Indledning

Denne maskine er et kompakt værktøjsophæng, der er beregnet til brug ved forskellige aktiviteter med jord- og materialeflytning til landskabspleje og bygningsarbejde. Den er designet til at betjene et bredt udvalg af redskaber, som hver især udfører en specialiseret funktion. Denne maskine kan bruges ved temperaturer fra -18 til 38 °C. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g311261

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Denne enhed overholder Afsnit 15 af FCC-reglerne. Drift skal finde sted med forbehold for følgende to forhold: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Toro, kan gøre brugerens autoritet til at betjene udstyret ugyldig.

Dette udstyr er herudover blevet testet under opladning og erklæret i overensstemmelse med de begrænsninger, der findes for en digital enhed i Klasse B, i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er udarbejdet for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer og bruger radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage interferens på radio- og tv-modtagelse. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen med en af følgende foranstaltninger:

 • Drej eller flyt modtagerantennen.

 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

 • Slut udstyret til en stikkontakt, der er på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

 • Spørg om hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- og tv-tekniker.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Netledningen på dette produkt indeholder bly, der ifølge staten Californien forårsager medfødte defekter eller andre forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Fare

Der kan være nedgravede el-/gasledninger i arbejdsområdet. Hvis der graves ind i dem, kan det medføre elektrisk stød eller eksplosion.

Steder med nedgravede ledninger, hvor der derfor ikke må graves, skal afmærkes på ejendommen eller arbejdsområdet. Kontakt din lokale afmærkningstjeneste eller dit energiselskab for at få ejendommen afmærket (eksempelvis kan den landsdækkende afmærkningstjeneste i USA kontaktes på telefon 811, og i Australien på telefon 1100).

Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Den nominelle driftskapacitet må ikke overskrides, da maskinen kan blive ustabil, hvilket kan medføre mistet herredømme.

 • Bær ikke et læs med armene hævet. Bær altid læs tæt ved jorden.

 • Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger eller ujævnt terræn.

 • Når du kører maskinen op og ned ad bakker, skal den tunge ende vende op ad bakke med læsset tæt på jorden. Vægtfordelingen varierer afhængigt af monterede redskaber. En tom skovl gør maskinens bagende til den tunge ende, og en fuld skovl gør maskinens forende til den tunge ende. De fleste andre redskaber gør maskinens forende til den tunge ende.

 • Steder med nedgravede ledninger og andre genstande, hvor der derfor ikke må graves, skal afmærkes på ejendommen eller arbejdsområdet.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter maskinen.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Maskinen må aldrig betjenes af børn eller utrænet personale.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige komponenter og redskaber.

 • Betjen ikke maskinen, uden at værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet.

 • Stop maskinen, sluk maskinen, og tag nøglen ud, før maskinen efterses eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Opsætning

Kontrol af hydraulikvæskestanden

Før maskinen startes første gang, skal hydraulikvæskestanden kontrolleres. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

Opladning af batterierne

Oplad batterierne. Se Opladning af batterierne.

Produktoversigt

g281979

Kontrolpanel

g281978

Tændingskontakt

Tændingskontakten har to positioner: ON (til) og OFF (fra) (Figur 4).

Brug tændingskontakten til at starte eller slukke maskinen. Se Start af maskinen og Slukning af maskinen.

Traktionskontrolgreb

 • Flyt traktionskontrolgrebene frem for at køre fremad.

 • Flyt traktionskontrolgrebene bagud for at køre baglæns.

 • For at dreje skal du flytte grebet på den side, som du vil dreje, tilbage mod positionen NEUTRAL, mens du holder det andet greb indkoblet.

  Note: Jo længere traktionskontrolgrebene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

 • For at sænke farten eller stoppe skal du flytte traktionskontrolgrebene til positionen NEUTRAL.

Redskabsvippegreb

 • For at vippe redskabet fremad skal du skubbe redskabsvippegrebet langsomt fremad.

 • For at vippe redskabet bagud skal du trække redskabsvippegrebet langsomt bagud.

Læsserarmgreb

 • For at sænke læsserarmene skal du skubbe læsserarmgrebet langsomt fremad.

 • For at hæve læsserarmene skal du trække læsserarmgrebet langsomt bagud.

Hjælpehydraulikgreb

 • For at betjene et hydraulisk redskab i fremadgående retning skal du trække hjælpehydraulikgrebet langsomt ud og derefter trække det ned.

 • For at betjene et hydraulisk redskab i bagudgående retning skal du trække hjælpehydraulikgrebet langsomt ud og derefter skubbe det opad. Dette kaldes også positionen DETENT (låst), idet den ikke forudsætter operatørens tilstedeværelse.

Parkeringsbremsehåndtag

 • Aktiver parkeringsbremsen ved at dreje håndtaget ned (Figur 5).

 • Drej håndtaget op (Figur 5) for at deaktivere parkeringsbremsen.

g303557

Kontakt til økonomitilstand

Skub kontakten til positionen ON (til) for at aktivere økonomitilstand. Brug økonomitilstand til at reducere motorhastigheden og reducere batteriforbruget.

Kontakt til tomme-tilstand

Skub kontakten til positionen ON (til) for at aktivere tomme-tilstand. Brug tomme-tilstand til at reducere hastigheden på maskinen, når du monterer eller fjerner redskaber, foretager små justeringer med maskinen og drejer omkring hjørner.

Note: Tomme-tilstand tilsidesætter alle aktuelle indstillinger (f.eks. økonomitilstand, redskabstilstande). Maskinen vender tilbage til disse indstillinger, når tomme-tilstand er deaktiveret.

Infocenter-display

LCD-displayet i infocenteret viser oplysninger om maskinen som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 6). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g264015
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Brug den til at afslutte en menu, der i øjeblikket er i brug.

 • Midter-knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Figur 7 viser, hvad du kan se på infocenteret, når du kører maskinen. Velkomstskærmen vises i nogle sekunder, efter at du har drejet nøglen til positionen ON (til), hvorefter skærmbilledet Run (kør) vises.

g315353

Ikonbeskrivelser for infocenteret

GraphicMenuadgang
GraphicNæste
GraphicForrige
GraphicRul ned
GraphicIndtast
GraphicSkift redskabstilstand.
GraphicØge
GraphicMindske
GraphicAfslut menu
GraphicKontroller indtastning af pinkode
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicTimetæller
GraphicBatterispænding
GraphicBatteriopladning – hver massive bjælke repræsenterer opladningen i trin på 10 %.
GraphicØkonomitilstand er aktiveret.
GraphicTomme-tilstand er aktiveret.
GraphicKoldstart
GraphicSkovltilstand er aktiveret.
GraphicHammertilstand er aktiveret.

Infocenter-menuer

For at gå ind i infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen Graphic, når du er på hovedskærmen. Dette bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu

MenuelementBeskrivelse
Faults (Fejl)Menuen FAULTS indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede serviceforhandler for at få flere oplysninger om menuen FAULTS.
ServiceServicemenuen indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift og andre lignende tal.
Diagnostics (Diagnostik)Menuen Diagnostics viser status for hver af maskinens kontakter, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
IndstillingerMenuen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
About (Om)Menuen About (om) viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.

Fejl

MenuelementBeskrivelse
Current (Aktuel)Viser det samlede antal nøgle-i-timer (dvs. timer, som nøglen har været i positionenON (til)).
Last (Sidst)Angiver den sidste nøgle-i-time, som fejlen opstod i.
FirstAngiver den første nøgle-i-time, som fejlen opstod i.
OccurrencesAngiver antallet af fejlforekomster.

Service

MenuelementBeskrivelse
Hours (Timer)Viser det samlede antal timer, nøglen, motoren og økonomitilstanden har været aktiveret, og traktionskontrolgrebene har været aktiveret.
Counts (Antal)Viser antal gange, motoren er startet, og batteriets amperetimer.

Diagnostik

MenuelementBeskrivelse
BatteriAngiver batteriets input og output. Input omfatter den aktuelle batterispænding. Output omfatter batteristrømmen og opladningstilstanden i procent.
MotorkontrolAngiver motorkontrollens input og output. Input omfatter nøglekørsel, neutral, parkeringsbremse, hjælpehydraulik, tomme, økonomitilstand og hævning/sænkning. Brug disse til at kontrollere inputfeedback på maskinen. Output omfatter motorhastighed (i o/min.), fasestrøm, jævnstrøm, controllertemperatur og motortemperatur.

Indstillinger

MenuelementBeskrivelse
Language (Sprog)Styrer de sprog, der anvendes på infocenteret.
Backlight (Baggrundslys)Styrer LCD-displayets lysstyrke
Contrast (Kontrast)Styrer LCD-displayets kontrast.
Protected Menus (Beskyttede menuer)Giver dig adgang til beskyttede menuer ved hjælp af en adgangskode.

Om

MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer
Serial (Serienummer)Viser maskinens serienummer
S/W RevViser softwarerevisionen for hovedstyreenheden.
Motor Ctrl SW (Motorkontrolsoftware)Viser softwareversionen for motorkontrollen.
Battery SW (Batterisoftware)Viser softwarerevisionen for batteriet.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde89 cm
Længde152 cm
Højde125 cm
Vægt (uden redskab)938 kg
Nominel driftskapacitet – med operatør på 74,8 kg og standardskovl234 kg
Tipningskapacitet – med operatør på 74,8 kg og standardskovl590 kg
Akselafstand71 cm
Aflæssehøjde (med standardskovl)120 cm
Rækkevidde – hævet helt (med standardskovl)71 cm
Højde til hængselsstift (smal grab i standardposition)168 cm

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder eller kræve certificeret uddannelse for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedsmærkaterne.

 • Aktiver altid parkeringsbremsen, sluk maskinen, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser og slukker for maskinen.

 • Kontroller, at sikkerhedskontakterne og værnene er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Find klempunktsområderne, som er markeret på maskinen og redskaberne, og hold hænder og fødder væk fra disse områder.

 • Før maskinen betjenes med et redskab, skal det sikres, at det er korrekt monteret, og at det er et originalt Toro-redskab. Læs alle betjeningsvejledninger til redskaber.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og redskaber til korrekt og sikker udførelse af opgaven.

 • Sørg for at afmærke steder med nedgravede ledninger og andre genstande på ejendommen eller arbejdsområdet, og grav ikke i de afmærkede områder. Bemærk, hvor ikke-afmærkede genstande og strukturer befinder sig, f.eks. underjordiske lagertanke, brønde og septiske systemer.

 • Undersøg det område, hvor du skal bruge udstyret, for ujævne overflader eller skjulte farer.

 • Sørg for, at der ikke er omkringstående til stede i området, før du betjener maskinen. Stop maskinen, hvis personer bevæger sig ind på området.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i .

Justering af lårstøtte

For at justere lårstøtten (Figur 8) skal du løsne grebene og hæve eller sænke støttepuden til den ønskede højde. Du kan også foretage yderligere justering ved at løsne den møtrik, der fastgør puden til justeringspladen, og flytte pladen op eller ned efter behov. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger, når du er færdig.

g006054

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Den nominelle driftskapacitet må ikke overskrides, da maskinen kan blive ustabil, hvilket kan medføre mistet herredømme.

 • Bær ikke et læs med armene hævet. Hold altid lasten tæt ved jorden.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber og tilbehør. Redskaber kan påvirke maskinens stabilitet og betjeningsegenskaber.

 • Til maskiner med platform:

  • Sænk læsserarmene, inden du træder af platformen.

  • Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte foden ned på jorden. Hvis du mister kontrollen over maskinen, skal du træde af platformen og væk fra maskinen.

  • Anbring ikke fødderne under platformen.

  • Kør ikke maskinen, medmindre du står med begge fødder på platformen og holder fast i referencestængerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Kig bagud og ned, inden du bakker, for at sikre, at der er fri bane.

 • Betjen aldrig betjeningsgrebene i ryk, men med rolige bevægelser.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder handsker, beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Medtag aldrig passagerer, og hold kæledyr og omkringstående væk fra maskinen.

 • Betjen kun maskinen under gode lysforhold, og hold afstand til huller og andre steder, der udgør skjulte farer.

 • Sørg for, at alle drev er udkoblet, før du starter maskinen. Start kun maskinen fra førersædet.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Hold øje med trafikken.

 • Stop redskabet, når du ikke arbejder.

 • Stop maskinen, sluk maskinen, tag nøglen ud, og efterse maskinen, hvis du rammer en genstand. Foretag nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Efterlad aldrig en maskine tændt, når den er uden opsyn.

 • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Sænk læsserarmene, og frakobl hjælpehydraulikken.

  • Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

 • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Betjen kun maskinen i områder, hvor der er tilstrækkeligt frirum til, at du kan manøvrere den sikkert. Vær opmærksom på forhindringer i nærheden af dig. Hvis der ikke holdes passende afstand til træer, mure og andre barrierer, kan der opstå risiko for personskade, når maskinen bakker under arbejdet, hvis du ikke er opmærksom på omgivelserne.

 • Kontroller, om der er frit i højden (dvs. om der er ledninger, grene, lofter og døråbninger), før du kører under genstande, og sørg for ikke at komme i berøring med dem.

 • Læs ikke for meget på redskabet, og hold altid læsset plant, når læsserarmene hæves. Genstande i redskabet kan falde ud og forårsage personskade.

Sikkerhed på skråninger

 • Når du kører maskinen op og ned ad bakker, skal den tunge ende vende op ad bakke. Vægtfordelingen varierer afhængigt af monterede redskaber. En tom skovl gør maskinens bagende til den tunge ende, og en fuld skovl gør maskinens forende til den tunge ende. De fleste andre redskaber gør maskinens forende til den tunge ende.

 • Hvis læsserarmene hæves på en skråning, vil maskinens stabilitet blive påvirket. Hold læsserarmene i sænket position, når du arbejder på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger eller ujævnt terræn.

 • Fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Disse procedurer bør inkludere en besigtigelse af stedet for at fastslå, hvilke skråninger der er sikre at betjene maskinen på. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Jordforholdene kan påvirke maskinens stabilitet.

 • Undgå at starte eller stoppe på en skråning. Hvis maskinen mister trækkraft, skal du fortsætte langsomt, lige ned ad bakken.

 • Undgå at dreje på skråninger. Hvis du er nødt til at dreje, skal du dreje langsomt og vende maskinens tunge ende op ad bakke.

 • Udfør alle bevægelser på skråninger langsomt og gradvist. Foretag ikke pludselige ændringer af hastighed eller retning.

 • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

 • Hold udkig efter huller, hjulspor eller bump, da ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.

 • Vær forsigtig, når du arbejder på våde overflader. Reduceret traktion kan forårsage udskridning.

 • Vurder området for at sikre, at jorden er stabil nok til at understøtte maskinen.

 • Vær forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af følgende:

  • Bratte afsatser

  • Grøfter

  • Volde

  • Vandområder

  Maskinen kan pludselig vælte, hvis en larvefod kører over kanten, eller kanten giver efter. Hold en sikker afstand mellem maskinen og eventuelle faremomenter.

 • Fjern eller monter ikke redskaber på en skråning.

 • Parker ikke maskinen på en bakke eller skråning.

Sikkerhed ved el-/gasledninger

 • Hvis du rammer en el-/gasledning, skal du gøre følgende:

  • Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  • Fjern alle personer fra arbejdsområdet.

  • Kontakt straks de relevante nød- og forsyningsmyndigheder for at sikre området.

  • Hvis du beskadiger et fiberoptikkabel, må du ikke kigge ind i det blotlagte lys.

 • Du må ikke forlade operatørplatformen, hvis maskinen er opladet med elektricitet. Du vil være i sikkerhed, så længe du ikke forlader platformen.

  • Hvis du berører nogen dele af maskinen, kan elektriciteten gå igennem dig.

  • Lad ikke andre berøre eller nærme sig maskinen, når den er opladet.

  • Gå altid ud fra, at maskinen er opladet, hvis du rammer en el- eller en kommunikationsledning. Undlad at forsøge at forlade maskinen.

 • Lækkende gas er både brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage alvorlig personskade eller medføre dødsfald. Det er forbudt at ryge i nærheden af maskinen.

Start af maskinen

 1. Stå på platformen.

 2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at alle 4 greb er i positionen NEUTRAL.

 3. Sæt nøglen i tændingskontakten, og drej den til positionen ON (til).

Note: Maskinen kan have svært ved at starte i meget kolde omgivelser. Når du starter en kold maskine, skal den holdes over -18 °C.

Note: Når maskintemperaturen er under -1 °C, vises koldstartsymbolet (Figur 9) på InfoCenter, og motoren øger hastigheden i 2 minutter. Mens det sker, må du ikke flytte traktionsgrebene, mens parkeringsbremsen er aktiveret. Ellers slukker motoren, og de 2 minutter starter forfra. Koldstartsymbolet forsvinder, når motoren når op på fuld hastighed.

g304012

Kørsel med maskinen

Brug traktionskontrolgrebene til at flytte maskinen. Jo længere du fører traktionskontrolgrebene den ene eller den anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning. Slip traktionskontrolgrebene for at standse maskinen.

Strømbesparelsestilstand

Når maskinen kører i tomgang, går den over i strømbesparende tilstand efter et stykke tid.

Strømbesparelse 1

Når motoren har kørt i tomgang 5 til 7 sekunder, sænkes motorhastigheden. For at genoptage normal driftshastighed skal du flytte et traktionshåndtag, redskabsvippegreb eller læsserarmgreb.

Strømbesparelse 2

Efter 30 sekunders tomgang slukkes motoren. For at genoptage driften skal du hurtigt flytte et traktionshåndtag to gange.

Strømbesparelse 3

Efter 5 minutters tomgang slukkes maskinen. For at genoptage driften skal du dreje nøglen til positionen OFF (fra), aktivere parkeringsbremsen og dreje nøglen til positionen ON (til).

Slukning af maskinen

 1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sørg for, at hjælpehydraulikgrebet er i positionen NEUTRAL.

 3. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

Forsigtig

Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

Brug af redskaber

Montering af et redskab

Important: Brug kun Toro-godkendte redskaber. Redskaber kan påvirke maskinens stabilitet og betjeningsegenskaber. Maskinens garanti kan bortfalde, hvis du bruger maskinen med redskaber, som ikke er godkendt til maskinen.

Important: Før redskabet påsættes, skal du sørge for, at monteringspladerne er fri for snavs eller skidt af enhver art, og at tapperne kan dreje frit. Smør tapperne med fedt, hvis de ikke kan dreje frit.

 1. Anbring redskabet på en plan flade med tilstrækkelig plads til maskinen bagved.

 2. Start maskinen.

 3. Vip redskabsmonteringspladen frem.

 4. Anbring monteringspladen inde i den øverste kant af redskabsmodtagepladen.

  g003710
 5. Hæv læsserarmene, samtidig med at du vipper monteringspladen bagud.

  Important: Hæv redskabet tilstrækkeligt til at være fri af jorden, og vip monteringspladen helt tilbage.

 6. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

 7. Indkobl lynmonteringstapperne, og sørg for, at de sidder korrekt på plads i monteringspladen.

  Important: Hvis pindene ikke roterer til indkoblingspositionen og griber fat, er monteringspladen ikke rettet nøjagtigt ind efter hullerne i redskabsmodtagepladen. Kontroller modtagepladen, og rengør den om nødvendigt.

  Advarsel

  Hvis lynkoblingstapperne ikke sidder helt fast i redskabsmonteringspladen, kan redskabet falde af maskinen og mase dig eller de omkringstående.

  Sørg for, at lynkoblingstapperne sidder helt fast inde i redskabsmonteringspladen.

  g003711

Tilslutning af hydraulikslangerne

Advarsel

Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader. Væske, der er blevet sprøjtet ind i huden, skal fjernes kirurgisk inden for få timer af en læge, der kender til denne type skade, da det ellers kan medføre koldbrand.

 • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

 • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

 • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager, brug aldrig hænderne.

Forsigtig

Hydrauliske koblinger, hydraulikslanger/-ventiler og hydraulikvæske kan være varme. Hvis du rører ved varme dele, kan det forårsage forbrændinger.

 • Bær handsker, når du betjener de hydrauliske koblinger.

 • Lad maskinen køle af, før du rører ved de hydrauliske dele.

 • Rør ikke ved spildt hydraulikvæske.

Hvis redskabet kræver hydraulik for at virke, skal hydraulikslangerne tilsluttes som følger:

 1. Drej og fasthold nøglen i positionen HJæLPEHYDRAULISK AFLASTNING, og pres hjælpehydraulikkens kontrolkontakt frem og tilbage for at lette presset på de hydrauliske koblinger.

 2. Drej nøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

 3. Fjern beskyttelsesdækslerne fra de hydrauliske tilslutninger på maskinen.

 4. Sørg for, at de hydrauliske tilslutninger er renset for alle fremmedlegemer.

 5. Skub redskabets hanstik ind i hunstikket på maskinen.

  Note: Når du tilslutter redskabets hanstik først, fjerner du evt. tryk, som måtte være ophobet i redskabet.

 6. Skub redskabets hunstik ind i hanstikket på maskinen.

 7. Kontroller, at tilslutningen er forsvarlig, ved at trække i slangerne.

Afmontering af et redskab

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Sænk redskabet ned på jorden.

 3. Hvis redskabet benytter hydraulik, skal du dreje og fastholde nøglen i positionen HJæLPEHYDRAULISK AFLASTNING. Pres derefter hjælpehydraulikkens kontrolkontakt frem og tilbage for at lette presset på de hydrauliske koblinger.

 4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

 5. Udkobl lynkoblingstapperne ved at dreje dem udad.

 6. Hvis redskabet betjenes ved hjælp af hydraulik, skal du skyde kraverne tilbage på de hydrauliske koblinger og frakoble dem.

  Important: Sæt redskabets slanger sammen for at undgå, at der kommer fremmedlegemer i hydrauliksystemet under opbevaring.

 7. Monter beskyttelsesdækslerne på de hydrauliske koblinger på maskinen.

 8. Start maskinen, vip monteringspladen fremad, og bak maskinen væk fra redskabet.

Brug af infocenteret

Ændring af redskabstilstand

 1. Tryk på den midterste knap på skærmen Run (kør) for at få adgang til skærmen til redskabsskift.

 2. Tryk på den midterste eller højre knap for at skifte mellem hammer- og skovltilstand.

  Note: Tænd for økonomitilstand, når du bruger hammertilstand. Hammertilstand Graphic nedsætter motorhastigheden (i o/min.), når den anvendes i økonomitilstand, for at reducere energiforbruget under brug af redskaber. Skovltilstand Graphic opretholder motorhastigheden.

 3. Tryk på venstre knap for at vende tilbage til skærmen Run (kør).

g304809

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede pinkode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har skiftet pinkode og glemt den, skal du kontakte din autoriserede serviceforhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen SETTINGS (indstillinger), og tryk på den højre knap (Figur 13).

  g264775
 2. Brug den midterste knap i menuen SETTINGS (indstillinger) til at rulle ned til menuen PROTECTED (beskyttet), og tryk på den højre knap (Figur 14A).

  g264249
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 14B og Figur 14C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 14D).

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Du kan se og ændre indstillingerne i PROTECTED MENU (beskyttet menu). Åbn PROTECTED MENU (beskyttet menu), og rul ned til funktionen PROTECT SETTINGS (beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings (beskyt indstillinger) indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i PROTECTED MENU (beskyttet menu) uden at indtaste pinkoden. Når Protect Settings (beskyt indstillinger) indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes pinkode for at ændre indstillingen i PROTECTED MENU (beskyttet menu).

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Aktiver parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed), sænk læsserarmene, sluk maskinen, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, rengøring, opbevaring eller eftersyn.

 • Rengør snavs fra redskaberne og drevene for at forhindre brand.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt.

 • Berør ikke dele, der kan være varme efter brug. Lad dem køle af, før du begynder at vedligeholde, justere eller servicere maskinen.

 • Vær forsigtig, når du læsser eller aflæsser maskinen på/fra en anhænger eller lastbil.

Batteri- og opladersikkerhed

Generelt

 • Forkert brug eller vedligeholdelse af batteriopladeren kan medføre personskade. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at mindske denne risiko.

 • Brug kun den medfølgende oplader til batteriopladning.

 • Kontroller, hvilken spænding der er tilgængelig i dit land, inden du bruger opladeren.

 • Ved tilslutning til en strømforsyning uden for USA skal der om nødvendigt anvendes et overgangsstik med den korrekte konfiguration til stikkontakten.

 • Sørg for, at opladeren ikke bliver våd. Beskyt den mod regn og sne.

 • Der kan opstå risiko for brand, elektrisk stød eller personskade, hvis der anvendes et tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af Toro.

 • For at reducere risikoen for en batterieksplosion skal du følge disse anvisninger samt anvisningerne til alt udstyr, som du planlægger at bruge i nærheden af opladeren.

 • Undlad at åbne batterierne.

 • Hvis et batteri lækker, skal du undgå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med væsken ved et uheld, skal du skylle med vand og søge lægehjælp. Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

 • Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på serviceeftersyn eller udskiftning af et batteri.

Uddannelse

 • Opladeren må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Læs, forstå og følg alle anvisninger på opladeren og i betjeningsvejledningen, før opladeren tages i brug. Sørg for at sætte dig ind i korrekt brug af opladeren.

Forberedelser

 • Hold omkringstående og børn på afstand under opladning.

 • Bær passende beklædning under opladning, herunder øjenbeskyttelse, lange bukser og kraftige, skridsikre sko.

 • Sluk maskinen, og vent 5 sekunder, indtil maskinen er helt slukket, inden den oplades. Der kan i modsat fald dannes gnister.

 • Sørg for, at der er god ventilation på området under opladningen.

 • Læs og følg alle forholdsregler for opladning.

 • Opladeren er kun til brug på 120 V- og 240 V-vekselstrømskredsløb og er udstyret med et jordforbundet stik til drift ved 120 V vekselstrøm. Kontakt din autoriserede serviceforhandler for at få det korrekte strømkabel til brug i 240 V-kredsløb.

Betjening

 • Undlad at bruge ledningen forkert. Løft ikke opladeren i ledningen, og træk ikke i strømforsyningsledningen for at frakoble opladeren fra stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter.

 • Tilslut opladeren direkte til en jordforbundet (3-grenet) stikkontakt. Anvend ikke opladeren i en stikkontakt, der ikke er jordforbundet – heller ikke med en adapter.

 • Foretag ikke ændringer af den medfølgende strømledning eller stik.

 • Undgå at tabe metalværktøj i nærheden af eller på et batteri, da det kan generere gnister eller kortslutte en elektrisk del, hvilket kan medføre en eksplosion.

 • Tag metalartikler som ringe, armbånd, halskæder og ure af, når du arbejder med et litium-ion-batteri. Et litium-ion-batteri kan producere tilstrækkeligt strøm til at forårsage alvorlig forbrænding.

 • Betjen aldrig opladeren uden god sigtbarhed eller lys.

 • Brug en korrekt forlængerledning.

 • Hvis strømforsyningsledningen beskadiges, mens den er tilsluttet, skal ledningen frakobles vægkontakten, og du skal kontakte en autoriseret serviceforhandler med henblik på udskiftning.

 • Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, når den ikke anvendes, inden den flyttes til en anden placering, eller inden der foretages eftersyn af den.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Opbevar opladeren indendørs på et tørt og sikkert sted, der er utilgængeligt for uautoriserede brugere.

 • Opladeren må ikke skilles ad. Tag opladeren til en autoriseret serviceforhandler, når eftersyn eller reparation er påkrævet.

 • Træk strømledningen ud af stikkontakten inden vedligeholdelse eller rengøring for at reducere risikoen for elektrisk stød.

 • Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når det er nødvendigt.

 • Betjen ikke opladeren, hvis en ledning eller et stik er beskadiget. Udskift en beskadiget ledning eller stik øjeblikkeligt.

 • Hvis opladeren har fået et stød, er blevet tabt eller på anden måde beskadiget, må den ikke bruges. Tag den med til en autoriseret serviceforhandler.

Flytning af en defekt maskine

Important: Bugser eller træk ikke maskinen uden først at åbne trækventilerne, da du ellers vil beskadige hydrauliksystemet.

 1. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

 2. Tag proppen ud, der dækker hver trækventil (Figur 15).

  g304099
 3. Løsn kontramøtrikken på hver trækventil.

  g304100
 4. Drej alle ventiler mod uret 1 omgang med en sekskantet nøgle for at åbne dem.

 5. Træk maskinen efter behov.

  Important: Kør ikke med en hastighed på over 4,8 km/t, når du bugserer.

 6. Når du har repareret maskinen, skal du lukke trækventilerne og spænde kontramøtrikkerne.

  Important: Undgå at overspænde trækventilerne.

 7. Udskift propperne.

Bugsering af maskinen

Brug en robust anhænger eller lastbil til at bugsere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og den nødvendige mærkning i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

Advarsel

Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

Valg af anhænger

Advarsel

Når en maskine læsses eller aflæsses på en anhænger eller lastbil, øges risikoen for kæntreulykker, der kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 17).

 • Brug kun ramper i fuld bredde.

 • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

g229507

Læsning af maskinen

Advarsel

Når en maskine læsses eller aflæsses på en anhænger eller lastbil, øges risikoen for kæntreulykker, der kan forårsage alvorlig personskade eller død.

 • Vær ekstra forsigtig, når maskinen betjenes på en rampe.

 • Læs og aflæs maskinen med den tunge del op ad rampen.

 • Undgå pludselig acceleration eller deceleration, når maskinen køres op på en rampe, eftersom dette kan forårsage tab af herredømme eller øge risikoen for at vælte.

 1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til bugseringskøretøjet og tilslutte sikkerhedskæderne.

 2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

 3. Sænk rampen/-erne.

 4. Sænk læsserarmene.

 5. Læs maskinen på anhængeren med den tunge ende op ad rampen, mens lasten holdes lavt (som vist).

  • Hvis maskinen har et fuldt vægtbærende redskab (f.eks. en skovl) eller et ikke-vægtbærende redskab (f.eks. en rendegraver), skal maskinen køres fremad op ad rampen.

  • Hvis maskinen har et tomt vægtbærende redskab eller intet redskab, skal maskinen bakkes op ad rampen.

  g237904
 6. Sænk læsserarmene helt ned.

 7. Aktiver parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed), sluk maskinen, og tag nøglen ud.

 8. Brug bindepunktsøjerne af metal på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb. Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

  g304319

Aflæsning af maskinen

 1. Sænk rampen/-erne.

 2. Aflæs maskinen fra anhængeren med den tunge ende op ad rampen, mens lasten holdes lavt.

  • Hvis maskinen har et fuldt vægtbærende redskab (f.eks. en skovl) eller et ikke-vægtbærende redskab (f.eks. en rendegraver), skal maskinen bakkes ned ad rampen.

  • Hvis maskinen har et tomt vægtbærende redskab eller intet redskab, skal du køre den fremad ned ad rampen.

  g237905

Løft af maskinen

Løft maskinen ved hjælp af løftepunkterne (Figur 19).

g305397

Vedligeholdelse af batterierne

Advarsel

Batterierne indeholder høj spænding, der kan give forbrændinger eller elektrisk stød.

 • Forsøg aldrig at åbne batterierne.

 • Udvis ekstrem forsigtighed, når du håndterer et batteri, hvis kasse er revnet.

 • Brug kun den oplader, der er beregnet til batterierne.

Litium-ion-batterierne kan opretholde en tilstrækkelig opladning til at udføre det arbejde, de er beregnet til, under deres levetid. Som tiden går, vil det samlede stykke arbejde, som batterierne kan udføre på en enkelt opladning, gradvist mindskes.

Note: Dine resultater kan variere afhængigt af den afstand, som maskinen skal transporteres, de ujævnheder, du kører hen over, og andre faktorer som beskrevet i dette afsnit.

Følg disse retningslinjer for at opnå maksimal levetid og brug af dine batterier:

 • Åbn ikke batteriet. Der er ingen indvendige dele, som brugeren selv kan reparere. Hvis du åbner pakken, bortfalder garantien. Batterierne beskyttes af sikkerhedsanordninger.

 • Opbevar/parker maskinen i en ren, tør garage eller opbevaringsområde væk fra direkte sollys og varmekilder. Opbevar ikke maskinen på et sted, hvor temperaturen falder til under -30 °C eller stiger til over 60 °C. Temperaturer uden for dette område vil beskadige batterierne. Høje temperaturer under opbevaring, særligt ved et højt batteriniveau, reducerer batteriernes levetid.

 • Ved opbevaring af maskinen i over 10 dage skal det sikres, at maskinen står et køligt sted væk fra sollys, og at den er mindst 50 % opladet.

 • Hvis maskinen anvendes, mens det er varmt, eller i sollys, kan batteriet overophede. Hvis dette sker, vil en advarsel om høj temperatur vises på infocenteret. I denne tilstand bliver maskinen langsommere.

  Kør øjeblikkeligt maskinen til et køligt sted væk fra sollys, sluk maskinen, og lad batterierne nedkøle helt, før driften genoptages.

 • Hvis din maskine er udstyret med lygtesættet, skal du slukke lyset, når de ikke er i brug.

Transport af batterierne

Det amerikanske transportministerium og internationale transportmyndigheder kræver, at litium-ion-batterier transporteres i særlig emballage og udelukkende transporteres af godkendte fragtmænd. I USA må du transportere et batteri, når det er monteret på maskinen som batteridrevet udstyr med bestemte lovgivningsmæssige krav. Kontakt det amerikanske transportministerium eller den relevante myndighed i dit hjemland for at få detaljerede oplysninger om bestemmelser vedrørende transport af batterierne eller maskinen med monterede batterier.

Kontakt din autoriserede serviceforhandler for at få information om måder at sende eller bortskaffe batterierne på.

Brug af batteriopladeren

Se Figur 22 for at få en oversigt over batteriopladerens displays og ledninger.

g251620g251632

Tilslutning til en strømkilde

For at reducere risikoen for elektrisk stød har denne oplader et trebenet jordforbundet stik (type B). Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, er andre typer af jordforbundne stik tilgængelige. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

Foretag ikke ændringer af opladeren eller strømforsyningsledningen på nogen måde.

Fare

Kontakt med vand, mens maskinen oplades, kan medføre elektrisk stød, hvilket kan forårsage personskade eller død.

Håndter ikke stikket eller opladeren med våde hænder, eller mens du står i vand.

Important: Kontroller strømforsyningsledningen regelmæssigt for huller eller revner i isoleringen. Benyt ikke en beskadiget ledning. Før ikke ledningen gennem overfladevand eller vådt græs.

 1. Sæt opladerens stik på strømforsyningsledningen i den tilsvarende indgangsstikkontakt på opladeren.

  Advarsel

  En beskadiget opladerledning kan medføre elektrisk stød eller brand.

  Efterse strømforsyningsledningen grundigt, inden opladeren anvendes. Hvis ledningen er beskadiget, må opladeren ikke betjenes, inden du får fat i en ny ledning.

 2. Sæt vægstikenden af strømforsyningsledningen i en jordforbundet elektrisk stikkontakt.

Opladning af batterierne

Important: Oplad kun batterierne i temperaturer, der ligger inden for det anbefalede område. Se følgende tabel for det anbefalede område:

Anbefalet temperaturområde til opladning

Område for opladning0 °C til 45 °C
Område for lavtemperatursopladning (reduceret strømtilførsel)-5 °C til 0 °C
Område for højtemperatursopladning (reduceret strømtilførsel)45 °C til 60 °C

Hvis temperaturen er under-5 °C, oplades batterierne ikke. Hvis temperaturen stiger til over -5 °C, skal du frakoble opladeren og sætte den i igen for at oplade batterierne.

 1. Parker maskinen på det sted, der er beregnet til opladning.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

 4. Sørg for, at stikkene er fri for støv og snavs.

 5. Tilslut opladerstrømledningen til en strømkilde. Se Tilslutning til en strømkilde.

 6. Skub opladerdækslet op, og drej det væk (Figur 23).

  g304908
 7. Sæt opladerudgangsstikket i opladerstikket på maskinen.

  g306958
 8. Iagttag opladeren for at sikre, at batterierne oplades.

  Note: Kontrollampen for batteriopladning skal blinke, og kontrollampen for opladningsudgangen skal lyse.Maskinamperetallet, der vises på infocenteret, stiger, mens batterierne oplades. Hvis amperetallet forbliver på 0, oplades batterierne ikke.

 9. Frakobl opladeren, når maskinen når et tilstrækkeligt batteriniveau. Se Fuldførelse af opladningsprocessen.

 10. Drej opladerdækslet på plads, og skub det ned over den nederste bolt (Figur 23).

Overvågning af opladningsprocessen og fejlfinding

Note: LCD-statusdisplayet viser meddelelser under opladningen. De fleste er rutinemæssige meddelelser.

Hvis der er en fejl, blinker fejlkontrollampen gult eller lyser konstant rødt. Der vises en fejlmeddelelse i infocenteret på et ciffer ad gangen, startende med bogstavet E eller F (f.eks. E-0-1-1).

Se , hvis du vil rette en fejl. Hvis ingen af disse løsninger løser problemet, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Fuldførelse af opladningsprocessen

Når opladningen er udført, lyser kontrollampen for batteriopladning (Figur 22) konstant grønt, og maskinens infocenter viser 10 massive bjælker. Frakobl opladerstikket fra maskinstikket.

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

Forsigtig

Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte maskinen og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Tag nøglen ud af kontakten, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

 • Parker maskinen på en plan overflade, frakobl hjælpehydraulikken, sænk redskabet, aktiver parkeringsbremsen, sluk maskinen, og tag nøglen ud. Vent på, at al bevægelse standser, og lad motoren køle af inden justering, rengøring, opbevaring eller reparation.

 • Lad ikke personer, som ikke er uddannet til det, udføre service på maskinen.

 • Brug om nødvendigt donkrafte til at understøtte komponenterne.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi. Se Aflastning af hydraulisk tryk.

 • Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Se Frakobling af strømforsyningen.

 • Hold hænder og fødder væk fra de bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens maskinen kører.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

 • Sikkerhedsenhederne må ikke udsættes for manipulation.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber. Redskaber kan påvirke maskinens stabilitet og betjeningsegenskaber. Garantien kan bortfalde, hvis du bruger maskinen med redskaber, der ikke er godkendt.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør.

 • Hvis vedligeholdelse eller reparation kræver, at læsserarmene er i hævet position, skal armene fastgøres forsvarligt i hævet position med hydraulikcylinderlåsen/-ene.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør maskinen.(Smør straks efter hver vask.)
 • Efterse den statiske rem, og udskift den, hvis den er slidt eller mangler.
 • Kontroller slidbanerne.
 • Afprøv parkeringsbremsen.
 • Rens maskinen for snavs.
 • Kontroller for løse fastgørelsesanordninger.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller hydraulikrørene for lækager, løse fittings, knækkede rør, løse monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejret og kemisk forringelse.(Foretag de nødvendige udbedringer før drift.)
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Årlig
 • Udskift hydraulikvæsken.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Reparer beskadiget maling.
 • Tiltag forud for vedligeholdelse

  Brug af cylinderlåsene

  Advarsel

  Læsserarmene kan sænke sig fra hævet position og knuse personer, som evt. måtte befinde sig under dem.

  Monter cylinderlåsen/-ene, før du udfører vedligeholdelse, som kræver hævede læsserarme.

  Montering af cylinderlåsene

  1. Fjern redskabet.

  2. Hæv læsserarmene til fuldt hævet position.

  3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  4. Anbring en cylinderlås over hver løftecylinderstang (Figur 25).

   g005162
  5. Fastgør hver cylinderlås med en gaffelbolt og split (Figur 25).

  6. Sænk langsomt læsserarmene, indtil cylinderlåsene er i kontakt med cylinderenhederne og stangenderne.

  Fjernelse og opbevaring af cylinderlåsene

  Important: Fjern cylinderlåsene fra stængerne, og fastgør dem helt i opbevaringspositionen, inden du betjener maskinen.

  1. Start maskinen.

  2. Hæv læsserarmene til fuldt hævet position.

  3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  4. Fjern gaffelbolten og splitten, som fastgør hver cylinderlås.

  5. Fjern cylinderlåsene.

  6. Sænk læsserarmene.

  7. Monter cylinderlåsene over hydraulikslangerne, og fastgør dem med gaffelboltene og splitterne (Figur 26).

   g319295

  Adgang til indvendige komponenter

  Advarsel

  Åbning eller fjernelse af dæksler, motorhjelme og skærme, mens maskinen kører, kan medføre risiko for at komme i kontakt med bevægelige dele, så du kommer alvorligt til skade.

  Før du åbner dæksler, motorhjelme og skærme, skal du slukke maskinen, tage nøglen ud af tændingskontakten og lade maskinen køle af.

  Advarsel

  Den roterende ventilator kan forårsage personskader.

  • Betjen ikke maskinen, uden at afskærmningerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator.

  • Sluk for maskinen, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Afmontering af motorhjelmen

  Note: Hvis du har brug for at få adgang til strømstikkene eller sikringen, men ikke kan hæve læsserarmene forsvarligt for at afmontere motorhjelmen, skal du se Afmontering af frontdækslet for at få adgang.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

   Note: Hvis du ikke kan hæve læsserarmene ved hjælp af maskinkraft, skal du trække læsserarmen bagud og bruge hejseudstyr til at løfte læsserarmene.

  3. Sluk for maskinen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  4. Løsn de 4 møtrikker, der fastgør motorhjelmen.

   g304438
  5. Løft motorhjelmen, og tag ventilatoren ud af stikkontakten.

  6. Træk motorhjelmen af maskinen.

  Afmontering af frontdækslet

  Important: Fjern frontdækslet for at få adgang til strømstikkene og sikringen, hvis du ikke er i stand til at hæve læsserarmene forsvarligt for at fjerne motorhjelmen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk maskinen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  3. Afmonter de 4 bolte, der fastgør frontdækslet, afmonter dækslet, og tag ventilatoren ud af stikkontakten.

   g356986

  Frakobling af strømforsyningen

  Før du servicerer maskinen, skal du frakoble maskinen fra strømforsyningen ved at skille strømstikkene ad (Figur 29).

  Forsigtig

  Hvis du ikke afbryder strømmen fra maskinen, kan nogen utilsigtet starte maskinen, så der forårsages alvorlig personskade.

  Adskil altid stikkene, før du arbejder på maskinen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

  3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  4. Afmonter motorhjelmen. Se Afmontering af motorhjelmen.

  5. Skil de 2 strømstik ad (Figur 29).

  6. Foretag nødvendige reparationer.

  7. Tilslut stikkene til hinanden igen, før maskinen tages i brug.

  g304040

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør maskinen.(Smør straks efter hver vask.)
 • Fedttype: Universalfedt

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

  4. Monter en fedtpistol på hver nippel (Figur 30 og Figur 31).

   g304444
   g004209
  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne (ca. 3 pumpeslag).

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl strømstikkene, før du reparerer maskinen.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Frakobling eller tilslutning af strøm til maskinen

  Strømstikkene leder strøm fra batterierne til maskinen. Afbryd strømmen ved at adskille stikkene. Tilslut strømmen ved at tilslutte stikkene til hinanden. Se Frakobling af strømforsyningen.

  Udskiftning af den statiske rem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse den statiske rem, og udskift den, hvis den er slidt eller mangler.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Under platformen skal den statiske rem udskiftes som vist i Figur 32.

   g315429

  Eftersyn af batterierne

  Note: Maskinen er udstyret med 7 litium-ion-batterier.

  Åbn ikke batterierne. Hvis et batteri skal efterses, skal du henvende dig til din autoriserede serviceforhandler for hjælp.

  Bortskaf eller genanvend lithium-ion-batterier i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

  Vedligeholdelse af batteriopladeren

  Important: Alle reparationer af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret serviceforhandler.

  Operatøren kan udføre meget lidt vedligeholdelse ud over at beskytte opladeren mod beskadigelse og vejrforhold.

  Vedligeholdelse af batteriopladerens ledninger

  • Rengør ledningerne med en let fugtig klud efter hver brug.

  • Rul ledningerne sammen, når de ikke anvendes.

  • Undersøg regelmæssigt ledningerne for beskadigelse, og udskift dem med Toro-godkendte reservedele efter behov.

  Rengøring af batteriopladerens kasse

  Rengør kassen med en let fugtig klud efter hver brug.

  Serviceeftersyn af sikringen

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

  3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  4. Afmonter motorhjelmen. Se Afmontering af motorhjelmen.

  5. Frakobl strømforsyningen til maskinen. Se Frakobling af strømforsyningen.

  6. Find sikringen, og udskift den (Figur 33).

   g304512
  7. Tilspænd møtrikkerne med et moment på 12 til 18 Nm.

  8. Tilslut strømstikkene.

  9. Monter fordækslet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af slidbanerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller slidbanerne.
 • Kontroller slidbanerne for slid. Udskift dækkene, når slidbanerne er slidte og lave.

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 68 Nm.

  Vedligeholdelse af bremser

  Afprøvning af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Afprøv parkeringsbremsen.
  1. Aktiver parkeringsbremsen. Se Parkeringsbremsehåndtag.

  2. Start maskinen.

  3. Prøv at køre maskinen langsomt frem eller tilbage.

   Note: Maskinen kan bevæge sig lidt, inden parkeringsbremsen låses på plads.

  4. Hvis maskinen bevæger sig, uden at parkeringsbremsen låses på plads, skal du kontakte din autoriserede serviceforhandler for at få service.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Aflastning af hydraulisk tryk

  For at tage det hydrauliske tryk af, mens maskinen er tændt, skal hjælpehydraulikken frakobles, og læsserarmene sænkes helt.

  For at tage trykket af, mens maskinen er slukket, skal hjælpehydraulikgrebet flyttes mellem frem- og bak-positionerne for at tage hjælpehydrauliktrykket af, redskabsvippegrebet flyttes frem og tilbage, og læsserarmsgrebet flyttes frem for at sænke læsserarmene (Figur 34).

  g281214

  Hydraulikvæskespecifikationer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller hydraulikrørene for lækager, løse fittings, knækkede rør, løse monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejret og kemisk forringelse.(Foretag de nødvendige udbedringer før drift.)
 • Hydrauliktankens kapacitet: 56 l

  Anbefalet hydraulisk væske: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: En maskine, der er påfyldt med den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder samtlige af de følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 hos din autoriserede serviceforhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden, før maskinen startes første gang og efter hver 25 driftstimer.

  Se Hydraulikvæskespecifikationer.

  Important: Brug altid den korrekte hydraulikvæske. Uspecificerede væsker vil beskadige det hydrauliske system.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, fjern eventuelle redskaber, aktiver parkeringsbremsen, hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

  2. Sluk maskine, tag nøglen ud, og lad maskinen køle af.

  3. Afmonter motorhjelmen/frontdækslet.

  4. Rengør området rundt om hydrauliktankens påfyldningsstuds (Figur 35).

  5. Fjern påfyldningsstudsens dæksel, og kontroller væskestanden med målepinden (Figur 35).

   Væskestanden skal være mellem mærkerne på målepinden.

   g005158
  6. Hvis standen er lav, skal du påfylde tilstrækkelig væske til at hæve den til det korrekte niveau.

  7. Sæt påfyldningsstudsens dæksel på.

  8. Monter motorhjelmen/frontdækslet.

  9. Fjern cylinderlåsene, og læg dem til side. Sænk læsserarmene.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Important: Der må ikke monteres et oliefilter til biler, da dette kan medføre alvorlig beskadigelse af hydrauliksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, fjern eventuelle redskaber, aktiver parkeringsbremsen, hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Afmonter motorhjelmen.

  4. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  5. Fjern det gamle filter (Figur 36), og aftør filteradapterens overflade.

   g003721
  6. Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på gummipakningen på det nye filter (Figur 36).

  7. Monter det nye hydraulikfilter på filteradapteren (Figur 36). Stram det med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere ½ omgang.

  8. Tør eventuel spildt væske op.

  9. Start maskinen, og lad den køre i ca. 2 minutter for at lukke luft ud af systemet.

  10. Sluk maskinen, og kontroller, om der er lækager.

  11. Kontroller væskestanden i hydrauliktanken. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden. Tilsæt væske for at hæve niveauet til mærket på målepinden. Fyld ikke for meget på tanken.

  12. Monter motorhjelmen.

  13. Fjern cylinderlåsene, og læg dem til side. Sænk læsserarmene.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift hydraulikvæsken.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, fjern eventuelle redskaber, aktiver parkeringsbremsen, hæv læsserarmene, og monter cylinderlåsene.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Afmonter motorhjelmen.

  4. Anbring en stor dræningsbakke under maskinen, der rummer mindst 61 l.

  5. Tag aftapningsproppen af bunden af hydrauliktanken, og lad væsken helt løbe ud (Figur 37).

   g305431
  6. Monter aftapningsproppen.

  7. Fyld hydrauliktanken med hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer.

   Note: Bortskaf brugt væske på et godkendt genbrugsanlæg.

  8. Monter motorhjelmen.

  9. Fjern cylinderlåsene, og læg dem til side. Sænk læsserarmene.

  Rengøring

  Fjernelse af snavs

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rens maskinen for snavs.
 • Advarsel

  Forkert brug af trykluft til rengøring af maskinen kan medføre alvorlig personskade.

  • Bær passende personlige værnemidler, f.eks. øjenbeskyttelse, høreværn og en støvmaske.

  • Sigt ikke på nogen del af kroppen eller mod andre med trykluft.

  • Se producentens anvisninger for luftkompressoren for at få oplysninger om drift og sikkerhed.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Rengør maskinen for snavs.

   Important: Blæs snavset ud i stedet for at skylle det ud. Hvis du bruger vand, skal det holdes væk fra elektriske dele og hydraulikventiler. Rengør elektriske stik med trykluft. Brug ikke kontaktrens.

  4. Fjern cylinderlåsene, og læg dem til side. Sænk læsserarmene.

  Vask af maskinen

  Gør følgende ved højtryksrensning af maskinen:

  • Bær personlige værnemidler, der er passende i forhold til højtryksrenseren.

  • Hold alle afskærmninger på plads på maskinen.

  • Undgå sprøjtning ved elektroniske komponenter.

  • Undgå sprøjtning langs kanterne af mærkater.

  • Sprøjt kun på maskinens ydre. Sprøjt ikke direkte ind i maskinens åbninger.

  • Sprøjt kun på snavsede dele af maskinen.

  • Brug en sprøjtedyse på 40 grader eller større. Dyser på 40 grader er normalt hvide.

  • Hold spidsen af højtryksrenseren mindst 61 cm væk fra overfladen, der skal renses.

  • Brug kun højtryksrensere med tryk på under 137,9 bar og gennemløb på under 7,6 l pr. minut.

  • Udskift beskadigede eller afskallede mærkater.

  • Smør alle smørepunkter efter rens. Se Smøring af maskinen.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk maskinen, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af, inden den stilles til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild.

  Opbevaring af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk læsserarmene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.

  3. Fjern snavs fra alle udvendige dele af maskinen.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, hydraulikpumper og motorer.

  4. Smør maskinen. Se Smøring af maskinen.

  5. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne. Se Kontrol af hjullåsemøtrikkerne.

  6. Kontroller hydraulikvæskestanden. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  7. Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift slidte, beskadigede eller manglende dele.

  8. Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader med den maling, der kan købes hos din autoriserede serviceforhandler.

  9. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den på et sted, du ikke glemmer.

  10. Ved længerevarende opbevaring skal du følge kravene til batteriopbevaring. Se Opbevaring af batterierKrav.

  11. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Opbevaring af batterierKrav

  Note: Du behøver ikke at fjerne batterierne fra maskinen før opbevaring.

  For temperaturkrav til opbevaring henvises til følgende tabel:

  Temperaturkrav til opbevaring

  OpbevaringsforholdTemperaturkrav
  Normale opbevaringsforhold-20 °C til 45 °C
  Ekstrem varme – 1 måned eller mindre45 °C til 60 °C
  Ekstrem kulde – 3 måneder eller mindre-30 °C til -20 °C

  Important: Temperaturer uden for dette område vil beskadige batterierne.Den temperatur, som batterierne opbevares i, påvirker deres brugslevetid. Længerevarende opbevaring ved ekstreme temperaturer reducerer batteriernes brugslevetid. Opbevar maskinen under de normale opbevaringsforhold, der er angivet i tabellen ovenfor.

  • Før du stiller maskinen til opbevaring, skal du oplade eller aflade batterierne mellem 40 % og 60 % (50,7 V til 52,1 V).

   Note: En 50 % opladning er optimal for at sikre maksimal batterilevetid. Når batterierne oplades 100 % før opbevaring, forkortes batterilevetiden.Hvis du forventer, at maskinen skal opbevares i længere tid, skal batterierne oplades til ca. 60 %.

  • Kontroller batterispændingen for hver 6 måneders opbevaring, og sørg for, at den ligger mellem 40 % og 60 %. Hvis opladningen er under 40 %, skal batterierne oplades til mellem 40 % og 60 %.

  • Når batterierne er opladet, skal du afbryde strømmen til batteriopladeren.

  • Hvis du lader opladeren sidde på maskinen, slukkes den, når batterierne er fuldt opladet, og den tændes ikke igen, medmindre opladeren frakobles og tilsluttes igen.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen kører ikke.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret.
  2. Hydraulikvæskestanden er lav.
  3. Det hydrauliske system er beskadiget.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  2. Fyld hydraulikvæske på beholderen.
  3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Mens maskinen ikke er i drift, sænkes læsserarmene sænkes mere end 7,6 cm i timen (mindre end 7,6 cm i timen er normalt for maskinen).
  1. Ventilspolen lækker.
  1. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Mens maskinen ikke er i drift, sænkes læsserarmene 5 cm hurtigt, hvorefter de stopper.
  1. Cylinderforseglingerne lækker.
  1. Udskift forseglingerne.
  Maskinen oplader ikke.
  1. Temperaturen er over 60 °C eller under -5 °C.
  1. Oplad maskinen i omgivelser med en temperatur på mellem -5 °C og 60 °C.
  Maskinen starter ikke med det samme, efter at den er blevet slukket.
  1. Maskinen blev ikke slukket helt.
  1. Lad maskinen lukke helt ned, inden du starter den igen.
  Maskinen genoptager ikke driften efter tomgang.
  1. Maskinen er i strømbesparelsestilstand.
  1. Flyt hurtigt et traktionshåndtag to gange, eller sluk for maskinen, og start den igen.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kode E-0-0-1 eller E-0-4-7
  1. Høj batterispænding
  1. Sørg for, at batterispændingen er korrekt, og at kabelforbindelserne er sikre. Sørg for, at batteriet er i god stand.
  Kode E-0-0-4
  1. BMS eller batterifejl registreret
  1. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Kode E-0-0-7
  1. Batteriets amperetimegrænse overskredet
  1. Mulige årsager omfatter dårlig batteristand, komplet afladet batteri, dårligt tilsluttet batteri og/eller høje sekundære belastninger på batteriet under opladning. Mulige løsninger: Udskift batterierne. Afbryd sekundære belastninger. Denne fejl vil blive ryddet, når opladeren nulstilles ved at frakoble og derefter tilkoble jævnstrømmen.
  Kode E-0-1-2
  1. Fejl i omvendt polaritet
  1. Batteriet er forbundet til opladeren forkert. Sørg for, at batteriforbindelserne er sikre.
  Kode E-0-2-3
  1. Fejl i høj vekselstrømsspænding (>270 V vekselstrøm)
  1. Tilslut opladeren til en vekselstrømskilde, der giver stabil vekselstrøm mellem 85-270 V/45-65 Hz.
  Kode E-0-2-4
  1. Opladeren blev ikke initialiseret
  1. Opladeren kunne ikke tændes korrekt. Afbryd vekselstrømsforsyningen og batteriforbindelsen i 30 sekunder, før du prøver igen.
  Kode E-0-2-5
  1. Fejl ved lav vekselspændingssvingning
  1. Vekselstrømskilden er ustabil. Kan være forårsaget af underdimensioneret generator eller alvorligt underdimensionerede forsyningskabler. Tilslut opladeren til en vekselstrømskilde, der giver stabil vekselstrøm mellem 85-270 V/45-65 Hz.
  Kode E-0-3-7
  1. Omprogrammering mislykkedes
  1. Fejl i softwareopgradering eller scriptoperation. Sørg for, at den nye software er korrekt.
  Kode E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 eller E-0-6-0
  1. Kommunikationsfejl med batteri
  1. Sørg for, at forbindelsen mellem signalledningerne og batteriet er sikker.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 eller F-0-0-7
  1. Intern opladerfejl
  1. Afbryd vekselstrømsforbindelsen og batteriforbindelsen i mindst 30 sekunder, og prøv igen. Hvis det mislykkes igen, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.