Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g284120

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7818
decal98-4387
decal106-6754
decal106-6755
decal107-1972
decal112-5297
decal117-4763
decal117-4764
decal117-4765
decal117-4766
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal136-2931
decal127-3700
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal136-3185
decal136-3338
decal136-3566
decal121-3627

Fästs över artikelnr 112-5297 för CE* på maskiner i 4500-serien (Modellnr 30885)

decal127-6447

Fästs över artikelnr 112-5297 för CE* på maskiner i 4700-serien (Modellnr 30887)

decal127-6448

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera dekalerna (endast CE-maskiner)

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1
CE-dekal1
Dekal med uppgift om tillverkningsår1

På maskiner som kräver CE-överensstämmelse ska du byta ut varningsdekalen (127-6647 [för modell 30885] eller 127-6648 [för modell 30887]), CE-dekalen och dekalen med tillverkningsår (Figur 3).

g279018

Montera motorhuvsspärren

Endast CE-maskiner

Delar som behövs till detta steg:

Motorhuvslåsfäste1
Nit2
Bricka1
Skruv (¼ x 2 tum)1
Låsmutter (¼ tum)1
 1. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste.

 2. Ta bort de två nitarna som fäster motorhuvslåsfästet på motorhuven (Figur 4).

  g012628
 3. Kroka av motorhuvslåsfästet på motorhuven.

 4. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen (Figur 5).

  Note: Låsfästet måste ligga mot motorhuven. Ta inte bort skruven och muttern från låsfästets arm.

  g012629
 5. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.

 6. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 5).

 7. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 6).

  g012630
 8. Montera skruven i den andra armen på motorhuvslåsfästet för att låsa spärren på plats (Figur 7). Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

  g012631

Justera rullskrapan

Tillval

Den bakre rullskrapan (tillval) fungerar bäst när det finns ett jämnt mellanrum på 0,5–1 mm mellan skrapan och rullen.

 1. Lossa smörjnippeln och monteringsskruven (Figur 8).

  g011346
 2. Skjut skrapan uppåt eller nedåt tills du får ett mellanrum på 0,5–1 mm mellan stången och rullen.

 3. Dra åt smörjnippeln och skruven växelvis till ett moment på 41 Nm.

Montera samlarskärmen

Tillval

Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för rätt samlarskärm.

 1. Rengör monteringshålen på bakpanelen och kammarens vänstra vägg noga.

 2. Montera samlarskärmen i den bakre öppningen och fäst den med fem huvudskruvar med fläns (Figur 9).

  g031579
 3. Se till att samlarskärmen inte stör knivspetsen och inte går in innanför den bakre kammarens vägg.

  Fara

  Om höglyftskniven används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med skärmen.

Förbereda maskinen

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. För Groundsmaster 4500- och 4700-maskiner ska du lossa klippenhetskablarna nr 4 och nr 5 (Figur 70).

 3. För Groundsmaster 4700-maskiner ska du lossa klippenhetsspärrarna nr 6 och nr 7 (Figur 73).

 4. Sänk klippenheterna.

 5. Koppla in parkeringsbromsen.

 6. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 7. Kontrollera däcktrycket före användning. Se Kontrollera däcktrycket.

  Important: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

 8. Kontrollera även oljenivån i bakaxeln innan du startar motorn för första gången. Se Kontrollera oljan i bakaxeln.

 9. Kontrollera oljenivån innan och efter att motorn startas. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 10. Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

 11. Kontrollera kylsystemet innan du startar motorn. Se Kontrollera kylsystemet.

 12. Smörj maskinen före användning. Se Smörja lager och bussningar.

  Important: Om du inte smörjer maskinen på rätt sätt kommer viktiga komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

g009979

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 10) reglerar körning framåt och bakåt. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess undre del för att backa. När klippenheterna är helt upphöjda styr pedalen motorvarvtalet och hjuldrivningshastigheten som på en bil.

Note: Vid nödbromsning ska du ta bort foten från gaspedalen och sedan trycka ner bromspedalerna. Detta är det snabbaste sättet att stanna maskinen.

Bromspedaler

De finns två fotpedaler som styr separata hjulbromsar och gör det lättare att svänga, parkera och köra i backar. En låspinne kopplar ihop pedalerna vid parkeringsbromsning och transport (Figur 10).

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren kopplar samman pedalerna så att parkeringsbromsen kan läggas i (Figur 10).

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen och dra ratten mot dig så att du får en bekväm körposition, och sedan släppa upp pedalen (Figur 10). Om du vill flytta ratten bort från dig ska du trampa ned fotpedalen och släppa upp den när ratten nått önskat arbetsläge.

Parkeringsbromspedal

Koppla in parkeringsbromsen (Figur 10) genom att koppla ihop pedalerna med hjälp av pedallåsspärren och trampa ned den högra bromspedalen samtidigt som du ansätter fotpedalen. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trampa ned en av bromspedalerna tills parkeringsbromsspärren lossas.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 11) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

g296364

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren har två lägen: UTDRAGEN (INKOPPLAD) och INTRYCKT (URKOPPLAD). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att aktivera klippenhetens knivar. Tryck in knappen för att koppla ur klippenhetens knivar (Figur 11).

Växelväljare för hög och låg växel

Denna växelväljare (Figur 11) styr maskinens 2 hastighetsintervall: högt och lågt.

Välj H/L AUTO-position för att låta maskinen automatiskt välja hög eller låg hastighet.

Välj LåG position för att manuellt åsidosätta till låg hastighet.

Du kan när som helst ändra växelpositionen, men maskinen kommer endast att växla mellan hastighetsintervall när gaspedalen är i neutralläge och maskinen står stilla.

Note: För att gå till hög hastighet i H/L AUTO-läge ska kraftuttaget kopplas från och klippenheterna lyftas upp helt.

Note: Om du har växelväljaren i H/L AUTO-läge kan du inte sänka däcken från helt upphöjt läge såvida inte gaspedalen är i neutralläge och maskinen står stilla.

Omkopplare för farthållaren

Omkopplaren för farthållaren låser farthållaren så att önskad hastighet bibehålls (Figur 12). Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

När du aktiverat farthållaren kan du ändra hastigheten via InfoCenter (Figur 32).

g028454

Lyftbrytare

Med lyftbrytarna kan du höja och sänka klippenheterna (Figur 11). Tryck brytarna framåt för att sänka ned klippenheterna och bakåt för att höja upp dem. När du startar maskinen med klippenheterna i det nedre läget ska du trycka ned lyftbrytaren så att klippenheterna kan flyta och klippa.

Note: Det går inte att sänka klippenheterna i det höga hastighetsläget, och det går varken att höja eller sänka dem om du inte sitter i sätet. Klippenheterna sänks när nyckeln är i läget På och du sitter i sätet.

Ljusomkopplare

Tryck ljusomkopplaren uppåt för att slå På lamporna (Figur 11).

Tryck ljusomkopplaren nedåt för att stänga AV lamporna.

Eluttag

Använd eluttaget (Figur 13) för att driva extra elutrustning på 12V.

g036845

Påshållare

Använd påshållaren för förvaring (Figur 13).

Sätesjusteringar

Sätesjusteringsspak

För spaken på sidan om sätet utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa sätet i det läget (Figur 14).

g024916

Justeringsvred för armstöd

Vrid på ratten för att justera armstödets vinkel (Figur 14).

Ryggstödsjusteringsspak

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 14).

Viktmätare

Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter förarens vikt (Figur 14). Justera höjden genom att ställa in fjädringen i det gröna området.

Viktjusteringsspak

Använd denna spak för att anpassa sätet efter din vikt (Figur 14). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ner spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

LCD-skärmen InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter (Figur 11) visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen.

Vilka skärmar som visas beror på vilka knappar du väljer. Knapparnas funktioner kan ändras beroende på omständigheterna.

g322289

Maskinspecifikationer

Specifikationstabell

Beskrivning4500-DFigur 15referens4700-DFigur 15 – referens
Klippbredd280 cmD380 cm F
Total bredd 
 Med sänkta klippenheter286 cmE391 cmG
 Med upphöjda klippenheter (transport)224 cmA224 cmA
Bandbredd 
 Fram224 cmB224 cmB
 Bakre141 cmM141 cmM
Höjd med vältskydd     
 Upphöjd226 cmC226 cmC
 Nedsänkt165 cm 165 cm 
Total längd 
 Med sänkta klippenheter370 cmH370 cmH
 Med upphöjda klippenheter (transport)370 cmL370 cmL
Markfrigång15 cm15 cm
Hjulbas171 cmK171 cmK
Nettovikt1 937 kg2 277 kg
(med klippenheter och utan bränsle)

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer – klippenhet

Specifikationstabell

Längd86,4 cm
Bredd86,4 cm
Höjd24,4 cm till bärramsfästet
26,7 cm vid 19 mm klipphöjd
34,9 cm vid 102 mm klipphöjd
Vikt88 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera kylsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera kylsystemet; se Kontrollera kylsystemet.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvätskenivån.

Tömma vattenseparatorn

Töm ut vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn. Se Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten.

Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker

Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker. Se Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

Bränsletankens kapacitet: 83 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Använda biodieselbränsle

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodieselbränsle.

Fylla på bränsle

g198621g321569

Fyll på tanken med dieselbränsle (nr 2-D) till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera däcktrycket

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i däcken ska vara 1,38 bar.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till 115–136 Nm i den ordning som visas i Figur 18 och Figur 19.

  g033358
  g033359

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt med korrekt åtdragningsmoment kan det leda till personskador.

  Dra åt hjulmuttrarna till rätt momentvärde.

  Justera störtbågen

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Important: Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är i det uppfällda och låsta läget. Använd inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedsänkt.

  Fälla ned störtbågen

  Important: Fäll endast ned störtbågen om det är absolut nödvändigt.

  Important: Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  g201853

  Fälla upp störtbågen

  g201854

  Justera klipphöjden

  Important: Roterande klippenheter klipper ofta cirka 6 mm lägre än en cylinderklippenhet med samma bänkinställning. Bänken på roterande klippenheter kan behöva ställas in 6 mm högre än cylinderklippenheterna som klipper i samma område.

  Important: Det går mycket lättare att komma åt de bakre klippenheterna om klippenheten tas bort från maskinen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten till marken, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa den skruv som fäster respektive klipphöjdsfäste på klipphöjdsplattan (längst fram och på vardera sidan) (Figur 22).

  3. Ta bort bulten och börja med att justera framdelen.

   g011344
  4. Ta bort distansbrickan samtidigt som du stöttar kammaren (Figur 22)

  5. Flytta kammaren till önskad klipphöjd och montera distansbrickan i avsett klipphöjdshål och -spår (Figur 23).

   g201855
  6. Placera den gängade plattan i linje med distansbrickan.

  7. Montera skruven för hand.

  8. Upprepa steg 4 till 7 för justering av vardera sidan.

  9. Dra åt alla tre skruvarna till 41 Nm. Dra alltid åt den främre bulten först.

   Note: Vid justeringar på mer än 3,8 cm kan det behövas en tillfällig montering i mellanliggande höjd för att undvika att det kärvar (t.ex. om klipphöjden ändras från 3,1 cm till 7 cm).

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Säkerhetsbrytarna är utformade så att de stänger av maskinen om du lämnar sätet samtidigt som gaspedalen är nedtryckt. Du kan dock resa dig från sätet medan motorn är igång om gaspedalen är i NEUTRALLäGET. Även om motorn fortsätter att vara igång när kraftuttagsbrytaren har kopplats ur och gaspedalen är uppsläppt måste du stänga av motorn innan du lämnar sätet.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna och vrid nyckeln till läget AV.

  2. Tryck ned bromspedalen och vrid nyckeln till läget På.

   Note: Om motorn dras runt är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  3. Vrid nyckeln till läget På, res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till På.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget ändå startar är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  4. Koppla in parkeringsbromsen, vrid nyckeln till läget På och för gaspedalen från NEUTRALLäGET.

   Note: InfoCenter visar ”traction denied” (hjuldrivning nekas) och maskinen bör inte röra sig. Om maskinen ändå rör sig är det fel på säkerhetssystemet. Åtgärda felet innan maskinen används.

  Kontrollera knivens stopptid

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Note: Sänk ned klippenheterna på en ren gräsmatta eller hård yta för att undvika att damm och skräp kastas omkring.

  För att kontrollera stopptiden ska du sätta dig på sätet och koppla ur kraftuttaget. Lyssna på knivarna som roterar och notera hur lång tid det tar för knivarna att stanna helt. Om det tar längre än sju sekunder behöver bromsventilen justeras. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för att få hjälp med att utföra denna justering.

  Välja kniv

  Standardkombinationssegel

  Denna kniv har konstruerats för att tillhandahålla utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden. Använd en annan kniv om högre eller lägre lyft och snabbare eller långsammare utkastarhastighet behövs.

  Egenskaper: utmärkt lyft och utkastning under de flesta förhållanden

  Vinklat segel (ej CE-godkänd)

  Kniven fungerar vanligen bäst vid lägre klipphöjder (1,9–6,4 cm).

  Egenskaper:

  • Utkastningen blir jämnare vid lägre klipphöjder.

  • Utkastarens tendens att kasta åt vänster minskar, vilket gör att klippta områden runt bunkrar och fairways ser snyggare ut.

  • Lägre effektbehov vid låga höjder och tätt gräs.

  Höglyft, parallellt segel(ej CE-godkänd)

  Kniven fungerar vanligen bättre vid högre klipphöjder (7–10 cm).

  Egenskaper:

  • Högre lyft och snabbare utkastning

  • Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps betydligt bättre vid högre klipphöjder

  • Effektivare utkastning av vått eller klibbigt gräs, vilket minskar anhopningen i klippenheten.

  • Kräver fler hästkrafter för att kunna användas

  • Tenderar att kasta ut längre åt vänster, och kan även ha en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder

  Varning

  Om en höglyftskniv används tillsammans med samlarskärmen kan kniven gå sönder, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

  Använd inte höglyftskniven tillsammans med samlarskärmen.

  Atomic-kniv

  Kniven har utformats för att tillhandahålla utmärkt lövkompostering.

  Egenskap: Utmärkt lövkompostering

  Välja tillbehör

  Extrautrustningens konfigurationer

   Kniv med vinklat segelHöglyftskniv med parallellt segel(Får ej användas tillsammans med samlarskärmen)SamlarskärmRullskrapa
  Gräsklippning: 1,9–4,4 cm klipphöjdRekommenderas för de flesta tillämpningarKan fungera väl i lätt eller glest gräsHar visat sig förbättra spridningen och resultatet efter klippning när det gäller gräs i nordligare klimat som klipps minst tre gånger i veckan och där mindre än en tredjedel av grässtrået avlägsnas. Får ej användas tillsammans med höglyftskniven med parallellt segelAnvänd den närhelst gräs ansamlas på rullarna eller stora platta gräsklumpar upptäcks. Skraporna kan ibland öka ihopklumpningen.
  Gräsklippning: 5–6,4 cm klipphöjdRekommenderas för tjockt eller frodigt gräsRekommenderas för lätt eller glest gräs
  Gräsklippning: 7–10 cm klipphöjdKan fungera väl i frodigt gräsRekommenderas för de flesta tillämpningar
  LövkomposteringRekommenderas för användning tillsammans med samlarskärmenFår ej användasEndast för användning med kombinationssegel, Atomic-kniv eller vinklat segel
  FördelarJämn utkastning vid lägre klipphöjder; ger ett snyggare resultat runt bunkrar och fairways; lägre effektbehovHögre lyft och snabbare utkastning. Gles eller mycket mjuk gräsmatta klipps vid högre klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs kastas ut på ett effektivt sättKan förbättra spridningen och resultatet vid vissa typer av tillämpningar. Mycket bra för lövkomposteringMinskar ansamlingen på rullarna vid vissa tillämpningar.
  NackdelarLyfter inte gräset särskilt bra vid höga klipphöjder. Vått eller klibbigt gräs tenderar att ansamlas i kammaren, vilket leder till ett dåligt klippresultat och högre effektbehov.Kräver mer effekt för att kunna köras vid vissa tillämpningar. Har en tendens att bilda torvsträngar vid lägre klipphöjder i frodigt gräs. Får ej användas tillsammans med samlarskärmen.Om du försöker klippa alltför mycket gräs med skärmen på kommer gräs att ansamlas i kammaren 

  Använda LCD-skärmen InfoCenter

  På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 24). En startskärm och en huvudinformationsskärm visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startbilden och huvudinformationsbilden närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

  g020650
  • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

  • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

  • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

  • Pip – aktiveras när du sänker ned klippenheterna eller vid meddelanden och fel.

  Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

  Ikonbeskrivning InfoCenter

  SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
  GraphicÅterstående timmar före service
  GraphicÅterställ antalet servicetimmar Graphic
  GraphicStatus för motorns varvtal
  GraphicInfoikon
  GraphicHögsta inställning för hjuldrivningshastighet
  GraphicÄndrad blåsriktning för fläkten
  GraphicDPF-regenerering krävs
  GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
  GraphicHöj vänster klippenhet.
  GraphicHöj mittklippenheten
  GraphicHöj höger klippenhet
  GraphicFöraren måste sitta på sätet
  GraphicParkeringsbromsen är inkopplad
  GraphicLäget är högt
  GraphicNeutral
  GraphicIdentifierar läget som lågt
  GraphicKylvätsketemperatur (°C eller °F)
  GraphicTemperatur (hög)
  GraphicHjuldrivning eller gaspedal
  GraphicEj tillåtet
  GraphicStarta motorn.
  GraphicKraftuttaget är inkopplat.
  GraphicFarthållaren är aktiverad.
  GraphicStäng av motorn
  GraphicMotor
  GraphicTändningslås
  GraphicKlippenheterna sänks
  GraphicKlippenheterna höjs
  GraphicPIN-kod
  GraphicHydraulvätsketemperatur
  GraphicCAN-buss
  GraphicInfoCenter
  GraphicOgiltig eller misslyckad
  GraphicMitten
  GraphicHöger
  GraphicVänster
  GraphicLampa
  GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
  GraphicÖver tillåtet läge
  GraphicUnder tillåtet läge
  Graphic/GraphicUr läge
  GraphicBrytare
  GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
  GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
  Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
  GraphicFöraren ska ställa maskinerna i neutralläget
  GraphicMotorstart nekas
  GraphicMotorn stängs av
  GraphicMotorns kylvätska är för varm
  GraphicHydraulvätskan är för varm
  GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i avsnittet Serva dieselpartikelfiltret
  GraphicBegäran om återställnings-/standbyregenerering
  Förfrågan om parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering
  GraphicEn parkerad regenerering eller en återhämtnings-/standbyregenerering pågår.
  GraphicHög avgastemperatur
  GraphicFel i NOx-kontrolldiagnos. Kör tillbaka maskinen till verkstaden och kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare (programvaruversion P eller senare).
  GraphicKraftuttaget är avaktiverat.
  GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen

  Graphic Endast tillgänglig med PIN-kod

  Använda menyerna

  Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. I följande tabeller visas en översikt över vilka alternativ som är tillgängliga på menyerna:

  Huvudmeny
  MenyobjektBeskrivning
  FelInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Mer information finns i servicehandboken.
  ServiceInnehåller information om maskinen som exempelvis antal användningstimmar och liknande uppgifter
  DiagnostikVisar maskinens olika tillstånd för stunden. Du kan använda den här menyn för att felsöka vissa problem, eftersom du snabbt ser vilka maskinreglage som är på respektive av.
  InställningarGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen
  OmGer information om maskinens modellnummer, serienummer och programversion
  Service 
  MenyobjektBeskrivning
  HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och fläkten har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och överhettats
  Antal ggrAnger hur många starter, cykler för klippenheter/kraftuttag samt ändringar av fläktens blåsriktning som maskinen har genomgått
  Diagnostik
  MenyobjektBeskrivning
  Vänster klippenhetLäs servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om menyn Motor – Kör och informationen som finns där.
  Mittklippenhet
  Höger klippenhet
  Hjuldrivning
  Högt/lågt område
  Krafttuttag
  Motor
  Fartkontroll
  Inställningar
  MenyobjektBeskrivning
  EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter (brittiska eller metriska)
  SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
  BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
  KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
  Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer.
  Lås inställn.Gör att du kan ändra de låsta inställningarna
  Acceleration GraphicInställningarna Låg, Medelhög och Hög styr hur snabbt drivningshastigheten reagerar när du flyttar gaspedalen.
  Klipphastighet GraphicStyr den maximala hastigheten under klippning (lågt område)
  Trans.hast. GraphicStyr den maximala hastigheten under transport (högt område)
  Smart Power GraphicAktiverar/inaktiverar Smart Power
  Motvikt GraphicStyr hur mycket motvikt som klippenheterna tillämpar
  Vändläge GraphicAktiverar/inaktiverar vändläge

  * Endast text som är riktad till föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna är på det valda språket, men menyobjekten är på engelska.

  Graphic Låst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

  Om
  MenyobjektBeskrivning
  ModellVisar maskinens modellnummer
  Art.nrVisar maskinens artikelnummer
  Prog.revListar programvarurevisionen för den primära styrenheten

  Låsta menyer

  Det finns sex inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: automatisk tomgång, maximal klippningshastighet, maximal transporthastighet, Smart Power, klippenhetsmotvikt och vändläge. Dessa inställningar finns i den låsta menyn.

  Åtkomst till låsta menyer

  Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 25).

   g028523
  2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 26A).

   g028522
  3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 26B och Figur 26C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

  4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 26D).

   Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

   Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

  Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

  Du kan se och ändra på inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

  Visa och ändra inställningarna för den låsta menyn

  1. Bläddra ner till Lås inställn. i den låsta menyn.

  2. Om du vill visa och ändra inställningarna utan att ange en PIN-kod använder du högerknappen och ändrar inställningen för Lås inställn. till AV.

  3. Om du vill visa och ändra inställningarna med en PIN-kod väljer du På med vänsterknappen, anger PIN-koden och vrider nyckeln i tändningslåset först till AV och sedan till På.

  Ställa in den maximala tillåtna klipphastigheten

  Den valda inställningen visas som ett X i stapeldiagrammet för drivhastigheten och hastighet tillsammans med inställningarna för farthållare och pedalstopp. Ett X i en stapel visar att maxhastigheten begränsats av arbetsledaren (Figur 29 eller Figur 31).

  Note: Denna inställning behålls i minnet och appliceras på drivhastigheten tills du ändrar den.

  1. Bläddra ner till Klipphast. i inställningsmenyn och tryck på högerknappen.

  2. Använd högerknappen för att öka den maximala klipphastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

  3. Använd mittknappen för att minska den maximala klipphastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

  4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Ställa in den maximala tillåtna transporthastigheten

  Den valda inställningen visas som ett X i stapeldiagrammet för drivhastigheten och hastighet tillsammans med inställningarna för farthållare och pedalstopp. Ett X i en stapel visar att maxhastigheten begränsats av arbetsledaren (Figur 29 eller Figur 31).

  Note: Denna inställning behålls i minnet och appliceras på drivhastigheten tills du ändrar den.

  1. I huvudmenyn bläddrar du ned till Transporthastighet och trycker på högerknappen.

  2. Använd högerknappen för att öka den maximala transporthastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

  3. Använd mittknappen för att minska den maximala transporthastigheten mellan 50–100 % i steg om 5 %.

  4. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Slå PÅ/AV Smart Power

  1. Bläddra ned till Smart Power i inställningsmenyn.

  2. Tryck på högerknappen för att växla mellan På och AV.

  3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Ställa in motvikten

  1. Bläddra till Motvikt på inställningsmenyn.

  2. Tryck på den högra knappen för att välja motvikt och ändra mellan inställningarna LåG, MEDELHöG och HöG.

  Aktivera/inaktivera vändläge

  1. Bläddra till Vändläge på inställningsmenyn.

  2. Tryck på högerknappen för att växla mellan På och AV.

  3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Ställa in accelerationsläget

  1. Bläddra till Acceleration i inställningsmenyn.

  2. Tryck på högerknappen för att växla mellan LåG, MEDELHöG ochHöG.

  3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Visa bränsleförbrukning

  Den genomsnittliga bränsleförbrukningen under maskinens livslängd visas i servicemenyn.

  Ställa in timern för Dags för service

  Detta nollställer timmarna till service efter att en planerad underhållsåtgärd har utförts.

  1. Gå till menyn Timmar i servicemenyn.

  2. Bläddra ned till alternativet Återställ dags för service och tryck på den högra knappen.

  3. Tryck på vänsterknappen för att avsluta.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har avstannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd endast maskinen när sikten är god. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Vältskyddet är en inbyggd, effektiv säkerhetsanordning.

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet fäster vid maskinen.

  • Dra bältesremmen över knät och spänn fast säkerhetsbältet i spännet på andra sidan sätet.

  • För att lossa säkerhetsbältet ska du hålla i bältet, trycka på knappen på spännet för att frigöra bältet och styra in det i den automatiska indragningens öppning. Säkerställ att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Ytterligare vältskyddssäkerhet för maskiner med en hytt eller en fast störtbåge

  • En hytt som monteras av Toro har en störtbåge.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Ytterligare vältskyddsåtgärder för maskiner med fällbar störtbåge

  • Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Om maskinens driftegenskaper

  • Den här maskinen har ett gasspjäll av biltyp som styrs av gaspedalen.

  • Maskinen har inget separat gasreglage eller gasreglagespak.

  • När du tar bort foten från gaspedalen bromsas maskinen dynamiskt till stopp.

  • Pedalerna är avsedda att ge ett snabbt men stabilt svar så att du kan bibehålla jämn kontroll i ojämn terräng, samtidigt som det går att bromsa snabbt och mjukt.

  • Under transporter fungerar gaspedalen som på en bil och ändrar motorvarvtalet och drivhastigheten beroende på gaspedalens position.

  • Vid klippning höjs motorvarvtalet automatiskt till hög tomgång.

  • Om motorn går på låg tomgång kan du utföra en funktion som att lyfta klippenheterna eller trycka ner gaspedalen för att höja motorvarvtalet till minimal arbetshastighet, vilket ger tillräckligt med kraft för att effektivt kunna utföra funktionen.

  • Begränsa maskinens inaktivitet enligt rekommendationen för regenerering av dieselpartikelfilter (DPF). Stäng av maskinen för att förhindra utökad tomgångstid.

  • De högsta hastigheter som ställs med de PIN-kodsskyddade menyinställningarna ställs in av arbetsledaren för att begränsa maskinens maximala drivhastighet.

  • Den maximala hastigheterna som kan uppnås med gaspedalanvändning, farthållare och pedalstopp begränsas av de högsta hastigheter som ställs in i den PIN-skyddade menyn.

  Använda maskinen

  • När du startar motorn och hydraulvätskans temperatur är låg ökar motorns varvtal automatiskt för att optimera driften och värmer upp maskinen. Motorvarvtalet återgår automatiskt till låg tomgång när hydraulvätskans temperatur är i normalt driftområde.

  • Under normala driftförhållanden är denna maskin avsedd att köras i läget H/L AUTO på hastighetslägesreglaget (Figur 27). Denna position gör att maskinen automatiskt kan växla mellan låg- och höghastighetsintervall, beroende på om maskinen används för att klippa eller transportera.

  • När du väljer LåG position på hastighetslägesreglaget (Figur 27) kommer maskinen alltid att fungera i det låga hastighetsområdet. Denna inställning är att föredra för användning i ett butiksområde, vid lastning eller lossning från en släpvagn, vid körning i branta sluttningar eller vid någon annan åtgärd där det inte är önskvärt med höghastighetsintervallets högre drivhastigheter.

  • Om det finns ett hinder i vägen lyfter du klippenheterna så att du kan klippa runt hindret.

  • När du transporterar maskinen mellan olika arbetsområden ska du aktivera läget AUTO HI/LOW, stänga av kraftuttaget och lyfta upp klippenheterna helt och hållet. Detta gör att gaspedalen fungerar som på en bil.

  • Kör alltid långsamt på ojämnt underlag.

  Öva på att använda maskinen

  • Öva på att använda maskinen för att bekanta dig med dess funktioner.

  • Lyft upp klippenheterna, koppla ur parkeringsbromsen, tryck på gaspedalen för framåtkörning och kör försiktigt till en öppen plats.

  • Öva på att köra maskinen, eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess funktioner kan skilja sig från andra maskiner för gräsunderhåll.

  • Öva på att köra framåt och backa samt starta och stanna maskinen. Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och låta den återgå till NEUTRALLäGE.

   Note: När du kör nedför en sluttning med maskinen kan du behöva använda backningspedalen för att stanna.

  • Ta bort foten från gaspedalen och trampar ner bromspedalerna för att stanna snabbt.

  • Öva på att köra runt hinder med klippenheterna uppe respektive nere. Var försiktig när du kör i trånga utrymmen, så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna.

  Använda växelväljaren för hög och låg växel

  Den här maskinen är utrustad med två drivhastighetslägen: lågt och högt. Med hastighetslägesväljaren kan du välja följande positioner (Figur 27):

  • Hög/låg automatiskt intervall:

   Om du väljer H/L AUTO-läge kan maskinen automatiskt välja mellan låg-och höghastighetsintervallen. H/L AUTO-läge är jämförbar med att välja D (drive) i en bil med automatväxellåda.

   Note: För att förhindra eventuella grässkador kommer maskinen endast att växla mellan lågt och högt intervall när gaspedalen är i NEUTRALLäGE och hjulen har slutat röra sig.

   Note: Klippenheterna kan inte sänkas från transportläget när du kör maskinen i höghastighetsområdet.

   • När H/L AUTO-position väljs och klippenheterna sänks för klippning är begränsas hastighetsintervallet till det låga varvtalsläget.

   • För att gå till höghastighetsintervallet, välj H/L AUTO-läge på hastighetslägesreglaget, koppla från kraftuttaget och lyft upp klippenheterna helt.

   • När H/L AUTO-position väljs kommer maskinen automatiskt att automatiskt växla mellan höga och låga drivintervall baserat på klippenheternas läge och/eller kraftuttagsbrytarens läge.

  • Lågväxelläge:

   Om du väljer den LåGA positionen på reglaget hålls maskinen alltid i det låga varvtalsläget. Den LåGA positionen är jämförbar med att välja 2, 1 ELLER L i en bil med automatväxellåda.

   • När LåG-läget har valts arbetar maskinen endast i det låga läget.

   • Använd LåG-positionen när du lastar maskinen på ett släp eller navigerar när du navigerar i trånga ytor som en verkstad.

   g321487

  Använda gaspedalen

  Den här pedalen styr maskinens fram- och backhastighet och den dynamiska bromsningen när du återställer den i neutralläge.

  • Gaspedalen är ett gasreglage av fordonstyp – motorvarvtalet och maskinens hastighet svarar på pedalrörelsen.

  • Under transporter fungerar gaspedalen som på en bil och ändrar motorvarvtalet och drivhastigheten beroende på gaspedalens position.

  • När du klipper höjs motorns varvtal automatiskt till hög tomgång för att optimera klippningsprestandan och gaspedalen styr bara drivhastigheten.

  • Ju längre du trycker pedalen framåt eller bakåt, desto snabbare rör sig maskinen.

  • Om du vill stanna maskinen mjukt vid transport eller klippning ska du släppa upp gaspedalen till neutralläget genom att lyfta foten i lämplig fart.

  • Om du vill bromsa maximalt ska du ta bort foten från gaspedalen och låta den återgå till neutralläget. Maskinen bromsar dynamiskt och stannar.

  Med det här drivsystemet kan du anpassa accelerationsinställningarna efter komfort och den specifika gräsmattan. Se Förstå accelerationsläget för information om hur du ändrar inställningarna.

  g321522

  Ange maximal drivhastighet (pedalstopp)

  Den här funktionen gör att du kan ställa in maximal hastighet för maskinen när pedalen trycks hela vägen framåt (Figur 28). Du kan ställa in separata hastigheter för det låga intervallet och det höga intervallet (Figur 27).

  • För att komma åt den här funktionen trycker du på InfoCenter-mittknappen på huvudskärmen (Figur 26).

   Note: Denna funktion återställs till standardinställningarna när tändningslåset stängs av.

   g322245
  • Med den här funktionen kan du anpassa hastighetsinställningarna för din komfortnivå eller anpassa hastighetsinställningarna så att de passar tillämpningen.

   • Du kan använda den här funktionen för att begränsa den maximala drivhastigheten till 75 % när du klipper i ett område med många träd.

   • Om du justerar den maximala drivhastigheten till 75 % begränsas maskinens maximala hastighet från 0 till 75 % och matchas mot gaspedalens fulla slaglängd. Den här inställningen ökar gaspedalens stegupplösning, vilket ger bättre kontroll. Hur långt du flyttar gaspedalen ändrar hur mycket maskinens hastighet ändras.

  Använda bromspedalerna

  Important: Vid nödbromsning ska du ta bort foten från gaspedalen och sedan trycka ner bromspedalerna.

  Endast i lågt läge kan du använda bromsarna individuellt för att svänga eller förbättra väggreppet. Utför följande när du använder bromsarna individuellt:

  • Koppla loss pedallåsspärren (Figur 30).

  • För hjälp att svänga ska du trycka ned bromspedalen på den sida som du vill svänga mot. Detta möjliggör en snävare svängradie.

   Note: Var försiktig när du använder bromsarna var för sig, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag.

  • För bättre väggrepp ska du trycka försiktigt på bromspedalen för det framhjul som slirar. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ner motlutsbromsen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutar att slira, vilket ökar drivningen på medlutshjulet.

  g321521

  Använda farthållaren

  Ställa in farthållaren

  Omkopplaren för farthållaren låser farthållaren så att önskad hastighet bibehålls. Om du trycker baktill på omkopplaren stängs farthållaren av, om omkopplaren är i mittläget aktiveras farthållaren och om du trycker framtill på omkopplaren ställs den önskade hastigheten in.

  När omkopplaren för farthållaren är aktiverad och hastigheten är inställd (Figur 31) kan du använda InfoCenter för att justera farthållarens hastighet (Figur 24 och Figur 32).

  Gör så här för att avaktivera farthållaren:

  • I det höga hastighetsläget ska du trycka på backningsgaspedalen eller fotbromsarna, eller ställa omkopplaren för farthållaren i läget AV.

  • I lågt hastighetsläge ska du trycka på backningsgaspedalen eller fotbromsarna, stänga av kraftuttagsbrytaren eller ställa omkopplaren för farthållaren i läget AV.

   g321488

  Justera farthållarens hastighet

  När omkopplaren för farthållaren är aktiverad på konsolen (Figur 31) kan du använda InfoCenter för att justera fartfållarens hastighet (Figur 32).

  g321767

  Tips för att använda farthållarreglaget

  • Ställ in en körhastighet för långa avstånd utan många hinder.

  • Använd InfoCenter för att styra hastigheten i ojämn terräng.

  • Använd farthållaren för att hantera vändningar enligt följande:

   1. Ställ in farthållaren på en lägre hastighet som är bekväm och säker när du svänger runt.

   2. Tryck ner gaspedalen för att öka hastigheten för klippningen under klippsvepet.

   3. Ta foten från pedalen när du svänger runt inför nästa klippningssvep.

   4. Maskinen saktar ned till den låga farthållarinställningen så att du kan göra en effektiv vändning med konstant hastighet.

   5. När du har svängt runt använder du gaspedalen för att öka maskinens hastighet igen för nästa klippningssvep.

  Förstå accelerationsläget

  Den här inställningen avgör hur snabbt maskinen ändrar hastighet och påverkar maskinens hastighetsminskning i lågt läge. Gå till de skyddade menyerna i InfoCenter för att ändra accelerationsläget. Accelerationsläget har följande tre positioner:

  • Låg – låg acceleration och retardation

  • Medelhög – medelhög acceleration och retardation

  • Hög – högsta acceleration och retardation

  Om vändläget

  Med vändläget har du en praktisk styrningslösning med en knapp för att höja klippenheterna ovanför gräset samtidigt som knivarna tillfälligt stannas, vilket gör att du kan fokusera på att köra maskinen i slutet av ett klippområde eller för att navigera runt andra hinder.

  Note: Vändläget är en funktion som finns bland de skyddade inställningarna.

  • När vändläget är inställt på På kan du tillfälligt trycka lyftbrytaren bakåt (Figur 11) för att automatiskt höja alla klippenheter från flytläget till en förinställd höjd och koppla ur kraftuttaget automatiskt. För att fortsätta klipparbetet trycker du lyftbrytaren framåt. Alla klippenheter sänks ned och kraftuttaget startar igen.

  • När vändläget är AVAKTIVERAT kan du manuellt höja klippenheterna från flytläget genom att trycka och hålla ner alla lyftomkopplare bakåt tills klippenheterna höjer sig till önskad höjd. På Groundsmaster 4700-maskiner ska du trycka på alla tre lyftbrytarna för att höja samtliga sju klippenheter (Figur 11). Kraftuttaget kopplas inte ur förrän klippenheterna höjs till samma förinställda höjd som klippenheterna höjs till när vändläget är På.

  Note: Som standard är vändningsläget På.

  Motviktssystemets funktion

  Motviktssystemet upprätthåller ett hydrauliskt mottryck på klippenhetens lyftcylindrar. Motviktssystemet övervakar drivtrycket i realtid och justerar dynamiskt lyftcylindrarnas mottryck för att ge optimal dragkraft och ett utmärkt klippresultat. Motviktstrycket har ställts in på fabriken för optimal jämvikt mellan klippresultat och dragkraft vid de flesta gräsförhållanden. Om du minskar motviktsinställningen kan du få en stabilare klippenhet, men dragkraften kan minska. Om du ökar motviktsinställningen kan dragkraften öka, men klippresultatet kan bli sämre. Se Åtkomst till låsta menyer.

  De anpassningsbara inställningarna för motvikt är följande:

  • Låg – störst vikt på klippenheterna och minst vikt på drivhjulen

  • Medium – medelstor vikt på klippenheterna och drivhjulen

  • Hög – minst vikt på klippenheterna och störst vikt på drivhjulen

  Så här fungerar Toro Smart Power™

  Med Smart Power behöver inte föraren lyssna på motorvarvtalet när tung last dras. Tack vare Smart Power-drivningen kör inte maskinen fast under tunga klippförhållanden eftersom den automatiskt styr maskinhastigheten och optimerar klipprestandan.

  Note: Som standard är den smarta strömfunktionen På.

  Starta motorn

  Important: Lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat:

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i NEUTRALLäGE. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i.

  2. Vrid nyckeln till KöRLäGET. Glödstiftsindikatorn ska tändas.

  3. Vrid nyckeln till STARTLäGET när glödstiftsindikatorn slocknar.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 15 sekunder åt gången, annars kan det uppstå fel på startmotorn i förtid. Om motorn inte startar efter 15 sekunder vrider du nyckeln till det AVSTäNGDA läget. Kontrollera reglagen och procedurerna, vänta i ytterligare 15 sekunder och upprepa startproceduren.

  4. Släpp omedelbart nyckeln när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

   Om temperaturen är under –7 °C, kan startmotorn vara på i 30 sekunder och sedan vara avstängd i 60 sekunder under två försök.

   Important: Stäng av motorn och låt den svalna innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Underlåtenhet att göra detta kan leda till förtida turboladdningsproblem.

  Note: Sänk ner klippenheterna till marken när maskinen är parkerad. Detta frigör den hydrauliska belastningen från systemet, förhindrar slitage på systemets delar och förebygger även att klippenheterna sänks ned av misstag.

  1. För kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Vrid tändningsnyckeln till läget AV.

  4. Ta ut nyckeln för att undvika att maskinen startas oavsiktligt.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Lossa bromsen, koppla från kraftuttaget och höj klippenheterna.

  2. Välj H/L AUTO- eller LåG-positionen med hastighetsreglaget. Se Använda växelväljaren för hög och låg växel

   Note: När H/L AUTO-positionen är vald och klippenheterna höjs kommer maskinen automatiskt att välja det höga varvtalsläget.

  3. Använd gaspedalen som en gaspedal på en bil och kör maskinen till arbetsplatsen.

  4. Placera maskinen utanför klippområdet när du börjar klippa.

  5. Sänk klippenheterna med vippomkopplaren eller -omkopplarna.

  6. Tryck lyftomkopplaren (GM4500) eller mittlyftomkopplaren (GM4700) bakåt för att lyfta klippenheterna till vändläget.

   Note: Vändläget är endast tillgängligt om det aktiveras under de skyddade menyerna i InfoCenter. Genom att trycka på vippomkopplaren utan att hålla den höjer du klippenheterna till vändningsläget och stoppar knivarnas rotation tills klippenheterna sänks.

  7. Dra ut kraftuttagsbrytaren för att aktivera klippenheterna.

   Note: Motorns varvtal stiger automatiskt till hög tomgång när du sänker klippenheterna och aktiverar kraftuttagsbrytaren.

  8. Använd gaspedalen och närma dig klippområdet långsamt och sänk klippenheterna med vippomkopplaren när de främre klippenheterna är över klippområdet.

   Note: Öva på att se till att klippenheterna inte sänks för tidigt eller att de inte kan klippa ett oavsiktligt område.

  9. Börja klippa området.

  10. När du är klar med klippsvepet trycker du lyftomkopplaren (GM4500) eller mittlyftomkopplaren (GM4700) bakåt för att lyfta klippenheterna till vändläget.

  11. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  12. Tryck ner lyftomkopplaren (GM4500) eller mittlyftomkopplare (GM4700) för att automatiskt sänka klippenheterna från vändläget och fortsätt att klippa.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket i dieselpartikelfiltret är för högt eller en återställningsregenerering inte har gjorts på 100 timmar visar motorns dator när en återställningsregenerering pågår via InfoCenter.

  • Låt processen för återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal (full gas) producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden ansamlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g322972
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g322973
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska har ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett motorfel för att ange att det ansamlats aska i dieselpartikelfiltret.

  • Felmeddelandena anger att det är dags att serva dieselpartikelfiltret.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåFelkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g322987
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 2: Motorvarning
  g323161
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %.Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastning• InfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering bearbetar dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar till följd av låga motorvarvtal och låg motorbelastning, eller efter det att datorn har upptäckt att dieselpartikelfiltret är tilltäppt av sot• InfoCenter visar inte en symbol som anger stödregenerering.
  • Under stödregenereringen justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar var 100:e timme• När symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Inträffar även efter stödregenereringen utifall att datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligt
   • Under återställningsregenerering justerar motorns dator motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradInträffar till följd av att datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltret som orsakats av att sot har ansamlats• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 188 visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Inträffar även till följd av att föraren startar en parkerad regenerering
  Kan inträffa till följd av att du har ställt in att återställningsregenerering ska spärras i InfoCenter och sedan har fortsatt använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats när dieselpartikelfiltret redan behöver en återställningsregenerering• Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återhämtningsregenerering.
  Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja• En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
   • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.
  ÅterställningInträffar till följd av att föraren har ignorerat förfrågningarna om parkerad regenerering och fortsatt att använda maskinen, vilket har lett till att mer sot har ansamlats i dieselpartikelfiltret• När en symbol för återställning-standby/parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering Graphic eller MEDDELANDE NR 190 visas i InfoCenter har en återhämtningsregenerering begärts.
  • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  1. Gå till servicemenyn och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet DPF-REGENERERING (Figur 37).

   g227667
  2. Välj alternativet DPF-regenerering genom att trycka på högerknappen (Figur 37).

  Timmar sedan senaste regenereringen utfördes

  Gå till menyn för DPF-regenerering och tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet LAST REGEN (Figur 38).

  Använd fältet LAST REGEN för att avgöra hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  g224693

  Menyn för tekniker

  Important: Av praktiska skäl är det möjligt att välja att utföra en parkerad regenerering innan sotnivån når 100 %, förutsatt att motorn har gått i mer än 50 timmar sedan den senaste genomförda parkerade regenereringen eller återställnings- och återhämtningsregenereringen.

  Note: En stationär regenerering kan genomföras innan motorn har uppnått sina första 50 körtimmar.

  Använd menyn för tekniker för att se den aktuella statusen för reglaget för motorregenerering och den angivna sotnivån.

  Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet TECHNICIAN och tryck på den högra knappen för att välja alternativet för tekniker (Figur 39).

  g227348
  • Använd tabellen över dieselpartikelfiltrets drift för att se den aktuella statusen för dieselpartikelfiltrets drift (Figur 40).

   g227360

    

   Tabell över dieselpartikelfiltrets drift

   StatusBeskrivning
   NormalDieselpartikelfiltret är i normalt driftläge – passiv regenerering.
   Assist Regen (stödregenerering)Motorns dator utför en stödregenerering.
   Reset Stby (standby för återställning)Motorns dator försöker att utföra en återställningsregenerering, men något av följande villkor förhindrar regenereringen:Inställningen för att spärra regenerering är inställd på På.
   Avgastemperaturen är för låg för regenerering.
   Reset Regen (återställningsregenerering)Motorns dator utför en återställningsregenerering.
   Parked Stby (standby för parkerad regenerering)Motorns dator begär att du utför en parkerad regenerering.
   Parked Regen (parkerad regenerering)Du har initierat en regenereringsbegäran och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
   Recov. (återhämtning) StbyMotorns dator begär att du utför en återhämtningsregenerering.
   Recov. (återhämtning) RegenDu har initierat en begäran för återhämtningsregenerering och motorns dator bearbetar nu regenereringen.
  • Se hur hög sotnivån är, beräknat som den procentuella andelen sot i dieselpartikelfiltret (Figur 41). Se tabellen över sotnivån.

   Note: Sotnivån varierar när maskinen används och DPF-regenerering utförs.

   g227359

   Tabell över sotnivån

   Viktiga sotnivåvärdenRegenereringsstatus
   0 till 5 %Minimiläge för sotnivån
   78 %Motorns dator utför en stödregenerering.
   100 %Motorns dator begär automatiskt en parkerad regenerering.
   122 %Motorns dator begär automatiskt en återhämtningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  DPF-stödregenerering

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal och hög belastning så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  Återställningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  g224417
  • Symbolen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter (Figur 42).

  • Motorns dator justerar motorns inställningar för att höja avgastemperaturen.

   Important: Symbolen för hög avgastemperatur visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • För att genomföra DPF-regenerering ska du klippa med maskinen så att du uppnår fullt motorvarvtal och hög belastning.

  • Symbolen visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • När så är möjligt bör du inte stänga av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra processen med återställningsregenerering innan du stänger av motorn, när detta är möjligt. När det inte finns tillräckligt med tid till att slutföra regenereringen startar assistansregenereringen på nytt när du kör maskinen vid rätt driftstemperatur och med högt motorvarvtal.

  Regelbunden återställningsregenerering

  Om motorn inte har genomgått en parkerad regenerering eller återställnings- och återhämtningsregenerering under de senaste 100 timmarna av användning kommer motorn att försöka utföra en återställningsregenerering.

  Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering)

  Endast återställningsregenerering

  Note: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visar InfoCenter MEDDELANDE NR 185 (Figur 43) var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

  g224692

  En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om du använder maskinen i närheten av träd, buskar, högt gräs eller andra temperaturkänsliga växter eller material kan du använda inställningen Inhibit Regen för att hindra motorns dator från att utföra en återställningsregenerering. Ändra inställningen tillbaka till AV-läget när maskinen inte befinner sig nära träd, buskar, högt gräs eller andra temperaturkänsliga växter eller material.

  Important: När du stänger av motorn och startar den igen återgår inställningarna för Inhibit Regen automatiskt till AV.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till alternativet INHIBIT REGEN och tryck på högerknappen för att välja alternativet Inhibit Regen (Figur 44).

   g227304
  2. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen för spärra regenerering från På till Av (Figur 44) eller från Av till På (Figur 45).

   g224691

  Godkänna en återställningsregenerering

  InfoCenter visar symbolen för hög avgastemperatur Graphic när återställningsregenereringen pågår.

  Note: Om INHIBIT REGEN är inställd på På visas MEDDELANDE NR 185 (Figur 46) i InfoCenter. Tryck på knapp 3 för att ställa in inställningarna för spärra regenerering på AV och fortsätta med återställningsregenereringen.

  g224394

  Note: Om InfoCenter visar MEDDELANDE NR 186 (Figur 47) ställer du in motorn på full gas (hög tomgång) så att återställningsregenereringen kan fortsätta.

  g224395

  Note: När återställningsregenereringen har slutförts försvinner symbolen för hög avgastemperatur Graphic från InfoCenter-skärmen.

  Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  • När motorns dator begär antingen en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering visas symbolen för regenereringsförfrågan (Figur 48) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utför inte en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering automatiskt, utan du måste köra regenereringen via InfoCenter.

  Meddelanden om parkerad regenerering

  När motorns dator begär en parkerad regenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  Meddelanden om återhämtningsregenerering

  När motorns dator begär en återhämtningsregenerering visas följande meddelanden i InfoCenter:

  • Motorvarning (Figur 53)

   g322973
  • Motorvarning (Figur 54)

   g322986
  • Återhämtningsregenerering krävs – kraftuttaget avaktiverat MEDDELANDE NR 190 (Figur 55)

   g224399

  Important: Utför en återhämtningsregenerering för att återställa kraftuttagets funktion. Se Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering och Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering.

  Note: Symbolen för avaktiverat kraftuttag visas på startskärmen. Se Figur 52 i Meddelanden om parkerad regenerering.

  Statusbegränsning för dieselpartikelfiltret

  • Om motorns dator begär en återhämtningsregenerering eller utför en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet PARKED REGEN låses parkerad regenerering och låssymbolen (Figur 56) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224625
  • Om motorns dator inte har begärt en återhämtningsregenerering och du bläddrar till alternativet RECOVERY REGEN låses återhämtningsregenerering och låssymbolen (Figur 57) visas i det nedre högra hörnet av InfoCenter.

   g224628

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken är minst ¼ full.

   • Återställningsregenerering: Se till att tanken är minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. När så är möjligt bör du stänga av kraftuttaget och sänka klippenheterna eller tillbehören.

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering, tryck på mittknappen för att bläddra till antingen alternativet PARKED REGEN START eller RECOVERY REGEN START (Figur 58) och tryck på högerknappen för att starta regenereringen (Figur 58).

   g224402g224629
  2. Kontrollera via skärmen KONTROLLERA BRäNSLENIVå att minst en fjärdedel av tanken är fylld om du ska utföra en parkerad regenerering eller att den är minst halvfull om du ska utföra en återhämtningsregenerering och tryck sedan på högerknappen för att fortsätta (Figur 59).

   g224414g227678
  3. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är på låg tomgång via skärmen för kontrollistan för dieselpartikelfiltret (Figur 60).

   Note: Trampa inte på gaspedalen under en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering.

   g224407g227679
  4. Tryck på högerknappen för att fortsätta när du är på skärmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) (Figur 61).

   g224626g224630
  5. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter (Figur 62).

   g224411g227681
  6. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter (Figur 63).

   g224406g224406
  7. Motorns dator kontrollerar motorns status och felinformation. De meddelanden som anges i tabellen nedan kan komma att visas i InfoCenter:

   Note: Detta meddelande visas om du försöker göra en forcerad parkerad regenerering inom 50 timmar efter senast genomförda regenerering.Om maskinen begär en regenerering och detta meddelande visas ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare angående service.

   Tabell över kontrollering av meddelanden och åtgärder

   Graphic
   Åtgärd: Stäng menyfältet för regenerering och kör maskinen tills det har gått mer än 50 timmar sedan den senaste regenereringen. Se Timmar sedan senaste regenereringen utfördes.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorfelet och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Starta och kör motorn.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Låt motorn gå tills kylmedelstemperaturen har nått 60 °C.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Ändra motorvarvtalet till låg tomgång.
   GraphicGraphic
   Åtgärd: Felsök motorns dator och prova att utföra DPF-regenereringen igen.
  8. Startskärmen visas i InfoCenter och symbolen för bekräftad regenerering (Figur 64) visas i det nedre högra hörnet allt eftersom regenereringen fortlöper.

   g224403

   Note: Medan DPF-regenereringen pågår visas symbolen för hög avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  9. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas MEDDELANDE NR 183 i InfoCenter (Figur 65). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224392

   Note: Om regenereringen inte slutförs visas Meddelande nr 184 i InfoCenter (Figur 65). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

   g224393

  Avbryta en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  Använd inställningarna Parked Regen Cancel eller Recovery Regen Cancel för att avbryta en pågående parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering (Figur 67).

   g227305
  2. Tryck på mittknappen för att bläddra ner till alternativet PARKED REGEN CANCEL (avbryt parkerad regenerering) (Figur 67) eller RECOVERY REGEN CANCEL (avbryt återhämtningsregenerering) (Figur 68).

   g227306
  3. Tryck på högerknappen för att välja alternativet Regen Cancel (Figur 67 eller Figur 68).

  Använda motorns kylfläkt

  Motorns kylarfläkt regleras normalt av maskinen. Maskinen kan köra fläkten bakåt och blåsa bort skräp från det bakre gallret. Under normala körförhållanden reglerar maskinen fläktens hastighet och riktning baserat på kylvätske- och hydraulvätsketemperaturen, och fläkten byter automatiskt riktning för att blåsa bort skräp från det bakre gallret.

  Du kan ändra fläktens riktning manuellt. Håll de två yttre knapparna på InfoCenter (Figur 69) nedtryckta i två sekunder så gör fläkten en manuell bakåtkörning. Kör fläkten bakåt när det bakre gallret är igensatt eller innan du kör in maskinen i verkstaden eller ett förvaringsområde.

  g036843g036844

  Arbetstips

  Ändra klippmönster

  Byt klippmönster ofta för att undvika ett dåligt klippresultat till följd av upprepad klippning i en och samma riktning.

  Lösa problem med klippresultatet

  Se felsökningsguiden för klippresultatsproblem på www.Toro.com.

  Använda rätt klippmetoder

  • Börja klippningen genom att koppla in klippenheterna och därefter köra långsamt mot det område som ska klippas. Sänk klippenheterna när de främre klippenheterna befinner sig ovanför klippområdet.

  • Om du vill klippa vissa områden i ett randigt mönster med räta linjer, letar du reda på ett träd eller något annat föremål längre bort och kör rakt emot det.

  • Så snart de främre klippenheterna når klippområdets kant höjer du dem och gör en droppformad sväng, för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  • Samlarskärmar som skruvas fast finns tillgängliga för klippenheterna. Samlarskärmarna fungerar utmärkt om du underhåller gräset regelbundet så att inte mer än 2,5 cm avlägsnas vid varje klippning. Om för mycket av gräsets längd klipps av när samlarskärmarna är monterade kan slutresultatet efter klippning försämras och behovet av större motoreffekt märkas. Samlarskärmarna fungerar även bra till att sönderdela löv på hösten.

  Välja rätt klipphöjdsinställning för förhållandena

  Klipp maximalt av 25 mm eller högst en tredjedel av grässtrået. Vid klippning av ovanligt frodigt och tätt gräs kan du behöva höja klipphöjdsinställningen.

  Klippa med slipade knivar

  En slipad kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna som ett slött knivblad. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket försämrar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera att kniven hålls i gott skick och att seglet är helt. Se Serva knivplanet.

  Kontrollera klippenhetens skick

  Se till så att klippkamrarna är i bra skick. Räta ut eventuella böjda komponenter i kamrarna för att säkerställa korrekt spel mellan knivspets och kammare. Se till att alla rullar och svängbara leder inte har något spel för att förhindra grässkador eller ofördelaktigt utseende efter klippning.

  Underhålla maskinen efter klippning

  Tvätta maskinen ordentligt efter klippningen. Använd en trädgårdsslang utan munstycke så att tätningar och lager inte förorenas eller skadas av ett för högt vattentryck. Se till att smuts och gräsklipp inte kommer i kontakt med kylaren och oljekylaren. Inspektera maskinen efter rengöring för att säkerställa att det inte finns hydraulvätskeläckor, skador eller slitage på hydrauliska och mekaniska delar. Kontrollera även att klippenheternas knivar är vassa.

  Efter körning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov

  Använda klippenhetens förvaringslina

  Använd klippenhetens förvaringslina för att förhindra att de främre yttre klippenheterna sjunker när maskinen är parkerad över natten eller om den står oanvänd under en längre tid. Du kan också använda klippenhetens förvaringslinor för att förhindra att klippenheterna sjunker när maskinen transporteras mellan olika klippningsjobb.

  g225484

  Fästa klippenheterna

  1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

  2. Parkera maskinen på en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Höj klippenheterna helt.

  5. Rikta in linan på lyftarmens hållaraxel för den främre yttre klippenheten (Figur 71).

   g225483
  6. Dra linöglan över bäraxeln tills linan sitter fast ordentligt i axelskåran (Figur 71).

  7. Upprepa steg 5 och 6 för den främre yttre klippenheten på maskinens andra sida.

  Important: Ta bort linorna från bäraxlarna innan klippenheterna sänks ned

  Stuva undan linorna

  Note: Stuva undan linorna när du inte använder dem.

  1. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

  2. Parkera maskinen på en plan yta.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. För in linöglan i skåran i rullstödets förstärkningsplatta med klippenheterna i nedsänkt läge (Figur 72).

  g225485

  Använda transportspärrarna

  Gäller endast Groundsmaster 4700

  Använd de två bakre transportsäkringarna för klippenhet nr 6 och 7 (Figur 15) när du kör maskinen över långa avstånd, i ojämn terräng, vid transport eller när maskinen ska förvaras.

  g038610

  Transportera maskinen

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan du skjuta maskinen framåt genom att aktivera bypassfunktionen i den varierbara hydraulpumpen och sedan skjuta eller bogsera maskinen.

  Important: Knuffa eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h. Om maskinen knuffas eller bogseras snabbare kan transmissionen skadas.Avlastningsventilerna måste alltid vara öppna när maskinen skjuts eller bogseras.

  1. Öppna motorhuven och leta upp avlastningsventilerna (Figur 74) högst upp på pumpen, bakom batteriet/förvaringslådorna.

  2. Vrid varje ventil tre varv moturs för att öppna ventilen och låta vätskan avledas internt.

   Note: Öppna inte ventilen mer än tre varv. Eftersom vätskan avleds kan du flytta maskinen långsamt utan att transmissionen skadas.

   g036666g225685
  3. Knuffa eller bogsera maskinen framåt.

   Important: Använd den omvända dragsatsen (artikelnr 136-3620) om du måste knuffa eller bogsera maskinen bakåt.

  4. Sluta skjuta eller bogsera maskinen och stäng avlastningsventilerna. Dra åt ventilen till 70 Nm.

  Hitta fästpunkterna

  Note: Använd DOT-godkända spännband med korrekt märkvärde i de fyra hörnen när maskinen ska fästas.

  • På var sida om ramen vid förarplattformen

  • På den bakre stötdämparen

  g208989
  g036665

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Important: Om du utför maskinunderhåll och kör motorn med ett avgasrör ska inställningen för spärrad regenerering vara På. Se Ställa in Inhibit Regen (spärra regenerering).

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com, klicka på länken till manualerna och sök efter din maskin.

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt. Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (i förekommande fall) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarna.
 • Kontrollera knivens stopptid.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn
 • Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag (rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Rengör maskinen.
 • Rengöra och underhålla säkerhetsbältet.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar(även efter att maskinen har tvättats).
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera planetväxeloljans nivå(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn är i det röda området).
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 3000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om motorfel P242F eller P1420 visas i Infocenter. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera alla fästelement.
 • Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter.
 • Måla i lackskador.
 • Vartannat år
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon av misstag starta motorn och skada dig eller någon annan allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Rengör maskinen.       
  Bättra på skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Information om ytterligare underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Lyfta maskinen

  Använd följande punkter när maskinen lyfts upp:

  Framtill på maskinen – på maskinens ram, framför hjuldrivningsmotorerna (Figur 77)

  Important: Använd inte hjuldrivningsmotorerna för att stötta upp maskinen. Håll lyftutrustningen fri från hydraulrör och slangar.

  g036670

  Baktill på maskinen – mitt på axeln (Figur 78)

  Leta reda på domkrafterna av angiven kapacitet på båda sidorna av växellådan och under axeln.

  Important: Använd inte dragstången för att stötta upp maskinen.

  g036671

  Öppna motorhuven

  Luta motorhuven för att komma åt chassit enligt Figur 79.

  g036674

  Komma åt hydraullyftens batterifack

  Luta sätet för att komma åt hydraullyftens batterifack enligt Figur 80.

  g036706

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar(även efter att maskinen har tvättats).
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  • Bromsaxelns lager (5) enligt Figur 81

   g009704
  • Bakre axeltappsbussningar (2) enligt Figur 82

   g009705
  • Styrcylinderns kulleder (2) enligt Figur 83

   g009706
  • Dragstångskulleder (2) enligt Figur 83

  • Axeltappsbussningar (2) enligt Figur 83

   Important: Smörj den övre nippeln på axeltappen högst en gång om året (2 pumpningar).

  • Lyftarmsbussningar (1 per klippenhet) enligt Figur 84

   g009707
  • Lyftcylinderbussningar (2 per klippenhet) enligt Figur 84

  • Klippenhetens spindelaxellager (2 per klippenhet) enligt (Figur 85)

   Note: Du kan använda vilken som helst av nipplarna, beroende på vilken som är mest tillgänglig. Pumpa in fett i nippeln tills en liten mängd kommer ut längst ned i spindelkåpan (under klippenheten).

   g009708
  • Klippenhetens bärarmsbussningar (1 per klippenhet) enligt Figur 85

  • Bakre rullager (2 per klippenhet) enligt (Figur 86)

   g005979

   Important: Kontrollera att smörjskåran på varje rulle är justerad mot smörjhålet i rullaxelns vardera ände. Det finns även ett justeringsmärke på ena änden av rullaxeln som kan användas som hjälp att justera skåran mot hålet.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (tidigare om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 87) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figur 88).

   g198631g031861

   Note: Rengör inte det använda elementet, eftersom det kan skada filtermediet.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 89). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollställ indikatorn (Figur 87) om den är röd.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över –18 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare. Artikelnummer hittar du i reservdelskatalogen.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  Kontrollera motoroljenivån, se Figur 90.

  g198647g031256

  Note: När du använder annan olja bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Vevhusvolym

  Cirka 5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Note: Så här återställer du serviceindikatorn på Infocenter. Se Ställa in timern för Dags för service.

  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 91).

   g198660g031675
  4. Fyll på olja i vevhuset. Se Vevhusvolym och Kontrollera oljenivån i motorn.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 3000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltret,eller rengör sotfiltret om motorfel P242F eller P1420 visas i Infocenter. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
 • Om motorfel eller visas i InfoCenter (Figur 92) rengör du sotfiltret enligt stegen nedan:

  g322987g323161
  1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att låta dem återställa motorns styrenhet när du har monterat ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på bränsletanken utomhus på en öppen plats, när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Utöver vid de angivna serviceintervallen ska tanken tömmas och rengöras om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Utföra service på bränsle-/vattenseparatorn

  g198661

  Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn
 • Töm ut vatten från bränsle-/vattenseparatorn enligt (Figur 94).

  g225506

  Byta ut bränslefilterskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut bränslefilterskålen enligt Figur 95.

  g031412

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 96).

   g028799
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 96).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Lufta filtret och linjerna till högtryckspumpen Se Flöda bränslesystemet.

  6. Starta motorn och kontrollera om det finns några läckor runt filterhuvudet igen.

  Rengöra gallret för bränsleupptagningsröret

  Bränsleupptagningsröret sitter på bränsletankens insida och är utrustat med ett filter som förhindrar att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera bränsleupptagningsröret och rengör filtret vid behov.

  1. Ta bort slangklämman som fäster bränsletillförselslangen vid bränsleupptagningsrörets fäste (Figur 97).

   g036687
  2. Skilj slangen från fästet (Figur 97).

  3. Lyft upp bränsleupptagningsröret från bränsletanken (Figur 97).

   Note: Lyft röret direkt från bussningen i tanken.

  4. Ta bort allt skräp från gallret på bränsleupptagningsrörets ände (Figur 97).

  5. För in bränsleupptagningsröret genom gummibussningen och ned i tanken (Figur 97).

   Note: Kontrollera att bränsleupptagningsröret sitter ordentligt i gummibussningen.

  6. Montera tillförselslangen på bränsleupptagningsrörets koppling och fäst slangen med slangklämman som du tog bort i steg 1.

  Flöda bränslesystemet

  Snapsa bränslesystemet innan du startar motorn för första gången, om tanken har tömts på bensin eller efter underhåll av bränslesystemet (t.ex. efter att du har tömt filtret/vattenseparatorn eller bytt bränsleslang).

  Innan du snapsar bränslesystemet ska du utföra följande steg:

  1. Kontrollera att det finns bränsle i bränsletanken.

  2. Utför följande steg för att snapsa filtret och ledningarna till högtryckspumpen för att förhindra slitage och skador på pumpen:

   1. Vrid nyckeln till läget På i 15–20 sekunder.

   2. Vrid nyckeln till läget AV i 30–40 sekunder.

    Note: Detta gör att styrenheten stängs av.

   3. Vrid nyckeln till läget På i 15–20 sekunder.

   4. Kontrollera om det finns några läckor runt filter och slangar.

  Important: Snapsa inte bränslesystemet genom att använda startmotorn för att dra runt motorn.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan du svetsar något på maskinen, så att inte elsystemet skadas. Koppla även bort motorn, InfoCenter och maskinens styrenheter innan du svetsar på maskinen.

  Note: Se till att hålla kabelanslutningarna och hela batterilådan rena, eftersom ett smutsigt batteri långsamt laddas ur. Rengör batteriet genom att tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten. Skölj med rent vatten. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Ladda och ansluta batteriet

  1. Lossa spärren för locket till höger förvaringslåda och lyft upp locket (Figur 100).

   Fara

   Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

   • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

   • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  2. Ta bort gummiskon från pluskabelanslutningen och undersök batteriet.

  3. Ta bort minuskabeln (svart) från minuskabelanslutningen (–) och pluskabeln (röd) från pluskabelanslutningen (+) på batteriet (Figur 98).

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

   Varning

   Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   g009986
  4. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar.

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  5. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  6. Fäst pluskabeln (röd) till pluskabelanslutningen (+) och minuskabeln (svart) till minuskabelanslutningen (–) på batteriet (Figur 98).

  7. Fäst kablarna vid polerna med skruvar och muttrar.

   Note: Se till att pluskabelanslutningen (+) går ända upp till polen och att kabeln sitter tätt emot batteriet. Kabeln får inte vidröra batterikåpan.

  8. Fetta in båda batterianslutningarna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

  9. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  10. Stäng konsolpanelen och säkra spärren.

  Hitta säkringarna

  Maskinens säkringsblock sitter i den högra förvaringslådan.

  decal136-3338
  1. Lossa spärren för locket till höger förvaringslåda och lyft upp locket (Figur 100) för att komma åt säkringsblocket (Figur 101).

   g009985
  2. Byt ut de öppna säkringarna efter behov (Figur 101).

   g010255
  3. Stäng locket till höger förvaringslåda och fäst locket med spärren (Figur 100).

  Underhålla drivsystemet

  g225611

  Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Det ska inte förekomma något ändspelrum i planetväxlarna/drivhjulen (dvs. hjulen ska inte röra sig när du trycker på dem eller drar i dem i en riktning som är parallell med axeln).

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Blockera bakdäcken och höj upp maskinens front genom att stötta upp den främre axeln/ramen med domkrafter.

   Fara

   En maskin på en domkraft kan bli instabil och halka av domkraften och skada personer som befinner sig under den.

   • Starta inte motorn när maskinen stöttas upp med en domkraft.

   • Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset innan du kliver ut ur maskinen.

   • Blockera hjulen när du stöttar upp maskinen med en domkraft.

   • Stötta upp maskinen med domkrafter.

  3. Ta tag i ett av de främre drivhjulen och tryck det mot eller dra det från maskinen och observera eventuell rörelse.

   g028798
  4. Upprepa steg 3 för det andra drivhjulet.

  5. Om något hjul rör sig kontaktar du en auktoriserad Toro-leverantör och låter denne bygga om planetväxeln.

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljans nivå(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och placera hjulet så att påfyllningspluggen är i läget klockan 12, kontrollpluggen är i läget klockan 3 och avtappningspluggen är i läget klockan 6 (Figur 104).

   g225612
  2. Ta bort kontrollpluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 104).

   Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

   g225606
  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort påfyllningspluggen som är i läget klockan 12 och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Kontrollera om O-ringen för pluggen/pluggarna är sliten eller skadad.

   Note: Byt ut O-ringen/ringarna vid behov.

  5. Montera pluggen/pluggarna.

  6. Upprepa steg 1 till 5 på planetväxeln på maskinens andra sida.

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  Smörjkapacitet för planetväxel och bromshus: 0,65 l

  Tömma planetväxeln

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och placera hjulet så att påfyllningspluggen är i läget klockan 12, kontrollpluggen är i läget klockan 3 och avtappningspluggen är i läget klockan 6. Se Figur 104 i Kontrollera planetväxeloljan.

  2. Ta bort påfyllningspluggen i läget klockan 12 och kontrollpluggen i läget klockan 3 (Figur 106).

   g225609
  3. Placera ett avtappningskärl under planetnavet, ta bort avtappningspluggen i läget klockan 6 och låt oljan tappas ut helt (Figur 106).

  4. Kontrollera om O-ringarna för påfyllnings-, kontroll- och avtappningspluggarna är slitna eller skadade.

   Note: Byt ut O-ringen/ringarna vid behov.

  5. Montera avtappningspluggen i avtappningshålet på planetväxelhuset (Figur 106).

  6. Placera ett avtappningskärl under bromshuset, ta bort avtappningspluggen och låt oljan tappas ut helt (Figur 107).

   g225608
  7. Kontrollera om pluggens O-ring är sliten eller skadad och sätt tillbaka avtappningspluggen i bromshuset.

   Note: Byt ut O-ringen vid behov.

  Fylla på planetväxeln med olja

  1. Fyll långsamt på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom påfyllningspluggshålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll på resterande olja.

   g225610
  2. Sätt tillbaka påfyllningspluggen och kontrollpluggen.

  3. Torka av planetväxeln och bromshusen (Figur 109).

   g225607
  4. Upprepa steg 1 till 7 i Tömma planetväxeln och steg 1 till 3 i denna procedur för planetväxeln/bromsen på maskinens andra sida.

  Kontrollera att bakaxeln och växellådan inte läcker

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att bakaxeln och bakaxelväxellådan inte läcker.
 • Gör en visuell läckagekontroll av bakaxeln och bakaxelväxellådan.

  g036704

  Kontrollera oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera oljan i bakaxeln.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida och se till att oljan når upp till botten av hålet (Figur 111).

   Note: Ta bort påfyllningspluggen om nivån är låg, och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g009716

  Byta oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i bakaxeln.
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  Axelkapacitet: 2,4 liter

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna: en på varje ände och en i mitten (Figur 112).

   g009717
  3. Ta bort oljekontrollpluggarna och huvudaxelns luftningslock, så att växeloljan kan rinna ut lättare.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att växeloljan kan rinna ned i kärlen.

  5. Montera pluggarna.

  6. Ta bort en kontrollplugg och fyll axeln med ca 2,4 liter olja av typen 85W-140, eller tills smörjmedlet nått upp till hålets botten.

  7. Montera kontrollpluggen.

  Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera smörjmedlet i den bakre axelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet (Figur 113).

   Note: Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen (Figur 114).

   Note: Det främre måttet ska vara 3 mm mindre än det bakre måttet.

   g009169
  3. Justera genom att ta bort saxpinne och mutter från varje kulled på dragstången (Figur 115). Avlägsna kulleden på dragstången från stödet till axelhuset.

   g009718
  4. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar (Figur 115).

  5. Vrid den lösgjorda kulleden inåt eller utåt ett (1) helt varv, och dra åt klämman i dragstångens lösa ände.

  6. Vrid hela dragstångsenheten åt samma håll (inåt eller utåt) ett helt varv, och dra åt klämman i den anslutna änden av dragstången.

  7. Montera kulleden på stödet till axelhuset, dra åt muttern med fingrarna och mät skränkningen.

  8. Upprepa proceduren om så behövs.

  9. Dra åt muttern och montera en ny saxpinne när justeringen är korrekt.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas.
 • Kylvätskespecifikationer: 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol

  Kylsystemets volym: 8,5 liter.

  Fara

  Roterande fläktar och drivremmar kan orsaka personskador.

  • Maskinen får endast köras om skydden sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför något underhåll.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta av kylarlocket försiktigt.

   g009702
  3. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren. Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till markeringen FULL (Figur 116).

  4. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelnivån är låg. Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserat kylmedel.

  5. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag (rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden).
 • Maskinen är försedd med ett hydrauldrivet fläktsystem som automatiskt (eller manuellt) körs bakåt när skräp behöver avlägsnas från oljekylaren/kylaren och gallret. Med den här funktionen går det snabbare att rengöra maskinens kylare/oljekylare, men den eliminerar inte behovet av rutinrengöring. Regelbunden rengöring och kontroll måste fortfarande utföras på kylaren/oljekylaren.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Låt maskinen svalna. Se Säkerhet vid underhåll och Säkerhet för kylsystemet.

  3. Frigör och sväng upp bakpanelen (Figur 117).

   Note: Avlägsna panelen genom att lyfta av den från gångjärnsbultarna.

  4. Rengör panelen noggrant och ta bort allt skräp.

   g198662
  5. Rengör noga på båda sidor om oljekylaren och kylaren med tryckluft (Figur 118).

   Note: Börja framifrån och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   g020509

   Important: Om oljekylaren/kylaren rengörs med vatten leder det till för tidig uppkomst av rost och att skräp packas samman.

  6. Stäng den bakre panelen och lås den med spärrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 25 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Det fria spelet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  3. För att minska bromspedalernas fria spel ska du dra åt bromsarna som följer:

   1. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 119).

    g009721
   2. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 13 och 25 mm.

   3. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

  Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 120).

  Note: Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  g020537

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Serva hydraulvätskan

  Specifikation för hydraulvätskan

  Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad hydraulvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: Om den rekommenderade utbytesvätskan används behöver maskinens vätska och filter inte bytas ut lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet inte är tillgänglig kan du använda en annan vanlig, oljebaserad hydraulvätska med specifikationer som faller inom det angivna området för samtliga materialegenskaper nedan och som uppfyller branschstandarderna. Använd inte syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan som godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera hydraulvätskenivån (Figur 121).

   g198718g031863

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulvätskan.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulvätskan.
 • Vartannat år
 • Töm och spola hydraultanken.
 • Hydraulvätskekapacitet: 28,4 liter

  Om den är förorenad ska du kontakta din lokala Toro-återförsäljare, eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Öppna huven.

  3. Lossa returröret från behållarens botten och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort kärl.

  4. Sätt tillbaka slangen när all hydraulvätska har tömts ut.

  5. Fyll tanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Starta motorn genom att vrida nyckeln i tändningslåset till läget På. Använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydraulvätskan i hela systemet. Kontrollera om det finns några läckor.

  8. Vrid nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  9. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn är i det röda området).
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan byter du ut hydraulfiltret (tidigare om serviceintervallsindikatorn befinner sig i det röda området).
 • Använd Toro-ersättningsfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens baksida (klippenheter) och artikelnr 75-1310 på dess framsida (laddning).

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Luta förarsätet för att komma åt klipparens tryckfilter. Se Komma åt hydraullyftens batterifack.

   g201858
  2. Byt ut det hydrauliska laddfiltret i hydraullyftens batterifack enligt Figur 123.

   g036709g031621
  3. Sänk ned och lås fast förarsätet.

  4. Byt returfiltret på maskinens högra sida (Figur 123).

  5. Starta motorn och låt den gå i cirka 2 minuter så att systemet avluftas. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Vartannat år
 • Byt ut hydraulslangarna.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Uppsök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Underhålla klippenheten

  Ta bort klippenheterna

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur och avlägsna hydraulmotorn från klippenheten (Figur 124). Täck över spindelns ovandel för att förhindra förorening.

   g011351
  3. Ta bort hjulsprinten (Groundsmaster 4500-maskiner) eller fästmuttern (Groundsmaster 4700-maskiner) som fäster klippenhetens bärram vid lyftarmens svängtapp (Figur 125).

   g011352
  4. Rulla bort klippenheten från maskinen.

  Montera klippenheterna

  1. Placera klippenheten i rätt läge framför maskinen.

  2. Skjut på klippenhetens bärram på lyftarmens svängtapp (Figur 125). Fäst klippenheten vid tappen med hjulsprinten (Groundsmaster 4500-maskiner) eller fästmuttern (Groundsmaster 4700-maskiner).

  3. Montera hydraulmotorn på klippenheten (Figur 124). Se till att O-ringen sitter i rätt läge och är i bra skick.

  4. Smörj spindeln.

  Service av den främre rullen

  Kontrollera om den främre rullen är sliten, svänger mycket eller kärvar. Om något av dessa tillstånd föreligger bör service utföras på rullen eller också bör den eller några komponenter bytas ut.

  Demontera den främre rullen

  1. Ta bort rullarnas fästbult (Figur 126).

  2. Skjut in ett pinndorn genom rullkåpans ände och driv ut det motsatta lagret genom att knacka växelvis på motsatt sida av den inre lagerbanan. En fläns på 1,5 mm bör friläggas från den inre lagerbanan.

   g011356
  3. Tryck ut det andra lagret.

  4. Kontrollera att rullkåpan, lagren och lagrets distansbricka är i gott skick (Figur 126). Byt ut skadade komponenter och montera dem.

  Montera den främre rullen

  1. Tryck in det första lagret i rullkåpan (Figur 126). Tryck endast på den yttre lagerbanan eller lika mycket på den inre och yttre lagerbanan.

  2. För in distansbrickan (Figur 126).

  3. Tryck in det andra lagret i rullkåpan (Figur 126). Tryck lika mycket på den inre och den yttre lagerbanan tills den inre lagerbanan vidrör distansbrickan.

  4. Montera rullenheten i klippenhetsramen.

  5. Kontrollera att avståndet mellan rullenheten och klippenhetens rullmonteringsfästen inte överstiger 1,5 mm. Om avståndet överstiger 1,5 mm kan du montera så många brickor (⅝ tum i diameter) som behövs för att ta upp spelet.

   Important: Om rullenheten monteras med ett avstånd som överstiger 1,5 mm belastas lagrets sida, vilket kan leda till att lagret går sönder i förtid.

  6. Dra åt fästskruven till 108 Nm.

  Knivunderhåll

  Knivsäkerhet

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig vid hantering av maskiner med flera knivar, eftersom en roterande kniv kan få andra knivar att rotera.

  Serva knivplanet

  Klippenheten levereras från fabriken med en förinställd klipphöjd på 5 cm och en bladräfsa på 7,9 mm. Vänster och höger höjd är också förinställda till ett avstånd på högst ± 0,7 mm från varandra.

  Klippenheten är konstruerad för att motstå knivstötar utan att kammaren deformeras. Om kniven stöter emot något hårt föremål ska du kontrollera att kniven inte är skadad och att knivplanet är korrekt inställt.

  Kontrollera knivplanet

  1. Avlägsna hydraulmotorn från klippenheten och klippenheten från maskinen.

  2. Använd en domkraft (eller ta hjälp av minst en person) och placera klippenheten på ett plant bord.

  3. Markera den ena änden av kniven med en färgpenna eller en markör. Använd denna knivände för att kontrollera alla höjder.

  4. Placera den markerade ändens skäregg i läget klockan 12 (rakt fram i klippriktningen) (Figur 127) och mät höjden från bordet till knivens skäregg.

   g011353
  5. Vrid knivens markerade ände till lägena klockan 3 och klockan 9 (Figur 127) och mät höjderna.

  6. Jämför den avlästa höjden vid läget klockan 12 med klipphöjdsinställningen. Den bör ligga inom 0,7 mm. Höjderna klockan 3 och klockan 9 bör vara 1,6 ± 6,0 mm högre än klockan 12 och befinna sig på ett avstånd av högst 2,2 mm från varandra.

  Gå vidare till Justera knivplanet om något av måtten inte ligger inom specifikationen.

  Justera knivplanet

  Börja med att justera framdelen (byt ut ett fäste åt gången).

  1. Avlägsna klipphöjdsfästet (främre, vänstra eller högra) från klippenhetsramen (Figur 128).

  2. Justera mellanlägg på 1,5 mm och/eller 0,7 mm mellan klippenhetsramen och fästet för att erhålla önskad höjdinställning (Figur 128).

   g011354
  3. Montera klipphöjdsfästet på klippenhetsramen med de återstående mellanläggen som monterats under klipphöjdsfästet.

  4. Fäst insexskruven/distansbrickan och flänsmuttern.

   Note: Insexskruven/distansbrickan hålls ihop med gänglåsningslim för att undvika att distansbrickan faller ned i klippenhetsramen.

  5. Kontrollera höjden klockan 12 och justera vid behov.

  6. Avgör om endast ett eller båda klipphöjdsfästena (höger och vänster) behöver justeras.

   Note: Om klockan 3- eller klockan 9-sidan är 1,6 ± 6,0 mm högre än den nya höjden i framändan behövs ingen justering för den sidan. Justera den andra sidan till högst ± 2,2 mm från den korrekta sidan.

  7. Justera höger och/eller vänster klipphöjdsfäste genom att upprepa steg 1 till 4.

  8. Fäst med vagnsbultar och flänsmuttrar.

  9. Kontrollera höjden klockan 12, 3 och 9.

  Demontera och montera klippenhetsknivarna

  Byt en kniv om den har träffats av ett hårt föremål, om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid originalknivar från Toro för att garantera säkerhet och optimal prestanda.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippenheten till transportläget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   Note: Palla upp eller lås klippenheten så att den inte kan falla av en olyckshändelse.

  2. Fatta tag i knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  3. Ta bort knivskruven, antiskalpbehållaren och kniven från spindelaxeln (Figur 129).

   g011355
  4. Montera kniven, antiskalpbehållaren och knivskruven och dra åt knivskruven till 115–149 Nm.

   Important: Knivens böjda del måste alltid vara vänd mot klippenhetens insida för att klippningen ska bli rätt.

   Note: Om du har kört på något föremål ska du dra åt samtliga muttrar på spindelskivorna till 115–149 Nm.

  Kontrollera och slipa knivarna på klippenheterna

  Ägna särskild uppmärksamhet åt två områden när du kontrollerar och servar klipparkniven: seglet och knivseggen. Både eggar och segel (den uppåtvända delen mittemot eggen) bidrar till en god klippkvalitet. Seglet är viktigt eftersom det lyfter gräset rätt upp och därmed bidrar till en jämn klippning. Seglet slits dock gradvis under arbetet. I takt med att seglet slits försämras klippkvaliteten något, trots att eggarna är vassa. Knivens egg måste vara vass så att gräset klipps snarare än slits av. Om grässpetsarna ser bruna och avslitna ut är det ett tydligt tecken på att eggarna är slöa. Slipa dem i så fall för att åtgärda problemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, höj upp klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för kraftuttagsspaken till AVSTäNGT läge, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Undersök knivseggarna noggrant, i synnerhet där knivens flata och böjda del möts (Figur 130).

   Note: Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Byt ut kniven om den är sliten (Figur 130).

   g004653
  3. Kontrollera samtliga knivseggar och vässa dem om de är slöa eller har fått hack (Figur 131).

   Note: Slipa endast knivseggens översta del och behåll den ursprungliga skärvinkeln för bästa skärpa (Figur 131). Kniven bibehåller balansen om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

   g000276

   Note: Demontera knivarna och slipa dem med en slipmaskin. När du har slipat knivseggarna monterar du kniven med antiskalpbehållaren och knivskruven. Se Demontera och montera klippenhetsknivarna.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Förbereda traktorenheten

  1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa upp alla däck på traktorenheten till mellan 0,82 och 1,03 bar.

  3. Kontrollera alla fästelement och dra åt dem om de är lösa.

  4. Smörj alla smörjnipplar och böjaxlar. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

    Note: Lossa alltid minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut alltid pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningar och batteripoler med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Förbereda motorn

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljekärlet med rätt mängd motorolja.

  4. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget På, starta motorn och låt den gå på tomgång i cirka två minuter.

  5. Vrid om nyckeln i tändningslåset till läget AV.

  6. Tappa noga ur allt bränsle ur bränsletanken, bränsleledningarna och bränslefiltret/vattenseparatorn.

  7. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  8. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  9. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  10. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på vid behov så att maskinen klarar de lägsta temperaturerna under vintern.

  Förbereda en klippenhet

  Om klippenheterna är avskilda från traktorenheten under en längre tid ska en spindelplugg monteras överst i spindlarna för att skydda spindlarna från damm och vatten.

  g036712