Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená vřetenovými žacími noži a sedadlem pro řidiče; má být používána profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Je určena především k sekání trávy na dobře udržovaném trávníku. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Další informace včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte modelové a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění modelového a sériového čísla na výrobku. Tyto údaje zapište do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g259591

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 nebo 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395 (po dokončení postupů nastavení) a ANSI B71.4–2017.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a všechna další bezpečnostní ochranná zařízení řádně funkční.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Abyste snížili možné riziko zranění, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Certifikace emisí motoru

Motor tohoto stroje splňuje konečné emisní normy EPA úrovně 4 (EPA Tier 4 Final) a stupně 3b (Stage 3b).

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého bodu představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození nahraďte původní štítek novým.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Stroje vyhovující normám CE

decal133-2931
decal136-3723

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy v běžné pracovní pozici.

Příprava stroje

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 3. Před použitím zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách; viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

  Note: Pneumatiky jsou pro přepravu nadměrně nahuštěné. Před uvedením stroje do provozu upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

 4. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

 5. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání ložisek a pouzder.

  Important: Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

 6. Otevřete kapotu a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny; viz Kontrola hladiny chladicí kapaliny.

 7. Zkontrolujte hladinu motorového oleje a zavřete a zajistěte kapotu; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  Note: Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před prvním spuštěním motoru a po něm hladinu oleje zkontrolujte.

Seřízení polohy ovládacího ramene

Polohu ramene si můžete nastavit tak, jak vám to vyhovuje.

 1. Povolte 2 šrouby upevňující ovládací rameno k upevňovacímu držáku (Obrázek 3).

  g004152
 2. Otočte ovládací rameno do požadované polohy a utáhněte 2 šrouby.

Montáž žacích jednotek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Pravé přední hadicové vodítko1
Levé přední hadicové vodítko1

Příprava stroje

 1. Vyjměte motory vřeten z přepravních držáků.

 2. Přepravní držáky demontujte a zlikvidujte.

 3. U každého zvedacího ramene žací jednotky odstraňte pojistný kolík, který upevňuje krytku k otočnému třmenu ramene, a krytku sejměte (Obrázek 4).

  g003975

Příprava žacích jednotek

 1. Vyjměte žací jednotky z obalů.

 2. Proveďte montáž a seřízení podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 3. Protizávaží (Obrázek 5) musí být nainstalováno na správné straně žací jednotky podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  g003320

Nastavení polohy pružiny pro kompenzaci stavu trávníku a montáž hadicového vodítka

Žací jednotka 4
g375671
 1. Pokud je v zadním otvoru tyče kompenzační pružiny závlačka, vyjměte ji a zasuňte do otvoru vedle držáku (Obrázek 7).

  g375689
 2. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem (⅜ in) a 2 vratové šrouby (⅜ x 1 ¼ in), které upevňují držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky (Obrázek 8).

  g375690
 3. Demontujte pojistnou matici s nákružkem (⅜ in), která zajišťuje šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku k pravému výstupku nosného rámu, a pružinu vyjměte z žací jednotky (Obrázek 9).

  Note: Vroubkovanou matici s nákružkem ze šroubu neodstraňujte.

  g375691
 4. Šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku namontujte na pravý výstupek nosného rámu (Obrázek 10) pomocí pojistné matice s nákružkem (⅜ in).

  g375694
 5. Vyrovnejte kolíky levého hadicového vodítka s otvory v rámu žací jednotky a držáku kompenzátoru stavu trávníku (Obrázek 11).

  Note: Nosné oko hadicového vodítka se vyrovnává směrem ke středové ose stroje.

  g375687
 6. Namontujte hadicové vodítko a držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky pomocí 2 pojistných matic s nákružkem (⅜ in).

 7. Pojistné matice a šrouby utáhněte na utahovací moment 37 až 45 Nm (27 až 33 ft-lb).

Montáž hadicového vodítka

Žací jednotka 5
g375672
 1. Pokud je v zadním otvoru tyče kompenzační pružiny závlačka, vyjměte ji a zasuňte do otvoru vedle držáku (Obrázek 12).

  g375689
 2. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem (⅜ in) a 2 vratové šrouby (⅜ x 1 ¼ in), které upevňují držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky (Obrázek 14).

  g375690
 3. Vyrovnejte kolíky pravého hadicového vodítka s otvory v rámu žací jednotky a držáku kompenzátoru stavu trávníku (Obrázek 15).

  Note: Ujistěte, že je nosné oko hadicového vodítka vyrovnáno směrem ke středové ose stroje.

  g375688
 4. Namontujte hadicové vodítko a držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky pomocí 2 pojistných matic s nákružkem (⅜ in).

 5. Pojistné matice utáhněte na utahovací moment 37 až 45 Nm (27 až 33 ft-lb).

Nastavení polohy pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

Žací jednotka 2
g379514
 1. Pokud je v zadním otvoru tyče kompenzační pružiny závlačka, vyjměte ji a zasuňte do otvoru vedle držáku (Obrázek 17).

  g375689
 2. Demontujte 2 pojistné matice s nákružkem (⅜ in) a 2 vratové šrouby (⅜ x 1 ¼ in), které upevňují držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky (Obrázek 18).

  g375690
 3. Demontujte pojistnou matici s nákružkem (⅜ in), která zajišťuje šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku k pravému výstupku nosného rámu, a pružinu vyjměte z žací jednotky (Obrázek 19).

  Note: Vroubkovanou matici s nákružkem ze šroubu neodstraňujte.

  g375691
 4. Šroub pružiny pro kompenzaci stavu trávníku namontujte na pravý výstupek nosného rámu (Obrázek 20) pomocí pojistné matice s nákružkem (⅜ in).

  g375694
 5. Vyrovnejte otvory v držáku kompenzátoru stavu trávníku s otvory v rámu žací jednotky (Obrázek 21).

  Note: Nosné oko hadicového vodítka se vyrovnává směrem ke středové ose stroje.

  g378789
 6. Namontujte držák kompenzátoru stavu trávníku k rámu žací jednotky pomocí 2 vratových šroubů (⅜ x 1 ¼ in) a 2 pojistných matic s nákružkem (⅜ in).

 7. Pojistné matice a šrouby utáhněte na utahovací moment 37 až 45 Nm (27 až 33 ft-lb).

Montáž nohou ovládaného stojanu

Nohou ovládaný stojan každé žací jednotky zajistěte k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 22).

g004144

Montáž předních žacích jednotek na zvedací ramena

 1. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 23).

  g375274
 2. Namontujte třmen zvedacího ramene na čep nosného rámu.

 3. Nasaďte krytku na otočný čep ramene a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, čepu otočného ramene a krytce.

 4. Upevněte krytku a čep nosného rámu ke třmenu zvedacího ramene pomocí zajišťovacího čepu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném čepu zvedacího ramene (Obrázek 24). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251

Montáž zadních žacích jednotek na zvedací ramena

Žací jednotky nastavené na výšku sekání 1,2 cm nebo vyšší
 1. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 25).

  g375252
 2. Namontujte třmen zvedacího ramene na čep nosného rámu.

 3. Nasaďte krytku na otočný čep ramene a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, otočném čepu ramene a krytce.

 4. Pomocí zajišťovacího čepu zajistěte hřídel otočného ramene a krytku na čepu nosného rámu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném čepu zvedacího ramene (Obrázek 25). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251
 5. Zopakujte kroky 1 a 2 u druhé zadní žací jednotky.

Montáž zadních žacích jednotek na zvedací ramena

Žací jednotky nastavené na výšku sekání 1,2 cm nebo nižší
 1. Odstraňte pojistný kolík a podložku upevňující otočný čep zvedacího ramene ke zvedacímu ramenu a otočný čep z ramene vysuňte (Obrázek 27).

  g375236
 2. Namontujte třmen zvedacího ramene na čep nosného rámu (Obrázek 28).

  g375237
 3. Nasaďte krytku na otočný čep ramene a vyrovnejte otvory v čepu nosného rámu, otočném čepu ramene a krytce.

 4. Pomocí zajišťovacího čepu zajistěte hřídel otočného ramene a krytku na čepu nosného rámu.

  Zajištění čepu žací jednotky pro sekání trávy na svahu – zajistěte čepy žací jednotky, abyste při sekání trávy napříč svahem zabránili otáčení žacích jednotek dolů. Žací jednotku zajistěte pomocí otvoru v otočném čepu zvedacího ramene (Obrázek 29). Použijte štěrbinu pro řídicí žací jednotku.

  g375251
 5. Zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno (Obrázek 30).

  g375239
 6. Vložte čep zvedacího ramene do ramene a zajistěte jej k ramenu pomocí pojistného kolíku a podložky.

 7. Zopakujte kroky 1 až 6 u druhé zadní žací jednotky.

Montáž řetězů zvedacích ramen žací jednotky

Upevněte řetěz zvedacího ramene k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 31).

Note: Použijte počet článků řetězu podle popisu v provozní příručce k žací jednotce.

g003948

Montáž motorů vřeten

 1. Potřete drážkovaný hřídel motoru vřetena čistým mazivem.

 2. Potřete těsnicí kroužek motoru vřetena olejem a nasaďte jej na přírubu motoru.

 3. Namontujte motor otočením ve směru hodinových ručiček, aby příruby motoru byly mimo šrouby (Obrázek 32).

  g004127
 4. Otáčejte motorem proti směru hodinových ručiček, dokud příruby neobepnou šrouby. Poté šrouby utáhněte.

  Important: Dbejte na to, aby nedošlo k pokroucení, zalomení či přiskřípnutí hadic motoru vřetena.

 5. Utáhněte upevňovací šrouby na utahovací moment 37 až 45 Nm (27 až 33 ft-lb).

Použití nohou ovládaného stojanu žací jednotky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Nohou ovládaný stojan žací jednotky1

Pokaždé, když musíte žací jednotku naklopit, abyste získali přístup k plochému noži nebo vřetenu, podepřete její zadní stranu pomocí nohou ovládaného stojanu tak, aby matice na zadním konci seřizovacích šroubů držáku plochého nože nespočívaly na pracovním povrchu (Obrázek 33).

g003985

Zajistěte nohou ovládaný stojan k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 34).

g004144

Montáž zámku kapoty odpovídajícího normě CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zámek kapoty, těsnění a pojistná matice1
Podložka1
 1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

 2. Odstraňte pryžovou průchodku z otvoru na levé straně kapoty (Obrázek 35).

  g004143
 3. Zkontrolujte, zda je na zámku kapoty nasazeno těsnění (Obrázek 36).

  g375326
 4. Demontujte matici ze zámku.

 5. Z vnější strany kapoty zasuňte konec západky s háčkem přes otvor v kapotě.

  Note: Těsnění je zarovnáno s vnější stranou kapoty.

 6. Uvnitř kapoty zajistěte zámek ke kapotě pomocí podložky a matice.

 7. Zavřete kapotu a přiloženým klíčem k zámku kapoty zkontrolujte, zda háček zámku po uzamčení zapadne do západky rámu.

Upevnění štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek CE1
Štítek roku výroby1
Výstražný štítek1

Upevnění štítku CE

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru vyčistěte oblast kapoty vedle zámku a nechejte kapotu uschnout (Obrázek 37).

  g375553
 2. Sejměte podklad ze štítku CE.

 3. Štítek nalepte na kapotu.

Upevnění štítku s rokem výroby

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru vyčistěte oblast podlahové konzoly vedle štítku se sériovým číslem a nechejte konzolu uschnout (Obrázek 38).

  g375554
 2. Sejměte podklad ze štítku roku výroby.

 3. Štítek nalepte na podlahovou konzolu.

Upevnění výstražného štítku CE

 1. Pomocí alkoholu a čistého hadru očistěte povrch výstražného štítku 133-2930 a štítek nechejte uschnout (Obrázek 39).

  g375338
 2. Z výstražného štítku CE odstraňte podklad.

 3. Na štítek 133-2930 nalepte výstražný štítek CE.

Součásti stroje

g216864

Ovládací pedál pojezdu

Ovládací pedál pojezdu (Obrázek 41) řídí pohyb dopředu a dozadu. Při sešlápnutí horní části pedálu pojede stroj dopředu, při sešlápnutí dolní části pojede stroj dozadu. Pojezdová rychlost závisí na míře sešlápnutí pedálu. Chcete-li bez zatížení dosáhnout maximální pojezdové rychlosti, plně sešlápněte pedál, když je škrticí klapka v poloze RYCHLý CHOD.

Chcete-li stroj zastavit, sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a nechejte pedál vrátit do střední polohy.

g003955

Páka sekání/přepravy

Pomocí páky sekání/přepravy (Obrázek 41) uveďte stroj do režimu SEKáNí nebo režimu PřEPRAVY. Zatlačením páky dopředu zvolíte režim SEKáNí, zatlačením dozadu režim PřEPRAVY.

Note: Žací jednotky nelze spustit dolů, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Omezovač rychlosti pojezdu při sekání

Pokud je omezovač rychlosti pojezdu při sekání (Obrázek 41) otočen nahoru/dopředu, omezuje rychlost pojezdu při sekání a umožňuje zapnutí žacích jednotek. Každá rozpěrná vložka upravuje rychlost pojezdu při sekání o 0,8 km/h. Čím více rozpěrných vložek na šroub nasadíte, tím pomaleji se stroj bude pohybovat. Chcete-li dosáhnout maximální přepravní rychlosti, otočte omezovač rychlosti pojezdu při sekání dozadu.

Brzdový pedál

Chcete-li stroj zastavit, sešlápněte brzdový pedál (Obrázek 41).

Parkovací brzda

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, sešlápněte brzdový pedál a stlačte jeho horní část dopředu, čímž se brzda zajistí (Obrázek 41). Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, sešlápněte brzdový pedál, dokud se západka parkovací brzdy neuvolní.

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 41) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy a poté pedál uvolněte.

Spínač otáček motoru

Spínač otáček motoru má 2 režimy pro změnu otáček motoru (Obrázek 42). Rychlým klepnutím na spínač můžete měnit otáčky motoru v krocích po 100 ot/min. Přidržením stisknutého spínače automaticky přepnete na vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky motoru v závislosti na tom, kterou stranu spínače stisknete.

g021208

Ovládací páka spuštění/zvednutí

Tato páka (Obrázek 42) zvedá a sklápí žací jednotky a používá se k jejich spuštění a zastavení, když je páka sekání/přepravy v režimu SEKáNí a spínač zapnutí/vypnutí je v ZAPNUTé poloze. Žací jednotky nelze spustit dolů, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač (Obrázek 42) má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí a START.

InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace (Obrázek 42).

Spínač zapnutí/vypnutí

Spínač zapnutí/vypnutí (Obrázek 42) se používá společně s ovládací pákou spuštění/zvednutí k ovládání žacích jednotek.

Spínač čelních světel

Otočením spínače dolů zapnete čelní světla (Obrázek 42).

Páčky přelapování

Páčky přelapování se používají společně s ovládací pákou spuštění/zvednutí k přelapování vřeten (Obrázek 43).

g021209

Napájecí zásuvka

Napájecí 12V zásuvka poskytuje napětí pro elektronická zařízení (Obrázek 44).

g004133

Ovládací prvky sedadla

g003954

Polohovací páka sedadla

Polohovací páka sedadla (Obrázek 45) umožňuje posunout sedadlo dopředu a dozadu. Uvolněním páky zajistíte sedadlo v dané poloze.

Seřizovací knoflík hmotnosti

Otáčejte seřizovacím knoflíkem hmotnosti, dokud se v okénku ukazatele hmotnosti nezobrazí vaše hmotnost.

Seřizovací knoflík výšky

Otočením seřizovacího knoflíku výšky sedadla změníte jeho výšku.

Použití displeje InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace (Obrázek 46). Systém InfoCenter tvoří úvodní obrazovka a hlavní informační obrazovka. Mezi úvodní obrazovkou a hlavní obrazovkou s informacemi můžete kdykoli přepínat stisknutím libovolného tlačítka systému InfoCenter a poté zvolením odpovídající šipky.

g020650
 • Levé tlačítko, tlačítko pro přístup do nabídky/zpět: Stiskem tohoto tlačítka přejdete do nabídek systému InfoCenter. Můžete jej rovněž použít k ukončení aktuálně používané nabídky.

 • Střední tlačítko: Toto tlačítko slouží k procházení nabídek.

 • Pravé tlačítko: Stiskem tohoto tlačítka otevřete nabídku, u níž šipka vpravo označuje další obsah.

Note: Funkce jednotlivých tlačítek se může změnit v závislosti na situaci. Každé tlačítko je označeno ikonou zobrazující jeho aktuální funkci.

Popis ikon systému InfoCenter

GraphicHodiny zbývající do údržby
GraphicNulování provozních hodin Graphic
SERVICE DUEUrčuje, kdy by měla být provedena plánovaná služba
GraphicOtáčky/stav motoru – uvádí otáčky motoru (ot/min)
GraphicMěřič provozních hodin
GraphicInformační ikona
GraphicRychlý chod
GraphicPomalý chod
GraphicHladina paliva
GraphicJe nutná stacionární regenerace
GraphicŽhavicí svíčky jsou aktivní
GraphicZvedněte žací jednotky nahoru
GraphicSpusťte žací jednotky dolů
GraphicPosaďte se na sedadlo
GraphicJe zatažená parkovací brzda
GraphicJe nastaven vysoký rozsah (přeprava)
GraphicNeutrál
GraphicJe nastaven nízký rozsah (sekání)
GraphicTeplota chladicí kapaliny motoru (°C nebo °F)
GraphicTeplota (vysoká)
GraphicVývodový hřídel je zapnutý.
GraphicNení povoleno
GraphicSpustit motor
GraphicVypněte motor
GraphicMotor
GraphicKlíčový přepínač
GraphicŽací jednotky klesají
GraphicŽací jednotky se zvedají
GraphicKód PIN
GraphicSběrnice CAN Bus
GraphicInfoCenter
GraphicŠpatně nebo se nezdařilo
GraphicŽárovka
GraphicVýstup řídicí jednotky TEC nebo ovládacího vodiče v kabeláži
GraphicSpínač
GraphicUvolněte spínač
GraphicZměňte na uvedený stav
Symboly jsou často kombinovány tak, aby tvořily věty Některé příklady jsou uvedeny níže 
GraphicZařaďte neutrální polohu stroje
GraphicNastartování motoru není povoleno
GraphicVypnutí motoru
GraphicChladicí kapalina motoru je příliš horká.
GraphicOznámení o hromadění popelu ve filtru DPF – podrobnosti viz Usazování popelu ve filtru DPF
GraphicPožadavek na resetovací–pohotovostní regeneraci
Požadavek na klidovou nebo obnovovací regeneraci
GraphicProbíhá klidová nebo obnovovací regenerace
GraphicVysoká teplota výfukových plynů
GraphicZávada diagnostiky regulace NOx – odjeďte se strojem do dílny a obraťte se na autorizovaného distributora Toro (verze softwaru U a novější)
GraphicVývodový hřídel je vypnut
GraphicPosaďte se nebo zatáhněte parkovací brzdu

Graphic Přístupné pouze po zadání kódu PIN

Použití nabídek

Chcete-li otevřít nabídky systému InfoCenter, na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko pro přístup k nabídkám. Tím se dostanete do hlavní nabídky. V následujících tabulkách naleznete přehled možností, které jsou v nabídkách k dispozici:

Main Menu (Hlavní nabídka)
Položka nabídkyPopis
Faults (Závady)Nabídka obsahuje seznam aktuálních závad stroje. Další informace o této nabídce a údajích, které obsahuje, naleznete v servisní příručce nebo se můžete obrátit na autorizovaného distributora Toro.
Service (Servis)Obsahuje informace o stroji, například dobu používání čítačů a další číselné údaje.
Diagnostics (Diagnostika)Zobrazuje stav každého spínače, snímače nebo ovládacího výstupu stroje. Nabídku lze použít k řešení některých závad a k rychlému zjištění toho, které ovládací prvky stroje jsou zapnuté a které vypnuté.
Settings (Nastavení)Umožňuje upravit a přizpůsobit proměnné konfigurace na displeji systému InfoCenter.
About (Informace)Uvádí číslo modelu, sériové číslo a verzi softwaru stroje.
Service (Servis)
Položka nabídkyPopis
Hours (Hodiny)Uvádí celkový počet hodin provozu stroje, motoru a vývodového hřídele a také počet hodin, během nichž byl stroj přepravován, a blížící se servis.
Counts (Počet)Uvádí počet spuštění, počet cyklů žací jednotky/pohonu žacích nožů (PTO) a počet reverzací ventilátoru stroje.
DPF Regeneration (Regenerace filtru DPF)Volba regenerace filtru pevných částic a dílčí nabídky filtru DPF.
Inhibit Regen (Blokování regenerace)Slouží k ovládání resetovací regenerace.
Parked Regen (Klidová regenerace)Slouží k zahájení klidové regenerace.
Last Regen (Poslední regenerace)Uvádí počet hodin od poslední resetovací, klidové nebo obnovovací regenerace.
Recover Regen (Obnovovací regenerace)Slouží k zahájení obnovovací regenerace.
Counts (Počty)Uvádí řadu číselných údajů týkajících se provozu stroje.
Diagnostics (Diagnostika)
Položka nabídkyPopis
Cutting Units (Žací jednotky)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro zvedání a spouštění žacích jednotek.
Hi/Low Range (Vysoký/nízký rozsah)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro jízdu v přepravním režimu.
PTO (vývodový hřídel)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro zapnutí obvodu vývodového hřídele.
Engine Run (Chod motoru)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro startování motoru.
Backlap (Přelapování)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy provoz funkce přelapování.
Settings (Nastavení)
Položka nabídkyPopis
Units (Jednotky)Slouží k nastavení jednotek používaných v systému InfoCenter. Lze zvolit možnost English (Anglické) nebo Metric (Metrické).
Language (Jazyk)Slouží k nastavení jazyka používaného v systému InfoCenter*.
LCD Backlight (Podsvícení displeje)Slouží k nastavení jasu LCD displeje.
LCD Contrast (Kontrast displeje)Slouží k nastavení kontrastu LCD displeje.
Front Backlap Reel Speed (Otáčky předního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost předních vřeten v režimu přelapování.
Rear Backlap Reel Speed (Otáčky zadního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost zadních vřeten v režimu přelapování.
Chráněné nabídkyUmožňuje osobám s kódem PIN oprávněným vaší společností přístup k chráněným nabídkám
Auto Idle (Automatický volnoběh)GraphicŘídí dobu, po které se motor vrátí na nízké volnoběžné otáčky, když stroj stojí.
Blade Count (Počet nožů) GraphicOvládá počet nožů na vřetenu pro rychlost vřetena.
Mow Speed (Rychlost pojezdu při sekání)GraphicŘídí pojezdovou rychlost pro určení rychlosti vřetena.
Height of cut (HOC) (Výška sekání)GraphicOvládá výšku sekání (HOC) pro určení otáček vřetena.
F Reel RPM (Otáčky předního vřetena)GraphicZobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro přední vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.
R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena)GraphicZobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro zadní vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.

*Přeložen je pouze text určený pro obsluhu. Obrazovky poruch, servisu a diagnostiky jsou určeny pro pracovníka údržby. Názvy se zobrazují ve zvoleném jazyce, ale položky nabídky zůstávají v angličtině.

Graphic Chráněno v rámci chráněných nabídek – přístupné pouze po zadání kódu PIN

About (Informace)
Položka nabídkyPopis
ModelUvádí číslo modelu stroje.
SN (Sériové číslo)Uvádí sériové číslo stroje.
Machine Controller Revision (Verze řídicí jednotky stroje)Uvádí verzi softwaru hlavní řídicí jednotky.
InfoCenter Revision (Verze systému InfoCenter)Uvádí verzi softwaru systému InfoCenter.
CAN Bus (Sběrnice CAN)Uvádí stav komunikační sběrnice stroje.

Chráněné nabídky

V nabídce Settings (Nastavení) systému InfoCenter lze nastavit provozní konfiguraci. Chcete-li tato nastavení uzamknout, použijte chráněnou nabídku.

Note: Při dodání je počáteční přístupový kód naprogramován vaším distributorem.

Přístup do chráněných nabídek

Note: Výchozí tovární kód PIN vašeho zařízení je buď 0000 nebo 1234.Pokud jste kód PIN změnili a zapomněli jej, požádejte o pomoc autorizovaného distributora Toro.

 1. Z HLAVNí NABíDKY přejděte pomocí prostředního tlačítka níže na nabídku SETTINGS (Nastavení) a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 47).

  g028523
 2. V nabídce SETTINGS (Nastavení) přejděte pomocí prostředního tlačítka níže do nabídky PROTECTED MENU (Chráněná nabídka) a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 48A).

  g028522
 3. Chcete-li zadat kód PIN, opakovaně tiskněte prostřední tlačítko, dokud se nezobrazí správná první číslice; poté stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici (Obrázek 48B a Obrázek 48C). Tento krok opakujte, dokud nezadáte poslední číslici, a znovu stiskněte pravé tlačítko.

 4. Stisknutím prostředního tlačítka zadejte kód PIN (Obrázek 48D).

  Počkejte, dokud se nerozsvítí červená kontrolka systému InfoCenter.

  Note: Pokud systém InfoCenter kód PIN přijme a chráněná nabídka se odemkne, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí slovo PIN“.

Note: Otočte klíčovým spínačem do VYPNUTé polohy a poté jeho otočením do ZAPNUTé polohy chráněnou nabídku uzamkněte.

V chráněné nabídce můžete prohlížet a měnit nastavení. Jakmile vstoupíte do nabídky Protected Menu (Chráněná nabídka), přejděte níže na volbu Protect Settings (Chránit nastavení). Nastavení změňte s použitím pravého tlačítka. Pokud nastavíte nabídku Chránit nastavení na OFF (Vypnuto), můžete prohlížet a měnit nastavení v nabídce Protected Menu (Chráněná nabídka) bez nutnosti zadání kódu PIN. Pokud nastavíte nabídku Chránit nastavení na ON (Zapnuto), chráněné možnosti se skryjí a pro změnu nastavení v nabídce Protected Menu (Chráněná nabídka) bude nutné zadat kód PIN. Po nastavení kódu PIN otočte klíčovým spínačem do polohy VYPNUTO a zpět do polohy ZAPNUTO; tak tuto funkci povolíte a uložíte.

Nastavení automatického volnoběhu

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte níže na položku Auto Idle (Automatický volnoběh).

 2. Stisknutím pravého tlačítka můžete změnit dobu automatického volnoběhu následovně: VYPNUTO, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s a 30 s.

Nastavení počtu nožů

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Blade Count“ (Počet nožů).

 2. Stisknutím pravého tlačítka změníte počet nožů mezi 5, 8 nebo 11 nožů vřeten.

Nastavení rychlosti pojezdu při sekání

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Mow Speed (Rychlost pojezdu při sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte rychlost pojezdu při sekání.

 3. Pomocí prostředního a pravého tlačítka vyberte příslušnou rychlost pojezdu při sekání nastavenou na mechanickém omezovači rychlosti pojezdu při sekání na pedálu ovládání pojezdu.

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte rychlost pojezdu při sekání a uložíte nastavení.

Nastavení výšky sekání (HOC)

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku HOC“ (Výška sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte volbu HOC“ (Výška sekání).

 3. Pomocí prostředního a pravého tlačítka vyberte příslušné nastavení HOC“ (Výška sekání). (Pokud se přesné nastavení nezobrazí, ze zobrazeného seznamu zvolte nejbližší nastavení HOC“ (Výška sekání).

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte volbu HOC“ (Výška sekání) a uložíte nastavení.

Nastavení otáček předního a zadního vřetena

I když jsou otáčky předního a zadního vřetena vypočítány zadáním počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání do systému InfoCenter, lze toto nastavení manuálně změnit tak, aby vyhovovalo různým podmínkám sekání.

 1. Chcete-li změnit nastavení otáček vřetena, přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

 2. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena. Při změně nastavení otáček bude na displeji nadále zobrazena rychlost vřetena vypočítaná na základě počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání, která byla dříve zadána, ale zobrazí se také nová hodnota.

Nastavení časovače blížícího se servisu

Po provedení postupu plánované údržby se vynulují hodiny blížícího se servisu.

 1. V nabídce Settings (Nastavení) pomocí prostředního tlačítka přejděte níže do nabídky PROTECTED MENU (Chráněná nabídka) a stiskněte pravé tlačítko.

 2. Zadejte kód PIN; viz část Přístup do chráněných nabídek v provozní příručce k vašemu stroji.

 3. V nabídce Service (Servis) přejděte do nabídky HOURS (Hodiny).

 4. Přejděte dolů na symbol servisu Graphic.

  Note: Pokud je již nutné provést servis, na první ikoně se zobrazí NOW (Nyní).

 5. Pod první ikonou je položka servisního intervalu Graphic (časový interval, např. 250, 500 atd.)

  Note: Servisní interval je chráněná položka nabídky.

 6. Zvýrazněte interval servisu a stiskněte pravé tlačítko.

 7. Po otevření nové obrazovky potvrďte volbu RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Vynulovat provozní hodiny – opravdu?).

 8. Stiskněte tlačítko YES (Ano) (uprostřed) nebo NO (Ne) (vlevo).

 9. Po výběru možnosti YES (Ano) se obrazovka intervalu vynuluje a vrátí se k výběru provozních hodin (Service Hours).

Note: Specifikace a konstrukce se mohou bez upozornění změnit.

Přepravní šířka

233 cm

Šířka sečení

254 cm

Délka

282 cm

Výška

160 cm

Hmotnost (s kapalinami a nainstalovanými žacími jednotkami s 8 noži)

1 420 kg

Motor

Yanmar 43 k (31,6 kW)

Objem palivové nádrže:

53 l

Přepravní rychlost

0 až 16 km/h

Rychlost pojezdu při sekání

0 až 13 km/h

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou omezovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a všechna další bezpečnostní ochranná zařízení řádně funkční.

 • Před sečením vždy stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou žací jednotky v dobrém provozním stavu.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Plnění palivové nádrže

Objem palivové nádrže

53 l

Specifikace paliva

Important: Používejte pouze motorovou naftu s velmi nízkým obsahem síry. Palivo s vyšším obsahem síry poškozuje oxidační katalyzátor vznětového motoru (DOC), což způsobuje provozní problémy a zkracuje životnost součástí motoru.Nerespektování následujících upozornění může vést k poškození motoru.

 • Nikdy nepoužívejte místo dieselového paliva petrolej či benzin.

 • Nikdy s dieselovým palivem nemíchejte petrolej nebo vyjetý motorový olej.

 • Nikdy neuchovávejte palivo v nádobách s pozinkovaným vnitřkem.

 • Nepoužívejte aditiva do paliva.

Ropná nafta

Cetanové číslo: 45 nebo vyšší

Obsah síry: velmi nízký (< 15 miliontin)

Tabulka paliva

Specifikace motorové naftyUmístění
ASTM D975Spojené státy
Č. 1-D S15
Č. 2-D S15
EN 590Evropská unie
ISO 8217 DMXMezinárodní
JIS K2204, 2. stupeňJaponsko
KSM-2610Korea
 • Používejte pouze čistou, čerstvou motorovou naftu nebo bionaftu.

 • Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby jej bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní palivo (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D).

Note: Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá na rozdíl od zimní nafty k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Bionafta

U tohoto stroje lze rovněž použít směs paliva s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % ropné nafty).

Obsah síry: velmi nízký (< 15 miliontin)

Specifikace bionafty: ASTM D6751 nebo EN14214

Specifikace směsi paliva: ASTM D975, EN590 nebo JIS K2204

Important: Použitá ropná nafta musí mít velmi nízký obsah síry.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Směsi bionafty mohou poškodit lakované povrchy.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • Další informace o bionaftě vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

Doplnění paliva

 1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže čistým hadrem.

 3. Demontujte uzávěr z palivové nádrže (Obrázek 49).

  g021210
 4. Naplňte nádrž tak, aby hladina paliva v nádrži sahala 6 až 13 mm pod spodní okraj plnicího hrdla.

 5. Po naplnění nádrže pevně utáhněte uzávěr palivové nádrže.

  Note: Pokud je to možné, doplňujte palivovou nádrž po každém použití. Omezíte tak možné hromadění kondenzace uvnitř nádrže na minimum.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí pásu nepracuje správně, pás vyměňte za nový.
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

  Kontrola ochranných spínačů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Important: Pokud při kontrole stroje zjistíte závadu některého z ochranných spínačů, obraťte se na autorizovaného distributora Toro.

  Příprava stroje

  1. Vyjeďte se strojem pomalu na otevřenou plochu.

  2. Spusťte žací jednotky dolů, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  Kontrola blokovacího zařízení startování – ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  4. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

  5. Otočte klíč do polohy STARTOVáNí.

   Note: Při sešlápnutém ovládacím pedálu pojezdu nesmí startér protáčet motor.

  Kontrola blokování spuštění vývodového hřídele

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

  3. Nastartujte motor.

   Note: Pokud je spínač vývodového hřídele v ZAPNUTé poloze, motor se nesmí nastartovat.

  Kontrola blokování chodu vývodového hřídele

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  3. Nastartujte motor.

  4. Zvedněte se ze sedadla.

  5. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Vývodový hřídel nesmí běžet, když nesedíte na sedadle obsluhy.

  Kontrola provozního blokování parkovací brzdy a ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Nastartujte motor.

  6. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

   Note: Pokud je parkovací brzda zatažená a ovládací pedál pojezdu sešlápnutý, motor se musí vypnout.

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte své ruce a nohy k žacím jednotkám.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za vhodného počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

  • Žádné ze součástí konstrukce ROPS ze stroje neodstraňujte.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Všechny poškozené součásti konstrukce ROPS vyměňte. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost vy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem.

  • Prostudujte si níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Před zahájením práce se strojem zkontrolujte stav pracoviště a určete, zda stroj může pracovat za podmínek v daný den a na zamýšleném místě. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

   • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

   • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

   • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiná skrytá nebezpečná místa. Překážky může skrýt vysoká tráva. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

   • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu.

   • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

   • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

   • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Spuštění motoru

  Important: Palivový systém se automaticky sám odvzdušní v následujících situacích:

  • Poprvé startujete nový stroj.

  • Motor přestal pracovat kvůli nedostatku paliva.

  • Byla provedena údržba součástí palivového systému.

  1. Posaďte se na sedadlo, sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu, aby byl v NEUTRáLNí poloze, zatáhněte parkovací brzdu, přepněte spínač otáček motoru do STřEDOVé polohy a zkontrolujte, zda je spínač zapnutí/vypnutí ve VYPNUTé poloze.

  2. Sundejte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a ujistěte se, že je pedál v NEUTRáLNí poloze.

  3. Otočte klíčem do PROVOZNí polohy.

  4. Jakmile kontrolka žhavení zhasne, otočte klíčem do polohy START. Po nastartování motoru ihned uvolněte klíč. Vrátí se automaticky do PROVOZNí polohy. Nechejte motor zahřát (bez zatížení) a poté přesuňte ovladač škrticí klapky do požadované polohy.

  Ukazatel zanesení filtru hydraulické kapaliny

  Hydraulický systém je vybaven ukazatelem zanesení filtru hydraulické kapaliny (Obrázek 50). Ukazatel kontrolujte, když motor pracuje při provozní teplotě; ukazatel by měl být v zeleném pásmu. Pokud je ukazatel v červeném pásmu, vyměňte filtry hydraulické kapaliny.

  g004132

  Vypnutí motoru

  1. Všechny ovládací prvky uveďte do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu, přesuňte spínač otáček motoru do polohy nízkých volnoběžných otáček a počkejte, až motor nízkých volnoběžných otáček dosáhne.

  2. Otočte klíčkem do VYPNUTé polohy a vyjměte jej ze spínače.

  Sekání trávy se strojem

  Note: Sekání trávy rychlostí, při které dochází k zatěžování motoru, podporuje regeneraci filtru DPF.

  1. Přesuňte stroj na pracoviště a vyrovnejte jej mimo sekanou plochu pro první přejezd sekání.

  2. Přesvědčte se, zda je spínač vývodového hřídele ve VYPNUTé poloze.

  3. Přesuňte páčku omezovače rychlosti pojezdu při sekání dopředu.

  4. Stisknutím spínače otáček škrticí klapky nastavte otáčky motoru na VYSOKé VOLNOBěžNé OTáčKY.

  5. Pomocí joysticku spusťte žací jednotky na zem.

  6. Stisknutím spínače vývodového hřídele připravte žací jednotky k provozu.

  7. Pomocí joysticku zvedněte žací jednotky nad zem.

  8. Rozjeďte se se strojem směrem k sekané ploše a spusťte žací jednotky dolů.

   Note: Sekání trávy rychlostí, při které dochází k zatěžování motoru, podporuje regeneraci filtru DPF.

  9. Po dokončení přejezdu sekání žací jednotky pomocí joysticku zvedněte.

  10. Provedením manévru otočení ve tvaru slzy rychle připravte stroj pro další průjezd.

  Nastavení pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

  Pružina pro kompenzaci stavu trávníku (Obrázek 51) přenáší hmotnost z předního válce na zadní. Toto řešení pomáhá omezit vytváření vlnitých vzorů v trávníku, známé jako vlnění či kadeření.

  Important: Seřiďte pružinu, když je žací jednotka namontována k hnací jednotce, směřuje přímo dopředu a je spuštěna na podlahu dílny.

  1. V zadním otvoru táhla pružiny musí být vsazena závlačka (Obrázek 51).

   Note: Při údržbě žací jednotky přesuňte závlačku do otvoru pro táhlo pružiny vedle pružiny pro kompenzaci stavu trávníku.

   g003863
  2. Utáhněte šestihranné matice na přední straně táhla pružiny, abyste dosáhli stlačené délky pružiny 15,9 cm (viz Obrázek 51).

   Note: Při provozu stroje na nerovném terénu zkraťte délku pružiny o 13 mm. Kopírování terénu bude mírně omezeno.

   Note: Nastavení kompenzace stavu trávníku je nutné obnovit při změně nastavení výšky sekání nebo agresivity sekání.

  Nastavení vyvážení zvedacích ramen

  Zadní žací jednotky

  Výstraha

  Pružiny jsou napnuté a mohou způsobit zranění.

  Při seřizování pružin dbejte opatrnosti.

  Vyvažovací sílu vyvíjenou na zadní žací jednotky můžete upravit tak, aby bylo možné snadněji kompenzovat různé stavy trávníku a udržovat jednotnou výšku sekání v náročných podmínkách nebo v oblastech s travní plstí.

  Vyvažovací sílu každé zkrutné pružiny lze nastavit na 1 ze 4 stupňů. Jeden krok zvýší nebo sníží vyvažovací sílu žací jednotky o 2,3 kg. Pružiny lze umístit na zadní stranu prvního ovládacího mechanismu pružiny, chcete-li odebrat veškeré vyvážení (čtvrtá poloha).

  Note: Chcete-li odebrat veškerou vyvažovací sílu, umístěte dlouhé rameno zkrutné pružiny nad osazený čep.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíč.

  2. Zasuňte dlouhý konec vyrovnávací pružiny do trubky nebo podobného předmětu a otočte pružinu za osazený čep do požadované polohy (Obrázek 52).

   g375585
  3. Zopakujte kroky 1 a 2 u další vyrovnávací pružiny.

  Seřízení polohy otáčení zvedacího ramene

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíč.

  2. Spínač zvedacích ramen se nachází pod hydraulickou nádrží a na vnitřní straně zvedacího ramene žací jednotky č. 5 (Obrázek 31).

   g375697
  3. Povolte pojistnou matici, která upevňuje spínač zvedacího ramene ke spínací desce (Obrázek 54).

   g375696
  4. Spínač zvedacího ramene nastavte takto:

   • Chcete-li zvýšit výšku otočení ramene, posuňte spínač dolů.

   • Chcete-li snížit výšku otočení ramene, posuňte spínač nahoru.

  5. Utáhněte pojistnou matici.

  Nastavení otáček vřeten

  Chcete-li dosáhnout konzistentně vysoké kvality sekání a jednotného vzhledu posekaného trávníku, nastavte otáčky vřeten následujícím způsobem:

  1. V systému InfoCenter v nabídce nastavení zadejte počet nožů, rychlost pojezdu při sekání a výšku sekání. To umožní výpočet správných otáček vřetena.

  2. Chcete-li nastavit další parametry, v nabídce nastavení přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

  3. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena.

   Note: Při změně nastavení otáček bude na displeji nadále zobrazena rychlost vřetena vypočítaná na základě počtu nožů, rychlosti pojezdu při sekání a výšky sekání, ale zobrazí se také nová hodnota.

   Note: Může být nutné zvýšit nebo snížit rychlost vřetena, aby se kompenzovaly různé podmínky trávníku.

  g031995
  g031996

  Vysvětlení kontrolky diagnostiky

  Stroj je vybaven diagnostickou kontrolkou, která se rozsvítí, pokud stroj zaznamená závadu. Diagnostická kontrolka se nachází na systému InfoCenter nad displejem (Obrázek 57). Jestliže stroj pracuje správně a klíč je v poloze ZAPNUTO/PROVOZ, kontrolka diagnostiky se krátce rozsvítí a zhasne, což znamená, že funguje správně. Když se zobrazí zpráva s upozorněním na stav stroje, kontrolka bude svítit po dobu přítomnosti zprávy. Když se zobrazí chybová zpráva, kontrolka bliká, dokud se závada nevyřeší.

  g021272

  Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru

  Filtr pevných částic pro vznětové motory (DPF) je součástí výfukového systému. Oxidační katalyzátor vznětového motoru na filtru DPF snižuje množství škodlivých plynů a filtr sazí odvádí saze z výfuku motoru.

  Proces regenerace filtru DPF spaluje pomocí tepla z výfuku motoru saze nahromaděné ve filtru sazí, přeměňuje je na popel a čistí kanály filtru sazí, aby mohly filtrované výfukové plyny motoru vycházet z filtru DPF.

  Řídicí jednotka motoru monitoruje množství usazených sazí podle protitlaku ve filtru DPF. Je-li protitlak příliš vysoký, ke spalování sazí ve filtru sazí během běžného provozu motoru nedochází. V zájmu udržení filtru DPF bez nánosu sazí pamatujte na následující:

  • Pasivní regenerace probíhá průběžně při spuštěném motoru – kdykoli je to možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF probíhala snadněji.

  • Pokud je protitlak ve filtru DPF příliš vysoký nebo pokud po dobu 100 hodin neproběhla resetovací regenerace, řídicí jednotka motoru vás prostřednictvím systému InfoCenter upozorní, že probíhá resetovací regenerace.

  • Před vypnutím motoru nechejte proces resetovací regenerace dokončit.

  Stroj obsluhujte a udržujte tak, aby mohl filtr DPF fungovat správně. Vhodné teploty výfuku pro regeneraci filtru DPF je zpravidla dosaženo, je-li motor provozován pod zatížením při vysokých volnoběžných otáčkách (zcela otevřená škrticí klapka).

  Important: Aby se usazování sazí ve filtru sazí snížilo na minimum, nechejte motor pracovat na volnoběh nebo při nízkých volnoběžných otáčkách co nejméně.

  Usazování sazí ve filtru DPF

  • Ve filtru sazí, jímž je filtr pevných částic vznětového motoru vybaven, se v průběhu času usazují saze. Množství sazí ve filtru DPF vyhodnocuje řídicí jednotka motoru.

  • Pokud se usadí určité množství sazí, řídicí jednotka informuje pracovníka obsluhy, že je třeba provést regeneraci filtru DPF.

  • Regenerace filtru DPF je proces, který zahřátím filtru DPF přemění saze na popel.

  • Vedle zobrazování výstražných zpráv řídicí jednotka snižuje výkon motoru při různém množství usazených sazí.

  Výstražné zprávy motoru – hromadění sazí

  Úroveň indikaceChybový kódVýkon motoruDoporučené opatření
  Úroveň 1: Výstraha týkající se motoru
  g213866
  Řídicí jednotka sníží výkon motoru na 85 %.Co nejdříve proveďte klidovou regeneraci; viz Klidová nebo obnovovací regenerace.
  Úroveň 2: Výstraha motoru
  g213867
  Řídicí jednotka sníží výkon motoru na 50 %.Co nejdříve proveďte obnovovací regeneraci; viz Klidová nebo obnovovací regenerace.

  Usazování popelu ve filtru DPF

  • Lehčí popel je odveden výfukovým systémem, těžší popel se usazuje ve filtru sazí.

  • Popel je zbytek procesu regenerace. Ve filtru pevných částic vznětového motoru se v průběhu doby usazuje popel, který není odváděn s výfukovými plyny motoru.

  • Množství popelu usazeného ve filtru DPF vyhodnocuje řídicí jednotka motoru.

  • Pokud se usadí určité množství popelu, řídicí jednotka motoru odešle do systému InfoCenter informace ve formě chybové zprávy motoru, která poukazuje na usazení popelu ve filtru DPF.

  • Chybové zprávy označují, že je třeba provést údržbu filtru DPF.

  • Vedle zobrazování výstražných zpráv řídicí jednotka snižuje výkon motoru při různém množství usazeného popelu.

  Upozornění systému InfoCenter a výstražné zprávy motoru – hromadění popelu

  Úroveň indikaceChybový kódSnížení otáček motoruVýkon motoruDoporučené opatření
  Úroveň 1: Výstraha týkající se motoru
  g213863
  ŽádnéŘídicí jednotka sníží výkon motoru na 85 %.Proveďte servis filtru DPF; viz Údržba oxidačního katalyzátoru vznětového motoru (DOC) a filtru sazí.
  Úroveň 2: Výstraha motoru
  g213863
  ŽádnéŘídicí jednotka sníží výkon motoru na 50 %.Proveďte servis filtru DPF; viz Údržba oxidačního katalyzátoru vznětového motoru (DOC) a filtru sazí.
  Úroveň 3: Výstraha motoru
  g214715
  Otáčky motoru při maximálním točivém momentu +200 ot/minŘídicí jednotka sníží výkon motoru na 50 %.Proveďte servis filtru DPF; viz Údržba oxidačního katalyzátoru vznětového motoru (DOC) a filtru sazí.

  Typy regenerace filtru pevných částic vznětového motoru

  Typy regenerace filtru pevných částic vznětového motoru, které se provádějí při spuštěném stroji:

  Typ regeneracePodmínky, které způsobují regeneraci filtru DPFPopis funkce filtru DPF
  PasivníProbíhá za běžného provozu stroje při vysokých otáčkách nebo vysokém zatížení motoru.• Pasivní regenerace není na systému InfoCenter zobrazována ikonou.
  • Během pasivní regenerace filtr DPF zpracovává výfukové plyny zahřáté na vysokou teplotu pomocí oxidace škodlivých emisí a spalováním sazí na popel.
  Viz část Pasivní regenerace filtru DPF.
  AsistovanáProbíhá při nízkých otáčkách motoru, nízkém zatížení motoru nebo když řídicí jednotka zjistí, že je filtr DPF zanesen sazemi.• Asistovanou regeneraci nezobrazuje systém InfoCenter prostřednictvím ikony.
  • Během asistované regenerace řídicí jednotka motoru upravuje nastavení motoru tak, aby se zvýšila teplota výfukových plynů.
  Viz část Asistovaná regenerace filtru DPF.
  ResetovacíProbíhá po každých 100 hodinách.• Pokud je na displeji systému InfoCenter zobrazena ikona vysoké teploty výfukových plynů Graphic, probíhá regenerace.
  Proběhne také po asistované regeneraci, avšak jen tehdy, když řídicí jednotka zjistí, že po provedení asistované regenerace se množství sazí nesnížilo dostatečně.
   • Během resetovací regenerace řídicí jednotka motoru upraví nastavení motoru tak, aby se zvýšila teplota výfukových plynů.
  Viz část Resetovací regenerace.

  Typ regenerace filtru pevných částic vznětového motoru, při které je nutné zaparkovat stroj:

  Typ regeneracePodmínky, které způsobují regeneraci filtru DPFPopis funkce filtru DPF
  KlidováProbíhá, protože řídicí jednotka zjistí protitlak ve filtru DPF v důsledku nahromadění sazí.• Když systém InfoCenter zobrazí ikonu resetovací–pohotovostní regenerace / klidové nebo obnovovací regenerace Graphic nebo UPOZORNěNí č. 188, je nutná regenerace.
  Proběhne také, pokud pracovník obsluhy zahájil klidovou regeneraci.
  Může proběhnout, protože jste nastavili systém InfoCenter tak, aby zabránil resetovací regeneraci a bylo možné stroj nadále provozovat. Do filtru DPF se tak dostaly další saze, když již byla potřebná resetovací regenerace.• Abyste se vyhnuli nutnosti provedení obnovovací regenerace, co nejdříve proveďte klidovou regeneraci.
  Může být důsledkem použití nesprávného paliva nebo motorového oleje.• Klidová regenerace trvá 30 až 60 minut.
   • K dispozici musíte mít alespoň 1/4 nádrže paliva.
  • K provedení klidové regenerace musí být stroj zaparkován.
  Viz část Klidová nebo obnovovací regenerace.
  ObnovovacíProbíhá, protože obsluha ignorovala požadavky na klidovou regeneraci a pokračovala v provozu stroje, čímž se do filtru DPF dostávaly další saze.• Když systém InfoCenter zobrazí ikonu resetovací–pohotovostní regenerace / klidové nebo obnovovací regenerace Graphic nebo UPOZORNěNí č. 190, je nutná obnovovací regenerace.
  • Obnovovací regenerace trvá až 3 hodiny.
  • Ve stroji musíte mít k dispozici alespoň 1/2 nádrže paliva.
  • K provedení obnovovací regenerace musí být stroj zaparkován.
  Viz část Klidová nebo obnovovací regenerace.

  Přístup do nabídek regenerace filtru DPF

  Přístup do nabídek regenerace filtru DPF

  1. Přejděte do servisní nabídky Service“ a stisknutím prostředního tlačítka přejděte dolů na možnost DPF REGENERATION (Obrázek 63).

   g227667
  2. Stisknutím pravého tlačítka zvolte možnost DPF Regeneration“ (Regenerace filtru DPF) (Obrázek 63).

  Čas od poslední regenerace

  Vstupte do nabídky DPF Regeneration“ (Regenerace filtru DPF), stiskněte prostřední tlačítko a přejděte dolů na pole LAST REGEN (Poslední regenerace) (Obrázek 64).

  Podle pole LAST REGEN (POSLEDNí REGENERACE) určete, kolik hodin odpracoval motor od poslední resetovací, klidové nebo obnovovací regenerace.

  g224693

  Nabídka pro techniky

  Important: Z provozních důvodů se můžete rozhodnout provést klidovou regeneraci dříve, než zatížení sazemi dosáhne 100 %, pokud motor běžel déle než 50 hodin od poslední úspěšné resetovací, klidové nebo obnovovací regenerace.

  Pomocí nabídky pro techniky můžete zobrazit aktuální stav kontroly regenerace motoru a zobrazit hlášenou úroveň sazí.

  Vstupte do nabídky DPF Regeneration (Regenerace filtru DPF), stisknutím prostředního tlačítka přejděte dolů na nabídku TECHNICIAN (Technik) a stisknutím pravého tlačítka tuto nabídku zvolte (Obrázek 65).

  g227348
  • Aktuální stav provozu filtru DPF vysvětluje tabulka provozu filtru DPF (Obrázek 66).

   g227360

   .

   Tabulka provozu filtru DPF

   StavPopis
   NormalFiltr DPF je v normálním provozním režimu – pasivní regenerace.
   Assist RegenŘídicí jednotka motoru provádí asistovanou regeneraci.
   Reset StbyŘídicí jednotka motoru se pokouší provést resetovací regeneraci, té však brání jedna z následujících okolností:Potlačení regenerace je nastaveno na ON (Zapnuto).
   Teplota výfukových plynů je pro regeneraci příliš nízká.
   Reset RegenŘídicí jednotka motoru provádí resetovací regeneraci.
   Parked StbyŘídicí jednotka motoru požaduje spuštění klidové regenerace.
   Parked RegenIniciovali jste požadavek na klidovou regeneraci a řídicí jednotka motoru regeneraci zpracovává.
   Recov. StbyŘídicí jednotka motoru požaduje spuštění obnovovací regenerace.
   Recov. RegenIniciovali jste požadavek na obnovovací regeneraci a řídicí jednotka motoru regeneraci zpracovává.
  • Zkontrolujte zatížení sazemi, které se měří jako procento sazí ve filtru DPF (Obrázek 67); viz tabulka zatížení sazemi.

   Note: Hodnota zatížení sazemi se mění v závislosti na provozu stroje a regeneraci filtru DPF.

   g227359

   Tabulka zatížení sazemi

   Důležité hodnoty zatížení sazemiStav regenerace
   0 % až 5 %Minimální rozsah zatížení sazemi
   78 %Řídicí jednotka motoru provádí asistovanou regeneraci.
   100 %Řídicí jednotka automaticky vyžádá klidovou regeneraci.
   122 %Řídicí jednotka automaticky vyžádá obnovovací regeneraci.

  Pasivní regenerace filtru DPF

  • Pasivní regenerace probíhá za běžného provozu motoru.

  • Kdykoli je to během provozu stroje možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF proběhla snadněji.

  Asistovaná regenerace filtru DPF

  • Řídicí jednotka motoru upraví nastavení motoru tak, aby se zvýšila teplota výfukových plynů.

  • Kdykoli je to během provozu stroje možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky a při vysokém zatížení, aby regenerace filtru DPF proběhla snadněji.

  Resetovací regenerace

  Výstraha

  Během regenerace filtru DPF je teplota výfuku vysoká (přibližně 600 °C). Horké výfukové plyny mohou poranit pracovníka obsluhy nebo jiné osoby.

  • Motor nikdy nenechejte pracovat v uzavřeném prostoru.

  • Přesvědčte se, zda v okolí výfukového systému nejsou žádné hořlavé materiály.

  • Nikdy se nedotýkejte horkých součástí výfukového systému.

  • Nikdy nestůjte v blízkosti výfukové trubky stroje.

  g224417
  • Systém InfoCenter zobrazí ikonu vysoké teploty výfukových plynů Graphic (Obrázek 68).

  • Řídicí jednotka motoru upravuje nastavení motoru tak, aby se zvýšila teplota výfukových plynů.

   Important: Ikona vysoké teploty výfukových plynů značí, že teplota výfukových plynů vystupujících ze stroje může být vyšší než za běžného provozu.

  • Kdykoli je to během provozu stroje možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF proběhla snadněji.

  • Během resetovací regenerace se ikona zobrazí v systému InfoCenter.

  • Pokud je to možné, nevypínejte motor ani nesnižujte jeho otáčky, když resetovací regenerace probíhá.

   Important: Nechejte stroj dokončit proces resetovací regenerace před vypnutím motoru, je-li to možné.

  Pravidelná resetovací regenerace

  Jestliže motor během předchozích 100 hodin provozu neprošel úspěšnou resetovací, klidovou nebo obnovovací regenerací, řídicí jednotka motoru se pokusí provést resetovací regeneraci.

  Nastavení potlačení regenerace

  Pouze resetovací regenerace

  Note: Jestliže motor vyžaduje resetovací regeneraci a vy nastavíte systém InfoCenter na potlačení regenerace, systém InfoCenter každých 15 minut zobrazí UPOZORNěNí č. 185 (Obrázek 69).

  g224692

  Při resetovací regeneraci dochází k nadměrné tvorbě výfukových plynů. Pokud pracujete se strojem v blízkosti stromů, keřů, vysoké trávy nebo jiných rostlin či materiálů citlivých na teplotu, pomocí volby Inhibit Regen (Potlačení regenerace) můžete zabránit tomu, aby řídicí jednotka motoru resetovací regeneraci provedla.

  Important: Když vypnete motor a znovu jej nastartujete, funkce potlačení regenerace se VYPNE, což je standardní nastavení.

  1. Vstupte do nabídky DPF Regeneration“ (Regenerace filtru DPF), stisknutím prostředního tlačítka přejděte dolů na nabídku INHIBIT REGEN (Potlačení regenerace) a stisknutím pravého tlačítka tuto nabídku zvolte (Obrázek 70).

   g227304
  2. Stisknutím pravého tlačítka změníte nastavení potlačení regenerace ze zapnuto na vypnuto (ON na OFF) (Obrázek 70) nebo z vypnuto na zapnuto (OFF na ON) (Obrázek 71).

   g224691

  Povolení resetovací regenerace

  Systém InfoCenter zobrazí ikonu vysoké teploty výfukových plynů Graphic, když probíhá resetovací regenerace.

  Note: Pokud je volba INHIBIT REGEN (Potlačení regenerace) nastavena na ON (Zapnuto), systém InfoCenter zobrazí UPOZORNěNí č. 185 (Obrázek 72). Stisknutím tlačítka 3 nastavte potlačení regenerace na OFF (Vypnuto) a pokračujte s resetovací regenerací.

  g224394

  Note: Pokud je teplota výfukových plynů motoru příliš nízká, na displeji systému InfoCenter se zobrazí UPOZORNěNí č. 186 (Obrázek 73), abyste byli informováni, že je třeba nastavit plný plyn (vysoké volnoběžné otáčky motoru).

  g224395

  Note: Po dokončení resetovací regenerace zmizí z obrazovky systému InfoCenter ikona vysoké teploty výfukových plynů Graphic.

  Klidová nebo obnovovací regenerace

  • Když řídicí jednotka motoru požaduje klidovou nebo obnovovací regeneraci, systém InfoCenter zobrazí ikonu požadavku na regeneraci (Obrázek 74).

   g224404
  • Stroj neprovádí klidovou ani obnovovací regeneraci automaticky, regeneraci je třeba spustit prostřednictvím systému InfoCenter.

  Zprávy klidové regenerace

  Pokud řídicí jednotka motoru vyžaduje klidovou regeneraci, systém InfoCenter zobrazí následující zprávy:

  • Engine warning (Výstraha týkající se motoru) SPN 3720, FMI 16 (Obrázek 75)

   g213863
  • UPOZORNěNí č. 188 o tom, že je nutná klidová regenerace (Obrázek 76)

   Note: Každých 15 minut se zobrazí upozornění č. 188.

   g224397
  • Pokud neprovedete klidovou regeneraci do 2 hodin, systém InfoCenter zobrazí zprávu o nutnosti provedení klidové regenerace – vypnutém vývodovém hřídeli UPOZORNěNí č. 189 (Obrázek 77).

   g224398

   Important: Pro obnovení funkce vývodového hřídele proveďte klidovou regeneraci; viz Příprava na provedení klidové nebo obnovovací regeneraceProvedení klidové nebo obnovovací regenerace.

   Note: Na domovské obrazovce se zobrazí ikona vypnutého vývodového hřídele (Obrázek 78).

   g224415

  Zprávy obnovovací regenerace

  Pokud řídicí jednotka motoru vyžaduje obnovovací regeneraci, systém InfoCenter zobrazí následující zprávy:

  • Engine warning (Výstraha týkající se motoru) SPN 3719, FMI 0 (Obrázek 79)

   g213867
  • UPOZORNěNí č. 190 o tom, že je nutná obnovovací regenerace – je vypnutý vývodový hřídel (Obrázek 80)

   g224399

  Important: Pro obnovení funkce vývodového hřídele proveďte obnovovací regeneraci; viz Příprava na provedení klidové nebo obnovovací regenerace a Provedení klidové nebo obnovovací regenerace.

  Note: Na domovské obrazovce se zobrazí ikona vypnutého vývodového hřídele, viz Obrázek 78 v části Zprávy klidové regenerace.

  Omezení stavu filtru DPF

  • Pokud řídicí jednotka motoru požádá o obnovovací regeneraci nebo ji zpracovává a vy přejdete na možnost PARKED REGEN (Klidová regenerace), klidová regenerace se zablokuje a v pravém dolním rohu systému InfoCenter se zobrazí ikona zámku (Obrázek 81).

   g224625
  • Pokud řídicí jednotka motoru nevyžádala obnovovací regeneraci a vy přejdete na možnost RECOVERY REGEN (Obnovovací regenerace), obnovovací regenerace se zablokuje a v pravém dolním rohu systému InfoCenter se zobrazí ikona zámku (Obrázek 82).

   g224628

  Příprava na provedení klidové nebo obnovovací regenerace

  1. Přesvědčte se, zda je v palivové nádrži stroje množství paliva dostačující pro typ prováděné regenerace:

   • Klidová regenerace: před provedením klidové regenerace se přesvědčte, zda máte k dispozici alespoň 1/4 nádrže paliva.

   • Obnovovací regenerace: před provedením obnovovací regenerace se přesvědčte, zda máte k dispozici alespoň 1/2 nádrže paliva.

  2. Přepravte stroj na místo, které je v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

  3. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  4. Ovládání pojezdu nebo ovládací páky pojezdu musí být v NEUTRáLNí poloze.

  5. Je-li to třeba, vypněte vývodový hřídel a sklopte žací jednotky nebo příslušenství.

  6. Zatáhněte parkovací brzdu.

  7. Přesuňte ovládání škrticí klapky do polohy pro NíZKé VOLNOBěžNé OTáčKY.

  Provedení klidové nebo obnovovací regenerace

  Výstraha

  Během regenerace filtru DPF je teplota výfuku vysoká (přibližně 600 °C). Horké výfukové plyny mohou poranit pracovníka obsluhy nebo jiné osoby.

  • Motor nikdy nenechejte pracovat v uzavřeném prostoru.

  • Přesvědčte se, zda v okolí výfukového systému nejsou žádné hořlavé materiály.

  • Nikdy se nedotýkejte horkých součástí výfukového systému.

  • Nikdy nestůjte v blízkosti výfukové trubky stroje.

  Important: Pokud zvýšíte otáčky motoru z nízkých volnoběžných otáček nebo uvolníte parkovací brzdu, řídicí jednotka stroje regeneraci filtru DPF zruší.

  1. Vstupte do nabídky DPF Regeneration“ (Regenerace filtru DPF), stisknutím prostředního tlačítka přejděte dolů na nabídku PARKED REGEN START (Spuštění klidové regenerace) nebo nabídku RECOVERY REGEN START (Spuštění obnovovací regenerace) (Obrázek 83) a stisknutím pravého tlačítka spusťte regeneraci (Obrázek 83).

   g224402g224629
  2. Na obrazovce VERIFY FUEL LEVEL (Zkontrolujte hladinu paliva) se ujistěte, zda máte k dispozici 1/4 nádrže paliva, pokud provádíte klidovou regeneraci, nebo 1/2 nádrže paliva, pokud provádíte obnovovací regeneraci. Pokračujte stisknutím pravého tlačítka (Obrázek 84).

   g224414g227678
  3. Na kontrolní obrazovce pro filtr DPF ověřte, zda je zatažená parkovací brzda a otáčky motoru jsou na nízkých volnoběžných otáčkách (Obrázek 85).

   g224407g227679
  4. Na obrazovce INITIATE DPF REGEN (Zahájit regeneraci filtru DPF) pokračujte stiskem pravého tlačítka (Obrázek 86).

   g224626g224630
  5. Systém InfoCenter zobrazí zprávu INITIATING DPF REGEN (Zahájení regenerace filtru DPF) (Obrázek 87).

   g224411g227681
  6. Systém InfoCenter zobrazí zprávu s časem dokončení (Obrázek 88).

   g224406g224416
  7. Řídicí jednotka motoru kontroluje stav motoru a informace o závadách. Systém InfoCenter může zobrazit zprávy uvedené v následující tabulce:

   Tabulka kontrolních zpráv a nápravných opatření

   Graphic
   Nápravné opatření: Odejděte z nabídky regenerace a pracujte se strojem, dokud doba od poslední regenerace nebude delší než 50 hodin; viz Čas od poslední regenerace.
   GraphicGraphic
   Nápravné opatření: Zjistěte a odstraňte závadu motoru a znovu se pokuste o regeneraci filtru DPF.
   GraphicGraphic
   Nápravné opatření: Spusťte motor a nechejte jej pracovat.
   GraphicGraphic
   Nápravné opatření: Spusťte motor, aby se teplota chladicí kapaliny zvýšila na 60 °C.
   GraphicGraphic
   Nápravné opatření: Změňte otáčky motoru na nízké volnoběžné.
   GraphicGraphic
   Nápravné opatření: Zjistěte stav řídicí jednotky motoru a znovu se pokuste o regeneraci filtru DPF.
  8. Systém InfoCenter otevře domovskou obrazovku a v průběhu regenerace se v jejím pravém dolním rohu zobrazí ikona potvrzení regenerace (Obrázek 89).

   g224403

   Note: Během regenerace filtru DPF zobrazuje systém InfoCenter ikonu vysoké teploty výfukových plynů Graphic.

  9. Jakmile řídicí jednotka motoru klidovou nebo obnovovací regeneraci dokončí, systém InfoCenter zobrazí UPOZORNěNí č. 183 (Obrázek 90). Domovskou obrazovku opustíte stisknutím levého tlačítka.

   g224392

   Note: Pokud se regenerace nedokončí, systém InfoCenter zobrazí upozornění č. 184 (Obrázek 90). Domovskou obrazovku opustíte stisknutím levého tlačítka.

   g224393

  Zrušení klidové nebo obnovovací regenerace

  Chcete-li probíhající klidovou nebo obnovovací regeneraci zrušit, použijte nastavení Parked Regen Cancel (Zrušení klidové regenerace) nebo Recovery Regen Cancel (Zrušení obnovovací regenerace).

  1. Vstupte do nabídky DPF Regeneration (Regenerace filtru DPF) (Obrázek 92).

   g227305
  2. Stisknutím prostředního tlačítka přejděte dolů na možnost PARKED REGEN CANCEL (Zrušení klidové regenerace) (Obrázek 92) nebo RECOVERY REGEN CANCEL (Zrušení obnovovací regenerace) (Obrázek 93).

   g227306
  3. Stisknutím pravého tlačítka zvolte možnost Regen Cancel (Zrušení regenerace) (Obrázek 92 nebo Obrázek 93).

  Provozní tipy

  Seznámení se se strojem

  Před sečením trávy si nacvičte obsluhu stroje na volné ploše. Nastartuje a vypněte motor. Vyzkoušejte jízdu vpřed i vzad. Spusťte a zvedněte žací jednotky a zapněte a vypněte vřetena. Po seznámení se strojem nacvičujte jízdu do svahu a ze svahu při různých rychlostech.

  Pochopení funkce výstražného systému

  Pokud se při provozu rozsvítí některá výstražná kontrolka, okamžitě stroj zastavte a před pokračováním prací problém opravte. Při používání porouchaného stroje může dojít k jeho vážnému poškození.

  Sekání

  Spusťte motor a přesuňte spínač otáček motoru do polohy RYCHLý CHOD. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy a použijte páku spuštění/zvednutí k ovládání žacích jednotek (přední žací jednotky jsou načasovány tak, aby se dolů spustily dříve než zadní žací jednotky). Chcete-li jet dopředu a sekat trávu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu.

  Přeprava stroje

  Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy a zvedněte žací jednotky do polohy pro PřEPRAVU. Přesuňte páku sekání/přepravy do polohy pro PřEPRAVU. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor, abyste náhodou nepoškodili stroj nebo žací jednotky. Při jízdě na svazích buďte zvláště opatrní. Jeďte pomalu a vyhněte se ostrým zatáčkám, aby nedošlo k převrácení. Při sjíždění svahu sklopte žací nástavce, aby bylo možné ovládat řízení.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, pohonů, tlumičů výfuku, chladicích mřížek a prostoru motoru trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Místa uvázání stroje

  g375766
  • Vpředu – otvor v držácích zvedáku na trubce přední nápravy (Obrázek 94).

  • Vzadu – třmeny rámu na obou stranách stroje.

  Tlačení nebo vlečení stroje

  V nouzové situaci lze strojem pohybovat po aktivaci obtokového ventilu hydraulického čerpadla s proměnným výtlakem. Stroj je poté možné vléct nebo tlačit.

  Important: Při tlačení nebo vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4,8 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození vnitřních částí převodovky. Obtokový ventil musí být otevřen pokaždé, když stroj tlačíte nebo táhnete.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Na čerpadle s proměnným výtlakem otočte šroub obtokového ventilu o jednu a půl otáčky a otevřete vnitřní okruh ventilu. Tím umožníte obtok oleje (Obrázek 95).

   Note: Obtokový ventil se nachází na levé straně čerpadla. Po zajištění obtoku kapaliny můžete se strojem pomalu pohybovat, aniž by došlo k poškození převodovky.

   g003995
  4. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  5. Tlačení nebo tažení stroje

  6. Před nastartováním motoru obtokový ventil zavřete. Při zavírání ventilu nepřekračujte utahovací moment 7 až 11 Nm (5 až 8 ft-lb).

   Important: Při spuštění motoru s otevřeným obtokovým ventilem dojde k přehřátí převodovky.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí pásu nepracuje správně, pás vyměňte za nový.
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte z odlučovače vody/paliva vodu a znečisťující látky.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče motoru(ve znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra (a neprodleně po každém mytí).
 • Proveďte údržbu akumulátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (v prašném nebo velmi znečištěném prostředí častěji). Pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, proveďte údržbu vzduchového filtru dříve.
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Vyměňte palivový filtr motoru.
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí opotřebené nebo poškozené a zda nejsou uvolněné spojky(nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte vratný filtr hydraulické kapaliny a plnicí filtr hydraulické kapaliny.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte vratný filtr hydraulické kapaliny a plnicí filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 6000 hodinách provozu
 • Z filtru DPF demontujte filtr sazí, vyčistěte jej a znovu namontujtenebo filtr sazí vyčistěte, pokud systém InfoCenter zobrazí závady motoru spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 nebo spn 3720 fmi 16.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
 • Vyměňte hadice hydraulické kapaliny.
 • Vyměňte hadice chladicí kapaliny.
 • Vypláchněte a vyměňte chladicí kapalinu.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje a paliva.       
  Vypusťte odlučovač vody/paliva.       
  Zkontrolujte ukazatel ucpání vzduchového filtru.       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte, zda nedochází k nezvyklému hluku při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v hydraulickém systému.       
  Zkontrolujte ukazatel hydraulického filtru. 2       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení vřetena vůči plochému noži.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Zkontrolujte promazání všech maznic.3       
  Opravte poškozený lak.       
  Stroj umyjte.       

  1. Při obtížném startování, nadměrném kouření nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2. Proveďte kontrolu, když motor běží a olej má provozní teplotu.

  3. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval

  Important: Další postupy údržby jsou popsány v provozní příručce k motoru a provozní příručce k žací jednotce.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Postupy před údržbou stroje

  Příprava na údržbu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, stiskněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy, spusťte žací jednotky dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  3. Počkejte, až motor vychladne.

  Otevření kapoty

  1. Uvolněte 2 západky kapoty (Obrázek 96).

   g369009
  2. Otočením kapotu otevřete.

  Zavření kapoty

  1. Otočením kapotu opatrně zavřete (Obrázek 97).

   g369219
  2. Kapotu zajistěte 2 západkami.

  Otevření mřížky

  1. Demontujte pojistný kolík ze západky mřížky (Obrázek 98).

   g378175
  2. Odjistěte mřížku a otevřete ji.

  Zavření mřížky

  1. Zavřete mřížku a zajistěte ji (Obrázek 99).

   g378174
  2. Zasuňte pojistný kolík do západky mřížky.

  Vyklopení sedadla

  1. Posuňte západku sedadla směrem ven (Obrázek 100).

   g369007
  2. Opatrně vyklopte sedadlo nahoru.

  3. Ujistěte se, že přední vzpěra dosedá do drážkového dorazu vodicí desky vzpěry (Obrázek 101).

   g369008

  Sklopení sedadla

  1. Mírně pootočte sedadlo a zvedněte vzpěru z důlku v drážce držáku sedadla (Obrázek 102).

   g375779
  2. Opatrně sklopte sedadlo tak, aby se bezpečně zajistilo.

  Umístění zvedacích bodů

  Note: Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi, viz Technické údaje.

  Používejte následující zvedací body:

  g375763
  • Vpředu – držáky zvedáku na trubce přední nápravy (Obrázek 103).

  • Vzadu – trubka zadní nápravy.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra (a neprodleně po každém mytí).
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Stroj promažte pomocí maznic v následujících místech:

   • U-kloub hnacího hřídele čerpadla (3) (Obrázek 104)

    Note: Hnací hřídel čerpadla je umístěn pod kapotou.

    g378043
   • Válce zvedacích ramen žací jednotky (2 na každém ramenu) (Obrázek 105)

    g012150
   • Čepy zvedacích ramen (1 na každém ramenu) (Obrázek 105)

   • Otočný čep a nosný rám žací jednotky (2 na každé části) (Obrázek 106)

    g003960
   • Otočný čep zvedacího ramene (1 na každém ramenu) (Obrázek 107)

    g004157
   • Spojovací tyč zadní nápravy (2) (Obrázek 108)

    g003987
   • Čep řízení nápravy (1) (Obrázek 109)

    g004169
   • Kulové klouby válce řízení (2) (Obrázek 110)

    g003966
   • Brzdový pedál (1) (Obrázek 111)

    g011615
  4. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Kontrola vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte ukazatel údržby na konci tělesa vzduchového filtru (Obrázek 112).

   g378073
  4. Pokud se v ukazateli údržby zobrazí červený proužek, vzduchový filtr vyměňte; viz Údržba vzduchového filtru.

  5. Stiskněte vylučovací ventil prachu (Obrázek 113).

   g378074
  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (v prašném nebo velmi znečištěném prostředí častěji). Pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, proveďte údržbu vzduchového filtru dříve.
 • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Je-li poškozen, vyměňte jej. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  Údržbu vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud je to podle ukazatele údržby nutné. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  Important: Kryt musí být na plášti vzduchového filtru správně usazen a utěsněn.

  g034923g031351

  Resetování ukazatele údržby vzduchového filtru

  1. Pokud se na ukazateli údržby zobrazí červený proužek, stiskněte resetovací tlačítko na konci ukazatele (Obrázek 115).

   g378075
  2. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna motorového oleje

  Specifikace oleje

  Používejte vysoce kvalitní, nízkopopelnatý motorový olej, který má následující nebo lepší vlastnosti:

  • kategorie CJ-4 nebo vyšší podle normy API

  • kategorie E6 podle normy ACEA

  • kategorie DH-2 podle normy JASO

  Important: Při použití motorového oleje s klasifikací jinou než API CJ-4 nebo vyšší, ACEA E6 nebo JASO DH-2 může dojít k ucpání filtru pevných částic vznětového motoru nebo poškození motoru.

  Používejte motorový olej s následujícím stupněm viskozity:

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -18 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  U autorizovaného prodejce Toro lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Important: Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den. Jestliže hladina motorového oleje sahá nad horní rysku na měrce, je možné, že motorový olej byl zředěn palivem.Jestliže hladina motorového oleje sahá nad horní rysku, motorový olej vyměňte.

  Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na dolní rysce nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje byla na horní rysce. Motor olejem nepřeplňujte.

  Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi horní a dolní ryskou na měrce oleje. Je-li v motoru příliš málo nebo mnoho oleje, může se poškodit.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje (Obrázek 116).

   g034922g031256

   Important: Hladina motorového oleje musí být stále mezi horní a dolní ryskou na olejové měrce. Při přeplnění nebo nedostatečném naplnění motorovým olejem může dojít k poruše motoru.

  4. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Množství oleje v klikové skříni

  5,2 l včetně filtru

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Vypusťte olej a vyměňte filtr.

   g034924g031400

   Important: Filtr nadměrně neutahujte.

  3. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  4. Doplňte olej do klikové skříně; viz Specifikace oleje, Množství oleje v klikové skříni a Kontrola hladiny motorového oleje.

  5. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba oxidačního katalyzátoru vznětového motoru (DOC) a filtru sazí

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 6000 hodinách provozu
 • Z filtru DPF demontujte filtr sazí, vyčistěte jej a znovu namontujtenebo filtr sazí vyčistěte, pokud systém InfoCenter zobrazí závady motoru spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 nebo spn 3720 fmi 16.
 • Pokud systém InfoCenter zobrazí závady motoru , nebo (Obrázek 118), vyčistěte filtr sazí následovně:

  g214715g213864g213863
  1. Informace o demontáži a montáži oxidačního katalyzátoru vznětového motoru a filtru sazí ve filtru DPF naleznete v části Motor“ v servisní příručce.

  2. Informace o náhradních dílech nebo servisu oxidačního katalyzátoru vznětového motoru a filtru sazí získáte u autorizovaného distributora Toro.

  3. Po montáži čistého filtru DPF požádejte autorizovaného distributora Toro o resetování řídicí jednotky motoru.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo a jeho výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina nesahá 25 mm pod horní okraj nádrže, nikoli plnicího hrdla. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a zdržujte se dále od otevřeného ohně nebo míst, kde by mohlo jiskřením dojít ke vznícení palivových výparů.

  • Palivo skladujte v čisté bezpečnostní nádobě s nasazeným uzávěrem.

  Vypouštění vody z odlučovače vody/paliva

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte z odlučovače vody/paliva vodu a znečisťující látky.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu; viz Otevření kapoty.

  3. Pod vypouštěcí ventil odlučovače vody/paliva (Obrázek 119) umístěte vypouštěcí nádobu.

   g378079
  4. Otevřete ventil a vypusťte vodu a nečistoty z odlučovače.

  5. Zavřete ventil odlučovače vody/paliva.

  6. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Veškeré netěsnosti opravte.

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna filtru odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
  1. Odlučovač vody/paliva úplně vypusťte; viz Vypouštění vody z odlučovače vody/paliva.

  2. Vyčistěte hlavu filtru a nádobu filtru (Obrázek 120).

   g378080
  3. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru.

  4. Těsnění na nádobě filtru promažte čistým palivem.

  5. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  6. Utáhněte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru.

  7. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

   Note: Veškeré netěsnosti opravte.

  8. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  9. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Výměna palivového filtru motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr motoru.
  1. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  2. Očistěte oblast kolem hlavy palivového filtru (Obrázek 121).

   g378468
  3. Demontujte filtr a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru (Obrázek 121).

  4. Potřete těsnění filtru čistým motorovým olejem.

  5. Rukou namontujte nádobu suchého filtru tak, aby se těsnění dotýkalo hlavy filtru, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  6. Nastartujte motor a přesvědčte se, zda v okolí filtru a hlavy filtru neuniká palivo.

   Místa případného úniku paliva opravte.

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí opotřebené nebo poškozené a zda nejsou uvolněné spojky(nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Čištění sítka sacího potrubí paliva

  Demontáž sacího potrubí paliva

  Sací potrubí paliva, které se nachází uvnitř palivové nádrže, je vybaveno sítkem, jež brání vniknutí nečistot do palivového systému. Podle potřeby sací potrubí vyjměte a sítko vyčistěte.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Demontujte 5 šroubů s křížovou hlavou, kterými je připevněn kryt snímače paliva k palivové nádrži, a kryt sejměte (Obrázek 122).

   g373885
  3. Odpojte 2zdířkový konektor kabelového svazku palivového snímače od 2pólového konektoru kabelového svazku stroje (Obrázek 123).

   g373884
  4. Přesuňte svorky, které upevňují hadice ke spojkám palivového snímače na vnitřní straně, a odpojte hadice od spojek (Obrázek 124).

   g373882
  5. Povolte kryt palivového snímače (Obrázek 125).

   g373883
  6. Opatrně zvedněte palivový snímač z nádrže.

   Note: Neohýbejte sací potrubí, vratnou trubku ani rameno plováku.

  Čištění soustavy sacího potrubí paliva

  1. Vyčistěte sítko na konci sacího potrubí paliva (Obrázek 126).

   g373881
  2. Opatrně namontujte sací potrubí a plovák do palivové nádrže (Obrázek 127).

   g373886
  3. Vyrovnejte spojky sacího potrubí a vratné trubky uvnitř.

  4. Našroubujte kryt snímače paliva na palivovou nádrž.

  5. Nasaďte hadici na spojky palivového snímače a hadice na spojkách zajistěte svorkami (Obrázek 128).

   g373882
  6. Zapojte konektor kabelového svazku palivového snímače do konektoru kabelového svazku stroje (Obrázek 129).

   g373884
  7. Vyrovnejte otvory v krytu palivového snímače s otvory v palivové nádrži a připevněte kryt k nádrži pomocí 5 šroubů s křížovou hlavou (Obrázek 130).

   g373885

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou stroje odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a pak teprve kladnou svorku. Jako první připojte kladnou svorku a pak teprve zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Odpojení akumulátoru

  Nebezpečí

  Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit vážné popáleniny.

  • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je za všech okolností k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete mřížku, viz Otevření mřížky.

  3. Stiskněte strany krytu akumulátoru a sejměte kryt z přihrádky akumulátoru (Obrázek 131).

   g378176
  4. Odpojte záporný kabel akumulátoru.

  5. Odsuňte kryt izolátoru ze svorky kladného kabelu akumulátoru a kladný kabel odpojte.

  Připojení akumulátoru

  1. Připojte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladnému (+) vývodu akumulátoru (Obrázek 132).

   g378177
  2. Připojte záporný kabel akumulátoru (černý) k zápornému pólu (-) akumulátoru.

  3. Na vývody akumulátoru a svorky kabelů akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X, č. dílu Toro 505-47.

  4. Na kladnou svorku kabelu akumulátoru navlékněte pryžovou manžetu.

  5. Nasaďte kryt na akumulátor a zasuňte chlopně krytu do drážek v přihrádce akumulátoru.

  6. Zavřete mřížku a zajistěte ji na západku, viz Zavření mřížky.

  Dobíjení akumulátoru

  1. Odpojte akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Odpojení akumulátoru.

  2. K vývodům akumulátoru připojte nabíječku dodávající proud 3–4 A.

  3. Akumulátor nabíjejte proudem 3–4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  4. Jakmile je akumulátor nabitý, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od pólů akumulátoru.

  5. Připojte akumulátor podle pokynů v části Připojení akumulátoru.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu akumulátoru.
 • Note: Udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě, neboť znečištěný akumulátor se rychleji vybíjí.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete mřížku, viz Otevření mřížky.

  3. Zkontrolujte stav baterie.

   Note: Opotřebený nebo poškozený akumulátor vyměňte.

  4. Odpojte kabely akumulátoru a vyjměte jej ze stroje; viz Odpojení akumulátoru.

  5. Celou skříň akumulátoru vyčistěte roztokem hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody) a vody.

  6. Opláchněte skříň čistou vodou.

  7. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Připojení akumulátoru.

  8. Zavřete mřížku a zajistěte ji na západku, viz Zavření mřížky.

  Výměna pojistky v bloku pojistek

  Blok pojistek je umístěn v ovládacím ramenu.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete 2 západky, které připevňují kryt ovládacího ramene k ramenu, a kryt sejměte (Obrázek 133).

   g375760
  3. Spálenou pojistku (Obrázek 134) vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

   g375761
  4. Namontujte kryt ovládacího ramene na rameno a zajistěte jej 2 západkami.

  Výměna pojistky systému telematiky

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a vyklopte sedadlo; viz Vyklopení sedadla.

  3. Odstraňte pouzdro z úchytu kabelové pojistky s označením  (Obrázek 135).

   g378242
  4. Vyjměte pojistku z úchytu pojistky.

  5. Vložte pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

  6. Nasaďte pouzdro na úchyt kabelové pojistky.

  7. Sklopte a zajistěte sedadlo; viz Vyklopení sedadla.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Important: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje. Pneumatiky nepodhušťujte.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Změřte tlak vzduchu v pneumatikách.

   Note: Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 0,83 až 1,03 bar (83 až 103 kPa).

  3. V případě potřeby pneumatiku dohustěte nebo z ní vzduch odpusťte.

  4. Zopakujte kroky 2 a 3 u dalších pneumatik.

  Kontrola utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po prvních 10 hodinách
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).
 • Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Matice kol udržujte utažené na správný utahovací moment.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 Nm (70 až 90 ft-lb).

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Important: Stroj se po uvolnění ovládacího pedálu pojezdu (v NEUTRáLNí poloze) nesmí rozjet. Pokud se stroj uvede do pohybu, nastavte čerpadlo pohonu následujícím způsobem:

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Zvedněte přední část stroje tak, aby byla obě přední kola nad zemí, a podepřete stroj montážními stolicemi, viz Technické údaje a Umístění zvedacích bodů.

  3. Na pravé straně čerpadla pohonu povolte zespodu stroje pojistnou matici, která zajišťuje stavěcí šroub návratu neutrálu (Obrázek 136).

   g375898

   Důležité upozornění

   Motor musí běžet, aby bylo možné provést konečné seřízení vačky pro seřízení pohonu. Hrozí nebezpečí zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani žádným rotujícím částem.

  4. Nastartujte motor a uvolněte parkovací brzdu.

  5. Otáčejte stavěcím šroubem návratu neutrálu kterýmkoli směrem, dokud se kola nepřestanou otáčet.

  6. Pojistnou matici utáhněte na utahovací moment 22 Nm (16 ft-lb).

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. Odstraňte montážní stolice a spusťte stroj na zem.

  9. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze.

  Kontrola geometrie zadních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
  1. Otočte volant tak, aby zadní kola směřovala dopředu v přímém směru.

  2. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  3. Ve výšce nápravy změřte vzdálenost mezi středy na přední a zadní straně řídicích kol.

   Note: Nastavení sbíhavosti zadních kol je správné, pokud je rozdíl mezi hodnotou naměřenou na přední a zadní straně kola 6 mm nebo méně (Obrázek 137).

   g009169
  4. Pokud je naměřená hodnota větší než 6 mm, upravte sbíhavost zadních kol; viz Seřízení sbíhavosti zadních kol.

  Seřízení sbíhavosti zadních kol

  1. Povolte pojistnou matici na obou koncích spojovací tyče (Obrázek 138).

   Note: Konec spojovací tyče s vnější drážkou má levotočivý závit.

   g004136
  2. Otočte spojovací tyčí pomocí plošky pro klíč.

  3. Ve výšce nápravy změřte vzdálenost mezi středy na přední a zadní straně řídicích kol.

   Note: Nastavení sbíhavosti zadních kol je správné, pokud je rozdíl mezi hodnotou naměřenou na přední a zadní straně kola 6 mm nebo méně.

  4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

  5. Pojistné matice utáhněte.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Specifikace chladicí kapaliny

  Nádrž chladicí kapaliny je z výrobního závodu naplněna roztokem vody a ethylenglykolové chladicí kapaliny s prodlouženou životností v poměru 50/50.

  Important: Používejte pouze běžně dostupné chladicí kapaliny, které splňují specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností“.Ve stroji nepoužívejte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu IAT (technologie s anorganickými kyselinami). Běžnou chladicí kapalinu nesměšujte s chladicí kapalinou s prodlouženou životností.

  Tabulka typů chladicí kapaliny

  Typ chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu

  Typ inhibitoru koroze

  Nemrznoucí kapalina s prodlouženou životností

  Technologie organických kyselin (OAT)

  Important: Nespoléhejte na to, že rozpoznáte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu s anorganickou kyselinou (IAT) (technologie s anorganickými kyselinami) od chladicí kapaliny s prodlouženou životností podle barvy.Výrobci chladicích kapalin mohou kapalinu s prodlouženou životností tónovat do jedné z následujících barev: červená, růžová, oranžová, žlutá, modrá, modrozelená, fialová a zelená. Používejte chladicí kapalinu, která splňuje specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností.

  Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností

  ATSM International

  SAE International

  D3306 a D4985

  J1034, J814 a 1941

  Important: Koncentrace chladicí kapaliny musí být směs chladicí kapaliny a vody v poměru 50/50.

  • Preferováno: pokud mícháte chladicí kapalinu z koncentrátu, smíchejte ji s destilovanou vodou.

  • Preferovaná možnost: pokud není k dispozici destilovaná voda, místo koncentrátu použijte předem smíchanou chladicí kapalinu.

  • Minimální požadavky: pokud není k dispozici destilovaná voda a předem smíchaná chladicí kapalina, smíchejte koncentrovanou chladicí kapalinu s čistou pitnou vodou.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Objem chladicí kapaliny: 6,6 l

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži (Obrázek 139).

   Note: Hladina chladicí kapaliny je správná, pokud se při studeném motoru nachází na rysce za studena a při zahřátém motoru na rysce za tepla.

   g378285
  4. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr nádrže chladicí kapaliny a doplňte předepsanou chladicí kapalinu tak, aby sahala k rysce hladiny za studena (při studeném motoru) nebo rysce hladiny za tepla (při teplém motoru).

   Note: Expanzní nádrž chladicí kapalinou nepřeplňujte.

  5. Nasaďte uzávěr nádrže chladicí kapaliny.

  6. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Odstranění nečistot z chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče motoru(ve znečištěném prostředí provádějte častěji).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Pečlivě odstraňte všechny nečistoty z prostoru motoru.

  4. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  5. Odjistěte zadní mřížku a otočením ji otevřete (Obrázek 140).

   g004138
  6. Mřížku důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem.

  7. Otočte 2 západky chladiče oleje dovnitř a chladič oleje vyklopte (Obrázek 141).

   g003974
  8. Obě strany chladiče oleje a chladiče pečlivě očistěte (Obrázek 142) stlačeným vzduchem.

   g021880
  9. Zvedněte chladič oleje a zajistěte jej 2 západkami.

  10. Zavřete mřížku a zajistěte ji.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovacích brzd

  Provozní brzdy seřiďte, pokud je volný pohyb brzdového pedálu větší než 13 mm nebo pokud brzdy prokluzují. Volný pohyb je vzdálenost, kterou pedál urazí předtím, než ucítíte jeho odpor.

  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Uvolněte parkovací brzdu.

  3. S využitím vůle motoru kol rozhoupejte bubny dozadu a dopředu a zkontrolujte, zda se volně pohybují. Tento úkon proveďte před seřízením i po seřízení.

  4. Lehce sešlápněte brzdový pedál a změřte vzdálenost, kterou pedál urazí bez odporu (Obrázek 143).

   Note: Brzdy seřiďte, pokud je volný chod brzdového pedálu delší než 2,5 cm (Obrázek 143) nebo pokud je nutná větší síla parkovací brzdy.

   g026816
  5. Chcete-li volný chod brzdového pedálu zkrátit, povolte přední pojistné matice na závitových koncích každého brzdového lanka (Obrázek 144).

   g375942
  6. Utažením zadních matic posuňte lanko dozadu tak, aby měl brzdový pedál volný chod 6 až 13 mm (Obrázek 143) do okamžiku, než parkovací brzda zabrzdí kola.

  7. Utáhněte přední pojistné matice tak, aby obě brzdová lanka zatáhla brzdy současně.

   Note: Při utahování pojistných matic dbejte, aby se neotáčel lanovod.

  Seřízení západky parkovací brzdy

  Pokud nedojde k zajištění parkovací brzdy na západku, je nutné provést seřízení západky brzdy.

  1. Připravte stroj podle pokynů v části Příprava na údržbu.

  2. Povolte 2 šrouby upevňující západku parkovací brzdy k rámu (Obrázek 145).

   g011617
  3. Sešlápněte pedál parkovací brzdy dopředu, až se zarážka brzdy zcela zachytí v západce brzdy (Obrázek 145).

  4. Zajistěte seřízení utažením 2 šroubů.

  5. Uvolněte parkovací brzdu sešlápnutím brzdového pedálu.

  6. Zkontrolujte seřízení a podle potřeby upravte.

  Údržba řemenů

  Napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu. Postupujte podle pokynů v části Otevření kapoty.

  3. Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru zatížením silou 10 kg uprostřed mezi alternátorem a řemenicemi klikového hřídele (Obrázek 146).

   Note: Řemen by se měl prohnout o 11 mm. Pokud je průhyb nesprávný, přejděte ke kroku 4. Pokud je napnutí řemene správné, přejděte ke kroku 7.

   g020537
  4. Povolte šroub, který upevňuje alternátor k držáku, a šroub otočného místa alternátoru (Obrázek 146).

  5. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením posuňte alternátor směrem ven.

  6. Jakmile řemen napnete podle popisu v kroku 3, utáhněte šrouby upevňující alternátor k držáku a šroub otočného místa alternátoru.

  7. Zavřete kapotu a zajistěte ji na západku; viz Zavření kapoty.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: Pokud se ve stroji používá doporučená náhradní kapalina, prodlouží se interval výměny kapaliny a filtru.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že specifikace všech jejích materiálových vlastností spadají do uvedeného rozsahu a že splňuje průmyslové normy. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte distributora maziv, aby vám doporučil vhodný výrobek.

  Note: Společnost Toro nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tání, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné zjistit netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje na 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, abyste však dosáhli maximální biologické rozložitelnosti a výkonnosti, je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulického oleje je nejlepší provádět, je-li olej studený. Stroj by měl být ve své přepravní poloze.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 147).

   g376007
  3. Vytáhněte uzávěr/měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla, poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny na měrce musí být v provozním rozsahu.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  5. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající množství kapaliny tak, aby hladina dosahovala k horní rysce.

  6. Vraťte uzávěr/měrku zpět na plnicí hrdlo.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda na hydraulickém potrubí a hadicích nejsou netěsnosti, zda potrubí není zalomené, montážní držáky a spoje uvolněné a zda nedošlo k opotřebení a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Výměna hydraulických filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte vratný filtr hydraulické kapaliny a plnicí filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte vratný filtr hydraulické kapaliny a plnicí filtr hydraulické kapaliny.
 • Important: Použití jiných filtrů může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  Výměna vratného filtru hydraulické kapaliny

  Hydraulický systém je vybaven ukazatelem servisu vratného filtru kapaliny (Obrázek 148). Ukazatel servisu filtru vidíte otvorem v podlahové desce. Při provozní teplotě motoru zkontrolujte barvu ukazatele takto:

  • Zelená barva označuje normální průtok hydraulické kapaliny filtrem.

  • Červená barva označuje ucpaný filtr. Vyměňte vratný filtr kapaliny.

  g004132
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Na přední straně stroje vyrovnejte pod vratný filtr vypouštěcí nádobu (Obrázek 149).

   g376340
  3. Vyjměte filtr.

  4. Očistěte montážní plochu na hlavě filtru.

  5. Potřete těsnění nového vratného filtru tenkou vrstvou specifikované hydraulické kapaliny.

  6. Rukou našroubujte filtr na hlavu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a filtr otočte o další 1/2 otáčky.

  Výměna plnicího filtru

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Vyklopte sedadlo podle pokynů v části Vyklopení sedadla.

  3. Na levé straně straně stroje vyrovnejte pod plnicí filtr vypouštěcí nádobu (Obrázek 150).

   g376339
  4. Vyjměte filtr.

  5. Očistěte montážní plochu na hlavě filtru.

  6. Potřete těsnění nového plnicího filtru tenkou vrstvou specifikované hydraulické kapaliny.

  7. Rukou našroubujte filtr na hlavu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a filtr otočte o další 1/2 otáčky.

  8. Sklopte a zajistěte sedadlo; viz Sklopení sedadla.

  Kontrola netěsností

  1. Spusťte motor a nechejte jej 2 minuty pracovat, aby se hydraulický systém odvzdušnil.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte případné netěsnosti na vratném a plnicím filtru.

   Note: Místa případného úniku hydraulické kapaliny opravte.

  Objem hydraulické kapaliny

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se prodejce Toro a požádejte o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistou kapalinou mléčnou nebo černou barvu.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Pod přímé šroubení (Obrázek 151) hydraulické nádrže umístěte velkou vypouštěcí nádobu; viz Objem hydraulické kapaliny.

   g377036
  3. Odpojte vypouštěcí hadici skříně od přímého šroubení a nechejte nádrž vyprázdnit.

  4. Jakmile hydraulická kapalina přestane z nádrže vytékat, vypouštěcí hadici připojte.

  5. Nádrž naplňte specifikovanou hydraulickou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapaliny a Objem hydraulické kapaliny.

   Important: Používejte pouze určenou hydraulickou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  6. Namontujte uzávěr nádrže.

  7. Nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulického systému, aby se systém naplnil hydraulickou kapalinou.

  8. Zkontrolujte místa případného úniku hydraulické kapaliny, viz Kontrola netěsností.

  9. Zkontrolujte hladinu, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Údržba systému žacích jednotek

  Bezpečnost při používání žacích nožů

  Opotřebený nebo poškozený žací nebo plochý nůž může prasknout a úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte nadměrné opotřebení a poškození žacích nožů a plochých nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Provádíte-li na těchto dílech servisní práce, noste rukavice a buďte obezřetní. Žací nože a ploché nože pouze vyměňujte nebo přelapujte – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s větším počtem žacích jednotek buďte při otáčení žací jednotky opatrní – může způsobit otáčení vřeten v dalších žacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Zkontrolujte styk vřetena s plochým nožem bez ohledu na to, zda byla kvalita sečení předtím přijatelná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože (podrobné informace jsou uvedeny v části Seřízení plochého nože k vřetenu v provozní příručce k žací jednotce).

  Přelapování žacích jednotek

  Důležité upozornění

  Při styku s žacími jednotkami nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k žacím jednotkám ani jiným pohyblivým dílům.

  • Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet žacími jednotkami rukou nebo nohou.

  Note: Další pokyny a postupy přelapování jsou k dispozici v základních postupech pro vřetenovou sekačku Toro (s pokyny pro ostření), formulář 09168SL.

  Příprava stroje

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy.

  3. Proveďte první seřízení vřetena a plochého nože vhodné pro přelapování u všech žacích jednotek, u nichž budete přelapování provádět; postupujte podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  4. Odjistěte a zvedněte sedadlo, čímž získáte přístup k rozvaděči sekačky (Obrázek 152).

   g377118
  5. Nastavte páky přelapování do polohy R (přelapování) (Obrázek 152).

   Note: Chcete-li zadat, které žací jednotky mají být přelapovány, zvolte přední páku, zadní páku nebo obě páky přelapování. Při přelapování pracují všechny přední žací jednotky současně; současně pracují také zadní žací jednotky.

  Přelapování žacích vřeten a plochého nože

  Nebezpečí

  Změna otáček motoru během přelapování může způsobit zastavení vřeten.

  • Během přelapování nikdy neměňte otáčky motoru.

  • Přelapování provádějte pouze při volnoběžných otáčkách motoru.

  1. Nastartujte motor a nechte jej běžet nízkými volnoběžnými otáčkami.

  2. Když je páka sekání/přepravy v poloze pro SEKáNí, přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy. Přesunutím páčky spuštění/zvedání dopředu zahajte přelapování zvolených vřeten.

  3. Kartáčem s dlouhou rukojetí naneste brusnou směs.

   Nebezpečí

   Při styku s pohybujícími se žacími jednotkami hrozí vážné zranění.

   Aby nedošlo ke zranění, vzdalte se od žacích jednotek, než budete pokračovat.

   Important: Nikdy nepoužívejte kartáč s krátkou rukojetí.

  4. Pokud se vřetena během přelapování zastaví nebo se pohybují přerušovaně, zvolte vyšší nastavení otáček vřeten, dokud se otáčky nestabilizují; poté obnovte otáčky vřeten do požadovaného nastavení.

  5. Pokud je třeba při přelapování provést nastavení žacích jednotek, proveďte následující kroky:

   1. Přesuňte páku spuštění/zvednutí dozadu a  stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy.

   2. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   3. Seřiďte žací jednotky.

   4. Opakujte kroky 1 až 3.

  6. Zopakujte kroky 1 až 3 u všech dalších žacích jednotek, které chcete přelapovat.

  Dokončení přelapování

  1. Přesuňte páku spuštění/zvednutí dozadu a  stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  3. Nastavte páky přelapování do polohy F (sekání) (Obrázek 153).

   Important: Pokud po přelapování nepřesunete páku přelapování do polohy F (sekání), žací jednotky nebudou pracovat správně.

   g377117
  4. Sklopte a zajistěte sedadlo obsluhy, viz Sklopení sedadla.

  5. Z žacích jednotek smyjte veškerou brusnou směs.

  6. Chcete-li dosáhnout dokonalejšího ostří, po dokončení přelapování přejeďte brouskem přes přední stranu plochého nože.

   Note: Odstraníte tak otřepy a nerovnosti, které mohly na ostří vzniknout.

  Údržba podvozku

  Kontrola bezpečnostního pásu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní pás.
  1. Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).

  2. Bezpečnostní pásy podle potřeby vyčistěte.

  Rozšířená údržba

  Podvozek a motor

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vyměňte hadice hydraulické kapaliny.
 • Vyměňte hadice chladicí kapaliny.
 • Vypláchněte a vyměňte chladicí kapalinu.
 • Čištění

  Mytí stroje

  Stroj myjte podle potřeby pomocí pouhé vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. To může vážně poškodit elektroinstalaci stroje a uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu maziva z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. To může vést k vnitřnímu poškození motoru.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava hnací jednotky

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací jednotky a motor.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a případně je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete mazivem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, oprýskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  7. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů; viz Bezpečnost při práci s elektrickým systémem:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Doplňte do motoru specifikovaný motorový olej.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Propláchněte palivovou nádrž čerstvým čistým palivem.

  7. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  8. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  9. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  10. Zkontrolujte ochranu proti mrazu a doplňte nemrznoucí roztok vody a etylenglykolu v poměru 50/50 podle očekávané minimální teploty v dané oblasti.

  Skladování akumulátoru

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Uložte jej na polici nebo na stroj. V případě uložení na stroji ponechte kabely odpojené. Akumulátor skladujte v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby akumulátor nezamrzl, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.