Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι εξειδικευμένο όχημα ψεκασμού χλοοτάπητα και προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για ψεκασμό σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε γήπεδα γκολφ, πάρκα, γήπεδα και σε εμπορικές εφαρμογές.

Το παρόν μηχάνημα σχεδιάστηκε κυρίως για χρήση εκτός δρόμου και δεν προορίζεται για παρατεταμένη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g238884

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια του κινητήρα αυτού του προϊόντος περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα EN-ISO 4254-1 και 4254-6 καθώς και SAE J2258.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψεκασμού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Μείνετε μακριά από το άνοιγμα εξαγωγής των ακροφυσίων ψεκασμού και το «νέφος» ψεκασμού. Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (εάν υπάρχει) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτονται όλα τα παρελκόμενα που προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Για περισσότερες οδηγίες για την ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή που συνοδεύει κάθε παρελκόμενο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal93-6686
decal106-5517
decal107-8667
decal107-8724
decal107-8731
decal107-8732
decal117-3276
decal117-4955
decal133-2758
decal120-0616
decal120-0622
decal120-0623
decal120-0624
decal120-0627
decal120-0625
decal120-0617
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal132-7689
decal132-7708
decal136-2351
decal133-8062
decal132-7783
decal120-0619
decal132-7786
decal132-7695
decal139-3065

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Note: Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου ψεκασμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή που συνοδεύει το σύστημα.

Important: υτό το ψεκαστικό πωλείται χωρίς ακροφύσια ψεκασμού.Για να χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό, πρέπει να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε τα ακροφύσια. Για πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο κιτ τμήματος και τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro. φού εγκαταστήσετε τα ακροφύσια και προτού χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό για πρώτη φορά, ρυθμίστε τις βαλβίδες παράκαμψης των τμημάτων έτσι ώστε η πίεση και ο ρυθμός εφαρμογής να παραμένουν σταθεροί σε όλα τα τμήματα εάν απενεργοποιήσετε 1 ή περισσότερα τμήματα. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση βαλβίδων παράκαμψης τμήματος μπούμας.

Συναρμολόγηση του ρακόρ πλήρωσης της δεξαμενής ψεκασμού

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ρακόρ ταχείας αποσύνδεσης1

Note: Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να προμηθευτείτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με αρσενικό ρακόρ 1" με σπείρωμα NPT και στεγανωτικό σπειρωμάτων PTFE.

 1. Στην εμπρός, δεξιά πλευρά του καλύμματος της δεξαμενής, αφαιρέστε τις 2 κοπίλιες που ασφαλίζουν τα μάνδαλα του ταχυσυνδέσμου για την υποδοχή πλήρωσης αντι-σιφονισμού (Σχήμα 3).

  g242085
 2. Περιστρέψτε και ανοίξτε τα μάνδαλα για να απασφαλίσετε το ρακόρ ταχείας αποσύνδεσης από τον ταχυσύνδεσμο (Σχήμα 3).

 3. φαιρέστε το ρακόρ ταχείας αποσύνδεσης από τον ταχυσύνδεσμο (Σχήμα 3).

 4. Κλείστε τα μάνδαλα και εγκαταστήστε τις κοπίλιες μέσα στις φλάντζες του ταχυσυνδέσμου (Σχήμα 3).

 5. πλώστε στεγανωτικό σπειρωμάτων PTFE (Σχήμα 4) στα σπειρώματα του ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα πλήρωσης (1"—NPT).

  g191615
 6. ιδώστε τον ταχυσύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης και σφίξτε το με το χέρι (Σχήμα 4).

Έλεγχος υποδοχών εξωτερικών τμημάτων μπούμας

 1. άλτε χειρόφρενο, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ρυθμίστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού σε στροφές ρελαντί.

 2. νεβάστε αργά την αριστερή ή τη δεξιά εξωτερική μπούμα μέχρι να έρθει σε πρώτη επαφή με τον άνω σωλήνα της υποδοχής.

 3. νεβάστε αργά την άλλη εξωτερική μπούμα μέχρι να έρθει σε πρώτη επαφή με την υποδοχή.

 4. Ελέγξτε την περιοχή στους άνω σωλήνες της υποδοχής όπου οι γλίστρες της άνω δοκού της εξωτερικής μπούμας έρχονται σε επαφή με τις υποδοχές.

  Note: Η υποδοχή είναι ρυθμισμένη σωστά όταν οι γλίστρες ακουμπάνε την υποδοχή στη γωνία του άνω σωλήνα της (Σχήμα 5).

  g354255
 5. Εάν όποιος από τους άνω σωλήνες της υποδοχής δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τη γλίστρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, Σχήμα 7 ή Σχήμα 8, τότε ρυθμίστε τη θέση της υποδοχής. νατρέξτε στην ενότητα Ευθυγράμμιση των υποδοχών με τις εξωτερικές μπούμες.

  g354256
  g354257
  g354258
 6. Κατεβάστε και τις δύο εξωτερικές μπούμες, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

φαίρεση του προφυλακτήρα μεταφοράς

 1. φαιρέστε τα μπουλόνια, τις ροδέλες και τα παξιμάδια που στερεώνουν τον προφυλακτήρα μεταφοράς στην εμπρός πλάκα του πλαισίου (Σχήμα 9).

  g028179
 2. φαιρέστε τον προφυλακτήρα μεταφοράς από το μηχάνημα (Σχήμα 9).

  Note: πορρίψτε τα μπουλόνια, τις ροδέλες, τα παξιμάδια και τον προφυλακτήρα μεταφοράς.

Εγκατάσταση του Κιτ CE

Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ

Εγκαταστήστε το κατάλληλο κιτ CE για το μηχάνημά σας. νατρέξτε στις Οδηγίες Εγκατάστασης του κιτ CE για μηχανήματα Multi Pro 5800.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g190621
g190600
g216445

Χειριστήρια οχήματος

Πεντάλ γκαζιού

Το πεντάλ του γκαζιού (Σχήμα 13) ελέγχει την κίνηση του μηχανήματος προς τα εμπρός (εμπροσθοπορεία) και προς τα πίσω (οπισθοπορεία). Χρησιμοποιώντας το εμπρός μέρος ή τη φτέρνα του δεξιού ποδιού σας, πατήστε το άνω μέρος του πεντάλ για εμπροσθοπορεία και το κάτω μέρος για οπισθοπορεία. Για να επιβραδύνετε και να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα, ελευθερώστε το πεντάλ.

Important: Φροντίστε το ψεκαστικό να έχει ακινητοποιηθεί εντελώς προτού αλλάξετε μεταξύ των θέσεων Εμπροσθοπορείας και Οπισθοπορείας.

Note: Όσο περισσότερο πατάτε το πεντάλ, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθεί το ψεκαστικό. Για μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας, μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Γρήγορα και πατήστε το πεντάλ του γκαζιού τέρμα μπροστά.

Note: Για να έχετε μέγιστη ισχύ υπό υψηλό φορτίο ή όταν ανεβαίνετε έναν λόφο, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Γρήγορα, πατώντας ταυτόχρονα το πεντάλ του γκαζιού ελαφρά για να διατηρήσετε ψηλά τις στροφές του κινητήρα. Εάν οι στροφές του κινητήρα αρχίσουν να μειώνονται, αφήστε ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού ώστε να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα.

g032468

Πεντάλ φρένου

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα ή για να μειώσετε την ταχύτητά του (Σχήμα 13).

Προσοχή

Εάν χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό με ακατάλληλα ρυθμισμένα ή φθαρμένα φρένα, τότε μπορεί να χάσετε τον έλεγχό του και να προκληθεί σε εσάς ή τους διερχόμενους σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος.

Ελέγχετε πάντα τα φρένα προτού χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό και διατηρείτε τα σωστά ρυθμισμένα και σε βέλτιστη κατάσταση.

Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο είναι το πεντάλ που υπάρχει στα αριστερά του πεντάλ φρένου (Σχήμα 13). άζετε χειρόφρενο κάθε φορά που απομακρύνεστε από το κάθισμα, ώστε να αποφύγετε ακούσια μετακίνηση του ψεκαστικού. Για να βάλετε χειρόφρενο, κρατήστε πατημένο το πεντάλ φρένου και πατήστε το πεντάλ χειρόφρενου. Για να το ελευθερώσετε, πατήστε και, μετά, αφήστε το πεντάλ φρένου. Για να σταθμεύσετε το ψεκαστικό σε επικλινές έδαφος, τραβήξτε χειρόφρενο και τοποθετήστε τάκους στους τροχούς, στην πλευρά της κατωφέρειας.

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας (Σχήμα 12), χρησιμοποιείται για εκκίνηση και σταμάτημα του κινητήρα και διαθέτει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) και START (Εκκίνηση).

Διακόπτης κλειδώματος ταχύτητας

Πατώντας τον διακόπτη κλειδώματος ταχύτητας το πεντάλ του γκαζιού κλειδώνει στη θέση όπου βρίσκεται (Σχήμα 14). υτό εξασφαλίζει την πορεία του ψεκαστικού με σταθερή ταχύτητα όταν κινείστε σε επίπεδο έδαφος.

g032469

Μοχλός γκαζιού

Ο μοχλός γκαζιού βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου που υπάρχει μεταξύ των καθισμάτων (Σχήμα 14) και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα. Πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και προς τα πίσω για να τις μειώσετε.

Διακόπτης φώτων εργασίας

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να ελέγξετε τα φώτα εργασίας (Σχήμα 12). Πιέστε τον προς τα εμπρός για να ανάψετε τα φώτα και προς τα πίσω για να τα σβήσετε.

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου βρίσκεται στο ταμπλό του μηχανήματος και δείχνει τη στάθμη του καυσίμου μέσα στη δεξαμενή (Σχήμα 12).

Θύρα USB

Η θύρα USB διπλής υποδοχής βρίσκεται στην πίσω πλευρά του υποβραχιόνιου (Σχήμα 15).

g194424

Χειριστήρια ψεκαστικού

g195515

Μανόμετρο

Το μανόμετρο (Σχήμα 16) βρίσκεται στο ταμπλό. υτός ο δείκτης αναγράφει σε μονάδες psi και kPa την πίεση του υγρού που υπάρχει στο σύστημα ψεκασμού.

Διακόπτης λειτουργίας ψεκασμού

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας ψεκασμού για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ρυθμού εφαρμογής (κλειστού βρόχου) και της χειροκίνητης λειτουργίας (ανοικτού βρόχου).

Διακόπτης Ρυθμού Εφαρμογής

Ο διακόπτης ρυθμού εφαρμογής βρίσκεται στο ταμπλό, δεξιά από το τιμόνι (Σχήμα 16). Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να ελέγξετε τις στροφές της αντλίας ψεκασμού με επιλεγμένη τη χειροκίνητη λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη προς τα εμπρός για να αυξήσετε τον ρυθμό εφαρμογής (πίεση) ή προς τα πίσω για να τον μειώσετε.

Διακόπτης αντλίας ψεκασμού

Ο διακόπτης αντλίας ψεκασμού βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, δεξιά από το κάθισμα (Σχήμα 16). Μετακινήστε αυτόν τον διακόπτη μπροστά για να θέσετε σε λειτουργία την αντλία ψεκασμού ή προς τα πίσω για να την απενεργοποιήσετε. Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος ανάβει η φωτεινή ένδειξη που υπάρχει σε αυτόν.

Important: Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη του συστήματος κίνησης της αντλίας, ενεργοποιείτε τον διακόπτη αντλίας ψεκασμού μόνο όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές ρελαντί.

Διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας

Οι διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα, δεξιά από το κάθισμα και χρησιμοποιούνται για το ανέβασμα και κατέβασμα του δεξιού και αριστερού τμήματος μπούμας (Σχήμα 16).

Διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας

Ο διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα του μηχανήματος. Ο διακόπτης ελέγχει την έναρξη και διακοπή του ψεκασμού. Πιέστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το σύστημα ψεκασμού (Σχήμα 16).

Διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος μπούμας

Οι 3 διακόπτες τμήματος μπούμας βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα, μπροστά από το υποβραχιόνιο (Σχήμα 16). Μετακινήστε κάθε διακόπτη εμπρός για να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο τμήμα, ή προς τα πίσω για να το απενεργοποιήσετε. Όταν ένας διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON (Σε λειτουργία) στην άνω πλευρά του InfoCenter εμφανίζεται ένα εικονίδιο.

Note: υτοί οι διακόπτες επενεργούν στο σύστημα ψεκασμού μόνο όταν ο κύριος διακόπτης τμημάτων μπούμας βρίσκεται στη θέση ON (Σε λειτουργία).

Διακόπτης ανάδευσης

Ο διακόπτης ανάδευσης βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, δεξιά από το κάθισμα (Σχήμα 16). Μετακινήστε αυτόν τον διακόπτη μπροστά για να θέσετε σε λειτουργία την ανάδευση στη δεξαμενή ή προς τα πίσω για να την απενεργοποιήσετε. Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος ανάβει η φωτεινή ένδειξη που υπάρχει σε αυτόν. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάδευσης, πρέπει να λειτουργεί η αντλία του συστήματος ψεκασμού και ο κινητήρας να λειτουργεί πάνω από τις χαμηλές στροφές ρελαντί.

αλβίδα παράκαμψης ανάδευσης

Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης ανακατευθύνει το υγρό προς την αντλία του συστήματος ψεκασμού όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία ανάδευσης (Σχήμα 17). Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται πάνω από τη βαλβίδα ανάδευσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βαλβίδα παράκαμψης για να εξασφαλίσετε ότι η πίεση θα παραμένει σταθερή κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάδευσης. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης.

g194246

Ροόμετρο

Το ροόμετρο μετρά την παροχή του υγρού που χρησιμοποιείται από το σύστημα InfoCenter και όταν ψεκάζετε με τη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής (Σχήμα 17).

αλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης

Η βαλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης είναι μια χειροκίνητη βαλβίδα μπίλιας που ελέγχει την παροχή προς τα ακροφύσια ανάδευσης στην κύρια δεξαμενή. Η συγκεκριμένη βαλβίδα επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης του συστήματος του ψεκαστικού στα ακροφύσια ανάδευσης της κύριας δεξαμενής, όταν απαιτούνται υψηλότεροι ρυθμοί εφαρμογής. Η βαλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης βρίσκεται πάνω από την αντλία (Σχήμα 18).

g032528

αλβίδες παράκαμψης τμήματος μπούμας

Οι βαλβίδες παράκαμψης τμήματος μπούμας ρυθμίζουν την πίεση του συστήματος του ψεκαστικού προς τις βαλβίδες των τμημάτων μπούμας ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή πίεση προς τα τμήματα μπούμας ανεξάρτητα από το πόσα λειτουργούν (Σχήμα 19).

Note: Χρησιμοποιείτε τις βαλβίδες παράκαμψης μόνο όταν ψεκάζετε στη χειροκίνητη λειτουργία (ανοικτού βρόχου).

g190774

Διακόπτης παράκαμψης τμημάτων μπούμας

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη παράκαμψης τμημάτων μπούμας για να ελέγξετε την παροχή του υγρού από τις βαλβίδες παράκαμψης τμημάτων προς τη δεξαμενή όταν ψεκάζετε με τη χειροκίνητη λειτουργία (ανοικτού βρόχου). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 19.

Note: Κλείστε τον διακόπτη παράκαμψης τμημάτων μπούμας όταν ψεκάζετε με τη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής (κλειστού βρόχου).

Υποδοχή πλήρωσης αντι-σιφονισμού

Στην εμπρός πλευρά του καλύμματος της δεξαμενής υπάρχει μια υποδοχή για εύκαμπτο σωλήνα με ρακόρ με σπείρωμα, ένα σπαρωτό ρακόρ 90-μοιρών και ένας κοντός εύκαμπτος σωλήνας, τον οποίο μπορείτε να κατευθύνετε προς το άνοιγμα της δεξαμενής. Σε αυτή την υποδοχή μπορείτε να συνδέσετε λάστιχο νερού και να γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό χωρίς να «ρυπάνετε» τον εύκαμπτο σωλήνα με τα χημικά που υπάρχουν μέσα στη δεξαμενή.

Important: Μην επιμηκύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα και αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της δεξαμενής. Η απόσταση από το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα μέχρι την ανώτερη στάθμη του νερού πρέπει να παραμένει εντός των ορίων των κανονισμών.

g013787

Κάλυμμα δεξαμενής

Το κάλυμμα της δεξαμενής βρίσκεται στο μέσο της άνω πλευράς της δεξαμενής. Για να ανοίξετε το κάλυμμα, σβήστε τον κινητήρα, στρέψτε το εμπρός μισό του καλύμματος προς τα αριστερά και ανοίξτε το. Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο σήτας που υπάρχει μέσα για να το καθαρίσετε. Για να σφραγίσετε τη δεξαμενή, κλείστε το κάλυμμα και στρέψτε το εμπρός μισό του προς τα δεξιά.

Χειριστήρια InfoCenter

Ο χειρισμός του συστήματος InfoCenter για πλοήγηση στα μενού, εισαγωγή δεδομένων και αλλαγή λειτουργιών γίνεται με τα 5 κουμπιά κάτω από την οθόνη LED.

g034277

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Προδιαγραφές μηχανήματος

ΠεριγραφήΤιμή μέτρησης
ασικό βάρος1307 kg (2.882 lb)
άρος με τυπικό σύστημα ψεκασμού, κενό υγρών, χωρίς χειριστή1307 kg (2.882 lb)
άρος με τυπικό σύστημα ψεκασμού, πλήρες υγρών, χωρίς χειριστή2499 kg (5.510 lb)
Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (GVW) (σε επίπεδο έδαφος)3023 kg (6.665 lb)
Χωρητικότητα δεξαμενής1.135,6 L (300 γαλόνια ΗΠ)
Συνολικό πλάτος με τυπικό σύστημα ψεκασμού και τμήματα μπούμας στη θέση X226 cm (89")

Προδιαγραφές ψεκαστικού

ΠεριγραφήΤιμή μέτρησης
Συνολικό μήκος με τυπικό σύστημα ψεκασμού391 cm (154")
Συνολικό πλάτος με τυπικό σύστημα ψεκασμού επάνω και τμήματα μπούμας στη θέση X442 cm (174")
Συνολικό ύψος με τυπικό σύστημα ψεκασμού146 cm (57,5")
Συνολικό ύψος με τυπικό σύστημα ψεκασμού επάνω και τμήματα μπούμας στη θέση X231 cm (91")
πόσταση από το έδαφος18,4 cm (7,25")
Μεταξόνιο198 cm (78")

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

  • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

  • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά ή έχει οποιαδήποτε βλάβη, τότε μην το χρησιμοποιήσετε. Πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος ή του παρελκομένου πρέπει να αποκαταστήσετε το πρόβλημα.

  • εβαιωθείτε ότι οι χώροι χειριστή και συνεπιβάτη είναι καθαροί, χωρίς κατάλοιπα χημικών ουσιών ή επικαθίσεις ξένων υλικών.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν σφιχτεί όλοι οι σύνδεσμοι της γραμμής υγρού και ότι όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

  σφάλεια καυσίμων

  • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

  • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

  • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

  • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

  σφάλεια έναντι χημικών ουσιών

  Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα του ψεκαστικού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές για εσάς, τους παρευρισκόμενους, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος ή άλλα αντικείμενα.

  • Διαβάζετε τις πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε χημική ουσία. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, αρνηθείτε να χειριστείτε ή να εργαστείτε με το ψεκαστικό.

  • Προτού εργαστείτε σε ένα σύστημα ψεκαστικού βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει εκπλυθεί και αδρανοποιηθεί τρεις φορές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και ότι όλες οι βαλβίδες έχουν εναλλαχθεί 3 φορές από κλειστές σε ανοικτές.

  • εβαιωθείτε ότι κοντά υπάρχει επαρκής παροχή νερού και απορρυπαντικού και πλύνετε αμέσως τυχόν χημικές ουσίες με τις οποίες ήρθατε σε επαφή.

  • Διαβάζετε προσεκτικά και ακολουθείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες στις συσκευασίες των χημικών ουσιών και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών (MSDS) για όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται και προστατευθείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών.

  • Προστατεύετε πάντα τον εαυτό σας όταν χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες, όπως τα εξής:

   • γυαλιά ασφαλείας ή/και προσωπίδα

   • φόρμα προστασίας από χημικές ουσίες

   • αναπνευστήρα ή μάσκα με φίλτρο

   • γάντια αντοχής σε χημικές ουσίες

   • ελαστικές γαλότσες ή άλλα αντιολισθητικά υποδήματα

   • μια αλλαξιά καθαρά ρούχα, σαπούνι ή απορρυπαντικό και πετσέτες μιας χρήσης για καθαρισμό

  • Εκπαιδευτείτε κατάλληλα προτού χρησιμοποιήσετε ή χειριστείτε χημικές ουσίες.

  • Χρησιμοποιείτε τη χημική ουσία που είναι κατάλληλη για την εργασία.

  • Για την ασφαλή εφαρμογή των χημικών ουσιών, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση εφαρμογής του συστήματος.

  • Μη γεμίζετε, μη βαθμονομείτε και μην καθαρίζετε το μηχάνημα όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

  • Να χειρίζεστε τις χημικές ουσίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.

  • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν εργάζεστε κοντά σε χημικές ουσίες.

  • Μην καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού φυσώντας τα με αέρα, ούτε να τα τοποθετείτε στο στόμα σας.

  • Μετά την εργασία με τις χημικές ουσίες και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να πλένετε πάντα τα χέρια σας και τα μέρη που εκτέθηκαν.

  • Διατηρείτε τις χημικές ουσίες στις αρχικές τους συσκευασίες και αποθηκεύετέ τες σε ασφαλές μέρος.

  • πορρίπτετε με κατάλληλο τρόπο τις χημικές ουσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν και τα δοχεία των χημικών ουσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και τους τοπικούς κανονισμούς.

  • Οι χημικές ουσίες και οι αναθυμιάσεις τους είναι επικίνδυνες. Ποτέ μην εισέρχεστε στη δεξαμενή, ούτε να βάζετε το κεφάλι σας μέσα ή πάνω από το άνοιγμά της.

  • Τηρείτε όλους τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τον ψεκασμό χημικών ουσιών.

  Εκτέλεση ελέγχων πριν την εκκίνηση

  Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό για την ημέρα, να κάνετε τους εξής ελέγχους:

  • Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά.

   Note: Τα ελαστικά του συγκεκριμένου μηχανήματος διαφέρουν από αυτά των αυτοκινήτων. Λειτουργούν με μικρότερη πίεση ώστε να ελαχιστοποιείται η συμπίεση και η φθορά του χλοοτάπητα.

  • Ελέγξτε τη στάθμη όλων των υγρών και, εάν κάποια είναι χαμηλή, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα του προβλεπόμενου υγρού.

  • Ελέγξτε τη λειτουργία του πεντάλ φρένου.

  • Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα φώτα.

  • Στρέψτε το τιμόνι προς τα αριστερά και τα δεξιά για να ελέγξετε την απόκρισή του.

  • Με τον κινητήρα σβηστό, ελέγξτε για τυχόν διαρροές λαδιού, χαλαρωμένα εξαρτήματα και όποια άλλη εμφανή δυσλειτουργία.

  Εάν κάτι από τα παραπάνω δεν είναι όπως πρέπει, ενημερώστε τον μηχανικό σας ή ελέγξτε το με τον προϊστάμενό σας προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας με το ψεκαστικό. Ενημερωθείτε από τον προϊστάμενό σας για τους ελέγχους που θέλει να εκτελούνται καθημερινά και είστε υπεύθυνος να διενεργείτε.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του λαδιού κινητήρα.

  Έλεγχος του συστήματος ψύξης

  Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε το σύστημα ψύξης. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.

  Έλεγχος του υδραυλικού συστήματος

  Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.
 • Ελέγχετε την πίεση αέρα των ελαστικών ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι η σωστή. Φουσκώστε τα λάστιχα με πίεση 138 kPa (20 psi).

  Note: Επίσης, ελέγχετε για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.

  Έλεγχος των φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Προτού βάλετε μπροστά το ψεκαστικό, πατήστε ελαφρά το πεντάλ φρένου. Εάν η διαδρομή του πεντάλ, μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 2,5 cm (1"), ρυθμίστε τα φρένα; νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των φρένων.

  Προειδοποίηση

  Εάν χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό με ακατάλληλα ρυθμισμένα ή φθαρμένα φρένα, τότε μπορεί να χάσετε τον έλεγχό του και να προκληθεί σε εσάς ή τους διερχόμενους σοβαρός τραυματισμός ή και θάνατος.

  Ελέγχετε πάντα τα φρένα προτού χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό και διατηρείτε τα σωστά ρυθμισμένα και σε βέλτιστη κατάσταση.

  νεφοδιασμός καυσίμου

  Προδιαγραφές καυσίμου

  Ορυκτά καύσιμαΧρησιμοποιείτε αμόλυβδη βενζίνη 87 ή περισσότερων οκτανίων (βάσει της μεθόδου (R+M)/2).
  Καύσιμα μίγματος αιθανόληςΧρησιμοποιείτε μίγμα αμόλυβδης βενζίνης με έως 10% αιθανόλη (βενζινόλη) ή 15% MTBE (μεθυλοτριτοταγή βουτυλαιθέρα) κατ’ όγκο. Η αιθανόλη και ο MTBE δεν είναι το ίδιο πράγμα.
  Μίγμα βενζίνης με 15% αιθανόλη (E15) κατ’ όγκο δεν είναι εγκεκριμένο προς χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη που περιέχει άνω του 10% αιθανόλη κατ’ όγκο, όπως οι E15 (περιέχει 15% αιθανόλη ), E20 (περιέχει 20% αιθανόλη) ή E85 (περιέχει έως και 85% αιθανόλη). Η χρήση μη εγκεκριμένων καυσίμων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης ή/και ζημιά στον κινητήρα η οποία μπορεί να μην καλύπτεται από την εγγύηση.

  Important: Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο (το πολύ 30 ημερών) καύσιμο.

  • Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει μεθανόλη.

  • Εκτός αν χρησιμοποιείτε σταθεροποιητικό καυσίμου, μην αποθηκεύετε καύσιμο στο ρεζερβουάρ ή σε δοχεία καυσίμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

  • Μην προσθέτετε λάδι στη βενζίνη.

  νεφοδιασμός ρεζερβουάρ καυσίμου

  Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: περίπου 45 L (12 γαλόνια ΗΠ)

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 22).

   g354647
  3. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ.

  4. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως περίπου 2,5 cm (1’’) από την κορυφή του ρεζερβουάρ (πυθμένας του στομίου πλήρωσης).

   Note: υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου. Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ.

  5. Τοποθετήστε την τάπα στο ρεζερβουάρ και κλείστε την καλά.

  6. ν έχει χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

  Στρώσιμο καινούριου μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Για να διασφαλίσετε την κατάλληλη απόδοση και μακροζωία του ψεκαστικού , ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας του:
  • Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού και ψυκτικού του κινητήρα και προσέχετε για ενδείξεις υπερθέρμανσης σε οποιοδήποτε εξάρτημα του ψεκαστικού.

  • φού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος, αφήστε τον να ζεσταθεί για περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν ανεβάσετε στροφές.

  • ποφεύγετε την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα.

  • Διαφοροποιείτε την ταχύτητα του ψεκαστικού κατά τη λειτουργία του. ποφεύγετε την απότομη εκκίνηση και την απότομη ακινητοποίηση.

  • νατρέξτε στην ενότητα για ειδικούς ελέγχους χαμηλού αριθμού ωρών λειτουργίας.

  Προετοιμασία του ψεκαστικού

  Επιλογή ακροφυσίου

  Note: νατρέξτε στον οδηγό επιλογής ακροφυσίων που διατίθεται μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Toro.

  Οι κορμοί των κορυφών δέχονται έως και 3 διαφορετικά ακροφύσια. Για να επιλέξετε το ακροφύσιο που θέλετε, κάντε τα εξής:

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  3. Περιστρέψτε την κορυφή των ακροφυσίων προς το ακροφύσιο που θέλετε.

  4. Στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής εκτελέστε βαθμονόμηση της παροχής. νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

  Επιλογή φίλτρου αναρρόφησης

  Τυπικός εξοπλισμός: φίλτρο αναρρόφησης 50 mesh (μπλε χρώματος)

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων αναρρόφησης για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος (mesh) φίλτρου για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων αναρρόφησης

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)*Χρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Κίτρινο (0,2 gpm)50Μπλε
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50 (ή 30)Μπλε (ή πράσινο)
  Γκρίζο (0,6 gpm)30Πράσινο
  Λευκό (0,8 gpm)30Πράσινο
  Μπλε (1,0 gpm)30Πράσινο
  Πράσινο (1,5 gpm)30Πράσινο
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων αναρρόφησης αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο αναρρόφησης με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 23.

  g214212

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο αναρρόφησης μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 24.

  g214214

  Επιλογή φίλτρου κατάθλιψης

  Οι διαθέσιμες διαστάσεις σήτας περιλαμβάνουν τα εξής:

  Τυπικός εξοπλισμός: φίλτρο αναρρόφησης 50 mesh (μπλε χρώματος)

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων κατάθλιψης για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα, με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων κατάθλιψης

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)*Χρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα χαμηλού ιξώδους ή χαμηλούς ρυθμούς εφαρμογής100Πράσινο
  Κίτρινο (0,2 gpm)80Κίτρινο
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50Μπλε
  Γκρίζο (0,6 gpm)50Μπλε
  Λευκό (0,8 gpm)50Μπλε
  Μπλε (1,0 gpm)50Μπλε
  Πράσινο (1,5 gpm)50Μπλε
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα υψηλού ιξώδους ή υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής30Κόκκινο
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα υψηλού ιξώδους ή υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής16Καφέ
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων κατάθλιψης αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο κατάθλιψης με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 25.

  g214211

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο κατάθλιψης μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 26.

  g214240

  Επιλογή φίλτρου ακροφυσίου (προαιρετικά)

  Note: Χρησιμοποιώντας το προαιρετικό φίλτρο ακροφυσίου προστατεύετε το μπεκ του ακροφυσίου και αυξάνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων ακροφυσίου για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα, με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων ακροφυσίου

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)* φίλτρουΧρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Κίτρινο (0,2 gpm)100Πράσινο
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50Μπλε
  Γκρίζο (0,6 gpm)50Μπλε
  Λευκό (0,8 gpm)50Μπλε
  Μπλε (1,0 gpm)50Μπλε
  Πράσινο (1,5 gpm)50Μπλε
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων ακροφυσίων αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο ακροφυσίου με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 27.

  g214245

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο ακροφυσίου μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 28.

  g214245

  Πλήρωση των δεξαμενών

  Πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού νερού

  Important: Μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή καθαρού νερού.

  Note: Η δεξαμενή καθαρού νερού προορίζεται για να ξεπλύνετε τις χημικές ουσίες από το δέρμα σας, τα μάτια σας ή άλλες επιφάνειες σε περίπτωση ακούσιας επαφής ή έκθεσης με αυτές.

  Πριν τον χειρισμό ή την ανάμιξη χημικών ουσιών να γεμίζετε πάντα τη δεξαμενή καθαρού νερού με φρέσκο και καθαρό νερό.

  • Για να γεμίσετε τη δεξαμενή, ξεβιδώστε την τάπα που υπάρχει στην πάνω πλευρά, γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό και τοποθετήστε ξανά την τάπα (Σχήμα 29).

  • Για να ανοίξετε τη βρύση της δεξαμενής καθαρού νερού στρέψτε τον μοχλό που υπάρχει στη βρύση (Σχήμα 29).

  g032530

  Πλήρωση της δεξαμενής ψεκασμού

  Για τη βέλτιστη ανάμιξη και εξωτερική καθαριότητα της δεξαμενής εγκαταστήστε το Κιτ προανάμιξης χημικών.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  Important: εβαιωθείτε ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιείτε είναι συμβατές με το υλικό Viton™ (ανατρέξτε στην ετικέτα του κατασκευαστή, όπου θα αναφέρεται εάν δεν συμβατό). Η χρήση χημικής ουσίας που δεν είναι συμβατή με το υλικό Viton θα αλλοιώσει τους δακτυλίους O-ring που υπάρχουν στο ψεκαστικό, προκαλώντας διαρροές.

  Important: Οι ενδείξεις στάθμης της δεξαμενής είναι αποκλειστικά ενδεικτικές και δεν είναι ακριβείς για τη βαθμονόμηση.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Καθορίστε την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για την ανάμιξη της ποσότητας της χημικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσετε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή της χημικής ουσίας.

  3. νοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής ψεκασμού.

   Note: Το κάλυμμα της δεξαμενής βρίσκεται στο μέσο της άνω πλευράς της δεξαμενής. Για να το ανοίξετε, στρέψτε αριστερόστροφα το εμπρός μισό του καλύμματος και ανοίξτε το. Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο σήτας που υπάρχει κάτω από το κάλυμμα της δεξαμενής και να το καθαρίσετε.

  4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στο ρακόρ ταχείας αποσύνδεσης που υπάρχει στην υποδοχή πλήρωσης αντι-σιφονισμού.

  5. Προσθέστε στη δεξαμενή ψεκασμού τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού (Σχήμα 30).

   Important: Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, καθαρό νερό στη δεξαμενή ψεκασμού. Μην ρίχνετε συμπύκνωμα σε άδεια δεξαμενή.

   g191616
  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα, βάλετε χειρόφρενο, μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) και μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις υψηλές στροφές ρελαντί.

  7. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

   Important: Προτού βάλετε σκόνες διαλύματος σε οποιοδήποτε σύστημα ψεκασμού της Toro, αναμίξτε τη σκόνη σε κατάλληλο δοχείο με αρκετό καθαρό νερό ώστε να δημιουργηθεί μια επαρκώς ρευστή «λάσπη». Εάν δεν γίνει αυτό τότε υπάρχει πιθανότητα επικάθισης της χημικής ουσίας στον πυθμένα της δεξαμενής, ατελούς ανάδευσης, έμφραξης των φίλτρων και λανθασμένου ρυθμού εφαρμογής.Σε αυτό το μηχάνημα, η Toro συνιστά τη χρήση του Κιτ πλήρωσης και ανάμιξης χημικών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  8. Προσθέστε στη δεξαμενή την κατάλληλη ποσότητα συμπυκνώματος χημικής ουσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή της χημικής ουσίας.

  9. Προσθέστε στη δεξαμενή το υπόλοιπο νερό, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης και κλείστε το κάλυμμα της δεξαμενής.

   Note: Για να σφραγίσετε τη δεξαμενή, κλείστε το κάλυμμα και στρέψτε δεξιόστροφα το εμπρός μισό του τμήμα.

   Important: φού γεμίσετε τη δεξαμενή για πρώτη φορά, ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής για τυχόν χαλάρωση ή τζόγους. Σφίξτε εάν χρειάζεται.

  Έλεγχος ιμάντων πρόσδεσης δεξαμενής

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής.
 • Important: Το υπερβολικό σφίξιμο των συνδετικών εξαρτημάτων των ιμάντων της δεξαμενής μπορεί να παραμορφώσει και να προκαλέσει βλάβη στη δεξαμενή και τους ιμάντες πρόσδεσης.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Γεμίστε τη κύρια δεξαμενή με νερό.

  2. Ελέγξτε για τυχόν τζόγο ή χαλάρωση μεταξύ των ιμάντων πρόσδεσης και της δεξαμενής (Σχήμα 31).

   g028263
  3. Εάν οι ιμάντες πρόσδεσης εφαρμόζουν χαλαρά στη δεξαμενή σφίξτε τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης και τα μπουλόνια που υπάρχουν στις άνω πλευρά των ιμάντων μέχρι αυτοί να εφαρμόσουν σφιχτά στην επιφάνεια της δεξαμενής (Σχήμα 31).

   Note: Μη σφίγγετε υπερβολικά τα συνδετικά εξαρτήματα των ιμάντων πρόσδεσης της δεξαμενής.

  αθμονόμηση των βαλβίδων παράκαμψης τμημάτων μπούμας

  Μόνο για τη χειροκίνητη λειτουργία

  Important: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής, πρέπει οι βαλβίδες παράκαμψης τμημάτων μπούμας πρέπει να βρίσκονται στην κλειστή θέση.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  Η βαθμονόμηση της παροχής και της ταχύτητας του ψεκαστικού και η ρύθμιση της παράκαμψης τμημάτων μπούμας πρέπει να γίνεται πριν από την πρώτη χρήση του ψεκαστικού, κάθε φορά που αλλάζετε ακροφύσια και όποτε απαιτείται.

  Important: Για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλέξτε μια ανοικτή, επίπεδη περιοχή.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό.

  2. Κατεβάστε τα τμήματα μπούμας ψεκασμού.

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου ψεκασμού στη χειροκίνητη λειτουργία.

  5. Μετακινήστε τους 3 διακόπτες τμημάτων μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και αλλά αφήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  6. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ενεργοποιήστε την ανάδευση.

  7. Στο σύστημα InfoCenter, μετακινηθείτε στην οθόνη Calibration (αθμονόμηση) και επιλέξτε το Test Speed (Δοκιμή ταχύτητας). νατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα «Προσομοίωση δοκιμής ταχύτητας» στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

   1. Πιέστε τα κουμπιά 3 ή 4 για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα προσομοίωσης σε 5,6 km/h (3,5 mph).

   2. Πιέστε το κουμπί 4 για να επιλέξετε το ON για την προσομοίωση δοκιμής ταχύτητας.

   3. Πιέστε το κουμπί 5 για αποθήκευση και έξοδο από την οθόνη δοκιμής ταχύτητας.

  Ρύθμιση βαλβίδων παράκαμψης τμήματος μπούμας

  1. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής, ρυθμίστε τον ρυθμό εφαρμογής σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

   Πίνακας ρυθμού εφαρμογής ακροφυσίων

   Χρώμα ακροφυσίουSI (Μετρικό)γγλοσαξωνικόΧλοοτάπητας
   Κίτρινο159 L/ha17 gpa0,39 gpk
   Κόκκινο319 L/ha34 gpa0,78 gpk
   Καφέ394 L/ha42 gpa0,96 gpk
   Γκρίζο478 L/ha51 gpa1,17 gpk
   Λευκό637 L/ha68 gpa1,56 gpk
   Μπλε796 L/ha85 gpa1,95 gpk
   Πράσινο1.190 L/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Κλείστε τον διακόπτη του αριστερού τμήματος και ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης τμήματος μπούμας (Σχήμα 32) μέχρι ο αναγραφόμενος ρυθμός να είναι ίσος με την προηγούμενη τιμή του πίνακα.

   Note: Οι αριθμητικές ενδείξεις που υπάρχουν στο χειριστήριο παράκαμψης και τη βελόνα είναι αποκλειστικά ενδεικτικές.

   g191413
  3. νοίξτε τον διακόπτη του αριστερού τμήματος μπούμας και κλείστε τον διακόπτη του δεξιού τμήματος μπούμας.

  4. Ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης του δεξιά τμήματος μπούμας (Σχήμα 32) μέχρι ο αναγραφόμενος ρυθμός να είναι ίσος με την προηγούμενη τιμή του πίνακα.

  5. νοίξτε τον διακόπτη του δεξιά τμήματος μπούμας και κλείστε τον διακόπτη του κεντρικού τμήματος μπούμας.

  6. Ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης του κεντρικού τμήματος μπούμας (Σχήμα 32) μέχρι ο αναγραφόμενος ρυθμός να είναι ίσος με την προηγούμενη τιμή του πίνακα.

  7. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας

  8. πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

  Θέση χειριστηρίου βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην πλήρως ανοικτή θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 33A.

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην κλειστή (0) θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 33.

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην ενδιάμεση θέση (ρυθμισμένη σε σχέση με το μανόμετρο του συστήματος του ψεκαστικού), όπως φαίνεται στο Σχήμα 33C.

  g214029

  αθμονόμηση βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης.
 • Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλέξτε μια ανοικτή, επίπεδη περιοχή.

  2. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό.

  3. εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου ανάδευσης είναι ανοικτή.

   Note: Εάν έχει ρυθμιστεί σε άλλη θέση, ανοίξτε την εντελώς για την περίσταση.

  4. άλτε χειρόφρενο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.

  5. Μετακινήστε το κουμπί λειτουργίας του ψεκαστικού στη χειροκίνητη λειτουργία. νατρέξτε στην ενότητα Ψεκασμός στη Χειροκίνητη λειτουργία..

  6. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού και της ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  7. Γυρίστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  8. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  9. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να ρυθμίσετε την πίεση του συστήματος του ψεκαστικού στα 689 kPa (100 psi).

  10. Γυρίστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και διαβάστε την ένδειξη του μανόμετρου.

   • Εάν το μανόμετρο αναγράφει 689 kPa (100 psi), η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης είναι βαθμονομημένη σωστά.

   • Εάν το μανόμετρο αναγράφει διαφορετική τιμή συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

  11. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης (Σχήμα 34) που υπάρχει πίσω από τη βαλβίδα ανάδευσης μέχρι η πίεση του συστήματος του ψεκαστικού που αναγράφεται στο μανόμετρο να γίνει 689 kPa (100 psi).

   g191362
  12. Γυρίστε τον διακόπτη αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  13. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Ρελαντί/ργά και γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Θέση αντλίας ψεκασμού

  Η αντλία ψεκασμού βρίσκεται κοντά στην πίσω πλευρά της δεξαμενής στα αριστερά (Σχήμα 35).

  g194233

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας που αναφέρονται στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Μη μεταφέρετε περισσότερους από 1 επιβάτη με το μηχάνημα. Ο επιβάτη θα πρέπει να κάθεται μόνο στο αντίστοιχο κάθισμα.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα. ποφεύγετε τις λακκούβες και άλλους μη εμφανείς κινδύνους.

  • Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα, καθίστε στη θέση του χειριστή και βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ του γκαζιού βρίσκεται στη θέση Νεκράς και ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

  • Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση, πρέπει να παραμένετε καθισμένοι. Κρατάτε το τιμόνι και με τα δύο χέρια όσο είναι δυνατόν και κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μέσα στον χώρο που προορίζεται για τον χειριστή.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • Προτού κάνετε όπισθεν, κοιτάζετε προς τα πίσω ώστε να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει κανείς πίσω σας. Να κινείστε αργά προς τα πίσω.

  • Μην ψεκάζετε ποτέ όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

  • Μην χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια και αναχώματα. Το μηχάνημα μπορεί ξαφνικά να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν υποχωρήσει το χείλος.

  • Ελαττώνετε ταχύτητα όταν εργάζεστε σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος και κοντά σε ρείθρα, λακκούβες και άλλες απότομες μεταβολές του εδάφους. Τα φορτία μπορεί να μετακινηθούν, κάτι θα καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί, βάλτε χειρόφρενο και ελέγξτε για ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε υγρές επιφάνειες, υπό κακές καιρικές συνθήκες, σε υψηλές ταχύτητες ή με πλήρες φορτίο. Ο χρόνος και η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνονται υπό αυτές τις συνθήκες.

  • Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή τον σιγαστήρα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή αμέσως μόλις τον σβήσετε. υτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού στη θέση Νεκρά.

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν υπάρχει).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε χώρο όπου τα καυσαέρια δεν μπορούν να διαφύγουν.

  • Μη λειτουργείτε το μηχάνημα όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Toro.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  Note: Οι καμπίνες που εγκαθιστά η Toro σε κάθε μηχάνημα που καλύπτεται στο συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Χειριστή λειτουργούν ως αψίδες ασφαλείας (σύστημα ROPS).

  • Μην αφαιρείτε το σύστημα ROPS από το μηχάνημα.

  • Δέστε τη ζώνη ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τη λύσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην κάνετε επισκευές ή τροποποιήσεις.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη, για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή εργασίας. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • ξιολογήστε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. νέβασμα και κατέβασμα σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Εάν πρέπει να στρίψετε το μηχάνημα, κάντε το αργά και σταδιακά κατηφορίζοντας, αν είναι δυνατόν. Να είστε προσεκτικοί κατά τη οπισθοπορεία του μηχανήματος.

  • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν έχετε αμφιβολίες για την πρόσφυση, την κατευθυντικότητα ή την ευστάθειά του.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένες επιφάνειες, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια, αναχώματα, νερό ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

  • Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με παρελκόμενα, διότι μπορεί να επηρεάσουν την ευστάθεια του μηχανήματος.

  • Εάν κατά την ανοδική κίνηση σε επικλινές έδαφος ο κινητήρας ρετάρει ή κομπιάζει ή το μηχάνημα αρχίσει να χάνει ταχύτητα, πατήστε σταδιακά φρένο και κινήστε αργά το μηχάνημα προς τα κάτω με οπισθοπορεία.

  • Να έχετε πάντα ταχύτητα στο κιβώτιο (εάν υπάρχει) όταν οδηγείτε το μηχάνημα σε κατωφέρειες.

  • Μη σταθμεύετε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη.

  • Το βάρος του υλικού στη δεξαμενή μπορεί να αλλάξει τα οδηγικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Για να αποφύγετε απώλεια του ελέγχου και τραυματισμό, ακολουθείτε τις εξής διαδικασίες:

   • Όταν κινείστε με βαρύ φορτίο μειώνετε την ταχύτητα και αφήνετε επαρκείς αποστάσεις φρεναρίσματος. Μην πατάτε τα φρένα απότομα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επικλινή εδάφη.

   • Τα φορτία υγρών μετατοπίζονται, ειδικά στις στροφές, σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, σε απότομες αλλαγές της ταχύτητας ή όταν οδηγείτε σε ανώμαλα εδάφη. Η μετατόπιση φορτίου μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  Λειτουργία του μηχανήματος

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. Καθίστε στη θέση του χειριστή και κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  2. εβαιωθείτε ότι τα παρακάτω χειριστήρια είναι ως εξής:

   • Το χειρόφρενο είναι δεμένο.

   • Το πεντάλ του γκαζιού είναι στη θέση Νεκρά.

   • Η αντλία ψεκασμού είναι απενεργοποιημένη.

   • Ο μοχλός του γκαζιού βρίσκεται στη θέση ργά.

  3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

  4. άλτε μπρος τον κινητήρα για 15 δευτερόλεπτα το πολύ.

  5. Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε το κλειδί.

  6. φήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει σε στροφές Ρελαντί ή με μισό γκάζι μέχρι να ζεσταθεί.

  Οδήγηση του μηχανήματος

  1. Λύστε το χειρόφρενο και πατήστε το πεντάλ του γκαζιού προς τα εμπρός για να κινηθείτε μπροστά ή προς τα πίσω για οπισθοπορεία.

   Important: Φροντίστε το ψεκαστικό να έχει ακινητοποιηθεί εντελώς προτού αλλάξετε μεταξύ των θέσεων Εμπροσθοπορείας και Οπισθοπορείας.

  2. Για να ακινητοποιηθεί αργά το μηχάνημα, αφήστε ελεύθερο το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Το πεντάλ του γκαζιού θα επιστρέψει στη θέση Νεκρά.

  3. Για να ακινητοποιηθεί γρήγορα το μηχάνημα, πατήστε το πεντάλ φρένου.

   Note: Η απόσταση ακινητοποίησης του μηχανήματος ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το φορτίο στη δεξαμενή του ψεκαστικού και την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος.

  Ρύθμιση του διακόπτη του ταχοστάτη (κλείδωμα ταχύτητας πορείας)

  Προσοχή

  Εάν πιέσετε τον διακόπτη του ταχοστάτη (κλείδωμα ταχύτητας πορείας) χωρίς να έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού, τότε ο ελκυστήρας μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα και να προκληθεί απώλεια του ελέγχου και τραυματισμός σε εσάς ή τους διερχόμενους.

  Φροντίζετε να έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού όταν απενεργοποιείτε τον διακόπτη του ταχοστάτη.

  1. Ενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού πιέζοντας τον διακόπτη της στη θέση ON (Σε λειτουργία). νατρέξτε στην ενότητα Διακόπτης αντλίας ψεκασμού.

  2. Οδηγήστε προς τα μπροστά και αναπτύξτε την ταχύτητα πορείας που θέλετε. νατρέξτε στην ενότητα Οδήγηση του μηχανήματος.

   Note: Για να ενεργοποιήσετε τον ταχοστάτη το μηχάνημα πρέπει να κινείται με λιγότερα από 11 km/h (7 mph).

  3. Πιέστε το πάνω μέρος του διακόπτη του ταχοστάτη.

   Note: Η φωτεινή ένδειξη στον διακόπτη θα ανάψει.

  4. φήστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Το ψεκαστικό διατηρεί την ταχύτητα που επιλέξατε.

  5. Για να απενεργοποιήσετε τον ταχοστάτη, πατήστε το πεντάλ του γκαζιού και το κάτω τμήμα του διακόπτη ή σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού και πατήστε το πεντάλ του φρένου.

   Note: Η φωτεινή ένδειξη στον διακόπτη θα σβήσει και ο έλεγχος του γκαζιού επιστρέφει στο πεντάλ του γκαζιού.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Μετακινήστε όλα τα χειριστήρια στη Νεκρά θέση.

  2. Πατήστε το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το ψεκαστικό.

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Ρελαντί/ργά.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  6. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη για να αποφύγετε ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.

  Μηνύματα κινητήρα

  Υπάρχουν 2 κατηγορίες μηνυμάτων κινητήρα που εμφανίζονται στο InfoCenter όταν ο κινητήρας βρεθεί εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας:

  • Μηνύματα ειδοποίησης κινητήρα

  • Μηνύματα απενεργοποίησης κινητήρα

  Note: Για να μην ακούγονται οι ειδοποιήσεις κινητήρα ή οι προειδοποιήσεις ακινητοποίησης του κινητήρα πρέπει να ενεργοποιήσετε (επιλογή ON) τη σίγαση του ήχου στο InfoCenter. νατρέξτε στην ενότητα «Σίγαση ηχητικών σημάτων» στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

  Note: Το σύμβολο Graphic στην άνω, δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης για μήνυμα ειδοποίησης ή ακινητοποίησης του κινητήρα, υποδεικνύει ότι υπάρχει ενεργό σφάλμα για τον κινητήρα.

  Μηνύματα ειδοποίησης κινητήρα

  Εάν στο InfoCenter εμφανιστεί μήνυμα ειδοποίησης κινητήρα, τότε πρέπει να διακόψετε τον ψεκασμό και να οδηγήσετε το μηχάνημα προς τον χώρο συντήρησης. Παραδείγματα μηνυμάτων ειδοποίησης είναι τα εξής:

  1. Εάν η μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU) εντοπίσει βλάβη ή σφάλμα, τότε εμφανίζεται η ένδειξη ειδοποίησης κινητήρα (Σχήμα 36).

   g194664
  2. Διακόψτε τον ψεκασμό και οδηγήστε το μηχάνημα προς τον χώρο συντήρησης.

   Note: Εμφανίζεται μήνυμα ενεργού σφάλματος (Active Fault) (Σχήμα 37).

   g194663
  3. Για να δείτε τη λίστα με τα ενεργά σφάλματα πιέστε τα κουμπιά 1 έως 5 (Σχήμα 38).

   • Για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στη λίστα πιέστε τα κουμπιά 1 ή 2.

   • Για να σιγάσετε την ηχητική ειδοποίηση πιέστε το κουμπί 3.

   g194666
  4. Για έξοδο από τη λίστα ενεργών σφαλμάτων και επιστροφή στην αρχική οθόνη, πιέστε το κουμπί 5 (Σχήμα 39).

   g194665

  Μηνύματα απενεργοποίησης κινητήρα

  Εάν στο InfoCenter εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης κινητήρα, τότε ο χειριστής πρέπει να σταθμεύσει αμέσως το μηχάνημα και να σβήσει τον κινητήρα. Παραδείγματα μηνυμάτων ειδοποίησης είναι τα εξής:

  Important: Εάν συνεχίσετε να λειτουργείτε τον κινητήρα ενώ εμφανίζεται μήνυμα απενεργοποίησής του μπορεί να προκαλέσετε βλάβη του.

  1. Εάν η μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU) εντοπίσει σοβαρή βλάβη ή σφάλμα, τότε εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίησης κινητήρα (Σχήμα 40).

   g194667
  2. Σταθμεύστε αμέσως το μηχάνημα και σβήστε τον κινητήρα.

  3. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μήνυμα ενεργού σφάλματος (Active Fault) (Σχήμα 41).

   g194663
  4. Για να δείτε τη λίστα με τα ενεργά σφάλματα πιέστε τα κουμπιά 1 έως 5. νατρέξτε στο Σχήμα 38 στην ενότητα Μηνύματα ειδοποίησης κινητήρα.

   • Για να μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στη λίστα πιέστε τα κουμπιά 1 ή 2.

   • Για να σιγάσετε την ηχητική ειδοποίηση πιέστε το κουμπί 3.

  5. Για έξοδο από τη λίστα ενεργών σφαλμάτων και επιστροφή στην αρχική οθόνη, κουμπί 5. νατρέξτε στο Σχήμα 39 στην ενότητα Μηνύματα ειδοποίησης κινητήρα.

  Λειτουργία του ψεκαστικού

  Για να λειτουργήσετε το ψεκαστικό: γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστικού, εφαρμόστε το μίγμα του προϊόντος στον χώρο εργασίας και καθαρίστε τη δεξαμενή και το σύστημα ψεκασμού. Για να αποφύγετε βλάβη του ψεκαστικού πρέπει να ολοκληρώσετε και τα 3 βήματα διαδοχικά. Για παράδειγμα, μην αναμιγνύετε και προσθέτετε χημικές ουσίες στη δεξαμενή του ψεκαστικού από το βράδυ για να ψεκάσετε το πρωί. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει διαχωρισμών των χημικών ουσιών και πιθανή βλάβη στα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

  Προσοχή

  Οι χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

  • Προτού χειριστείτε χημικές ουσίες διαβάζετε τις οδηγίες στις ετικέτες τους και ακολουθείτε όλες τις υποδείξεις και προφυλάξεις του κατασκευαστή.

  • Κρατάτε τις χημικές ουσίες μακριά από την επιδερμίδα σας. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε σχολαστικά την αντίστοιχη περιοχή με σαπούνι και καθαρό νερό.

  • Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή της χημικής ουσίας.

  Το ψεκαστικό Multi Pro® είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλη αξιοπιστία και αντοχή που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου στα διάφορα σημεία του ψεκαστικού έχουν επιλεγεί διαφορετικά υλικά για συγκεκριμένο λόγο. υτό έγινε διότι δεν υπάρχει ένα μόνο υλικό κατασκευής που είναι ιδανικό για όλες τις πιθανές εφαρμογές.

  Κάποιες χημικές ουσίες είναι πιο δραστικές από τις άλλες και κάθε μία αλληλεπιδρά διαφορετικά με τα διάφορα υλικά κατασκευής. Ορισμένα συστατικά (π.χ. σκόνες διαλύματος, ενεργός άνθρακας) είναι περισσότερο τραχιά και προκαλούν ταχύτερα φθορά εκτριβής. Εάν μια χημική ουσία διατίθεται σε μορφή ή σύνθεση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ψεκαστικού, τότε χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή.

  Όπως πάντα, φροντίζετε να καθαρίζετε σχολαστικά το ψεκαστικό και το σύστημα ψεκασμού μετά από κάθε εφαρμογή. υτό θα εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής και απροβλημάτιστη λειτουργία.

  Note: Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου ψεκασμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή που συνοδεύει το σύστημα.

  Λειτουργίες του ψεκαστικού για ψεκασμό με Ρυθμό εφαρμογής και Χειροκίνητα

  νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate όπου θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

  Πριν από τη λειτουργία

  • Η αρχική οθόνη του InfoCenter

  • Η οθόνη κύριου μενού

  • Οι υπο-οθόνες του κύριου μενού

  • Οι οθόνες σέρβις

  • Οι οθόνες διαγνωστικού ελέγχου

  • Οι οθόνες «About» (Σχετικά)

  Κατά τη λειτουργία

  • Πληκτρολόγηση πληροφοριών για την εργασία

  • Οθόνες περιοχής ψεκασμού του InfoCenter

  • Ειδοποιήσεις του InfoCenter

  Ψεκασμός με το σύστημα ψεκαστικού ExcelaRate

  νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις εξής διαδικασίες:

  Important: Για να εξασφαλίσετε ότι η ανάμιξη του προϊόντος θα παραμείνει η σωστή, χρησιμοποιείτε την ανάδευση κάθε φορά που έχετε διάλυμα στη δεξαμενή.

  Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής.

  1. εβαιωθείτε ότι το σύστημα ψεκασμού είναι βαθμονομημένο για τα ενεργά ακροφύσια ψεκασμού που έχετε επιλέξει. νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

  2. Περιστρέψτε το χειριστήριο του διακόπτη παράκαμψης τμήματος μπούμας στην κλειστή θέση (Σχήμα 42).

   g192607
  3. Μετακινήστε το κουμπί λειτουργίας του ψεκαστικού στη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής (Σχήμα 43).

   g193437
  4. Μετακινήστε το ψεκαστικό στην περιοχή του χλοοτάπητα που θα ψεκάσετε.

  5. Εάν συλλέγετε δεδομένα έκτασης και όγκου ψεκασμού για κάθε χώρο εργασίας, επιλέξτε μια οθόνη υπο-περιοχής (υπο-περιοχή 1 έως 20) για να καταγράψετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες εμβαδού και όγκου. νατρέξτε στην ενότητα «Χρήση οθόνης υπο-περιοχής» στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

   Note: Εάν μετακινηθείτε σε άλλον χώρο εργασίας, τότε πρέπει να επιλέξετε μια άλλη οθόνη υπο-περιοχής για να καταγράψετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες εμβαδού και όγκου.

  6. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τον ενεργό ρυθμό (παροχή) μεταξύ των τιμής του ρυθμού 1 και του ρυθμού 2, τότε από την αρχική οθόνη του InfoCenter πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 για να επιλέξετε το RATE 1 (Ρυθμός 1) ή τα κουμπιά 4 και 5 για να επιλέξετε το RATE 2 (Ρυθμός 2). νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

  7. Μετακινήστε τους διακόπτες τμήματος ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 44).

   g192944
  8. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού και της ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία) (Σχήμα 45).

   g192636
  9. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Γρήγορα (Σχήμα 45).

  10. ναπτύξτε την ταχύτητα που θέλετε και, μετά, μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) για να αρχίσει ο ψεκασμός (Σχήμα 44).

   Note: Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας για να ξεκινήσετε ή διακόψετε την παροχή των χημικών ουσιών προς τα επιλεγμένα τμήματα μπούμας.

  11. Όταν ολοκληρώσετε τον ψεκασμό, μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε όλα τα τμήματα μπούμας ψεκασμού και, μετά μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

   Note: νεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση μεταφοράς και οδηγήστε το ψεκαστικό στον χώρο καθαρισμού.

   Important: Όταν οδηγείτε το ψεκαστικό από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο ή προς τους χώρους στάθμευσης ή καθαρισμού, να ανεβάζετε πάντα τα τμήματα μπούμας μέχρι αυτά να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

  Ψεκασμός στη Χειροκίνητη λειτουργία.

  Note: Σε αυτή τη διαδικασία γίνεται η παραδοχή ότι η αντλία ψεκασμού είναι ενεργοποιημένη. νατρέξτε στο Σχήμα 45 στην ενότητα Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής..

  1. εβαιωθείτε ότι το σύστημα ψεκασμού είναι βαθμονομημένο για τα ενεργά ακροφύσια ψεκασμού που έχετε επιλέξει. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του μηχανήματος.

  2. Μετακινήστε το κουμπί λειτουργίας του ψεκαστικού στη Χειροκίνητη λειτουργία (Σχήμα 46).

   g195516
  3. Γυρίστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας). νατρέξτε στο Σχήμα 44 στην ενότητα Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής..

  4. Ρυθμίστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις στροφές κινητήρα που θέλετε για τον ψεκασμό. νατρέξτε στο Σχήμα 45 στην ενότητα Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής..

  5. Οδηγήστε προς την τοποθεσία ψεκασμού.

  6. Κατεβάστε τα τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού.

  7. Ρυθμίστε τον διακόπτη κάθε απαιτούμενου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία). νατρέξτε στο Σχήμα 44 στην ενότητα Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής..

  8. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να επιτύχετε την πίεση ψεκασμού που υποδεικνύει ο οδηγός επιλογής ακροφυσίου που συνοδεύει το ψεκαστικό (Σχήμα 47).

   g195528
  9. ναπτύξτε την ταχύτητα που θέλετε και, μετά, μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) για να αρχίσει ο ψεκασμός . νατρέξτε στο Σχήμα 44 στην ενότητα Ψεκασμός με τη λειτουργία Ρυθμού εφαρμογής..

   Note: Εάν η δεξαμενή κοντεύει να αδειάσει η ανάδευση μπορεί να δημιουργήσει αφρό μέσα της. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας). Εναλλακτικά, μπορείτε να ρίξετε αντι-αφριστικό παράγοντα στη δεξαμενή.

  10. Όταν ολοκληρώσετε τον ψεκασμό, μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε όλα τα τμήματα μπούμας ψεκασμού και, μετά μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

   Note: Επαναφέρετε τα τμήματα μπούμας στη θέση μεταφοράς και οδηγήστε το ψεκαστικό στον χώρο καθαρισμού.

   Important: Όταν οδηγείτε το ψεκαστικό από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο ή προς τους χώρους στάθμευσης ή καθαρισμού, να ανεβάζετε πάντα τα τμήματα μπούμας μέχρι αυτά να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι τμημάτων μπούμας να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

  Δοκιμή μέτρησης παροχής

  Important: Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να διαθέτετε ένα ογκομετρικό δοχείο συλλογής (κατά προτίμηση με διαβάθμιση ανά 15 mL (1/2 fl. oz)) και ένα χρονόμετρο.

  Προετοιμασία για τη δοκιμή μέτρησης παροχής

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. εβαιωθείτε ότι η δεξαμενή του ψεκαστικού είναι καθαρή. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός του συστήματος ψεκαστικού.

  2. Προσθέστε στη δεξαμενή του ψεκαστικού τουλάχιστον 568 L (150 γαλόνια ΗΠ) καθαρό νερό. νατρέξτε στην ενότητα Πλήρωση της δεξαμενής ψεκασμού.

  3. εβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια που θέλετε να δοκιμάσετε βρίσκονται στην ενεργή θέση (προς τα κάτω).

  4. Στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν λειτουργία ρυθμού εφαρμογής, φροντίστε να γυρίσετε το χειριστήριο του διακόπτη παράκαμψης τμήματος μπούμας στην κλειστή θέση (Σχήμα 48).

   g192607
  5. Στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν λειτουργία ρυθμού εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παράκαμψης τμήματος μπούμας είναι κλειστός (Σχήμα 48).

  6. άλτε χειρόφρενο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.

   Note: φήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί για 10 λεπτά.

  7. Στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ρυθμού εφαρμογής εκτελέστε τα βήματα της ενότητας «Χρήση της δοκιμής ταχύτητας». νατρέξτε στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

   Note: Ρυθμίστε την ταχύτητα προσομοίωσης δοκιμής μεταξύ 4 km/h (2 mph) και 14 km/h (9 mph).

  Εκτέλεση της δοκιμής μέτρησης παροχής

  1. Μετακινήστε τους διακόπτες ψεκασμού τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) για τα τμήματα που θα δοκιμάσετε.

  2. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  4. Εκτελέστε δοκιμή μέτρησης παροχής για 15 δευτερόλεπτα σε 1 από τα ενεργά ακροφύσια ψεκασμού.

   g193177
  5. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση «ργά», απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού και σβήστε τον κινητήρα.

  6. Τοποθετήστε το ογκομετρικό δοχείο σε επίπεδη επιφάνεια και σημειώστε τον όγκο του υγρού (Σχήμα 50).

   Important: Κατά τη μέτρηση της ένδειξης στο ογκομετρικό δοχείο, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.

   Important: Κατά τη μέτρηση της ένδειξης στο ογκομετρικό δοχείο, χρησιμοποιήστε την ένδειξη στο χαμηλότερο σημείο της στάθμης του υγρού.

   Important: κόμα και ένα μικρό σφάλμα στη μέτρηση του όγκου στο ογκομετρικό δοχείο θα επηρεάσει σημαντικά την ακρίβεια της βαθμονόμησης του ψεκαστικού.

   g193829
  7. Συγκρίνετε τον όγκο του νερού στο ογκομετρικό δοχείο με τον όγκο που αντιστοιχεί στο ακροφύσιο στον πίνακα δοκιμής μέτρησης παροχής 15 δευτερολέπτων.

   Πίνακας δοκιμής μέτρησης παροχής 15 δευτερολέπτων

   Χρώμα ακροφυσίουΧιλιοστόλιτρα (ml) σε 15 δευτερόλεπταΟυγγιές (fl. oz.) σε 15 δευτερόλεπτα
   Κίτρινο1896,4
   Κόκκινο37812,8
   Καφέ47316,0
   Γκρίζο56719,2
   Λευκό75725,6
   Μπλε94632,0
   Πράσινο1.41948,0
  8. Εάν όγκος στο ογκομετρικό δοχείο διαφέρει κατά περισσότερο από 7,4 ml (1/4 fl oz) από τον όγκο του ακροφυσίου στο πίνακα μέτρησης παροχής 15 δευτερολέπτων, τότε κάντε ένα από εξής:

   • Εκτελέστε βαθμονόμηση παροχής ή αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ακροφύσια και εκτελέστε βαθμονόμηση παροχής. νατρέξτε στη διαδικασία βαθμονόμησης παροχής στον Οδηγό λογισμικού για τα οχήματα ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 5800-D και 5800-G με σύστημα ψεκασμού ExcelaRate.

   • αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης ή αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ακροφύσια και βαθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης.

  Τοποθέτηση των τμημάτων μπούμας

  Οι διακόπτες ανύψωσης τμήματος μπούμας που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου του ψεκαστικού σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινείτε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας μεταξύ των θέσεων μεταφοράς και ψεκασμού χωρίς να απομακρυνθείτε από το κάθισμα του χειριστή. Όποτε είναι δυνατόν ακινητοποιείτε το μηχάνημα πριν αλλάξετε θέση στα τμήματα μπούμας.

  λλαγής θέσης τμημάτων μπούμας ψεκασμού

  Για να μετακινήσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού εκτελέστε τα εξής βήματα:

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να κατεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

   Note: Περιμένετε μέχρι τα εξωτερικά τμήματα μπούμας να εκταθούν πλήρως στην θέση ψεκασμού.

  Ολοκληρώστε τον ψεκασμό και, μετά, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να συμπτύξετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση μεταφοράς:

  Important: Εάν στο μηχάνημά σας είναι εγκατεστημένο το Κιτ καλύμματος μπούμας μείωσης στροβιλισμού, το Κιτ οριζοντίωσης υπερήχων μπούμας ή και τα δύο, τότε μετακινήστε τα τμήματα μπούμας προς τη θέση μεταφοράς ένα τη φορά.Η ταυτόχρονη μετακίνηση και των δύο τμημάτων μπούμας με εγκατεστημένο κιτ καλυμμάτων ή κιτ οριζοντίωσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα καλύμματα, τους αισθητήρες ή και τα δύο.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να ανεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας μέχρι να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

   Important: Μόλις τα εξωτερικά τμήματα μπούμας φτάσουν στη θέση τους ελευθερώστε τον διακόπτη ανύψωσης τμήματος μπούμας. ν συνεχίσετε να λειτουργείτε τους ενεργοποιητές ενώ έχουν τερματίσει στους μηχανικούς αναστολείς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στους κυλίνδρους ανύψωσης ή/και άλλα υδραυλικά εξαρτήματα.

   g239336

  Important: Για να αποφύγετε βλάβη στον κύλινδρο ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι οι ενεργοποιητές έχουν συμπτυχθεί πλήρως προτού μετακινήσετε το μηχάνημα.

  Χρήση της υποδοχής μεταφοράς των τμημάτων μπούμας

  Το ψεκαστικό διαθέτει υποδοχές μεταφοράς των τμημάτων μπούμας, οι οποίες έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Εάν το τμήμα μπούμας βρίσκεται στη θέση μεταφοράς και έρθει ακούσια σε επαφή με ένα χαμηλό εμπόδιο, τότε μπορείτε να σπρώξετε το τμήμα ή τα τμήματα μπούμας έξω από τις υποδοχές μεταφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τμήματα μπούμας κατεβαίνουν σε σχεδόν οριζόντια θέση προς την πίσω πλευρά του μηχανήματος. ν και σε αυτήν τη θέση τα τμήματα μπούμας δεν κινδυνεύουν να υποστούν ζημιά, πρέπει αμέσως να επανέρχονται στην υποδοχή μεταφοράς.

  Important: Τα τμήματα μπούμας μπορεί να υποστούν ζημιά εάν τα μεταφέρετε σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός της θέσης μεταφοράς «X» μέσα στην υποδοχή μεταφοράς.

  Για να επαναφέρετε τα τμήματα μπούμας στην υποδοχή μεταφοράς, κατεβάστε τα στη θέση ψεκασμού και, μετά, ανεβάστε τα ξανά στη θέση μεταφοράς. Για να αποφύγετε βλάβη στον άξονα του ενεργοποιητή, βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι ανύψωσης έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

  Προφυλάξεις για τη φροντίδα του χλοοτάπητα κατά τη λειτουργία σε ακινησία

  Important: Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν το ψεκαστικό λειτουργεί χωρίς να κινείται, η θερμότητα από τον κινητήρα, το ψυγείο και τον σιγαστήρα μπορεί να βλάψουν το γρασίδι. Η λειτουργίες σε ακινησία περιλαμβάνουν την ανάδευση της δεξαμενής, τον χειροκίνητο ψεκασμό με πιστόλι ή τη χρήση μπούμας βαδίζοντος χειριστή.

  Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

  • ποφεύγετε τον ψεκασμό σε ακινησία υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασία ή/και ξηρασίας, καθώς ο χλοοτάπητας καταπονείται περισσότερο στις συγκεκριμένες περιόδους.

  • ποφεύγετε τη στάθμευση επάνω στον χλοοτάπητα όταν ψεκάζετε σε ακινησία. Εάν είναι δυνατόν σταθμεύετε στους διαδρόμους για τα καρτ του γκολφ.

  • Ελαχιστοποιείτε τον χρόνο που το μηχάνημα μένει ακίνητο αλλά σε λειτουργία πάνω από ένα συγκεκριμένο τμήμα του χλοοτάπητα. Η διάρκεια παραμονής και η θερμοκρασία επηρεάζουν τον βαθμό φθοράς του γρασιδιού.

  • Επιλέγετε, όσο είναι δυνατόν, τις χαμηλότερες στροφές κινητήρα που επιτυγχάνουν την πίεση και την παροχή που θέλετε. υτό ελαχιστοποιεί την παραγόμενη θερμότητα και την ταχύτητα του θερμού αέρα από τον ανεμιστήρα ψύξης.

  • φήνετε τη θερμότητα να διαφεύγει προς τα πάνω από το διαμέρισμα του κινητήρα, ανασηκώνοντας τα συγκροτήματα καθισμάτων (όταν εργάζεστε σε ακινησία), ώστε να μην διαφεύγει εξαναγκασμένα από την κάτω πλευρά.

  Συμβουλές για τον ψεκασμό

  • Μην ψεκάζετε ξανά περιοχές που έχετε ψεκάσει ήδη.

  • Ελέγχετε για φραγμένα ακροφύσια. ντικαθιστάτε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα ακροφύσια.

  • Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας για να διακόψετε την παροχή του ψεκαστικού, προτού απενεργοποιήσετε το ψεκαστικό. Μετά τη διακοπή, χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού για να διατηρήσετε τις στροφές του κινητήρα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η ανάδευση.

  • Θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν ενεργοποιείτε τα τμήματα μπούμας ενώ το ψεκαστικό κινείται.

  πόφραξη ακροφυσίου

  Εάν ένα ακροφύσιο φράξει ενώ ψεκάζετε μπορείτε να το καθαρίσετε ως εξής:

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  3. φαιρέστε το φραγμένο ακροφυσίου και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα ψεκαστήρι νερού και μια οδοντόβουρτσα.

  4. Εγκαταστήστε το ακροφυσίου.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού στη θέση Νεκρά.

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν υπάρχει).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • φού τελειώσετε την εργασία της ημέρας με το μηχάνημα, ξεπλύνετε όλα τα υπολείμματα χημικής ουσίας από τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος και φροντίστε το σύστημα να εκπλυθεί και αδρανοποιηθεί τρεις φορές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και ότι όλες οι βαλβίδες έχουν εναλλαχθεί 3 φορές από κλειστές σε ανοικτές. νατρέξτε στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • φήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

  • Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης σφιγμένα.

  • ντικαταστήστε όλες τις ετικέτες που έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή χαθεί.

  Καθαρισμός του ψεκαστικού

  Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Note: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Το πλύσιμο του μηχανήματος ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Καθαρισμός του συστήματος ψεκαστικού

  ποστράγγιση της δεξαμενής

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εντοπίστε τη βαλβίδα αποστράγγισης δεξαμενής στο πίσω, αριστερό φτερό του μηχανήματος (Σχήμα 52).

   Note: Η βαλβίδα αποστράγγισης είναι στερεωμένη στην αντίστοιχη βάση που υπάρχει στο πίσω, αριστερό φτερό.

   g191084
  3. νασηκώστε τη βάνα μέχρι οι πείροι στερέωσής της να «ξεκουμπώσουν» από τη βάση και μετακινήστε τη βάνα προς τα πίσω (Σχήμα 53A).

   g191083
  4. Ευθυγραμμίστε το στόμιο της βάνας της με το δοχείο αποστράγγισης και στρίψτε τη λαβή της στην ανοικτή θέση (Σχήμα 53B).

  5. Όταν η δεξαμενή αδειάσει τελείως, στρίψτε τη λαβή της βάνας αποστράγγισης στην κλειστή θέση και στερεώστε την στη βάση της (Σχήμα 53B και Σχήμα 53A).

   Important: πορρίψτε τις χημικές ουσίες από τη δεξαμενή του ψεκαστικού τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς και τις υποδείξεις του κατασκευαστή του υλικού.

  Καθαρισμός εσωτερικών εξαρτημάτων του ψεκαστικού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το ψεκαστικό. Κατά τη διαδικασία έκπλυσης, αυξήστε τις στροφές της αντλίας ώστε να ανοίξει η βαλβίδα εκτόνωσης και να ξεπλύνει τις βαλβίδες και τους εύκαμπτους σωλήνες από υγρά υπολείμματα.
 • Important: Για τον καθαρισμό του ψεκαστικού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό.

  Important: Μετά από κάθε χρήση πρέπει πάντα να αποστραγγίζετε και να ξεπλένετε το ψεκαστικό, περιλαμβάνοντας τυχόν εγκατεστημένα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού. ν δεν ξεπλύνετε και καθαρίσετε το ψεκαστικό, οι χημικές ουσίες μπορεί να στεγνώσουν και να φράξουν τις γραμμές, τις βαλβίδες τους κορμούς των ακροφυσίων, την αντλία και άλλα εξαρτήματα.

  Η Toro συνιστά τη χρήση του εγκεκριμένου Κιτ καθαρισμού και έκπλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Note: Στις παρακάτω υποδείξεις και οδηγίες γίνεται η παραδοχή ότι δεν έχει εγκατασταθεί το κιτ έκπλυσης της Toro.

  Καθαρίζετε το σύστημα ψεκασμού και όλα τα εγκατεστημένα εξαρτήματα ψεκασμού μετά από κάθε εργασία ψεκασμού. Για να καθαρίσετε σωστά το σύστημα ψεκασμού κάντε τα εξής:

  • Ολοκληρώστε 3 ξεχωριστούς κύκλους έκπλυσης.

  • Χρησιμοποιήστε τα υλικά καθαρισμού και αδρανοποίησης που συνιστούν οι κατασκευαστές των χημικών ουσιών.

  • Στην τελευταία έκπλυση, χρησιμοποιήστε φρέσκο, καθαρό νερό (και όχι μέσα καθαρισμού ή αδρανοποίησης).

  1. Προσθέστε στη δεξαμενή τουλάχιστον 190 L (50 γαλόνια ΗΠ) καθαρό νερό και κλείστε το κάλυμμα

   Note: Μπορείτε να προσθέσετε μέσα καθαρισμού/αδρανοποίησης στο νερό, αν χρειάζεται. Στην τελευταία έκπλυση, χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο, καθαρό νερό.

  2. Κατεβάστε τα τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού.

  3. άλτε μπροστά τον κινητήρα, μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) και μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις υψηλές στροφές κινητήρα.

  4. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  5. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να αυξήσετε την πίεση σε υψηλή τιμή.

  6. Μετακινήστε κάθε διακόπτη τμήματος μπούμας και τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  7. Ελέγξτε τα ακροφύσια, για να βεβαιωθείτε ότι ψεκάζουν σωστά.

  8. φήστε όλο το νερό στη δεξαμενή να ψεκαστεί από τα ακροφύσια.

  9. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη ανάδευσης και αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και σβήστε τον κινητήρα.

  10. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 9 τουλάχιστον 2 ακόμα φορές για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψεκασμού έχει καθαρίσει εντελώς.

   Important: Πρέπει πάντα να ολοκληρώνετε 3 πλήρεις κύκλους έκπλυσης ώστε να εξασφαλίζετε ότι το σύστημα και τα εξαρτήματα ψεκασμού έχουν καθαρίσει εντελώς και να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών σύστημα.

  Καθαρισμός εξωτερικών εξαρτημάτων του ψεκαστικού

  1. Καθαρίστε τα φίλτρα αναρρόφησης και κατάθλιψης. νατρέξτε στις ενότητες Καθαρισμός φίλτρου αναρρόφησης και Καθαρισμός φίλτρου κατάθλιψης.

   Important: Εάν χρησιμοποιήσατε χημικές ουσίες διαλυμάτων σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο σήτας που υπάρχει μετά από κάθε δεξαμενή.

  2. Με ένα λάστιχο και καθαρό νερό ξεπλύνετε τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού.

  3. φαιρέστε τα ακροφύσια και καθαρίστε τα με το χέρι.

   Note: ντικαταστήστε τα ακροφύσια που έχουν φθορές ή βλάβες.

   Note: Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει προαιρετικά φίλτρα ακροφυσίων, τότε καθαρίστε τα προτού εγκαταστήσετε τα ακροφύσια. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός του φίλτρου ακροφυσίων.

  Καθαρισμός φίλτρου αναρρόφησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης.Καθαρίζετε το φίλτρο αναρρόφησης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο επάνω μέρος της δεξαμενής του ψεκαστικού, αφαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ του μεγάλου εύκαμπτου σωλήνα που έρχεται από το περίβλημα φίλτρου (Σχήμα 54).

   g033577
  3. φαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ από το περίβλημα του φίλτρου (Σχήμα 54).

  4. Τραβήξτε το φίλτρο σήτας έξω από το περίβλημα του φίλτρου στη δεξαμενή (Σχήμα 55).

   g033578
  5. Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  6. Τοποθετήστε το φίλτρο αναρρόφησης στο περίβλημα φίλτρου μέχρι να εφαρμόσει πλήρως.

  7. Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ του με το περίβλημα του φίλτρου στην άνω πλευρά της δεξαμενής και στερεώστε το ρακόρ και το περίβλημα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στην ενότητα 2.

  Καθαρισμός φίλτρου κατάθλιψης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε το φίλτρο κατάθλιψης.Καθαρίζετε το φίλτρο κατάθλιψης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο κατάθλιψης (Σχήμα 56).

   g028235
  3. Περιστρέψτε την τάπα αποστράγγισης αριστερόστροφα και αφαιρέστε την από το ποτήρι του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 56).

   Note: φήστε το ποτήρι να αδειάσει τελείως.

  4. Περιστρέψτε το ποτήρι αριστερόστροφα και αφαιρέστε την κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 56).

  5. φαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 56).

  6. Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  7. Ελέγξτε την τσιμούχα της τάπας αποστράγγισης (βρίσκεται μέσα στο ποτήρι) και την τσιμούχα του ποτηριού (βρίσκεται μέσα στην κεφαλή του φίλτρου) για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 56).

   Important: ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες τσιμούχες της τάπας, του ποτηριού ή και των δύο.

  8. Εφαρμόστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης μέσα στην κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 56).

   Note: εβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου εφάρμοσε καλά στην κεφαλή του φίλτρου.

  9. ιδώστε το ποτήρι στην κεφαλή του φίλτρου και σφίξτε το με το χέρι (Σχήμα 56).

  10. Εγκαταστήστε την τάπα αποστράγγισης στο ρακόρ που υπάρχει στην κάτω πλευρά του ποτηριού και σφίξτε την τάπα με το χέρι (Σχήμα 56).

  Καθαρισμός του φίλτρου ακροφυσίων

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε το ακροφύσιο από την κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 57).

   g209504
  3. φαιρέστε το φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 57).

  4. Καθαρίστε το φίλτρο ακροφυσίων με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  5. Εγκαταστήστε το φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 57).

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  6. Εγκαταστήστε το ακροφύσιο στην κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 57).

  Προστασία συστήματος ψεκασμού από παγετό/διάβρωση

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Προστατέψτε από παγετό/διάβρωση το σύστημα ψεκασμού στο τέλος των εργασιών της ημέρας.
 • Προδιαγραφή αντιπηκτικού/αντιδιαβρωτικού

  Προδιαγραφή αντιπηκτικού/αντιδιαβρωτικού: «μη τοξικό αντιπηκτικό RV» προπυλενογλυκόλης με αναστολέα διάβρωσης

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο προπυλενογλυκόλη με αναστολέα διάβρωσης. Μη χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένη προπυλενογλυκόλη. Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό με βάση την αιθυλενογλυκόλη.Μη χρησιμοποιείτε προπυλενογλυκόλη με διαλυτές αλκοόλες (μεθανόλη, αιθανόλη ή ισοπροπανόλη) ή προσθήκη άλμης.

  Προετοιμασία του αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Προσθέστε το αντιπαγωτικό/αντιδιαβρωτικό στη δεξαμενή ως εξής:

   • Για έτοιμο προς χρήση (αραιωμένο) αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης—προσθέστε 10 γαλόνια αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης στη δεξαμενή.

   • Για συμπυκνωμένο αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης εκτελέστε τα εξής βήματα:

    1. Προσθέστε 10 γαλόνια μίγμα αντιπηκτικού RV προπυλενογλυκόλης και νερού στη δεξαμενή του ψεκαστικού. Προετοιμάστε το μίγμα του αντιπηκτικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για συγκέντρωση κατάλληλη τουλάχιστον για θερμοκρασία -45°C.

     Important: Για τον καθαρισμό του ψεκαστικού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό.

    2. άλτε μπροστά τον κινητήρα και μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

    3. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα.

    4. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

     φήστε το διάλυμα αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού και νερού να κυκλοφορήσει επί 3 λεπτά ή περισσότερο.

  Ψεκασμός του αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού

  Συνιστώμενο εργαλείο: ένα διάφανο δοχείο συλλογής.

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα στον χώρο αποστράγγισης και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

  3. Μετακινήστε τους διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος μπούμας και τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  4. φήστε το σύστημα ψεκασμού να ψεκάσει μέχρι το αντιπαγωτικό/αντιδιαβρωτικό να βγει από τα ακροφύσια.

   Note: Τα περισσότερα αντιπηκτικά RV προπυλενογλυκόλης έχουν ροζ χρώμα. Χρησιμοποιήστε το δοχείο συλλογής για να πάρετε δείγμα ψεκαζόμενου υγρού από διάφορα ακροφύσια.

  5. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας, τους 3 διακόπτες τμήματος μπούμας, τον διακόπτη ανάδευσης, τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού και σβήστε το κινητήρα.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  Για τη μεταφορά του μηχανήματος σε μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιήστε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στις υποδοχές μεταφοράς τους.

  • Προσδέστε με ασφάλεια το μηχάνημα στο όχημα μεταφοράς. Στα Σχήμα 58 και Σχήμα 59 φαίνονται τα σημεία πρόσδεσης του μηχανήματος.

   g239411
   g239412

  Ρυμούλκηση του ψεκαστικού

  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορείτε να ρυμουλκήσετε το ψεκαστικό για μικρές αποστάσεις και αφού ανοίξετε τη βαλβίδα ρυμούλκησης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη διαδικασία λειτουργίας.

  Προειδοποίηση

  Η ρυμούλκηση σε υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου και να προκαλέσει τραυματισμό.

  Μην ρυμουλκείτε ποτέ το ψεκαστικό με ταχύτητα μεγαλύτερη από 4,8 kph (3 mph).

  Η ρυμούλκηση του ψεκαστικού πρέπει να γίνεται από 2 άτομα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε το μηχάνημα σε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεταφέρετέ το με φορτηγό ή τρέιλερ. νατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά του μηχανήματος.

  1. φήστε το σύστημα καυσαερίων να κρυώσει εντελώς.

  2. φαιρέστε την ποδιά αμαξώματος. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  3. Για να ανοίξετε τη βαλβίδα ρυμούλκησης περιστρέψτε την κατά (Σχήμα 60) 90° προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

   g187500

   Important: Εάν δεν ανοίξετε τη βαλβίδα ρυμούλκησης προτού ρυμουλκήσετε το ψεκαστικό θα προκαλέσετε βλάβη στο σύστημα μετάδοσης.

  4. Δέστε το σκοινί ρυμούλκησης στο πλαίσιο. νατρέξτε στα εμπρός και πίσω σημεία ρυμούλκησης (Σχήμα 61 και Σχήμα 62).

   g002213
   g002214
  5. Λύστε το χειρόφρενο.

  6. Ρυμουλκήστε το ψεκαστικό με ταχύτητα μικρότερη από 4,8 kph (3 mph).

  7. Όταν τελειώσετε, κλείστε τη βαλβίδα ρυμούλκησης και σφίξτε τη με ροπή 7 έως 11 N∙m.

   Important: Προτού επαναφέρετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εγκαταστήστε την ποδιά αμαξώματος. νατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της ποδιάς αμαξώματος.

  Συντήρηση

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από τον σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε το πεντάλ του γκαζιού στη θέση Νεκρά.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν υπάρχει).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Η συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και έλεγχος του μηχανήματος θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  • Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, καθαρίστε και ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό. νατρέξτε στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψεκασμού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές για εσάς, τους παρευρισκόμενους, την πανίδα, την χλωρίδα, το έδαφος ή άλλα αντικείμενα.

   • Διαβάζετε προσεκτικά και ακολουθείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες στις συσκευασίες των χημικών ουσιών και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών (MSDS) για όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται και προστατευθείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών.

   • Προστατεύετε πάντα το δέρμα σας όταν βρίσκεστε κοντά σε χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες, περιλαμβανομένων των εξής:

    • γυαλιά ασφαλείας ή/και προσωπίδα

    • φόρμα προστασίας από χημικές ουσίες

    • αναπνευστήρα ή μάσκα με φίλτρο

    • γάντια αντοχής σε χημικές ουσίες

    • ελαστικές γαλότσες ή άλλα αντιολισθητικά υποδήματα

    • μια αλλαξιά καθαρά ρούχα, σαπούνι ή απορρυπαντικό και πετσέτες μιας χρήσης για καθαρισμό

   • Εάν οι πληροφορίες ασφαλείας έναντι χημικών ουσιών δεν είναι διαθέσιμες, αρνηθείτε να χειριστείτε ή να εργαστείτε με το ψεκαστικό.

   • Μη γεμίζετε, μη βαθμονομείτε και μην καθαρίζετε το μηχάνημα όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

   • Να χειρίζεστε τις χημικές ουσίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.

   • Έχετε καθαρό νερό διαθέσιμο, ειδικά όταν γεμίζετε τη δεξαμενή ψεκασμού.

   • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν εργάζεστε κοντά σε χημικές ουσίες.

   • Μην καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού φυσώντας τα με αέρα, ούτε να τα τοποθετείτε στο στόμα σας.

   • Μετά την εργασία με τις χημικές ουσίες και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να πλένετε πάντα τα χέρια σας και τα μέρη που εκτέθηκαν.

   • Οι χημικές ουσίες και οι αναθυμιάσεις τους είναι επικίνδυνες. Ποτέ μην εισέρχεστε στη δεξαμενή, ούτε να βάζετε το κεφάλι σας μέσα ή πάνω από το άνοιγμά της.

  • Για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο σύνολό του, διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, φροντίστε να μην συσσωρεύεται γράσο, χημικές ουσίες, γρασίδι, φύλλα και σκόνης στον χώρο του κινητήρα.

  • Εάν πρέπει να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για να πραγματοποιήσετε κάποια εργασία ρύθμισης στο πλαίσιο της συντήρησης, κρατήστε τα χέρια, τα πόδια, τα ρούχα και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη. Φροντίστε να μην είναι κανένας κοντά.

  • Μη ρυθμίζετε την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την ακρίβεια, αναθέστε τον έλεγχο της ταχύτητας πορείας σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  • Εάν απαιτούνται επισκευές μεγάλης έκτασης ή χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  • Η τροποποίηση του μηχανήματος με οποιονδήποτε τρόπο ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία, την απόδοση, την αντοχή ή τη χρήση του και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε τον ιμάντα ανεμιστήρα/εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρου λαδιού του κινητήρα.
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα (συμπεριλ. συνθετικό λάδι)
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • λλάξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.
 • Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Για να διασφαλίσετε την κατάλληλη απόδοση και μακροζωία του ψεκαστικού , ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας του:
 • Μετά τις πρώτες 200 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρός τροχών.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής.
 • Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης.Καθαρίζετε το φίλτρο αναρρόφησης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Καθαρίστε το φίλτρο κατάθλιψης.Καθαρίζετε το φίλτρο κατάθλιψης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα.Το σέρβις του φίλτρου αέρα πρέπει να γίνεται πιο συχνά σε περίπτωση χρήσης σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή άμμο.
 • Ελέγξτε το λάδι κινητήρα.Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και το δοχείο διαστολής στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το ψεκαστικό. Κατά τη διαδικασία έκπλυσης, αυξήστε τις στροφές της αντλίας ώστε να ανοίξει η βαλβίδα εκτόνωσης και να ξεπλύνει τις βαλβίδες και τους εύκαμπτους σωλήνες από υγρά υπολείμματα.
 • Προστατέψτε από παγετό/διάβρωση το σύστημα ψεκασμού στο τέλος των εργασιών της ημέρας.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε την αντλία.
 • Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.
 • Γρασάρετε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης.
 • Γρασάρετε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης.
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Λιπάνετε τις αρθρωτές βάσεις μπούμας.
 • ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.Να αντικαθιστάτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης.
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και τη φθορά των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τον ιμάντα ανεμιστήρα/εναλλάκτη.
 • Κάθε 200 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρου λαδιού του κινητήρα.λλάζετε το φίλτρο συχνότερα εάν το μηχάνημα λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες.
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα (συμπεριλ. συνθετικό λάδι)λλάζετε το λάδι συχνότερα εάν το μηχάνημα λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες.
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρός τροχών.
 • Επιθεωρήστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις τους για φθορές και σωστή σύσφιξη.
 • Καθαρίστε τα πτερύγια του ψυγείου.
 • Καθαρίστε το ροόμετρο(συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Κάθε 400 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν του άξονα ενεργοποιητή.
 • Εκτελέστε την ετήσια συντήρηση του κινητήρα.
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο καυσίμου.
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρός τροχών.
 • Ελέγξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.
 • Ελέγξτε το ψυκτικό υγρό (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.
 • Επιθεωρήστε τους δακτυλίους O-ring στα συγκροτήματα βαλβίδων και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.
 • λλάξτε το φίλτρο αναρρόφησης.
 • λλάξτε το φίλτρο κατάθλιψης.
 • Επιθεωρήστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.
 • Επιθεωρήστε τα διαφράγματα της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Επιθεωρήστε τις ανεπίστροφες βαλβίδες της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Ελέγξτε τη βαλβίδα PCV.
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε χρόνο
 • αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης.
 • Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησης

  Για την εβδομάδα:

  Δευτέρα

  Τρίτη

  Τετάρτη

  Πέμπτη

  Παρασκευή

  Σάββατο

  Κυριακή

  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και του χειρόφρενου.

         

  Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη κλειδώματος νεκράς.

         

  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.

         

  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.

         

  Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.

         

  Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.

         

  Επιθεωρήστε το φίλτρο αέρα.

         

  Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα υλικά στο ψυγείο και τον ψύκτη λαδιού.

         

  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.

         

  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.

         

  Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.

         

  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.

         

  Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος και των άλλων υγρών για βλάβες, τσακίσματα ή φθορές.

         

  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.

         

  Ελέγξτε τη λειτουργία του γκαζιού.

         

  Καθαρίστε το φίλτρο σήτας αναρρόφησης.

         

  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια1.

         

  Πλύνετε το μηχάνημα.

         

  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.

         

  1μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΣτοιχείοΗμερομηνίαΠληροφορίες
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Προσοχή

  Εάν αφήσετε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε σοβαρά εσείς ή διερχόμενοι.

  φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  νύψωση του ψεκαστικού

  Όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία για τακτική συντήρηση ή/και διαγνωστικό έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω τροχοί του ψεκαστικού απέχουν 25 mm (1") από το έδαφος και ότι ο οπίσθιος άξονας στηρίζεται σε τρίποδες στήριξης.

  Κίνδυνος

  Όταν το ψεκαστικό στηρίζεται σε γρύλο δεν είναι σταθερό και μπορεί να γλιστρήσει από αυτό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οποιουδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτό.

  • φαιρείτε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού κατεβείτε από το ψεκαστικό.

  • κινητοποιείτε τα ελαστικά με τάκους όταν το ψεκαστικό στηρίζεται σε γρύλο.

  • Στηρίζετε το μηχάνημα με τρίποδες στήριξης.

  Το εμπρός σημείο ανύψωσης του ψεκαστικού βρίσκεται κάτω από τον εμπρός άξονα, ακριβώς κάτω από τα φύλλα σούστας (Σχήμα 63).

  g203110

  Το πίσω σημείο ανύψωσης του ψεκαστικού βρίσκεται στο σημείο όπου στηρίζονται οι μπούμες (Σχήμα 64).

  g203111

  Πρόσβαση στον κινητήρα

  φαίρεση της εμπρός θερμομόνωσης

  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. νυψώστε την εμπρός και πίσω πλευρά του μηχανήματος και στηρίξτε το με τρίποδες στήριξης. νατρέξτε στην ενότητα νύψωση του ψεκαστικού.

  3. φαιρέστε τα 6 εξαγωνικά μπουλόνια και τις 6 ροδέλες που στερεώνουν την εμπρός θερμομόνωση στο πλαίσιο και αφαιρέστε την (Σχήμα 65).

   Note: Φυλάξτε τα μπουλόνια, τις ροδέλες και τη θερμομόνωση για την εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση της εμπρός θερμομόνωσης.

   g028168

  Εγκατάσταση της εμπρός θερμομόνωσης

  1. Ευθυγραμμίστε την πίσω φλάντζα της θερμομόνωσης πάνω στην εμπρός φλάντζα της πίσω θερμομόνωσης (Σχήμα 66).

   g028177
  2. Ευθυγραμμίστε τις οπές της εμπρός θερμομόνωσης με τις οπές με σπείρωμα που υπάρχουν στο πλαίσιο (Σχήμα 66).

  3. Στερεώστε την εμπρός θερμομόνωση στο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας τα 6 εξαγωνικά μπουλόνια και τις 6 ροδέλες (Σχήμα 66) που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση της εμπρός θερμομόνωσης.

  4. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  5. φαιρέστε τα τρίποδα στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα.

  φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος

  1. φαιρέστε τα 5 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (5/16" x 7/8") και τις 5 ροδέλες (5/16") που στερεώνουν το πίσω μέρος της ποδιάς αμαξώματος στο πλαίσιο του μηχανήματος (Σχήμα 67).

   Note: Φυλάξτε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τις ροδέλες για την εγκατάσταση στο βήμα 5 της ενότητας Εγκατάσταση της ποδιάς αμαξώματος.

   g189584g189585
  2. φαιρέστε τα 4 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (5/16") από τα μπουλόνια και την καρόβιδα που ασφαλίζουν τις γλωττίδες στερέωσης της ποδιάς αμαξώματος στις βάσεις κινητήρα του μηχανήματος (Σχήμα 68).

   Note: Μην αφαιρέσετε τα μπουλόνια από το μηχάνημα. Φυλάξτε τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης για την εγκατάσταση στο βήμα 3 της ενότητας Εγκατάσταση της ποδιάς αμαξώματος.

   g189583
  3. φαιρέστε τις γλωττίδες στερέωσης από τα μπουλόνια που ασφαλίζουν την ποδιά αμαξώματος στις βάσεις κινητήρα.

  4. φαιρέστε την ποδιά αμαξώματος από το μηχάνημα (Σχήμα 67 και Σχήμα 68).

  Εγκατάσταση της ποδιάς αμαξώματος

  1. Ευθυγραμμίστε την ποδιά αμαξώματος με το κάτω πλαίσιο του μηχανήματος. νατρέξτε στο Σχήμα 68 στην ενότητα φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  2. Εφαρμόστε τις γλωττίδες στερέωσης της ποδιάς αμαξώματος στα μπουλόνια και την καρόβιδα που υπάρχουν στις βάσεις κινητήρα του μηχανήματος. νατρέξτε στο Σχήμα 68 στην ενότητα φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  3. Εγκαταστήστε την ποδιά αμαξώματος στις βάσεις κινητήρα και τα μπουλόνια (Σχήμα 68) χρησιμοποιώντας τα 4 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (5/16") που αφαιρέσατε στο βήμα 2 της ενότητας φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  4. Ευθυγραμμίστε τις οπές που υπάρχουν στην πίσω πλευρά της ποδιάς αμαξώματος με τις οπές που υπάρχουν στο πλαίσιο. νατρέξτε στο Σχήμα 67 στην ενότητα φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  5. Εγκαταστήστε το πίσω μέρος της ποδιάς αμαξώματος στο πλαίσιο (Σχήμα 67) χρησιμοποιώντας τα 5 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (5/16") και τις 5 ροδέλες (5/16") που αφαιρέσατε στο βήμα 1 της ενότητας φαίρεση της ποδιάς αμαξώματος.

  6. Σφίξτε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια με ροπή 1129 έως 1582 N∙cm.

  φαίρεση της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος

  1. φαιρέστε τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής που συγκρατούν τη θυρίδα πρόσβασης βάσης καθίσματος (Σχήμα 69).

   g032998
  2. φαιρέστε τη θυρίδα πρόσβασης βάσης καθίσματος από το μηχάνημα (Σχήμα 69).

  Εγκατάσταση της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος

  1. Ευθυγραμμίστε τις οπές της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος με τις οπές που υπάρχουν στη βάση του καθίσματος (Σχήμα 69).

  2. Στερεώστε τη θυρίδα πρόσβασης στη βάση του καθίσματος με τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (Σχήμα 69) που αφαιρέσατε στο βήμα 1 της ενότητας φαίρεση της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος.

  3. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 1975 έως 2542 N∙cm.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα της αντλίας ψεκασμού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε την αντλία.
 • Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.
 • Τύπος γράσου: Mobil XHP 461.

  1. Σκουπίστε και καθαρίστε τα 2 γρασαδοράκια προέκτασης (Σχήμα 70).

   g204693
  2. Διοχετεύστε γράσο στο γρασαδοράκι προέκτασης (Σχήμα 70).

  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

  Γρασάρισμα συστημάτων διεύθυνσης και ανάρτησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης.
 • Γρασάρετε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης.
 • Τύπος γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2 Το γράσο Toro Premium All-Purpose Grease διατίθεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Toro.

  • Κύλινδρος κρεμαγιέρας—2 γρασαδοράκια στο άκρο κάθε άξονα του κυλίνδρου

  • κρόμπαρο κρεμαγιέρας—2 γρασαδοράκια στο άκρο κάθε ακρόμπαρου

  • Άρθρωση περιστροφής—2 γρασαδοράκια σε κάθε πλευρά του μηχανήματος

  1. Σκουπίστε και καθαρίστε τα γρασαδοράκια (Σχήμα 71 και Σχήμα 72).

  2. Διοχετεύστε γράσο στα γρασαδοράκια (Σχήμα 71 και Σχήμα 72).

  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

   Note: Οι θέσεις για τα γρασαδοράκια φαίνονται στο Σχήμα 71.

  g187456
  g187457

  Γρασάρισμα αρθρωτών βάσεων μπούμας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Λιπάνετε τις αρθρωτές βάσεις μπούμας.
 • Important: Εάν πλύνετε με νερό τις αρθρωτές βάσεις μπούμας, απομακρύνετε όλο το νερό και τα υπολείμματα από το συγκρότημα της αρθρωτής βάσης και απλώστε καινούριο γράσο.

  Τύπος γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Σκουπίστε τα γρασαδοράκια έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ξένων αντικειμένων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής.

  2. Διοχετεύστε γράσο στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής που υπάρχει σε κάθε γρασαδοράκι (Σχήμα 73).

   g002014
  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

  4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο άξονα της μπούμας.

  Γρασάρισμα ρουλεμάν άξονα ενεργοποιητή

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν του άξονα ενεργοποιητή.
 • Τύπος γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού.

  2. φαιρέστε την κοπίλια από τον πείρο ασφαλείας (Σχήμα 74).

  3. νεβάστε το τμήμα μπούμας, αφαιρέστε τον πείρο ασφαλείας και κατεβάστε αργά το τμήμα μπούμας στο έδαφος (Σχήμα 74).

  4. Ελέγξτε τον πείρο ασφαλείας για φθορές και αντικαταστήστε τον, αν είναι απαραίτητο.

   g013780
  5. Περιστρέψτε το ρουλεμάν του άκρου του άξονα και απλώστε γράσο μέσα στο ρουλεμάν (Σχήμα 75).

   Note: Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

   g002015
  6. νυψώστε το τμήμα μπούμας ώστε να ευθυγραμμιστεί ο άξονας περιστροφής με τον άξονα του ενεργοποιητή.

  7. Στηρίξτε το τμήμα μπούμας και περάστε τον πείρο ασφαλείας μέσα από τον άξονα περιστροφής της μπούμας και τον άξονα του ενεργοποιητή (Σχήμα 74).

  8. Με τον πείρο στη θέση του, ελευθερώστε το τμήμα μπούμας και ασφαλίστε τον πείρο ασφαλείας με την κοπίλια που αφαιρέσατε προηγουμένως.

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 8 για το ρουλεμάν του άξονα του ενεργοποιητή στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα.

  Έλεγχος του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα.Το σέρβις του φίλτρου αέρα πρέπει να γίνεται πιο συχνά σε περίπτωση χρήσης σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή άμμο.
  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Σηκώστε το κάθισμα του συνεπιβάτη και εφαρμόστε τη ράβδο στήριξης στην αντίστοιχη υποδοχή.

  3. Καθαρίστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης και τον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 76).

   g028188
  4. Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα (Σχήμα 76).

   Note: ντικαταστήστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης και τον κορμό του φίλτρου αέρα εάν έχουν φθορές.

  5. Πιέστε τη βαλβίδα εξαγωγής σκόνης για να την καθαρίσετε από χώμα, σκόνη και υπολείμματα (Σχήμα 76).

  6. Ξεσφίξτε τα 2 μάνδαλα που ασφαλίζουν το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης στον κορμό του φίλτρου αέρα.

  7. Ελέγξτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα για υπερβολική συσσώρευση σκόνης, χώματος και υπολειμμάτων (Σχήμα 76).

   Note: ν το στοιχείο του φίλτρου αέρα είναι βρόμικο μην το καθαρίσετε. ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα αν είναι βρόμικο.

  8. Εγκαταστήστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης στον κορμό του φίλτρου αέρα και ασφαλίστε το με τα 2 μάνδαλα (Σχήμα 76).

   Note: εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαγωγής σκόνης ευθυγραμμίζεται μεταξύ των θέσεων «ώρα 5» και «ώρα 7», κοιτώντας το από το άκρο.

  9. Κατεβάστε το κάθισμα του συνεπιβάτη.

  ντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.Να αντικαθιστάτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης.
  1. Εάν τοποθετείτε καινούριο φίλτρο, επιθεωρήστε το καινούριο στοιχείο του φίλτρου αέρα για ζημιές που τυχόν υπέστη κατά τη μεταφορά, ελέγχοντας το άκρο στεγανοποίησης του φίλτρου.

   Important: Μην εγκαταστήσετε το φίλτρο αν έχει φθαρεί.

  2. Καθαρίστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης και τον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 76).

  3. Σηκώστε το δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού και αποσυνδέστε το από τη βάση του (Σχήμα 77).

   g032541
  4. Ξεσφίξτε τα 2 μάνδαλα που ασφαλίζουν το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης στον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 77).

  5. Σύρετε προσεκτικά το παλιό στοιχείο φίλτρου αέρα έξω από τον κορμό του φίλτρου αέρα ώστε να μην σηκωθεί σκόνη.

   Note: ποφύγετε να χτυπήσετε το στοιχείο του φίλτρου στον κορμό του φίλτρου αέρα.

  6. Καθαρίστε το εσωτερικό του προστατευτικού πώματος κατά της σκόνης , του κορμού του φίλτρου αέρα και της βαλβίδας εξαγωγής σκόνης με νωπό πανί ή στουπί (Σχήμα 76 και Σχήμα 77).

  7. Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα στον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 77).

   Note: Φροντίστε το φίλτρο να εφαρμόσει πλήρως στον κορμό του φίλτρου αέρα, πιέζοντας το εξωτερικό χείλος του στοιχείου του φίλτρου ενώ το τοποθετείτε. Μην ασκείτε πίεση στην εύκαμπτη, κεντρική επιφάνεια του φίλτρου.

  8. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στον κορμό του φίλτρου αέρα και ασφαλίστε το με τα 2 μάνδαλα (Σχήμα 77).

   Note: εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαγωγής σκόνης ευθυγραμμίζεται μεταξύ θέσεων «ώρα 5» και «ώρα 7», κοιτώντας το από το άκρο (Σχήμα 77).

  9. Ευθυγραμμίστε το δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού με τη βάση του και εφαρμόστε το σφικτά (Σχήμα 77).

   Important: εβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εκτόνωσης πίεσης κατευθύνεται προς τα εμπρός και κάτω και ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού κατευθύνεται προς τα πίσω, όπως φαίνεται στο Σχήμα 77.

  10. Κατεβάστε το κάθισμα του συνεπιβάτη.

  Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα

  • Τύπος λαδιού: ταξινόμηση απόδοσης API: SJ ή υψηλότερη.

  • Ιξώδες λαδιού: ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα ιξώδους λαδιού κινητήρα.

   Πίνακας ιξώδους λαδιού κινητήρα

   Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντοςΙξώδες λαδιού
   Άνω των 25°CSAE30, SAE10W-30 ή SAE15W-40
   0°C έως 25°CSAE20 ή SAE10W-30
   0°C έως 20°CSAE10W ή SAE10W-30

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τον αντιπρόσωπο της Toro, με ιξώδες 15W40 ή 10W30. Για τον κωδικό εξαρτήματος, ανατρέξτε στον Κατάλογο ανταλλακτικών.

  Έλεγχος του λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το λάδι κινητήρα.Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Note: Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ώστε το λάδι να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη.

  Κατά την παράδοση του κινητήρα, ο στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του συνεπιβάτη και σκουπίστε τον με καθαρό πανί (Σχήμα 78).

   Note: Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης μέχρι τέρμα στον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει πλήρως. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

   g195363g195189
  3. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από το καπάκι των βαλβίδων (Σχήμα 78) και προσθέστε λάδι από το στόμιο πλήρωσης μέχρι η στάθμη του λαδιού στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη «Full» (Γεμάτο).

   Note: Προσθέστε το λάδι αργά, ελέγχοντας συχνά τη στάθμη του λαδιού κατά τη διαδικασία. Μη γεμίσετε υπερβολικά.

  4. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (Σχήμα 78).

  5. Εφαρμόστε τον δείκτη στάθμης σφιχτά στη θέση του (Σχήμα 78).

  λλαγή φίλτρου λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρου λαδιού του κινητήρα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρου λαδιού του κινητήρα.λλάζετε το φίλτρο συχνότερα εάν το μηχάνημα λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες.
  1. φαιρέστε την εμπρός θερμομόνωση. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της εμπρός θερμομόνωσης.

  2. Σηκώστε τα καθίσματα.

   Προσοχή

   Τα εξαρτήματα κάτω από το κάθισμα θα είναι πολύ ζεστά αν το ψεκαστικό ήταν σε λειτουργία. ν έλθετε σε επαφή με θερμά εξαρτήματα, μπορεί να πάθετε έγκαυμα.

   φήνετε το ψεκαστικό να κρυώσει προτού το συντηρήσετε ή ακουμπήσετε τα εξαρτήματα κάτω από το καπό.

  3. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο λαδιού κινητήρα (Σχήμα 79).

   g028169
  4. φαιρέστε το παλιό φίλτρο λαδιού (Σχήμα 79).

   Note: πορρίψτε το μεταχειρισμένο φίλτρο λαδιού σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  5. Σκουπίστε με ένα πανί την επιφάνεια του κινητήρα στον προσαρμογέα του φίλτρου λαδιού.

  6. Γεμίστε το φίλτρο λαδιού με το προβλεπόμενο λάδι.

   Note: φήστε το λάδι να εμποτίσει το στοιχείο του φίλτρου.

  7. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του προβλεπόμενου λαδιού στην ελαστική τσιμούχα του φίλτρου λαδιού αντικατάστασης.

  8. Εφαρμόστε το φίλτρο λαδιού στον προσαρμογέα και σφίξτε το δεξιόστροφα μέχρι η ελαστική τσιμούχα να έρθει σε επαφή με τον προσαρμογέα φίλτρου και, στη συνέχεια, σφίξτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή ακόμα (Σχήμα 79).

   Note: Μη σφίγγετε υπερβολικά το φίλτρο λαδιού.

  9. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα λαδιού.

  Ποσότητα λαδιού κινητήρα

  5,1 L (5,4 US qt) με το φίλτρο. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα

  λλαγή λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα (συμπεριλ. συνθετικό λάδι)
 • Κάθε 200 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα (συμπεριλ. συνθετικό λάδι)λλάζετε το λάδι συχνότερα εάν το μηχάνημα λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες.
  1. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 79).

  2. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 79) και αφήστε το λάδι να στραγγίσει πλήρως.

   Note: Ελέγξτε το παρέμβυσμα της τάπας αποστράγγισης για φθορές ή βλάβες. ντικαταστήστε το παρέμβυσμα εάν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.

   Note: πορρίψτε το μεταχειρισμένο λάδι σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  3. Τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης στη θυρίδα αποστράγγισης του δοχείου του λαδιού κινητήρα και σφίξτε την με ροπή 33 έως 37 N∙m.

  4. Σηκώστε το κάθισμα του συνεπιβάτη και εφαρμόστε τη ράβδο στήριξης στην αντίστοιχη υποδοχή.

  5. φαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού από το στόμιο που υπάρχει στο καπάκι των βαλβίδων του κινητήρα (Σχήμα 80) και από εκεί προσθέστε αργά περίπου το 80% της προβλεπόμενης ποσότητας λαδιού.

   g195189
  6. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον κινητήρα (Σχήμα 80).

  7. Συμπληρώστε αργά το επιπλέον, προβλεπόμενο λάδι που χρειάζεται ώστε η στάθμη στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη «πλήρες» (Σχήμα 80).

   Important: Εάν βάλετε παραπάνω λάδι στον κινητήρα μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον κινητήρα.

  8. Τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο πλήρωσης και τον δείκτη στάθμης λαδιού στον σωλήνα του (Σχήμα 80).

  9. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές λαδιού.

  10. Σβήστε τον κινητήρα, περιμένετε 2 έως 3 λεπτά, αφαιρέστε τον δείκτη στάθμης και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον κινητήρα.

   Note: Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού, προσθέστε το προβλεπόμενο λάδι που χρειάζεται ώστε η στάθμη στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη «πλήρες» και τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης.

  11. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης, τη θερμομόνωση του κινητήρα και κατεβάστε τα καθίσματα.

  Έλεγχος της βαλβίδας PCV

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 1000 ώρες
 • Ελέγξτε τη βαλβίδα PCV.
  1. Σηκώστε το κάθισμα του οδηγού και εφαρμόστε τη ράβδο στήριξης στην αντίστοιχη υποδοχή.

  2. φαιρέστε τη βαλβίδα PCV από το ρακόρ που υπάρχει στο καπάκι των βαλβίδων (Σχήμα 81).

   Note: Μην αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βαλβίδα PCV.

   g028345
  3. νακινήστε τη βαλβίδα PCV.

   Note: Εάν ο περιοριστής στο εσωτερικό «κροταλίζει», τότε η βαλβίδα PCV είναι λειτουργική. Εάν ο περιοριστής στο εσωτερικό δεν κινείται ελεύθερα και δεν «κροταλίζει» με την ανακίνηση, τότε αντικαταστήστε τη βαλβίδα PCV (Σχήμα 81).

  4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα PCV μέχρι να εφαρμόσει πλήρως στο παρέμβυσμα του ρακόρ του καπακιού βαλβίδων (Σχήμα 81).

  5. Κατεβάστε το κάθισμα του χειριστή.

  Εκτέλεση ετήσιας συντήρησης κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Εκτελέστε την ετήσια συντήρηση του κινητήρα.
 • Εκτελέστε όλες τις ετήσιες εργασίες συντήρησης που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Κίνδυνος

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καύσιμο και οι αναθυμιάσεις του είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  • Με ένα χωνί, γεμίστε το ρεζερβουάρ σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο, όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας και κρύος. ν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε το.

  • Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ μέχρι το χείλος του. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέχρι η στάθμη να βρίσκεται 25mm (1") κάτω από τον πυθμένα του στομίου πλήρωσης. υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου.

  • Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων, και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου.

  • ποθηκεύστε το καύσιμο σε καθαρό δοχείο για καύσιμα, εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια, και φροντίζετε ώστε το καπάκι να βρίσκεται στη θέση του.

  Έλεγχος των σωλήνων και των συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τους συνδέσμους καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Note: Εάν εντοπίσετε διαρροή καυσίμου, αποκαταστήστε την προτού λειτουργήσετε το μηχάνημα.

  Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου

  κολουθήστε αυτήν τη διαδικασία εάν κάνατε σέρβις στο φίλτρο καυσίμου ή εάν ο κινητήρας έμεινε από καύσιμο και δεν παίρνει μπροστά.

  1. εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ είναι κατά 1/2 γεμάτο με καύσιμο.

  2. άλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυρίστε το στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  4. Προσπαθήστε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

  5. ν ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά, επαναλάβετε αρκετές φορές τα βήματα 2 και 3 και, μετά, προσπαθήστε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

   Note: Επαναλάβετε το βήμα 5 μέχρι να πάρει μπροστά ο κινητήρας.

  Σέρβις του φίλτρου καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο καυσίμου.
 • φαίρεση του καλύμματος της αντλίας καυσίμου

  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο ρεζερβουάρ, αφαιρέστε τις 4 βίδες (#10 x 3/4") που στερεώνουν το κάλυμμα στο άνω μέρος του ρεζερβουάρ και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 82).

   g323402

  φαίρεση του κάνιστρου ενεργού άνθρακα

  Μοντέλο μηχανήματος 41394
  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο ρεζερβουάρ, αφαιρέστε τις 4 βίδες (#10 x 3/4") που στερεώνουν τη βάση του κάνιστρου ενεργού άνθρακα στο άνω μέρος του ρεζερβουάρ (Σχήμα 83).

   g323397
  3. Ξεσφίξτε τους 2 σφιγκτήρες που στερεώνουν τους εύκαμπτους σωλήνες στα ρακόρ του κάνιστρου ενεργού άνθρακα (Σχήμα 84).

   g323399
  4. ποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα ρακόρ (Σχήμα 85).

   g323398
  5. φαιρέστε τους σφιγκτήρες από τους εύκαμπτους σωλήνες (Σχήμα 85).

  6. φαιρέστε το κάνιστρο άνθρακα από το ρεζερβουάρ (Σχήμα 85).

  φαίρεση της αντλίας καυσίμου και της μονάδας πομπού

  1. ποσυνδέστε το βύσμα 2 υποδοχών της καλωδίωσης του μηχανήματος από το βύσμα 2 ακίδων της αντλίας καυσίμου/μονάδας πομπού. ποσυνδέστε το βύσμα 2 ακίδων της καλωδίωσης του μηχανήματος από το βύσμα 2 υποδοχών της αντλίας καυσίμου/μονάδας πομπού (Σχήμα 86).

   g323401
  2. Σύρετε το χιτώνιο ασφάλισης που υπάρχει στον ταχυσύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου μακριά από το ρακόρ της αντλίας καυσίμου/μονάδας πομπού και αποσυνδέστε τον ταχυσύνδεσμο και τον εύκαμπτο σωλήνα από το ρακόρ (Σχήμα 86).

   Note: Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έτρεξε από τον ταχυσύνδεσμο του σωλήνα ή το ρακόρ της αντλίας καυσίμου.

  3. Στρίψτε αριστερόστροφα το παξιμάδι για την αντλία καυσίμου/μονάδα πομπού και αφαιρέστε το παξιμάδι και το παρέμβυσμα (Σχήμα 86)

  4. Σηκώστε και περιστρέψτε προσεκτικά την αντλία καυσίμου/μονάδα πομπού έξω από το στόμιο του ρεζερβουάρ (Σχήμα 87).

   Important: Να είστε προσεκτικοί με την αντλία καυσίμου/μονάδα πομπού ώστε να μην προκαλέσετε βλάβη στον βραχίονα του φλοτέρ της μονάδας πομπού.

   g032543

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου

  1. φαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης του φίλτρου καυσίμου από το ρακόρ της αντλίας καυσίμου (Σχήμα 88).

   Note: πορρίψτε το φίλτρο καυσίμου.

   g028351
  2. Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα αναρρόφησης του καινούριου φίλτρου καυσίμου με το ρακόρ της αντλίας καυσίμου (Σχήμα 88).

  3. Ευθυγραμμίστε το μακρύ σκέλος του φίλτρου καυσίμου με το φλοτέρ, όταν ο βραχίονας του φλοτέρ βρίσκεται στη θέση «άδειο» (Σχήμα 88).

  4. Εφαρμόστε το ρακόρ της αντλίας καυσίμου στον σωλήνα αναρρόφησης μέχρι το τέρμα (Σχήμα 88).

  Εγκατάσταση της αντλίας καυσίμου και της μονάδας πομπού

  1. Στηρίξτε τον βραχίονα φλοτέρ και τον σωλήνα αναρρόφησης μαζί και περάστε το φλοτέρ και το φίλτρο καυσίμου μέσα από το άνοιγμα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 87).

   Important: εβαιωθείτε ότι το φλοτέρ και το μακρύ σκέλος του φίλτρου μέσα στο ρεζερβουάρ είναι στραμμένα προς εμπρός και ότι το ρακόρ στο άνω ΄τμήμα της αντλίας καυσίμου είναι στραμμένο κατά 90° ως προς τον διαμήκη άξονα του μηχανήματος.

  2. Εφαρμόστε την αντλία καυσίμου/μονάδα πομπού μέσα στο άνοιγμα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 87 και Σχήμα 88).

  3. Εγκαταστήστε το παξιμάδι και το παρέμβυσμα πάνω από την αντλία καυσίμου/μονάδα πομπού και επάνω στο στόμιο του ρεζερβουάρ και, μετά, σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι (Σχήμα 87).

  4. Συνδέστε τον ταχυσύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου στο ρακόρ της αντλίας καυσίμου (Σχήμα 87).

   Note: εβαιωθείτε ότι το χιτώνιο ασφάλισης του ταχυσυνδέσμου του σωλήνα καυσίμου έχει ασφαλίσει τον ταχυσύνδεσμο στο ρακόρ της αντλίας.

  5. Συνδέστε το βύσμα 2 υποδοχών της καλωδίωσης του μηχανήματος στο βύσμα 2 ακίδων της αντλίας καυσίμου/μονάδας πομπού. Συνδέστε το βύσμα 2 ακίδων της καλωδίωσης του μηχανήματος στο βύσμα 2 υποδοχών της αντλίας καυσίμου/μονάδας πομπού (Σχήμα 87).

  6. Γυρίστε τον διακόπτης της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ελέγξτε τον ταχυσύνδεσμο του σωλήνα καυσίμου για διαρροές.

   Note: Εάν ο ταχυσύνδεσμος έχει διαρροή, γυρίστε τον διακόπτη μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας), αφαιρέστε το κλειδί, αποσυνδέστε τον ταχυσύνδεσμο, ελέγξτε τον ταχυσύνδεσμο και το ρακόρ για ρύπους ή φθορές και συνδέστε τον σωλήνα με τον ταχυσύνδεσμο στο ρακόρ.

   Note: Προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επιδιορθώστε τυχόν διαρροές καυσίμου.

  Εγκατάσταση του καλύμματος της αντλίας καυσίμου

  1. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 89) χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (#10 x 3/4") που αφαιρέσατε στο βήμα 2 της ενότητας φαίρεση του καλύμματος της αντλίας καυσίμου.

   g323402
  2. Σφίξτε τις βίδες με ροπή 113 N∙cm.

  Εγκατάσταση του κάνιστρου ενεργού άνθρακα

  Μοντέλο μηχανήματος 41394
  1. Περάστε τους εύκαμπτους σωλήνες του ρεζερβουάρ μέσα από τους δακτυλίους της βάσης του κάνιστρου ενεργού άνθρακα (Σχήμα 90).

   g323414
  2. Συναρμολογήστε τους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα στους εύκαμπτους σωλήνες (Σχήμα 90).

  3. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες στα ρακόρ του κάνιστρου ενεργού άνθρακα (Σχήμα 90).

  4. σφαλίστε τους εύκαμπτους σωλήνες στα ρακόρ χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες (Σχήμα 91)

   g323413
  5. Ευθυγραμμίστε τις οπές της βάσης του κάνιστρου ενεργού άνθρακα με τις οπές που υπάρχουν στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 92).

   g323397
  6. Εγκαταστήστε τη βάση στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 92) χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (#10 x 3/4").

  7. Σφίξτε τις βίδες με ροπή 113 N∙cm.

  ποστράγγιση ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στον καθαρισμό του ρεζερβουάρ χρησιμοποιήστε φρέσκο, καθαρό καύσιμο για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  1. Μεταγγίστε το καύσιμο από το ρεζερβουάρ σε εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων, χρησιμοποιώντας αντλία σιφονιού. Μεταγγίστε το καύσιμο από το μηχάνημα προτού ρίξετε τυχόν υπόλοιπο καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέσω του στομίου πλήρωσης και μέσα σε δοχείο καυσίμου.

   Note: Εάν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το ρεζερβουάρ, πρέπει να αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου και τα ηλεκτρικά βύσματα από την αντλία καυσίμου και τη μονάδα πομπού. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της αντλίας καυσίμου και της μονάδας πομπού.

  2. Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε το ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  3. ντικαταστήστε τα φίλτρα καυσίμου. νατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου.

  4. Εγκαταστήστε το ρεζερβουάρ αν το αφαιρέσατε στο βήμα 1.

   Note: Εάν αφαιρέσατε το ρεζερβουάρ, πρέπει να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου και τα ηλεκτρικά βύσματα στην αντλία καυσίμου και τη μονάδα πομπού. νατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της αντλίας καυσίμου και της μονάδας πομπού.

  5. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. ποσυνδέστε τον φορτιστή προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία.

  • Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  ντικατάσταση των ασφαλειών

  Η ασφαλειοθήκη του ηλεκτρικού συστήματος βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του χειριστή (Σχήμα 93).

  g034159

  Σέρβις της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές και πλήρως φορτισμένες. Καθαρίστε με χαρτί την μπαταρία και τη θήκη της. Εάν οι ακροδέκτες της μπαταρίας έχουν διαβρωθεί, καθαρίστε τους με διάλυμα νερού και μαγειρικής σόδας σε αναλογία 4 προς 1. Για να περιορίσετε τη διάβρωση, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση γράσου στους ακροδέκτες.

  Τάση : 12 V με 690 A (ψυχρή εκκίνηση) στους -18°C.

  φαίρεση της μπαταρίας

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και αποσυνδέστε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο γείωσης από τον πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 94).

   g014029

   Προειδοποίηση

   Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο ψεκαστικό και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

   • ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

   • Συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

   Προειδοποίηση

   Η επαφή των ακροδεκτών της μπαταρίας ή μεταλλικών εργαλείων με μεταλλικά εξαρτήματα του ψεκαστικού μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

   • Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία, πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των ακροδεκτών της με μεταλλικά μέρη του ψεκαστικού.

   • Πρέπει, επίσης, να αποφεύγετε τη δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και μεταλλικών μερών του ψεκαστικού.

   • Ο ιμάντας της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντοτε στη θέση του για την προστασία και στερέωση της μπαταρίας.

  3. ποσυνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας.

  4. φαιρέστε την μπαταρία.

  Τοποθέτηση της μπαταρίας

  1. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της έτσι ώστε οι πόλοι της να είναι μακριά από το ψεκαστικό.

  2. Συνθέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο στον θετικό (+) πόλο και το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο στον αρνητικό (–) πόλο, χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια και τα παξιμάδια.

  3. Σύρετε το μονωτικό κάλυμμα πάνω στον θετικό πόλο της μπαταρίας.

  4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και στερεώστε το με τον ιμάντα που αφαιρέσατε προηγουμένως (Σχήμα 94).

   Important: Ο ιμάντας της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντοτε στη θέση του για την προστασία και στερέωση της μπαταρίας.

  Φόρτιση της μπαταρίας

  Important: Η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πάντοτε πλήρως φορτισμένη. υτό είναι πολύ σημαντικό για να μην προκαλείται ζημιά στην μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 0°C.

  1. φαιρέστε τη μπαταρία από το πλαίσιο. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

  2. Συνδέστε στους πόλους της μπαταρίας έναν φορτιστή 3 έως 4 και φορτίστε την μπαταρία επί 4 έως 8 ώρες στα 3 με 4A (12 V).

   Important: Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία.

  3. Τοποθετήστε την μπαταρία στο σασί· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  ν αποθηκεύσετε το μηχάνημα για περισσότερο από 30 ημέρες, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. ποθηκεύστε την είτε σε ράφι είτε πάνω στο μηχάνημα. ποσυνδέστε τα καλώδιά της αν πρόκειται να την αποθηκεύσετε στο μηχάνημα. ποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γρήγορη αποφόρτισή της. Για να μην παγώσει η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος τροχών/ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 200 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρός τροχών.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και τη φθορά των ελαστικών.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρός τροχών.
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών στους εμπρός τροχούς με ροπή 75 έως 102 N∙m και στους πίσω τροχούς με ροπή 95 έως 122 N∙m.

  Τα ατυχήματα κατά τη λειτουργία, όπως η πρόσκρουση σε λακκούβες, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά ή στις ζάντες, αλλά και να διαταράξουν την ευθυγράμμιση των τροχών, επομένως επιθεωρείτε την κατάσταση των ελαστικών μετά την επέλευση ατυχημάτων.

  Προδιαγραφή λιπαντικού συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών

  αλβολίνη SAE 85W-140

  Έλεγχος λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.
 • g238953
  1. Με το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, στρέψτε έναν τροχό έτσι ώστε η τάπα πλήρωσης να βρίσκεται στην υψηλότερη θέση (ώρα 12) και η τάπα αποστράγγισης στη χαμηλότερη (ώρα 6) (Σχήμα 96).

   g238952
  2. φαιρέστε την τάπα ελέγχου (Σχήμα 53).

   Η στάθμη του λιπαντικού πρέπει να φαίνεται στην κάτω πλευρά του σπειρώματος της οπής για την τάπα ελέγχου.

   g238949
  3. Ελέγξτε για φθορές τους δακτυλίους O-ring της τάπας ελέγχου.

   Εάν ο δακτύλιος O-ring έχει φθορές, αντικαταστήστε τον.

  4. ν η στάθμη του λιπαντικού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης και προσθέστε το προβλεπόμενο λιπαντικό μέχρι να αρχίσει να ξεχειλίζει από την οπή της τάπας ελέγχου (Σχήμα 98). νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφή λιπαντικού συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.

   g238948
  5. Ελέγξτε για φθορές τους δακτυλίους O-ring της τάπας πλήρωσης.

   Εάν ο δακτύλιος O-ring έχει φθορές, αντικαταστήστε τον.

  6. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και την τάπα ελέγχου (Σχήμα 98).

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για το σύστημα κίνησης πλανητικών γραναζιών στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  λλαγή λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το λιπαντικό του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο.
 • ποστράγγιση λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών

  1. Με το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, στρέψτε έναν τροχό έτσι ώστε η τάπα πλήρωσης να βρίσκεται στην υψηλότερη θέση (ώρα 12) και η τάπα αποστράγγισης στη χαμηλότερη (ώρα 6). νατρέξτε στο Σχήμα 96 στην ενότητα Έλεγχος λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από την πλήμνη του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών, αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης, την τάπα πλήρωσης, και την τάπα ελέγχου και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει πλήρως (Σχήμα 99).

   g238951
  3. Ελέγξτε τις τάπες αποστράγγισης και πλήρωσης για ρινίσματα μετάλλου.

   Εάν οι τάπες αποστράγγισης και πλήρωσης είναι καλυμμένες με ρινίσματα μετάλλου, επισκευάστε το σύστημα κίνησης πλανητικών γραναζιών.

  4. Ελέγξτε για φθορές τους δακτυλίους O-ring στις τάπες αποστράγγισης, πλήρωσης και ελέγχου.

   Εάν κάποιος δακτύλιος O-ring έχει φθορές, αντικαταστήστε τον.

  5. Τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  6. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το περίβλημα του φρένου, αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης και αφήστε το λιπαντικό να στραγγίσει πλήρως (Σχήμα 100).

   g238950
  7. Τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης στο περίβλημα του φρένου.

  Ποσότητα λιπαντικού συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών

  Πλήρωση του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών με λιπαντικό

  1. Προσθέστε αργά την προβλεπόμενη βαλβολίνη μέσα από την οπή της τάπας πλήρωσης, νατρέξτε στο Σχήμα 98 στην ενότητα Έλεγχος λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.

   Η στάθμη του λιπαντικού πρέπει να φαίνεται στην κάτω πλευρά του σπειρώματος της οπής για την τάπα ελέγχου.

   Important: Εάν το σύστημα κίνησης πλανητικών γραναζιών γεμίσει προτού προσθέσετε όλη την προβλεπόμενη ποσότητα λιπαντικού, περιμένετε 1 ώρα ή τοποθετήστε τις τάπες και μετακινήστε το μηχάνημα για περίπου 3 m (10') ώστε να διανεμηθεί το λιπαντικό στο σύστημα πέδησης. Κατόπιν, αφαιρέστε τις τάπες και προσθέστε το υπόλοιπο λιπαντικό.

  2. φήστε το λιπαντικό να «καθίσει» για 10 λεπτά, ελέγξτε τη στάθμη και προσθέστε όσο λιπαντικό χρειάζεται για να φτάσει η στάθμη στην κάτω πλευρά του σπειρώματος της οπής για την τάπα ελέγχου.

  3. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και την τάπα ελέγχου. νατρέξτε στο Σχήμα 98 στην ενότητα Έλεγχος λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα των ενοτήτων ποστράγγιση λιπαντικού του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών και Πλήρωση του συστήματος κίνησης πλανητικών γραναζιών με λιπαντικό για το σύστημα κίνησης πλανητικών γραναζιών στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  Ρύθμιση της σύγκλισης των εμπρός τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρός τροχών.
 • Η διαφορά των αποστάσεων εμπρός και πίσω της γραμμής κέντρου (διαμήκη άξονα) των ελαστικών πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 3 mm (0 έως 1/8").

  1. Ελέγξτε και φουσκώστε όλα τα ελαστικά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

  2. Μετρήστε την απόσταση των εμπρός ελαστικών στην εμπρός και πίσω πλευρά τους στο ύψος του άξονα (Σχήμα 101).

   Note: Η απόσταση στην εμπρός πλευρά των ελαστικών πρέπει να είναι κατά 0 έως 3 mm (0 έως 1/8") μικρότερη από την αντίστοιχη απόσταση στην πίσω πλευρά τους.

   g002247
  3. Εάν η μέτρηση δεν εμπίπτει εντός του προβλεπόμενου εύρους, ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια που υπάρχουν στα άκρα και των δύο ακρόμπαρων (Σχήμα 102).

   g002248
  4. Περιστρέψτε το ακρόμπαρο για να μετακινηθεί το εμπρός μέρος του τροχού προς τα μέσα ή προς τα έξω.

  5. Όταν η ρύθμιση είναι σωστή, σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια του ακρόμπαρου.

  6. εβαιωθείτε ότι το τιμόνι έχει την ίδια διαδρομή και προς τις δύο κατευθύνσεις.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  • ν δεν έχουν τοποθετηθεί τα καλύμματα, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και τον ιμάντα κίνησης.

  Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  Το δοχείο ψυκτικού υγρού περιέχει από το εργοστάσιο διάλυμα 50/50 νερού και ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης μακράς διαρκείας. Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.

  Ψυκτικά υγρά του εμπορίου ή ισοδύναμα προϊόντα που ορίζει ο κατασκευαστής, τα οποία καλύπτουν την προδιαγραφή για ψυκτικό υγρό μακράς διαρκείας:

  Ψυκτικά υγρά μακράς διάρκειας

  Ford (Motorcraft™)

  WSS-M97B44-D

  FCA—Chrysler (Mopar™)

  MS-12106

  General Motors (AC Delco™)

  GM6277M (Dex-Cool™)

  GMW 3420

  Volkswagen

  G12

  G12+

  G12++

  Ψυκτικά υγρά που καλύπτουν τα τεχνικά πρότυπα ASTM D3306, D4985 και SAE J1034, J814 ή 1941.

  Important: Μη βασίζεστε στο χρώμα του ψυκτικού υγρού για να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συμβατικό (IAT) και ένα μακράς διαρκείας (OAT) ψυκτικό υγρό.Οι κατασκευαστές ψυκτικών υγρών μακράς διαρκείας (OAT) χρησιμοποιούν τους εξής χρωματισμούς: κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, γαλαζοπράσινο, μοβ και πράσινο.

  Τύποι ψυκτικού υγρού

  Τύπος ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης

  Τύπος αναστολέα διάβρωσης

  Διάστημα αλλαγής

  ντιπηκτικό μακράς διαρκείας

  Τεχνολογίας οργανικών οξέων (OAT)

  5 έτη

  Συμβατικό αντιπηκτικό (πράσινο)

  Τεχνολογίας ανόργανων οξέων (ΙAT)

  2 έτη

  Note: Κατά την προσθήκη ψυκτικού υγρού στο μηχάνημα, η ανάμιξη συμβατικού (IAT) αντιπηκτικού με μακράς διάρκειας (OAT) δεν προξενεί βλάβες στο σύστημα ψύξης. Ωστόσο, η ανάμιξη διαφορετικών τύπων αντιπηκτικού μειώνει τη διάρκεια ζωής των αντιπηκτικών τύπου OAT.

  Important: Το διάστημα αλλαγής ενός μίγματος συμβατικού (IAT) και μακράς διαρκείας (OAT) ψυκτικού υγρού—σε οποιαδήποτε αναλογία—είναι αυτό που ισχύει για το ψυκτικό υγρό με τη μικρότερη διάρκεια: 2 έτη.

  Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και το δοχείο διαστολής στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
 • Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, το ψυκτικό υγρό μπορεί θα έχει υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Εάν το ψυκτικό υγρό έχει υψηλή θερμοκρασία και ανοίξετε την τάπα του ψυγείου, τότε το ψυκτικό υγρό μπορεί να εκτιναχθεί προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα σε εσάς και τους διερχόμενους.

  φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού ανοίξετε την τάπα του ψυγείου.

  Important: Μην προσθέτετε ψυκτικό υγρό σε έναν κινητήρα με πολύ υψηλή θερμοκρασία, παρά μόνο όταν θα έχει κρυώσει εντελώς. Η προσθήκη ψυκτικού υγρού σε κινητήρα με πολύ υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλέσει θραύση του κορμού του κινητήρα.

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. φαιρέστε προσεκτικά την τάπα του ψυγείου και την τάπα του δοχείου διαστολής (Σχήμα 103).

   g028232
  4. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο και το δοχείο διαστολής.

   Note: Το ψυγείο πρέπει να γεμίζει μέχρι την κορυφή του στομίου πλήρωσης και το δοχείο διαστολής μέχρι την ένδειξη «Full» (Γεμάτο) που υπάρχει στο δοχείο (Σχήμα 103).

  5. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής και του ψυγείου και γεμίστε το δοχείο διαστολής μέχρι την ένδειξη «Full» (Γεμάτο) και το ψυγείο μέχρι την κορυφή του στομίου πλήρωσης (Σχήμα 103).

   Important: Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο διαστολής.

   Important: Μη χρησιμοποιείτε μόνο νερό ή ψυκτικά υγρά με βάση αλκοόλης/μεθανόλης.

  6. Τοποθετήστε την τάπα του ψυγείου και την τάπα του δοχείου διαστολής (Σχήμα 103).

  Ποσότητα ψυκτικού υγρού

  5,5 L (5,8 US qt). νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  λλαγή ψυκτικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε το ψυκτικό υγρό (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.
 • Εξοπλισμός που παρέχει ο ιδιοκτήτης: φορητό θερμόμετρο ψυκτικού υγρού

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας και, μετά, αφαιρέστε την τάπα του ψυγείου (Σχήμα 103).

  3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο συλλογής κάτω από το ψυγείο.

  4. νοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε το ψυκτικό υγρό να αδειάσει στο δοχείο (Σχήμα 104).

   g002252
  5. Κλείστε τη βάνα αποστράγγισης (Σχήμα 104).

  6. φαιρέστε την τάπα του ψυγείου (Σχήμα 103).

  7. Γεμίστε αργά το ψυγείο με ψυκτικό υγρό μέχρι η στάθμη του να φτάσει περίπου 2,5 cm (1") κάτω από την επιφάνεια σφράγισης της τάπας.

   Note: Χρησιμοποιήστε αρκετό ψυκτικό υγρό ώστε να γεμίσει ο κινητήρας και οι γραμμές του συστήματος. υτό θα επιτρέπει τη διαστολή του ψυκτικού υγρού χωρίς να υπερχειλίσει όταν ζεσταθεί ο κινητήρας.

  8. άλτε μπροστά τον κινητήρα με την τάπα στο ψυγείο χωρίς να τη σφίξετε (Σχήμα 103).

  9. φήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης.

   Note: Ο θερμοστάτης του κινητήρα θα ανοίξει όταν το φορητό θερμόμετρο δείξει θερμοκρασία ψυκτικού υγρού από 79° έως 88°C.

  10. Μόλις θερμανθεί το ψυκτικό υγρό, γεμίστε με ψυκτικό υγρό μέχρι την επιφάνεια σφράγισης της τάπας και σφίξτε τη (Σχήμα 103).

  11. νοίξτε την τάπα του δοχείου διαστολής και γεμίστε το δοχείο με ψυκτικό υγρό μέχρι τη στάθμη «Cold» (Κρύο) (Σχήμα 103).

  12. άλτε μπροστά και σβήστε τον κινητήρα μερικές φορές και ελέγξτε τις στάθμες του ψυκτικού υγρού.

   Note: Προσθέστε όσο ψυκτικό υγρό χρειάζεται στο ψυγείο και το δοχείο διαστολής.

  Συντήρηση φρένων

  Ρύθμιση των φρένων

  Εάν η διαδρομή του πεντάλ φρένου, μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 2,5 cm (1"), τότε ρυθμίστε τα φρένα ως εξής:

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Τοποθετήστε τάκους στους τροχούς για να αποτρέψετε πιθανή μετακίνηση του μηχανήματος.

  4. Λύστε το χειρόφρενο.

  5. Ξεσφίξτε τα εμπρός ασφαλιστικά παξιμάδια στις ντίζες των φρένων που υπάρχουν κάτω από την εμπρός πλευρά του ψεκαστικού (Σχήμα 105).

   g002253
  6. Σφίξτε ισόποσα τα πίσω ασφαλιστικά παξιμάδια μέχρι η διαδρομή του πεντάλ φρένου μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση να είναι από 1 έως 2 cm (1/2" έως 1") (Σχήμα 105).

   Important: εβαιωθείτε ότι σφίξατε ισόποσα και τα δύο πίσω παξιμάδια έτσι ώστε τα άκρα με σπείρωμα στις ντίζες φρένου μπροστά από τα εμπρός παξιμάδια να έχουν το ίδιο μήκος.

  7. Σφίξτε τα εμπρός ασφαλιστικά παξιμάδια.

  Συντήρηση ιμάντων

  Σέρβις του ιμάντα εναλλάκτη

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε τον ιμάντα ανεμιστήρα/εναλλάκτη.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τον ιμάντα ανεμιστήρα/εναλλάκτη.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη/ανεμιστήρα ψύξης. ντικαταστήστε τον ιμάντα εάν είναι απαραίτητο.

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη πιέζοντάς τον, με δύναμη 10kg (22lb), στο μέσο μεταξύ των τροχαλιών του εναλλάκτη και του στροφαλοφόρου.

   Note: Ο ιμάντας πρέπει να μετατοπίζεται κατά 10 έως 12 mm (0,39" έως 0,47"). Εάν η μετατόπιση του ιμάντα είναι μεγαλύτερη, προχωρήστε στο βήμα 3. Εάν η τάνυση του ιμάντα είναι σωστή, μπορείτε να παραλείψετε την υπόλοιπη διαδικασία και να συνεχίσετε τη χρήση του ψεκαστικού.

  3. Ξεσφίξτε το μπουλόνι στο σημείο περιστροφής του εναλλάκτη. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στη βάση με την εγκοπή (Σχήμα 106).

   g002249
  4. Τοποθετήστε έναν λοστό μεταξύ του εναλλάκτη και του κινητήρα και τραβήξτε προσεκτικά τον εναλλάκτη προς τα έξω.

  5. Όταν πετύχετε την κατάλληλη τάνυση, σφίξτε τον εναλλάκτη και τα μπουλόνια για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  6. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα, εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους 19 L ή βαρέλια 208 L.

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μη χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml. Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 L υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το λάδι διατίθεται σε κάδους 19 L ή βαρέλια 208 L από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά.
 • Important: Εάν το υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για έκπλυση του συστήματος.Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη σε σύγκριση με το καθαρό υγρό.

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την τάπα-δείκτη στάθμης της δεξαμενής υδραυλικού υγρού και αφαιρέστε την (Σχήμα 107).

   g014217

   Important: Κατά τον έλεγχο του υγρού να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εισέλθει σκόνη ή άλλοι ρύποι στο άνοιγμα.

  3. Καθαρίστε τον δείκτη στάθμης με ένα καθαρό πανί και τοποθετήστε τον ξανά μέχρι τέρμα στη δεξαμενή.

  4. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης από το στόμιο πλήρωσης και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού (Σχήμα 108).

   Note: Όταν το υγρό είναι κρύο η στάθμη του πρέπει να βρίσκεται στην κάτω ένδειξη του δείκτη στάθμης.

   g014218
  5. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε το προβλεπόμενο υδραυλικό υγρό μέχρι η στάθμη να φτάσει στην κάτω ένδειξη. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

  6. Τοποθετήστε την τάπα-δείκτη στάθμης στη δεξαμενή και σφίξτε τη.

  ντικατάσταση των φίλτρων υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Προειδοποίηση

  Το πολύ θερμό υδραυλικό υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

  φήνετε το υδραυλικό υγρό να κρυώσει προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο υδραυλικό σύστημα.

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  Χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά φίλτρα της Toro (για τον κατάλληλο κωδικό εξαρτήματος ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εξαρτημάτων).

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εντοπίστε τα 2 φίλτρα υδραυλικού συστήματος του μηχανήματος (Σχήμα 109 και Σχήμα 110).

   Note: Το ένα φίλτρο βρίσκεται κάτω από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού και το άλλο στην πίσω πλευρά στο πλαίσιο του μηχανήματος.

   • Εμπρός φίλτρο—κάτω από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.

    g013791
   • Πίσω φίλτρο—στο πλαίσιο του μηχανήματος.

    g013790
  3. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου.

  4. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο.

  5. φαιρέστε το φίλτρο.

   πορρίψτε το μεταχειρισμένο φίλτρο σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  6. Λιπάνετε την τσιμούχα του καινούριου φίλτρου με καθαρό υδραυλικό υγρό. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

  7. Καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου με ένα πανί.

  8. ιδώστε το φίλτρο μέχρι η τσιμούχα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια στερέωσης και, στη συνέχεια, σφίξτε το φίλτρο κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  9. άλτε μπρος τον κινητήρα, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις υψηλές στροφές ρελαντί και αφήστε τον σε λειτουργία επί 3 έως 5 λεπτά, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα.

  10. Σβήστε τον κινητήρα, ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Ποσότητα υδραυλικού υγρού

  54 L (14,3 γαλόνια ΗΠ). νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Προειδοποίηση

  Το πολύ θερμό υδραυλικό υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

  φήνετε το υδραυλικό υγρό να κρυώσει προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο υδραυλικό σύστημα.

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου υγρού μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. ντικαταστήστε τα φίλτρα του υδραυλικού συστήματος. νατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση των φίλτρων υδραυλικού συστήματος.

  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ρακόρ υδραυλικού εύκαμπτου σωλήνα που υπάρχει στην κάτω πλευρά της δεξαμενής του υδραυλικού υγρού (Σχήμα 111).

   g014219
  3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο συλλογής κάτω από τα ρακόρ της δεξαμενής υδραυλικού υγρού.

  4. φαιρέστε το ρακόρ εύκαμπτου σωλήνα από τη δεξαμενή και αφήστε το υγρό να τρέξει στο δοχείο (Σχήμα 111).

   πορρίψτε το μεταχειρισμένο υγρό σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  5. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ στη δεξαμενή και σφίξτε τα καλά.

  6. Γεμίστε τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με περίπου 53 L (14 γαλόνια ΗΠ) προβλεπόμενου ή ισοδύναμου υδραυλικού υγρού. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

  7. άλτε μπρος τον κινητήρα, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στις υψηλές στροφές ρελαντί και αφήστε τον σε λειτουργία επί 3 έως 5 λεπτά, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα.

  8. Σβήστε τον κινητήρα, ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συντήρηση συστήματος ψεκασμού

  Επιθεώρηση εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Επιθεωρήστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις τους για φθορές και σωστή σύσφιξη.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους δακτυλίους O-ring στα συγκροτήματα βαλβίδων και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.
 • Εξετάστε κάθε εύκαμπτο σωλήνα του συστήματος ψεκασμού για σκασίματα, διαρροές ή άλλες βλάβες. Ταυτόχρονα, εξετάστε τις συνδέσεις και τα ρακόρ για παρόμοιες βλάβες. ντικαταστήστε τους τυχόν εύκαμπτους σωλήνες και ρακόρ που έχουν βλάβη.

  λλαγή του φίλτρου αναρρόφησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρο αναρρόφησης.
 • Note: Καθορίστε τη σωστή διάσταση πλέγματος (mesh) του φίλτρου αναρρόφηση που χρειάζεστε για την εργασία σας. νατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φίλτρου αναρρόφησης.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο επάνω μέρος της δεξαμενής του ψεκαστικού, αφαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ του μεγάλου εύκαμπτου σωλήνα που έρχεται από το περίβλημα φίλτρου (Σχήμα 112).

   g033577
  3. φαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ από το περίβλημα του φίλτρου (Σχήμα 112).

  4. Τραβήξτε το παλιό φίλτρο αναρρόφηση έξω από το περίβλημα του φίλτρου που υπάρχει στη δεξαμενή (Σχήμα 113).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

   g033578
  5. Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο αναρρόφησης στο περίβλημα φίλτρου.

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  6. Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ του με το περίβλημα του φίλτρου στην άνω πλευρά της δεξαμενής και στερεώστε το ρακόρ και το περίβλημα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στο βήμα 2.

  λλαγή του φίλτρου κατάθλιψης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρο κατάθλιψης.
  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο κατάθλιψης (Σχήμα 114).

   g028235
  3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα την τάπα αποστράγγισης και αφαιρέστε την από το ποτήρι του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 114).

   Note: φήστε το ποτήρι να αδειάσει τελείως.

  4. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το ποτήρι και αφαιρέστε την κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 114).

  5. φαιρέστε το παλιό στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 114).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

  6. Ελέγξτε τον δακτύλιο O-ring της τάπας αποστράγγισης (βρίσκεται μέσα στο ποτήρι) και τον δακτύλιο O-ring του ποτηριού (βρίσκεται μέσα στην κεφαλή του φίλτρου) για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 114).

   Note: ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους δακτυλίους O-ring της τάπας, του ποτηριού ή και των δύο.

  7. Εφαρμόστε το καινούριο στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης μέσα στην κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 114).

   Note: εβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου εφάρμοσε καλά στην κεφαλή του φίλτρου.

  8. ιδώστε το ποτήρι στην κεφαλή του φίλτρου και σφίξτε το με το χέρι (Σχήμα 114).

  9. Εγκαταστήστε την τάπα στο ποτήρι και σφίξτε την με το χέρι (Σχήμα 114).

  λλαγή του φίλτρου ακροφυσίων

  Note: Καθορίστε τη σωστή διάσταση πλέγματος (mesh) του φίλτρου ακροφυσίων που χρειάζεστε για την εργασία σας. νατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φίλτρου ακροφυσίου (προαιρετικά).

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε το ακροφύσιο από την κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 115).

   g209504
  3. φαιρέστε το φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 115).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

  4. Εγκαταστήστε το καινούριο φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 115).

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  5. Εγκαταστήστε το ακροφύσιο στην κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 115).

  Ευθυγράμμιση των υποδοχών με τις εξωτερικές μπούμες

  1. άλτε χειρόφρενο, βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ρυθμίστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού σε στροφές ρελαντί.

  2. νεβάστε αργά την αριστερή ή τη δεξιά εξωτερική μπούμα μέχρι να έρθει κοντά στον άνω σωλήνα της υποδοχής.

  3. Ξεσφίξτε τις 2 βίδες ασφάλισης που στερεώνουν τον κάτω σωλήνα της υποδοχής (Σχήμα 116).

   g354260
  4. Περιστρέψτε το συγκρότημα της υποδοχής μέχρι η γωνία στους σωλήνες της υποδοχής να ευθυγραμμιστεί με τη γλίστρα που υπάρχει στην άνω δοκό της εξωτερικής μπούμας (Σχήμα 117).

   g354259
  5. Σφίξτε τις 2 βίδες ασφάλισης με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  6. Κατεβάστε τις εξωτερικές μπούμες.

  7. νεβάστε αργά την άλλη εξωτερική μπούμα μέχρι να έρθει σε πρώτη επαφή με την υποδοχή.

  8. Εάν όποιος από τους άνω σωλήνες της υποδοχής δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τις γλίστρες, τότε επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 7.

   Note: Οι γλίστρες πρέπει ακουμπάνε την υποδοχή στη γωνία του υποδοχής (Σχήμα 117).

  9. νεβάστε πλήρως τις εξωτερικές μπούμες, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  Ρύθμιση οριζόντιας θέσης στις μπούμες

  κολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε τους ενεργοποιητές που υπάρχουν στην κεντρική μπούμα έτσι ώστε η αριστερή και δεξιά μπούμα να είναι οριζόντιες.

  1. Εκτείνετε τις μπούμες στη θέση ψεκασμού.

  2. φαιρέστε την κοπίλια από τον άξονα περιστροφής (Σχήμα 118).

   g013780
  3. νεβάστε την μπούμα, αφαιρέστε τον πείρο (Σχήμα 118) και κατεβάστε αργά την μπούμα στο έδαφος.

  4. Ελέγξτε τον πείρο για φθορές και αντικαταστήστε τον, αν είναι απαραίτητο.

  5. κινητοποιήστε τον άξονα του ενεργοποιητή από τα επίπεδα τμήματά του, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί και, μετά, ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (Σχήμα 119).

   g014220
  6. Περιστρέψτε το άκρο του άξονα του ενεργοποιητή για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μήκος του εκτεταμένου ενεργοποιητή μέχρι τη θέση που θέλετε (Σχήμα 119).

   Note: Για να μπορείτε να συναρμολογήσετε τον άξονα στη μπούμα πρέπει να στρίβετε κατά μισή ή ολόκληρη περιστροφή.

  7. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι για να σταθεροποιήσετε το άκρο του άξονα του ενεργοποιητή.

  8. νεβάστε την μπούμα ώστε να ευθυγραμμιστεί ο άξονας περιστροφής με τον άξονα του ενεργοποιητή.

  9. Στηρίξτε την μπούμα και περάστε τον πείρο μέσα από τον άξονα περιστροφής της μπούμας και τον άξονα του ενεργοποιητή (Σχήμα 118).

  10. Με τον πείρο στη θέση του, ελευθερώστε την μπούμα και ασφαλίστε τον πείρο με την κοπίλια που αφαιρέσατε προηγουμένως.

  11. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία στον άλλο άξονα ενεργοποιητή.

  Επιθεώρηση των πλαστικών δακτυλίων τριβής

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εκτείνετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού και στηρίξτε τα, χρησιμοποιώντας τάκους ή ιμάντες και ανυψωτικό εξοπλισμό.

  3. φαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι που στερεώνει τον πείρο περιστροφής και αφαιρέστε τον πείρο (Σχήμα 120).

   g242083
  4. φαιρέστε την μπούμα και το συγκρότημα της πλάκας άξονα από την ακραία δοκό του κεντρικού πλαισίου για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.

  5. φαιρέστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής από την εμπρός και πίσω πλευρά της πλάκας άξονα και επιθεωρήστε τους (Σχήμα 120).

   Note: ντικαταστήστε κάθε δακτύλιο τριβής που έχει υποστεί φθορά ή ζημιά.

  6. Λιπάνετε ελαφρά με λάδι τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής και τοποθετήστε τους στην πλάκα άξονα (Σχήμα 120).

  7. Ευθυγραμμίστε τις οπές της πλάκας άξονα με τις οπές που υπάρχουν στην ακραία δοκό (Σχήμα 120).

  8. Εγκαταστήστε τον πείρο περιστροφής και ασφαλίστε τον με το φλαντζωτό μπουλόνι και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που αφαιρέσατε στο βήμα 3.

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 8 για το άλλο εξωτερικό τμήμα μπούμας.

  Συντήρηση αντλίας

  Επιθεώρηση της αντλίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τα διαφράγματα της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Επιθεωρήστε τις ανεπίστροφες βαλβίδες της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Note: Τα παρακάτω εξαρτήματα του μηχανήματος θεωρούνται αναλώσιμα με τη χρήση και, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά, δεν καλύπτονται από την εγγύηση που συνοδεύει αυτό το μηχάνημα.

  ναθέστε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro τον έλεγχο για φθορές των παρακάτω εσωτερικών εξαρτημάτων της αντλίας.

  • Διαφράγματα αντλίας

  • Συγκροτήματα ανεπίστροφων βαλβίδων αντλίας

  ντικαταστήστε όποια εξαρτήματα, εάν είναι απαραίτητο.

  Καθαρισμός

  Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Note: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Το πλύσιμο του μηχανήματος ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Καθαρίστε τα πτερύγια του ψυγείου.
 • Important: Μην ψεκάζετε νερό μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα όταν αυτός είναι ζεστός, διότι μπορεί να του προκαλέσετε βλάβη.

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Σηκώστε το κάθισμα του οδηγού και του συνεπιβάτη και εφαρμόστε τη ράβδο στήριξης στην αντίστοιχη υποδοχή.

  3. φήστε το σύστημα ψύξης να κρυώσει.

  4. φαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης βάσης καθίσματος. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος.

  5. Καθαρίστε τα πτερύγια του ψυγείου χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα και πεπιεσμένο αέρα υπό χαμηλή πίεση.

   Note: Εάν χρειάζεται, καθαρίζετε τα πτερύγια του ψυγείου συχνότερα. Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες ψυκτικού υγρού και αντικαταστήστε όποιον παρουσιάζει φθορές, διαρροή ή βλάβη.

  6. Κατεβάστε το κάθισμα του οδηγού και του συνεπιβάτη.

  7. Εγκαταστήστε το κάλυμμα πρόσβασης βάσης καθίσματος. νατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της θυρίδας πρόσβασης βάσης καθίσματος.

  Καθαρισμός του ροόμετρου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Καθαρίστε το ροόμετρο(συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Ξεπλύνετε σχολαστικά και αποστραγγίστε ολόκληρο το σύστημα ψεκασμού.

  2. φαιρέστε το ροόμετρο από το ψεκαστικό και ξεπλύνετέ εσωτερικά το καθαρό νερό.

  3. φαιρέστε την κυκλική ασφάλεια που υπάρχει στην πλευρά εισαγωγής (upstream) (Σχήμα 121).

   g214630
  4. Καθαρίστε τον στρόβιλο και την πλήμνη του από τυχόν ρινίσματα μετάλλου και σκόνες διαλύματος.

  5. Επιθεωρήστε τα πτερύγια του στροβίλου για φθορές.

   Note: Κρατήστε τον στρόβιλο στο χέρι σας και περιστρέψτε τον. Πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα με ελαφριά αντίσταση. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αντικαταστήστε τον.

  6. Συναρμολογήστε το ροόμετρο.

  7. Χρησιμοποιήστε δέσμη αέρα χαμηλής πίεσης (50 kPa ή 5 psi) για να ελέγξετε εάν ο στρόβιλος περιστρέφεται ελεύθερα.

   Note: Εάν ο στρόβιλος δεν περιστρέφεται ελεύθερα, ξεσφίξτε τον εξαγωγικό πείρο που υπάρχει στην κάτω πλευρά της πλήμνης του στροβίλου κατά 1/16 της στροφής, μέχρι να περιστρέφεται ελεύθερα.

  Καθαρισμός βαλβίδων ανάδευσης και τμημάτων μπούμας

  φαίρεση του ενεργοποιητή βαλβίδας

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει τον ενεργοποιητή στη βαλβίδα του κατανομέα για τη βαλβίδα τμήματος μπούμας ή τη βαλβίδα ανάδευσης (Σχήμα 122).

   Note: Πιέστε μεταξύ τους τα 2 άκρα της περόνης συγκράτησης ενώ την πιέζετε προς τα κάτω.

   Note: Φυλάξτε την περόνη συγκράτησης και τον ενεργοποιητή για την εγκατάσταση στη ενότητα Εγκατάσταση του ενεργοποιητή βαλβίδας.

   g032545
  3. φαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα του κατανομέα.

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης

  1. φαιρέστε την περόνη ταχείας ασφάλισης που στερεώνει τον ταχυσύνδεσμο για τον εύκαμπτο σωλήνα ανάδευσης στον κατανομέα για τη βαλβίδα ανάδευσης (Σχήμα 123).

   g191301
  2. φαιρέστε τους 3 σφιγκτήρες φλαντζών που στερεώνουν τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης στις φλάντζες της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης και τον προσαρμογέα συνδέσμου (Σχήμα 123).

  3. φαιρέστε τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (1/4" x 3/4") και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (1/4") που στερεώνουν τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης στο στήριγμα της βαλβίδας (Σχήμα 124).

   g191302
  4. φαιρέστε τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης και τις τσιμούχες από το μηχάνημα (Σχήμα 124).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης για να έχετε πρόσβαση.

   Note: Φυλάξτε τους σφιγκτήρες φλαντζών, τις τσιμούχες και τις περόνες ταχείας ασφάλισης για την εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης.

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας

  1. φαιρέστε την περόνη ταχείας ασφάλισης που στερεώνει τον ταχυσύνδεσμο για τη βαλβίδα παράκαμψης τμήματος μπούμας στη βαλβίδα κατανομέα τμήματος μπούμας (Σχήμα 125).

   g191303
  2. φαιρέστε την περόνη ταχείας ασφάλισης που στερεώνει τον ταχυσύνδεσμο για τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής τμήματος μπούμας στον κατανομέα για το ρακόρ ταχείας σύνδεσης του κατανομέα τμήματος μπούμας (Σχήμα 125).

  3. φαιρέστε τους 2 σφιγκτήρες φλαντζών που στερεώνουν τη βαλβίδα του κατανομέα τμήματος μπούμας στις φλάντζες των γειτονικών εξαρτημάτων (Σχήμα 126).

   g191300
  4. Για τους κατανομείς του αριστερού και δεξιού τμήματος μπούμας, αφαιρέστε τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (1/4" x 3/4") και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (1/4") που στερεώνουν τη βαλβίδα κατανομέα τμήματος μπούμας στο στήριγμα της βαλβίδας (Σχήμα 127).

   g191304
  5. Χαμηλώστε τον κατανομέα βαλβίδας τμήματος μπούμας και τις τσιμούχες για να ελευθερώσετε τη βαλβίδα παράκαμψης τμήματος μπούμας και, μετά, απομακρύνετε τες από το μηχάνημα (Σχήμα 127).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης του κατανομέα βαλβίδας αριστερού και δεξιού τμήματος μπούμας για να έχετε πρόσβαση.

   Note: Φυλάξτε τους σφιγκτήρες φλαντζών, τις τσιμούχες και τις περόνες ταχείας ασφάλισης για την εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας.

  Καθαρισμός βαλβίδας κατανομέα

  1. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στελέχους έτσι ώστε να είναι στην κλειστή θέση (Σχήμα 128B).

   g027562
  2. φαιρέστε τα 2 συγκροτήματα ρακόρ-πώματος από κάθε άκρο του κορμού του κατανομέα (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

   g028243
   g028240
  3. Στρέψτε το στέλεχος της βαλβίδας έτσι ώστε η μπίλια να βρίσκεται στην ανοικτή θέση (Σχήμα 128A).

   Note: Όταν το στέλεχος της βαλβίδας είναι παράλληλο με τη ροή της βαλβίδας, η μπίλια ολισθαίνει προς τα έξω.

  4. φαιρέστε την ασφάλεια του στελέχους από τις εγκοπές που υπάρχουν στη θυρίδα στελέχους στον κατανομέα (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

  5. φαιρέστε την ασφάλεια στελέχους και την έδρα του στελέχους της βαλβίδας από τον κατανομέα (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

  6. φαιρέστε μέσα από τον κορμό του κατανομέα το συγκρότημα στελέχους βαλβίδας (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

  7. Καθαρίστε το εσωτερικό του κατανομέα και την εξωτερική επιφάνεια της βαλβίδας μπίλιας, το συγκρότημα στελέχους βαλβίδας, την ασφάλεια στελέχους και τα ρακόρ-πώματα.

  Συναρμολόγηση βαλβίδας κατανομέα

  Υλικά που παρέχει ο χειριστής: Διάφανο γράσο σιλικόνης.

  Important: Για τη συναρμολόγηση της βαλβίδας χρησιμοποιήστε μόνο γράσο σιλικόνης.

  1. Ελέγξτε την κατάσταση των δακτυλίων O-ring στο ρακόρ εξόδου (μόνο στον κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας), των δακτυλίων O-ring στα πώματα, των δακτυλίων O-ring έδρασης και την έδρα της μπίλιας για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

   Note: ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους δακτυλίους O-ring ή έδρες.

  2. πλώστε γράσο σιλικόνης στο στέλεχος της βαλβίδας και εφαρμόστε το μέσα στην έδρα του στελέχους βαλβίδας (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

  3. Εγκαταστήστε το στέλεχος βαλβίδας και την έδρα μέσα στον κατανομέα και ασφαλίστε το στέλεχος και την έδρα με την ασφάλεια (Σχήμα 129 και Σχήμα 130).

  4. εβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος O-ring έδρασης και η έδρα της μπίλιας είναι ευθυγραμμισμένοι και έχουν εφαρμόσει μέσα στο ρακόρ-πώμα (Σχήμα 129 και Σχήμα 130)

  5. Εγκαταστήστε το συγκρότημα ρακόρ-πώματος στον κορμό του κατανομέα μέχρι η φλάντζα να έρθει σε επαφή με τον κορμό (Σχήμα 129 και Σχήμα 130) και, μετά, στρίψτε το ρακόρ-πώμα κατά 1/8 έως 1/4 της στροφής επιπλέον.

   Note: Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο άκρο του ρακόρ.

  6. Τοποθετήστε την μπίλια μέσα στον κορμό της βαλβίδας (Σχήμα 131).

   Note: Το στέλεχος της βαλβίδας πρέπει να εφαρμόζει μέσα στην εγκοπή περιστροφής της μπίλιας. Εάν το στέλεχος της βαλβίδας δεν εφαρμόζει, ρυθμίστε τη θέση της μπίλιας (Σχήμα 131).

   g027565
  7. Στρέψτε το συγκρότημα του στελέχους της βαλβίδας έτσι ώστε η βαλβίδα να είναι κλειστή (Σχήμα 128B)

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 και για το άλλη συγκρότημα ρακόρ-πώματος.

  Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας

  1. Ευθυγραμμίστε τις 2 τσιμούχες που αφαιρέσατε στην ενότητα φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας με τις φλάντζες του κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας (Σχήμα 132).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης του κατανομέα βαλβίδας αριστερού και δεξιού τμήματος μπούμας για να έχετε πρόσβαση.

   g191304
  2. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας ανάμεσα στις φλάντζες της άλλης (ή των άλλων) βαλβίδων τμήματος μπούμας ή/και τον προσαρμογέα συνδέσμου (Σχήμα 132).

  3. Συναρμολογήστε το ρακόρ ταχείας σύνδεσης του κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας στην υποδοχή ταχείας αποσύνδεσης της βαλβίδας παράκαμψης τμήματος μπούμας χρησιμοποιώντας περόνη ταχείας ασφάλισης (Σχήμα 132 και Σχήμα 133).

   g191303
  4. Συναρμολογήστε χωρίς να σφίξετε τους σφιγκτήρες φλαντζών που αφαιρέσατε στην ενότητα φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας επάνω στις φλάντζες του κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας και τις φλάντζες της άλλης (ή των άλλων) βαλβίδων τμήματος μπούμας ή/και τον προσαρμογέα συνδέσμου (Σχήμα 134).

   g191300
  5. Για τους κατανομείς βαλβίδων αριστερού ή δεξιού τμήματος μπούμας, συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας στο στήριγμα της βαλβίδας (Σχήμα 132) χρησιμοποιώντας τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (1/4" x 3/4") και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (1/4") που αφαιρέσατε στην ενότητα φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας.

  6. Σφίξτε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  7. Σφίξτε τους 2 σφιγκτήρες φλαντζών με το χέρι (Σχήμα 134).

  8. Συναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα του τμήματος μπούμας στο ρακόρ ταχείας σύνδεσης του κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας, χρησιμοποιώντας περόνη ταχείας ασφάλισης (Σχήμα 133).

  9. Εάν ξεσφίξατε τα εξαρτήματα στερέωσης των κατανομέων βαλβίδων αριστερού ή δεξιού τμήματος μπούμας, τότε σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης

  1. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης και τις 3 τσιμούχες με τις φλάντζες της βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης, της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης και του προσαρμογέα συνδέσμου (Σχήμα 135 και Σχήμα 136).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης για να έχετε πρόσβαση.

   g191302
   g191301
  2. Στερεώστε χαλαρά τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης στη βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης, την κεφαλή του φίλτρου κατάθλιψης και τον προσαρμογέα συνδέσμου (Σχήμα 136), χρησιμοποιώντας τους 3 σφιγκτήρες φλαντζών που αφαιρέσατε στην ενότητα φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης.

  3. Συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης στο στήριγμα της βαλβίδας, χρησιμοποιώντας τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (1/4" x 3/4") και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (1/4") που αφαιρέσατε στην ενότητα φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης.

  4. Σφίξτε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  5. Σφίξτε τους 3 σφιγκτήρες φλαντζών με το χέρι (Σχήμα 136).

  6. Συναρμολογήστε τον ταχυσύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα ανάδευσης στο ρακόρ ταχείας σύνδεσης του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης, χρησιμοποιώντας την περόνη ταχείας ασφάλισης (Σχήμα 136).

  7. Εάν ξεσφίξατε τα εξαρτήματα στερέωσης για την κεφαλή του φίλτρου κατάθλιψης, τότε σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  Εγκατάσταση του ενεργοποιητή βαλβίδας

  1. Ευθυγραμμίστε τον ενεργοποιητή με τη βαλβίδα του κατανομέα (Σχήμα 122).

  2. Στερεώστε τον ενεργοποιητή και τη βαλβίδα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στο βήμα 2 της ενότητας φαίρεση του ενεργοποιητή βαλβίδας.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν υπάρχει).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του μηχανήματος για αποθήκευση

  ραχυχρόνια αποθήκευση

  (Λιγότερο από 30 ημέρες)

  Εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες:

  1. Καθαρισμός εξωτερικού μέρους του μηχανήματος

  2. Προετοιμασία προστασίας ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  3. Προστασία του ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  Καθαρισμός εξωτερικού μέρους του μηχανήματος

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από το μηχάνημα.

  2. Καθαρίστε βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από ολόκληρο το μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού των πτερυγίων κυλινδροκεφαλής και του περιβλήματος του ανεμιστήρα του κινητήρα.

   Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μη χρησιμοποιείτε νερό υψηλής πίεσης για το πλύσιμο του μηχανήματος. Το πλύσιμο με πιεστικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, τα φώτα, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Προετοιμασία προστασίας ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα στον χώρο αποστράγγισης, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

  2. ποστραγγίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και αφήστε ανοικτή τη βρύση της δεξαμενής.

  3. ποστραγγίστε τη δεξαμενή του ψεκαστικού όσο το δυνατόν περισσότερο.

  4. Προετοιμάστε διάλυμα αντιπηκτικού RV αναστολές διάβρωσης, χωρίς βάση αλκοόλης. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία του αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού.

  5. φαιρέστε τον σωλήνα από την πίσω πλευρά του μανόμετρου και τοποθετήστε το άκρο του σε ένα δοχείο (Σχήμα 137).

   g276304
  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα και κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

  Προστασία του ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  1. φήστε την αντλία ψεκασμού να λειτουργήσει για λίγα λεπτά ώστε να κυκλοφορήσει το αντιπηκτικό RV σε όλο το σύστημα ψεκασμού και τα εγκατεστημένα εξαρτήματα ψεκασμού.

  2. Μετακινήστε τους διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  3. Γυρίστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ελέγξτε για τα εξής:

   • εβαιωθείτε ότι το αντιπηκτικό RV ρέει από το αποσυνδεδεμένο άκρο του σωλήνα του μανόμετρου.

   • Ψεκάστε από το ακροφύσιο μέχρι να εμφανιστεί το αντιπηκτικό RV.

  4. Γυρίστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  5. Γυρίστε τον διακόπτη αντλίας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  6. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να ανεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

   νεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας μέχρι να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

   Note: Για να αποφύγετε βλάβη στον άξονα του ενεργοποιητή, βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι ανύψωσης έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

  7. Σβήστε τον κινητήρα.

  8. ποστραγγίστε τη δεξαμενή του ψεκαστικού όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Μακροχρόνια αποθήκευση

  (Περισσότερο από 30 ημέρες)

  Εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα ραχυχρόνια αποθήκευση:

  1. Καθαρισμός εξωτερικού μέρους του μηχανήματος

  2. Προετοιμασία προστασίας ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  3. Προστασία του ψεκαστικού από παγετό/διάβρωση

  Επιπλέον, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες:

  1. Σέρβις του πλαισίου

  2. Σέρβις του ψεκαστικού

  3. Σέρβις του κινητήρα

  4. Σέρβις του συστήματος καυσίμου

  5. Σέρβις της μπαταρίας

  6. Προστασία του μηχανήματος

  Σέρβις του πλαισίου

  1. Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

  2. Ελέγξτε τα φρένα. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των φρένων.

  3. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και τις βίδες.

   Note: Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε εξάρτημα που έχει υποστεί φθορές ή ζημιά.

  4. άψτε όλες τις επιφάνειες που έχουν γρατσουνιές ή εκτεθειμένο γυμνό μέταλλο χρησιμοποιώντας βαφή που θα προμηθευτείτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της Toro).

  Σέρβις του ψεκαστικού

  1. Καθαρίστε τη βαλβίδα ανάδευσης και τις 3 βαλβίδες τμήματος μπούμας. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός βαλβίδων ανάδευσης και τμημάτων μπούμας.

  2. Γρασάρετε το ψεκαστικό. νατρέξτε στην ενότητα Γρασάρισμα της αντλίας ψεκασμού.

  3. Ελέγξτε την κατάσταση όλων των εύκαμπτων σωλήνων ψεκασμού.

   Note: ντικαταστήστε κάθε εύκαμπτο σωλήνα που έχει υποστεί φθορές ή ζημιά.

  4. Σφίξτε όλους του σφιγκτήρες και τους συνδέσμους.

  Σέρβις του κινητήρα

  1. Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του φίλτρου αέρα.

  2. λλάξτε το λάδι και το φίλτρο λαδιού του κινητήρα. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή φίλτρου λαδιού κινητήρα και λλαγή λαδιού κινητήρα.

  Σέρβις του συστήματος καυσίμου

  1. ποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. νατρέξτε στην ενότητα ποστράγγιση ρεζερβουάρ καυσίμου.

  2. Προετοιμάστε καύσιμο με σταθεροποιητικό καυσίμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και προσθέστε το στο ρεζερβουάρ.

  3. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί για 5 λεπτά.

  4. Σβήστε τον κινητήρα.

  5. Στερεώστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου.

  Σέρβις της μπαταρίας

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε καθαρό και ξηρό χώρο αποθήκευσης.

  2. φαιρέστε τη μπαταρία από το πλαίσιο. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

   Note: Μην συνδέετε τα καλώδια της μπαταρίας στους πόλους της μπαταρίας κατά την αποθήκευση.

  3. Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.

  4. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. νατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

   Important: Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη ώστε να μην παγώσει και υποστεί ζημιά σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διατηρεί τη φόρτισή της για περίπου 50 ημέρες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C (40°F). Εάν η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη των 4°C (40°F), ελέγξτε τη στάθμη νερού στην μπαταρία και φορτίζετέ την κάθε 30 ημέρες.

  Προστασία του μηχανήματος

  1. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο, μακριά από παιδιά.

  2. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.

  Προετοιμασία του μηχανήματος για σέρβις

  1. Εφαρμόστε τον σωλήνα του μανόμετρου στον σύνδεσμο που υπάρχει στην πίσω πλευρά του μανόμετρου (Σχήμα 138).

   g276304
  2. Κλείστε τη βρύση της δεξαμενής καθαρού νερού.

  3. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

  4. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. νατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

  5. Τοποθετήστε την μπαταρία στο πλαίσιο. νατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

  Επίλυση προβλημάτων

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Η μίζα δεν γυρίζει τον κινητήρα.
  1. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν διαβρωθεί ή δεν κάνουν επαφή.
  2. Κάποια ασφάλεια έχει καεί ή δεν κάνει επαφή.
  3. Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.
  4. λάβη στη μίζα ή στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της.
  5. Κάποιο εσωτερικό εξάρτημα του κινητήρα έχει «κολλήσει».
  1. Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές συνδέσεις κάνουν καλή επαφή.
  2. Διορθώστε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια.
  3. Φορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας γυρίζει αλλά δεν παίρνει μπρος.
  1. Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.
  2. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  3. Φραγμένη γραμμή καυσίμου.
  4. Το ρελέ εκκίνησης δεν ενεργοποιείται.
  5. Ο διακόπτης της μίζας έχει βλάβη.
  1. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο καύσιμο.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας παίρνει μπροστά αλλά σβήνει.
  1. Ο εξαερισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει βουλώσει.
  2. Ρύποι ή νερό στο σύστημα καυσίμου.
  3. Το φίλτρο καυσίμου έχει φράξει.
  4. Κάποια ασφάλεια έχει καεί ή δεν κάνει επαφή.
  5. Η αντλία καυσίμου έχει βλάβη.
  6. Υπάρχουν χαλαρωμένα καλώδια ή συνδέσεις.
  7. Υπάρχει βλάβη στη φλάντζα της κυλινδροκεφαλής.
  1. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  4. Διορθώστε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  6. Ελέγξτε και σφίξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.
  7. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά «ακούγεται» ή ρετάρει.
  1. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  2. Υπάρχουν χαλαρωμένα καλώδια ή συνδέσεις.
  3. Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  1. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  2. Ελέγξτε και σφίξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.
  3. λέπε ενότητα «Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται» παρακάτω.
  Ο κινητήρας δεν κρατάει ρελαντί.
  1. Ο εξαερισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει βουλώσει.
  2. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  3. Η αντλία καυσίμου έχει βλάβη.
  4. Ο κινητήρας έχει χαμηλή συμπίεση.
  5. Το στοιχείο του φίλτρου αέρα είναι βρόμικο.
  1. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  5. ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.
  Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  1. Η στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο δεν είναι η σωστή.
  2. Η στάθμη ψυκτικού υγρού είναι χαμηλή.
  3. Ο κινητήρας λειτουργεί υπό υπερβολικά υψηλό φορτίο.
  4. Οι σήτες εισαγωγής αέρα είναι βρόμικες.
  5. Τα πτερύγια και οι αεραγωγοί ψύξης κάτω από το περίβλημα του φυσητήρα του κινητήρα ή/και την σήτα εισαγωγής αέρα έχουν βουλώσει.
  1. Προσθέστε ή αφαιρέστε λάδι έως την ένδειξη «Full» (Γεμάτο).
  2. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και συμπληρώστε όσο χρειάζεται.
  3. Περιορίστε το φορτίο. Μειώστε την ταχύτητα πορείας.
  4. Καθαρίζετε τις σήτες εισαγωγής αέρα σε κάθε χρήση.
  5. Καθαρίζετε τα πτερύγια και τους αεραγωγούς ψύξης σε κάθε χρήση.
  Ο κινητήρας παρουσιάζει απώλειες ισχύος.
  1. Η στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο δεν είναι η σωστή.
  2. Το στοιχείο του φίλτρου αέρα είναι βρόμικο.
  3. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  4. Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  5. Η οπή εξαερισμού στον σύνδεσμο του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει φράξει.
  6. Ο κινητήρας έχει χαμηλή συμπίεση.
  1. Προσθέστε ή αφαιρέστε λάδι έως την ένδειξη «Full» (Γεμάτο).
  2. ντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα.
  3. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  4. λέπε ενότητα «Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται» παρακάτω.
  5. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Υπάρχουν μη φυσιολογικοί κραδασμοί ή θόρυβοι.
  1. Τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα έχουν λασκάρει.
  2. Υπάρχει πρόβλημα στον κινητήρα.
  1. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  2. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Το μηχάνημα δεν κινείται ή κινείται πολύ αργά προς τις δύο κατευθύνσεις επειδή ο κινητήρας δεν ανεβάζει στροφές ή ρετάρει.
  1. Το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο.
  1. Λύστε το χειρόφρενο.
  Το μηχάνημα δεν κινείται προς καμία κατεύθυνση.
  1. Το χειρόφρενο παραμένει δεμένο ή το χειρόφρενο δεν λύνεται.
  2. Το σύστημα μετάδοσης έχει βλάβη.
  3. Η συνδεσμολογία ελέγχου χρειάζεται ρύθμιση ή αντικατάσταση.
  4. Υπάρχει βλάβη στον άξονα κίνησης ή τη σφήνα της πλήμνης των τροχών.
  1. Λύστε το χειρόφρενο ή ελέγξτε τη συνδεσμολογία του.
  2. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  3. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Ένα τμήμα μπούμας δεν ψεκάζει.
  1. Η ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας τμήματος μπούμας είναι βρόμικη ή αποσυνδεδεμένη.
  2. Υπάρχει «καμένη» (ανοικτή) ασφάλεια.
  3. Έχει «τσακίσει» ένας εύκαμπτος σωλήνας.
  4. Μια παράκαμψη τμήματος μπούμας έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.
  5. λάβη σε βαλβίδα τμήματος μπούμας.
  6. Το ηλεκτρικό σύστημα έχει βλάβη.
  1. Κλείστε τη βαλβίδα χειροκίνητα. ποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα της βαλβίδας, καθαρίστε όλα τα καλώδια και, μετά, συνδέστε το.
  2. Ελέγξτε τις ασφάλειες και αντικαταστήστε όποια χρειάζεται.
  3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
  4. Ρυθμίστε την παράκαμψη τμήματος μπούμας
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ένα τμήμα μπούμας δεν απενεργοποιείται.
  1. Η βαλβίδα έχει βλάβη.
  1. ποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα του τμήματος μπούμας. νατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των βαλβίδων τμήματος μπούμας». Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και αντικαταστήστε όσα έχουν βλάβη.
  Η βαλβίδα ενός τμήματος μπούμας έχει διαρροή.
  1. Φθορά σε δακτύλιο O-ring.
  2. Φθορά ή βλάβη σε έδρα βαλβίδας.
  1. ποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα και αντικαταστήστε στα στεγανοποιητικά της, χρησιμοποιώντας το Κιτ επισκευής βαλβίδων. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  2. φαιρέστε τον ενεργοποιητή της βαλβίδας και αντικαταστήστε στα στεγανοποιητικά και την έδρα της, χρησιμοποιώντας το Κιτ επισκευής βαλβίδων. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Η πίεση μειώνεται όταν ενεργοποιείται ένα τμήμα μπούμας.
  1. Η βαλβίδα παράκαμψης τμήματος μπούμας έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.
  2. Υπάρχει εμπόδιο στον κορμό της βαλβίδας τμήματος μπούμας.
  3. Φθορά ή έμφραξη σε φίλτρο ακροφυσίων.
  1. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης τμήματος μπούμας.
  2. φαιρέστε τους συνδέσμους εισαγωγής και εξαγωγής της βαλβίδας τμήματος μπούμας και αφαιρέστε το εμπόδιο.
  3. φαιρέστε και ελέγξτε όλα τα ακροφύσια.
  Ένα ή περισσότερα ακροφύσια στάζουν με κλειστό διακόπτη τμήματος μπούμας
  1. Συσσωρεύτηκαν κατάλοιπα ανάμεσα στον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας.
  1. Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα. νατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός κορμού ακροφυσίου και διαφράγματος ανεπίστροφης βαλβίδας».
  Η πίεση του ψεκαστικού μειώνεται κατά τον ψεκασμό.
  1. Η σήτα του φίλτρου αναρρόφησης βουλώνει ή βούλωσε.
  1. φαιρέστε και καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αναρρόφησης.

  Σχηματικά διαγράμματα

  Σχεδιάγραμμα συστήματος ψεκαστικού

  g034336