Innledning

Denne maskinen er en kompakt verktøybærer beregnet på bruk i ulike aktiviteter som flytter jord og materialer for landskaps- og anleggsarbeid. Den er laget for å kunne brukes med et bredt utvalg tilbehør som hver for seg utfører spesialiserte funksjoner. Bruk denne maskinen i temperaturer fra -18 til 38 °C. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g311261

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Maskinen kan brukes under følgende forutsetninger: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell interferens den utsettes for, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Toro, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

I tillegg er utstyret testet i lademodus og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse B, iht. del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyr genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- og TV-signaler, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å eliminere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Reorienter eller flytt mottakerantennen.

 • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

 • Koble utstyret til en annen utgang eller krets; ikke den som motttakeren er koblet til.

 • Spør forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at strømledningen til dette produktet inneholder bly, et kjemikalie som kan forårsake fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter. Vask hendene etter håndtering.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Fare

Det kan finnes nedgravde ledninger i arbeidsområdet. Kontakt med disse ved graving kan forårsake støt eller eksplosjon.

Få eiendommen eller arbeidsområdet merket for jordkabler, og ikke grav i merkede områder. Kontakt den lokale merketjenesten eller forsyningsselskapet for å få eiendommen merket (for eksempel ringer du 811 i USA, eller 1100 i Australia, for å komme i kontakt med den nasjonale merketjenesten).

Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Ikke overskrid den klassifiserte driftskapasiteten, da maskinen kan bli ustabil, noe som igjen kan føre til tap av kontroll.

 • Ikke frakt en last med armene hevet; frakt alltid last nær bakken.

 • Hellinger er en hovedårsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i hellinger eller ujevnt terreng krever ekstra forsiktighet.

 • Når maskinen kjøres opp og ned bakker, skal den tunge maskinenden være vendt oppover og lasten være nær bakken. Vektfordelingsendringer med tilbehør. Hvis grabben er tom, er maskinens bakside den tunge enden. Hvis grabben er full, er maskinens front den tunge enden. De fleste andre tilbehør gjør maskinens front til den tunge enden.

 • Sørg for at eiendommen eller arbeidsområdet merkes for jordkabler og andre begravede gjenstander, og ikke grav i merkede områder.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter maskinen.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre maskinen.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige komponenter og tilbehør.

 • Bruk aldri maskinen uten at verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet.

 • Stopp maskinen, slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du utfører service på eller fjerner materialer fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Montering

Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

Før du starter maskinen for første gang, må du kontrollere hydraulikkvæskenivået. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

Lade batteriene

Lad batteriene. Se Lade batteriene.

Oversikt over produktet

g281979

Kontrollpanel

g281978

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren har to stillinger: På og AV (Figur 4).

Bruk nøkkelbryteren til å starte eller slå av maskinen. Se Starte maskinen og Slå av maskinen.

Trekkontrollspaker

 • Flytt trekkontrollspakene fremover for å kjøre fremover.

 • Flytt trekkontrollspakene bakover for å kjøre bakover.

 • Når du skal svinge, flytter du spaken på siden du ønsker å svinge til, tilbake mot NøYTRAL stilling mens du holder den andre spaken innkoblet.

  Note: Jo lengre du beveger trekkontrollspakene i en av retningene, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

 • Når du skal bremse eller stoppe, flytter du trekkontrollspakene til NøYTRAL stilling.

Spak for vipping av tilbehør

 • Skyv spaken for vipping av tilbehør fremover for å vippe tilbehøret fremover.

 • Trekk spaken for vipping av tilbehør bakover for å vippe tilbehøret bakover.

Lastearmspak

 • Skyv lastearmspaken fremover for å senke lastearmene.

 • Trekk lastearmspaken bakover for å heve lastearmene.

Hjelpehydraulikkspake

 • Trekk hjelpehydraulikkspaken ut og så nedover for å betjene hydraulikktilbehør ved kjøring fremover.

 • Trekk hjelpehydraulikkspaken sakte ut og skyv den så oppover for å betjene hydraulikktilbehør ved kjøring i revers. Dette kalles også SPERRET stilling, fordi den ikke krever at brukeren er til stede.

Parkeringsbremsespak

 • Koble inn parkeringsbremsen ved å dreie spaken ned (Figur 5).

 • Koble ut parkeringsbremsen ved å dreie spaken opp (Figur 5).

g303557

Bryter for Øko-modus

Trykk bryteren til På-stillingen for å aktivere øko-modus. Bruk øko-modus for å redusere motorhastigheten og redusere batteriforbruket.

Bryter for krabbemodus

Trykk bryteren til På-stillingen for å aktivere krabbemodus. Bruk krabbemodus for å redusere maskinhastigheten når du monterer eller fjerner tilbehør, gjør små justeringer med maskinen og svinger rundt hjørner.

Note: Krabbemodus overstyrer gjeldende innstillinger (f.eks. øko-modus, tilbehørsmoduser). Maskinen vil gå tilbake til disse innstillingene når krabbemodus slås av.

InfoCenter-skjerm

InfoCenter LCD-skjermen viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 6). Det finnes en oppstartsskjerm og hovedskjerm for informasjon i InfoCenter. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g264015
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyene. Du kan bruke den til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midtre knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Figur 7 viser hva du kan se på InfoCenter når du kjører maskinen. Oppstartsskjermen vises i noen få sekunder etter at du har dreid nøkkelen til På-stilling. Deretter vises kjør-skjermen.

g315353

Ikonbeskrivelser for InfoCenter

GraphicMenytilgang
GraphicNeste
GraphicForrige
GraphicRull ned
GraphicEnter
GraphicEndre tilbehørsmodus.
GraphicØk
GraphicReduser
GraphicAvslutt meny
GraphicKontroller angitt PIN-kode
GraphicParkeringsbremsen er tilkoblet.
GraphicTimeteller
GraphicBatterispenning
GraphicBatterilading – hver hele stolpe viser ladingen i trinn på 10 %.
GraphicØko-modus er på.
GraphicKrabbemodus er på.
GraphicKaldstart
GraphicGrabbmodus er på.
GraphicHammermodus er på.

InfoCenter-menyer

Trykk på knappen for menytilgang Graphic mens du er i hovedskjermen, for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige i menyene:

Hovedmeny

MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen FEIL inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon angående FEIL-menyen.
TjenesteTjeneste-menyen inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer, samt batteribruk og -status.
DiagnostikkMenyen Diagnostikk viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Den kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerInnstillinger-menyen gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmOm-menyen viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.

Feil

MenyelementBeskrivelse
GjeldendeViser totalt antall nøkkeltimer (dvs. timer som nøkkelen har vært i På-stillingen).
SistAngir den siste nøkkeltimen som feilen oppstod på.
FørstAngir den første nøkkeltimen som feilen oppstod på.
HendelserAngir antall feilhendelser.

Tjeneste

MenyelementBeskrivelse
TimerViser totalt antall timer som nøkkel, motor og øko-modus har vært på, og trekkontrollene har vært innkoblet.
AntallViser antall ganger motoren har blitt startet, og strømstyrketimer for batteriet.

Diagnostikk

MenyelementBeskrivelse
BatteriAngir innganger og utganger for batteriet. Innganger inkluderer den gjeldende batterispenningen; utganger inkluderer batteriets gjeldende og prosentvise lading.
MotorkontrollAngir innganger og utganger for motorkontrollen. Innganger inkluderer nøkkelkjøring, nøytral, parkeringsbrems, hjelp, krabbemodus, økomodus og hev/senk. Bruk disse til å kontrollere tilbakemelding til maskinen. Utganger inkluderer motorhastighet (i o/min), fasestrøm, likestrøm, kontrollenhetstemperatur og motortemperatur.

Innstillinger

MenyelementBeskrivelse
SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter.
BakgrunnslysJusterer lysstyrken til LCD-skjermen.
KontrastKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
Beskyttede menyerGir deg tilgang til beskyttede menyer ved å oppgi et passord.

Om

MenyelementBeskrivelse
Model (modell)Viser maskinens modellnummer
Serial (serie)Viser maskinens serienummer
P/V RevViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
MotorkontrollprogramvareViser programvarerevisjonen for motorkontrollen.
BatteriprogramvareViser programvarerevisjonen for batteriet.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde89 cm
Lengde152 cm
Høyde125 cm
Vekt (uten tilbehør)938 kg
Klassifisert driftskapasitet – med operatør på 74,8 kg og standardgrabb234 kg
Vippekapasitet – med operatør på 74,8 kg og standardgrabb590 kg
Akselavstand71 cm
Tømmehøyde (med standardgrabb)120 cm
Rekkevidde – fullt hevet (med standardgrabb)71 cm
Høyde til hengselbolt (smal grabb i standardstilling)168 cm

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Lokalt regelverk kan sette aldersgrense eller kreve godkjent opplæring for bruk av maskinen. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetsmerkene.

 • Koble alltid inn parkeringsbremsen, slå av maskinen, ta ut nøkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse og slå av maskinen raskt.

 • Kontroller at sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer som de skal. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Finn klempunktområdene merket på maskinen og tilbehøret, og hold hender og føtter borte fra disse områdene.

 • Før du bruker maskinen med et tilbehør, må du sørge for at tilbehøret er korrekt montert og at det er et ekte Toro-tilbehør. Les håndbøkene for alt tilbehøret.

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte.

 • Sørg for at eiendommen eller arbeidsområdet merkes for jordkabler og andre begravede gjenstander, og ikke grav i merkede områder. Merk deg plasseringen av umerkede gjenstander og strukturer, som underjordiske tanker, brønner og septiksystemer.

 • Kontroller området der du skal bruke utstyret, for ujevne overflater eller skjulte farer.

 • Påse at det ikke finnes andre personer i området før du bruker maskinen. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Justere lårstøtten

For å justere lårstøtten (Figur 8) må du løsne knottene og heve eller senke støtteputen til ønsket høyde. Du kan også justere ytterligere ved å løsne mutteren som fester puten til justeringsplaten, og flytte platen opp eller ned etter behov. Stram alle festene godt til når du er ferdig.

g006054

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ikke overskrid den klassifiserte driftskapasiteten, da maskinen kan bli ustabil, noe som igjen kan føre til tap av kontroll.

 • Ikke frakt en last med løftearmene hevet. Du må alltid frakte lasten nær bakken.

 • Bruk bare utstyr og tilbehør som er godkjent av Toro. Tilbehør kan endre stabiliteten og bruksegenskapene til maskinen.

 • For maskiner med plattform:

  • Senk lastearmene før du stiger av plattformen.

  • Ikke prøv å stabilisere maskinen ved å støtte den med den ene foten på bakken. Hvis du mister kontrollen over maskinen, må du stige av plattformen og gå vekk fra maskinen.

  • Ikke plasser føttene under plattformen.

  • Du må ikke flytte maskinen med mindre du står med begge føttene på plattformen og holder hendene på styrestengene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen eller noe.

 • Rykk ikke i kontrollene, bruk en jevn bevegelse.

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for eventuelle ulykker som forårsaker personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert hansker, vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

 • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Ta aldri med passasjerer og hold dyr og andre tilstedeværende borte fra maskinen.

 • Må kun kjøres på godt opplyste områder. Må holdes unna hull i underlaget og andre skjulte farer.

 • Påse at alle drev er i nøytral før du starter maskinen. Start maskinen kun fra førerstillingen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Vær oppmerksom på trafikk.

 • Stopp tilbehøret når du ikke arbeider.

 • Hvis du treffer en gjenstand, må du stoppe maskinen, slå den av, fjerne nøkkelen og inspisere maskinen. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

 • Gjør følgende før du forlater førersetet:

  • Parker maskinen på et jevnt underlag.

  • Senk lastearmene, og koble ut hjelpehydraulikken.

  • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 • Bruk kun maskinen i områder der det er tilstrekkelig klaring til å manøvrere den på en trygg måte. Vær oppmerksom på hindringer i umiddelbar nærhet. Om du ikke er oppmerksom på omgivelsene, kan det oppstå personskader hvis korrekt avstand til trær, vegger og andre barrierer ikke overholdes, da maskinen går bakover ved bruk.

 • Kontroller at du har gjennomkjøringshøyde (dvs. klaring til elektriske ledninger, greiner, tak og døråpninger) før du kjører under gjenstander, og unngå å komme i kontakt med dem.

 • Ikke fyll for mye på/i tilbehøret, og sørg alltid for lasten er plan når du hever lastearmene. Gjenstander i tilbehøret kan falle og forårsake personskade.

Sikkerhet i skråninger

 • Når maskinen kjøres opp og ned skråninger, skal den tunge maskinenden være vendt oppover. Vektfordelingsendringer med tilbehør. Hvis grabben er tom, er maskinens bakside den tunge enden. Hvis grabben er full, er maskinens front den tunge enden. De fleste andre tilbehør gjør maskinens front til den tunge enden.

 • Hvis du hever lastearmene i en skråning, påvirkes maskinens stabilitet. Hold lastearmene i senket stilling ved kjøring i skråninger.

 • Hellinger er en hovedårsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i skråninger eller ujevnt terreng krever ekstra forsiktighet.

 • Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Disse prosedyrene skal inkludere kontroll av området for å avgjøre hvilke skråninger som er trygge for maskindrift. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

 • Senk farten og vær forsiktig i bakker. Bakkeforhold kan påvirke maskinens stabilitet.

 • Unngå å starte eller stoppe i en helling. Hvis maskinen mister grepet, fortsett langsomt og rett nedover hellingen.

 • Unngå å svinge i hellinger. Hvis du må svinge, sving langsomt og hold maskinens tunge ende vendt oppover.

 • Kjør sakte i hellinger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.

 • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

 • Vær oppmerksom på hull, hjulspor og ujevnheter siden ujevnt terreng kan velte maskinen. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

 • Vær forsiktig når du betjener maskinen på våte overflater. Redusert grep kan føre til at maskinen glir.

 • Vurder området for å sikre at bakken er stabil nok til å støtte maskinen.

 • Vær forsiktig når maskinen betjenes i nærheten av følgende:

  • Kanter

  • Grøfter

  • Voller

  • Vannmasser

  Maskinen kan plutselig velte hvis et belte går over kanten eller kanten gir etter. Oppretthold en sikker avstand mellom maskinen og eventuelle farer.

 • Ikke fjern eller monter tilbehør i en skråning.

 • Ikke parker maskinen i en bakke eller skråning.

Forsyningslinjesikkerhet

 • Hvis du treffer en forsyningslinje, gjør du følgende:

  • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  • Fjern alle personer fra arbeidsområdet.

  • Kontakt relevante nødetater og forsyningsmyndigheter for å sikre området.

  • Hvis du skader en fiberoptikkabel, ikke se inn i det eksponerte lyset.

 • Ikke gå fra operatørplattformen hvis maskinen er ladet med elektrisitet. Du er trygg så lenge du ikke forlater plattformen.

  • Berøring av maskinen kan jorde deg.

  • Ikke la andre personer røre eller nærme seg maskinen når den er ladet.

  • Gå alltid ut fra at maskinen er ladet hvis du treffer en strøm- eller kommunikasjonslinje. Ikke forsøk å forlate maskinen.

 • Gass som lekker, er både brannfarlig og eksplosivt, og kan forårsake alvorlig skade eller død. Ikke røyk mens maskinen betjenes.

Starte maskinen

 1. Stå på plattformen.

 2. Kontroller at parkeringsbremsen er koblet inn og at alle fire spakene står i NøYTRAL stilling.

 3. Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren, og vri den til På-stillingen.

Note: Maskinen kan ha problemer med å starte under svært kalde forhold. Når du starter en kald maskin, må du holde maskinen over -18 °C.

Note: Når maskintemperaturen er under -1 °C, vises symbolet for kaldstart (Figur 9) på InfoCenter mens motoren øker hastigheten i to minutter. I løpet av denne tiden må du ikke flytte trekkontrollene mens parkeringsbremsen er koblet inn, ellers slår motoren seg av og perioden på to minutter nullstilles. Symbolet for kaldstart forsvinner når motoren når full hastighet.

g304012

Kjøre maskinen

Bruk trekkontrollene til å flytte maskinen. Jo lenger du beveger trekkontrollene i en retning, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen. Slipp trekkontrollene for å stoppe maskinen.

Strømsparingsmodus

Når maskinen går på tomgang, vil den gå inn i strømsparingsmodus etter en stund.

Strømsparing 1

Etter kjøring på tomgang i 5 til 7 sekunder reduseres motorhastigheten. For å gjenoppta normal driftshastighet flytter du en trekkspak, spak for vipping av tilbehør eller lastearmspak.

Strømsparing 2

Etter tomgangskjøring i 30 sekunder slår motoren seg av. For å gjenoppta driften flytter du raskt en trekkspak to ganger.

Strømsparing 3

Etter tomgangskjøring i 5 minutter slår maskinen seg av. For å gjenoppta driften vrir du om nøkkelen til AV-posisjon, aktiverer parkeringsbremsen og vrir om nøkkelen til På-posisjon.

Slå av maskinen

 1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

 2. Sørg for at hjelpehydraulikkspaken står i NøYTRAL stilling.

 3. Vri nøkkelbryteren til AV-stilling, og ta ut nøkkelen.

Forsiktig

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

Bruke tilbehør

Montere et tilbehør

Important: Bruk bare tilbehør som er godkjent av Toro. Tilbehør kan endre stabiliteten og bruksegenskapene til maskinen. Garantien for maskinen kan bli ugyldig hvis du bruker den med tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjente.

Important: Før du monterer tilbehøret, må du kontrollere at monteringsplatene er frie for smuss eller rusk, og at boltene kan rotere fritt. Hvis boltene ikke roterer fritt, må du smøre dem.

 1. Plasser tilbehøret på et jevnt underlag med nok plass bak til at det passer for maskinen.

 2. Start maskinen.

 3. Vipp monteringsplaten for tilbehør fremover.

 4. Plasser monteringsplaten i den øverste kanten av mottakerplaten for tilbehøret.

  g003710
 5. Hev lasterarmene samtidig som du vipper monteringsplaten bakover.

  Important: Hev tilbehøret nok til å gi klaring til bakken og vipp monteringsplaten helt tilbake.

 6. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 7. Fest hurtigkoblingsboltene, og påse at de sitter helt på plass i monteringsplaten.

  Important: Hvis pinneboltene ikke roterer til tilkoblet stilling, er ikke festeplaten helt på linje med hullene i festemottakerplaten. Kontroller mottakerplaten, og rengjør den om nødvendig.

  Advarsel

  Hvis du ikke plasserer hurtigkoblingsboltene godt gjennom monteringsplaten for tilbehør, kan tilbehøret falle av maskinen og utgjøre alvorlig klemmefare for deg eller andre.

  Påse at hurtigkoblingsboltene sitter godt festet i monteringsplaten for tilbehør.

  g003711

Koble til hydraulikkslangene

Advarsel

Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader. Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen noen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader, ellers kan dette resultere i koldbrann.

 • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

 • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer, bruk aldri hendene til dette.

Forsiktig

Hydraulikkoblinger, hydraulikkslanger/-ventiler og hydraulikkvæske kan være varme. Du kan brenne deg hvis du berører varme deler.

 • Bruk hansker når du betjener hydraulikkoblingene.

 • La maskinen kjøle seg ned før du berører hydraulikkomponenter.

 • Ikke kom borti hydraulikkvæskesøl.

Hvis tilbehøret krever hydraulikk for drift, må du koble til hydraulikkslangene som følger:

 1. Vri og hold nøkkelen i HJELPEHYDRAULIKKAVLASTING-stillingen, og trykk kontrollbryteren for hjelpehydraulikken frem og tilbake for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene.

 2. Vri tenningsnøkkelen til AV-posisjonen, og ta ut nøkkelen.

 3. Fjern de beskyttende dekslene fra hydraulikktilkoblingene på maskinen.

 4. Påse at alle fremmedlegemer fjernes fra hydraulikkoblingene.

 5. Skyv tilbehørets hannkontakt inn i hunnkontakten på maskinen.

  Note: Når du kobler til hannkontakten for tilbehøret først, avlaster du eventuelt trykk som er bygd opp i tilbehøret.

 6. Skyv tilbehørets hunnkontakt inn i hannkontakten på maskinen.

 7. Bekreft at tilkoblingen er forsvarlig montert, ved å dra i slangene.

Fjerne et tilbehør

 1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

 2. Senk tilbehøret ned til bakken.

 3. Hvis tilbehøret bruker hydraulikk, vri og hold nøkkelen i HJELPEHYDRAULIKKAVLASTING-stillingen, og trykk kontrollbryteren for hjelpehydraulikken frem og tilbake for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene.

 4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 5. Koble ut hurtigkoblingsboltene ved å vri dem mot utsiden.

 6. Hvis tilbehøret bruker hydraulikk, skyver du kragene bak på hydraulikkoblingene og kobler dem fra.

  Important: Koble tilbehørsslangene sammen for å forhindre at det hydrauliske systemet forurenses under lagring.

 7. Monter de beskyttende dekslene på hydraulikkoblingene på maskinen.

 8. Start maskinen, vipp monteringsplaten fremover og rygg maskinen bort fra tilbehøret.

Bruke InfoCenter

Endre tilbehørsmodus

 1. På Kjør-skjermen, trykk på den midterste knappen for å få tilgang til skjermen for bytte av tilbehør.

 2. Trykk på midtre eller høyre knapp for å veksle mellom hammer- eller grabbmodus.

  Note: Slå på øko-modus når du bruker hammermodus. Hammermodus Graphic, når den brukes med øko-modus, bremser motorhastigheten (i o/min) for å redusere energiforbruket ved bruk av tilbehør. Grabbmodus Graphic opprettholder motorhastigheten.

 3. Trykk på venstre knapp for å gå tilbake til kjør-skjermen.

g304809

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, må du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til INNSTILLINGER-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 13).

  g264775
 2. I INNSTILLINGER-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 14A).

  g264249
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 14B og Figur 14C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 14D).

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet «PIN» i øvre høyre hjørne av skjermen.

Du kan se og endre innstillingene i den BESKYTTEDE MENYEN. Bla ned til alternativet BESKYTTEDE INNSTILLINGER etter du har gått inn på den BESKYTTEDE MENYEN. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Når Beskyttede innstillinger settes til AV, er det mulig å se og endre innstillingene i den BESKYTTEDE MENYEN uten å taste inn PIN-koden. Når Beskyttede innstillinger settes til På, skjules de beskyttede alternativene, og de kan kun endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den BESKYTTEDE MENYEN.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Sett på parkeringsbremsen (hvis utstyrt med dette), senk lastearmene, slå av motoren, ta ut nøkkelen, vent til all bevegelse har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør, oppbevarer eller utfører service på den.

 • Rengjør rester fra tilbehør og drev for å forhindre branner.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet.

 • Ikke rør deler som kan være varme fra bruk. La delene bli kalde før du utfører vedlikehold, justering eller reparasjon på maskinen.

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

Batteri- og ladersikkerhet

Generelt

 • Feil bruk av eller vedlikehold av batteriladeren kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge alle sikkerhetsinstruksjonene.

 • Bruk kun den medfølgende laderen for lading av batteriet.

 • Bekreft spenningen som er tilgjengelig i landet ditt, før du bruker laderen.

 • Ved kobling til en strømforsyning i andre land enn USA kan en pluggadapter for riktig strømuttak benyttes ved behov.

 • Laderen må ikke bli våt. Beskytt den mot regn og snø.

 • Brann, elektrisk støt eller personskade kan oppstå ved bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av Toro.

 • For å redusere risikoen for en batterieksplosjon må du følge disse instruksjonene og instruksjonene for alt utstyr som du har tenkt å bruke i nærheten av laderen.

 • Ikke åpne batterier.

 • Hvis det oppstår en batterilekkasje, må du unngå kontakt med væsken. Hvis du tilfeldigvis kommer i kontakt med væsken, skyll med vann og oppsøk legehjelp. Væske som sprutes fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

 • Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å foreta service på eller skifte ut et batteri.

Opplæring

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, bruke eller utføre vedlikehold på laderen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Les, forstå og følg alle instruksjoner for laderen og i brukerhåndboken før bruk. Gjør deg kjent med hvordan laderen skal brukes.

Forberedelser

 • Hold tilskuere og barn unna mens du lader.

 • Ha på deg passende klær under lading, inkludert vernebriller, lange bukser og solid sklisikkert fottøy.

 • Slå av maskinen og vent i fem sekunder til maskinen har slått seg helt av før lading. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til lysbuedannelse.

 • Sørg for at området er godt luftet under lading.

 • Les og følg alle forholdsregler for lading.

 • Denne laderen skal kun brukes på nominelle kretser på 120 og 240 volt og har en jordingsplugg for 120 volt. Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for den riktige strømkabelen til bruk i kretser på 240 volt.

Bruk

 • Ikke misbruk kabelen. Ikke bær laderen etter kabelen, og trekk aldri i strømkabelen for å trekke den ut av stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje og skarpe kanter.

 • Koble laderen direkte til en jordet (trepolet) stikkontakt. Ikke bruk laderen med en stikkontakt som ikke er jordet, selv med en adapter.

 • Ikke forandre den medfølgende strømkabelen eller støpselet.

 • Ikke legg fra deg et metallverktøy nært eller på batteriet da dette kan skape gnister eller kortslutte en elektrisk del, noe som igjen kan føre til en eksplosjon.

 • Fjern metallgjenstander så som ringer, armbånd, halsbånd og klokker før du begynner å arbeide med et litiumionbatteri. Et litiumionbatteri kan produsere nok spenning til å gi alvorlige forbrenninger.

 • Laderen må kun brukes når det er godt lys og god sikt.

 • Bruk en egnet forlengelsesledning.

 • Hvis strømkabelen blir skadet mens den er koblet til, må du trekke den ut av vegguttaket og kontakte et autorisert forhandlerverksted for å erstatte den.

 • Koble laderen fra den elektriske stikkontakten når den ikke er i bruk, før du flytter den til en annen plassering eller før vedlikeholdsarbeid.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Oppbevar laderen innendørs på et tørt, sikkert sted som ikke er tilgjengelig for uautoriserte brukere.

 • Ikke demonter laderen. Ta laderen med til et autorisert forhandlerverksted når vedlikeholdsarbeid eller reparasjon er nødvendig.

 • Trekk strømkabelen ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid eller rengjøring skal utføres på laderen, for å redusere faren for elektrisk støt.

 • Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes og skiftes ut etter behov.

 • Ikke bruk laderen med en kabel eller et støpsel som er skadet. Erstatt en skadet kabel eller kontakt umiddelbart.

 • Hvis laderen har blitt utsatt for et støt, har falt ned eller på annen måte er skadet, må du ikke bruke den. Ta den med til et autorisert forhandlerverksted.

Flytte en maskin som ikke fungerer

Important: Ikke slep eller dra maskinen uten først å ha åpnet slepeventilene, ellers vil det føre til skade på hydraulikksystemet.

 1. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 2. Fjern pluggen som dekker hver slepeventil (Figur 15).

  g304099
 3. Løsne låsemutterne på hver slepeventil.

  g304100
 4. Drei hver ventil en omdreining mot klokken med en sekskantnøkkel for å åpne dem.

 5. Tau maskinen som påkrevd.

  Important: Overskrid ikke 4,8 km/t ved tauing.

 6. Når du har reparert maskinen, stenger du slepeventilene og strammer låsemutterne.

  Important: Ikke stram slepeventilene for mye.

 7. Skift pluggene.

Transportere maskinen

Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

Advarsel

Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker og personskader.

Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

Velge en tilhenger

Advarsel

Lasting eller lossing av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den kan velte og føre til alvorlig skade eller dødsulykke (Figur 17).

 • Bruk bare ramper med full bredde.

 • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

g229507

Laste maskinen

Advarsel

Lasting eller lossing av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den kan velte og føre til alvorlig skade eller dødsulykke.

 • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

 • Last og loss maskinen med den tunge enden opp på rampen.

 • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

 1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

 2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

 3. Senk rampen(e).

 4. Senk lastearmene.

 5. Last maskinen på tilhengeren med den tunge enden opp på rampen, med lav last, som vist.

  • Hvis maskinen har et fullastet tilbehør (f.eks. grabb) eller et tilbehør som ikke bærer last (f.eks., grøftegraver), kjører du maskinen fremover opp på rampen.

  • Hvis maskinen har et tomt tilbehør eller ikke tilbehør, rygger du maskinen opp på rampen.

  g237904
 6. Senk lastearmene helt ned.

 7. Sett på parkeringsbremsen (hvis montert), slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 8. Bruk metallbindeløkkene på maskinen for å feste maskinen sikkert til tilhengeren eller lastebilen med remmer, kjettinger, vaier eller tau. Se lokale bestemmelser for krav om festing.

  g304319

Losse maskinen

 1. Senk rampen(e).

 2. Last av maskinen fra tilhengeren med den tunge enden opp på rampen, og bær last lavt.

  • Hvis maskinen har et fullastet tilbehør (f.eks. grabb) eller et tilbehør som ikke bærer last (f.eks., grøftegraver), rygger du den ned rampen.

  • Hvis maskinen har et tomt tilbehør eller ikke tilbehør, kjører du den fremover ned rampen.

  g237905

Heise maskinen

Bruk løftepunktene til å løfte maskinen (Figur 19).

g305397

Vedlikeholde batteriene

Advarsel

Batteriene har høy spenning som kan gi brannskader eller elektrisk støt.

 • Ikke prøv å åpne batteriene.

 • Vær ytterst forsiktig ved håndtering av et batteri med en sprukket kasse.

 • Bruk kun laderen som er beregnet på batteriene.

Litiumionbatteriene holder tilstrekkelig lading for å utføre tiltenkt arbeid i løpet av levetiden. Etter hvert som tiden går, vil den totale arbeidsmengden som batteriene er i stand til å utføre på én lading, gradvis avta.

Note: Resultatene kan variere avhengig av avstanden du trenger for å transportere maskinen, ujevnhetene du kjører over, og andre faktorer som er drøftet i dette avsnittet.

Følg disse retningslinjene for å få maksimal levetid og bruk ut av batteriene:

 • Ikke åpne batteriet. Det finnes ingen deler i pakken som brukere kan utføre service på. Hvis du åpner pakken, ugyldiggjøres garantien din. Batteriene er beskyttet av enheter som varsler om tukling.

 • Oppbevar/parker maskinen på et rent og tørt garasje- eller oppbevaringsområde som er beskyttet mot direkte sollys og varmekilder. Ikke oppbevar på et sted der temperaturen synker under -30 °C eller overstiger 60 °C. Temperaturer utenfor dette området vil skade batteriene. Høye temperaturer ved oppbevaring, spesielt hvis batteriene har en stor ladning, reduserer batterienes levetid.

 • Når du oppbevarer maskinen i mer enn ti dager, må du sørge for at maskinen er på et kjølig sted, borte fra sollys og minst 50 % ladet.

 • Batteriet kan bli overopphetet hvis du bruker maskinen under varme forhold eller i sollys. Hvis dette skjer, vises et varsel om høy temperatur på InfoCenter. I denne tilstanden bremser maskinen ned.

  Kjør maskinen umiddelbart til et kjølig sted i skyggen, slå av maskinen og la batteriene kjøle seg helt ned før du gjenopptar driften.

 • Hvis maskinen er utstyrt med lyssett, slår du av lysene når de ikke er i bruk.

Transportere batteriene

Det amerikanske transportdepartementet og internasjonale transportmyndigheter krever at litiumionbatterier transporteres i spesialinnpakning av transportfirmaer som er godkjent for flytting av slike batterier. I USA er det lov å transportere et batteri når det er montert på maskinen som batteridrevet utstyr, med noen regelfestede krav. Ta kontakt med det amerikanske transportdepartementet eller de aktuelle myndighetene i landet ditt for detaljerte forskrifter om transport av batteriene eller maskinen med batteriene utstyrt.

Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for måter å sende eller avhende batteriene på.

Bruke batteriladeren

Se Figur 22 for en oversikt over skjermene og ledningene til batteriladeren.

g251620g251632

Koble apparatet til en strømkilde

Denne laderen har et jordet støpsel med tre tinder (type B) for å redusere faren for elektrisk støt. Hvis støpselet ikke passer inn i vegguttaket, er andre jordede kontakttyper tilgjengelige. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

Ikke endre laderen eller strømstøpselet på noen måte.

Fare

Kontakt med vann mens du lader maskinen, kan forårsake elektrisk støt og personskade eller død.

Ikke ta i kontakten eller laderen med våte hender eller mens du står i vann.

Important: Undersøk strømkabelen nå og da for hull eller sprekker i isolasjonen. Ikke bruk en skadet ledning. Ikke før ledningen gjennom stående vann eller vått gress.

 1. Sett laderstøpselet på strømkabelen inn i den tilsvarende strømkontakten på laderen.

  Advarsel

  En skadet laderkabel kan føre til elektrisk støt eller brann.

  Undersøk strømkabelen grundig før du bruker laderen. Hvis kabelen er skadet, må du ikke bruke laderen før du har erstattet den.

 2. Koble støpselet på strømkabelen til en jordet stikkontakt.

Lade batteriene

Important: Lad batteriene kun i temperaturer som er innenfor det anbefalte området. Se følgende tabell for det anbefalte området:

Anbefalt temperaturområde for lading

Ladeområde0 °C til 45 °C
Temperaturområde for lading ved lave temperaturer (redusert strøm)-5 °C til 0 °C
Temperaturområde for lading ved høye temperaturer (redusert strøm)45 °C til 60 °C

Hvis temperaturen er under -5 °C, lades ikke batteriene. Hvis temperaturen stiger over -5 °C, må du koble fra laderen og koble den til igjen for å lade batteriene.

 1. Parker maskinen på stedet for lading.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

 4. Påse at kontaktene er frie for støv og rusk.

 5. Koble laderens strømledning til en strømkilde. Se Koble apparatet til en strømkilde.

 6. Skyv laderdekselet opp, og sving det ut av veien (Figur 23).

  g304908
 7. Koble laderutgangskontakten inn i laderkontakten på maskinen.

  g306958
 8. Observer laderen for å sikre at batteriene lades.

  Note: Indikatorlampen for batterilading skal blinke, og indikatorlampen for ladeeffekt skal lyse.Maskinstrømstyrken, som vises på InfoCenter, øker mens batteriene lades. Hvis strømstyrken forblir på 0, betyr det at batteriene ikke lades.

 9. Koble fra laderen når maskinen når et tilstrekkelig nivå. Se Fullføre ladeprosessen.

 10. Drei laderdekselet på plass, og skyv det ned over den nedre bolten (Figur 23).

Overvåke ladeprosessen og feilsøking

Note: LCD-statusskjermen viser meldinger i løpet av ladingen. De fleste av disse er rutinemessige.

Hvis det er en feil, blinker feilindikatorlampen gult eller lyser uavbrutt lyserødt. En feilmelding vises i InfoCenter 1 siffer om gangen, og starter med bokstaven E eller F (f.eks. E-0-1-1).

Se for å korrigere en feil. Hvis ingen av disse løsningene løser problemet, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted.

Fullføre ladeprosessen

Når ladingen er fullført, lyser indikatorlampen for batterilading (Figur 22) uavbrutt grønt og maskinens InfoCenter viser ti hele stolper. Koble laderkontakten fra maskinkontakten.

Vedlikehold

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet ved vedlikehold

Forsiktig

Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller tilskuere alvorlige skader.

Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

 • Parker maskinen på en jevn flate, deaktiver hjelpehydraulikken, senk tilbehøret, pass på at parkeringsbremsen er koblet inn, slå av maskinen, og ta ut nøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør, oppbevarer eller reparerer den.

 • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk. Se Avlaste hydraulikktrykk.

 • Koble fra batteriet før du foretar reparasjoner. Se Koble fra hovedstrømforsyningen.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens maskinen går, hvis du kan unngå det.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet. Bytt ut slitte eller skadde merker.

 • Ikke rør sikkerhetsanordningene.

 • Bruk bare tilbehør som er godkjent av Toro. Tilbehør kan endre stabiliteten og bruksegenskapene til maskinen. Garantien kan gjøres ugyldig hvis du bruker maskinen med tilbehør som ikke er godkjent.

 • Bruk kun originale reservedeler fra Toro.

 • Hvis vedlikehold eller reparasjon krever at lastearmene er i hevet stilling, må du feste armene i hevet stilling med hydraulikksylinderlåsen(e).

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 8 første timene
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Smør maskinen.(Smør umiddelbart etter hver vask.)
 • Sjekk den statiske stroppen. Hvis den er utslitt eller mangler, må du erstatte den med en ny stropp.
 • Kontroller dekkmønstrene.
 • Test parkeringsbremsen.
 • Fjern rusk fra maskinen.
 • Kontroller alle løse fester.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller de hydrauliske ledningene for lekkasjer, løse koblinger, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.(Foreta nødvendige reparasjoner før bruk.)
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • Årlig
 • Skift den hydrauliske oljen.
 • Årlig eller før lagring
 • Mal over avskallet maling.
 • Forberedelse for vedlikehold

  Bruke sylinderlåsene

  Advarsel

  Lastearmene kan sige ned når de er i hevet stilling, og kan klemme eventuelle personer som er under dem.

  Monter sylinderlåsen(e) før du utfører vedlikehold som krever hevede lastearmer.

  Montere sylinderlåsene

  1. Fjern tilbehøret.

  2. Løft lastearmene til helt hevet stilling.

  3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  4. Plasser en sylinderlås over hver løftesylinderstang (Figur 25).

   g005162
  5. Fest hver sylinderlås med en splittpinne og hårnålssplint (Figur 25).

  6. Senk lastearmene langsomt til sylinderlåsene kommer i kontakt med sylinderkroppene og stangendene.

  Fjerne og oppbevare sylinderlåser

  Important: Fjern sylinderlåsene fra stengene, og fest dem i oppbevaringsstilling før du bruker maskinen.

  1. Start maskinen.

  2. Løft lastearmene til helt hevet stilling.

  3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern splittpinnen og hårnålssplinten som fester hver sylinderlås.

  5. Fjern sylinderlåsene.

  6. Senk lastearmene.

  7. Monter sylinderlåsen over hydraulikkslangene, og fest dem med splittpinner og hårnålssplinter (Figur 26).

   g319295

  Tilgang til interne komponenter

  Advarsel

  Åpning eller fjerning av deksler, pansere og skjermer mens maskinen kjører, kan føre til at du kommer i kontakt med bevegelige deler og alvorlig skader deg.

  Før du åpner noen av dekslene, panserne og skjermene, må du slå av maskinen, fjerne nøkkelen fra nøkkelbryteren og la maskinen avkjøles.

  Advarsel

  Den roterende viften kan forårsake personskade.

  • Ikke bruk maskinen uten at verneplatene er på plass.

  • Hold fingre, hender og klær unna den roterende viften.

  • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Fjerne panseret

  Note: Hvis du trenger tilgang til hovedstrømkontaktene eller -sikringene, men ikke kan heve lastearmene på en sikker måte for å fjerne panseret, se Fjerne fremre deksel for å få tilgang.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

   Note: Hvis du ikke kan heve lastearmene ved hjelp av maskinens kraft, trekker du lastearmspaken bakover og bruker en talje for å heve lastearmene.

  3. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  4. Løsne de fire mutterne som fester panseret.

   g304438
  5. Løft panseret og koble fra viften.

  6. Trekk panseret av maskinen.

  Fjerne fremre deksel

  Important: Fjern det fremre dekselet for å få tilgang til hovedstrømkontaktene og -sikringene kun når du ikke kan heve lastearmene på en sikker måte for å fjerne panseret.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  3. Fjern de fire skruene som fester frontdekselet, fjern dekselet, og koble fra viften.

   g356986

  Koble fra hovedstrømforsyningen

  Før du foretar service på maskinen, må du koble maskinen fra strømforsyningen ved å skille hovedstrømkontaktene fra hverandre (Figur 29).

  Forsiktig

  Hvis du ikke kobler fra strømmen til maskinen, kan noen ved et uhell slå på maskinen og forårsake alvorlig personskade.

  Du må alltid frakoble kontaktene før du arbeider på maskinen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

  3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern panseret. Se Fjerne panseret.

  5. Skill de to strømkontaktene fra hverandre (Figur 29).

  6. Foreta eventuelle reparasjoner.

  7. Koble til kontaktene før du bruker maskinen.

  g304040

  Smøring

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør maskinen.(Smør umiddelbart etter hver vask.)
 • Smørefettype: Smørefett til generell bruk

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

  4. Sett en fettsprøyte på hver smørenippel (Figur 30 og Figur 31).

   g304444
   g004209
  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene (omtrent tre pumpinger).

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra hovedstrømkontaktene før du reparerer maskinen.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Koble fra eller koble til strømtilførselen til maskinen

  Hovedstrømkontaktene gir strøm fra batteriene til maskinen. Koble fra strømmen ved å skille kontaktene; koble til strømmen ved å montere kontaktene sammen. Se Koble fra hovedstrømforsyningen.

  Skifte ut den statiske stroppen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk den statiske stroppen. Hvis den er utslitt eller mangler, må du erstatte den med en ny stropp.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Erstatt den statiske stroppen under plattformen, som vist i Figur 32.

   g315429

  Vedlikeholde batteriene

  Note: Maskinen er utstyrt med sju litiumionbatterier.

  Ikke åpne batteriene. Hvis et batteri krever service, må du kontakte et autorisert forhandlerverksted for å få hjelp.

  Kast eller resirkuler litiumionbatterier i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

  Vedlikeholde batteriladeren

  Important: Alle elektriske reparasjoner må kun utføres av et autorisert forhandlerverksted.

  Med unntak av beskyttelse mot skade og vær er det svært lite vedlikeholdsarbeid brukeren kan utføre.

  Vedlikeholde ledningene til batteriladeren

  • Rengjør kablene med en fuktig klut etter bruk.

  • Rull sammen kablene når de ikke brukes.

  • Undersøk kablene nå og da for skade, og erstatt dem med Toro-godkjente deler ved behov.

  Rengjøre batteriladerkassen

  Rengjør kassen med en fuktig klut etter bruk.

  Overhale sikringen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

  3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern panseret. Se Fjerne panseret.

  5. Koble strømledningen fra maskinen. Se Koble fra hovedstrømforsyningen.

  6. Finn sikringen, og bytt den ut (Figur 33).

   g304512
  7. Trekk til mutterne med et moment på 12–18 Nm.

  8. Koble til hovedstrømkontakten.

  9. Monter frontdekselet.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere dekkmønstrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller dekkmønstrene.
 • Kontroller dekkmønsteret for slitasje. Skift ut dekkene når dekkmønsteret er slitt og grunt.

  Kontrollere hjulhakemutterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Hver 100. driftstime
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 68 Nm.

  Vedlikehold av bremser

  Teste parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Test parkeringsbremsen.
  1. Koble inn parkeringsbremsen. Se Parkeringsbremsespak.

  2. Start maskinen.

  3. Prøv å kjøre maskinen langsomt fremover eller bakovervendt.

   Note: Maskinen kan flytte seg litt før parkeringsbremsen låses på plass.

  4. Hvis maskinen flyttes uten at parkeringsbremsen låses på plass, må du ta kontakt med det autoriserte forhandlerverkstedet for service.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Avlaste hydraulikktrykk

  For å avlaste hydraulikktrykket mens maskinen er på, må du koble ut hjelpehydraulikken og senke lastearmene helt ned.

  For å avlaste trykket mens maskinen er slått av, flytter du hjelpehydraulikkspaken mellom fremover- og reversstrømningsstillingene for å avlaste hjelpehydraulikktrykket, flytter vippespaken for tilbehør forover og bakover og flytter lastearmsspaken frem for å senke lastearmene (Figur 34).

  g281214

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller de hydrauliske ledningene for lekkasjer, løse koblinger, knekte ledninger, løse monteringsstøtter og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.(Foreta nødvendige reparasjoner før bruk.)
 • Hydraulikktankkapasitet: 56 l

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: På en maskin som bruker den anbefalte erstatningsvæsken trenger man ikke utføre væske- og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre konvensjonelle hydraulikkvæsker med petroleumsbase, forutsatt at spesifikasjonene faller innenfor oppgitt område for følgende materialegenskaper og oppfyller bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med smøremiddelleverandøren for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk kun produkter fra anerkjente produsenter, som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra et autorisert forhandlerverksted.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller hydraulikkvæskenivået før maskinen startes, og etter hver 25. driftstime.

  Se Spesifisering av hydraulikkvæske.

  Important: Bruk alltid riktig hydraulikkvæske. Uspesifiserte væsker vil skade hydraulikksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflate, fjern eventuelt tilbehør, koble inn parkeringsbremsen, løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

  2. Stopp maskinen, ta ut tenningsnøkkelen og la maskinen kjøle seg ned.

  3. Fjern panseret/fremre tilgangsdeksel.

  4. Rengjør rundt påfyllingshalsen av hydraulikktanken (Figur 35).

  5. Fjern lokket fra påfyllingshalsen, og kontroller væskenivået på peilestaven (Figur 35).

   Oljenivået må være mellom merkene på peilestaven.

   g005158
  6. Hvis nivået er lavt, tilsett nok væske til å heve det til korrekt nivå.

  7. Sett lokket på påfyllingshalsen.

  8. Monter panseret/fremre tilgangsdeksel.

  9. Fjern og oppbevar sylinderlåsene, og senk lastearmene.

  Bytte ut det hydrauliske filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut det hydrauliske filteret.
 • Important: Ikke bruk et oljefilter for bil. Dette kan føre til store skader på hydraulikksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflate, fjern eventuelt tilbehør, koble inn parkeringsbremsen, løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern panseret.

  4. Plasser et tappefat under filteret.

  5. Fjern det brukte filteret (Figur 36), og tørk av filteradapterens overflate.

   g003721
  6. Påfør et tynt lag med hydraulikkvæske på gummipakningen på det nye filteret (Figur 36).

  7. Monter det nye hydraulikkfilteret på filteradapteren (Figur 36). Stram det til med klokken til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret med ytterligere en halv omdreining.

  8. Tørk opp olje som eventuelt ble sølt.

  9. Start maskinen, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  10. Slå av maskinen, og se etter lekkasjer.

  11. Kontroller væskenivået i hydraulikktanken. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken. Tilsett væske for å heve nivået til merket på peilestaven. Ikke fyll på for mye.

  12. Monter panseret.

  13. Fjern og oppbevar sylinderlåsene, og senk lastearmene.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift den hydrauliske oljen.
  1. Parker maskinen på en plan overflate, fjern eventuelt tilbehør, koble inn parkeringsbremsen, løft lastearmene og monter sylinderlåsene.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern panseret.

  4. Plasser et stort tappefat som kan holde minst 61 l, under maskinen.

  5. Fjern tappepluggen fra undersiden av hydraulikktanken, og tapp ut all væsken (Figur 37).

   g305431
  6. Sett på plass tappepluggen.

  7. Fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske. Se Spesifisering av hydraulikkvæske.

   Note: Den brukte væsken skal kasseres ved et godkjent gjenvinningssenter.

  8. Monter panseret.

  9. Fjern og oppbevar sylinderlåsene, og senk lastearmene.

  Rengjøring

  Fjerne rester

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra maskinen.
 • Advarsel

  Feil bruk av trykkluft til å rengjøre maskinen kan føre til alvorlig personskade.

  • Bruk egnet personlig verneutstyr, som vernebriller, hørselsvern og støvmaske.

  • Ikke rett trykkluft mot noen deler av din egen eller andres kropp.

  • Se produsentens instruksjoner for drifts- og sikkerhetsinformasjon for luftkompressoren.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern eventuell rusk fra maskinen.

   Important: Blås smuss ut i stedet for å vaske det ut. Hvis du bruker vann, hold det unna elektriske elementer og hydrauliske ventiler. Rengjør elektriske kontakter med trykkluft. Ikke bruk kontaktrengjøringsmiddel.

  4. Fjern og oppbevar sylinderlåsene, og senk lastearmene.

  Vaske maskinen

  Gjør følgende når du trykkvasker maskinen:

  • Bruk egnet personlig verneutstyr for trykkspyleren.

  • Hold alle verneplatene på plass på maskinen.

  • Ikke spyl ved elektroniske komponenter.

  • Ikke spyl langs kantene av klistremerker.

  • Spyl kun utsiden av maskinen. Ikke spyl direkte inn i maskinens åpninger.

  • Spyl kun de skitne delene av maskinen.

  • Bruk en sprederdyse på 40-grader eller mer. 40-graders dyser er vanligvis hvite.

  • Hold tuppen av trykkspyleren minst 61 cm fra overflaten som spyles.

  • Bruk kun trykkspylere med trykk under 137,9 bar og gjennomstrømning under 7,6 l per minutt.

  • Skift ut ødelagte eller avskallende klistremerker.

  • Smør alle smørepunkter etter vasking. Se Smøre maskinen.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du setter maskinen til oppbevaring, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned.

  • Ikke oppbevar maskinen i nærheten av åpen ild.

  Oppbevare maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk lastearmene og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  3. Rengjør hele maskinen utvendig, og fjern smuss, skitt osv.

   Important: Vask maskinen med mildt vaskemiddel og vann. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, hydraulikkpumpene og motorene.

  4. Smøre maskinen. Se Smøre maskinen.

  5. Stram hjulenes hakemuttere. Se Kontrollere hjulhakemutterne.

  6. Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  7. Kontroller og stram alle fester. Reparer eller skift ut eventuelle slitte, skadde eller manglende deler.

  8. Mal over riper eller bare metalloverflater med lakk som fås kjøpt hos autoriserte forhandlerverksteder.

  9. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen, og legg den på et sted der du vil finne den igjen.

  10. For langvarig oppbevaring må du følge kravene til batterilagring. Se Oppbevare batteriKrav.

  11. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Oppbevare batteriKrav

  Note: Du behøver ikke fjerne batteriene fra maskinen under oppbevaring.

  For temperaturkrav for oppbevaring. Se følgende tabell:

  Temperaturkrav for oppbevaring

  OppbevaringsforholdTemperaturkrav
  Normale oppbevaringsforhold-20 °C til 45 °C
  Ekstrem varme – en måned eller mindre45 °C til 60 °C
  Ekstrem kulde – tre måneder eller mindre-30 °C til -20 °C

  Important: Temperaturer utenfor dette området vil skade batteriene.Temperaturen som batteriene oppbevares i, vil påvirke levetiden. Oppbevaring over lengre tid ved høye temperaturer vil redusere batterilevetiden. Oppbevar maskinen under normale oppbevaringsforhold som angitt i tabellen ovenfor.

  • Lad eller utlad batteriene mellom 40 % og 60 % (50,7 V til 52,1 V) før du lagrer maskinen.

   Note: En ladning på 50 % er optimal for å sikre maksimal batterilevetid. Når batteriene lades til 100 % før lagring, forkortes batterilevetiden.Hvis du planlegger å lagre maskinen over lengre tid, kan du lade batteriene til rundt 60 %.

  • For hver 6. måned maskinen er lagret, må du kontrollere batteriladingsnivået og påse at det er mellom 40 % og 60 %. Hvis ladningen er under 40 %, lad batteriene mellom 40 % og 60 %.

  • Når du har ladet batteriene, må du koble batteriladeren fra strømforsyningen.

  • Hvis du lar laderen være tilkoblet maskinen, slås den av etter at batteriene er fulladet og den slås ikke på igjen med mindre laderen kobles fra og kobles til igjen.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen kjører ikke.
  1. Parkeringsbremsen er tilkoblet.
  2. For lite hydraulikkvæske.
  3. Det hydrauliske systemet er skadet.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  2. Fyll på hydraulikkvæske i tanken.
  3. Ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.
  Når maskinen hviler, vil lastearmene senke seg mer enn 7,6 cm per time (mindre enn 7,6 cm i timen er normalt for maskinen).
  1. Ventilspolen lekker.
  1. Ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.
  Når maskinen hviler, vil lastearmene raskt senke seg 5 cm og så stoppe.
  1. Sylinderpakningene lekker.
  1. Skift ut pakningene.
  Maskinen lader ikke.
  1. Temperaturen er over 60 °C eller under -5 °C.
  1. Lad maskinen ved temperaturer på mellom -5 °C og 60 °C.
  Maskinen starter ikke umiddelbart etter at den er slått av.
  1. Maskinen har ikke slått seg helt av.
  1. La maskinen slå seg helt av før du starter den på nytt.
  Maskinen gjenopptar ikke driften etter tomgangskjøring.
  1. Maskinen er i strømsparingsmodus.
  1. Flytt en trekkspak raskt to ganger, eller slå av og start maskinen på nytt.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kode E-0-0-1 eller E-0-4-7
  1. Høy batterispenning
  1. Påse at batterispenningen er korrekt og at kabeltilkoblingene er sikre. Påse at batteriet er i god stand.
  Kode E-0-0-4
  1. BMS eller batterifeil oppdaget
  1. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Kode E-0-0-7
  1. Timegrense for batteriets amperetimer er overskredet
  1. Mulige årsaker inkluderer dårlig batteritilstand, svært utladet batteri, dårlig tilkoblet batteri og/eller høye parasittiske belastninger på batteriet under lading. Mulige løsninger: Skift ut batteriene. Koble fra parasittiske laster. Denne feilen forsvinner når laderen tilbakestilles ved å slå DC av og på igjen.
  Kode E-0-1-2
  1. Feil ved omvendt polaritet
  1. Batteriet er koblet til laderen på feil måte. Påse at batterikontaktene er godt tilkoblet.
  Kode E-0-2-3
  1. Feil med høy vekselstrømspenning (> 270 VAC)
  1. Koble laderen til en vekselstrømkilde som gir stabil vekselstrøm mellom 85–270 VAC / 45–65 Hz.
  Kode E-0-2-4
  1. Laderen ble ikke initialisert
  1. Laderen har ikke slått seg på. Koble fra strømtilførselen og batteritilkoblingen i 30 sekunder før du prøver på nytt.
  Kode E-0-2-5
  1. Feil svingning ved lav vekselstrømspenning
  1. Vekselstrømkilden er ustabil. Kan forårsakes av underdimensjonert generator eller svært underdimensjonerte inngangskabler. Koble laderen til en vekselstrømkilde som gir stabil vekselstrøm mellom 85–270 VAC / 45–65 Hz.
  Kode E-0-3-7
  1. Ny programmering mislyktes
  1. Feil ved oppgradering av programvare eller skriptoperasjon. Påse at den nye programvaren er korrekt.
  Kode E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 eller E-0-6-0
  1. Kommunikasjonsfeil med batteri
  1. Påse at signalledningene til batteriet er godt tilkoblet.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 eller F-0-0-7
  1. Feil på intern lader
  1. Fjern vekselstrømtilkoblingen og batteritilkoblingen i minst 30 sekunder, og prøv på nytt. Hvis den svikter igjen, tar du kontakt med en autorisert Toro-forhandler.