Uvod

To je večnamenski stroj, ki ga lahko uporabljajo profesionalni in najeti upravljavci za komercialne namene. Enota je primarno zasnovana za košenje trave na dobro vzdrževanih travnatih površinah v parkih, na igriščih za golf, na športnih igriščih in na komercialnih površinah. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi, pomoč pri iskanju prodajalca ali če želite registrirati izdelek, lahko obiščete www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g259772

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim simbolom (Diagram 2), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Izdelek je skladen z vsemi veljavnimi evropskimi direktivami; za podrobnosti glejte poseben list z izjavo o skladnosti izdelka.

V skladu s členoma 4442 ali 4443 zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v členu 4442, če ni v ustreznem delujočem stanju oziroma če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi Priročnik za upravljanje motorja vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Stroj je zasnovan v skladu s standardoma ANSI B71.4-2017 in EN ISO 5395, ko dokončate postopek nastavitve in namestite komplet CE, in sicer v skladu z izjavo o skladnosti.

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Priročnika za upravljanje.

 • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3628
decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal136-3702
decal136-3713
decal136-3679

Nastavitve

Preverjanje kazalnika kota

Deli potrebni za ta postopek:

Ročni merilnik naklona1
 1. Parkirajte stroj na vodoravni površini.

 2. Preverite, ali je stroj postavljen vodoravno tako, da ročni merilnik naklona (priložen stroju) postavite na prečno tirnico vozila ob rezervoarju za gorivo (Diagram 3).

  Note: Ko merilnik pogledate s položaja za upravljanje, mora biti vrednost na njem 0°.

  g349782
 3. Če merilnik ne kaže vrednosti 0°, premaknite stroj na drugo lokacijo, kjer bo merilnik pokazal vrednost 0°.

  Note: Tudi na kazalniku kota, ki je pritrjen na stroj, mora biti prikazana vrednost 0° (Diagram 4).

 4. Če kazalnik kota ne pokaže 0°, sprostite 2 vijaka in matici, s katerimi je kazalnik kota pritrjen na montažni nosilec, prilagodite kazalnik na meritev 0° in ponovno zategnite vijaka.

  g031569

Namestitev nalepk CE

Deli potrebni za ta postopek:

Opozorilna nalepka CE1
Nalepka z letnico proizvodnje1
Nalepka z oznako CE1

Če bo ta stroj uporabljen za CE, pritrdite opozorilno nalepko za CE (121-3598) čez obstoječo opozorilno nalepko (121-3628).

g278676

Če bo ta stroj uporabljen za CE, pritrdite nalepko z letnico proizvodnje in nalepko z oznako CE zraven tipske ploščice (Diagram 6).

g278675

Namestitev pokrova motorja

Samo stroji z oznako CE

Deli potrebni za ta postopek:

Nosilec pokrova motorja1
Kovica2
Podložka1
Vijak (¼ × 2")1
Varovalna matica (¼")1
 1. Sprostite pokrov motorja z nosilca pokrova motorja.

 2. Odstranite 2 zakovici, s katerima je zapah pokrova motorja pritrjen na pokrov motorja (Diagram 7).

  g012628
 3. Odstranite nosilec pokrova motorja s pokrova motorja.

 4. Poravnajte montažni luknji in namestite zaporni nosilec CE in zapah pokrova motorja na pokrov motorja (Diagram 8).

  Note: Zaporni nosilec mora biti prislonjen k pokrovu motorja. Ne odstranjujte vijaka in matice z ročice zapornega nosilca.

  g012629
 5. Poravnajte podložke z luknjami na notranji strani pokrova motorja.

 6. Zakovičite nosilce in podložke na pokrov (Diagram 8).

 7. Pripnite zatič na zatični kotnik pokrova (Diagram 9).

  g012630
 8. Vijak namestite v drugo ročico nosilca zapaha pokrova motorja, da se zapah zaskoči v položaju (Diagram 10). Zategnite vijak, vendar ne zategujte matice.

  g012631

Namestitev izpušnega ščitnika motorja

Samo modeli CE

Deli potrebni za ta postopek:

Izpušni ščitnik1
Samorezni vijak4
 1. Namestite izpušni ščitnik okoli dušilnika in pri tem poravnajte luknje za namestitev z luknjami v okvirju (Diagram 11).

  g008875
 2. S 4 samoreznimi vijaki (Diagram 11) pritrdite izpušni ščitnik na okvir.

Prilagoditev ročic za dvig

 1. Zaženite motor, dvignite rezalne enote in zagotovite, da je odmik med vsako ročico za dvig in nosilcem talne plošče med 5 in 8 mm, kot je prikazano na sliki Diagram 12.

  g031571

  Če odmik ni v tem razponu, ga nastavite na naslednji način:

  1. Odstranite omejevalne vijake (Diagram 13).

   g031572
  2. Odstranite protimatico na valju (Diagram 14).

   g031573
  3. Odstranite zatič s konca droga in obrnite sornik.

  4. Namestite zatič in preverite, koliko je prostora.

   Note: Po potrebi ponovite postopek.

  5. Privijte varovalno matico sornika.

 2. Zagotovite, da je odmik med vsako ročico za dvig in omejevalnim vijakom med 0,13 in 1,02 mm, kot je prikazano na sliki Diagram 13.

  Note: Če odmik ni v tem razponu, nastavite omejevalne vijake, da dosežete ustrezen odmik.

 3. Zaženite motor, dvignite rezalne enote in zagotovite, da je odmik med trakom na vrhu kazalca obrabljenosti zadnje rezalne enote in trakom odbijača med 0,51 in 2,54 mm, kot je prikazano na sliki Diagram 15.

  g031574

  Če odmik ni v tem razponu, zadnji valj nastavite na naslednji način:

  Note: Če zadnja ročica za dvig med prevozom ropota, lahko zmanjšate odmik.

  1. Spustite rezalne enote in odstranite protimatico na valju (Diagram 16).

   g031575
  2. S kleščami in krpo primite drog valja blizu matice in zavrtite drog.

  3. Dvignite rezalne enote in preverite odmik.

   Note: Po potrebi ponovite postopek.

  4. Privijte varovalno matico sornika.

Important: Premajhen odmik pri sprednjih omejevalnikih ali pri zadnjem kazalcu obrabljenosti lahko poškoduje rezalno enoto.

Nastavitev nosilnega okvirja

Nastavitev sprednjih rezalnih enot

Za sprednje in zadnje rezalne enote so potrebni različni položaji za pritrditev. Sprednja rezalna enota ima dva položaja za pritrditev, ki sta odvisna od želene višine košnje in želene stopnje vrtenja rezalne enote.

 1. Za višino košnje med 2 in 7,6 cm sprednji nosilni okvir namestite v spodnji namestitveni luknji (Diagram 17).

  Note: To omogoča večji premik rezalnih enot navzgor glede na stroj, ko se teren nenadoma dvigne navzgor. To pa omeji odmik med prekatom in nosilnim okvirjem pri vožnji čez strme, krajše klance.

  g031576
 2. Za višino košnje med 6,3 in 10 cm sprednji nosilni okvir namestite v zgornji sprednji namestitveni luknji (Diagram 17).

  Note: To poveča odmik med prekatom in nosilnim okvirjem, in sicer zaradi višjega položaja prekata za košnjo, vendar pa zato rezalna enota prej doseže omejitev naklona.

Nastavitev zadnje rezalne enote

Za sprednje in zadnje rezalne enote so potrebni različni položaji za pritrditev. Zadnja rezalna enota ima pod okvirjem 1 položaj za namestitev za ustrezno poravnavo z enoto Sidewinder®.

Za vse višine košnje namestite zadnjo rezalno enoto v zadnji luknji za namestitev (Diagram 17).

Nastavitev višine košnje

Important: Ta okrov pogosto reže približno 6 mm nižje od rezalne enote z vretenom z enako nastavitvijo pulta. Morda bo treba nastaviti pult rotacijske rezalne enote 6 mm nad vrednost, ki jo na istem območju uporabljajo rezalne enote z vretenom.

Important: Dostop do zadnjih rezalnih enot se močno izboljša, če se rezalna enota odstrani iz stroja. Če je stroj opremljen z enoto Sidewinder®, premaknite rezalne enote na desno, odstranite zadnjo rezalno enoto in jo zadrsajte na desno stran.

 1. Dvignite okrov, ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Odvijte vijak, ki pritrjuje posamezni nosilec za nastavitev višine košnje na ploščo za nastavitev višine košnje (spredaj in na vsaki strani), kot je prikazano na Diagram 18.

  g031577
 3. Začnite nastavljati spredaj in odstranite vijak.

 4. Podprite prekat in odstranite distančnik (Diagram 18).

 5. Premaknite prekat na želeno višino košnje in namestite distančnik v označeno luknjo za višino košnje in režo (Diagram 19).

  g026184
 6. Ploščo z zarezami poravnajte z distančnikom.

 7. Namestite vijak (zategnite ga s prsti).

 8. Ponovite koraka 4 in 7 za nastavitev na obeh straneh.

 9. Tri vijake zategnite z zateznim momentom 41 N∙m.

  Note: Najprej zategnite sprednji vijak.

  Note: Prilagoditve za več kot 3,8 cm lahko zahtevajo začasno nastavitev na vmesno višino, da preprečite povezavo (npr. sprememba višine košnje s 3,1 na 7 cm).

Nastavitev gladilnega valja

Izbirno

Izbirni zadnji gladilni valj deluje najbolje, če je med strgalom in valjem enakomerna vrzel velikosti 0,5 do 1 mm.

 1. Sprostite mazalko in pritrdilni vijak (Diagram 20).

  g031578
 2. Strgalo potiskajte navzgor ali navzdol, dokler med palico in valjem ne nastane vrzel, velika 0,5 do 1 mm.

 3. Mazalko in vijak izmenično zategujte z navorom 41 N·m.

Namestitev lopute za mulčenje

Izbirno

Glede ustrezne lopute za mulčenje se obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

 1. Temeljito očistite ostanke iz lukenj za pritrditev na zadnji steni in levi steni prekata.

 2. Namestite loputo za mulčenje v zadnjo odprtino in jo pritrdite s 5 vijaki z glavo s prirobkom (Diagram 21).

  g031579
 3. Prepričajte se, da loputa za mulčenje ne ovira konice rezila in ne sega proti površini zadnje stene prekata.

  Nevarnost

  Uporaba visoko dvignjenega rezila z loputo za mulčenje lahko povzroči zlom rezila, kar je lahko razlog za telesne poškodbe ali smrt.

  Visoko dvignjenega rezila ne uporabljajte z loputo.

Pregled izdelka

g349784
g021539

Stopalke za vožnjo

Pritisnite stopalko za vožnjo naprej, da se premaknete naprej. Pritisnite stopalko za vožnjo nazaj, da se premaknete nazaj ali za pomoč pri ustavljanju, ko se premikate naprej (Diagram 22).

Note: Pustite, da se stopalka premakne ali jo premaknite v položaj NEVTRALNO, da zaustavite stroj.

Ročica za nastavitev nagiba volana

Povlecite ročico za nastavitev nagiba volana nazaj, da nagnete volan v želeni položaj, potem pa ročico potisnite naprej, da fiksirate položaj (Diagram 22).

Parkirna zavora

Ko ugasnete motor, aktivirajte parkirno zavoro, da preprečite nenamerno premikanje stroja. Za aktivacijo parkirne zavore povlecite ročico gor (Diagram 23).

Note: Če pritisnete stopalko za vožnjo, ko je parkirna zavora vklopljena, se bo motor ugasnil.

Stikalo za vžig na ključ

Stikalo za vžig na ključ se uporablja za zagon, zaustavitev in predogrevanje motorja. Stikalo za vžig ima tri položaje: IZKLOP, VKLOP/PREDOGREVANJE in ZAGON. Zavrtite ključ v položaj VKLOP/PREDGRETJE, dokler indikatorska lučka za žarilno svečko ne ugasne (za približno 7 sekund), nato pa ključ zavrtite v položaj ZAGON, da vklopite zaganjalnik. Ko se motor zažene, spustite ključ (Diagram 23).

Ko želite motor ugasniti, obrnite ključ v položaj IZKLOP.

Note: Izvlecite ključ iz stikala za vžig, da preprečite nenameren zagon.

Ročica za nastavitev sedeža

Ročico za nastavitev sedeža pod sedežem premaknite v levo, premaknite sedež v želeni položaj, potem pa ročico premaknite nazaj v desno, da zaklenete položaj sedeža (Diagram 24).

Merilnik goriva

Merilnik goriva prikazuje količino goriva v rezervoarju (Diagram 24).

g322579

Merilnik delovnih ur

Merilnik delovnih ur prikazuje število ur delovanja stroja s stikalom za vžig na ključ v položaju ZAGON. Te čase uporabite za načrtovanje rednega vzdrževanja.

Opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine motorja

Opozorilna lučka za temperaturo sveti, če je temperatura hladilne tekočine motorja previsoka. Če se temperatura hladilne tekočine dvigne še za 10 °C, se motor ugasne (Diagram 23).

Indikatorska lučka za žarilno svečko

Indikatorska lučka za žarilno svečko sveti, ko žarilne svečke delujejo (Diagram 23).

Opozorilna lučka za tlak olja

Opozorilna lučka za tlak olja zasveti, ko tlak motornega olja pade pod varno raven (Diagram 23). Ko je tlak olja nizek, ugasnite motor in ugotovite vzrok. Pred ponovnim zagonom motorja popravite sistem za olje v motorju.

Ročica za zaklep dviga

Ročico za zaklep dviga uporabite za zaklep stikala za dvig (Diagram 23) v položaj DVIGNJENEGA OKROVA pri vzdrževanju rezalne enote ali pri transportu med lokacijami košenja.

Stikalo za košnjo/prevoz

S peto prestavite stikalo za košnjo/prevoz na levo za transport in na desno za košnjo (Diagram 22).

Note: Rezalne enote delujejo le v položaju za košnjo.

Important: Hitrost košnje je tovarniško nastavljena na 9,7 km/h. Hitrost košnje lahko zvišate ali znižate s prilagajanjem vijaka za hitrost in zaustavljanje (Diagram 25).

g031596

Indikatorska reža

Indikatorska reža na ploščadi za upravljavca označuje, kdaj so rezalne enote v sredinskem položaju (Diagram 22).

Ročica za plin

Ročico za plin premaknite naprej, da povečate število vrtljajev motorja, in nazaj, da zmanjšate število vrtljajev motorja (Diagram 23).

Stikalo priključne gredi

Stikalo priključne gredi ima dva položaja: IZVLEčENO (zagon) in PRITISNJENO (zaustavitev). Izvlecite stikalo priključne gredi, da vklopite rezila rezalnih enot. Pritisnite stikalo za izklop rezil rezalnih enot (Diagram 23).

Ročica menjalnika rezalne enote

Za spuščanje rezalnih enot do tal premaknite ročico menjalnika rezalne enote naprej. Za dviganje rezalnih enot povlecite ročico menjalnika nazaj v položaj DVIGOVANJE (Diagram 23).

Note: Rezalne enote se ne spustijo, če motor ne deluje.

Ročico premaknite v desno ali levo, da premaknete rezalne enote v isto smer.

Note: To storite samo, ko so rezalne enote dvignjene ali če so na tleh in se stroj premika.

Note: Pri spuščanju rezalnih enot ročice ni treba potiskati naprej.

Lučka alternatorja

Ko motor deluje, lučka alternatorja ne sme svetiti (Diagram 23).

Note: Če sveti, preverite polnilni sistem in ga po potrebi popravite.

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

g192077
OpisGlejte Diagram 26Mere ali teža
Skupna širina v položaju za košenjeA192 cm
Skupna širina v položaju za transportB184 cm
VišinaC197 cm
Medosna širinaD146 cm
Medosna razdaljaE166 cm
Celotna dolžinaV položaju za košenjeF295 cm
Skupna dolžina v položaju za transportG295 cm
Oddaljenost od tal 15 cm
Masa 963 kg

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Pred uporabo

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Varnost pred upravljanjem

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Preverite, ali so nadzorni mehanizmi za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni in delujejo pravilno. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Pred košenjem vedno preglejte stroj in se prepričajte, da so rezila, vijaki rezila in rezalni sklopi v dobrem stanju. Zamenjajte izrabljena ali poškodovana rezila in vijake v kompletih, da ohranite ravnotežje.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

Priporočeno gorivo

Uporabite le čisto, sveže dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z nizko (< 500 ppm) ali ultra nizko (< 15 ppm) vsebnostjo žvepla. Cetansko število mora biti najmanj 40. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da zagotovite svežost goriva.

Important: Uporaba goriva, ki nima ultra nizke vsebnosti žvepla, privede do poškodb na emisijskem sistemu motorja.

Prostornina rezervoarja za gorivo: 42 litrov

Uporabite poletno dizelsko gorivo (št. 2-D) pri temperaturah nad –7 °C in zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali mešanico goriv št. 1-D/2-D) pod to temperaturo. Zimsko gorivo ima pri nižjih temperaturah nižje plamenišče in pretočne značilnosti v hladnem vremenu, ki olajšajo zagon in zmanjšajo zamašenost filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad –7 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in poveča moč v primerjavi z zimskim gorivom.

Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko poškodujete motor.

Uporaba biodizla

Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B20 (20 % biodizla, 80 % naftnega dizla).

Vsebnost žvepla: ultra nizka vsebnost žvepla (< 15 ppm)

Specifikacija biodizelskega goriva: ASTM D6751 ali EN14214

Specifikacija mešanice goriva: ASTM D975, EN590 ali JIS K2204

Important: Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z ultra nizko vsebnostjo žvepla.

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Biodizelske mešanice lahko poškodujejo lakirane površine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

 • Nadzorujte stanje tesnil, gibkih cevi in tesnilk, ki so v stiku z gorivom, ker se lahko sčasoma izrabijo.

 • Ko preidete na biodizelske mešanice, lahko za določeno obdobje pričakujete zamašitev filtra za gorivo.

 • Za dodatne informacije o biodizlu se obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

Dolivanje goriva

 1. Očistite območje okoli pokrovčka rezervoarja za gorivo (Diagram 27).

 2. Odstranite pokrovček rezervoarja za gorivo.

 3. Rezervoar napolnite do spodnjega dela nastavka za dolivanje. Pazite, da ne dolijete preveč. Ponovno namestite pokrovček.

 4. Pobrišite gorivo, ki se je razlilo, da preprečite nevarnost požara.

  g008884

Note: Če je možno, po vsaki uporabi dolijte gorivo v rezervoar za gorivo. S tem boste zmanjšali nabiranje kondenzacije v rezervoarju za gorivo.

Preverjanje ravni motornega olja

Pred zagonom motorja in uporabo stroja preverite raven olja v karterju motorja; glejte Preverjanje ravni motornega olja.

Preverjanje sistema hlajenja

Pred zagonom motorja in uporabo stroja preverite hladilni sistem; glejte Preverjanje sistema hlajenja.

Preverjanje hidravličnega sistema

Pred zagonom motorja in uporabo stroja preverite hidravlični sistem; glejte Servisiranje hidravlične tekočine.

Izbira rezila

Standarden kombiniran zavihek rezila

To rezilo je bilo zasnovano tako, da zagotavlja odličen dvig in razpršitev v skoraj vseh pogojih. Če je potreben večji ali manjši dvig in hitrost odmetavanja, razmislite o drugem rezilu.

Lastnosti: odličen dvig in odmetavanje v večini pogojev

Nagnjen zavihek rezila (ni skladen z oznako CE)

Na splošno je rezilo najboljše pri nižjih višinah košnje – od 1,9 do 6,4 cm.

Lastnosti:

 • Pri nižjih višinah košnje je izmet bolj enakomeren.

 • Izmet je manj nagnjen k metanju v levo, zato je videz okoli peščenih ovir in čistin boljši.

 • Manjša potreba po moči pri nižjih višinah in gosti travi.

Visokodvižni vzporedni zavihek rezila (ni skladen z oznako CE)

Na splošno je rezilo boljše pri višjih višinah košnje – od 7 do 10 cm.

Lastnosti:

 • večji dvig in večja hitrost izmeta

 • Redka ali ohlapna trava se pri višjih višinah rezanja dobro dvigne.

 • Mokri ali lepljivi ostanki se učinkoviteje odstranijo, kar zmanjša zamašitve v rezalni enoti.

 • Za delovanje potrebuje več konjskih moči.

 • Pri nižjih višinah košnje izmetava bolj levo in lahko zagrabi kose.

Opozorilo

Uporaba visoko dvignjenega rezila z loputo za mulčenje lahko povzroči zlom rezila, kar je lahko razlog za telesne poškodbe ali smrt.

Visoko dvignjenega rezila ne uporabljajte z loputo za mulčenje.

Rezilo Atomic

Rezilo je bilo zasnovano za odlično mulčenje listja.

Lastnost: odlično mulčenje listja

Izbira dodatne opreme

Konfiguracije izbirne opreme

 Nagnjen zavihek rezilaVisokodvižni vzporedni zavihek rezila(ne uporabljajte z loputo za mulčenje)(ni skladno s CE)Loputa za mulčenjeGladilni valj
Rezanje trave: višina košnje 1,9 do 4,4 cmPriporočeno v večini primerovLahko se dobro obnese na rahli ali redki trati.Dokazano je, da izboljša izmet in učinkovitost pri košnji na severnih travah, ki se kosijo vsaj 3-krat na teden in pri katerih se odstrani manj kot ⅓ travne bilke. Ne uporabljajte z visokodvižnim vzporednim zavihkom rezila.Uporabite ga, kadar se na valjih nabere trava ali kadar opazite velike, ravne kepe trave. Strgala lahko pri nekaterih vrstah uporabe povečajo tvorbo kep trave.
Rezanje trave: višina košnje 5 do 6,4 cmPriporočljivo za gosto ali bujno tratoPriporočljivo za rahlo ali redko trato
Rezanje trave: višina košnje 7 do 10 cmLahko se dobro obnese na bujni trati.Priporočeno v večini primerov
Mulčenje listjaPriporočeno za uporabo z loputo za mulčenjeNi dovoljenoUporaba samo s kombiniranim zavihkom rezila ali nagnjenim zavihkom rezila
PrednostiEnakomeren izmet pri nižji višini košnje; čistejši videz okoli peščenih ovir in čistin; manjša poraba energijeVečji dvig in večja hitrost izmeta; redka ali ohlapna trava se dvigne pri visoki višini košnje; mokri ali lepljivi ostanki so učinkovito izvrženiLahko izboljša razpršitev in videz pri nekaterih vrstah košnje trave; zelo dobro za mulčenje listjaPri nekaterih vrstah uporabe zmanjšuje nabiranje ostankov na valju
SlabostiNe dvigne dobro trave pri uporabi z veliko višino košnje; mokra ali lepljiva trava se nabira v prekatu, kar povzroči slabšo kakovost košnje in večje potrebe po močiPri nekaterih vrstah uporabe potrebuje več moči; pri nižji višini košnje bujne trave rado pobira kose; ne uporabljajte z loputo za mulčenjeČe poskušate odstraniti preveč trave z nameščeno loputo, se v prekatu nabere trava 

Preverjanje varnostnega zapornega sistema

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem.
 • Pozor

  Če so varnostna zaporna stikala odklopljena ali poškodovana, lahko stroj začne delovati nepričakovano, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Ne spreminjajte varnostnih sistemov.

  • Vsak dan preverite delovanje stikal in pred začetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa poškodovana stikala.

  1. Stroj počasi odpeljite do velikega, odprtega prostora.

  2. Spustite rezalne enote, ugasnite motor in vklopite parkirno zavoro.

  3. Če sedite na sedežu, se motor ne sme zagnati, če sta aktivirana stikalo za rezalno enoto ali pa stopalka za vožnjo.

   Note: Odpravite težavo, če stroj ne deluje pravilno.

  4. Ko sedite na sedežu, stopalko za vožnjo premaknite v položaj NEVTRALNO, parkirno zavoro v položaj DEAKTIVIRANO, stikalo rezalne enote pa v položaj IZKLOP.

   Note: Motor bi se moral zagnati. Vstanite s sedeža in počasi pritisnite na stopalko za vožnjo; motor bi se moral ugasniti v 1 do 3 sekundah. Če se motor ne ugasne, je zaporni sistem okvarjen; pred nadaljevanjem uporabe morate okvaro odpraviti.

  Note: Stroj je opremljen z zapornim stikalom na parkirni zavori. Če pritisnete stopalko za vožnjo, ko je parkirna zavora vklopljena, se bo motor ugasnil.

  Med uporabo

  Varnost med upravljanjem

  Splošna varnost

  • Lastnik/upravljavec je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali premoženjsko škodo.

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

  • Pred zagonom motorja zagotovite, da so vsi krmilniki za nadzor vožnje v nevtralnem položaju, da je parkirna zavora vklopljena in da ste pravilno nameščeni na upravljavčevem položaju.

  • Ne prevažajte potnikov ter drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

  • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

  • Izogibajte se košnji na mokri travi. Slabši oprijem lahko povzroči zdrs stroja.

  • Rok in nog ne približujte premikajočim se delom. Ne približujte se izmetnim odprtinam.

  • Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepričate, da imate prosto pot.

  • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo vaš pogled.

  • Ko ne opravljate košnje, ustavite rezila.

  • Po trčenju stroja ob tuj predmet ali če zaznate nenavadne vibracije stroja ustavite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, preden pregledate priključek. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

  • Pri zavijanju in prečkanju cest in pločnikov s strojem upočasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeležencem v prometu.

  • Izklopite pogon rezalne enote, ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se premikanje vseh delov ustavi, preden nastavite višino košnje (razen če to lahko storite z upravljavčevega položaja).

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Delujočega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite priključno gred in spustite priključke.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Stroj uporabljajte samo v pogojih dobre vidljivosti. Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  • Stroja ne smete uporabljati kot vlečno vozilo.

  • Uporabljajte samo s strani podjetja Toro odobreno dodatno opremo, delovne priključke in nadomestne dele.

  Varnost pri uporabi varnostnega loka (ROPS)

  • Varnostni lok (ROPS) je integralna in učinkovita varnostna naprava.

  • Nobenega dela varnostnega loka (ROPS) ne smete odstraniti s stroja.

  • Preverite, ali je varnostni pas dobro pritrjen na stroj.

  • Varnosti pas si namestite čez svoje naročje in ga zapnite v zaskočni mehanizem na drugi strani sedeža.

  • Varnostni pas odpnete tako, da ga primete, pritisnete gumb zaskočnega mehanizma, da ga sprostite, in pustite, da se pas samodejno navije na navijalni boben. Poskrbite, da boste lahko varnostni pas hitro odpeli v nujnih primerih.

  • Preverite, ali so nad vami ovire in preprečite trk z njimi.

  • Varnostni lok (ROPS) ohranjajte v dobrem stanju tako, da ga redno pregledujete za poškodbe in preverite, ali so pritrdilni elementi dobro zategnjeni.

  • Poškodovane dele varnostnega loka (ROPS) nemudoma zamenjajte. Popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

  Dodatni varnostni lok (ROPS) za stroje s kabino ali fiksnim varnostnim lokom.

  • Kabina, ki jo je namestilo podjetje Toro, ima funkcijo varnostnega loka.

  • Vedno morate biti pripeti z varnostnim pasom.

  Dodatni varnostni lok (ROPS) za stroje z zložljivim varnostnim lokom.

  • Med uporabo stroja mora biti varnostni lok v dvignjenem in zaklenjenem položaju, uporabnik pa vedno pripet z varnostnim pasom.

  • Zložljivi varnostni lok lahko začasno zložite samo, če je to nujno. Ko je varnostni lok zložen, se ne smete pripeti z varnostnim pasom.

  • Zavedajte se, da ko je zložljivi varnostni lok v spuščenem položaju nimate nikakršne zaščite pred prevračanjem.

  • Preverite območje, kjer boste kosili, in nikoli ne spuščajte zložljivega varnostnega loka na območjih, kjer so prisotni strmi nakloni, prepadi ali voda.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Pobočja so najpogostejši dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Sami odgovarjate za varno uporabo na pobočjih. Upravljanje stroja na strminah zahteva dodatno previdnost.

  • Ocenite, ali so razmere na pobočju varne za uporabo stroja, obvezno si oglejte teren. Med pregledom se zanašajte na zdravo pamet in dobro presojo.

  • Pred uporabo stroja na pobočjih preberite navodila za upravljanje stroja na pobočjih, da preverite, ali lahko v danem trenutku in razmerah stroj uporabljate na pobočju. Če se teren spremeni, se lahko spremeni tudi upravljanje stroja na klancu.

  • Izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obračanju stroja na pobočjih. Pazite, da ne boste preveč sunkovito spreminjali hitrosti ali smeri. Zavijajte počasi in postopoma.

  • Stroja ne uporabljajte pri pogojih, ki lahko bistveno vplivajo na oprijem koles, krmiljenje ali stabilnost stroja.

  • Odstranite ali označite ovire, kot so jarki, kolesnice, grbine, skale in druge skrite nevarnosti. Visoka trava lahko zakrije ovire. Neraven teren lahko povzroči prevrnitev stroja.

  • Upoštevajte, da ima lahko stroj na mokri travi, pobočju ali vožnji navzdol po klancu slabši oprijem koles. V primeru izgube oprijema pogonskih koles lahko pride do drsenja ter izgube zmožnosti zaviranja in krmiljenja.

  • Pri uporabi stroja v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vodnih teles in drugih nevarnosti bodite izredno previdni. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre kolo prek roba ali če se rob vdre. Med strojem in nevarnimi deli ohranjajte varnostno območje.

  • Ob vznožju pobočja si oglejte morebitne nevarnosti. Če je teren prenevaren, ga pokosite s samohodno kosilnico.

  • Če je možno, naj bodo med uporabo stroja na pobočjih kosilne enote spuščene na tla. Dvig kosilnih enot med uporabo na pobočju lahko povzroči nestabilnost stroja.

  • Pri uporabi zbiralnikov za travo in drugih priključkov bodite še posebej previdni. Ta oprema vpliva na stabilnost stroja in privede do izgube nadzora.

  Zagon motorja

  1. Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena in da je stikalo pogona rezalne enote v položaju IZKLOP.

  2. Odstranite nogo s stopalke za vožnjo in se prepričajte, da je stopalka v položaju NEVTRALNO.

  3. Premaknite ročico plina v položaj polovičnega plina.

  4. Vstavite ključ v stikalo in ga zavrtite v položaj VKLOP/PREDGRETJE, dokler indikatorska lučka za žarilno svečko ne ugasne (približno 7 sekund), nato pa ključ zavrtite v položaj ZAGON, da vklopite zaganjalnik.

   Important: Da preprečite pregrevanje zaganjalnika, ga ne zaganjajte dlje kot 15 sekund. Po 10 sekundah neprekinjenega zaganjanja počakajte 60 sekund, preden ponovno vklopite zaganjalnik.

  5. Ko se motor zažene, spustite ključ.

   Note: Ključ se samodejno premakne v položaj VKLOP/KONTAKT.

  6. Pri prvem zagonu motorja ali obnovi motorja minuto ali dve stroj vozite naprej in nazaj.

   Note: Prav tako preizkusite delovanje ročice za dvig in pogonsko stikalo rezalne enote, da se prepričate, da vsi deli delujejo pravilno.

  7. Zavrtite volan v levo in desno, da preverite odziv krmiljenja, nato ugasnite motor in preverite za puščanje olja, zrahljane dele in za druge okvare.

  Ugašanje motorja

  1. Premaknite ročico za plin v položaj PROSTI TEK.

  2. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  3. Ključ zavrtite v položaj IZKLOP.

  4. Izvlecite ključ iz stikala za vžig, da preprečite nenameren zagon.

  Standardni nadzorni modul (SCM)

  Standardni nadzorni modul (SCM) je zalita elektronska naprava, izdelana v konfiguraciji, ki ustreza vsem napravam. Modul uporablja trdne in mehanske komponente za spremljanje in nadzor standardnih električnih funkcij, potrebnih za varno delovanje izdelka.

  Modul nadzoruje vhode, vključno z nevtralnim položajem, parkirno zavoro, priključno gredjo, zagonom, brušenjem in visoko temperaturo. Modul napaja izhode, vključno s priključno gredjo, zaganjalnikom in elektromagnetnim ventilom ETR (napajanje za kontakt).

  Modul je razdeljen na vhode in izhode. Vhodi in izhodi so označeni z zelenimi LED indikatorji, nameščenimi na tiskano vezje.

  Sprejemno vezje za zagon napaja 12 VDC. Vsi drugi vhodi se napajajo, ko je vezje ozemljeno. Vsak vhod ima LED-indikator, ki sveti, ko se določeno vezje napaja. Za odpravljanje težav s stikalom in sprejemnim vezjem uporabite vhodne LED-indikatorje.

  Izhodna vezja se napajajo z ustreznim naborom vhodnih pogojev. 3 izhodi vključujejo priključno gred, ETR in ZAGON. Izhodni LED-indikatorji spremljajo stanje releja, ki označuje prisotnost napetosti na enem od 3 specifičnih izhodnih terminalov.

  Izhodna vezja ne določajo neoporečnosti izhodne naprave, zato sta za odpravljanje električnih težav potrebna pregled izhodnih LED-indikatorjev ter običajno testiranje neoporečnosti naprave in ožičenja. Izmerite impedanco odklopljene komponente, impedanco prek žične napeljave (odklopite na SCM) ali z začasnim preskusnim napajanjem določene komponente.

  SCM se ne poveže z zunanjim računalnikom ali ročno napravo, ni ga mogoče ponovno programirati in ne beleži podatkov o odpravljanju napak v intervalih.

  Nalepka na SCM vključuje samo simbole. Trije izhodni simboli LED so prikazani v izhodnem okvirju, ostali simboli LED so vhodni, kot je prikazano na sliki Diagram 28.

  g031611

  Za odkrivanje napak na standardnem nadzornem modulu opravite naslednje korake:

  1. Določite izhodno napako, ki jo želite odpraviti (priključna gred, ZAGON ali ETR).

  2. Stikalo na ključ premaknite v položaj VKLOP in preverite, ali rdeči indikator LED za napajanje sveti.

  3. Preklopite vsa vhodna stikala, da preverite, ali vsi indikatorji LED spremenijo stanje.

  4. Vhodne naprave postavite v ustrezen položaj, da dosežete ustrezen izhod.

   Note: Uporabite naslednjo logično tabelo, da določite ustrezen vhodni pogoj.

  5. Preglejte naslednje možnosti za popravilo, če se prižge določen izhodni indikator LED.

   • Če LED-indikator za določen izhod sveti brez ustrezne izhodne funkcije, preverite izhodno žično napeljavo, priključke in sestavni del.

    Note: Popravite, če je treba.

   • Če LED-indikator določenega izhoda ne sveti, preverite obe varovalki.

   • Če določen LED-indikator ne sveti in so vhodi v ustreznem stanju, namestite nov SCM in preverite, ali napaka izgine.

  Vsaka vrstica v spodnji logični tabeli določa vhodne in izhodne zahteve za vsako določeno funkcijo izdelka. Funkcije izdelka so navedene v levem stolpcu. Simboli označujejo stanje specifičnega vezja, vključno z napetostjo, ozemljenostjo in neozemljenostjo.

  VhodiIzhodi
  FunkcijaNapajanje VKLOPLJENOPoložaj NEVTRALNOZagon VKLOPLJENZavora VKLOPLJENAPriključna gred VKLOPLJENANa sedežuVisoka temperatura BrušenjeZagon ETRPriključna gred
  Zagon+OOOO++O
  Zagon (izven enote)OOOOOOO+O
  Zagon (na enoti)OOOOOO+O
  KošnjaOOOOO++
  BrušenjeOOOOO++
  Visoka temperatura  O    OOO
  • (–) označuje vezje, ki je ozemljeno – indikator LED je PRIŽGAN.

  • (O) označuje vezje, ki ni ozemljeno ali je izklopljeno – indikator LED NI PRIŽGAN.

  • (+) označuje vezje pod napetostjo (tuljava sklopke, elektromagnetni ventil ali vhod za zagon) – indikator LED je PRIŽGAN.

  • Prazno polje označuje vezje, ki ni povezano z logično tabelo.

  Za odpravljanje težav obrnite ključ za vklop, ne da bi zagnali motor. Opredelite specifično funkcijo, ki ne deluje, in ukrepajte po logični tabeli. Preverite stanje vseh vhodnih indikatorjev LED, da se prepričate, da se ujemajo z logično tabelo.

  Če so vhodni indikatorji LED pravilni, preverite izhodni indikator LED. Če izhodni indikator LED sveti, vendar naprava ni pod napetostjo, izmerite razpoložljivo napetost na izhodni napravi, neprekinjenost odklopljene naprave in potencialno napetost na ozemljitvenem vezju (plavajoče).

  Delovni namigi

  Izvajanje ogleda terena

  Da izvedete ogled terena, položite desko, dolgo 1,25 metra na površino klanca in izmerite naklon klanca z merilnikom, ki je priložen stroju. Z desko boste izmerili povprečni naklon, vendar pa ne boste ugotovili neravnin in lukenj, ki lahko nenadoma spremenijo naklon klanca. Po opravljenem ogledu terena glejte Varnost pred upravljanjem.

  Stroj je opremljen tudi s kazalnikom kota, ki je nameščen na krmilni cevi. Na kazalniku je prikazan naklon klanca, na katerem se nahaja stroj.

  Upravljanje stroja

  • Zaženite motor in pustite, da teče V PROSTEM TEKU, dokler se ne ogreje. Ročico plina potisnite do konca naprej, dvignite rezalne enote, izklopite parkirno zavoro, pritisnite pedal za vožnjo naprej in previdno zapeljite na odprto območje.

  • Vadite vožnjo naprej in vzvratno ter zagon in zaustavitev stroja. Za ustavitev stroja umaknite nogo s stopalke za vožnjo in pustite, da se vrne v položaj NEVTRALNO, ali pa pritisnite na pedal za vzvratno vožnjo. Ko se s strojem spuščate po klancu navzdol, boste morda morali za ustavitev uporabiti pedal za vzvratno vožnjo.

  • Vadite vožnjo okrog ovir z dvignjenimi in spuščenimi rezalnimi enotami. Pri vožnji med ozkimi objekti bodite previdni, da ne poškodujete stroja ali rezalnih enot.

  • Na enoti Sidewinder se navadite na domet rezalnih enot, da jih ne zataknete in poškodujete.

  • Rezalnih enot ne premikajte vstran, razen če so spuščene in se stroj premika ali pa so v transportnem položaju. Če rezalne enote premaknete vstran, ko so spuščene in se stroj ne premika, lahko poškodujete travo.

  • Na razgibanem terenu vedno vozite počasi.

  • Enota Sidewinder ima do 33 cm previsa, zaradi katerega lahko kosite bližje peščenim in drugim oviram, pri čemer pnevmatike vozila ostanejo čim bolj oddaljene od peščenih ali vodnih ovir.

  • Če je na poti ovira, premaknite rezalne enote za košnjo okrog nje.

  • Ko stroj prestavljate z enega delovnega območja na drugega, dvignite rezalne enote v povsem dvignjeni položaj, premaknite drsnik za košenje/transport v položaj za transport in prestavite ročico plina v položaj HITRO.

  Spreminjanje vzorcev košnje

  Pogosto menjajte vzorce košnje, da zmanjšate slab videz po košnji zaradi ponavljajoče se košnje v isti smeri.

  Razumevanje protiuteži

  Sistem protiuteži vzdržuje hidravlični protitlak na dvižnih valjih rezalne enote. Ta tlak izboljša oprijem, saj težo rezalne enote prenese na pogonska kolesa kosilnice. Tlak protiuteži je tovarniško nastavljen na optimalno ravnovesje med videzom po košnji in vozno zmogljivostjo za večino stanj travne ruše.

  Z zmanjšanjem nastavitve protiuteži lahko dobite stabilnejšo rezalno enoto, vendar se lahko zmanjša vozna zmogljivost. Povečanje nastavitve protiuteži lahko poveča vozno zmogljivost, a lahko povzroči slab videz po košnji. Glejte Servisni priročnik vlečne enote za navodila za nastavitev tlaka protiuteži.

  Reševanje videza po košnji

  Glejte Priročnik za odpravljanje težav z videzom po košnji, ki je na voljo na spletnem mestu www.Toro.com.

  Uporaba pravilnih tehnik košnje

  • Če želite začeti kositi, vključite rezalne enote in se počasi približajte območju košnje. Ko so sprednje rezalne enote nad območjem košnje, spustite rezalne enote.

  • Če želite doseči profesionalni ravni rez in črto, ki je zaželena pri nekaterih aplikacijah, poiščite drevo ali drug predmet v daljavi in vozite naravnost proti njemu.

  • Ko sprednje rezalne enote dosežejo rob območja košnje, dvignite rezalne enote in naredite obrat v obliki solze, da se hitro poravnate za naslednji prehod.

  • Za enostavno košnjo okrog peščenih ovir, ribnikov ali drugih obrisov uporabite enoto Sidewinder in premaknite krmilno ročico levo ali desno, odvisno od vrste košnje. Rezalne enote lahko tudi premaknete tudi za spremembo sledi.

  • Rezalne enote običajno mečejo travo na levo stran stroja. Če kosite okrog peščenih ovir, kosite v smeri urinega kazalca, da trava ne leti v peščeno oviro.

  • Za rezalne enote so na voljo privijačene lopute za mulčenje. Lopute za mulčenje se dobro obnesejo, če vzdržujete trato po rednem urniku, da med posamezno košnjo ne odstranite več kot 25 mm rasti. Če z nameščenimi loputami za mulčenje pokosite preveč rasti, se lahko videz po košnji poslabša, zaznana moč za košnjo trate pa se poveča. Lopute za mulčenje se dobro obnesejo tudi pri drobljenju jesenskega listja.

  Izbira primerne višine košnje glede na razmere

  Pri košnji odstranite do približno 25 mm ali ⅓ travne bilke. Pri izjemno bujni in gosti travi boste morda morali povečati nastavitev višine košnje.

  Košnja z ostrimi rezili

  Ostro rezilo travo odreže s čistim rezom in je ne trga tako, kot se to zgodi pri topem rezilu. Zaradi trganja in cefranja postane trava na robih rjava, kar upočasni njeno rast in poveča dovzetnost za bolezni. Prepričajte se, da je rezilo v dobrem stanju in da je zavihek rezila cel.

  Preverjanje stanja rezalne enote

  Prepričajte se, da so rezalni prekati v dobrem stanju. Izravnajte morebitne krivine na sestavnih delih prekatov, da zagotovite pravilno razdaljo med konico rezila in prekatom.

  Vzdrževanje stroja po košnji

  Po košnji stroj temeljito operite z vrtno cevjo brez šobe, da preprečite onesnaženje in poškodbe tesnil in ležajev zaradi previsokega tlaka vode. Poskrbite, da na hladilniku in oljnem hladilniku ne bo umazanije ali ostankov trave. Po čiščenju stroj preglejte glede morebitnega puščanja hidravlične tekočine, poškodb ali obrabe hidravličnih in mehanskih sestavnih delov ter preverite ostrino rezil rezalne enote.

  Important: Po pranju stroja mehanizem Sidewinder večkrat premaknite z leve proti desni in nazaj, da odstranite vodo iz ležajev in prečne cevi.

  Po uporabi

  Varnost po upravljanju

  Splošna varnost

  • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Očistite travo in druge ostanke iz rezalnih enot, glušnikov in motornega prostora, da zmanjšate možnost za požar. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Če so rezalne enote v transportnem položaju, uporabite pozitivno mehansko zaporo (če je na voljo), preden pustite stroj brez nadzora.

  • Preden stroj shranite v zaprtem prostoru, počakajte, da se motor ohladi.

  • Pred skladiščenjem ali prevozom stroja odstranite ključ in zaprite dovod goriva (če je mogoče).

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  • Varnostni pas vzdržujte in čistite po potrebi.

  Prevoz stroja

  • Pred skladiščenjem ali prevozom stroja odstranite ključ in zaprite dovod goriva (če je mogoče).

  • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

  • Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak uporabljajte klančine polne širine.

  • Stroj trdno privežite.

  Lokacije privezovalnih nastavkov

  Na sprednjem in zadnjem delu stroja so nameščeni privezovalni nastavki (Diagram 29).

  Note: Za privezovanje stroja na 4 vogalih uporabljajte ustrezne trakove, ki imajo odobritev ameriškega ministrstva za transport (DOT).

  • 2 na sprednjem delu upravljavčeve ploščadi

  • Zadnja pnevmatika

  g192121g192122

  Potiskanje ali vleka stroja

  V nujnih primerih lahko stroj zelo malo premaknete tako, da vklopite obvodni ventil v hidravlični črpalki in potiskate ali vlečete stroj.

  Important: Stroja ne potiskajte ali vlecite pri hitrostih, ki so višje od 3 do 4,8 km/h. Če potiskate ali vlečete z višjo hitrostjo, lahko pride do notranjih poškodb menjalnika. Če morate stroj premakniti na daljše razdalje, za prevoz uporabite tovornjak ali prikolico.

  Important: Vedno ko potiskate ali vlečete stroj, morajo biti obvodni ventili odprti. Ko stroj potisnete ali povlečete do želene lokacije, zaprite ventil.

  1. Poiščite obvodni ventil na črpalki (Diagram 30) in ga odvijte tako, da ga obrnete za 90° (¼ obrata).

   g031610
  2. Stroj potisnite ali povlecite.

  3. Ko zaključite s potiskanjem ali vlečenjem stroja, zaprite ventil obtočnega voda tako, da ga zavrtite za 90° (¼ obrata).

   Important: Pred zagonom motorja se prepričajte, da je obvodni ventil zaprt. Če motor deluje z odprtim obvodnim ventilom, se menjalnik pregreva.

  Vzdrževanje

  Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

  Note: Brezplačni izvod sheme električne ali hidravlične napeljave lahko prenesete na naslovu www.Toro.com, kjer lahko poiščite svoj stroj z uporabo povezave Priročniki na domači strani.

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite varnostni zaporni sistem.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Izpraznite izločevalnik vode.
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Preverite raven hladilne tekočine motorja.
 • Očistite nesnago s hladilnika in oljnega hladilnika (v umazanih pogojih ju čistite pogosteje).
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Preverite morebitno puščanje hidravličnih vodov in cevi, nepritrjene spoje, prepognjene vode, obrabo, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zaradi vremenskih vplivov ali kemikalij.
 • Preglejte čas zaustavljanja rezil.
 • Očistite stroj.
 • Očistite in vzdržujte varnostni pas.
 • Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita.(Če je stroj shranjen, jo preverite vsakih 30 dni.)
 • Vsakih 50 ur
 • Namažite vse ležaje in puše.
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite ostanke. Ne odstranjujte filtra.
 • Vsakih 100 ur
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Vsakih 200 ur
 • Servisirajte zračni filter(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Preverite nastavitev parkirne zavore.
 • Vsakih 400 ur
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
 • Zamenjajte filter za gorivo.
 • Vsakih 500 ur
 • Namažite ležaje na zadnji osi.
 • Vsakih 800 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Če priporočene hidravlične tekočine ne uporabljate ali ste rezervoar napolnili z alternativno tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Če priporočene hidravlične tekočine ne uporabljate ali ste rezervoar napolnili z alternativno tekočino, zamenjajte filter za hidravlično tekočino (to storite prej, če se indikator intervala servisiranja nahaja v rdečem območju).
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte filter za hidravlično tekočino (to storite prej, če se indikator intervala servisiranja nahaja v rdečem območju).
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Pred skladiščenjem
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Preverite vsa pritrdila.
 • Z oljem ali mastjo namažite vse mazalke in tečajna mesta.
 • Pobarvajte poškodovane površine.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Izpraznite in sperite rezervoar za hidravlično tekočino.
 • Zamenjajte premične gibke cevi.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte Priročnik za upravljanje motorja.

  Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrževanje

  To stran lahko kopirate za redno uporabo.

  Postavka vzdrževalnega pregledaZa teden:
  PonedeljekTorekSredaČetrtekPetekSobotaNedelja
  Preverite delovanje varnostnih zapor.       
  Preverite delovanje zavor.       
  Preverite raven motornega olja.       
  Preverite raven tekočine v hladilnem sistemu.       
  Izpraznite ločevalnik vode/goriva.       
  Preverite zračni filter, protiprašno posodo in odzračevalni ventil.       
  Preverite za nenavadne zvoke motorja.1       
  Preverite hladilnik in mrežo za tujke.       
  Preverite za nenavadne zvoke med delovanjem.       
  Preverite raven olja v hidravličnem sistemu.       
  Preverite hidravlične cevi za poškodbe.       
  Preverite za puščanje tekočin.       
  Preverite raven goriva.       
  Preverite tlak v pnevmatikah.       
  Preverite delovanje instrumentov.       
  Preverite nastavitev višine košnje.       
  Namažite vse mazalke.2       
  Popravite vse poškodbe na laku.       
  Operite stroj.       
  Očistite in vzdržujte varnostni pas.       

  1Če imate težave pri zagonu, če je prisotno preveč dima ali če opazite, da motor ne teče gladko, preverite žarilno svečko in vbrizgalne šobe.

  2Takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte Priročnik za upravljanje motorja.

  Obvestilo za vsa težavna območja

  Pregled je opravil:
  PostavkaDatumInformacije
     
     
     
     

  Predvzdrževalni postopki

  Varnost pri vzdrževanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite priključno gred in spustite priključke.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Če pozabite ključ v stikalu za vžig, lahko nekdo nenamerno zažene motor ter vas ali druge prisotne osebe hudo poškoduje. Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

  • Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.

  • Če so rezalne enote v transportnem položaju, aktivirajte pozitivno mehansko zaporo (če je vgrajena), preden pustite stroj brez nadzora.

  • Če je mogoče, ne opravljajte vzdrževanja, medtem ko motor teče. Ne približujte se delom, ki se premikajo.

  • Če delate pod strojem, ga podprite z dvižnimi stojali.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni.

  • Dele stroja ohranjajte v dobrem delovnem stanju in vsa oprema naj bo dobro zategnjena, še posebej oprema za pritrditev rezil.

  • Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

  • Zaradi zagotavljanja varnega in optimalnega delovanja stroja uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro. Uporaba nadomestnih delov drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Priprava stroja na vzdrževanje

  1. Prepričajte se, da je priključna gred izklopljena.

  2. Parkirajte stroj na ravni površini.

  3. Vklopite parkirno zavoro.

  4. Po potrebi spustite rezalno/-e enoto/-e.

  5. Ugasnite motor in počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

  6. Obrnite kontaktni ključ v položaj STOP in ga odstranite.

  7. Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.

  Odstranjevanje pokrova

  1. Sprostite in dvignite pokrov motornega prostora.

  2. Odstranite razcepko, s katero je tečaj pokrova pritrjen na montažni nosilec (Diagram 31).

   g031613
  3. Pokrov potisnite v desno, dvignite nasprotno stran in jo izvlecite iz nosilcev.

  Note: Za namestitev pokrova uporabite obraten postopek.

  Uporaba servisnega zatiča rezalne enote

  Pri servisiranju rezalnih enot uporabite servisni zatič, da preprečite poškodbe.

  1. Rezalno enoto Sidewinder poravnajte z vlečno enoto.

  2. Rezalno enoto dvignite v transportni položaj.

  3. Vklopite parkirno zavoro in ugasnite stroj.

  4. Zaporni drog sprostite z varovalnega zatiča sprednjega nosilnega okvirja (Diagram 32).

   g031614
  5. Dvignite zunanji del sprednjih rezalnih enot in namestite zaporo čez zatič okvirja, ki je nameščen na sprednji strani ploščadi za upravljavca (Diagram 32).

  6. Usedite se na sedež za upravljanje in zaženite stroj.

  7. Rezalne enote spustite v položaj za košenje.

  8. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  9. Za sprostitev rezalnih enot postopek izvedite v obratnem vrstnem redu.

  Mazanje

  Mazanje ležajev in puš

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Namažite vse ležaje in puše.
 • Vsakih 500 ur
 • Namažite ležaje na zadnji osi.
 • Stroj je opremljen z mazalkami, ki jih morate redno namazati z litijevo mastjo št. 2. Stroj podmažite nemudoma po vsakem pranju.

  Lokacije in količine mazalk so naslednje:

  • Tečaj zadnje rezalne enote (Diagram 33)

   g008894
  • Tečaj sprednje rezalne enote (Diagram 34)

   g008895
  • 2 glavi valja Sidewinder (Diagram 35)

   g008896
  • Tečaj volana (Diagram 36)

   g195307
  • 2 tečaja zadnje ročice za dvig in valj za dvig (Diagram 37)

   g008898
  • 2 tečaja leve sprednje ročice za dvig in valj za dvig (Diagram 38)

   g008899
  • 2 tečaja desne sprednje ročice za dvig in valj za dvig (Diagram 39)

   g008900
  • Mehanizem za nastavitev nevtralnega položaja (Diagram 40)

   g008901
  • Stikalo za košnjo/prevoz (Diagram 41)

   g008902
  • Tečaj napenjanja jermena (Diagram 42)

   g008903
  • Krmilni valj (Diagram 43)

   g008904
  • 2 (na rezalno enoto) ležaja vretenaste gredi rezalne enote (Diagram 44)

   Note: Uporabite lahko obe mazalki, odvisno od tega, katera je bolj dostopna. Načrpajte mast v mazalko, dokler se na dnu ohišja vretena (pod rezalno enoto) ne pojavi manjša količina.

   g008906
  • 2 (na rezalno enoto) ležaja zadnjega valja (Diagram 45)

   g195309

   Note: Zagotovite, da je utor za mazivo v posameznem nosilcu valja poravnan z odprtino za mazivo na vsakem koncu gredi valja. Za lažjo poravnavo utora in odprtine je na enem koncu gredi valja tudi oznaka za poravnavo.

   Important: Ne podmazujte prečne cevi Sidewinder. Ležaji se sami podmazujejo.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v okrov ročične gredi ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  Servisiranje zračnega filtra

  Preglejte ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka; zamenjajte ga, če je poškodovan. Preglejte celotni sesalni sistem in preverite, ali morda pušča, je poškodovan ali pa so zrahljane cevne objemke. Preglejte tudi stike gumijastih vhodnih cevi zračnega filtra in turbinskega polnilnika, da zagotovite, da so nepoškodovani.

  Prepričajte se, da je pokrov nameščen pravilno in dobro tesni skupaj z ohišjem zračnega filtra.

  Servisiranje pokrova zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite ostanke. Ne odstranjujte filtra.
 • Preglejte ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka. Če je ohišje zračnega filtra poškodovano, ga zamenjajte.

  Očistite pokrov zračnega filtra (Diagram 46).

  g031340

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Servisirajte zračni filter(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
  1. Pred odstranjevanjem filtra uporabite čist in suh zrak pri nizkem tlaku (2,75 bara), da odstranite večje količine nabranih ostankov med zunanjim delom primarnega filtra in posodo.

   Important: Ne uporabljate zraka pod visokim tlakom, ki lahko potisne umazanijo skozi filter v sesalni vod in ga poškoduje. Ta čistilni postopek preprečuje ostankom, da pri odstranjevanju primarnega filtra prodrejo v sesalni vod.

  2. Odstranite primarni filter (Diagram 47).

   Important: Ne čistite izrabljenih elementov, da preprečite možnost poškodb na vložku filtra. Prepričajte se, da novi filter ni bil poškodovan med dostavo tako, da preverite zatesnjeni del filtra in ohišje. Ne uporabljajte poškodovanih elementov.

   Important: Varnostnega filtra ne poskušajte očistiti. Varnostni filter zamenjajte po vsakih 3 servisih primarnega filtra (Diagram 48).

   g032050
   g008861
  3. Zamenjajte primarni filter (Diagram 47).

  4. Vstavite nov filter tako, da pritisnete na zunanji rob elementa, da ga namestite v posodo.

   Note: Ne pritiskajte na upogljivi osrednji del filtra.

  5. Očistite priključek za odstranjevanje umazanije v odstranljivem pokrovu.

  6. Odstranite ventil gumijastega odvoda iz pokrova in očistite odprtino ter ponovno vstavite ventil odvoda.

  7. Namestite pokrov tako, da obrnete ventil gumijastega odvoda navzdol, in sicer v položaj med 5. in 7. uro pri pogledu iz končnega dela, potem pa ponovno pritrdite zapah (Diagram 47).

  Servisiranje motornega olja

  Preverjanje ravni motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Motor je dobavljen z oljem v karterju, vendar priporočamo, da pred prvim zagonom motorja preverite raven olja in nato še po zagonu.

  Prostornina karterja je približno 2,8 l skupaj s filtrom.

  Uporabite olje Toro najvišje kakovosti ali drugo visokokakovostno motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, ki izpolnjuje ali presega naslednje zahteve:

  • Zahtevana raven razvrstitve API: CH-4, CI-4 ali višja.

  • Priporočeno olje: SAE 15W–40 nad –17 ºC

  • Drugo dovoljeno olje: SAE 10W–30 ali 5W–30 (vse temperature)

  Note: Premijsko olje Toro z viskoznostjo 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri vašem distributerju. Glejte Priročnik za upravljanje motorja (priložen stroju) za dodatna priporočila.

  Note: Najboljši čas za preverjanje ravni motornega olja je, ko je motor ohlajen, preden ga prvič zaženete na začetku dneva. Če je motor že deloval, pred preverjanjem počakajte vsaj 10 minut, da olje odteče nazaj v oljno korito. Če je raven olja pri ali pod oznako DOLIVANJE na merilni palici, dolijte olje, da raven olja dvignete do oznake za POLNO. Pazite, da ne dolijete preveč. Če je raven olja med oznakama POLNO in DOLIVANJE, olja ni treba doliti.

  Preverite raven motornega olja, kot je prikazano na sliki (Diagram 49).

  g029301

  Menjava motornega olja in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter motornega olja.
  1. Zaženite motor in ga pustite teči 5 minut, da se olje ogreje.

  2. Stroj parkirajte na ravnem, ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Motorno olje zamenjajte, kot je prikazano na sliki Diagram 50.

   g031623
  4. Zamenjajte filter za motorno olje, kot je prikazano na sliki Diagram 51.

   g027477

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Praznjenje rezervoarja za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Pred skladiščenjem
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Poleg navedenega servisnega intervala izpraznite in očistite rezervoar, če je sistem za gorivo onesnažen ali če stroj shranjujete dlje časa. Za izpiranje rezervoarja uporabite čisto gorivo.

  Preverjanje vodov in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
 • Preglejte vode za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.

  Servisiranje izločevalnika vode

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Izpraznite izločevalnik vode.
 • Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte filter za gorivo.
 • Izpraznitev izločevalnika vode

  1. Postavite odtočno posodo pod filter za gorivo.

  2. Zrahljajte izpustni ventil na spodnjem delu filtra (Diagram 52).

   g031634
  3. Po praznjenju privijte ventil.

  Zamenjava filtra za gorivo

  1. Očistite območje, kamor se pritrdi filter (Diagram 52).

  2. Odstranite filter in očistite montažno površino.

  3. S čistim oljem namažite tesnila na filtru.

  4. Z roko privijte filter, dokler se tesnilo ne dotakne pritrdilne površine, in nato zavrtite za dodatno ½ obrata.

  Odzračevanje sistema za gorivo

  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Prepričajte se, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice.

  3. Sprostite in dvignite pokrov motornega prostora.

   Nevarnost

   V določenih pogojih so dizelsko gorivo in hlapi goriva zelo vnetljivi in eksplozivni. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

   Pri delu z gorivom ne smete kaditi in izogibajte se odprtemu ognju ali mestom, kjer hlape goriva lahko vžge iskra.

  4. Odprite vijak za odzračevanje na črpalki za vbrizgavanje goriva (Diagram 53).

   g031609
  5. Obrnite ključ v stikalu na ključ v položaj VKLOP.

   Note: Električna črpalka za gorivo bo začela delovati in potisnila zrak ven okoli odzračevalnega vijaka. Ključ mora ostati v položaju VKLOP, dokler okoli vijaka ne priteče neprekinjen pretok goriva.

  6. Zategnite vijak in obrnite ključ v položaj IZKLOP.

  Note: Ponavadi bi se moral po tem postopku motor zagnati. Če pa se motor ne zažene, je zrak verjetno ujet med črpalko za vbrizgavanje goriva in vbrizgalnimi šobami; glejte Odzračevanje vbrizgalnih šob.

  Odzračevanje vbrizgalnih šob

  Note: Ta postopek uporabite samo, če je bil sistem za gorivo odzračen z običajnimi postopki za odzračevanje in se motor kljub temu ni zagnal; glejte Odzračevanje sistema za gorivo.

  1. Zrahljate cevni priključek do sklopa šobe št. 1 in držala (Diagram 54).

   g031615
  2. Premaknite ročico za plin v položaj HITRO.

  3. Obrnite ključ v stikalu v položaj ZAGON in opazujte pretok goriva okoli priključka.

   Note: Ko vidite, da je pretok dober, obrnite ključ v položaj IZKLOP.

  4. Dobro zategnite priključek cevi.

  5. Ta postopek ponovite še na preostalih šobah.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Servisiranje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita.(Če je stroj shranjen, jo preverite vsakih 30 dni.)
 • Poskrbite, da je raven elektrolita v akumulatorju ustrezna in da je vrh akumulatorja čist. Če stroj shranjujete na lokaciji z visoko temperaturo, se bo akumulator praznil hitreje kot na lokaciji z nizko temperaturo.

  Raven v celicah lahko vzdržujete z destilirano ali demineralizirano vodo. Celic ne smete napolniti nad spodnjim delom prerezanega obročka znotraj vsake celice. Namestite pokrovčke z odprtinami, obrnjenimi nazaj (proti rezervoarju za gorivo).

  Nevarnost

  Elektrolit v akumulatorju vsebuje žveplovo kislino, ki je smrtno nevarna pri zaužitju in lahko privede do hudih opeklin.

  • Elektrolita ne smete zaužiti in izogibajte se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nosite zaščitna očala, da zaščitite oči, in gumijaste rokavice, da zaščitite roke.

  • Akumulator polnite na mestu, kjer je vedno na voljo čista voda za izpiranje kože.

  Zgornji del akumulatorja morate ohranjati čist z rednim pranjem s krtačo, pomočeno v amonijak ali v raztopino sode bikarbone. Po čiščenju izperite zgornjo površino z vodo. Med čiščenjem akumulatorja ne smete odstraniti pokrovčkov za polnjenje.

  Za zagotavljanje dobrega električnega kontakta morajo biti kabli akumulatorja dobro spojeni s priključnimi sponkami.

  Opozorilo

  Nepravilna napeljava kablov akumulatorja lahko poškoduje stroj in kable ter povzroči iskrenje. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

  • Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  Če na priključnih sponkah nastane korozija, odklopite kable (najprej negativni kabel (–)) in obrusite priključne klešče in priključne sponke ločeno. Povežite kable, najprej pozitivni (+) kabel, in nato namažite priključne sponke z vazelinom.

  Servisiranje varovalk

  V električnem sistemu stroja se varovalke nahajajo pod pokrovom konzole.

  Če se stroj nenadoma ustavi ali če naletite na druge težave z električnim sistemom, preverite varovalke. Vsako varovalko posebej primite in jo odstranite, eno za drugo, da preverite, ali je pregorela.

  Important: Če morate zamenjati varovalko, vedno uporabite varovalko enakega tipa in nazivnega toka, kot jo ima varovalka, ki jo zamenjujete; v nasprotnem primeru lahko poškodujete električni sistem. Za skico vseh varovalk in njihovih jakosti glejte nalepko, ki je zraven varovalk.

  Note: Če varovalke pogosto pregorijo, je v električnem sistemu verjetno prisoten kratek stik, zato naj sistem servisira ustrezno usposobljen serviser.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje tlaka v pnevmatikah

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Nevarnost

  Nizek tlak v pnevmatikah poslabša stabilnost stroja pri bočni vožnji na hribu. To lahko povzroči prevrnitev, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

  Ne napolnite pnevmatik s premalo zraka.

  Ustrezen zračni tlak v pnevmatikah je od 0,97 do 1,24 bara, kot je prikazano na sliki Diagram 55.

  Important: Vzdržujte ustrezen tlak v vseh pnevmatikah, da tako zagotovite dobro kakovost košnje in pravilno delovanje stroja.Pred začetkom delovanja stroja preverite zračni tlak v vseh pnevmatikah.

  g001055

  Preverjanje navora kolesnih matic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Vsakih 200 ur
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Zategnite kolesne matice z zateznim navorom od 61 do 88 N∙m.

  Opozorilo

  Če ne poskrbite za ustrezen navor kolesnih matic, lahko pride do telesnih poškodb.

  Privijte kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.

  Nastavitev pogona za vožnjo v nevtralni položaj

  Če se stroj premika, ko je stopalka za vožnjo v NEVTRALNEM položaju, prilagodite odmikalo pogona.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ iz stikala za vžig.

  2. Podložite ali zagozdite sprednje in zadnje kolo na eni strani.

  3. Dvignite nasprotno sprednje kolo in nasprotno zadnje kolo s tal in pod okvir namestite podporne bloke.

   Opozorilo

   Če stroj ni ustrezno podprt, lahko pade in poškoduje osebe pod strojem.

   Sprednje kolo in zadnje kolo morata biti dvignjena od tal; v nasprotnem primeru se bo stroj med nastavitvijo premikal.

  4. Sprostite varovalno matico na odmikalu za prilagoditev pogona (Diagram 56).

   g008922

   Opozorilo

   Motor mora delovati, da lahko dokončno prilagodite odmikalo za prilagoditev pogona. Stik z vročimi ali premikajočimi se deli lahko povzroči telesne poškodbe.

   Roke, noge, obraz in drugi deli telesa ne smejo biti blizu dušilca, drugih vročih delov motorja in delov, ki se vrtijo.

  5. Zaženite motor in zavrtite šestrobo odmikalo v obe smeri, da določite srednji položaj nevtralnega razpona.

  6. Zategnite varovalno matico za zaklep prilagoditve.

  7. Ugasnite motor.

  8. Odstranite podporne bloke in spustite stroj na tla delavnice. Preizkusite vožnjo stroja, da zagotovite, da se ne premika, ko je stopalka za vožnjo v nevtralnem položaju.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim hladilnikom in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka hladilnika vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  • Ne upravljajte stroja brez nameščenih pokrovov.

  • Prsti, roke in oblačila ne smejo biti blizu vrtečih se delov in pogonskih jermenov.

  Specifikacije za hladilno tekočino

  Rezervoar za hladilno tekočino je tovarniško napolnjen z raztopino vode in s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

  Important: Uporabljajte samo hladilne tekočine, ki so na voljo na trgu in ustrezajo specifikacijam, navedenim v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.V stroju ne uporabljajte običajne (zelenega) hladilne tekočine na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT). Ne mešajte običajne hladilne tekočine s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.

  Vrsta hladilne tekočine

  Hladilne tekočine na osnovi etilenglikola

  Zaviralci korozije

  Antifriz s podaljšano življenjsko dobo

  Sredstvo z organskimi protikorozijskimi aditivi (OAT)

  Important: Ne zanašajte se na barvo hladilne tekočine pri prepoznavanju razlike med konvencionalno (zeleno) hladilno tekočino na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT) in hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.Proizvajalci hladilne tekočine lahko hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo barvajo v eni od naslednjih barv: rdeča, roza, oranžna, rumena, modra, modrozelena, vijolična in zelena. Uporabljajte hladilno sredstvo, ki ustreza specifikacijam v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.

  Standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo

  ATSM International

  SAE International

  D3306 in D4985

  J1034, J814 in 1941

  Important: Koncentracija hladilnega sredstva mora biti mešanica hladilnega sredstva in vode v razmerju 50/50.

  • Priporočeno: pri mešanju hladilnega sredstva iz koncentrata ga zmešajte z destilirano vodo.

  • Priporočena možnost: če destilirana voda ni na voljo, namesto koncentrata uporabite vnaprej pripravljeno mešanico hladilnega sredstva.

  • Minimalna zahteva: Če destilirane vode in predmešane hladilne tekočine ni na voljo, zmešajte koncentrirano hladilno tekočino s čisto pitno vodo.

  Preverjanje sistema hlajenja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hladilne tekočine motorja.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Očistite nesnago s hladilnika (Diagram 57).

  g195255

  Če so pogoji izjemno prašni in umazani, hladilnik očistite enkrat na uro; glejte Čiščenje sistema hlajenja.

  Sistem hlajenja je napolnjen z raztopino vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50. Preverite raven hladilne tekočine na začetku vsakega dneva pred zagonom motorja.

  Prostornina sistema hlajenja je približno 5,7 litra.

  Pozor

  Če je motor deloval, lahko vroča hladilna tekočina pod tlakom uide in povzroči opekline.

  • Ne odpirajte pokrovčka hladilnika, ko motor teče.

  • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  1. Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi (Diagram 58).

   Note: Raven hladilne tekočine pri hladnem motorju mora biti približno na sredini med oznakama na bočni strani rezervoarja.

   g031618
  2. Če je raven hladilne tekočine prenizka, odstranite ekspanzijsko posodo in dolijte tekočino v sistem.

   Note: Pazite, da ne dolijete preveč.

  3. Namestite pokrovček izravnalne posode.

  Čiščenje sistema hlajenja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite nesnago s hladilnika in oljnega hladilnika (v umazanih pogojih ju čistite pogosteje).
  1. Dvignite pokrov.

  2. Temeljito očistite območje motorja vseh ostankov.

  3. Uporabite stisnjen zrak in začnite na sprednji strani hladilnika, potem pa odpihnite nesnago proti zadnjemu delu.

  4. Hladilnik očistite z zadnje strani in pihajte proti sprednji strani.

   Note: Postopek večkrat ponovite, dokler ne odstranite vseh plev in ostankov.

   Important: Čiščenje hladilnika z vodo spodbuja prezgodnje poškodbe sestavnih delov zaradi korozije in zgošča nečistoče.

   g195255
  5. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Vzdrževanje zavor

  Nastavitev parkirne zavore

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Preverite nastavitev parkirne zavore.
  1. Odvijte zatični vijak, s katerim je gumb pričvrščen na ročico parkirne zavore (Diagram 60).

   g031637
  2. Gumb privijte z zateznim navorom od 41 do 68 N∙m, da aktivirate ročico.

  3. Privijte nastavitveni vijak.

  Vzdrževanje jermena

  Servisiranje motornih jermenov

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 10 urah
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Vsakih 100 ur
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Preverjanje napetosti jermena alternatorja

  1. Odprite pokrov motorja.

  2. Na jermen alternatorja na sredini med jermenicama pritisnite s silo 30 N∙m (Diagram 61).

   g031638
  3. Če odklon jermena ni 11 mm, izvedite naslednji postopek za napenjanje jermena:

   1. Odvijte vijak, s katerim je nosilec pritrjen na motor, in vijak, s katerim je alternator pritrjen na nosilec.

   2. Med alternator in motor vstavite kovinski vzvod in alternator potisnite navzven.

   3. Ko dosežete ustrezno napetost jermena, zategnite alternator in vijake nosilca, da fiksirate nastavitev.

  Zamenjava jermena hidrostatičnega pogona

  1. Na konec vzmeti za napenjanje jermena vstavite ključ za matice ali manjši del cevi.

   Pozor

   Vzmet, ki napenja jermen, je pod veliko napetostjo; zaradi neustrezne sprostitve vzmeti lahko pride do poškodbe.

   Pri sprostitvi vzmeti in zamenjavi jermena bodite pazljivi.

  2. Pritisnite navzdol in naprej na konec vzmeti, da jo sprostite iz nosilca in sprostite napetost vzmeti (Diagram 62).

   g031639
  3. Zamenjajte jermen.

  4. Za napenjanje vzmeti uporabite obraten postopek.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Prilagajanje plina

  1. Ročico plina premaknite nazaj, da se ustavi ob reži na nadzorni plošči.

  2. Odvijte priključek kabla za plin na ročici črpalke za vbrizgavanje goriva (Diagram 63).

   g031640
  3. Ročico črpalke za vbrizgavanje goriva držite v položaju nizkih vrtljajev in zategnite priključek kabla.

  4. Odvijte vijake, s katerimi je ročica plina pritrjena na nadzorno ploščo.

  5. Ročico za nadzor plina potisnite do konca naprej.

  6. Potisnite omejevalno ploščico, da se dotakne ročice plina, in zategnite vijake, s katerimi je ročica plina pritrjena na nadzorno ploščo.

  7. Če ročica plina med delovanjem ne ostane v položaju, privijte varovalno matico, ki se uporablja za nastavitev torne naprave na ročici plina, z zateznim momentom od 5 do 6 N∙m.

   Note: Največja sila, potrebna za upravljanje ročice plina, mora biti 27 N∙m.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Servisiranje hidravlične tekočine

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Rezervoar je v tovarni napolnjen s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan preverite raven hidravlične tekočine; glejte Preverjanje hidravlične tekočineRaven.

  Priporočena hidravlična tekočina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na voljo v vedrih s prostornino 19 litrov ali sodih s prostornino 208 litrov.

  Note: Stroj, v katerem se uporablja priporočena nadomestna tekočina, potrebuje manj pogoste menjave tekočine in filtra.

  Alternativne hidravlične tekočine: če Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ni na voljo, lahko uporabite drugo konvencionalno hidravlično tekočino na naftni osnovi, ki ima specifikacije, ki spadajo v navedeno območje za vse naslednje lastnosti materiala in ustrezajo industrijskim standardom. Ne uporabljajte sintetične tekočine. Za ugotavljanje, kateri izdelek bo ustrezal tem zahtevam, se posvetujte s svojim distributerjem za maziva.

  Note: Toro ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite izdelke uglednih proizvajalcev, ki nudijo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Hidravlična tekočina za preprečevanje obrabe z nizko točko točenja/in visokim indeksom viskoznosti, ISO VG 46

  Lastnosti: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C od 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ali višji
   Točka tečenja, ASTM D97Od –37 °C do –45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ali M-2952-S)

  Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za hidravlično tekočino v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro s št. dela 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je edina sintetična biorazgradljiva tekočina, ki jo je odobrila družba Toro. Ta tekočina je združljiva z elastomeri, ki se uporabljajo v hidravličnih sistemih Toro, in je primerna za širok razpon temperaturnih pogojev. Ta tekočina je združljiva s konvencionalnimi mineralnimi olji, vendar je treba za največjo biološko razgradljivost in zmogljivost iz hidravličnega sistema temeljito sprati konvencionalno tekočino. Olje je na voljo v vedrih s prostornino 19 litrov ali sodih s prostornino 208 litrov pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro.

  Preverjanje hidravlične tekočineRaven

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Očistite predel okoli nastavka za dolivanje in pokrovčka hidravličnega rezervoarja (Diagram 64).

   g031641
  3. Odstranite pokrovček hidravličnega rezervoarja (Diagram 64).

  4. Odstranite merilno palico iz nastavka za dolivanje in jo obrišite s čisto krpo.

  5. Vstavite merilno palico nazaj v nastavek za dolivanje, nato pa jo spet odstranite in preverite raven tekočine.

   Note: Raven olja bi morala biti do 6 mm oddaljena od oznake na merilni palici.

  6. Če je raven nizka, dodajte ustrezno količino tekočine, da raven dvignete do oznake POLNO.

  7. Namestite pokrovček merilne palice na nastavek za dolivanje.

  Menjava hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če priporočene hidravlične tekočine ne uporabljate ali ste rezervoar napolnili z alternativno tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in sperite rezervoar za hidravlično tekočino.
 • Prostornina rezervoarja za hidravlično tekočino: 13,2 l

  Če je tekočina onesnažena, se obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro, ki bo sistem spral. Onesnažena tekočina je videti mlečna ali črna.

  1. Ugasnite motor in dvignite pokrov.

  2. Odklopite hidravlično cev ali odstranite hidravlični filter in izpustite hidravlično tekočino v prestrezno posodo (Diagram 67 in Diagram 65).

   g031643
  3. Ko hidravlična tekočina preneha odtekati, ponovno namestite hidravlično cev (Diagram 65).

  4. Napolnite rezervoar (Diagram 66) s približno 13,2 l hidravlične tekočine; glejte Specifikacije za hidravlično tekočino in Preverjanje hidravlične tekočineRaven.

   Important: Uporabljajte samo navedene hidravlične tekočine. Druge tekočine lahko poškodujejo sistem.

   g031641
  5. Namestite pokrovček rezervoarja.

  6. Zaženite motor.

  7. Z uporabo vseh hidravličnih kontrol porazdelite hidravlično tekočino po sistemu; preverite, ali sistem kje pušča, potem pa ugasnite motor.

  8. Preverite raven tekočine in dodajte toliko tekočine, da se raven dvigne do oznake POLNO na merilni palici.

   Note: Pazite, da ne dolijete preveč.

  Zamenjava hidravličnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če priporočene hidravlične tekočine ne uporabljate ali ste rezervoar napolnili z alternativno tekočino, zamenjajte filter za hidravlično tekočino (to storite prej, če se indikator intervala servisiranja nahaja v rdečem območju).
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte filter za hidravlično tekočino (to storite prej, če se indikator intervala servisiranja nahaja v rdečem območju).
 • Uporabite originalni nadomestni filter Toro (št. dela 86-3010).

  Important: Uporaba katerega koli drugega filtra lahko razveljavi garancijo za nekatere komponente.

  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Snemite cev, ki vodi do plošče za namestitev filtra.

  3. Očistite okrog območja za pritrditev filtra, pod filter namestite prestrezno posodo in odstranite filter (Diagram 67).

   g195308
  4. Namažite novo tesnilo filtra in napolnite filter s hidravlično tekočino.

  5. Zagotovite, da je območje za pritrditev filtra čisto, potem pa filter privijte tako, da ga vrtite, dokler se tesnilo ne dotakne plošče za pritrditev, nato pa filter privijte še za ½ obrata.

  6. Spustite cev, ki vodi do plošče za namestitev filtra.

  7. Zaženite motor in ga pustite teči približno 2 minuti, da odzračite sistem.

  8. Ugasnite motor in preverite za puščanje.

  Preverjanje hidravličnih vodov in cevi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite morebitno puščanje hidravličnih vodov in cevi, nepritrjene spoje, prepognjene vode, obrabo, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zaradi vremenskih vplivov ali kemikalij.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte premične gibke cevi.
 • Preverite morebitno puščanje hidravličnih vodov in cevi, nepritrjene spoje, prepognjene vode, obrabo, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zaradi vremenskih vplivov ali kemikalij. Vsa potrebna popravila izvedite pred uporabo stroja.

  Vzdrževanje rezalnih enot

  Odstranitev rezalnih enot z vlečne enote

  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Odstranite vijake za pritrditev hidravličnega motorja ter odklopite in odstranite hidravlični motor z rezalne enote (Diagram 68).

   Important: Pokrijte vrh vretena, da preprečite onesnaženje.

   g031644
  3. Odstranite zatič ali pritrdilno matico, s katero je nosilni okvir rezalne enote pritrjen na vrtljivi zatič dvižne roke (Diagram 69).

   g031645
  4. Odpeljite rezalno enoto proč od vlečne enote.

  Namestitev rezalnih enot na vlečno enoto

  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Premaknite rezalno enoto na položaj pred vlečno enoto.

  3. Nosilni okvir rezalne enote potisnite na vrtljivi zatič dvižne roke in ga pritrdite z zatičem ali pritrdilno matico (Diagram 69).

  4. Z vijaki za pritrditev hidravličnega motorja namestite hidravlični motor na rezalno enoto (Diagram 68).

   Note: Prepričajte se, da je obročno tesnilo na svojem mestu in ni poškodovano.

  5. Namažite vreteno.

  Servisiranje roba rezila

  Vrtljiva rezalna enota je tovarniško nastavljena na višino košnje 5 cm in grabljice rezila na 7,9 mm. Leva in desna višina košnje sta ena v razmerju do druge prav tako prednastavljeni na ±0,7 mm.

  Rezalna enota je zasnovana tako, da prenese udarce rezil brez deformacije prekata. Če rezilo trči ob trden predmet, preverite, ali je rezilo poškodovano in ali je rob rezila natančen.

  Pregled roba rezila

  1. Odstranite hidravlični motor z rezalne enote in vzemite rezalno enoto iz vlečne enote.

   Note: Uporabite dvigalo (ali najmanj 2 osebi) in postavite rezalno enoto na ravno mizo.

  2. Označite en konec rezila s pisalom ali markerjem.

   Note: S tem koncem rezila preverite vse višine.

  3. Postavite rezalni rob označenega konca rezila na položaj, ki ga ima urni kazalec ob 12. uri (naravnost v smeri košnje), in izmerite višino od mize do rezalnega roba rezila (Diagram 70).

   g011353
  4. Obrnite označen konec rezila na položaja, ki ju ima urni kazalec ob 3. in 9. uri, in izmerite višino (Diagram 70).

  5. Izmerjeno višino na položaju, ki ga ima urni kazalec ob 12. uri, primerjajte z nastavitvijo višine reza.

   Note: Odstopati sme največ 0,7 mm. Višina na položajih, ki ju ima urni kazalec ob 3. in 9. uri, mora biti za od 3,8 do 2,2 mm višja od nastavitve na položaju, ki ga ima urni kazalec ob 12. uri, in v medsebojnem razmaku 2,2 mm.

  Če ena od teh meritev ne ustreza specifikacijam, nadaljujte z Nastavitev roba rezila.

  Nastavitev roba rezila

  Začnite s sprednjo nastavitvijo (zamenjajte po en nosilec naenkrat).

  1. Z okvirja rezalne enote odstranite nosilec za nastavitev višine košnje (spredaj, levo ali desno) (Diagram 71).

   g031647
  2. Nastavite 1,5-mm distančne ploščice in/ali 0,7-mm distančno ploščico med okvir rezalne enote in nosilec, da dosežete želeno nastavitev košnje (Diagram 71).

  3. Nosilec za nastavitev višine košnje namestite na okvir rezalne enote, pri čemer so preostale distančne ploščice nameščene pod nosilec za nastavitev višine košnje (Diagram 71).

  4. Pritrdite vijak z imbusno glavo, distančnik in matico s prirobnico.

   Note: Vijak z imbusno glavo in distančnik sta pritrjena skupaj s sredstvom za varovanje navojev, da distančnik ne bi padel v okvir rezalne enote.

  5. Preverite namestitev na položaj urinega kazalca ob 12. uri in položaj po potrebi prilagodite.

  6. Ugotovite, ali je treba prilagoditi samo enega ali oba (desnega in levega) nosilca za nastavitev višine košnje.

   Note: Če je stran na položaju kazalca ob 3. ali 9. uri višja za 1,6 do 6,0 mm od nove višine sprednjega dela, potem prilagoditev za to stran ni potrebna. Drugo stran prilagodite tako, da je od pravilne strani oddaljena ±2,2 mm.

  7. Nastavite desni in/ali levi nosilec za nastavitev višine košnje tako, da ponovite korake 1 do 3.

  8. Pritrdite nosilne vijake in matice s prirobnico.

  9. Preverite višino na položaju kazalca ob 12., 3. in 9. uri.

  Servisiranje sprednjega koleščka

  Sprednji kolešček preglejte za obrabo, prekomerno nihanje ali zvijanje. Če obstaja kateri koli od teh pogojev, popravite ali zamenjajte kolešček ali sestavne dele.

  Odstranitev sprednjega koleščka

  1. Odstranite pritrdilni vijak koleščka (Diagram 72).

   g031649
  2. Skozi konec ohišja koleščka vstavite luknjač in z izmeničnimi udarci po nasprotni strani notranje tirnice ležaja izvlecite nasprotni ležaj.

   Note: Izpostaviti morate 1,5 mm roba notranje tekalne površine.

  3. Potisnite ven drugi ležaj.

  4. Preglejte ohišje koleščka, ležaje in distančnik ležaja za poškodbe (Diagram 72).

   Note: Zamenjajte poškodovane dele in ponovno sestavite sprednji kolešček.

  Namestitev sprednjega koleščka

  1. Pritisnite le na zunanjo tekalno površino ali pa enakomerno na notranjo in zunanjo tekalno površino, potem pa prvi ležaj potisnite v ohišje koleščka (Diagram 72).

   Note: Pritisnite samo na zunanjo tekalno površino ali enakomerno na notranjo in zunanjo tekalno površino.

  2. Vstavite distančnik (Diagram 72).

  3. Pritisnite le na zunanjo tekalno površino ali pa enakomerno na notranjo in zunanjo tekalno površino, potem pa drugi ležaj potisnite v ohišje koleščka, da pride v stik z distančnikom (Diagram 72).

  4. Sklop koleščka namestite v okvir rezalne enote.

   Important: Pritrditev sklopa koleščka z vrzeljo, večjo od 1,5 mm, povzroča bočno obremenitev na ležaj in lahko privede do prezgodnje okvare ležaja.

  5. Prepričajte se, da je med sklopom koleščka in nosilci za pritrditev koleščka na okvir rezalne enote največ 1,5 mm vrzeli.

   Note: Če je vrzel večja od 1,5 mm, namestite dovolj podložk s premerom ⅝", da pokrijete razliko.

  6. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom 108 N·m.

  Vzdrževanje rezil

  Varnost pri delu z rezili

  • Redno preverjajte rezila za obrabo ali poškodbe.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.

  • Pri strojih, ki imajo več rezili, bodite še posebej pazljivi, saj če zavrtite eno rezilo, se zavrtijo tudi druga rezila.

  Servisiranje rezil

  Odstranjevanje in namestitev rezil rezalnih enot

  Zamenjajte rezilo, če udari v trd predmet, ni uravnovešeno oziroma je ukrivljeno. Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Toro, da zagotovite varnost in optimalno učinkovitost.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, dvignite rezalno enoto v položaj za prevoz, aktivirajte parkirno zavoro, izklopite motor in izvlecite ključ.

   Note: Zablokirajte ali zaklenite rezalno enoto, da ne bi slučajno padla.

  2. Primite konec rezila s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  3. Odstranite vijak rezila, nastavek za preprečevanje poškodb travne ruše in rezilo z gredi vretena (Diagram 73).

   g011355
  4. Namestite rezilo, nastavek za preprečevanje poškodb travne ruše in vijak rezila ter zategnite vijak rezila z zateznim momentom 115 do 149 N·m.

   Important: Ukrivljeni del rezila mora biti usmerjen proti notranjemu delu rezalne enote, da zagotovite pravilno košnjo.

   Note: Po udarcu ob tuj predmet privijte vse matice napenjalnika vretena z zateznim momentom 115 do 149 N·m.

  Pregled in naostritev rezila

  Note: Pred uporabo stroja preglejte rezilo. Pesek in abrazivni materiali obrabijo kovinski stični del med ploskim in ukrivljenim delom rezila. Če opazite obrabo, zamenjajte rezilo; glejte Odstranjevanje in namestitev rezil rezalnih enot.

  1. Opravite predvzdrževalni postopek; glejte Priprava stroja na vzdrževanje.

  2. Zablokirajte rezalno enoto, da ne bi slučajno padla.

  3. Natančno preglejte rezalne konce rezila, zlasti na stiku ploskega in ukrivljenega dela rezila (Diagram 74).

   g031648
  4. Preglejte rezalne robove vseh rezil. Naostrite rezalne robove, če so topi ali poškodovani; za zagotavljanje ostrine naostrite le zgornji del rezalnega roba in ohranite prvotni kot rezanja (Diagram 75).

   Note: Rezilo bo ohranilo ravnovesje, če enakomerno pobrusite kovino na obeh robovih.

   g006926
  5. Da preverite, ali je rezilo ravno in vzporedno, ga položite na plosko površino in preglejte konici rezila. Konici rezila morata biti rahlo nižji od sredine rezila, rezalni rob pa more biti nižji od pete rezila. Tako rezilo bo najbolje kosilo in potrebovalo najmanj moči motorja. Če je rezilo višje na konicah kot na sredini ali če je rezalni rob višji od pete rezila, je rezilo ukrivljeno oziroma neustrezne oblike, zato ga je treba zamenjati.

   g276373
  6. Uporabite nastavek za preprečevanje poškodb travne ruše in vijak rezila, da namestite rezilo tako, da zavihek gleda proti rezalni enoti.

  7. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom od 115 do 149 N∙m.

  Pregled časa zaustavljanja rezil

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte čas zaustavljanja rezil.
 • Rezila rezalne enote se morajo ustaviti v 7 sekundah po izklopu rezalnih enot.

  Note: Rezalne enote morate spustiti na čisto mesto na travni ruši ali trdno podlago, da se izognete izmetu prahu in ostankov.

  Da preverite čas zaustavljanja, naj pomočnik stoji vsaj 6 metrov stran od rezalne enote in opazuje rezila na eni od rezalnih enot. Ugasnite vrteče se rezalne enote in zabeležite čas, ki je potreben, da se lopatice popolnoma ustavijo. Če je zabeleženi čas daljši od 7 sekund, je treba nastaviti zavorni ventil; stopite v stik s pooblaščenim distributerjem za izdelke Toro, ki vam bo pomagal pri nastavitvi.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Priprava stroja za shranjevanje

  Important: Za čiščenje stroja ne uporabljajte somornice ali filtrirane morske vode.

  Priprava vlečne enote

  1. Temeljito očistite vlečno enoto, rezalne enote in motor.

  2. Preverite tlak v pnevmatikah, glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

  3. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni in jih zategnite, če je treba.

  4. Namažite vse mazalke in tečajna mesta z mastjo. Obrišite morebitno odvečno mazivo.

  5. Opraskane, oluščene ali zarjavele dele laka narahlo obrusite in prebarvajte s korekturnim lakom. Popravite vse udrtine v kovinskih delih karoserije.

  6. Servisiranje akumulatorja in kablov opravite, kot je opisano v nadaljevanju:

   1. Odstranite priključne sponke akumulatorja s priključnih nastavkov akumulatorja.

    Note: Vedno odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Vedno priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

   2. Očistite akumulator, priključne sponke in priključne nastavke z žično krtačo in raztopino sode bikarbone.

   3. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke kabla in priključne nastavke akumulatorja z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde zaščitne plasti (številka dela 505-47) ali vazelinom.

   4. Akumulator počasi polnite vsakih 60 dni za 24 ur, da preprečite sulfatizacijo svinca v akumulatorju.

  Priprava motorja

  1. Izpustite motorno olje iz oljne kadi in namestite izpustni čep.

  2. Odstranite in zavrzite oljni filter. Namestite nov oljni filter.

  3. V posodo za olje dolijte predpisano količino motornega olja.

  4. Obrnite ključ v stikalu za vžig v položaj VKLOP, zaženite motor in ga 2 minuti pustite v prostem teku.

  5. Obrnite ključ v stikalu za vžig v položaj IZKLOP.

  6. Temeljito izpraznite vse gorivo iz rezervoarja za gorivo, cevi in sklopa filtra za gorivo in izločevalnika vode.

  7. Rezervoar za gorivo splaknite s svežim, čistim dizelskim gorivom.

  8. Pritrdite vse priključke sistema za gorivo.

  9. Temeljito očistite in servisirajte sklop zračnega filtra.

  10. Zatesnite dovod zračnega filtra in izpušni odvod z vodoodpornim trakom.

  11. Preverite zaščito proti zmrzovanju in jo po potrebi dodajte glede na pričakovano najnižjo temperaturo na vašem območju.

  Shranjevanje rezalnih enot

  Če je rezalna enota določen čas ločena od vlečne enote, namestite na vrh vretena čep za vreteno, s čimer vreteno zaščitite pred prahom in vodo.