Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g284120

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7818
decal98-4387
decal106-6754
decal106-6755
decal107-1972
decal112-5297
decal117-4763
decal117-4764
decal117-4765
decal117-4766
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal136-2931
decal127-3700
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal136-3185
decal136-3338
decal136-3566
decal121-3627

Kiinnitettävä osanumeron 112-5297 päälle CE-vaatimusten täyttämiseksi* 4500-sarjan koneissa(Mallinro 30885)

decal127-6447

Kiinnitettävä osanumeron 112-5297 päälle CE-vaatimusten täyttämiseksi* 4700-sarjan koneissa(Mallinro 30887)

decal127-6448

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tarrojen kiinnitys (vain CE-koneet)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra1
CE-tarra1
Valmistusvuoden tarra1

Koneissa, joiden on täytettävä CE-vaatimukset, vaihda varoitustarra (127-6647 [mallille 30885] tai 127-6648 [mallille 30887]), CE-tarra ja valmistusvuoden tarra (Kuva 3).

g279018

Konepellin salvan asennus

Vain CE-merkityt koneet

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Konepellin salvan tuki1
Niitti2
Aluslaatta1
Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)1
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta.

 2. Irrota kaksi niittiä, jotka kiinnittävät konepellin salvan tuen konepeltiin (Kuva 4).

  g012628
 3. Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

 4. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin (Kuva 5).

  Note: Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten. Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 5. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 6. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 5).

 7. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 6).

  g012630
 8. Lukitse salpa paikalleen asentamalla pultti konepellin salvan tuen toiseen varteen (Kuva 7). Kiristä pultti, mutta älä kiristä mutteria.

  g012631

Rullan kaapimen säätö

Lisävaruste

Lisävarusteena saatava takarullan kaavin toimii parhaiten, kun kaapimen ja rullan välissä on yhtenäinen 0,5–1 mm:n rako.

 1. Löysää rasvanippa ja kiinnitysruuvi (Kuva 8).

  g011346
 2. Liu’uta kaavinta ylös tai alas, kunnes tangon ja rullan välinen rako on 0,5–1 mm.

 3. Kiristä rasvanippa ja ruuvi vuorotellen momenttiin 41 N·m.

Levittimen asennus

Lisävaruste

Jos tarvitset levittimen, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

 1. Puhdista huolella roskat kotelon takaseinän ja vasemman seinän asennusaukoista.

 2. Asenna levitin taka-aukkoon ja kiinnitä se viidellä laippakantapultilla (Kuva 9).

  g031579
 3. Varmista, että levitin ei osu terien päihin eikä työnny kotelon takaseinän pinnan sisään.

  Hengenvaara

  Jos käytetään korkeaa terää levittimen kanssa, terä voi rikkoutua, mistä voi aiheutua henkilövahinko tai kuolema.

  Älä käytä korkeaa terää levittimen kanssa.

Koneen valmistelu

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Vapauta Groundsmaster 4500/4700 -koneissa leikkuuyksiköiden 4 ja 5 vaijerit (Kuva 70).

 3. Vapauta Groundsmaster 4700 -koneissa leikkuuyksiköiden 6 ja 7 lukitsimet (Kuva 73).

 4. Laske leikkuuyksiköt.

 5. Kytke seisontajarru.

 6. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 7. Tarkista rengaspaineet ennen käyttöä. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

 8. Tarkista taka-akselin voiteluaineen määrä ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäistä kertaa. Katso Taka-akselin voiteluaineen tarkistus.

 9. Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 10. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

 11. Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen moottorin käynnistystä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

 12. Rasvaa kone ennen käyttöä. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

  Important: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Laitteen yleiskatsaus

g009979

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 10) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Kun leikkuuyksiköt on nostettu kokonaan, poljin ohjaa moottoria ja ajonopeutta auton tavoin.

Note: Hätäjarrutuksissa ota jalka pois ajopolkimelta ja paina sitten jarrupolkimia. Tämä on nopein tapa pysäyttää kone.

Jarrupolkimet

Koneessa on kaksi jarrupoljinta kahta erillistä pyöräjarrua varten. Niiden avulla voidaan helpottaa kääntymistä ja pysäköintiä sekä parantaa pitoa rinteissä. Polkimet voidaan salvata yhteen seisontajarrukäyttöä ja kuljetusta varten (Kuva 10).

Polkimen lukitussalpa

Polkimen lukitussalpa yhdistää polkimet seisontajarrun kytkemistä varten (Kuva 10).

Ohjauspyörän kallistuspoljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin alas ja vedä ohjauspylväs haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin (Kuva 10). Kun haluat siirtää ohjauspyörää itsestäsi poispäin, paina poljinta ja vapauta se, kun ohjauspyörä on halutussa käyttöasennossa.

Seisontajarrun poljin

Kun haluat kytkeä seisontajarrun (Kuva 10), yhdistä polkimet toisiinsa polkimen lukitussalvalla, kytke varvaspoljin ja paina oikea jarrupoljin alas. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina yhtä jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 11) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

g296364

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimessä on kaksi asentoa: ULOS (KYTKE) ja SISääN (VAPAUTA). Kytke leikkuuyksiköiden terät vetämällä voimanulosoton painike ulos. Vapauta leikkuuyksiköiden terät painamalla painike alas (Kuva 11).

Ylemmän ja alemman nopeusalueen kytkin

Tämä kytkin (Kuva 11) ohjaa koneen kahta nopeusaluetta: ylempää ja alempaa.

Valitsemalla H/L AUTO -asennon kone valitsee automaattisesti ylemmän tai alemman nopeusalueen.

Valitse alempi L-asento, jos haluat käyttää ainoastaan alhaista nopeusaluetta.

Voit vaihtaa kytkimen asentoa milloin tahansa, mutta kone siirtyy nopeusalueiden välillä vain, kun ajopoljin on vapaalla ja kun kone on pysäytetty.

Note: Ylemmälle nopeusalueella päästään H/L AUTO -asennossa vapauttamalla voimanulosotto ja nostamalla leikkuuyksiköt kokonaan ylös.

Note: Jos kytkin on H/L AUTO -asennossa, leikkuupöytiä ei voi laskea ylimmästä asennosta, ellei ajopoljin ole vapaalla ja kone pysähtynyt.

Vakionopeussäätimen kytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita vakionopeus ja säilyttää haluttu ajonopeus (Kuva 12). Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

Kun vakionopeussäädin on kytketty, nopeutta voidaan muuttaa tietokeskuksessa (Kuva 32).

g028454

Nostokytkimet

Nostokytkimillä nostetaan ja lasketaan leikkuuyksiköt (Kuva 11). Laske leikkuuyksiköt painamalla kytkimet eteenpäin ja nosta leikkuuyksiköt painamalla kytkimet taaksepäin. Kun käynnistät koneen ja leikkuuyksiköt ovat ala-asennossa, paina nostokytkin alas, jolloin leikkuuyksiköt kelluvat ja leikkaavat.

Note: Leikkuuyksiköitä ei voi laskea ylemmällä nopeusalueella. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta. Lisäksi leikkuuyksiköt laskeutuvat, kun avain on KäYNNISSä-asennossa ja kuljettaja istuu istuimella.

Valokytkin

Sytytä valot painamalla valokytkin ylöspäin PääLLä-asentoon (Kuva 11).

Sammuta valot painamalla valokytkin alaspäin POIS-asentoon.

Pistorasia

12voltin jännitteellä toimivat sähkökäyttöiset lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 13).

g036845

Pussin pidike

Käytä pussin pidikettä säilytykseen (Kuva 13).

Istuimen säädöt

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa säätövipua ulospäin, liu’uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa (Kuva 14).

g024916

Käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia (Kuva 14).

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 14).

Painomittari

Painomittari näyttää, kun istuin on säädetty käyttäjän painon mukaan (Kuva 14). Säädä korkeutta siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

Painonsäätövipu

Säädä istuin käyttäjän painon mukaan tällä vivulla (Kuva 14). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Tietokeskuksen LCD-näyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä (Kuva 11) on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja.

Näytettävät näytöt riippuvat valituista painikkeista. Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan.

g322289

Koneen tekniset tiedot

Teknisten tietojen taulukko

Kuvaus4500-DKuva 15 viite4700-DKuva 15, viite
Leikkuuleveys280 cmD380 cmF
Kokonaisleveys 
 Leikkuuyksiköt alhaalla286 cmE391 cmG
 Leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetus)224 cmA224 cmA
Pyöräväli 
 Eturenkaat224 cmB224 cmB
 Takarenkaat141 cmM141 cmM
Korkeus kaatumissuojausjärjestelmän kanssa    
 Nostettuna226 cmC226 cmC
 Laskettuna165 cm 165 cm 
Kokonaispituus 
 Leikkuuyksiköt alhaalla370 cmH370 cmH
 Leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetus)370 cmL370 cmL
Maavara15 cm15 cm
Akseliväli171 cmK171 cmK
Nettopaino1 937 kg2 277 kg
(leikkuuyksiköiden kanssa ja ilman polttoainetta)

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leikkuuyksikön tekniset tiedot

Teknisten tietojen taulukko

Pituus86,4 cm
Leveys86,4 cm
Korkeus24,4 cm kannattimen kiinnikkeeseen
26,7 cm leikkuukorkeuden ollessa 1,9 cm
34,9 cm leikkuukorkeuden ollessa 10,2 cm
Paino88 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkastus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

Vedenerottimen tyhjennys

Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta. Katso kohta Veden tyhjennys polttoaineen-/vedenerottimesta.

Taka-akselin ja vaihteiston tarkistus vuotojen varalta

Tarkista taka-akseli ja taka-akselin vaihteisto vuotojen varalta. Katso kohta Taka-akselin ja vaihteiston tarkistus vuotojen varalta.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus

Polttoainesäiliön tilavuus: 83 l

Polttoaineen tiedot

Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

 • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

 • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

 • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

 • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

Petrodiesel

Setaaniluku: 45 tai korkeampi

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Polttoainetaulukko

Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
ASTM D975Yhdysvallat
Nro 1-D S15
Nro 2-D S15
EN 590Euroopan unioni
ISO 8217 DMXKansainvälinen
JIS K2204, luokitus nro 2Japani
KSM-2610Korea
 • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

 • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodieselin käyttö

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20).

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

g198621g321569

Täytä säiliö noin 6–13 mm säiliön – ei täyttökaulan – yläreunan alapuolelle dieselpolttoaineella (nro 2-D).

Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Renkaiden rengaspaineen on oltava 1,38 bar.

  Important: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 115–136 N m oikeassa järjestyksessä (Kuva 18 ja Kuva 19).

  g033358
  g033359

  Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit asianmukaiseen momenttiin.

  Turvakaaren säätö

  Vaara

  Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä.

  Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

  Vaara

  Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

  • Älä käytä konetta epätasaisessa maastossa tai rinteessä, jos turvakaari on alhaalla.

  • Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Aja hitaasti ja varovasti.

  • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

  Important: Turvavyötä on käytettävä aina, kun turvakaari on nostettuna ja lukitussa asennossa. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

  Turvakaaren lasku

  Important: Laske turvakaari vain silloin, kun se on välttämätöntä.

  Important: Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

  g201853

  Turvakaaren nosto

  g201854

  Leikkuukorkeuden säätö

  Important: Vaakatasoleikkuuyksiköt leikkaavat yleensä noin 6 mm alempaa kuin kelaleikkuuyksikkö, jossa on sama pukkiasetus. Vaakatasoleikkuuyksiköiden pukkiasetus on ehkä säädettävä 6 mm korkeammaksi kuin samaa aluetta leikkaavien kelaleikkuuyksiköiden asetus.

  Important: Takaleikkuuyksiköihin päästään huomattavasti paremmin käsiksi, jos leikkuuyksikkö irrotetaan koneesta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksikkö maahan, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Löysää pulttia, jolla leikkuukorkeuden kannattimet on kiinnitetty leikkuukorkeuslevyyn (edessä ja molemmilla puolilla), kuvan mukaisesti (Kuva 22).

  3. Aloita etummaisesta asetuksesta ja irrota pultti.

   g011344
  4. Tue koteloa ja irrota välikappale (Kuva 22).

  5. Säädä kotelo haluttuun leikkuukorkeuteen ja asenna välikappale vastaavan leikkuukorkeuden aukkoon ja loveen (Kuva 23)

   g201855
  6. Aseta levy kohdakkain välikappaleen kanssa.

  7. Asenna pultti sormitiukkuuteen.

  8. Toista säätövaiheet 4–7 molemmilla puolilla.

  9. Kiristä kaikki kolme pulttia momenttiin 41 N·m. Kiristä aina etupultti ensin.

   Note: Yli 3,8 cm:n säädöille voidaan joutua käyttämään tilapäistä asennusta välikorkeuteen, jotta osat eivät juutu kiinni toisiinsa (esim. vaihdettaessa 3,1 cm:n leikkuukorkeudesta 7 cm:n korkeuteen).

  Turvakytkinten tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvakytkimet on suunniteltu sammuttamaan kone kuljettajan noustessa istuimelta ajopolkimen ollessa painettuna. Kuljettaja voi kuitenkin nousta istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on VAPAA-asennossa. Vaikka moottori pysyy käynnissä, kun voimanulosoton kytkin vapautetaan ja ajopoljin vapautetaan, moottori on sammutettava ennen istuimelta nousemista.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt alas ja käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  2. Paina ajopoljinta ja käännä avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  3. Käännä avain KäYNNISSä-asentoon, nouse istuimelta ja siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon.

   Note: Voimanulosoton vipu ei saa kytkeytyä päälle. Jos voimanulosoton vipu kytkeytyy päälle, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  4. Kytke seisontajarru, käännä avain KäYNNISSä-asentoon ja siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta.

   Note: Tietokeskuksessa näkyy viesti ”traction denied” (veto ei käytössä), eikä koneen pitäisi liikkua. Jos kone liikkuu, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  Teränpysäytysjärjestelmän ajoituksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista teränpysäytysjärjestelmän ajoitus.
 • Note: Laske leikkuuyksiköt puhtaalle nurmelle tai kovalle alustalle, jotta ne eivät nostata pölyä tai leikkuujätettä.

  Varmista tämä pysähtymisaika istuutumalla istuimelle ja vapauttamalla voimanulosotto. Kuuntele pyöriviä teriä ja mittaa, kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää. Jos tämä kestää yli seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Terän valinta

  Normaali yhdistelmäsiipiterä

  Tämä terä on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen noston ja leikkuujätteiden levittymisen lähes kaikissa olosuhteissa. Jos tarvitaan enemmän tai vähemmän nostoa ja poistonopeutta, kannattaa harkita toista terää.

  Ominaisuudet: Erinomainen nosto ja levittyminen useimmissa olosuhteissa

  Kulmasiipiterä (ei täytä CE-vaatimuksia)

  Terä toimii yleensä parhaiten matalammilla, 1,9–6,4 cm:n leikkuukorkeuksilla.

  Ominaisuudet:

  • Leikkuujätteen poisto pysyy tasaisempana myös matalammilla leikkuukorkeuksilla.

  • Kone sylkee leikkuujätettä vasemmalle vähemmän, minkä ansiosta hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä.

  • Matalilla leikkuukorkeuksilla ja tiheillä nurmilla tehonkulutus on alhaisempi.

  Korkea rinnakkainen siipiterä (ei täytä CE-vaatimuksia)

  Terä toimii yleensä paremmin korkeammilla, 7–10 cm:n leikkuukorkeuksilla.

  Ominaisuudet:

  • Enemmän nostoa ja nopeampi poistonopeus.

  • Harva tai veltto nurmi saadaan nostettua ylös huomattavasti paremmin korkeammilla leikkuukorkeuksilla

  • Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistetaan tehokkaammin, mikä vähentää leikkuuyksikköön kertyvää jätettä.

  • Kuluttaa enemmän tehoa

  • Pyrkii poistamaan leikkuujätteen kauemmas vasemmalle ja saattaa tehdä karheaa leikkuujälkeä matalilla leikkuukorkeuksilla

  Vaara

  Jos levittimen kanssa käytetään korkeaa terää, terä voi rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

  Älä käytä korkeaa terää levittimen kanssa.

  Atomic-terä

  Tämä terä on suunniteltu tehokkaaseen lehtien levitykseen.

  Ominaisuus: erinomainen lehtien levitys.

  Lisävarusteiden valinta

  Lisävarusteiden kokoonpanot

   Kulmikas siipiteräKorkea rinnakkainen siipiterä(Älä käytä levittimen kanssa)LevitinRullan kaavin
  Ruohonleikkuu: 1,9–4,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.Saattaa soveltua hyvin kevyelle ja harvalle nurmelle.Todettu parantavan leikkuujätteiden leviämistä ja leikkuun jälkeisiä ominaisuuksia pohjoisten alueiden ruohoilla, jotka leikataan vähintään kolme kertaa viikossa, ja silloin, kun leikataan vähemmän kuin kolmasosa ruohon korkeudesta. Ei saa käyttää korkean rinnakkaisen siipiterän kanssaVoidaan käyttää aina, kun rulliin kertyy ruohoa tai ruoho paakkuuntuu. Kaapimet voivat lisätä paakkuuntumista joissain käyttökohteissa.
  Ruohonleikkuu: 5–6,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan paksulle tai tiheälle nurmelle.Suositellaan kevyelle tai harvalle nurmelle.
  Ruohonleikkuu: 7–10 cm:n leikkuukorkeusSaattaa soveltua hyvin tiheälle nurmelle.Suositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.
  Lehtien levitysSuositellaan käytettäväksi levittimen kanssa.KiellettyKäytä vain yhdistelmäsiipiterän, Atomic-terän tai kulmasiipiterän kanssa.
  EdutTasainen leikkuujätteen poisto matalammilla leikkuukorkeuksilla, hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä. Pienempi tehontarve.Enemmän nostoa ja suurempi poistonopeus. Harva tai lakoontunut nurmi saadaan nostettua ylös korkeammilla leikkuukorkeuksilla. Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistuvat tehokkaasti.Voi parantaa leikkuujätteiden levittymistä ja leikkuujälkeä joissain käyttökohteissa. Soveltuu erittäin hyvin lehtien levitykseen.Vähentää ruohon kertymistä rullaan joissain käyttökohteissa.
  HaitatEi nosta ruohoa hyvin korkeilla leikkuukorkeuksilla. Märkä ja tahmea ruoho kertyy koteloon, mikä heikentää leikkuujälkeä ja kuluttaa enemmän tehoa.Vaatii enemmän tehoa joissain käyttökohteissa. Saattaa karhentaa leikkuujälkeä matalammilla leikkuukorkeuksilla tiheässä ruohossa. Ei saa käyttää levittimen yhteydessä.Ruoho kertyy koteloon, jos yritetään leikata liian paljon kerralla levittimen ollessa paikallaan. 

  Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

  Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 24). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

  g020650
  • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös poistua avoinna olevasta valikosta.

  • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

  • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

  • Äänimerkki kuuluu, kun leikkuuyksiköitä lasketaan, näytössä on ilmoituksia tai koneessa on vika.

  Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

  Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

  SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
  GraphicJäljellä oleva aika ennen huoltoa
  GraphicNollaa huoltoaika Graphic
  GraphicMoottorin käyntinopeuden tila
  GraphicTietokuvake
  GraphicEnimmäisajonopeuden asetus
  GraphicPuhallin puhaltaa taaksepäin
  GraphicHiukkassuodattimen regeneraatio on tarpeen
  GraphicIlmanoton lämmitin on käytössä
  GraphicNosta vasen leikkuuyksikkö.
  GraphicNosta keskimmäinen leikkuuyksikkö
  GraphicNosta oikea leikkuuyksikkö
  GraphicKuljettajan on oltava istuimella
  GraphicSeisontajarru on kytkettynä
  GraphicTila on ylempi
  GraphicVapaa
  GraphicKäytössä alempi nopeustila
  GraphicJäähdytysnesteen lämpötila (°C tai °F)
  GraphicLämpötila (kuuma)
  GraphicAjo tai ajopoljin
  GraphicEi sallittu
  GraphicKäynnistä moottori.
  GraphicVoimanulosotto on käytössä.
  GraphicVakionopeussäädin on käytössä.
  GraphicSammuta moottori
  GraphicMoottori
  GraphicAvainkytkin
  GraphicLeikkuuyksiköt laskeutuvat
  GraphicLeikkuuyksiköt nousevat
  GraphicPIN-koodi
  GraphicHydraulinesteen lämpötila
  GraphicCAN-väylä
  GraphicTietokeskus
  GraphicViallinen tai epäonnistunut
  GraphicKeskimmäinen
  GraphicOikea
  GraphicVasen
  GraphicPolttimo
  GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
  GraphicYli sallitun tilan
  GraphicAlle sallitun tilan
  Graphic/GraphicTilan ulkopuolella
  GraphicKytkin
  GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin.
  GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan.
  Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
  GraphicVaihda kone vapaalle.
  GraphicMoottorin käynnistys ei sallittu
  GraphicMoottori sammutetaan.
  GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
  GraphicHydraulineste on liian kuumaa.
  GraphicHiukkassuodattimen tuhkakertymää koskeva ilmoitus. Katso lisätietoja huoltoa käsittelevän osan kohdasta Hiukkassuodattimen huolto
  GraphicNollaus odottaa -regeneraatiopyyntö
  Pysäköinti- tai palautusregeneraatiopyyntö
  GraphicPysäköinti- tai palautusvalmiusregeneraatio on käynnissä.
  GraphicKorkea pakokaasujen lämpötila
  GraphicTyppioksidipäästöjen seurannassa toimintahäiriö. Palauta kone myyntipisteeseen ja ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään (ohjelmistoversio P ja sitä uudemmat).
  GraphicVoimanulosotto on pois käytöstä.
  GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

  Graphic Pääsy vain PIN-koodilla

  Valikoiden käyttö

  Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

  Päävalikko
  Valikon kohtaKuvaus
  ViatSisältää luettelon koneen viimeaikaisista vioista. Lisätietoja on huolto-oppaassa.
  HuoltoSisältää koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita vastaavia lukuja.
  DiagnostiikkaLuettelo koneen tiloista. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
  AsetuksetMahdollistaa tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujien muokkaamisen
  TietojaLuettelee koneen mallinumeron, sarjanumeron ja ohjelmiston version
  Huolto 
  Valikon kohtaKuvaus
  Hours (tunnit)Näyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja puhallin ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja kuinka kauan se on ollut ylikuumentunut
  Counts (lukemat)Näyttää koneen käynnistysten, leikkuuyksikön/voimanulosoton käyttöjaksojen ja taaksepäinpuhallusten määrän
  Vianmääritys
  Valikon kohtaKuvaus
  Left Cutting Unit (Vasen leikkuuyksikkö)Lisätietoja Engine Run -valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
  Center Cutting Unit (Keskimmäinen leikkuuyksikkö)
  Right Cutting Unit (Oikea leikkuuyksikkö)
  Traction (Veto)
  HI/LO Range (Ylempi/alempi nopeusalue)
  PTO (Voimanulosotto)
  Engine (Moottori)
  Cruise (Vakionopeus)
  Asetukset
  Valikon kohtaKuvaus
  YksikötKontrolloi tietokeskuksen yksiköitä (brittiläiset mitat tai metrijärjestelmä)
  KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
  TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
  KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
  Suojatut valikotAntaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita.
  Suojaa asetuksetMahdollistaa asetusten muuttamisen suojatuissa asetuksissa
  Kiihdytys GraphicAlh.-, Keski- ja Korkea-asetuksilla ohjataan, kuinka nopeasti ajonopeus reagoi ajopolkimen liikuttamiseen.
  Leikkuunopeus GraphicSäätelee enimmäisnopeutta leikattaessa (alempi nopeusalue)
  Kuljetusnopeus GraphicSäätelee enimmäisnopeutta, kun laitetta kuljetetaan (ylempi nopeusalue)
  Smart Power GraphicKytkee Smart Power -tilan päälle ja pois
  Vastapaino GraphicSäätelee leikkuuyksiköissä käytettävää vastapainoa
  Turnaround (kääntötila) GraphicKytkee kääntötilan päälle ja pois

  * Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

  Graphic Suojatussa valikossa – pääsy vain PIN-koodilla

  Tietoja
  Valikon kohtaKuvaus
  MalliNäyttää koneen mallinumeron
  SNNäyttää koneen sarjanumeron
  OhjelmistoversioNäyttää ensisijaisen ohjaimen ohjelmiston version

  Suojatut valikot

  Tietokeskuksen asetusvalikossa on kuusi käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää. Ne ovat automaattinen joutokäynti, enimmäisleikkuuajonopeus, enimmäiskuljetusajonopeus, Smart Power, leikkuuyksiköiden vastapaino ja kääntötila. Asetukset ovat suojatussa valikossa.

  Suojattujen valikoiden käyttö

  Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 25).

   g028523
  2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 26A).

   g028522
  3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 26B ja Kuva 26C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

  4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 26D).

   Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

   Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

  Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

  Asetuksia voi tarkastella ja muuttaa Suojattu-valikossa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

  Suojatun valikon asetusten näyttäminen ja muuttaminen

  1. Siirry suojatussa valikossa alas kohtaan Suojaa asetukset.

  2. Suojaa asetukset voidaan vaihtaa POIS-tilaan oikealla painikkeella. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa ilman PIN-koodia.

  3. Näytä ja muuta asetuksia PIN-koodilla valitsemalla PääLLä vasemmalla painikkeella, asettamalla PIN-koodi ja kääntämällä avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon.

  Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus

  Valittu asetus näkyy X:nä ajonopeuden pylväskaaviossa vakionopeussäätimen ja polkimen pysäytyksen asetusten kanssa. X palkissa näyttää, että työnvalvoja rajoittaa enimmäisnopeutta (Kuva 29 tai Kuva 31).

  Note: Tämä asetus säilytetään muistissa ja sitä käytetään ajonopeuteen, kunnes sitä muutetaan.

  1. Etsi Asetukset-valikosta Leikkuunopeus-kohta ja paina oikeaa painiketta.

  2. Lisää enimmäisleikkuunopeutta 5 %:n askelin arvojen 50 % ja 100 % välillä painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  3. Vähennä enimmäisleikkuunopeutta 5 %:n askelin arvojen 50 % ja 100 % välillä painamalla keskimmäistä painiketta.

  4. Poistu valikosta painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

  Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus

  Valittu asetus näkyy X:nä ajonopeuden pylväskaaviossa vakionopeussäätimen ja polkimen pysäytyksen asetusten kanssa. X palkissa näyttää, että työnvalvoja rajoittaa enimmäisnopeutta (Kuva 29 tai Kuva 31).

  Note: Tämä asetus säilytetään muistissa ja sitä käytetään ajonopeuteen, kunnes sitä muutetaan.

  1. Etsi Asetukset-valikosta kohta Transport Speed (kuljetusnopeus) ja paina oikeanpuoleista painiketta.

  2. Lisää enimmäiskuljetusnopeutta 5 %:n askelin arvojen 50 % ja 100 % välillä painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  3. Vähennä enimmäiskuljetusnopeutta 5 %:n askelin arvojen 50 % ja 100 % välillä painamalla keskimmäistä painiketta.

  4. Poistu valikosta painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

  Smart Power -toiminnon kytkeminen PÄÄLLE/POIS

  1. Siirry asetusvalikon kohtaan Smart Power.

  2. Kytke toiminto PääLLE tai POISpainamalla oikeaa painiketta.

  3. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

  Vastapainon asetus

  1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Vastapaino.

  2. Valitse joko ALH., KESKI tai KORKEA vastapaino painamalla oikeaa painiketta.

  Kääntötilan kytkeminen PÄÄLLE/POIS

  1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Turnaround (kääntötila).

  2. Kytke toiminto PääLLE tai POISpainamalla oikeaa painiketta.

  3. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

  Kiihdytystilan asetus

  1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Kiihdytys.

  2. Vaihda ALH.-, KESKI- ja KORKEA-asetuksen välillä painamalla oikeaa painiketta.

  3. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

  Polttoaineen kulutuksen tarkastelu

  Koneen koko käyttöiän aikaista polttoaineen keskikulutusta voi tarkastella huoltovalikossa.

  Huollon määräajan ajastimen asetus

  Tämä nollaa huollon määräajan, kun aikataulun mukainen huoltotoimenpide on suoritettu.

  1. Siirry Huolto-valikossa Tunnit-valikkoon.

  2. Siirry kohtaan Reset Service Due (Nollaa huollon määräaika) ja paina oikeaa painiketta.

  3. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat lisälaitteen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liike on pysähtynyt, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toron hyväksymiä lisävarusteita, lisälaitteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty koneeseen.

  • Vedä turvavyön hihna vatsasi yli ja kiinnitä vyö istuimen toisella puolella olevaan solkeen.

  • Kun haluat irrottaa turvavyön, pitele siitä kiinni, vapauta se painamalla soljen painiketta ja ohjaa se automaattiseen sisäänvetoaukkoon. Varmista, että turvavyö on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Lisätietoa kaatumissuojausjärjestelmän turvallisuudesta ohjaamollisia tai kiinteällä turvakaarella varustettuja koneita varten

  • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Lisätietoa kaatumissuojausjärjestelmän turvallisuudesta taittuvalla turvakaarella varustettuja koneita varten

  • Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet ja määritä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja kyseisissä olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Tietoa koneen käyttöominaisuuksista

  • Tässä koneessa on autotyylinen kaasu, jota ohjataan ajopolkimella.

  • Koneessa ei ole erillistä kaasukytkintä tai kaasuvipua.

  • Kun jalka poistetaan ajopolkimelta, kone jarruttaa dynaamisesti ja pysähtyy.

  • Poljin on optimoitu tuottamaan reagoiva mutta vakaa vaste, joka mahdollistaa jatkuvan hallinnan epätasaisessa maastossa sekä nopean ja tasaisen jarrutuksen.

  • Kuljetuksen aikana ajopoljin toimii samalla tavalla kuin autossa ja vaihtaa moottori- ja ajonopeutta ajopolkimen asennon mukaan.

  • Ruohonleikkuun aikana moottorin nopeus nousee automaattisesti korkealle joutokäynnille.

  • Jos moottori on alhaisella joutokäynnillä, leikkuuyksiköiden nostaminen, ajopolkimen painaminen tai muun toiminnon suorittaminen nostaa moottorin nopeuden vähimmäistyönopeuteen, jolloin toiminnon suorittamiseen on tarpeeksi tehoa.

  • Rajoita laitteen joutokäyntiaikaa dieselhiukkassuodattimen (DPF) regeneraation suosituksen mukaisesti. Sammuta kone, jotta vältetään tarpeeton joutokäynti.

  • Työnvalvoja voi rajoittaa koneen enimmäisajonopeutta määrittämällä enimmäisnopeudet PIN-suojattujen valikkojen asetuksissa.

  • Saavutettavissa olevaa ajopolkimen käyttöä, vakionopeutta ja polkimen pysäytyksen ajonopeuksia rajoitetaan PIN-suojatuissa valikoissa asetetuilla enimmäisnopeuksilla.

  Koneen käyttö

  • Kun käynnistät moottorin ja hydraulinesteen lämpötila on alhainen, moottorin nopeus kasvaa automaattisesti toiminnan optimoimista ja koneen lämmittämistä varten. Moottorin nopeus palautuu automaattisesti alhaiselle joutokäynnille, kun hydraulinesteen lämpötila on normaalilla toiminta-alueella.

  • Normaalikäytössä koneen on tarkoitus toimia nopeusalueen kytkimen H/L AUTO -asennossa (Kuva 27). Tämän asennon avulla kone voi vaihtaa automaattisesti alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä sen mukaan, käytetäänkö konetta ruohonleikkuuseen vai kuljetukseen.

  • Kun valitset alemman L-asennon nopeusalueen kytkimessä (Kuva 27), kone toimii aina alemmalla nopeusalueella. Tätä asetusta on suositeltavaa käyttää työpajassa, perävaunuun lastauksessa, jyrkissä nousuissa tai muissa tilanteissa, joissa ylemmän nopeusalueen suuremmat ajonopeudet eivät ole toivottavia.

  • Jos tiellä on este, nosta leikkuuyksiköitä, jotta pääset leikkaamaan helposti sen ympäriltä.

  • Kun konetta kuljetetaan työalueiden välillä, kytke H/L AUTO -alue, sammuta voimanulosotto ja nosta leikkuuyksiköt kokonaan ylös. Näin ajopoljinta voidaan käyttää kuin autossa.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  Koneen käytön harjoittelu

  • Tutustu koneen ominaisuuksiin harjoittelemalla sen käyttöä.

  • Nosta leikkuuyksiköt, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se voi olla ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata VAPAA-asentoon.

   Note: Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Kun haluat pysäyttää ajoneuvon nopeasti, nosta jalkasi pois ajopolkimelta ja paina jarrupolkimia.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuuyksiköt laskettuna ja nostettuna. Varo vahingoittamasta konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä.

  Ylemmän ja alemman nopeusalueen kytkimen käyttö

  Koneessa on kaksi ajonopeusaluetta: alempi ja ylempi. Nopeusalueen kytkimellä voidaan valita seuraavat asennot (Kuva 27):

  • Ylemmän ja alemman alueen automaattinen valinta:

   Kun valitset H/L AUTO -asennon, kone valitsee automaattisesti alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä. H/L AUTO -asento on verrattavissa auton D (ajo) -vaihteen valitsemiseen automaattisella vaihteistolla.

   Note: Mahdollisten nurmivaurioiden välttämiseksi kone vaihtaa alemman ja ylemmän alueen välillä vain, kun ajopoljin on VAPAA-asennossa ja pyörät ovat pysähtyneet.

   Note: Leikkuuyksiköitä ei voi laskea kuljetusasennosta, kun konetta ajetaan ylemmällä nopeusalueella.

   • Kun H/L AUTO -asento on valittu ja leikkuuyksiköt lasketaan leikkuuasentoon, nopeusalue rajoitetaan alemmalle nopeusalueelle.

   • Ylemmälle nopeusalueelle päästään valitsemalla H/L AUTO -asento nopeusalueen kytkimessä, vapauttamalla voimanulosotto ja nostamalla leikkuuyksiköt kokonaan ylös.

   • Kun H/L AUTO -asento on valittu, kone vaihtaa automaattisesti ylemmän ja alemman nopeusalueen välillä leikkuuyksiköiden asennon ja/tai voimanulosoton kytkimen asennon perusteella.

  • Alempi nopeusalue:

   Alemman L-asennon valitseminen kytkimessä pitää koneen aina alemmalla nopeusalueella. L-asento on verrattavissa auton vaihteen 2, 1 TAI L valitsemiseen automaattisella vaihteistolla.

   • Kun L-asento on valittu, laite toimii vain alemmalla alueella.

   • Käytä L-asentoa, kun lastaat konetta perävaunuun tai kun liikut ahtailla alueilla, kuten työpajassa.

   g321487

  Ajopolkimen käyttö

  Tämä poljin ohjaa koneen eteenpäinajo- ja peruutusnopeutta ja dynaamista jarrutusta, kun se palautetaan vapaalle.

  • Ajopoljin on autotyyppinen kaasu. Moottorin nopeutta ja koneen nopeutta ohjataan polkimella.

  • Kuljetuksen aikana ajopoljin toimii samalla tavalla kuin autossa ja vaihtaa moottori- ja ajonopeutta ajopolkimen asennon mukaan.

  • Ruohonleikkuun aikana moottorin nopeus nousee automaattisesti korkealle joutokäynnille leikkuutehon optimoimista varten, ja ajopoljin ohjaa vain ajonopeutta.

  • Mitä pidemmälle poljinta painetaan eteen- tai taaksepäin, sitä nopeammin kone liikkuu.

  • Jos haluat pysäyttää koneen tasaisesti kuljetuksen tai ruohonleikkuun aikana, palauta ajopoljin jalalla vapaalle haluamallasi nopeudella.

  • Suurin jarrutus saadaan aikaan nostamalla jalka ajopolkimelta, jolloin se palaa vapaalle. Kone jarruttaa dynaamisesti ja pysähtyy.

  Tämän vetojärjestelmän avulla kiihdytysasetuksia voidaan mukauttaa käyttäjän ja kenttien vaatimusten mukaan. Lisätietoja asetusten muuttamisesta on kohdassa Kiihdytystilan toiminta.

  g321522

  Enimmäisajonopeuden (polkimen pysäytys) asetus

  Tämän ominaisuuden avulla voidaan määrittää koneen enimmäisnopeus, kun poljin painetaan kokonaan eteenpäin (Kuva 28). Voit määrittää erillisen nopeuden alemmalle ja ylemmälle alueelle (Kuva 27).

  • Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valitse päänäytöstä keskimmäinen tietokeskuspainike (Kuva 26).

   Note: Tämä toiminto palautuu koneen asetuksiin, kun virta katkaistaan avaimella.

   g322245
  • Tämän toiminnon avulla voit mukauttaa nopeusasetuksia omien tarpeiden tai käyttökohteen mukaisesti.

   • Tämän ominaisuuden avulla voit rajoittaa enimmäisajonopeuden 75 prosenttiin leikattaessa ruohoa alueella, jossa on paljon puita.

   • Jos enimmäisajonopeus säädetään 75 prosenttiin, koneen enimmäisnopeus rajoitetaan 0–75 prosenttiin ja sovitetaan ajopolkimen täyteen liikerataan. Tämä asetus lisää ajopolkimen tarkkuutta, mikä parantaa hallittavuutta. Koneen nopeuden muutos määräytyy sen mukaan, kuinka pitkälle ajopoljinta painetaan.

  Jarrupolkimien käyttö

  Important: Hätäjarrutuksissa ota jalka pois ajopolkimelta ja paina sitten jarrupolkimia.

  Jarruja voi käyttää yksittäin kääntymiseen tai pidon parantamiseen vain alhaisilla nopeuksilla. Kun käytät jarruja yksittäin, toimi seuraavasti:

  • Irrota polkimien lukitussalpa (Kuva 30).

  • Jos haluat apua kääntymiseen, paina kääntymispuolta vastaavaa jarrupoljinta. Se mahdollistaa pienemmän kääntösäteen.

   Note: Käytä yksittäisiä jarruja varovasti varsinkin pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska nurmi voi tällöin rikkoutua.

  • Jos haluat lisää pitoa, paina kevyesti sitä jarrupoljinta, joka vastaa luistavaa eturengasta. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen jarrupoljinta vähitellen ja katkonaisesti, kunnes ylämäen puoleinen pyörä lakkaa luistamasta. Näin alamäen puoleisen pyörän pito paranee.

  g321521

  Vakionopeussäätimen käyttö

  Vakionopeuden säätö

  Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita vakionopeus ja säilyttää haluttu ajonopeus. Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

  Kun vakionopeussäätimen kytkin on otettu käyttöön ja nopeus on asetettu (Kuva 31), säädä vakionopeussäätimen nopeusasetusta tietokeskuksessa (Kuva 24 ja Kuva 32).

  Jos haluat poistaa vakionopeussäätimen käytöstä, toimi seuraavasti:

  • Kun käytössä on ylempi nopeusalue, käytä ajopoljinta taaksepäin, paina käyttöjarruja tai paina vakionopeussäätimen kytkin POIS-asentoon.

  • Kun käytössä on alempi nopeusalue, käytä ajopoljinta taaksepäin, paina käyttöjarruja, kytke voimanulosoton kytkin pois käytöstä tai paina vakionopeussäätimen kytkin POIS-asentoon.

   g321488

  Vakionopeussäätimen nopeuden säätö

  Kun vakionopeussäätimen kytkin on otettu käyttöön konsolissa (Kuva 31), säädä vakionopeussäätimen nopeusasetusta tietokeskuksessa (Kuva 32).

  g321767

  Vinkkejä vakionopeussäätimen käyttöön

  • Aseta vakionopeus pitkille etäisyyksille, joissa ei ole paljon esteitä.

  • Käytä tietokeskusta nopeuden säätöön epätasaisessa maastossa.

  • Käytä vakionopeussäädintä käännöksissä seuraavasti:

   1. Aseta vakionopeussäädin hitaammalle nopeudelle, joka on sopiva ja turvallinen käännöksiin.

   2. Nosta nopeutta leikkuuväylän leikkuun aikana painamalla ajopoljinta.

   3. Ota jalka pois polkimelta, kun teet käännöstä seuraavaa leikkuuväylää varten.

   4. Koneen nopeus hidastuu alhaiseen vakionopeussäätimen asetukseen, jolloin voit tehdä tehokkaan käännöksen tasaisella nopeudella.

   5. Kääntymisen jälkeen nosta koneen nopeus ajopolkimella takaisin seuraavaa leikkuuväylää varten.

  Kiihdytystilan toiminta

  Tämä asetus määrittää, kuinka nopeasti kone vaihtaa ajonopeutta ja vaikuttaa koneen hidastukseen alemmalla nopeusalueella. Kiihdytystilaa vaihdetaan siirtymällä tietokeskuksen suojattuihin valikoihin. Kiihdytystilassa on seuraavat kolme asentoa:

  • Alh. – alhainen kiihtyvyys ja hidastus

  • Keski – keskitason kiihtyvyys ja hidastus

  • Korkea – korkein kiihtyvyys ja hidastus

  Kääntötilan toiminta

  Kääntötilan avulla käyttäjä voi nostaa leikkuuyksiköt helposti yhdellä painalluksella nurmen yläpuolelle ja pysäyttää samalla terät tilapäisesti. Siten käyttäjä voi keskittyä koneen ajamiseen leikkuuväylän päässä tai esteiden väistämisen aikana.

  Note: Kääntötila on suojatuissa asetuksissa.

  • Kun kääntötila on PääLLä-asennossa ja nostokytkintä painetaan hetkellisesti taaksepäin (Kuva 11), kaikki leikkuuyksiköt nostetaan automaattisesti kellunta-asennosta esiasetettuun korkeuteen ja voimanulosotto vapautuu automaattisesti. Kun haluat jatkaa ruohonleikkuuta, paina nostokytkintä eteenpäin. Kaikki leikkuuyksiköt laskeutuvat ja voimanulosotto käynnistyy uudelleen.

  • Kun kääntötila on POIS-asennossa, leikkuuyksiköt nostetaan kellunta-asennosta manuaalisesti pitämällä kaikkia nostokytkimiä painettuina taakse, kunnes leikkuuyksiköt nousevat haluttuun korkeuteen. Groundsmaster 4700 -koneet: nosta kaikki seitsemän leikkuuyksikköä painamalla kaikkia kolmea nostokytkintä (Kuva 11). Voimanulosotto ei vapaudu ennen kuin leikkuuyksiköt nousevat samaan esiasetettuun korkeuteen, johon ne nousevat silloin, kun kääntötila on asetettu PääLLä-asentoon.

  Note: Kääntötilan oletusasetus on PääLLä.

  Tietoa vastapainosta

  Vastapainojärjestelmä pitää yllä leikkuuyksikön nostosylintereiden hydraulista vastapainetta. Vastapainojärjestelmä valvoo reaaliaikaista ajopainetta ja muuttaa nostosylinterin vastapainetta dynaamisesti ajokyvyn ja leikkuujäljen optimointia varten. Vastapainon paine on asetettu tehtaalla niin, että leikkuujälki ja vetokyky ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa useimmissa nurmiolosuhteissa. Vastapainon asetusta vähentämällä voi lisätä leikkuuyksikön vakautta, mutta samalla vetokyky voi heiketä. Vetokykyä voi lisätä kasvattamalla vastapainon asetusta, mutta tämä voi heikentää leikkuujälkeä. Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

  Vastapainoasetuksia voidaan mukauttaa seuraavasti:

  • Alh. – suurin määrä painoa leikkuuyksiköissä ja alin paino vetopyörissä

  • Keski – keskitason paino leikkuuyksiköissä ja vetopyörissä

  • Korkea – vähiten painoa leikkuuyksiköissä ja suurin paino koneen vetopyörissä

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden kuvaus

  Smart Power -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa kuormituksessa. Smart Power ehkäisee moottorin juuttumista raskaissa leikkuuolosuhteissa säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Note: Smart Power -ominaisuus on oletusarvoisesti KäYTöSSä.

  Moottorin käynnistys

  Important: Ilmaa polttoainejärjestelmä seuraavissa tilanteissa:

  • Moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmän osia on huollettu.

  1. Nosta jalka ajopolkimelta ja tarkista, että se on VAPAA-asennossa. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Hehkutulppien merkkivalo syttyy.

  3. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Important: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 15 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 15 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain POIS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet, odota vielä 15 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

  4. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

   Kun lämpötila on alle –7 °C, käynnistysmoottoria voidaan käyttää 30 sekuntia, mutta sen jälkeen on pidettävä 60 sekunnin tauko. Käynnistystä voidaan yrittää kaksi kertaa.

   Important: Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahdin voi vikaantua ennenaikaisesti.

  Note: Laske leikkuuyksiköt maahan aina, kun kone on pysäköitynä. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuuyksiköiden laskemisen vahingossa.

  1. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  4. Poista virta-avain, jotta moottori ei käynnisty tahattomasti.

  Ruohon leikkaaminen koneella

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  1. Vapauta jarru, vapauta voimanulosotto ja nosta leikkuuyksiköt.

  2. Valitse H/L AUTO- tai L-asento nopeusalueen kytkimellä. Katso kohta Ylemmän ja alemman nopeusalueen kytkimen käyttö.

   Note: Kun H/L AUTO -asento on valittu ja leikkuuyksiköt on nostettu, kone valitsee automaattisesti ylemmän nopeusalueen.

  3. Aja kone työalueelle käyttämällä ajopoljinta kuten auton kaasupoljinta.

  4. Kohdista kone leikkuualueen ulkopuolelle ensimmäistä leikkuuväylää varten.

  5. Laske leikkuuyksiköt keinukytkimellä tai kytkimillä.

  6. Nosta leikkuuyksiköt kääntöasentoon napauttamalla nostokytkintä (GM4500) tai keskinostokytkintä (GM4700) taaksepäin.

   Note: Kääntöasento on käytettävissä vain, jos se aktivoidaan tietokeskuksen suojatuissa valikoissa. Keinukytkimen napauttaminen pitämättä sitä painettuna nostaa leikkuuyksiköt kääntöasentoon ja pysäyttää terien pyörimisen, kunnes leikkuuyksiköt lasketaan.

  7. Kytke leikkuuyksiköt vetämällä voimanulosoton kytkintä.

   Note: Moottorin nopeus nousee automaattisesti korkealle joutokäynnille, kun leikkuuyksiköt lasketaan ja voimanulosoton kytkin aktivoidaan.

  8. Käytä ajopoljinta ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuuyksiköt keinukytkimellä, kun etuleikkuuyksiköt ovat leikkuualueen yllä.

   Note: Harjoittelemalla voit varmistaa, että leikkuuyksiköt eivät laskeudu ennenaikaisesti tai leikkaa aluetta, jota ei ole tarkoitus leikata.

  9. Aloita alueen leikkuu.

  10. Kun leikkuuväylä on valmis, nosta leikkuuyksiköt kääntöasentoon napauttamalla nostokytkintä (GM4500) tai keskinostokytkintä (GM4700) taaksepäin.

  11. Tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  12. Laske leikkuuyksiköt automaattisesti kääntöasennosta painamalla nostokytkintä (GM4500) tai keskinostokytkintä (GM4700) alas ja jatka leikkuuta.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos hiukkassuodattimen vastapaine on liian suuri tai jos nollausregeneraatiota ei ole tehty 100 tuntiin, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella (täydellä kaasulla) tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Dieselhiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g322972
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g322973
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Suorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkassuodattimen tuhkakertymästä moottorivian muodossa.

  • Vikaviestit ovat merkki siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g322987
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g323161
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksella• Tietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  • Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen takia tai tietokoneen havaitessa hiukkassuodattimen alkavan tukkeutua noesta• Tietokeskuksessa ei näy apuregeneraation kuvaketta.
  • Apuregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTapahtuu 100 tunnin välein• Kun korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästi
   • Nollausregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiTehdään silloin, kun tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen hiukkassuodattimessa• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ILMOITUS #188 näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tehdään myös silloin, kun käyttäjä käynnistää pysäköintiregeneraation
  Voidaan tehdä, kun käyttäjä asettaa tietokeskuksen estämään nollausregeneraation ja jatkaa laitteen käyttöä lisäten nokea, vaikka hiukkassuodatin tarvitsee jo nollausregeneraation• Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  Voi johtua väärän polttoaineen tai moottoriöljyn käytöstä• Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
   • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä pysäköintiregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.
  PalautusTehdään, koska käyttäjä ei ottanut huomioon pyyntöä pysäköintiregeneraatiosta ja jatkoi koneen käyttöä lisäten noen määrä hiukkassuodattimessa• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ILMOITUS #190 näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään kolme tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraation valikkojen käyttö

  Hiukkassuodattimen regeneraation valikkojen käyttö

  1. Siirry huoltovalikkoon ja siirry alas kohtaan DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 37).

   g227667
  2. Valitse Hiukkassuodattimen regeneraatio painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 37).

  Aika edellisestä regeneraatiosta

  Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja siirry alas LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -kenttään painamalla keskipainiketta (Kuva 38).

  Määritä LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -kentässä, kuinka monta tuntia olet käyttänyt moottoria edellisen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

  g224693

  Teknikon valikko

  Important: Käytön kannalta voi olla järkevää suorittaa pysäköintiregeneraatio ennen kuin nokikuorma saavuttaa 100 %. Tällöin moottorin on täytynyt olla käynnissä yli 50 tuntia edellisen onnistuneen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

  Note: Yksi regeneraatio paikallaan ollessa on sallittu ennen moottorin 50:tä ensimmäistä käyttötuntia.

  Teknikon valikon kautta voi tarkastella moottorin regeneraation ohjauksen nykytilaa ja tarkastella ilmoitettua nokitasoa.

  Avaa DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikko, siirry alas TECHNICIAN (Teknikko) -vaihtoehdon kohdalle painamalla keskipainiketta ja valitse Teknikko-kohta painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 39).

  g227348
  • Hiukkassuodattimen toimintataulukon avulla voi nähdä hiukkassuodattimen toimintatilan (Kuva 40).

   g227360

    

   Hiukkassuodattimen toimintataulukko

   TilaKuvaus
   NormaaliHiukkassuodatin on normaalissa toimintatilassa – passiivinen regeneraatio.
   Assist Regen (Apuregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraation.
   Reset Stby (Nollaus odottaa)Moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation, mutta yksi seuraavista ehdoista estää regeneraation:Regeneraation eston asetus on PääLLä.
   Pakokaasujen lämpötila on liian alhainen regeneraatiota varten.
   Reset Regen (Nollausregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa nollausregeneraatiota.
   Parked Stby (Pysäköinti odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat pysäköintiregeneraation.
   Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)Olet aloittanut pysäköintiregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
   Recov. Stby (Palautus odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat palautusregeneraation.
   Recov. Regen (Palautusregeneraatio)Olet aloittanut palautusregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
  • Tarkastele nokikuormaa, joka mitataan noen prosenttiosuutena hiukkassuodattimessa (Kuva 41). Katso nokikuorman taulukko.

   Note: Nokikuorman arvo vaihtelee koneen käytön aikana ja hiukkassuodattimen regeneraation tapahtuessa.

   g227359

   Nokikuorman taulukko

   Tärkeät nokikuorman arvotRegeneraation tila
   0–5 %Miniminokikuorman alue
   78 %Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraation.
   100 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti pysäköintiregeneraatiota.
   122 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti palautusregeneraatiota.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormalla mahdollisuuksien mukaan koneen käytön aikaisen hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormalla mahdollisuuksien mukaan koneen käytön aikaisen hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  Nollausregeneraatio

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  g224417
  • Korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa (Kuva 42).

  • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

   Important: Korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Leikkaa koneella täydellä nopeudella ja suurella kuormalla hiukkassuodattimen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista, mikäli mahdollista. Kun regeneraation valmistumiseen käytettävä aika on rajoitettu, apuregeneraatio käynnistyy uudelleen, kun käytät konetta oikeassa käyttölämpötilassa ja korkealla moottorin käyntinopeudella.

  Jaksottainen nollausregeneraatio

  Jos moottori ei ole onnistunut suorittamaan nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraatiota loppuun moottorin edellisen 100 käyttötunnin aikana, moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation.

  Regeneraation eston asettaminen

  Vain nollausregeneraatio

  Note: Jos asetat tietokeskuksen estämään regeneraation, tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #185 (Kuva 43) 15 minuutin välein, kun moottori pyytää nollausregeneraatiota.

  g224692

  Nollausregeneraatio tuottaa enemmän moottorin pakokaasuja. Jos käytät konetta puiden, pensaiden, korkean ruohon tai muiden lämpötilaherkkien kasvien tai materiaalien ympärillä, voit estää moottorin tietokonetta suorittamasta nollausregeneraatiota Inhibit Regen (Estä regeneraatio) -asetuksella. Palauta asetus takaisin OFF-asentoon, kun kone on poissa puiden, pensaiden, korkean ruohon tai muiden lämpötilaherkkien kasvien tai materiaalien luota.

  Important: Kun sammutat moottorin ja käynnistät sen uudelleen, Estä regeneraatio -asetus on oletusarvoisesti POIS.

  1. Avaa DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikko, siirry alas INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle painamalla keskipainiketta ja valitse Estä regeneraatio painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 44).

   g227304
  2. Vaihda regeneraation eston asetukseksi Pois (Kuva 44) tai Päällä (Kuva 45) painamalla oikeanpuoleista painiketta.

   g224691

  Nollausregeneraation salliminen

  Tietokeskus näyttää korkean pakokaasujen lämpötilan kuvakkeen Graphic, kun nollausregeneraatio on käynnissä.

  Note: Jos INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -asetus on PääLLä, tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #185 (Kuva 46). Aseta regeneraation eston asetukseksi POIS painamalla painiketta 3 ja jatka nollausregeneraatiota.

  g224394

  Note: Jos tietokeskus näyttää ILMOITUKSEN #186 (Kuva 47), kytke moottori täydelle kaasulle (korkein joutokäyntinopeus), jotta nollausregeneraatio jatkuu.

  g224395

  Note: Kun nollausregeneraatio on suoritettu loppuun, korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic poistuu tietokeskuksen näytöstä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraatio

  • Kun moottorin tietokone pyytää joko pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation, regeneraatiopyynnön kuvake (Kuva 48) näkyy tietokeskuksessa.

   g224404
  • Kone ei suorita automaattisesti pysäköintiregeneraatiota tai palautusregeneraatiota, vaan käyttäjän on suoritettava regeneraatio tietokeskuksen kautta.

  Pysäköintiregeneraation viestit

  Kun moottorin tietokone pyytää pysäköintiregeneraatiota, seuraavat viestit näkyvät tietokeskuksessa:

  • Moottorivaroitus (Kuva 49)

   g322987
  • Pysäköintiregeneraatio tarvitaan ILMOITUS #188 (Kuva 50)

   Note: Ilmoitus #188 näkyy 15 minuutin välein.

   g224397
  • Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, tietokeskus näyttää pysäköintiregeneraatio vaaditaan – voimanulosotto pois käytöstä -ILMOITUKSEN #189 (Kuva 51).

   g224398

   Important: Palauta voimanulosoton toiminta suorittamalla pysäköintiregeneraatio. Katso Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu ja Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

   Note: Alkunäytössä näkyy voimanulosotto estetty -kuvake (Kuva 52).

   g224415

  Palautusregeneraation viestit

  Kun moottorin tietokone pyytää palautusregeneraatiota, seuraavat viestit näkyvät tietokeskuksessa:

  • Moottorivaroitus (Kuva 53)

   g322973
  • Moottorivaroitus (Kuva 54)

   g322986
  • Palautusregeneraatio tarvitaan – voimanulosotto pois käytöstä ILMOITUS #190 (Kuva 55)

   g224399

  Important: Palauta voimanulosoton toiminta suorittamalla palautusregeneraatio. Katso Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu ja Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

  Note: Alkunäytössä näkyy voimanulosotto pois käytöstä -kuvake. Katso Kuva 52 kohdassa Pysäköintiregeneraation viestit.

  Hiukkassuodattimen tilan rajoitus

  • Jos moottorin tietokone pyytää palautusregeneraatiota tai suorittaa palautusregeneraatiota ja siirryt alas kohtaan PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio), pysäköintiregeneraatio lukittuu ja lukkokuvake (Kuva 56) ilmestyy tietokeskuksen oikeaan alakulmaan.

   g224625
  • Jos moottorin tietokone ei ole pyytänyt palautusregeneraatiota ja siirryt alas kohtaan RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio), palautusregeneraatio lukittuu ja lukkokuvake (Kuva 57) ilmestyy tietokeskuksen oikeaan alakulmaan.

   g224628

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta suoritettavan regeneraatiotyypin mukaan:

   • Pysäköintiregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta ennen pysäköintiregeneraatiota.

   • Palautusregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliö on vähintään puoliksi täynnä ennen palautusregeneraatiota.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Tarvittaessa sulje voimanulosotto ja laske leikkuuyksiköt tai lisävarusteet.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Important: Koneen tietokone peruu hiukkassuodattimen regeneraation, jos lisäät moottorin nopeutta alhaiselta joutokäynniltä tai vapautat seisontajarrun.

  1. Avaa DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikko, siirry alas PARKED REGEN START (Pysäköintiregeneraation aloitus)- tai RECOVERY REGEN START (Palautusregeneraation aloitus) -vaihtoehdon (Kuva 58) kohdalle painamalla keskipainiketta ja käynnistä regeneraatio painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 58).

   g224402g224629
  2. Varmista VERIFY FUEL LEVEL (Polttoaineen taso) -näytössä, että polttoainetta on ¼ säiliön tilavuudesta, jos suoritat pysäköintiregeneraatiota, tai ½ säiliön tilavuudesta, jos suoritat palautusregeneraatiota, ja jatka painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 59).

   g224414g227678
  3. Tarkista hiukkassuodattimen tarkistuslistan näytössä, että seisontajarru on kytketty ja että moottorin nopeus on asetettu alhaiselle joutokäynnille (Kuva 60).

   Note: Älä paina ajopoljinta pysäköinti- tai palautusregeneraation aikana.

   g224407g227679
  4. Jatka INITIATE DPF REGEN (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio) -näytössä painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 61).

   g224626g224630
  5. Tietokeskus näyttää INITIATING DPF REGEN (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viestin (Kuva 62).

   g224411g227681
  6. Tietokeskuksessa näkyy aikaa jäljellä -viesti (Kuva 63).

   g224406g224406
  7. Moottorin tietokone tarkistaa moottorin tilan ja vikatiedot. Tietokeskus voi näyttää seuraavat viestit, jotka löytyvät seuraavasta taulukosta:

   Note: Tämä viesti ilmestyy, jos yrität tehdä pakotetun pysäköintiregeneraation ennen kuin edellisestä onnistuneesta regeneraatiosta on kulunut 50 tuntia.Jos kone pyytää regeneraatiota ja tämä viesti ilmestyy, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten.

   Tarkistusviestien ja korjaustoimenpiteiden taulukko

   Graphic
   Korjaustoimenpide: Poistu regeneraatiovalikosta ja käytä konetta, kunnes edellisestä regeneraatiosta kulunut aika on yli 50 tuntia. Katso Aika edellisestä regeneraatiosta.
   GraphicGraphic
   Korjaustoimenpide: suorita moottorivian vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
   GraphicGraphic
   Korjaustoimenpide: käynnistä moottori ja anna sen käydä.
   GraphicGraphic
   Korjaustoimenpide: käytä moottoria, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila on noin 60 °C.
   GraphicGraphic
   Korjaustoimenpide: aseta moottori alhaiselle joutokäyntinopeudelle.
   GraphicGraphic
   Korjaustoimenpide: suorita moottorin tietokoneen tilan vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
  8. Tietokeskus näyttää alkunäytön ja regeneraation kuittauskuvake (Kuva 64) näkyy näytön oikeassa alakulmassa regeneraation edistyessä.

   g224403

   Note: Kun hiukkassuodattimen regeneraatio on käynnissä, tietokeskuksessa näkyy korkean pakokaasujen lämpötilan kuvake Graphic.

  9. Kun moottorin tietokone saa valmiiksi pysäköinti- tai palautusregeneraation, tietokeskuksessa näkyy ILMOITUS #183 (Kuva 65). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

   g224392

   Note: Jos regeneraatiota ei saada valmiiksi, tietokeskus näyttää ilmoituksen #184 (Kuva 65). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

   g224393

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation peruuttaminen

  Käynnissä olevan pysäköinti- tai palautusregeneraation voi peruuttaa Parked Regen Cancel (Pysäköintiregeneraation peruutus)- tai Recovery Regen Cancel (Palautusregeneraation peruutus) -asetuksella.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon (Kuva 67).

   g227305
  2. Siirry alas kohtaan PARKED REGEN CANCEL (Pysäköintiregeneraation peruutus) (Kuva 67) tai RECOVERY REGEN CANCEL (Palautusregeneraation peruutus) (Kuva 68) painamalla keskimmäistä painiketta.

   g227306
  3. Valitse oikeanpuoleisella painikkeella Regen Cancel (Regeneraation peruutus) (Kuva 67 tai Kuva 68).

  Moottorin jäähdytyspuhaltimen käyttö

  Kone ohjaa normaalisti moottorin jäähdytyspuhallinta. Kone pystyy vaihtamaan puhaltimen puhallinsuunnan, jolloin se pystyy poistamaan roskat takasäleiköstä. Normaaleissa käyttöolosuhteissa kone ohjaa puhaltimen nopeutta ja suuntaa jäähdytysnesteen ja hydraulinesteen lämpötilan mukaan, ja puhallin poistaa roskat takasäleiköstä puhaltamalla automaattisesti taaksepäin.

  Puhaltimen taaksepäinpuhallusjakso voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla tietokeskuksen (Kuva 69) kahta ulompaa painiketta kahden sekunnin ajan. Käytä taaksepäinpuhallusta, kun takasäleikkö on tukkeutunut, sekä ennen laitteen viemistä työpajaan tai säilytystilaan.

  g036843g036844

  Käyttövihjeitä

  Leikkuukuvioiden vaihto

  Leikkuukuviota on vaihdettava usein, jotta vältetään samaan suuntaan toistuvan leikkuun aiheuttamat leikkuujäljen ongelmat.

  Leikkuujäljen ongelmien ratkaiseminen

  Lisätietoja on After-cut Appearance Troubleshooting Guide -oppaassa osoitteessa www.Toro.com.

  Asianmukaiset leikkuutekniikat

  • Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuuyksiköt ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueella.

  • Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja ajaa suoraan sitä kohti.

  • Heti, kun etuleikkuuyksiköt tulevat leikkuualueen reunaan, nosta leikkuuyksiköt ja tee pisaran muotoinen käännös, jotta olet valmiina seuraavaan ajoon.

  • Leikkuuyksiköihin voidaan kiinnittää kiinnipultattavat levittimet. Levittimet toimivat hyvin silloin, kun ruohoa leikataan niin säännöllisesti, että kerralla leikataan korkeintaan 25 mm ruohoa. Jos leikataan liian pitkää ruohoa levittimien ollessa kiinnitettyinä, jälki saattaa huonontua ja kone saattaa tuntua vaativan enemmän tehoa nurmen leikkaamiseen. Levittimet sopivat hyvin myös lehtien silppuamiseen syksyllä.

  Olosuhteisiin sopivan leikkuukorkeuden valinta

  Leikkaa yhden leikkuun aikana korkeintaan noin 25 mm tai kolmasosa ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa leikattaessa leikkuukorkeutta voidaan joutua korottamaan.

  Leikkaus terävillä terillä

  Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruoho muuttuu ruskeaksi reunoilta, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa. Varmista, että terä on hyvässä kunnossa ja että siipi on oikein. Katso kohta Terätason huolto.

  Leikkuuyksikön kunnon tarkastus

  Varmista, että leikkuukotelot ovat hyvässä kunnossa. Oikaise mahdolliset kotelon osien taipumat, jotta terän kärkien ja kotelon etäisyys on oikea. Varmista, että missään rullissa ja kääntyvissä nivelissä ei ole välystä, jotta nurmivahingot ja huono leikkuujälki voidaan estää.

  Koneen huolto leikkuun jälkeen

  Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuttaisi veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioittaisi tiivisteitä tai laakereita. Varmista, että jäähdyttimessä ja öljynjäähdyttimessä ei ole likaa tai ruohosilppua. Tarkasta puhdistuksen jälkeen, että koneessa ei ole hydraulinestevuotoja ja että hydrauliosat ja mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista myös leikkuuyksikön terien terävyys.

  Käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan

  Leikkuuyksiköiden varastointilenkkien käyttö

  Leikkuuyksiköiden varastointilenkeillä voidaan estää ulompien etuleikkuuyksiköiden laskeutuminen, kun kone on pysäköity yön yli tai jos se varastoidaan pidemmäksi aikaa. Leikkuuyksiköiden varastointilenkeillä voi myös estää leikkuuyksiköitä laskeutumasta, kun konetta siirretään leikkuutyöstä toiseen.

  g225484

  Leikkuuyksiköiden kiinnitys

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Nosta leikkuuyksiköt yläasentoon.

  5. Kohdista lenkki ulomman etuleikkuuyksikön nostovarren kannattimen akseliin (Kuva 71).

   g225483
  6. Vie lenkin silmukka kannattimen akselin päälle, kunnes lenkki on täysin paikallaan akselin urassa (Kuva 71).

  7. Toista vaiheet 5 ja 6 koneen toisen puolen ulomman etuleikkuuyksikön kohdalla.

  Important: Irrota lenkit kannattimen akseleista ennen leikkuuyksiköiden laskemista.

  Lenkkien säilytys

  Note: Kiinnitä lenkit säilytysasentoon, kun niitä ei käytetä.

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Laske leikkuuyksiköt ja vie lenkin silmukka rullatuen vahvistuslevyn aukkoon (Kuva 72).

  g225485

  Kuljetuslukitsimien käyttö

  Vain Groundsmaster 4700

  Käytä kahta takana olevaa leikkuuyksiköiden 6 ja 7 kuljetuslukitsinta (Kuva 15), kun konetta siirretään pitkiä matkoja tai kuljetetaan, kun sillä ajetaan epätasaisen maaston ylitse ja kun kone varastoidaan.

  g038610

  Koneen kuljetus

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa eteenpäin avaamalla hydraulisessa säätötilavuuspumpussa oleva ohitustoiminto ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h. Suuremmalla nopeudella vaihteistoon voi tulla sisäisiä vaurioita.Rajoitusventtiilien on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  1. Avaa konepelti ja etsi akun/säilytyslaatikoiden takana olevan pumpun päällä sijaitsevat rajoitusventtiilit (Kuva 74).

  2. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta nesteen ohivirtaus alkaa.

   Note: Älä avaa venttiileitä enempää kuin kolme kierrosta. Koska neste ohitetaan, konetta voidaan liikuttaa hitaasti vaurioittamatta vaihteistoa.

   g036666g225685
  3. Työnnä tai hinaa konetta eteenpäin.

   Important: Jos konetta on työnnettävä tai hinattava taaksepäin, katso Taaksepäinhinaussarja (osanro 136-3620).

  4. Kun kone on työnnetty tai hinattu, sulje rajoitusventtiilit. Kiristä venttiili momenttiin 70 N·m.

  Kiinnityspisteiden paikannus

  Note: Kiinnitä kone neljästä kulmasta asianmukaisesti hyväksytyillä liinoilla.

  • Rungon molemmilla puolilla kuljettajan tason vieressä

  • Takapuskurissa

  g208989
  g036665

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Important: Jos huollat konetta ja käytät moottoria pakokaasut ulos rakennuksesta vievä poistokanava asennettuna, aseta regeneraation eston asetukseksi PääLLä. Katso Regeneraation eston asettaminen.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita. Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos varusteena), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Tarkista teränpysäytysjärjestelmän ajoitus.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta
 • Tarkista taka-akseli ja taka-akselin vaihteisto vuotojen varalta.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa.
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä. (Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • Puhdista kone.
 • Puhdista ja huolla turvavyö.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(myös aina pesun jälkeen).
 • Tarkasta akun kunto.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Tarkista planeettapyörästön öljymäärä(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljytai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin (aiemmin, jos huoltovälin ilmaisin on punaisella alueella).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin (aiemmin, jos huoltovälin ilmaisin on punaisella alueella).
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • 3000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat P242F tai P1420 näkyvät tietokeskuksessa. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Tarkista kaikki kiinnikkeet.
 • Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja huuhtele hydraulisäiliö.
 • Vaihda hydrauliletkut.
 • Varoitus

  Jos avain jätetään avainkytkimeen, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota virta-avain ennen huoltoa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Koneen puhdistus.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Koneen nosto

  Nosta kone seuraavista kohdista:

  Koneen etuosa, koneen rungossa, napamoottoreiden edessä (Kuva 77).

  Important: Älä tue konetta napamoottoreiden kohdalla. Pidä nostolaitteet poissa hydrauliputkien ja -letkujen lähettyviltä.

  g036670

  Koneen takaosa, akselin keskellä (Kuva 78).

  Aseta määritysten mukaiset pukit vaihteiston molemmille puolille ja akselin alle.

  Important: Älä tue konetta raidetangon kohdalla.

  g036671

  Konepellin avaaminen

  Kallista konepeltiä kuvan mukaisesti (Kuva 79), jotta pääset käsiksi alustaan.

  g036674

  Hydraulinostimen tilaan pääsy

  Kallista istuinta kuvan mukaisesti (Kuva 80), jotta pääset käsiksi hydraulinostimen tilaan.

  g036706

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit(myös aina pesun jälkeen).
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Jarruakselin tappilaakerit (5) kuvan mukaisesti (Kuva 81)

   g009704
  • Taka-akselin tappiholkit (2) kuvan mukaisesti (Kuva 82)

   g009705
  • Ohjaussylinterin pallonivelet (2) kuvan mukaisesti (Kuva 83)

   g009706
  • Raidetangon pallonivelet (2) kuvan mukaisesti (Kuva 83)

  • Olkatapin holkit (2) kuvan mukaisesti (Kuva 83)

   Important: Voitele olkatapin yläliitos vain kerran vuodessa (kaksi pumppausta).

  • Nostovarren holkit (1/leikkuuyksikkö) kuvan mukaisesti (Kuva 84)

   g009707
  • Nostosylinterin holkit (2/leikkuuyksikkö) kuvan mukaisesti (Kuva 84)

  • Leikkuuyksikön kara-akselin laakerit (2/leikkuuyksikkö) kuvan mukaisesti (Kuva 85)

   Note: Kumpaa tahansa nippaa voidaan käyttää sen mukaan, kumpaan on helpompi ulottua. Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes sitä alkaa tulla hiukan karakotelon pohjasta (leikkuuyksikön alla).

   g009708
  • Leikkuuyksikön kantovarren holkit (1/leikkuuyksikkö) kuvan mukaisesti (Kuva 85)

  • Takarullan laakerit (2/leikkuuyksikkö) kuvan mukaisesti (Kuva 86)

   g005979

   Important: Varmista, että kunkin rullan kannattimen voitelu-ura kohdistuu rulla-akselin kummassakin päässä olevaan voiteluaukkoon. Uran ja aukon kohdistamista helpottaa rullan akselin toisessa päässä oleva kohdistusmerkki.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 87) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vaihda ilmanpuhdistin (Kuva 88).

   g198631g031861

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, koska suodatinelementti saattaa vaurioitua.

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 89). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g009712
  2. Palauta ilmaisin (Kuva 87), jos se näyttää punaista.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C) 

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Lisätietoja osanumeroista on osaluettelossa.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso kohta Kuva 90.

  g198647g031256

  Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  Kampikammion öljytilavuus

  Noin 5,7 litraa suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • Note: Jos haluat nollata huollon määräajan ilmaisimen tietokeskuksessa, katso kohta Huollon määräajan ajastimen asetus.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vaihda moottoriöljy ja suodatin (Kuva 91).

   g198660g031675
  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso kohta Kampikammion öljytilavuus ja Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  3000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat P242F tai P1420 näkyvät tietokeskuksessa. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
 • Jos moottoriviat tai näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 92), puhdista nokisuodatin seuraavien vaiheiden avulla:

  g322987g323161
  1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

  2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna tämän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö aikataulun mukaisten huoltovälien ulkopuolella, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkasta, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Polttoaineen vedenerottimen huolto

  g198661

  Veden tyhjennys polttoaineen-/vedenerottimesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta
 • Tyhjennä vesi polttoaineen-/vedenerottimesta kuvan mukaisesti (Kuva 94).

  g225506

  Polttoainesuodattimen kotelon vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo kuvan mukaisesti (Kuva 95).

  g031412

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 96).

   g028799
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 96).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Esitäytä suodatin ja letkut korkeapainepumppuun. Katso kohta Polttoainejärjestelmän esitäyttö.

  6. Käynnistä moottori ja tarkista uudelleen, ettei suodatinpään alueella ole vuotoja.

  Polttoaineputken sihdin puhdistus

  Polttoainesäiliössä oleva polttoaineputki on varustettu sihdillä, joka estää roskien pääsyn polttoainejärjestelmään. Irrota polttoaineputki ja puhdista sihti tarvittaessa.

  1. Irrota letkunkiristin, jolla polttoaineen syöttöletku on kiinnitetty polttoaineputken liittimeen (Kuva 97).

   g036687
  2. Erota letku liittimestä (Kuva 97).

  3. Nosta polttoaineputki ulos polttoainesäiliöstä (Kuva 97).

   Note: Nosta putki suoraan säiliön holkista.

  4. Puhdista roskat sihdistä polttoaineputken päässä (Kuva 97).

  5. Aseta polttoaineputki kumiholkin läpi säiliöön (Kuva 97).

   Note: Varmista, että polttoaineputki on täysin paikallaan kumiholkissa.

  6. Asenna syöttöletku polttoaineputken liittimeen ja kiinnitä letku letkunkiristimellä, joka irrotettiin vaiheessa 1.

  Polttoainejärjestelmän esitäyttö

  Esitäytä polttoainejärjestelmä ennen moottorin käynnistämistä ensimmäistä kertaa, polttoaineen loppumisen jälkeen tai polttoainejärjestelmän huollon jälkeen (esimerkiksi suodattimen/vedenerottimen tyhjentämisen tai polttoaineletkun vaihtamisen jälkeen).

  Esitäytä polttoainejärjestelmä seuraavasti:

  1. Varmista, että polttoainesäiliössä on polttoainetta.

  2. Esitäytä suodatin ja letkut korkeapainepumppuun noudattamalla seuraavia vaiheita, jotta ehkäistään pumpun kuluminen ja vahingoittuminen:

   1. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon 15–20 sekunniksi.

   2. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon 30–40 sekunniksi.

    Note: Näin elektroninen ohjausyksikkö sammuu.

   3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon 15–20 sekunniksi.

   4. Tarkista suodatin ja letkut vuotojen varalta.

  Important: Älä esitäytä polttoainejärjestelmää pyörittämällä moottoria käynnistysmoottorilla.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akun kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta akun kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu. Lisäksi moottorin, tietokeskuksen ja koneen ohjainten kytkennät on irrotettava ennen koneen hitsaamista.

  Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti. Puhdista akku pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  Akun lataus ja liitännät

  1. Löysää oikeanpuoleisen säilytyslaatikon kannen salpa ja nosta kansi (Kuva 100).

   Hengenvaara

   Akkuneste sisältää rikkihappoa, jonka nieleminen on hengenvaarallista ja joka aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

   • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

   • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  2. Poista kumisuojus plusnavan akkukengästä ja tarkasta akku.

  3. Irrota miinuskaapeli (musta) akun miinusnavan akkukengästä (–) ja pluskaapeli (punainen) akun plusnavan akkukengästä (+) (Kuva 98).

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

   g009986
  4. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

   Vaara

   Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

   Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  5. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

  6. Kiinnitä pluskaapeli (punainen) akun plusnavan akkukenkään (+) ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnavan akkukenkään (–) (Kuva 98).

  7. Kiinnitä kaapelit napoihin pulteilla ja muttereilla.

   Note: Varmista, että plusnavan akkukenkä (+) on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on akun myötäisesti. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

  8. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla, osanro 505-47, vaseliinilla tai kevyellä rasvalla, jotta ne eivät ruostu.

  9. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

  10. Sulje konsolipaneeli ja kiinnitä salpa.

  Sulakkeiden sijainti

  Koneen sulakerasia sijaitsee oikeanpuoleisessa säilytyslaatikossa.

  decal136-3338
  1. Löysää oikeanpuoleisen säilytyslaatikon kannen salpa ja ota sulakerasia (Kuva 101) esiin nostamalla kansi (Kuva 100).

   g009985
  2. Vaihda avoimet sulakkeet tarpeen mukaan (Kuva 101).

   g010255
  3. Sulje oikeanpuoleisen säilytyslaatikon kansi ja kiinnitä se salvalla (Kuva 100).

  Vetojärjestelmän huolto

  g225611

  Planeettapyörästön aksiaalisen välyksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Planeettapyörästössä/vetopyörissä ei saa olla aksiaalista välystä (pyörät eivät saa liikkua, kun niitä vedetään tai työnnetään akselin suuntaisesti).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Kiilaa takarenkaat, nosta koneen etuosa ja tue etuakseli/-runko pukeilla.

   Hengenvaara

   Tunkilla tuettu kone voi olla epävakaa ja luiskahtaa ja vahingoittaa siten koneen alla olevaa henkilöä.

   • Älä käynnistä moottoria, kun laite on nostettu tunkilla.

   • Poista aina avain avainkytkimestä, ennen kuin nouset pois koneesta.

   • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun nostat konetta tunkilla.

   • Tue kone pukkien avulla.

  3. Tartu toiseen etupyörään, työnnä/vedä sitä koneeseen päin ja poispäin ja tarkkaile mahdollista liikettä.

   g028798
  4. Toista vaihe 3 toisella vetopyörällä.

  5. Jos jompikumpi pyörä liikkuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, jotta planeettapyörästö voidaan uusia.

  Planeettapyörästön voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljymäärä(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Voiteluaineen tiedot: korkealaatuinen SAE 85W-140 -vaihteistovoiteluaine

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja aseta pyörä siten, että täyttötulppa on kello 12:n asennossa, tarkistustulppa kello kolmen asennossa ja tyhjennystulppa kello kuuden asennossa (Kuva 104).

   g225612
  2. Irrota kello kolmen asennossa oleva tarkistustulppa (Kuva 104).

   Öljyn pinnan tulee ulottua tarkistustulpan aukon alareunaan saakka.

   g225606
  3. Jos öljyn pinta on matalalla, irrota kello 12:n asennossa oleva täyttötulppa ja lisää öljyä, kunnes sitä alkaa virrata ulos kello kolmen asennossa olevasta aukosta.

  4. Tarkista, että tulppien O-renkaat eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

   Note: Vaihda O-renkaat tarvittaessa.

  5. Asenna tulpat.

  6. Toista vaiheet 1–5 koneen toisella puolella olevan planeettapyörästön kohdalla.

  Planeettapyörästön öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljytai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.
 • Voiteluaineen tiedot: korkealaatuinen SAE 85W-140 -vaihteistovoiteluaine

  Planeettapyörästön kotelon ja jarrurummun voiteluainetilavuus: 0,65 l

  Planeettapyörästön tyhjennys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Aseta pyörä siten, että täyttötulppa on kello 12:n asennossa, tarkistustulppa kello kolmen asennossa ja tyhjennystulppa kello kuuden asennossa. Katso Kuva 104 kohdassa Planeettapyörästön voiteluaineen tarkistus.

  2. Irrota kello 12:n asennossa oleva täyttötulppa ja kello kolmen asennossa oleva tarkistustulppa (Kuva 106).

   g225609
  3. Aseta tyhjennysastia planeettapyörästön navan alle, irrota kello kuuden asennossa oleva tyhjennystulppa ja valuta öljy kokonaan pois (Kuva 106).

  4. Tarkista, että täyttö-, tarkistus- ja tyhjennystulppien O-renkaat eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

   Note: Vaihda O-renkaat tarvittaessa.

  5. Asenna tyhjennystulppa planeettapyörästön kotelon tyhjennysaukkoon (Kuva 106).

  6. Aseta tyhjennysastia jarrurummun alle, irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy kokonaan pois (Kuva 107).

   g225608
  7. Tarkista, että tulpan O-rengas ei ole kulunut tai vaurioitunut, ja asenna tyhjennystulppa jarrurumpuun.

   Note: Vaihda O-rengas tarvittaessa.

  Planeettapyörästön täyttäminen voiteluaineella

  1. Lisää täyttötulpan aukon kautta planeettapyörästöön hitaasti 0,65 litraa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

   Important: Jos planeettapyörästö täyttyy ennen kuin öljyä on lisätty 0,65 litraa, odota yksi tunti tai asenna tulppa ja liikuta konetta noin kolme metriä, jotta öljy leviää jarrujärjestelmään. Irrota sitten tulppa ja lisää jäljellä oleva öljy.

   g225610
  2. Asenna täyttötulppa ja tarkistustulppa.

  3. Pyyhi planeettapyörästön kotelo ja jarrurumpu puhtaaksi (Kuva 109).

   g225607
  4. Toista vaiheet 1–7 kohdassa Planeettapyörästön tyhjennys sekä vaiheet 1–3 tässä toimenpiteessä koneen toisen puolen planeettapyörästön ja jarrukokoonpanon kohdalla.

  Taka-akselin ja vaihteiston tarkistus vuotojen varalta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista taka-akseli ja taka-akselin vaihteisto vuotojen varalta.
 • Tarkista taka-akseli ja taka-akselin vaihteisto silmämääräisesti vuotojen varalta.

  g036704

  Taka-akselin voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Taka-akseli on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Tilavuus on 2,4 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tarkistustulppa akselin yhdestä päästä ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 111).

   Note: Jos voiteluainetta on liian vähän, irrota täyttötulppa ja lisää riittävästi voiteluainetta, jotta voiteluaineen pinta nousee tarkistustulppien aukkojen alareunan tasolle.

   g009716

  Taka-akselin voiteluaineen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Voiteluaineen tiedot: korkealaatuinen SAE 85W-140 -vaihteistovoiteluaine

  Akselin tilavuus: 2,4 l

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista alue kolmen tyhjennystulpan ympäriltä, yksi kummassakin päässä ja yksi keskellä (Kuva 112).

   g009717
  3. Irrota öljyntarkistustulpat ja pääakselin ilmareiän kansi, jotta vaihteiston voiteluaine valuu paremmin.

  4. Irrota tyhjennystulpat, jotta vaihteiston voiteluaine pääsee virtaamaan astioihin.

  5. Asenna tulpat.

  6. Irrota tarkistustulppa ja lisää akseliin noin 2,4 litraa 85W-140-vaihteistoöljyä siten, että öljyn pinta ulottuu aukon alareunaan saakka.

  7. Asenna tarkistustulppa paikalleen.

  Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • Vaihteisto on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Järjestelmän tilavuus on 0,5 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tarkistus-/täyttötulppa vaihteiston vasemmalta puolelta ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 113).

   Note: Jos voiteluainetta on vähän, lisää sitä, kunnes sen pinta on aukon alareunan tasolla.

   g011488

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Mittaa etäisyys keskeltä keskelle (akselikorkeudella) ohjaavien renkaiden etu- ja takapuolella (Kuva 114).

   Note: Etupuolen mitan on oltava 3 mm pienempi kuin takapuolen mitan.

   g009169
  3. Jos mittaa on säädettävä, irrota sokka ja mutteri raidetangon jommastakummasta pallonivelestä (Kuva 115). Irrota raidetangon pallonivel akselikotelon tuesta.

   g009718
  4. Löysää raidetankojen molemmissa päissä olevat kiristimet (Kuva 115).

  5. Käännä irrotettua palloniveltä sisään- tai ulospäin yhden kokonaisen kierroksen verran ja kiristä raidetangon irrotetun pään kiristin.

  6. Käännä koko pallonivelkokoonpanoa samaan suuntaan (sisään- tai ulospäin) yhden kokonaisen kierroksen verran ja kiristä raidetangon kiinnitetyn pään kiristin.

  7. Asenna pallonivel akselikotelon tukeen ja kiristä mutteri sormitiukkuuteen ja mittaa aurauskulma.

  8. Toista menettely tarvittaessa.

  9. Kiristä mutteri ja asenna uusi sokka, kun säätö on oikea.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa.
 • Jäähdytysnesteen tiedot: veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seos (seossuhde 50:50)

  Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 8,5 l

  Hengenvaara

  Pyörivät tuulettimet tai käyttöhihnat voivat aiheuttaa henkilövahingon.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota jäähdyttimen korkki varovasti.

   g009702
  3. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä. Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön FULL-merkkiin saakka (Kuva 116).

  4. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50). Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  5. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä. (Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Koneessa on hydraulikäyttöinen puhallinjärjestelmä, joka poistaa jäähdyttimeen/öljynjäähdyttimeen ja säleikköön kertyneet roskat automaattisesti (tai manuaalisesti) puhaltamalla taaksepäin. Tämä toiminto voi vähentää jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistukseen kuluvaa aikaa, mutta tavanomaiset puhdistustoimet on kuitenkin suoritettava. Jäähdytin/öljynjäähdytin on yhä puhdistettava ja tarkastettava ajoittain.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Anna koneen jäähtyä. Katso kohta Turvallisuus huollon aikana ja Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö.

  3. Vapauta ja avaa takasäleikkö (Kuva 117).

   Note: Säleikön voi irrottaa nostamalla sen irti saranan tapeista.

  4. Puhdista säleikkö huolellisesti.

   g198662
  5. Puhdista öljynjäähdyttimen ja jäähdyttimen molemmat puolet perusteellisesti paineilmalla (Kuva 118).

   Note: Aloita edestä ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takaa alkaen ja puhalla eteenpäin. Toista useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   g020509

   Important: Jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä edistää ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakkaa roskia järjestelmään.

  6. Sulje takasäleikkö ja kiinnitä se salvalla.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaata liikettä yli 25 mm tai jos jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Vapauta lukitussalpa jarrupolkimista, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden.

  3. Pienennä jarrupolkimien vapaaliikettä kiristämällä jarruja seuraavasti:

   1. Löysää jarrukaapelin kierteisessä päässä olevaa etummaista mutteria (Kuva 119).

    g009721
   2. Siirrä kaapelia taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 13–25 mm vapaata liikettä.

   3. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Hihnan kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun siihen kohdistetaan 4,5 kg:n paino.

  Jos painuma ei ole 10 mm, löysää laturin kiinnityspultteja (Kuva 120).

  Note: Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä pultit. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  g020537

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen huolto

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Suositeltu hydraulineste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä).

  Note: Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

  Vaihtoehtoiset hydraulinesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97-37 °C – -45 °C
   Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Tarkista hydraulinesteen määrä (Kuva 121).

   g198718g031863

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja huuhtele hydraulisäiliö.
 • Hydraulinestetilavuus: 28,4 l

  Jos neste saastuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Nosta konepelti.

  3. Irrota paluuputki säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua suureen tyhjennysastiaan.

  4. Asenna letku, kun hydraulinestettä ei enää valu.

  5. Täytä säiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  6. Laita säiliön korkki paikalleen.

  7. Käännä avain avainkytkimessä KäYNNISSä-asentoon moottorin käynnistystä varten. Käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään. Tarkista, ettei vuotoja esiinny.

  8. Käännä avain avainkytkimessä PYSäYTYS-asentoon.

  9. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun FULL-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin (aiemmin, jos huoltovälin ilmaisin on punaisella alueella).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin (aiemmin, jos huoltovälin ilmaisin on punaisella alueella).
 • Käytä Toron vaihtosuodatinta osanro 94-2621 koneen takaosassa (leikkuuyksiköt) ja suodatinta osanro 75-1310 koneen etuosassa.

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Kallista kuljettajan istuinta, jotta pääset käsiksi leikkurin painesuodattimeen. Katso kohta Hydraulinostimen tilaan pääsy.

   g201858
  2. Vaihda syöttöhydraulisuodatin hydraulinostimen tilassa kuvan mukaisesti (Kuva 123).

   g036709g031621
  3. Laske ja kiinnitä kuljettajan istuin.

  4. Vaihda paluusuodatin koneen oikealla puolella (Kuva 123).

  5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda hydrauliletkut.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Jos nestettä joutuu ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Leikkuuyksikön huolto

  Leikkuuyksiköiden irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Kytke hydraulimoottori irti ja irrota se leikkuuyksiköstä (Kuva 124). Peitä karan pää, jotta se ei likaannu.

   g011351
  3. Irrota lukitussokka (Groundsmaster 4500 -koneet) tai vastamutteri (Groundsmaster 4700 -koneet), joka kiinnittää leikkuuyksikön kannatinrungon nostovarren saranatappiin (Kuva 125).

   g011352
  4. Siirrä leikkuuyksikkö irti koneesta.

  Leikkuuyksiköiden asennus

  1. Siirrä leikkuuyksikkö koneen eteen oikeaan kohtaan.

  2. Liu’uta leikkuuyksikön kannatinrunko nostovarren saranatappiin (Kuva 125). Kiinnitä leikkuuyksikkö tappiin lukitussokalla (Groundsmaster 4500 -koneet) tai vastamutterilla (Groundsmaster 4700 -koneet).

  3. Asenna hydraulimoottori leikkuuyksikköön (Kuva 124). Varmista, että O-rengas on paikallaan ja että se on ehjä.

  4. Rasvaa kara.

  Eturullan huolto

  Tarkista eturulla kulumien varalta ja että se ei huoju liikaa eikä juutu kiinni. Rulla tai sen osat on huollettava tai vaihdettava, jos jokin näistä ongelmista ilmenee.

  Eturullan irrotus

  1. Irrota rullan kiinnityspultti (Kuva 126).

  2. Aseta rullan kotelon päähän pistepuikko ja irrota vastapäisen puolen laakeri napauttamalla vuorotellen laakerin sisäkehän vastakkaisia puolia. Sisäkehän reunasta on oltava näkyvissä 1,5 mm.

   g011356
  3. Irrota toinen laakeri työntämällä.

  4. Tarkista, että rullan kotelo, laakerit ja laakerin välikappale ovat ehjät (Kuva 126). Vaihda vaurioituneet osat ja asenna eturulla uudelleen.

  Eturullan asennus

  1. Asenna ensimmäinen laakeri rullan koteloon (Kuva 126). Paina pelkästään ulompaa kehää tai sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti.

  2. Asenna välikappale (Kuva 126).

  3. Asenna toinen laakeri rullan koteloon (Kuva 126). Paina sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti, kunnes sisäkehä koskettaa välikappaletta.

  4. Asenna rullakokoonpano leikkuuyksikön runkoon.

  5. Tarkista, että rullakokoonpanon ja rullan leikkuuyksikön runkoon kiinnittävien kannattimien välys on enintään 1,5 mm. Jos välys on yli 1,5 mm, säädä välys asentamalla riittävästi ⅝ tuuman aluslaattoja.

   Important: Jos rullakokoonpano kiinnitetään siten, että välys on yli 1,5 mm, laakeriin kohdistuva sivuttainen rasitus voi rikkoa sen.

  6. Kiristä kiinnityspultti momenttiin 108 N·m.

  Terän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Terätason huolto

  Leikkuuyksikön leikkuukorkeudeksi asennetaan tehtaalla 5 cm ja terän kaltevuudeksi 7,9 mm. Vasemman ja oikean puolen korkeudet ovat tehdasasetuksen mukaan 0,7 mm:n sisällä toisistaan.

  Leikkuuyksikkö on suunniteltu niin, että terään kohdistuvat iskut eivät väännä koteloa. Jos terä osuu kiinteään esineeseen, tarkista, että terä ei ole vaurioitunut ja että terätaso on asetuksen mukainen.

  Terätason tarkastus

  1. Irrota hydraulimoottori leikkuuyksiköstä ja irrota sitten leikkuuyksikkö koneesta.

  2. Aseta leikkuuyksikkö tasaiselle pöydälle nostolaitteen tai vähintään kahden henkilön avulla.

  3. Merkitse terän toinen pää maalikynällä tai tussilla. Tarkista kaikki korkeusasetukset tämän terän avulla.

  4. Aseta merkityn terän pään leikkuusärmä kello 12:n asentoon (suoraan eteenpäin leikkuusuuntaan) (Kuva 127) ja mittaa etäisyys pöydän pinnasta leikkuusärmään.

   g011353
  5. Käännä terän merkitty pää kello 3:n ja kello 9:n asentoon (Kuva 127) ja mittaa etäisyydet.

  6. Vertaa kello 12:n asennon mitattua korkeutta leikkuukorkeusasetukseen. Näiden on oltava 0,7 mm:n sisällä toisistaan. Kello kolmen ja kello yhdeksän etäisyyksien on oltava 1,6–6,0 mm suuremmat kuin kello 12 asennon ja 2,2 mm:n sisällä toisistaan.

  Jos jokin mitoista on rajojen ulkopuolella, siirry kohtaan Terätason säätö.

  Terätason säätö

  Aloita etummaisesta asetuksesta (muuta yksi kannatin kerrallaan).

  1. Irrota leikkuukorkeuskannatin (etu, vasen tai oikea) leikkuuyksikön rungosta (Kuva 128).

  2. Käytä halutun korkeusasetuksen saavuttamiseen leikkuuyksikön rungon ja kannattimen välissä 1,5 mm:n välilevyjä ja/tai 0,7 mm:n välilevyjä (Kuva 128).

   g011354
  3. Asenna leikkuukorkeuskannatin leikkuuyksikön runkoon ja aseta jäljelle jääneet välilevyt leikkuukorkeuskannattimen alle.

  4. Kiinnitä kuusiopultti/välikappale ja laippamutteri.

   Note: Kuusiopultti ja välikappale on kiinnitetty toisiinsa kierrelukitusaineella, jotta välikappale ei pääse putoamaan leikkuuyksikön rungon sisään.

  5. Tarkista korkeus kello 12:n asennossa ja säädä tarvittaessa.

  6. Määritä, onko säädettävä vain toista leikkuukorkeuden kannatinta vai molempia (oikeaa ja vasenta).

   Note: Jos kello kolmen tai yhdeksän asennon puoli on 1,6–6,0 mm korkeammalla kuin uusi etukorkeus, kyseistä puolta ei tarvitse säätää. Säädä toinen puoli enintään 2,2 mm:n päähän oikein säädetystä puolesta.

  7. Säädä oikean ja/tai vasemman puolen leikkuukorkeuskannattimet toistamalla vaiheet 1–4.

  8. Kiristä lukkopultit ja laippamutterit.

  9. Tarkista kello 12:n, 3:n ja 9:n asentojen korkeudet.

  Leikkuuyksiköiden terien irrotus ja asennus

  Vaihda terä, jos se osuu kiinteään esineeseen tai jos se on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky olisivat parhaat mahdolliset.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, nosta leikkuuyksikkö kuljetusasentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   Note: Tue tai lukitse leikkuuyksikkö siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  2. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  3. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 129).

   g011355
  4. Asenna terä, nurmisuojakupu ja teräpultti ja kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N∙m.

   Important: Terän kaarevan puolen on osoitettava leikkuuyksikön sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee moitteeton.

   Note: Jos terä on osunut vieraaseen esineeseen, kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 115–149 N·m.

  Leikkuuyksikön terän (terien) tarkastus ja teroitus

  Kaksi terän kohtaa on otettava huomioon, kun leikkurin terä tarkastetaan ja huolletaan: siipi ja leikkuusärmä. Sekä leikkuusärmät että siipi, eli ylöspäin käännetty osa leikkuusärmää vastapäätä, vaikuttavat leikkuutulokseen. Siipi on tärkeä, koska se nostaa ruohon suoraksi pystyyn ja tuottaa tasaisen leikkuutuloksen. Siipi kuluu kuitenkin vähitellen käytön aikana. Sitä mukaa kun siipi kuluu, leikkuutuloksen laatu heikentyy, vaikka leikkuusärmät olisivat terävät. Terän leikkuusärmän on oltava terävä, jotta ruoho leikkautuu eikä repeydy. Leikkuusärmä on tylsä, kun ruohon kärjet ovat ruskeat ja repeytyneet. Teroita leikkuusärmät, jotta leikkuutulos parantuu.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuuyksikkö, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, aseta voimanulosoton vipu POIS-asentoon, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti, varsinkin kohdat, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat (Kuva 130).

   Note: Tarkista terä ennen leikkurin käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 130).

   g004653
  3. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät ja teroita tylsät tai urautuneet leikkuusärmät (Kuva 131).

   Note: Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy (Kuva 131). Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan yhtä paljon metallia.

   g000276

   Note: Irrota terät ja teroita ne hiomalaitteessa. Asenna leikkuusärmien teroituksen jälkeen terä, nurmisuojakupu ja teräpultti. Katso Leikkuuyksiköiden terien irrotus ja asennus.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaine. Täytä kaikki ajoyksikön renkaat paineeseen 0,83–1,03 bar.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

    Note: Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

   2. Puhdista akku, akkukengät ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (osanumero 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljysäiliöstä ja asenna tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Lisää öljysäiliöön ilmoitettu määrä moottoriöljyä.

  4. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon, käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä noin kahden minuutin ajan.

  5. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  6. Tyhjennä kaikki polttoaine perusteellisesti polttoainesäiliöstä ja letkuista sekä polttoainesuodatin-/vedenerotinkokoonpanosta.

  7. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  8. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  9. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  10. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  11. Tarkista pakkassuojaus ja lisää pakkasnestettä alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  Leikkuuyksikön valmistelu

  Jos leikkuuyksiköt irrotetaan ajoyksiköstä pidemmäksi aikaa, suojaa karat pölyltä ja kosteudelta asentamalla karojen päälle karatulppa.

  g036712