Uvod

Ta stroj je kosilnica z rezilnim vretenom s sedežem, ki ga lahko uporabljajo profesionalni in najeti upravljavci za komercialne namene. Primarno je zasnovana za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na ploščici s serijsko številko (če je nameščena).

g259773

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so podrobnejše navedene v ločeni Izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

V skladu s 4442. ali 4443. členom zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v 4442. členu, če ni v ustreznem delujočem stanju oziroma če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi uporabniški priročnik za motor vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) in kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Priročnika za upravljanje.

 • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

 • Ne postavljajte rok ali nog blizu premičnih delov stroja.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

Varnostni simbol

Varnostni simbol (Diagram 2) tako v tem priročniku kot tudi na stroju označuje pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati, da preprečite nesreče.

g000502

Ta znak varnostnega opozorila je nad opozorili, ki opozarjajo na nevarno ravnanje ali okoliščine, sledi pa mu beseda NEVARNOST, OPOZORILO ali SVARILO.

NEVARNOST označuje neposredno nevarnost, ki bo privedla do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

OPOZORILO označuje morebitno nevarnost, ki lahko privede do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

SVARILO označuje neposredno nevarnost, ki bi lahko privedla do lažjih ali zmernih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni še dve drugi besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal136-3702
decal117-3270

Stroji z oznako CE

decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal121-3628
decal136-3717
decal106-9290

Model 03170

decal136-3678

Model 03171

decal136-3679
decal121-3623
decal136-3716

Nastavitve

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Namestitev koles

Deli potrebni za ta postopek:

Sklop prednjih koles2
Sklop zadnjih koles1

Important: Platišče in pnevmatika zadnjega kolesa sta ožja od sprednjih 2 platišč in pnevmatik.

 1. Namestite sklop kolesa na kolesno pesto tako, da je steblo ventila poravnano navzven.

 2. Pritrdite kolo na pesto z maticami in privijte kolesne matice v križnem vzorcu z zateznim momentom od 61 do 88 N m.

 3. Ponovite koraka 1 in 2 za druge sklope koles.

Namestitev volana

Deli potrebni za ta postopek:

Volan1
Pokrov volana1
Velika podložka1
Protimatica1
Vijak1
 1. Potisnite volan na volansko gred (Diagram 3).

  g010834
 2. Potisnite podložko na volansko gred (Diagram 3).

 3. Pritrdite volan na gred (Diagram 3) z varovalno matico in jo privijte z zateznim momentom od 27 do 35 N m.

 4. Namestitev pokrov na volan in ga pritrdite z vijakom (Diagram 3).

Polnjenje in priključitev akumulatorja

Nevarnost

Elektrolit v akumulatorju vsebuje žveplovo kislino, ki je smrtno nevarna pri zaužitju in lahko privede do hudih opeklin.

 • Elektrolita ne smete zaužiti in izogibajte se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nosite zaščitna očala in gumijaste rokavice.

 • Akumulator napolnite na mestu, kjer je stalno na voljo čista voda za izpiranje kože.

 1. Odstranite 2 gumba, s katerima je pokrov akumulatorja pritrjen na stroj, in odstranite pokrov(Diagram 4).

  g336164
 2. Izmerite napetost akumulatorja.

  Note: Če izmerite 12,4 V ali več, je akumulator napolnjen.

 3. Če izmerite 12,3 V ali manj, 4 do 8 ur polnite akumulator s tokom od 3 do 4 A.

  Opozorilo

  Pri polnjenju akumulatorja lahko nastanejo eksplozivni plini.

  • Zagotovite, da v bližini akumulatorja ni virov iskrenja in plamenov.

  • V bližini akumulatorja ne kadite.

 4. Ko je akumulator napolnjen, odklopite polnilnik z električne vtičnice in s priključnih sponk akumulatorja.

 5. Priključite pozitivni (rdeči) kabel na pozitivni (+) priključno sponko akumulatorja in ju pritrdite z uporabo T-vijaka in matice (Diagram 5).

  Note: Prepričajte se, da je pozitivna (+) priključna sponka do konca na priključku in da se kabel tesno prilega na akumulator.

  Important: Kabel ne sme biti v stiku s pokrovom akumulatorja.

 6. Priključite negativen (črni) kabel na negativno (-) priključno sponko akumulatorja in ju pritrdite z uporabo T-vijaka in matice (Diagram 5).

  Opozorilo

  Napačna povezava akumulatorskih kablov lahko poškoduje traktor in kable ter privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

  • Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  g011213

  Important: Če akumulator kdaj odstranite, se prepričajte, da so vijaki objemke akumulatorja nameščeni z glavami vijakov, nameščenimi na spodnji strani, in maticami na zgornji strani. Če so vijaki objemke obrnjeni, lahko ovirajo hidravlične cevi, ko premikate rezalne enote.

 7. Za preprečevanje korozije namažite obe akumulatorski povezavi z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde (št. dela Toro 505-47) ali mehke zaščitne plasti.

 8. Gumijasti čevelj potisnite čez pozitivno povezavo, da preprečite morebiten kratek stik.

 9. Namestite pokrov akumulatorja.

Preverjanje kazalnika naklona

Deli potrebni za ta postopek:

Kazalnik kota (ročni)1
 1. Parkirajte stroj na vodoravni površini.

 2. Preverite, ali je stroj postavljen vodoravno, tako da ročni kazalnik kota (priložen stroju) postavite na prečno tirnico vozila ob rezervoarju za gorivo (Diagram 6).

  g353081
 3. Če kazalnik kota ne kaže 0°, stroj premaknite na mesto, kjer bo ročni kazalnik kota pokazal 0°.

 4. Preverite kazalnik naklona na krmilni cevi stroja (Diagram 7).

  Note: Kazalnik naklona mora pokazati 0°, gledano z upravljavčevega položaja.

  g008873
 5. Če kazalnik naklona ne pokaže 0°, sprostite 2 vijaka in 2 matici, s katerima je kazalnik kota pritrjen na montažni nosilec, prilagodite kazalnik na meritev 0° in ponovno zategnite vijaka ter matici.

Namestitev varnostnega loka

Deli potrebni za ta postopek:

Sklop varnostnega loka1
Vijak z glavo s prirobkom4
Varovalna matica4
Cevna objemka1

Opozorilo

Upravljanje stroja s spremenjenim ali poškodovanim varnostnim lokom vas morda ne bo ustrezno zaščitilo, kar lahko povzroči poškodbe ali smrt pri prevrnitvi.

 • Na stroj ne nameščajte poškodovanega ali spremenjenega varnostnega loka.

 • Zamenjajte poškodovani varnostni lok; popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

 1. Spustite varnostni lok na montažne nosilce vlečne enote in poravnajte luknje za pritrditev. Prepričajte se, da je odzračevalna cev na varnostnem loku na levi strani stroja (Diagram 8).

  g011160
 2. Obe strani varnostnega loka pritrdite na montažne nosilce z 2 vijakoma z glavo s prirobkom in 2 varovalnima maticama (Diagram 8). Privijte pritrdilne elemente z zateznim momentom 81 N m.

 3. Pritrdite gibko odzračevalno cev od cevi za gorivo na odzračevalno cev na varnostnem loku s cevno objemko.

  Pozor

  Zagon motorja z gibko odzračevalno cevjo cevi za gorivo, ki ni povezana z odzračevalno cevjo, povzroči pretok goriva iz cevi, kar poveča nevarnost požara ali eksplozije. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  Pred zagonom motorja priklopite gibko cev odzračevalne cevi na odzračevalno cev za gorivo.

Namestitev sprednjih ročic za dvig

Deli potrebni za ta postopek:

Komplet ročic za dvig (izbirni komplet – naročanje ločeno)1

Priprava na namestitev ročic za dvig

 1. V vsako ročico za dvig vstavite tečaj in poravnajte luknje za pritrditev (Diagram 9).

  g011162
 2. Z 2 vijakoma (5/16 x ⅞") pritrdite tečaja na ročice za dvig.

 3. Zategnite vijaka z zateznim momentom od 37 do 45 N m.

 4. Na sprednji strani stroja odstranite 2 vijaka s prirobkom (½ x 2"), s katerima je člen tečajne gredi pritrjen na tečajne gredi ročice za dvig, in odstranite člen (Diagram 10).

  Note: Zadržite člen tečajne gredi in vijaka s prirobkom.

  g011161

Namestitev ročic za dvig na stroj

 1. Namestite ročice za dvig na tečajne gredi ročice za dvig, kot je prikazano na Diagram 11).

  g346437
 2. Pritrdite člen tečajne gredi na tečajne gredi ročice za dvig (Diagram 11) z dvema vijakoma s prirobkom (½ x 2"), ki ste ju odstranili v Priprava na namestitev ročic za dvig.

 3. Privijte vijaka z zateznim momentom 95 N m.

Namestitev valja za dvig na levo ročico za dvig

Vrsta masti: mast št. 2 na litijevi osnovi

 1. Poravnajte pokrov valja za dvig z luknjami v prirobkih leve ročice za dvig (Diagram 12).

  g346438
 2. Namestite valj na prirobke s pritrdilnim zatičem in 2 obročema (Diagram 12).

 3. Nanesite mast št. 2 na litijevi osnovi na mazalke na ročici za dvig in hidravličnem valju (Diagram 12).

Namestitev valja za dvig na desno ročico za dvig

Vrsta masti: mast št. 2 na litijevi osnovi

 1. Poravnajte prestrezno posodo pod hidravlične priključke valja za dvig (Diagram 13).

  g346441
 2. Pri valju za dvig zrahljajte ravni vrtljivi priključek povratne cevi in 90° vrtljivi priključek dvižne cevi (Diagram 14).

  g346440
 3. Okoli priključkov cevi ovijte krpo.

 4. Počasi premaknite drog valja za dvig, dokler se ne poravna z luknjami na prirobkih desne ročice za dvig (Diagram 15).

  Important: Ko premikate drog valja za dvig, se skozi priključke cevi iztisne nekaj hidravlične tekočine.

  g346439
 5. Namestite drog na prirobke s pritrdilnim zatičem, 2 distančnikoma in 2 obročema (Diagram 15).

 6. Nanesite mast št. 2 na litijevi osnovi na mazalke na ročici za dvig in hidravličnem valju (Diagram 15).

 7. Vrtljive priključke povratnih in dvižnih cevi privijte z zateznim momentom od 37 do 45 N m.

  g346476
 8. Očistite hidravlično tekočino s stroja.

Namestitev nosilnih okvirjev na rezalne enote

Deli potrebni za ta postopek:

Rezalna enota (izbirni del – naročanje ločeno)3

Priprava rezalnih enot

 1. Odstranite rezalne enote iz kartonske embalaže.

 2. Rezalne enote nastavite v skladu s Priročnikom za upravljanje rezalnih enot.

Namestitev nosilnih okvirjev na sprednje rezalne enote

Rezalna enota s členi

Note: Sprednji nosilni okvirji so del dodatnega kompleta ročic za dvig.

 1. Poravnajte luknje na ploščah sprednjega nosilnega okvirja z luknjami na ploščah za pritrditev rezalne enote (Diagram 17).

  g353162
 2. Poravnajte podložko med nosilno ploščo in členom (Diagram 17) ter plošče in distančnik ohlapno pritrdite z nosilnim vijakom (⅜ x 2¼"), podložko in varovalno matico (⅜").

  Note: Če začenjate sestavljati na zadnji strani rezalne enote, uporabite srednjo luknjo plošče.

 3. Ponovite korak 2 še pri ostalih luknjah in členih plošče.

 4. Zategnite varovalne matice s prirobkom z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za drugo sprednjo rezalno enoto in nosilni okvir.

Namestitev rezalne enote in zadnjega nosilnega okvirja

Rezalna enota s členi

Note: Zadnji nosilni okvir je del dodatnega kompleta ročic za dvig.

 1. Poravnajte luknjo na ploščah zadnjega nosilnega okvirja z luknjo na ploščah za pritrditev rezalne enote.

  g353110
 2. Poravnajte podložko med nosilno ploščo in členom (Diagram 18) ter plošče in distančnik ohlapno pritrdite z nosilnim vijakom (⅜ x 2¼"), podložko in varovalno matico (⅜").

  Note: Če začenjate sestavljati na zadnji strani rezalne enote, uporabite srednjo luknjo plošče.

 3. Ponovite korak 2 še pri ostalih luknjah in členih plošče.

 4. Zategnite varovalne matice s prirobkom z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.

Namestitev nosilnih okvirjev na sprednje rezalne enote

Rezalna enota s ploščami za pritrditev

Note: Sprednji nosilni okvirji so del dodatnega kompleta ročic za dvig.

 1. Poravnajte luknje na ploščah sprednjega nosilnega okvirja z luknjami na ploščah za pritrditev rezalne enote (Diagram 19).

  g353163
 2. Poravnajte distančnik med nosilno ploščo in ploščo za pritrditev (Diagram 19) ter plošče in distančnik ohlapno pritrdite z nosilnim vijakom (⅜ x 1¼") in varovalno matico (⅜").

  Note: Če začenjate sestavljati na zadnji strani rezalne enote, uporabite srednje luknje vsake plošče.

 3. Ponovite korak 2 še pri ostalih luknjah plošče.

 4. Zategnite varovalne matice s prirobkom z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za drugo sprednjo rezalno enoto in nosilni okvir.

Namestitev rezalne enote in zadnjega nosilnega okvirja

Rezalna enota s ploščami za pritrditev

Note: Zadnji nosilni okvir je del dodatnega kompleta ročic za dvig.

 1. Poravnajte luknje na ploščah zadnjega nosilnega okvirja z luknjami na ploščah za pritrditev rezalne enote (Diagram 15).

  g353096
 2. Poravnajte distančnik med nosilno ploščo in ploščo za pritrditev (Diagram 16) ter plošče in distančnik ohlapno pritrdite z nosilnim vijakom (⅜ x 1¼") in varovalno matico (⅜").

  Note: Če začenjate sestavljati na zadnji strani rezalne enote, uporabite srednje luknje vsake plošče.

 3. Ponovite korak 2 še pri ostalih luknjah plošče.

 4. Zategnite varovalne matice s prirobkom z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.

Namestitev rezalnih enot

 1. Potisnite potisno podložko na vsak tečaj sprednje ročice za dvig.

 2. Nosilni okvir rezalne enote potisnite na tečaj in ga pritrdite z razcepko (Diagram 21).

  Note: Na zadnji rezalni enoti namestite potisno podložko med zadnji del nosilnega okvirja in razcepko.

  g012016
 3. Namažite vse vrtilne točke ročice za dvig in nosilnega okvirja.

  Important: Prepričajte se, da cevi niso zvite ali prepognjene in da so cevi zadnje rezalne enote napeljane, kot je prikazano na (Diagram 22). Dvignite rezalne enote in jih premaknite v levo (model 03171). Cevi zadnje rezalne enote se ne smejo dotikati nosilca vlečne potezne žice. Po potrebi prilagodite položaj priključkov in/ali cevi.

  g011965
 4. Verigo prekucnika napeljite navzgor skozi režo na koncu vsakega nosilnega okvirja. Verigo prekucnika pritrdite na vrh nosilnega okvirja z vijakom, podložko in varovalno matico (Diagram 23).

  g011218

Namestitev pogonskih motorjev rezalne enote

 1. Rezalne enote namestite pred tečaje ročice za dvig.

 2. Odstranite utež in tesnilni obroč (Diagram 24) z notranjega konca desne rezalne enote.

  g011964
 3. Odstranite čep iz ohišja ležaja na zunanjem koncu desne rezalne enote in namestite uteži in tesnilo.

 4. Odstranite transportni čep z ohišja ležajev na preostalih rezalnih enotah.

 5. Vstavite tesnilni obroč (priložen rezalni enoti) na prirobek pogonskega motorja (Diagram 25).

  g012025
 6. Motor namestite na pogon rezalne enote in ga pritrdite z 2 vijakoma, ki sta priložena rezalni enoti (Diagram 25).

Prilagoditev ročic za dvig

Preverjanje prostora med ročico za dvig in zadnjo rezalno enoto

 1. Zaženite motor.

 2. Dvignite rezalne enote.

 3. Na sprednjih rezalnih enotah izmerite razdaljo med levo ročico za dvig in nosilcem talne plošče ter desno ročico za dvig in nosilcem talne plošče (Diagram 26).

  Note: Pravilna razdalja je 5 do 8 mm. Če razdalja ni v tem območju, prilagodite valj za dvig rezalne enote; glejte Nastavitev prostora ročic za dvig in Prilagoditev omejevalnih vijakov ročice za dvig.

  Important: Premalo prostora pri nosilcu sprednje plošče lahko poškoduje ročice za dvig.

  g353279
 4. Na zadnji rezalni enoti izmerite razdaljo med trakom na vrhu kazalca obrabljenosti zadnje rezalne enote in omejevalnikom odbijača (Diagram 27).

  Note: Pravilna razdalja je 0,51 do 2,54 mm. Če razdalja ni v tem območju, prilagodite valj za dvig rezalne enote; glejte Nastavitev prostora zadnje rezalne enote.

  Important: Premalo prostora pri zadnjem kazalcu obrabljenosti lahko poškoduje rezalno enoto.

  g353278
 5. Zaženite motor, spustite rezalne enote navzdol, zaustavite motor, izvlecite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Nastavitev prostora ročic za dvig

 1. Na vsaki strani stroja odvijte protimatice in odvijte omejevalne vijake ročice za dvig (Diagram 28).

  g353221
 2. Odvijte protimatice na drogu valja za dvig (Diagram 29).

  g008878
 3. Odstranite zatič s konca droga in obrnite sornik.

 4. Namestite zatič in preverite, koliko je prostora.

 5. Po potrebi ponovite korake od 1 do 4.

 6. Zaženite motor, dvignite rezalne enote, zaustavite motor, izvlecite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

 7. Izmerite razdaljo med levimi in desnimi ročicami za dvig ter nosilci talne plošče.

  Note: Pravilna razdalja je 0,51 do 2,54 mm.

 8. Po potrebi ponovite korake od 3 do 7.

 9. Privijte varovalno matico sornika.

 10. Ponovite korake od 2 do 9 še na drugi strani stroja, nato izvedite postopek Prilagoditev omejevalnih vijakov ročice za dvig.

Prilagoditev omejevalnih vijakov ročice za dvig

Important: Premalo prostora pri omejevalnih vijakih lahko poškoduje ročice za dvig.

Note: Če zadnja ročica za dvig med prevozom ropota, zmanjšajte prostor.

 1. Zaženite motor, dvignite rezalne enote, zaustavite motor, izvlecite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

 2. Prilagodite omejevalni vijak, dokler ne izmerite od 0,13 do 1,02 mm med omejevalnim vijakom in ploščo ročice za dvig.

  g353280
 3. Ponovite korak 2 pri omejevalnem vijaku druge ročice za dvig.

 4. Zaženite motor, spustite rezalne enote navzdol, zaustavite motor, izvlecite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Nastavitev prostora zadnje rezalne enote

 1. Odvijte protimatico od valja za dvig (Diagram 31).

  g008880
 2. S kleščami in krpo primite drog valja blizu matice in zavrtite drog.

  Note: Skrajšanje droga zmanjša prostor med trakom in omejevalnikom odbijača.

 3. Zaženite motor.

 4. Dvignite rezalne enote in izmerite razdaljo med trakom na vrhu kazalca obrabljenosti zadnje rezalne enote in omejevalnikom odbijača.

  Pravilna razdalja je 0,51 do 2,54 mm.

 5. Po potrebi ponovite korake od 1 do 4.

 6. Spustite rezalne enote navzdol, zaustavite motor, izvlecite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

 7. Zategnite varovalno matico.

Prilagoditev zračnega tlaka v pnevmatikah

Prilagodite zračni tlak v pnevmatikah na vsaki od pnevmatik; glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

Note: Pnevmatike so pri dobavi prenapihnjene.

Namestitev zapaha pokrova motorja

Stroji z oznako CE

Deli potrebni za ta postopek:

Zatični kotnik1
Kovica2
Podložka1
Vijak (¼ × 2")1
Varovalna matica (¼")1
 1. Odpnite zapah pokrova z zatičnega kotnika pokrova.

 2. Odstranite kovici (2), s katerima je zatični kotnik pokrova pritrjen na pokrov (Diagram 32). Odstranite zatični kotnik pokrova s pokrova.

  g012628
 3. Med poravnavo lukenj za pritrditev namestite zatični kotnik CE in zatični kotnika pokrova na pokrov motorja. Zatični kotnik mora biti na pokrovu motorja (Diagram 33). Ne odstranjujte sklopa vijaka in matice z ročice zatičnega kotnika.

  g012629
 4. Poravnajte podložke z luknjami na notranji strani pokrova.

 5. Zakovičite nosilce in podložke na pokrov (Diagram 33).

 6. Pripnite zatič na zatični kotnik pokrova (Diagram 34).

  g354465
 7. Privijte vijak v drugo ročico zatičnega kotnika pokrova, da zaklenete zatič v položaj (Diagram 35).

  Note: Privijte matico in vijak, dokler se vijak ne premika več naprej in nazaj v zatičnem kotniku CE.

  g350021

Namestitev izpušnega ščitnika motorja

Stroji z oznako CE

Deli potrebni za ta postopek:

Izpušni ščitnik1
Samorezni vijak4
 1. Namestite izpušni ščitnik okoli dušilnika in pri tem poravnajte luknje za namestitev z luknjami v okvirju (Diagram 36).

  g008875
 2. S 4 samoreznimi vijaki (Diagram 36) pritrdite izpušni ščitnik na okvir.

Namestitev nalepk CE

Stroji z oznako CE

Deli potrebni za ta postopek:

Nalepka z letom proizvodnje1
Nalepka CE1
Nalepka za nevarnost nagibanja (121-3598)1

Namestitev nalepke z letom proizvodnje in nalepke CE

 1. Levi okvir v bližini ploščice z oznako modela/serijsko številko obrišite z alkoholom in pustite, da se okvir posuši (Diagram 37).

  g352028
 2. Odstranite zadnjo plast nalepke in nalepite nalepko z letom proizvodnje na okvir blizu ploščice s serijsko številko, kot je prikazano na Diagram 37.

 3. Levi okvir v bližini zaklepa pokrova obrišite z alkoholom in pustite, da se okvir posuši (Diagram 38).

  g352025
 4. Odstranite zadnjo plast in namestite nalepko CE na okvir, kot je prikazano na Diagram 38.

Namestitev nalepke za nevarnost nagibanja CE

 1. Nalepko za nevarnost nagibanja na kazalniku naklona obrišite z alkoholom in pustite, da se nalepka posuši (Diagram 39).

  g353161
 2. Odstranite zadnjo plast nalepke in nanesite nalepko za nevarnost nagibanja CE na nalepko za nevarnost nagibanja na kazalniku naklona (Diagram 39).

Namestitev kompleta valja prekucnika (dodatna oprema)

Deli potrebni za ta postopek:

Komplet valja prekucnika (ni priložen)1

Pri rezanju na višjih nastavitvah višine namestite komplet valja prekucnika.

 1. Dvignite rezalne enote do konca.

 2. Poiščite nosilec okvirja nad osrednjo rezalno enoto (Diagram 40).

 3. Med pritiskanjem na sprednji valj osrednje rezalne enote določite, katere luknje na nosilcu prekucnika so poravnane z luknjami na okvirju, da dosežete enak stik valja, ko je nosilec prekucnika nameščen (Diagram 40).

  g016925
 4. Spustite rezalne enote in namestite nosilec prekucnika na okvir z 2 nosilnima vijakoma in 2 maticama, ki so priloženi kompletu (Diagram 40).

Pregled izdelka

g365312
g353291

Stopalke za vožnjo

Pritisnite stopalko za vožnjo naprej (Diagram 42), da se premaknete naprej. Pritisnite stopalko za vožnjo nazaj (Diagram 42), da se premaknete nazaj ali za pomoč pri ustavljanju med vožnjo naprej. Prav tako pustite, da se stopalka premakne ali jo premaknite v NEVTRALEN položaj, da zaustavite stroj.

Stikalo za košnjo/prevoz

S peto premaknite stikalo za košnjo/prevoz (Diagram 42) levo v položaj za PREVOZ ali desno v položaj za KOšNJO.

 • Rezalne enote delujejo samo, ko je stikalo za košnjo/prevoz v položaju za KOšNJO.

 • Rezalne enote se ne spustijo, ko je stikalo za košnjo/prevoz v položaju za PREVOZ.

Ročica za nastavitev nagiba volana

Povlecite ročico za nastavitev nagiba volana (Diagram 42) nazaj, da nagnete volan v želeni položaj. Nato potisnite ročico naprej, da ga pritrdite v položaj.

Reža kazalnika

Reža na ploščadi za upravljavca (Diagram 42) označuje, kdaj so rezalne enote v sredinskem položaju.

Kazalnik naklona

Kazalnik naklona (Diagram 42) označuje kot pobočja, na katerem se nahaja stroj, v stopinjah.

Nadzorna konzola

g353346

Ročica menjalnika rezalne enote – dvig/spust

 • Za spuščanje rezalnih enot do tal potisnite ročico menjalnika rezalne enote naprej v položaj SPUščANJA (Diagram 43).

  Note: Rezalne enote se ne spuščajo, če motor ne deluje. Ni vam treba držati ročice v sprednjem položaju, medtem ko se rezalne enote spuščajo.

 • Za dviganje rezalnih enot povlecite ročico menjalnika nazaj v položaj DVIGANJA.

  Note: Vretena ne tečejo, dokler so rezalne enote dvignjene.

Ročica menjalnika rezalne enote – stranski pomik

Model 03171

Ročico premaknite v desno ali levo, da premaknete rezalne enote v isto smer. Rezalne enote pomikajte na stran samo, ko so dvignjene ali če so na tleh in se stroj premika.

Nevarnost

S pomikanjem rezalnih enot na stran pri vožnji navzdol se zmanjša stabilnost stroja. To lahko povzroči prevrnitev, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

Ko ste na pobočju, rezalne enote pomikajte na stran med vožnjo navzgor.

Pogonsko stikalo rezalne enote

Pogonsko stikalo rezalne enote (Diagram 43) ima dva položaja: VKLOP in IZKLOP. Preklopno stikalo upravlja elektromagnetni ventil na ventilskem otoku za pogon rezalnih enot.

Opozorilna lučka za tlak olja

Opozorilna lučka za tlak olja (Diagram 43) zasveti, ko tlak motornega olja pade pod varno raven.

Opozorilna lučka za temperaturo hladilne tekočine motorja

Opozorilna lučka za temperaturo (Diagram 43) sveti, če je temperatura hladilne tekočine motorja visoka. Pri tej temperaturi se rezalne enote izklopijo. Če se temperatura hladilne tekočine dvigne še za 5,5 °C, se motor izklopi, da se prepreči nadaljnja škoda.

Merilnik delovnih ur

Merilnik delovnih ur (Diagram 43) prikazuje skupno število ur delovanja stroja. Merilnik delovnih ur začne delovati vsakič, ko je stikalo na ključ vklopljeno.

Indikator za žarilno svečko

Indikator za žarilno svečko (Diagram 43) se prižge, ko se žarilne svečke napajajo.

Ročica za plin

Ročico za plin (Diagram 43) premaknite naprej, da povečate število vrtljajev motorja, in nazaj, da zmanjšate število vrtljajev motorja.

Lučka alternatorja

Lučka alternatorja (Diagram 43) se izklopi, ko motor deluje. Če lučka alternatorja sveti med delovanjem motorja, preverite polnilni sistem in ga po potrebi popravite.

Stikalo vžiga

Za zagon motorja in luči uporabite stikalo za vžig (Diagram 43). Stikalo za vžig ima 3 položaje:

 • Položaj IZKLOP izklopi motor.

 • Položaj ZAGON/PREDGRETJE omogoča vklop motorja in predgretje glave motorja.

 • Položaj START napaja zaganjalnik.

Note: Ko je ključ v položaju za ZAGON/PREDGRETJE, se vklopi žarilna svečka in zasveti indikatorska lučka za približno 7 sekund.

Zaklep ročice za dvig

Zaklep ročice za dvig (Diagram 43) premaknite nazaj, da preprečite padec rezalnih enot.

Parkirna zavora

Ko je motor ugasnjen, vklopite parkirno zavoro (Diagram 43), da preprečite nenamerni premik stroja. Za vklop parkirne zavore povlecite ročico navzgor; za izklop zavore potisnite ročico navzdol.

Note: Če pritisnete stopalko za vožnjo, ko je parkirna zavora vklopljena, se bo motor ugasnil.

Razdelilnik kosilnice

Razdelilnik kosilnice se nahaja pod pokrovom nadzorne konzole (Diagram 44).

g353378

Gumb za hitrost vretena

Z gumbom za hitrost vretena razdelilnika kosilnice nastavite hitrost (hitrost vretena) rezalnih enot (Diagram 44).

 • Gumb za hitrost vretena obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da povečate hitrost vretena.

 • Obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da zmanjšate hitrost vretena.

Glejte Hitrost rezanja (hitrost vretena) in Prilagoditev hitrosti vretena za informacije o nastavitvi krmiljenja hitrosti vretena.

Ročica za brušenje

Ročica za brušenje za nadzor smeri, v kateri se rezalne enote vrtijo med košnjo ali ko brusite vretena in nože (Diagram 44).

 • Med košnjo zavrtite ročico za brušenje v položaj F.

 • Pri brušenju rezalnih enot zavrtite ročico v položaj R.

Important: Med vrtenjem vreten ne spreminjajte položaja ročice za brušenje.

Merilnik goriva

Merilnik goriva (Diagram 45) beleži količino goriva v rezervoarju.

g353382

Ročica za nastavitev sedeža

Premaknite ročico (Diagram 45) na strani sedeža navzven, potisnite sedež v želeni položaj in sprostite ročico, da sedež zaklenete v položaj.

Note: Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Transportna širina203 cm pri širini reza 183 cm234 cm pri širini reza 216 cm
Širina reza183 cm ali 216 cm
Dolžina248 cm
Višina193 cm z varnostnim lokom (ROPS)
Neto teža*844 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo28 l
Hitrost na tlehKošnja: od 0 do 10 km/h; prevoz: od 0 do 14 km/h. Vzvratna vožnja: od 0 do 6 km/h
* Z rezalnimi enotami in tekočinami

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnost pred upravljanjem

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Izklopite in spustite rezalne enote.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Pred košenjem vedno preglejte stroj in se prepričajte, da so rezalne enote v dobrem stanju.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

 • Ta izdelek ustvarja elektromagnetno polje. Če nosite vsadljiv elektronski medicinski pripomoček, se pred uporabo tega izdelka posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

Specifikacija goriva

Uporabite le čisto, sveže dizelsko gorivo z ultra nizko (< 15 ppm) ali nizko (< 1000 ppm) vsebnostjo žvepla. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da zagotovite svežost goriva.

Important: Če uporabljate dizelsko gorivo z visoko vsebnostjo žvepla (vsebnost žvepla od 0,50 % (5000 ppm) do 1,0 % (10000 ppm), vsakih 75 ur zamenjajte motorno olje in oljni filter.

Uporabite poletno dizelsko gorivo (št. 2-D) pri temperaturah nad –7 °C in zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali mešanico goriv št. 1-D/2-D) pod to temperaturo. Uporaba zimskega goriva pri nižjih temperaturah omogoča nižje plamenišče in ima boljše karakteristike pri mrzlem pretoku, kar olajša zagon in zmanjša verjetnost zamašitve filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad –7 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in poveča moč v primerjavi z zimskim gorivom.

Biodizel

Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B20 (20 % biodizla, 80 % naftnega dizla). Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z nizko ali ultra nizko vsebnostjo žvepla. Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Delež biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN14214.

 • Sestava mešanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN590.

 • Biodizelske mešanice lahko poškodujejo lakirane površine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

 • Nadzorujte stanje tesnil, gibkih cevi in tesnilk, ki so v stiku z gorivom, ker se lahko sčasoma izrabijo.

 • Po prehodu na biodizelsko mešanico goriva je lahko filter za gorivo nekaj časa zamašen.

 • Za dodatne informacije glede biodizelske mešanice goriva se obrnite na distributerja.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

Prostornina rezervoarja za gorivo: približno 28 l

 1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Očistite območje okoli pokrovčka rezervoarja za gorivo (Diagram 46).

  g191214
 3. Odstranite pokrovček rezervoarja za gorivo.

 4. Rezervoar napolnite do spodnjega dela nastavka za dolivanje.

  Note: Rezervoar za gorivo ne sme biti prenapolnjen.

 5. Namestite pokrovček.

 6. Pobrišite razlito gorivo.

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so varnostni pasovi obrabljeni, prerezani ali poškodovani. Če kateri koli del ne deluje pravilno, zamenjajte varnostni pas.
 • Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v .

  Preverjanje zapornega sistema

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zaporni sistem.
 • Pozor

  Če so varnostna zaporna stikala odklopljena ali poškodovana, lahko stroj začne delovati nepričakovano, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Ne posegajte v zaporna stikala.

  • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred začetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa poškodovana stikala.

  Important: Če naprava ne izvede preverjanja zapornega sistema, se obrnite na pooblaščenega distributerja strojev Toro.

  Priprava stroja

  1. Stroj počasi zapeljite na odprto območje.

  2. Spustite rezalne enote, ugasnite motor in vklopite parkirno zavoro.

  Preverjanje zapornega sistema stopalke za vožnjo pri zagonu

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  4. Pritisnite stopalko za vožnjo.

  5. Zavrtite ključ v položaj ZAGON.

   Note: Zaganjalnik ne sme zagnati motorja, ko je pritisnjena stopalka za vožnjo.

  Preverjanje zapornega sistema pogonskega stikala rezalne enote pri zagonu

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj VKLOP.

  4. Vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo.

  5. Zavrtite ključ v položaj ZAGON.

   Note: Zaganjalnik ne sme zagnati motorja, ko je pogonsko stikalo rezalne enote v položaju VKLOP.

  Preverjanje zapornega sistema parkirne zapore in zaskoka sedeža

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  4. Vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo.

  5. Zaženite motor.

  6. Izklopite parkirno zavoro.

  7. Vstanite z upravljavčevega sedeža.

   Note: Motor se mora izklopiti, če niste na upravljavčevem sedežu in je parkirna zavora izklopljena.

  Preverjanje zapornega sistema parkirne zavore in stopalke za vožnjo

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  4. Vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo.

  5. Zaženite motor.

  6. Pritisnite stopalko za vožnjo.

   Note: Motor se mora izklopiti, če je parkirna zavora VKLOPLJENA in je pritisnjena stopalka za vožnjo.

  Preverjanje zapornega sistema sedeža in stopalke za vožnjo

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  4. Vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo.

  5. Zaženite motor.

  6. Izklopite parkirno zavoro.

  7. Vstanite z upravljavčevega sedeža.

  8. Pritisnite stopalko za vožnjo.

   Note: Motor se mora izklopiti v 1 sekundi, če niste na upravljavčevem sedežu in pritisnete stopalko za vožnjo.

  Med uporabo

  Varnost med upravljanjem

  Splošna varnost

  • Lastnik/upravljavec je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali premoženjsko škodo.

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

  • Pred zagonom motorja zagotovite, da so vsi krmilniki za nadzor vožnje v nevtralnem položaju, da je parkirna zavora vklopljena in da ste pravilno nameščeni na upravljavčevem položaju.

  • Ne prevažajte potnikov ter drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

  • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

  • Izogibajte se košnji na mokri travi. Slabši oprijem lahko povzroči zdrs stroja.

  • Roke in noge ne smejo biti v bližini rezalnih enot.

  • Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepričate, da imate prosto pot.

  • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo vaš pogled.

  • Ko ne kosite, ustavite rezalne enote.

  • Pri zavijanju in prečkanju cest in pločnikov s strojem upočasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeležencem v prometu.

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Delujoče kosilnice ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  • Tempomat (če je prisoten) uporabljajte le, če lahko stroj upravljate na odprtem, ravnem območju brez ovir, kjer se lahko stroj nemoteno premika s stalno hitrostjo.

  Varnost pri uporabi varnostnega loka (ROPS)

  • Nobenega dela varnostnega loka (ROPS) ne smete odstraniti s stroja.

  • Zagotovite, da bo varnostni pas pripet in da ga lahko hitro odpnete v nujnih primerih.

  • Vedno morate biti pripeti z varnostnim pasom.

  • Preverite, ali so nad vami ovire in preprečite trk z njimi.

  • Varnostni lok (ROPS) ohranjajte v dobrem stanju tako, da ga redno pregledujete za poškodbe in preverite, ali so pritrdilni elementi dobro zategnjeni.

  • Vse poškodovane dele varnostnega loka (ROPS) nemudoma zamenjajte. Popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Pobočja so najpogostejši dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Sami odgovarjate za varno uporabo na pobočjih. Upravljanje stroja na strminah zahteva dodatno previdnost.

  • Ocenite, ali so razmere na pobočju varne za uporabo stroja, obvezno si oglejte teren. Med pregledom se zanašajte na zdravo pamet in dobro presojo.

  • Za upravljanje stroja na pobočjih preberite spodaj navedena navodila za uporabo stroja na pobočjih. Pred uporabo stroja ocenite razmere na pobočju, da se odločite, ali lahko v danem trenutku in razmerah stroj uporabljate na tem pobočju. Če se teren spremeni, se lahko spremeni tudi upravljanje stroja na klancu.

   • Izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obračanju stroja na pobočjih. Pazite, da ne boste preveč sunkovito spreminjali hitrosti ali smeri. Zavijajte počasi in postopoma.

   • Stroja ne uporabljajte pri pogojih, ki lahko bistveno vplivajo na oprijem koles, krmiljenje ali stabilnost stroja.

   • Odstranite ali označite ovire, kot so jarki, kolesnice, grbine, skale in druge skrite nevarnosti. Visoka trava lahko zakrije ovire. Neraven teren lahko povzroči prevrnitev stroja.

   • Upoštevajte, da ima lahko stroj na mokri travi, pobočju ali vožnji navzdol po klancu slabši oprijem koles.

   • Pri uporabi stroja v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vodnih teles in drugih nevarnosti bodite izredno previdni. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre kolo prek roba ali če se rob vdre. Med strojem in nevarnimi deli ohranjajte varnostno območje.

   • Ob vznožju pobočja si oglejte morebitne nevarnosti. Če je teren prenevaren, ga pokosite s samohodno kosilnico.

   • Če je možno, naj bodo med uporabo stroja na pobočjih rezalne enote spuščene na tla. Dvig kosilnih enot med upravljanjem na klancih lahko povzroči nestabilnost stroja.

  Ta 3-segmentna kosilnica ima edinstven pogonski sistem za vrhunski oprijem na klancih. Kolo za navzgor ne izgublja nadzora in ne omejuje oprijema kot pri običajnih 3-segmentnih kosilnicah. Če stroj upravljate na klancu, ki je prestrm, bo prej kot do izgube oprijema prišlo do prevrnitve.

  • Če je mogoče, raje kosite po klancu navzgor in navzdol kot pa vzdolž klanca.

  • Na pobočjih premaknite rezalne enote navkreber (če so nameščene).

  • Če pnevmatike izgubijo oprijem, odklopite rezila in se počasi premikajte naravnost po klancu navzdol.

  • Če se morate obrniti, počasi in postopoma obrnite navzdol, če je mogoče.

  Zagon motorja

  Note: V naslednjih situacijah boste morda morali odzračiti sistem za gorivo; glejte Odzračevanje sistema za gorivo:.

  • Gre za začetni zagon novega motorja.

  • Motor se ugasne zaradi pomakanja goriva.

  • Izvedli ste vzdrževanje komponent sistema za gorivo, kot je na primer zamenjava filtra za gorivo.

  1. Prepričajte se, da je parkirna zavora vklopljena in da je stikalo vretena v položaju IZKLOP.

  2. Odstranite nogo s stopalke za vožnjo in se prepričajte, da je stopalka v NEVTRALNEM položaju.

  3. Premaknite ročico plina v položaj polovičnega plina.

  4. Vstavite ključ v stikalo in ga zavrtite v položaj VKLOP/PREDGRETJE, dokler indikatorska lučka za žarilno svečko ne ugasne (približno 7 sekund), nato pa ključ zavrtite v položaj ZAGON, da vklopite zaganjalnik. Ko se motor zažene, spustite ključ.

   Note: Ključ se samodejno premakne v položaj VKLOP/KONTAKT.

   Important: Da preprečite pregrevanje zaganjalnika, ga ne zaganjajte dlje kot 15 sekund. Po 10 sekundah neprekinjenega zaganjanja počakajte 60 sekund, preden ponovno vklopite zaganjalnik.

  5. Pri prvem zagonu motorja ali obnovi motorja upravljajte stroj naprej in nazaj za 1 do 2 minuti. Prav tako preizkusite delovanje ročice za dvig in pogonsko stikalo rezalne enote, da se prepričate, da vsi deli delujejo pravilno.

   Note: Zavrtite volan v levo in desno, da preverite odziv krmiljenja, nato ugasnite motor in preverite za puščanje olja, zrahljane dele in za druge okvare.

   Pozor

   Pri preverjanju za puščanje olje, zrahljane dele in druge okvare lahko pride do poškodb.

   Ugasnite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden začnete preverjanje za puščanje olja, zrahljane dele in druge okvare.

  Ugašanje motorja

  1. Premaknite ročico za plin v položaj PROSTI TEK.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  4. Spustite rezalne enote.

  5. Ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  Rezanje trave s strojem

  1. Premaknite stroj na mesto dela in poravnajte stroj izven območja rezanja za prvi prehod za rezanje.

  2. Prepričajte se, da je pogonsko stikalo rezalne enote povlečeno navzgor (položaj IZKLOP); Pogonsko stikalo rezalne enote.

  3. Premaknite ročico za plin v položaj za HITRO delovanje; glejte Ročica za plin.

  4. Z ročico menjalnika rezalne enote spustite rezalne enote na tla; glejte Ročica menjalnika rezalne enote – dvig/spust.

  5. Pritisnite pogonsko stikalo rezalne enote, da pripravite rezalne enote za delovanje (položaj VKLOP).

  6. Z ročico menjalnika rezalne enote dvignite rezalne enote s tal.

  7. Stroj začnite premikati proti območju rezanja in spuščati rezalne enote.

   Note: Rezalne enote delujejo.

  8. Preden dosežete mesto obračanja, povlecite ročico menjalnika rezalne enote nazaj samo za toliko časa, da dvignete rezalne enote, in sprostite ročico.

   Important: Med obračanjem ročice menjalnika rezalne enote ne držite nazaj.

  9. Izvedite zavoj v obliki zanke, da se hitro poravnate za naslednji prehod.

  Stransko premikanje rezalnih enot

  Model 03171
  1. Z ročico menjalnika rezalne enote dvignite rezalne enote s tal; glejte Ročica menjalnika rezalne enote – dvig/spust.

  2. Premaknite ročico menjalnika rezalne enote v levo ali desno, da premaknete rezalne enote v levo ali desno (Diagram 47).

   g373825
  3. Z ročico menjalnika rezalne enote spustite rezalne enote na tla; glejte Ročica menjalnika rezalne enote – dvig/spust.

  Vožnja stroja v načinu prevoza

  1. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  2. Dvignite rezalne enote v položaj za prevoz.

  3. Premaknite stikalo za košnjo/prevoz levo v položaj za PREVOZ.

   g352480

  Important: Pri vožnji med objekti bodite previdni, da ne poškodujete stroja ali rezalnih enot. Pri upravljanju stroja na pobočju bodite še posebej previdni. Vozite počasi in se izogibajte ostrim zavojem na pobočjih, da preprečite prevrnitev.

  Note: Rezalnih enot med upravljanjem stroja ne morete spustiti.

  Hitrost rezanja (hitrost vretena)

  Za doseganje dosledne, visoke kakovosti košnje in enotnega videza po košnji je pomembno, da se hitrost vretena ujema z višino košnje.

  Important: Če je hitrost vretena prenizka, boste morda opazili vidne znake rezanja. Če je hitrost vretena previsoka, ima lahko porezana trava neenakomeren videz.

  Tabela za izbiro hitrosti vretena

   Vreteno s 5 reziliVreteno z 8 reziliVreteno z 11 rezili
  Višina košnje8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
  63,5 mm 333*3*
  60,3 mm 343*3*
  57,2 mm 343*3*
  54,0 mm 343*3*
  50,8 mm 343*3*
  47,6 mm 453*3*
  44,5 mm 453*3*
  41,3 mm 563*3*
  38,1 mm 5734
  34,9 mm 5834
  31,8 mm 6944
  28,8 mm 89*45
  25 mm 99*56
  22,2 mm 9*9*57
  19,1 mm 9*9*7967
  15,9 mm 9*9*99*77
  12,7 mm 9*9*99*88
  9,5 mm 9*9*99*99

  * Toro ne priporoča te višine in/ali hitrosti košnje.

  Note: Višja kot je številka, višja je hitrost.

  Prilagoditev hitrosti vretena

  1. Preverite nastavitev višine košnje na rezalnih enotah. Uporabite stolpec v tabeli za izbiro hitrosti vretena, v katerem je navedeno vreteno s 5 rezili, 8 rezili ali 11 rezili, in poiščite navedbo višine košnje, ki je najbližje dejanski nastavitvi višine košnje. V tabeli poiščite številko hitrosti vretena, ki ustreza tej višini košnje.

  2. Dvignite pokrov s krmilnega vzvoda (Diagram 49).

   g336520
  3. Gumb za nastavitev hitrosti vretena (Diagram 50) obrnite na številko hitrosti vretena, ki je določena v koraku 1.

   g011168
  4. Namestite pokrov na krmilni vzvod.

  5. Stroj upravljajte nekaj dni, nato pa preverite rez, da zagotovite kakovost reza. Gumb za hitrost vretena lahko nastavite na 1 položaj na kateri koli strani številke hitrosti vretena, ki je navedena na seznamu, da se upoštevajo razlike v stanju trave, porezani dolžini trave in osebne nastavitve.

  Odzračevanje sistema za gorivo

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  2. Prepričajte se, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice.

  3. Sprostite in dvignite pokrov motornega prostora.

  4. Odprite vijak za odzračevanje na črpalki za vbrizgavanje goriva (Diagram 51).

   g008891
  5. Obrnite ključ v stikalu na ključ v položaj VKLOP.

   Električna črpalka za gorivo začne delovati in potiska zrak ven okoli odzračevalnega vijaka.

   Note: Ključ mora ostati v položaju VKLOP, dokler okoli vijaka ne priteče neprekinjen pretok goriva.

  6. Zategnite vijak in obrnite kontaktni ključ v položaj IZKLOP.

  Note: Po izvedbi zgoraj navedenega postopka bi se moral motor zagnati. Če pa se motor ne zažene, je zrak verjetno ujet med črpalko za vbrizgavanje goriva in vbrizgalnimi šobami; glejte Odzračevanje vbrizgalnih šob.

  Delovni namigi

  Tehnike košnje

  • Za začetek košnje vklopite rezalne enote in se počasi približujte območju košnje. Ko so sprednje rezalne enote nad območjem košnje, spustite rezalne enote.

  • Da bi dosegli profesionalni ravni rez in pasove, ki so ponekod zaželeni, poiščite drevo ali drug objekt na razdalji in vozite naravnost proti njemu.

  • Takoj, ko sprednje rezalne enote dosežejo rob območja košnje, dvignite rezalne enote in izvedite obrat v obliki zanke, da se hitro poravnate za naslednji prehod.

  • Za enostavno košnjo okrog peščenih ovir, ribnikov ali drugih obrisov, uporabite enoto Sidewinder in premaknite krmilno ročico levo ali desno, odvisno od vrste košnje. Rezalne enote lahko tudi premaknete na sledenje pnevmatikam.

  • Rezalne enote običajno mečejo travo na sprednji ali zadnji del stroja. Sprednji izmet pokošene trave pri košnji manjših količin trave zagotavlja boljši videz po košnji. Za sprednji izmet trave preprosto zaprite zadnji ščitnik na rezalnih enotah.

  Pozor

  Da preprečite telesne poškodbe ali poškodbe stroja, ne odpirajte ali zapirajte ščitnikov rezalne enote med delovanjem motorja.

  Zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden odpirate ali zapirate ščitnike rezalne enote.

  • Pri košnji večjih količin trave namestite ščitnike tik pod vodoravno ravnino. Ščitnikov ne odpirajte preveč, sicer se lahko na okvirju, za rešetko hladilnika in v območju motorja nabira odpadna porezana trava.

  • Rezalne enote so opremljene tudi z utežmi za uravnoteženje na koncu, kjer ni motorja, kar omogoča enakomerno košnjo. Uteži lahko dodate ali odstranite, če se na vaši travnati površini pojavi neujemanje.

  Po uporabi

  Varnost po upravljanju

  Splošna varnost

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Izklopite in spustite rezalne enote.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Da bi preprečili požar, poskrbite, da se na rezalnih enotah, pogonih, glušnikih, hladilnih delih in v motornem prostoru ne nabirajo trava in smeti. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Kadar koli prevažate stroj oziroma ga ne uporabljate, odklopite pogon priključkov.

  • Varnostni pas vzdržujte in po potrebi očistite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Po košnji

  Operite stroj in ga namažite; glejte Pranje stroja in Mazanje ležajev in puš.

  Vleka stroja

  V nujnih primerih lahko stroj vlečete na kratko razdaljo, vendar Toro tega ne priporoča kot standardni postopek.

  Important: Stroja ne vlecite pri hitrostih, višjih od 3 do 4 km/h, ker se lahko poškoduje pogonski sistem. Če morate stroj premakniti na daljše razdalje, za prevoz uporabite tovornjak ali prikolico.

  1. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  2. V bližini desnega zapaha pokrova zavrtite ročaj ventila obtočnega voda na črpalki (Diagram 52) in zavrtite ventil za 90°.

   g352601
  3. Zaprite in zapahnite pokrov.

  4. Vlečno vozilo priklopite na stroj na privezovalnih nastavkih; glejte Prepoznavanje privezovalnih nastavkov.

  5. Sedite na upravljavčev sedež in po potrebi uporabite parkirno zavoro za nadzor stroja med vleko.

   Important: Motorja ne zaženite, ko je obvodni ventil odprt.

  6. Pred zagonom motorja zaprite ventil obtočnega voda tako, da ga zavrtite za 90° (za 1/4 obrata).

  Prepoznavanje privezovalnih nastavkov

  g336541

  Prevoz stroja

  • Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak uporabljajte klančine polne širine.

  • Stroj varno privežite.

  Vzdrževanje

  Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

  Note: Brezplačni izvod sheme električne ali hidravlične napeljave lahko prenesete na naslovu www.Toro.com, kjer lahko poiščite svoj stroj z uporabo povezave Priročniki na domači strani.

  Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte Priročnik za upravljanje za lastnike motorja in za rezalno enoto.

  Varnost pri vzdrževanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Nosite ustrezna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami ter zaščitno in protizdrsno obutvijo. Rok, stopal, oblačil in nakita ne približujte premikajočim se delom.

  • Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.

  • Če je mogoče, ne opravljajte vzdrževanja, medtem ko motor teče. Ne približujte se delom, ki se premikajo.

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Če delate pod strojem, ga podprite z dvižnimi stojali.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni.

  • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju in poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti.

  • Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

  • Zaradi zagotavljanja varnega in optimalnega delovanja stroja uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro. Uporaba nadomestnih delov drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice.
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte olje in filter olja.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so varnostni pasovi obrabljeni, prerezani ali poškodovani. Če kateri koli del ne deluje pravilno, zamenjajte varnostni pas.
 • Preverite zaporni sistem.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Izpraznite izločevalnik vode.
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Preverite raven hladilne tekočine motorja.
 • Očistite hladilnik in hladilnik motornega olja.
 • Preverite hidravlične vode in cevi.
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Preverite nastavitev stika med vretenom in nožem.
 • Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita(če je stroj shranjen, preverite vsakih 30 dni).
 • Vsakih 50 ur
 • Namažite vse ležaje in puše.(v prašnih in umazanih pogojih namažite vse ležaje in puše vsak dan).
 • Vsakih 100 ur
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Vsakih 150 ur
 • Zamenjajte olje in filter olja.
 • Vsakih 200 ur
 • Servisiranje zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Zategnite kolesne matice.
 • Preverite prilagoditev parkirne zavore.
 • Vsakih 400 ur
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
 • Zamenjajte posodo filtra za gorivo.
 • Vsakih 500 ur
 • Namažite ležaje na zadnji osi.
 • Vsakih 800 ur
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Izpraznite in izperite hladilni sistem (stroj odpeljite pooblaščenemu servisnemu zastopniku ali distributerju ali glejte Servisni priročnik).
 • Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrževanje

  To stran lahko kopirate za redno uporabo.

  Postavka vzdrževalnega pregledaZa teden:
  Pon.Tor.Sre.Čet.Pet.Sob.Ned.
  Preverite delovanje varnostnih zapor.       
  Preverite delovanje zavor.       
  Preverite raven goriva.       
  Preverite raven motornega olja.       
  Preverite raven tekočine v hladilnem sistemu.       
  Izpraznite ločevalnik vode/goriva.       
  Preverite zračni filter, protiprašno posodo in odzračevalni ventil.       
  Preverite za nenavadne zvoke motorja.1       
  Preverite hladilnik in mrežo za tujke.       
  Preverite za nenavadne zvoke med delovanjem.       
  Preverite raven olja v hidravličnem sistemu.       
  Preverite hidravlične cevi za poškodbe.       
  Preverite za puščanje tekočin.       
  Preverite raven goriva.       
  Preverite tlak v pnevmatikah.       
  Preverite delovanje instrumentov.       
  Preverite nastavitev stika med vretenom in spodnjim nožem.       
  Preverite nastavitev višine košnje.       
  Namažite vse mazalke.2       
  Popravite vse poškodbe na laku.       
  Operite stroj.       

  1Preverite žarilne svečke in vbrizgalne šobe, če naletite na težave pri zagonu, če je prisotnega preveč dima ali če motor ne teče gladko.

  2Takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  Obvestilo za vsa težavna območja

  Pregled je opravil:
  PostavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Predvzdrževalni postopki

  Priprava za vzdrževanje

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Spustite rezalne enote.

  3. Vklopite parkirno zavoro.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  Dvig sprednjega dela stroja

  1. Namestite zagozde pod pnevmatike.

  2. Sprednjo stran stroja pritrdite pod kvadratni profil spodnjega okvirja čim bližje stranski plošči.

   g363502
  3. Podprite stroj z dvižnimi stojali, ki ustrezajo teži stroja pod kvadratnim profilom ali kolesnimi motorji; glejte Specifikacije.

  Dvig zadnjega dela stroja

  Uporaba dvigala
  1. Namestite zagozde pod pnevmatike.

  2. Dvigalo pritrdite na zanko za privezovanje vilic zadnjega kolesa (Diagram 55).

   g363503
  3. Previdno dvignite stroj.

  4. Podprite stroj z dvižnimi stojali, ki ustrezajo teži stroja pod okvirjem; glejte Specifikacije.

  Dvig zadnjega dela stroja

  Z uporabo dvigalke
  1. Namestite zagozde pod pnevmatike.

  2. Zadnji del stroja dvignite z dvigalko pod motorjem zadnjega kolesa. (Diagram 67).

   g363503
  3. Podprite stroj z dvižnimi stojali, ki ustrezajo teži stroja pod okvirjem; glejte Specifikacije.

  Odstranjevanje pokrova akumulatorja

  Odstranite 2 gumba, s katerima je pokrov akumulatorja pritrjen na stroj, in odstranite pokrov(Diagram 53).

  g336164

  Odpiranje pokrova motorja

  1. Sprostite zapahe na levi in desni strani pokrova (Diagram 57).

   g336542
  2. Pokrov obrnite navzgor in nazaj (Diagram 58).

   g336543

  Mazanje

  Mazanje ležajev in puš

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Namažite vse ležaje in puše.(v prašnih in umazanih pogojih namažite vse ležaje in puše vsak dan).
 • Vsakih 500 ur
 • Namažite ležaje na zadnji osi.
 • Specifikacije za mazanje: mast št. 2 na osnovi litija

  Stroj ima mazalke, ki jih je treba redno mazati. V zelo prašnih in umazanih pogojih obratovanja lahko umazanija prodre v ležaje in puše, kar pospeši obrabo. Namažite mazalke takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Namažite mazalke na naslednjih navedenih mestih in z ustrezno navedenimi količinami:

   • Tečaj zadnje rezalne enote (Diagram 60)

    g008894
   • Tečaj sprednje rezalne enote (Diagram 61)

    g008895
   • Konci valja enote Sidewinder (2 mazalki; samo model 03171 – Diagram 62)

    g008896
   • Tečaj volana (Diagram 63)

    g190873
   • Tečaj zadnje ročice za dvig in valja za dvig (2 mazalki – Diagram 64)

    g008898
   • Tečaj leve sprednje ročice za dvig in valja za dvig (2 mazalki – Diagram 65)

    g008899
   • Tečaj desne sprednje ročice za dvig in valja za dvig (2 mazalki – Diagram 66)

    g008900
   • Mehanizem za nastavitev nevtralnega položaja (Diagram 67)

    g008901
   • Stikalo za košnjo/prevoz (Diagram 68)

    g008902
   • Tečaj napenjanja jermena (Diagram 69)

    g008903
   • Krmilni valj (Diagram 70).

    g008904

    Note: Po želji namestite dodatno mazalko na drugi konec krmilnega valja. Odstranite pnevmatiko, namestite mazalko, namažite mazalko, odstranite mazalko in namestite čep (Diagram 71).

    g190872

  Preverjanje zatesnjenih ležajev

  Ležaji se redko okvarijo zaradi napak v materialih ali izdelavi. Najpogostejši razlog za okvaro je vlaga in kontaminacija, ki se prebije mimo zaščitnih tesnil. Pri ležajih, ki so namazani, se z rednim vzdrževanjem iz območja ležaja očistijo škodljivi delci. Zatesnjeni ležaji morajo biti na začetku napolnjeni s posebno mastjo in imeti robustno integrirano tesnilo, ki zagotavlja, da onesnaževalci in vlaga ne pridejo do premičnih elementov.

  Pri zatesnjenih ležajih ni potrebno mazanje ali kratkoročno vzdrževanje. To zmanjša potrebo po rednem servisiranju in zmanjša možnost poškodb trate zaradi onesnaženja z mastjo. Ti zatesnjeni paketi ležajev zagotavljajo dobro delovanje in življenjsko dobo pri normalni uporabi, vendar morate redno pregledovati stanje ležaja in celovitost tesnila, da se izognete okvaram. Sezonsko pregledujte ležaje in jih zamenjajte, če so poškodovani ali obrabljeni. Ležaji morajo delovati gladko, ne da bi bili izpostavljeni škodljivim vplivom, kot so visoka vročina, hrup, razrahljanost ali znaki korozije (rje).

  Zaradi obratovalnih pogojev, ki so jim izpostavljeni ti ležaji (npr. pesek, kemikalije za trato, voda, udarci itd.), se štejejo za dele, pri katerih pride do normalne obrabe. Ležajev, ki se okvarijo zaradi drugih vzrokov, razen napak v materialih ali izdelavi, garancija običajno ne krije.

  Note: Na življenjsko dobo ležajev lahko negativno vplivajo neustrezni postopki pranja. Počakajte s pranjem stroja, če je še vroč, in se izogibajte pršenju vode v velikih količinah ali pod visokim tlakom v ležaje.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v karter morate ugasniti motor.

  • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  Specifikacije za motorno olje

  Uporabljajte visoko kakovostno motorno olje z majhno vsebnostjo pepela, ki izpolnjuje ali presega naslednje zahteve:

  Kategorija storitve

  ACEA – E6

  API – CH-4 ali višje

  JASO – DH-2

  Priporočena viskoznost olja: SAE 15W-40 [nad –17ºC]

  Alternativna viskoznost olja: SAE 10W-30 ali 5W-30 (vse temperature)

  Premijsko motorno olje Toro z viskoznostnim razredom 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju za izdelke Toro.

  Preverjanje ravni motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Motor je dobavljen z oljem v karterju, vendar priporočamo, da preverite raven olja pred prvim zagonom motorja in po njem.

  Note: Premijsko olje Toro z viskoznostjo 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri distributerju. Za številke delov glejte katalog delov.

  Note: Najboljši čas za preverjanje ravni motornega olja je, ko je motor ohlajen, preden ga prvič zaženete na začetku dneva. Če je motor že deloval, pred preverjanjem počakajte vsaj 10 minut, da olje odteče nazaj v oljno korito. Če je raven olja pri ali pod oznako za dolivanje na merilni palici, dolijte olje, da raven olja dvignete do oznake za polno raven. Pazite, da ne dolijete preveč. Če je raven olja med oznakama Polno in Dolivanje, ga ni treba doliti.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  3. Odstranite merilno palico (Diagram 72) in jo obrišite s čisto krpo.

   g008881
  4. Merilno palico potisnite navzdol v cev merilne palice za olje in se prepričajte, da je dobro nameščena, nato izvlecite merilno palico in preverite raven olja.

  5. Če je raven olja nizka, odstranite pokrovček za dolivanje (Diagram 73) in postopoma dolivajte majhne količine olja, dokler se raven na merilni palici ne dvigne do oznake Full (Polno).

   Important: Zagotovite, da bo raven motornega olja vedno med zgornjo in spodnjo mejo na merilni palici. Prevelika ali premajhna količina motornega olja lahko povzroči hude poškodbe motorja.

   g352241
  6. Namestite čep odprtine za dolivanje olja in merilno palico.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Menjava motornega olja in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte olje in filter olja.
 • Vsakih 150 ur
 • Zamenjajte olje in filter olja.
 • Prostornina karterja: približno 3,8 l skupaj s filtrom

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite zapah in odprite pokrov ter počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odstranite kateri koli izpustni čep (Diagram 74) in pustite, da olje steče v odtočno posodo; ko olje preneha teči, namestite izpustni čep.

   g008911
  4. Odstranite oljni filter (Diagram 75).

   g352242
  5. Na novo tesnilo filtra nanesite tanek sloj olja in namestite oljni filter.

   Note: Filtra ne zategnite preveč.

  6. Dolijte olje v karter; glejte Specifikacije za motorno olje in Preverjanje ravni motornega olja.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Servisiranje zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Odstranitev zračnega filtra

  • Preglejte ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka. Zamenjajte, če je raztrgan ali obrabljen. Preverite celotni sesalni sistem za puščanje, poškodbe ali zrahljane cevne objemke.

  • Če se zmogljivost motorja zaradi zelo prašnih in umazanih pogojev zmanjša, zračni filter servisajte v priporočenem intervalu ali prej. Zamenjava zračnega filtra, preden je to nujno, lahko poveča verjetnost za vdor umazanije v motor pri odstranjevanju filtra.

  • Prepričajte se, da je pokrov nameščen pravilno in dobro tesni skupaj z ohišjem zračnega filtra.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja.

  3. Sprostite zapahe, s katerim je pokrov zračnega filtra pritrjen na ohišje zračnega filtra (Diagram 76).

   g352235
  4. Odstranite pokrov z ohišja zračnega filtra.

  5. Pred odstranjevanjem filtra uporabite nizkotlačni čist in suh zrak (2,76 bara) za odstranjevanje večjih količin ostankov, ki so se nabrali med primarnim filtrom in posodo. Izogibajte se uporabi zraka pod visokim tlakom, ki lahko potisne umazanijo skozi filter v sesalni vod. Ta čistilni postopek preprečuje ostankom, da pri odstranjevanju primarnim filtra prodrejo v sesalni vod.

  6. Odstranite filtrirni vložek (Diagram 76).

   Note: Čiščenje izrabljenih elementov lahko poškoduje vložek filtra.

  7. Odstranite gumijasti izhodni ventil (Diagram 76) iz priključka za izmet umazanije pokrova zračnega filtra.

  8. Očistite izmetni in izhodni ventil ter namestite izhodni ventil na priključek.

  Namestitev zračnega filtra

  1. Prepričajte se, da novi filter ni bil poškodovan med dostavo, in preverite zatesnjeni del filtra in ohišje.

   Important: Ne uporabljajte poškodovanih elementov.

  2. Vstavite nov filter tako, da pritisnete na zunanji rob elementa, da ga namestite v posodo.

   Important: Ne pritiskajte na upogljivi osrednji del filtra.

  3. Namestite pokrov tako, da obrnete ventil gumijastega odvoda navzdol – v položaj med približno 5. in 7. uro pri pogledu iz končnega dela.

  4. Pokrov pritrdite z dvema objemkama.

  5. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Servisiranje rezervoarja za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo, če sistem za gorivo postane onesnažen ali če boste stroj shranili za daljše obdobje. Za izpiranje rezervoarja uporabite čisto gorivo.

  Preverjanje vodov in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preverite vode in priključke za gorivo.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  3. Preglejte vode in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.

   Note: Popravite ali zamenjajte poškodovane ali obrabljene vode ali priključke za gorivo.

  4. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Izpraznitev izločevalnika vode

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Izpraznite izločevalnik vode.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite zapah in odprite pokrov ter počakajte, da se motor ohladi.

  3. Pod filter goriva postavite čisto posodo.

  4. Zrahljate izpustni ventil na spodnjem delu posode za filter (Diagram 77).

   g336554
  5. Po praznjenju privijte ventil.

  6. Zaženite motor, preverite puščanje in ugasnite motor.

   Note: Popravite vse puščanje goriva.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Zamenjava posode filtra za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte posodo filtra za gorivo.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite zapah in odprite pokrov ter počakajte, da se motor ohladi.

  3. Očistite območje pritrditve posode za filter (Diagram 77).

  4. Odstranite posodo za filter in očistite pritrdilno površino.

  5. S čistim oljem namažite tesnila na posodi za filter.

  6. Z roko privijte posodo za filter, dokler se tesnilo ne dotakne pritrdilne površine, in nato zavrtite za dodatno ½ obrata.

  7. Zaženite motor, preverite puščanje in ugasnite motor.

   Note: Popravite vse puščanje goriva.

  8. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Odzračevanje vbrizgalnih šob

  Note: Ta postopek uporabite samo, če je bil sistem za gorivo odzračen z običajnimi postopki za odzračevanje in se motor kljub temu ni zagnal; glejte Odzračevanje sistema za gorivo.

  1. Če je mogoče, izvedite vsak korak v Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite zapah in odprite pokrov motorja; če je motor vroč, počakajte, da se ohladi.

  3. Zrahljajte matico cevi za dovod goriva na vbrizgalno šobo za gorivo št. 1.

   g008913
  4. Premaknite ročico za plin v položaj HITRO.

  5. Obrnite ključ v stikalu v položaj ZAGON in opazujte pretok goriva okoli priključka. Ko je pretok neprekinjen, ključ obrnite v položaj za IZKLOP.

   Important: Da preprečite pregrevanje zaganjalnika, ga ne zaganjajte dlje kot 15 sekund. Po 10 sekundah neprekinjenega zaganjanja počakajte 60 sekund, preden ponovno vklopite zaganjalnik.

  6. Trdno privijte matico cevi.

  7. Očistite morebitno gorivo z motorja.

  8. Za ostale vbrizgalne šobe za gorivo ponovite korake od 3 do 7.

  9. Zaženite motor, preverite puščanje in ugasnite motor.

   Note: Popravite vse puščanje goriva.

  10. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Servisiranje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven elektrolita(če je stroj shranjen, preverite vsakih 30 dni).
 • Nevarnost

  Elektrolit v akumulatorju vsebuje žveplovo kislino ki je smrtno nevarna pri zaužitju in lahko privede do hudih opeklin.

  • Elektrolita ne smete zaužiti in izogibajte se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nosite zaščitna očala in gumijaste rokavice.

  • Akumulator napolnite na mestu, kjer je stalno na voljo čista voda za izpiranje kože.

  Opozorilo

  Napačna povezava akumulatorskih kablov lahko poškoduje traktor in kable ter privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

  • Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odstranite pokrov akumulatorja; glejte Odstranjevanje pokrova akumulatorja.

  3. Odstranite pokrovčke z akumulatorja.

  4. Z destilirano ali demineralizirano vodo ohranjajte nivo elektrolita v akumulatorskih celicah.

   Note: Celic ne smete napolniti nad spodnjim delom prerezanega obročka znotraj vsake celice.

  5. Namestite pokrovčke z odprtinami, obrnjenimi nazaj (proti rezervoarju za gorivo).

  6. Zgornji del akumulatorja čistite z rednim pranjem s krtačo, pomočeno v amoniak ali v raztopino sode bikarbone. Po čiščenju izperite zgornjo površino z vodo.

   Important: Med čiščenjem ne smete odstraniti pokrovčkov.

  7. Preverite korozijo na objemkah kabla akumulatorja in priključnih sponkah akumulatorja. Če pride do korozije, izvedite naslednje:

   1. Odklopite negativni (-) kabel akumulatorja.

   2. Odklopite pozitivni (+) kabel akumulatorja.

   3. Objemke in priključne sponke očistite ločeno.

   4. Priklopite pozitivni (+) kabel akumulatorja.

   5. Priklopite negativni (-) kabel akumulatorja.

   6. Objemke in priključne sponke namažite z zaščitnim sredstvom za priključke akumulatorja.

  8. Preverite, ali so objemke kablov akumulatorja trdno pritrjene na priključne sponke akumulatorja.

  9. Namestite pokrov akumulatorja.

  Note: Stroj shranite na mestu, kjer je temperatura nižja in ne višja, da preprečite hitrejše praznjenje akumulatorja.

  Servisiranje varovalk

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Dvignite pokrov s krmilnega vzvoda (Diagram 79).

   g336555
  3. Poiščite aktivirano varovalko v ohišju varovalk ali omarici z varovalkami (Diagram 79).

  4. Zamenjajte varovalko z varovalko enake vrste in jakosti toka.

  5. Namestite pokrov na krmilni vzvod (Diagram 79).

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje tlaka v pnevmatikah

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Nevarnost

  Nizek tlak v pnevmatikah poslabša stabilnost stroja pri bočni vožnji na hribu. To lahko povzroči prevrnitev, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

  Pnevmatike ne smejo biti premalo napolnjene.

  Note: Vzdržujte priporočen tlak v vseh pnevmatikah, da zagotovite dobro kakovost košnje in pravilno delovanje stroja.

  1. Izmerite zračni tlak v vsaki pnevmatiki. Ustrezen zračni tlak v pnevmatikah je od 0,97 do 1,10 bara (97–110 kPa).

  2. Če je potrebno, zrak dodajte ali spustite iz pnevmatik, dokler ne izmerite od 0,97 do 1,10 bara (97–110 kPa).

  Zategovanje kolesnih matic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice.
 • Vsakih 200 ur
 • Zategnite kolesne matice.
 • Zategnite kolesne matice v križnem vzorcu z zateznim momentom od 61 do 88 N m.

  Opozorilo

  Če ne vzdržujete ustreznega zateznega momenta kolesnih matic, lahko pride do telesnih poškodb.

  Prepričajte se, da so kolesne matice privite z zateznim momentom od 61 do 88 N m.

  Nastavitev pogona za vožnjo v nevtralni položaj

  Če se stroj premika, ko je stopalka za vožnjo v NEVTRALNEM položaju, prilagodite odmikalo pogona.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ iz stikala za vžig.

  2. Dvignite sprednje kolo in zadnje kolo s tal in pod okvir namestite podporne bloke.

   Opozorilo

   Če stroj ni ustrezno podprt, lahko pade in poškoduje osebe pod strojem.

   Dvignite sprednje kolo in zadnje kolo s tal; v nasprotnem primeru se bo stroj med nastavitvijo premikal.

  3. Sprostite varovalno matico na odmikalu za prilagoditev pogona (Diagram 80).

   g352331

   Opozorilo

   Motor mora delovati, da lahko dokončno prilagodite odmikalo za prilagoditev pogona. Stik z vročimi ali premikajočimi se deli lahko povzroči telesne poškodbe.

   Roke, noge, obraz in drugi deli telesa ne smejo biti blizu dušilca, drugih vročih delov motorja in delov, ki se vrtijo.

  4. Zaženite motor in zavrtite šestrobo odmikalo v obe smeri, da določite srednji položaj nevtralnega razpona.

  5. Zategnite varovalno matico za zaklep prilagoditve.

  6. Ugasnite motor.

  7. Odstranite podporne bloke in spustite stroj na tla delavnice. Preizkusite vožnjo stroja, da zagotovite, da se ne premika, ko je stopalka za vožnjo v nevtralnem položaju.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim hladilnikom in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka hladilnika vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  Specifikacije za hladilno tekočino

  Rezervoar za hladilno tekočino je tovarniško napolnjen z raztopino vode in s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

  Important: Uporabljajte samo hladilne tekočine, ki so na voljo na trgu in ustrezajo specifikacijam, navedenim v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.V stroju ne uporabljajte običajne (zelenega) hladilne tekočine na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT). Ne mešajte običajne hladilne tekočine s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.

  Vrsta hladilne tekočine

  Hladilne tekočine na osnovi etilenglikola

  Zaviralci korozije

  Antifriz s podaljšano življenjsko dobo

  Sredstvo z organskimi protikorozijskimi aditivi (OAT)

  Important: Ne zanašajte se na barvo hladilne tekočine pri prepoznavanju razlike med konvencionalno (zeleno) hladilno tekočino na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT) in hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.Proizvajalci hladilne tekočine lahko hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo barvajo v eni od naslednjih barv: rdeča, roza, oranžna, rumena, modra, modrozelena, vijolična in zelena. Uporabljajte hladilno sredstvo, ki ustreza specifikacijam v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.

  Standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo

  ATSM International

  SAE International

  D3306 in D4985

  J1034, J814 in 1941

  Important: Koncentracija hladilnega sredstva mora biti mešanica hladilnega sredstva in vode v razmerju 50/50.

  • Priporočeno: pri mešanju hladilnega sredstva iz koncentrata ga zmešajte z destilirano vodo.

  • Priporočena možnost: če destilirana voda ni na voljo, namesto koncentrata uporabite vnaprej pripravljeno mešanico hladilnega sredstva.

  • Minimalna zahteva: če destilirana voda in vnaprej pripravljena mešanica hladilnega sredstva nista na voljo, zmešajte koncentrirano hladilno tekočino s čisto pitno vodo.

  Preverjanje ravni hladilne tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hladilne tekočine motorja.
 • Prostornina hladilnega sistema: približno 5,7 l

  Pozor

  Če je motor deloval, lahko vroča hladilna tekočina pod tlakom uide in povzroči opekline.

  • Ne odpirajte pokrovčka hladilnika, ko motor teče.

  • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  3. Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi (Diagram 81).

   g027618

   Note: Raven hladilne tekočine pri hladnem motorju mora biti približno na sredini med oznakama na bočni strani rezervoarja.

  4. Če je raven hladilne tekočine nizka, odstranite pokrovček ekspanzijske posode, dodajte v posodo navedeno hladilno tekočino, dokler nivo hladilne tekočine ni na sredini med oznakama na bočni strani rezervoarja, in namestite pokrovček na posodo.

   Important: Rezervoar ekspanzijske posode ne sme biti prenapolnjen.

  5. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Čiščenje hladilnega sistema motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite hladilnik in hladilnik motornega olja.
 • Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in izperite hladilni sistem (stroj odpeljite pooblaščenemu servisnemu zastopniku ali distributerju ali glejte Servisni priročnik).
 • Vsakodnevno odstranjujte ostanke iz hladilnika motornega olja in hladilnika. V umazanih pogojih čistite pogosteje.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Dvignite pokrov.

  3. Temeljito očistite območje motorja vseh ostankov.

  4. Odstranite spodnji ščitnik hladilnika (Diagram 82).

   g352363
  5. Obe strani območja hladilnika temeljito očistite z vodo ali stisnjenim zrakom (Diagram 82).

  6. Namestite spodnji ščitnik hladilnika.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Vzdrževanje zavor

  Nastavitev parkirne zavore

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 200 ur
 • Preverite prilagoditev parkirne zavore.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odvijte nastavitveni vijak, s katerim je gumb pritrjen na ročico parkirne zavore (Diagram 83).

   g008923
  3. Zavrtite gumb, dokler za aktiviranje ročice ni potrebna sila od 133 do 178 N.

  4. Zategnite nastavitveni vijak.

  Vzdrževanje jermena

  Servisiranje motornih jermenov

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 10 urah
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Vsakih 100 ur
 • Preverite stanje in napetost vseh jermenov.
 • Napenjanje jermena alternatorja/ventilatorja

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  3. Preverite napetost jermena s pritiskom na jermen na sredini med jermenicami alternatorja in ročične gredi.

   Note: Pri sili 98 N se mora jermen odkloniti 11 mm.

   g008916
  4. Če odklon ni pravilen, izvedite naslednji postopek za napenjanje jermena:

   1. Odvijte vijak, s katerim je nosilec pritrjen na motor, in vijak, s katerim je alternator pritrjen na nosilec.

   2. Med alternator in motor vstavite kovinski vzvod in alternator potegnite navzven.

   3. Ko je dosežena ustrezna napetost jermena, zategnite alternator in vijake nosilca, da fiksirate nastavitev.

  5. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Zamenjava jermena hidrostatičnega pogona

  1. Na konec vzmeti za napenjanje jermena vstavite ključ za matice ali manjši del cevi.

   Opozorilo

   Pri zamenjavi jermena hidrostatičnega pogona morate sprostiti napetost vzmeti, ki je pod veliko obremenitvijo. Sprostitev napetosti vzmeti lahko povzroči hude telesne poškodbe.

   Pri sproščanju napetosti vzmeti bodite previdni.

  2. Konec vzmeti za napenjanje jermena potisnite navzdol in iz zareze na jezičku za pritrditev črpalke ter premaknite konec vzmeti naprej (Diagram 85).

   g350053
  3. Zamenjajte jermen.

  4. Konec vzmeti za napenjanje jermena potisnite navzdol in navznoter ter ga poravnajte v zarezo na jezičku za pritrditev črpalke.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Prilagoditev hitrosti košnje

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odvijte protimatico od zaustavitvenega vijaka za hitrost.

  3. Zaustavitveni vijak za hitrost nastavite na naslednji način:

   Note: Hitrost košnje je tovarniško nastavljena na 9,7 km/h.

   • Za zmanjšanje hitrosti košnje zavrtite zaustavitveni vijak za hitrost (Diagram 86) v smeri urinega kazalca.

   • Za povečanje hitrosti košnje zavrtite zaustavitveni vijak za hitrost v obratni smeri urinega kazalca.

   g336062
  4. Pridržite zaporni vijak in privijte protimatico.

  5. S preizkusno vožnjo potrdite nastavitev največje hitrosti košnje.

  Prilagajanje plina

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite in odprite pokrov motornega prostora.

  3. Ročico plina premaknite nazaj, da se ustavi ob reži na nadzorni plošči.

  4. Odvijte priključek kabla za plin na ročici črpalke za vbrizgavanje goriva (Diagram 87).

   g008918
  5. Ročico črpalke za vbrizgavanje goriva držite v položaju nizkih vrtljajev in zategnite priključek kabla.

  6. Odvijte vijake, s katerimi je ročica plina pritrjena na nadzorno ploščo.

  7. Ročico za nadzor plina potisnite do konca naprej.

  8. Potisnite omejevalno ploščico, da se dotakne ročice plina, in zategnite vijake, s katerimi je ročica plina pritrjena na nadzorno ploščo.

  9. Če ročica plina med delovanjem ne ostane v položaju, privijte varovalno matico, ki se uporablja za nastavitev torne naprave na ročici plina, z zateznim momentom 5 do 6 N∙m.

   Note: Največja sila, potrebna za upravljanje ročice plina, mora biti 89 N.

  10. Zaprite in zapahnite pokrov.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Preverjanje hidravličnih vodov in cevi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite hidravlične vode in cevi.
 • Preverite morebitno puščanje hidravličnih vodov in cevi, nepritrjene spoje, prepognjene vode, obrabo, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zaradi vremenskih vplivov ali kemikalij. Pred uporabo opravite vsa potrebna popravila.

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Rezervoar je v tovarni napolnjen s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan preverite raven hidravlične tekočine; glejte Preverjanje hidravlične tekočine.

  Priporočena hidravlična tekočina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na voljo v vedrih s prostornino 19 litrov ali sodih s prostornino 208 litrov.

  Note: Stroj, v katerem se uporablja priporočena nadomestna tekočina, potrebuje manj pogoste menjave tekočine in filtra.

  Alternativne hidravlične tekočine: če Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ni na voljo, lahko uporabite drugo konvencionalno hidravlično tekočino na naftni osnovi, ki ima specifikacije, ki spadajo v navedeno območje za vse naslednje lastnosti materiala in ustrezajo industrijskim standardom. Ne uporabljajte sintetične tekočine. Za ugotavljanje, kateri izdelek bo ustrezal tem zahtevam, se posvetujte s svojim distributerjem za maziva.

  Note: Toro ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite izdelke uglednih proizvajalcev, ki nudijo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Hidravlična tekočina za preprečevanje obrabe z nizko točko točenja/in visokim indeksom viskoznosti, ISO VG 46

  Lastnosti: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C od 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ali višji
   Točka tečenja, ASTM D97Od –37 °C do –45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ali M-2952-S)

  Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za hidravlično tekočino v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro s št. dela 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je edina sintetična biorazgradljiva tekočina, ki jo je odobrila družba Toro. Ta tekočina je združljiva z elastomeri, ki se uporabljajo v hidravličnih sistemih Toro, in je primerna za širok razpon temperaturnih pogojev. Ta tekočina je združljiva s konvencionalnimi mineralnimi olji, vendar je treba za največjo biološko razgradljivost in zmogljivost iz hidravličnega sistema temeljito sprati konvencionalno tekočino. Olje je na voljo v vedrih s prostornino 19 litrov ali sodih s prostornino 208 litrov pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro.

  Preverjanje hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Rezervoar je v tovarni napolnjen s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Najboljši čas za preverjanje hidravličnega olja je, ko je tekočina hladna. Stroj naj bo v konfiguraciji za prevoz.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Očistite območje okoli nastavka za dolivanje in pokrovčka rezervoarja za hidravlično tekočino (Diagram 88) in odstranite pokrovček.

   g341294
  3. Odstranite merilno palico iz nastavka za dolivanje in jo obrišite s čisto krpo.

  4. Vstavite merilno palico nazaj v nastavek za dolivanje; nato jo odstranite in preverite raven tekočine.

   Note: Raven olja bi morala biti do 6 mm oddaljena od oznake na merilni palici.

  5. Če je raven nizka, dodajte navedeno tekočino, da dvignete raven do oznake za polno, glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

   Important: Rezervoar za hidravlično tekočino ne sme biti prenapolnjen.

  6. Namestite pokrovček merilne palice na nastavek za dolivanje.

  Prostornina hidravlične tekočine

  Menjava hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Opozorilo

  Vroča hidravlična tekočina lahko povzroči hude opekline.

  Pred izvajanjem vzdrževalnih del na hidravličnem sistemu počakajte, da se hidravlična tekočina ohladi.

  Če je tekočina onesnažena, se obrnite na pooblaščenega distributerja Toro, ker je sistem treba sprati. Onesnažena tekočina je v primerjavi s čistim oljem videti mlečno ali črno.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odklopite hidravlično cev (Diagram 89) ali odstranite hidravlični filter (Diagram 90) in izpustite hidravlično tekočino v prestrezno posodo.

   g353456
   g353457
  3. Ko hidravlična tekočina preneha iztekati, namestite hidravlično cev.

  4. Napolnite rezervoar (Diagram 91) s približno 22,7 l hidravlične tekočine; glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

   Important: Uporabljajte samo navedene hidravlične tekočine. Druge tekočine lahko poškodujejo sistem.

   g341294
  5. Namestite pokrovček merilne palice na nastavek za dolivanje.

  6. Zaženite motor in uporabite vse hidravlične kontrole za porazdelitev hidravlične tekočine po sistemu.

  7. Preverite za puščanje in nato izklopite motor.

  8. Preverite raven tekočine in dodajte toliko, da raven dvignete do oznake Full (Polno) na merilni palici.

   Important: Rezervoar ne sme biti prenapolnjen.

  Zamenjava hidravličnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Opozorilo

  Vroča hidravlična tekočina lahko povzroči hude opekline.

  Pred izvajanjem vzdrževalnih del na hidravličnem sistemu počakajte, da se hidravlična tekočina ohladi.

  Uporabite originalni nadomestni filter Toro (št. dela 86-3010).

  Important: Uporaba katerega koli drugega filtra lahko razveljavi garancijo za nekatere komponente.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Očistite območje namestitve filtra. Pod filter (Diagram 92) namestite prestrezno posodo in odstranite filter.

   g353457
  3. Namažite novo tesnilo filtra in napolnite filter s hidravlično tekočino.

  4. Prepričajte se, da je območje namestitve filtra čisto. Filter privijte tako, da ga vrtite, dokler se tesnilo ne dotakne plošče za pritrditev, nato pa filter privijte še za ½ obrata.

  5. Zaženite motor in ga pustite, da teče približno 2 minuti, da odzračite sistem. Ugasnite motor in preverite za puščanje.

  Vzdrževanje sistema rezalnih enot

  Varnost pri delu z rezili

  Izrabljeno ali poškodovano rezilo ali nož se lahko zlomi in lahko izvrže v vas ali druge navzoče osebe, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt.

  • Redno preverjajte in nože rezila za pretirano obrabo ali poškodbe.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Nosite rokavice in bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila in nože lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.

  • Pri strojih z več rezalnimi enotami bodite previdni pri vrtenju rezalne enote; lahko se posledično vrtijo tudi vretena v drugih rezalnih enotah.

  Preverjanje nastavitve stika med vretenom in nožem

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nastavitev stika med vretenom in nožem.
 • Preverite stik med vretenom in nožem, tudi če je bila kakovost reza prej sprejemljiva. Celotna dolžina vretena in noža mora biti v lahnem stiku; glejte Nastavitev stika med vretenom in nožem v priročniku za upravljanje rezalne enote.

  Brušenje rezalnih enot

  Opozorilo

  Stik z rezalnimi enotami ali drugimi premikajočimi se deli lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Prsti, roke in oblačila ne smejo biti blizu rezalnih enot in drugih premikajočih se delov.

  • Med delovanjem motorja nikoli ne poskušajte obračati rezalnih enot z roko ali nogo.

  Note: Dodatna navodila in postopki za brušenje so na voljo v dokumentu Toro Reel Mower Basics (s smernicami za ostrenje), Obrazec 09168SL.

  Priprava stroja

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Prilagodite začetno nastavitev vretena in noža za brušenje; glejte Priročnik za upravljanje rezalne enote.

  3. Dvignite pokrov konzole (Diagram 93), ki je magnetno nameščen, da razkrijete razdelilnik kosilnice.

   g353458
  4. Premaknite ročico za brušenje v položaj R (brušenje) (Diagram 94).

   g353378

  Brušenje vreten in noža

  Nevarnost

  Spreminjanje števila vrtljajev motorja med brušenjem lahko povzroči upočasnitev rezalnih enot.

  • Med brušenjem ne spreminjajte števila vrtljajev motorja.

  • Brusite samo v prostem teku.

  Note: Stikalo za sedež se zaobide, ko je kontrola brušenja v položaju za brušenje. Ni vam treba sedeti na sedežu, vendar mora biti parkirna zavora aktivirana, da lahko motor deluje.

  1. Zaženite motor in ga pustite teči pri najmanjši vrtilni frekvenci v prostem teku.

  2. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj VKLOP.

  3. Na vreteno s krtačo z dolgim ročajem nanesite brusilno pasto.

   Nevarnost

   Stik s premikajočimi se rezalnimi enotami lahko povzroči telesne poškodbe.

   Da se izognete telesnim poškodbam, se pred nadaljevanjem prepričajte, da niste v stiku z rezalnimi enotami.

   Important: Nikoli ne uporabljajte krtače s kratkim ročajem.

  4. Če morate med brušenjem rezalne enote prilagoditi, izvedite naslednje korake:

   1. Pogonsko stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

   2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

   3. Prilagodite na rezalne enote.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  5. Ponovite korake 3 za druge rezalne enote, ki jih želite nabrusiti.

  Dokončanje brušenja

  1. Stikalo rezalne enote prestavite v položaj IZKLOP.

  2. Ugasnite motor.

  3. Premaknite ročico za brušenje v položaj F(košnja) (Diagram 95).

   Important: Če ročice po brušenju ne premaknete v položaj F (košnja), rezalne enote ne bodo delovale pravilno.

   g353378
  4. Namestite pokrov konzole na kontrolno konzolo.

  5. Sperite vso brusilno pasto z rezalnih enot.

  6. Za boljši rezalni rob po brušenju s pilo potegnite čez sprednjo stran noža.

   Note: S tem odstranite vse grebene ali grobe robove, ki so se morda nabrali na rezalnem robu.

  Čiščenje

  Pranje stroja

  Stroj po potrebi operite z vodo ali z blagim detergentom. Pri pranju stroja lahko uporabite krpo.

  Important: Za čiščenje stroja ne uporabljajte somornice ali filtrirane morske vode.

  Important: Za pranje stroja ne uporabljajte opreme za strojno čiščenje. Oprema za strojno čiščenje lahko poškoduje električni sistem, zrahlja pomembne nalepke ali odplakne potrebno mast na mestih trenja. Ne uporabljajte prekomerne količine vode v bližini nadzorne plošče, motorja in akumulatorja.

  Important: Stroja ne čistite, ko motor deluje. To lahko povzroči notranjo poškodbo motorja.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Priprava vlečne enote

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  2. Temeljito očistite vlečno enoto, rezalne enote in motor.

  3. Preverite tlak v pnevmatikah, glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

  4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni; zategnite jih, če je treba.

  5. Z oljem ali mastjo namažite vse mazalke in tečajna mesta. Obrišite odvečno mazivo.

  6. Opraskane, oluščene ali zarjavele dele laka narahlo obrusite in prebarvajte s korekturnim lakom. Popravite vse udrtine v kovinskih delih karoserije.

  7. Servisiranje akumulatorja in kablov opravite, kot je opisano v nadaljevanju; glejte Varnost električnega sistema:

   1. Odstranite priključne sponke akumulatorja s priključnih nastavkov akumulatorja.

   2. Očistite akumulator, priključne sponke in priključne nastavke z žično krtačo in raztopino sode bikarbone.

   3. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke kabla in priključne nastavke akumulatorja z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde zaščitne plasti (št. dela Toro 505-47).

   4. Počasi polnite akumulator 24 ur vsakih 60 dni, da preprečite sulfatizacijo svinca v akumulatorju.

  Priprava motorja

  1. Izpustite motorno olje iz oljne kadi in namestite izpustni čep.

  2. Odstranite in zavrzite oljni filter. Namestite nov oljni filter.

  3. Napolnite motor z določenim motornim oljem.

  4. Zaženite motor in ga približno 2 minuti pustite v prostem teku.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Rezervoar za gorivo sperite s svežim in čistim gorivom.

  7. Pritrdite vse priključke sistema za gorivo.

  8. Temeljito očistite in servisirajte sklop zračnega filtra.

  9. Zatesnite dovod zračnega filtra in izpušni odvod z zaščitnim trakom, odpornim na vremenske vplive.

  10. Preverite raven zaščitnega sredstva proti zmrzovanju in dodajte raztopino vode in antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50, kot je potrebno za pričakovano najnižjo temperaturo v vašem območju.

  Shranjevanje akumulatorja

  Če bo stroj shranjen več kot 30 dni, odstranite akumulator in ga napolnite do konca. Shranite ga lahko na polici ali v stroju. Če bo shranjen v stroju, morajo biti kabli odklopljeni. Akumulator shranite v prostoru s hladnim ozračjem, da preprečite hitro izpraznitev. Zagotovite, da bo akumulator popolnoma napolnjen, da preprečite njegovo zamrznitev. Specifična gostota popolnoma napolnjenega akumulatorja je med 1,265 in 1,299.

  Tehnične motnje

  Uporaba standardnega nadzornega modula (SCM)

  Standardni nadzorni modul je zalita elektronska naprava, izdelana v konfiguraciji, ki ustreza vsem napravam. Modul uporablja trdne in mehanske komponente za spremljanje in nadzor standardnih električnih funkcij, potrebnih za varno delovanje izdelka.

  Modul nadzoruje vhode, vključno z nevtralnim položajem, parkirno zavoro, priključno gredjo, zagonom, brušenjem in visoko temperaturo. Modul napaja izhode, vključno s priključno gredjo, zaganjalnikom in elektromagnetnim ventilom ETR (napajanje za kontakt).

  Modul je razdeljen na vhode in izhode. Vhodi in izhodi so označeni z zelenimi LED indikatorji, nameščenimi na tiskano vezje.

  Sprejemno vezje za zagon napaja 12 VDC. Vsi drugi vhodi se napajajo, ko je vezje ozemljeno. Vsak vhod ima LED indikator, ki sveti, ko se določeno vezje napaja. Za odpravljanje težav s stikalom in sprejemnim vezjem uporabite vhodne LED indikatorje.

  Izhodna vezja se napajajo z ustreznim naborom vhodnih pogojev. 3 izhodi vključujejo priključno gred, ETR in ZAGON. Izhodni LED indikatorji spremljajo stanje releja, ki označuje prisotnost napetosti na enem od 3 specifičnih izhodnih terminalov.

  Izhodna vezja ne določajo neoporečnosti izhodne naprave, zato je za odpravljanje električnih težav potreben pregled izhodnih LED indikatorjev in običajno testiranje neoporečnosti naprave in ožičenja. Izmerite impedanco odklopljene komponente, impedanco prek žične napeljave (odklopite na SCM) ali z začasnim preskusnim napajanjem določene komponente.

  SCM se ne poveže z zunanjim računalnikom ali ročno napravo, ni ga mogoče ponovno programirati in ne beleži podatkov o odpravljanju napak v intervalih.

  Nalepka na SCM vključuje samo simbole. Na izhodu so prikazani trije izhodni simboli LED. Vsi drugi indikatorji LED so vhodi. Simboli so opredeljeni v spodnji tabeli.

  g190826

  Spodaj so navedeni smiselni koraki za odpravljanje težav za napravo SCM.

  1. Določite izhodno napako, ki jo želite odpraviti (priključna gred, ZAGON ali ETR).

  2. Stikalo na ključ premaknite v položaj VKLOP in preverite, ali sveti rdeči indikator LED za napajanje.

  3. Preklopite vsa vhodna stikala, da preverite, ali vsi indikatorji LED spremenijo stanje.

  4. Vhodne naprave postavite v ustrezen položaj, da dosežete ustrezen izhod. Uporabite naslednjo logično tabelo, da določite ustrezen vhodni pogoj.

  5. Če LED-indikator za določen izhod sveti brez ustrezne izhodne funkcije, preverite izhodno žično napeljavo, priključke in sestavni del. Popravite, kot je potrebno.

  6. Če ne sveti LED indikator določenega izhoda, preverite obe varovalki.

  7. Če določen indikator LED ne sveti in so vhodi v ustreznem stanju, namestite nov SCM in preverite, ali napaka izgine.

  Vsaka vrstica v naslednji logični tabeli določa vhodne in izhodne zahteve za vsako določeno funkcijo izdelka. Funkcije izdelka so navedene v levem stolpcu. Simboli označujejo stanje specifičnega vezja, vključno z napetostjo, ozemljenostjo in neozemljenostjo.

  Logična tabela

   VHODIIZHODI
  FunkcijaNapajanje VKLOPLJENONevtralni položajZagon VKLOPLJENZavora VKLOPLJENAPriključna gred VKLOPLJENANa sedežuVisoka temperatura BrušenjeZagonETRPriključna gred
  Zagon+OOOO++O
  Zagon (izven enote)OOOOOOO+O
  Zagon (na enoti)OOOOOO+O
  KošnjaOOOOO++
  BrušenjeOOOOO++
  Visoka temperatura  O    OOO
  • (–) označuje vezje, ki je ozemljeno – indikator LED je PRIŽGAN.

  • (O) označuje vezje, ki ni ozemljeno ali je izklopljeno – indikator LED NI PRIŽGAN.

  • (+) označuje vezje pod napetostjo (tuljava sklopke, elektromagnetni ventil ali vhod za zagon) – indikator LED je PRIŽGAN.

  • Prazno polje označuje vezje, ki ni povezano.

  Za odpravljanje težav obrnite ključ za vklop, ne da bi zagnali motor. Opredelite specifično funkcijo, ki ne deluje, in ukrepajte po logični tabeli. Preverite stanje vseh vhodnih indikatorjev LED, da se prepričate, da se ujemajo z logično tabelo.

  Če so vhodni indikatorji LED pravilni, preverite izhodni indikator LED. Če izhodni indikator LED sveti, vendar naprava ni pod napetostjo, izmerite razpoložljivo napetost na izhodni napravi, neprekinjenost odklopljene naprave in potencialno napetost na ozemljitvenem vezju (plavajoče). Popravila se bodo razlikovala glede na vaše ugotovitve.