Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummerpladen (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g259591

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 (når du har gennemført opsætningsprocedurerne) og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Motoremissionscertificering

Motoren i denne maskine er EPA Tier 4 Final- og Stage 3b-kompatibel.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

CE-maskiner

decal133-2931
decal136-3723

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Klargøring af maskinen

 1. Parkér maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, og aktivér parkeringsbremsen.

 2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

 3. Kontrollér dæktrykket før brug. Se Kontrol af dæktrykket.

  Note: Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse. Juster dæktrykket, før maskinen betjenes.

 4. Kontroller hydraulikvæskestanden. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

 5. Smør maskinen. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

  Important: Hvis maskinen ikke smøres ordentligt, kan det føre til for tidligt svigt i vigtige dele.

 6. Åbn motorhjelmen, og kontrollér kølevæskestanden. SeKontrol af kølevæskestanden.

 7. Kontrollér motoroliestanden, og luk og lås motorhjelmen. SeKontrol af motoroliestanden.

  Note: Motoren leveres med olie i krumtaphuset; Kontrollér dog oliestanden før og efter, at motoren startes første gang.

Justering af styrearmens position

Du kan justere styrearmens position med henblik på maksimal komfort.

 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 3).

  g004152
 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre forreste slangeholder1
Venstre forreste slangeholder1

Klargøring af maskinen

 1. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene.

 2. Fjern og bortskaf leveringsbeslagene.

 3. På hver klippeenheds løftearm skal du fjerne ringstiften, der fastgør hætten til løftearmens drejegaffel, og fjerne hætten (Figur 4).

  g003975

Klargøring af klippeenhederne

 1. Tag klippeenhederne ud af papkasserne.

 2. Saml og juster som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

 3. Sørg for, at kontravægten (Figur 5) er monteret i den korrekte ende af klippeenheden som beskrevet i klippeenhedens betjeningsvejledning.

  g003320

Placering af græskompensationsfjederen og montering af slangeholderen

Klippeenheder 4
g375671
 1. Hvis låseclipsen er sat i det bageste hul på kompensationsfjederstaven – fjern låseclipsen, og sæt den i hullet ved siden af beslaget (Figur 7).

  g375689
 2. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker (⅜") og 2 bræddebolte (⅜" x 1¼"), der fastgør græskompensatorbeslaget til klippeenhedens ramme (Figur 8).

  g375690
 3. Fjern flangelåsemøtrikken (⅜"), der fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen, og fjern kompensationsfjederen fra klippeenheden (Figur 9).

  Note: Fjern ikke flangestjernemøtrikken fra maskinskruen.

  g375691
 4. Fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen (Figur 10) med flangelåsemøtrikken (⅜").

  g375694
 5. Ret pindboltene på venstre slangeholder ind efter hullerne i klippeenhedens ramme og græskompensatorbeslaget (Figur 11).

  Note: Slangeholderens støtteløkke flugter mod maskinens midterlinje.

  g375687
 6. Montér slangeholderen og græskompensatorbeslaget på klippeenhedens ramme med de 2 flangelåsemøtrikker (⅜").

 7. Tilspænd låsemøtrikker og bolte med et moment på 37 til 45 N·m.

Montering af slangeholderen

Klippeenheder 5
g375672
 1. Hvis låseclipsen er sat i det bageste hul på kompensationsfjederstaven – fjern låseclipsen, og sæt den i hullet ved siden af beslaget (Figur 12).

  g375689
 2. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker (⅜") og 2 bræddebolte (⅜" x 1¼"), der fastgør græskompensatorbeslaget til klippeenhedens ramme (Figur 14).

  g375690
 3. Ret pindboltene på højre slangeholder ind efter hullerne i klippeenhedens ramme og græskompensatorbeslaget (Figur 15).

  Note: Sørg for, at slangeholderens støtteløkke flugter mod maskinens midterlinje.

  g375688
 4. Montér slangeholderen og græskompensatorbeslaget på klippeenhedens ramme med de 2 flangelåsemøtrikker (⅜").

 5. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 37 til 45 N·m.

Placering af græskompensationsfjederen

Klippeenhed 2
g379514
 1. Hvis låseclipsen er sat i det bageste hul på kompensationsfjederstaven – fjern låseclipsen, og sæt den i hullet ved siden af beslaget (Figur 17).

  g375689
 2. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker (⅜") og 2 bræddebolte (⅜" x 1¼"), der fastgør græskompensatorbeslaget til klippeenhedens ramme (Figur 18).

  g375690
 3. Fjern flangelåsemøtrikken (⅜"), der fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen, og fjern kompensationsfjederen fra klippeenheden (Figur 19).

  Note: Fjern ikke flangestjernemøtrikken fra maskinskruen.

  g375691
 4. Fastgør maskinskruen til græskompensatorfjederen til den højre tap på for bærerammen (Figur 20) med flangelåsemøtrikken (⅜").

  g375694
 5. Ret hullerne i græskompensatorbeslaget ind efter hullerne i klippeenhedens ramme (Figur 21).

  Note: Slangeholderens støtteløkke flugter mod maskinens midterlinje.

  g378789
 6. Montér græskompensatorbeslaget på klippeenhedens ramme med de 2 bræddebolte (⅜" x 1¼") og 2 flangelåsemøtrikker (⅜").

 7. Tilspænd låsemøtrikker og bolte med et moment på 37 til 45 Nm.

Montering af støttebenet

For hver klippeenhed, fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 22).

g004144

Montering af de forreste klippeenheder på løftearmene

 1. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 23).

  g375274
 2. Montér løftearmens gaffel på bærerammens aksel.

 3. Montér hætten på drejearmens aksel, og ret hullerne i bærerammens aksel, drejearmens aksel og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør hætten og bærerammens aksel på løftearmens gaffel med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i løftearmens drejeaksel (Figur 24) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251

Montering af de bageste klippeenheder på løftearmene

Klippeenheder justeret til en klippehøjde på 1,2 cm eller højere
 1. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 25).

  g375252
 2. Montér løftearmens gaffel på bærerammens aksel.

 3. Montér hætten på drejearmens aksel, og ret hullerne i bærerammens aksel, drejearmens aksel og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør drejearmens aksel og hætten til bærerammens aksel med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i løftearmens drejeaksel (Figur 25) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251
 5. Gentag trin 1 og 2 for den anden bageste klippeenhed.

Montering af de bageste klippeenheder på løftearmene

Klippeenheder justeret til en klippehøjde på 1,2 cm eller en lavere klippehøjde
 1. Fjern ringstiften og spændeskiven, der fastgør løftearmens drejeaksel til løftearmen, og skub drejeakslen ud af løftearmen (Figur 27).

  g375236
 2. Montér løftearmens drejegaffel på bærerammens aksel (Figur 28).

  g375237
 3. Montér hætten på drejearmens aksel, og ret hullerne i bærerammens aksel, drejearmens aksel og hætten ind efter hinanden.

 4. Fastgør drejearmens aksel og hætten til bærerammens aksel med låsestiften.

  Låsning af klippeenhedens drejeaksel til klipning af græs på en bakkeside – Lås klippeenhedens drejeaksler for at forhindre, at klippeenhederne roterer ned ad bakke, når der klippes hen over bakkens forside. Brug hullet i løftearmens drejeaksel (Figur 29) til at låse klippeenheden. Brug åbningen til en styrende klippeenhed.

  g375251
 5. Skub en klippeenhed ind under løftearmen (Figur 30).

  g375239
 6. Sæt løftearmsakslen ind i løftearmen, og fastgør akslen til armen ringstiften og spændeskiven.

 7. Gentag trinnene 16 for den anden bageste klippeenhed.

Montering af klippeenhedens løftearmskæder

Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 31).

Note: Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

g003948

Montering af knivcylindermotorerne

 1. Kom rent smørefedt på knivcylindermotorens notaksel.

 2. Smør knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen.

 3. Monter motoren ved at dreje den med uret, således at motorflangerne går fri af boltene (Figur 32).

  g004127
 4. Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter boltene, og tilspænd derefter boltene.

  Important: Sørg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller kan komme i klemme.

 5. Tilspænd monteringsboltene til (27 til 33 ft-lb).

Brug af støtteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben til klippeenhed1

Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, så bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal bagenden af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 33).

g003985

Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 34).

g004144

Montering af CE-motorhjelmslåsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Motorhjelmslås, pakning og kontramøtrik1
Spændeskive1
 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 35).

  g004143
 3. Sørg for, at pakningen er samlet på motorhjelmslåsen (Figur 36).

  g375326
 4. Fjern møtrikken fra låsen.

 5. Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen udvendigt på motorhjelmen.

  Note: Pakningen flugter med motorhjelmens yderside.

 6. Fastgør låsen til motorhjelmen med spændeskiven og møtrikken inden i motorhjelmen.

 7. Luk motorhjelmen, og brug den medfølgende nøgle til at kontrollere, at låsekrogen griber fat i rammen, når den er låst.

Påsætning af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1
Mærkat med produktionsår1
Advarselsmærkat1

Påføring af CE-mærkaten

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre området på motorhjelmen ved siden af motorhjelmens lås, og lad motorhjelmen tørre (Figur 37).

  g375553
 2. Fjern bagsiden fra CE-mærkaten.

 3. Påfør mærkaten på motorhjelmen.

Påføring af mærkaten for produktionsår

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre gulvbeslagområdet ved siden af serienummerpladen, og lad beslaget tørre (Figur 38).

  g375554
 2. Fjern bagsiden fra mærkaten med produktionsår.

 3. Påfør mærkaten på gulvbeslaget.

Påføring af CE-advarselsmærkaten

 1. Brug sprit og en ren klud til at rengøre overfladen af advarselsmærkat 133-2930, og lad mærkaten tørre (Figur 39).

  g375338
 2. Fjern bagsiden fra CE-advarselsmærkaten.

 3. Påfør CE-advarselsmærkaten over mærkaten 133-2930.

Produktoversigt

g216864

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 41) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre maskinen fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke maskinen. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes helt ned, mens gashåndtaget står i positionen FAST (hurtig).

Sådan standser du maskinen: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen.

g003955

Klippe-/transporthåndtag

Brug klippe-/transporthåndtaget (Figur 41) til at sætte maskinen i tilstanden MOW (klip) eller TRANSPORT. Skub håndtaget frem for at vælge tilstanden MOW og tilbage for at vælge tilstanden TRANSPORT.

Note: Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Klippehastighedsbegrænser

Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 41) er vippet op/frem, begrænser den klippehastigheden og lader klippeenhederne blive koblet til. Hver afstandsbøsning justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsbøsninger der er oven på bolten, jo langsommere kører maskinen. Vip klippehastighedsbegrænseren bagud for at tillade maks. transporthastighed.

Bremsepedal

Træd på bremsepedalen for at standse maskinen (Figur 41).

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres ved at træde på bremsepedalen og trykke fremad øverst på pedalen for at låse den (Figur 41). Parkeringsbremsen udløses ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage.

Ratindstillingspedal

Hvis du vil vippe rattet mod dig, skal du træde på fodpedalen (Figur 41) og trække ratstammen mod dig til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen.

Kontakt til motorhastighed

Kontakten til motorhastighed har to tilstande til ændring af motorhastigheden (Figur 42). Ved midlertidigt at slå på kontakten kan motorhastigheden ændres i intervaller på 100 o/min. Hvis du holder kontakten nede, skifter motoren automatisk til høj eller lav tomgang, afhængigt af hvilken ende af kontakten der trykkes ned.

g021208

Sænk+klip/hæv-håndtag

Dette håndtag (Figur 42) hæver og sænker klippeenhederne, og du bruger håndtaget til at starte og stoppe klippeenhederne, når klippe-/transporthåndtaget er i tilstanden MOW (Klip), og aktiverings-/deaktiveringskontakten er i positionen ENABLE (Aktivér). Du kan ikke sænke klippeenhederne, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 42) har tre positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START.

InfoCenter

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 42).

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 42) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget for at betjene klippeenhederne.

Forlygtekontakt

Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 42).

Baglapningshåndtag

Brug baglapningshåndtagene sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til baglapning af knivcylindrene (Figur 43).

g021209

Stikkontakt

Stikkontakten er en 12 V-strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 44).

g004133

Sædebetjeningsanordninger

g003954

Sædepositionshåndtag

Træk i sædepositionshåndtaget (Figur 45) for at flytte sædet fremad og bagud. Slip håndtaget for at låse sædets position.

Vægtjusteringsgreb

Drej vægtjusteringsgrebet, indtil din vægt vises i skærmen på vægtmåleren.

Højdejusteringsgreb

Drej højdejusteringsgrebet for at ændre sædets højde.

Brug af infocenterets LCD-display

InfoCenters LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 46). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Midterknap – tryk på denne knap for at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – tryk på denne knap for at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

GraphicTimer tilbage indtil service
GraphicNulstil servicetimer Graphic
SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicOmdrejningstal/status for motor – viser motorens hastighed (o/min)
GraphicTimetæller
GraphicInfoikon
GraphicHurtig
GraphicLangsom
GraphicBrændstofstand
GraphicStationær regenerering på påkrævet.
GraphicGløderørene er aktive.
GraphicHæv klippeenhederne.
GraphicSænk klippeenhederne.
GraphicSæt dig i sædet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicOmrådet er højt (transport).
GraphicNeutral
GraphicOmrådet er lavt (klip).
GraphicMotorkølervæskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicSluk derefter motoren.
GraphicMotor
GraphicTændingskontakt
GraphicKlippeenhederne sænkes.
GraphicKlippeenhederne hæves.
GraphicPIN-kode
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDårlig eller mislykkedes
GraphicPære
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicKontakt
GraphicSlip kontakten.
GraphicSkift til den viste tilstand.
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor 
GraphicSæt maskinen i frigear.
GraphicMotorstart nægtes.
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorkølevæske for varm.
GraphicMeddelelse om askeophobning i DPF – se DPF-askeophobning for at få flere oplysninger.
GraphicAnmodning om nustil-standby-regenerering
Anmodning om parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
GraphicEn parkeret regenerering eller genopretningsregenerering er i gang.
GraphicHøj udstødningstemperatur
GraphicFejlfunktion i NOx-kontroldiagnose. Kør maskinen tilbage til værkstedet, og kontakt din autoriserede Toro-forhandler (softwareversion U og senere).
GraphicKraftudtaget er deaktiveret.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen.

Graphic Der er kun adgang med PIN-kode

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu
MenuelementBeskrivelse
Faults (fejl)Indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om menuen Faults og oplysningerne indeholdt deri.
ServiceIndeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal.
Diagnostics (diagnostik)Viser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
Settings (indstillinger)Giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display
About (om)Viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion
Service
MenuelementBeskrivelse
Hours (timer)Viser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og påkrævet service
Counts (optællinger)Viser det antal opstarter, klippeenheds-/kraftudtagscyklusser og omstyringer af ventilator, som maskinen har gennemgået
DPF Regeneration (DPF-regenerering)Dieselpartikelfilterregenerering og DPF-undermenuer
Inhibit Regen (blokering af regenerering)Bruges til at kontrollere nulstil-regenerering
Parked Regen (parkeret regenerering)Bruges til at starte en parkeret regenerering
Last Regen (seneste regenerering)Viser antal timer siden sidste nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
Recover Regen (genopretningsregenerering)Bruges til at starte en genopretningsregenerering
Counts (optællinger)Viser adskillige optællinger, maskinen har gennemgået
Diagnostics (diagnostik)
MenuelementBeskrivelse
Cutting Units (klippeenheder)Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hævning og sænkning af klippeenhederne.
Hi/Low Range (høj/lav kørselshastighed)Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til kørsel i transportfunktion.
PTO (kraftudtag)Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredsløb.
Engine Run (motorkørsel)Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren.
Backlap (baglap)Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til brug af baglapningsfunktionen.
Indstillinger
MenuelementBeskrivelse
EnhederStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
SprogStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret*.
LCD-baggrundsbelysningStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD-kontrastStyrer LCD-displayets kontrast.
Cylinderhastighed for forreste baglapningStyrer hastigheden på de forreste knivcylindre i baglapningstilstand.
Cylinderhastighed for bageste baglapningStyrer hastigheden på de bageste knivcylindre i baglapningstilstand.
Protected Menus (beskyttede menuer)Giver en person, der har fået tilladelse af din virksomhed sammen med PIN-koden, adgang til beskyttede menuer.
Auto Idle (automatisk tomgang) GraphicStyrer den tilladte tid, før motoren går tilbage til lav tomgang, når maskinen står stille.
Skæreknivsantal GraphicStyrer antallet af skæreknive på knivcylinderen for cylinderhastigheden.
Klippehastighed GraphicStyrer kørselshastigheden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
Klippehøjde GraphicStyrer klippehøjden til fastlæggelse af cylinderhastigheden.
Forreste cylinder, o/min GraphicViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de forreste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.
Bageste cylinder, o/min GraphicViser den beregnede cylinderhastighedsposition for de bageste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt.

*Kun den tekst, som vises til operatøren, er oversat. Fejl-, service- og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises på det valgte sprog, men menupunkterne er på engelsk.

Graphic Beskyttet under Beskyttede menuer – kun adgang ved at indtaste pinkode

About (om)
MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer.
Serienr.Viser maskinens serienummer.
Machine-Controller Revision (hovedstyreenhedens version)Viser softwareversionen for hovedstyreenheden.
Infocenterets versionViser softwareversionen for infocenteret.
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus.

Beskyttede menuer

Der er indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret. Brug den beskyttede menu (Protected Menu) for at låse disse indstillinger.

Note: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap (Figur 47).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap (Figur 48A).

  g028522
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 48B og Figur 48C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 48D).

  Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

Du kan se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Justering af den automatiske tomgang

 1. Rul ned til automatisk tomgang i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på højre knap for at ændre tiden for automatisk tomgang til OFF (fra), 8S, 10S, 15S, 20S og 30S.

Indstilling af antallet af skæreknive

 1. Rul ned til Skæreknivsantal i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre antallet af skæreknive til mellem 5, 8 eller 11 knivcylindre til skæreknive.

Indstilling af klippehastigheden

 1. Rul ned til Klippehastighed i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehastigheden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehastighed, som indstilles på den mekaniske klippehastighedsbegrænser på traktionspedalen.

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehastigheden og gemme indstillingen.

Indstilling af klippehøjden

 1. Rul ned til Klippehøjde i menuen Indstillinger.

 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehøjden.

 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehøjde. (Hvis den korrekte indstilling ikke vises, skal du vælge den nærmeste klippehøjdeindstilling på den viste liste).

 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehøjden og gemme indstillingen.

Indstilling af forreste og bageste cylinderhastighed

Selvom forreste og bageste cylinderhastighed beregnes ved at indtaste antallet af skæreknive, klippehastigheden og klippehøjden i infocenteret, kan indstillingen ændres manuelt, så den passer til forskellige klippeforhold.

 1. For at ændre indstillingerne for cylinderhastighed skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

 2. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når du ændrer hastighedsindstillingen, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, der blev indtastet tidligere, men den nye værdi vises også.

Indstilling af timeren Service påkrævet

Dette nulstiller timerne for Service påkrævet, når en planlagt vedligeholdelsesprocedure er blevet udført.

 1. Brug den midterste knap i menuen Settings (indstillinger) til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap.

 2. Indtast PIN. se adgang til beskyttede menuer i betjeningsvejledningen til din maskine.

 3. I menuen Service skal du gå til menuen HOURS (timer).

 4. Rul ned til servicesymbolet Graphic.

  Note: Hvis servicen skal udføres, viser det første ikon NOW (nu).

 5. Under det første ikon er serviceintervalpunktet Graphic (tidsinterval, f.eks. 250, 500 osv.)

  Note: Serviceinterval er et beskyttet menupunkt.

 6. Fremhæv serviceintervallet, og tryk på højre knap.

 7. Når den nye skærm vises, skal du bekræfte RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Nulstil servicetimer – er du sikker?)

 8. Vælg YES (Ja) (midterste knap) eller NO (Nej) (venstre knap).

 9. Når du har valgt YES (Ja), ryddes intervalskærmen, og du vender tilbage til valgmulighederne for servicetimer.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Transportbredde

233 cm

Klippebredde

254 cm

Længde

282 cm

Højde

160 cm

Vægt (med væsker og klippeenheder med 8 skæreknive monteret)

1420 kg

Motor

Yanmar 43 hk

Brændstofkapacitet

53 l

Transporthastighed

0-16 km/t

Klippehastighed

0-13 km/t

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet

53 l

Brændstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrændstof med ultralavt svovlindhold. Brændstof med et højere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfører driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

 • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brændstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller højere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Brændstoftabel

DieselbrændstofspecifikationSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

 • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

Biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstof

 1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

 2. Rengør området omkring tankdækslet med en ren klud.

 3. Fjern dækslet fra brændstoftanken (Figur 49).

  g021210
 4. Fyld brændstof på, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

 5. Sæt tankdækslet på, og stram det, når tanken er fyldt op.

  Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Important: Hvis din maskine viser nogen fejl ved kontrol af sikkerhedskontakterne, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  Klargøring af maskinen

  1. Kør langsomt maskinen til et åbent område.

  2. Sænk klippeenhederne, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for traktionspedalen ved start

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  4. Træd traktionspedalen ned.

  5. Drej nøglen til positionen START.

   Note: Startgeneratoren bør ikke tørne motoren, mens traktionspedalen er trådt ned.

  Kontrol af blokering af start af kraftudtag

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen ENGAGE (Aktivér).

  3. Start motoren.

   Note: Motoren bør ikke starte med kraftudtagskontakten i positionen ENGAGE (Aktivér).

  Kontrol af blokering af kørsel af kraftudtag

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  3. Start motoren.

  4. Rejs dig fra sædet.

  5. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen ENGAGE (Aktivér).

   Note: Kraftudtaget må ikke køre, når du er ude af førersædet.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for parkeringsbremsen og traktionspedalen ved kørsel

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk på kraftudtagskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver).

  4. Hold foden fra traktionspedalen.

  5. Start motoren.

  6. Træd traktionspedalen ned.

   Note: Motoren bør slukke, hvis parkeringsbremsen er aktiveret, og traktionspedalen er trådt ned.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

   • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  Start af motoren

  Important: Brændstofsystemet udlufter sig selv automatisk, hvis en af følgende situationer opstår:

  • Du starter en ny maskine for første gang.

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Vedligeholdelse er udført på brændstofsystemets komponenter.

  1. Sæt dig i sædet, hold foden væk fra traktionspedalen, så den er i NEUTRALposition, aktiver parkeringsbremsen, sæt kontakten til motorhastighed til positionen MELLEM, og sørg for, at til-/frakoblingskontakten er i positionen DEAKTIVER.

  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Drej nøglen til positionen RUN (kør).

  4. Drej nøglen til positionen START, når kontrollampens lys bliver svagere. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen RUN (kør). Lad motoren varme op (uden belastning), og flyt så gashåndtaget til den ønskede position.

  Indikator for hydraulisk filterbegrænsning

  Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for hydrauliske filterbegrænsning (Figur 50). Kig på indikatoren, mens motoren kører ved driftstemperatur. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes.

  g004132

  Slukning af motoren

  1. Flyt alle betjeningsanordninger til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til motorhastighed til positionen Low Idle (lav tomgang), og lad motoren nå ned på lav tomgangshastighed.

  2. Drej nøglen til positionen OFF (fra), og tag den ud af tændingen.

  Klipning af græs med maskinen

  Note: Græsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenereringen.

  1. Flyt maskinen til arbejdsstedet, og juster maskinen uden for klippeområdet til første kørte bane.

  2. Sørg for, at kraftudtagskontakten er indstillet til positionen DISABLE (deaktiver).

  3. Flyt grebet til klippehastighedsbegrænseren fremad.

  4. Tryk på hastighedskontrolkontakten for at indstille motorhastigheden til HIGH IDLE (høj tomgang).

  5. Brug joysticket til at sænke klippeenhederne ned på jorden.

  6. Tryk på kraftudtagskontakten for at klargøre klippeenhederne til drift.

  7. Brug joysticket til at hæve klippeenhederne fra jorden.

  8. Begynd at køre maskinen mod klippeområdet, og sænk klippeenhederne.

   Note: Græsklipning ved en hastighed, der belaster motoren, fremmer DPF-regenereringen.

  9. Når omgangen er fuldført, bruges joysticket til at løfte klippeenhederne.

  10. Udfør en dråbeformet vending, så du er hurtigt klar til næste omgang.

  Justering af plænekompensationsfjederen

  Plænekompensationsfjederen (Figur 51) overfører vægten fra forrullen til bagrullen. Dette medvirker til at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation.

  Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden, peger lige frem og er sænket ned på gulvet.

  1. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 51).

   Note: Ved eftersyn af klippeenheden skal låseclipsen flyttes til fjederstangens hul ved siden af plænekompensationsfjederen.

   g003863
  2. Stram sekskantmøtrikkerne på fjederstangens forende, indtil fjederens sammentrykkede længde er 15,9 cm. Se Figur 51.

   Note: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 13 mm. Kontakten med terrænet vil blive mindsket let.

   Note: Indstillingen for plænekompensation skal nulstilles, hvis indstillingen af klippehøjden eller indstillingen af klipningens aggressivitet ændres.

  Justering af løftearmens modvægt

  Bageste klippeenheder

  Forsigtig

  Fjedrene er spændt og kan forårsage personskade.

  Vær forsigtig under justering af fjedrene.

  Du kan justere mængden af modvægtkraft, der påføres de bageste klippeenheder for hjælpe med at kompensere for forskellige plæneforhold og for at bevare en ensartet klippehøjde under ujævne forhold eller på steder med megen strådannelse.

  Du justerer modvægtskraften for hver torsionsfjeder til en indstilling på 1 af 4. Hver forøgelse øger eller mindsker klippeenhedens modvægtskraft med 2,3 kg. Du kan placere fjedrene på bagsiden af den første fjederaktuator for at fjerne hele modvægten (fjerde position).

  Note: For at fjerne al modvægtskraft skal du placere torsionsfjederens lange ben over skulderbolten.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Før den lange ende af modvægtsfjederen ind i et rør eller lignende, og drej fjederen rundt om skulderbolten til den ønskede position (Figur 52).

   g375585
  3. Gentag trin 1 og 2 ved den anden modvægtsfjeder.

  Justering af løftearmens drejeposition

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Løftearmens kontakt er placeret under hydrauliktanken og ombord på klippeenhedens nr. 5 løftearm (Figur 31).

   g375697
  3. Løsn kontramøtrikken, der fastgør løftearmskontakten til kontaktpladen (Figur 54).

   g375696
  4. Juster løftearmskontakten som følger:

   • Flyt kontakten ned for at øge løftearmens vendingshøjde.

   • Flyt kontakten opad for at sænke løftearmens vendingshøjde.

  5. Spænd kontramøtrikken.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå et ensartet snit af høj kvalitet og et ensartet udseende efter klipning skal knivcylinderhastigheden justeres som følger:

  1. I infocenteret skal du under indstillingsmenuen indtaste skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde for at beregne den korrekte cylinderhastighed.

  2. Hvis der kræves yderligere justeringer skal du rulle ned til Forreste cylinder, o/min, Bageste cylinder, o/min eller begge.

  3. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed.

   Note: Når du ændrer hastighedsindstillingen, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, der blev indtastet tidligere, men den nye værdi vises også.

   Note: Cylinderhastigheden skal muligvis øges eller mindskes for at kompensere for vekslende plæneforhold.

  g031995
  g031996

  Fejlfindingslampens betydning

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om maskinen registrerer en funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på infocenteret over displayskærmen (Figur 57). Når maskinen fungerer korrekt, og tændingskontakten flyttes til positionen ON/RUN (til/kør), tænder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Når der vises en rådgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, når meddelelsen er til stede. Når der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er løst.

  g021272

  Regenerering af dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfilteret (DPF) er del af udstødningssystemet. DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator reducerer skadelige gasser, og sodfilteret fjerner sod fra motorens udstødning.

  DPF-regenereringsprocessen bruger varme fra motorudstødningen til at afbrænde den sod, der ophobes på sodfilteret, så soden konverteres til aske, og renser sodfilterets kanaler, så filtreret motorudstødning lukkes ud af DPF-enheden.

  Motorens computer overvåger ophobningen af sod ved at måle modtrykket i DPF-enheden. Hvis modtrykket er for højt, forbrændes soden ikke i sodfilteret gennem normal betjening af motoren. Husk følgende for at holde DPF-enheden fri for sod:

  • Passiv regenerering finder sted konstant, mens motoren kører – kør motoren ved fuld motorhastighed, når det er muligt, for at fremme DPF-regenereringen.

  • Hvis modtrykket i DPF-enheden er for højt, eller der ikke er udført en nulstil-regenerering efter 100 driftstimer, giver motorcomputeren dig besked via infocenteret, når nulstil-regenereringen kører.

  • Lad maskinen fuldføre processen for nulstil-regenerering, før du slukker for motoren.

  Betjen og vedligehold maskinen med henblik på DPF-enhedens funktion. Motorbelastning ved høj tomgangshastighed (fuld gas) genererer normalt tilstrækkelig udstødningstemperatur til DPF-regenerering.

  Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren køre i tomgang eller lader den køre ved lav hastighed, for at reducere ophobningen af sod i sodfilteret.

  DPF-sodophobning

  • Med tiden ophobes der sod i dieselpartikelfilterets sodfilter. Motorcomputeren overvåger sodniveauet i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget sod, giver computeren dig besked om, at det er tid til at regenerere DPF-enheden.

  • DPF-regenerering er en proces, der opvarmer DPF-enheden, så sod konverteres til aske.

  • Ud over advarselsmeddelelserne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige sodophobningsniveauer.

  Motorens advarselsmeddelelser – sodophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213866
  Computeren nedsætter motoreffekten til 85 %.Udfør en parkeret regenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213867
  Computeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Udfør en genopretningsregenerering så hurtigt som muligt. Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  DPF-askeophobning

  • Den lettere aske udledes gennem udstødningssystemet, mens tungere aske samles i sodfilteret.

  • Aske er rester fra regenereringsprocessen. Med tiden opsamler dieselpartikelfilteret aske, der ikke udledes med motorens udstødning.

  • Computeren til motoren beregner mængden af ophobet aske i DPF-enheden.

  • Når der har ophobet sig tilstrækkeligt meget aske, sender motorcomputeren oplysninger til infocenteret i form af en meddelelse om motorfejl, der indikerer ophobning af aske i DPF-enheden.

  • Fejlmeddelelsen angiver, at det er tid til serviceeftersyn af DPF-enheden.

  • Ud over advarslerne reducerer computeren den strøm, der produceres af motoren ved forskellige askeophobningsniveauer.

  Rådgivnings- og motoradvarselsmeddelelser fra infocenteret – askeophobning

  IndikationsniveauFejlkodeMotorhastighedsreduktionMotorens effektAnbefalet handling
  Niveau 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 85 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenComputeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret
  Niveau 3: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighed ved maks. drejningsmoment +200 o/mComputeren nedsætter motoreffekten til 50 %.Efterse DPF-enheden. Se Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udføres, mens maskinen er i drift:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  PassivFinder sted under normal betjening af maskinen ved høj motorhastighed eller høj motorbelastning• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering forarbejder DPF-enheden udstødningsgasser med høje temperaturer, oxiderer skadelige emissioner og forbrænder sod, så det omdannes til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  AssisterFinder sted som følge af lav motorhastighed, lav motorbelastning, eller efter at computeren har registreret, at DPF-enheden er ved at blive blokeret af sod• Infocenteret viser ikke et ikon, der angiver assister-regenerering.
  • Under assister-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Assister-DPF-regenerering.
  NulstilFinder sted efter hver 100. driftstime• Når ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
  Finder også sted efter assister-regenerering, hvis computeren registrerer, at assister-regenereringen ikke har reduceret sodniveauet tilstrækkeligt
   • Under nulstil-regenerering justerer motorcomputeren motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.
  Se Nulstil-regenerering.

  Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der kræver, at du parkerer maskinen:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  ParkeretFinder sted, fordi computeren registrerer et modtryk i DPF-enheden, der skyldes ophobning af sod• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 188 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en regeneration.
  Finder også sted, fordi operatøren starter en parkeret regenerering
  Kan finde sted, hvis du har indstillet infocenteret til at blokere nulstil-regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen. Dette medfører, at der ophobes yderligere sod, selvom DPF-enheden allerede tidligere havde behov for en nulstil-regenerering• Udfør parkeret regenerering så hurtigt som muligt for at undgå en genopretningsregenerering.
  Kan opstå som følge af forkert brændstof eller motorolie• En parkeret regenerering tager 30 til 60 minutter at gennemføre.
   • Du skal have mindst ¼ tank brændstof i tanken.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en parkeret regenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.
  GenopretningFinder sted, hvis operatøren har ignoreret anmodninger om en parkeret regenerering og har fortsat betjeningen af maskinen, hvilket har medført yderlige sodophobning i DPF-enheden• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic eller RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 vises i infocenteret, anmoder maskinen om en genopretningsregenerering.
  • En genopretningsregenerering tager op til 3 timer at gennemføre.
  • Du skal have mindst et ½ tank brændstof i maskinen.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en genopretningsregenerering.
  Se Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  1. Gå til servicemenuen, og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 63).

   g227667
  2. Tryk på den højre knap for at vælge posten DPF Regeneration (Figur 63).

  Tid siden sidste regenerering

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til feltet LAST REGEN (sidste regenerering) (Figur 64).

  Brug feltet LAST REGEN til at afgøre, hvor mange driftstimer motoren har kørt siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  g224693

  Teknikermenu

  Important: Af driftspraktiske årsager kan du vælge at udføre en parkeret regenerering, inden sodbelastningen når 100 %, forudsat at motoren har kørt i mere end 50 timer siden sidste nulstil-, parkeret eller genopretningsregenerering.

  Brug teknikermenuen til at se den aktuelle status for motorens regenereringskontrol og til at se det rapporterede sodniveau.

  Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden TECHNICIAN (tekniker), og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Technician (Figur 65).

  g227348
  • Brug tabellen over DPF-enhedens drift til at forstå DPF-enhedens aktuelle driftsstatus (Figur 66).

   g227360

   .

   Tabel over DPF-enhedens drift

   StatusBeskrivelse
   NormalDPF-enheden er i normal driftstilstand – passiv regenerering.
   Assist Regen (assister-regenerering)Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   Reset Stby (nulstil-standby)Motorcomputeren forsøger at køre en nulstil-regenerering, men ét af følgende forhold forhindrer regenereringen:Indstillingen for blokering af regenerering (Inhibit Regen) er indstillet til ON (til).
   Udstødningstemperaturen er for lav til at udføre regenerering.
   Reset Regen (nulstil-regenerering)Motorcomputeren kører en nulstill-regenerering.
   Parked Stby (parkeret standby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en parkeret regenerering.
   Parked Regen (parkeret regenerering)Du har startet en anmodning om parkeret regenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
   Recov. Stby (genopretningsstandby)Motorcomputeren anmoder om, at du kører en genopretningsregenerering.
   Recov. Regen (genopretningsregenerering)Du har efter en anmodning startet en genopretningsregenerering, og motorcomputeren behandler regenereringen.
  • Kontroller sodbelastningen, der måles som den procentmæssige sodmængde i DPF-enheden (Figur 67). Se tabellen over sodbelastning.

   Note: Sodbelastningsværdien varierer, når maskinen betjenes, og DPF-regenerering udføres.

   g227359

   Tabel over sodbelastning

   Vigtige sodbelastningsværdierStatus for regenerering
   0 % – 5 %Mindste sodbelastningsområde
   78 %Motorcomputeren udfører en assister-regenerering.
   100 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en parkeret regenerering.
   122 %Motorcomputeren anmoder automatisk om en genopretningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering udføres som led i en normal motordrift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Assister-DPF-regenerering

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  Nulstil-regenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  g224417
  • Ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret (Figur 68).

  • Motorcomputeren justerer motorens indstillinger, så udstødningstemperaturen øges.

   Important: Ikonet for høj udstødningstemperatur angiver, at temperaturen på den udstødning, der kommer ud af maskinen, kan være varmere end under almindelig drift.

  • Mens maskinen betjenes, skal motoren, når det er muligt, køres ved fuld motorhastighed og stor belastning for at fremme DPF-regenereringen.

  • Ikonet vises i infocenteret, mens nulstil-regenereringen er i gang.

  • Undlad om muligt at slukke motoren eller reducere motorhastigheden, mens nulstil-regenereringen er i gang.

   Important: Når det er muligt, skal du give maskinen mulighed for at fuldføre processen for nulstil-regenerering, inden du slukker for motoren.

  Periodisk nulstil-regenerering

  Hvis motoren ikke har gennemført en nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering inden for de seneste 100 driftstimer, forsøger motorcomputeren at udføre en nulstil-regenerering.

  Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen)

  Kun nulstil-regenerering

  Note: Hvis du indstiller infocenteret til at blokere regenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 69) hvert 15. minut, og motoren anmoder om en nulstil-regenerering.

  g224692

  En nulstil-regenerering genererer øget motorudstødning. Hvis du betjener maskinen rundt om træer, tæt krat, højt græs eller andre temperaturfølsomme planter eller materialer, kan du bruge indstillingen til blokering af regenerering (Inhibit Regen) til at forhindre, at motorcomputeren udfører en nulstil-regenerering.

  Important: Når du slukker motoren og starter den igen, indstilles funktionen til blokering af regeneration (Inhibit Regen) som standard til OFF (fra).

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden INHIBIT REGEN, og tryk derefter på den højre knap for at vælge posten Inhibit Regen (Figur 70).

   g227304
  2. Tryk på den højre knap for at ændre indstillingen for blokering af regenerering fra On (til) til Off (fra) (Figur 70) eller fra Off (fra) til On (til) (Figur 71).

   g224691

  Sådan tillades en nulstil-regenerering

  Infocenteret viser ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic, når nulstil-regenereringen kører.

  Note: Hvis funktionen INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) er indstillet til ON (til), viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 185 (Figur 72). Tryk på knap 3 for at indstille funktionen til blokering af regeneration til OFF (fra) og fortsætte med nulstil-regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis motorudstødningstemperaturen er for lav, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 186 (Figur 73), der informerer dig om, at du skal indstille motoren til fuld gas (høj tomgangshastighed).

  g224395

  Note: Når nulstil-regenereringen er gennemført, forsvinder meddelelsen om høj udstødningstemperatur Graphic fra infocenters skærm.

  Parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  • Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering, vises ikonet for regenereringsanmodning (Figur 74) i infocenteret.

   g224404
  • Maskinen udfører ikke automatisk en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering. Du skal starte regenereringen via infocenteret.

  Meddelelser om parkeret regenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  Meddelelser om genopretningsregenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering, vises følgende meddelelser i infocenteret:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI 0 (Figur 79)

   g213867
  • Genopretningsregenerering påkrævet – kraftudtag deaktiveret, RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 190 (Figur 80)

   g224399

  Important: Udfør en genopretningsregenerering for at genoprette kraftudtagets funktion. Se Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering og Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  Note: Startskærmen viser ikonet for deaktiveret kraftudtag. Se Figur 78 i Meddelelser om parkeret regenerering.

  DPF-statusbegrænsning

  • Hvis motorcomputeren anmoder om en genopretningsregenerering eller kører en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmulighedenPARKED REGEN, låses parkeret regenerering, og ikonet med en lås (Figur 81) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224625
  • Hvis motorcomputeren ikke har anmodet om en genopretningsregenerering, og du ruller ned til valgmuligheden RECOVERY REGEN, låses genopretningsregenerering, og ikonet med en lås (Figur 82) vises i nederste højre hjørne af infocenteret.

   g224628

  Klargøring til at udføre en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  1. Sørg for, at maskinen har tilstrækkeligt med brændstof i tanken til den type regenerering, du skal udføre:

   • Parkeret regenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ¼ fyldt, inden du udfører den parkerede regenerering.

   • Genopretningsregenerering: Sørg for, at brændstofstanken er ½ fyldt, inden du udfører en genopretningsregenerering.

  2. Flyt maskinen udenfor til et område på afstand af brandfarlige materialer.

  3. Parker maskinen på en plan flade.

  4. Sørg for, at traktions- eller bevægelseshåndtagene er i positionen NEUTRAL.

  5. Hvis det er relevant, skal du slukke kraftudtaget og sænke klippeenhederne eller tilbehøret.

  6. Aktiver parkeringsbremsen.

  7. Indstil gashåndtaget til positionen langsom IDLE (tomgang).

  Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Rør aldrig ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå aldrig tæt på maskinens udstødningsrør.

  Important: Maskinens computer afbryder DPF-regenereringen, hvis du øger motorhastigheden fra lav tomgang eller deaktiverer parkeringsbremsen.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN START (start parkeret regenerering) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN START (start genopretningsregenerering) (Figur 83), og tryk derefter på den højre knap for at vælge at starte den pågældende regenerering (Figur 83).

   g224402g224629
  2. På skærmen VERIFY FUEL LEVEL (bekræft brændstofstand) skal du bekræfte, at du har ¼ tank brændstof, hvis du udfører den parkerede regenerering eller ½ tank brændstof, hvis du udfører genopretningsregenereringen, og derefter trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 84).

   g224414g227678
  3. På skærmen med kontrollisten for DPF-enheden skal du bekræfte, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at motorhastigheden er indstillet til lav tomgang (Figur 85).

   g224407g227679
  4. På skærmen INITIATE DPF REGEN (start DPF regenerering) skal du trykke på den højre knap for at fortsætte (Figur 86).

   g224626g224630
  5. Infocenteret viser meddelelsen INITIATING DPF REGEN (starter DPF-regenerering) (Figur 87).

   g224411g227681
  6. Infocenteret viser en meddelelse med den tid, det tager at gennemføre regenereringen (Figur 88).

   g224406g224416
  7. Motorcomputeren kontroller motorens status og oplysninger om motorfejl. Infocenteret kan vise følgende meddelelser fra nedenstående tabel:

   Tabel over kontrolmeddelelser og korrigerende handlinger

   Graphic
   Korrigerende handling: Afslut regenereringsmenuen, og kør maskinen, indtil tidsperioden siden sidste regenerering er større end 50 timer. Se Tid siden sidste regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorfejlen, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Start og kør motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Kør motoren for at opvarme kølervæsketemperaturen til 60°C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Skift motorhastigheden til lav tomgangshastighed.
   GraphicGraphic
   Korrigerende handling: Foretag fejlfinding af motorcomputerens tilstand, og forsøg at køre DPF-regenereringen igen.
  8. Infocenteret viser startskærmen, og ikonet for anerkendelse af regenerering (Figur 89) vises i nederste højre hjørne af skærmen, mens regenereringen kører.

   g224403

   Note: Mens DPF-regenereringen kører, viser infocenteret ikonet for høj udstødningstemperaturGraphic.

  9. Når motorcomputeren har gennemført en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering, viser infocenteret RåDGIVNINGSMEDDELELSE NR. 183 (Figur 90). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen mislykkes, viser infocenteret rådgivningsmeddelelse nr. 184 (Figur 90). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   g224393

  Annullering af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Brug indstillingerne for annullering af parkeret regenerering eller annullering af genopretningsregenerering til at annullere en igangværende parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering) (Figur 92).

   g227305
  2. Tryk på den midterste knap for at rulle ned til valgmuligheden PARKED REGEN CANCEL (annuller parkeret regenerering) (Figur 92) eller valgmuligheden RECOVERY REGEN CANCEL (annuller genopretningsregenerering) (Figur 93).

   g227306
  3. Tryk på den højre knap for at vælge posten Regen Cancel (annuller regenerering) (Figur 92 eller Figur 93).

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Hæv og sænk klippeenhederne, og kobl knivcylindrene til og fra. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Advarselssystemet

  Hvis der tændes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen stoppes med det samme, og fejlen udbedres, før der fortsættes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

  Klipning

  Start motoren, og flyt kontakten til motorhastighed til positionen HURTIG. Stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR, og brug sænk+klip/hæv-håndtaget til at styre klippeenhederne (de forreste klippeenheder er indstillet således, at de sænkes før de bageste). Træd traktionspedalen fremad for at køre fremad og klippe græsset.

  Transport af maskinen

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVéR, og hæv klippeenhederne til positionen TRANSPORT. Stil klippe-/transporthåndtaget i positionen TRANSPORT. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning. Sænk klippeenhederne, når du kører ned ad bakke for at få bedre kontrol over styringen.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du bugserer eller ikke bruger maskinen.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Placeringer af bindepunkter

  g375766
  • Front – hullet i donkraftbeslagene på forakselrøret (Figur 94).

  • Bag – rammebøjlerne på hver side af maskinen.

  Skubning eller bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan du flytte maskinen ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og skubbe eller trække maskinen.

  Important: Maskinen må ikke skubbes eller trækkes med en hastighed på over 3-4,8 km/t, da der ellers kan opstå skader i gearkassen. Når du bugserer eller trækker maskinen, skal omløbsventilen være åben.

  1. Aktivér parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Ved pumpen med variabel slagvolumen, drej omløbsventilens bolt 1½ omgang for at åbne den og lade olien løbe om internt (Figur 95).

   Note: Omløbsventilen er placeret på venstre side af pumpen. Når væsken omløbes, kan du flytte maskinen langsomt, uden at gearkassen beskadiges.

   g003995
  4. Luk og lås motorhjelmen.

  5. Skub eller bugser maskinen.

  6. Før motoren startes, skal omløbsventilen lukkes. Ventilen må ikke lukkes med et moment på over 7-11 Nm.

   Important: Hvis motoren kører, mens omløbsventilen er åben, overophedes gearkassen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand og kontaminanter.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Fjern snavs fra skærmen, oliekølerne og køleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Efterse sikkerhedsselen.
 • For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne (og straks efter hver vask).
 • Serviceeftersyn af batteriet.
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret. (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser). Efterse luftfilteret tidligere, hvis luftfilterets indikatorlys lyser rødt.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser(eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
 • Hvis du ikke bruger den anbefalede hydraulikvæske eller aldrig har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte returhydraulikfilteret og ladehydraulikfilteret.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte returhydraulikfilteret og ladehydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 6000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter,eller rengør sodfilteret, hvis motorfejl spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i infocenteret.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Udskift kølevæskeslangerne.
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motorolie- og brændstofstanden.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller tilstopningsindikatoren for luftfilteret.       
  Kontroller køleren og filteret for snavs.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrollér væskestanden i hydrauliksystemet.       
  Kontroller hydraulikfilterets indikator. 2       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Kontroller alle smørenipler med henblik på smøring.3       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Vask maskinen.       

  1. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen kører ujævnt.

  2. Foretag kontrollen, mens motoren kører og olien har driftstemperatur

  3. Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Important: Se ejerens motorvejledning og betjeningsvejledningen til klippeenheden for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Klargøring til vedligeholdelse

  1. Parkér maskinen på en plan overflade, tryk på aktiverings-/deaktiveringskontakten til positionen DISENGAGE (Deaktiver), sænk klippeenhederne, og aktivér parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  3. Vent, indtil motoren er kølet af.

  Åbning af motorhjelmen

  1. Frigiv de 2 motorhjelmslåse (Figur 96).

   g369009
  2. Drej motorhjelmen op.

  Lukning af motorhjelmen

  1. Drej forsigtigt motorhjelmen til lukket (Figur 97).

   g369219
  2. Fastgør motorhjelmen med to motorhjelmslåse.

  Åbning af skærmen

  1. Fjern ringstiften fra skærmlåsen (Figur 98).

   g378175
  2. Oplås skærmen, og åbn den.

  Lukning af skærmen

  1. Luk og lås skærmen (Figur 99).

   g378174
  2. Indsæt ringstiften gennem skærmlåsen.

  Vipning af sædet

  1. Flyt sædelåsen udad (Figur 100).

   g369007
  2. Vip forsigtigt sædet op.

  3. Sørg for, at de fremadrettet støttepinde falder ned i hakket i rillen på styrepladen til støttepinden (Figur 101).

   g369008

  Sænkning af sædet

  1. Drej sædet en smule, og løft støttepinden ud af hakket i rillen til sædestøtte (Figur 102).

   g375779
  2. Sænk forsigtigt sædet, indtil det låser godt fast.

  Placeringer af donkraftpunkter

  Note: Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen. Se Specifikationer.

  Brug følgende som maskinløftepunkter:

  g375763
  • Front – donkraftbeslagene på forakselrøret (Figur 103).

  • Bag – bagakslens rør.

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne (og straks efter hver vask).
 • Fedtspecifikation: Nr. 2 litiumbaseret fedt

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Maskinen smøres ved fittings på følgende steder:

   • Pumpedrivakslens kardanled (3) (Figur 104)

    Note: Pumpedrivakslen er placeret under motorhjelmen.

    g378043
   • Klippeenhedens løftearmscylindere (2 hver) (Figur 105)

    g012150
   • Løftearmenes drejetapper (1 hver) (Figur 105)

   • Klippeenhedernes bæreramme og drejetap (2 hver) (Figur 106)

    g003960
   • Løftearmenes drejeaksel (1 hver) (Figur 107)

    g004157
   • Bagakslens forbindelsesstang (2) (Figur 108)

    g003987
   • Akselstyretap (1) (Figur 109)

    g004169
   • Styretøjscylinderens kugleled (2) (Figur 110)

    g003966
   • Bremsepedal (1) (Figur 111)

    g011615
  4. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Kontrol af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontrollér serviceindikatoren for enden af luftfilterhuset (Figur 112).

   g378073
  4. Hvis et rødt bånd vises i serviceindikatoren, skal luftfilteret udskiftes. Se Eftersyn af luftfilteret.

  5. Klem støvudstøderventilen (Figur 113).

   g378074
  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret. (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser). Efterse luftfilteret tidligere, hvis luftfilterets indikatorlys lyser rødt.
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Efterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren viser, at det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  g034923g031351

  Nulstilling af serviceindikatoren for luftfilteret

  1. Hvis et rødt bånd vises i serviceindikatoren, skal du trykke på nulstillingsknappen for enden af indikatoren (Figur 115).

   g378075
  2. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller højere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forårsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Anbefalet olie: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30 kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld) på målepinden, kan motorolien fortyndes med brændstof.Hvis motoroliestanden er over mærket "Full" (fuld), skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontroller motoroliestanden (Figur 116).

   g034922g031256

   Important: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  4. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  5,2 l med filteret

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Aftap olien, og skift filteret.

   g034924g031400

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  3. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Oliespecifikation, Krumtaphusets oliekapacitet og Kontrol af motoroliestanden.

  5. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 6000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter,eller rengør sodfilteret, hvis motorfejl spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i infocenteret.
 • Hvis motorfejl , eller vises i infocenteret (Figur 118), skal sodfilteret rengøres efter følgende fremgangsmåde:

  g214715g213864g213863
  1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at få oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

  2. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler angående reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

  3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Fyld brændstoftanken udendørs i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet ligger 25 mm under kanten af tanken (ikke påfyldningsstudsen). Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Dræning af vand fra brændstof-/vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstof-/vandudskilleren for vand og kontaminanter.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Åbning af motorhjelmen.

  3. Anbring en dræningsskål under brændstof-/vandudskillerens aftapningsventil (Figur 119).

   g378079
  4. Åbn ventilen, og tøm vandet og kontaminanterne fra udskilleren.

  5. Luk brændstof-/vandudskillerens ventil.

  6. Start motoren, og kontrollér, om der er lækager.

   Note: Reparer alle lækager.

  7. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  8. Luk og lås motorhjelmen. Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af vandudskillerfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Aftap brændstof-/vandsudskilleren helt. Se Dræning af vand fra brændstof-/vandudskilleren.

  2. Rengør filterhovedet og filterskålen (Figur 120).

   g378080
  3. Afmonter filterskålen, og rengør filterhovedets monteringsfladen.

  4. Smør pakningen på filterskålen med rent brændstof.

  5. Montér filterdåsen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  6. Spænd aftapningsventilen i bunden af filterskålen.

  7. Start motoren, og kontrollér, om der er lækager.

   Note: Reparer alle lækager.

  8. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  9. Luk og lås motorhjelmen. Lukning af motorhjelmen.

  Udskiftning af motorbrændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
  1. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  2. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 121).

   g378468
  3. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 121).

  4. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolie.

  5. Montér den tørre filterdåse med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  6. Start motoren, og kontrollér, om der er brændstoflækager omkring filteret og filterhovedet.

   Reparér alle brændstoflækager.

  7. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  8. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser(eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Rengøring af brændstofsugeslangens filter

  Afmontering af brændstofsugeslangen

  Brændstofsugeslangen, som sidder inde i brændstoftanken, leveres med et filter, som medvirker til at forhindre, at der kommer snavs ind i brændstofsystemet. Afmonter brændstofsugeslangen, og rengør filteret efter behov.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Fjern de 5 stjerneskruer, der fastgør brændstofsenderafskærmningen til brændstoftanken, og afmonter afskærmningen (Figur 122).

   g373885
  3. Fjern stikket med 2 sokler på brændstofsenderens ledningsnet fra stikket med 2 ben på maskinens ledningsnet (Figur 123).

   g373884
  4. Flyt de klemmer, der fastgør slangerne til brændstofsenderens fittings, inden i, og fjern slangerne fra fittingsene (Figur 124).

   g373882
  5. Løsn brændstofsenderhætten (Figur 125).

   g373883
  6. Løft forsigtigt brændstofsenderen fra tanken.

   Note: Du må ikke bøje brændstofsugeslangen, returrøret eller flydearmen.

  Rengøring af montering af brændstofsugeslangen

  1. Rengør filteret for enden af brændstofsugeslangen (Figur 126).

   g373881
  2. Montér forsigtigt brændstofsugeslangen, og lad den flyde ned i brændstoftanken (Figur 127).

   g373886
  3. Ret fittingsene til brændstofsugeslangen og returrør inden i til.

  4. Stram brændstofsenderhætten til brændstoftanken.

  5. Montér slangen på brændstofsenderens fittings, og fastgør slangerne til fittingsene med klemmerne (Figur 128).

   g373882
  6. Sæt stikket på brændstofsenderens ledningsnet i stikket på maskinens ledningsnet (Figur 129).

   g373884
  7. Ret hullerne i brændstofsenderafskærmningen ind efter hullerne i brændstoftanken, og fastgør afskærmningen til tanken med de 5 stjerneskruer (Figur 130).

   g373885

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Afbrydelse af batteriet

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn skærmen. Se Åbning af skærmen.

  3. Klem siderne af batteridækslet sammen, og afmonter dækslet fra batteribakken (Figur 131).

   g378176
  4. Frakobl batteriets minuskabel.

  5. Skub isolatordækslet af den positive batterikabelklemme, og frakobl batteriets pluskabel.

  Tilslutning af batteri

  1. Montér batteriets pluskabel (rødt) på batteriets pluspol (+) (Figur 132).

   g378177
  2. Montér batteriets minuskabel (sort) på batteriets minuspol (-).

  3. Påfør et lag Grafo 112X (skin-over) fedt, Toro-delnr. 505-47 på batteripolerne og batterikabelklemmerne.

  4. Skub gummikappen over den positive batterikabelklemme.

  5. Montér dækslet over batteriet, så tapperne på dækslet indsættes i batteribakkens åbninger.

  6. Luk og lås skærmen. Se Lukning af skærmen.

  Opladning af batteriet

  1. Frakobl batteriet. Se Afbrydelse af batteriet.

  2. Slut en 3–4 A batterioplader til batteripolerne.

  3. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer.

  4. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  5. Tilslut batteriet. Se Tilslutning af batteri.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Serviceeftersyn af batteriet.
 • Note: Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn skærmen. Se Åbning af skærmen.

  3. Kontrollér batteriets tilstand.

   Note: Udskift et slidt eller beskadiget batteri.

  4. Frakobl batterikablerne og fjerne batteriet fra maskinen. Se Afbrydelse af batteriet.

  5. Rengør hele batterikassen med en opløsning af natriumbikarbonat (natron) og vand.

  6. Skyl kassen med rent vand.

  7. Montér batteriet på maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Tilslutning af batteri.

  8. Luk og lås skærmen. Se Lukning af skærmen.

  Udskiftning af en sikringsbloksikring

  Sikringsblokken er i styrearmen.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn de 2 låse, der fastgør styrearmens afskærmning til kontrolarmen, og fjern afskærmningen (Figur 133).

   g375760
  3. Udskift den åbne sikring (Figur 134) med en sikring af samme type og med samme ampereværdi.

   g375761
  4. Montér styrearmens afskærmning på styrearmen, og fastgør afskærmningen med de 2 låse.

  Udskiftning af den telematiske sikring

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Frigør og vip sædet; Se Vipning af sædet.

  3. Fjern hætten fra den in-line-sikringsholder, der er mærket 10 A FUSE TELEMATIC PWR (Figur 135).

   g378242
  4. Fjern sikringen fra sikringsholderen.

  5. Sæt en sikring af samme type og ampereværdi i.

  6. Montér hætten på den indbyggede sikringsholder.

  7. Sænk og fastlås sædet. Se Vipning af sædet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Important: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne. Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Mål dæktrykket.

   Note: Det korrekte lufttryk i dækkene er 0,83 til 1,03 bar.

  3. Tilføj om nødvendigt luft til eller luk luft ud af dækket.

  4. Gentag trin 2 og 3 for de andre dæk.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment for hjulmøtrikkerne.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 94 til 122 N·m.

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Important: Maskinen må ikke bevæge sig, når traktionspedalen slippes (i NEUTRAL position). Hvis maskinen bevæger sig, skal traktionspumpen justeres som følger:

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Placer maskinens forende på en donkraft, indtil begge fordæk er løftet fra jorden, og understøt maskinen med støttebukke. Se Specifikationer og Placeringer af donkraftpunkter.

  3. Fra bunden af maskinen og på højre side af traktionspumpen skal du løsne låsemøtrikken, der fastgør justeringsskruen til returnering til neutral (Figur 136).

   g375898

   Advarsel

   Motoren skal køre, for at den endelige justering af traktionsjusteringsknasten kan foretages. Dette kan forårsage personskade.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  4. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.

  5. Drej justeringsskruen til returnering til neutral i begge retninger, indtil hjulene holder op med at rotere.

  6. Tilspænd låsemøtrikken til 22 N·m.

  7. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  8. Fjern støttebukkene, og sænk maskinen ned på jorden.

  9. Prøvekør maskinen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når traktionspedalen er i NEUTRAL position.

  Kontrol af baghjulets justering

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Kontrol af baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet for at vende baghjulene fremad.

  2. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  3. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjde) på de styrende dæk, foran og bag akslen.

   Note: Justeringen af spidsning af baghjulene er korrekt, hvis forskellen mellem forhjulsmålingen og baghjulsmålingen er 6 mm eller mindre. (Figur 137).

   g009169
  4. Hvis målingen er større end 6 mm, skal baghjulenes spidsning justeres. Se Justering af baghjulenes spidsning.

  Justering af baghjulenes spidsning

  1. Løsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 138).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  2. Brug nøglefladen til at dreje trækstangen.

  3. Mål afstanden fra midte til midte (i akselhøjde) på de styrende dæk, foran og bag akslen.

   Note: Justeringen af spidsning af baghjulene er korrekt, hvis forskellen mellem forhjulsmålingen og baghjulsmålingen er 6 mm eller mindre.

  4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.

  5. Spænd kontramøtrikkerne.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Kølevæskespecifikation

  Kølevæskebeholderen fyldes på fabrikken med en 50/50-opløsning bestående af vand og ethylenglykolbaseret kølevæske med forlænget levetid.

  Important: Brug udelukkende kølevæsker, der fås i almindelig handel, og som opfylder specifikationerne, der er angivet i tabellen Standarder for kølevæske med forlænget levetid.Anvend ikke konventionel (grøn) kølevæske, der anvender uorganisk syreteknologi (IAT – Inorganic Acid Technology) i din maskine. Undlad at blande konventionel kølevæske med kølevæske med forlænget levetid.

  Tabel over kølervæsketyper

  Type af ethylenglykolkølevæske

  Type af korrosionsbeskytter

  Frostvæske med forlænget levetid

  Organisk syreteknologi (OAT – Organic Acid Technology)

  Important: Brug ikke kølevæskens farve alene til at identificere forskellen mellem konventionel (grøn) IAT-kølevæske og kølevæske med forlænget levetid.Kølevæskeproducenter kan tilsætte en af følgende farver til kølevæske med forlænget levetid: rød, lyserød, orange, gul, blå, grønblå, violet og grøn. Anvend kølevæske, der opfylder specifikationerne i tabellen Standarder for kølevæske med forlænget levetid.

  Standarder for kølevæske med forlænget levetid

  ATSM International

  SAE International

  D3306 og D4985

  J1034, J814 og 1941

  Important: Kølevæsken skal bestå af en 50/50-blanding af kølevæske og vand.

  • Foretrukket: Anvend destilleret vand, når du opblander kølevæske fra koncentrat.

  • Foretrukket mulighed: Anvend en færdigblandet kølevæske i stedet for koncentrat, hvis du ikke har adgang til destilleret vand.

  • Mindstekrav: Bland koncentreret kølevæske med rent drikkevand, hvis du ikke har adgang til hverken destilleret vand eller færdigblandet kølevæske.

  Kontrol af kølevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af kølervæskestanden.
 • Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Kølevæskekapacitet: 6,6 l

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontrollér kølevæskestanden i beholderen (Figur 139).

   Note: Kølevæskestanden er korrekt, hvis den er ved kold-mærket på siden af tanken, når motoren er kold, og ved varm-mærket, når motoren er varm.

   g378285
  4. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne kølevæskebeholderhætten og tilsætte den angivne kølevæske, indtil det er ved kold-mærket (for en kold motor) eller varmt-mærket (for en varm motor).

   Note: Fyld ikke for meget kølevæske på ekspansionsbeholderen.

  5. Sæt kølevæskebeholderhætten på.

  6. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Fjernelse af snavs fra kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra skærmen, oliekølerne og køleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • For hver 100 timer
 • Kontrol af kølesystemets slanger.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskylning af kølesystemet, og udskiftning af væsken.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  4. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  5. Åbn bagskærmen, og drej den åben (Figur 140).

   g004138
  6. Rengør skærmen grundigt med trykluft.

  7. Drej de 2 oliekølerlåse indad, og vip oliekøleren (Figur 141).

   g003974
  8. Rengør begge sider af oliekøler og køler (Figur 142) grundigt med trykluft.

   g021880
  9. Hæv oliekøleren, og fastgør den med de 2 låse.

  10. Luk og lås skærmen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremserne

  Juster driftsbremserne, hvis bremsepedalen har mere end 13 mm “fri vandring”, eller hvis bremserne glider. Fri bevægelsen er den afstand, bremsepedalen bevæger sig, før du mærker bremsepedalens modstand.

  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Brug hjulmotorspillerummet til at rokke tromlerne frem og tilbage, så det sikres, at de er fri før og efter justeringen.

  4. Tryk let på bremsepedalen. og mål afstanden, som pedalen bevæger sig uden modstand (Figur 143).

   Note: Juster bremserne, hvis bremsepedalen har fri vandring på mere end 2,5 cm (Figur 143), eller hvis der kræves mere parkeringsbremsekraft.

   g026816
  5. For at reducere bremsepedalens frie vandring skal du løsne de forreste kontramøtrikker på gevindenden af hvert bremsekabel (Figur 144).

   g375942
  6. Spænd de bageste møtrikker for at flytte kablet bagud, indtil bremsepedalen har 6 til 13 mm fri vandring (Figur 143), før parkeringsbremsen låser hjulene.

  7. Stram de forreste kontramøtrikker, og sørg for, at begge kabler fungerer på bremserne på samme tid.

   Note: Sørg for, at kabelrørene ikke roterer, mens du strammer kontramøtrikkerne.

  Justering af parkeringsbremsens lås

  Hvis parkeringsbremsen ikke aktiveres og låser, er det nødvendigt at justere bremsepedalen.

  1. Klargøring af maskinen. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Løsn de to skruer, der fastholder parkeringsbremsepedalen på stellet (Figur 145).

   g011617
  3. Tryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselåsen kobler helt ind på bremsepedalen (Figur 145).

  4. Spænd de to skruer, så justeringen fastlåses.

  5. Træd på bremsepedalen for at udløse parkeringsbremsen.

  6. Kontroller justeringen, og juster den som påkrævet.

  Vedligeholdelse af remme

  Stramning af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller generatorremmens tilstand og spænding.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Åbning af motorhjelmen.

  3. Kontroller generatorremmens tilspænding ved at trykke på den (Figur 146) midt mellem generatoren og krumtapakslen med en belastning på 10 kg.

   Note: Remmen skal afbøje 11 mm. Hvis afbøjningen er forkert, så gå videre til trin 4. Hvis remspændingen er korrekt, spring til trin 7.

   g020537
  4. Løsn bolten, der fastgør generatoren til afstiveren, og generatorens drejebolt. (Figur 146)

  5. Indsæt en løftestang mellem generatoren og motoren, og flyt generatoren udad.

  6. Når remmen spændes som beskrevet i trin3, skal du spænde boltene, der fastgør generatoren til afstiveren, og generatorens drejebolt.

  7. Luk og lås motorhjelmen. Se Lukning af motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil Delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Det bedste tidspunkt at kontrollere hydraulikolien på er, når væsken er kold. Maskinen skal være i transportkonfigurationen.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens hætte (Figur 147).

   g376007
  3. Fjern dækslet/målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud.

  4. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen, og tag den op igen, og kontroller væskestanden.

   Note: Væskestanden skal være inden for driftsområdet på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på tanken.

  5. Hvis væskestanden er lav, skal du efterfylde med en passende mængde væske for at hæve den til full-mærket.

  6. Sæt dækslet/målepinden på påfyldningsstudsen.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Udskiftning af hydraulikfiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke bruger den anbefalede hydraulikvæske eller aldrig har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte returhydraulikfilteret og ladehydraulikfilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte returhydraulikfilteret og ladehydraulikfilteret.
 • Important: Brug af andre filtertyper kan ugyldiggøre garantien på visse dele.

  Ændring af returfilteret

  Hydrauliksystemet er udstyret med en indikator for returfilterservice (Figur 148). Du kan se filterserviceindikatoren gennem hullet i gulvpladen. Kontrollér indikatorens farve, når motoren kører ved driftstemperatur, som følger:

  • Grøn angiver normalt flow af hydraulikvæske gennem filteret.

  • Rød angiver et begrænset filter. Udskift returfilteret.

  g004132
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Anbring en dræningsskål under returfilteret foran på maskinen (Figur 149).

   g376340
  3. Afmonter filteret.

  4. Rengør filterets monteringsområde på filterhovedet.

  5. Påfør et tyndt lag af den angivne hydraulikvæske på pakningen på det nye returfilter.

  6. Skru filteret på filterhovedet med hånden, indtil pakningen kommer i kontakt med monteringsoverfladen, og drej derefter filteret yderligere ½ omdrejning.

  Ændring af ladefilteret

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Vip sædet. Se Vipning af sædet.

  3. Anbring en dræningsskål under ladefilteret på venstre side af maskinen (Figur 150).

   g376339
  4. Afmonter filteret.

  5. Rengør filterets monteringsområde på filterhovedet.

  6. Påfør et tyndt lag af den angivne hydraulikvæske på pakningen på det nye ladefilter.

  7. Skru filteret på filterhovedet med hånden, indtil pakningen kommer i kontakt med monteringsoverfladen, og drej derefter filteret yderligere ½ omdrejning.

  8. Sænk og fastlås sædet. Se Sænkning af sædet.

  Kontrol efter lækager

  1. Start motoren, og kør den i 2 minutter for at rense luft fra hydrauliksystemet.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og kontrollér, om der er lækager ved retur- og ladefiltrene.

   Note: Udbedr alle hydrauliklækager.

  Hydraulikvæskekapacitet

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte din Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Anbring en dræningsskål under den lige fitting (Figur 151) på hydrauliktanken. Se Hydraulikvæskekapacitet.

   g377036
  3. Kobl kasseaftapningsslangen fra den lige fitting, og lad tanken dræne.

  4. Når hydraulikvæsken holder op med at løbe fra tanken monteres aftapningsslangen.

  5. Fyld tanken med den angivne hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer og Hydraulikvæskekapacitet.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  6. Sæt tankhætten på.

  7. Start motoren, og brug alle hydraulikbetjeningsanordningerne til at fordele hydraulikvæsken i hele systemet.

  8. Kontrollér, om der er lækager af hydraulikvæske. Se Kontrol efter lækager.

  9. Kontrollér niveauet. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden

  Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde (se Justering af knivcylinderen mod bundkniven i klippeenhedens betjeningsvejledning).

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af klippeenheder eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra klippeenhederne og andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje klippeenhederne med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  Note: Der findes yderligere instruktioner og fremgangsmåder for baglapning i Toro-manualen om det grundlæggende om knivcylinderplæneklippere (med vejledning om slibning)​, form. 09168SL.

  Klargøring af maskinen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Tryk på kontakten Aktivér/Deaktiver til positionen DISABLE (Deaktiver).

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  4. Lås sædet op, og løft det for at blotlægge plæneklippermanifolden (Figur 152).

   g377118
  5. Flyt baglapningsgrebene til positionen R (baglapning) (Figur 152).

   Note: Vælg enten for-, bag- eller begge baglapningsgreb for at styre, hvilke klippeenheder der skal baglappe. Ved baglaping fungerer de forreste klippeenheder alle sammen, og de bageste klippeenheder fungerer sammen.

  Lapning af knivcylindre og bundknive

  Fare

  Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

  • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

  • Foretag kun baglapning, når motoren kører i tomgang.

  1. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

  2. Sæt klippe-/transporthåndtaget i positionen KLIP, og stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  3. Påsmør lappepasta med en langskaftet børste.

   Fare

   Kontakt med klippeenheder, mens de er i bevægelse, kan forårsage personskade.

   Sørg for, at du ikke er i nærheden af klippeenhederne, før du fortsætter, for at undgå personskade.

   Important: Brug aldrig kortskaftede børster.

  4. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, skal du vælge en højere cylinderhastighed, indtil hastigheden stabiliseres, og derefter sætte cylinderhastigheden tilbage til den ønskede hastighed.

  5. Hvis du skal justere klippeenhederne under en baglapning, skal du udføre følgende trin:

   1. Flyt Sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, og tryk på kontakten Enable/Disable (Aktivér/Deaktiver) til positionen DISABLE (Deaktiver).

   2. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   3. Juster klippeenhederne.

   4. Gentag trin 1 til 3.

  6. Gentag trinene 3 for de andre klippeenheder, som du ønsker at baglappe.

  Færdiggørelse af baglapning

  1. Flyt Sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, og tryk på kontakten Enable/Disable (Aktivér/Deaktiver) til positionen DISABLE (Deaktiver).

  2. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  3. Flyt baglapningsgrebene til positionen F (klipning) (Figur 153).

   Important: Hvis baglapningsgrebet ikke flyttes til positionen F (klipning) efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke fungere korrekt.

   g377117
  4. Sænk førersædet, og fastlås det. Se Sænkning af sædet.

  5. Vask al lappepasta af klippeenhederne.

  6. For at få et bedre skær skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning.

   Note: Derved fjernes eventuelle grater eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.

  Vedligeholdelse af chassiset

  Eftersyn af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen.
  1. Efterse sikkerhedsselen for slitage, snit og andre skader. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.

  2. Rengør sikkerhedsselen efter behov.

  Udvidet vedligeholdelse

  Chassis og motor

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Udskift hydraulikslangerne.
 • Udskift kølevæskeslangerne.
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Rengøring

  Vask af maskinen

  Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen efter behov. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke trykvaskeudstyr til at vaske maskinen. Trykvaskeudstyr kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller bortvaske nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Dette kan medføre intern motorskade.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargørelse af traktionsenheden

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  3. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  7. Udfør service på batteriet og kablerne som følger. Se Elektrisk system – Sikkerhed:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift bundproppen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Fyld den angivne motorolie på motoren.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Fastgør alle brændstofsystemets fittinger.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ethylenglycol-frostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen opbevares i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis de opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.