Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummerpladen (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g259591

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 (når du har gennemført opsætningsprocedurerne) og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

CE-maskine

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Klargøring af maskinen

 1. Parkér maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, og aktivér parkeringsbremsen.

 2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

 3. Kontrollér dæktrykket før brug. Se Kontrol af dæktrykket.

  Note: Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse. Juster dæktrykket, før maskinen betjenes.

 4. Kontroller hydraulikvæskestanden. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

 5. Smør maskinen. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

  Important: Hvis maskinen ikke smøres ordentligt, kan det føre til for tidligt svigt i vigtige dele.

 6. Åbn motorhjelmen, og kontrollér kølevæskestanden. SeKontrol af kølevæskestanden.

 7. Kontrollér motoroliestanden, og luk og lås motorhjelmen. SeKontrol af motoroliestanden.

  Note: Motoren leveres med olie i krumtaphuset; Kontrollér dog oliestanden før og efter, at motoren startes første gang.

Justering af styrearmens position

Du kan justere styrearmens position med henblik på maksimal komfort.

 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 3).

  g004152
 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Klippeenheder5

Klargøring af maskinen

Forsigtig

Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

Skil altid strømfrakoblingsledningerne ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne (Figur 44).

 1. Frigør sædesoklen, vip sædet og soklen åben, og understøt dem med støttepindene (Figur 4).

  g375231
 2. Frakobling af 48 VDC-systemets batterifrakoblingskabel (Figur 5).

  g375232
 3. På hver klippeenheds løftearm skal du fjerne den låsestift, der fastgør hætten til drejegaflen, og fjerne hætten (Figur 6).

  g003975

Klargøring af klippeenhederne

 1. Tag klippeenhederne ud af papkasserne.

 2. Saml og juster som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

 3. Sørg for, at kontravægten (Figur 7) er monteret i den korrekte ende af klippeenheden som beskrevet i klippeenhedens betjeningsvejledning.

  g027133
 4. Smør bærerammeakslen med smørefedt (Figur 8).

  g375263
 5. Gentag trin 1-4 på de andre klippeenheder.

Placering af græskompensationsfjederen

Klippeenhed 2 og 4
g378839
 1. Hvis låseclipsen er sat i det bageste hul på kompensationsfjederstaven – fjern låseclipsen, og sæt den i hullet ved siden af beslaget (Figur 10).

  g375689
 2. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker (⅜") og 2 bræddebolte (⅜" x 1¼"), der fastgør græskompensatorbeslaget til klippeenhedens ramme (Figur 11).

  g375690
 3. Fjern flangelåsemøtrikken (⅜"), der fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen, og fjern kompensationsfjederen fra klippeenheden (Figur 12).

  Note: Fjern ikke flangestjernemøtrikken fra maskinskruen.

  g375691
 4. Fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen (Figur 13) med flangelåsemøtrikken (⅜").

  g375694
 5. Ret hullerne i græskompensatorbeslaget ind efter hullerne i klippeenhedens ramme (Figur 14).

  Note: Slangeholderens støtteløkke flugter mod maskinens midterlinje.

  g378789
 6. Montér græskompensatorbeslaget på klippeenhedens ramme med de 2 bræddebolte (⅜" x 1¼") og 2 flangelåsemøtrikker (⅜").

 7. Tilspænd låsemøtrikker og bolte med et moment på 37 til 45 Nm.

 8. Gentag trin 1-7 på den anden klippeenhed.

Montering af de forreste klippeenheder på løftearmene

 1. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 15).

  g375274
 2. Monter drejegaflen på bærerammeakslen.

 3. Monter hætten på drejegaflen, og ret hullerne i bærerammeakslen, drejegaflen og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør hætten og bærerammeakslen på drejegaflen med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i drejegaflen (Figur 16) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251

Montering af de bageste klippeenheder på løftearmene

Klippeenheder justeret til en klippehøjde på 1,2 cm eller højere
 1. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 17).

  g375252
 2. Monter drejegaflen på bærerammeakslen.

 3. Monter hætten på drejegaflen, og ret hullerne i bærerammeakslen, drejegaflen og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør drejearmens aksel og hætten til bærerammens aksel med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i drejegaflen (Figur 17) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251
 5. Gentag trin 1 og 2 for den anden bageste klippeenhed.

Montering af de bageste klippeenheder på løftearmene

Klippeenheder justeret til en klippehøjde på 1,2 cm eller en lavere klippehøjde
 1. Fjern ringstiften og spændeskiven, der fastgør drejegaflen til løftearmen, og skub akslen ud af løftearmen (Figur 19).

  g375236
 2. Monter drejegaflen på bærerammeakslen (Figur 20).

  g375237
 3. Monter hætten på drejegaflen, og ret hullerne i bærerammeakslen, drejegaflen og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør drejegaflen og hætten til bærerammeakslen med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i drejegaflen (Figur 21) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251
 5. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 22).

  g375239
 6. Sæt drejegaflen ind i løftearmen, og fastgør akslen til armen med ringstiften og spændeskiven.

 7. Gentag trinnene 16 for den anden bageste klippeenhed.

Montering af klippeenhedens løftearmskæder

Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 23).

Note: Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

g003948

Montering af knivcylindermotorerne på klippeenhederne

 1. Påfør et lag smørefedt på knivcylindermotorakslens kilegange.

 2. Påfør et lag smørefedt på knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen.

 3. Ret motoren ind efter klippeenheden, så motorflangerne er fri af boltene i urets retning (Figur 24).

  Important: Sørg for, at knivcylindermotorens kabel ikke er snoet, bukket eller i fare for at komme i klemme.

  g027140
 4. Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter boltene.

 5. Tilspænd monteringsboltene med et moment på 19-25 Nm.

 6. Gentag trin 1-5 i de andre klippeenheder.

Montering af finishingsættene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Finishingsæt (sælges separat)1

Important: Monter motorerne til klippeenhederne, før du monterer finishingsættene, for at sikre, at elkablerne er ført korrekt, og at kablerne ikke er snoede.Brug følgende diagram til at bestemme klippeenhedernes og knivcylindermotorernes positioner.

g316995
 1. På forreste venstre hjørne af stellet (placering af klippeenhed nr. 4) fjernes den ekstra flangemøtrik på bolten, der fastgør skotbeslaget til maskinen (Figur 26).

 2. Løsn møtrikkerne på finishingsættets slangefitting, indsæt slangen i skotbeslagets åbning, og stram møtrikkerne.

  Note: Brug et stykke modholderværktøj for at undgå snoning og bøjning af slangen, når du strammer møtrikkerne.

 3. Sæt mellempladen på skottets monteringsbolte med ledningerne placeret som vist i Figur 26.

 4. Fastgør mellempladen til en af monteringsboltene med flangemøtrikken, som blev fjernet tidligere.

 5. Find ledningsnettet på maskinen og sæt ledningsstikkene i finishingsættets ledningsstik.

  g316962
 6. Gentag proceduren på de resterende 4 placeringer på skottet som vist i Figur 27 til Figur 30.

  Important: Mellempladerne er placeret anderledes på de resterende placeringer, så slangen kan føres igennem skotbeslaget og hen til klippeenheden uden at blive snoet eller bøjet.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Brug af støtteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben til klippeenhed1

Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, så bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal bagenden af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 31).

g003985

Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 32).

g004144

Montering af 48 V-frakoblingskablet og lukning af sædesoklen

 1. Påfør dielektrisk fedt på kontaktfladerne på batterifrakoblingskablet (Figur 33).

  g353655
 2. Sæt batterifrakoblingskabel i 48 V-systemstikket.

 3. Drej sædet og sædesoklen, til soklen er lukket, og lås den (Figur 34).

  g379173

Montering af CE-motorhjelmslåsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Motorhjelmslås, pakning og kontramøtrik1
Spændeskive1
 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 35).

  g027072
 3. Sørg for, at pakningen er samlet på motorhjelmslåsen (Figur 36).

  g375326
 4. Fjern møtrikken fra låsen.

 5. Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen udvendigt på motorhjelmen.

  Note: Pakningen flugter med motorhjelmens yderside.

 6. Fastgør låsen til motorhjelmen med spændeskiven og møtrikken inden i motorhjelmen.

 7. Luk motorhjelmen, og brug den medfølgende nøgle til at kontrollere, at låsekrogen griber fat i rammen, når den er låst.

Påsætning af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1
Mærkat med produktionsår1
Advarselsmærkat1

Påføring af CE-mærkaten

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre området på motorhjelmen ved siden af motorhjelmens lås, og lad motorhjelmen tørre (Figur 37).

  g375337
 2. Fjern bagsiden fra CE-mærkaten.

 3. Påfør mærkaten på motorhjelmen.

Påføring af mærkaten for produktionsår

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre gulvbeslagområdet ved siden af serienummerpladen, og lad beslaget tørre (Figur 38).

  g375339
 2. Fjern bagsiden fra mærkaten med produktionsår.

 3. Påfør mærkaten på gulvbeslaget.

Påføring af CE-advarselsmærkaten

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre overfladen af advarselsmærkat 133-2930, og lad mærkaten tørre (Figur 39).

  g375338
 2. Fjern bagsiden fra CE-advarselsmærkaten.

 3. Påfør CE-advarselsmærkaten over mærkaten 133-2930.

Produktoversigt

g260768

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 41) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre maskinen fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke maskinen. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig).

Sådan standser du maskinen: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

g003955

Klippe-/transporthåndtag

Brug klippe-/transporthåndtaget (Figur 41) til at sætte maskinen i tilstanden MOW (klip) eller TRANSPORT. Skub håndtaget frem for at vælge tilstanden MOW og tilbage for at vælge tilstanden TRANSPORT.

Note: Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Klippehastighedsbegrænser

Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 41) er vippet op/frem, begrænser den klippehastigheden og lader klippeenhederne blive koblet til. Hver afstandsbøsning justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsbøsninger der er oven på bolten, jo langsommere kører maskinen. Vip klippehastighedsbegrænseren bagud for at tillade maks. transporthastighed.

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen (Figur 41) for at standse maskinen.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (Figur 41) aktiveres ved at trykke ned på bremsepedalen og trykke den øverste del fremad for at låse den. Parkeringsbremsen udløses ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du træde på fodpedalen (Figur 41) og trække ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen.

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed har to tilstande til ændring af motorhastigheden (Figur 42). Ved midlertidigt at slå på kontakten kan motorhastigheden ændres i intervaller på 100 o/min. Hvis du holder kontakten nede, skifter motoren automatisk til høj eller lav tomgang, afhængigt af hvilken ende af kontakten der trykkes ned.

g021208

Sænk+klip/hæv-håndtag

Dette håndtag (Figur 42) hæver og sænker klippeenhederne og starter og standser endvidere klippeenhederne, når de er aktiveret i tilstanden MOW (klip). Du kan ikke sænke klippeenhederne, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 42) har tre positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START.

InfoCenter

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 42).

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 42) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget for at betjene klippeenhederne.

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 42).

Stikkontakt

Stikkontakten er en 12 V-strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 43).

g004133

Strømfrakobling af klippeenheder

Før montering af, fjernelse af eller arbejde på klippeenhederne, skal klippeenhederne frakobles strømforsyningen ved at koble klippeenhedernes strømfrakoblingsledning af (Figur 44). Denne er placeret under sædet. Tilslut ledningen igen, før maskinen tages i brug.

g027134

Forsigtig

Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

Sædebetjeningsanordninger

g003954

Sædepositionshåndtag

Træk i sædepositionshåndtaget (Figur 45) for at flytte sædet fremad og bagud. Slip håndtaget for at låse sædets position.

Vægtjusteringsgreb

Drej vægtjusteringsgrebet, indtil din vægt vises i skærmen på vægtmåleren.

Højdejusteringsgreb

Drej højdejusteringsgrebet for at ændre sædets højde.

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 46). Der er flere displayskærme på infocenteret. Du kan skifte mellem skærmene på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den relevante retningspil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Midterknap – tryk på denne knap for at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – tryk på denne knap for at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicTimetæller
GraphicInfoikon
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicBrændstofstand
GraphicGløderørene er aktive.
GraphicHæv klippeenhederne.
GraphicSænk klippeenhederne.
GraphicSæt dig i sædet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicOmrådet er højt (transport).
GraphicNeutral
GraphicOmrådet er lavt (klip).
GraphicMotorkølervæskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicStop motoren.
GraphicMotor
GraphicTændingskontakt
GraphicBatteri
GraphicMotor/generator (lader ikke)
GraphicMotor/generator (lader)
GraphicE-knivcylinder
GraphicForreste baglap
GraphicBageste baglap
GraphicKlippeenhederne sænkes.
GraphicKlippeenhederne hæves.
GraphicPIN-adgangskode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDårlig eller mislykkedes
GraphicPære
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicKontakt
GraphicSlip kontakten.
GraphicSkift til den viste tilstand.
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor 
GraphicSæt maskinen i frigear.
GraphicMotorstart nægtes.
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorkølevæsken er for varm.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremse

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu
MenuelementBeskrivelse
FejlFejlmenuen indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til en Toro-forhandler for at få flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger.
ServiceServicemenuen indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal.
DiagnostikDiagnostikmenuen viser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
IndstillingerMenuen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
OmMenuen Om viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service
MenuelementBeskrivelse
HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og påkrævet service.
CountsViser adskillige optællinger, maskinen har gennemgået.
Diagnostik
MenuelementBeskrivelse
Cutting UnitsAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hævning og sænkning af klippeenhederne.
Hi/Low RangeAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til kørsel i transportfunktion.
PTOAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredsløb.
Engine RunAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren.
BaglapAngiver inputs, kvalifikatorer og outputs til brug af baglapningsfunktionen.
Indstillinger
MenuelementBeskrivelse
EnhederStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
SprogStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret*.
LCD-baggrundsbelysningStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD-kontrastStyrer LCD-displayets kontrast.
Cylinderhastighed for forreste baglapningStyrer hastigheden på de forreste knivcylindre i baglapningstilstand.
Cylinderhastighed for bageste baglapningStyrer hastigheden på de bageste knivcylindre i baglapningstilstand.
Protected Menus (beskyttede menuer)Giver den tilsynsførende/mekanikeren adgang til beskyttede menuer ved hjælp af en adgangskode.
Automatisk tomgangStyrer den tilladte tid, før motoren går tilbage til lav tomgang, når maskinen står stille.
SkæreknivsantalStyrer antallet af skæreknive på knivcylinderen for cylinderhastigheden.
KlippehastighedStyrer kørselshastigheden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
KlippehøjdeStyrer klippehøjden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
Forreste cylinder, o/minViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de forreste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.
Bageste cylinder, o/minViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de bageste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.
ØkonomitilstandNår økonomitilstand er aktiveret, sænkes motorhastigheden, mens der klippes, for at reducere støj og brændstofforbrug. Knivcylinderhastigheden forbliver den samme, men klippehastigheden reduceres, hvis ikke klippestoppet justeres tilsvarende.

*Kun den tekst, som vises til operatøren, er oversat. Fejl, service og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises på det valgte sprog, men menupunkterne er på engelsk.

Om
MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
Hovedstyreenhedens versionViser softwareversionen for hovedstyreenheden.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Viser softwareversionen for hver klippeenhed.
GeneratorViser softwareversionen for motor/generator.
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret.
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus.

Beskyttede menuer

Der er to ekstra displayskærme og syv indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret: Automatisk tomgang, Skæreknivsantal, Klippehastighed, Klippehøjde, Forreste cylinder, o/min., Bageste cylinder, o/min., og økonomitilstand. Disse indstillinger kan låses ved at bruge den beskyttede menu.

Note: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap (Figur 47).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap (Figur 48A).

  g028522
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 48B og Figur 48C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 48D).

  Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

Du kan se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Indstilling af timeren Service Due (Service påkrævet)

Timeren Service Due nulstiller timerne, før service er påkrævet, når en planlagt vedligeholdelsesprocedure er blevet udført.

 1. Brug den midterste knap i menuen Settings (indstillinger) til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap.

 2. Indtast PIN. se adgang til beskyttede menuer i betjeningsvejledningen til din maskine.

 3. I menuen Service skal du gå til menuen HOURS (timer).

 4. Rul ned til servicesymbolet Graphic.

  Note: Hvis servicen skal udføres, viser det første ikon NOW (nu).

 5. Under det første ikon er serviceintervalpunktet Graphic (tidsinterval, f.eks. 250, 500 osv.)

  Note: Serviceinterval er et beskyttet menupunkt.

 6. Fremhæv serviceintervallet, og tryk på højre knap.

 7. Når den nye skærm vises, skal du bekræfte RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Nulstil servicetimer – er du sikker?)

 8. Vælg YES (Ja) (midterste knap) eller NO (Nej) (venstre knap).

 9. Når du har valgt YES (Ja), ryddes intervalskærmen, og du vender tilbage til valgmulighederne for servicetimer.

Justering af den automatiske tomgang

 1. Rul ned til automatisk tomgang i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på højre knap for at ændre tiden for automatisk tomgang til OFF (fra), 8S, 10S, 15S, 20S og 30S.

Indstilling af antallet af skæreknive

 1. Rul ned til Skæreknivsantal i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre antallet af skæreknive til mellem 5, 8 eller 11 knivcylindre til skæreknive.

Indstilling af klippehastigheden

 1. Rul ned til Klippehastighed i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehastigheden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehastighed, som indstilles på den mekaniske klippehastighedsbegrænser på traktionspedalen.

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehastigheden og gemme indstillingen.

Indstilling af klippehøjden

 1. Rul ned til Klippehøjde i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehøjden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehøjde. (Hvis den korrekte indstilling ikke vises, skal du vælge den nærmeste klippehøjdeindstilling på den viste liste).

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehøjden og gemme indstillingen.

Indstilling af forreste og bageste cylinderhastighed

Selvom forreste og bageste cylinderhastighed beregnes ved at indtaste antallet af skæreknive, klippehastigheden og klippehøjden i infocenteret, kan indstillingen ændres manuelt, så den passer til forskellige klippeforhold.

 1. For at ændre indstillingerne for cylinderhastighed skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når hastighedsindstillingen ændres, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, der blev indtastet tidligere, men den nye værdi vises også.

Indstilling af økonomitilstand

 1. Brug den midterste knap på hovedmenuen til at rulle ned til menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge.

 3. Brug den midterste knap i menuen Indstillinger til at rulle ned til økonomitilstand.

 4. Tryk på den højre knap for at vælge funktionen ON (tændt).

 5. Tryk på den venstre knap for at gemme indstillingen og afslutte indstillinger.

Sådan får du adgang til beskyttede displayskærme

Tryk en enkelt gang på den midterste knap på hovedskærmen. Når pilene dukker op over knapperne, skal du trykke på den midterste knap igen for at bladre igennem displayskærmene.

Tryk på den midterste knap igen for at få adgang til eReel-informationsskærmen, som viser oplysninger om knivcylinderstrøm og hastigheden for hver af de fem klippeenheder.

Tryk på den midterste knap igen for at få adgang til energitilstandsskærmen, som viser komponenter, energistrøm og retningen, når den er i brug.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Transportbredde228 cm
Klippebredde254 cm
Længde282 cm
Højde med styrtbøjle160 cm
Vægt1259 kg
MotorKubota 24,8 hk
Brændstoftankens kapacitet53 l
Transporthastighed0-16 km/t
Klippehastighed0-13 km/t

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Brændstofspecifikation

Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7° C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7° C. Brug af vinterdieselbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

Brug af sommerdieselolie over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterdieselolie.

Important: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, vil motoren blive beskadiget.

Forberedelse til biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

 • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

 • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge blandet biodieselbrændstof.

 • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Brændstoftankens kapacitet

53 l

Påfyldning af brændstof

 1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, og tag nøglen ud.

 2. Rengør området omkring tankdækslet med en ren klud.

 3. Fjern dækslet fra brændstoftanken (Figur 49).

  g021210
 4. Fyld tanken med diesel, indtil niveauet ligger ved påfyldningsstudsens bund.

 5. Monter tankdækslet, og stram det, når tanken er fyldt op.

  Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Important: Hvis din maskine viser nogen fejl ved kontrol af sikkerhedskontakterne, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  Klargøring af maskinen

  1. Kør langsomt maskinen til et åbent område.

  2. Sænk klippeenhederne, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for traktionspedalen ved start

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  4. Træd traktionspedalen ned.

  5. Drej nøglen til positionen START.

   Note: Startgeneratoren bør ikke tørne motoren, mens traktionspedalen er trådt ned.

  Kontrol af blokering af start af kraftudtag

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen ENGAGE (Aktivér).

  3. Start motoren.

   Note: Motoren bør ikke starte med kraftudtagskontakten i positionen ENGAGE (Aktivér).

  Kontrol af blokering af kørsel af kraftudtag

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  3. Start motoren.

  4. Rejs dig fra sædet.

  5. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen ENGAGE (Aktivér).

   Note: Kraftudtaget må ikke køre, når du er ude af førersædet.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for parkeringsbremsen og traktionspedalen ved kørsel

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  4. Hold foden fra traktionspedalen.

  5. Start motoren.

  6. Træd traktionspedalen ned.

   Note: Motoren bør slukke, hvis parkeringsbremsen er aktiveret, og traktionspedalen er trådt ned.

  Tilkøring af maskinen

  Du kan sikre optimal bremsesystemydelse ved at trykpolere (tilkøre) bremserne før brug. Sæt den fremadrettede traktionshastighed til 6,4 km/t for at matche den baglæns traktionshastighed (alle otte afstandsbøsninger flyttet øverst til indstillingen for klippehastighed). Kør fremad med indstillingsstoppet for klippehastighed aktiveret, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Kør baglæns med fuld bakhastighed, og kør med bremserne aktiveret i 15 sekunder. Gentag dette fem gange, og vent 1 minut mellem hver cyklus i fremadgående og bagudgående retning for at undgå at overophede bremserne. En justering af bremserne kan være nødvendig efter tilkørslen. Se .

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

   • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  Start af motoren

  Important: Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis du starter den for første gang, hvis motoren er slukket, fordi den er løbet tør for brændstof, eller du har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet. Se Udluftning af brændstofsystemet.

  1. Sæt dig i sædet, hold foden væk fra traktionspedalen, så den er i positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, sæt kontakten til motorhastighed i positionen HURTIG, og sørg for, at til-/frakoblingskontakten er i FRAKOBLET position.

  2. Drej nøglen til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm).

   En automatisk timer styrer forvarmning af gløderørene i cirka 6 sekunder.

  3. Efter forvarmning af gløderørene drejes tændingsnøglen til positionen START.

   Tørn motoren i højst 15 sekunder. Slip nøglen, når motoren starter. Hvis yderligere forvarmning er nødvendig, skal nøglen drejes til positionen FRA og derefter til positionen TæNDT/FORVARM. Gentag dette efter behov.

  4. Lad motoren køre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op.

  Sluk af motoren

  1. Flyt alle betjeningsanordninger til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashåndtaget til positionen LOW IDLE (lav tomgang), og lad motoren komme ned på lav tomgangshastighed.

   Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer, hvis motoren er turboladet.

  2. Drej nøglen til positionen FRA, og tag den ud af tændingen.

  Justering af plænekompensationsfjederen

  Plænekompensationsfjederen (Figur 50) overfører vægten fra forrullen til bagrullen. Dette medvirker til at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation.

  Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden, peger lige frem og er sænket ned på gulvet.

  1. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 50).

   Note: Ved eftersyn af klippeenheden skal låseclipsen flyttes til fjederstangens hul ved siden af plænekompensationsfjederen.

   g003863
  2. Stram sekskantmøtrikkerne på fjederstangens forende, indtil fjederens sammentrykkede længde er 15,9 cm. Se Figur 50.

   Note: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 13 mm. Kontakten med terrænet vil blive mindsket let.

   Note: Indstillingen for plænekompensation skal nulstilles, hvis indstillingen af klippehøjden eller indstillingen af klipningens aggressivitet ændres.

  Justering af løftearmens modvægt

  Bageste klippeenheder

  Forsigtig

  Fjedrene er spændt og kan forårsage personskade.

  Vær forsigtig under justering af fjedrene.

  Du kan justere mængden af modvægtkraft, der påføres de bageste klippeenheder for hjælpe med at kompensere for forskellige plæneforhold og for at bevare en ensartet klippehøjde under ujævne forhold eller på steder med megen strådannelse.

  Du justerer modvægtskraften for hver torsionsfjeder til en indstilling på 1 af 4. Hver forøgelse øger eller mindsker klippeenhedens modvægtskraft med 2,3 kg. Du kan placere fjedrene på bagsiden af den første fjederaktuator for at fjerne hele modvægten (fjerde position).

  Note: For at fjerne al modvægtskraft skal du placere torsionsfjederens lange ben over skulderbolten.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Før den lange ende af modvægtsfjederen ind i et rør eller lignende, og drej fjederen rundt om skulderbolten til den ønskede position (Figur 51).

   g375585
  3. Gentag trin 1 og 2 ved den anden modvægtsfjeder.

  Justering af løftearmens drejeposition

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Løftearmens kontakt er placeret under hydrauliktanken og ombord på klippeenhedens nr. 5 løftearm (Figur 23).

   g375697
  3. Løsn kontramøtrikken, der fastgør løftearmskontakten til kontaktpladen (Figur 53).

   g375696
  4. Juster løftearmskontakten som følger:

   • Flyt kontakten ned for at øge løftearmens vendingshøjde.

   • Flyt kontakten opad for at sænke løftearmens vendingshøjde.

  5. Spænd kontramøtrikken.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt, at cylinderhastigheden indstilles korrekt. Juster cylinderhastigheden som følger:

  1. I infocenteret skal du under indstillingsmenuen indtaste skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde for at beregne den korrekte cylinderhastighed.

  2. Hvis der kræves yderligere justeringer skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

  3. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når hastighedsindstillingen ændres, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, men den nye værdi vises også.

   Note: Cylinderhastigheden skal muligvis øges eller mindskes for at kompensere for vekslende plæneforhold.

  g031995
  g031996

  Fejlfindingslampens betydning

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om den elektroniske styreenhed registrerer en elektronisk funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på infocenteret over displayskærmen (Figur 56). Når maskinen fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen TIL/KøR, tænder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Når der vises en rådgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, når meddelelsen er til stede. Når der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er løst.

  g021272

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Hæv og sænk klippeenhederne, og kobl knivcylindrene til og fra. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Advarselssystemet

  Hvis der tændes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen stoppes med det samme, og fejlen udbedres, før der fortsættes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

  Klipning

  Start motoren, og flyt kontakten til motorhastighed til positionen HURTIG. Stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR, og brug sænk+klip/hæv-håndtaget til at styre klippeenhederne (de forreste klippeenheder er indstillet således, at de sænkes før de bageste). Træd traktionspedalen fremad for at køre fremad og klippe græsset.

  Transport af maskinen

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVéR, og hæv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthåndtaget i positionen TRANSPORT. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning. Sænk klippeenhederne, når du kører ned ad bakke for at få bedre kontrol over styringen.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du bugserer eller ikke bruger maskinen.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Placeringer af bindepunkter

  g375766
  • Front – hullet i donkraftbeslagene på forakselrøret (Figur 57).

  • Bag – rammebøjlerne på hver side af maskinen.

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan du flytte maskinen ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller trække maskinen.

  Important: Maskinen må ikke skubbes eller trækkes med en hastighed på over 3-4,8 km/t, da der ellers kan opstå skader i gearkassen. Når du bugserer eller trækker maskinen, skal omløbsventilen være åben.

  1. Aktivér parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Ved pumpen med variabel slagvolumen, drej omløbsventilens bolt 1½ omgang for at åbne den og lade olien løbe om internt (Figur 58).

   Note: Omløbsventilen er placeret på venstre side af pumpen. Når væsken omløbes, kan du flytte maskinen langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

   g379147
  4. Luk og lås motorhjelmen.

  5. Skub eller bugser maskinen.

  6. Før motoren startes, skal omløbsventilen lukkes. Ventilen må ikke lukkes med et moment på over 7-11 Nm.

   Important: Hvis motoren kører, mens omløbsventilen er åben, overophedes gearkassen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Kontrol af motorhastigheden (tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand og kontaminanter.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Fjern snavs fra skærmen, oliekølerne og køleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Efterse sikkerhedsselen.
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne(og straks efter hver vask).
 • Serviceeftersyn af batteriet.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
 • For hver 200 timer
 • Fjernelse af fugt fra brændstof- og hydrauliktanken.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret. (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser). Efterse luftfilteret tidligere, hvis luftfilterets indikatorlys lyser rødt.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.(Eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Kontrol af motorhastigheden (tomgang og fuld gas).
 • For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes.
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte ladefilteret.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Pak baghjulslejerne.
 • Juster motorventilerne (se servicevejledningen til motoren).
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte ladefilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.Tøm og rengør brændstoftanken, hvis du opbevarer maskinen i en længere periode.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Udskift kølevæskeslangerne.
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Udskift alle bevægelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brændstofstanden.       
  Kontroller kølesystemets væskestand.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller luftfilterets serviceindikator.       
  Kontroller køler, oliekøler og filter for snavs.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller hydrauliksystemets væskestand.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle fedtfittings.2       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, producerer for meget røg eller kører ujævnt.

  2. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Klargøring til vedligeholdelse

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk aktiverings-/deaktiveringskontakten til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget til positionen MOW (klipning).

  5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  6. Vent, indtil alle bevægelige dele standser.

  7. Lad motoren køle af.

  Åbning af motorhjelmen

  1. Frigiv de 2 motorhjelmslåse (Figur 59).

   g377320
  2. Drej motorhjelmen op.

  Lukning af motorhjelmen

  1. Drej forsigtigt motorhjelmen til lukket (Figur 60).

   g377319
  2. Fastgør motorhjelmen med to motorhjelmslåse.

  Åbning af skærmen

  1. Fjern ringstiften fra skærmlåsen (Figur 61).

   g378822
  2. Oplås skærmen, og åbn den.

  Lukning af skærmen

  1. Luk og lås skærmen (Figur 62).

   g378174
  2. Indsæt ringstiften gennem skærmlåsen.

  Vipning af sædet

  1. Flyt sædelåsen udad (Figur 63).

   g369007
  2. Vip forsigtigt sædet op.

  3. Sørg for, at de fremadrettet støttepinde falder ned i hakket i rillen på styrepladen til støttepinden (Figur 64).

   g369008

  Sænkning af sædet

  1. Drej sædet en smule, og løft støttepinden ud af hakket i rillen til sædestøtte (Figur 65).

   g375779
  2. Sænk forsigtigt sædet, indtil det låser godt fast.

  Adskillelse af generatorens luftkølerskærme

  1. Fjern de 4 flangehovedmaskinskruer og de 4 flangelåsemøtrikker, der fastgør de øvre og nedre generators luftkølerskærme (Figur 66).

   g378913
  2. Adskil skærmene.

  3. Løft den øvre skærm for at få adgang til drivakslens smørenipler.

  Montering af generatorens luftkølerskærme

  1. Ret rillerne i den øverste og nederste generators luftkølerskærme ind efter drivakselbørstens forsegling og flangen på generatordækslet (Figur 67).

   g378915
  2. Ret hullerne i generatorens luftkølerskærme ind efter kompressionsbegrænsningsstifterne.

  3. Fastgør halvdelene af generatorens luftkølerskærme og kompressionsbegrænsningsstifter med de 4 flangehovedmaskinskruer og 4 flangelåsemøtrikker (Figur 68).

   g378913

  Placeringer af donkraftpunkter

  Note: Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen. Se Specifikationer.

  Brug følgende som maskinløftepunkter:

  g375763
  • Front – donkraftbeslagene på forakselrøret (Figur 69).

  • Bag – bagakslens rør.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne(og straks efter hver vask).
 • Fedtspecifikation: Nr. 2 litiumbaseret fedt

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen

  2. Adskil generatorens luftkølerskærme. Se Adskillelse af generatorens luftkølerskærme.

  3. Smør alle smørenipler på lejerne og bøsningerne med det angivne fedtstof. Smøreniplernes placering og antal er som følger:

   • Pumpedrivakslens kardanled (3) (Figur 70)

    Note: Få adgang til pumpedrivakslen fra bunden af maskinen.

    g378860g378914
   • Klippeenhedens løftearmscylindere (2 hver) (Figur 71)

    g012150
   • Løftearmenes drejetapper (1 hver) (Figur 71)

   • Klippeenhedernes bæreramme og drejetap (2 hver) (Figur 72)

    g003960
   • Løftearmenes drejeaksel (1 hver) (Figur 73)

    g004157
   • Akselstyretap (1) (Figur 74)

    g004169
   • Styretøjscylinderens kugleled (2) (Figur 75)

    g003966
   • Bremsepedal (1) (Figur 76)

    g011615
  4. Monter generatorens luftkølerskærme. Se Montering af generatorens luftkølerskærme.

  5. Sænk og fastlås sædet. Se Sænkning af sædet.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Kontrol af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontrollér serviceindikatoren for enden af luftfilterhuset (Figur 77).

   g373570
  4. Hvis et rødt bånd vises i serviceindikatoren, skal luftfilteret udskiftes. Se Eftersyn af luftfilteret.

  5. Klem støvudstøderventilen (Figur 78).

   g373568
  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret. (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser). Efterse luftfilteret tidligere, hvis luftfilterets indikatorlys lyser rødt.
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Efterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren viser, at det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  g378927g031351

  Nulstilling af serviceindikatoren for luftfilteret

  1. Hvis et rødt bånd vises i serviceindikatoren, skal du trykke på nulstillingsknappen for enden af indikatoren (Figur 80).

   g373569
  2. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Oliespecifikation

  Brug motorolie med lavt askeindhold af høj kvalitet, der opfylder eller overstiger API-servicekategori CH-4.

  Brug motorolie med følgende viskositetsbetegnelse:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30 kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld) på målepinden, kan motorolien fortyndes med brændstof.Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontroller motoroliestanden (Figur 81).

   g378928g031256

   Important: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  4. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  Ca. 3,3 l med filteret.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 150 timer
 • Udskift motorolie og filter.
  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Aftap olien, og skift filteret.

   g373614g378573

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  3. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Oliespecifikation, Krumtaphusets oliekapacitet og Kontrol af motoroliestanden.

  5. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Fyld brændstoftanken udendørs i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet ligger 25 mm under kanten af tanken (ikke påfyldningsstudsen). Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Dræning af vand fra brændstof-/vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand og kontaminanter.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Åbning af motorhjelmen.

  3. Anbring en dræningsskål under brændstof-/vandudskillerens aftapningsventil (Figur 83).

   g375850
  4. Åbn ventilen, og tøm vandet og kontaminanterne fra udskilleren.

  5. Luk brændstof-/vandudskillerens ventil.

  6. Start motoren, og kontrollér, om der er lækager.

   Note: Reparer alle lækager.

  7. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  8. Luk og lås motorhjelmen. Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af vandudskillerfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Aftap brændstof-/vandsudskilleren helt. Se Dræning af vand fra brændstof-/vandudskilleren.

  2. Rengør filterhovedet og filterskålen (Figur 84).

   g375851
  3. Afmonter filterskålen, og rengør filterhovedets monteringsfladen.

  4. Smør pakningen på filterskålen med rent brændstof.

  5. Montér filterdåsen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  6. Spænd aftapningsventilen i bunden af filterskålen.

  7. Start motoren, og kontrollér, om der er lækager.

   Note: Reparer alle lækager.

  8. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  9. Luk og lås motorhjelmen. Lukning af motorhjelmen.

  Udluftning af brændstofsystemet

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Sørg for, at brændstoftanken er mindst halvt fuld.

  3. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  4. Åbn udluftningsskruen på brændstofindsprøjtningspumpen (Figur 85).

   g008891
  5. Drej tændingsnøglen til positionen ON (til).

   Den elektriske brændstofpumpe kører og tvinger luften ud omkring udluftningsskruen.

   Note: Lad nøglen sidde i positionen ON (til), indtil en konstant strøm af brændstof strømmer ud omkring skruen.

  6. Stram skruen, og drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  7. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.(Eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes.
 • Før opbevaring
 • Tøm og rengør brændstoftanken.Tøm og rengør brændstoftanken, hvis du opbevarer maskinen i en længere periode.
 • Brændstoftankens kapacitet: 53 l

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Anbring en dræningsbakke under brændstoftankens afløbsventil (Figur 86).

   g373900
  3. Åbn afløbsventilen, og lad brændstoffet løbe ud af tanken.

  4. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  5. Luk afløbsventilen.

  Rengøring af brændstofsugeslangens filter

  Afmontering af brændstofsugeslangen

  Brændstofsugeslangen, som sidder inde i brændstoftanken, leveres med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brændstofsystemet. Afmonter brændstofsugeslangen, og rengør filteret efter behov.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Fjern de 5 stjerneskruer, der fastgør brændstofsenderafskærmningen til brændstoftanken, og afmonter afskærmningen (Figur 87).

   g373885
  3. Fjern stikket med 2 sokler på brændstofsenderens ledningsnet fra stikket med 2 ben på maskinens ledningsnet (Figur 88).

   g373884
  4. Flyt de klemmer, der fastgør slangerne til brændstofsenderens fittings, inden i, og fjern slangerne fra fittingsene (Figur 89).

   g373882
  5. Løsn brændstofsenderhætten (Figur 90).

   g373883
  6. Løft forsigtigt brændstofsenderen fra tanken.

   Note: Du må ikke bøje brændstofsugeslangen, returrøret eller flydearmen.

  Rengøring af montering af brændstofsugeslangen

  1. Rengør filteret for enden af brændstofsugeslangen (Figur 91).

   g373881
  2. Montér forsigtigt brændstofsugeslangen, og lad den flyde ned i brændstoftanken (Figur 92).

   g373886
  3. Ret fittingsene til brændstofsugeslangen og returrør inden i til.

  4. Stram brændstofsenderhætten til brændstoftanken.

  5. Montér slangen på brændstofsenderens fittings, og fastgør slangerne til fittingsene med klemmerne (Figur 93).

   g373882
  6. Sæt stikket på brændstofsenderens ledningsnet i stikket på maskinens ledningsnet (Figur 94).

   g373884
  7. Ret hullerne i brændstofsenderafskærmningen ind efter hullerne i brændstoftanken, og fastgør afskærmningen til tanken med de 5 stjerneskruer (Figur 95).

   g373885

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Important: Før der foretages svejsearbejde på maskinen, skal du frakoble alle kabler fra batteriet, både ledningsnetstik fra det elektroniske styremodul og polforbindelsen fra generatoren, for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Frakobling af 12 V-batteriet

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn skærmen. Se Åbning af skærmen.

  3. Klem siderne af batteridækslet sammen, og afmonter dækslet fra batteribakken (Figur 96).

   g378176
  4. Frakobl batteriets minuskabel.

  5. Skub isolatordækslet af den positive batterikabelklemme, og frakobl batteriets pluskabel.

  Tilslutning af 12 V-batteriet

  1. Montér batteriets pluskabel (rødt) på batteriets pluspol (+) (Figur 97).

   g378177
  2. Montér batteriets minuskabel (sort) på batteriets minuspol (-).

  3. Påfør et lag Grafo 112X (skin-over) fedt, Toro-delnr. 505-47 på batteripolerne og batterikabelklemmerne.

  4. Skub gummikappen over den positive batterikabelklemme.

  5. Montér dækslet over batteriet, så tapperne på dækslet indsættes i batteribakkens åbninger.

  6. Luk og lås skærmen. Se Lukning af skærmen.

  Opladning af 12 V-batteriet

  1. Frakobl batteriet. Se Frakobling af 12 V-batteriet.

  2. Slut en 3–4 A batterioplader til batteripolerne.

  3. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer.

  4. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  5. Tilslut batteriet. Se Tilslutning af 12 V-batteriet.

  Serviceeftersyn af 12 V-batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Serviceeftersyn af batteriet.
 • Note: Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn skærmen. Se Åbning af skærmen.

  3. Kontrollér batteriets tilstand.

   Note: Udskift et slidt eller beskadiget batteri.

  4. Frakobl batterikablerne og fjerne batteriet fra maskinen. Se Frakobling af 12 V-batteriet.

  5. Rengør hele batterikassen med en opløsning af natriumbikarbonat (natron) og vand.

  6. Skyl kassen med rent vand.

  7. Montér batteriet på maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Tilslutning af 12 V-batteriet.

  8. Luk og lås skærmen. Se Lukning af skærmen.

  Udskiftning af en 12 V-sikringsbloksikring

  Sikringsblokken er i styrearmen.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn de 2 låse, der fastgør styrearmens afskærmning til kontrolarmen, og fjern afskærmningen (Figur 98).

   g375760
  3. Udskift den åbne sikring (Figur 99) med en sikring af samme type og med samme ampereværdi.

   g375761
  4. Montér styrearmens afskærmning på styrearmen, og fastgør afskærmningen med de 2 låse.

  Udskiftning af en sikring på 48 V-klippeenheden

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Fjern dækslet til 48 V-sikringsblokken foran på venstre side af motoren.

   g379036
  4. Udskift den åbne sikring med en sikring af samme type og ampereværdi.

   Note: Se mærkaten på dækslet.

   g379037
  5. Monter dækslet på 48 V-sikringsblokken.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af knivcylindertændingssikringen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Fjern dækslet fra den indbyggede sikringsholder foran på motorens venstre side. Den er markeret med (aktivér sikring 10 A 125 V).

   g379038
  4. Udskift den åbne sikring med en sikring af samme type og ampereværdi.

  5. Monter hætten på den indbyggede sikringsholder.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af TEC-sikringen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Fjern dækslet til den indbyggede sikringsholder bag på motorens højre side. Den er markeret med .

   g379039
  4. Udskift den åbne sikring med en sikring af samme type og ampereværdi.

  5. Monter hætten på den indbyggede sikringsholder.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af den telematiske sikring

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Frigør og vip sædet; Se Vipning af sædet.

  3. Fjern hætten fra den in-line-sikringsholder, der er mærket (Figur 104).

   g378242
  4. Fjern sikringen fra sikringsholderen.

  5. Sæt en sikring af samme type og ampereværdi i.

  6. Montér hætten på den indbyggede sikringsholder.

  7. Sænk og fastlås sædet. Se Sænkning af sædet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Important: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne. Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Mål dæktrykket.

   Note: Det korrekte lufttryk i dækkene er 0,83 til 1,03 bar.

  3. Tilføj om nødvendigt luft til eller luk luft ud af dækket.

  4. Gentag trin 2 og 3 for de andre dæk.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment for hjulmøtrikkerne.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Important: Maskinen må ikke bevæge sig, når traktionspedalen slippes (i NEUTRAL position). Hvis maskinen bevæger sig, skal traktionspumpen justeres som følger:

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Placer maskinens forende på en donkraft, indtil begge fordæk er løftet fra jorden, og understøt maskinen med støttebukke. Se Specifikationer og Placeringer af donkraftpunkter.

  3. Fra bunden af maskinen og på højre side af traktionspumpen skal du løsne låsemøtrikken, der fastgør justeringsskruen til returnering til neutral (Figur 105).

   g379040

   Advarsel

   Motoren skal køre, for at den endelige justering af traktionsjusteringsknasten kan foretages. Dette kan forårsage personskade.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.

  5. Drej justeringsskruen til returnering til neutral i begge retninger, indtil hjulene holder op med at rotere.

  6. Tilspænd låsemøtrikken til 22 N·m.

  7. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  8. Fjern støttebukkene, og sænk maskinen ned på jorden.

  9. Prøvekør maskinen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når traktionspedalen er i NEUTRAL position.

  Kontrol af baghjulets justering

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet for at vende baghjulene fremad.

  2. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  3. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjde) på de styrende dæk, foran og bag akslen.

   Note: Justeringen af spidsning af baghjulene er korrekt, hvis forskellen mellem forhjulsmålingen og baghjulsmålingen er 6 mm eller mindre. (Figur 106).

   g009169
  4. Hvis målingen er større end 6 mm, skal baghjulenes spidsning justeres. Se Justering af baghjulenes spidsning.

  Justering af baghjulenes spidsning

  1. Løsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 107).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  2. Brug nøglefladen til at dreje trækstangen.

  3. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjde) på de styrende dæk, foran og bag akslen.

   Note: Justeringen af spidsning af baghjulene er korrekt, hvis forskellen mellem forhjulsmålingen og baghjulsmålingen er 6 mm eller mindre.

  4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.

  5. Spænd kontramøtrikkerne.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Kølevæskespecifikation

  Kølevæskebeholderen fyldes på fabrikken med en 50/50-opløsning bestående af vand og ethylenglykolbaseret kølevæske med forlænget levetid.

  Important: Brug udelukkende kølevæsker, der fås i almindelig handel, og som opfylder specifikationerne, der er angivet i tabellen Standarder for kølevæske med forlænget levetid.Anvend ikke konventionel (grøn) kølevæske, der anvender uorganisk syreteknologi (IAT – Inorganic Acid Technology) i din maskine. Undlad at blande konventionel kølevæske med kølevæske med forlænget levetid.

  Tabel over kølervæsketyper

  Type af ethylenglykolkølevæske

  Type af korrosionsbeskytter

  Frostvæske med forlænget levetid

  Organisk syreteknologi (OAT – Organic Acid Technology)

  Important: Brug ikke kølevæskens farve alene til at identificere forskellen mellem konventionel (grøn) IAT-kølevæske og kølevæske med forlænget levetid.Kølevæskeproducenter kan tilsætte en af følgende farver til kølevæske med forlænget levetid: rød, lyserød, orange, gul, blå, grønblå, violet og grøn. Anvend kølevæske, der opfylder specifikationerne i tabellen Standarder for kølevæske med forlænget levetid.

  Standarder for kølevæske med forlænget levetid

  ATSM International

  SAE International

  D3306 og D4985

  J1034, J814 og 1941

  Important: Kølevæsken skal bestå af en 50/50-blanding af kølevæske og vand.

  • Foretrukket: Anvend destilleret vand, når du opblander kølevæske fra koncentrat.

  • Foretrukket mulighed: Anvend en færdigblandet kølevæske i stedet for koncentrat, hvis du ikke har adgang til destilleret vand.

  • Mindstekrav: Bland koncentreret kølevæske med rent drikkevand, hvis du ikke har adgang til hverken destilleret vand eller færdigblandet kølevæske.

  Kontrol af kølevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 108).

   Note: Kølervæskestanden er korrekt, hvis den er mellem mærkerne Add (tilføj) og Full (fuld) på siden af tanken.

   g375925
  4. Hvis kølervæskestanden er lav, skal du fjerne ekspansionsbeholderdækslet og tilføje den angivne mængde kølervæske, indtil niveauet når Full-mærket.

   Note: Fyld ikke for meget kølervæske på ekspansionsbeholderen.

  5. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Fjernelse af snavs fra kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra skærmen, oliekølerne og køleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  4. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  5. Åbn bagskærmen, og drej den åben (Figur 109).

   g004138
  6. Rengør skærmen grundigt med trykluft.

  7. Drej de 2 oliekølerlåsehåndtag indad, og vip oliekøleren (Figur 110).

   g379098
  8. Rengør begge sider af oliekøler og køler (Figur 111) grundigt med trykluft.

   g379099
  9. Hæv oliekøleren, og fastgør den med de 2 låse.

  10. Luk og lås skærmen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster driftsbremserne, hvis bremsepedalen har mere end 13 mm “fri vandring”, eller hvis bremserne glider. Fri bevægelsen er den afstand, bremsepedalen bevæger sig, før du mærker bremsepedalens modstand.

  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, så det sikres, at de er fri før og efter justeringen.

  4. Tryk let på bremsepedalen. og mål afstanden, som pedalen bevæger sig uden modstand (Figur 112).

   Note: Juster bremserne, hvis bremsepedalen har fri vandring på mere end 2,5 cm (Figur 112), eller hvis der kræves mere parkeringsbremsekraft.

   g026816
  5. For at reducere bremsepedalens frie vandring skal du løsne de forreste kontramøtrikker på gevindenden af hvert bremsekabel (Figur 113).

   g379043
  6. Spænd de bageste møtrikker for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalen har 6 til 13 mm fri vandring (Figur 112), før parkeringsbremsen låser hjulene.

  7. Stram de forreste kontramøtrikker, og sørg for, at begge kabler fungerer på bremserne på samme tid.

   Note: Sørg for, at kabelrørene ikke roterer, mens du strammer kontramøtrikkerne.

  Justering af parkeringsbremsens lås

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låser, er det nødvendigt at justere bremsepedalen.

  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Løsn de to skruer, der fastholder parkeringsbremsepedalen på stellet (Figur 114).

   g011617
  3. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselåsen kobler helt ind på bremsepedalen (Figur 114).

  4. Spænd de to skruer, så justeringen fastlåses.

  5. Træd på bremsepedalen for at udløse parkeringsbremsen.

  6. Kontroller justeringen, og juster den som påkrævet.

  Vedligeholdelse af remme

  Stramning af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontroller generatorremmens tilspænding ved at trykke på den (Figur 115) midt mellem generatoren og krumtapakslen med en belastning på 10 kg.

   Note: Remmen skal afbøje 11 mm. Hvis afbøjningen er forkert, så gå videre til trin 4. Hvis remspændingen er korrekt, spring til trin 7.

   g003976
  4. Løsn bolten, der fastgør generatoren til afstiveren, og generatorens drejebolt. (Figur 115)

  5. Indsæt en løftestang mellem generatoren og motoren, og flyt generatoren udad.

  6. Når remmen spændes som beskrevet i trin3, skal du spænde boltene, der fastgør generatoren til afstiveren, og generatorens drejebolt.

  7. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikation

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil Delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Hydraulikvæsken Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid fås hos din autoriserede Toro-forhandler i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Det bedste tidspunkt at kontrollere hydraulikolien på er, når væsken er kold. Maskinen skal være i transportkonfigurationen.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens hætte (Figur 116).

   g376007
  3. Fjern dækslet/målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud.

  4. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen, og tag den op igen, og kontroller væskestanden.

   Note: Væskestanden skal være inden for driftsområdet på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på tanken.

  5. Hvis væskestanden er lav, skal du efterfylde med en passende mængde væske for at hæve den til full-mærket.

  6. Sæt dækslet/målepinden på påfyldningsstudsen.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Ændring af ladefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte ladefilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte ladefilteret.
 • Important: Brug af andre filtertyper kan ugyldiggøre garantien på visse dele.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Vip sædet. Se Vipning af sædet.

  3. Anbring en dræningsskål under ladefilteret på venstre side af maskinen (Figur 117).

   g376339
  4. Afmonter filteret.

  5. Rengør filterets monteringsområde på filterhovedet.

  6. Påfør et tyndt lag af den angivne hydraulikvæske på pakningen på det nye ladefilter.

  7. Skru filteret på filterhovedet med hånden, indtil pakningen kommer i kontakt med monteringsoverfladen, og drej derefter filteret yderligere ½ omdrejning.

  8. Sænk og fastlås sædet. Se Sænkning af sædet.

  Kontrol efter lækager

  1. Start motoren, og kør den i 2 minutter for at rense luft fra hydrauliksystemet.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og kontrollér, om der er lækager ved retur- og ladefiltrene.

   Note: Udbedr alle hydrauliklækager.

  Hydraulikvæskekapacitet

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte din Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Anbring en stor dræningsbakke under 90-graders fittingen (Figur 118) af hydrauliktanken. Se Hydraulikvæskekapacitet.

   g379100
  3. Fjern kølerreturslangen fra 90-graders fittingen, og lad tanken dræne.

  4. Når hydraulikvæsken holder op med at løbe fra tanken monteres slangen.

  5. Fyld tanken med den angivne hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikation og Hydraulikvæskekapacitet.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  6. Sæt tankhætten på.

  7. Start motoren, og brug alle hydraulikbetjeningsanordningerne til at fordele hydraulikvæsken i hele systemet.

  8. Kontrollér, om der er lækager af hydraulikvæske. Se Kontrol efter lækager.

  9. Kontrollér niveauet. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden

  Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven hver dag før arbejdets påbegyndelse, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde (se Justering af knivcylinderen mod bundkniven i klippeenhedens betjeningsvejledning).

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af klippeenheder eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra klippeenhederne og andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje klippeenhederne med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  Note: Der findes yderligere instruktioner og fremgangsmåder for baglapning i Toro-manualen om det grundlæggende om knivcylinderplæneklippere (med vejledning om slibning)​, form. 09168SL.

  Note: Ved baglapning arbejder alle frontenhederne sammen, og bagenhederne arbejder sammen.

  Klargøring af maskinen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Når motoren er slukket, men nøglen er i køreposition, kan du gå til infocenterets hovedmenu.

  3. Brug den midterste knap til at rulle ned til servicemenuen fra hovedmenuen, og vælg den ved at bruge højre knap.

  4. Rul ned til forreste baglap, bageste baglap i servicemenuen, og aktiver forreste, bageste eller begge ved hjælp af den højre knap for at skifte de ønskede sæt klippeenheder fra OFF (slukket) til ON (tændt).

  5. Tryk på den venstre knap for at gemme indstillingerne og afslutte menuen Indstillinger.

  6. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  Lapning af knivcylindre og bundknive

  1. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

   Fare

   Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

   • Foretag kun baglapning, når motoren kører i tomgang.

  2. Sæt klippe-/transporthåndtaget i positionen KLIP, og stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  3. Påsmør lappepasta med en langskaftet børste.

   Important: Brug aldrig kortskaftede børster.

  4. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, skal du vælge en højere cylinderhastighed, indtil hastigheden stabiliseres og derefter sætte cylinderhastigheden tilbage til den ønskede hastighed. Dette kan gøres ved hjælp af knapperne i infocenteret.

  5. Hvis du skal justere klippeenhederne under en baglapning, skal du udføre følgende trin:

   1. Flyt Sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, og tryk på kontakten Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) til positionen DISABLE (Deaktiver).

   2. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   3. Juster klippeenhederne.

   4. Gentag trin 1 til 3.

  6. Gentag trin 3 for de andre klippeenheder, som du ønsker at baglappe.

  Færdiggørelse af baglapning

  1. Flyt Sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, og tryk på kontakten Enable/Disable (Aktivér/Deaktiver) til positionen DISABLE (Deaktiver).

  2. Sluk for baglapningsfunktionerne ved hjælp af knapperne i InfoCenter.

   Important: Hvis du ikke flytter baglapningsfunktionen tilbage til indstillingen OFF (fra) efter baglapning, hæves og fungerer klippeenhederne ikke korrekt.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Vask al lappepasta af klippeenhederne.

  5. For at få et bedre skær skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning.

   Note: Lapning af skæret kan medføre grater eller ru kanter. Der opnås en bedre skærekant ved at file graterne af skæret i en 90º vinkel i forhold til bundknivens forside.

  6. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov.

  7. Juster cylinderhastigheden for klippeenhederne til den ønskede klippeindstilling.

  Vedligeholdelse af chassiset

  Eftersyn af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen.
  1. Efterse sikkerhedsselen for slitage, snit og andre skader. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.

  2. Rengør sikkerhedsselen efter behov.

  Udvidet vedligeholdelse

  Chassis og motor

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Udskift kølevæskeslangerne.
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Rengøring

  Vask af maskinen

  Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen efter behov. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke trykvaskeudstyr til at vaske maskinen. Trykvaskeudstyr kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller bortvaske nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Dette kan medføre intern motorskade.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargørelse af traktionsenheden

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  3. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  7. Udfør service på batteriet og kablerne som følger. Se Elektrisk system – Sikkerhed:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift bundproppen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Fyld den angivne motorolie på motoren.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Spænd alle brændstofsystemfittinger igen.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ethylenglycol-frostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen opbevares i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis de opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.