Wprowadzenie

Kultywator jest przeznaczony do eksploatacji z kompaktowym nośnikiem narzędzi Toro. Przeznaczony jest głównie do zagrzebywania kamieni, bryłek ziemi, odpadków i trawy, dzięki czemu przygotowuje doskonałe warunki do kiełkowania dla świeżych nasion lub darni na terenach prywatnych i publicznych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Przygotuj numer modelu i numer seryjny produktu. Na rysunku 1 podano lokalizację numeru modelu i seryjnego produktu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

g285760

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ maszyna może stać się niestabilna, co może spowodować utratę panowania nad nią.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi lub wysuniętymi (jeżeli dotyczy) ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • W strefie prowadzenia prac należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty oraz nie kopać w tak oznaczonych miejscach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności – w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub usuwaniem przedmiotów blokujących działanie maszyny należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Ten osprzęt sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • Unoszenie lub wysuwanie (jeżeli dotyczy) ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej i wsuniętej.

 • Pochyłość terenu jest głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeżeli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeżeli podczas pracy na zboczu czujesz się niepewnie, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren i upewnij się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie podłączaj ani nie odłączaj osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania kultywatora

 • Jeżeli używany jest kołowy zespół jezdny, należy na czas używania tego osprzętu zamocować do zespołu jezdnego przeciwwagę.

 • Zawsze, gdy wyłączasz maszynę i opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-7321
decal100-4708
decal108-1287
decal133-8061

Montaż

Montaż rolki

 1. Zdejmij rolkę z podpory magazynowej.

 2. Zamocuj kultywator na zespole jezdnym i zdejmij go z podpory magazynowej.

  Note: Więcej informacji dotyczących mocowania osprzętu do zespołu jezdnego można znaleźć w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

 3. Opuść kultywator na podłoże.

 4. Usuń sworznie z pierścieniami zatrzaskowymi z trzpieni (Rysunek 3).

 5. Usuń trzpienie z ramion kultywatora (Rysunek 3).

  g030947
 6. Wsuń ramiona rolki do ramion kultywatora i połącz je za pomocą trzpieni (Rysunek 3).

 7. Zabezpiecz trzpienie za pomocą dołączonych sworzni z pierścieniami zatrzaskowymi.

Przegląd produktu

g008177

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Szerokość130 cm
Długość130 cm
Wysokość53 cm
Masa250 kg

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w Instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe nie są zabrudzone ziemią itp., a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeżeli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przemieszczania osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

 • Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Zdejmowanie rolki

Aby móc korzystać z kultywatora jak z glebogryzarki bez równiarki i rolki lub w celu wykonania czynności regulacyjnych albo konserwacyjnych należy zdjąć rolkę i równiarkę w następujący sposób:

 1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść osprzęt, przechyl osprzęt tak, aby unieść rolkę nad podłoże, i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Usuń trzpienie z ramion kultywatora (Rysunek 5).

  g030948
 4. Ściągnij rolkę z kultywatora (Rysunek 5).

 5. Zachowaj trzpienie w ramionach rolki do wykorzystania w przyszłości.

Note: Aby zamocować rolkę, patrz Montaż rolki.

Ustawianie głębokości kopania

Ustaw głębokość kopania kultywatora do 13,9 cm w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. O głębokości cięcia decyduje ustawienie rolki. Rolkę można ustawić wyżej lub niżej poprzez zmianę miejsca zamocowania ramion kultywatora w następujący sposób:

 1. Zdejmij rolkę z kultywatora; patrz Zdejmowanie rolki.

 2. Odkręć śruby mocujące ramiona do kultywatora (Rysunek 6).

  g008181
 3. Przesuń ramiona do zestawu otworów odpowiadającego pożądanej głębokości (Rysunek 6).

  • Przesuń ramiona w górę, aby ustawić większą głębokość kopania.

  • Przesuń ramiona w dół, aby ustawić mniejszą głębokość kopania.

 4. Zamocuj ramiona za pomocą wcześniej zdjętych śrub i nakrętek.

 5. Zamontuj rolkę.

Regulacja ostrza równiarki

Możesz ustawić ostrze równiarki znajdujące się tuż za rolką, aby uzyskać pożądane wykończenie powierzchni gleby. Zwykle należy wyregulować ostrze równiarki w taki sposób, aby jego krawędź znajdowała się nieco wyżej niż dolna powierzchnia rolki.

 1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść osprzęt, przechyl osprzęt tak, aby unieść rolkę nad podłoże, i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Usuń trzpienie z uchwytów montażowych ostrza równiarki (Rysunek 7).

  g031069
 4. Przesuń ostrze równiarki w dół lub w górę, aż znajdzie się na pożądanej wysokości otworu.

 5. Włóż trzpienie w uchwyty montażowe.

 6. Wsuń dołączone sworznie z pierścieniami zatrzaskowymi do 2 trzpieni.

 7. Przesuń pierścienie zatrzaskowe w dół nad końcami sworzni, aby zabezpieczyć ostrze równiarki.

 8. Opuść rolkę na podłoże.

Zmiana poziomego położenia rolki

Rolka ma 3 możliwe pozycje poziome. Aby przeprowadzić kultywację wzdłuż krawędzi powierzchni roboczej, ustaw krawędzie rolki równo z krawędziami kultywatora. Aby przeprowadzić kultywację obszaru w sposób eliminujący nierówności krawędzi przy kolejnych przejściach kultywatora, przesuń rolkę w jedną lub drugą stronę, tak aby rolka nakładała się o około 15 cm poza krawędź poprzedniego przejścia maszyny.

 1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść przystawkę i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Wyjmij trzpień (Rysunek 8).

  g030866
 4. Przesuń rolkę do pożądanego ustawienia (Rysunek 8).

 5. Przełóż trzpień przez wspornik rolki.

 6. Włóż dołączony sworzeń z pierścieniem zatrzaskowym przez trzpień, aby zabezpieczyć rolkę.

Obsługa kultywatora

 1. Opuść kultywator na podłoże i upewnij się, że obudowa łańcucha ustawiona jest do niego prostopadle (Rysunek 9).

  g008183
 2. Pociągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej w kierunku chwytu operatora, aby uruchomić kultywator.

 3. Powoli opuść kultywator, dopóki jego ostrza nie zagłębią się w glebie, a rolka nie dotknie podłoża.

 4. Powoli poruszaj się do tyłu.

 5. Po wykonaniu przejścia zatrzymaj hydraulikę i unieś kultywator.

Important: Nie wolno jeździć maszyną po chodniku ani innych twardych powierzchniach bez uprzedniego uniesienia kultywatora. Przejazd po twardej powierzchni z opuszczonymi zębami prowadzi do uszkodzenia zarówno zębów maszyny, jak i podłoża.

Pozycja transportowa

Podczas transportowania osprzętu utrzymuj go możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej podłoża. Odchyl go do tyłu.

g286182

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Dokonaj oceny obszaru, w którym kultywator będzie używany, i usuń wszystkie obiekty, takie jak duże kamienie, odpady i gałęzie, przed rozpoczęciem pracy z kultywatorem, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.

 • Należy zawsze zaczynać pracę kultywatora od najniższej możliwej prędkości jazdy. Jeżeli warunki na to pozwalają, zwiększ prędkość.

 • Zawsze korzystaj z pełnej mocy przepustnicy (maksymalnej prędkości silnika).

 • Wykonuj kultywację gleby długimi prostymi liniami. Wykonywanie zakrętów z opuszczonymi zębami powoduje uszkodzenia maszyny i powierzchni.

 • Jeżeli między zęby dostanie się kamień lub inny przedmiot, odłącz hydraulikę i przejedź zespołem jezdnym do przodu, dopóki przedmiot nie zostanie usunięty.

 • Jeżeli korzystasz z zespołu jezdnego z dźwignią rozdzielacza przepływu (wyposażone są w nią niektóre kołowe zespoły jezdne; patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego), możesz za jej pomocą uzyskać optymalne obroty silnika i prędkość jazdy stosownie do warunków glebowych:

  1. Ustaw dźwignię rozdzielacza przepływu w pozycji na godzinie 9, a wybierak biegów w położeniu żółwia (niskiego biegu).

  2. Pociągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej w kierunku chwytu operatora, aby uruchomić kultywator.

  3. Przesuwaj dźwignię rozdzielacza przepływu przy jednoczesnym przesuwaniu zespołu jezdnego do tyłu, aż do uzyskania idealnych rezultatów kultywacji.

Konserwacja

Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Ostrożnie

Jeżeli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść przystawkę z zanieczyszczeń.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj kultywator.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Co 200 godzin
 • Wymień olej do łańcucha napędowego.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj kultywator.
 • Pomaluj odpryski na powierzchni.
 • Smarowanie kultywatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj kultywator.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj kultywator.
 • Nasmaruj 2 smarowniczki znajdujące się na końcach rolki i 1 smarowniczkę na kołnierzu z 4 śrubami znajdującymi się po lewej stronie głównej obudowy.

  Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  Important: Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść przystawkę i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyścić smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki.

  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Wymiana oleju do łańcucha napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień olej do łańcucha napędowego.
 • Sprawdzaj poziom oleju przekładniowego co 25 godzin pracy i wymieniaj go co 200 godzin pracy lub raz w roku, zależnie od tego, co wystąpi wcześniej.

  Typ oleju: 85 W 140

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i upewnij się, że osłona łańcucha napędowego jest ustawiona prostopadle do podłoża.

  2. Unieś przystawkę wystarczająco wysoko, aby móc wsunąć pod obudowę łańcucha napędowego płaski pojemnik na olej i ustawić przystawkę na podpórkach.

   Ostrzeżenie

   Podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne oraz ramiona podnoszące mogą nie utrzymać kultywatora i mogą spowodować poważne obrażenia; do podparcia kultywatora należy stosować podpórki.

   Nie należy używać samych ramion podnoszących ani podnośników hydraulicznych.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Otwórz wlew oleju znajdujący się u góry obudowy łańcucha napędowego (Rysunek 11).

   g008186
  5. Umieść dużą miskę drenażową pod obudową łańcucha napędowego.

  6. Wykręć korek spustowy (Rysunek 11).

  7. Po wylaniu całego oleju z obudowy włóż ponownie korek spustowy i dokręć go.

  8. Wykręć korek boczny (Rysunek 11).

  9. Powoli wlej olej do wlewu, dopóki nie wypłynie on z otworu korka bocznego.

  10. Włóż korek boczny i korek wlewu oleju, a następnie dokręć je.

  11. Wytrzyj cały rozlany olej.

  Regulacja napięcia łańcucha napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Co 25 godzin
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
  1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść przystawkę i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą na śrubie regulacji łańcucha (Rysunek 12).

   g008185
  4. Dokręć śrubę ręką do oporu (Rysunek 12).

  5. Zaznacz ustawienie śruby ołówkiem, a następnie odkręć ją o jeden obrót.

  6. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.

  Wymiana zębów

  Sprawdzaj i wymieniaj zużyte i tępe zęby. Zużyte lub tępe zęby ograniczają sprawność kultywatora.

  1. Zaparkuj maszynę na płaskiej powierzchni, opuść przystawkę i załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje).

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdejmij zespół rolki z kultywatora.

  4. Podnieś i zwolnij zatrzask sprężynowy z boku kultywatora (Rysunek 13).

   g008184
  5. Otwórz osłonę zębów (Rysunek 13).

  6. Usuń stare zęby pojedynczo i zamocuj nowe (Rysunek 14).

   Note: Na każdej piaście znajdują się 4 zęby (2 prawe i 2 lewe). Na piaście zamocowane są naprzemiennie zęby prawe i lewe. Upewnij się, że każdy ząb zastępujesz zębem tego samego rodzaju, który był zainstalowany poprzednio.

   g008188
  7. Dokręć śruby mocujące zęby z momentem od 86 do 104 Nm.

  8. Zamknij osłonę zębów i zamocuj ją za pomocą zatrzasku sprężynowego.

  9. Zainstaluj zespół rolki.

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Nasmaruj wszystkie elementy mocujące.

  3. Sprawdź i wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.

  4. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

  5. Upewnij się, że wszystkie złącza hydrauliczne są podłączone i spięte, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego.

  6. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  7. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w celu ochrony i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kultywator nie włącza się.
  1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
  2. Złącze hydrauliczne jest uszkodzone.
  3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
  4. Przewód hydrauliczny jest załamany.
  5. Zawór hydrauliki pomocniczej w zespole jezdnym nie otwiera się.
  6. Zawór hydrauliczny lub silnik napędowy jest uszkodzony.
  7. Występuje niedrożność w kultywatorze (np. kamień lub korzeń).
  8. Łańcuch napędowy jest luźny.
  9. Łańcuch napędowy jest rozerwany.
  1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
  2. Sprawdź złącza i wymień w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
  3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
  4. Wymień załamany przewód hydrauliczny.
  5. Napraw zawór.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Znajdź i usuń przeszkodę.
  8. Wyreguluj napięcie łańcucha.
  9. Napraw lub wymień łańcuch.