Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g259591

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395 (när du har slutfört monteringsförfarandet) och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Motoremissionscertifiering

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final och stage 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

CE-maskiner

decal133-2931
decal136-3723

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Förbereda maskinen

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 3. Kontrollera däcktrycket före användning. Se Kontrollera däckens lufttryck.

  Note: Däcken levereras med förhöjt tryck. Justera däcktrycket innan du använder maskinen.

 4. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

 5. Smörj maskinen. Se Smörja lager och bussningar.

  Important: Om du inte smörjer maskinen på rätt sätt kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

 6. Öppna motorhuven och kontrollera kylvätskenivån. Se Kontrollera kylvätskenivån.

 7. Kontrollera motoroljenivån och stäng och lås motorhuven. Se Kontrollera nivån för motorolja.

  Note: Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras före och efter att motorn startas för första gången.

Justera reglagearmens position

Du kan justera reglagearmens läge så att det blir bekvämt för dig.

 1. Lossa de två bultar som håller fast reglagearmen på fästkonsolen (Figur 3).

  g004152
 2. Vrid reglagearmen till önskat läge och dra åt de två bultarna.

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Höger främre slangstyrning1
Vänster främre slangstyrning1

Förbereda maskinen

 1. Demontera cylindermotorerna från transportfästena.

 2. Demontera transportfästena och kasta dem.

 3. Vid varje klippenhetslyftarm ska du ta bort hjulsprinten som fäster locket på lyftarmens svängok och ta bort locket (Figur 4).

  g003975

Förbereda klippenheterna

 1. Ta ut klippenheterna ur kartongerna.

 2. Montera och justera dem i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

 3. Se till att motvikten (Figur 5) har monterats på rätt sida av klippenheten enligt beskrivningen i klippenheternas bruksanvisning.

  g003320

Ställa in gräsutjämningsfjädern och montera slangstyrningen

Klippenheter 4
g375671
 1. Om hårnålssprinten är monterad i det bakre hålet på utjämningsfjäderstången ska du ta bort hårnålssprinten och föra in den i hålet bredvid fästet (Figur 7).

  g375689
 2. Ta bort de två flänslåsmuttrarna (⅜ tum) och de två vagnsskruvarna (⅜ x 1 ¼ tum) som håller fast gräsutjämningsfästet på klippenhetens ram (Figur 8).

  g375690
 3. Ta bort flänslåsmuttern (⅜ tum) som håller fast gräsutjämningsfjäderns huvudskruv på bärramens högra flik och ta bort utjämningsfjädern från klippenheten (Figur 9).

  Note: Ta inte bort den räfflade flänsmuttern från huvudskruven.

  g375691
 4. Montera gräsutjämningsfjäderns huvudskruv på bärramens högra flik (Figur 10) med flänslåsmuttern (⅜ tum).

  g375694
 5. Rikta in den vänstra slangstyrningens tappar mot hålen i klippenhetens ram och gräsutjämningsfästet (Figur 11).

  Note: Slangstyrningens stödögla ska vara riktad mot maskinens mittlinje.

  g375687
 6. Montera slangstyrningen och gräsutjämningsfästet på klippenhetens ram med de två flänslåsmuttrarna (⅜ tum).

 7. Dra åt låsmuttrarna och skruvarna till 37–45 Nm.

Montera slangstyrningen

Klippenheter 5
g375672
 1. Om hårnålssprinten är monterad i det bakre hålet på utjämningsfjäderstången ska du ta bort hårnålssprinten och föra in den i hålet bredvid fästet (Figur 12).

  g375689
 2. Ta bort de två flänslåsmuttrarna (⅜ tum) och de två vagnsskruvarna (⅜ x 1 ¼ tum) som håller fast gräsutjämningsfästet på klippenhetens ram (Figur 14).

  g375690
 3. Rikta in den högra slangstyrningens tappar mot hålen i klippenhetens ram och gräsutjämningsfästet (Figur 15).

  Note: Se till att slangstyrningens stödögla är riktad mot maskinens mittlinje.

  g375688
 4. Montera slangstyrningen och gräsutjämningsfästet på klippenhetens ram med de två flänslåsmuttrarna (⅜ tum).

 5. Dra åt låsmuttrarna till 37–45 Nm.

Ställa in gräsutjämningsfjädern

Klippenhet 2
g379514
 1. Om hårnålssprinten är monterad i det bakre hålet på utjämningsfjäderstången ska du ta bort hårnålssprinten och föra in den i hålet bredvid fästet (Figur 17).

  g375689
 2. Ta bort de två flänslåsmuttrarna (⅜ tum) och de två vagnsskruvarna (⅜ x 1 ¼ tum) som håller fast gräsutjämningsfästet på klippenhetens ram (Figur 18).

  g375690
 3. Ta bort flänslåsmuttern (⅜ tum) som håller fast gräsutjämningsfjäderns huvudskruv på bärramens högra flik och ta bort utjämningsfjädern från klippenheten (Figur 19).

  Note: Ta inte bort den räfflade flänsmuttern från huvudskruven.

  g375691
 4. Montera gräsutjämningsfjäderns huvudskruv på bärramens högra flik (Figur 20) med flänslåsmuttern (⅜ tum).

  g375694
 5. Rikta in hålen i gräsutjämningsfästet mot hålen i klippenhetens ram (Figur 21).

  Note: Slangstyrningens stödögla ska vara riktad mot maskinens mittlinje.

  g378789
 6. Fäst gräsutjämningsfästet vid klipparenhetens ram med två vagnsskruvar (⅜ x 1 ¼ tum) och två flänslåsmuttrar (⅜ tum).

 7. Dra åt låsmuttrarna och skruvarna till 37–45 Nm.

Montera stödet

På varje klippenhet ska du fästa stödet i kedjefästet med låsstiftet (Figur 22).

g004144

Rikta in de främre klippenheterna mot lyftarmarna

 1. Skjut in en klippenhet under lyftarmen (Figur 23).

  g375274
 2. Fäst lyftarmens ok på bärramens axel.

 3. Montera locket på svängarmsaxeln och rikta in hålen i bärramens axel, svängarmsaxeln och locket.

 4. Fäst locket och bärramens axel på lyftarmens ok med hjälp av låsstiftet.

  Låsa klippenhetens svängtapp för att klippa gräs på en sluttning – lås klippenhetens svängtappar för att förhindra att klippenheterna roterar nedåt när du klipper på ett krön. Använd hålet i lyftarmens svängaxel (Figur 24) för att låsa klippenheten. Använd skåran för att styra klippenheten.

  g375251

Montera de bakre klippenheterna på lyftarmarna

Klippenheter som är inställda på en klipphöjd på 1,2 cm eller högre
 1. Skjut in en klippenhet under lyftarmen (Figur 25).

  g375252
 2. Fäst lyftarmens ok på bärramens axel.

 3. Montera locket på svängarmsaxeln och rikta in hålen i bärramens axel, svängarmsaxeln och locket.

 4. Fäst svängarmsaxeln och locket på bärramens axel med låsstiftet.

  Låsa klippenhetens svängtapp för att klippa gräs på en sluttning – lås klippenhetens svängtappar för att förhindra att klippenheterna roterar nedåt när du klipper på ett krön. Använd hålet i lyftarmens svängaxel (Figur 25) för att låsa klippenheten. Använd skåran för att styra klippenheten.

  g375251
 5. Upprepa steg 1 och 2 för den andra bakre klippenheten.

Montera de bakre klippenheterna på lyftarmarna

Klippenheter som är inställda på en klipphöjd på 1,2 cm eller lägre
 1. Ta bort hjulsprinten och brickan som håller fast lyftarmens svängaxel på lyftarmen, och dra ut svängaxeln ur lyftarmen (Figur 27).

  g375236
 2. Montera lyftarmens ok på bärramens axel (Figur 28).

  g375237
 3. Montera locket på svängarmsaxeln och rikta in hålen i bärramens axel, svängarmsaxeln och locket.

 4. Fäst svängarmsaxeln och locket på bärramens axel med låsstiftet.

  Låsa klippenhetens svängtapp för att klippa gräs på en sluttning – lås klippenhetens svängtappar för att förhindra att klippenheterna roterar nedåt när du klipper på ett krön. Använd hålet i lyftarmens svängaxel (Figur 29) för att låsa klippenheten. Använd skåran för att styra klippenheten.

  g375251
 5. Skjut in en klippenhet under lyftarmen (Figur 30).

  g375239
 6. För in lyftarmens axel i lyftarmen och fäst axeln vid armen med hjulsprinten och brickan.

 7. Upprepa steg 1 till 6 för den andra bakre klippenheten.

Montera klippenhetens lyftarmskedjor

Fäst lyftarmens kedja på kedjefästet med låsstiftet (Figur 31).

Note: Använd så många kedjelänkar som rekommenderas i bruksanvisningen till klippenheterna.

g003948

Montera cylindermotorerna

 1. Stryk på rent fett på cylindermotorns räfflade axel.

 2. Olja in cylindermotorns o-ring och montera den på motorflänsen.

 3. Montera motorn genom att vrida den medurs så att motorflänsarna går fria från skruvarna (Figur 32).

  g004127
 4. Vrid motorn moturs så att skruvarna omges av flänsarna, och dra sedan åt skruvarna.

  Important: Se till att cylindermotorns slangar inte är vridna, har snott sig eller att de kan komma i kläm.

 5. Dra åt skruvarna till 37–45 Nm.

Använda klippenhetens stöd

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhetens stöd1

När du behöver välta klippenheten för att få tillgång till understålet eller cylindern, ska du lägga klippenhetens bakdel på stödet så att inte muttrarna på bakre delen av underknivstångens justerskruvar vilar mot arbetsytan (Figur 33).

g003985

Fäst stödet i kedjefästet med låsstiftet (Figur 34).

g004144

Montera CE-motorhuvslåset

Delar som behövs till detta steg:

Motorhuvslås, tätning och kontramutter1
Bricka1
 1. Frigör och öppna motorhuven.

 2. Ta bort den gummihylsa som sitter i hålet på motorhuvens vänstra sida (Figur 35).

  g004143
 3. Kontrollera att tätningen är monterad på motorhuvslåset (Figur 36).

  g375326
 4. Ta bort muttern från låset.

 5. För in spärrens krokände genom hålet i motorhuven, från huvens utsida.

  Note: Tätningen är riktad mot motorhuvens utsida.

 6. Fäst låset på motorhuven med brickan och muttern, på huvens insida.

 7. Stäng motorhuven och använd den medföljande nyckeln till motorhuvsspärren för att kontrollera att låskroken greppar i haken på ramen när den är låst.

Fästa CE-dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

CE-dekal1
Dekal med uppgift om tillverkningsår1
Varningsdekal1

Fästa CE-dekalen

 1. Använd tvättsprit och en ren trasa för att rengöra området på motorhuven bredvid motorhuvslåset och låt sedan motorhuven torka. (Figur 37).

  g375553
 2. Ta bort skyddet från CE-dekalen.

 3. Fäst dekalen på motorhuven.

Fästa dekalen för tillverkningsår

 1. Använd tvättsprit och en ren trasa för att rengöra golvfästet bredvid serienummerplåten och låt sedan fästet torka (Figur 38).

  g375554
 2. Ta bort skyddet från dekalen för tillverkningsår.

 3. Fäst dekalen på golvfästet.

Fäst CE-varningsdekalen

 1. Använd tvättsprit och en ren trasa för att rengöra ytan på varningsdekal 133-2930 och låt sedan dekalen torka (Figur 39).

  g375338
 2. Ta bort skyddet från CE-varningsdekalen.

 3. Fäst CE-varningsdekalen över dekal 133-2930.

Produktöversikt

g216864

Gaspedal

Med gaspedalen (Figur 41) kan du reglera körningen framåt och bakåt. Tryck på pedalens översta del för att köra maskinen framåt och på dess nedre del för att backa. Hastigheten varierar beroende på hur långt du trampar ned pedalen. Om du inte har någon last och vill köra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det SNABBA LäGET.

Du stannar maskinen genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget.

g003955

Spak för klippning/transport

Använd spaken för klippning/transport (Figur 41) för att ställa in maskinen i KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE. För spaken framåt för att ställa in KLIPPLäGE och bakåt för TRANSPORTLäGE.

Note: Det går inte att sänka klippenheterna när spaken för klippning/transport har satts i TRANSPORTLäGE.

Klipphastighetsbegränsare

När klipphastighetsbegränsaren (Figur 41) vrids uppåt/framåt reglerar den klipphastigheten och gör så att klippenheterna kan kopplas in. Varje distansbricka justerar klipphastigheten med 0,8 km/h. Ju fler distansbrickor du sätter på bulten, desto långsammare går maskinen. För klipphastighetsbegränsaren bakåt för att köra med maximal transporthastighet.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen för att stanna maskinen (Figur 41).

Parkeringsbroms

Om du vill koppla in parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den (Figur 41). Frigör parkeringsbromsen genom att trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren lossnar.

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen (Figur 41) och dra ratten mot dig så att du sitter bekvämt, och sedan släppa upp pedalen.

Motorvarvtalsbrytare

Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten (Figur 42). Om du trycker kort på knappen kan du ändra motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryckt går maskinen automatiskt till hög eller låg tomgång, beroende på vilken ände av knappen du trycker in.

g021208

Reglagespak för höjning/sänkning av klippenheterna

Denna spak (Figur 42) höjer och sänker klippenheterna, och du använder spaken för att starta och stoppa klippenheterna när klipp-/transportspaken är i KLIPPLäGE och brytaren för inkoppling/urkoppling är i INKOPPLINGSLäGE. Du kan inte sänka klippenheterna när spaken för klippning/transport har satts i TRANSPORTLäGE.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 42) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftsstatus, diagnosinformation och övrig information om maskinen (Figur 42).

Brytare för inkoppling/urkoppling

Använd brytaren för inkoppling/urkoppling (Figur 42) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna.

Strålkastaromkopplare

Vrid omkopplaren nedåt för att tända strålkastarna (Figur 42).

Slipningsspakar

Använd slipningsspakarna tillsammans med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna för att slipa cylindrarna (Figur 43).

g021209

Kraftuttag

Eluttaget är en 12 volts strömkälla för elektroniska apparater (Figur 44).

g004133

Sätesreglage

g003954

Säteslägesspak

Dra i säteslägesspaken (Figur 45) för att flytta sätet framåt och bakåt. Släpp spaken för att låsa sätet i ett läge.

Viktjusteringsreglage

Vrid viktjusteringsreglaget tills din vikt visas i fönstret för viktmätaren.

Höjdjusteringsreglage

Vrid höjdjusteringsreglaget för att ändra sätets höjd.

Använda LCD-skärmen InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 46). En startskärm och en huvudinformationsskärm visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startskärmen och huvudinformationsskärmen närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänsterknapp, menyåtkomst/bakåt-knapp – tryck på den här knappen om du vill komma till InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som du använder.

 • Mittenknapp – tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – tryck på den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

GraphicÅterstående timmar före service
GraphicÅterställ antalet servicetimmar Graphic
SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal (varv/minut)
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicBränslenivå
GraphicStationär regenerering krävs.
GraphicGlödstiften har aktiverats
GraphicHöj klippenheterna.
GraphicSänk klippenheterna.
GraphicSitt på sätet.
GraphicParkeringsbromsen ligger i.
GraphicHögt läge (transport).
GraphicNeutralläge
GraphicLågt läge (klippning).
GraphicKylvätsketemperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (hög)
GraphicKraftuttaget (PTO) är inkopplat.
GraphicEj tillåtet
GraphicStarta motorn.
GraphicStäng av motorn.
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicKlippenheterna sänks.
GraphicKlippenheterna höjs.
GraphicPIN-kod
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicBrytare
GraphicSläpp brytaren.
GraphicÄndra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicSätt maskinen i neutralläge.
GraphicMotorstart nekas.
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm.
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret – mer information finns i Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.
GraphicRegenereringsförfrågan om återställning-standby
Förfrågan om parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering
GraphicEn parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering pågår.
GraphicHög avgastemperatur
GraphicFel i Nox-kontrolldiagnos. Kör tillbaka maskinen till verkstaden och kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare (programvaruversion U eller senare).
GraphicKraftuttaget är inaktiverat.
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen.

Graphic Endast tillgänglig med PIN-kod

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och den information som finns där.
ServiceInnehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikVisar statusen för alla brytare, givare och styruteffekt på maskinen. Du kan använda den här menyn för att felsöka vissa problem, eftersom den snabbt visar vilka maskinreglage som är på respektive av.
InställningarGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen
OmGer information om maskinens modellnummer, serienummer och programversion
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och kraftuttaget har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och när det är dags för service
AntalAnger hur många starter, cykler för klippenheter/kraftuttag samt ändringar av fläktens blåsriktning som maskinen har genomgått
DPF-regenereringAlternativ för regenerering av dieselpartikelfiltret och undermenyer för det
Inhibit Regen (spärra regenerering)Används för att styra återställningsregenerering
Parked Regen (parkerad regenerering)Används för att starta en parkerad regenerering
Last Regen (senaste regenereringen)Anger antal timmar sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen
Recover Regen (återhämtningsregenerering)Används för att starta en återhämtningsregenerering
AntalAnger händelser som maskinen har genomgått
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Cutting UnitsAnger indata, kvalificerare och utdata för höjning och sänkning av klippenheterna.
Hi/Low RangeAnger indata, kvalificerare och utdata för körning i transportläge.
PTOAnger indata, kvalificerare och utdata för aktivering av kraftuttagskretsen.
Engine RunAnger indata, kvalificerare och utdata för start av motorn.
BacklapAnger indata, kvalificerare och utdata för hantering av slipningsfunktionen.
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr enheterna som används på InfoCenter. Menyalternativen är brittiska standardenheter eller metriska.
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*.
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka.
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast.
Cylinderhastighet för främre slipningsspakStyr hastigheten hos de främre cylindrarna i slipningsläge.
Cylinderhastighet för bakre slipningsspakStyr hastigheten hos de bakre cylindrarna i slipningsläge.
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
Auto. tomgång GraphicStyr den tid det tar innan motorn går på låg tomgång när maskinen inte används.
Antal knivar GraphicStyr antalet knivar på cylindern för cylinderhastighet.
Klipphast. GraphicStyr markhastigheten för bestämning av cylinderhastigheten.
Klipphöjd GraphicStyr klipphöjden för bestämning av cylinderhastigheten.
Varvtal för främre cylinder GraphicVisar de främre cylindrarnas beräknade hastighet. Cylindrarna kan också justeras manuellt.
Varvtal för bakre cylinder GraphicVisar de bakre cylindrarnas beräknade hastighet. Cylindrarna kan också justeras manuellt.

* Endast text som är riktad till föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas på det valda språket, men menyobjekten är på engelska.

Graphic Låst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer.
Art.nrVisar maskinens artikelnummer.
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten.
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter.
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss.

Låsta menyer

Det finns inställningar för driftskonfigurering som kan justeras under inställningsmenyn i InfoCenter. Använd den låsta menyn för att spärra dessa inställningar.

Note: Den initiala lösenordskoden har programmerats av återförsäljaren vid leverans.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 47).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 48A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 48B och Figur 48C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 48D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan se och ändra på inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Ställa in automatisk tomgång

 1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Ställa in antal knivar

 1. Bläddra till Antal knivar på inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra mellan cylindrar med 5, 8 och 11 knivar.

Ställa in klipphastigheten

 1. Bläddra till Klipphast. på inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att välja klipphastighet.

 3. Välj lämplig klipphastighet för gaspedalens mekaniska klipphastighetsbegränsare med hjälp av mitten- och högerknappen.

 4. Avsluta och spara klipphastighetsinställningen genom att trycka på vänsterknappen.

Ställa in klipphöjden

 1. Bläddra till Klipphöjd på inställningsmenyn.

 2. Välj Klipphöjd genom att trycka på högerknappen.

 3. Välj lämplig klipphöjdsinställning med hjälp av mitten- och högerknappen. (Om den exakta inställningen inte visas väljer du närmaste klipphöjdsinställning i listan som visas).

 4. Avsluta och spara klipphöjdsinställningen genom att trycka på vänsterknappen.

Ställa in de främre och bakre cylindrarnas hastighet

Hastigheten för de främre och bakre cylindrarna beräknas utifrån den information om antal knivar, klipphastighet och klipphöjd som anges i InfoCenter, men inställningen kan även ändras manuellt och därmed anpassas till olika klippförhållanden.

 1. Ändra inställningarna för cylinderhastighet genom att bläddra till varvtalet för främre cylinder och/eller bakre cylinder.

 2. Ändra värdet för cylinderhastighet genom att trycka på högerknappen. När hastighetsinställningen har ändrats visas det värde som har beräknats utifrån angiven information om antal knivar, klipphastighet och klipphöjd på displayen tillsammans med det nya värdet.

Ställa in timern för Dags för service

Detta nollställer timmarna till service efter att en planerad underhållsåtgärd har utförts.

 1. I inställningsmenyn bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med mittknappen och trycker sedan på den högra knappen.

 2. Ange PIN-koden. Se ”Åtkomst till låsta menyer” i maskinens bruksanvisning.

 3. Gå in på TIMMAR i servicemenyn.

 4. Bläddra nedåt till servicesymbolen Graphic.

  Note: Om det är dags för service just nu visar den första ikonen NU.

 5. Under den första ikonen visas serviceintervallet Graphic (tidsintervall, t.ex. 250, 500 osv.)

  Note: Serviceintervall är ett låst menyalternativ.

 6. Markera serviceintervallet och tryck på höger knapp.

 7. När den nya rutan visas bekräftar du frågan ÄR DU SäKER På ATT DU VILL åTERSTäLLA ANTALET SERVICETIMMAR?

 8. Välj JA (mittknappen) eller NEJ (vänster knapp).

 9. När du har valt JA kommer intervallrutan att rensas och du tas tillbaka till valen under Servicetimmar.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Transportbredd

233 cm

Klippbredd

254 cm

Längd

282 cm

Höjd

160 cm

Vikt (inklusive vätskor och klippenheter med åtta knivar monterade)

1420 kg

Motor

Yanmar 43 hk

Bränsletankskapacitet

53 liter

Transporthastighet

0–16 km/h

Klipphastighet

0–13 km/h

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på ett plant underlag.

  • Lossa och sänk ned klippenheterna.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

53 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Gör rent runt tanklocket med en ren trasa.

 3. Ta bort locket från bränsletanken (Figur 49).

  g021210
 4. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant.

 5. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt när du har fyllt på tanken.

  Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minimerar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Utföra dagligt underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Important: Om du upptäcker vid kontroll att någon av maskinens säkerhetsbrytare inte fungerar ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Förbereda maskinen

  1. Kör maskinen sakta till ett öppet område.

  2. Sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

  Kontrollera gaspedalens startförregling

  1. Sitt på förarsätet.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Sätt kraftuttagsbrytaren på det URKOPPLADE läget.

  4. Tryck ned gaspedalen.

  5. Vrid nyckeln till STARTLäGET.

   Note: Startmotorn ska inte kunna starta motorn med gaspedalen nedtryckt.

  Kontrollera kraftuttagets startspärr

  1. Sätt dig i förarsätet.

  2. Sätt kraftuttagsbrytaren på det INKOPPLADE läget.

  3. Starta motorn.

   Note: Motorn får inte starta med kraftuttagsbrytaren i det INKOPPLADE läget.

  Kontrollera kraftuttagets körspärr

  1. Sätt dig i förarsätet.

  2. Sätt kraftuttagsbrytaren på det URKOPPLADE läget.

  3. Starta motorn.

  4. Res dig från sätet.

  5. Sätt kraftuttagsbrytaren på det INKOPPLADE läget.

   Note: Kraftuttaget ska inte köras när du inte sitter på förarsätet.

  Kontrollera parkeringsbromsen och gaspedalens driftförregling

  1. Sitt på förarsätet.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Sätt kraftuttagsbrytaren på det URKOPPLADE läget.

  4. Ha inte foten på gaspedalen.

  5. Starta motorn.

  6. Tryck ned gaspedalen.

   Note: Motorn ska stängas av om parkeringsbromsen är i samtidigt som gaspedalen trycks ned.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Lossa och sänk ned klippenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Läs anvisningarna nedan innan du använder maskinen på en sluttning. Innan du använder maskinen ska du utvärdera förhållandena på arbetsplatsen för att fastställa om maskinen kan användas under sådana förhållanden. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

   • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

   • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

   • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

   • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning.

   • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

   • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

   • Håll om möjligt klippenheterna nedsänkta mot marken när du kör i sluttningar. Maskinen kan bli ostadig om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar.

  Starta motorn

  Important: Bränslesystemet kommer automatiskt att avluftas i följande fall:

  • Du startar en ny maskin för första gången.

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Sitt på sätet, håll foten borta från gaspedalen så att den är i NEUTRALLäGET, lägg i parkeringsbromsen, sätt motorhastighetsknappen i MELLANLäGET och se till så att brytaren för inkoppling/urkoppling är i det URKOPPLADE läget.

  2. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i NEUTRALLäGET.

  3. Vrid nyckeln till KöRLäGET.

  4. Vrid nyckeln till STARTLäGET när glödstiftsindikatorn slocknar. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET. Låt motorn bli varm (utan belastning) och flytta sedan gasreglaget till önskad position.

  Indikator för hydraulfilterblockering

  Hydraulsystemet är utrustat med en indikator för hydraulfilterblockering (Figur 50). Kontrollera indikatorn vid driftstemperatur när motorn är igång. Den bör befinna sig i det gröna området. Byt ut hydraulfiltren om indikatorn befinner sig i det röda området.

  g004132

  Stänga av motorn

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, sätt motorhastighetsknappen i läget för låg tomgång och låt motorn sänka farten till låg tomgång.

  2. Vrid nyckeln till AV-läget och ta ut den ur tändningslåset.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet och placera den utanför klippområdet när du börjar klippa.

  2. Kontrollera att kraftuttagsbrytaren är i det URKOPPLADE läget.

  3. Flytta klipphastighetsbegränsarens spak framåt.

  4. Tryck på gasreglagebrytaren för att ställa in motorns varvtal på HöG TOMGåNG.

  5. Använd styrspaken för att sänka ned klippenheterna till marken.

  6. Tryck på kraftuttagsbrytaren för att förbereda klippenheterna för drift.

  7. Använd styrspaken för att höja upp klippenheterna från marken.

  8. Börja köra maskinen mot klippområdet och sänk ned klippenheterna.

   Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  9. När du är klar med klippsträckan använder du styrspaken för att höja upp klippenheterna.

  10. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Justera gräsutjämningsfjädern

  Gräsutjämningsfjädern (Figur 51) flyttar vikt från den främre till den bakre rullen. Detta hjälper till att minska förekomsten av det vågformade mönster i gräsmattan som kallas för ”ondulering” eller ”bobbing”.

  Important: Justera fjädern med klippenheten monterad på traktorenheten, riktad rakt fram och nedsänkt till verkstadsgolvet.

  1. Se till att hårnålssprinten sitter i det bakre hålet på fjäderstången (Figur 51).

   Note: Vid service av klippenheten flyttar du hårnålssprinten till fjäderstångshålet bredvid gräsutjämningsfjädern.

   g003863
  2. Dra åt sexkantsmuttrarna på fjäderstångens främre ände tills fjäderns sammanpressade längd är 15,9 cm, se Figur 51.

   Note: Förkorta fjäderns längd med 13 mm om du ska använda maskinen i ojämn terräng. Detta medför en något minskad kontakt med marken.

   Note: Gräsutjämningsinställningen måste ställas in igen om klipphöjdsinställningen eller klippintensitetsinställningen ändras.

  Justera lyftarmens motvikt

  Bakre klippenheter

  Var försiktig

  Fjädrarna är spända och kan orsaka personskada.

  Var försiktig när du justerar fjädrarna.

  Du kan justera motviktskraften på de bakre klippenheterna för att kompensera för olika gräsförhållanden och bibehålla en jämn klipphöjd i områden där marken är ojämn eller där det finns mycket torrt gräs.

  Du justerar motviktskraften för varje torsionsfjäder till 1 av 4 nivåer. För varje nivå ökar eller minskar motviktskraften på klippenheten med 2,3 kg. Du kan placera fjädrarna på baksidan av det första fjäderdonet för att ta bort all motvikt (fjärde läget).

  Note: För att ta bort all motviktskraft placerar du torsionsfjäderns långa skaft ovanför ansatstappen.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. För in den långa änden av motviktsfjädern i ett rör eller liknande objekt och vrid fjädern runt ansatstappen till det önskade läget (Figur 52).

   g375585
  3. Upprepa steg 1 och 2 på den andra motviktsfjädern.

  Justera lyftarmens vändläge

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Lyftarmsbrytaren sitter under hydraultanken och på insidan av lyftarmen hos klippenhet nr 5 (Figur 31).

   g375697
  3. Lossa kontramuttern som håller fast lyftarmsbrytaren på brytarplattan (Figur 54).

   g375696
  4. Justera lyftarmsbrytaren på följande sätt:

   • För att öka lyftarmens vändhöjd flyttar du brytaren nedåt.

   • För att minska lyftarmens vändhöjd flyttar du brytaren uppåt.

  5. Dra åt kontramuttern.

  Ställa in cylinderhastigheten

  Justera cylinderhastigheten enligt följande för att uppnå en jämn och hög klippkvalitet och ett enhetligt klippresultat:

  1. Beräkna lämplig cylinderhastighet genom att ange antal knivar, klipphastighet och klipphöjd på inställningsmenyn i InfoCenter.

  2. Om det krävs fler justeringar bläddrar du till inställningarna för varvtal för främre cylinder och/eller bakre cylinder på inställningsmenyn.

  3. Ändra värdet för cylinderhastighet genom att trycka på högerknappen.

   Note: När du ändrar hastighetsinställningen visas det värde som har beräknats utifrån angiven information om antal knivar, klipphastighet och klipphöjd fortfarande på displayen, tillsammans med det nya värdet.

   Note: Du kan behöva öka eller minska cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållandena.

  g031995
  g031996

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som visar om ett funktionsfel upptäcks i maskinen. Diagnoslampan sitter i InfoCenter, ovanför displayskärmen (Figur 57). När maskinen fungerar som den ska och tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA LäGET/KöRLäGET tänds diagnoslampan kort, vilket indikerar att lampan fungerar korrekt. När ett informationsmeddelande visas tänds lampan. När ett felmeddelande visas blinkar lampan tills felet har åtgärdats.

  g021272

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket i dieselpartikelfiltret är för högt eller en återställningsregenerering inte har gjorts på 100 timmar visar motorns dator när en återställningsregenerering pågår via InfoCenter.

  • Låt processen för återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal (full gas) producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden ansamlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska har ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett motorfel för att ange att det ansamlats aska i dieselpartikelfiltret.

  • Felmeddelandena anger att det är dags att serva dieselpartikelfiltret.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåFelkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta moment + 200 varv/min.Datorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastning• InfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering bearbetar dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar till följd av låga motorvarvtal och låg motorbelastning, eller efter det att datorn har upptäckt att dieselpartikelfiltret är tilltäppt av sot• InfoCenter visar inte en symbol som anger stödregenerering.
  • Under stödregenereringen justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar var 100:e timme• När symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Inträffar även efter stödregenereringen utifall att datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligt
   • Under återställningsregenerering justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradInträffar till följd av att datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltret som orsakats av att sot har ansamlats• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 188 visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Inträffar även till följd av att föraren startar en parkerad regenerering
  Kan inträffa till följd av att du har ställt in att återställningsregenerering ska spärras i InfoCenter och sedan har fortsatt använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats när dieselpartikelfiltret redan behöver en återställningsregenerering• Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återhämtningsregenerering.
  Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja• En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
   • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  ÅterställningInträffar till följd av att föraren har ignorerat förfrågningarna om parkerad regenerering och fortsatt att använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats i dieselpartikelfiltret• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 190 visas i InfoCenter har en återhämtningsregenerering begärts.
  • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  1. Gå till servicemenyn och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet DPF-REGENERERING (Figur 63).

   g227667
  2. Välj alternativet DPF-regenerering genom att trycka på högerknappen (Figur 63).

  Timmar sedan senaste regenereringen utfördes

  Gå till menyn för DPF-regenerering och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet LAST REGEN (Figur 64).

  Använd fältet LAST REGEN för att avgöra hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  g224693

  Menyn för tekniker

  Important: Av praktiska skäl är det möjligt att välja att utföra en parkerad regenerering innan sotnivån når 100 %, förutsatt att motorn har gått i mer än 50 timmar sedan den senaste genomförda parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  Använd menyn för tekniker för att se den aktuella statusen för reglaget för motorregenerering och den angivna sotnivån.

  Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet TECHNICIAN och tryck på den högra knappen för att välja alternativet för tekniker (Figur 65).

  g227348
  • Använd tabellen över dieselpartikelfiltrets drift för att se den aktuella statusen för dieselpartikelfiltrets drift (Figur 66).

   g227360

    

   Tabell över dieselpartikelfiltrets drift

   StatusBeskrivning
   NormalDieselpartikelfiltret är i normalt driftläge – passiv regenerering.
   Assist Regen (stödregenerering)Motorns dator utför en stödregenerering.
   Reset Stby (standby för återställning)Motorns dator försöker att utföra en återställningsregenerering, men något av följande villkor förhindrar regenereringen:Inställningen för att spärra regenerering är inställd på På.
   Avgastemperaturen är för låg för regenerering.
   Reset Regen (återställningsregenerering)Motorns dator utför en återställningsregenerering.
   Parked Stby (standby för parkerad regenerering)Motorns dator begär att du utför en parkerad regenerering.
   Parked Regen (parkerad regenerering)Du har initierat en regenereringsbegäran och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
   Recov. (återhämtning) StbyMotorns dator begär att du utför en återhämtningsregenerering.
   Recov. (återhämtning) RegenDu har initierat en begäran för återhämtningsregenerering och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
  • Se hur hög sotnivån är, beräknat som den procentuella andelen sot i dieselpartikelfiltret (Figur 67). Se tabellen över sotnivån.

   Note: Sotnivån varierar när maskinen används och DPF-regenerering utförs.

   g227359

   Tabell över sotnivån

   Viktiga sotnivåvärdenRegenereringsstatus
   0 till 5 %Minimiläge för sotnivån
   78 %Motorns dator utför en stödregenerering.
   100 %Motorns dator begär automatiskt en parkerad regenerering.
   122 %Motorns dator begär automatiskt en återhämtningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  DPF-stödregenerering

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  Återställningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  g224417
  • Symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter (Figur 68).

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

   Important: Symbolen för hög avgastemperatur visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • När så är möjligt bör du inte stänga av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: När så är möjligt ska du låta maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

  Regelbunden återställningsregenerering

  Om motorn inte har genomgått en parkerad regenerering eller återställnings- och återhämtningsregenerering under de senaste 100 timmarna av användning kommer motorn att försöka utföra en återställningsregenerering.

  Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering)

  Endast återställningsregenerering

  Note: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visar InfoCenter MEDDELANDE NR 185 (Figur 69) var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

  g224692

  En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om du använder maskinen i närheten av träd, buskar, högt gräs eller andra temperaturkänsliga växter eller material kan du använda inställningen Inhibit Regen för att hindra motorns dator från att utföra en återställningsregenerering.

  Important: När du stänger av motorn och startar den igen återgår inställningarna för Inhibit Regen automatiskt till AV.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet INHIBIT REGEN och tryck på högerknappen för att välja alternativet Inhibit Regen (Figur 70).

   g227304
  2. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen för spärra regenerering från På till Av (Figur 70) eller från Av till På (Figur 71).

   g224691

  Godkänna en återställningsregenerering

  InfoCenter visar symbolen för hög avgastemperatur Graphic när återställningsregenereringen pågår.

  Note: Om INHIBIT REGEN är inställd på På visas MEDDELANDE NR 185 (Figur 72) i InfoCenter. Tryck på knapp 3 för att ställa in inställningarna för spärra regenerering på AV och fortsätta med återställningsregenereringen.

  g224394

  Note: Om motorns avgastemperatur är för låg visas MEDDELANDE NR 186 (Figur 73) i InfoCenter för att informera dig om att köra motorn på full gas (hög tomgång).

  g224395

  Note: När återställningsregenereringen har slutförts försvinner symbolen för hög avgastemperatur Graphic från InfoCenter-skärmen.

  Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  • När motorns dator begär antingen en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering visas symbolen för regenereringsförfrågan (Figur 74) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utför inte en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering automatiskt, utan du måste köra regenereringen via InfoCenter.

  Meddelanden om parkerad regenerering

  När motorns dator begär en parkerad regenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  Meddelanden om återhämtningsregenerering

  När motorns dator begär en återhämtningsregenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  • Motorvarning SPN 3719, FMI 0 (Figur 79)

   g213867
  • Återhämtningsregenerering krävs – kraftuttaget avaktiverat MEDDELANDE NR 190 (Figur 80)

   g224399

  Important: Utför en återhämtningsregenerering för att återställa kraftuttagets funktion. Se Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering och Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering.

  Note: Symbolen för avaktiverat kraftuttag visas på startskärmen. Se Figur 78 i Meddelanden om parkerad regenerering.

  Statusbegränsning för dieselpartikelfiltret

  • Om motorns dator begär en återhämtningsregenerering eller utför en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet PARKED REGEN låses parkerad regenerering och låssymbolen (Figur 81) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224625
  • Om motorns dator inte har begärt en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet RECOVERY REGEN låses återhämtningsregenerering och låssymbolen (Figur 82) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224628

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken är minst ¼ full.

   • Återställningsregenerering: Se till att tanken är minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. När så är möjligt bör du stänga av kraftuttaget och sänka klippenheterna eller tillbehören.

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till antingen alternativet PARKED REGEN START eller RECOVERY REGEN START (Figur 83) och tryck på högerknappen för att starta regenereringen (Figur 83).

   g224402g224629
  2. Kontrollera via skärmen KONTROLLERA BRäNSLENIVå att minst en fjärdedel av tanken är fylld om du ska utföra en parkerad regenerering eller att den är minst halvfull om du ska utföra en återhämtningsregenerering och tryck sedan på högerknappen för att fortsätta (Figur 84).

   g224414g227678
  3. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är inställt på låg tomgång via skärmen för kontrollistan för dieselpartikelfiltret (Figur 85).

   g224407g227679
  4. Tryck på högerknappen för att fortsätta när du är på skärmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) (Figur 86).

   g224626g224630
  5. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter (Figur 87).

   g224411g227681
  6. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter (Figur 88).

   g224406g224416
  7. Motorns dator kontrollerar motorns status och felinformation. De meddelanden som anges i tabellen nedan kan komma att visas i InfoCenter:

   Tabell över kontrollering av meddelanden och åtgärder

   Graphic
   Åtgärd: Stäng menyfältet för regenerering och kör maskinen tills det har gått mer än 50 timmar sedan den senaste regenereringen. Se Timmar sedan senaste regenereringen utfördes.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorfelet och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Starta och kör motorn.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Låt motorn gå tills kylmedelstemperaturen har nått 60 °C.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Ändra motorvarvtalet till låg tomgång.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorns dator och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
  8. Startskärmen visas i InfoCenter och symbolen för bekräftad regenerering (Figur 89) visas i det nedre högra hörnet allt eftersom regenereringen fortlöper.

   g224403

   Note: Medan DPF-regenereringen pågår visas symbolen för hög avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  9. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas MEDDELANDE NR 183 i InfoCenter (Figur 90). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224392

   Note: Om regenereringen inte slutförs visas Meddelande nr 184 i InfoCenter (Figur 90). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224393

  Avbryta en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  Använd inställningarna Parked Regen Cancel eller Recovery Regen Cancel för att avbryta en pågående parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering (Figur 92).

   g227305
  2. Tryck på mittknappen för att bläddra ner till alternativet PARKED REGEN CANCEL (avbryt parkerad regenerering) (Figur 92) eller RECOVERY REGEN CANCEL (avbryt återhämtningsregenerering) (Figur 93).

   g227306
  3. Tryck på högerknappen för att välja alternativet Regen Cancel (Figur 92 eller Figur 93).

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur cylindrarna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Förstå varningssystemet

  Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stannas omedelbart och problemet åtgärdas innan driften återupptas. Om maskinen körs med ett funktionsfel kan allvarliga skador uppstå.

  Klippning

  Starta motorn och sätt motorhastighetsknappen i det SNABBA läget. Flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget och använd reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna (de främre klippenheterna är inställda så att de sänks före de bakre klippenheterna). Tryck gaspedalen framåt för att köra framåt och klippa gräset.

  Transportera maskinen

  Flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det URKOPPLADE läget och höj upp klippenheterna till TRANSPORTLäGET. Flytta spaken för klippning/transport till TRANSPORTLäGET. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Sänk ned klippenheterna om du ska köra nedför en sluttning för att få bättra kontroll över styrningen.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ställ maskinen på ett plant underlag.

  • Lossa och sänk ned klippenheterna.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Fästpunktsplatser

  g375766
  • Fram – hålet i domkraftsfästena på framaxelröret (Figur 94).

  • Bak – ramens ringar på maskinens båda sidor.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan du skjuta maskinen framåt genom att aktivera förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan knuffa eller bogsera maskinen.

  Important: Skjut eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras.

  1. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. På pumpen med den variabla slagvolymen ska du vrida bulten till överströmningsventilen 1,5 varv för att öppna den och låta olja avledas internt (Figur 95).

   Note: Överströmningsventilen sitter på vänster sida av pumpen. Eftersom vätskan avleds kan du flytta maskinen långsamt utan att transmissionen skadas.

   g003995
  4. Stäng och säkra motorhuven.

  5. Knuffa eller bogsera maskinen.

  6. Stäng överströmningsventilen innan du startar motorn. Använd ett åtdragningsmoment på högst 7–11 Nm för att stänga ventilen.

   Important: Om motorn körs med öppen överströmningsventil överhettas transmissionen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com, klicka på länken till manualerna och sök efter din maskin.

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Lossa och sänk ned klippenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Töm ut vatten och föroreningar från bränsle-/vattenseparatorn.
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Ta bort skräp från gallret, oljekylarna och kylaren varje dag.(Oftare vid smutsiga arbetsförhållanden.)
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar (samt direkt efter varje tvätt).
 • Serva batteriet.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden). Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd.
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt ut motorns bränslefilter.
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
 • Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut returhydraulfiltret och laddningshydraulfiltret.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut returhydraulfiltret och laddningshydraulfiltret.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Byt ut kylvätskeslangarna.
 • Spola och byt ut kylvätskan.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets igensättningsindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulsystemets vätskenivå.       
  Kontrollera hydraulfiltrets indikator. 2       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot understål.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Kontrollera om någon smörjnippel behöver smörjas.3       
  Bättra på skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       

  1. Undersök glödstift och insprutarmunstycken om motorn är trögstartad eller om överdrivet mycket rök eller ojämn gång uppmärksammas.

  2. Utför kontrollen med motorn igång och oljan vid driftstemperatur

  3. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Important: Se bruksanvisningen till motorn respektive klippenheterna för ytterligare underhållsförfaranden.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Förberedelser för underhåll

  Förbereda för underhåll

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sätt brytaren på det URKOPPLADE läget och sänk sedan ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  3. Vänta tills motorn har svalnat.

  Öppna motorhuven

  1. Frigör de två motorhuvsspärrarna (Figur 96).

   g369009
  2. Vrid motorhuven för att öppna den.

  Stänga motorhuven

  1. Vrid motorhuven försiktigt för att stänga den (Figur 97).

   g369219
  2. Fäst motorhuven med de två motorhuvsspärrarna.

  Öppna panelen

  1. Avlägsna låssprinten från panelens spärrhake (Figur 98).

   g378175
  2. Lossa spärren och öppna panelen.

  Stänga panelen

  1. Stäng panelen och lås spärren (Figur 99).

   g378174
  2. För in låssprinten genom panelens spärrhake.

  Luta sätet

  1. För sätesspärren utåt (Figur 100).

   g369007
  2. Vrid försiktigt sätet uppåt.

  3. Se till att den framåtriktade stöttan sitter i skåran på styrningsplattan (Figur 101).

   g369008

  Sänka sätet

  1. Vrid sätet något och lyft ut stöttan ur bucklorna på sätets stödskåra (Figur 102).

   g375779
  2. Sänk sätet försiktigt tills det hakar i på plats.

  Domkraftspunktsplatser

  Note: Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen. Se Specifikationer.

  Använd följande som maskinlyftspunkter:

  g375763
  • Fram – domkraftsfästena på framaxelröret (Figur 103).

  • Bak – bakaxelröret.

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar (samt direkt efter varje tvätt).
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Smörj maskinen vid kopplingarna på följande platser:

   • Pumpens drivaxel, U-led (3) (Figur 104)

    Note: Pumpens drivaxel sitter under huven.

    g378043
   • Klippenheternas lyftarmscylindrar (2 var) (Figur 105)

    g012150
   • Lyftarmens svängtappar (1 var) (Figur 105)

   • Klippenhetens bärram och svängtapp (2 var) (Figur 106)

    g003960
   • Lyftarmens svängaxel (1 var) (Figur 107)

    g004157
   • Bakaxelns dragstång (2) (Figur 108)

    g003987
   • Axelns styrtapp (1) (Figur 109)

    g004169
   • Styrcylinderns kulleder (2) (Figur 110)

    g003966
   • Bromspedal (1) (Figur 111)

    g011615
  4. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Kontrollera luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Kontrollera serviceindikatorn i slutet av luftfilterhuset (Figur 112).

   g378073
  4. Om ett rött band visas i serviceindikatorn ska du byta luftfiltret. Se Serva luftrenaren.

  5. Kläm på dammrensningsventilen (Figur 113).

   g378074
  6. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden). Serva luftrenaren tidigare om indikatorn är röd.
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför endast service på luftrenarfiltret när serviceindikatorn anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  Important: Kontrollera att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  g034923g031351

  Återställa luftfiltrets serviceindikator

  1. Om ett rött band visas i serviceindikatorn trycker du på återställningsknappen på indikatorns ände (Figur 115).

   g378075
  2. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över –18 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera nivån för motorolja

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Kontrollera nivån för motorolja (Figur 116).

   g034922g031256

   Important: Kontrollera att motoroljenivån är mellan den övre och den nedre markeringen på oljemätaren. Motorn kan skadas om du fyller på med för mycket eller för lite olja.

  4. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Vevhusvolym

  5,2 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Förbered maskinen. Se Förbereda för underhåll.

  2. Töm oljan och byt filtret.

   g034924g031400

   Important: Dra inte åt filtret för hårt.

  3. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  4. Fyll på olja i vevhuset. Se Oljespecifikationer, Vevhusvolym och Kontrollera nivån för motorolja.

  5. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Om motorfel , eller visas i InfoCenter (Figur 118) ska du rengöra sotfiltret genom följa stegen nedan:

  g214715g213864g213863
  1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare så att de kan återställa motorns styrenhet när du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Fyll bränsletanken på en öppen plats utomhus när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger på 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten och föroreningar från bränsle-/vattenseparatorn.
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven (Öppna motorhuven).

  3. Rikta in ett avtappningskärl under avtappningsventilen mot bränsle-/vattenseparatorn (Figur 119).

   g378079
  4. Öppna ventilen och töm separatorn på vattnet och föroreningarna.

  5. Stäng ventilen på bränsle-/vattenseparatorn.

  6. Starta motorn och undersök om det finns läckor.

   Note: Reparera alla vätskeläckage.

  7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  8. Stäng och säkra motorhuven (Stänga motorhuven).

  Byta ut vattenseparatorfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Töm bränsle-/vattenseparatorn helt. Se Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten.

  2. Rengör filterhuvudet och filterskålen (Figur 120).

   g378080
  3. Avlägsna filterskålen och rengör monteringsytan på filterhuvudet.

  4. Smörj packningen på filterskålen med rent bränsle.

  5. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör monteringsytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  6. Dra åt avtappningsventilen längst ned på filterskålen.

  7. Starta motorn och undersök om det finns läckor.

   Note: Reparera alla vätskeläckage.

  8. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  9. Stäng och säkra motorhuven (Stänga motorhuven).

  Byta ut motorns bränslefilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorns bränslefilter.
  1. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  2. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 121).

   g378468
  3. Avlägsna filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 121).

  4. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja.

  5. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  6. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor runt filtret och filterhuvudet.

   Reparera alla bränsleläckage.

  7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  8. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar(eller årligen, beroende på vilket som inträffar först).
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Rengöra gallret för bränsleupptagningsröret

  Avlägsna bränsleupptagningsröret

  Bränsleupptagningsröret som sitter på bränsletankens insida är utrustat med ett filter för att förhindra att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera bränsleupptagningsröret och rengör filtret vid behov.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Ta bort de fem krysskruvarna som fäster bränslesändarkåpan på bränsletanken och ta sedan bort kåpan (Figur 122).

   g373885
  3. Koppla loss kontakten med två uttag på bränslesändarkablaget från kontakten med två stift på maskinkablaget (Figur 123).

   g373884
  4. Flytta klämmorna som håller fast slangarna på kopplingarna till bränslesändarens insida och ta bort slangarna från kopplingarna (Figur 124).

   g373882
  5. Lossa på locket till bränslesändaren (Figur 125).

   g373883
  6. Lyft försiktigt upp bränslesändaren från tanken.

   Note: Böj inte bränsleupptagningsröret, returröret eller flytarmen.

  Rengöra och montera bränsleupptagningsröret

  1. Rengör panelen i änden av bränsleupptagningsröret (Figur 126).

   g373881
  2. Montera försiktigt upptagningsröret och flottören i bränsletanken (Figur 127).

   g373886
  3. Rikta in kopplingarna mot upptagningsrörets och returrörets insidor.

  4. Sätt tillbaka locket till bränslesändaren på bränsletanken.

  5. Montera slangen på kopplingarna till bränslesändaren och fäst slangarna på kopplingarna med klämmorna (Figur 128).

   g373882
  6. Koppla ihop bränslesändarkablagets kontakt med maskinkablagets kontakt (Figur 129).

   g373884
  7. Rikta hålen i bränslesändarkåpan mot hålen i bränsletanken och fäst locket på tanken med de fem krysskruvarna (Figur 130).

   g373885

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Koppla loss batteriet

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna panelen. Se Öppna panelen.

  3. Kläm på batterikåpans sidor och ta bort kåpan från batteribrickan (Figur 131).

   g378176
  4. Koppla loss batteriets minuskabel.

  5. Skjut bort isoleringskåpan från klämman för batteriets pluskabel och lossa batteriets pluskabel.

  Ansluta batteriet

  1. Anslut batteriets pluskabel (röd) till batteriets pluspol (+) (Figur 132).

   g378177
  2. Anslut minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (-).

  3. Applicera ett lager smörjfett av typen Grafo 112X, Toro-artikelnr 505-47 på batteripolerna och batterikabelns klämmor.

  4. Trä gummiskon över klämman för batteriets pluskabel.

  5. Montera batterikåpan på batteriet genom att rikta in kåpans flikar mot skårorna i batteriplattan.

  6. Stäng och spärra panelen. Se Stänga panelen.

  Ladda batteriet

  1. Koppla loss batteriet. Se Koppla loss batteriet.

  2. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna.

  3. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar.

  4. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  5. Anslut batteriet. Se Ansluta batteriet.

  Serva batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Serva batteriet.
 • Note: Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna panelen. Se Öppna panelen.

  3. Kontrollera batteriets tillstånd.

   Note: Byt ut ett slitet eller skadat batteri.

  4. Koppla loss batterikablarna och ta ut batteriet ur maskinen. Se Koppla loss batteriet.

  5. Tvätta hela batterilådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat (bakpulver) och vatten.

  6. Skölj lådan med rent vatten.

  7. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Ansluta batteriet.

  8. Stäng och spärra panelen. Se Stänga panelen.

  Byta ut en säkringsblockssäkring

  Säkringsblocket är i reglagearmen.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna de två spärrarna som håller reglagearmsskyddet på reglagearmen och ta bort kåpan (Figur 133).

   g375760
  3. Byt ut den öppna säkringen (Figur 134) mot en säkring av samma typ och med samma strömstyrka.

   g375761
  4. Montera reglagearmsskyddet på reglagearmen och fäst kåpan med de två spärrarna.

  Byta ut den telematiska säkringen

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Lossa och luta sätet. Se Luta sätet.

  3. Ta bort hättan från den inbyggda säkringshållaren som är märkt (Figur 135).

   g378242
  4. Ta bort säkringen från säkringshållaren.

  5. Sätt i en säkring av samma typ och med samma strömstyrka.

  6. Fäst hättan på den inbyggda säkringshållaren.

  7. Sänk och lås sätet. Se Luta sätet.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däckens lufttryck

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Justera däckens lufttryck.

   Note: Lufttrycket i däcken ska vara 0,83–1,03 bar.

  3. Tillsätt luft vid behov eller släpp ut luft från däcket.

  4. Upprepa steg 2 och 3 på de andra däcken.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Var 250:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 94 och 122 Nm.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskador.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment (dra åt vid behov).

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Dra åt hjulmuttrarna till ett moment mellan 94 och 122 Nm.

  Justera drivningens neutralinställning

  Important: Maskinen får inte vara i rörelse när gaspedalen släpps (i NEUTRALLäGET). Justera hjuldrivningspumpen enligt följande om maskinen rör sig:

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Stötta upp maskinens framsida tills båda framdäcken är ovanför marken och stötta upp maskinen med pallbockar. Se Specifikationer och Domkraftspunktsplatser.

  3. Lossa låsmuttern som håller fast skruven för neutral returjustering (Figur 136) från maskinens undersida och på höger sida av hjuldrivningspumpen.

   g375898

   Varning

   Motorn måste vara igång för att slutjusteringen ska kunna utföras på hjuldrivningens justeringskam. Det kan leda till personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från ljuddämparen, andra heta motordelar och alla roterande delar.

  4. Starta motorn och släpp parkeringsbromsen.

  5. Vrid skruven för neutral returjustering i båda riktningarna tills hjulen upphör att snurra.

  6. Dra åt låsmuttern till 22 Nm.

  7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  8. Ta bort pallbockarna och sänk ned maskinen till marken.

  9. Provkör maskinen och kontrollera att den inte kryper framåt när gaspedalen är i NEUTRALLäGE.

  Kontrollera bakhjulens inriktning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Vrid ratten tills bakhjulen är riktade rakt framåt.

  2. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  3. Mät avståndet från mitt till mitt vid axelhöjd framtill och baktill på styrhjulen.

   Note: Justeringen av bakhjulets skränkning är korrekt om skillnaden mellan framhjulsmåttet och bakhjulets mått är 6 mm eller mindre. (Figur 137).

   g009169
  4. Om avståndet är större än 6 mm justerar du bakhjulets skränkning. Se Justera bakhjulens skränkning.

  Justera bakhjulens skränkning

  1. Lossa kontramuttern i båda ändar av dragstången (Figur 138).

   Note: Den ände av dragstången som har ett utvändigt spår är vänstergängad.

   g004136
  2. Vrid dragstången med hjälp av skiftnyckeln.

  3. Mät avståndet från mitt till mitt vid axelhöjd framtill och baktill på styrhjulen.

   Note: Justeringen av bakhjulets skränkning är korrekt om skillnaden mellan framhjulsmåttet och bakhjulets mått är 6 mm eller mindre.

  4. Upprepa steg 2 och 3 efter behov.

  5. Dra åt kontramuttrarna.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Specifikationer för kylvätska

  Kylvätsketanken fylls på fabriken med en 50/50-blandning av vatten och etylenglykolbaserad kylvätska med längre livslängd.

  Important: Använd endast kommersiellt tillgängliga kylvätskor som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards Table).Använd inte konventionell (grön), oorganisk syra-teknik (IAT) som kylvätska i maskinen. Blanda inte konventionell kylvätska med kylvätska med längre livslängd.

  Tabell för kylvätsketyp

  Typ av etylenglykolkylvätska

  Typ av korrosionshämmare

  Långlivad frostskyddad

  Organisk syra-teknik (OAT)

  Important: Förlita dig inte på färgen på kylvätskan för att identifiera skillnaden mellan konventionella (gröna), oorganiska syra-teknik (IAT) kylvätskor och kylvätskor med längre livslängd.Kylvätsketillverkare färgar ibland kylvätska med längre livslängd i någon av följande färger: röd, rosa, orange, gul, blå, turkos, lila och grön. Använd kylvätska som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd.

  Kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards)

  ATSM International

  SAE International

  D3306 och D4985

  J1034, J814 och 1941

  Important: Kylvätskekoncentrationen ska vara en 50/50-blandning av kylvätska och vatten.

  • Rekommenderat: blanda kylvätska från ett koncentrat med destillerat vatten.

  • Rekommenderat alternativ: om destillerat vatten inte är tillgängligt bör du använda en färdigblandad kylvätska istället för ett koncentrat.

  • Minimikrav: om varken destillerat vatten eller färdigblandad kylvätska finns tillgängligt ska du blanda den koncentrerade kylvätskan med rent drickbart vatten.

  Kontrollera kylvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Kylmedelskapacitet: 6,6 liter

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Kontrollera kylvätskenivån i tanken (Figur 139).

   Note: Kylvätskenivån är korrekt om den är vid markeringen för kall på sidan av tanken när motorn är kall, och markeringen för varm när motorn är varm.

   g378285
  4. Om kylvätskenivån är låg tar du bort locket till kylvätsketanken och lägger till den angivna kylvätskan tills den är i nivå med markeringen för kall (för en kall motor) eller markeringen för varm (för en varm motor).

   Note: Fyll inte på expansionstanken för mycket.

  5. Sätt tillbaka locket på kylvätsketanken.

  6. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Ta bort skräp från kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från gallret, oljekylarna och kylaren varje dag.(Oftare vid smutsiga arbetsförhållanden.)
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Vartannat år
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Rengör noga och ta bort allt skräp från området runt motorn.

  4. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  5. Lås upp den bakre panelen och vrid den så att den öppnas (Figur 140).

   g004138
  6. Rengör panelen noga med tryckluft.

  7. Vrid de två oljekylarspärrarna inåt och luta oljekylaren (Figur 141).

   g003974
  8. Rengör noga på båda sidor om oljekylaren och kylaren (Figur 142) med tryckluft.

   g021880
  9. Höj oljekylaren och fäst den med de två spärrhakarna.

  10. Stäng panelen och lås spärren.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens fria spel överstiger 13 mm eller om bromsarna slirar. Det fria spelet är det avstånd som bromspedalen förflyttar sig innan man känner av bromsmotståndet.

  1. Förbered maskinen. Se Förbereda för underhåll.

  2. Släpp parkeringsbromsen.

  3. Använd hjulmotorns kuggspel för att vicka trummorna fram och tillbaka så att de garanterat kan röra sig fritt både före och efter justeringen.

  4. Tryck lätt på bromspedalen och mät sedan avståndet som pedalen rör sig utan motstånd (Figur 143).

   Note: Justera bromsarna om bromspedalen har mer än 2,5 cm fritt spel (Figur 143) eller om parkeringsbromsen behöver mer kraft.

   g026816
  5. För att begränsa bromspedalens fria spel kan du lossa på de främre kontramuttrarna på den gängade änden av varje bromskabel (Figur 144).

   g375942
  6. Dra åt de bakre muttrarna så att kabeln förs bakåt tills bromspedalen har ett fritt spel på 6–13 mm (Figur 143) innan parkeringsbromsen har en effekt på hjulen.

  7. Dra åt de främre kontramuttrarna och se till att båda kablarna aktiverar bromsarna samtidigt.

   Note: Se till att kabelledningen inte snurrar medan du drar åt kontramuttrarna.

  Justera parkeringsbromsspärren

  Om parkeringsbromsen inte aktiveras och spärras måste bromsens spärrhake justeras.

  1. Förbered maskinen. Se Förbereda för underhåll.

  2. Lossa de två skruvar som håller fast parkeringsbromsens spärrhake på ramen (Figur 145).

   g011617
  3. Tryck parkeringsbromspedalen framåt tills bromsspärren griper in helt i parkeringsbromsens spärrhake (Figur 145).

  4. Dra åt de två skruvarna för att fixera justeringen.

  5. Tryck ned bromspedalen för att koppla ur parkeringsbromsen.

  6. Kontrollera inställningen och justera vid behov.

  Underhålla remmarna

  Spänna generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Öppna motorhuven. Se Öppna motorhuven.

  3. Kontrollera generatorremmens spänning genom att trycka ned remmen (Figur 146) mittemellan generatorn och vevaxelskivorna med en kraft på 10 kg.

   Note: Remmen ska böjas ned 11 mm. Fortsätt till steg 4 om nedböjningen inte är korrekt. Om remspänningen är korrekt kan du gå till steg 7.

   g020537
  4. Lossa på bulten som håller fast generatorn på staget och lossa även generatorns axelbult. (Figur 146)

  5. För in en bändstång mellan generatorn och motorn och bänd generatorn utåt.

  6. När remmen är spänd enligt beskrivningen i steg 3 drar du åt bultarna som håller fast generatorn på staget och även generatorns axelbult.

  7. Stäng och säkra motorhuven. Se Stänga motorhuven.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikation för hydraulvätskan

  Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad hydraulvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: Om den rekommenderade utbytesvätskan används behöver maskinens vätska och filter inte bytas ut lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet inte är tillgänglig kan du använda en annan vanlig, oljebaserad hydraulvätska med specifikationer som faller inom det angivna området för samtliga materialegenskaper nedan och som uppfyller branschstandarderna. Använd inte syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan som godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Det är bäst att kontrollera hydrauloljan när vätskan är kall. Maskinen ska vara i transportinställningen.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 147).

   g376007
  3. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa.

  4. För in oljestickan i påfyllningsröret, ta ut den igen och kontrollera vätskenivån.

   Note: Vätskenivån ska ligga inom området för säker drift på oljestickan.

   Important: Fyll inte på för mycket i tanken.

  5. Om nivån är låg fyller du på så mycket vätska att nivån når upp till markeringen Full.

  6. Sätt tillbaka locket/oljestickan på påfyllningsröret.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Byta hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut returhydraulfiltret och laddningshydraulfiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut returhydraulfiltret och laddningshydraulfiltret.
 • Important: Om du använder något annat filter kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  Byta returfiltret

  Hydraulsystemet är utrustat med en serviceindikator för returfilter (Figur 148). Du kan se serviceindikatorn för filtret genom hålet i golvplattan. Kontrollera indikatorns färg enligt följande när motorn körs vid drifttemperatur:

  • Grönt indikerar normalt hydraulvätskeflöde genom filtret.

  • Ref indikerar ett begränsat filter. Byt returfiltret.

  g004132
  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Placera ett avtappningskärl under returfiltret på maskinens framsida (Figur 149).

   g376340
  3. Ta bort filtret.

  4. Torka rent filtrets fästområde på filterhuvudet.

  5. Applicera ett tunt lager av den angivna hydraulvätskan på det nya returfiltrets packning.

  6. Träd filtret på filterhuvudet för hand tills packningen vidrör fästytan. Vrid sedan filtret ytterligare ett halvt varv.

  Byta laddningsfilter

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Luta sätet. Se Luta sätet.

  3. Placera ett avtappningskärl under laddningsfiltret på maskinens vänstra sida (Figur 150).

   g376339
  4. Ta bort filtret.

  5. Torka rent filtrets fästområde på filterhuvudet.

  6. Applicera ett tunt lager av den angivna hydraulvätskan på det nya laddningsfiltrets packning.

  7. Träd filtret på filterhuvudet för hand tills packningen vidrör fästytan. Vrid sedan filtret ytterligare ett halvt varv.

  8. Sänk och lås sätet. Se Sänka sätet.

  Kontrollera så att det inte finns några läckor

  1. Starta motorn och låt den gå i två minuter för att få ut luft från hydraulsystemet.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och kontrollera så att det inte finns några läckor i retur- och laddningsfiltren.

   Note: Reparera alla hydraulvätskeläckage.

  Hydraulvätskekapacitet

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Om vätskan förorenas ska du kontakta Toro-återförsäljaren eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Ställ ett stort avtappningskärl under den raka kopplingen (Figur 151) på hydraultanken. Se Hydraulvätskekapacitet.

   g377036
  3. Koppla loss avtappningsslangen från den raka kopplingen och låt tanken rinna av.

  4. Montera avtappningsslangen när hydraulvätskan upphör att rinna av från tanken.

  5. Fyll hydraultanken med den angivna hydraulvätskan. Se Specifikation för hydraulvätskan och Hydraulvätskekapacitet.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydraulvätskan i hela systemet.

  8. Kontrollera så att det inte förekommer något läckage av hydraulvätska. Se Kontrollera så att det inte finns några läckor.

  9. Kontrollera nivån. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Underhålla klippenhetssystemet

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller understål kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och understålen inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och understålen får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en klippenhet i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar rotera.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Kontrollera dagligen kontakten mellan cylindern och understålet innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och understålets hela längd (se avsnittet om att justera cylindern till understålet i bruksanvisningen till klippenheterna).

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Vidröring av klippenheter eller andra rörliga delar kan orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från klippenheterna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida klippenheterna för hand eller med foten när motorn är igång.

  Note: Ytterligare instruktioner och procedurer för slipning finns i Toros grundläggande bruksanvisning om cylinderklippare (med riktlinjer för slipning), formulär 09168SL.

  Förbereda maskinen

  1. Förbered maskinen för underhåll. Se Förbereda för underhåll.

  2. Sätt brytaren för inkoppling/urkoppling på INKOPPLINGSLäGET.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot understål som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas. Se bruksanvisningen till klippenheterna.

  4. Lås upp och höj sätet för att frilägga gräsklippargrenröret (Figur 152).

   g377118
  5. Ställ in slipningsspakarna på läge R (slipning) (Figur 152).

   Note: Välj den främre, bakre eller båda slipningsspakarna för att styra vilka klippenheter som ska slipas. Under slipning arbetar samtliga främre klippenheter tillsammans, och de bakre klippenheterna arbetar också tillsammans.

  Slipa cylindrarna och underkniven

  Fara

  Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

  • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen.

  • Slipa endast när motorn går på tomgång.

  1. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

  2. Sätt reglaget för klippning/transport i läget för KLIPPNING och flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget. Flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  3. Stryk på slippasta med en borste med långt skaft.

   Fara

   Rör inte klippenheterna när de roterar. Det kan orsaka personskada.

   Var noga med att hålla avstånd till klippenheterna innan du fortsätter för att undvika personskador.

   Important: Använd aldrig en borste med kort skaft.

  4. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning, kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras och sedan ändra tillbaka cylinderhastigheten till den hastighet som önskas.

  5. Utför följande steg om du behöver justera klippenheterna under slipning:

   1. Dra reglaget för höjning och sänkning av klipphöjd bakåt och sätt samtidigt brytaren för inkoppling/urkoppling på URKOPPLINGSLäGET.

   2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   3. Justera klippenheterna.

   4. Upprepa steg 1–3.

  6. Upprepa steg 3 för övriga klippenheter som ska slipas.

  Avsluta slipning

  1. Dra reglaget för höjning och sänkning av klipphöjd bakåt och sätt samtidigt brytaren för inkoppling/urkoppling på URKOPPLINGSLäGET.

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ställ in slipningsspakarna på läge F (klippning) (Figur 153).

   Important: Om slipningsspaken inte förs tillbaka till läge F (klippning) efter avslutad slipning så kommer klippenheterna inte att fungera korrekt.

   g377117
  4. Sänk och lås förarsätet. Se Sänka sätet.

  5. Torka bort all slippasta från klippenheterna.

  6. Dra en fil över underknivens framsida när slipningen har avslutats för att förbättra skäreggen.

   Note: Detta avlägsnar eventuella grader (skägg) eller ojämna kanter som kan ha uppstått på skäreggen.

  Underhåll av chassit

  Kontrollera säkerhetsbältet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbältet.
  1. Kontrollera att säkerhetsbältet inte har utsatts för slitage eller andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.

  2. Rengör säkerhetsbältet vid behov.

  Förlängt underhåll

  Chassi och motor

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Byt ut kylvätskeslangarna.
 • Spola och byt ut kylvätskan.
 • Rengöring

  Tvätta maskinen

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna eller fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Detta kan leda till skador på motorns inre.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Lossa och sänk ned klippenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda traktorenheten

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  3. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däckens lufttryck.

  4. Kontrollera alla fästelement. Dra åt dem vid behov.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt. Se Säkerhet för elsystemet.

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på motorn med angiven motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.

  Förvara batteriet

  Om maskinen ska stå i förvaring i mer än 30 dagar ska batteriet demonteras och laddas helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara bortkopplade om de förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.