Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα φορτωτάκι γενικής χρήσης το οποίο προορίζεται για χρήση σε διάφορες χωματουργικές εργασίες και εργασίες μεταφοράς υλικών, στο πλαίσιο έργων διαμόρφωσης τοπίου και κατασκευαστικών έργων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χειρίζεται μια μεγάλη ποικιλία παρελκομένων, καθένα από τα οποία εκτελεί μια εξειδικευμένη λειτουργία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό θερμοκρασίες από -18 έως 38°C. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g311261

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

υτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠ (FCC), Μέρος 15. Η λειτουργία της συσκευής διέπεται από τις εξής προϋποθέσεις: (1) υτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Toro μπορεί να καταστήσουν τον εξοπλισμό ακατάλληλο για λειτουργία από τον χρήστη.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δοκιμάστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι κατά τη λειτουργία φόρτισης συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B που ορίζουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠ (FCC), Μέρος 15. Τα συγκεκριμένα όρια έχουν οριστεί έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, τότε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τις παρεμβολές, με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • λλαγή προσανατολισμού της κεραίας λήψης.

 • ύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

 • Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

 • Για βοήθεια συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος περιέχει μόλυβδο, μια χημική ουσία η οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Κίνδυνος

Ενδέχεται να υπάρχουν υπόγεια δίκτυα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον χώρο εργασίας. Η επαφή με τα δίκτυα αυτά κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έκρηξη.

Οριοθετήστε την παρουσία υπόγειων δικτύων στο ακίνητο ή στον χώρο εργασίας και μην πραγματοποιείτε εκσκαφή στις οριοθετημένες ζώνες. Για την οριοθέτηση του ακινήτου επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία που αναλαμβάνει την οριοθέτηση και τη σήμανση υπόγειων δικτύων ή με τις σχετικές εταιρείες κοινής ωφέλειας (για παράδειγμα, στις ΗΠ μπορείτε να καλείτε την υπηρεσία οριοθέτησης και σήμανσης στο 811, ενώ αντίστοιχα στην υστραλία καλείτε 1100).

Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

 • Μην ξεπερνάτε την ονομαστική ικανότητα λειτουργίας, καθώς το μηχάνημα μπορεί να καταστεί ασταθές και να επέλθει απώλεια ελέγχου.

 • Μην μεταφέρετε φορτίο με τους βραχίονες υψωμένους· να μεταφέρετε πάντοτε τα φορτία κοντά στο επίπεδο του εδάφους.

 • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές ή ανώμαλο έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

 • Η κίνηση σε επικλινή εδάφη πρέπει να γίνεται με το βαρύ άκρο του μηχανήματος προς την πλευρά με την ανηφορική κλίση και το φορτίο κοντά στο έδαφος. Η κατανομή του βάρους μεταβάλλεται όταν χρησιμοποιούνται παρελκόμενα. Με άδειο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το οπίσθιο μέρος, ενώ με γεμάτο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος. Με τα περισσότερα άλλα παρελκόμενα, το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος.

 • Οριοθετήστε την παρουσία υπόγειων δικτύων ή άλλων αντικειμένων στο ακίνητο ή στον χώρο εργασίας και μην πραγματοποιείτε εκσκαφή στις οριοθετημένες ζώνες.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα.

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 • κινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού του μηχανήματος.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Συναρμολόγηση

Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

Φόρτιση των μπαταριών

Φορτίστε τις μπαταρίες· ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση των μπαταριών

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g281979

Πίνακας ελέγχου

g281978

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας έχει 2 θέσεις: σε λειτουργία (ON) και εκτός λειτουργίας (OFF) (Σχήμα 4).

Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη μίζας για να θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας. Συμβουλευθείτε σχετικά τις ενότητες Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία και Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας.

Μοχλοί ελέγχου πορείας

 • Για να κινηθείτε προς τα εμπρός, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου πορείας προς τα εμπρός.

 • Για να κινηθείτε προς τα πίσω, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου πορείας προς τα πίσω.

 • Για να στρίψετε, μετακινήστε προς τα πίσω (προς τη Νεκρά θέση) τον μοχλό που βρίσκεται στην πλευρά που θέλετε να στρίψετε, διατηρώντας τον άλλον μοχλό σε σύμπλεξη.

  Note: Όσο πιο μπροστά ή όσο πιο πίσω μετακινείτε τους μοχλούς ελέγχου πορείας, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθεί το μηχάνημα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.

 • Για επιβράδυνση ή στάση, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου πορείας στη Νεκρά θέση.

Μοχλός κλίσης παρελκομένου

 • Για κλίση του παρελκομένου προς τα εμπρός, ωθήστε αργά τον μοχλό κλίσης παρελκομένου προς τα εμπρός.

 • Για κλίση του παρελκομένου προς τα πίσω, ωθήστε αργά τον μοχλό κλίσης παρελκομένου προς τα πίσω.

Μοχλός βραχίονα φορτωτή

 • Για να κατεβάσετε τους βραχίονες του φορτωτή, ωθήστε αργά τον μοχλό βραχίονα φορτωτή προς τα εμπρός.

 • Για να ανεβάσετε τους βραχίονες του φορτωτή, ωθήστε αργά τον μοχλό βραχίονα φορτωτή προς τα πίσω.

Μοχλός βοηθητικού υδραυλικού συστήματος

 • Για να χειριστείτε ένα υδραυλικό παρελκόμενο με κατεύθυνση προς τα εμπρός, τραβήξτε αργά τον μοχλό βοηθητικού υδραυλικού συστήματος προς τα έξω και στη συνέχεια τραβήξτε τον προς τα κάτω.

 • Για να χειριστείτε ένα υδραυλικό παρελκόμενο με κατεύθυνση προς τα πίσω, τραβήξτε αργά τον μοχλό βοηθητικού υδραυλικού συστήματος προς τα έξω και στη συνέχεια τραβήξτε τον προς τα πάνω. υτή η θέση καλείται επίσης θέση Συγκράτησης, καθώς δεν απαιτείται η παρουσία του χειριστή.

Χειρόφρενο

 • Για να βάλετε χειρόφρενο, περιστρέψτε τον μοχλό προς τα κάτω (Σχήμα 5).

 • Για να λύσετε το χειρόφρενο, περιστρέψτε τον μοχλό προς τα πάνω (Σχήμα 5).

g303557

Διακόπτης λειτουργίας Eco

Πιέστε τον διακόπτη στη θέση ON για ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco για μειωμένες στροφές του κινητήρα και μειωμένη κατανάλωση της μπαταρίας.

Διακόπτης βηματικής λειτουργίας

Πιέστε τον διακόπτη στη θέση ON για ενεργοποίηση της βηματικής λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τη βηματική λειτουργία για μείωση της ταχύτητας του μηχανήματος κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκομένων, για πραγματοποίηση μικρών προσαρμογών με το μηχάνημα, καθώς και όταν στρίβετε.

Note: Η βηματική λειτουργία παρακάμπτει οποιεσδήποτε τρέχουσες ρυθμίσεις (π.χ. λειτουργία Eco, λειτουργίες παρελκομένων). Το μηχάνημα θα επανέλθει στις ρυθμίσεις αυτές μόλις απενεργοποιηθεί η βηματική λειτουργία.

Οθόνη κέντρου πληροφοριών InfoCenter

Η οθόνη LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημά σας, όπως ενδεικτικά κατάσταση λειτουργίας, διάφορες διαγνωστικές ενδείξεις, καθώς και άλλες πληροφορίες για το μηχάνημα (Σχήμα 6). Στο InfoCenter υπάρχει η οθόνη εκκίνησης και η κύρια οθόνη πληροφοριών (οθόνη λειτουργίας). Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του InfoCenter και επιλέγοντας το κατάλληλο βέλος κατεύθυνσης.

g264015
 • ριστερό κουμπί, κουμπί πρόσβασης μενού/επιστροφής—πιέστε το κουμπί αυτό για πρόσβαση στα μενού του InfoCenter. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή και για έξοδο από το τρέχον μενού που χρησιμοποιείτε.

 • Μεσαίο κουμπί—χρησιμοποιήστε το για κύλιση των μενού προς τα κάτω.

 • Δεξί κουμπί—χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε μενού, όπου υπάρχει δεξί βέλος που δηλώνει πρόσθετο περιεχόμενο.

Note: Ο σκοπός κάθε κουμπιού μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με την απαίτηση της εκάστοτε λειτουργίας. Για κάθε κουμπί υπάρχει επισήμανση με εικονίδιο που δηλώνει την τρέχουσα λειτουργία του.

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι πιθανές ενδείξεις του InfoCenter κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. Η οθόνη εκκίνησης εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα μόλις στρίψετε το κλειδί της μίζας στη θέση ON, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας.

g315353

Περιγραφές εικονιδίων του InfoCenter

GraphicΠρόσβαση στο μενού
GraphicΕπόμενο
GraphicΠροηγούμενο
GraphicΚύλιση προς τα κάτω
GraphicΕίσοδος
Graphicλλαγή λειτουργίας παρελκομένου
Graphicύξηση
GraphicΜείωση
GraphicΈξοδος από το μενού
GraphicΕλέγξτε την εισαγωγή PIN
GraphicΤο χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο
GraphicΩρομετρητής
GraphicΤάση μπαταρίας
GraphicΦόρτιση μπαταρίας—κάθε πλήρης μπάρα αντιπροσωπεύει φόρτιση σε βήματα 10%
GraphicΈχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Eco
GraphicΈχει ενεργοποιηθεί η βηματική λειτουργία
GraphicΞεκίνημα με τον κινητήρα κρύο
GraphicΈχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κάδου
GraphicΈχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κρούσης

Μενού του κέντρου πληροφοριών InfoCenter

Για πρόσβαση στο σύστημα μενού του InfoCenter, πιέστε το κουμπί πρόσβασης στο μενού Graphic ενώ βρίσκεστε στην κύρια οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε στο κεντρικό μενού. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν μια σύνοψη των διαθέσιμων επιλογών όλων των μενού:

Κεντρικό μενού

Επιλογή μενούΠεριγραφή
FaultsΤο μενού Faults (λάβες) περιέχει μια λίστα των πρόσφατων βλαβών του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μενού, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο σέρβις ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
ServiceΤο μενού Service (Σέρβις) περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα, όπως, ενδεικτικά, ώρες χρήσης και άλλες παρόμοιες τιμές.
DiagnosticsΤο μενού Diagnostics (Διαγνωστικά) εμφανίζει την κατάσταση κάθε διακόπτη, αισθητήρα και έξοδο χειριστηρίων του μηχανήματος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς θα σας πληροφορήσει αμέσως ποια χειριστήρια του μηχανήματος βρίσκονται σε λειτουργία και ποια όχι.
SettingsΤο μενού Settings (Ρυθμίσεις) σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε τις μεταβλητές διαμόρφωσης της οθόνης InfoCenter.
AboutΣτο μενού About (Σχετικά) παρατίθεται ο αριθμός μοντέλου, ο σειριακός αριθμός, καθώς και η έκδοση λογισμικού του μηχανήματός σας.

Faults (λάβες)

Επιλογή μενούΠεριγραφή
CurrentΕμφανίζει τον συνολικό αριθμό ωρών ενεργοποίησης με κλειδί (δηλαδή τον αριθμό των ωρών που το κλειδί ήταν στη θέση ON).
LastΔείχνει την τελευταία ώρα ενεργοποίησης με κλειδί κατά την οποία συνέβη η βλάβη.
FirstΔείχνει την πρώτη ώρα ενεργοποίησης με κλειδί κατά την οποία συνέβη η βλάβη.
OccurrencesΔείχνει πόσες φορές παρουσιάστηκε η βλάβη.

Service (Σέρβις)

Επιλογή μενούΠεριγραφή
Hoursναγράφει τον συνολικό αριθμό ωρών ενεργοποίησης του κλειδιού, του κινητήρα και της λειτουργίας Eco, καθώς και εμπλοκής των χειριστηρίων πορείας.
Countsπαριθμεί πόσες φορές τέθηκε σε λειτουργία ο κινητήρας και τα αμπερώρια της μπαταρίας.

Diagnostics (Διαγνωστικά)

Επιλογή μενούΠεριγραφή
BatteryΠαρουσιάζει στοιχεία εισόδου και εξόδου για την μπαταρία. Στα στοιχεία εισόδου περιλαμβάνεται η τρέχουσα τάση της μπαταρίας, ενώ στα στοιχεία εξόδου περιλαμβάνεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος της μπαταρίας και το ποσοστό φόρτισης.
Motor controlΠαρουσιάζει στοιχεία εισόδου και εξόδου για τον έλεγχο του κινητήρα. Στα στοιχεία εισόδου περιλαμβάνεται η λειτουργία με κλειδί, το χειρόφρενο, η βοηθητική λειτουργία, η βηματική λειτουργία και η λειτουργία Eco, καθώς και οι λειτουργίες ανεβάσματος/κατεβάσματος. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε την ανατροφοδότηση εισόδου του μηχανήματος. Στα στοιχεία εξόδου περιλαμβάνονται οι στροφές του κινητήρα (σ.α.λ.), η ένταση ρεύματος ανά φάση, η ένταση του συνεχούς ρεύματος, η θερμοκρασία του ελεγκτή, καθώς και η θερμοκρασία του κινητήρα.

Settings (Ρυθμίσεις)

Επιλογή μενούΠεριγραφή
Language (Γλώσσα)Ελέγχει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο InfoCenter.
Backlight (Οπίσθιος φωτισμός)Ελέγχει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
Contrast (ντίθεση)Ελέγχει την αντίθεση της οθόνης LCD.
Protected Menus (Προστατευμένα μενού)Σας επιτρέπει την εισαγωγή κωδικού για πρόσβαση σε προστατευμένα μενού.

About (Σχετικά)

Επιλογή μενούΠεριγραφή
Modelναγράφει τον αριθμό μοντέλου του μηχανήματος
Serialναγράφει τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος
S/W Revναγράφει την έκδοση λογισμικού του κεντρικού ελεγκτή.
Motor Ctrl SWναγράφει την έκδοση λογισμικού του ελέγχου κινητήρα.
Battery SWναγράφει την έκδοση λογισμικού της μπαταρίας.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Πλάτος89 cm
Μήκος152 cm
Ύψος125 cm
άρος (χωρίς παρελκόμενο)938 kg
Ονομαστική ικανότητα λειτουργίας—με χειριστή βάρους 74,8 kg και τον βασικό κάδο234 kg
Φορτίο ανατροπής—με χειριστή βάρους 74,8 kg και τον βασικό κάδο590 kg
Μεταξόνιο71 cm
Ύψος εκφόρτωσης (με τον βασικό κάδο)120 cm
κτίνα ανύψωσης—σε πλήρη ανύψωση (με τον βασικό κάδο)71 cm
Ύψος έως τον πείρο άρθρωσης (στενός κάδος στην κανονική θέση)168 cm

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται ηλικιακοί περιορισμοί ή να προβλέπεται πιστοποιημένη εκπαίδευση του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τις ετικέτες προειδοποιήσεων ασφαλείας.

 • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να βάζετε πάντοτε χειρόφρενο, να σβήνετε τον κινητήρα, να αφαιρείτε το κλειδί, να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και να αφήσετε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να το θέτετε γρήγορα εκτός λειτουργίας.

 • εβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες και τα προστατευτικά καλύμματα ασφαλείας είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Εντοπίστε τα σημεία του μηχανήματος και των παρελκομένων τα οποία έχουν επισημανθεί ως πιθανά σημεία με κίνδυνο σύνθλιψης και κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα σημεία αυτά.

 • Προτού θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία με παρελκόμενο, βεβαιωθείτε ότι το παρελκόμενο έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι γνήσιο παρελκόμενο Toro. Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια των παρελκομένων.

 • Λάβετε υπόψη τη μορφολογία του εδάφους για να επιλέξετε τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που χρειάζεστε για να εκτελέσετε την εργασία σας σωστά και με ασφάλεια.

 • Οριοθετήστε την παρουσία υπόγειων δικτύων ή άλλων αντικειμένων στο ακίνητο ή στον χώρο εργασίας και μην πραγματοποιείτε εκσκαφή στις οριοθετημένες ζώνες. Σημειώστε τη θέση μη επισημασμένων αντικειμένων και κατασκευών, όπως ενδεικτικά υπογείων δεξαμενών αποθήκευσης, φρεάτων και σηπτικών συστημάτων.

 • Επιθεωρήστε την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό, προκειμένου να εντοπίσετε ανώμαλες επιφάνειες ή μη εμφανείς κινδύνους.

 • Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εξασφαλίστε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν διερχόμενα άτομα. κινητοποιήστε το μηχάνημα αν εισέλθει διερχόμενο άτομο στον χώρο εργασίας.

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα

Προσαρμογή του στηρίγματος μηρών

Για να ρυθμίσετε το στήριγμα μηρών (Σχήμα 8), χαλαρώστε τις βίδες ρύθμισης και ανεβάστε ή κατεβάστε το μαξιλαράκι στο επιθυμητό ύψος. Για ρυθμίσεις μεγαλύτερης ακρίβειας, μπορείτε να χαλαρώσετε το παξιμάδι που συνδέει το μαξιλαράκι με την πλάκα ρύθμισης και να μετακινήσετε την πλάκα όσο χρειάζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όταν τελειώσετε, σφίξτε γερά όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

g006054

Κατά τη λειτουργία

σφάλεια κατά τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην ξεπερνάτε την ονομαστική ικανότητα λειτουργίας, καθώς το μηχάνημα μπορεί να καταστεί ασταθές και να επέλθει απώλεια ελέγχου.

 • Μην μεταφέρετε φορτίο με τους βραχίονες υψωμένους. Να μεταφέρετε πάντοτε τα φορτία κοντά στο επίπεδο του εδάφους.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Toro. Τα παρελκόμενα μπορούν να μεταβάλουν την ευστάθεια και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.

 • Για μηχανήματα με πλατφόρμα:

  • Κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή πριν κατεβείτε από την πλατφόρμα.

  • Μην επιχειρείτε να σταθεροποιήσετε το μηχάνημα πατώντας το πόδι σας στο έδαφος. ν χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος, κατεβείτε από την πλατφόρμα και απομακρυνθείτε από το μηχάνημα.

  • Μην τοποθετείτε τα πόδια σας κάτω από την πλατφόρμα.

  • Μην μετακινείτε το μηχάνημα παρά μόνο αν στέκεστε με τα δύο σας πόδια στην πλατφόρμα και στηρίζεστε έχοντας τα χέρια σας στη μπάρα συγκράτησης.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

 • Μην χειρίζεστε ποτέ τα χειριστήρια κάνοντας απότομες κινήσεις. Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι σταθερές.

 • Ο ιδιοκτήτης/χρήστης φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

 • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει γάντια, προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

 • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 • Μη μεταφέρετε ποτέ επιβάτες και φροντίστε να μην υπάρχουν διερχόμενοι ή κατοικίδια κοντά στο μηχάνημα.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συνθήκες καλού φωτισμού και μακριά από λακκούβες και άλλες παγίδες κινδύνου.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία. άζετε εμπρός τον κινητήρα μόνο από τη θέση του χειριστή.

 • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

 • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Ελέγξτε την κυκλοφορία.

 • Σταματήστε τη λειτουργία του παρελκομένου όταν δεν εργάζεστε.

 • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και επιθεωρήστε το μηχάνημα. Εκτελέστε τυχόν απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 • Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε λειτουργία όταν είναι αφύλακτο.

 • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  • Κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και αποσυμπλέξτε το βοηθητικό υδραυλικό σύστημα.

  • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

 • Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργεί μόνο σε περιοχές όπου υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για ασφαλείς ελιγμούς. Έχετε το νου σας για εμπόδια που βρίσκονται κοντά σας. ν δεν έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου σας και δεν κρατάτε αρκετή απόσταση από δέντρα, τοίχους ή άλλα εμπόδια, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός όταν το μηχάνημα εκτελεί οπισθοπορεία κατά τη λειτουργία του.

 • Πριν οδηγήσετε κάτω από υπερκείμενα αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικά σύρματα, κλαδιά, οροφές, πόρτες) θα πρέπει να ελέγχετε αν υπάρχει επαρκές διάκενο και να μην έρχεστε σε επαφή με τα αντικείμενα αυτά.

 • Να αποφεύγετε την υπερφόρτωση του παρελκομένου και να διατηρείτε πάντοτε το φορτίο επίπεδο όταν ανυψώνετε τους βραχίονες του φορτωτή, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο πτώσης αντικειμένων από το παρελκόμενο και πρόκλησης τραυματισμών.

σφάλεια σε επικλινή εδάφη

 • Η κίνηση σε επικλινή εδάφη πρέπει να γίνεται με το βαρύ άκρο του μηχανήματος προς την πλευρά με την ανηφορική κλίση. Η κατανομή του βάρους μεταβάλλεται όταν χρησιμοποιούνται παρελκόμενα. Με άδειο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το οπίσθιο μέρος, ενώ με γεμάτο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος. Με τα περισσότερα άλλα παρελκόμενα, το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος.

 • Η ανύψωση των βραχιόνων του φορτωτή σε επικλινές έδαφος επηρεάζει την ευστάθεια του μηχανήματος. Όταν βρίσκεστε σε επικλινή εδάφη, διατηρείτε τους βραχίονες του φορτωτή κατεβασμένους.

 • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές ή ανώμαλο έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

 • Καθορίστε τις δικές σας διαδικασίες και κανόνες για κίνηση σε επικλινή εδάφη. Στις διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση της περιοχής ώστε να προσδιοριστεί ποια επικλινή εδάφη επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

 • Όταν κινείστε σε επικλινείς επιφάνειες, οδηγείτε αργά και προσεκτικά. Οι συνθήκες του εδάφους ενδέχεται να επηρεάσουν την ευστάθεια του μηχανήματος.

 • ποφύγετε να εκκινείτε ή να ακινητοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος. Σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης, κινηθείτε αργά και ευθεία προς τα κάτω.

 • ποφύγετε τις στροφές σε επικλινή εδάφη. ν είναι απαραίτητο να στρίψετε, στρίψτε αργά διατηρώντας το βαρύ άκρο του μηχανήματος προς την πλευρά με την ανηφορική κλίση.

 • Όλες οι κινήσεις σε επικλινή εδάφη θα πρέπει να είναι αργές και σταδιακές. Μην κάνετε απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης.

 • ν δεν αισθάνεστε ότι μπορείτε να χειριστείτε άνετα το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, μην το κάνετε.

 • Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια ή προεξοχές, καθώς το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μη φαίνονται τα εμπόδια.

 • Να είστε προσεκτικοί όταν κινείστε σε υγρές επιφάνειες. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση.

 • Επιθεωρήστε την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι αρκετά σταθερό και δεν θα υποχωρήσει υπό το βάρος του μηχανήματος.

 • Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά στα ακόλουθα σημεία:

  • Χώρους απόρριψης

  • Χαντάκια

  • ναχώματα

  • Υδάτινες μάζες

  Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν μια ερπύστρια βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

 • Μην αφαιρείτε ή συνδέετε παρελκόμενα όταν βρίσκεστε σε επικλινές έδαφος.

 • Μη σταθμεύετε το μηχάνημα σε πλαγιές ή άλλα επικλινή εδάφη.

σφάλεια έναντι ηλεκτροφόρων καλωδίων

 • Εάν ακουμπήσετε σε ηλεκτροφόρα καλώδια, κάντε τα εξής:

  • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  • πομακρύνετε όλους τους παρευρισκόμενους από τον χώρο εργασίας.

  • Ειδοποιήστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για να ασφαλίζουν τον χώρο.

  • Εάν προκαλέσετε βλάβη σε καλώδιο οπτικών ινών μην κοιτάξετε απευθείας στο εξερχόμενο φως.

 • Εάν το μηχάνημα εκτεθεί σε ηλεκτρικό ρεύμα, μην εγκαταλείψετε την πλατφόρμα χειριστή. Όσο παραμένετε στην πλατφόρμα θα είστε ασφαλείς.

  • Η επαφή με οποιοδήποτε μέρος του μηχανήματος μπορεί να σας «γειώσει».

  • Μην αφήσετε κανέναν παρευρισκόμενο να αγγίξει ή να πλησιάσει το μηχάνημα όταν αυτό είναι εκτεθειμένο σε ηλεκτρικό ρεύμα.

  • Εάν χτυπήσετε ένα καλώδιο ρεύματος ή επικοινωνιών, χειριστείτε το μηχάνημα σαν να είναι εκτεθειμένο σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μην επιχειρήσετε να απομακρυνθείτε από το μηχάνημα.

 • Το τυχόν αέριο που θα διαρρεύσει είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Κατά τον χειρισμό του μηχανήματος απαγορεύεται το κάπνισμα.

Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία

 1. Σταθείτε στην πλατφόρμα.

 2. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι και οι 4 μοχλοί είναι στη Νεκρά θέση.

 3. άλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυρίστε το στη θέση ON.

Note: Σε δριμύ ψύχος, το μηχάνημα ενδέχεται να μην παίρνει εύκολα εμπρός. Όταν θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία υπό τέτοιες συνθήκες, πρέπει να φροντίζετε η θερμοκρασία του να είναι άνω των -18°C.

Note: Όταν η θερμοκρασία του μηχανήματος είναι χαμηλότερη από -1°C, στο InfoCenter εμφανίζεται το σύμβολο της εκκίνησης εν ψυχρώ (Σχήμα 9) και ο κινητήρας ανεβάζει στροφές για 2 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό, μην μετακινείτε τα χειριστήρια πορείας ενώ το χειρόφρενο είναι δεμένο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο κινητήρας σβήνει και τα 2 λεπτά μετρούν από την αρχή. Το σύμβολο της εκκίνησης εν ψυχρώ σβήνει όταν ο κινητήρας φτάσει σε πλήρεις στροφές.

g304012

Οδήγηση του μηχανήματος

Για να κινήσετε το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια πορείας. Όσο πιο μπροστά ή όσο πιο πίσω μετακινείτε τα χειριστήρια πορείας, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθεί το μηχάνημα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Για να ακινητοποιηθεί το μηχάνημα, αφήστε ελεύθερα τα χειριστήρια πορείας.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν το μηχάνημα λειτουργεί στο ρελαντί, μετά από λίγη ώρα εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 1

Μετά από 5 έως 7 δευτερόλεπτα στο ρελαντί, οι στροφές του κινητήρα μειώνονται. Για την επαναφορά του κινητήρα σε κανονικές στροφές λειτουργίας, μετακινήστε έναν μοχλό πορείας, τον μοχλό κλίσης παρελκομένου ή τον μοχλό βραχίονα φορτωτή.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 2

Μετά από 30 δευτερόλεπτα στο ρελαντί, ο κινητήρας σβήνει. Για να θέσετε τον κινητήρα ξανά σε λειτουργία, μετακινήστε γρήγορα έναν μοχλό πορείας δύο φορές.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 3

Μετά από 5 λεπτά στο ρελαντί, το μηχάνημα τίθεται εκτός λειτουργίας. Για να θέσετε το μηχάνημα ξανά σε λειτουργία, γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση OFF, βάλτε χειρόφρενο και γυρίστε το κλειδί στη θέση ON.

Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

 2. εβαιωθείτε ότι ο μοχλός του βοηθητικού υδραυλικού συστήματος βρίσκεται στη Νεκρά θέση.

 3. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF και αφαιρέστε το κλειδί.

Προσοχή

ν παιδιά ή διερχόμενοι μετακινήσουν ή επιχειρήσουν να χειριστούν το μηχάνημα ενώ αυτό είναι αφύλακτο, ενδέχεται να τραυματιστούν.

Να αφαιρείτε πάντα το κλειδί και να βάζετε χειρόφρενο όσο το μηχάνημα παραμένει χωρίς επιτήρηση.

Χρήση παρελκομένων

Τοποθέτηση παρελκομένου

Important: Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Toro. Τα παρελκόμενα μπορούν να μεταβάλουν την ευστάθεια και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Η εγγύηση του μηχανήματος μπορεί να ακυρωθεί αν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με μη εγκεκριμένα παρελκόμενα.

Important: Πριν τοποθετήσετε κάποιο παρελκόμενο, βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες στερέωσης είναι καθαρές από ξένα υλικά (π.χ. λάσπες και χώματα) και ότι οι πείροι περιστρέφονται ελεύθερα. ν οι πείροι δεν περιστρέφονται ελεύθερα, λιπάνετέ τους.

 1. Τοποθετήστε το παρελκόμενο σε επίπεδη επιφάνεια με αρκετό ελεύθερο χώρο πίσω του, για να χωρέσει το μηχάνημα.

 2. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 3. Γείρετε την πλάκα στερέωσης παρελκομένου προς τα εμπρός.

 4. Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης στο άνω χείλος της πλάκας υποδοχής παρελκομένου.

  g003710
 5. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή ενώ ταυτόχρονα γέρνετε την πλάκα στερέωσης προς τα πίσω.

  Important: νυψώστε το παρελκόμενο τόσο ώστε να μην ακουμπά στο έδαφος και γείρετε την πλάκα στερέωσης εντελώς πίσω.

 6. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

 7. Τοποθετήστε τους πείρους ταχείας σύνδεσης, προσέχοντας να εφαρμόσουν πλήρως στην πλάκα στερέωσης.

  Important: ν οι πείροι δεν περιστρέφονται μέχρι τη θέση τελικής σύνδεσης, η πλάκα στερέωσης δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις οπές της πλάκας υποδοχής του παρελκομένου. Ελέγξτε την πλάκα υποδοχής και καθαρίστε την, αν είναι απαραίτητο.

  Προειδοποίηση

  ν οι πείροι ταχείας σύνδεσης δεν έχουν στερεωθεί καλά διαμέσου της πλάκας στερέωσης παρελκομένου, το παρελκόμενο μπορεί να αποσπαστεί από το μηχάνημα και να συνθλίψει εσάς ή διερχομένους.

  εβαιωθείτε ότι οι πείροι ταχείας σύνδεσης έχουν στερεωθεί καλά στην πλάκα στερέωσης παρελκομένου.

  g003711

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων υδραυλικού συστήματος

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση διαρροής, υπό πίεση υδραυλικό υγρό μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα και να προκληθεί τραυματισμός. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό εξοικειωμένο με τραυματισμούς αυτού του τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να εμφανιστεί γάγγραινα.

 • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

 • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

 • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα χέρια σας.

Προσοχή

Οι υδραυλικοί συζευκτήρες, οι υδραυλικές σωληνώσεις/βαλβίδες και το υδραυλικό υγρό ενδέχεται να έχουν υψηλή θερμοκρασία. ν έλθετε σε επαφή με θερμά εξαρτήματα, μπορεί να πάθετε έγκαυμα.

 • Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τους υδραυλικούς συζευκτήρες.

 • Πριν αγγίξετε οποιοδήποτε υδραυλικό εξάρτημα, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μην αγγίζετε υδραυλικό υγρό που έχει διαρρεύσει.

ν για τη λειτουργία του παρελκομένου απαιτείται υδραυλικό σύστημα, συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος ως εξής:

 1. Γυρίστε και κρατήστε το κλειδί στη θέση Εκτονωσης βοηθητ. υδραυλ. συστημ. και μετακινήστε εμπρός και πίσω το χειριστήριο του βοηθητικού υδραυλικού συστήματος για να εκτονώσετε την πίεση από τους υδραυλικούς συνδέσμους.

 2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το κλειδί.

 3. φαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα των υδραυλικών συνδέσμων του μηχανήματος.

 4. εβαιωθείτε ότι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι είναι καθαροί και ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ξένες ύλες.

 5. Πιέστε τον αρσενικό σύνδεσμο του παρελκομένου μέσα στον θηλυκό σύνδεσμο του μηχανήματος.

  Note: Συνδέοντας πρώτα τον αρσενικό σύνδεσμο του παρελκομένου, εκτονώνετε την πίεση που ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί στο παρελκόμενο.

 6. Πιέστε τον θηλυκό σύνδεσμο του παρελκομένου μέσα στον αρσενικό σύνδεσμο του μηχανήματος.

 7. Επιβεβαιώστε ότι ο σύνδεσμος έχει ασφαλίσει, τραβώντας έναν από τους εύκαμπτους σωλήνες.

φαίρεση παρελκομένου

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

 2. Κατεβάστε το παρελκόμενο στο έδαφος.

 3. Εάν το παρελκόμενο χρησιμοποιεί υδραυλικό σύστημα, γυρίστε και κρατήστε το κλειδί στη θέση Εκτονωσης βοηθητ. υδραυλ. συστημ. και μετακινήστε εμπρός και πίσω το χειριστήριο του βοηθητικού υδραυλικού συστήματος για να εκτονώσετε την πίεση από τους υδραυλικούς συνδέσμους.

 4. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

 5. ποσυνδέστε τους πείρους ταχείας σύνδεσης, περιστρέφοντάς τους προς τα έξω.

 6. ν το παρελκόμενο απαιτεί χρήση υδραυλικού συστήματος, γλιστρήστε πίσω τα κολάρα των υδραυλικών συζευκτήρων και αποσυνδέστε τους.

  Important: Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες του παρελκομένου μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του υδραυλικού συστήματος κατά την αποθήκευση.

 7. Τοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα των υδραυλικών συζευκτήρων του μηχανήματος.

 8. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία, γείρετε την πλάκα στερέωσης προς τα εμπρός και, με όπισθεν, απομακρύνετε το μηχάνημα από το παρελκόμενο.

Χρήση του κέντρου πληροφοριών

λλαγή λειτουργίας παρελκομένου

 1. πό την οθόνη λειτουργίας, πιέστε το μεσαίο κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη αλλαγής παρελκομένου.

 2. Πιέστε το μεσαίο ή δεξί κουμπί για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Κρούσης ή Κάδου.

  Note: Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία Κρούσης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco. Η λειτουργία κρούσης Graphic , σε συνδυασμό με τη λειτουργία Eco, μειώνει τις στροφές του κινητήρα (σ.α.λ.) για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας όταν χρησιμοποιείτε παρελκόμενα. Κατά τη λειτουργία Κάδου Graphic διατηρούνται οι στροφές του κινητήρα.

 3. Πατήστε το αριστερό κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη λειτουργίας.

g304809

Πρόσβαση σε προστατευμένα μενού

Note: Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του μηχανήματός σας είναι 0000 ή 1234.ν αλλάξατε τον κωδικό PIN και ξεχάσατε τον νέο, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

 1. πό το MAIN MENU (κεντρικό μενού), χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το SETTINGS MENU (μενού ρυθμίσεων), πιέστε το δεξί κουμπί (Σχήμα 13).

  g264775
 2. Στο SETTINGS MENU (μενού ρυθμίσεων), χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού), πιέστε το δεξί κουμπί (Σχήμα 14).

  g264249
 3. Για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε το μεσαίο κουμπί μέχρι να εμφανιστεί σωστά το πρώτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο (Σχήμα 14B και Σχήμα 14Γ). Επαναλάβετε το βήμα αυτό μέχρι να εισαγάγετε το τελευταίο ψηφίο και πιέστε μια ακόμα φορά το δεξί κουμπί.

 4. Πιέστε το μεσαίο κουμπί και εισαγάγετε τον κωδικό PIN (Σχήμα 14Δ).

  Note: ν ο κωδικός PIN γίνει αποδεκτός από το InfoCenter και ξεκλειδωθεί το προστατευμένο μενού, θα εμφανιστεί η λέξη «PIN» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού). Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στο PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να μεταβείτε στην επιλογή PROTECT SETTINGS (προστασία ρυθμίσεων). Χρησιμοποιήστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε τη ρύθμιση. ν επιλέξετε απενεργοποίηση της προστασίας ρυθμίσεων (θέση OFF) θα μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού) χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή PIN. ν ενεργοποιηθεί η προστασία ρυθμίσεων (θέση ON), οι προστατευμένες επιλογές αποκρύπτονται και απαιτείται η εισαγωγή PIN για αλλαγή της ρύθμισης στο PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού).

Μετά τη λειτουργία

σφάλεια μετά τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, καθαρισμό, αποθήκευση ή σέρβις του μηχανήματος, βάλτε χειρόφρενο (εάν διατίθεται), χαμηλώστε τους βραχίονες του φορτωτή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αφαιρέστε το κλειδί, περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Καθαρίστε τυχόν ξένα υλικά από τα παρελκόμενα και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

 • Διατηρείτε όλα τα μέρη σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

 • Μην αγγίζετε μέρη τα οποία ενδέχεται να έχουν υψηλή θερμοκρασία λόγω της λειτουργίας τους. Προτού επιχειρήσετε να κάνετε συντήρηση, ρύθμιση ή σέρβις του μηχανήματος, αφήστε αυτά τα μέρη να κρυώσουν.

 • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

σφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Γενικά

 • Η μη ορθή χρήση ή συντήρηση του φορτιστή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειωθεί αυτή η πιθανότητα συνιστάται συμμόρφωση προς όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

 • Για να φορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται με το όχημα.

 • Επιβεβαιώστε την τάση που είναι διαθέσιμη στη χώρα σας πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή.

 • Για σύνδεση σε παροχή χώρας εκτός ΗΠ, χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο προσαρμογέα για σύνδεση στην πρίζα, εφόσον απαιτηθεί.

 • Μη βρέχετε τον φορτιστή και προστατέψτε τον από τη βροχή και το χιόνι.

 • Η χρήση εξαρτήματος που δεν συνιστάται ή πωλείται από την Toro ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

 • Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης της μπαταρίας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες σε συνδυασμό με τις οδηγίες του εξοπλισμού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κοντά στον φορτιστή.

 • Μην ανοίγετε τις μπαταρίες.

 • Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το υγρό, ξεπλύνετέ το με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

 • Για σέρβις ή αντικατάσταση μπαταρίας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Εκπαίδευση

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του φορτιστή από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται στον φορτιστή και στο εγχειρίδιο. Εξοικειωθείτε με την ορθή χρήση του φορτιστή.

Προετοιμασία

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά ενώ εκτελείται φόρτιση.

 • Κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι και κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα.

 • Πριν εκτελέσετε φόρτιση, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα μέχρις ότου αδρανοποιηθεί εντελώς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο.

 • εβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

 • Διαβάστε και τηρήστε όλες τις προφυλάξεις που συνδέονται με τη φόρτιση.

 • Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση μόνο σε κυκλώματα ονομαστικής τάσης 120 και 240 VAC, ενώ διαθέτει και βύσμα γείωσης για λειτουργία στα 120 VAC. Για χρήση με κυκλώματα 240 V, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για να ενημερωθείτε για το σωστό καλώδιο τροφοδοσίας.

Λειτουργία

 • Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Μη μεταφέρετε τον φορτιστή κρατώντας το από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την πρίζα τοίχου. Διατηρείτε τον φορτιστή μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρά άκρα.

 • Συνδέστε τον φορτιστή απευθείας σε πρίζα με γείωση (3 ακροδεκτών). Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με μη γειωμένη πρίζα, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα.

 • Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα.

 • ποφεύγετε την πτώση μεταλλικών εργαλείων κοντά ή πάνω στην μπαταρία – μπορεί να προκληθεί σπινθήρας ή βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού εξαρτήματος και αυτό να οδηγήσει σε έκρηξη.

 • Όταν εργάζεστε με μπαταρίες ιόντων λιθίου, απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως δακτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ ή ρολόγια χειρός. πό μια μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα ικανό να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα.

 • Μη χειρίζεστε ποτέ τον φορτιστή με ανεπαρκή ορατότητα ή φωτισμό.

 • Χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο επέκτασης.

 • ν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί ενώ είναι συνδεδεμένο, αποσυνδέστε το από την πρίζα τοίχου και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.

 • ποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τον μεταφέρετε σε άλλη θέση, ή πριν από το σέρβις του.

Συντήρηση και αποθήκευση

 • ποθηκεύετε τον φορτιστή σε ξηρό, ασφαλές μέρος μη προσβάσιμο σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

 • Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Όταν απαιτείται σέρβις ή επισκευή, μεταφέρετε τον φορτιστή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 • ποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 • Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες ασφαλείας και οδηγιών, αν χρειαστεί.

 • Μη χειρίζεστε τον φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα. ν καταστραφεί κάποιο καλώδιο ή βύσμα, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.

 • ν ο φορτιστής υποστεί κρούση, πτώση, ή ζημιά άλλης μορφής, μην τον χρησιμοποιήσετε – μεταφέρετέ τον σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Μετακίνηση μηχανήματος εκτός λειτουργίας

Important: Μη ρυμουλκείτε ή έλκετε το μηχάνημα αν δεν έχετε πρώτα ανοίξει τις βαλβίδες ρυμούλκησης, γιατί μπορεί να καταστραφεί το υδραυλικό σύστημα.

 1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

 2. φαιρέστε την τάπα που καλύπτει κάθε βαλβίδα ρυμούλκησης (Σχήμα 15).

  g304099
 3. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι κάθε βαλβίδας ρυμούλκησης.

  g304100
 4. Περιστρέψτε κάθε βαλβίδα 1 στροφή προς τα αριστερά με εξαγωνικό κλειδί για να την ανοίξετε.

 5. Ρυμουλκήστε το μηχάνημα όπως απαιτείται.

  Important: Κατά τη ρυμούλκηση, η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,8 km/h.

 6. Μετά από επισκευή του μηχανήματος, κλείστε τις βαλβίδες ρυμούλκησης και σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια.

  Important: Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βαλβίδες ρυμούλκησης.

 7. Τοποθετήστε τις τάπες στη θέση τους.

Μεταφορά του μηχανήματος

Για τη μεταφορά του μηχανήματος χρησιμοποιήστε τρέιλερ ή φορτηγό βαρέος τύπου. Χρησιμοποιήστε ράμπα πλήρους πλάτους. εβαιωθείτε ότι το τρέιλερ ή το φορτηγό διαθέτει όλα τα απαιτούμενα φρένα, φώτα και σημάνσεις που προβλέπει ο νόμος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η γνώση αυτών των πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή τραυματισμού, δικού σας ή διερχόμενων ατόμων. Για τις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τα τρέιλερ και την πρόσδεση, ανατρέξτε στις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Προειδοποίηση

Η οδήγηση στον δρόμο χωρίς φώτα αλλαγής πορείας (φλας), φώτα πορείας, ανακλαστικά σημάδια, ή σήμα αργού οχήματος είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμό.

Μην οδηγείτε το μηχάνημα σε δημόσιους δρόμους.

Επιλογή τρέιλερ

Προειδοποίηση

Η φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό αυξάνει την πιθανότητα ανατροπής του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο (Σχήμα 17).

 • Χρησιμοποιείτε μόνο ράμπες πλήρους πλάτους.

 • εβαιωθείτε ότι το μήκος της ράμπας είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερο από το ύψος του τρέιλερ ή της πλατφόρμας του φορτηγού από το έδαφος. υτό εξασφαλίζει ότι η γωνία της ράμπας δεν θα υπερβαίνει τις 15 μοίρες σε επίπεδα εδάφη.

g229507

Φόρτωση του μηχανήματος

Προειδοποίηση

Η φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό αυξάνει την πιθανότητα ανατροπής του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος σε ράμπα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

 • Φορτώστε και ξεφορτώστε το μηχάνημα με το βαρύ άκρο προς την πλευρά της ράμπας.

 • Να αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις ενώ οδηγείτε το μηχάνημα πάνω σε ράμπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου ή ανατροπή.

 1. ν χρησιμοποιείτε τρέιλερ, συνδέστε το στο όχημα ρυμούλκησης και συνδέστε τις αλυσίδες ασφαλείας.

 2. Κατά περίπτωση, μπορεί να απαιτηθεί να συνδέσετε τα φρένα του τρέιλερ.

 3. Χαμηλώστε τη ράμπα/τις ράμπες.

 4. Χαμηλώστε τους βραχίονες του φορτωτή.

 5. Φορτώστε το μηχάνημα πάνω στο τρέιλερ με το βαρύ άκρο στο ψηλότερο σημείο της ράμπας και τα μεταφερόμενα φορτία χαμηλωμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

  • ν το μηχάνημα διαθέτει πλήρες παρελκόμενο μεταφοράς φορτίου (π.χ. κάδο) ή παρελκόμενο που δεν μεταφέρει φορτίο (π.χ. εκσκαφέα χανδάκων), οδηγήστε το μηχάνημα προς τα εμπρός ώστε να ανεβεί τη ράμπα.

  • ν το μηχάνημα διαθέτει κενό παρελκόμενο μεταφοράς φορτίου ή δεν διαθέτει παρελκόμενο, ανεβάστε το μηχάνημα στη ράμπα με την όπισθεν.

  g237904
 6. Κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή εντελώς προς τα κάτω.

 7. άλτε χειρόφρενο (αν διατίθεται), απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

 8. Χρησιμοποιήστε τις μεταλλικές οπές πρόσδεσης του μηχανήματος για να προσδέσετε με ασφάλεια το μηχάνημα στο τρέιλερ ή το φορτηγό με ιμάντες, αλυσίδες, συρματόσχοινο ή σχοινιά. νατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις πρόσδεσης.

  g304319

Εκφόρτωση του μηχανήματος

 1. Χαμηλώστε τη ράμπα/τις ράμπες.

 2. Ξεφορτώστε το μηχάνημα από το τρέιλερ με το βαρύ άκρο στο ψηλότερο σημείο της ράμπας και τα μεταφερόμενα φορτία χαμηλωμένα.

  • ν το μηχάνημα διαθέτει πλήρες παρελκόμενο μεταφοράς φορτίου (π.χ. κάδο) ή παρελκόμενο που δεν μεταφέρει φορτίο (π.χ. εκσκαφέα χανδάκων), κατεβάστε το από τη ράμπα με την όπισθεν.

  • ν το μηχάνημα διαθέτει κενό παρελκόμενο μεταφοράς φορτίου ή δεν διαθέτει παρελκόμενο, κατεβείτε τη ράμπα οδηγώντας το μηχάνημα προς τα εμπρός.

  g237905

νύψωση του μηχανήματος

νυψώστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τα σημεία ανύψωσης (Σχήμα 19).

g305397

Συντήρηση των μπαταριών

Προειδοποίηση

Οι μπαταρίες έχουν υψηλή τάση, εξαιτίας της οποίας μπορεί να πάθετε έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία.

 • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες.

 • παιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό μπαταριών με ρωγμές στη θήκη.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτές τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου διατηρούν επαρκή φόρτιση ώστε να εκτελούν την εργασία για την οποία προορίζονται μετά τη διάρκεια της ζωής τους. Με την πάροδο του χρόνου, σταδιακά ελαττώνεται η συνολική εργασία την οποία οι μπαταρίες είναι σε θέση να ολοκληρώσουν με μία μόνο φόρτιση.

Note: Τα αποτελέσματά σας ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την απαιτούμενη απόσταση μετακίνησης του μηχανήματος, τους κυματισμούς του εδάφους κατά τη διαδρομή, καθώς και άλλους παράγοντες που αναλύονται στην ενότητα αυτή.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και την καλύτερη δυνατή χρήση των μπαταριών σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Μην ανοίγετε την μπαταρία. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από έναν απλό χρήστη. ν ανοίξετε την μπαταρία, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. Οι μπαταρίες προστατεύονται από διατάξεις εντοπισμού παραποίησης.

 • ποθηκεύετε/σταθμεύετε το μηχάνημα σε καθαρό, ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην το αποθηκεύετε σε θέση όπου η θερμοκρασία φτάνει σε τιμές κάτω από τους -30°C ή πάνω από τους 60°C. Οι θερμοκρασίες εκτός αυτών των ορίων θα προξενήσουν ζημιές στις μπαταρίες σας. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την αποθήκευση, ειδικά σε μεγάλα ποσοστά φόρτισης, μειώνουν τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

 • Όταν αποθηκεύετε το μηχάνημα για περισσότερο από 10 ημέρες, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε δροσερό σημείο, μακριά από το άμεσο φως του ήλιου και με φόρτιση τουλάχιστον 50%.

 • ν χειρίζεστε το μηχάνημα σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεσο ηλιακό φως, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της μπαταρίας. ν συμβεί αυτό, θα εμφανιστεί στο InfoCenter ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας. Στην κατάσταση αυτή, το μηχάνημα επιβραδύνεται.

  Οδηγήστε αμέσως το μηχάνημα σε δροσερό σημείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τις μπαταρίες να κρυώσουν εντελώς πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 • ν το μηχάνημά σας διαθέτει κιτ φώτων, σβήστε τα φώτα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Μεταφορά των μπαταριών

Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠ και οι διεθνείς αρχές μεταφορών προβλέπουν ότι η μεταφορά των μπαταριών ιόντων λιθίου πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδική συσκευασία και μόνο από μεταφορείς πιστοποιημένους για αυτόν τον σκοπό. Στις ΗΠ επιτρέπεται η μεταφορά μπαταρίας η οποία είναι εγκατεστημένη σε μηχάνημα και θεωρείται εξοπλισμός τροφοδοτούμενος από μπαταρία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές. Για τους αναλυτικούς κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά των μπαταριών σας ή του μηχανήματος όταν είναι εξοπλισμένο με τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠ ή με τον κατάλληλο κρατικό φορέα της χώρας σας.

Για μεθόδους αποστολής ή διάθεσης των μπαταριών, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Χρήση του φορτιστή μπαταρίας

Για επισκόπηση των οθονών και καλωδίων του φορτιστή μπαταρίας, ανατρέξτε στο Σχήμα 22.

g251620g251632

Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας

Για μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο φορτιστής διαθέτει γειωμένη πρίζα 3 ακροδεκτών (τύπου ). ν η πρίζα δεν ταιριάζει στην υποδοχή του τοίχου, υπάρχουν και άλλοι τύποι γειωμένης πρίζας· επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Μην τροποποιείτε τον φορτιστή ή την πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας με κανένα τρόπο.

Κίνδυνος

Η επαφή με το νερό κατά τη διάρκεια φόρτισης του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

Μη χειρίζεστε τον πρίζα ή τον φορτιστή με υγρά χέρια ή ενώ στέκεστε σε νερό.

Important: Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για οπές ή ρωγμές της εξωτερικής μόνωσης. ν το καλώδιο είναι φθαρμένο, μην το χρησιμοποιείτε. Μην περνάτε το καλώδιο μέσα από λιμνάζοντα ύδατα ή υγρό γρασίδι.

 1. Το βύσμα φόρτισης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να εισάγεται στην αντίστοιχη υποδοχή τροφοδοσίας του φορτιστή.

  Προειδοποίηση

  Ένα φθαρμένο καλώδιο φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

  Ελέγχετε σχολαστικά το καλώδιο τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή. ν το καλώδιο είναι φθαρμένο, μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μέχρι να βρείτε ανταλλακτικό.

 2. Εισαγάγετε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας με το βύσμα σε κατάλληλη γειωμένη πρίζα τοίχου.

Φόρτιση των μπαταριών

Important: Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε θερμοκρασίες εντός των συνιστώμενων ορίων. Για τα όρια αυτά συμβουλευθείτε τον πίνακα που ακολουθεί:

Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασιών φόρτισης

Εύρος φόρτισης0°C έως 45°C
Εύρος φόρτισης χαμηλών θερμοκρασιών (μειωμένη ένταση ρεύματος)-5°C έως 0°C
Εύρος φόρτισης υψηλών θερμοκρασιών (μειωμένη ένταση ρεύματος)45°C έως 60°C

ν η θερμοκρασία είναι κάτω από -5°C, δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μπαταριών. ν η θερμοκρασία ανεβεί πάνω από -5°C, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και ξαναβάλτε τον, για να φορτιστούν οι μπαταρίες.

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα στην ειδική θέση φόρτισης.

 2. άλτε χειρόφρενο.

 3. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

 4. εβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι καθαροί χωρίς ρύπους και υπολείμματα.

 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή σε πηγή ρεύματος· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας.

 6. Γλιστρήστε το κάλυμμα του φορτιστή προς τα επάνω και περιστρέψτε το ώστε να μη σας εμποδίζει (Σχήμα 23).

  g304908
 7. Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου του φορτιστή στον σύνδεσμο φόρτισης του μηχανήματος.

  g306958
 8. Παρατηρήστε τον φορτιστή για να βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες φορτίζουν.

  Note: Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταριών θα πρέπει να αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία εξόδου φορτιστή θα πρέπει να είναι αναμμένη.Η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος του μηχανήματος, μετρούμενη σε αμπέρ, αυξάνεται ενώ φορτίζουν οι μπαταρίες. ν η ένταση παραμένει 0, οι μπαταρίες δεν φορτίζουν.

 9. ποσυνδέστε τον φορτιστή όταν το μηχάνημα φτάσει σε επαρκές επίπεδο· ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης.

 10. Περιστρέψτε το κάλυμμα του φορτιστή ώστε να επανέλθει στη θέση του και γλιστρήστε το προς τα κάτω, πάνω από την κάτω βίδα (Σχήμα 23).

Παρακολούθηση της διαδικασίας φόρτισης και αντιμετώπιση προβλημάτων

Note: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη κατάστασης LCD. Τα περισσότερα είναι μηνύματα ρουτίνας.

ν υπάρχει κάποια βλάβη, η ενδεικτική λυχνία σφάλματος θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, ή θα έχει σταθερό ανοικτό κόκκινο χρώμα. Στο InfoCenter θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 1 ψηφίο τη φορά, ξεκινώντας από το γράμμα Ε ή F (π.χ. E-0-1-1).

Για να διορθώσετε κάποιο σφάλμα, ανατρέξτε στην ενότητα ν το πρόβλημα δεν λύνεται με καμία από αυτές τις λύσεις, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας (Σχήμα 22) γίνεται πράσινη σταθερά και στο InfoCenter εμφανίζονται 10 πλήρεις μπάρες. ποσυνδέστε τον σύνδεσμο του φορτιστή από τον σύνδεσμο του μηχανήματος.

Συντήρηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

σφάλεια συντήρησης

Προσοχή

ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να εκκινήσει το μηχάνημα ακούσια και να τραυματιστείτε εσείς ή διερχόμενοι.

φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

 • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, αποσυμπλέξτε το βοηθητικό υδραυλικό σύστημα, κατεβάστε το παρελκόμενο, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πριν προβείτε σε ρύθμιση, καθαρισμό, αποθήκευση ή επισκευή του.

 • Μην επιτρέπετε να γίνεται σέρβις του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένα άτομα.

 • Χρησιμοποιήστε τρίποδες στήριξης των εξαρτημάτων, όπου απαιτείται.

 • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια· ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση υδραυλικής πίεσης

 • ποσυνδέστε την μπαταρία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή· ανατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση από την κεντρική τροφοδοσία

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα μέρη. ν είναι δυνατόν, μην κάνετε ρυθμίσεις του μηχανήματος με τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Διατηρείτε όλα τα μέρη σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

 • Μην πειράζετε τις διατάξεις ασφαλείας.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Toro. Τα παρελκόμενα μπορούν να μεταβάλουν την ευστάθεια και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με μη εγκεκριμένα παρελκόμενα.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro.

 • ν για κάποια συντήρηση ή επισκευή πρέπει οι βραχίονες του φορτωτή να είναι ανυψωμένοι, ασφαλίστε τους στην ανυψωμένη θέση με τις υδραυλικές ασφάλειες κυλίνδρων.

Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Γρασάρετε το μηχάνημα.(Γρασάρετε αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.)
 • Ελέγξτε την αντιστατική λωρίδα και αντικαταστήστε την αν λείπει ή έχει φθαρεί.
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Δοκιμάστε το χειρόφρενο.
 • φαιρέστε τυχόν ξένα υλικά από το μηχάνημα.
 • Ελέγξτε για τυχόν χαλάρωση των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις για διαρροές, χαλάρωση συνδέσεων, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορές από τη χρήση η τα καιρικά φαινόμενα και χημικές αλλοιώσεις.(Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.)
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε χρόνο
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε χρόνο ή πριν από την αποθήκευση
 • Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.
 • Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Χρήση των ασφαλειών κυλίνδρων

  Προειδοποίηση

  Οι βραχίονες του φορτωτή μπορεί να χαμηλώσουν από την ανυψωμένη θέση, με κίνδυνο να συνθλίψουν όποιον βρίσκεται από κάτω.

  Πριν εκτελέσετε συντήρηση για την οποία απαιτείται οι βραχίονες να είναι ανυψωμένοι, εγκαταστήστε την ασφάλεια/τις ασφάλειες κυλίνδρων.

  Εγκατάσταση των ασφαλειών κυλίνδρων

  1. φαιρέστε το παρελκόμενο.

  2. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή στην υψηλότερη θέση.

  3. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. Τοποθετήστε μια ασφάλεια κυλίνδρου κάτω από κάθε έμβολο του κυλίνδρου ανύψωσης (Σχήμα 25).

   g005162
  5. σφαλίστε κάθε ασφάλεια κυλίνδρου με πείρο ασφαλείας και κοπίλια φουρκέτας (Σχήμα 25).

  6. Χαμηλώστε αργά τους βραχίονες του φορτωτή μέχρις ότου οι ασφάλειες των κυλίνδρων να έρθουν σε επαφή με τους κυρίως κυλίνδρους και τα άκρα των εμβόλων.

  φαίρεση και αποθήκευση των ασφαλειών των κυλίνδρων

  Important: φαιρέστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων από τα έμβολα και ασφαλίστε τις σταθερά στη θέση αποθήκευσης πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος.

  1. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  2. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή στην υψηλότερη θέση.

  3. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. φαιρέστε τον πείρο ασφαλείας και την κοπίλια φουρκέτας που ασφαλίζουν κάθε ασφάλεια κυλίνδρου.

  5. φαιρέστε τις ασφάλειες κυλίνδρων.

  6. Χαμηλώστε τους βραχίονες του φορτωτή.

  7. Τοποθετήστε τις ασφάλειες κυλίνδρων πάνω από τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος και ασφαλίστε τις με τους πείρους ασφαλείας και τις κοπίλιες φουρκέτας (Σχήμα 26).

   g319295

  Πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα

  Προειδοποίηση

  ν ανοίξετε ή αφαιρέσετε καλύμματα, καπό ή φίλτρα ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία υπάρχει κίνδυνος να έρθετε σε επαφή με κινούμενα μέρη και να υποστείτε σοβαρό τραυματισμό.

  Πριν ανοίξετε οποιοδήποτε εξάρτημα, καπό ή φίλτρο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  Προειδοποίηση

  Ο περιστρεφόμενος ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

  • ν δεν έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά καλύμματα, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα.

  • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  φαίρεση του καπό

  Note: ν χρειάζεστε πρόσβαση στους κύριους συνδέσμους ισχύος ή στην ασφάλεια αλλά δεν είναι ασφαλής η ανύψωση των βραχιόνων του φορτωτή ώστε να μπορέσετε να αφαιρέσετε το καπό, ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του μπροστινού καλύμματος.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

   Note: ν δεν μπορείτε να ανυψώσετε τους βραχίονες του φορτωτή με χρήση της ισχύος του μηχανήματος, τραβήξτε τον μοχλό βραχιόνων φορτωτή προς τα πίσω και χρησιμοποιήστε ανυψωτικό για να ανυψώσετε τους βραχίονες του φορτωτή.

  3. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  4. Χαλαρώστε τα 4 παξιμάδια που ασφαλίζουν το καπό.

   g304438
  5. Σηκώστε το καπό και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα.

  6. φαιρέστε το καπό του μηχανήματος.

  φαίρεση του μπροστινού καλύμματος

  Important: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους κύριους συνδέσμους ισχύος ή στην ασφάλεια, θα πρέπει να αφαιρείτε το μπροστινό κάλυμμα μόνο όταν δεν μπορείτε να ανυψώσετε με ασφάλεια τους βραχίονες του φορτωτή για να αφαιρέσετε το καπό.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. γάλτε τα 4 μπουλόνια που ασφαλίζουν το μπροστινό κάλυμμα, αφαιρέστε το κάλυμμα και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα.

   g356986

  ποσύνδεση από την κεντρική τροφοδοσία

  Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία με διαχωρισμό των κύριων συνδέσμων ισχύος (Σχήμα 29).

  Προσοχή

  ν δεν αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία, είναι δυνατόν κάποιος να το θέσει τυχαία σε λειτουργία, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

  ποσυνδέετε πάντοτε τους συνδέσμους πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

  3. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. φαιρέστε το καπό· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του καπό.

  5. Διαχωρίστε τους 2 συνδέσμους ισχύος (Σχήμα 29).

  6. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές επισκευές.

  7. Επανασυνδέστε τους συνδέσμους μεταξύ τους πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  g304040

  Λίπανση

  Γρασάρισμα του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Γρασάρετε το μηχάνημα.(Γρασάρετε αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.)
 • Τύπος γράσου: Γράσο γενικής χρήσης

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. Καθαρίστε τα γρασαδοράκια με ένα πανί.

  4. Συνδέστε ένα πιστόλι γρασαρίσματος σε κάθε γρασαδοράκι (Σχήμα 30 και Σχήμα 31).

   g304444
   g004209
  5. Διοχετεύστε γράσο στα γρασαδοράκια μέχρι να αρχίσει να εκρέει γράσο από τα ρουλεμάν (περίπου 3 πατήματα).

  6. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο, αν υπάρχει.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε τους κύριους συνδέσμους ισχύος πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  ποσύνδεση ή σύνδεση του μηχανήματος στην τροφοδοσία

  Οι κύριοι σύνδεσμοι ισχύος παρέχουν τροφοδοσία από τις μπαταρίες στο μηχάνημα. Για αποσύνδεση από την τροφοδοσία διαχωρίζετε τους συνδέσμους, ενώ για σύνδεση με την τροφοδοσία τους επανασυνδέετε μεταξύ τους. νατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση από την κεντρική τροφοδοσία.

  ντικατάσταση της αντιστατικής λωρίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την αντιστατική λωρίδα και αντικαταστήστε την αν λείπει ή έχει φθαρεί.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. Στη βάση της πλατφόρμας, αντικαταστήστε την αντιστατική λωρίδα όπως φαίνεται στο Σχήμα 32.

   g315429

  Σέρβις των μπαταριών

  Note: Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 7 μπαταρίες ιόντων λιθίου.

  Μην ανοίγετε τις μπαταρίες. ν μια μπαταρία χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

  Προβείτε σε διάθεση ή ανακύκλωση των μπαταριών ιόντων λιθίου σύμφωνα με τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

  Συντήρηση του φορτιστή μπαταρίας

  Important: Όλες οι ηλεκτρολογικές επισκευές θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

  Ο χειριστής μπορεί να εκτελέσει λίγες μόνο εργασίες συντήρησης χαμηλού επιπέδου, όπως προστασία του φορτιστή από φθορές και καιρικά φαινόμενα.

  Συντήρηση των καλωδίων φόρτισης μπαταρίας

  • Καθαρίζετε τα καλώδια με ένα ελαφρώς νωπό πανί μετά από κάθε χρήση.

  • Τυλίγετε τα καλώδια όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

  • Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια για φθορές και, αν απαιτείται, αντικαταστήστε τα με εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Toro.

  Καθαρισμός της θήκης φορτιστή μπαταριών

  Καθαρίζετε τη θήκη με ένα ελαφρώς νωπό πανί μετά από κάθε χρήση.

  Σέρβις της ασφάλειας

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. νυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

  3. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. φαιρέστε το καπό· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του καπό.

  5. ποσυνδέστε το μηχάνημα από την κεντρική τροφοδοσία· ανατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση από την κεντρική τροφοδοσία.

  6. Εντοπίστε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την (Σχήμα 33).

   g304512
  7. Σφίξτε τα παξιμάδια με ροπή 12 έως 18 N∙m.

  8. Συνδέστε τους κύριους συνδέσμους ισχύος.

  9. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πελμάτων ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών για φθορές. ντικαταστήστε τα ελαστικά αν τα πέλματα είναι φθαρμένα και έχουν μικρό βάθος.

  Έλεγχος των παξιμαδιών τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε και σφίξτε τα παξιμάδια τροχών με ροπή 68 N∙m.

  Συντήρηση φρένων

  Δοκιμή χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Δοκιμάστε το χειρόφρενο.
  1. άλτε χειρόφρενο· ανατρέξτε στην ενότητα Χειρόφρενο.

  2. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  3. Οδηγήστε αργά το μηχάνημα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

   Note: Το μηχάνημα ενδέχεται να κινηθεί λίγο ακόμα μέχρι να ασφαλίσει το χειρόφρενο στη θέση του.

  4. ν το μηχάνημα μετακινείται χωρίς το χειρόφρενο να ασφαλίζει στη θέση του, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για σέρβις.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Εκτόνωση υδραυλικής πίεσης

  Για να εκτονώσετε την υδραυλική πίεση ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, απενεργοποιήστε το βοηθητικό υδραυλικό σύστημα και κατεβάστε εντελώς τους βραχίονες του φορτωτή.

  Για να εκτονώσετε την υδραυλική πίεση όταν το μηχάνημα δεν λειτουργεί, μετακινήστε τον μοχλό του βοηθητικού υδραυλικού συστήματος μεταξύ των θέσεων εμπρόσθιας και οπίσθιας ροής για να εκτονώσετε την πίεση του βοηθητικού υδραυλικού συστήματος, μετακινήστε τον μοχλό κλίσης παρελκομένου προς τα εμπρός και προς τα πίσω και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον μοχλό βραχιόνων φορτωτή προς τα εμπρός ώστε να χαμηλώσουν οι βραχίονες του φορτωτή (Σχήμα 34).

  g281214

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις για διαρροές, χαλάρωση συνδέσεων, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορές από τη χρήση η τα καιρικά φαινόμενα και χημικές αλλοιώσεις.(Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.)
 • Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού συστήματος: 56 l (14,8 γαλόνια ΗΠ)

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μη χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml. Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 L υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού πριν από την πρώτη εκκίνηση του μηχανήματος και μετά από κάθε 25 ώρες λειτουργίας.

  νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

  Important: Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό υδραυλικό υγρό. Τα υγρά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές καταστρέφουν το υδραυλικό σύστημα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, αν υπάρχει παρελκόμενο αποσυνδέστε το, βάλτε χειρόφρενο, ανυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

  2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  3. φαιρέστε το καπό/μπροστινό κάλυμμα πρόσβασης.

  4. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής υδραυλικού υγρού (Σχήμα 35).

  5. φαιρέστε το πώμα του στομίου πλήρωσης και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού με τον δείκτη στάθμης (Σχήμα 35).

   Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να είναι μεταξύ των δύο σημαδιών στον δείκτη στάθμης.

   g005158
  6. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε όσο υγρό απαιτείται για να φτάσει στην κατάλληλη στάθμη.

  7. Τοποθετήστε το πώμα του στομίου πλήρωσης.

  8. Τοποθετήστε το καπό/μπροστινό κάλυμμα πρόσβασης.

  9. φαιρέστε και αποθηκεύστε τις ασφάλειες κυλίνδρων και κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή.

  ντικατάσταση του φίλτρου υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Important: Μη χρησιμοποιείτε φίλτρο λαδιού αυτοκινήτου ως υποκατάστατο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο υδραυλικό σύστημα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, αν υπάρχει παρελκόμενο αποσυνδέστε το, βάλτε χειρόφρενο, ανυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. φαιρέστε το καπό.

  4. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο.

  5. φαιρέστε το παλιό φίλτρο (Σχήμα 36) και σκουπίστε την επιφάνεια του προσαρμογέα φίλτρου για να καθαρίσει.

   g003721
  6. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα υδραυλικού υγρού στην ελαστική φλάντζα του φίλτρου αντικατάστασης (Σχήμα 36).

  7. Τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο υδραυλικού συστήματος στον προσαρμογέα φίλτρου (Σχήμα 36). Σφίξτε το δεξιόστροφα μέχρι να έρθει σε επαφή η ελαστική φλάντζα με τον προσαρμογέα φίλτρου και στη συνέχεια σφίξτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή ακόμα.

  8. Καθαρίστε τυχόν χυμένο υγρό.

  9. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και αφήστε το να λειτουργήσει για 2 λεπτά περίπου, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο σύστημα.

  10. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

  11. Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού στη δεξαμενή του υδραυλικού συστήματος· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού. Προσθέστε υγρό ώστε η στάθμη να φτάσει στο σημάδι του δείκτη στάθμης. Μη γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή.

  12. Τοποθετήστε το καπό.

  13. φαιρέστε και αποθηκεύστε τις ασφάλειες κυλίνδρων και κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή.

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • λλάξτε το υδραυλικό υγρό.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, αν υπάρχει παρελκόμενο αποσυνδέστε το, βάλτε χειρόφρενο, ανυψώστε τους βραχίονες του φορτωτή και τοποθετήστε τις ασφάλειες των κυλίνδρων.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. φαιρέστε το καπό.

  4. Τοποθετήστε κάτω από το μηχάνημα ένα μεγάλο δοχείο συλλογής που να χωρά τουλάχιστον 61 l (16 γαλόνια ΗΠ).

  5. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης από τον πυθμένα της δεξαμενής υδραυλικού υγρού και αφήστε το υγρό να στραγγίσει πλήρως (Σχήμα 37).

   g305431
  6. Τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  7. Γεμίστε τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού· ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

   Note: πορρίψτε το μεταχειρισμένο υγρό σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  8. Τοποθετήστε το καπό.

  9. φαιρέστε και αποθηκεύστε τις ασφάλειες κυλίνδρων και κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή.

  Καθαρισμός

  φαίρεση ξένων υλικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • φαιρέστε τυχόν ξένα υλικά από το μηχάνημα.
 • Προειδοποίηση

  Η λανθασμένη χρήση πεπιεσμένου αέρα για τον καθαρισμό του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

  • Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ακοής και μάσκα σκόνης.

  • Μη στρέφετε τον πεπιεσμένο αέρα προς οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας ή οποιονδήποτε άλλον.

  • νατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του αεροσυμπιεστή σχετικά με τον χειρισμό και την ασφάλεια.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. Καθαρίστε τυχόν ξένα υλικά από το μηχάνημα.

   Important: Είναι προτιμότερη η χρήση πεπιεσμένου αέρα παρά η πλύση. ν χρησιμοποιήσετε νερό, κρατήστε το μακριά από ηλεκτρικά εξαρτήματα και υδραυλικές βαλβίδες. Καθαρίστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις με χρήση πεπιεσμένου αέρα· μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό επαφών.

  4. φαιρέστε και αποθηκεύστε τις ασφάλειες κυλίνδρων και κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή.

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Όταν πλένετε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για την πλυστική συσκευή υπό πίεση.

  • εβαιωθείτε ότι όλες οι προστατευτικές διατάξεις του μηχανήματος είναι στη θέση τους.

  • Μην ψεκάζετε πάνω σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

  • Μην ψεκάζετε πάνω στα άκρα των ετικετών.

  • Ψεκάζετε μόνο το εξωτερικό μέρος του μηχανήματος. Μην ψεκάζετε απευθείας στα ανοίγματα του μηχανήματος.

  • Ψεκάζετε μόνο τα βρόμικα μέρη του μηχανήματος.

  • Χρησιμοποιείτε ακροφύσιο ψεκασμού 40 μοιρών ή μεγαλύτερο. Τα ακροφύσια 40 μοιρών είναι συνήθως λευκά.

  • Διατηρείτε το άκρο της πλυστικής συσκευής υπό πίεση τουλάχιστον 61 cm μακριά από την επιφάνεια πλύσης.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλυστικές συσκευές υπό πίεση με τιμές πίεσης κάτω από 137,89 bar και παροχή κάτω από 7,6 l ανά λεπτό.

  • ντικαταστήστε τις ετικέτες που έχουν φθαρεί ή ξεκολλήσει.

  • Μετά το πλύσιμο, εφαρμόστε γράσο σε όλα τα σημεία γρασαρίσματος· ανατρέξτε στην ενότητα Γρασάρισμα του μηχανήματος.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα θα πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα, να αφαιρείτε το κλειδί, να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και να αφήνετε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα κοντά σε φλόγες.

  ποθήκευση του μηχανήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, κατεβάστε τους βραχίονες του φορτωτή και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. φαιρέστε βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από τα εξωτερικά μέρη ολόκληρου του μηχανήματος.

   Important: Πλύνετε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και νερό. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, τις υδραυλικές αντλίες και τους κινητήρες.

  4. Εφαρμόστε γράσο στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Γρασάρισμα του μηχανήματος.

  5. Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος των παξιμαδιών τροχών.

  6. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  7. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή χαθεί.

  8. άψτε όλες τις επιφάνειες που έχουν γρατσουνιές ή εκτεθειμένο γυμνό μέταλλο χρησιμοποιώντας βαφή που θα προμηθευτείτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας.

  9. ποθηκεύστε το μηχάνημα σε καθαρό και ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης. φαιρέστε το κλειδί από τη μίζα και φυλάξτε το σε σημείο που θα θυμάστε εύκολα.

  10. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για μεγάλο διάστημα, τηρήστε τις απαιτήσεις αποθήκευσης μπαταρίας· ανατρέξτε στην ενότητα παιτήσεις αποθήκευσης μπαταρίας.

  11. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.

  παιτήσεις αποθήκευσης μπαταρίας

  Note: Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την μπαταρία από το μηχάνημα για να το αποθηκεύσετε.

  Σχετικά με τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις για την αποθήκευση, συμβουλευθείτε τον πίνακα που ακολουθεί:

  Θερμοκρασιακές απαιτήσεις για την αποθήκευση

  Συνθήκες αποθήκευσηςΘερμοκρασιακές απαιτήσεις
  Κανονικές συνθήκες αποθήκευσης-20°C έως 45°C
  Συνθήκες ακραίας ζέστης — για 1 μήνα ή λιγότερο45°C έως 60°C
  Συνθήκες ακραίου ψύχους — για 3 μήνες ή λιγότερο-30°C έως -20°C

  Important: Οι θερμοκρασίες εκτός αυτών των ορίων θα προξενήσουν ζημιές στις μπαταρίες σας.Η θερμοκρασία στην οποία αποθηκεύονται οι μπαταρίες επηρεάζει τη διάρκεια ζωής τους. Η αποθήκευση σε ακραίες θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ποθηκεύστε το μηχάνημα στις κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα.

  • Προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα, φορτίστε ή αποφορτίστε τις μπαταρίες μεταξύ 40% και 60% (50,7V έως 52,1V).

   Note: Η φόρτιση στο 50% είναι ιδανική για να εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν οι μπαταρίες φορτίζονται στο 100% πριν από την αποθήκευση, η διάρκεια ζωής τους μικραίνει.Εάν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, φορτίστε τις μπαταρίες γύρω στο 60%.

  • Για όσο διάστημα το μηχάνημα παραμένει αποθηκευμένο, ελέγχετε κάθε 6 μήνες τη στάθμη φόρτισης των μπαταριών για να είστε σίγουροι ότι βρίσκεται μεταξύ 40% και 60%. Εάν η φόρτιση βρίσκεται κάτω από 40%, φορτίστε τις μπαταρίες μεταξύ 40% και 60%.

  • φού φορτίσετε τις μπαταρίες, αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας από το ρεύμα.

  • Εάν αφήσετε τον φορτιστή συνδεδεμένο στο μηχάνημα, θα απενεργοποιηθεί όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, και για να ενεργοποιηθεί ξανά θα πρέπει να τον αποσυνδέσετε και να τον επανασυνδέσετε.

  Επίλυση προβλημάτων

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Δεν είναι δυνατή η οδήγηση του μηχανήματος.
  1. Το χειρόφρενο είναι δεμένο.
  2. Η στάθμη υδραυλικού υγρού είναι χαμηλή.
  3. Το υδραυλικό σύστημα έχει πάθει ζημιά.
  1. Λύστε το χειρόφρενο.
  2. Προσθέστε υδραυλικό υγρό στη δεξαμενή.
  3. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Σε κατάσταση ηρεμίας, οι βραχίονες του φορτωτή χαμηλώνουν περισσότερο από 7,6 cm την ώρα (τιμές κάτω από 7,6 cm την ώρα είναι φυσιολογικές για το μηχάνημα).
  1. Διαρροή από τον κύλινδρο της βαλβίδας.
  1. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Σε κατάσταση ηρεμίας, οι βραχίονες του φορτωτή χαμηλώνουν γρήγορα κατά 5 cm και στη συνέχεια σταματούν.
  1. Διαρροή από τις τσιμούχες των κυλίνδρων.
  1. ντικαταστήστε τις τσιμούχες.
  Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του μηχανήματος.
  1. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 60°C ή κάτω από -5°C.
  1. Η φόρτιση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται μεταξύ -5°C και 60°C.
  Το μηχάνημα δεν παίρνει αμέσως εμπρός μετά το σβήσιμο του κινητήρα.
  1. Το μηχάνημα δεν αδρανοποιήθηκε εντελώς.
  1. Προτού θέσετε πάλι το μηχάνημα σε λειτουργία, αφήστε το να αδρανοποιηθεί εντελώς.
  Το μηχάνημα δεν τίθεται ξανά σε λειτουργία μετά από παραμονή στο ρελαντί.
  1. Το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save).
  1. Μετακινήστε γρήγορα έναν μοχλό πορείας δύο φορές ή θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και, στη συνέχεια, θέστε το πάλι σε λειτουργία.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Κωδικός E-0-0-1 ή E-0-4-7
  1. Υψηλή τάση μπαταρίας
  1. εβαιωθείτε ότι η τάση της μπαταρίας είναι σωστή και το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο· βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση.
  Κωδικός E-0-0-4
  1. νιχνεύθηκε βλάβη μπαταρίας ή συστήματος διαχείρισης μπαταρίας (BMS)
  1. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Κωδικός E-0-0-7
  1. Υπέρβαση ορίου αμπερωρίων μπαταρίας
  1. Πιθανές αιτίες: κακή κατάσταση υγείας της μπαταρίας, πλήρως εκφορτισμένη μπαταρία, λάθος σύνδεση της μπαταρίας ή/και υψηλά παρασιτικά φορτία μπαταρίας κατά τη φόρτιση. Πιθανές λύσεις: ντικαταστήστε τις μπαταρίες. ποσυνδέστε τα παρασιτικά φορτία. Το σφάλμα αυτό θα διαγραφεί μόλις πραγματοποιήσετε επαναφορά του φορτιστή με κύκλο συνεχούς ρεύματος.
  Κωδικός E-0-1-2
  1. Σφάλμα αντιστροφής πολικότητας
  1. Λανθασμένη σύνδεση της μπαταρίας στον φορτιστή. εβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις της μπαταρίας είναι ασφαλείς.
  Κωδικός E-0-2-3
  1. Σφάλμα υψηλής τάσης AC (>270 VAC)
  1. Συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος η οποία παρέχει σταθερό εναλλασσόμενο ρεύμα μεταξύ 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Κωδικός E-0-2-4
  1. στοχία αρχικοποίησης φορτιστή
  1. Δεν έγινε σωστή ενεργοποίηση του φορτιστή. ποσυνδέστε την είσοδο AC και τη σύνδεση της μπαταρίας για 30 δευτερόλεπτα πριν επιχειρήσετε ξανά.
  Κωδικός E-0-2-5
  1. Σφάλμα ταλάντωσης χαμηλής τάσης AC
  1. Η πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ασταθής. Μπορεί να οφείλεται στη χρήση γεννήτριας χαμηλότερης δυναμικότητας ή καλωδίων εισόδου εξαιρετικά χαμηλότερης δυναμικότητας από ό,τι απαιτείται. Συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος η οποία παρέχει σταθερό εναλλασσόμενο ρεύμα μεταξύ 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Κωδικός E-0-3-7
  1. στοχία επαναπρογραμματισμού
  1. στοχία αναβάθμισης λογισμικού ή αστοχία λειτουργίας σεναρίου. εβαιωθείτε ότι το νέο λογισμικό είναι σωστό.
  Κωδικός E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 ή E-0-6-0
  1. Σφάλμα επικοινωνίας με την μπαταρία
  1. εβαιωθείτε ότι η σύνδεση των καλωδίων σήματος με την μπαταρία είναι ασφαλής.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6, ή F-0-0-7
  1. Εσωτερική βλάβη φορτιστή
  1. ποσυνδέστε την παροχή AC και τη σύνδεση της μπαταρίας για 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον και επιχειρήστε ξανά. Σε περίπτωση νέας αστοχίας, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.