενεργή θέση (προς τα κάτω) (Σχήμα 40).

  Important: Όλα τα ακροφύσια στην ενεργή θέση πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα.

  Note: Για βέλτιστα αποτελέσματα, τα ακροφύσια στην ενεργή θέση πρέπει να είναι ομοιόμορφα φθαρμένα.

  g192604
 2. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη CALIBRATION (αθμονόμηση) για να μετακινηθείτε στην επιλογή FLOW (Παροχή) (Σχήμα 41).

  g192583
 3. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το στοιχείο «Flow Calibration» (αθμονόμηση παροχής) (Σχήμα 41).

 4. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση—600 L ή 150 γαλόνια ΗΠ με καθαρό νερό (Σχήμα 42).

  Note: Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση παροχής πατώντας το κουμπί 5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι ακυρώσατε τη βαθμονόμηση παροχής.

  g192582
 5. άλτε χειρόφρενο (Σχήμα 42).

 6. άλτε μπροστά τον κινητήρα και κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

 7. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 43).

  g192636
 8. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα (Σχήμα 43) και αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία επί 10 λεπτά.

  Important: Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας προτού συνεχίσετε με τα υπόλοιπα βήματα της βαθμονόμησης παροχής.

Προετοιμασία για τη δοκιμή μέτρησης παροχής

 1. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 42).

 2. Πατήστε το κουμπί 3 ή 4 για να επιλέξετε τα εγκατεστημένα ακροφύσια στην ενεργή θέση ψεκασμού, ως εξής:

  • Για μηχανήματα των οποίων τα χρώματα των ακροφυσίων αντιστοιχούν στις παροχές που περιγράφονται στο Σχήμα 44, επιλέξτε το χρώμα των ακροφυσίων που είναι εγκατεστημένα στην ενεργή θέση ψεκασμού.

  • Για μηχανήματα των οποίων τα χρώματα των ακροφυσίων δεν αντιστοιχούν στις παροχές που περιγράφονται στο Σχήμα 44, επιλέξτε την παροχή (gpm ή lpm) των ακροφυσίων που είναι εγκατεστημένα στην ενεργή θέση ψεκασμού.

  g192605
 3. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 44).

 4. Μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας του ψεκαστικού στη Χειροκίνητη λειτουργία (Σχήμα 45).

  g192606g192608
 5. Περιστρέψτε το χειριστήριο του διακόπτη παράκαμψης τμήματος μπούμας στην κλειστή θέση (Σχήμα 45).

  g192607
 6. Μετακινήστε τον διακόπτη της ανάδευσης στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα (Σχήμα 43).

 7. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 45).

Προετοιμασία των τμημάτων ψεκασμού για τη δοκιμή μέτρησης παροχής

 1. Ρυθμίστε τους διακόπτες τμημάτων ψεκασμού ως εξής:

  Note: νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για τη δοκιμή παροχής.

  • Επιλέξτε τους διακόπτες του αριστερού, του κεντρικού και του δεξιού τμήματος για τη βαθμονόμηση 3 τμημάτων ψεκασμού.

   Important: υτή η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη.

  • Επιλέξτε τους διακόπτες των 2 τμημάτων ψεκασμού που διαλέξατε για τη Καθορισμός του τύπου βαθμονόμησης παροχής που θα εκτελεστεί βαθμονόμηση 2 τμημάτων ψεκασμού.

   Note: Εκτελέστε τη συγκεκριμένη προαιρετική βαθμονόμηση αφού εκτελέσετε τη βαθμονόμηση 3 τμημάτων ψεκασμού.

  • Επιλέξτε τον διακόπτη του αριστερού, του κεντρικού ή του δεξιού τμήματος ψεκασμού που διαλέξατε για τη Καθορισμός του τύπου βαθμονόμησης παροχής που θα εκτελεστεί βαθμονόμηση 1 τμήματος ψεκασμού.

   Note: Εκτελέστε τη συγκεκριμένη προαιρετική βαθμονόμηση αφού εκτελέσετε τη βαθμονόμηση 3 και 2 τμημάτων ψεκασμού.

  g192867g192944
 2. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 47).

 3. Στην οθόνη «Repeat the Following Test» (Επαναλάβετε την παρακάτω δοκιμή), πατήστε το κουμπί 2 για να ξεκινήσει η δοκιμή παροχής του τμήματος ψεκασμού (Σχήμα 48).

  g192945

Εκτέλεση της δοκιμής μέτρησης παροχής των τμημάτων ψεκασμού

Note: Ετοιμάστε το ογκομετρικό δοχείο.

 1. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 47).

 2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να ρυθμίσετε την πίεση του συστήματος του ψεκαστικού στα 276 kPa (40 psi) περίπου. νατρέξτε στο Σχήμα 49.

  g192699
 3. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) (Σχήμα 47).

 4. Στην οθόνη αναπαραγωγής της δοκιμής μέτρησης παροχής, επιβεβαιώστε το πλήθος από μπούμες, το χρώμα των ακροφυσίων και πατήστε το κουμπί 3 για να ξεκινήσει η δοκιμή μέτρησης παροχής (Σχήμα 50).

  Note: Έχετε 14 δευτερόλεπτα να μετακινηθείτε στην πίσω πλευρά του μηχανήματος και να τοποθετήσετε το ογκομετρικό δοχείο κάτω από ένα ακροφύσιο ψεκασμού, για όση ώρα διαρκεί η δοκιμή μέτρησης παροχής.

  g192976

  Note: Το σύστημα του ψεκαστικού ανοίγει αυτόματα τη βαλβίδα τμήματος μπούμας, τα ακροφύσια ψεκάζουν όση ώρα διαρκεί η δοκιμή μέτρησης παροχής και, μετά, το ψεκαστικό κλείνει αυτόματα τη βαλβίδα του τμήματος μπούμας.

 5. Συλλέξτε το νερό που θα ψεκαστεί από το ακροφυσίου μέχρι να διακοπεί η παροχή από το ψεκαστικό (Σχήμα 51).

  g193177
 6. Τοποθετήστε το ογκομετρικό δοχείο σε επίπεδη επιφάνεια και σημειώστε τον όγκο του υγρού (Σχήμα 52).

  Important: Κατά τη μέτρηση της ένδειξης στο ογκομετρικό δοχείο, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.

  Important: Κατά τη μέτρηση της ένδειξης στο ογκομετρικό δοχείο, χρησιμοποιήστε την ένδειξη στο χαμηλότερο σημείο της στάθμης του υγρού.

  Important: κόμα και ένα μικρό σφάλμα στη μέτρηση του όγκου στο ογκομετρικό δοχείο θα επηρεάσει σημαντικά την ακρίβεια της βαθμονόμησης του ψεκαστικού.

  g193416
 7. Συγκρίνετε τον όγκο του υγρού στο ογκομετρικό δοχείο με την τιμή «Target Volume» (Στόχος Όγκου) που αναγράφεται στην οθόνη του InfoCenter (Σχήμα 52).

  Note: Ο όγκος του υγρού στο ογκομετρικό δοχείο πρέπει να διαφέρει μέχρι και ± 7,4 ml (1/4 fl oz) από την τιμή «Target Volume» (Στόχος Όγκου) που αναγράφεται στην οθόνη του InfoCenter.

 8. Εάν η διαφορά του όγκου του υγρού στο ογκομετρικό δοχείο από τον επιθυμητό όγκο είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 7,4 ml (1/4 fl oz), τότε κάντε ένα από εξής:

  • Εάν όγκος του υγρού στο ογκομετρικό δοχείο διαφέρει λιγότερο από ± 7,4 ml (1/4 fl oz) από την τιμή «Target Volume» (Στόχος Όγκου) που αναγράφεται στην οθόνη του InfoCenter, τότε πατήστε το κουμπί 2.

  • Εάν όγκος είναι υπερβολικά μικρός, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να αυξήσετε την πίεση του συστήματος ψεκασμού και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

  • Εάν όγκος είναι υπερβολικά μεγάλος, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να μειώσετε την πίεση του συστήματος ψεκασμού και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8 μέχρι ο όγκος του υγρού στο ογκομετρικό δοχείο να διαφέρει έως ± 7,4 ml (1/4 fl oz) από την τιμή «Target Volume» (Στόχος Όγκου) που αναγράφεται στην οθόνη του InfoCenter.

 10. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στην ενότητα Εκτέλεση του Υπολογισμού αθμονόμησης.

Εκτέλεση του Υπολογισμού αθμονόμησης

 1. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 53).

  g192853
 2. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε και να ξεκινήσει ο υπολογισμός της βαθμονόμησης (Σχήμα 53).

  Note: Το InfoCenter εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας της βαθμονόμησης (Σχήμα 54).

  Note: Τα τμήματα ψεκασμού ψεκάζουν επί 3 λεπτά ενόσω το μηχάνημα υπολογίζει τη διόρθωση της βαθμονόμησης.

  g192852

  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης θα εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

 3. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη «Speed Calibration» (αθμονόμηση ταχύτητας) (Σχήμα 55, Σχήμα 56 και Σχήμα 57).

 4. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Ρελαντί, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη της μίζας.

Εκτέλεση βαθμονόμησης 2 τμημάτων ψεκασμού

Εάν ολοκληρώσατε τη βαθμονόμηση 3 τμημάτων ψεκασμού, το Infocenter θα σας ζητήσει να προχωρήσετε στη βαθμονόμηση 2 τμημάτων ψεκασμού (Σχήμα 58). Κάντε ένα από τα εξής:

g192943

Εκτέλεση βαθμονόμησης 1 τμήματος ψεκασμού

Εάν ολοκληρώσατε τη βαθμονόμηση 3 και 2 τμημάτων ψεκασμού, το Infocenter θα σας ζητήσει να προχωρήσετε στη βαθμονόμηση 1 τμήματος ψεκασμού (Σχήμα 59). Κάντε ένα από τα εξής:

g192942

Speed Calibration (αθμονόμηση ταχύτητας)

Προετοιμασία για τη αθμονόμηση Ταχύτητας

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στο υπο-μενού CALIBRATION (αθμονόμηση) για να μετακινηθείτε στην επιλογή SPEED (Ταχύτητα) (Σχήμα 60).

  g192290
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το στοιχείο βαθμονόμησης «Speed» (Ταχύτητα) (Σχήμα 60).

 3. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση—600 L ή 150 γαλόνια ΗΠ με καθαρό νερό (Σχήμα 61).

  g192303

  Note: Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση ταχύτητας πατώντας το κουμπί 5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι ακυρώσατε τη βαθμονόμηση ταχύτητας.

  g192423
 4. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 61).

 5. Σημειώστε μια γραμμή εκκίνησης σε μια δοκιμαστική περιοχή του χλοοτάπητα (Σχήμα 63).

  g192333
 6. Χρησιμοποιώντας έναν τροχό μέτρησης, μετρήστε μια απόσταση από 45 έως 152 m. Σημειώστε την απόσταση που μετρήσατε παρακάτω (Σχήμα 64).

  g192349

  Note: Καλύτερα αποτελέσματα βαθμονόμησης θα δώσει μια απόσταση δοκιμής από 92 έως 152 m.

  Πληκτρολογήστε την απόσταση:
 7. Σημειώστε μια γραμμή τερματισμού σε μια δοκιμαστική περιοχή του χλοοτάπητα (Σχήμα 33).

 8. Πατήστε το κουμπί 2 για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (Σχήμα 64).

 9. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αλλάξετε την απόσταση που πληκτρολογήθηκε στο InfoCenter και πατήστε το κουμπί 2 (Σχήμα 65).

  g192348

Εκτέλεση αθμονόμησης Ταχύτητας

 1. Μετακινήστε το μηχάνημα και ευθυγραμμίστε τα εμπρός ελαστικά με τη γραμμή εκκίνησης.

 2. Στην κεντρική κονσόλα του μηχανήματος βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες για τις 3 βαλβίδες τμημάτων μπούμας βρίσκονται στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  g192356g192354
 3. Πατήστε το κουμπί 2 στο InfoCenter και οδηγήστε μέχρι τη γραμμή τερματισμού (Σχήμα 66 και Σχήμα 63).

  Note: Η απόσταση της μέτρησης πρέπει να αυξήθηκε.

 4. Πατήστε το κουμπί 2 (DONE) (Ολοκληρώθηκε) μόλις τα εμπρός ελαστικά του μηχανήματος πατήσουν στη γραμμή τερματισμού (Σχήμα 67).

  Note: Εάν οι τιμές της απόστασης που μετρήθηκε και της απόστασης που πληκτρολογήθηκε δεν ταιριάζουν, ο υπολογιστής του συστήματος ψεκασμού θα διορθώσει αυτόματα την απόσταση που μετρήθηκε.

  g192380
  • Ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή βαθμονόμηση ταχύτητας (Σχήμα 68).

   g192425
  • Ένα μήνυμα που υποδεικνύει αποτυχία της βαθμονόμησης ταχύτητας (Σχήμα 69).

   Note: Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη «Speed Calibration» (αθμονόμηση ταχύτητας).

   Note: Εάν η τιμή της βαθμονόμησης είναι εκτός ορίων (Σχήμα 69), επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Toro. Διαφορετικά, μελετήστε το μήνυμα σφάλματος και επαναλάβετε τα βήματα της βαθμονόμησης στις ενότητες Προετοιμασία για τη αθμονόμηση Ταχύτητας και Εκτέλεση αθμονόμησης Ταχύτητας.

   g192424
 5. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη «Speed Calibration» (αθμονόμηση ταχύτητας) (Σχήμα 68 ή Σχήμα 69).

 6. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση ργά, σβήστε τον κινητήρα, βάλτε χειρόφρενο και αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη μίζας.

Δοκιμή ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή ταχύτητας για να προσομοιώσετε το σήμα ταχύτητας πορείας με το ψεκαστικό σε στάση για τις εξής δοκιμές:

 • Ρύθμιση των βαλβίδων παράκαμψης τμήματος μπούμας (χειροκίνητη λειτουργία), ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του μηχανήματος.

 • Επαλήθευση της δοκιμής μέτρησης παροχής για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής.

Note: Εάν λύσετε το χειρόφρενο ή μετακινήσετε το μηχάνημα ενώ γίνεται προσομοίωση δοκιμής ταχύτητας, το InfoCenter διακόπτει την προσομοίωση.

Χρήση του «Test Speed» (Ταχύτητα δοκιμής)

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στο υπο-μενού CALIBRATION (αθμονόμηση) για να μετακινηθείτε στην επιλογή TEST SPEED (Ταχύτητα δοκιμής) (Σχήμα 70).

  g193668
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το στοιχείο βαθμονόμησης SPEED (Ταχύτητα) (Σχήμα 70).

 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή SPEED (Ταχύτητα) (Σχήμα 71).

  g193671
 4. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα προσομοίωσης (Σχήμα 71).

 5. Πατήστε το κουμπί 2 ή 2 για να μετακινηθείτε στην επιλογή ON/OFF (Ενεργό/ανενεργό) (Σχήμα 72).

  g193669g193670
 6. Πιέστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το ON ή το OFF για την προσομοίωση ταχύτητας δοκιμής (Σχήμα 72).

 7. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, έξοδο από την οθόνη TEST SPEED (Ταχύτητα δοκιμής) και επιστροφή στην οθόνη CALIBRATE (αθμονόμηση) (Σχήμα 72).

Χρήση του «Manual Cal Entry» (Χειροκίνητη Εισαγωγή Τιμών αθμονόμησης)

Χρησιμοποιήστε την οθόνη «Manual Cal Entry» (Χειροκίνητη Εισαγωγή Τιμών αθμονόμησης) για να δείτε τις τιμές της βαθμονόμησης για 3 τμήματα ψεκασμού (μπούμας), για 2 τμήματα ψεκασμού (μπούμας), για 1 τμήμα ψεκασμού (μπούμας) και την ταχύτητα.

Important: υτές οι τιμές βαθμονόμησης χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών διόρθωσης της παροχής και της ταχύτητας. Μην αλλάξετε αυτούς τους αριθμούς. Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες Flow Calibration (αθμονόμηση παροχής) και Speed Calibration (αθμονόμηση ταχύτητας).

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στο υπο-μενού CALIBRATION (αθμονόμηση) για να μετακινηθείτε στην επιλογή MANUAL CAL ENTRY (Χειροκίνητη Εισαγωγή Τιμών αθμονόμησης) (Σχήμα 73).

  g193322
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το στοιχείο βαθμονόμησης «Speed» (Ταχύτητα) (Σχήμα 73).

 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για να επιλέξετε το στοιχείο «Boom flow» (Παροχή μπούμας) ή «Speed» (Ταχύτητα) (Σχήμα 74).

  g193543g193544
 4. Πατήστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αλλάξετε την τιμή του συντελεστή διόρθωσης (Σχήμα 74).

 5. Πατήστε το κουμπί 5 για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας, έξοδο από την οθόνη MANUAL CAL ENTRY (Χειροκίνητη Εισαγωγή Τιμών αθμονόμησης) και επιστροφή στην οθόνη CALIBRATE (αθμονόμηση) (Σχήμα 74).

Κατά τη λειτουργία

Οθόνες Έκτασης Ψεκασμού InfoCenter

Χρησιμοποιήστε τις οθόνες έκτασης ψεκασμού για να δείτε πληροφορίες για τα εξής:

 • Εμβαδό που ψεκάστηκε (acres, hectares ή 1000 ft2)

 • Όγκος που ψεκάστηκε (γαλόνια ΗΠ ή λίτρα)

Χρήση της οθόνης «Total Area» (Συνολική έκταση)

 • Χρησιμοποιήστε την οθόνη «Total Area» (Συνολική έκταση) για να παρακολουθήσετε το συνολικό πλήθος των «acres» (4,05 στρέμματα) και γαλόνια που έχετε ψεκάσει συνολικά από τον τελευταίο μηδενισμό των στοιχείων συνολικής έκτασης και συνολικού όγκου που ψεκάστηκε.

 • Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην οθόνη συνολικής έκτασης για να παρακολουθείτε την έκταση και την ποσότητα χημικών ουσιών που ψεκάσατε στον χώρο εργασίας.

 • Οι τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε αθροίζονται μέχρι να τις μηδενίσετε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 4 για να μηδενίσετε τις τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε.

  Important: Μηδενίζοντας τις τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε στην αντίστοιχη οθόνη μηδενίζονται και οι τιμές έκτασης και όγκου για όλες τις ενεργές και ανενεργές υπο-περιοχές.

 1. πό την ρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για να ανοίξετε τη γραμμή μενού (Σχήμα 75 και Σχήμα 76).

  g194882
 2. Πατήστε το κουμπί 2 για την οθόνη Συνολικής Έκτασης (Σχήμα 76).

  g194884
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του InfoCenter (Σχήμα 76) για να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Πατήστε το κουμπί 1 για επιστροφή στην ρχική οθόνη.

  • Πατήστε το κουμπί 2 για να μετακινηθείτε στην οθόνη Συνολικής Έκτασης.

  • Πατήστε το κουμπί 4 για να μηδενίσετε τις τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε.

  • Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από τη γραμμή μενού.

Χρήση της οθόνης Υπο-περιοχής

 • Για κάθε εργασία ψεκασμού χρησιμοποιήστε ξεχωριστή υπο-περιοχή. Μπορεί τε να χρησιμοποιήσετε έως και 20 υπο-περιοχές για να συγκεντρώσετε στοιχεία για τις εργασίες του ψεκαστικού στην περιοχή.

 • Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην οθόνη υπο-περιοχής για να παρακολουθείτε την έκταση και την ποσότητα χημικών ουσιών που ψεκάσατε σε κάθε χώρο εργασίας για τον οποίο ορίσατε μια υπο-περιοχή.

 • Οι πληροφορίες έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε για την ενεργή υπο-περιοχή αθροίζονται στη μνήμη του συστήματος του ψεκαστικού μέχρι να τις μηδενίσετε. Είτε πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 4 για μηδενισμό της υπο-περιοχής είτε μηδενίστε τις τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε στην οθόνη συνολικής έκτασης.

  Note: Μηδενίζοντας τις τιμές συνολικής έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε στην αντίστοιχη οθόνη μηδενίζονται και οι τιμές έκτασης και όγκου για όλες τις ενεργές και ανενεργές υπο-περιοχές.

  Note: Εάν μηδενιστούν τα δεδομένα όγκου και έκτασης που ψεκάστηκε για μια επιλεγμένη υπο-περιοχή, τότε το σύστημα ψεκασμού αφαιρεί αυτά τα δεδομένα από τις συνολικές τιμές όγκου και έκτασης που ψεκάστηκε.

 • Για να ενεργοποιήσετε μια διαφορετική υπο-περιοχή, πατήστε και αφήστε το κουμπί 3 ή 4 στο InfoCenter.

  Important: Ο αριθμός που αναγράφεται στο πλαίσιο κάτω από το εικονίδιο υπο-περιοχής υποδεικνύει την ενεργή υπο-περιοχή από την οποία συγκεντρώνονται οι πληροφορίες έκτασης και όγκου.

 • Εάν στην ενεργή υπο-περιοχή υπάρχουν ήδη δεδομένα που δεν χρειάζεστε, τότε μηδενίστε τα δεδομένα έκτασης και όγκου που ψεκάστηκε για τη συγκεκριμένη υπο-περιοχή.

 1. Μετακινηθείτε στο μενού Υπο-περιοχής ως εξής:

  g194883
  • πό την ρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5 για να ανοίξετε τη γραμμή μενού και πατήστε το κουμπί 2 για να επιλέξετε την οθόνη Υπο-περιοχής (Σχήμα 77).

  • πό την οθόνη Συνολικής Έκτασης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5 για να ανοίξετε τη γραμμή μενού και πατήστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε την οθόνη Υπο-περιοχής (Σχήμα 77).

 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του InfoCenter (Σχήμα 77) για να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Πατήστε το κουμπί 1 για επιστροφή στην ρχική οθόνη.

  • Πατήστε το κουμπί 2 για να μετακινηθείτε στην οθόνη Συνολικής Έκτασης.

  • Πατήστε το κουμπί 3 για να προχωρήσετε από την ενεργή υπο-περιοχή στην επόμενη υπο-περιοχή.

  • Πατήστε και αφήστε το κουμπί 4 για να επιστρέψετε από την ενεργή υπο-περιοχή στην προηγούμενη υπο-περιοχή. Πατήστε και αφήστε το κουμπί 4 ,για να μηδενίσετε την έκταση και τον όγκο που ψεκάστηκε στην ενεργή υπο-περιοχή.

  • Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από τη γραμμή μενού.

Ειδοποιήσεις του InfoCenter

Όταν μια λειτουργία του μηχανήματος απαιτεί μια επιπλέον ενέργεια, στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζονται αυτόματα ειδοποιήσεις προς τον χειριστή. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσετε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα με πατημένο το πεντάλ του γκαζιού, θα εμφανιστεί ειδοποίηση ότι το πεντάλ του γκαζιού πρέπει να βρίσκεται στη θέση Νεκρά.

Για κάθε ειδοποίηση που εμφανίζεται υπάρχει ένα πρόβλημα (π.χ. αποτροπή εκκίνησης, σβήσιμο κινητήρα), ένας κωδικός ειδοποίησης (αριθμός), μια αιτιολογία (η αιτία εμφάνισης της ειδοποίησης) και ένα κείμενο οθόνης (το κείμενο της ειδοποίησης που αναγράφεται στην οθόνη), όπως φαίνεται στο Σχήμα 78.

g034318

Note: Οι ειδοποιήσεις δεν καταγράφονται στο αρχείο σφαλμάτων και βλαβών.

Note: Μπορείτε να διαγράψετε μια ειδοποίηση από την οθόνη ενδείξεων πατώντας οποιοδήποτε κουμπί του InfoCenter.

Για όλες τις ειδοποιήσεις του InfoCenter ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ειδοποιήσεων

ΠρόβλημαΚωδικόςιτιολογίαΚείμενο οθόνης ενδείξεων
ποτροπή εκκίνησης2Ενεργός διακόπτης αντλίαςTo start, turn pump off (Για εκκίνηση, σβήστε την αντλία)
ποτροπή εκκίνησης3Εκτός θέσης ΝεκράςTo start, return traction pedal to neutral (Για εκκίνηση, επαναφέρετε το πεντάλ γκαζιού στη Νεκρά)
ποτροπή εκκίνησης4Εκτός καθίσματοςTo start, must be seated or set the parking brake (Για εκκίνηση, καθίστε ή βάλτε χειρόφρενο)
ποτροπή εκκίνησης5Λήψη χρόνου ενεργοποίησης μίζαςTo start, rest starter (Για εκκίνηση, αφήστε τη μίζα)
ποτροπή εκκίνησης6Ενεργή αντλία έκπλυσηςTo start, turn off rinse pump (Για εκκίνηση, σβήστε την αντλία έκπλυσης)
Διακοπή λειτουργίας κινητήρα102Εκτός καθίσματοςEngine stop due to operator out of seat (Διακοπή λειτουργίας κινητήρα λόγω απομάκρυνσης χειριστή)
Διακοπή λειτουργίας κινητήρα103Τραβηγμένο χειρόφρενοEngine stop due to parking brake engaged (Διακοπή λειτουργίας κινητήρα λόγω τραβήγματος χειρόφρενου)
ποτροπή εκκίνησης αντλίας202Ενεργή μπούμαTo start pump, turn booms off (Για εκκίνηση αντλίας, απενεργοποιήστε τις μπούμες)
ποτροπή εκκίνησης αντλίας203Εκτός καθίσματος και χειρόφρενο ελεύθεροTo start pump, must be seated or set parking brake (Για εκκίνηση αντλίας, καθίστε ή βάλτε χειρόφρενο)
ποτροπή εκκίνησης αντλίας204Εκκίνηση αντλίας με το όχημα σε στάσηTo start pump, move vehicle (Για εκκίνηση αντλίας, κινήστε το όχημα)
ποτροπή εκκίνησης αντλίας205Κινητήρας σε εκκίνησηTo start pump, stop cranking engine (Για εκκίνηση αντλίας, διακόψτε την εκκίνηση του κινητήρα)
ντλία απενεργοποιήθηκε206Εκτός καθίσματοςTo start pump, remain seated (Για εκκίνηση αντλίας, παραμείνετε στο κάθισμα)
ποτροπή οδήγησης302Χειρόφρενο ενεργοποιημένο κατά την οδήγησηTo continue driving, release parking brake (Για να οδηγήσετε, λύστε το χειρόφρενο)
Κατάσταση δεξαμενής402Χαμηλή στάθμη δεξαμενής ψεκασμούTank status, volume low (Κατάσταση δεξαμενής, χαμηλή στάθμη)
Κατάσταση δεξαμενής403Ενεργή αντλία έκπλυσηςTank status, rinse pump on (Κατάσταση δεξαμενής, ενεργή αντλία έκπλυσης)
Κατάσταση παραμέτρου502Πληκτρολογήθηκε λανθασμένη τιμή παραμέτρουParameter status, invalid value (Κατάσταση παραμέτρου, μη έγκυρη τιμή)
Κατάσταση παραμέτρου503Τιμή εκτός επιτρεπόμενων ορίωνParameter status, invalid data defaults used (Κατάσταση παραμέτρου, χρήση μη έγκυρων προεπιλεγμένων δεδομένων)
Μπούμες απενεργοποιήθηκαν802Ελάττωση ταχύτηταςBooms turned off, stopped or moving too slowly (Μπούμες απενεργοποιήθηκαν, σταματήσατε ή κινείστε πολύ αργά)
Διαμόρφωση GeoLink902Διένεξη ελεγκτή GeoLinkGeoLink Configuration, check GeoLink controllers (Διαμόρφωση GeoLink, ελέγξτε τους ελεγκτές του GeoLink)
Διαμόρφωση GeoLink903Ρύθμιση InfoCenterGeoLink configuration, check InfoCenter settings (Διαμόρφωση GeoLink, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του InfoCenter)
Ροόμετρο παροχής1002πουσία σήματος ροήςFlow meter, no flow detected (Ροόμετρο, δεν εντοπίστηκε ροή)
Διακόπτης Νεκράς1102Σήμα διακόπτη ΝεκράςNeutral switch, motion while in neutral (Διακόπτης Νεκράς, κίνηση ενώ βρίσκεται στη Νεκρά)

Κωδικοί σφάλματος InfoCenter

Οι κωδικοί σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη του InfoCenter όταν υπάρχει πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά ή το σύστημα του υπολογιστή. Για παράδειγμα, αν «πέσει» (καεί) η ασφάλεια του ηλεκτρονικού ελεγκτή Toro, το InfoCenter εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος 1. νατρέξτε στον πίνακα για λίστα των κωδικών σφάλματος και τις συνιστώμενες ενέργειες.

Πίνακας κωδικών σφάλματος

Κωδικός σφάλματοςΕμπλεκόμενο σύστημα ή εξάρτημαΠεριγραφήΣυνιστώμενη ενέργεια
1Κύριος ηλεκτρονικός ελεγκτής Toro (TEC)Ένα σήμα προς ή από τον κύριο TEC είναι εκτός ορίων.Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
2σφάλεια εξόδουνοικτή ασφάλεια του κύριου TEC.ντικαταστήστε την ασφάλεια. νατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή.
3Σφάλμα κύριου ρελέ τροφοδοσίαςΤο κύριο ρελέ δεν τροφοδοτεί με ρεύμα.Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
4Σφάλμα συστήματος φόρτισηςΥπερβολικά χαμηλή ή υψηλή τάση του εναλλάκτη.
14συμβατότητα έκδοσης λογισμικούΔεν υπάρχει αντιστοιχία των εκδόσεων λογισμικού
17Λήψη χρόνου ενεργοποίησης μίζαςΗ μίζα ενεργοποιήθηκε για υπερβολικά μεγάλο διάστημα.
18Διακόπτης Νεκράς πεντάλ γκαζιούΟ διακόπτης πεντάλ γκαζιού δεν συμφωνεί με την ταχύτητα πορείας.
19Ροόμετρο παροχήςπουσία σήματος από το ροόμετρο κατά τον ψεκασμό.Ψεκάστε με χειροκίνητη λειτουργία. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
41αλβίδα ελέγχου αντλίας ψεκασμούΗλεκτρολογικό πρόβλημα ελεγκτή TEC.Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

Συντήρηση

Οθόνες σέρβις

 1. Για να εμφανίσετε την οθόνη «Service» (Σέρβις) πατήστε το κουμπί 2 στην οθόνη «Main Menu» (Κύριο μενού) για να μετακινηθείτε στην επιλογή SERVICE (Σέρβις) (Σχήμα 79). νατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στην οθόνη κύριου μενού.

  g192026
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού SERVICE (Σέρβις) (Σχήμα 79).

  υτή η οθόνη εμφανίζει στοιχεία για τις ώρες λειτουργίας και τον ρυθμό παροχής.

Προβολή των Ωρών Λειτουργίας

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη «Service» (Σέρβις) μέχρι να δείτε την επιλογή HOURS (Ώρες) (Σχήμα 80).

  g192029
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το στοιχείο «Hours» (Ώρες) (Σχήμα 80).

 3. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις του μετρητή (Σχήμα 81) που αναγράφονται στην οθόνη για να καθορίσετε τα εξής:

  g192028
  • Το σύνολο των ωρών που το κλειδί βρισκόταν στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  • Τις ώρες μέχρι το επόμενο σέρβις.

  • Τις ώρες λειτουργίας της αντλίας ψεκασμού.

 4. Για να μηδενίσετε τις ώρες σε όλους τους μετρητές, πατήστε το κουμπί 3 (Σχήμα 81).

 5. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη HOURS (Ώρες) και επιστροφή στην οθόνη SERVICE (Σέρβις) (Σχήμα 81).

Προβολή του Ρυθμού παροχής

Με την αντλία του ψεκαστικού σε λειτουργία, δείτε την παροχή (Σχήμα 82) που μετρά το ροόμετρο στις παρακάτω μονάδες μέτρησης:

g192027
 • Gpm (Γαλόνια ανά λεπτό)

 • Lpm (Λίτρα ανά λεπτό)

Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη SERVICE (Σέρβις) και επιστροφή στην οθόνη MAIN MENU (Κύριο μενού) (Σχήμα 82).

Οθόνες Διαγνωστικού Ελέγχου

 1. Για να εμφανίσετε την οθόνη «Diagnostics» (Διαγνωστικός έλεγχος), πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη «Main Menu» (Κύριο μενού) για να μεταφερθείτε στην επιλογή DIAGNOSTICS (Διαγνωστικός έλεγχος) (Σχήμα 83). νατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στην οθόνη κύριου μενού.

  g192025
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού DIAGNOSTICS (Διαγνωστικός έλεγχος) (Σχήμα 83).

  υτή η οθόνη εμφανίζει στοιχεία για τα σήματα εισόδου, εξόδου και σφαλμάτων.

Προβολή της ναφοράς Σημάτων Εισόδου/Εξόδου

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη «Diagnostics» (Διαγνωστικός έλεγχος) μέχρι να δείτε την επιλογή INPUT/OUTPUT (Σήματα Εισόδου/Εξόδου) (Σχήμα 84).

  g192031
 2. Πατήστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε το στοιχείο INPUT/OUTPUT (Σήματα Εισόδου/Εξόδου) (Σχήμα 84).

 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 1 ή 2 για να μετακινηθείτε και να δείτε τις πληροφορίες κατάστασης για τα σήματα εισόδου/εξόδου του συστήματος του ψεκαστικού (Σχήμα 85).

  g192033
 4. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη INPUT/OUTPUT (Σήματα Εισόδου/Εξόδου) και επιστροφή στην οθόνη DIAGNOSTICS (Διαγνωστικός έλεγχος) (Σχήμα 84).

Προβολή των Σφαλμάτων του Συστήματος Ψεκασμού

 1. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη «Diagnostics» (Διαγνωστικός έλεγχος) μέχρι να δείτε την επιλογή FAULT VIEWER (Προβολή σφαλμάτων) (Σχήμα 86).

  g192030
 2. Πατήστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε το στοιχείο FAULT VIEWER (Προβολή σφαλμάτων) (Σχήμα 86).

 3. Ελέγξτε την προβολή των σφαλμάτων σχετικά με το σύστημα ψεκασμού (Σχήμα 87).

  Note: Εάν υπάρχουν σφάλματα στην προβολή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Toro.

  g192032
 4. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη FAULT VIEWER (Προβολή σφαλμάτων) και επιστροφή στην οθόνη DIAGNOSTICS (Διαγνωστικός έλεγχος) (Σχήμα 87).

Οθόνες «About» (Σχετικά)

 1. Για να εμφανίσετε την οθόνη «About» (Σχετικά), πατήστε το κουμπί 1 ή 2 στην οθόνη MAIN MENU (Κύριο μενού) για να μεταφερθείτε στην επιλογή ABOUT (Σχετικά) (Σχήμα 88).

  g192023
 2. Πατήστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το υπο-μενού «About» (Σχετικά) (Σχήμα 88).

  g192034
 3. Πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για μετακίνηση στις οθόνες πληροφοριών του μηχανήματος, του ελεγκτή TEC ή του συστήματος InfoCenter (Σχήμα 89).

 4. Πατήστε το κουμπί 5 για έξοδο από την οθόνη ABOUT (Σχετικά) και επιστροφή στην οθόνη DIAGNOSTICS (Διαγνωστικός έλεγχος) (Σχήμα 87).