Úvod

Tento stroj je kompaktný nosič nástrojov určený na použitie pri presunoch rôznych zemín a materiálov pre terénne úpravy a stavebné práce. Je navrhnutý tak, aby ho bolo možné používať s celým radom nadstavcov, pričom každý plní špecializovanú funkciu. Tento stroj používajte pri teplotách –18 až 38 °C. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Navštívte stránku www.Toro.com, kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne registrácii svojho produktu.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g311261

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode (DOC).

Toto zariadenie spĺňa pravidlá úradu FCC, odsek 15. Prevádzka musí spĺňať tieto podmienky: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku. Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila spoločnosť Toro, by mohli používateľovi brániť v prevádzke tohto zariadenia.

Toto zariadenie sa testovalo v režime nabíjania a zistilo sa, že spĺňa limity úradu FCC uvedené v odseku 15 pre digitálne zariadenie triedy B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby zaručovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnom prostredí. Toto zariadenie vytvára a využíva rádiofrekvenčnú energiu a môže ju vyžarovať, a ak sa nenamontuje a nepoužíva správne, teda v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiového signálu. Nie je však zaručené, že pri určitej montáži nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho signálu, čo možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame vyskúšať rušenie eliminovať prijatím jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

 • Zmeňte otočenie prijímajúcej antény alebo ju presuňte.

 • Zariadenie a prijímač umiestnite ďalej od seba.

 • Zariadenie zapojte do zásuvky v inom okruhu, do ktorého nie je zapojený prijímač.

 • Poraďte sa s predajcom alebo skúseným opravárom rádií/televízorov.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Napájací kábel tohto výrobku obsahuje olovo, čiže chemickú látku, ktorá je v štáte Kalifornia známa ako látka vyvolávajúca vrodené vývojové vady alebo ďalšie poruchy reprodukcie. Po manipulácii s napájacím káblom si riadne umyte ruky.

Vývody batérie, zvorky a s nimi súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, čiže chemické látky, ktoré sú v štátě Kalifornia známe ako látky vyvolávajúce rakovinu a negatívne ovplyvňujúce reprodukciu. Po manipulácii s batériou si riadne umyte ruky.

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nebezpečie

V pracovnom priestore sa môžu pod zemou nachádzať inžinierske siete. Ak do nich zakopnete, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

Dajte označiť podzemné vedenia na pozemku alebo v pracovnom priestore a v takýchto označených oblastiach nekopte. Na účely označenia pozemku sa obráťte na miestnu značkovaciu službu alebo príslušnú energetickú spoločnosť (v Spojených štátoch amerických môžete napríklad zavolať na číslo 811, prípadne v Austrálii na číslo 1100 a obrátiť sa na celonárodnú značkovaciu službu).

Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k vážnemu poraneniu alebo usmrteniu. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 • Neprekračujte menovitú prevádzkovú kapacitu, pretože to môže viesť k nestabilite stroja a k strate kontroly.

 • Neprenášajte náklad na zdvihnutých ramenách, náklad vždy prenášajte nízko nad zemou.

 • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Pri ovládaní stroja na svahu alebo nerovnom teréne sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

 • Pri vychádzaní na kopec alebo schádzaní z kopca musí byť stroj otočený ťažším koncom smerujúcim do kopca a náklad musí byť nízko nad zemou. Rozloženie hmotnosti sa mení podľa nadstavcov. V prípade prázdneho naberača je ťažšia zadná časť stroja a v prípade plného naberača je ťažšia predná časť stroja. Pri väčšine ďalších nadstavcov bude ťažšia predná časť stroja.

 • Podzemné inžinierske siete a ďalšie objekty na pozemku alebo v pracovnom priestore majú byť označené. V takýchto označených priestoroch nekopte.

 • Pred naštartovaním stroja si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti alebo nevyškolené osoby.

 • Ruky a nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých súčasti a nadstavcov.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Zabráňte okolostojacim a deťom zdržiavať sa v pracovnej oblasti.

 • Pred vykonávaním servisu alebo vyčistením stroj zastavte, vypnite motor a vyberte kľúč.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Nastavenie

Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

Pred prvým naštartovaním stroja skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

Nabíjanie batérií

Nabite batérie. Pozrite si časť Nabíjanie batérií.

Súčasti stroja

g281979

Ovládací panel

g281978

Kľúčový spínač

Kľúčový spínač má dve polohy: ZAPNUTé a VYPNUTé (Obrázok 4).

Pomocou kľúčového spínača naštartujete alebo vypnete stroj. Pozrite si časti Štartovanie stroja a Vypnutie stroja.

Páky ovládacích prvkov trakcie

 • Ak chcete stroj posunúť dopredu, presuňte páky ovládacích prvkov trakcie dopredu.

 • Ak chcete stroj posunúť dozadu, presuňte páky ovládacích prvkov trakcie dozadu.

 • Ak chcete stroj otočiť, presuňte páku nachádzajúcu sa na strane, do ktorej sa chcete otočiť, späť do NEUTRáLNEJ polohy, pričom stále stláčajte druhú páku.

  Note: Čím viac posuniete páky ovládacích prvkov trakcie do ľubovoľného smeru, tým rýchlejšie sa bude stroj pohybovať v danom smere.

 • Ak chcete stroj spomaliť alebo zastaviť, presuňte páky ovládacích prvkov trakcie do NEUTRáLNEJ polohy.

Páka naklonenia nadstavca

 • Ak chcete nadstavec nakloniť dopredu, pomaly posuňte páku naklonenia nadstavca dopredu.

 • Ak chcete nadstavec nakloniť dozadu, pomaly potiahnite páku naklonenia nadstavca dozadu.

Páka ramena nakladača

 • Ak chcete spustiť ramená nakladača, pomaly posuňte páku ramena nakladača dopredu.

 • Ak chcete zdvihnúť ramená nakladača, pomaly potiahnite páku ramena nakladača dozadu.

Páka pomocnej hydrauliky

 • Ak chcete používať hydraulický nadstavec smerom dopredu, pomaly potiahnite páku pomocnej hydrauliky smerom von a potom nadol.

 • Ak chcete používať hydraulický nadstavec smerom dozadu, pomaly potiahnite páku pomocnej hydrauliky smerom von a potom nahor. Táto poloha sa tiež nazýva poloha BLOKOVANIE, pretože nevyžaduje prítomnosť operátora.

Páka parkovacej brzdy

 • Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, otočte túto páku nadol (Obrázok 5).

 • Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdu, otočte túto páku nahor (Obrázok 5).

g303557

Prepínač ekonomického režimu

Ekonomický režim aktivujete prepnutím prepínača do polohy ZAPNUTé. Ekonomický režim používajte na zníženie rýchlosti motora a spotreby batérie.

Prepínač režimu rýchlosti

Režim rýchlosti aktivujete prepnutím prepínača do polohy ZAPNUTé. Režim rýchlosti používajte na zníženie rýchlosti stroja pri montáži alebo demontáži nadstavcov, vykonávaní menších úprav stroja a pri zatáčaní.

Note: Režim rýchlosti ruší všetky aktuálne nastavenia (napr. ekonomický režim, režimy nadstavca). Po vypnutí režimu rýchlosti sa stroj vráti k pôvodným nastaveniam.

Displej informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji, napríklad prevádzkový stav, rôzne diagnostické a iné informácie o stroji (Obrázok 6). Informačné centrum má úvodnú obrazovku a hlavnú informačnú obrazovku. Stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra a výberom príslušnej šípky môžete kedykoľvek prepínať medzi úvodnou obrazovkou a hlavnou informačnou obrazovkou.

g264015
 • Ľavé tlačidlo, prístup k ponuke/tlačidlo Späť – stlačením tohto tlačidla získate prístup k ponukám informačného centra. Môžete ho používať na zatvorenie ľubovoľnej aktuálne používanej ponuky.

 • Stredné tlačidlo – pomocou tohto tlačidla sa môžete v ponukách posúvať nadol.

 • Pravé tlačidlo – pomocou tohto tlačidla môžete otvoriť ponuku a šípka doprava označuje dodatočný obsah.

Note: Funkciu jednotlivých tlačidiel možno zmeniť v závislosti od toho, čo v danej chvíli potrebujete. Každé tlačidlo je označené ikonou zodpovedajúcou aktuálnej funkcii.

Obrázok 7 ukazuje, čo vidíte v informačnom centre po spustení stroja. Úvodná obrazovka sa zobrazí na niekoľko sekúnd po otočení kľúča do polohy ZAPNUTé a potom sa zobrazí obrazovka prevádzky.

g315353

Popis ikon informačného centra

GraphicPrístup k ponukám
GraphicĎalšie
GraphicPredchádzajúce
GraphicPosunutie nadol
GraphicEnter
GraphicZmena režimu nadstavca.
GraphicZvýšenie
GraphicZníženie
GraphicZatvorenie ponuky
GraphicKontrola zadaného kódu PIN
GraphicZatiahnutá parkovacia brzda.
GraphicHodinové počítadlo
GraphicNapätie batérie
GraphicNabitie batérie – každá plná čiara predstavuje 10 % nabitia.
GraphicZapnutý ekonomický režim.
GraphicZapnutý režim rýchlosti.
GraphicStudený štart
GraphicZapnutý režim lyžice.
GraphicZapnutý režim kladiva.

Ponuky informačného centra

Ak chcete získať prístup k systému ponúk informačného centra, na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo prístupu k ponukám Graphic. Prejdete tak do hlavnej ponuky. V nasledujúcich tabuľkách nájdete prehľad možností dostupných v ponukách:

Main Menu (Hlavná ponuka)

Položka ponukyOpis
Faults (Poruchy)Ponuka PORUCHY obsahuje zoznam posledných porúch stroja. Ďalšie informácie o ponuke PORUCHY nájdete v servisnej príručke alebo vám ich poskytne váš autorizovaný servisný predajca.
Service (Servis)Ponuka Servis obsahuje informácie o stroji, napríklad hodiny používania a ďalšie podobné čísla.
Diagnostics (Diagnostika)V ponuke Diagnostika sa zobrazuje stav jednotlivých prepínačov, snímačov a výstupov ovládacích prvkov stroja. Túto ponuku môžete používať na riešenie určitých problémov, pretože v nej rýchlo zistíte, ktoré ovládacie prvky stroja sú zapnuté a ktoré vypnuté.
Settings (Nastavenia)Ponuka Nastavenia umožňuje prispôsobovať a upravovať premenné konfigurácií na displeji informačného centra.
About (Informácie)Ponuka Informácie obsahuje číslo modelu, sériové číslo a verziu softvéru stroja.

Faults (Poruchy)

Položka ponukyOpis
Current (Aktuálne)Obsahuje celkový počet prevádzkových hodín (t. j. hodín, počas ktorých bol kľúč v polohe ZAPNUTé).
Last (Posledná)Uvádza poslednú prevádzkovú hodinu, v ktorej došlo k poruche.
First (Prvá)Uvádza prvú prevádzkovú hodinu, v ktorej došlo k poruche.
Occurrences (Opakovania)Uvádza počet opakovaní poruchy.

Service (Servis)

Položka ponukyOpis
Hours (Hodiny)Obsahuje celkový počet hodín, počas ktorých bol kľúč v polohe Zapnuté, naštartovaný motor a aktívny ekonomický režim a ovládacie prvky trakcie.
Counts (Počet)Obsahuje počet naštartovaní motora a hodín prúdovej intenzity batérie.

Diagnostics (Diagnostika)

Položka ponukyOpis
Battery (Batéria)Uvádza vstupy a výstupy batérie. Vstupy zahŕňajú aktuálne napätie batérie, výstupy zahŕňajú prúd batérie a percento nabitia.
Motor control (Ovládacie prvky motora)Uvádza vstupy a výstupy ovládacích prvkov motora. Vstupy zahŕňajú prevádzku s kľúčom, neutrál, parkovaciu brzdu, doplnky, režim rýchlosti, ekonomický režim a zdvihnutie/spustenie. Tieto položky používajte na kontrolu spätnej väzby vstupov stroja. Výstupy zahŕňajú otáčky motora (ot./min.), fázový prúd, jednosmerný prúd, teplotu ovládacích prvkov a teplotu motora.

Settings (Nastavenia)

Položka ponukyOpis
Language (Jazyk)Ovláda jazyk používaný v informačnom centre.
Backlight (Podsvietenie)Ovláda jas displeja LCD.
Contrast (Kontrast)Ovláda kontrast displeja LCD.
Protected Menus (Chránené ponuky)Po zadaní prístupového kódu umožňuje získať prístup k chráneným ponukám.

About (Informácie)

Položka ponukyOpis
Model (Model)Uvádza číslo modelu stroja.
Serial (Sériové číslo)Uvádza sériové číslo stroja.
S/W Rev (Revízia softvéru)Uvádza revíziu softvéru hlavného ovládacieho prvku.
Motor Ctrl SW (Softvér ovládacieho prvku motora)Uvádza revíziu softvéru ovládacieho prvku motora.
Battery SW (Softvér batérie)Uvádza revíziu softvéru batérie.

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Šírka89 cm
Dížka152 cm
Výška125 cm
Hmotnosť (bez nadstavca)938 kg
Menovitá prevádzková kapacita – s operátorom s hmotnosťou 74,8 kg a štandardnou lyžicou234 kg
Kapacita vyklápania – s operátorom s hmotnosťou 74,8 kg a štandardnou lyžicou590 kg
Rázvor71 cm
Výška výsypky (so štandardnou lopatou)120 cm
Dosah – úplné zdvihnutie (so štandardnou lopatou)71 cm
Výška k čapu závesu (úzky naberač v štandardnej polohe)168 cm

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek operátora alebo vyžadovať certifikované školenie. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Pred nastavením, servisom, čistením alebo skladovaním vždy zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite stroj, vytiahnite kľúč, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Nájdite oblasti, v ktorých môže dôjsť k pritlačeniu, označené na stroji a nadstavcoch a nepribližujte sa k nim rukami ani nohami.

 • Pred začatím prevádzky stroja s nadstavcom sa uistite, že je nadstavec správne nainštalovaný a že ide o originálny nadstavec Toro. Prečítajte si všetky príručky k príslušenstvu.

 • Vyhodnoťte terén, aby ste zistili, aké príslušenstvo a doplnky sú potrebné na riadne a bezpečné vykonávanie práce.

 • Podzemné inžinierske siete a ďalšie objekty na pozemku alebo v pracovnom priestore majú byť označené. V označených priestoroch nekopte. Všimnite si umiestnenie neoznačených objektov a stavieb, ako sú podzemné skladovacie nádrže, studne a systémy septikov.

 • Skontrolujte priestor, v ktorom budete zariadenie používať, či sa v ňom nenachádzajú nerovné povrchy alebo nehrozia skryté riziká.

 • Pred spustením stroja zabezpečte, aby sa v priestore nenachádzali okolostojaci. Ak niekto z okolostojacich vstúpi do priestoru, zastavte stroj.

Vykonávanie dennej údržby

Každý deň pred naštartovaním stroja vykonajte postupy pred každým použitím/každodennej údržby uvedené v časti .

Nastavenie podpery stehien

Ak chcete nastaviť podperu stehien (Obrázok 8), uvoľnite gombíky a zdvihnite alebo spustite podložku podpery do požadovanej výšky. Dodatočné úpravy môžete urobiť uvoľnením matice zaisťujúcej podložku na doske nastavenia, ktorú môžete podľa potreby posunúť nahor alebo nadol. Po dokončení úprav bezpečne utiahnite všetky úchytky.

g006054

Počas prevádzky

Bezpečnosť počas prevádzky

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Neprekračujte menovitú prevádzkovú kapacitu, pretože to môže viesť k nestabilite stroja a k strate kontroly.

 • Neprepravujte náklad so zdvihnutými ramenami. Náklad vždy prepravujte blízko k zemi.

 • Používajte len nadstavce a príslušenstvo schválené spoločnosťou Toro. Nadstavce môžu zmeniť stabilitu a prevádzkové vlastnosti stroja.

 • Stroje s plošinou:

  • Pred zostúpením z plošiny spustite nakladacie ramená.

  • Nepokúšajte sa stroj stabilizovať položením nohy na zem. Ak stratíte kontrolu nad strojom, zostúpte z plošiny a vzdiaľte sa od stroja.

  • Nevkladajte nohy pod plošinu.

  • Nepohybujte sa so strojom, kým nestojíte oboma nohami na plošine a rukami sa nepridržiavate referenčných tyčí.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

 • Nikdy netrhajte ovládacími prvkami; používajte plynulý pohyb.

 • Majiteľ alebo používateľ môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

 • Noste vhodný odev vrátane rukavíc, ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, nevyhnutnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

 • Nepracujte so strojom ak ste unavený, chorý alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Nikdy neprenášajte cestujúcich a zabráňte, aby sa k stroju priblížili zvieratá a okolostojaci.

 • Stroj prevádzkujte len pri dobrom svetle, ďaleko od otvorov a skrytých nebezpečenstiev.

 • Pred naštartovaním stroja skontrolujte, či sú všetky pohony v neutrálnej polohe. Stroj štartujte len z pozície operátora.

 • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

 • Pri zatáčaní do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Sledujte premávku.

 • Zastavte všetky nadstavce, keď sa nepracuje.

 • Ak narazíte na predmet, zastavte a vypnite stroj, vyberte kľúč a skontrolujte stroj. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

 • Stroj nikdy nenechávajte naštartovaný bez dozoru.

 • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  • Spustite nakladacie ramená a odpojte pomocné hydraulické systémy.

  • Vypnite stroj a vyberte kľúč.

 • Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 • Stroj používajte len v priestoroch, v ktorých má operátor dostatok voľného priestoru na bezpečné manévrovanie. Dávajte pozor na prekážky vo svojej bezprostrednej blízkosti. Ak nedávate pozor na okolie, nedodržanie primeranej vzdialenosti od stromov, stien a ďalších prekážok pri cúvaní so strojom môže spôsobiť poranenie.

 • Pred jazdou pod akýmikoľvek objektmi skontrolujte voľný priestor vo výške prejazdu (t. j. elektrické vedenia, konáre, stropy a vchody) a zabráňte kontaktu s nimi.

 • Neprepĺňajte nadstavec a pri každom zdvíhaní nakladacích ramien udržiavajte náklad vyrovnaný. Predmety v nadstavci môžu spadnúť a spôsobiť zranenie.

Bezpečnosť na svahu

 • Pri vychádzaní na kopec alebo schádzaní z kopca stroj prevádzkujte s ťažším koncom smerujúcim do kopca. Rozloženie hmotnosti sa mení podľa nadstavcov. V prípade prázdneho naberača je ťažšia zadná časť stroja a v prípade plného naberača je ťažšia predná časť stroja. Pri väčšine ďalších nadstavcov bude ťažšia predná časť stroja.

 • Zdvíhanie nakladacích ramien na svahu má vplyv na stabilitu stroja. Na svahoch udržujte nakladacie ramená v spustenej polohe.

 • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Pri ovládaní stroja na svahu alebo nerovnom teréne sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

 • Zaveďte vlastné postupy a pravidlá pre prácu na svahoch. Tieto postupy musia zahŕňať prieskum miesta, aby sa určilo, ktoré svahy sú bezpečné pre prevádzku stroja. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

 • Na svahoch spomaľte a dbajte na zvýšenú opatrnosť. Terénne podmienky môžu ovplyvniť stabilitu stroja.

 • Vyhnite sa štartovaniu a zastavovaniu stroja na svahu. V prípade, že stroj stratí trakciu, postupuje po svahu pomaly a rovno nadol.

 • Na svahoch sa vyhnite zatáčaniu. Ak musíte zabočiť, so strojom zatáčajte pomaly a udržiavajte ťažší koniec nasmerovaný do kopca.

 • Na svahu sa vždy pohybujte pomaly a plynulo. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru.

 • Ak máte pocit, že je ovládanie stroja na svahu neisté, prestaňte pracovať.

 • Dávajte si pozor na diery, vyjazdené koľaje alebo hrby, pretože nerovný terén môže spôsobiť prevrátenie stroja. Vysoká tráva môže skryť prekážky.

 • Pri práci na mokrom povrchu postupujte opatrne. Znížená trakcia môže spôsobiť šmýkanie.

 • Vyhodnoťte oblasť, aby ste zabezpečili, že zem je dostatočne stabilná na podoprenie stroja.

 • Pri práci so strojom postupujte opatrne pri nasledovných:

  • poklesy,

  • priekopy,

  • násypy,

  • vodné útvary.

  Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď pás prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Udržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

 • Nadstavce demontujte alebo pridávajte na rovnom podklade.

 • Stroj neparkujte na úbočí ani na svahu.

Bezpečnosť inžinierskych sietí

 • Ak narazíte na inžinierske vedenie, vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  • Odstráňte všetky osoby z pracovného priestoru.

  • Okamžite kontaktujte príslušné núdzové a komunálne orgány, aby zabezpečili oblasť.

  • Ak poškodíte kábel z optických vlákien, nepozerajte sa do vystaveného svetla.

 • Ak je stroj nabitý elektrinou, neopúšťajte plošinu operátora. Pokiaľ neopustíte plošinu, budete v bezpečí.

  • Dotknutie sa ktorejkoľvek časti stroja vás môže uzemniť.

  • Nedovoľte inej osobe, aby sa nabitého stroja dotkla alebo aby sa k nemu priblížila.

  • Ak narazíte na elektrické alebo komunikačné vedenie, vždy predpokladajte, že je stroj nabitý. Nepokúšajte sa opustiť stroj.

 • Unikajúci plyn je horľavý a výbušný a môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Počas prevádzky stroja nefajčite.

Štartovanie stroja

 1. Postavte sa na platformu.

 2. Uistite sa, že je parkovacia brzda zaistená a všetky štyri páky sú v NEUTRáLNEJ polohe.

 3. Vložte kľúč do zapaľovania a otočte ho do polohy ZAPNUTé.

Note: Štartovanie stroja v extrémne chladných podmienkach môže byť problematické. Pri štartovaní studeného stroja musí byť teplota stroja vyššia ako –18 °C.

Note: Keď je teplota stroja nižšia ako –1 °C, v informačnom centre sa zobrazí symbol studeného štartu (Obrázok 9) a motor na 2 minúty zvýši otáčky. V tomto okamihu nehýbte s ovládacími prvkami trakcie, kým je zatiahnutá parkovacia brzda. V opačnom prípade sa motor vypne a 2 minúty sa začnú počítať odznova. Symbol studeného štartu zmizne, keď motor dosiahne plnú rýchlosť.

g304012

Jazda so strojom

Na posun stroja používajte ovládacie prvky trakcie. Čím viac posuniete ovládacie prvky trakcie do akéhokoľvek smeru, tým rýchlejšie sa bude pohybovať stroj v tomto smere. Ak chcete stroj zastaviť, uvoľnite ovládacie prvky trakcie.

Režim úspory energie

Keď stroj beží na voľnobežné otáčky, po nejakom čase prejde do režimu úspory energie.

Úspora energie 1

Po 5- až 7-sekundovej prevádzke na voľnobežné otáčky sa otáčky motora znížia. Ak chcete obnoviť bežnú prevádzkovú rýchlosť, posuňte trakčnú páku, páku naklonenia nadstavca alebo páku ramena nakladača.

Úspora energie 2

Po 30-sekundovej prevádzke na voľnobežné otáčky sa motor vypne. Ak chcete pokračovať v prevádzke, dvakrát prudko posuňte trakčnú páku.

Úspora energie 3

Po 5-minútovej prevádzke na voľnobežné otáčky sa stroj vypne. Ak chcete pokračovať v prevádzke, otočte kľúč do polohy VYPNUTé, zatiahnite parkovaciu brzdu a otočte kľúč do polohy ZAPNUTé.

Vypnutie stroja

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 2. Uistite sa, že je páka pomocnej hydrauliky v NEUTRáLNEJ polohe.

 3. Otočte kľúč do polohy VYPNUTé a vyberte ho.

Výstraha

Deti alebo okolostojaci sa môžu zraniť, ak posunú alebo sa pokúsia prevádzkovať stroj, ktorý je bez dozoru.

Keď nechávate stroj bez dozoru, vždy vyberte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.

Používanie nadstavcov

Inštalácia nadstavca

Important: Používajte len nadstavce schválené spoločnosťou Toro. Nadstavce môžu zmeniť stabilitu a prevádzkové vlastnosti stroja. Pri používaní neschválených nadstavcov môže dôjsť k strate záruky na stroj.

Important: Pred inštaláciou nadstavca sa uistite, že sú montážne dosky bez nečistôt alebo úlomkov a že sa čapy voľne otáčajú. V prípade, že sa čapy neotáčajú voľne, namažte ich.

 1. Umiestnite nadstavec na rovný povrch s dostatočným voľným priestorom za ním, aby sa zaň zmestil stroj.

 2. Naštartujte stroj.

 3. Nakloňte montážnu dosku nadstavca smerom dopredu.

 4. Umiestnite montážnu dosku na horný okraj prijímacej dosky nadstavca.

  g003710
 5. Zdvihnite nakladacie ramená pri súčasnom nakláňaní montážnej dosky dozadu.

  Important: Zdvihnite nadstavec dostatočne nad zem a montážnu dosku nakloňte úplne dozadu.

 6. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

 7. Pripojte čapy na rýchle spojenie a uistite sa, že úplne sedia v montážnej doske.

  Important: V prípade, že sa čapy neotočia do spájacej polohy, montážna doska nie je úplne zarovnaná s otvormi v prijímacej doske nadstavca. Skontrolujte prijímaciu dosku a v prípade potreby ju vyčistite.

  Dôležité upozornenie

  Ak ste úplne nenasadili čapy na rýchle pripojenie prostredníctvom montážnej dosky nadstavca, nadstavec môže spadnúť zo stroja na vás alebo okolostojace osoby.

  Uistite sa, že čapy na rýchle pripojenie sú úplne zasadené v montážnej doske nadstavca.

  g003711

Pripojenie hydraulických hadíc

Dôležité upozornenie

Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie. Kvapalinu, ktorá prenikne do kože, musí chirurgicky odstrániť lekár so skúsenosťami s týmto typom poranenia. V opačnom prípade môže dôjsť ku gangréne.

 • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

 • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

 • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier; nikdy nepoužívajte svoje ruky.

Výstraha

Hydraulické spojky, hydraulické potrubia/ventily a hydraulická kvapalina môžu byť horúce. Pri kontakte s horúcimi komponentmi sa môžete popáliť.

 • Pri manipulácii s hydraulickými spojkami používajte rukavice.

 • Skôr než sa dotknete hydraulických komponentov, nechajte stroj vychladnúť.

 • Nedotýkajte sa vyliatej hydraulickej kvapaliny.

Ak nadstavec na prevádzku vyžaduje hydrauliku, pripojte hydraulické hadice nasledujúcim spôsobom:

 1. Otočte kľúč, podržte ho v polohe UVOľNENIE POMOCNEJ HYDRAULIKY a stláčajte prepínač pomocnej hydrauliky dozadu a dopredu, aby ste uvoľnili tlak na hydraulických spojkách.

 2. Otočte kľúč do polohy OFF (Vyp.) a vyberte ho.

 3. Zložte ochranné kryty z hydraulických spojok na stroji.

 4. Uistite sa, že sa na hydraulických spojkách nenachádza žiadny cudzí materiál.

 5. Zatlačte vonkajší konektor nadstavca do vnútorného konektora na stroji.

  Note: Keď prvýkrát pripojíte vonkajší konektor nadstavca, uvoľní sa určitý tlak, ktorý sa nahromadil v nadstavci.

 6. Zatlačte vnútorný konektor nadstavca do vonkajšieho konektora na stroji.

 7. Potiahnutím hadice sa uistite, že spojenie je pevné.

Odstránenie nadstavca

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

 2. Spustite nadstavec na zem.

 3. Ak nadstavec využíva hydrauliku, otočte kľúč, podržte ho v polohe UVOľNENIE POMOCNEJ HYDRAULIKY a stláčajte prepínač pomocnej hydrauliky dozadu a dopredu, aby ste uvoľnili tlak na hydraulických spojkách.

 4. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

 5. Uvoľnite čapy na rýchle pripojenie ich otočením do vonkajšej strany.

 6. Ak nadstavec používa hydrauliku, posuňte rozpery späť na hydraulické spojky a odpojte ich.

  Important: Spojte hadice nadstavca dokopy, aby sa zabránilo znečisteniu hydraulického systému počas skladovania.

 7. Namontujte ochranné kryty na hydraulické spojky na stroji.

 8. Naštartujte stroj, nakloňte montážnu dosku smerom dopredu a odpojte stroj od nadstavca.

Používanie informačného centra

Zmena režimu nadstavca

 1. Ak chcete získať prístup k obrazovke Zmena nadstavca, na obrazovke prevádzky stlačte stredné tlačidlo.

 2. Stlačením stredného alebo pravého tlačidla prepnete medzi režimom kladiva a lyžice.

  Note: Pri používaní režimu kladiva zapnite ekonomický režim. Keď sa režim kladiva Graphic používa s ekonomickým režimom, spomalia sa otáčky motora (ot./min.), čím sa zníži spotreba energie pri používaní nadstavcov. Režim lyžice Graphic udržiava otáčky motora.

 3. Stlačením ľavého tlačidla sa vrátite na obrazovku prevádzky.

g304809

Prístup k položke Chránené ponuky

Note: Predvolený kód PIN stroja nastavený vo výrobe je buď 0000, alebo 1234.Ak zmeníte kód PIN a zabudnete ho, so žiadosťou o pomoc sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu.

 1. V časti HLAVNá PONUKA pomocou stredného tlačidla prejdite nadol na ponuku NASTAVENIA a stlačte pravé tlačidlo (Obrázok 13).

  g264775
 2. V ponuke NASTAVENIA pomocou stredného tlačidla prejdite nadol na položku CHRáNENé PONUKY a stlačte pravé tlačidlo (Obrázok 14A).

  g264249
 3. Ak chcete zadať kód PIN, stlačte stredné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí správna prvá číslica. Potom stlačením pravého tlačidla prejdite na ďalšiu číslicu (Obrázok 14B a Obrázok 14C). Tento krok opakujte, kým nezadáte poslednú číslicu, a ešte raz stlačte pravé tlačidlo.

 4. Stlačte stredné tlačidlo a zadajte kód PIN (Obrázok 14D).

  Note: Ak informačné centrum prijme kód PIN a chránená ponuka sa odblokuje, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí slovo PIN.

Môžete zobraziť a meniť nastavenia v položke CHRáNENé PONUKY. Po získaní prístupu k položke CHRáNENé PONUKY prejdite nadol na možnosť CHRáNIť NASTAVENIA. Na zmenu nastavenia použite pravé tlačidlo. Nastavením položky Chrániť nastavenia na možnosť VYPNUTé môžete zobraziť a zmeniť nastavenia v časti CHRáNENé PONUKY bez zadania kódu PIN. Nastavenie položky Chrániť nastavenia na možnosť ZAPNUTé skryje chránené možnosti a pred zmenou nastavenia v časti CHRáNENé PONUKY vyžaduje zadanie kódu PIN.

Po prevádzke

Bezpečnosť po prevádzke

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Pred nastavením, čistením, skladovaním alebo servisom zatiahnite parkovaciu brzdu (ak je dostupná), znížte nakladacie ramená, vypnite stroj, vytiahnite kľúč a počkajte, kým sa nezastaví všetok pohyb, a nechajte stroj vychladnúť.

 • Očistite usadeniny z nadstavcov a pohonov, aby ste predchádzali vzniku požiaru.

 • Všetky diely udržujte v dobrom stave a technické vybavenie dotiahnuté.

 • Nedotýkajte sa častí, ktoré sa môžu počas prevádzky zohriať na vysokú teplotu. Pred údržbou, nastavením alebo servisom stroja ich nechajte vychladnúť.

 • Pri nakladaní a vykladaní stroja do vlečky alebo kamiónu buďte opatrní.

Bezpečnostné opatrenia súvisiace s batériou a nabíjačkou

Všeobecné

 • Nesprávne používanie alebo údržba nabíjačky batérie môže mať za následok zranenie. Tento potenciál znížite dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov.

 • Na nabíjanie batérie používajte len dodanú nabíjačku.

 • Pred používaním nabíjačky si overte napätie dostupné vo vašej krajine.

 • Na pripojenie k zdroju mimo územia USA v prípade potreby používajte adaptér zástrčky nadstavca so správnou konfiguráciou elektrickej zásuvky.

 • Zabráňte tomu, aby bola nabíjačka mokrá. Chráňte ju pred dažďom a snehom.

 • V dôsledku používania príslušenstva, ktoré spoločnosť Toro neodporúča alebo nepredáva hrozí riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia.

 • Ak chcete eliminovať riziko výbuchu batérie, dodržiavajte tieto pokyny a pokyny k ľubovoľnému zariadeniu, ktoré sa chystáte používať v blízkosti nabíjačky.

 • Neotvárajte batérie.

 • Ak batéria tečie, vyhýbajte sa kontaktu s vytekajúcou tekutinou. Ak sa tekutiny náhodne dotknete, postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

 • So žiadosťou o vykonanie servisu alebo výmenu batérie sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu.

Školenie

 • Nikdy nedovoľte, aby nabíjačku obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nezaškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Pred používaním nabíjačky si prečítajte všetky pokyny uvedené na nabíjačke a v príručke, oboznámte sa s nimi a dodržiavajte ich. Oboznámte sa so správnym používaním nabíjačky.

Príprava

 • Pri nabíjaní sa musia okolostojaci a deti zdržiavať mimo batérie.

 • Pri nabíjaní noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc a pevnej protišmykovej obuvi.

 • Pred nabíjaním vypnite stroj a počkajte päť sekúnd, kým sa úplne nevypne. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť iskrenie.

 • Pri nabíjaní musí byť priestor dobre vetraný.

 • Prečítajte si všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa nabíjania a dodržiavajte ich.

 • Nabíjačka je určená len pre okruhy s menovitou hodnotou 120 a 240 V striedavého prúdu a je vybavená vidlicou s ochranným kontaktom na prevádzku v okruhu 120 V jednosmerného prúdu. Ak chcete nabíjačku používať v okruhoch s hodnotou 240 V, požiadajte autorizovaného servisného predajcu o správny sieťový kábel.

Prevádzka

 • Kábel používajte správne. Nabíjačku neprenášajte uchopením za kábel ani netrhajte sieťovým káblom pri odpájaní nabíjačky zo zásuvky. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými okrajmi.

 • Nabíjačku pripojte priamo k uzemnenej (3-kolíkovej) zásuvke. Nabíjačku nepoužívajte v neuzemnenej zásuvke, a to dokonca ani s adaptérom.

 • Dodaný sieťový kábel ani zástrčku neupravujte.

 • Zabráňte pádu kovového náradia do blízkosti batérie alebo na ňu. Môže to spôsobiť iskrenie alebo skrat elektrickej súčasti, čo by mohlo viesť k výbuchu.

 • Pri práci s lítium-iónovou batériu si zložte všetky kovové predmety, napríklad prstene, náramky, retiazky a hodinky. Lítium-iónová batéria môže vytvoriť dostatok prúdu na spôsobenie vážnych popálenín.

 • Nabíjačku nikdy neprevádzkujte bez dobrej viditeľnosti alebo svetla.

 • Používajte schválený predlžovací kábel.

 • Ak sa zapojený sieťový kábel poškodí, odpojte ho zo zásuvky v stene a požiadajte autorizovaného servisného predajcu o jeho výmenu.

 • Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a až potom ju presuňte na iné miesto alebo vykonajte servis.

Údržba a skladovanie

 • Nabíjačku skladujte vnútri na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu neoprávnených používateľov.

 • Nabíjačku nerozoberajte. Ak sa vyžaduje servis alebo oprava nabíjačky, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

 • Pred začiatkom údržby alebo čistenia odpojte sieťový kábel zo zásuvky, aby sa znížilo riziko zásahu elektrickým prúdom.

 • Podľa potreby opravte alebo vymeňte bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi.

 • Nabíjačku nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Poškodený kábel alebo zástrčku okamžite vymeňte.

 • Ak ste to nabíjačky narazili, spadla vám alebo sa inak poškodila, nepoužívajte ju a zaneste ju autorizovanému servisnému predajcovi.

Presun nefunkčného stroja

Important: Stroj neodťahujte ani neťahajte bez otvorenia ťažných ventilov, inak dôjde k poškodeniu hydraulického systému.

 1. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

 2. Zložte kryt chrániaci každý ťažný ventil (Obrázok 15).

  g304099
 3. Uvoľnite poistnú maticu na každom ťažnom ventile.

  g304100
 4. Pomocou šesťhranného kľúča otočte všetky ventily o jednu otočku proti smeru hodinových ručičiek, čím ich otvoríte.

 5. Stroj ťahajte podľa potreby.

  Important: Pri ťahaní neprekračujte rýchlosť 4,8 km/h.

 6. Po oprave stroja zatvorte ťažné ventily a utiahnite poistné matice.

  Important: Ťažné ventily neuťahujte nadmerne.

 7. Znova nasaďte kryty.

Ťahanie stroja

Na ťahanie stroja použite ťažkotonážny príves alebo kamión. Použite rampu s plnou šírkou. Uistite sa, že príves alebo kamión má všetky potrebné brzdy, osvetlenie a značenie v súlade so zákonom. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Znalosť týchto informácií môže pomôcť vám alebo okolitým osobám predísť zraneniu. Postupujte podľa miestnych vyhlášok pre prívesy a požiadaviek na zväzovanie.

Dôležité upozornenie

Jazda na ulici alebo na ceste bez smeroviek, svetiel, reflexného značenia alebo označenia pomaly idúceho vozidla je nebezpečná a môže viesť k nehode s následným zranením.

So strojom nejazdite po verejnej ulici ani po ceste.

Výber prívesu

Dôležité upozornenie

Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo, prípadne vykladanie zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti (Obrázok 17).

 • Použite iba rampy s plnou šírkou.

 • Uistite sa, že rampa je v porovnaní s výškou plošiny prívesu alebo nákladného vozidla od zeme minimálne štyrikrát dlhšia. Zaručí sa tým, že uhol rampy neprekročí 15 stupňov od rovného povrchu.

g229507

Nakladanie stroja

Dôležité upozornenie

Nakladanie stroja na príves alebo nákladné vozidlo, prípadne vykladanie zvyšuje možnosť prevrátenia a mohlo by pri ňom dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

 • Pri používaní stroja na rampe postupujte zvlášť opatrne.

 • Stroj nakladajte a vykladajte s ťažším koncom smerujúcim k rampe.

 • Pri jazde so strojom na rampe sa vyhnite náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu, pretože by ste mohli stratiť kontrolu nad strojom alebo by sa stroj mohol prevrátiť.

 1. Ak používate príves, pripojte ho k ťažnému vozidlu a pripojte bezpečnostné reťaze.

 2. Ak je to možné, pripojte brzdy prívesu.

 3. Spustite rampu(y).

 4. Spustite nakladacie ramená.

 5. Stroj nakladajte na príves ťažším koncom smerujúcim k rampe, pričom náklad prepravujte v malej výške.

  • Ak má stroj plný nosný nadstavec (napr. vedro) alebo nenosný nadstavec (napr. zákopník), po rampe jazdite nahor so strojom otočeným dopredu.

  • Ak má stroj prázdny nosný nadstavec alebo na stroji nie je žiadny nadstavec, pri jazde po rampe nahor so strojom cúvajte.

  g237904
 6. Nakladacie ramená spustite úplne nadol.

 7. Zatiahnite parkovaciu brzdu (ak je súčasťou výbavy), vypnite stroj a vyberte kľúč.

 8. Použite kovové zväzovacie slučky na stroji pre pevné upevnenie zariadenia k prívesu alebo kamiónu pomocou popruhov, reťazí, káblov alebo lán. Požiadavky týkajúce sa zväzovania nájdete v miestnych predpisoch.

  g304319

Vykladanie stroja

 1. Spustite rampu(y).

 2. Stroj vykladajte z prívesu ťažším koncom smerujúcim k rampe, pričom náklad prepravujte v malej výške.

  • Ak má stroj plný nosný nadstavec (napr. vedro) alebo nenosný nadstavec (napr. zákopník), pri jazde po rampe nadol so strojom cúvajte.

  • Ak má stroj prázdny nosný nadstavec alebo na stroji nie je žiadny nadstavec, po rampe jazdite nadol so strojom otočeným dopredu.

  g237905

Zdvíhanie stroja

Stroj zdvihnite za zdvíhacie body (Obrázok 19).

g305397

Údržba batérií

Dôležité upozornenie

V batériách je vysoké napätie, ktoré môže spôsobiť popáleniny alebo zásah elektrickým prúdom.

 • Nepokúšajte sa otvoriť batérie.

 • Pri manipulácii s batériou s prasknutou skriňou postupujte veľmi opatrne.

 • Používajte len nabíjačku navrhnutú pre konkrétne batérie.

Lítium-iónové batérie si uchovávajú dostatočný náboj na prevádzku počas ich životnosti. Postupom času sa počet prevádzkových hodín batérií na jedno nabitie skracuje.

Note: Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od vzdialenosti, na ktorú presúvate stroj, nerovností, cez ktoré musíte prejsť, a ďalších faktorov uvedených v tejto časti.

Ak chcete dosiahnuť maximálnu životnosť a batérie využívať naplno, dodržiavajte tieto pokyny:

 • Batériu neotvárajte. Vnútri batérie sa nenachádzajú žiadne časti, ktorých servis môže vykonávať používateľ. Ak batériu otvoríte, skončí sa platnosť záruky. Batérie sú chránené zariadeniami upozorňujúcimi na nevhodnú manipuláciu.

 • Stroj skladujte/parkujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore mimo pôsobenia priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Stroj neskladujte na mieste, na ktorom teplota klesá pod –30 °C alebo stúpa nad 60 °C. Teplota mimo tohto rozsahu poškodí batérie. Vysoká teplota pri skladovaní, najmä pri vysokom nabití, znižuje životnosť batérií.

 • Pri uskladnení stroja na viac ako 10 dní dbajte na to, aby bol stroj na chladnom mieste, mimo pôsobenia slnečného žiarenia a nabitý minimálne na 50 %.

 • Ak stroj prevádzkujete v horúcich podmienkach alebo na mieste vystavenom slnečnému žiareniu, batéria sa môže prehrievať. V takom prípade sa na informačnom centre zobrazí upozornenie na vysokú teplotu. Za takýchto podmienok sa stroj spomalí.

  Stroj ihneď premiestnite na chladné miesto mimo pôsobenia slnečného žiarenia, vypnite ho a pred pokračovaním v prevádzke nechajte batérie úplne vychladnúť.

 • Ak je stroj vybavený súpravou svetiel, keď svetlá nepoužívate, vypnite ich.

Preprava batérií

Ministerstvo dopravy USA a úrady pre medzinárodnú dopravu vyžadujú, aby sa lítium-iónové batérie prepravovali v špeciálnom balení, a prepravovať ich môžu len certifikovaní prepravcovia. V USA môžete batériu prepravovať, keď je nainštalovaná v stroji definovanom ako zariadenie napájané batériou, pričom platia určité regulačné požiadavky. Podrobné predpisy týkajúce sa prepravy batérií alebo stroja vybaveného batériami vám poskytne Ministerstvo dopravy USA alebo príslušný štátny úrad vo vašej krajine.

Informácie o spôsobe prepravy alebo likvidácie batérií vám poskytne autorizovaný servisný predajca.

Používanie nabíjačky batérie

Prehľad indikátorov a káblov nabíjačky batérie nájdete na Obrázok 22.

g251620g251632

Pripojenie zdroja napájania

Táto nabíjačka má 3-kolíkovú uzemnenú zástrčku (typu B), aby sa znížilo riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak sa zástrčka nezmestí do zásuvky v stene, k dispozícii sú iné typy uzemnených zástrčiek. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

Nabíjačku ani napájací kábel žiadnym spôsobom nemeňte.

Nebezpečie

Kontakt s vodou pri nabíjaní stroja môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, zranenie alebo smrť.

Zástrčku ani nabíjačku nepoužívajte, keď máte mokré ruky alebo stojíte vo vode.

Important: Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či v izolácii nie sú diery alebo praskliny. Nepoužívajte poškodený kábel. Kábel neťahajte cez stojatú vodu alebo mokrú trávu.

 1. Zástrčku nabíjačky na napájacom kábli zapojte do vhodnej sieťovej zásuvky na nabíjačke.

  Dôležité upozornenie

  Poškodený kábel nabíjačky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

  Pred používaním nabíjačky dôkladne skontrolujte napájací kábel. Ak je kábel poškodený, nabíjačku nepoužívajte, kým nedostanete náhradný.

 2. Zástrčku napájacieho kábla zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.

Nabíjanie batérií

Important: Batérie nabíjajte len pri teplote v odporúčanom rozsahu. Informácie o odporúčanom rozsahu nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odporúčaný teplotný rozsah pri nabíjaní

Rozsah pri nabíjaní0 °C až 45 °C
Nízka teplota v rámci rozsahu pri nabíjaní (znížený prúd)–5 °C až 0 °C
Vysoká teplota v rámci rozsahu pri nabíjaní (znížený prúd)45 °C až 60 °C

Pri teplote nižšej ako –5 °C sa batérie nebudú nabíjať. Keď teplota stúpne nad –5 °C, odpojte nabíjačku a znova ju pripojte, aby ste nabili batérie.

 1. Zaparkujte stroj na mieste určenom na nabíjanie.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

 4. Skontrolujte, či nie sú konektory zanesené prachom a nečistotami.

 5. Napájací kábel nabíjačky pripojte k zdroju napájania. Pozrite si časť Pripojenie zdroja napájania.

 6. Posuňte kryt nabíjačky smerom nahor a mimo konektora (Obrázok 23).

  g304908
 7. Výstupný konektor nabíjačky zapojte do konektora nabíjačky na stroji.

  g306958
 8. Sledujte nabíjačku a uistite sa, či sa batérie nabíjajú.

  Note: Indikátor nabíjania batérie by mal blikať a indikátor výstupu nabíjania by mal svietiť.Prúdová intenzita stroja zobrazená na informačnom centre sa pri nabíjaní batérií zvyšuje. Ak prúdová intenzita zostáva na hodnote 0, batérie sa nenabíjajú.

 9. Keď stroj dosiahne dostatočnú úroveň nabitia, odpojte nabíjačku. Pozrite si časť Dokončenie nabíjania.

 10. Posuňte kryt nabíjačky na miesto a cez spodnú skrutku (Obrázok 23).

Monitorovanie nabíjania a riešenie problémov

Note: Počas nabíjania sa na displeji LCD stavu zobrazujú hlásenia. Väčšina z nich sa zobrazuje bežne.

V prípade poruchy bliká indikátor chyby na oranžovo alebo svieti na červeno. Na displeji informačného centra sa naraz zobrazí jedna číslica chybového hlásenia začínajúceho písmenom E alebo F (napr. E-0-1-1).

Ak chcete chybu opraviť, pozrite si časť . Ak žiadne z uvedených riešení nevyrieši chybu, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

Dokončenie nabíjania

Po dokončení nabíjania svieti indikátor nabíjania batérie (Obrázok 22) na zeleno a na displeji informačného centra stroja sa zobrazuje 10 plných čiar. Odpojte konektor nabíjačky od konektora stroja.

Údržba

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Bezpečnosť pri údržbe

Výstraha

Ak kľúč necháte v spínači, iná osoba bude môcť náhodne naštartovať stroj a vážne zraniť vás alebo iných okolostojacich.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo spínača.

 • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, odpojte pomocnú hydrauliku, spustite nadstavec, uistite sa, že je zatiahnutá parkovacia brzda, vypnite stroj a vyberte kľúč. Pred nastavením, čistením, skladovaním alebo opravou počkajte, kým sa nezastaví všetok pohyb, a nechajte stroj vychladnúť.

 • Nevyškolený personál nesmie vykonávať servis stroja.

 • V prípade potreby podpory komponentov použite stojany.

 • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou. Pozrite si časť Uvoľnenie hydraulického tlaku.

 • Pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte batériu. Pozrite si časť Odpojenie hlavného napájania.

 • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Ak je to možné, nastavenia neupravujte pri spustenom stroji.

 • Všetky diely udržujte v dobrom stave a technické vybavenie dotiahnuté. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené nálepky.

 • Nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami.

 • Používajte len nadstavce schválené spoločnosťou Toro. Nadstavce môžu zmeniť stabilitu a prevádzkové vlastnosti stroja. Pri používaní stroja s neschválenými nadstavcami môže dôjsť k strate záruky na stroj.

 • Používajte iba originálne náhradné diely Toro.

 • V prípade, že sa pri údržbe alebo opravách vyžaduje, aby boli nakladacie ramená v zdvihnutej polohe, zaistite ramená v zdvihnutej polohe pomocou hydraulických valcových zámkov.

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 8 hodinách
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Namažte stroj.(Namažte okamžite po každom umytí.)
 • Skontrolujte antistatický remienok. Ak je opotrebovaný alebo chýba, vymeňte/nahraďte ho.
 • Skontrolujte dezén pneumatík.
 • Vyskúšajte parkovaciu brzdu.
 • Odstráňte zo stroja nečistoty.
 • Skontrolujte uvoľnenie spojovacích prvkov.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tesnosť hydraulických potrubí, či nie sú uvoľnené spoje, zlomené potrubie, uvoľnené montážne podpery, opotrebenie a chemické poškodenie alebo poškodenie vplyvom počasia.(Pred začatím prevádzky vykonajte nevyhnutné opravy.)
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Každý rok
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Opravte odlúpenú farbu.
 • Postupy pred údržbou stroja

  Použitie cylindrických zámkov

  Dôležité upozornenie

  Keď je nakladacie rameno v zdvihnutej polohe, môže sa spustiť a rozmliaždiť osoby nachádzajúce sa pod ním.

  Pred vykonávaním údržby, ktorá vyžaduje zdvihnuté nakladacie ramená, nainštalujte cylindrické zámky.

  Inštalácia cylindrických zámkov

  1. Odstráňte nadstavec.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená do úplne zdvihnutej polohy.

  3. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  4. Cylindrický zámok umiestnite na každú zdvíhaciu cylindrickú tyč (Obrázok 25).

   g005162
  5. Všetky cylindrické zámky zaistite vidlicovým čapom a sponkovou závlačkou (Obrázok 25).

  6. Pomaly spúšťajte nakladacie ramená, kým sa cylindrické zámky nedotknú cylindrických telies a koncov tyče.

  Demontáž a skladovanie cylindrických zámkov

  Important: Pred prevádzkou stroja demontujte cylindrické zámky z tyčí a nechajte ich úplne zaistené v skladovacej polohe.

  1. Naštartujte stroj.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená do úplne zdvihnutej polohy.

  3. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  4. Vyberte vidlicové čapy a sponkové závlačky zaisťujúce všetky cylindrické zámky.

  5. Demontujte cylindrické zámky.

  6. Spustite nakladacie ramená.

  7. Nainštalujte cylindrické zámky na hydraulické hadice a zaistite ich vidlicovými čapmi a sponkovými závlačkami (Obrázok 26).

   g319295

  Prístup k vnútorným komponentom

  Dôležité upozornenie

  Po otvorení alebo zložení krytov, kapôt a mriežok, kým je stroj spustený, sa môžete dostať do kontaktu s pohyblivými časťami, ktoré vás môžu vážne zraniť.

  Pred otvorením akýchkoľvek krytov, kapôt a mriežok vypnite stroj, vyberte kľúč zo zapaľovania a nechajte stroj vychladnúť.

  Dôležité upozornenie

  Rotujúci ventilátor môže spôsobiť zranenie osôb.

  • Stroj neprevádzkujte bez nasadených krytov.

  • Nepribližujte sa k rotujúcemu ventilátoru prstami, rukami ani oblečením.

  • Pred vykonaním údržby vypnite stroj a vyberte kľúč.

  Zloženie kapoty

  Note: Ak potrebujete získať prístup k sieťovým konektorom alebo poistke, no nemôžete bezpečne zdvihnúť ramená nakladača, aby ste zložili kapotu, informácie o získaní prístupu nájdete v časti Zloženie predného krytu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená a nainštalujte cylindrické zámky.

   Note: Ak nemôžete zdvihnúť ramená nakladača využitím sily stroja, potiahnite páku ramena nakladača dozadu a ramená nakladača zdvihnite pomocou zdviháka.

  3. Vypnite stroj, vyberte kľúč a čakajte, kým sa nezastavia pohyblivé časti.

  4. Uvoľnite štyri skrutky zaisťujúce kapotu.

   g304438
  5. Nadvihnite kapotu a odpojte ventilátor.

  6. Stiahnite kapotu zo stroja.

  Zloženie predného krytu

  Important: Predný kryt zložte na prístup k sieťovým konektorom a poistke len v prípade, že nemôžete bezpečne zdvihnúť ramená nakladača a zložiť kapotu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite stroj, vyberte kľúč a čakajte, kým sa nezastavia pohyblivé časti.

  3. Vyberte štyri skrutky zaisťujúce predný kryt, zložte kryt a odpojte ventilátor.

   g356986

  Odpojenie hlavného napájania

  Pred vykonaním servisu stroja odpojte zdroj napájania stroja tak, že rozpojíte konektory hlavného napájania (Obrázok 29).

  Výstraha

  Ak neodpojíte napájanie stroja, niekto môže stroj náhodne zapnúť, čo môže spôsobiť vážne zranenie osôb.

  Pred prácou na stroji vždy rozpojte konektory.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená a nainštalujte cylindrické zámky.

  3. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  4. Zložte kapotu. Pozrite si časť Zloženie kapoty.

  5. Rozpojte dva sieťové konektory (Obrázok 29).

  6. Vykonajte všetky opravy.

  7. Pred prevádzkou stroja zapojte konektory.

  g304040

  Mazanie

  Mazanie stroja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Namažte stroj.(Namažte okamžite po každom umytí.)
 • Typ maziva: univerzálne mazivo

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Namazané časti vyčistite handrou.

  4. Ku každému spoju pripojte mazaciu pištoľ (Obrázok 30 a Obrázok 31).

   g304444
   g004209
  5. Načerpajte mazivo do spojov tak, aby mazivo začalo vytekať z ložísk (približne 3 čerpania).

  6. Utrite prebytočné mazivo.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémom

  • Pred opravou stroja odpojte konektory hlavného napájania.

  • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, v ktorom sa nevyskytujú iskry ani plamene. Pred pripojením alebo odpojením batérie odpojte nabíjačku. Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

  Odpojenie alebo pripojenie napájania stroja

  Konektory hlavného napájania zaisťujú napájanie batérií stroja. Napájanie odpojíte rozpojením konektorov. Napájanie pripojíte zapojením konektorov. Pozrite si časť Odpojenie hlavného napájania.

  Výmena antistatického remienka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte antistatický remienok. Ak je opotrebovaný alebo chýba, vymeňte/nahraďte ho.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Pod platformou vymeňte antistatický remienok, ako je znázornené na Obrázok 32.

   g315429

  Servis batérií

  Note: Stroj je vybavený siedmimi lítium-iónovými batériami.

  Batérie neotvárajte. Ak batéria vyžaduje servis, so žiadosťou o pomoc sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu.

  Lítium-iónové batérie likvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi a federálnymi predpismi.

  Údržba nabíjačky batérie

  Important: Všetky opravy elektrických súčastí musí vykonávať výlučne autorizovaný servisný predajca.

  Operátor môže okrem ochrany nabíjačky pred poškodením a vplyvmi počasia vykonávať len minimum údržby.

  Údržba káblov nabíjačky batérie

  • Káble po každom použití vyčistite jemne navlhčenou tkaninou.

  • Keď sa káble nepoužívajú, zviňte ich.

  • Pravidelne kontrolujte, či káble nie sú poškodené, a v prípade potreby ich vymeňte za káble schválené spoločnosťou Toro.

  Čistenie skrine nabíjačky batérie

  Skriňu po každom použití vyčistite jemne navlhčenou tkaninou.

  Servis poistky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zdvihnite nakladacie ramená a nainštalujte cylindrické zámky.

  3. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  4. Zložte kapotu. Pozrite si časť Zloženie kapoty.

  5. Odpojte od stroja hlavné napájanie. Pozrite si časť Odpojenie hlavného napájania.

  6. Nájdite poistku a vymeňte ju (Obrázok 33).

   g304512
  7. Matice utiahnite momentom 12 až 18 N m.

  8. Pripojte konektory hlavného napájania.

  9. Nainštalujte predný kryt.

  Údržba hnacej sústavy

  Kontrola dezénu pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte dezén pneumatík.
 • Skontrolujte, či nie je dezén pneumatík opotrebovaný. Ak je dezén opotrebovaný a zodratý, vymeňte pneumatiky.

  Kontrola matíc svorníkov kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Skontrolujte a utiahnite matice svorníkov kolies momentom 68 N m.

  Údržba bŕzd

  Skúška parkovacej brzdy

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyskúšajte parkovaciu brzdu.
  1. Zatiahnite parkovaciu brzdu. Pozrite si časť Páka parkovacej brzdy.

  2. Naštartujte stroj.

  3. Pomaly sa pokúste jazdiť so strojom dopredu alebo dozadu.

   Note: Kým sa parkovacia brzda zaistí na mieste, stroj sa ešte môže hýbať.

  4. Ak sa stroj hýbe a parkovacia brzda sa nezaisťuje na mieste, so žiadosťou o servis sa obráťte na autorizovaného servisného predajcu.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Uvoľnenie hydraulického tlaku

  Ak chcete uvoľniť hydraulický tlak pri zapnutom stroji, odpojte pomocné hydraulické systémy a úplne spustite ramená nakladača.

  Ak chcete uvoľniť tlak, kým je stroj vypnutý, posúvajte páku pomocnej hydrauliky do polohy prietoku dopredu a dozadu, čím uvoľníte tlak v pomocnej hydraulike. Posúvajte páku naklonenia nadstavca dopredu a dozadu a páku ramena nakladača posuňte dopredu, čím spustíte ramená nakladača (Obrázok 34).

  g281214

  Špecifikácie hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tesnosť hydraulických potrubí, či nie sú uvoľnené spoje, zlomené potrubie, uvoľnené montážne podpery, opotrebenie a chemické poškodenie alebo poškodenie vplyvom počasia.(Pred začatím prevádzky vykonajte nevyhnutné opravy.)
 • Objem hydraulickej nádrže: 56 l

  Odporúčaná hydraulická kvapalina: hydraulická kvapalina predlžujúca životnosť od spoločnosti Toro PX

  Note: Stroj používajúci odporúčanú kvapalinu vyžaduje menej časté výmeny kvapaliny a filtra.

  Alternatívne hydraulické kvapaliny: ak nie je k dispozícii hydraulická kvapalina predlžujúca životnosť od spoločnosti Toro PX, môžete použiť inú štandardnú hydraulickú kvapalinu na báze petroleja s parametrami, ktoré zodpovedajú uvedenému rozsahu všetkých nasledujúcich vlastností materiálu a spĺňajú priemyselné normy. Nepoužívajte syntetickú kvapalinu. Vhodný produkt vám pomôže nájsť distribútor mazív.

  Note: Spoločnosť Toro nenesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných produktov. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčania.

  Hydraulická kvapalina s vysokým indexom viskozity/nízkym bodom tuhnutia a ochranu pred opotrebovaním, ISO VG 46

  Vlastnosti materiálu: 
   Viskozita, ASTM D445cSt pri 40 °C, 44 až 48
   Index viskozity, ASTM D2270140 alebo vyšší
   Bod tuhnutia, ASTM D97–37 °C až –45 °C
   Priemyselné parametre:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 alebo M-2952-S)

  Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do hydraulickej kvapaliny s červeným farbivom dodávaná vo fľašiach s objemom 20 ml. Jedna fľaša postačuje na 15 – 22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si od autorizovaného servisného predajcu diel č. 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Pred prvým naštartovaním stroja a po každých 25 hodinách prevádzky skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

  Pozrite si časť Špecifikácie hydraulickej kvapaliny.

  Important: Vždy používajte správnu hydraulickú kvapalinu. Nešpecifikované kvapaliny poškodia hydraulický systém.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, demontujte všetky nadstavce, zatiahnite parkovaciu brzdu, zdvihnite ramená nakladača a nainštalujte cylindrické zámky.

  2. Vypnite stroj, vyberte kľúč a nechajte stroj vychladnúť.

  3. Zložte kapotu/predný kryt.

  4. Vyčistite priestor okolo plniaceho hrdla hydraulickej nádrže (Obrázok 35).

  5. Zložte viečko plniaceho hrdla a pomocou mierky skontrolujte hladinu kvapaliny (Obrázok 35).

   Hladina kvapaliny musí byť medzi značkami na mierke.

   g005158
  6. Ak je hladina nízka, pridajte dostatočné množstvo kvapaliny na jej zvýšenie na správnu hladinu.

  7. Namontujte viečko plniaceho hrdla.

  8. Nainštalujte kapotu/predný kryt.

  9. Demontujte a odložte cylindrické zámky a spustite nakladacie ramená.

  Výmena hydraulického filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulický filter.
 • Important: Nevymieňajte automobilový olejový filter. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu hydraulického systému.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, demontujte všetky nadstavce, zatiahnite parkovaciu brzdu, zdvihnite ramená nakladača a nainštalujte cylindrické zámky.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Zložte kapotu.

  4. Umiestnite pod filter záchytnú nádobu.

  5. Vyberte starý filter (Obrázok 36) a dočista utrite povrch adaptéra filtra.

   g003721
  6. Na gumené tesnenie na náhradnom filtri naneste tenkú vrstvu hydraulickej kvapaliny (Obrázok 36).

  7. Namontujte na adaptér filtra náhradný hydraulický filter (Obrázok 36). Uťahujte ho v smere hodinových ručičiek, kým sa gumené tesnenie nedotkne adaptéra filtra, a potom filter utiahnite o ďalšej ½ otáčky.

  8. Utrite rozliatu kvapalinu.

  9. Naštartujte stroj a nechajte ho bežať asi dve minúty, aby sa zo systému vypustil vzduch.

  10. Vypnite stroj a skontrolujte tesnosť.

  11. Skontrolujte hladinu kvapaliny v hydraulickej nádrži. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny. Doplňte kvapalinu tak, aby sa hladina zvýšila až po značku na mierke. Neprepĺňajte nádrž.

  12. Nainštalujte kapotu.

  13. Demontujte a odložte cylindrické zámky a spustite nakladacie ramená.

  Výmena hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, demontujte všetky nadstavce, zatiahnite parkovaciu brzdu, zdvihnite ramená nakladača a nainštalujte cylindrické zámky.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Zložte kapotu.

  4. Pod stroj umiestnite veľkú záchytnú nádobu s objemom minimálne 61 l.

  5. Zo spodnej strany hydraulickej nádrže zložte vypúšťaciu zátku a nechajte vytiecť všetku kvapalinu (Obrázok 37).

   g305431
  6. Nainštalujte vypúšťaciu zátku.

  7. Naplňte nádrž hydraulickej kvapaliny hydraulickou kvapalinou. Pozrite si časť Špecifikácie hydraulickej kvapaliny.

   Note: Použitú kvapalinu likvidujte v certifikovanom recyklačnom stredisku.

  8. Nainštalujte kapotu.

  9. Demontujte a odložte cylindrické zámky a spustite nakladacie ramená.

  Čistenie

  Odstránenie nečistôt

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Odstráňte zo stroja nečistoty.
 • Dôležité upozornenie

  Nevhodné používanie stlačeného vzduchu na čistenie stroja by mohlo spôsobiť vážne zranenie.

  • Noste vhodné osobné ochranné pomôcky, napríklad okuliare, ochranu sluchu a protiprachovú masku.

  • Stlačeným vzduchom si nemierte na žiadnu časť tela ani na inú osobu.

  • Informácie o prevádzke a bezpečnosti nájdete v pokynoch výrobcu týkajúcich sa vzduchového kompresora.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Odstráňte zo stroja všetky nečistoty.

   Important: Nečistoty nevymývajte, ale ich radšej vyfúkajte. Ak používate vodu, udržujte ju mimo dosahu elektrických prvkov a hydraulických ventilov. Vyčistite elektrické konektory pomocou stlačeného vzduchu. Nepoužívajte kontaktný čistič.

  4. Demontujte a odložte cylindrické zámky a spustite nakladacie ramená.

  Umývanie stroja

  Pri tlakovom umývaní stroja postupujte takto:

  • Noste vhodné osobné ochranné prostriedky určené na používanie s tlakovým čističom.

  • Všetky kryty nechajte na stroji.

  • Vyhýbajte sa striekaniu elektrických súčastí.

  • Vyhýbajte sa striekaniu okrajov štítkov.

  • Striekajte len vonkajšiu časť stroja. Nestriekajte priamo do otvorov stroja.

  • Striekajte len znečistené časti stroja.

  • Používajte rozprašovaciu dýzu so 40-stupňovým uhlom alebo väčšiu. Dýzy so 40-stupňovým uhlom sú zvyčajne biele.

  • Hrot tlakového čističa udržiavajte od čisteného povrchu vo vzdialenosti minimálne 61 cm.

  • Používajte len tlakové čističe s tlakom nižším ako 137,9 bar a prietokom nižším ako 7,6 l za minútu.

  • Poškodené alebo odliepajúce sa štítky vymeňte.

  • Po umytí namažte všetky body mazania. Pozrite si časť Mazanie stroja.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Pred skladovaním vypnite stroj, vytiahnite kľúč, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.

  • Stroj neskladujte v blízkosti plameňov.

  Uskladnenie stroja

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite ramená nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Vypnite stroj a vyberte kľúč.

  3. Z vonkajších častí celého stroja odstráňte nečistoty a hlinu.

   Important: Stroj umyte jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti ovládacieho panela, hydraulických čerpadiel a motorov.

  4. Namažte stroj; pozrite si časť Mazanie stroja.

  5. Utiahnite matice svorníkov kolies. Pozrite si časť Kontrola matíc svorníkov kolies.

  6. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  7. Skontrolujte a dotiahnite všetky príchytky. Opravte alebo vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti.

  8. Všetky poškriabané alebo nenatreté kovové povrchy natrite farbou od autorizovaného servisného predajcu.

  9. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Vyberte kľúč zo zapaľovania a odložte ho na dobre zapamätateľnom mieste.

  10. V prípade dlhšieho skladovania dodržte požiadavky týkajúce sa skladovania batérie. Pozrite si časť Požiadavky týkajúce sa skladovania batérie.

  11. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

  Požiadavky týkajúce sa skladovania batérie

  Note: Pri skladovaní nemusíte zo stroja vyberať batérie.

  Teplotné požiadavky týkajúce sa skladovania nájdete v nasledujúcej tabuľke:

  Teplotné požiadavky týkajúce sa skladovania

  Skladovacie podmienkyPožiadavka týkajúca sa teploty
  Bežné skladovacie podmienky–20 °C až 45 °C
  Extrémne teplo – 1 mesiac alebo kratšie45 °C až 60 °C
  Extrémny chlad – 3 mesiace alebo kratšie–30 °C až –20 °C

  Important: Teplota mimo tohto rozsahu poškodí batérie.Teplota, pri ktorej sa batérie skladujú, ovplyvňuje ich životnosť z dlhodobého hľadiska. Dlhodobejšie skladovanie pri veľmi vysokej teplote zníži životnosť batérie. Stroj skladujte v bežných skladovacích podmienkach uvedených v tabuľke vyššie.

  • Pred skladovaním stroja nabite alebo vybite batérie tak, aby boli nabité na 40 % až 60 % (50,7 V až 52,1 V).

   Note: Nabitie na 50 % je optimálne a zaručuje maximálnu životnosť batérií. Keď sú batérie pred skladovaním nabité na 100 %, životnosť batérií sa skracuje.Ak predpokladáte, že budete stroj skladovať dlhšie, batérie nabite približne na 60 %.

  • Po každých 6 mesiacoch skladovania skontrolujte úroveň nabitia batérií a dbajte na to, aby boli nabité na 40 % až 60 %. Ak sú batérie nabité na menej ako 40 %, nabite ich na 40 % až 60 %.

  • Po nabití batérií odpojte nabíjačku batérií od napájania.

  • Ak necháte nabíjačku v stroji, po úplnom nabití batérií sa vypne a nezapne sa, kým ju neodpojíte a znova nepripojíte.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroj nejazdí.
  1. Parkovacia brzda je zatiahnutá.
  2. Nízka hladina hydraulickej kvapaliny.
  3. Hydraulický systém je poškodený.
  1. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
  2. Pridajte hydraulickú kvapalinu do zásobníka.
  3. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.
  V režime nečinnosti sa ramená nakladača spustia o viac ako 7,6 cm za hodinu (menej ako 7,6 cm za hodinu je pre stroj bežný štandard).
  1. V cievke ventilu dochádza k úniku.
  1. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.
  V režime nečinnosti sa ramená nakladača rýchlo spustia o 5 cm a potom sa zastavia.
  1. Na tesneniach valcov dochádza k úniku.
  1. Vymeňte tesnenia.
  Stroj sa nenabíja.
  1. Teplota je vyššia ako 60 °C alebo nižšia ako –5 °C.
  1. Stroj nabíjajte v podmienkach s teplotou v rozsahu od –5 °C do 60 °C.
  Stroj sa po vypnutí ihneď nenaštartuje.
  1. Stroj sa úplne nevypol.
  1. Než stroj znovu naštartujete, nechajte ho, aby sa úplne vypol.
  Po prevádzke na voľnobežné otáčky stroj nepokračuje v prevádzke.
  1. Stroj je v režime úspory energie.
  1. Dvakrát prudko posuňte trakčnú páku alebo vypnite a znova naštartujte stroj.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kód E-0-0-1 alebo E-0-4-7
  1. Vysoké napätie batérie
  1. Skontrolujte, či je napätie batérie správne a či sú káble bezpečne pripojené. Skontrolujte, či je batéria v dobrom stave.
  Kód E-0-0-4
  1. Zistená porucha BMS alebo batérie
  1. Obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.
  Kód E-0-0-7
  1. Prekročený limit ampérhodín batérie
  1. Možnou príčinou môže byť zlý stav batérie, veľmi vybitá batéria, slabo pripojená batéria alebo vysoké parazitné zaťaženie batérie pri nabíjaní. Možné riešenia: vymeňte batérie. Odpojte parazitné zaťaženie. Táto chyba sa prestane zobrazovať, keď nabíjačku resetujete jednosmerným prúdom.
  Kód E-0-1-2
  1. Chyba spätnej polarity
  1. Batéria nie je správne pripojená k nabíjačke. Skontrolujte, či je batéria bezpečne pripojená.
  Kód E-0-2-3
  1. Chyba vysokého striedavého napätia (> 270 V striedavého prúdu)
  1. Pripojte nabíjačku k zdroju striedavého prúdu, ktorý zaručuje stabilnú dodávku striedavého prúdu v rozsahu od 85 do 270 V/45 do 65 Hz.
  Kód E-0-2-4
  1. Spustenie nabíjačky zlyhalo
  1. Nabíjačka sa nezapla správne. Na 30 sekúnd odpojte vstup striedavého prúdu a pripojenie batérie a skúste ju zapnúť znova.
  Kód E-0-2-5
  1. Chyba výkyvu nízkeho striedavého napätia
  1. Zdroj striedavého prúdu je nestabilný. Môže to spôsobovať generátor menšej veľkosti alebo výrazne poddimenzované vstupné káble. Pripojte nabíjačku k zdroju striedavého prúdu, ktorý zaručuje stabilnú dodávku striedavého prúdu v rozsahu od 85 do 270 V/45 do 65 Hz.
  Kód E-0-3-7
  1. Preprogramovanie zlyhalo
  1. Inovácia softvéru alebo operácia skriptu zlyhala. Skontrolujte, či je nový softvér správny.
  Kód E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 alebo E-0-6-0
  1. Chyba komunikácie s batériou
  1. Skontrolujte, či sú k batérii bezpečne pripojené vodiče.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 alebo F-0-0-7
  1. Interná porucha nabíjačky
  1. Minimálne na 30 sekúnd odpojte striedavý prúd a pripojenie batérie a skúste ju zapnúť znova. Ak k poruche dôjde znova, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.