Introduktion

Jordkultivatorn är avsedd att användas med en kompakt verktygsbärare från Toro. Den är främst avsedd för nedgrävning av stenar, jordklumpar, skräp och gräs som skapar den perfekta grobarhetsmiljön för färska frön, eller grästorv för bostäder eller kommersiella fastigheter. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Fig. 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g285760

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i försäkran om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Fara

Det kan finnas nedgrävda ledningar i arbetsområdet. Om du gräver av dem kan du få en elstöt eller orsaka en explosion.

Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och gräv inte på de markerade platserna. Kontakta en lokal kabelanvisningstjänst eller något annat företag som kan märka upp området (till exempel kan du ringa 811 i USA och i Australien kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjänsten på telefon 1100).

Allmän säkerhet

Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

 • Överskrid inte den märkta driftkapaciteten eftersom maskinen då kan bli instabil, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.

 • Transportera inte redskap med armarna upphöjda eller utsträckta (i förekommande fall). Håll alltid redskapet nära marken. Se Transportläge.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och andra föremål och gräv inte på de markerade platserna.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar maskinen.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar och redskap.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och husdjur borta från maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhet i sluttningar

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Det här redskapet gör maskinens framände till den tunga änden.

 • Om du höjer eller skjuter ut (i förekommande fall) lastarmarna vid körning i sluttning påverkas maskinens stabilitet. Håll lastarmarna i det nedfällda och indragna läget när du kör i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller av tippning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning eller i ojämn terräng.

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sakta ned och var extra försiktig vid körning på sluttande underlag. Markförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att starta eller stanna på lutande underlag. Kör långsamt rakt nerför sluttningen om maskinen skulle förlora greppet.

 • Undvik att svänga i sluttningar. Om du måste svänga, gör det långsamt och håll maskinens tyngre ände mot uppförslutet.

 • Alla rörelser i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du undvika att göra det.

 • Se upp för gropar, fåror och gupp. Ojämn terräng kan välta maskinen. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig när du kör på vått underlag. Försämrad drivkraft kan leda till att maskinen glider.

 • Utvärdera området och säkerställ att marken är tillräckligt stabil för maskinen.

 • Var försiktig när du använder maskinen nära följande:

  • Stup

  • Diken

  • Flodbäddar

  • Vattendrag

  Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul eller larvband kör över en kant eller om kanten ger vika. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

 • Ta inte bort eller koppla på redskap i en sluttning.

 • Parkera inte maskinen i en backe eller på en sluttning.

Säkerhet för jordkultivatorn

 • För hjuldrivna traktorenheter använder du motvikten på traktorenheten när redskapet används.

 • Sänk alltid ner redskapet varje gång du stänger av maskinen eller kliver ur förarsätet.

Säkerhet vid underhåll och förvaring

 • Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

 • Om du ska förvara redskapet under en längre period bör du läsa bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information.

 • Underhåll eller byt vid behov ut dekaler med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7321
decal100-4708
decal108-1287
decal133-8061

Montering

Montera rullen

 1. Avlägsna rullen från transportstativet.

 2. Montera kultivatorn på traktorenheten och ta bort den från transportstativet.

  Note: I traktorenhetens bruksanvisning finns mer information om hur man monterar redskap på traktorenheten.

 3. Sänk ner kultivatorn till marken.

 4. Ta bort sprintbultarna med låsring från drivtapparna (Figur 3).

 5. Ta bort drivtapparna från armarna på kultivatorn (Figur 3).

  g030947
 6. Skjut in armarna på rullen i armarna på kultivatorn och fäst dem med drivtapparna (Figur 3).

 7. Fäst drivtapparna med de tillhörande sprintbultarna med låsringar.

Produktöversikt

g008177

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bredd130 cm
Längd130 cm
Höjd53 cm
Vikt250 kg

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera och demontera redskapet

Information om monterings- och borttagningsförfarandet finns i traktorenhetens bruksanvisning.

Important: Före monteringen av redskapet placerar du maskinen på ett plant underlag och ser till att fästplattorna är rena från smuts och skräp och att stiften roterar fritt. Om stiften inte roterar fritt måste du smörja dem.

Note: Använd alltid traktorenheten när du lyfter och flyttar redskapet.

Varning

Om snabbkopplingsstiften inte är helt inskjutna i redskapets fästplatta kan redskapet falla av maskinen och krossa dig eller kringstående.

Se till att snabbkopplingsstiften sitter ordentligt i fästplattan.

Varning

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada. Vätska som trängt in i huden vid en olycka måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som känner till den här sortens skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

 • Använd kartong eller papper för att finna hydraulläckor. Använd aldrig händerna.

Var försiktig

Hydraulkopplingar, hydraulledningar/ventiler och hydraulolja kan vara heta. Du kan bränna dig om du vidrör heta komponenter.

 • Bär handskar när du arbetar med hydraulkopplingarna.

 • Låt maskinen svalna innan du rör vid några hydrauliska komponenter.

 • Rör inte vid hydraulvätskespill.

Ta bort rullen

Om du vill använda kultivatorn som jordfräs utan hyvelblad eller rulle, eller utföra olika justeringar och underhållsprocedurer kan du ta bort rullen och hyvelbladet på följande sätt:

 1. Parkera maskinen på en plan yta, sänk redskapet, tippa redskapet så att rullen lyfter från marken och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

 3. Ta bort drivtapparna från armarna på kultivatorn (Figur 5).

  g030948
 4. Ta bort rullen från kultivatorn (Figur 5).

 5. Förvara tapparna i rullens armar för framtida användning.

Note: Mer information om att montera rullen finns i Montera rullen.

Ställa in grävdjupet

Ställ in kultivatorns grävdjup enligt arbetet du utför upp till 13,9 cm. Skärdjupet avgörs av rullens läge. Rullen kan flyttas upp och ner genom att fästlägena för kultivatorns armar ändras på följande sätt:

 1. Avlägsna rullen från kultivatorn. Se Ta bort rullen.

 2. Ta bort tapparna som fäster armarna på kultivatorn (Figur 6).

  g008181
 3. Flytta armarna till de hål som motsvarar önskat djup (Figur 6).

  • Flytta upp armarna för ökat grävdjup.

  • Flytta ner armarna för minskat grävdjup.

 4. Fäst armarna med de bultar och muttrar som togs bort tidigare.

 5. Montera rullen.

Justera hyvelbladet

Hyvelbladet som sitter precis bakom rullen kan justeras för att få önskat resultat. Oftast ska det justeras så att bladets kant är något högre än rullens undersida.

 1. Parkera maskinen på en plan yta, sänk redskapet, tippa redskapet så att rullen lyfter från marken och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

 3. Ta bort de två drivtapparna från hyvelbladets monteringsfästen (Figur 7).

  g031069
 4. Skjut hyvelbladet upp eller ner till önskad hålposition.

 5. Sätt drivtapparna i monteringsfästena.

 6. Sätt de tillhörande sprintbultarna med låsringar i de två drivtapparna.

 7. Sväng ner låsringarna över tappens ändar så att hyvelbladet sitter fast.

 8. Sänk ner rullen till marken.

Ändra rullens horisontalläge

Rullen har tre horisontallägen. Passa in rullens kanter med kultivatorns kanter om du ska kultivera längs kanten av arbetsområdet. Om du ska kultivera ett område utan svåra kanter mellan kultiveringsvändorna kan du förskjuta rullen åt vardera sidan så att ca 15 cm av rullen överlappar den sista kultiveringsvändan.

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk redskapet och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

 2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

 3. Ta bort drivtappen (Figur 8).

  g030866
 4. Skjut rullen till önskat läge (Figur 8).

 5. Skjut in drivtappen genom rullens stödstång.

 6. Skjut in den tillhörande sprintbulten med låsring genom drivtappen för att säkra rullen.

Använda kultivatorn

 1. Sänk ner kultivatorn till marken och kontrollera att kedjehuset befinner sig i rät vinkel mot marken (Figur 9).

  g008183
 2. Dra hjälphydraulspaken mot förarhandtaget för att starta kultivatorn.

 3. Sänk sakta kultivatorn tills bladen går ner i jorden och rullen vidrör marken.

 4. Kör långsamt bakåt.

 5. Stanna hydraulsystemet när vändan är avslutad och lyft upp kultivatorn.

Important: Kör inte maskinen på trottoaren eller andra hårda ytor utan att först höja kultivatorn. Om du kör över hårda ytor med sänkta luftarpinnar skadas luftarpinnarna och utrustningen.

Transportläge

När du transporterar redskapet ska du hålla det så nära marken som möjligt – högst 15 cm över marken. Tippa det bakåt.

g286182

Arbetstips

 • Inspektera området där kultivatorn ska köras ordentligt och avlägsna föremål som stenar, skräp och grenar innan du kultiverar för att förhindra skador på utrustningen.

 • Börja alltid kultivera vid lägsta möjliga hastighet. Öka hastigheten när förhållandena så tillåter.

 • Använd alltid full gas (högsta motorvarvtal).

 • Kultivera i långa, raka vändor. Om du svänger med sänkta luftarpinnar skadas utrustning och fastighet.

 • Om en sten eller något annat föremål fastnar mellan luftarpinnarna ska du koppla ur hydrauliken och köra traktorenheten framåt tills föremålet har drivits ut.

 • Om du använder en traktorenhet med flödesdelare kan den användas för att uppnå optimal rotor- och markhastighet för jordförhållandena (vissa hjuldrivna enheter har flödesdelare, mer information finns i traktorenhetens bruksanvisning) enligt följande:

  1. Ställ in flödesdelaren till läget för klockan 9 och hastighetsreglaget till långsamt läge.

  2. Dra hjälphydraulspaken mot förarhandtaget för att starta kultivatorn.

  3. Flytta flödesdelarspaken samtidigt som du flyttar traktorenheten bakåt tills bästa resultat uppnås.

Underhåll

Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Var försiktig

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 5 timmarna
 • Justera drivkedjans spänning.
 • Efter varje användning
 • Rengör redskapet från skräp.
 • Var 25:e timme
 • Smörja kultivatorn.
 • Justera drivkedjans spänning.
 • Var 200:e timme
 • Byt drivkedjeolja.
 • Före förvaring
 • Smörja kultivatorn.
 • Måla i lackskador.
 • Smörja kultivatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörja kultivatorn.
 • Före förvaring
 • Smörja kultivatorn.
 • Smörj de två nipplarna på rullens ändar och nippeln på fyrbultsflänsen på huvudhusets vänstra sida.

  Typ av fett: Universalfett

  Important: Smörj omedelbart efter att maskinen har tvättats

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk redskapet och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

  4. Sätt på en fettspruta på varje nippel.

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Byta drivkedjeolja

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt drivkedjeolja.
 • Kontrollera oljenivån i växellådan var 25:e körtimme och byt den var 200:e körtimme eller en gång om året, beroende på vad som inträffar först.

  Typ av olja: 85 W 140

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall) och se till att drivkedjans kåpa befinner sig i en rät vinkel mot marken.

  2. Höj upp redskapet tillräckligt högt så att ett kärl kan föras in under drivkedjehuset, och stötta upp redskapet med pallbockar.

   Varning

   Det är möjligt att mekaniska eller hydrauliska domkrafter eller lyftarmarna inte klarar av att stötta kultivatorn, vilket kan orsaka allvarliga personskador. Stöd kultivatorn med hjälp av domkrafter.

   Använd inte enbart lyftarmar eller hydrauliska domkrafter.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

  4. Öppna oljepåfyllningshålet överst på drivkedjehuset (Figur 11).

   g008186
  5. Sätt ett stort avtappningskärl under drivkedjehuset.

  6. Ta bort avtappningspluggen (Figur 11).

  7. Sätt tillbaka och dra åt avtappningspluggen när all olja har runnit ut ur huset.

  8. Ta bort sidopluggen (Figur 11).

  9. Häll sakta olja i påfyllningshålet tills den rinner ut ur sidoplugghålet.

  10. Sätt tillbaka pluggarna i sido- och påfyllningshålen och dra åt dem.

  11. Torka upp eventuellt utspilld olja.

  Justera drivkedjans spänning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Justera drivkedjans spänning.
 • Var 25:e timme
 • Justera drivkedjans spänning.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk redskapet och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

  3. Lossa kontramuttern på kedjejusteringsskruven (Figur 12).

   g008185
  4. Skruva i skruven för hand tills du känner ett motstånd (Figur 12).

  5. Markera skruven med en blyertspenna och skruva sedan ut den ett varv.

  6. Dra åt kontramuttern.

  Byta luftarpinnarna

  Kontrollera och byt ut luftarpinnarna när de blivit slitna eller slöa. Slitna eller slöa luftarpinnar försämrar kultivatorns prestanda.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk redskapet och koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln

  3. Ta bort rullen från kultivatorn.

  4. Lyft och frigör fjäderregeln på kultivatorns sida (Figur 13).

   g008184
  5. Öppna luftarpinnekåpan (Figur 13).

  6. Ta bort de gamla luftarpinnarna, en i taget, och montera nya (Figur 14).

   Note: Varje mittnav har 4 luftarpinnar (2 till höger och 2 till vänster). De vänstra och högra luftarpinnarna alterneras på navet. Se till att varje luftarpinne ersätts med samma typ av luftarpinne som tidigare.

   g008188
  7. Dra åt luftarpinnefästskruvarna till 86–104 Nm.

  8. Stäng luftarpinnekåpan och lås den med fjäderlåset.

  9. Montera rullen

  Förvaring

  1. Innan redskapet ställs undan för långtidsförvaring tvättar du bort smuts och avlagringar med vatten och ett milt rengöringsmedel.

  2. Smörj alla nipplar.

  3. Kontrollera och justera drivkedjans spänning.

  4. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller byt ut alla skadade och utslitna delar.

  5. Kontrollera att alla hydraulkopplingar är korrekt anslutna så att hydraulsystemet inte förorenas.

  6. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  7. Förvara redskapet i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över redskapet för att skydda det och hålla det rent.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kultivatorn fungerar inte.
  1. En hydraulkopplare är inte helt ansluten.
  2. Hydraulkopplaren är skadad.
  3. En hydraulslang är igensatt.
  4. En hydraulslang är vikt.
  5. Traktorenhetens hjälpventil öppnar sig inte
  6. Skadad hydraulventil eller drivmotor.
  7. Något har fastnat i kultivatorn (t.ex. en sten eller en rot).
  8. Drivkedjan är lös.
  9. Drivkedjan är trasig.
  1. Kontrollera och dra åt alla kopplare.
  2. Kontrollera kopplarna och byt ut de som är skadade.
  3. Hitta föremålet som har fastnat och ta bort det.
  4. Byt ut den lösa slangen.
  5. Reparera ventilen.
  6. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  7. Hitta föremålet som har fastnat och ta bort det.
  8. Justera kedjespänningen.
  9. Reparera eller byt ut kedjan.