Introduktion

Den här maskinen är en kompakt verktygsbärare som är avsedd att användas till att flytta jord och material på olika sätt vid landskaps- och byggarbete. Den är konstruerad för att kunna användas med en rad olika specialredskap. Använd maskinen i temperaturer mellan -18 och 38 °C. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g311261

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-förordningarna. Följande två villkor ställs för driften: (1) enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste tåla alla störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av Toro kan medföra att användaren förlorar rätten att använda utrustningen.

Därtill har utrustningen testats i laddningsläget och befunnits efterleva begränsningarna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC:s förordningar. Dessa begränsningar är avsedda att utgöra ett skäligt skydd mot skadliga störningar av installationer inom bostadsområden. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan detta orsaka skadliga störningar av radiokommunikationer. Det ges dock ingen garanti för att vissa installationer inte kommer att medföra störningar. Du kan prova om den här utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningen genom att starta och stänga av utrustningen. Om den orsakar störningar kan du försöka att avhjälpa problemet genom att vidta någon eller några av följande åtgärder:

 • Rikta om eller flytta på den mottagande antennen.

 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

 • Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

 • Rådfråga återförsäljaren eller be en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Kabeln till denna produkt innehåller bly, en kemikalie som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka fosterskador och andra fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Fara

Det kan finnas nedgrävda ledningar i arbetsområdet. Om du gräver av dem kan du få en elstöt eller orsaka en explosion.

Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och gräv inte på de markerade platserna. Kontakta en lokal kabelanvisningstjänst eller något annat företag som kan märka upp området (till exempel kan du ringa 811 i USA och i Australien kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjänsten på telefon 1100).

Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Överskrid inte den märkta driftkapaciteten eftersom maskinen då kan bli instabil, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.

 • Bär inte lasten med armarna upphöjda. Bär alltid laster nära marken.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning eller i ojämn terräng.

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken och med lasten nära marken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Om skopan är tom är det maskinens bakre del som utgör den tunga änden, medan det är den främre delen som är den tunga änden om skopan är full. Med de flesta andra redskap är det den främre delen av maskinen som utgör den tunga änden.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och andra föremål och gräv inte på de markerade platserna.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar maskinen.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar och redskap.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

 • Stanna maskinen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du utför service på eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Montering

Kontrollera hydraulvätskenivån

Kontrollera hydraulvätskenivån innan du startar maskinen för första gången. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

Ladda batterierna

Ladda batterierna. Se Ladda batterierna.

Produktöversikt

g281979

Kontrollpanel

g281978

Tändningslås

Tändningslåset har två lägen: På och AV (Figur 4).

Använd tändningslåset för att starta eller stänga av maskinen. Se Starta maskinen och Stänga av motorn.

Drivningsreglage

 • För drivningsreglagen framåt för att köra framåt.

 • För drivningsreglagen bakåt för att köra bakåt.

 • När du vill svänga för du spaken på den sida du vill svänga åt bakåt mot NEUTRALLäGET medan du håller den andra spaken inkopplad.

  Note: Ju längre du för rörelsereglagen i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning.

 • För rörelsereglagen till NEUTRALLäGET för att sakta ned eller stanna.

Spak för redskapstippning

 • För spaken långsamt framåt för att tippa redskapet framåt.

 • För spaken långsamt bakåt för att tippa redskapet bakåt.

Lastarmsspak

 • För lastarmsspaken långsamt framåt för att sänka lastarmarna.

 • För lastarmsspaken långsamt bakåt för att höja lastarmarna.

Reglage för extra hydraulutrustning

 • För långsamt reglaget för det extra hydrauliksystemet utåt och sedan nedåt för att föra hydraulredskapet framåt.

 • För långsamt reglaget för det extra hydrauliksystemet utåt och sedan uppåt för att föra hydraulredskapet i motsatt riktning. Det här kallas också SPäRRLäGET, eftersom ingen förare behöver vara närvarande.

Parkeringsbromsspak

 • För spaken nedåt för att koppla in parkeringsbromsen (Figur 5).

 • För spaken uppåt för att koppla ur parkeringsbromsen (Figur 5).

g303557

Omkopplare för ekonomiläge

Aktivera ekonomiläge genom att flytta omkopplaren till det PåSLAGNA läget. Använd ekonomiläget för att sänka motorhastigheten och minska batteriförbrukningen.

Omkopplare för krypläge

Aktivera krypläge genom att flytta omkopplaren till det PåSLAGNA läget. Använd krypläget för att sänka maskinens hastighet när du monterar eller tar bort redskap, gör små justeringar med maskinen och svänger runt hörn.

Note: Krypläget åsidosätter alla aktuella inställningar (t.ex. ekonomiläge, redskapslägen). Maskinen återgår till dessa inställningar när krypläget är av.

Skärm för InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftsstatus, diagnosinformation och övrig information om maskinen (Figur 6). En startskärm och en huvudinformationsskärm visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startskärmen och huvudinformationsskärmen när som helst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja önskad riktningspil.

g264015
 • Vänsterknapp, menyåtkomst-/bakåt-knapp – tryck på den här knappen om du vill komma till InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att stänga den meny som är aktiv just nu.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

Note: Knapparnas funktioner kan ändras beroende på omständigheterna. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Figur 7 visar vad du kan se på InfoCenter när du kör maskinen. Startskärmen visas i några sekunder efter att du har vridit nyckeln till PåSLAGET läge. Sedan visas körskärmen.

g315353

Ikonbeskrivningar i InfoCenter

GraphicMenyåtkomst
GraphicNästa
GraphicFöregående
GraphicBläddra nedåt
GraphicEnter/Mata in värde
GraphicÄndra redskapsläget.
GraphicÖka
GraphicMinska
GraphicLämna menyn
GraphicKontrollera PIN-inmatning
GraphicParkeringsbromsen är inkopplad.
GraphicTimmätare
GraphicBatterispänning
GraphicBatteriladdning – varje hel stapel motsvarar laddning i steg om 10 %.
GraphicEkonomiläge är på.
GraphicKrypläge är på.
GraphicKallstart
GraphicLäge med skopa är på.
GraphicLäge med hammare är på.

InfoCenter-menyer

Tryck på menyåtkomstknappen Graphic på huvudskärmen när du vill komma till InfoCenters menysystem. Detta tar dig till huvudmenyn. Se följande tabeller för en översikt över menyalternativen:

Huvudmeny

MenyobjektBeskrivning
FaultsFEL-menyn innehåller en lista med de senaste maskinfelen. Se servicehandboken eller kontakta en auktoriserad serviceverkstad för mer information om FEL-menyn.
ServiceServicemenyn innehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen för alla omkopplare, givare och styruteffekt på maskinen. Den kan användas för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som är på och av.
InställningarMed hjälp av inställningsmenyn kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmI menyn Om visas maskinens modellnummer, serienummer och programvaruversion.

Fel

MenyobjektBeskrivning
CurrentVisar det totala antalet nyckeltimmar (dvs. timmar som nyckeln har varit i det PåSLAGNA LäGET).
LastAnger den senaste nyckeltimmen när felet inträffade.
FirstAnger den första nyckeltimmen när felet inträffade.
OccurrencesAnger antalet felhändelser.

Service

MenyobjektBeskrivning
HoursVisar det totala antalet timmar som nyckeln, motorn och ekonomiläget har varit på och drivreglagen har varit aktiva.
CountsVisar hur många gånger motorn har startats och batteriets amperetimmar.

Diagnostik

MenyobjektBeskrivning
BatteryAnger batteriets in- och uteffekt. Ineffekt inkluderar den aktuella batterispänningen; uteffekt inkluderar batteriets ström och procentuella laddningsstatus.
Motor controlAnger motorstyrningens in- och uteffekt. Ineffekt inkluderar nyckelkörning, neutralläge, parkeringsbroms, extrautrustning, krypläge, ekonomiläge och höjning/sänkning. Använd dessa för att kontrollera återkopplingen för maskinens ineffekt. Uteffekt inkluderar motorvarvtal (i varv/min), fasström, likström, styrenhetstemperatur och motortemperatur.

Inställningar

MenyobjektBeskrivning
SpråkStyr språken som används på InfoCenter.
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast.
Låsta menyerMöjliggör åtkomst till skyddade menyer med hjälp av ett lösenord.

Om

MenyobjektBeskrivning
ModelVisar maskinens modellnummer
SerialVisar maskinens serienummer
Prog.revVisar versionsnumret för masterstyrenheten.
MotorstyrningsprogramvaraVisar versionsnumret för motorstyrningens programvara.
BatteriprogramvaraVisar versionsnumret för batteriets programvara.

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bredd89 cm
Längd152 cm
Höjd125 cm
Vikt (utan redskap)938 kg
Nominell driftskapacitet – med operatörsvikt på 74,8 kg och standardskopa234 kg
Tippkapacitet – med operatörsvikt på 74,8 kg och standardskopa590 kg
Hjulbas71 cm
Tömningshöjd (med standardskopa)120 cm
Räckvidd – helt upphöjt läge (med standardskopa)71 cm
Höjd till gångjärnsbult (smal skopa i standardläge)168 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder och kräva att föraren har genomgått en certifierad utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsdekaler.

 • Koppla alltid in parkeringsbromsen, stäng av maskinen, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och att snabbt stänga av motorn.

 • Kontrollera att säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast ordentligt och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Ge akt på de markerade områdena på maskinen och redskapen där klämrisk förekommer, och håll händer och fötter på behörigt avstånd från dessa områden.

 • Innan du kör maskinen med ett redskap ska du säkerställa att redskapet är ordentligt monterat och att det är ett originalredskap från Toro. Läs alla bruksanvisningar för redskapen.

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som du behöver för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och andra föremål och gräv inte på de markerade platserna. Notera platser där det finns omärkta hinder och föremål, t.ex. lagertankar under jord, källor och septiksystem.

 • Inspektera området där du kommer att använda utrustningen och var vaksam på ojämna ytor eller dolda faror.

 • Kontrollera att det inte finns några kringstående i närheten innan du använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kringstående kommer i närheten av arbetsområdet.

Utföra dagligt underhåll

Varje dag innan maskinen startas ska de procedurer som ska genomföras dagligen och innan varje användning, vilka anges i , utföras.

Justera stödet för låren

Justera stödet för låren (Figur 8) genom att lossa vreden och höja eller sänka stöddynan till önskad höjd. Du kan göra ytterligare justeringar genom att lossa muttern som fäster dynan mot justeringsplattan, och vid behov flytta plattan upp eller ned. Dra åt alla fästelement ordentligt när du är klar.

g006054

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Överskrid inte den märkta driftkapaciteten eftersom maskinen då kan bli instabil, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.

 • Bär inte lasten med armarna upphöjda. Håll alltid lasten nära marken.

 • Använd endast redskap och tillbehör som godkänts av Toro. Redskap kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper.

 • För maskiner med plattform:

  • Sänk lastarmarna innan du kliver av plattformen.

  • Försök inte att stabilisera maskinen genom att sätta ned foten på marken. Om du förlorar kontrollen över maskinen ska du kliva av plattformen och röra dig bort från maskinen.

  • Ha inte fötterna under plattformen.

  • Kör inte maskinen om du inte står med båda fötterna på plattformen och håller i referensstavarna med händerna.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att kontrollera att vägen är fri.

 • Ryck aldrig i reglagen, utan använd en stadig och jämn rörelse.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive handskar, ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Kör aldrig med passagerare och håll husdjur och kringstående på avstånd.

 • Använd endast maskinen i bra belysning och undvik gropar och dolda faror.

 • Se till att alla drivhjul är i neutralläget innan du startar maskinen. Starta endast maskinen från förarplatsen.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Sakta ner och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer. Se upp för trafik.

 • Stäng av redskapet när du inte arbetar.

 • Om du kör på ett föremål ska du stanna maskinen, stänga av maskinen, ta ut nyckeln och inspektera maskinen. Utför nödvändiga reparationer innan du börjar köra maskinen igen.

 • Lämna aldrig en maskin på när den är obevakad.

 • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

  • Ställ maskinen på ett plant underlag.

  • Sänk lastarmarna och koppla ur det extra hydrauliksystemet.

  • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd endast maskinen i områden där det finns tillräckligt med utrymme för dig att manövrera den på ett säkert sätt. Var uppmärksam på hinder i din omgivning. Om du inte är uppmärksam på omgivningarna och håller tillräckligt avstånd till träd, väggar och andra hinder kan skador orsakas när maskinen backas.

 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (till exempel kraftledningar, grenar, tak och dörrkarmar).

 • Överlasta inte redskapen och håll alltid lasten inom tillåtna gränsvärden när lastarmarna höjs upp. Föremål kan falla ur redskapet och orsaka skador.

Säkerhet i sluttningar

 • Kör uppför och nedför sluttningar med maskinens tunga ände riktad mot uppförsbacken. Viktfördelningen förändras beroende på vilket redskap som används. Om skopan är tom är det maskinens bakre del som utgör den tunga änden, medan det är den främre delen som är den tunga änden om skopan är full. Med de flesta andra redskap är det den främre delen av maskinen som utgör den tunga änden.

 • Om du lyfter lastarmarna vid körning i sluttning påverkas maskinens stabilitet. Håll lastarmarna i det nedfällda läget när du kör i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller av tippning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning eller i ojämn terräng.

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sakta ned och var extra försiktig vid körning på sluttande underlag. Markförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att starta eller stanna på lutande underlag. Kör långsamt rakt nerför sluttningen om maskinen skulle förlora greppet.

 • Undvik att svänga i sluttningar. Om du måste svänga, gör det långsamt och håll maskinens tyngre ände mot uppförslutet.

 • Alla rörelser i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Gör inga plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du undvika att göra det.

 • Se upp för gropar, fåror och gupp. Ojämn terräng kan välta maskinen. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig när du kör på vått underlag. Försämrad drivkraft kan leda till att maskinen glider.

 • Utvärdera området och säkerställ att marken är tillräckligt stabil för maskinen.

 • Var försiktig när du använder maskinen nära följande:

  • Stup

  • Diken

  • Flodbäddar

  • Vattendrag

  Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul eller larvband kör över en kant eller om kanten ger vika. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

 • Ta inte bort eller koppla på redskap i en sluttning.

 • Parkera inte maskinen i en backe eller på en sluttning.

Säkerhet kring ledningar

 • Om du kör över en ledning ska du göra följande:

  • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  • Se till så att kringstående håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet.

  • Kontakta omedelbart räddningstjänsten och lämpliga myndigheter för att säkra området.

  • Om du har skadat en fiberoptisk kabel ska du inte titta rakt in i ljuset.

 • Lämna inte förarplattformen om maskinen är elektriskt laddad. Du är säker så länge du inte lämnar plattformen.

  • Du kan jordas om du rör vid någon av maskinens delar.

  • Låt inte någon annan person röra vid eller närma sig maskinen när den är elektriskt laddad.

  • Anta alltid att maskinen är laddad om du har kört över en el- eller kommunikationsledning. Försök inte att lämna maskinen.

 • Gasläckor medför både brand- och explosionsrisk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Rök inte när du använder maskinen.

Starta maskinen

 1. Stå på plattformen.

 2. Kontrollera att du har lagt i parkeringsbromsen och att alla fyra spakar är i NEUTRALLäGET.

 3. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till PåSLAGET läge.

Note: Maskinen kan ha svårt för att starta under mycket kalla förhållanden. När du startar en kall maskin ska du se till att den har en temperatur över –18 °C.

Note: När maskinens temperatur är under −1 °C visas symbolen för kallstart (Figur 9) i Infocenter medan motorn ökar hastigheten i två minuter. Medan den gör detta ska du inte flytta drivreglaget om parkeringsbromsen är inkopplad, då stängs motorn av och de två minuterna återställs. Symbolen för kallstart försvinner när motorn når full hastighet.

g304012

Köra maskinen

Använd rörelsereglagen för att köra maskinen. Ju längre du för rörelsereglagen i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning. Släpp rörelsereglagen för att stanna maskinen.

Strömsparläge

Om maskinen går på tomgång kommer den att övergå i strömsparläge efter en viss tid.

Strömsparläge 1

Motorvarvtalet sänks efter tomgång i 5–7 sekunder. För att återgå till normal driftshastighet flyttar du en hjuldrivningsspak, en spak för redskapstippning eller en spak för lastarm.

Strömsparläge 2

Motorn stängs av efter tomgång i 30 sekunder. För att fortsätta flyttar du snabbt en hjuldrivningsspak två gånger.

Strömsparläge 3

Motorn stängs av efter tomgång i 5 minuter. För att fortsätta vrider du nyckeln till läget AV, kopplar in parkeringsbromsen och vrider nyckeln till läget På.

Stänga av motorn

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Kontrollera att reglaget för det extra hydrauliksystemet är i NEUTRALLäGET.

 3. Vrid tändningslåset till läget AV och ta ut nyckeln.

Var försiktig

Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen om du lämnar maskinen utan uppsikt.

Använda redskap

Montera redskap

Important: Använd endast redskap som godkänts av Toro. Redskap kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper. Maskinens garanti kan bli ogiltig om du använder maskinen med redskap som inte har godkänts.

Important: Före monteringen av redskapet måste du se till att fästplattorna är fria från smuts och skräp och att stiften roterar fritt. Om stiften inte roterar fritt måste du smörja dem.

 1. Placera redskapet på en plan yta med tillräckligt utrymme bakom för att maskinen ska få plats.

 2. Starta maskinen.

 3. Luta redskapets fästplatta framåt.

 4. Stick in fästplattan i det övre fästet på redskapets kopplingsplatta.

  g003710
 5. Höj upp lastarmarna samtidigt som du tippar tillbaka fästplattan.

  Important: Höj upp redskapet tills det inte längre vidrör marken och tippa fästplattan bakåt så långt det går.

 6. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 7. Koppla in snabbkopplingsstiften och se till att de är ordentligt inskjutna i fästplattan.

  Important: Om stiften inte vrids till inkopplat läge har fästplattan inte passats in helt med hålen i redskapens kopplingsplatta. Kontrollera kopplingsplattan och rengör den vid behov.

  Varning

  Om snabbkopplingsstiften inte är helt inskjutna i redskapets fästplatta kan redskapet falla av maskinen och krossa dig eller kringstående.

  Se till att snabbkopplingsstiften sitter ordentligt i fästplattan.

  g003711

Ansluta hydraulslangarna

Varning

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada. Vätska som trängt in i huden vid en olycka måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som känner till den här sortens skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

 • Använd kartong eller papper för att finna hydraulläckor. Använd aldrig händerna.

Var försiktig

Hydraulkopplingar, hydraulledningar/ventiler och hydraulolja kan vara heta. Du kan bränna dig om du vidrör heta komponenter.

 • Bär handskar när du arbetar med hydraulkopplingarna.

 • Låt maskinen svalna innan du rör vid några hydrauliska komponenter.

 • Rör inte vid hydraulvätskespill.

Om redskapet kräver hydrauldrift ska hydraulslangarna anslutas på följande sätt:

 1. Vrid och håll nyckeln i läget för AVLASTNING AV DET EXTRA HYDRAULIKSYSTEMET och tryck strömbrytaren för det extra hydrauliksystemet fram och tillbaka för att avlasta trycket vid hydraulkopplingarna.

 2. Vrid nyckeln till läget AV och ta ut nyckeln.

 3. Ta bort skyddskåporna från maskinens hydraulkopplare.

 4. Se till att alla främmande ämnen avlägsnas från hydraulkopplarna.

 5. Skjut in redskapets hankontakt i maskinens honkontakt.

  Note: När du kopplar in redskapets hankontakt först nollställs trycket som har byggts upp i redskapet.

 6. Tryck fast redskapets honkontakt på maskinens hankontakt.

 7. Säkerställ att anslutningen är säker genom att dra i slangarna.

Ta av ett redskap

 1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

 2. Sänk redskapet till marknivå.

 3. Om systemet använder hydraulik ska du vrida och hålla nyckeln i läget för AVLASTNING AV DET EXTRA HYDRAULIKSYSTEMET och trycka strömbrytaren för det extra hydrauliksystemet fram och tillbaka för att avlasta trycket vid hydraulkopplingarna.

 4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 5. Koppla ur snabbkopplingsstiften genom att vrida dem mot utsidan.

 6. Om redskapet använder hydraulisk utrustning ska du skjuta tillbaka flänsarna på hydraulkopplarna och koppla ur dem.

  Important: Anslut redskapsslangarna till varandra för att undvika föroreningar i hydraulsystemet när maskinen inte används.

 7. Montera skyddskåporna på maskinens hydraulkopplare.

 8. Starta maskinen, tippa fästplattan framåt och backa maskinen bort från redskapet.

Använda InfoCenter

Ändra redskapsläget

 1. På körskärmen trycker du på mittknappen för att öppna skärmen för att ändra redskap.

 2. Tryck på den mittersta eller högra knappen för att växla mellan läge med hammare eller skopa.

  Note: Slå på ekonomiläget när du använder läget med hammare. Läge med hammare Graphic, när det används med ekonomiläge sänks motorvarvtalet (i varv/min) för att minska energiförbrukningen vid användning av redskap. Läge med skopa Graphic bibehåller motorns varvtal.

 3. Tryck på vänster knapp för att återvända till körskärmen.

g304809

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 13).

  g264775
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 14A).

  g264249
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 14B och Figur 14C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har angetts och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 14D).

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Du kan se och ändra inställningarna i den LåSTA MENYN. När du har fått åtkomst till den LåSTA MENYN bläddrar du ned till alternativet LåS INSTäLLN.. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den LåSTA MENYN utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den LåSTA MENYN.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall), sänk ned lastarmarna, stäng av maskinen, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför service på eller ställer den i förvaring.

 • Ta bort skräp från redskapen och drivhjulen för att förebygga brand.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Rör inte vid delar som kan vara heta efter att ha varit igång. Låt dem svalna innan du utför underhåll på, justerar eller servar maskinen.

 • Var försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

Säkerhet för batteri och laddare

Allmänt

 • Felaktigt bruk eller underhåll av batteriladdaren kan leda till personskador. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att minska riskerna.

 • Använd endast den medföljande laddaren för batteriladdning.

 • Bekräfta vilken spänning som är tillgänglig i ditt land innan du använder laddaren.

 • Vid anslutning till ett nätuttag utanför USA använder du vid behov en kontaktadapter med tillbörlig utformning för eluttaget.

 • Utsätt inte laddaren för väta och skydda den från regn och snö.

 • Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av Toro kan leda till brandrisk, elektriska stötar och skador.

 • För att minska risken för batteriexplosion ska du följa dessa anvisningar och anvisningarna för all utrustning som du tänker använda i närheten av laddaren.

 • Öppna inte batterierna.

 • Undvik kontakt med vätskan i händelse av att batteriet läcker. Om du råkar komma i kontakt med vätskan ska du spola med vatten och söka läkarhjälp. Vätska som läcker ur batteriet kan orsaka irritationer eller brännskador.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att serva eller byta ut ett batteri.

Utbildning

 • Låt aldrig barn eller personer som inte utbildats använda eller utföra service på laddaren. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Läs, ta till dig och följ alla anvisningar på laddaren och i bruksanvisningen innan du använder laddaren. Bekanta dig med hur laddaren ska användas.

Förberedelser

 • Håll kringstående och barn på avstånd under laddning.

 • Använd lämpliga kläder under laddning, inklusive ögonskydd, långbyxor och kraftiga halkfria skor.

 • Stäng av maskinen och vänta i 5 sekunder tills maskinen är helt avstängd före laddning. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka överslag.

 • Säkerställ att utrymmet är väl ventilerat under laddning.

 • Läs och följ samtliga laddningsföreskrifter.

 • Laddaren är endast avsedd för användning i nominella 120 och 240 V AC-kretsar och är utrustad med en jordningskontakt för 120 V AC-bruk. Vid användning i kretsar på 240 V ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att erhålla rätt strömsladd.

Användning

 • Använd sladden med varsamhet. Bär aldrig laddaren i sladden och dra aldrig i strömsladden när du ska koppla bort laddaren från uttaget. Utsätt inte sladden för värme och låt den inte komma i kontakt med olja eller vassa kanter.

 • Anslut laddaren direkt till ett jordat uttag (med tre stift). Anslut inte laddaren till ett ojordat uttag, inte ens med en adapter.

 • Manipulera inte den medföljande strömsladden eller kontakten.

 • Undvik att placera metallföremål i närheten av eller på ett batteri. Det kan ge upphov till gnistor eller kortsluta elektriska delar, vilket kan leda till explosion.

 • Ta av dig metallföremål som ringar, armband, halsband och klockor när du arbetar med litiumjonbatterier. Ett litiumjonbatteri kan producera tillräckligt med ström för att orsaka en allvarlig brännskada.

 • Använd inte laddaren om inte sikten och belysningen är bra.

 • Använd lämplig förlängningssladd.

 • Om strömsladden är skadad när den sätts i kopplar du loss den från vägguttaget och kontaktar en auktoriserad återförsäljare för att byta sladden.

 • Koppla bort laddaren från eluttaget när den inte används, innan du flyttar den till en annan plats samt innan underhåll utförs på den.

Underhåll och förvaring

 • Förvara laddaren inomhus på en torr, säker plats som inte är tillgänglig för obehöriga användare.

 • Ta inte isär laddaren. Ta laddaren till en auktoriserad återförsäljare om service eller reparation behövs.

 • Lossa strömsladden från uttaget innan du påbörjar underhåll eller rengöring för att minska risken för elektriska stötar.

 • Underhåll eller byt vid behov ut etiketter med säkerhetsföreskrifter och instruktioner.

 • Använd inte laddaren med en skadad sladd eller kontakt. Byt omedelbart ut en skadad sladd eller kontakt.

 • Om laddaren har utsatts för stötar eller slag, tappats eller på annat sätt skadats ska du inte använda den, utan ta med den till en auktoriserad återförsäljare.

Flytta en maskin som inte fungerar

Important: Om du ska dra eller bogsera maskinen måste du först öppna bogserventilerna, annars skadas hydrauliksystemet.

 1. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 2. Ta bort pluggarna som täcker varje bogserventil (Figur 15).

  g304099
 3. Lossa kontramuttern på varje bogserventil.

  g304100
 4. Vrid ventilerna motsols ett varv med en sexkantsnyckel för att öppna dem.

 5. Bogsera maskinen dit du behöver den.

  Important: Kör inte fortare än 4,8 km/h vid bogsering.

 6. Stäng bogserventilerna och dra åt kontramuttrarna efter att du har reparerat maskinen.

  Important: Dra inte åt bogserventilerna för hårt.

 7. Byt ut pluggarna.

Transportera maskinen

Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningar noga. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

Varning

Det är farligt att köra på gator och vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer samt utan en skylt med ”långsamtgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

Kör aldrig maskinen på allmän väg.

Välja ett släp

Varning

Om man lastar på eller av en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att maskinen välter, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall (Figur 17).

 • Använd endast ramper i fullbredd.

 • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

g229507

Lasta maskinen

Varning

Om man lastar på eller av en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att maskinen välter, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

 • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

 • Lasta och lossa maskinen med den tyngre änden uppåt mot rampen.

 • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

 1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

 2. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

 3. Sänk ned rampen/ramperna.

 4. Sänk lastarmarna.

 5. Lasta maskinen på släpet med den tyngre änden upp mot rampen och håll lasten nära marken, enligt bilden.

  • Om maskinen har ett redskap med lastningskapacitet (t.ex. en skopa) som är fullt, eller ett redskap utan lastningskapacitet (t.ex. en dikesgrävare), ska du köra maskinen framåt uppför rampen.

  • Om maskinen har ett redskap med lastningskapacitet som är tomt, eller inget redskap alls, ska du backa maskinen uppför rampen.

  g237904
 6. Sänk lastarmarna så långt ned det går.

 7. Koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall), stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 8. Använd maskinens fästöglor av metall för att säkra maskinen på släpet eller lastbilen med hjälp av spännband, kedjor, kablar eller rep. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

  g304319

Lasta av maskinen

 1. Sänk ned rampen/ramperna.

 2. Lasta av maskinen från släpet med den tunga änden riktad uppför rampen och håll lasten nära marken.

  • Om maskinen har ett redskap med lastningskapacitet (t.ex. en skopa) som är fullt, eller ett redskap utan lastningskapacitet (t.ex. en dikesgrävare), ska du backa maskinen nedför rampen.

  • Om maskinen har ett redskap med lastningskapacitet som är tomt, eller inget redskap alls, ska du köra den framåt nedför rampen.

  g237905

Lyfta maskinen

Lyft maskinen vid lyftpunkterna (Figur 19).

g305397

Underhålla batterierna

Varning

Batterierna innehåller hög spänning som kan orsaka brännskador eller farliga stötar.

 • Försök inte öppna batterierna.

 • Var väldigt försiktig när du hanterar ett batteri med sprucket hölje.

 • Använd endast laddaren som är avsedd för batterierna.

Litiumjonbatterierna har tillräcklig laddning för att utföra avsett arbete under sin livslängd. Den totala mängden arbete som batterierna kan utföra på en enda laddning minskar gradvis med tiden.

Note: Resultaten kan variera beroende på avståndet som behövs för att transportera maskinen, hur kuperad terrängen är och andra faktorer som diskuteras i det här avsnittet.

Följ dessa riktlinjer för att uppnå maximal batterilivslängd och -användning:

 • Öppna inte batteriet. Det finns inga delar som kan servas inuti. Garantin ogiltigförklaras om du öppnar batteriet. Batterierna skyddas av manipuleringsvarnande enheter.

 • Förvara/parkera maskinen i ett rent och torrt garage eller förvaringsområde och skydda den från direkt solljus och värmekällor. Förvara den inte i utrymmen där temperaturen understiger −30 °C eller överstiger 60 °C. Temperaturer utanför detta intervall skadar batterierna. Höga temperaturer vid förvaring, särskilt då batteriet har hög laddning, minskar batteriernas livslängd.

 • Om maskinen ska stå i förvar i fler än 10 dagar ska du se till att den står svalt, skyddad från direkt solljus och att den är minst 50 % laddad.

 • Batteriet kan överhettas om maskinen används i varma förhållanden eller solljus. Om detta inträffar visas en varning om hög temperatur i InfoCenter. I detta tillstånd saktar maskinen ner.

  Kör maskinen till en sval plats skyddad från direkt solljus, stäng av maskinen och låt batteriet svalna helt innan du fortsätter arbetet.

 • Om din maskin är utrustad med belysningssatsen släcker du lamporna när de inte används.

Transportera batterierna

Den amerikanska transportmyndigheten och andra internationella transportmyndigheter kräver att litiumjonbatterier endast transporteras i speciella förpackningar av speditörer som har specialtillstånd för sådan batteritransport. I USA är det dock tillåtet att transportera batterier om de är monterade på maskinen som batteridriven utrustning, förutsatt att vissa föreskrifter följs. Kontakta den amerikanska transportmyndigheten eller lämpligt statligt organ i ditt land angående detaljerade föreskrifter angående transport av batterierna eller maskinen utrustad med batterierna.

Kontakta en auktoriserade serviceverkstad för information om hur du transporterar eller kasserar batterierna.

Använda batteriladdaren

Se Figur 22 för en översikt över batteriladdarens indikatorer och sladdar.

g251620g251632

Ansluta till en strömkälla

För att minska risken för elektriska stötar har denna laddare en jordad kontakt med 3 stift (typ B). Om kontakten inte passar i vägguttaget så finns det andra jordade kontakttyper tillgängliga. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Ändra inte laddaren eller strömsladden på något sätt.

Fara

Kontakt med vatten under laddning av maskinen kan orsaka elektriska stötar som kan leda till personskador och innebära livsfara.

Hantera inte kontakten eller laddaren med våta händer eller när du befinner dig i vatten.

Important: Kontrollera regelbundet att det inte finns några hål eller sprickor i strömsladdens isolering. Använd inte en skadad sladd. Dra inte sladden genom stillastående vatten eller vått gräs.

 1. Sätt i strömsladdens laddarkontakt i laddarens matchande eluttag.

  Varning

  En skadad laddarsladd kan leda till elektriska stötar och brand.

  Inspektera strömsladden noga innan du börjar använda laddaren. Använd inte laddaren om sladden är skadad; införskaffa en ny sladd.

 2. Sätt i strömsladdens väggkontakt i ett jordat eluttag.

Ladda batterierna

Important: Ladda endast batterierna inom det rekommenderade temperaturintervallet. Se följande tabell för rekommenderat intervall:

Rekommenderat temperaturintervall för laddning

Laddningsintervall0 °C till 45 °C
Låg laddningstemperatur (reducerad ström)-5 °C till 0 °C
Hög laddningstemperatur (reducerad ström)45 °C till 60 °C

Om temperaturen är under -5 °C kommer batterierna inte att laddas. Om temperaturen stiger över -5 °C kopplar du ur laddaren och ansluter den igen för att ladda batterierna.

 1. Parkera maskinen på angiven plats för laddning.

 2. Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

 4. Se till att kontakterna är fria från damm och skräp.

 5. Anslut laddarens strömsladd till en strömkälla. Se Ansluta till en strömkälla.

 6. Skjut laddningsluckan uppåt och vrid undan den (Figur 23).

  g304908
 7. Anslut laddningsutgångskontakten till maskinens laddningskontakt.

  g306958
 8. Håll koll på laddaren för att säkerställa att batterierna laddas.

  Note: Indikatorlampan för batteriladdning ska blinka och indikatorn för laddningsutgång ska lysa.Maskinens strömstyrka, som visas på InfoCenter, ökar när batterierna laddas. Om strömstyrkan är kvar på 0 laddas inte batterierna.

 9. Koppla ur laddaren när maskinen når en tillräckligt hög laddningsnivå. Se Slutföra laddningsprocessen.

 10. Vrid laddningsluckan på plats och skjut ned den över den nedre skruven (Figur 23).

Övervaka laddningsprocessen och felsökningen

Note: Meddelanden visas på LCD-statusdisplayen under laddningen. De flesta är rutinmeddelanden.

Om ett fel uppstår blinkar felindikatorlampan gult eller avger ett fast, ljusrött sken. Ett felmeddelande börjar med bokstaven E eller F (t.ex. E-0-1-1) och visas i InfoCenter med en siffra i taget.

Se för att korrigera ett fel. Om ingen av dessa lösningar korrigerar felet ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Slutföra laddningsprocessen

När laddningen är klar lyser indikatorlampan för batteriladdning (Figur 22) med ett fast grönt sken och maskinens InfoCenter visar tio fulla staplar. Koppla loss laddningskontakten från maskinens kontakt.

Underhåll

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet vid underhåll

Var försiktig

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta maskinen av misstag och skada dig eller någon annan allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

 • Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur det extra hydrauliksystemet, sänk ned redskapet, se till att parkeringsbromsen är inkopplad, stäng av maskinen och ta ut nyckeln. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör eller reparerar den eller ställer den i förvaring.

 • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

 • Använd pallbockar för att stötta upp komponenterna när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi. Se Avlasta hydraultryck.

 • Koppla ifrån batteriet innan du utför några reparationer. Se Koppla från huvudströmmen.

 • Håll händer och fötter borta från de rörliga delarna. Undvik helst att utföra justeringar när maskinen är igång.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

 • Mixtra inte med säkerhetsanordningarna.

 • Använd endast redskap som godkänts av Toro. Redskap kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper. Du kan göra garantin ogiltig om du använder maskinen med redskap som inte är godkända.

 • Använd endast Toros originalreservdelar.

 • Om underhålls- eller reparationsarbetet kräver att lastarmarna är i upphöjt läge ska du säkra dem i det upphöjda läget med ett eller flera av de hydrauliska cylinderlåsen.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Smörj maskinen.(Smörj omedelbart efter att maskinen har tvättats.)
 • Kontrollera det antistatiska bandet och byt ut det om det är slitet eller saknas.
 • Kontrollera däckens slitbanor.
 • Testa parkeringsbromsen.
 • Ta bort skräp från maskinen.
 • Kontrollera om några fästelement sitter löst.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera hydraulledningarna med avseende på läckage, lösa kopplingar, knäckta slangar, lösa fästdon, slitage, väderpåverkan och kemiskt slitage.(Utför alla nödvändiga reparationer innan du kör maskinen igen.)
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 100:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Årligen
 • Byt hydraulvätskan.
 • Årligen eller före förvaring
 • Bättra på med färg där det finns repor.
 • Förberedelser för underhåll

  Använda cylinderlåsen

  Varning

  Lastarmarna kan sänkas ned när de är i upphöjt läge. Om någon då befinner sig under dem kan de få krosskador.

  Montera cylinderlåset/låsen innan du utför något underhåll som kräver att lastarmarna höjs upp.

  Montera cylinderlåsen

  1. Ta loss redskapet.

  2. Höj upp lastarmarna till det högsta läget.

  3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  4. Placera ett cylinderlås över varje lyftcylinderstav (Figur 25).

   g005162
  5. Fäst varje cylinderlås med en sprintbult och saxpinne (Figur 25).

  6. Sänk långsamt ned lastarmarna tills cylinderlåsen vidrör cylinderhusen och stavens ändar.

  Ta bort och förvara cylinderlåsen

  Important: Ta bort cylinderlåsen från stavarna och fäst dem ordentligt i förvaringsläget innan du använder maskinen.

  1. Starta maskinen.

  2. Höj upp lastarmarna till det högsta läget.

  3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  4. Lossa den sprintbult och den saxpinne som håller cylinderlåsen.

  5. Ta bort cylinderlåsen.

  6. Sänk lastarmarna.

  7. Montera cylinderlåsen över hydraulslangarna och fäst dem med sprintbulten och saxpinnen (Figur 26).

   g319295

  Komma åt de inre komponenterna

  Varning

  Om du öppnar eller tar bort kåpor, motorhuvar eller siktar när maskinen är igång kan du komma i kontakt med rörliga delar och få allvarliga skador.

  Stäng av maskinen, ta ut nyckeln ur tändningslåset och låt maskinen svalna innan du öppnar någon av kåporna, motorhuvarna eller siktarna.

  Varning

  Den roterande fläkten kan orsaka personskador.

  • Maskinen får endast köras om skydden sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten.

  • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du utför underhåll.

  Ta bort huven

  Note: Om du behöver komma åt huvudströmkontakterna eller säkringen men inte kan höja lastarmarna på ett säkert sätt för att ta bort motorhuven, se Lyfta av det främre locket för åtkomst.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

   Note: Om du inte kan höja lastarmarna med maskinens egen kraft ska du dra lastarmsspaken bakåt och använda en lyftanordning för att lyfta lastarmarna.

  3. Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  4. Lossa motorhuvens fyra fästmuttrar.

   g304438
  5. Lyft upp motorhuven och koppla från fläkten.

  6. Dra av motorhuven från maskinen.

  Lyfta av det främre locket

  Important: Lyft av det främre locket för att komma åt huvudströmkontakterna och säkringen endast när du inte kan höja lastarmarna på ett säkert sätt för att ta bort motorhuven.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  3. Lossa det främre lockets fyra skruvar, ta bort locket och koppla ur fläkten.

   g356986

  Koppla från huvudströmmen

  Innan du servar maskinen ska du koppla bort maskinen från strömförsörjningen genom att skilja huvudströmkontakterna åt (Figur 29).

  Var försiktig

  Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag slå på maskinen och orsaka allvarliga kroppsskador.

  Separera alltid kontakterna innan du utför arbete på maskinen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

  3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort huven. Se Ta bort huven.

  5. Skilj de två strömkontakterna åt (Figur 29).

  6. Utför alla reparationer som krävs.

  7. Anslut kontakterna innan du använder maskinen.

  g304040

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj maskinen.(Smörj omedelbart efter att maskinen har tvättats.)
 • Typ av fett: Universalfett

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

  4. Sätt en fettspruta på varje nippel (Figur 30 och Figur 31).

   g304444
   g004209
  5. Pumpa in fett i nipplarna tills fett börjar tränga ut ur lagren (ca 3 pumpningar).

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort huvudströmkontakterna innan reparation utförs på maskinen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Koppla bort eller ansluta ström till maskinen

  Huvudströmkontakterna förser maskinen med ström från batterierna. Koppla bort strömmen genom att separera kontakterna. Anslut strömmen genom att montera ihop kontakterna. Se Koppla från huvudströmmen.

  Byta ut det antistatiska bandet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera det antistatiska bandet och byt ut det om det är slitet eller saknas.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Byt ut det antistatiska bandet under plattformen enligt Figur 32.

   g315429

  Utföra service på batterierna

  Note: Maskinen är försedd med sju litiumjonbatterier.

  Öppna inte batterierna. Om batteriet kräver service ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få hjälp.

  Kassera eller återvinn litiumjonbatterier i enlighet med lokala och statliga bestämmelser.

  Underhålla batteriladdaren

  Important: Alla elektriska reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

  Operatören får, förutom att skydda laddaren från skada och väder, bara utföra mycket lite underhåll.

  Underhålla batteriladdarens sladdar

  • Rengör sladdarna med en något fuktig trasa efter varje användning.

  • Rulla ihop sladdarna då de inte används.

  • Undersök regelbundet sladdarna så att de är i gott skick och byt vid behov ut dem mot delar som godkänts av Toro.

  Rengöra batteriladdarens hölje

  Rengör höljet med en något fuktig trasa efter varje användning.

  Serva säkringen

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

  3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort huven. Se Ta bort huven.

  5. Koppla loss huvudströmmen från maskinen. Se Koppla från huvudströmmen.

  6. Leta reda på säkringen och byt ut den (Figur 33).

   g304512
  7. Dra åt muttrarna till 12–18 Nm.

  8. Anslut huvudströmkontakterna.

  9. Montera det främre locket.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däckens slitbanor

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens slitbanor.
 • Kontrollera däckens slitbanor och leta efter slitage. Byt ut däcken när slitbanorna är slitna och grunda.

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 100:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera och dra åt hjulmuttrarna till 68 Nm.

  Underhålla bromsarna

  Testa parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Testa parkeringsbromsen.
  1. Koppla in parkeringsbromsen. Se Parkeringsbromsspak.

  2. Starta maskinen.

  3. Prova att köra maskinen långsamt framåt eller bakåt.

   Note: Maskinen kan röra något på sig innan parkeringsbromsen låses på plats.

  4. Om maskinen rör sig utan att parkeringsbromsen låses på plats ska du kontakta din auktoriserade återförsäljare för service.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Avlasta hydraultryck

  Koppla ur det extra hydrauliksystemet och sänk ned lyftarmarna helt om du vill avlasta hydraultryck när maskinen är på.

  Om du vill avlasta trycket medan maskinen är avstängd flyttar du reglaget för det extra hydrauliksystemet mellan läget för framåtflöde och läget för backflöde, flyttar reglaget för redskapstippning framåt eller bakåt samt flyttar reglaget för lastarmen framåt för att sänka lastarmarna (Figur 34).

  g281214

  Specifikationer för hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera hydraulledningarna med avseende på läckage, lösa kopplingar, knäckta slangar, lösa fästdon, slitage, väderpåverkan och kemiskt slitage.(Utför alla nödvändiga reparationer innan du kör maskinen igen.)
 • Hydraultankens kapacitet: 56 liter

  Rekommenderad hydraulvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet

  Note: En maskin som används med den rekommenderade utbytesvätskan kräver inte vätske- och filterbyten lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om hydraulvätskan Toro PX Extended Life inte finns att tillgå kan en annan vanlig oljebaserad hydraulvätska användas under förutsättning att specifikationerna för den faller inom ramen för alla nedanstående materialegenskaper samt uppfyller branschstandarder. Använd inte syntetisk vätska. Hör om din smörjmedelsdistributör kan rekommendera en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydraulvätskan finns tillgänglig i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån innan maskinen startas för första gången och därefter var 25:e körtimme.

  Se Specifikationer för hydraulvätskan.

  Important: Använd alltid rätt hydraulvätska. Ospecificerade vätskor gör att hydraulsystemet går sönder.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, ta bort alla redskap, koppla in parkeringsbromsen, höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

  2. Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och låt maskinen svalna.

  3. Ta bort huven/den främre åtkomstpanelen.

  4. Gör rent kring hydraultankens påfyllningsrör (Figur 35).

  5. Ta bort påfyllningsrörets lock och kontrollera vätskenivån på oljestickan (Figur 35).

   Nivån ska vara mellan märkena på oljestickan.

   g005158
  6. Fyll på tillräckligt med vätska om nivån är låg.

  7. Sätt tillbaka påfyllningsrörets lock.

  8. Sätt tillbaka huven/den främre åtkomstpanelen.

  9. Lossa och lägg undan cylinderlåsen och sänk lastarmarna.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Important: Använd inte oljefilter ämnade för bilar. Detta kan orsaka allvarliga skador på hydraulsystemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, ta bort alla redskap, koppla in parkeringsbromsen, höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort huven.

  4. Placera ett avtappningskärl under filtret.

  5. Ta bort det gamla filtret (Figur 36) och torka rent ytan på filteradaptern.

   g003721
  6. Stryk på ett tunt lager hydraulvätska på utbytesfiltrets gummipackning (Figur 36).

  7. Sätt i det nya hydraulfiltret i filteradaptern (Figur 36). Dra åt det medsols tills gummipackningen vidrör filteradaptern, och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  8. Torka upp eventuell utspilld olja.

  9. Starta maskinen och låt den gå i cirka två minuter så att systemet luftas.

  10. Stäng av maskinen och undersök om det finns några läckor.

  11. Kontrollera vätskenivån i hydraultanken. Se Kontrollera hydraulvätskenivån. Fyll på vätska så att nivån når upp till markeringen på stickan. Överfyll inte tanken.

  12. Montera huven.

  13. Lossa och lägg undan cylinderlåsen och sänk lyftarmarna.

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt hydraulvätskan.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, ta bort alla redskap, koppla in parkeringsbromsen, höj lastarmarna och montera cylinderlåsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort huven.

  4. Placera ett stort avtappningskärl som rymmer minst 61 liter under maskinen.

  5. Lossa avtappningspluggen från botten av hydraultanken och låt vätskan rinna ut helt (Figur 37).

   g305431
  6. Sätt tillbaka avtappningspluggen.

  7. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Specifikationer för hydraulvätskan.

   Note: Kassera spillvätska på en godkänd återvinningsstation.

  8. Montera huven.

  9. Lossa och lägg undan cylinderlåsen och sänk lastarmarna.

  Rengöring

  Ta bort skräp

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från maskinen.
 • Varning

  Om tryckluft används på fel sätt för att rengöra maskinen kan det leda till allvarliga personskador.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. ögonskydd, hörselskydd och dammask.

  • Rikta inte tryckluft mot någon del av kroppen eller mot en annan person.

  • Se tillverkarens anvisningar för luftkompressorn för information om drift och säkerhet.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort allt skräp från maskinen.

   Important: Det är bättre att blåsa bort smutsen än att tvätta bort den. Om du använder vatten ska du se till att det inte kommer i kontakt med elektriska delar och hydraulventiler. Rengör elektriska anslutningar med tryckluft. Använd inte kontaktrengöringsmedel.

  4. Lossa och lägg undan cylinderlåsen och sänk lastarmarna.

  Tvätta maskinen

  Gör följande när du högtryckstvättar maskinen:

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning för högtryckstvätten.

  • Håll alla skydd på plats på maskinen.

  • Undvik att spruta på elektroniska komponenter.

  • Undvik att spruta på dekalernas kanter.

  • Spruta endast på maskinens utsida. Spruta inte direkt i öppningarna på maskinen.

  • Spruta endast på de smutsiga delarna av maskinen.

  • Använd ett munstycke som är 40 grader eller större. 40-graders munstycken är vanligtvis vita.

  • Håll spetsen på högtryckstvätten minst 61 cm bort från ytan som tvättas.

  • Använd endast högtryckstvättar med tryck under 137,9 bar och flöde under 7,6 liter per minut.

  • Byt ut skadade eller avflagnande dekaler.

  • Smörj alla smörjpunkter efter rengöring. Se Smörja maskinen.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan den ställs i förvaring.

  • Förvara inte maskinen nära öppen eld.

  Ställa maskinen i förvar

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk lastarmarna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

  3. Avlägsna smuts från maskinens utvändiga delar.

   Important: Tvätta maskinen med milt rengöringsmedel och vatten. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, hydraulpumparna och motorerna.

  4. Smörj maskinen. Se Smörja maskinen.

  5. Dra åt hjulmuttrarna. Se Kontrollera hjulmuttrarna.

  6. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  7. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller byt ut alla slitna, skadade och saknade delar.

  8. Måla i lackskador och bara metallytor med färg från en auktoriserad återförsäljare.

  9. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och lägg den på en plats du kommer att komma ihåg.

  10. Vid långvarig förvaring ska du följa förvaringskraven för batterier. Se BatteriförvaringKrav.

  11. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  BatteriförvaringKrav

  Note: Du behöver inte ta bort batterierna från maskinen vid förvaring.

  Temperaturkrav för förvaring finns i följande tabell:

  Temperaturkrav för förvaring

  FörvaringsförhållandenTemperaturkrav
  Normala förvaringsförhållanden−20 °C till 45 °C
  Extrem värme – en månad eller mindre45 °C till 60 °C
  Extrem kyla – tre månader eller mindre−30 °C till −20 °C

  Important: Temperaturer utanför detta intervall skadar batterierna.Den temperatur som batterierna förvaras i påverkar deras livslängd. Förvaring i extrema temperaturer under långa tidsperioder minskar batteriernas livslängd. Förvara maskinen i de normala förvaringsförhållandena som anges i tabellen ovan.

  • Ladda eller ladda ur batterierna till mellan 40 % och 60 % (50,7 V till 52,1 V) innan du förvarar maskinen.

   Note: En laddning på 50 % är optimal för att säkerställa maximal batterilivslängd. När batterierna laddas till 100 % före förvaring förkortas batterilivslängden.I det fall maskinen kommer att förvaras under en längre tidsperiod ska batterierna laddas till cirka 60 %.

  • Kontrollera batteriladdningsnivån var sjätte månad av förvarning och säkerställ att laddningen är mellan 40 % och 60 %. Om laddningen är lägre än 40 % ska du ladda batterierna till mellan 40 % och 60 %.

  • När batterierna har laddats färdigt kopplar du loss batteriladdaren från strömmen.

  • Om du låter laddaren förbli ansluten till maskinen så kommer den att stängas av när batterierna är fulladdade och inte slås på igen, såvida inte laddaren kopplas loss och återansluts.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen driver inte.
  1. Lägg i parkeringsbromsen.
  2. Hydraulvätskenivån är låg.
  3. Hydraulsystemet är skadat.
  1. Koppla ur parkeringsbromsen.
  2. Fyll på hydraulvätska i tanken.
  3. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  Vid vila sänks lastarmarna mer än 7,6 cm per timme (mindre än 7,6 cm i timmen är normalt för maskinen).
  1. Ventilspolen läcker.
  1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Vid vila sänks lastarmarna snabbt 5 cm och stannar sedan.
  1. Cylinderpackningarna läcker.
  1. Byt ut packningarna.
  Maskinen laddas inte.
  1. Temperaturen är över 60 °C eller under -5 °C.
  1. Ladda maskinen i temperaturer mellan –5 °C och 60 °C.
  Maskinen startar inte omedelbart efter att den stängts av.
  1. Maskinen stängdes inte av helt.
  1. Låt maskinen stängas av helt innan du startar den igen.
  Maskindriften återupptas inte efter tomgång.
  1. Maskinen är i strömsparläge.
  1. Flytta snabbt en hjuldrivningsspak två gånger eller stäng av och starta maskinen igen.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kod E-0-0-1 eller E-0-4-7
  1. Hög batterispänning
  1. Kontrollera att batterispänningen är korrekt och att kabelanslutningarna är säkra. Kontrollera att batteriet är i gott skick.
  Kod E-0-0-4
  1. BMS eller batterifel har upptäckts
  1. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  Kod E-0-0-7
  1. Batteriets ampertimmenivå har överskridits
  1. Möjliga orsaker är dålig batterihälsa, mycket urladdat batteri, dålig batterianslutning och/eller hög parasitbelastning i batteriet under laddning. Möjliga lösningar: Byt batterier. Koppla från enheter med parasitbelastning. Felet försvinner så snart laddaren har återställts genom att likströmmen slås av och på.
  Kod E-0-1-2
  1. Fel vid polväxling
  1. Batteriet är felaktigt anslutet till laddaren. Kontrollera att batterianslutningarna är säkra.
  Kod E-0-2-3
  1. Fel, hög växelspänning (> 270 VAC)
  1. Anslut laddaren till en växelströmskälla som ger stabil växelström mellan 85 och 270 VAC/45-65 Hz.
  Kod E-0-2-4
  1. Det gick inte att initiera laddaren
  1. Laddaren har inte slagits på korrekt. Koppla ur ingången för växelström och batterianslutningen i 30 sekunder innan du försöker igen.
  Kod E-0-2-5
  1. Växlingsfel, låg växelspänning
  1. Växelströmskällan är instabil. Kan orsakas av underdimensionerad generator eller kraftigt underdimensionerade ingångskablar. Anslut laddaren till en växelströmskälla som ger stabil växelström mellan 85 och 270 VAC/45-65 Hz.
  Kod E-0-3-7
  1. Omprogrammering misslyckades
  1. Fel vid uppgradering av programvara eller skriptåtgärd. Säkerställ att den nya programvaran är korrekt.
  Kod E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 eller E-0-6-0
  1. Kommunikationsfel med batteri
  1. Säkerställ att signalkablarnas anslutning till batteriet är säker.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 eller F-0-0-7
  1. Internt laddningsfel
  1. Ta bort växelströms- och batterianslutningen i minst 30 sekunder och försök igen. Om det misslyckas igen ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad.