Въведение

Тази машина представлява самоходна косачка за трева с режещ барабан със спираловидни остриета, предназначена за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържано тревно покритие. Използване на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и за безопасността.

Посетете www.Toro.com за допълнителна информация, включително съвети за безопасна работа, учебни материали, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър, или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 указва местоположението на данните за модела и серийния номер на продукта. Напишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху табелката със серийния номер.

g259591

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя върху земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева, се смята за нарушение на Кодекса на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван със система за искрогасене, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Приложеното Ръководство за оператора на двигателя се доставя с цел осигуряване на информация относно Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съвета за въздушни ресурси на Калифорния, поддръжката и гаранцията. Резервни части могат да бъдат поръчвани чрез производителя на двигателя.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от дизеловите двигатели и някои от техните съставки са признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Клемите и изводите на акумулаторите и свързаните с тях принадлежности съдържат олово и оловни съединения - химикали, признати от щата Калифорния като причинители на рак и вреди при възпроизводството. Измивайте ръцете си след работа.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 5395 (след като бъдат приключени всички процедури за настройка) и ANSI B71.4-2017.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърли обекти.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора преди да стартирате машината.

 • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машината, без да са поставени на място всички предпазители и без другите защитни устройства за безопасност в машината да функционират правилно.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък. Никога не допускайте деца да боравят с машината.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който означава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Сертификат за емисии на двигателя

Двигателят в тази машина е съвместим с EPA Tier 4 Final и Stage 3b.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменете етикетите, ако са износени или липсват.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decalbatterysymbols
decal138-6976

Настройка

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

Регулиране на налягането на гумите

При доставка гумите са с повишено налягане. Ето защо е необходимо от тях да се изпусне известно количество въздух, за да се понижи налягането. Коригирайте пневматичното налягане на предните и задните гуми на 83 до 103 kPa.

Important: Поддържайте равномерно налягане във всички гуми, за да гарантирате, че има еднакъв контакт с тревното покритие.

Настройка на положението на контролното рамо

Можете да настроите позицията на контролното рамо, така че да ви е удобна.

 1. Разхлабете 2-та болта, фиксиращи контролното рамо към задържащата скоба (Фигура 3).

  g004152
 2. Завъртете контролното рамо до желаната позиция и затегнете 2-та болта.

Инсталиране на режещите апарати

Части, необходими за тази процедура:

Водач на предния десен маркуч1
Водач на предния ляв маркуч1
 1. Отстранете моторите на барабана от транспортните скоби.

  Note: Изхвърлете транспортните скоби.

 2. Извадете режещите ножове от кашоните.

 3. Сглобете и регулирайте режещите апарати, както е описано в Ръководството за оператора на режещия апарат.

 4. Уверете се, че противотежестта (Фигура 4) е инсталирана от правилната страна на режещия апарат, както е описано в Ръководството за оператора на режещия апарат.

  g003320
 5. Монтирайте компенсаторна пружина за тревното покритие от същата страна на режещия апарат, от която е моторът на барабанното задвижване. Променяйте позицията на компенсаторната пружина за тревното покритие, както следва:

  Note: Всички режещи апарати с монтирана компенсаторна пружина за тревното покритие от дясната страна на режещия апарат.

  1. Отстранете 2-та застопоряващи болта и гайките, фиксиращи скобата на шпилката към езичетата на режещите апарати (Фигура 5).

   g003949
  2. Отстранете фланцовата гайка, фиксираща болта на тръбата на пружината към езичето на носещата рамка (Фигура 5) Отстранете комплекта.

  3. Монтирайте болта на тръбата на пружината към срещуположното езиче на носещата рамка и го фиксирайте с фланцовата гайка.

   Note: Позиция на главата на болта спрямо външната страна на езичето, както е показано на Фигура 6.

   g003967
  4. Монтирайте скобата на шпилката към езичетата на режещите апарати с носещите болтове и гайки (Фигура 6).

   Important: На режещ апарат 4 (вляво отпред) и режещ апарат 5 (вдясно отпред) използвайте монтажните гайки на скобата на шпилката, за да инсталирате езичетата на режещите апарати (Фигура 7 и Фигура 8). Водачите на маркуча трябва да се подведат към централния режещ апарат (Фигура 8 и Фигура 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Когато монтирате или отстранявате режещите апарати се уверете, че шплентът е поставен в отвора на шпилката на пружината до скобата на шпилката. В противен случай шплентът трябва да се постави в отвора в края на шпилката.

 6. Спуснете докрай всички подемни рамена.

 7. Свалете фиксиращия щифт от шарнирната вилка на подемното рамо. След това отстранете капачката (Фигура 10).

  g003975
 8. За предните режещи апарати плъзнете режещ апарат под подемното рамо, докато въвеждате вала на носещата рамка нагоре в шарнирната вилка на подемното рамо (Фигура 11).

  g003977
 9. Използвайте следната процедура на задните режещи апарати, когато височината на рязане е над 19 mm.

  1. Отстранете фиксиращия щифт и шайбата, фиксиращи щифта на шарнирния вал на подемното рамо към подемното рамо и плъзнете шарнирния вал на подемното рамо извън подемното рамо (Фигура 12).

   g003979
  2. Въведете вилката на подемното рамо върху вала на носещата рамка (Фигура 11).

  3. Въведете вала на подемното рамо върху подемното рамо и го фиксирайте с шайбата и фиксиращия щифт (Фигура 12).

 10. Поставете капак върху вала на носещата рама и вилката на подемното рамо.

 11. Фиксирайте капачката и вала на подемното рамо със захващащия щифт (Фигура 10).

  Note: Използвайте канала, ако се нуждаете от направляваща режещ апарат или използвайте отвора, в случай че ще фиксирате режещия апарат на позиция.

 12. Фиксирайте веригата на подемното рамо към скобата на веригата със захващащия щифт (Фигура 13).

  Note: Използвайте броя на звената на веригата, описани в Ръководството за оператора на режещия апарат.

  g003948
 13. Поставете маркучите на мотора на барабана в съответния им водач за маркуча на режещ апарат 4 (вляво отпред) и режещ апарат 5 (вдясно отпред).

 14. Покрийте шлицовия вал на мотора на барабана с чиста грес.

 15. Намаслете О-пръстена на мотора на барабана и го поставете върху фланеца на мотора.

 16. Монтирайте мотора като го завъртите по часовниковата стрелка, така че фланците да не опират в болтовете (Фигура 14).

  Note: Завъртете мотора по посока, обратна на часовниковата стрелка, докато фланците обиколят около болтовете, след това затегнете болтовете.

  Important: Уверете се, че маркучите между мотора и барабана не са усукани, прегънати или няма риск да бъдат прищипани.

  g004127

Настройване на компенсаторната пружина за тревното покритие

Компесаторната пружина за тревното покритие прехвърля теглото към задния барабан (Фигура 15). Това спомага за намаляване на вълнообразния модел на тревното покритие, известно още като накъдряне или фрезоване.

Important: Направете настройки по пружината с монтиран режещ апарат към самоходната машина, насочен право напред и спуснат до земята.

 1. Уверете се, че шплентът е поставен в задния отвор на шпилката на пружината (Фигура 15).

  g003863
 2. Затегнете шестостенните гайки в предната част на шпилката на пружината, докато компресираната дължина на пружината стане 12,7 cm (5 инча) за 5-инчови режещи апарати или 15,9 cm (6,25 инча) за 7-инчови режещи апарати (Фигура 15).

  Note: Когато работите на тежък терен, увеличете дължината на пружината с 12,7 mm. Това леко намалява проследяването на терена.

Инсталиране на ключалка CE на капака на двигателя

Части, необходими за тази процедура:

Възел за заключване на капака1
Шайба1
 1. Отключете и повдигнете капака на двигателя.

 2. Отстранете гумената втулка от отвора от лявата страна на капака (Фигура 16).

  g004143
 3. Отстранете гайката от възела капак-ключалка (Фигура 17).

  g003946
 4. Извън капака вкарайте края на куката на ключалката през отвора в капака.

  Note: Уверете се, че гумената уплътняваща шайба остава от външната страна на капака.

 5. Вътре в капака вкарайте металната шайба в ключалката с гайката.

  Note: Уверете се, че ключалката е захваната в захващащото устройство при заключване. Използвайте ключа от комплекта на ключалката на капака, за да задействате ключалката на капака.

Използвайте стойката на режещия апарат

Части, необходими за тази процедура:

Стойка на режещия апарат1

Когато е необходимо да наклоните режещия апарат, за да се открие опорният нож/барабана, изправете задната част на режещия апарат със стойката, за да се уверите, че регулиращите винтове на опорната шина не опират в работната повърхност (Фигура 18).

g003985

Фиксирайте стойката към скобата на веригата със захващащия щифт (Фигура 19).

g004144

Поставяне на етикети с CE маркировка

Части, необходими за тази процедура:

Предупредителен стикер1
Стикер СЕ1
Стикер за година на производство1

За машини, които изискват маркировка CE“ за съответствие, поставете стикера с годината на производство (част № 133-5615) близо до табелката със серийния номер, стикера за CE (част № 93-7252) близо до ключалката на кожуха, и предупредителния стикер за CE (част № 133-2931) над стандартния предупредителен стикер (част № 133-2930).

Преглед на продукта

g216864

Регулатори за настройка на седалката

Лостът за регулиране на седалката ви позволява да регулирате седалката напред и назад (Фигура 21). Регулаторът за настройка за теглото регулира седалката според теглото ви. Уредът за измерване на теглото показва кога седалката е настроена за вашето тегло. Регулаторът за настройка за височината регулира седалката според височината ви.

g003954

Зацепващ педал

Педалът за движение контролира операциите за движение напред и назад (Фигура 22). Натиснете горната част на педала за движение напред и долната част на педала за движение назад. Скоростта на придвижване зависи от натиска, който прилагате върху педала. При липса на товар, максимална скорост на придвижване, настройте оборотите на двигателя на позиция Бързо и натиснете педала докрай.

За да спрете машината, намалете натиска с крак върху зацепващия педал и го оставете да се върне в централно положение.

g003955

Ограничител на скоростта на косене

Когато ограничителят на скоростта на косене е обърнат нагоре, той контролира скоростта на косене и позволява на режещия апарат да се задейства (Фигура 22). Всеки дистанционен елемент регулира скоростта на косене с 0,8 km/h. Колкото повече дистанционни елементи поставите върху болта, толкова по-бавна ще е скоростта на косене. За транспортиране на машината обърнете обратно ограничителя на скоростта на косене за максималната скорост.

Педал на спирачката

Натиснете педала на спирачката, за да спрете машината (Фигура 22).

Ръчна (паркинг) спирачка

За задействане на паркинг спирачката натиснете надолу педала на спирачката и натиснете горната част на напред за заключване (Фигура 22). За да освободите паркинг спирачката, натиснете педала на спирачката, докато заключването на паркинг спирачката се освободи.

Педал за накланяне на волана

За да наклоните волана към себе си, натиснете педала надолу, издърпайте кормилната колона към вас, до най-удобното положение, след което отпуснете педала (Фигура 22).

Превключвател на оборотите на двигателя

Превключвателят на оборотите на двигателя има 2 режима за превключване на оборотите на двигателя (Фигура 23). Чрез кратко натискане на превключвателя можете да промените оборотите на двигателя със стъпка от 100 об./мин. Ако задържите натиснат превключвателя, двигателят автоматично преминава на високи или ниски обороти на празен ход, в зависимост от това, кой край на превключвателя сте натиснали.

g021208

Превключвател за активиране/деактивиране

Използвайте превключвателя за активиране/деактивиране заедно с контролния лост за вдигане/спускане на косачката, за да работите с режещите апарати (Фигура 23).

Информационен център

LCD дисплеят на Информационния център показва информация за машината, като например работно състояние, различни диагностики и друга информация за машината (Фигура 23).

Ключ на стартера

Ключът за запалване има 3 положения: OFF (Изключено), ON/RUN (Включено/работи) и START (Старт) (Фигура 23).

Контролен лост за спускане/вдигане на косачката

Този лост вдига и спуска режещите апарати и стартира и спира режещите апарати, когато са активирани в режим MOW (Косене) (Фигура 23). Не можете да спуснете режещите апарати, когато лостът за косене/транспортиране е в позиция TRANSPORT (Транспортиране).

Превключвател за фаровете

Завъртете превключвателя надолу, за да включите фаровете (Фигура 23).

Нива на лепинговане

Използвайте лостовете за лепинговане заедно с контролния лост за вдигане/спускане на косачката за лепинговане на барабаните (Фигура 24).

g021209

Индикатор за запушване на хидравличния филтър

При работещ двигател с нормална работна температура се уверете, че индикаторът е в зелената зона (Фигура 25). Когато индикаторът е в червената зона, сменете филтрите.

g004132

Точка на захранване

Точката на захранване в 12 V захранване за електрически устройства (Фигура 26).

g004133

Използване на LCD дисплея на Информационния център

LCD дисплеят на Информационния център показва информация за машината, като например работно състояние, различни диагностики и друга информация за машината (Фигура 27). В Информационния център се отваря първоначален екран и главен информационен екран. Можете да превключите между първоначалния екран и главния информационен екран по всяко време, като натиснете който и да е бутон на информационния екран и след това изберете подходящата стрелка за посока.

g020650
 • Ляв бутон, бутон за достъп до менюто/назад – натиснете този бутон за достъп до менютата на информационния център. Можете да го използвате за изход от всяко меню, което в момента използвате.

 • Среден бутон – натиснете този бутон за прелистване на менютата надолу.

 • Десен бутон – натиснете този бутон за отваряне на меню, където дясната стрелка указва допълнително съдържание.

Note: Предназначението на всеки бутон може да се промени в зависимост от това, какво се изисква към момента. Всеки бутон има етикет с икона, показваща текущата функция.

Описание на иконите на Информационния център

GraphicОставащи часове до времето за обслужване
GraphicНулирайте часовете за обслужване Graphic
ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕПоказва кога трябва да се извърши планирано обслужване
GraphicОбороти в минута на двигателя/статус – показание за оборотите на двигателя в минута (об./мин)
GraphicБрояч на работните часове
GraphicИкона за информация
GraphicБързо
GraphicБавно
GraphicНиво на горивото
GraphicИзисква се стационарно регенериране.
GraphicАктивни са запалителните свещи.
GraphicПовдигане на режещите ножове.
GraphicСпуснете режещите ножове.
GraphicСеднете на седалката.
GraphicПаркинг спирачката е задействана.
GraphicДиапазонът е висок (транспортиране).
GraphicНеутрално положение
GraphicДиапазонът е нисък (косене).
GraphicТемпература на охлаждащата течност (°C или °F)
GraphicТемпература (горещ)
GraphicВОМ е деактивиран.
GraphicНе е позволено
GraphicСтартирайте двигателя.
GraphicИзгасете двигателя.
GraphicДвигател
GraphicКлюч на стартера
GraphicРежещите апарати се спускат.
GraphicРежещите апарати се вдигат.
GraphicPIN код
GraphicCAN шина
GraphicИнформационен център
GraphicЛошо изпълнение или отказ
GraphicКрушка
GraphicДанни за резултата от TEC контролера или от контролния проводник в кабелния сноп
GraphicПревключвател
GraphicОсвободете превключвателя.
GraphicПроменете на указаното състояние.
Често символите се комбинират в изречения. По-долу са показани някои примери за това. 
GraphicПоставете машината на неутрална предавка.
GraphicСтартирането на двигателя е отхвърлено.
GraphicИзключване на двигателя
GraphicОхладителната течност на двигателя е силно загрята.
GraphicИзвестие за натрупване на прах в DPF – вижте Натрупване на пепел в DPF за подробна информация.
GraphicЗаявка за нулиране на регенериране в режим на готовност
Заявка за регенериране при паркиране или за възстановяване
GraphicОбработва се заявка за регенериране при паркиране или за възстановяване.
GraphicВисока температура на отработените газове
GraphicНеизправност на диагностиката за контрол на NOx; откарайте машината обратно в сервиза и се свържете с упълномощен представител на Toro (софтуерна версия U и по-нова).
GraphicВал отводна мощност е деактивиран.
GraphicСеднете или задействайте паркинг спирачката.

Graphic Достъпно само при въвеждане на PIN код

Използване на менютата

За достъп до системата на менютата на Информационния център натиснете бутона за достъп до меню, докато сте в главния екран. Това ще ви отведе към главното меню. Вижте следващите таблици с обобщение на опциите, достъпни от менютата:

Главно меню
Елемент на менютоОписание
Faults (Неизправности)Съдържа списък на последните неизправности на машината. Вижте Ръководството за обслужване или се свържете с упълномощения представител на Toro за повече информация относно Менюто Faults (Неизправности).
Service (Обслужване)Съдържа информация за машината като часове на употреба, броячи и други подобни данни.
Diagnostics (Диагностика)Показва състоянието на всеки ключ, датчик или контролен извод на машината. Можете да го използвате за отстраняване на определени проблеми, тъй като бързо ви информира кои органи за управление на машината са включени и кои са изключени.
Settings (Настройки)Позволява да персонализирате и промените конфигурационни променливи на дисплея на Информационния център
About (Относно)Посочва номера на модела, серийния номер и версията на софтуера на машината
Service (Обслужване)
Елемент на менютоОписание
HoursПосочва общия брой часове, през които машината, двигателят и ВОМ са били включени, както и броя часове, през които машината е била транспортирана и е предстояло обслужване
CountsСписъци с броя на стартиранията, циклите на режещите апарати/ВОМ и обръщанията на посоката на вентилатора, които машината е претърпяла
DPF регенериранеОпцията за регенериране на филтъра за дизелови частици и подменюта за DPF
Инхибиране на регенериранеИзползване на регенериране с нулиране на управлението
Регенериране в паркирано състояниеИзползвайте за иницииране на регенериране в паркирано състояние
Последно регенериранеПоказва броя на часовете от последното регенериране, регенериране в паркирано състояние или регенериране за възстановяване
Регенериране за възстановяванеИзползвайте за иницииране на регенериране за възстановяване
CountsПоказва различните бройки, изпълнявани на машината
Diagnostics (Диагностика)
Елемент на менютоОписание
Режещи апаратиПоказва входовете, класификаторите и изходите за вдигане и спускане на режещите апарати.
Висок/нисък диапазонПоказва входовете, класификаторите и изходите за шофиране в режим на транспортиране.
РТО (ВОМ – Вал за отвеждане на мощността)Показва входовете, класификаторите и изходите за активиране на контура на ВОМ.
Engine RunПоказва входовете, класификаторите и изходите за стартиране на двигателя.
ЛепингованеПоказва входовете, класификаторите и изходите за работа на функцията за лепинговане.
Settings (Настройки)
Елемент на менютоОписание
Units (Мерни единици)Управлява входовете, използвани в Информационния център. Изборите в менютата са в английски или метрични единици.
Language (Език)Управлява езика, използван в Информационния център*.
LCD Backlight (Подсветка на LCD)Управлява яркостта на LCD дисплея..
LCD Contrast (Контраст на LCD)Управлява контраста на LCD дисплея..
Front Backlap Reel Speed (Скорост на лепинговане на предния барабан)Управлява скоростта на предните барабани в режим на лепинговане.
Rear Backlap Reel Speed (Скорост на лепинговане на задния барабан)Управлява скоростта на задните барабани в режим на лепинговане.
Protected Menus (Защитени менюта)Разрешава достъп до защитени менюта с PIN код на упълномощено лице от Вашата компания.
Auto Idle (Авт. празен ход)GraphicКонтролира количеството на времето, позволено преди връщане на двигателя към ниски обороти на празен ход, когато машината е стационарна.
Blade Count (Брой ножове) GraphicКонтролира броя на ножовете на барабана за скоростта на барабана.
Mow Speed (Скорост на косене) GraphicКонтролира скоростта на придвижване за определена скорост на барабана.
Height of cut – HOC (Височина на косене) GraphicКонтролира височината на косена за определена скорост на барабана.
F Reel RPM (Об./мин на барабан F) GraphicПоказва позицията за изчислената скорост на барабана за предните барабани. Барабаните могат също така да се регулират ръчно.
R Reel RPM (Об./мин на барабан R) GraphicПоказва позицията за изчислената скорост на барабана за задните барабани. Барабаните могат също така да се регулират ръчно.

*Превежда се само текстът за оператора. Екраните Faults, Service и Diagnostics са за техническото обслужване. Заглавията ще се показват на избрания език, но елементите на менюто са на английски език.

Graphic Защитени в защитените менюто – достъпно само при въвеждане на PIN код

About (Относно)
Елемент на менютоОписание
ModelПоказва номера на модела на машината.
SNПоказва серийния номер на машината.
Machine – Controller RevisionПоказва версията на софтуера на главния контролер.
InfoCenter RevisionПоказва версията на софтуера на Информационния център..
CAN BusПоказва статуса на комуникационната шина на машината.

Защитени менюта

Съществуват 8 настройки на работната конфигурация, които се изпълняват в рамките на Settings Menu (Меню Настройки) на Информационния център: времезакъснение на автоматичния режим на празен ход, брой ножове, скорост на косене, височина на косене, об./мин на барабан F и об./мин на барабан R. Тези настройки могат да е заключат с помощта на защитеното меню.

Note: Към момента на доставка е програмирана първоначална парола от вашия доставчик.

Достъп до защитените менюта

Note: Фабричният PIN код по подразбиране за машината е или 0000, или 1234.Ако смените PIN кода и го забравите, се свържете с упълномощения дистрибутор на Toro за съдействие.

 1. От MAIN MENU (Главно меню) използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до SETTINGS MENU (Меню Настройки) и натиснете десния бутон (Фигура 28).

  g028523
 2. В SETTINGS MENU (Меню Настройки) използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до PROTECTED MENU (Защитено меню) и натиснете десния бутон (Фигура 29А).

  g028522
 3. За да въведете PIN кода, натиснете централния бутон, докато се покаже правилната първа цифра, след това натиснете десния бутон, за да се придвижите към следващата цифра (Фигура 29B и Фигура 29C). Повторете тази стъпка, докато въведете последната цифра и натиснете още веднъж десния бутон.

 4. Натиснете средния бутон, за да въведете PIN кода (Фигура 29D).

  Изчакайте да светне червеният светлинен индикатор на Информационния център.

  Note: Ако Информационният център приеме PIN кода и Защитеното меню се отключи, в горния десен ъгъл на екрана се показва думата PIN“.

Note: Завъртането на ключа на стартера в положение OFF (Изкл.) и след това на ON (Вкл.) заключва Защитеното меню.

Имате възможността да виждате и да промените настройките в Защитеното меню. След като осъществите достъп до Защитеното меню, прелистете надолу до опцията Protect Settings (Защита на настройките). Използвайте десния бутон, за да промените настройката. Задаването на OFF (Изкл.) на Защита на настройките Ви позволява да виждате и променяте настройките в Защитеното меню, без да въвеждате PIN кода. Задаването на ON (Вкл.) на Защита на настройките скрива защитените опции и изисква да въведете PIN код, за да промените настройката в Защитеното меню. След задаване на PIN кода завъртете ключа в положение OFF (Изкл.) и го върнете в положение ON (Вкл.) за активиране и запазване на тази функция.

Преглед и промяна на настройките на Защитеното меню

 1. В Защитеното меню прелистете надолу до Защита на настройките.

 2. За да видите и промените настройките, без да въвеждате парола, използвайте десния бутон за промяна на Защита на настройките на Изкл.

 3. За да видите и промените настройките с парола, използвайте левия бутон, за да промените Защита на настройките на Вкл., задайте парола и завъртете ключа на позиция Изкл. и след това обратно на Вкл.

Настройка на Auto Idle (Автоматичен режим на празен ход)

 1. В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Auto Idle (Автоматичен режим на празен ход).

 2. Натиснете десния бутон за смяна на времето на Auto Idle между стойностите OFF (изкл.), 8S, 10S, 15S, 20S или 30S.

Задаване на Брой ножове

 1. В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Blade Counts (Брой ножове).

 2. Натиснете десния бутон за промяна на броя ножове между 5, 8 или 11 барабана с ножове.

Задаване на скоростта на косене

 1. В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Mow Speed (Скорост на косене).

 2. Натиснете десния бутон, за да изберете скорост на косене.

 3. Използвайте централния и десния бутон, за да изберете подходящата скорост на косене, задайте механичен ограничител на скоростта на косене на педала за движение.

 4. Натиснете левия бутон, за да излезете от скоростите на косене и да запазите настройката.

Настройване на височината на косене (HOC)

 1. В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до HOC (Височина на косене).

 2. Натиснете десния бутон, за да изберете HOC.

 3. Използвайте централния и десния бутон, за да изберете подходящата настройка за HOC. (Ако точната настройка не е показана, изберете най-близката настройка за HOC от показания списък).

 4. Натиснете левия бутон, за да излезете от HOC и да запазите настройката.

Настройка на скоростите на предния и задния барабан

Макар скоростите на предния и задния барабан да се изчисляват чрез въвеждане на броя на ножовете, скоростта на косене и HOC в Информационния център, настройката може да се променя ръчно, така че да отразява различните условия на косене.

 1. За да промените Reel Speed Settings (Настройки за скорост на барабана), прелистете надолу до F Reel RPM (Об./мин на барабан F), R Reel RPM (Об./мин на барабан R) или и двете.

 2. Натиснете десния бутон, за да промените стойността на скоростта. С промяната на настройката за скорост дисплеят продължава да показва изчислената скорост на барабана въз основа на броя ножове, скоростта на косене и височината на косене, които по-рано са въведени, но също така се показва и новата стойност.

Note: Спецификациите и проекта подлежат на промени без уведомяване.

СпецификацияReelMaster® 5610-D
Транспортна ширина233 cm
Ширина на рязане254 cm
Дължина282 cm
Височина160 cm
Тегло(с течностите и инсталиран 8-ножов режещ апарат)1420 kg
ДвигателYanmar43 к.с.
Вместимост на горивния резервоар53 l
Скорост на транспортиране0 до 16 км/ч
Скорост на косене0 до 13 км/ч

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, които да подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или упълномощен дистрибутор на Toro, или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъсната гаранция за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • Научете как бързо да спирате машината и да изключвате двигателя.

 • Не работете с машината, без да са поставени на място всички предпазители и без другите защитни устройства за безопасност в машината да функционират правилно.

 • Преди косене винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че режещите ножове са в добро работно състояние.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

Безопасност на горивото

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с гориво. То е изключително запалимо, а па́рите му са експлозивни.

 • Гасете всички цигари, пури, лули и други източници, които могат да предизвикат запалване.

 • Използвайте само одобрен за целта контейнер за гориво.

 • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

 • Не доливайте или източвайте гориво в затворени помещения.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя, избягвайте създаване на източници на запалване, докато горивните пари не се разпръснат.

Ежедневно техническо обслужване

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверявайте предпазния колан за износване, срязване или други повреди. Заменяйте предпазния колан, ако някоя от частите му не функционира нормално.
 • Преди ежедневното стартиране на машината изпълнявайте процедурите преди всяко използване/всеки ден, посочени в .

  Зареждане на горивния резервоар

  Вместимост на горивния резервоар

  53 l

  Спецификация на горивото

  Important: Използвайте само дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра. Гориво с високи нива на сяра влошава състоянието на дизеловия окислителен катализатор (DOC), което причинява експлоатационни проблеми и скъсява експлоатационния живот на компонентите на двигателя.Ако не се спазват следващите предупреждения, двигателят може да се повреди.

  • Никога не използвайте керосин или бензин вместо дизелово гориво.

  • Никога не смесвайте керосин или използвано двигателно масло с дизеловото гориво.

  • Никога не дръжте горивото в съдове с цинково покритие от вътрешната страна.

  • Не използвайте добавки за гориво.

  Петродизел

  Цетаново число: 45 или по-високо

  Съдържание на сяра: ултраниско съдържание на сяра (<15 ppm)

  Таблица за горивото

  Спецификация на дизеловото горивоМясто
  ASTM D975САЩ
  № 1-D S15
  № 2-D S15
  EN 590Европейски съюз
  ISO 8217 DMXМеждународен
  JIS K2204 клас № 2Япония
  KSM-2610Корея
  • Използвайте само чисто, прясно дизелово гориво или биодизелови горива.

  • Закупувайте горивото в количество, което може да бъде използвано в рамките на 180 дни, за да гарантирате неговата свежест.

  Използвайте лятно дизелово гориво (№ 2-D), пригодно за температури над -7 °C и зимен клас гориво (№ 1-D или смес № 1-D/2-D) под тази температура.

  Note: Използването на зимен клас дизелово гориво при по-ниски температури осигурява характеристики като по-ниска точка на възпламеняване и течливост в студени условия което улеснява стартирането и намалява задръстването на горивния филтър.Използването на летен клас гориво при температури над -7 °C удължава експлоатационния живот на горивната помпа и осигурява по-висока мощност в сравнение с горивото от зимен клас.

  Биодизел

  Тази машина може да използва смесено биодизелово гориво до В20 (20% биодизел и 80% петродизел).

  Съдържание на сяра: ултраниско съдържание на сяра (<15 ppm)

  Спецификация на биодизеловото гориво: ASTM D6751 или EN14214

  Спецификация на горивна смес: ASTM D975, EN590 или JIS K2204

  Important: Частта петродизел трябва да бъде с ултраниско съдържание на сяра.

  Спазвайте следните предпазни мерки:

  • Биодизеловите смеси могат да повредят боядисаните повърхности.

  • В студено време използвайте гориво B5 (съдържание на биодизел 5%) или по-малко.

  • Контролирайте състоянието на уплътнения, маркучи, гарнитури, влизащи в контакт с горивото, тъй като с времето тяхното състояние може да се влоши.

  • След преминаване на биодизелово гориво след време е възможно да се очаква задръстване на филтъра.

  • За допълнителна информация относно биодизеловото гориво се обърнете към вашия упълномощен представител на Toro.

  Доливане на гориво

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. С помощта на чиста кърпа забършете зоната около капачка на резервоара за гориво.

  3. Свалете капачката от резервоара (Фигура 30).

   g021210
  4. Долейте гориво в резервоара, докато нивото достигне 6 до 13 mm под дъното на гърловината за пълнене.

  5. Стегнете капачката на резервоара за гориво в здраво след зареждане на резервоара.

   Note: Ако е възможно, допълвайте горивния резервоар след работа. Така се намалява евентуалното натрупване на конденз вътре в горивния резервоар.

  По време на работа

  Мерки за безопасност по време на работа

  Обща безопасност

  • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

  • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

  • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

  • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществена щета.

  • Преди да стартирате двигателя, уверете се, че всички задвижвания са в неутрално положение, паркинг спирачката е задействана и Вие сте на операторското място.

  • Никога не превозвайте пътници с машината и дръжте на разстояние страничните лица и децата докато работите.

  • Работете с машината само при добра видимост, за да избегнете дупки или скрити опасности.

  • Избягвайте да косите мокра трева. Намаленото сцепление може да причини хлъзгане на машината.

  • Дръжте ръцете и краката си далеч от режещите ножове.

  • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че няма препятствия на пътя.

  • Бъдете внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

  • Спирайте режещите ножове, когато не косите.

  • При завиване и прекосяване на пътища и тротоари с машината, намалете скоростта и бъдете внимателни. Винаги отстъпвайте предимство.

  • Пускайте двигателя само в места с добра вентилация. Отработените газове от двигателя съдържат въглероден оксид, който при вдишване е смъртоносен.

  • Не оставяйте машината без надзор, докато работи.

  • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Изключете задвижващия механизъм и спуснете приставките.

   • Задействайте ръчната спирачка.

   • Изключете двигателя и извадете ключа.

   • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

  • Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

  Безопасност на защитна конструкция срещу преобръщане (ЗКСП)

  • Не демонтирайте никакви компоненти на защитната конструкция срещу преобръщане (ЗКСП) от машината.

  • Уверете се, че предпазният колан е поставен и че можете бързо да го освободите при спешен случай.

  • Винаги поставяйте предпазните колани.

  • Проверете внимателно за препятствия в горната част и внимавайте да не влезете в контакт с тях.

  • Поддържайте ЗКСП в безопасно експлоатационно състояние, като периодично извършвате щателна проверка за повреди и поддържате всички съединения здраво стегнати.

  • Сменете всички повредени компоненти на ЗКСП. Не ги ремонтирайте и изменяйте.

  Безопасност при работа по склон

  • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Вие носите отговорност за безопасната работа върху склон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание.

  • Оценявайте условията на обекта, за да определите дали наклонът е безопасен за работа с машината, включително извършвайте оглед на обекта. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

  • Прегледайте инструкциите за работа по склонове, дадени по-долу, за да работите с машината по склонове. Преди да работите с машината, прегледайте инструкциите за управление на машината върху склон, за да определите дали е възможно да работите с машината в условията на конкретния ден и обект. Промените в терена могат да доведат до промяна в работата на машината върху склона.

   • Избягвайте стартиране, спиране или завиване с машината върху склонове. Избягвайте внезапни промени в скоростта или посоката. Завивайте бавно и постепенно.

   • Не работете с машината при каквито и да било условия, в които съществува опасност от загуба на сцепление, управление или стабилност.

   • Отстранете или маркирайте препятствия като канавки, дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Високата трева може да скрие препятствията. Неравният терен може да обърне машината.

   • Имайте предвид, че работата на машината върху влажна трева, напречен наклон или по нанадолнище може да предизвика загуба на сцепление на машината.

   • Внимавайте изключително много, когато работите с машината близо до свлачища, канавки, насипи, водни или други опасности. Машината може внезапно да се преобърне, ако някое от колелата премине през ръба или ръбът поддаде. Установете безопасна зона между машината и всяка потенциална опасност.

   • Идентифицирайте опасностите в основата на склона. Ако има опасности, косете склона с пешеходно управлявана машина.

   • Ако е възможно, дръжте режещите ножове свалени до земята, докато работите с машината по склонове. Повдигането на режещите ножове по време на работа по склонове може да доведе до нестабилност на машината.

  Стартиране на двигателя

  Important: Горивната система автоматично се обезвъздушава, когато възникне някоя от следните ситуации:

  • Стартирате нова машина за първи път.

  • Двигателят е спрял да работи поради липса на гориво.

  • Извършвана е поддръжка на компонентите на горивната система.

  1. Седнете на седалката, дръжте крака си на педала на газта, така че да е в неутрално положение, задействайте паркинг спирачката, задайте скоростта на двигателя на средно положение и се уверете, че превключвателят за активиране/деактивиране е в положение деактивиране.

  2. Вдигнете крака си от педала за газта и се уверете, че педалът е в неутрално положение.

  3. Завъртете ключа в положение RUN (Работно).

  4. Когато светлината на индикатора на подгревната свещ заглъхне, завъртете ключа в положение START (Стартира). Незабавно след стартиране на двигателя освободете ключа и го оставете да се върне в положение RUN (Работно). Оставете двигателя да загрее (без товар), след това преместете лоста на газта в желаната позиция.

  Изключване на двигателя

  1. Преместете всички лостове в неутрално положение, задействайте паркинг спирачката, преместете превключвателя за скорост на двигателя на позицията за ниски обороти на празен ход и оставете двигателя да достигне скоростта за ниски обороти на празен ход.

  2. Завъртете ключа до положение Изкл. и го извадете от превключвателя.

  Косене на трева с машината

  Note: Косенето на трева при скорост, която товари двигателя, насърчава регенериране на DPF.

  1. Придвижете машината до работния обект и я подравнете с външната страна на площта за косене за първия преход за косене.

  2. Уверете се, че превключвателят за светлините е в положение деактивиране.

  3. Преместете лоста на ограничителя на скоростта на косене напред.

  4. Натиснете превключвателя за скорост на газта, за да зададете скоростта на двигателя на високи обороти на празен ход.

  5. Използвайте джойстика, за да спуснете режещите апарати на земята.

  6. Натиснете превключвателя за ВОМ, за да подготвите режещите апарати за работа.

  7. Използвайте джойстика, за да вдигнете режещите апарати на земята.

  8. Започнете придвижване на машината към площта за косене и спуснете режещия апарат.

   Note: Косенето на трева при скорост, която товари двигателя, насърчава регенериране на DPF.

  9. Когато приключите хода за косене, използвайте джойстика, за да вдигнете режещите апарати.

  10. Извършете капковиден завой, за да се подравните бързо за следващия преход.

  Регенериране на филтъра за дизелово частици

  Филтърът за дизелови частици (DPF) е част от изпускателната система. Катализаторът за окисляване на дизеловото гориво на DPF намалява вредните газове и филтърът за сажди отстранява саждите от изпускателната система на двигателя.

  Процесът на регенериране на DPF използва топлината от изпускателната система на двигателя, за да изгори натрупаните сажди по филтъра за сажди, като преобразува саждите в пепел и изчисти каналите от филтъра за сажди, така че филтрираните отработени потоци от двигателя да излязат от DPF.

  Компютърът на двигателя следи натрупването на сажди като измерва обратното налягане в DPF. Ако обратното налягане е твърде високо, саждите не се изгарят във филтъра за сажди чрез нормална работа на двигателя. За да поддържате DPF чист от сажди, не забравяйте следното:

  • Пасивно регенериране възниква непрекъснато, докато двигателят работи – пускайте двигателя на пълна скорост, когато е възможно, за да насърчите регенерирането на DPF.

  • Ако обратното налягане на DPF е твърде високо или регенериране с нулиране не се е извършвало през последните 100 часа, компютърът на двигателя сигнализира чрез InfoCenter кога се изпълнява регенерирането с нулиране.

  • Оставете процеса за регенериране с нулиране да завърши, преди да изключите двигателя.

  Работете и поддържайте машината си, като не забравяте функцията за DPF. Товарът на двигателя при високи обороти на празен ход (пълна газ) на двигателя по принцип произвежда подходяща изпускателна температура за регенериране на DPF.

  Important: Сведете до минимум времето, за което машината работи на ниски обороти на празен ход или използвате двигателя при скорости с ниски обороти на празен ход, за да спомогнете за намаляване на натрупването на сажди във филтъра за сажди.

  Натрупване на сажди в DPF

  • С течение на времето филтърът за дизелово частици натрупва сажди във филтъра за сажди. Компютърът за следене на двигателя следи нивото на саждите в DPF.

  • Когато се натрупат достатъчно сажди, компютърът ви информира, че е време да регенерирате DPF.

  • Регенерирането на DPF е процес, който нагрява DPF, за да превърне саждите в пепел.

  • Освен предупредителните съобщения компютърът намалява мощността на двигателя при различните нива на натрупване на сажди.

  Предупредителни съобщения на двигателя – натрупване на сажди

  Ниво на индикацияКод за неизправностНоминална мощност на двигателяПрепоръчителни действия
  Ниво 1: предупреждение на двигателя
  g213866
  Компютърът понижава характеристиките на двигателя до 85%.Изпълнете регенериране в паркирано състояние възможно най-скоро; вижте Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди.
  Ниво 2: предупреждение на двигателя
  g213867
  Компютърът понижава характеристиките на двигателя до 50%.Изпълнете регенериране с нулиране възможно най-скоро; вижте Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди.

  Натрупване на пепел в DPF

  • По-леката пепел се изпуска през изпускателната система; по-тежката пепел се събира във филтъра за сажди.

  • Пепелта е остатък от процеса на регенериране. С течение на времето филтърът за дизелово частици натрупва пепел, която не се изпуска през изпускателната система на двигателя.

  • Компютърът за двигателя изчислява количеството сажди, натрупани в DPF.

  • Когато се натрупа достатъчно пепел, компютърът на двигателя изпраща информация към Информационния център под формата на неизправност на двигателя, за да обозначи натрупването на пепел в DPF.

  • Съобщенията за неизправност указват, че е време за обслужване на DPF.

  • Освен предупрежденията компютърът намалява мощността на двигателя при различните нива на натрупване на пепел.

  Информационни съобщения на Информационния център и предупредителни съобщения на двигателя – натрупване на пепел

  Ниво на индикацияКод за неизправностНамаляване на оборотите на двигателяНоминална мощност на двигателяПрепоръчителни действия
  Ниво 1: предупреждение на двигателя
  g213863
  НямаКомпютърът понижава характеристиките на двигателя до 85%.Обслужете DPF; вижте Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди
  Ниво 2: предупреждение на двигателя
  g213863
  НямаКомпютърът понижава характеристиките на двигателя до 50%.Обслужете DPF; вижте Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди
  Ниво 3: предупреждение на двигателя
  g214715
  Скорост на двигателя при максимален въртящ момент + 200 об./минКомпютърът понижава характеристиките на двигателя до 50%.Обслужете DPF; вижте Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди

  Видове регенериране на филтъра за дизелови частици

  Видове регенериране на филтъра за дизелови частици, които се изпълняват, докато машината работи:

  Вид регенериранеУсловия, които водят до DPF регенериранеОписание на работата на DPF
  ПасивноВъзниква по време на нормална експлоатация на машината при високи обороти на двигателя или голямо натоварване на двигателя• Информационният център не показва икона, указваща пасивно регенериране.
  • По време на пасивно регенериране DPF обработва газовете с висока температура, окислявайки вредните емисии и изгаряй саждите до пепел.
  Вижте Пасивно регенериране на DPF.
  ПодпомогнатоВъзниква поради ниски обороти на двигателя или след като компютърът установи, че DPF се задръства със сажди• Информационният център не показва икона, указваща подпомогнато регенериране.
  • По време на подпомогнато регенериране компютърът на двигателя регулира настройките на двигателя, за да повиши температурата на отработените газове.
  Вижте Подпомогнато регенериране на DPF.
  НулиранеВъзниква на всеки 100 часа• Когато иконата за висока температура на отработените газове Graphic е показана в Информационния център, е в ход регенериране.
  Възниква също така след подпомогнато регенериране само ако компютърът установи, че подпомогнатото регенериране не е намалило достатъчно нивото на саждите
   • По време на регенериране с нулиране компютърът на двигателя регулира настройките на двигателя, за да повиши температурата на отработените газове.
  Вижте Регенериране с нулиране.

  Видове регенериране на филтъра за дизелови частици, които изискват паркиране на машината:

  Вид регенериранеУсловия, които водят до DPF регенериранеОписание на работата на DPF
  В паркирано състояниеВъзниква, когато компютърът установи, че обратното налягане в DPF се дължи на натрупване на сажди• Когато иконата за регенериране с нулиране – в режим на готовност/ в паркирано състояние или за регенериране за възстановяване Graphic или Съвет № 188 се показва в Информационния център, се изисква регенериране.
  Също така възниква, тъй като операторът инициира регенериране от паркирано състояние
  Може да възникне, ако сте задали в Информационния център инхибиране на регенерирането с нулиране и продължаваща работа на машината, добавяйки още сажди, когато DPF вече се нуждае от регенериране• Извършете регенериране в паркирано състояние при първа възможност, за да избегнете необходимостта от регенериране за възстановяване.
  Може да е резултат от използването на неподходящо гориво или двигателно масло• Регенерирането в паркирано състояние изисква от 30 до 60 минути, за да бъде изпълнено.
   • Трябва да имате поне ¼ резервоар с гориво.
  • Трябва да паркирате машината, за да извършите регенериране в паркирано състояние.
  Вижте Регенериране при паркиране или за възстановяване.
  ВъзстановяванеВъзниква тъй като операторът е игнорирал заявки за регенериране в паркирано състояние и продължава да работи с машината, добавяйки още сажди в DPF• Когато иконата за регенериране с нулиране – в режим на готовност/в паркирано състояние или за регенериране за възстановяване Graphic или Съвет № 190 се показва в Информационния център, се изисква регенериране за възстановяване.
  • Регенерирането за възстановяване изисква от до 3 часа, за да бъде изпълнено.
  • Трябва да имате поне ½ резервоар с гориво в машината.
  • Трябва да паркирате машината, за да извършите регенериране за възстановяване.
  Вижте Регенериране при паркиране или за възстановяване.

  Достъп до менютата за регенериране на DPF

  Достъп до менютата за регенериране на DPF

  1. Влезте в Service menu (Меню за обслужване), натиснете централния бутон, за да превъртите надолу до опцията DPF REGENERATION (Регенериране на DPF) (Фигура 36).

   g227667
  2. Натиснете десния бутон, за да изберете елемента за регенериране на DPF (Фигура 36).

  Време от последното регенериране

  Влезте в менюто DPF Regeneration (Регенериране на DPF), натиснете централния бутон, за да превъртите надолу до опцията LAST REGEN (Последно регенериране) (Фигура 37).

  Използвайте полето LAST REGEN (Последно регенериране), за да определите колко часа е работил двигателят от последното регенериране с нулиране, в паркирано състояние или регенериране за възстановяване.

  g224693

  Меню на техника

  Important: За оперативно удобство можете да решите да изпълните регенериране в паркирано състояние, преди нивото на саждите да достигне 100%, при условие, че машината е работила повече от 50 часа от последното регенериране с нулиране, в паркирано състояние или регенериране за възстановяване.

  Използвайте менюто на техника, за да видите текущото състояние на управление на регенерирането на двигателя и вижте отчетеното ниво на сажди.

  Отворете менюто DPF Regeneration (Регенериране на DPF), натиснете централния бутон, за да превъртите надолу до опцията TECHNICIAN (Техник) и натиснете десния бутон, за да изберете елемента Technician (Техник) (Фигура 38).

  g227348
  • Използвайте таблицата за работа на DPF, за да разберете текущото състояние на работа на DPF (Фигура 39).

   g227360

   .

   Таблица за работа на DPF

   СъстояниеОписание
   Normal (Нормално)DPF е в нормален работен режим – пасивно регенериране.
   Assist Regen (Подпомогнато регенериране)Компютърът на двигателя изпълнява подпомогнато регенериране.
   Reset Stby (Нулиране в режим на готовност)Компютърът на двигателя се опитва да изпълни регенериране с нулиране, но 1 от следните условия пречи на регенерирането:Настройката за инхибиране на регенерирането е зададена на ON (Вкл.).
   Температурата на отработените газове е твърде ниска за регенериране.
   Reset Regen (Регенериране с нулиране)Компютърът на двигателя изпълнява регенериране с нулиране.
   В паркирано състояние в режим на готовностКомпютърът на двигателя изисква да изпълните регенериране в паркирано състояние.
   Регенериране в паркирано състояниеМожете да инхибирате заявка за регенериране в паркирано състояние и компютърът на двигателя обработва регенерирането.
   Recov. Stby (За възстановяване в режим на готовност)Компютърът на двигателя изисква да изпълните регенериране за възстановяване.
   Recov. Regen (Регенериране за възстановяване)Можете да инхибирате заявка за регенериране за възстановяване и компютърът на двигателя обработва регенерирането.
  • Прегледайте натоварването със сажди, което е измерено като процент от саждите в DPF(Фигура 40); вижте таблицата за натоварване със сажди.

   Note: Стойността за натоварване със сажди може да варира когато машината работи и възниква регенериране на DPF.

   g227359

   Таблица за натоварване със сажди

   Важни стойности на натоварването със саждиСъстояние на регенериране
   0% до 5%Минимален диапазон на натоварване със сажди
   78%Компютърът на двигателя изпълнява подпомогнато регенериране.
   100%Компютърът на двигателя автоматично заявява регенериране в паркирано състояние.
   122%Компютърът на двигателя изпълнява регенериране за възстановяване.

  Пасивно регенериране на DPF

  • Пасивното регенериране възниква като част от нормалната експлоатация на двигателя.

  • Докато работите с машината, пуснете двигателя на пълни обороти и високо натоварване, когато е възможно, за да насърчите регенерирането на DPF.

  Подпомогнато регенериране на DPF

  • Компютърът на двигателя регулира настройките на двигателя, за да повиши температурата на отработените газове.

  • Докато работите с машината, пуснете двигателя на пълни обороти и високо натоварване, когато е възможно, за да насърчите регенерирането на DPF.

  Регенериране с нулиране

  Предупреждение

  Температурата на отработените газове е гореща (приблизително 600 °C (1,112°F) по време на регенериране на DPF. Горещите отработени газове могат да навредят на вас или други лица.

  • Никога не работете с двигателя в затворено помещение.

  • Уверете се, че няма запалими материали около изпускателната система.

  • Никога не докосвайте горещ компонент на системата за отработени газове.

  • Никога не заставайте близо до или около изпускателната тръба на машината.

  g224417
  • Иконата за висока температура на отработените газове Graphic се показва в Информационния център (Фигура 41).

  • Компютърът на двигателя регулира настройките на двигателя, за да повиши температурата на отработените газове.

   Important: Иконата за висока температура на отработените газове указва, че температурата на изпусканите газове от вашата машина, може да са по-горещи отколкото при нормална работа.

  • Докато работите с машината, пуснете двигателя на пълни обороти и високо натоварване, когато е възможно, за да насърчите регенерирането на DPF.

  • Иконата се показва в Информационния център, докато се обработва регенерирането с нулиране.

  • Когато е възможно, не изгасяйте двигателя или не намалявайте оборотите на двигателя, докато е в ход регенериране с нулиране.

   Important: Когато е възможно, оставете машината да извършва регенериране с нулиране, преди да изгасите двигателя.

  Периодично регенериране с нулиране

  Ако двигателят не е завършил успешно регенериране с нулиране, в паркирано състояние или за възстановяване през първите 100 часа на работа на двигателя, компютърът на двигателя ще се опита да извърши регенериране с нулиране.

  Задаване на инхибиране на регенериране

  Само регенериране с нулиране

  Note: Ако зададете Информационния център на инхибиране на регенерирането, Информационният център показва Съвет № 185 (Фигура 42) на всеки 15 минути, докато двигателят заяви регенериране с нулиране.

  g224692

  Нулирането на регенериране води до повишени отработени газове от двигателя. Ако работите с машината около дървета, храсти, висока трева или други растения или материали, чувствителни към температура, можете да използвате настройката Inhibit Regen (Инхибиране на регенериране), за да не позволите компютъра на двигателя да извърши регенериране с нулиране.

  Important: Когато изгасите двигателя и го стартирате отново, настройката за инхибиране на регенерирането се връща на стойността си по подразбиране OFF (Изключено).

  1. Отворете менюто DPF Regeneration (Регенериране на DPF), натиснете централния бутон, за да превъртите надолу до опцията INHIBIT REGEN (Инхибиране на регенериране) и натиснете десния бутон, за да изберете елемента Inhibit Regen (Инхибиране на регенериране) (Фигура 43).

   g227304
  2. Натиснете десния бутон, за да промените настройката за инхибиране на регенерирането от On (Вкл.) на Off (Изкл.) (Фигура 43) или от Off (Изкл.) на On (Вкл.) (Фигура 44).

   g224691

  Разрешаване на регенериране с нулиране

  InfoCenter показва икона за висока температура на отработените газове Graphic, когато е в ход регенериране с нулиране.

  Note: Ако INHIBIT REGEN (Инхибиране на регенериране) е зададено на ON (Вкл.), Информационният център показва Съвет № 185 (Фигура 45). Натиснете бутон 3, за да зададете инхибирането на регенерирането на OFF (Изкл.) и продължете с регенерирането с нулиране.

  g224394

  Note: Ако температурата на отработените газове на двигателя е прекалено висока, Информационният център показва Съвет №186 (Фигура 46), за да ви информира да зададете пълна газ на двигателя (високи обороти на празен ход).

  g224395

  Note: Когато регенерирането с нулиране приключи, иконата за висока температура на отработените газове Graphic се скрива от екрана на Информационния център.

  Регенериране при паркиране или за възстановяване

  • Когато компютърът на двигателя заяви регенериране в паркирано състояние или регенериране за възстановяване, иконата за заявка за регенериране (Фигура 47) се показва в Информационния център.

   g224404
  • Машината не извършва автоматично регенериране в паркирано състояние или регенериране за възстановяване, трябва да стартирате регенерирането чрез Информационния център.

  Съобщения за регенериране в паркирано състояние

  Когато се заяви регенериране в паркирано състояние от компютъра на двигателя, се показват следните съобщения в Информационния център:

  Съобщения за регенериране за възстановяване

  Когато се заяви регенериране за възстановяване от компютъра на двигателя, се показват следните съобщения в Информационния център:

  • Предупреждение на двигателя SPN 3719, FMI 0 (Фигура 52)

   g213867
  • Изисква се регенериране за възстановяване – деактивиран вал отводна мощност Съвет № 190 (Фигура 53)

   g224399

  Important: Изпълнете регенериране за възстановяване, за да възстановите функцията на ВОМ; вижте Подготовка за извършване на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване и Извършване на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване.

  Note: Началният екран показва иконата за деактивиран ВОМ; вижте Фигура 51 в Съобщения за регенериране в паркирано състояние.

  Състояние на DPF – ограничение

  • Ако компютърът на двигателя заяви регенериране за възстановяване или е в процес на регенериране за възстановяване и превъртите екрана надолу до опцията PARKED REGEN (Регенериране в паркирано състояние), регенерирането в паркирано състояние се заключва и се показва иконата за заключване (Фигура 54) в долния ляв ъгъл на Информационния център.

   g224625
  • Ако компютърът на двигателя не е заявил регенериране за възстановяване и превъртите екрана надолу до опцията RECOVERY REGEN (Регенериране за възстановяване), регенерирането за възстановяване се заключва и се показва иконата за заключване (Фигура 55) в долния ляв ъгъл на InfoCenter.

   g224628

  Подготовка за извършване на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване

  1. Уверете се, че в машината е налично съответното количество гориво в резервоара за типа регенериране, което извършвате:

   • Регенериране в паркирано състояние: уверете се, че има гориво поне до ¼ в резервоара, преди да извършите регенерирането в паркирано състояние.

   • Регенериране за възстановяване: уверете се, че има гориво поне до ½ в резервоара, преди да извършите регенерирането за възстановяване.

  2. Преместете машината на открито, на място, което е далеч от запалими материали.

  3. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  4. Уверете се, че лостовете за газта и за управление на движението са в неутрално положение.

  5. Ако е приложимо, изключете ВОМ и спуснете режещите апарати или принадлежности.

  6. Задействайте ръчната спирачка.

  7. Придвижете газта в позиция за ниски обороти на празен ход.

  Извършване на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване

  Предупреждение

  Температурата на отработените газове е гореща (приблизително 600 °C (1,112°F) по време на регенериране на DPF. Горещите отработени газове могат да навредят на вас или други лица.

  • Никога не работете с двигателя в затворено помещение.

  • Уверете се, че няма запалими материали около изпускателната система.

  • Никога не докосвайте горещ компонент на системата за отработени газове.

  • Никога не заставайте близо до или около изпускателната тръба на машината.

  Important: Компютърът на машината отменя регенерирането на DPF, ако увеличите скоростта на двигателя от ниски обороти на празен ход или освободите паркинг спирачката.

  1. Отворете менюто DPF Regeneration (Регенериране на DPF), натиснете централния бутон, за да превъртите надолу или до опцията PARKED REGEN START (Стартиране на регенериране в паркирано състояние), или до опцията RECOVERY REGEN START (Стартиране на регенериране за възстановяване) (Фигура 56) и натиснете десния бутон, за да стартирате регенерирането (Фигура 56).

   g224402g224629
  2. На екрана VERIFY FUEL LEVEL (Проверка на нивото на горивото) проверете дали нивото на гориво в резервоара е поне ¼, ако извършвате регенериране от паркирано състояние или ½, ако извършвате регенериране за възстановяване, и натиснете десния бутон, за да продължите (Фигура 57).

   g224414g227678
  3. На екрана със списъка за проверка на DPF проверете дали паркинг спирачката е задействана и дали скоростта на двигателя е зададена на празен ход при ниски обороти (Фигура 58).

   g224407g227679
  4. На екрана INITIATE DPF REGEN (Иницииране на регенериране на DPF) натиснете десния бутон, за да продължите (Фигура 59).

   g224626g224630
  5. Информационният център показва съобщението INITIATING DPF REGEN (Иницииране на регенериране на DPF) (Фигура 60).

   g224411g227681
  6. Информационният център показва съобщението часа на съобщението за приключване (Фигура 61).

   g224406g224416
  7. Компютърът на двигателя проверява състоянието на двигателя и информацията за неизправност. Информационният център може да покаже следващите съобщения от таблицата, която следва:

   Таблица за проверка на съобщения и коригиращи действия

   Graphic
   Коригиращо действие: Излезте от менюто за регенериране и пуснете машината да работи, докато времето от последното регенериране стане над 50 часа; вижте Време от последното регенериране.
   GraphicGraphic
   Коригиращо действие: Отстранете неизправностите на двигателя и опитайте регенериране на DPF отново.
   GraphicGraphic
   Коригиращо действие: Стартирайте и оставете двигателя да работи.
   GraphicGraphic
   Коригиращо действие: Оставете двигателя да загрее температурата на охлаждащата течност до60 °C.
   GraphicGraphic
   Коригиращо действие: Променете скоростта на двигателя на обороти на празен ход при ниска скорост.
   GraphicGraphic
   Коригиращо действие: Отстранете неизправностите в състоянието на компютъра на двигателя и опитайте регенериране на DPF отново.
  8. Информационният център показва началния екран и иконата за потвърждаване на регенерирането (Фигура 62) се показва в долния десен ъгъл на процеса на регенериране.

   g224403

   Note: Докато тече регенерирането на DPF, Информационният център показва иконата за висока температура на отработените газове Graphic.

  9. Когато компютърът на двигателя завърши регенериране в паркирано състояние или за възстановяване, Информационният център показва Съвет № 183 (Фигура 63). Натиснете левия бутон, за да се излезете от началния екран.

   g224392

   Note: Ако регенерирането завърши неуспешно, Информационният център показва Съвет № 184 (Фигура 63). Натиснете левия бутон, за да се излезете от началния екран.

   g224393

  Отказ на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване

  Използвайте настройката за регенериране в паркирано състояние или за възстановяване, за да откажете изпълнението на процеса на регенериране в паркирано състояние или за възстановяване.

  1. Отворете менюто за регенериране на DPF (Фигура 65).

   g227305
  2. Натиснете централния бутон за превъртане надолу до опцията PARKED REGEN CANCEL (Отказ на паркиране в паркирано състояние) (Фигура 65) или RECOVERY REGEN CANCEL (Отказ на регенериране за възстановяване) (Фигура 66).

   g227306
  3. Натиснете десния бутон, за да изберете елемента за отказ на регенериране (Фигура 65 или Фигура 66).

  Регулиране на противотежестта на подемното рамо

  Можете да регулирате противотежестта на задните подемни рамена на режещия апарат, за да компенсирате различните условия на тревното покритие и да поддържате равномерна височина на рязане при трудни условия или в зони с натрупване на слама.

  Можете да регулирате всяка пружина на противотежестта в настройки от 1 до 4. Всяка стъпка увеличава или намалява противотежестта на режещия апарат с 2,3 kg. Можете да позиционирате пружините от задната страна на първия пружинен акумулатор, за да отстраните всички противотежести (четвърта позиция).

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Поставете тръба или подобен обект в дългия край на пружината и я завъртете около изпълнителния механизъм на пружината до желаното положение (Фигура 67).

   Предупреждение

   Пружините са под напрежение и могат да причинят телесно нараняване.

   Бъдете внимателни, когато регулирате пружините.

   g019276
  3. Повторете процедурата с другата пружина.

  Регулиране на позицията на обръщане на подемното рамо

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Превключвателят на подемното рамо е разположен под хидравличния резервоар зад предното дясно подемно рамо (Фигура 68).

  3. Разхлабете винтовете за монтиране на превключвателя и преместете превключвателя надолу за увеличаване на височината на обръщане на подемното рамо или преместете превключвателя нагоре за намаляване на височината на подемното рамо (Фигура 68).

   g027937
  4. Затегнете винтовете за монтиране.

  Задаване на скоростта на барабана

  За постигане на постоянно, високо качество на откоса и уеднаквен външен вид след окосяване е важно да зададете правилната настройка на скоростта на барабана. Регулирайте скоростта на барабана по следния начин:

  1. В Информационния център, в менюто с настройки, въведете броя ножове, скоростта на косене и HOC, за да изчислите правилната скорост на барабана.

  2. Ако са необходими допълнителни настройки, прелистете надолу до F Reel RPM (Об./мин на барабан F), R Reel RPM (Об./мин на барабан R) или и двете.

  3. Натиснете десния бутон, за да промените стойността на скоростта.

   Note: С промяната на настройката за скорост дисплеят продължава да показва изчислената скорост на барабана въз основа на броя ножове, скоростта на косене и височината на косене, но също така се показва и новата стойност.

   Note: Можете да увеличите или намалите скоростта на барабана, за да компенсирате променящите се условия на тревната покривка.

  g031995
  g031996

  Разбиране на диагностичната лампа

  Машината е оборудвана с диагностична лампа, която указва дали машината установява неизправност. Диагностичната лампа е разположена в Информационния център, над екрана на дисплея (Фигура 71). Когато машината функционира правилно и контактният ключ е на позиция ON/RUN (Вкл./работи), диагностичната лампа се включва за кратко, за да укаже, че лампата работи правилно. Когато се покаже екранът със съобщения със съвети на машината, лампата светва при наличието на съобщение. Когато се покаже съобщение за неизправност, лампата мига, докато се отстрани неизправността.

  g021272

  Проверка на превключвателите за блокировка

  Целта на превключвателите за блокировка е да предотвратят завъртане или стартиране на двигателя, освен ако педалът на газта не е в неутрално положение, превключвателят за активиране/деактивиране е в положение Деактивиран и лостът за вдигане/спускане на косачката е в неутрално положение. Освен това двигателят трябва да спре, когато натиснете бутона за газта, докато сте извън седалката или паркинг спирачката е задействана.

  Предупреждение

  Ако превключвателите на защитните блокировки са прекъснати или повредени, машината може да заработи неочаквано, с което да предизвика телесно увреждане.

  • Не възпрепятствайте работата на превключвателите на защитните блокировки.

  • Ежедневно проверявайте функционирането на превключвателите на защитните блокировки и сменете всички повредени превключватели, преди да започнете работа с машината.

  Проверка на функцията на превключвателя за блокировка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете действието на превключвателите за блокировка.
  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Завъртете ключа в положение (ON) (Вкл.), но не стартирайте машината.

  3. Намерете функцията на съответния превключвател в диагностичното меню на Информационния център.

  4. Поотделно променете всеки от превключвателите от отворено на затворено положение (т.е. седнете на седалката, задействайте педала на газта и т.н.) и отбележете съответното състояние на промените на превключвателите.

   Note: Повторете това за всички превключватели, които можете да промените на ръка.

  5. Ако превключвателят е затворен и съответният индикатор не се променя, проверете всички кабели и връзки към превключвателя и/или проверете превключвателите с омметър.

   Note: Сменете всички неизправни превключватели и ремонтирайте неизправното окабеляване.

  Note: Дисплеят на Информационния център може също така да установи кои изходни електромагнити или релета са включени. Това е бърз начин за определяне дали дадена неизправност е електрическа или хидравлична.

  Проверка на изходната функция

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Завъртете ключа в положение ON (Вкл.), но не стартирайте машината.

  3. Намерете функцията на съответния изход в диагностичното меню на Информационния център.

  4. Седнете на седалката и опитайте да пуснете желаната функция на машината.

  Note: Съответните изходи трябва да променят състоянието си, за да укажат, е ЕСМ включва функцията.Ако не светват правилните изходи, проверете дали необходимите входни превключватели са в подходящите позиции, за да позволява на функцията да работи. Проверете правилното функциониране на превключвателите.Ако изходните дисплеи светят както е посочено, но машината не функционира правилно, това означава, че проблемът не е електрически. Ремонтирайте машината според необходимостта.

  Съвети за ползване

  Запознаване с машината

  Преди да пристъпите към косене на трева се упражнете с машината на открито място. Стартирайте и изгасете двигателя. Работете на преден и заден ход. Спуснете и вдигнете режещите апарати и задействайте и освободете барабаните. Когато се чувствате запознати с машината, упражнете работа нагоре и надолу по склонове при различни скорости.

  Разбиране на предупредителната система

  Ако по време на работа светне предупредителна лампа, спрете използването на машината незабавно и коригирайте проблема, преди да продължите работа. Ако работите с машината при наличие на неизправност, може да възникне сериозна повреда.

  Косене

  Стартирайте двигателя придвижете превключвателя за скоростта на двигателя в положение FAST (Бързо). Преместете превключвателя за активиране/деактивиране в позиция активиране и използвайте лоста за вдигане/спускане за косене, за да управлявате режещите апарати (предните режещи апарати са синхронизирани за спускане преди задните режещи апарати). За да се придвижите напред и да косите трева, натиснете педала на газта напред.

  Транспортиране на машината

  Преместете превключвателя за активиране/деактивиране на позиция деактивиране и вдигнете режещите апарати до позиция за транспортиране. Придвижете лоста за косене/транспортиране в положение за транспортиране. Внимавайте, когато се движите в пространства между обекти, за да не повредите случайно машината или режещите апарати. Проявявайте повишено внимание, когато работите с машината по наклони. Шофирайте бавно и избягвайте резки завои по наклони, за да предотвратите преобръщане. Спуснете режещите апарати, когато се движите надолу по хълм за кормилно управление.

  След приключване на работа

  Мерки за безопасност след работа

  Обща безопасност

  • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  • За предотвратяване на пожар почиствайте режещите ножове, задвижването, шумозаглушителите, решетките на радиаторите и отделението на двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  • Изключвайте горивото съхранявате или премествате машината.

  • Отцепете задвижването на приставките по време на преместване или когато машината не се използва.

  • Поддържайте и почиствайте предпазния колан, когато се налага.

  • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък или искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  Преместване на машината

  • Използвайте широки рампи, когато натоварвате машината на ремарке или камион.

  • Закачете стабилно машината.

  Идентифициране на точките за закачане

  • Предни – отворът в правоъгълната подложка, под тръбата на моста, във всяка предна гума (Фигура 72)

   g031851
  • Задни – от всяка страна на машината на задната рама (Фигура 73)

   g004555

  Опорни точки

  Note: При необходимост използвайте подемни опори за поддръжка на машината.

  • Предни – правоъгълна подложка, под тръбата на моста, във всяка предна гума (Фигура 74).

   g031850
  • Задни – правоъгълната тръба на моста на задния мост.

  Бутане или теглене на машината

  В случай на спешност можете да придвижите машината чрез задействане на байпасния клапан на хидравличната помпа с променлив обем и да бутате или теглите машината.

  Important: Не бутайте и не теглете машината със скорост, надвишаваща 3 до 4,8 km/h, тъй като може да повредите вътрешната трансмисия. Байпасният клапан трябва да е отворен винаги, когато бутате или теглите машината.

  1. Завъртете болта на байпасния клапан на 1-1½ оборота, за да отворите и оставите маслото да премине по вътрешен байпас (Фигура 75).

   Note: Байпасният клапан се намира от лявата страна на хидростата. Като оставите течността да се движи в байпас, можете да преместите машината бавно, без да повреждате трансмисията.

   g003995
  2. Затворете байпасния клапан, преди да стартирате двигателя. Но не превишавайте въртящ момент от 7 до 11 N∙m за затваряне на клапана.

   Important: Работата на двигателя с отворен байпасен клапан причинява прегряване на трансмисията.

  Функции на електромагнитите на хидравличния клапан

  Използвайте долния списък за идентифициране и описване на различните функции на електромагнитите на хидравличния колектор. Всеки електромагнит трябва да се енергизира, за да позволи изпълняване на функцията.

  ЕлектромагнитФункция
  SP2Контур на предния барабан
  SP1Контур на задния барабан
  SVRVВдигане/спускане на режещите апарати
  SV1Вдигане/спускане на предните режещи апарати
  SV3Вдигане/спускане на задните режещи апарати
  SV2Вдигане на всеки от режещите апарати

  Поддръжка

  Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

  Безопасност по време на поддръжка и обслужване

  • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Изключете задвижващия механизъм и спуснете приставките.

   • Задействайте ръчната спирачка.

   • Изключете двигателя и извадете ключа.

   • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

  • Оставете компонентите на машината да се охладят преди извършване на дейности за поддръжка.

  • Ако е възможно, не извършвайте дейности по поддръжката, докато двигателят работи. Стойте далече от движещи се части.

  • Подпирайте машината на трупчета или стойки за съхранение, когато работите под нея.

  • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

  • Съхранявайте всички части на машината в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства.

  • Заменете всички износени или повредени етикети.

  • За гарантиране на безопасна и оптимална работа на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части от Toro. Резервни части, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първия час
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • След първите 10 часа
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверявайте предпазния колан за износване, срязване или други повреди. Заменяйте предпазния колан, ако някоя от частите му не функционира нормално.
 • Проверете действието на превключвателите за блокировка.
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Източете водата или другите замърсители от водния сепаратор.
 • Проверка на налягането в гумите
 • Проверете охлаждащата система.
 • Ежедневно отстранявайте замърсявания от цедката и радиатора/охладителя за масло.(по-често при условия на замърсена среда).
 • Извършете проверка на хидравличните линии и маркучи.
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • Проверете контакта барабан-опорен нож.
 • На всеки 50 часа
 • Гресиране на лагерите и втулките(и непосредствено след измиване).
 • Почистете батерията и проверете състоянието й (или веднъж седмично, в зависимост от това кое настъпи първо).
 • Проверете кабелните връзки на акумулатора.
 • На всеки 100 часа
 • Инспектирайте маркучите на охладителната система.
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • На всеки 250 часа
 • Сменете маслото на двигателя и филтъра.
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • На всеки 400 часа
 • Извършете обслужване на въздухопречиствателя. (по-често, когато работите при екстремни условия на замърсена и прашна среда). Обслужете въздухопречиствателя по-рано, ако индикаторът на въздухопречиствателя е червен.
 • Сменете касетата на горивния филтър.
 • Заменете горивния филтър на двигателя.
 • Проверете горивопроводите и съединенията за остарели, повредени или разхлабени връзки(или веднъж годишно, в зависимост от това кое настъпи първо).
 • На всеки 800 часа
 • Проверете схождането на задните колела.
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете хидравличната течност.
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете филтрите.
 • Пакетирайте лагерите на задните колела.
 • На всеки 1 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете филтрите за хидравличната течност.
 • На всеки 2 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличната течност.
 • На всеки 6 000 часа
 • Демонтиране, почистване и сглобяване на филтъра за сажди и DPFили почистете филтъра за сажди, ако двигателят има неизправност spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 или spn 3720 fmi 16, показана в Информационния център.
 • На 2 години
 • Промийте и сменете течността на охладителната система.
 • Сменете всички подвижни маркучи.
 • Контролна карта за ежедневно обслужване

  Направете копия от тази карта за ежедневна рутинна употреба.

  Проверявана позиция при поддръжкаЗа седмица:
  пон.вт.ср.четв.пет.съб.нед.
  Проверете функционирането на блокировката за безопасност.       
  Проверете функционирането на спирачката.       
  Проверете нивото на маслото на двигателя и на горивото.       
  Източете сепаратора за вода/гориво.       
  Проверете индикатора на за запушване на въздушния филтър.       
  Проверете за замърсявания по радиатора и решетката.       
  Проверете за необичайни шумове от двигателя.1       
  Проверете за необичайни шумове при работа.       
  Проверете нивото на течността на хидравлична система.       
  Проверете индикатора на за запушване на хидравличния филтър. 2       
  Проверете хидравличните маркучи за повреди.       
  Проверете за течове на работни течности.       
  Проверете налягането в гумите.       
  Проверете функционирането на приборите.       
  Проверете регулировката барабан-опорен нож.       
  Проверете настройката на височина на рязане.       
  Проверете всички гресьорки за смазване.3       
  Поправете дребните повреди по боята.       
  Измийте машината.       

  1. Ако забележите трудно стартиране, изпускане на много дим или неравномерна работа, проверете състоянието на нагревателната свещ и дюзите за впръскване на гориво (инжекторите).

  2. Проверете при работещ двигател и работна температура на маслото

  3. Незабавно след всяко измиване, независимо от посочения интервал

  Отбелязване на участъци, изискващи повишено внимание

  Инспекцията е извършена от:
  ПозицияДатаИнформация
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: За допълнителни процедури за поддръжка направете справка с ръководството за оператора на вашия двигател и Ръководство за оператора на режещия апарат.

  Note: Свалете безплатно копие на електрическите или хидравличните схеми, като посетите www.Toro.com и потърсите Вашата машина чрез линка към ръководствата на началната страница.

  Смазване

  Гресиране на лагерите и втулките

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Гресиране на лагерите и втулките(и непосредствено след измиване).
 • Смажете всички гресьорки за лагерите и втулките с литиева грес № 2.

  Местоположенията на гресьорките и количествата са както следва:

  • Задвижващ вал на помпата (3) (Фигура 76)

   g021216
  • Цилиндри на подемното рамо на режещия апарат (по 2 за всеки) (Фигура 77)

   g012150
  • Шарнири на подемното рамо (по 1 за всяко) (Фигура 77)

  • Носеща рама и шарнира на режещия апарат (по 2 за всеки) (Фигура 78)

   g003960
  • Шарнирен вал на подемното рамо (по 1 за всяко) (Фигура 79)

   g004157
  • Съединителна щанга на задния мост (2) (Фигура 80)

   g003987
  • Шарнир на кормилната ос (1) (Фигура 81)

   g004169
  • Сферични шарнири на кормилния цилиндър (2) (Фигура 82)

   g003966
  • Педал на спирачката (1) (Фигура 83)

   g011615

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Изгасете двигателя, преди да проверявате маслото или да доливате масло в картера.

  • Не променяйте оборотите на регулатора за хода на машината и не допускайте прекомерно високи обороти на двигателя.

  Обслужване на въздухопречиствателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Извършете обслужване на въздухопречиствателя. (по-често, когато работите при екстремни условия на замърсена и прашна среда). Обслужете въздухопречиствателя по-рано, ако индикаторът на въздухопречиствателя е червен.
 • Проверете корпуса на въздушния филтър за повреди, които могат да предизвикат изпускане на въздух. Заменете го, ако е повреден. Проверете цялата смукателна система за неплътност, повреди или разхлабени скоби на маркучите.

  Извършвайте обслужване на въздушния филтър само когато индикаторът за обслужване го изисква. Смяната на въздушния филтър, преди да е необходимо, само повишава вероятността за проникване на замърсявания в двигателя, докато сменяте филтъра.

  Important: Уверете се, че капакът е легнал правилно и уплътнява тялото на въздушния филтър.

  g034923g031351

  Обслужване на маслото на двигателя

  Спецификация на маслото

  Използвайте висококачествено моторно масло с ниско пепелно съдържание, отговарящо на следните спецификации:

  • API категория на обслужване CJ-4 или по-висока

  • ACEA категория на обслужване E6

  • JASO категория на обслужване DH-2

  Important: Използването на моторно масло ,различно от API CJ-4 или по-висок клас, ACEA E6 или JASO DH-2, може да запуши дизеловия филтър за твърди частици или да повреди двигателя.

  Използвайте моторно масло със следния вискозитет:

  • Предпочитано масло: SAE 15W-40 (над -18 °C)

  • Алтернативно масло: SAE 10W-30 или 5W-30 (за всички температури)

  Моторно масло Toro Premium с вискозитет 15W-40 или 10W-30 може да бъде доставено от упълномощения дистрибутор на Toro.

  Проверка на нивото на маслото в двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Important: Проверявайте ежедневно маслото на двигателя. Ако нивото на моторното масло е под маркировката Пълно“ на маслоизмерителната пръчка, моторното масло може да се смеси с гориво;Ако нивото на моторното масло е под маркировката Пълно“, сменете моторното масло.

  Най-доброто време за проверка на маслото е, когато двигателят е изстинал, преди да бъде стартиран за работа през деня. Ако двигателят вече е работил, преди проверката оставете маслото да се стече в картера за поне 10 минути. Ако нивото на маслото е на или под маркировката на маслоизмерителната пръчка Add“ (Добави), долейте масло до достигане на маркировката Full“ (Пълно). Не препълвайте резервоара с масло.

  Important: Поддържайте нивото на моторното масло между горната и долната граница на маслоизмерителния прибор; двигателят може да откаже, ако го оставяте да работи с твърде малко или с твърде много масло.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Проверете нивото на маслото в двигателя (Фигура 85).

  g034922g031256

  Important: Не забравяйте да поддържате нивото на маслото на двигателя между горната и долна гранични маркировки на маслоизмерителния прибор. В резултат на препълване или недостиг на масло е възможно да възникне повреда в двигателя.

  Вместимост на картера за масло

  5,2 l заедно с филтъра

  Смяна на маслото на двигателя и филтъра

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Сменете маслото на двигателя и филтъра.
 • g034924g031400

  Important: Не пренатягайте филтъра.

  Добавете масло в картера; за справка вижте Спецификация на маслото.

  Обслужване на Дизеловия окислителен катализатор (DOC) и филтъра за сажди

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 6 000 часа
 • Демонтиране, почистване и сглобяване на филтъра за сажди и DPFили почистете филтъра за сажди, ако двигателят има неизправност spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 или spn 3720 fmi 16, показана в Информационния център.
 • Ако двигателят е неизправен, , или , показани в Информационния център (Фигура 87), почистете филтъра за сажди с помощта на следващите стъпки:

  g214715g213864g213863
  1. Вижте раздела Двигател“ в Ръководство за обслужване за информация относно демонтирането и монтирането на дизеловия окислителен катализатор и филтъра за сажди на DPF.

  2. Консултирайте се с упълномощен представител на Toro за резервни части или обслужване на дизеловия окислителен катализатор и филтъра за сажди.

  3. Свържете се с упълномощен представител на Toro за нулиране на контролера на двигателя след инсталиране на чист DPF.

  Техническо обслужване на горивната система

  Опасност

  При определени условия, горивото и горивните изпарения могат да бъдат лесно възпламеними и експлозивни. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имуществото.

  • Зареждайте резервоара за гориво на открито, когато двигателят е изключен и студен. Избършете всякакво разлято гориво.

  • Не пълнете докрай горивния резервоар. Доливайте гориво в горивния резервоар до ниво с 25 мм под долния край на гърловината за пълнене. Празното пространство в горивния резервоар позволява на горивото да се разширява.

  • Никога не пушете по време на работа с гориво и стойте далеч от открит пламък или от ситуации, когато горивните пари могат да бъдат възпламенени от искра.

  • Съхранявайте горивото в чисти, безопасни контейнери, с поставени капачки.

  Обслужване на водния сепаратор

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Източете водата или другите замърсители от водния сепаратор.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете касетата на горивния филтър.
  1. Поставете чист контейнер по горивния филтър.

  2. Разхлабете пробката за източване на касетката на филтъра и отворете вентилационния отвор в горната част на монтажния елемент на касетката.

   g007367
  3. Почистете участъка около мястото за монтиране на касетата на горивния филтър.

  4. Свалете касетата на филтъра и почистете монтажната повърхност.

  5. Смажете уплътнителната гарнитура на касетата на филтъра с чисто масло.

  6. Инсталирайте филтърната касета на ръка, докато гарнитурата влезе в контакт с монтажната повърхност, след това завийте с още ½ оборот.

  7. Затегнете пробката за източване на касетката на филтъра и затворете вентилационния отвор в горната част на монтажния елемент на касетката.

  Обслужване на горивния филтър на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Заменете горивния филтър на двигателя.
  1. Почистете участъка около главата на горивния филтър (Фигура 89).

   g021576
  2. Свалете филтъра и почистете монтажната повърхност на филтърната глава (Фигура 89).

  3. Смажете филтърната гарнитура с чисто смазочно двигателно масло. Направете справка с Ръководството за оператора на двигателя от комплекта на машината относно допълнителна информация.

  4. Монтирайте касетата на сухия филтър на ръка, докато гарнитурата влезе в контакт с филтърната глава; след това завийте с още ½ оборот.

  5. Стартирайте двигателя и проверете за течове на гориво около филтърната глава.

  Проверка на горивопроводите и съединенията

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Проверете горивопроводите и съединенията за остарели, повредени или разхлабени връзки(или веднъж годишно, в зависимост от това кое настъпи първо).
 • Проверете горивопроводите и съединенията за старели, повредени или разхлабени връзки.

  Почистване на цедката на горивоподкачващата тръба

  Горивоподкачващата тръба, разположена вътре в резервоара, е оборудвана с цедка за подпомагане на предотвратяването на навлизане на едри замърсители в горивната система. Отстранете горивоподкачващата тръба и почистете цедката при необходимост.

  Техническо обслужване на електрическата система

  Внимание

  Полюсите, клемите и свързаните с тях принадлежности съдържат олово и оловни съединения, химикали признати от щата Калифорния като причиняващи рак и репродуктивни увреждания. Измийте ръцете си след работа.

  Important: Преди заваряване по машината разединете двата кабела от батерията, двата куплунга на кабелните снопове от електрическия контролен модул и конекторите на клемите от алтернатора, за да предотвратите повреда на електрическата система.

  Безопасност на електрическата система

  • Откачете акумулатора, преди да пристъпите към ремонт на машината. Първо прекъснете връзката към отрицателната и накрая към положителната клема. Най-напред свържете положителната клема, а след това отрицателната.

  • Зареждайте акумулатора на открито, добре проветрено място, далече от искри и открит пламък. Изключете зарядното устройство, преди да го свържете или разкачите от акумулатора. Носете защитни ръкавици и използвайте изолирани инструменти.

  Обслужване на акумулатора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Почистете батерията и проверете състоянието й (или веднъж седмично, в зависимост от това кое настъпи първо).
 • Проверете кабелните връзки на акумулатора.
 • Опасност

  Акумулаторният електролит съдържа сярна киселина, която представлява смъртоносна опасност при консумиране и предизвиква тежки изгаряния.

  • Да не се поглъща електролит и да се избягва контакт с кожата, очите или облеклото. Да се носят защитни очила, предпазващи очите и гумени ръкавици за защита на ръцете.

  • Извършете пълненето на акумулатора на място с налична течаща вода за изплакване на ръцете.

  Внимание

  При зареждане на акумулатора се отделя газ, който може да експлодира.

  Никога не пушете в близост до акумулатора и дръжте искри и открит пламък далеч от него.

  Поддържайте клемите и целия корпус на акумулатора чисти, тъй като замърсеният акумулатор се разрежда бавно. Измийте целия корпус с разтвор от сода бикарбонат и вода, за да почистите акумулатора. Изплакнете го с чиста вода.

  Проверка на предпазителите

  Има 8 предпазителя на електрическата система. Блокът с предпазители е разположен зад панела за достъп до контролното рамо (Фигура 90).

  g021219
  decal117-0169

  Техническо обслужване на системата за задвижване

  Проверка на налягането в гумите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверка на налягането в гумите
 • Проверете налягането в гумите. Правилното пневматично налягане на предните и задните гуми е 83 до 103 kPa.

  Опасност

  Ниското налягане в гумите намалява стабилността на машината върху склон. Това може да доведе до преобръщане и да причини нараняване или смърт.

  Не допускайте недостатъчно налягане на въздуха в гумите.

  Проверка на въртящия момент на затягане на колесните гайки

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първия час
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • След първите 10 часа
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • На всеки 250 часа
 • Затягайте колесните гайки с въртящ момент от 94 до 122 N∙m.
 • Затегнете гайките на колелата с въртящ момент 94 до 122 N∙m.

  Внимание

  Неспазването на изискването за правилно затягане на гайките на колелата може да доведе до нараняване.

  Поддържайте правилен въртящ момент на всички колесни гайки.

  Регулиране на неутралното положение на задвижването за движение

  Машината не трябва да демонстрира пълзене, когато освободите педала на газта. Ако се появи пълзене, регулирайте както следва:

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, свалете режещите апарати до земята, изключете двигателя и извадете контактния ключ.

  2. Вдигнете с крик предната част на машината, докато предните гуми се вдигнат от земята. Опрете машината на стойки с крик, за да предотвратите случайно падане.

   Note: На моделите с 4 колела и задните гуми трябва да са вдигнати над земята.

  3. От дясната страна на хидростата разхлабете контрагайката на ексцентрика за регулиране на зацепването (Фигура 92).

   g004147

   Внимание

   Двигателят трябва да работи, докато направите окончателната регулировка на ексцентрика за регулиране на зацепването. Това може да причини телесно нараняване.

   Дръжте ръцете си, краката, лицето и останалите части на тялото далече от ауспуха, от останалите горещи части на машината и от въртящите се части.

  4. Стартирайте двигателя и завъртете шестостенния ексцентрик във всяка посока, докато колелото спре да се върти.

  5. Затегнете контрагайката, за да осигурите регулировката.

  6. Изгасете двигателя, отстранете криковете и спуснете машината на земята.

  7. Направете пробно пътуване, за да се уверите, че машината не се приплъзва.

  Проверка на схождането на задните колела

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Проверете схождането на задните колела.
  1. Завъртете волана, за да позиционирате задните колела насочени право напред.

  2. Разхлабете контрагайките в двата края на съединителната щанга (Фигура 93).

   Note: Краят на съединителната щанга с външен канал е с лява резба.

   g004136
  3. С помощта на гаечния канал завъртете съединителния прът.

  4. Измерете разстоянието при предните и задните колела за височина на моста.

   Note: Разстоянието при предните и задните колела трябва да е под 6 mm от разстоянието, измерено в задната част на колелата.

  5. Ако е необходимо, повторете тази процедура.

  Техническо обслужване на охладителната система

  Безопасност във връзка с охладителната система

  • Поглъщането на охладителна течност за двигател може да причини отравяне; дръжте я далеч от досега на деца и домашни любимци.

  • Изпускането на гореща охладителна течност под налягане или докосването на горещ радиатор и околните части може да причини тежки изгаряния.

   • Винаги оставяйте двигателя да се охлади поне 15 минути преди отстраняване на капачката на радиатора.

   • При отваряне на капачката на радиатора използвайте платнена кърпа и отваряйте капачката бавно, така че парите да могат да излязат.

  Проверка на охладителната система

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете охлаждащата система.
 • Почиствайте отпадъците от цедката, охладителя на масло и предната част на радиатора ежедневно и по-често, ако условията са изключително прашни и мръсни. Вижте Отстраняване на отпадъци от охладителната система.

  Охладителната система е пълна с разтвор в съотношение 50/50 вода и траен антифриз на базата на етиленгликол. Проверявайте нивото на охладителната течност в разширителния резервоар началото на всеки ден, преди стартиране на двигателя. Вместимостта на охладителната система е 6,6 литра.

  Предупреждение

  Ако двигателят работи, намиращата се под налягане гореща охладителна течност може да бъде изхвърлена и да предизвика изгаряния.

  • Не отваряйте капачката на радиатора, докато двигателят работи.

  • При отваряне на капачката на радиатора използвайте платнена кърпа и отваряйте капачката бавно, така че парите да могат да излязат.

  1. Проверявайте нивото на охладителната течност в разширителния съд (Фигура 94).

   Охладителната течност трябва да е по средата между двете маркировки, отстрани на съда.

   g021866
  2. Ако нивото на охладителната течност е ниско, отворете капачката на разширителния съд и допълнете системата. Не препълвайте.

  3. Поставете обратно капачката на разширителния съд.

  Отстраняване на отпадъци от охладителната система

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Ежедневно отстранявайте замърсявания от цедката и радиатора/охладителя за масло.(по-често при условия на замърсена среда).
 • На всеки 100 часа
 • Инспектирайте маркучите на охладителната система.
 • На 2 години
 • Промийте и сменете течността на охладителната система.
  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Почистете щателно всички отпадъци от двигателния отсек.

  3. Откачете скобите и шарнирите, за да отворите задната преграда (Фигура 95).

   g004138
  4. Щателно почистете с въздух под налягане двете страни на радиатора/маслоохладителя (Фигура 96).

   g021880
  5. Затворете преградата и закрепете лостчето.

  Техническо обслужване на спирачките

  Регулиране на ръчната спирачките

  Настройте работните спирачки, когато спирачният педал е със свободен ход от повече от 2,5 cm или когато се изисква задържаща сила (Фигура 97). Свободният ход е разстоянието, което спирачният педал преминава, преди да почуствате спирачното съпротивление.

  g026816

  Note: Използвайте отскачането на колесния мотор, за да разклатите барабаните назад и напред и да се уверите, че барабаните са свободни преди и след настройка.

  1. За да намалите свободния ход на спирачните педали, затегнете спирачките като разхлабите предната гайка на накрайника с резба на спирачното въже (Фигура 98).

   g011616
  2. Затегнете задната гайка, за да преместите въжето назад, докато спирачният педал постигне между 0,63 и 1,27 cm свободен ход, преди колелото да се заключи (Фигура 97).

  3. Затегнете предните гайки, като се уверите, че и двете въжета задействат спирачките едновременно.

   Note: Уверете се, че въжето не се върти, докато затягате гайките.

  Регулиране на лостчето на паркинг спирачката

  Ако паркинг спирачката не се задейства и зацепи, регулирайте палеца на паркинг спирачката.

  1. Разхлабете 2 винта, като фиксирате палеца на паркинг спирачката към рамката (Фигура 99).

   g011617
  2. Натиснете педала на паркинг спирачката напред, докато задържането на паркинг спирачката хване напълно с палеца на паркинг спирачката (Фигура 99).

  3. Затегнете 2 винта, за да фиксирате направената настройка.

  4. Натиснете педала на спирачката, за да освободите спирачката.

  5. Проверете настройката и при необходимост коригирайте.

  Техническо обслужване на ремъка

  Обслужване на ремъка на алтернатора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 10 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • На всеки 100 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • Note: За правилно обтягане на ремъка дайте възможност за 10 mm отклонение при приложена сила от 44 N в средата на ремъка между две ремъчни шайби.

  1. Ако отклонението не е 10 mm, разхлабете монтажните болтове на алтернатора (Фигура 100).

   g020537
  2. Увеличете или намалете натягането на ремъка на алтернатора и затегнете болтовете.

  3. Проверете отклонението на ремъка отново, за да се уверите, че силата на опън е точна.

  Техническо обслужване на хидравличната система

  Безопасност на хидравличната система

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ. Впръсканата течност трябва да се отстрани хирургично от лекар в рамките на няколко часа.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Проверка на хидравличните линии и маркучи

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Извършете проверка на хидравличните линии и маркучи.
 • Проверете хидравличните линии и маркучи за течове, преплитане, разхлабени монтажни опори, износване, разхлабени фитинги, повреди от климатично или химично въздействие. Преди започване на работа извършете всички необходими ремонти.

  Проверка на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
  1. Паркирайте машината на хоризонтално място, спуснете режещите ножове, изгасете двигателя, задействайте ръчната спирачка и извадете ключа.

  2. Почистете зоната около гърловината и капачката за пълнене на хидравличния резервоар (Фигура 101). Свалете капачката от гърловината за пълнене.

   g021215
  3. Извадете маслоизмерителната пръчка от отвора за пълнене и я избършете с чиста кърпа.

  4. Вмъкнете маслоизмерителната пръчка в гърловината за пълнене; след което я извадете и проверете нивото на течността.

   Note: Нивото на течността трябва да бъде в рамките на 6,3 mm от маркировката върху маслоизмерителната пръчка.

   Important: Не препълвайте хидравличния резервоар.

  5. Ако нивото е ниско, долейте съответната течност, за да го повишите до отметката FULL (Пълно).

  6. Поставете обратно маслоизмерителната пръчка и капачката върху гърловината за пълнене.

  Спецификации на хидравличната течност

  Резервоарът за хидравлична течност е напълнен фабрично с висококачествена хидравлична течност. Проверете нивото на хидравличната течност преди първото стартиране на двигателя, а след това ежедневно; вижте Проверка на хидравличната течност.

  Препоръчвана хидравлична течност: хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация; доставя се в съдове по 19 литра или варели по 208 литра.

  Note: Машина, която използва при смяна препоръчаната хидравлична течност, изисква по-рядка смяна на течността и филтъра.

  Алтернативни хидравлични течности: Ако няма на разположение хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация, можете да използвате друга обикновена хидравлична течност на база на нефт, за която всички спецификации попадат в посочените граници за свойствата на материалите и която отговаря на индустриалните стандарти. Не използвайте синтетична течност. Консултирайте се с Вашия доставчик на смазочни вещества, за да откриете подходящ продукт.

  Note: Toro не носи отговорност за щети, причинени от неправилно подбрани заместители, така че използвайте само продукти от производители с доказана репутация, способни да подкрепят своите предложения.

  Хидравлична течност срещу износване с висок коефициент на вискозитет/ниска точка на застиване/втвърдяване, ISO VG 46

  Свойства на материала: 
   Вискозитет, ASTM D445cSt @ 40 °C; 44 до 48
   Коефициент на вискозитет ASTM D2270140 или по-висок
   Точка на застиване/втвърдяване, ASTM D97–37 °C до –45 °C
   Промишлени спецификации:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 или M-2952-S)

  Note: Повечето хидравлични течности са почти безцветни, което затруднява откриването на течове. Предлага се червено багрило – добавка за оцветяване на хидравличната течност, в бутилки 20 ml. Една бутилка е достатъчна за 15 до 22 литра хидравлично масло. Поръчайте част с каталожен № 44-2500 от Вашия упълномощен дистрибутор на Toro продукти.

  Important: Toro Premium Fluid е единствената синтетична биологически разградима хидравлична течност, одобрена от Toro. Тази течност е съвместима с еластомерите, използвани в хидравличните системи на Toro и е подходяща за широк обхват температурни условия. Тази течност е съвместима с обикновените минерални масла, но за постигане на максимално биоразграждане и характеристики хидравличната система трябва да бъде грижливо промита от обикновената хидравлична течност. Маслото е налично в контейнери по 19 литра или варели по 208 литра от Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  Вместимост за хидравличната течност

  Замяна на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете хидравличната течност.
 • На всеки 2 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличната течност.
 • Ако течността се замърси, обърнете се към упълномощен дистрибутор на Toro за промиване на системата. В сравнение с чистата течност, замърсената течност изглежда млечна или черна.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Вдигнете капака на двигателя.

  3. Поставете голям събирателен съд под фитинга, фиксиран към дъното на резервоара за хидравлична течност (Фигура 102).

   g004139
  4. Разединете маркуча от дъното на фитинга и оставете хидравличната течност да изтече в дренажния съд.

  5. След като течността престане да тече, свържете маркуча.

  6. Напълнете резервоара с хидравлична течност; вижте Спецификации на хидравличната течност и Вместимост за хидравличната течност.

   Important: Използвайте само посочените хидравлични течности. Други хидравлични течности могат да повредят системата.

  7. Поставете обратно капачката на резервоара.

  8. Стартирайте двигателя и използвайте органите за управление на хидравликата, за да разпределите хидравличната течност в системата.

  9. Проверете за течове.

  10. Изгасете двигателя.

  11. Проверете нивото на хидравличната течността и добавете достатъчно количество, така че да го повишите нивото до отметката FULL (Пълно) на маслоизмерителната пръчка.

   Important: Не препълвайте картера.

  Смяна на хидравличните филтри

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете филтрите.
 • На всеки 1 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете филтрите за хидравличната течност.
 • Хидравличната система е оборудвана с индикатор за интервала за обслужване (Фигура 103). При работещ двигател с работна температура вижте индикатора, трябва да е в зелена зона. Когато индикаторът е в червената зона, сменете филтрите.

  g004132

  Important: Използването на всякакъв друг вид филтри може да анулира гаранцията на някой компонент.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Почистете зоната около участъка за монтиране на филтъра и поставете под филтъра съд за източване (Фигура 104) и (Фигура 105).

   g021271
   g004150
  3. Свалете филтъра.

  4. Смажете уплътнителната гарнитура на новия филтър с чисто хидравлично масло.

  5. Уверете се, че зоната за монтиране на филтъра е чиста.

  6. Инсталирайте филтъра на ръка, докато гарнитурата влезе в контакт с монтажната повърхност, след което завийте с още ½ оборот.

  7. Повторете процедурата с другия филтър.

  8. Стартирайте двигателя и го оставете да работи около 2 минути за обезвъздушаване на системата.

  9. Изгасете двигателя и проверете за течове.

  Използване на тестовите портове на хидравличната система

  Използвайте тестовите портове на хидравличната система за тестове на налягането в хидравличните контури. За съдействие се обърнете към Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  Използвайте тестовите портове на предните хидравлични тръби за подпомагане на отстраняването на неизправностите в тяговия контур (Фигура 106).

  g031993

  Използвайте тестовите портове на блока на колектора за косене за подпомагане на отстраняването на неизправностите в контура за косене (Фигура 107).

  g021221

  Използвайте тестовия порт на блока на колектора за вдигане за подпомагане на отстраняването на неизправностите в контура за вдигане (Фигура 108).

  g003983

  Поддръжка на системата на режещия апарат

  Безопасност във връзка с ножовете

  • Износен или повредено острие или опорен нож може да се счупи и част може да бъде изхвърлена към Вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

  • Инспектирайте периодично режещите ножове за износване или повреда.

  • Бъдете внимателни при проверка на режещите ножове. Увийте ножовете или носете ръкавици и работете с повишено внимание при обслужване на барабаните и опорните ножове. Само сменяйте или подостряйте барабаните и опорните ножове; никога не ги изправяйте или заварявайте.

  • Проявявайте внимание при работа с машини с няколко режещи ножа, тъй като завъртането барабан може да предизвика завъртане на другите барабани.

  Проверка на контакта барабан-опорен нож

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете контакта барабан-опорен нож.
 • Всеки ден преди работа проверявайте контакта барабан-опорен нож, независимо дали качеството на рязане преди това е приемливо. Необходимо е да съществува лек контакт по цялото продължение на барабана и опорния нож( вижте Регулиране на барабана спрямо опорния нож в Ръководството за оператора за режещия апарат).

  Заточване/лепинговане на режещите ножове

  Внимание

  Контакт с барабаните или други движещи се части може да доведе до телесно нараняване.

  • Дръжте пръстите, ръцете и краката си далеч от барабаните или други движещи се части.

  • Никога не опитвайте да завъртите барабаните на ръка или с крак, докато двигателят работи.

  Note: При лепинговане предните апарати трябва да работят заедно и задните елементи трябва да работят заедно.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и преместете превключвател за активиране/деактивиране на позиция деактивиране.

  2. Отключете и вдигнете седалката, за да се открият лостовете за лепинговане (Фигура 109).

  3. Направете първоначалните настройки на барабана спрямо опорния нож, така че да са подходящи за лепинговане на всички режещи апарати, които се лепинговат; вижте Ръководство за оператора за режещите апарати.

  4. Стартирайте двигателя и го оставете да работи при ниски обороти на празен ход.

   Опасност

   Промяната на оборотите на двигателя по време на лепинговане може да причини рязко спиране на барабаните.

   • Никога не променяйте оборотите на двигателя по време на лепинговане.

   • Лепинговайте само при ниски обороти на празен ход.

  5. Изберете предния, задния или и двата лоста за лепинговане, за да определите кои апарати да лепинговате (Фигура 109).

   Опасност

   За избягване на телесно нараняване застанете далеч от режещите апарати, преди да продължите.

  6. При лоста за косене/транспортира в позиция за косене преместете превключвателя за активиране/деактивиране в позиция за активиране. Преместете лоста за спускане/вдигане на косачката напред, за да започнете операцията по лепинговане на желаните барабани.

  7. Нанесете паста за лепинговане върху четка с дълга дръжка.

   Important: Никога не използвате четка с къса дръжка.

  8. Ако барабаните рязко спрат или започнат да се движат неравномерно по време на лепинговане, върнете оборотите на барабана до желаните обороти.

  9. За регулиране на режещите апарати по време на лепинговане изключете барабаните като поставите лоста за вдигане/спускане на косачката назад; превключвателя за активиране/деактивиране на позиция деактивиране и изгасете двигателя.

   След завършване на настройката повторете стъпки 4 до 8.

   g021209
  10. Повторете процедурата за всички режещите апарати, които искате да лепинговате.

  11. Когато приключите, върнете лостовете за лепинговане на позиция за косене, спуснете седалката и измийте всички продукти от лепинговането по режещите апарати.

   Note: Настройте опорния нож на режещия апарат според необходимостта. Регулирайте оборотите на барабана на режещия апарат до желаната настройка за косене.

   Important: Ако превключвателят за лепинговане не се върне на положение изключено след лепинговане, режещите апарати няма да се вдигнат или няма да работят правилно.

   Note: За постигане на по-добро режещо острие след заточване/лепинговане шлифовайте с пила напряко на челото на опорния нож. Това отстранява всякакви чаплъци или груби ръбчета, които може да се образуват или натрупат върху режещия ръб.

  Почистване

  Миене на машината

  Мийте машината, когато е нужно, като използвате само вода или неагресивен миещ препарат. Когато миете машината, можете да използвате парцал.

  Important: Не използвайте солена или регенерирана вода за почистване на машината.

  Important: Не използвайте оборудване за миене със силна струя, за да миете машината. Оборудването за миене със силна струя може да повреди електрическата система, да отлепи важни стикери или да отмие нужна грес от триещи се места. Избягвайте да използвате обилно вода близо до таблото за управление и акумулатора.

  Important: Не мийте машината, докато двигателят работи. Миене на машината, докато двигателят ѝ работи, може да я повреди.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  Подготовка на самоходната машина

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите ножове в най-ниска позиция, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Внимателно почистете самоходната установка, режещите ножове и двигателя.

  3. Проверете налягането в гумите; вижте Проверка на налягането в гумите.

  4. Проверете всички крепежни елементи и ако са разхлабени, ги затегнете.

  5. Гресирайте или смажете всички фитинги и шарнирни точки. Избършете излишната смазка.

  6. Леко шлайфайте със шкурка и използвайте точкуване с боя, за да поправите повредите по издраскани, олюпени или ръждясали боядисани повърхности. Ремонтирайте всички вдлъбнатини в металния корпус.

  7. Извършете обслужване на акумулатора и кабелите както следва; вижте Безопасност на електрическата системаID000-448-328:

   1. Свалете клемите от полюсите на акумулатора.

   2. Почистете акумулатора, клемите и полюсите с телена четка и разтвор на сода бикарбонат.

   3. За предотвратяване на корозия покрийте клемите и полюсите на акумулатора с грес Grafo 112X (за притягане), Toro част № 505-47, или технически вазелин.

   4. Преди съхранение извършете бавно зареждане на акумулатора на всеки 60 дни за 24 часа, за да предотвратите сулфатизация на оловните плочи.

  Подготовка на двигателя

  1. Източете моторното масло от картера и завийте отново пробката за източване.

  2. Свалете и изхвърлете филтъра за масло. Инсталирайте нов маслен филтър.

  3. Напълнете предавателната кутия с посоченото трансмисионно масло.

  4. Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход приблизително две минути.

  5. Изключете двигателя и извадете ключа.

  6. Промийте горивния резервоар със свежо, чисто дизелово гориво.

  7. Притегнете всички фитинги на горивната система.

  8. Внимателно почистете и извършете техническо обслужване на въздухопречиствателя.

  9. Уплътнете входа на въздухопречиствателя и изпускателния изход с лента за защита от климатично въздействие.

  10. Проверете защитата срещу замръзване (антифриза) и при необходимост го допълнете с разтвор в съотношение 50/50 вода/етиленгликол, в съответствие с очакваните минимални температури за Вашия регион.