Uvod

Ovaj je uređaj kompaktni utovarivač namijenjen upotrebi u raznim aktivnostima povezanim s premještanjem zemlje i materijala za uređenje okoliša i građevinske radove. Namijenjen je radu sa širokim brojem priključaka, od kojih svaki obavlja specijaliziranu funkciju. Upotrebljavajte uređaj na temperaturama od –18 do 38 °C. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o sigurnosti uređaja, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svojeg uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na naljepnici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g311261

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Ovaj uređaj u skladu je s dijelom 15. propisa Savezne komisije za komunikacije (FCC). Rukovanje njime podliježe sljedećim uvjetima: (1) uređaj ne smije stvarati štetne smetnje i (2) uređaj mora prihvatiti sve smetnje koje primi, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neispravan rad. Izmjenom ili preinakama koje Toro nije izričito odobrio korisnici mogu izgubiti ovlaštenje za korištenje uređaja.

Osim toga, kad se uređaj puni, ispitano je i utvrđeno da je uređaj sukladan s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15. propisa Savezne komisije za komunikacije (FCC). Ta ograničenja služe za razumnu zaštitu od štetnih interferencija u stambenim instalacijama. Ta oprema generira, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne radiokomunikacijske interferencije. Međutim, ne može se zajamčiti da se neće pojaviti smetnje u određenoj konfiguraciji uređaja. Ako oprema ometa radijski ili televizijski signal, što možete utvrditi tako da je isključite i ponovno uključite, korisnik može poduzeti neke od sljedećih mjera:

 • preusmjeriti ili premjestiti antenu

 • udaljiti opremu od prijamnika

 • spojiti opremu na drugu utičnicu drugog strujnog kruga na koju nije spojen prijamnik

 • upitati trgovca ili iskusnog radijskog ili televizijskog servisera za pomoć.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Kabel za napajanje ovog proizvoda sadržava olovo, kemikaliju za koju je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuje rak ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Opće informacije o sigurnosti

Opasnost

Na radnom području mogu postojati ukopani komunalni vodovi. Ako ih tijekom kopanja zahvatite, možete izazvati strujni udar ili eksploziju.

Na zemljištu ili radnom području označite ukopane vodove i nemojte kopati na označenim mjestima. Obratite se lokalnoj službi za označavanje ili komunalnom poduzeću radi označavanja zemljišta (primjerice, u SAD-u nazovite 811 ili u Australiji nazovite 1100 za nacionalnu službu za označavanje).

Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške ozljede ili smrt. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

 • Nemojte prekoračiti nazivni radni kapacitet jer uređaj može postati nestabilan, što može dovesti do gubitka kontrole.

 • Nemojte nositi teret s podignutim polugama; uvijek nosite terete blizu tla.

 • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubljenje kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini ili neravnom terenu zahtijeva dodatan oprez.

 • Upravljajte uređajem uz i niz padine tako da je teški kraj uređaja okrenut uzbrdo i da je teret blizu tla. Raspodjela težine mijenja se ovisno o priključku. Kad je žlica prazna, stražnji je dio uređaja teški kraj, a kad je žlica puna, prednji je dio uređaja teški kraj. Kad je postavljena većina drugih priključaka, prednji je dio uređaja teški kraj.

 • Na zemljištu ili radnom području označite ukopane vodove i druge objekte i nemojte kopati na označenim mjestima.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja uređaja.

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju vozilom.

 • Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova i priključaka.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni štitovi i drugi funkcionalni zaštitni uređaji.

 • Osigurajte da prolaznici i djeca budu izvan područja rada uređaja.

 • Zaustavite uređaj, ugasite ga i izvadite ključ prije servisiranja ili odčepljivanja uređaja.

Neispravna upotreba ili održavanje ovog uređaja može dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja Graphic, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Postavljanje

Provjeravanje razine hidraulične tekućine

Prije prvog pokretanja uređaja provjerite razinu hidraulične tekućine; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

Punjenje akumulatora

Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

Pregled proizvoda

g281979

Upravljačka ploča

g281978

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje ima 2 položaja: UKLJUčENO i ISKLJUčENO (Slika 4).

Ključem za paljenje pokrenite ili zaustavite uređaj; pogledajte Pokretanje uređaja i Isključivanje uređaja.

Poluge za kontrolu snage

 • Da biste krenuli prema naprijed, pomaknite poluge za kontrolu snage prema naprijed.

 • Da biste krenuli unatrag, pomaknite poluge za kontrolu snage prema unatrag.

 • Da biste skrenuli, polugu koja se nalazi na strani u koju želite skrenuti pomaknite u položaj NEUTRALNO dok je aktivirana druga poluga.

  Note: Što dalje pomaknete poluge za kontrolu snage u bilo kojem smjeru, uređaj će se brže pomicati u tom smjeru.

 • Da biste usporili ili zaustavili uređaj, poluge za kontrolu snage pomaknite u položaj NEUTRALNO.

Poluga za nagib priključka

 • Da biste priključak nagnuli prema naprijed, polako gurnite polugu za nagib priključka prema naprijed.

 • Da biste priključak nagnuli unatrag, polako gurnite polugu za nagib priključka unatrag.

Ručica utovarne poluge

 • Da biste spustili utovarne poluge, polako gurnite ručicu utovarne poluge prema naprijed.

 • Da biste podigli utovarne poluge, polako gurnite ručicu utovarne poluge unatrag.

Poluga za pomoćnu hidrauliku

 • Da biste hidraulični priključak pomaknuli prema naprijed, polako povucite polugu za pomoćnu hidrauliku prema van i zatim je povucite prema dolje.

 • Da biste hidraulični priključak pomaknuli unatrag, polako povucite polugu za pomoćnu hidrauliku prema van i zatim je gurnite prema gore. To se zove i ZAPORNI položaj jer nije potrebna prisutnost rukovatelja.

Poluga ručne kočnice

 • Da biste aktivirali ručnu kočnicu, okrenite polugu prema dolje (Slika 5).

 • Da biste otpustili ručnu kočnicu, okrenite polugu prema gore (Slika 5).

g303557

Prekidač za ekonomičan način rada

Pritisnite prekidač u položaj UKLJUčENO da biste aktivirali ekonomičan način rada. S pomoću ekonomičnog načina rada smanjite brzinu motora i potrošnju akumulatora.

Prekidač za način rada usporavanja

Pritisnite prekidač u položaj UKLJUčENO da biste aktivirali način rada usporavanja. S pomoću načina rada usporavanja usporite brzinu uređaja kad postavljate ili uklanjate priključke, vršite manja podešavanja uređaja ili skrećete.

Note: Način rada usporavanja nadjačava sve trenutačne postavke (npr. ekonomičan način rada, načini rada priključaka). Uređaj će se vratiti na te postavke kad isključite način rada usporavanja.

Zaslon sustava InfoCenter

Na LCD zaslonu sustava InfoCenter prikazuju se informacije o uređaju, kao što su operativno stanje, razne dijagnostike i druge informacije o uređaju (Slika 6). Sustav InfoCenter ima pozdravni zaslon i glavni zaslon s informacijama. Možete se prebacivati između pozdravnog zaslona i glavnog zaslona s informacija bilo kada pritiskanjem bilo kojeg gumba sustava InfoCenter te odabirom odgovarajuće strelice.

g264015
 • Lijevi gumb, gumb za pristup izborniku / za natrag – pritisnite ovaj gumb da biste pristupili izbornicima sustava InfoCenter. Možete ga upotrijebiti za izlaz iz bilo kojeg izbornika u kojem se trenutačno nalazite.

 • Srednji gumb – ovim se gumbom pomičite prema dolje po izbornicima.

 • Desni gumb – ovim gumbom otvorite izbornik na kojem je strelicom udesno označen dodatni sadržaj.

Note: Namjena svakog gumba može se promijeniti ovisno o tome što je u tom trenutku potrebno. Svaki je gumb označen ikonom koja prikazuje njegovu trenutačnu funkciju.

Slika 7 prikazuje što možete vidjeti na sustavu InfoCenter kad pokrenete uređaj. Pozdravni zaslon prikazuje se nekoliko sekundi nakon što okrenete ključ u položaj UKLJUčENO, a zatim se prikazuje zaslon za pokretanje.

g315353

Opisi ikona sustava InfoCenter

GraphicPristup izborniku
GraphicSljedeće
GraphicPrethodno
GraphicPomicanje prema dolje
GraphicEnter (Unos)
GraphicPromjena način rada priključka.
GraphicPovećanje
GraphicSmanjenje
GraphicIzlaz iz izbornika
GraphicProvjera unosa PIN-a
GraphicAktivirana je ručna kočnica.
GraphicBrojač sati rada
GraphicNapon akumulatora
GraphicRazina napunjenosti akumulatora – svaki puni stupac predstavlja razinu napunjenosti od 10 %.
GraphicUključen je ekonomičan način rada.
GraphicUključen je način rada usporavanja.
GraphicHladno pokretanje
GraphicUključen je način rada žlice.
GraphicUključen je način rada čekića.

Izbornici sustava InfoCenter

Da biste pristupili izbornicima sustava InfoCenter, pritisnite gumb za pristup izborniku Graphic dok ste na glavnom zaslonu. Time ćete se prebaciti na glavni izbornik. U sljedećim tablicama potražite kratak opis opcija dostupnih u izbornicima:

Main Menu (Glavni izbornik)

Stavka izbornikaOpis
Faults (Kvarovi)U izborniku KVAROVI nalazi se popis nedavnih kvarova uređaja. Više informacija o izborniku KVAROVI potražite u Priručniku za servisiranje ili od ovlaštenog servisera.
Service (Upotreba)U izborniku Upotreba nalaze se informacije o uređaju, kao što su sati upotrebe i drugi slični brojevi.
Diagnostics (Dijagnostika)U izborniku Dijagnostika prikazuje se stanje svakog prekidača uređaja, senzora i komande. Tu opciju možete upotrijebiti za rješavanje određenih problema jer ćete brzo dobiti informacije o tome koje su komande uređaja uključene, a koje su isključene.
Settings (Postavke)Izbornik Postavke omogućuje vam prilagođavanje i izmjenu konfiguracijskih varijabli na zaslonu sustava InfoCenter.
About (Informacije o uređaju)U izborniku Informacije o uređaju navode se broj modela, serijski broj i verzija softvera uređaja.

Faults (Kvarovi)

Stavka izbornikaOpis
Current (Radni sati)Navodi se ukupni broj sati koliko je uređaj bio uključen (tj. sati u kojima je ključ bio u položaju UKLJUčENO).
Last (Posljednji kvar)Označava posljednji sat kad je uređaj bio uključen u kojem se pojavio kvar.
First (Prvi kvar)Označava prvi sat kad je uređaj bio uključen u kojem se pojavio kvar.
Occurrences (Broj kvarova)Označava broj kvarova.

Service (Upotreba)

Stavka izbornikaOpis
Hours (Sati)Navodi se ukupni broj sati koliko su ključ, motor, ekonomičan način rada bili uključeni i koliko su kontrole snage bile aktivirane.
Counts (Broj pokretanja)Prikazuje koliko je puta pokrenut motor i sate amperaže za akumulator.

Diagnostics (Dijagnostika)

Stavka izbornikaOpis
Battery (Akumulator)Označava ulazne i izlazne vrijednosti za akumulator. Ulazne vrijednosti uključuju trenutačni napon akumulatora; izlazne vrijednosti uključuju struju akumulatora i postotak napunjenosti.
Motor control (Upravljanje motorom)Označava ulazne i izlazne vrijednosti za upravljanje motorom. Ulazne vrijednosti uključuju pokretanje ključa, neutralni položaj, ručnu kočnicu, pomoćni element, način rada usporavanja, ekonomičan način rada i podizanje/spuštanje; upotrijebite navedeno da biste provjerili povratne informacija o ulaznim vrijednostima na uređaju. Izlazne vrijednosti uključuju brzinu motora (u okr/min), faznu struju, istosmjernu struju, temperaturu regulatora i temperaturu motora.

Settings (Postavke)

Stavka izbornikaOpis
Language (Jezik)Upravlja jezikom koji se upotrebljava u sustavu InfoCenter.
Backlight (Pozadinsko svjetlo)Upravlja svjetlinom LCD zaslona
Contrast (Kontrast)Upravlja kontrastom na LCD zaslonu.
Protected Menus (Zaštićeni izbornici)Omogućuje vam pristup zaštićenim izbornicima unosom lozinke.

About (Informacije o uređaju)

Stavka izbornikaOpis
Model (Model)Navodi se broj modela uređaja
Serial (Serijski broj)Navodi se serijski broj uređaja
S/W Rev (Verzija softvera)Navodi se verzija softvera za glavni regulator.
Motor Ctrl SW (Softver za upravljanje motorom)Navodi se izmjena softvera za upravljanje motorom.
Battery SW (Softver za akumulator)Navodi se verzija softvera za akumulator.

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Širina89 cm
Dužina152 cm
Visina125 cm
Težina (bez priključka)938 kg
Nazivni radni kapacitet – s rukovateljem od 74,8 kg i standardnom žlicom234 kg
Kapacitet prevrtanja – s rukovateljem od 74,8 kg i standardnom žlicom590 kg
Međuosovinski razmak kotača71 cm
Visina pražnjenja (sa standardnom žlicom)120 cm
Doseg – potpuno podignuto (sa standardnom žlicom)71 cm
Visina do osovinice šarke (uska žlica u standardnom položaju)168 cm

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti vozila koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti vozila, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Rad

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima ili se njima može zahtijevati certificirana obuka. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim naljepnicama.

 • Prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja uređaja uvijek aktivirajte ručnu kočnicu, isključite uređaj, izvadite ključ, pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i pustite da se uređaj ohladi.

 • Morate znati brzo zaustaviti i isključiti uređaj.

 • Provjerite jesu li sigurnosni prekidači i štitnici postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, ne upravljajte uređajem.

 • Pronađite mjesta prignječenja označena na uređaju i priključcima; držite ruke i noge podalje od tih područja.

 • Prije rukovanja uređajem s priključkom provjerite je li priključak ispravno postavljen i upotrebljava li se originalni priključak tvrtke Toro. Pročitajte sve priručnike za priključke.

 • Procijenite teren kako biste odredili koju dodatnu opremu i priključke trebate da biste pravilno i sigurno obavljali posao.

 • Na zemljištu ili radnom području označite ukopane vodove i druge objekte i nemojte kopati na označenim mjestima; obratite pažnju na lokaciju neoznačenih objekata i konstrukcija, kao što su podzemni spremnici, bunari i septički sustavi.

 • Pregledajte područje na kojem ćete upotrebljavati opremu da biste vidjeli ima li neravnih površina ili skrivenih opasnosti.

 • Prije rukovanja uređajem osigurajte da u području rada nema prolaznika. Zaustavite uređaj ako prolaznik uđe u područje rada.

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

Podešavanje potpore za bedra

Da biste podesili potporu za bedra (Slika 8), olabavite ručice i podignite ili spustite potpornu podlogu na željenu visinu. Također ga možete dodatno podesiti tako da olabavite maticu kojom se pričvršćuje podloga na ploču za podešavanje i pomaknete ploču prema gore ili dolje prema potrebi. Čvrsto zategnite sve pričvrsne elemente kad završite.

g006054

Tijekom rada

Sigurnost tijekom rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nemojte prekoračiti nazivni radni kapacitet jer uređaj može postati nestabilan, što može dovesti do gubitka kontrole.

 • Nemojte nositi teret s podignutim polugama. Uvijek nosite terete blizu tla.

 • Upotrebljavajte samo priključke i dodatnu opremu koje je odobrila tvrtka Toro. Priključci mogu promijeniti stabilnost i radne karakteristike uređaja.

 • Za uređaje s platformom:

  • Spustite utovarne poluge prije silaska s platforme.

  • Nemojte pokušavati stabilizirati uređaj stavljanjem noge na tlo. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, siđite s platforme i udaljite se od uređaja.

  • Nemojte staviti noge ispod platforme.

  • Nemojte pomicati uređaj osim ako ne stojite s obje noge na platformi i držite se za odgovarajuću ogradu.

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili je li put slobodan.

 • Nikad nemojte naglo povlačiti komande; pomaknite ih odmjerenim pokretom.

 • Vlasnik/korisnik može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

 • Nosite prikladnu odjeću, uključujući rukavice, zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

 • Ne upravljajte uređajem ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

 • Nikad nemojte prevoziti putnike i držite kućne ljubimce i prolaznike podalje od uređaja.

 • Upravljajte uređajem samo pod odgovarajućim osvjetljenjem te izbjegavajte rupe ili skrivene opasnosti.

 • Provjerite jesu li svi pogoni u neutralnom položaju prije pokretanja uređaja. Uređaj pokrenite samo s položaja rukovatelja.

 • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi mogli zakloniti vidno polje.

 • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Pazite na promet.

 • Zaustavite priključak kad god ne radite.

 • Ako udarite predmet, zaustavite uređaj, isključite ga, izvadite ključ i pregledajte uređaj. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

 • Nikad nemojte ostaviti uređaj uključenim kad ga ostavljate bez nadzora.

 • Prije nego što napustite položaja rukovatelja, učinite sljedeće:

  • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  • Spustite utovarne poluge i deaktivirajte pomoćnu hidrauliku.

  • Isključite uređaj i izvadite ključ.

 • Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

 • Upravljajte uređajem samo na područjima gdje postoji dovoljno slobodnog prostora za sigurno upravljanje. Obratite pozornost na prepreke u svojoj blizini. Ako ne držite odgovarajući razmak od drveća, zidova i drugih prepreka, može doći do ozljeda dok vozite unatrag tijekom rada ako ne obraćate pozornost na okolinu.

 • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. električne žice, grane, strop i vrata) provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

 • Nemojte prepuniti priključak i uvijek prilikom podizanja utovarnih poluga držite teret ravnim. Predmeti u priključku mogu pasti i uzrokovati ozljede.

Sigurnost na padinama

 • Upravljajte uređajem uz i niz padine tako da je teški kraj uređaja okrenut uzbrdo. Raspodjela težine mijenja se ovisno o priključku. Kad je žlica prazna, stražnji je dio uređaja teški kraj, a kad je žlica puna, prednji je dio uređaja teški kraj. Kad je postavljena većina drugih priključaka, prednji je dio uređaja teški kraj.

 • Podizanje utovarnih poluga na padini utječe na stabilnost uređaja. Držite utovarne poluge u spuštenom položaju kad se nalazite na padinama.

 • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubljenje kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini ili neravnom terenu zahtijeva dodatan oprez.

 • Uspostavite vlastita pravila i postupke za rad na padinama. Ti postupci moraju uključivati pregledavanje lokacije radi utvrđivanja sigurnosti padina za rad s uređajem. Pri pregledavanju terena uvijek razumno prosuđujte.

 • Usporite i budite osobito pažljivi na padinama. Uvjeti tla mogu utjecati na stabilnost uređaja.

 • Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na padini. Ako uređaj izgubi vučnu snagu, nastavite polako, ravno niz padinu.

 • Izbjegavajte skretanje na padinama. Ako morate skrenuti, polako skrećite i teški kraj uređaja usmjerite uzbrdo.

 • Svi pokreti na padinama trebaju biti spori i postupni. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.

 • Ako osjećate nelagodu oko upravljanja uređajem na padinama, nemojte to činiti.

 • Pazite na rupe, brazde ili neravnine jer se na neravnom terenu uređaj može prevrnuti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke.

 • Budite oprezni pri radu na mokrim površinama. Smanjena vučna snaga može uzrokovati klizanje.

 • Procijenite područje rada kako biste provjerili je li tlo dovoljno stabilno za podupiranje uređaja.

 • Budite oprezni pri rukovanju uređajem u blizini sljedećih mjesta:

  • litice

  • jarci

  • nasipi

  • vodene površine

  Ako gusjenica prijeđe preko ruba ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Održavajte sigurni razmak između uređaja i svih opasnosti.

 • Nemojte uklanjati ili dodavati priključke na padini.

 • Nemojte parkirati uređaj na obronku ili padini.

Sigurnost komunalnih vodova

 • Ako udarite komunalni vod, učinite sljedeće:

  • Isključite uređaj i izvadite ključ.

  • Udaljite sve ljude s radnog područja.

  • Smjesta kontaktirajte odgovarajuća tijela za hitne i komunalne usluge kako bi se područje osiguralo.

  • Ako oštetite svjetlovodni kabel, nemojte gledati u svjetlo u njemu.

 • Ne napuštajte platformu rukovatelja ako je uređaj pod električnim nabojem. Na platformi ćete biti sigurni.

  • Dodirivanje bilo kojeg dijela uređaja moglo bi dovesti do uzemljenja.

  • Nemojte dozvoliti drugim osobama da prilaze uređaju ili da ga dodiruju dok je pod nabojem.

  • Uvijek pretpostavite da je uređaj pod električnim nabojem ako njime udarite električni ili komunikacijski vod. Ne pokušavajte napustiti uređaj.

 • Plin koji curi zapaljiv je i eksplozivan i može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Nemojte pušiti dok upravljate uređajem.

Pokretanje uređaja

 1. Stanite na platformu.

 2. Provjerite je li ručna kočnica aktivirana i jesu li sve 4 poluge u položaju NEUTRALNO.

 3. Umetnite ključ u prekidač za paljenje i okrenite ga u položaj UKLJUčENO.

Note: U vrlo hladnim uvjetima pokretanje uređaja može biti otežano. Kad pokrećete hladan uređaj, neka njegova temperatura bude iznad –18 °C.

Note: Kada je temperatura uređaja ispod –1 °C, na sustavu InfoCenter prikazivat će se simbol za hladno pokretanje (Slika 9), a motor će tijekom 2 minute povećavati brzinu. U tom razdoblju, i dok je aktivirana ručna kočnica, nemojte pomicati kontrole snage jer će se u suprotnom motor isključiti, a vrijeme od 2 minute resetirati. Simbol za hladno pokretanje nestaje kad motor postigne punu brzinu.

g304012

Vožnja

Upotrijebite ručice za kontrolu snage da biste pomaknuli uređaj. Što dalje pomaknete ručice za kontrolu snage u bilo kojem smjeru, uređaj će se brže pomicati u tom smjeru. Otpustite ručice za kontrolu snage da biste zaustavili uređaj.

Način rada za štednju energije

Dok je uređaj u praznom hodu, nakon nekog vremena prijeći će u način rada za štednju energije.

Štednja energije 1

Nakon 5 do 7 sekundi rada u praznom hodu smanjuje se brzina motora. Da bi uređaj opet počeo raditi normalnom radnom brzinom, pomaknite polugu vučnog pogona, polugu za nagib priključka ili ručicu utovarne poluge.

Štednja energije 2

Nakon 30 sekundi rada u praznom hodu motor se gasi. Da bi uređaj opet počeo raditi, dvaput brzo pomaknite polugu vučnog pogona.

Štednja energije 3

Nakon 5 minuta rada u praznom hodu motor se gasi. Da bi uređaj opet počeo raditi, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO, aktivirajte ručnu kočnicu i okrenite ključ u položaj UKLJUčENO.

Isključivanje uređaja

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

 2. Provjerite je li poluga za pomoćnu hidrauliku u položaju NEUTRALNO.

 3. Okrenite ključ za paljenje u položaj ISKLJUčENO i izvadite ključ.

Oprez

Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

Uvijek izvadite ključ i aktivirajte ručnu kočnicu kad ostavljate uređaj bez nadzora.

Upotreba priključaka

Postavljanje priključka

Important: Upotrebljavajte samo priključke koje je odobrila tvrtka Toro. Priključci mogu promijeniti stabilnost i radne karakteristike uređaja. Jamstvo uređaja može se poništiti ako upotrebljavate uređaj s neodobrenim priključcima.

Important: Prije postavljanja priključka osigurajte da na montažnim pločama nema prljavština ni nečistoća i da se klinovi slobodno okreću. Ako se klinovi ne okreću slobodno, podmažite ih.

 1. Postavite priključak na ravnoj površini s dovoljno prostora iza njega.

 2. Pokrenite uređaj.

 3. Nagnite montažnu ploču priključka prema naprijed.

 4. Postavite montažnu ploču u gornji rub prihvatne ploče priključka.

  g003710
 5. Podignite utovarne poluge dok istovremeno naginjete montažnu ploču unatrag.

  Important: Podignite priključak dovoljno da bi se odigao s tla i nagnite montažnu ploču skroz unatrag.

 6. Isključite uređaj i izvadite ključ.

 7. Postavite klinove za brzo pričvršćivanje i provjerite jesu li potpuno sjeli na montažnoj ploči.

  Important: Ako se klinovi ne mogu okrenuti u aktivirani položaj, montažna ploča nije potpuno poravnata s rupama u prihvatnoj ploči priključka. Provjerite prihvatnu ploču i po potrebi je očistite.

  Upozorenje

  Ako klinovi za brzo pričvršćivanje dobro ne sjednu na montažnu ploču priključka, priključak bi mogao pasti s uređaja i prignječiti vas ili prolaznike.

  Provjerite jesu li klinovi za brzo pričvršćivanje potpuno sjeli na montažnu ploču priključka.

  g003711

Priključivanje hidrauličnih crijeva

Upozorenje

Hidraulična tekućina koja izlazi pod pritiskom može prodrijeti kroz kožu i uzrokovati ozljede. Tekućinu ubrizganu u kožu mora kirurški ukloniti liječnik upoznat s ovim oblikom ozljede u roku od nekoliko sati, u suprotnom može doći do gangrene.

 • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

 • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

 • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira; nikada nemojte to činiti rukama.

Oprez

Hidraulične spojnice, hidraulični vodovi/ventili i hidraulična tekućina mogu biti vrući. Ako dodirnete vruće komponente, možete zadobiti opekline.

 • Nosite rukavice dok upravljate hidrauličnim spojnicama.

 • Ostavite da se uređaj ohladi prije dodirivanja hidrauličnih komponenti.

 • Ne dirajte izlijevanja hidraulične tekućine.

Ako je za rad priključka potrebna hidraulika, priključite hidraulična crijeva na sljedeći način:

 1. Okrenite i držite ključ u položaju OTPUšTANJE HIDRAULIčKOG PRITISKA pa polugu za pomoćnu hidrauliku pomičite naprijed-natrag kako biste otpustili pritisak na hidrauličkim spojnicama.

 2. Okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO i izvadite ključ.

 3. Uklonite zaštitne pokrove s hidrauličnih konektora na uređaju.

 4. Provjerite jesu li s hidrauličnih konektora očišćene sve strane tvari.

 5. Gurnite muški konektor priključka u ženski konektor na uređaju.

  Note: Kad prvo spojite muški konektor priključka, oslobađate sav pritisak koji se nakupio u priključku.

 6. Gurnite ženski konektor priključka na muški konektor na uređaju.

 7. Potvrdite je li spoj siguran povlačenjem crijeva.

Uklanjanje priključka

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

 2. Spustite priključak na tlo.

 3. Ako priključak upotrebljava hidrauliku, okrenite i držite ključ u položaju OTPUšTANJE HIDRAULIčKOG PRITISKA pa polugu za pomoćnu hidrauliku pomičite naprijed-natrag kako biste otpustili pritisak na hidrauličkim spojnicama.

 4. Isključite uređaj i izvadite ključ.

 5. Odspojite klinove za brzo pričvršćivanje tako da ih okrenete prema van.

 6. Ako priključak upotrebljava hidrauliku, gurnite prstene natrag na hidraulične spojnice i odspojite ih.

  Important: Povežite crijeva priključka da biste spriječili onečišćenje hidrauličnog sustava tijekom skladištenja.

 7. Postavite zaštitne pokrove na hidraulične spojnice na uređaju.

 8. Pokrenite uređaj, nagnite montažnu ploču prema naprijed i odmaknite uređaj od priključka.

Upotreba sustava InfoCenter

Promjena načina rada priključka

 1. Na zaslonu za pokretanje pritisnite srednji gumb da biste pristupili zaslonu Zamjena priključka.

 2. Pritisnite srednji ili desni gumb da biste se prebacivali između načina rada čekića ili načina rada žlice.

  Note: Uključite ekonomičan način rada prilikom upotrebe načina rada čekića. Načinom rada čekića Graphic, kad se upotrebljava s ekonomičnim načinom rada, usporava se brzina motora (u okr/min) da bi se smanjila potrošnja energije prilikom upotrebe priključaka. Načinom rada žlice Graphic održava se brzina motora.

 3. Pritisnite lijevi gumb da biste se vratili na zaslon za pokretanje.

g304809

Pristup zaštićenim izbornicima

Note: Tvornički zadani PIN za uređaja glasi 0000 ili 1234.Ako ste promijenili PIN i zaboravili ga, za pomoć se obratite ovlaštenom serviseru.

 1. Na GLAVNOM IZBORNIKU s pomoću središnjeg gumba pomaknite se dolje na IZBORNIK POSTAVKE i pritisnite desni gumb (Slika 13).

  g264775
 2. Na IZBORNIKU POSTAVKE s pomoću središnjeg gumba pomaknite se dolje na ZAšTIćENI IZBORNIK i pritisnite desni gumb (Slika 14A).

  g264249
 3. Da biste unijeli PIN, pritišćite središnji gumb dok se ne pojavi točna prva znamenka, a zatim pritisnite desni gumb da biste se prebacili na sljedeću znamenku (Slika 14B i Slika 14C). Ponavljajte ovaj korak sve dok ne unesete zadnju znamenku pa još jednom pritisnite desni gumb.

 4. Pritisnite srednji gumb da biste unijeli PIN (Slika 14D).

  Note: Ako InfoCenter prihvati PIN i otključa se zaštićeni izbornik, u gornjem desnom kutu zaslona pojavljuje se riječ PIN”.

Postavke možete pregledati i promijeniti u PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM IZBORNIKU). Kad pristupite PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM IZBORNIKU), pomaknite se dolje do opcije PROTECT SETTINGS (ZAšTITA POSTAVKI). Postavku promijenite s pomoću desnog gumba. Postavljanjem opcije Protect Settings (Zaštita postavki) na OFF (ISKLJUčENO) omogućuje se prikaz i mijenjanje postavki u PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM IZBORNIKU) bez unosa PIN-a. Postavljanjem opcije Zaštita postavki na UKLJUčENO skrivaju se zaštićene opcije i od vas se zahtijeva unos PIN-a da biste promijenili postavku u ZAšTIćENOM IZBORNIKU.

Nakon rada

Sigurnost nakon rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Prije podešavanja, čišćenja, skladištenja ili servisiranja uređaja aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji), spustite utovarne poluge, isključite uređaj, izvadite ključ i pričekajte da se uređaj potpuno zaustavi i ohladi.

 • Očistite onečišćenja s priključaka i pogona kako biste spriječili požar.

 • Držite sve dijelove u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu.

 • Nemojte dirati dijelove koji mogu biti vrući od rada. Ostavite ih da se ohlade prije nego što pokušate provesti održavanje, podešavanje ili servisiranje uređaja.

 • Budite oprezni pri utovaru ili istovaru uređaja na prikolicu ili kamion.

Sigurnost povezana s akumulatorom i punjačem

Općenito

 • Neispravna upotreba ili održavanje punjača akumulatora mogla bi dovesti do ozljede. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa kako biste smanjili rizik.

 • Za punjenje akumulatora upotrebljavajte samo isporučeni punjač.

 • Prije upotrebe punjača provjerite napon koji je dostupan u vašoj zemlji.

 • Za povezivanje na izvor napajanja izvan SAD-a upotrijebite adapter za utičnice odgovarajuće konfiguracije, prema potrebi.

 • Nemojte smočiti punjač; zaštitite ga od kiše i snijega.

 • Opasnost od požara, strujnog udara ili ozljeda može nastati upotrebom dodatne opreme koju Toro ne preporučuje niti prodaje.

 • Da biste smanjili rizik od eksplozije akumulatora, slijedite ove upute i upute za svu opremu koju namjeravate upotrebljavati u blizini punjača.

 • Nemojte otvarati akumulator.

 • U slučaju da akumulator procuri, izbjegavajte dodir s tekućinom. Ako slučajno dođete u dodir s tekućinom, isperite vodom i potražite liječničku pomoć. Tekućina istisnuta iz akumulatora može izazvati iritaciju ili opekline.

 • Za servis ili zamjenu akumulatora obratite se ovlaštenom serviseru.

Obuka

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da servisiraju punjač. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Prije upravljanja punjačem s razumijevanjem pročitajte i pratite upute na punjaču i u priručnicima. Upoznajte se s ispravnom upotrebom punjača.

Priprema

 • Tijekom punjenja osigurajte udaljenost prolaznika i djece.

 • Nosite prikladnu odjeću tijekom punjenja, uključujući zaštitu za oči; duge hlače i čvrstu obuću otpornu na proklizavanje.

 • Prije punjenja isključite uređaj i pričekajte 5 sekundi dok se uređaj potpuno ne isključi. Ako to ne učinite, može doći do iskrenja.

 • Tijekom punjenja osigurajte da je prostor dobro prozračen.

 • Pročitajte i slijedite sve mjere opreza za punjenje.

 • Punjač je namijenjen samo za nazivne strujne krugove od 120 i 240 V AC, a opremljen je utikačem za uzemljenje za rad na 120 V AC. Za uporabu sa strujnim krugovima od 240 V obratite se ovlaštenom serviseru za ispravan kabel za napajanje.

Rad

 • Nemojte nepropisno upotrebljavati kabel. Nemojte punjač pridržavati za kabel niti povlačiti kabel za napajanje da biste odspojili punjač iz utičnice. Držite kabel podalje od vrućine, ulja i oštrih rubova.

 • Priključite punjač izravno u uzemljenu (tropolnu) utičnicu. Nemojte upotrebljavati punjač na neuzemljenoj utičnici, čak i ako upotrebljavate adapter.

 • Nemojte mijenjati isporučeni kabel za napajanje ili utikač.

 • Izbjegavajte ispuštanje metalnog alata blizu akumulatora ili na akumulator; to može izazvati iskru ili kratki spoj električnog dijela što može dovesti do eksplozije.

 • Uklonite metalne predmete kao što su prstenovi, narukvice, ogrlice i satove dok radite s litij-ionskim akumulatorom. Litij-ionski akumulator može proizvesti dovoljno struje da prouzrokuje teške opekline.

 • Nikad nemojte upravljati punjačem pri slaboj vidljivosti ili svjetlosti.

 • Upotrijebite odgovarajući produžni kabel.

 • Ako se kabel za napajanje ošteti dok je priključen, odspojite kabel iz zidne utičnice i obratite se ovlaštenom serviseru za zamjenu.

 • Odspojite punjač iz električne utičnice kada ga ne upotrebljavate, prije nego što ga premjestite na drugo mjesto ili prije servisiranja.

Održavanje i skladištenje

 • Skladištite punjač u zatvorenom, suhom i sigurnom mjestu izvan dosega neovlaštenih korisnika.

 • Nemojte rastavljati punjač. Kad je potrebno servisiranje ili popravak, odnesite punjač ovlaštenom serviseru.

 • Prije započinjanja održavanja ili čišćenja odspojite kabel za napajanje iz utičnice kako biste smanjili rizik od strujnog udara.

 • Održavajte ili po potrebi zamijenite sigurnosne naljepnice i upozorenja.

 • Nemojte rukovati punjačem s oštećenim kabelom ili utikačem. Odmah zamijenite oštećeni kabel ili utikač.

 • Ako je punjač udaren, ako je pao ili je oštećen na drugi način, nemojte ga upotrebljavati; odnesite ga ovlaštenom serviseru.

Pomicanje neispravnog uređaja

Important: Nemojte vući ili povlačiti uređaj, a da prethodno ne otvorite ventil za vuču jer ćete oštetiti hidraulični sustav.

 1. Isključite uređaj i izvadite ključ.

 2. Uklonite čep koji pokriva svaki ventil za vuču (Slika 15).

  g304099
 3. Olabavite plosnatu maticu na svakom ventilu za vuču.

  g304100
 4. Svaki ventil okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 1 okretaj šesterokutnim ključem da biste ih otvorili.

 5. Vucite uređaj prema potrebi.

  Important: Prilikom vuče nemojte prekoračiti brzinu od 4,8 km/h.

 6. Nakon popravka uređaja zatvorite ventile za vuču i zategnite plosnate matice.

  Important: Nemojte prekomjerno zategnuti ventile za vuču.

 7. Vratite čepove.

Tegljenje uređaja

Za tegljenje uređaja koristite se teškim teretnim vozilima. Koristite rampu pune širine. Osigurajte da prikolica ili kamion imaju sve potrebne kočnice, svjetla i oznake propisane zakonom. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute. Ove informacije mogu pomoći vama i prolaznicima da izbjegnete ozljede. U pogledu zahtjeva za prikolicu i vezanje proučite lokalne pravilnike.

Upozorenje

Vožnja na cesti bez pokazivača smjera kretanja, svjetala, reflektirajućih oznaka ili oznake za spora vozila opasna je i može dovesti to nesreća i tjelesnih ozljeda.

Ne upravljajte uređajem na javnim ulicama ili cestama.

Odabir prikolice

Upozorenje

Utovar uređaja u prikolicu ili kamion ili istovar uređaja povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teških ozljeda ili smrti (Slika 17).

 • Upotrebljavajte samo rampe pune širine.

 • Provjerite je li duljina rampe barem 4 puta dulja od visine prostora za utovar prikolice ili kamiona. Time se jamči da nagib rampe ne premašuje 15 stupnjeva na ravnoj površini.

g229507

Utovar uređaja

Upozorenje

Utovar uređaja u prikolicu ili kamion i istovar uređaja povećavaju mogućnost prevrtanja i mogu dovesti do teških ozljeda ili smrti.

 • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem na rampi.

 • Utovarite i istovarite uređaj tako da teški kraj bude na rampi u smjeru prema gore.

 • Izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje prilikom vožnje uređaja na rampi jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja uređaja.

 1. Ako koristite prikolicu, spojite je s vučnim vozilom i učvrstite sigurnosne lance.

 2. Prema potrebi spojite kočnice prikolice.

 3. Spustite rampu odnosno rampe.

 4. Spustite utovarne poluge.

 5. Utovarite uređaj na prikolicu s teškim krajem okrenutim prema gore na rampi i tako da je teret nisko uz tlo, kako je prikazano.

  • Ako uređaj ima nosivi priključak koji je pun (npr. žlicu) ili nenosivi priključak (npr. rovokopač), vozite uređaj prema naprijed po rampi.

  • Ako uređaj ima nosivi priključak koji je prazan ili nema priključak, vozite uređaj unatrag po rampi.

  g237904
 6. Spustite utovarne poluge potpuno do kraja.

 7. Aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji), ugasite uređaj i izvadite ključ.

 8. Da biste uređaj dobro pričvrstili za prikolicu ili kamion, provucite trake, lance, kabele ili užad kroz točke za vezanje na uređaju. U pogledu zahtjeva za vezanje, proučite lokalne pravilnike.

  g304319

Istovar uređaja

 1. Spustite rampu odnosno rampe.

 2. Istovarite uređaj s prikolice s teškim krajem okrenutim prema gore na rampi i tako da je teret nisko uz tlo.

  • Ako uređaj ima nosivi priključak koji je pun (npr. žlicu) ili nenosivi priključak (npr. rovokopač), vozite ga unatrag niz rampu.

  • Ako uređaj ima nosivi priključak koji je prazan ili nema priključak, vozite ga prema naprijed niz rampu.

  g237905

Dizanje uređaja

Uređaj podignite koristeći točke za podizanje (Slika 19).

g305397

Održavanje akumulatora

Upozorenje

Akumulator ima visoki napon koji može uzrokovati opekotine ili strujni udar.

 • Nemojte pokušavati otvoriti akumulator.

 • Budite izuzetno oprezni kada rukujete akumulatorom s napuknutim kućištem.

 • Upotrebljavajte samo punjač namijenjen za akumulator.

Litij-ionski akumulator ima dovoljan kapacitet napunjenosti za obavljanje predviđenih poslova tijekom njegovog životnog vijeka. S vremenom se ukupna količina posla koja se može obaviti s jednim punjenjem akumulatora postupno smanjuje.

Note: Rezultati se mogu razlikovati ovisno o udaljenosti koja vam je potrebna za prijevoz uređaja, brdovitosti terena kojim prolazite i drugim čimbenicima kako je opisano u ovom odjeljku.

Da biste postigli maksimalno trajanje akumulatora i maksimalno ga iskoristili, slijedite ove upute:

 • Nemojte otvoriti akumulator. Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik. Ako otvorite akumulator, poništit će se jamstvo. Akumulator je zaštićen uređajima koji upozoravaju na neovlaštene izmjene.

 • Skladištite/parkirajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladištu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Nemojte skladištiti uređaj na lokaciji gdje temperatura pada ispod –30 °C ili se diže iznad 60 °C. Temperature izvan navedenog raspona oštetit će akumulator. Visoke temperature tijekom skladištenja, osobito u visokom stupnju napunjenosti, smanjuju vijek trajanja akumulatora.

 • Ako skladištite uređaj dulje od 10 dana, osigurajte da je uređaj na hladnom mjestu, izvan sunčeve svjetlosti i barem 50 % napunjen.

 • Ako upravljate uređajem u vrućim uvjetima ili na suncu, akumulator se može pregrijati. Ako se to dogodi, na sustavu InfoCenter pojavit će se upozorenje o visokoj temperaturi. U tom stanju uređaj usporava.

  Odmah odvezite uređaj na hladno mjesto izvan sunca, isključite ga i ostavite da se akumulator potpuno ohladi prije nastavka rada.

 • Ako je vaš uređaj opremljen kompletom svjetala, isključite svjetla kada se ne upotrebljavaju.

Transport akumulatora

Američko Ministarstvo prometa i međunarodna tijela nadležna za promet zahtijevaju da se litij-ionski akumulator prevozi u posebnoj ambalaži i da ga prevoze samo za to ovlašteni prijevoznici. U SAD-u vam je dopušteno prevoziti akumulator kada je postavljen u uređaj kao oprema za napajanje, uz neke regulatorne zahtjeve. Da biste dobili detaljne informacije o propisima za transport akumulatora ili uređaja s ugrađenim akumulatorom, obratite se američkom Ministarstvu prometa ili odgovarajućem državnom tijelu u svojoj zemlji.

Za informacije o načinu isporuke ili odlaganja akumulatora obratite se ovlaštenom serviseru.

Upotreba punjača akumulatora

Pregled zaslona i kabela povezanih s punjačem akumulatora potražite na Slika 22.

g251620g251632

Priključivanje na izvor napajanja

Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj punjač ima tropolni uzemljeni utikač (tip B). Ako se utikač ne može umetnuti u zidnu utičnicu, dostupni su drugi tipovi uzemljenih utikača; obratite se ovlaštenom serviseru.

Nemojte ni na koji način mijenjati punjač ili utikač kabela za napajanje.

Opasnost

Dodir s vodom tijekom punjenja uređaja može uzrokovati strujni udar te time ozljedu ili smrt.

Nemojte rukovati utikačem ili punjačem mokrim rukama ili dok stojite u vodi.

Important: Redovito provjeravajte ima li na izolaciji kabela za napajanje rupa ili pukotina. Nemojte upotrebljavati oštećeni kabel. Nemojte provlačiti kabel kroz stajaću vodu ili mokru travu.

 1. Umetnite utikač punjača na kabelu za napajanje u odgovarajuću utičnicu na punjaču.

  Upozorenje

  Oštećeni kabel punjača može uzrokovati strujni udar ili požar.

  Temeljito pregledajte kabel za napajanje prije upotrebe punjača. Ako je kabel oštećen, nemojte rukovati punjačem dok ne dobijete zamjenski.

 2. Kraj utikača kabela za napajanje priključite u uzemljenu električnu utičnicu.

Punjenje akumulatora

Important: Akumulator punite samo na temperaturama koje su unutar preporučenog raspona; pogledajte preporučeni raspon u sljedećoj tablici:

Preporučeni raspon temperature za punjenje

Raspon za punjenje0 °C do 45 °C
Raspon za punjenja na niskim temperaturama (smanjena struja)–5 °C do 0 °C
Raspon za punjenja na visokim temperaturama (smanjena struja)45 °C do 60 °C

Ako je temperatura ispod –5 °C, akumulator se neće puniti. Ako se temperatura digne iznad –5 °C, odspojite punjač i ponovno ga priključite da biste napunili akumulator.

 1. Parkirajte uređaj na označeno mjesto za punjenje.

 2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

 3. Isključite uređaj i izvadite ključ.

 4. Provjerite jesu li svi konektori čisti, bez prašine i prljavštine.

 5. Priključite kabel za napajanje punjača na izvor napajanja; pogledajte Priključivanje na izvor napajanja.

 6. Pomaknite poklopac punjača i okrenite ga da ne smeta (Slika 23).

  g304908
 7. Priključite izlazni konektor punjača u konektor punjača na uređaju.

  g306958
 8. Pregledajte punjač da biste provjerili puni li se akumulator.

  Note: Indikator punjenja akumulatora trebao bi bljeskati, a indikator izlazne vrijednosti punjenja trebao bi svijetliti.Amperaža uređaja koja se prikazuje na sustavu InfoCenter povećava se tijekom punjenja akumulatora. Ako amperaža ostane na 0, akumulator se ne puni.

 9. Odspojite punjač kad uređaj dosegne dovoljnu razinu napunjenosti; pogledajte Završetak postupka punjenja.

 10. Vratite poklopac punjača i pomaknite ga preko donjeg vijka (Slika 23).

Praćenje procesa punjenja i rješavanje problema

Note: Na LCD zaslonu statusa prikazuju se poruke tijekom punjenja. Većina ih je rutinska.

Ako je došlo do kvara, svjetlo indikatora greške treperit će žuto ili će svijetliti svijetlo crveno. Pojavit će se poruka o grešci u sustavu InfoCenter jednu po jednu znamenku, počevši sa slovom E ili F (npr. E-0-1-1).

Da biste ispravili grešku, pogledajte . Ako se nijednim od navedenih rješenja ne riješi problem, obratite se ovlaštenom serviseru.

Završetak postupka punjenja

Kad se završi punjenje, svjetlo indikatora punjenja akumulatora (Slika 22) svijetli zelenom bojom i na sustavu InfoCenter prikazuje se 10 punih stupaca. Odspojite konektor punjača od konektora uređaja.

Održavanje

Note: Desnu i lijevu stranu vozila utvrdite iz uobičajenog položaja vozača.

Sigurnost pri održavanju

Oprez

Ako ostavite ključ u prekidaču, netko bi slučajno mogao pokrenuti uređaj i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

Izvadite ključ iz prekidača za paljenje prije bilo kakvog održavanja.

 • Parkirajte uređaj na ravnoj površini, deaktivirajte pomoćnu hidrauliku, spustite priključak, osigurajte da je ručna kočnica aktivirana, isključite uređaj i izvadite ključ. Pričekajte da se svi dijelovi prestanu kretati i pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, čišćenja, skladištenja ili popravaka.

 • Uređaj nikad ne smije servisirati neosposobljeno osoblje.

 • Po potrebi upotrijebite podmetače za pridržavanje komponenti.

 • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom; pogledajte Otpuštanje hidrauličnog pritiska.

 • Odspojite akumulator prije bilo kakvih popravaka; pogledajte Odspajanje glavnog napajanja.

 • Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova. Ako je to moguće, nemojte vršiti podešavanja dok uređaj radi.

 • Držite sve dijelove u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu. Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

 • Nemojte raditi izmjene na sigurnosnim uređajima.

 • Upotrebljavajte samo priključke koje je odobrila tvrtka Toro. Priključci mogu promijeniti stabilnost i radne karakteristike uređaja. Možete poništiti jamstvo ako upotrebljavate uređaj s neodobrenim priključcima.

 • Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove tvrtke Toro.

 • Ako je za bilo kakvo održavanje ili popravak potrebno da utovarne poluge budu u podignutom položaju, pričvrstite poluge u podignutom položaju s pomoću brava hidrauličnog cilindra.

Preporučeni raspored održavanja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Nakon prvih 8 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Podmažite uređaj.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Provjerite stanje antistatičke trake. Ako je istrošena ili nedostaje, postavite novu.
 • Provjerite gazište guma.
 • Testirajte ručnu kočnicu.
 • Uklonite prljavštinu s uređaja.
 • Provjerite ima li labavih pričvrsnih elemenata.
 • Svakih 25 sati
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima curenja, labavih pričvrsnih elemenata, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja.(Prije rukovanja izvršite potrebne popravke.)
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Svakih 100 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Svakih 400 sati
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Godišnje
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Godišnje ili prije skladištenja
 • Popravite oštećenu boju.
 • Postupci prije održavanja

  Upotreba brava cilindra

  Upozorenje

  Utovarne poluge mogu se spustiti kad su u podignutom položaju i prignječiti osobu koja se nalazi ispod njih.

  Postavite brave cilindra prije provođenja održavanja za koje su potrebne podignute utovarne poluge.

  Postavljanje brava cilindra

  1. Uklonite priključak.

  2. Podignite utovarne poluge u potpuno podignuti položaj.

  3. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  4. Postavite bravu cilindra preko svake šipke cilindra za podizanje (Slika 25).

   g005162
  5. Pričvrstite svaku bravu cilindra svornjakom s poprečnim provrtom i rascjepkom (Slika 25).

  6. Polako spustite utovarne poluge dok brave cilindra ne dodirnu kućišta cilindra i krajeve šipke.

  Uklanjanje i skladištenje brava cilindra

  Important: Izvadite brave cilindra sa šipki i potpuno ih pričvrstite u položaj za skladištenje prije rukovanja uređajem.

  1. Pokrenite uređaj.

  2. Podignite utovarne poluge u potpuno podignuti položaj.

  3. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  4. Uklonite svornjak s poprečnim provrtom i rascjepku koji pričvršćuju svaku bravu cilindra.

  5. Uklonite brave cilindra.

  6. Spustite utovarne poluge.

  7. Postavite brave cilindra preko hidrauličnih crijeva i pričvrstite ih svornjacima s poprečnim provrtom i rascjepkama (Slika 26).

   g319295

  Pristupanje unutarnjim komponentama

  Upozorenje

  Otvaranje ili uklanjanje pokrova, poklopaca i pregrada dok uređaj radi moglo bi vam omogućiti dodir s pokretnim dijelovima i dovesti do teške ozljede.

  Prije otvaranja bilo kojeg pokrova, poklopca i pregrada isključite uređaj, izvadite ključ iz prekidača za paljenje i pustite da se uređaj ohladi.

  Upozorenje

  Rotirajući ventilator može uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Ne upravljajte uređajem ako nisu postavljeni štitovi.

  • Držite prste, ruke i odjeću dalje od rotirajućeg ventilatora.

  • Prije održavanja isključite uređaj i izvadite ključ.

  Uklanjanje poklopca motora

  Note: Ako trebate pristupiti konektorima glavnog napajanja ili osiguraču, ali ne možete sigurno podići utovarne poluge da biste uklonili poklopac, pogledajte Uklanjanje prednjeg poklopca za pristup.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

   Note: Ako ne možete utovarne poluge podići snagom uređaja, povucite ručicu utovarne poluge unatrag i dizalicom podignite utovarne poluge.

  3. Isključite uređaj, izvadite ključ i pričekajte da se pomični dijelovi zaustave.

  4. Otpustite 4 matice koje pridržavaju poklopac motora.

   g304438
  5. Podignite poklopac motora i odspojite ventilator.

  6. Odvojite poklopac motora od uređaja.

  Uklanjanje prednjeg poklopca

  Important: Uklonite prednji poklopac da biste pristupili konektorima glavnog napajanja i osiguraču samo kad ne možete sigurno podići utovarne poluge kako biste uklonili poklopac motora.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite uređaj, izvadite ključ i pričekajte da se pomični dijelovi zaustave.

  3. Uklonite 4 vijka koji pričvršćuju prednji poklopac, uklonite poklopac i odspojite ventilator.

   g356986

  Odspajanje glavnog napajanja

  Prije servisiranja uređaja odspojite ga s napajanja odvajanjem konektora glavnog napajanja (Slika 29).

  Oprez

  Ako ne odspojite napajanje od uređaja, netko može slučajno uključiti uređaj i prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.

  Uvijek razdvojite konektore prije rada na uređaju.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

  3. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  4. Uklonite poklopac motora; pogledajte Uklanjanje poklopca motora.

  5. Odvojite 2 konektora napajanja (Slika 29).

  6. Popravite ono što se treba popraviti.

  7. Priključite konektore prije pokretanja uređaja.

  g304040

  Podmazivanje

  Podmazivanje uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Podmažite uređaj.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Vrsta maziva: mazivo opće namjene

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Krpom očistite elemente za podmazivanje.

  4. Prislonite pištolj za mazivo svakom elementu (Slika 30 i Slika 31).

   g304444
   g004209
  5. Uštrcajte mazivo u elemente za podmazivanje dok mazivo ne počne curiti iz ležajeva (oko 3 uštrcavanja).

  6. Obrišite višak masti.

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite konektore glavnog napajanja prije popravljanja uređaja.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Odspajanje ili spajanje napajanja na uređaj

  Konektori glavnog napajanja napajaju akumulator uređaja. Odspojite napajanje odvajanjem konektora; priključite napajanje povezivanjem konektora. Pogledajte Odspajanje glavnog napajanja.

  Zamjena antistatičke trake

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite stanje antistatičke trake. Ako je istrošena ili nedostaje, postavite novu.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Ispod platforme postavite novu antistatičku traku kako je prikazano na Slika 32.

   g315429

  Servisiranje akumulatora

  Note: Uređaj je opremljen sa 7 litij-ionskih akumulatora.

  Nemojte otvarati akumulatore. Ako je akumulator potrebno servisirati, obratite se ovlaštenom serviseru za pomoć.

  Odložite ili reciklirajte litij-ionske akumulatore u skladu s lokalnim i saveznim propisima.

  Održavanje punjača akumulatora

  Important: Sve popravke električne opreme smije izvoditi samo ovlašteni serviser.

  Rukovatelj može obavljati vrlo malo održavanja, osim zaštite punjača od oštećenja i vremenskih uvjeta.

  Održavanje kabela punjača akumulatora

  • Očistite kabele blago vlažnom krpom nakon svake uporabe.

  • Namotajte kabele kad ih ne upotrebljavate.

  • Redovito pregledavajte kabele da biste vidjeli jesu li oštećeni te ih prema potrebi zamijenite dijelovima koje je odobrila tvrtka Toro.

  Čišćenje kućišta punjača akumulatora

  Nakon svake upotrebe kućište očistite blago vlažnom krpom.

  Servisiranje osigurača

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

  3. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  4. Uklonite poklopac motora; pogledajte Uklanjanje poklopca motora.

  5. Isključite glavno napajanje uređaja; pogledajte Odspajanje glavnog napajanja.

  6. Pronađite osigurač i zamijenite ga (Slika 33).

   g304512
  7. Pritegnite matice na 12 do 18 Nm.

  8. Spojite konektore glavnog napajanja.

  9. Postavite prednji poklopac.

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjeravanje gazišta guma

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite gazište guma.
 • Provjerite gazište guma kako biste vidjeli jesu li istrošene. Zamijenite gume kad je gazište istrošeno i plitko.

  Provjeravanje priteznih matica kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Svakih 100 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Provjerite i zakrenite pritezne matice kotača na 68 Nm.

  Održavanje kočnica

  Testiranje ručne kočnice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Testirajte ručnu kočnicu.
  1. Aktivirajte ručnu kočnicu, pogledajte Poluga ručne kočnice.

  2. Pokrenite uređaj.

  3. Polako pokušajte voziti uređaj prema naprijed ili unatrag.

   Note: Uređaj se može malo pomaknuti prije zaključavanje ručne kočnice.

  4. Ako se uređaj kreće, a ručna se kočnica ne zaključava, obratite se ovlaštenom serviseru za servis.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Otpuštanje hidrauličnog pritiska

  Da biste otpustili hidraulični tlak dok je uređaj uključen, deaktivirajte pomoćnu hidrauliku i potpuno spustite utovarne poluge.

  Da biste otpustili pritisak dok je uređaj isključen, pomaknite polugu za pomoćnu hidrauliku između položaja toka prema naprijed i natrag kako biste otpustili pritisak pomoćne hidraulike, pomaknite poluga za nagib priključka prema naprijed i natrag te pomaknite ručicu utovarne poluge prema naprijed da biste spustili utovarne poluge (Slika 34).

  g281214

  Specifikacije hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima curenja, labavih pričvrsnih elemenata, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja.(Prije rukovanja izvršite potrebne popravke.)
 • Kapacitet hidrauličkog spremnika: 56 l

  Preporučena hidraulična tekućina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: Na uređaju koji upotrebljava preporučenu zamjensku tekućinu ne treba toliko često mijenjati tekućinu i filtar.

  Zamjenske hidraulične tekućine: Ako hidraulična tekućina produljenog vijeka trajanja Toro PX nije dostupna, možete upotrijebiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tekućinu na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog raspona za sva sljedeća materijalna svojstva i koja zadovoljava industrijske standarde. Nemojte upotrebljavati sintetičku tekućinu. Nađite zadovoljavajući proizvod u dogovoru sa svojim distributerom maziva.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Hidraulična tekućina protiv trošenja s visokim indeksom viskoznosti i niskim stiništem, ISO VG 46

  Materijalna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt na 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 ili više
   Stinište, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Većina hidrauličnih tekućina je gotovo bezbojna, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidrauličnu tekućinu u bočicama od 20 ml. Jedna bočica dovoljna je za količinu od 15 do 22 l hidraulične tekućine. Naručite dio br. 44-2500 od svog ovlaštenog servisera.

  Provjeravanje razine hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Provjeravanje razine hidraulične tekućine prije prvog pokretanja uređaja i nakon svakim 25 radnih sati.

  Pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

  Important: Uvijek upotrebljavajte ispravnu hidrauličnu tekućinu. Upotreba tekućine bez odgovarajućih specifikacija mogla bi oštetiti hidraulični sustav.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, uklonite sve priključke, aktivirajte ručnu kočnicu, podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

  2. Isključite uređaj, izvadite ključ i pustite uređaj da se ohladi.

  3. Uklonite poklopac motora / prednji poklopac za pristup.

  4. Očistite područje oko otvora za ulijevanje hidrauličnog spremnika (Slika 35).

  5. Uklonite čep otvora za ulijevanje i provjerite razinu tekućine na šipki za mjerenje razine ulja (Slika 35).

   Razina tekućine trebala bi biti između oznaka na šipki za mjerenje razine ulja.

   g005158
  6. Ako je razina niska, dodajte dovoljno tekućine da biste je podigli na odgovarajuću razinu.

  7. Postavite čep otvora za ulijevanje.

  8. Postavite poklopac motora / prednji poklopac za pristup.

  9. Uklonite i spremite brave cilindra i spustite utovarne poluge.

  Zamjena hidrauličnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Svakih 400 sati
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Important: Filtar nemojte zamijeniti automobilskim filtrom za ulje jer može doći do ozbiljnih oštećenja hidrauličnog sustava.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, uklonite sve priključke, aktivirajte ručnu kočnicu, podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Uklonite poklopac motora.

  4. Postavite posudu za ocjeđivanje ispod filtra.

  5. Uklonite stari filtar (Slika 36) i obrišite površinu adaptera filtra.

   g003721
  6. Nanesite tanki sloj hidraulične tekućine na gumenu brtvu na zamjenskom filtru (Slika 36).

  7. Postavite zamjenski hidraulični filtar na adapter filtra (Slika 36). Pritegnite ga u smjeru kazaljke na satu sve dok gumena brtva ne dotakne adapter filtra, a zatim pritegnite filtar dodatnih ½ okreta.

  8. Očistite prolivenu tekućinu.

  9. Pokrenite uređaj i pustite ga da radi oko 2 minute da izbaci zrak iz sustava.

  10. Isključite uređaj i provjerite je li došlo do curenja.

  11. Provjerite razinu tekućine u hidrauličnom spremniku; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine. Dodajte tekućinu da biste podigli razinu do oznake na šipki za mjerenje razine ulja. Nikad nemojte prepuniti spremnik.

  12. Postavite poklopac motora.

  13. Uklonite i spremite brave cilindra i spustite utovarne poluge.

  Zamjena hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, uklonite sve priključke, aktivirajte ručnu kočnicu, podignite utovarne poluge i postavite brave cilindra.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Uklonite poklopac motora.

  4. Stavite veliku posudu za ocjeđivanje ispod uređaja s kapacitetom od barem 61 l.

  5. Izvadite čep za odvod s dna hidrauličnog spremnika i pustite da sva tekućina oteče (Slika 37).

   g305431
  6. Postavite čep za odvod.

  7. Napunite hidraulični spremnik hidrauličnom tekućinom; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

   Note: Odložite iskorištenu tekućinu u ovlašteni reciklažni centar.

  8. Postavite poklopac motora.

  9. Uklonite i spremite brave cilindra i spustite utovarne poluge.

  Čišćenje

  Uklanjanje prljavštine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Uklonite prljavštinu s uređaja.
 • Upozorenje

  Nepravilno čišćenje uređaja komprimiranim zrakom može prouzročiti teške ozljede.

  • Upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kao što su zaštita za oči, zaštita za sluh i maska za prašinu.

  • Komprimirani zrak nemojte usmjeravati prema svojem tijelu ili prema drugim osobama.

  • Pročitajte upute proizvođača o sigurnosti i radu s kompresorom zraka.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Očistite prljavštinu.

   Important: Ispušite prljavštinu umjesto da je isperete. Ako upotrebljavate vodu, držite je podalje od električnih dijelova i hidrauličnih ventila. Očistite električne priključke s pomoću komprimiranog zraka; ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje kontakata.

  4. Uklonite i spremite brave cilindra i spustite utovarne poluge.

  Pranje uređaja

  Kad perete uređaj pod tlakom, učinite sljedeće:

  • Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu za uređaj za visokotlačno pranje.

  • Moraju biti postavljeni svi štitnici.

  • Izbjegavajte prskanje na elektroničke komponente.

  • Izbjegavajte prskanje po rubovima naljepnica.

  • Prskajte samo vanjski dio uređaja. Nemojte prskati izravno u otvore u uređaju.

  • Prskajte samo prljave dijelove uređaja.

  • Upotrijebite mlaznicu za raspršivanje od 40 stupnjeva ili veću. Mlaznice od 40 stupnjeva obično su bijele.

  • Držite vrh uređaja za visokotlačno pranje najmanje 61 cm od površine za pranje.

  • Upotrebljavajte samo uređaje za visokotlačno pranje ispod 137,9 bara i s protokom ispod 7,6 l u minuti.

  • Zamijenite naljepnice koje su oštećene ili otpale.

  • Podmažite sve točke za podmazivanje nakon pranja; pogledajte Podmazivanje uređaja.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Isključite uređaj, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i da se uređaj ohladi prije nego što ga uskladištite.

  • Nemojte skladištiti uređaj blizu plamena.

  Skladištenje uređaja

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite utovarne poluge i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite uređaj i izvadite ključ.

  3. Uklonite prljavštinu i prašinu s vanjskih dijelova cijelog uređaja.

   Important: Operite uređaj s pomoću blagog deterdženta i vode. Nemojte upotrebljavati prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Podmažite uređaj; pogledajte Podmazivanje uređaja.

  5. Zaokrenite pritezne matice kotača; pogledajte Provjeravanje priteznih matica kotača.

  6. Provjerite razinu hidraulične tekućine; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  7. Provjerite i zategnite sve pričvrsne elemente. Popravite ili zamijenite sve istrošene, oštećene ili nedostajuće dijelove.

  8. Ogrebane ili gole metalne površine obojite bojom od ovlaštenog servisera.

  9. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje i držite ga na mjestu koje nećete zaboraviti.

  10. U slučaju dugotrajnog skladištenja pridržavajte se uvjeta za skladištenje akumulatora; pogledajte Uvjeti za skladištenje akumulatora.

  11. Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Uvjeti za skladištenje akumulatora

  Note: Akumulator ne morate vaditi iz stroja radi skladištenja.

  U tablici u nastavku pogledajte koji su temperaturni uvjeti za skladištenje:

  Temperaturni uvjeti za skladištenje

  Uvjeti skladištenjaTemperaturni uvjeti
  Normalni uvjeti skladištenja–20 °C do 45 °C
  Ekstremne vrućine – 1 mjesec ili kraće45 °C do 60 °C
  Ekstremna hladnoća – 3 mjeseca ili kraće–30 °C do –20 °C

  Important: Temperature izvan navedenog raspona oštetit će akumulator.Temperatura pri kojoj se akumulator skladišti može utjecati na njegovu trajnost. Dugotrajno skladištenje pri visokim temperaturama može skratiti vijek trajanja akumulatora. Skladištite uređaj u normalnim uvjetima skladištenja navedenima u prethodnoj tablici.

  • Prije skladištenja uređaja napunite ili ispraznite akumulator na razinu između 40 % i 60 % (između 50,7 V i 52,1 V).

   Note: Za najdulji vijek trajanja akumulatora najbolja je razina od 50 % napunjenosti. Ako je akumulator prije skladištenja napunjen na 100 %, skraćuje se njegov vijek trajanja.Ako mislite da će se uređaj skladištiti dulje vrijeme, napunite akumulator na približno 60 %.

  • Nakon svakih 6 mjeseci skladištenja provjerite razinu napunjenosti akumulatora i osigurajte da ona iznosi između 40 % i 60 %. Ako je napunjenost manja od 40 %, napunite akumulator na razinu između 40 % i 60 %.

  • Nakon punjenja odspojite akumulator iz napajanja.

  • Ako punjač ostane spojen, isključit će se kad se akumulator potpuno napuni, a ponovno će se uključiti samo ako ga odspojite i ponovno spojite.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Uređaj ne vozi.
  1. Aktivirana je ručna kočnica.
  2. Niska je razina hidraulične tekućine.
  3. Oštećen je hidraulični sustav.
  1. Deaktivirajte ručnu kočnicu.
  2. Dodajte hidrauličnu tekućinu u spremnik.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  U mirovanju utovarne poluge spuštaju se više od 7,6 cm na sat (manje od 7,6 cm na sat normalno je za uređaj).
  1. Razvodni element ventila propušta.
  1. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  U mirovanju utovarne poluge spuštaju se brzo 5 cm i tada se zaustavljaju.
  1. Brtve cilindra propuštaju.
  1. Zamijenite brtve.
  Uređaj se ne puni.
  1. Temperatura je iznad 60 °C ili ispod –5 °C.
  1. Uređaj punite na temperaturama između –5 °C i 60 °C.
  Uređaj se ne može pokrenuti odmah nakon isključivanja.
  1. Uređaj se nije u potpunosti isključio.
  1. Pričekajte da se uređaj u potpunosti isključi prije nego što ga ponovno pokrenete.
  Uređaj ne počinje opet raditi nakon rada u praznom hodu.
  1. Uređaj je u načinu rada za štednju energije.
  1. Dvaput brzo pomaknite polugu vučnog pogona ili isključite i ponovno pokrenite uređaj.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Šifra E-0-0-1 ili E-0-4-7
  1. Visok napon akumulatora
  1. Provjerite je li napon akumulatora točan i jesu li su spojevi kabela čvrsti; provjerite je li akumulator u dobrom stanju.
  Šifra E-0-0-4
  1. Otkriven kvar BMS-a ili akumulatora
  1. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Šifra E-0-0-7
  1. Premašena je granica ampersata za akumulator
  1. Mogući uzroci uključuju loše stanje akumulatora, vrlo ispražnjen akumulator, loše priključen akumulator i/ili veliko parazitsko opterećenje akumulatora tijekom punjenja. Moguće rješenje: zamijenite akumulator. Odspojite parazitsko opterećenje. Ova će greška nestati nakon ponovnog postavljanja punjača cikliranjem istosmjernog napajanja.
  Šifra E-0-1-2
  1. Pogreška obrnutog polariteta
  1. Akumulator nije ispravno spojen na punjač. Provjerite jesu li spojevi akumulatora čvrsto spojeni.
  Šifra E-0-2-3
  1. Pogreška visokog izmjeničnog napona (>270 V AC)
  1. Priključite punjač na izvor izmjenične struje kojim se osigurava stabilna izmjenična struja između 85 – 270 V AC / 45 – 65 Hz.
  Šifra E-0-2-4
  1. Punjač se nije pokrenuo
  1. Punjač se nije ispravno uključio. Prije ponovnog pokušaja odspojite ulaz izmjenične struje i spoj akumulatora 30 sekundi.
  Šifra E-0-2-5
  1. Greška oscilacije niskog izmjeničnog napona
  1. Izvor izmjenične struje nije stabilan. Može biti uzrokovan premalim generatorom ili premalim ulaznim kabelima. Priključite punjač na izvor izmjenične struje kojim se osigurava stabilna izmjenična struja između 85 – 270 V AC / 45 – 65 Hz.
  Šifra E-0-3-7
  1. Reprogramiranje nije uspjelo
  1. Nadogradnja softvera ili rad skripte nije uspio. Provjerite je li novi softver ispravan.
  Šifra E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 ili E-0-6-0
  1. Greška u komunikaciji s akumulatorom
  1. Provjerite je li spoj signalnih žica na akumulatoru dobro pričvršćen.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 ili F-0-0-7
  1. Kvar unutarnjeg punjača
  1. Odspojite spoj izmjenične struje i akumulatora najmanje 30 sekundi pa pokušajte ponovno. Ako se problem ponovno ne riješi, obratite se ovlaštenom serviseru.