Въведение

Тази машина е компактен многофункционален товарач, предназначен за употреба в различни дейности по преместване на пръст и материали за ландшафтни и строителни работи. Предназначена е да работи с широка гама от приставки, всяка от които изпълнява специализирана функция. Използвайте тази машина при температури от -18 до 38 °C. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиенти на Тoro, като не забравите да предоставите модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g311261

Това ръководство посочва възможните опасности и съдържа съобщения във връзка с безопасността, които се идентифицират със символа (Фигура 2), указващ опасност, която може да предизвика сериозно нараняване или смърт, ако не спазвате препоръчаните предпазни мерки.

g000502

В този наръчник се използват 2 думи за подчертаване на важна информация. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Настоящото устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC (Федералната комисия по комуникациите). Работата с машината е предмет на следните условия: (1) настоящото устройство не може да причинява вредни смущения и (2) настоящото устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано действие. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от Toro, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Освен това, докато е в режим на зареждане, настоящото оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Настоящото оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, не се гарантира, че няма да възникнат смущения в определена инсталация. Ако настоящото оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Пренасочване или преместване на приемната антена.

 • Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемната част.

 • Включване на оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е включена приемната част.

 • Консултиране с търговеца или опитен радиотехник/телевизионен техник за помощ.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Захранващият кабел на този продукт съдържа олово - химикал, признат от щата Калифорния като причинител на вродени пороци и други вреди при възпроизводството. Измивайте ръцете си след работа.

Клемите и изводите на акумулаторите и свързаните с тях принадлежности съдържат олово и оловни съединения - химикали, признати от щата Калифорния като причинители на рак и вреди при възпроизводството. Измивайте ръцете си след работа.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Обща безопасност

Опасност

Възможно е да има подземни комунални линии в работния участък. Ако бъдат засегнати при изкопните работи, това може да причини удар или експлозия.

Маркирайте обекта или работния участък за подземни кабели или тръби и не копайте в маркираните участъци. Свържете се с местната служба по маркиране или фирма за комунални услуги, за да бъде маркиран обектът (например в САЩ се обадете на 811 или в Австралия се обадете на 1100 за националната служба по маркиране).

Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване или смърт. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

 • Не превишавайте номиналния оперативен капацитет, тъй като машината може да стане нестабилна, което да доведе до загуба на управление.

 • Не носете товар с вдигнати подемни рамена; винаги пренасяйте товари близо до земята.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Върху всеки склон или неравен терен работата с машината изисква особено внимание.

 • Работете с машината нагоре и надолу по склонове, като тежката част на машината е от горната страна, а товарът е близо до земята.Разпределението на теглото се променя според приставката. Празна кофа прави по-тежка задната част на машината, а пълна кофа прави по-тежка предната част на машината. Повечето други приставки правят по-тежка предната част на машината.

 • Изискайте обектът или работният участък за подземни комунални линии или други обекти да бъдат маркирани. Вие следва да не копаете в маркираните участъци.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора, преди да стартирате машината.

 • Бъдете внимателни, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Никога не допускайте с машината да работят деца или персонал без необходимото обучение.

 • Пазете ръцете си и краката си далеч от движещи се компоненти и приставки.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък.

 • Спрете машината, изгасете я и извадете контактния ключ преди обслужване или отпушване на машината.

Неправилна употреба или поддръжка на машината може да доведе до нараняване. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Настройка

Проверка на нивото на хидравличната течност

Преди стартиране на машината за пръв път проверете нивото на хидравличната течност; вижте Проверка на нивото на хидравличната течност.

Зареждане на акумулатори

Заредете акумулаторите; вижте Зареждане на акумулатори.

Преглед на продукта

g281979

Табло за управление

g281978

Ключ на стартера

Ключът на стартера има 2 позиции: вкл. и изкл (Фигура 4).

Използвайте ключ на стартера за стартиране и изключване на машината; вижте Стартиране на машината и Изгасяне на машината.

Лостове за управление на движението

 • За движение напред преместете лостовете за управление на движението напред.

 • За движение назад преместете лостовете за управление на движението назад.

 • За да завиете, преместете лоста, разположен от страната, към която искате да завиете, към положение Неутрално, като същевременно държите другите лостове зацепени.

  Note: Колкото по-далеч придвижите лостовете за управление на движението в която и да е посока, толкова по-бързо ще се движи машината в тази посока.

 • За забавяне или спиране издърпайте лостове за управление на движението назад към положение Неутрално.

Лост за накланяне на приставката

 • За да наклоните приставката напред, бавно натиснете лоста за управление на приставката напред.

 • За да наклоните приставката назад, бавно издърпайте лоста за управление на приставката назад.

Лост за рамената на товарача

 • За да спуснете рамената на товарача, бавно натиснете лоста за рамената на товарача напред.

 • За да вдигнете рамената на товарача, бавно издърпайте лоста за рамената на товарача назад.

Лоста на спомагателната хидравлична система

 • За работа с хидравлична приставка в посока напред бавно издърпайте лоста на спомагателната хидравлична система навън и след това го издърпайте надолу.

 • За работа с хидравлична приставка в посока назад бавно издърпайте лоста на спомагателната хидравлична система навън и след това го натиснете нагоре. Това се нарича още позиция на задържане, тъй като не изисква присъствие на оператор.

Лост на ръчната (паркинг) спирачка

 • За задействане на ръчната спирачка завъртете лоста надолу (Фигура 5).

 • За освобождаване на ръчната спирачка завъртете лоста нагоре (Фигура 5).

g303557

Ключ за еко режим

Натиснете ключа в позиция вкл. за активиране на еко режим. Използвайте еко режима за намаляване на скоростта на двигателя и намаляване на изразходването на акумулатора.

Ключ за постъпков режим

Натиснете ключа в позиция вкл. за активиране на постъпков режим. Използвайте постъпков режим за забавяне на скоростта на машината при инсталиране или премахване на приставки, за извършване на малки регулировки по машината и за завиване на завои.

Note: Постъпковият режим заменя всички текущи настройки (напр. еко режим, режими на приставки). Машината ще се върне към тези настройки при изключване на постъпковия режим.

Дисплей на информационния център

LCD дисплеят на информационния център показва информация за машината, като например работно състояние, различни диагностики и друга информация за машината (Фигура 6). В информационния център има първоначален екран и главен информационен екран. Можете да превключите между първоначалния екран и главния информационен екран по всяко време, като натиснете който и да е бутон на информационния екран и след това изберете подходящата стрелка за посока.

g264015
 • Ляв бутон, бутон за достъп до менюто/назад – натиснете този бутон за достъп до менютата на информационния център. Можете да го използвате за изход от всяко меню, което в момента използвате.

 • Среден бутон – използвайте този бутон за прелистване на менютата надолу.

 • Десен бутон – използвайте този бутон за отваряне на меню, където дясната стрелка указва допълнително съдържание.

Note: Предназначението на всеки бутон може да се промени в зависимост от това какво се изисква към момента. Всеки бутон има етикет с икона, показваща текущата функция.

Фигура 7 показва какво можете да видите в информационния център, когато машината работи. Началният екран се показва за няколко секунди, след като завъртите ключа на позиция вкл., след това се показва работния екран.

g315353

Описания на иконите на информационния център

GraphicДостъп до менюто
GraphicСледващ
GraphicПредишна
GraphicПрелистване надолу
GraphicВъвеждане
GraphicПроменете режима на приставка.
GraphicУвеличаване
GraphicНамаляване
GraphicИзход от менюто
GraphicПроверете въведения PIN код
GraphicРъчна спирачката е задействана.
GraphicБрояч на работните часове
GraphicНапрежение на акумулатора
GraphicЗаряд на акумулатора – всяка запълнена черта представлява заряда в 10% стъпки.
GraphicЕко режим е вкл.
GraphicПостъпков режим е вкл.
GraphicСтудено стартиране
GraphicРежим на кофа е вкл.
GraphicРежим на чук е вкл.

Менюта на информационния център

За достъп до системата на менютата на информационния център натиснете бутона за достъп до менюто Graphic, докато сте в главния екран. Това ще Ви отведе към главното меню. Вижте следващите таблици с обобщение на опциите, достъпни от менютата:

Main Menu (Главно меню)

Елемент на менютоОписание
Faults (Неизправности)Менюто НЕИЗПРАВНОСТИ съдържа списък на последните неизправности на машината. Вижте ръководството за обслужване или се обърнете към упълномощен за сервизно обслужване дилър за повече информация относно менюто НЕИЗПРАВНОСТИ.
Service (Обслужване)Менюто Обслужване съдържа информация за машината като часове на употреба и други подобни данни.
Diagnostics (Диагностика)Менюто Диагностика показва състоянието на всеки ключ, датчик или контролен извод на машината. Можете да го използвате за отстраняване на определени проблеми, тъй като бързо ще разберете кои органи за управление на машината са включени и кои са изключени.
Settings (Настройки)Менюто Настройки позволява да персонализирате и промените конфигурационни променливи на дисплея на информационния център.
About (За)Менюто За посочва номера на модела, серийния номер и версията на софтуера на машината.

Faults (Неизправности)

Елемент на менютоОписание
Current (Текущо)Генерира списък на часовете с включен ключ (напр. часовете, през които ключът е бил в позиция вкл.).
Last (Последно)Указва последния час с включен ключ, в който е възникнала неизправност.
First (Първо)Указва първия час с включен ключ, в който е възникнала неизправност.
Occurrences (Повторения)Указва броя на възникналите неизправности.

Service (Обслужване)

Елемент на менютоОписание
Hours (Часове)Генерира списък на общия брой часове, през които ключът, двигателят и еко режимът са включени и органите за управление на движението са задействани.
Counts (Броеве)Генерира списък с броя пъти, когато двигателят е стартиран и ампер-часовете на акумулатора.

Diagnostics (Диагностика)

Елемент на менютоОписание
Battery (Батерия)Указва входовете и изходите за акумулатора. Входовете включват текущото напрежение на акумулатора; изходите включват ток на акумулатора и процентно състояние на заряда.
Motor control (Управление на двигателя)Указва входовете и изходите за управление на двигателя. Входовете включват управление на ключа, неутрална позиция, ръчна спирачка, спомагателна система, постъпков режим, еко режим и вдигане/спускане; използвайте ги за проверка на обратната връзка на входа на машината. Изходите включват обороти на двигателя (в об./мин), фазов ток, прав ток, температура на контролера и температура на двигателя.

Settings (Настройки)

Елемент на менютоОписание
Language (Език)Управлява езика, използван в информационния център.
Backlight (Фоново осветление)Управлява яркостта на LCD дисплея
Contrast (Контраст)Управлява контраста на LCD дисплея.
Protected Menus (Защитени менюта)Позволява достъп до защитените менюта чрез въвеждане на код.

About (За)

Елемент на менютоОписание
Model (Модел)Показва номера на модела на машината
Serial (Сериен номер)Показва серийния номер на машината
S/W Rev (Версия на софтуера)Показва версията на софтуера на главния контролер.
Motor Ctrl SW (Софтуер за управление на двигателя)Показва версията на софтуера на управлението на двигателя.
Battery SW (Софтуер на акумулатора)Показва версията на софтуера на акумулатора.

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

Ширина89 cm
Дължина152 cm
Височина125 cm
Тегло (без приставка)938 kg
Номинален оперативен капацитет – с тегло на оператора 74,8 kg и стандартна кофа234 kg
Капацитет за преобръщане – с тегло на оператора 74,8 kg и стандартна кофа590 kg
Междуосие71 cm
Височина на изсипване (със стандартна кофа)120 cm
Обсег – напълно вдигнато положение (със стандартна кофа)71 cm
Височина до щифта на пантите (тясна кофа в стандартна позиция)168 cm

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или дистрибутор на Toro или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За да осигурите оптимална ефективност и непрекъсната сертификация за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари Toro. Резервните части и аксесоари на други производители може да са опасни и такава употреба може да анулира гаранцията.

Действие

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта или да изискват сертифицирано обучение от оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните стикери за безопасност.

 • Винаги задействайте ръчната спирачка, изключвайте двигателя, изваждайте контактния ключ, изчаквайте всички движещи се части да спрат и дайте възможност на машината да изстине, преди да регулирате, обслужвате, почиствате или съхранявате машината.

 • Научете как бързо да спирате и изключвате машината.

 • Проверете дали защитните превключватели и щитове са прикрепени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Намерете зоните на притискане, маркирани на машината и приставките, дръжте ръцете и краката си далеч от тези зони.

 • Преди да работите с машината с приставка, се уверете, че приставката е правилно монтирана и че е оригинална приставка Toro. Прочетете всички ръководства на приставката.

 • Извършете оценка на терена, за да определите какви принадлежности и приставки са необходими за безопасно извършване на работата.

 • Изискайте обектът или работният участък за подземни комунални линии или други обекти да бъдат маркирани, а вие следва да не копаете в маркираните участъци; отбележете си местоположението на немаркираните обекти и конструкции като подземни резервоари за съхранение, кладенци и септични системи.

 • Огледайте зоната, в която ще използвате оборудването, за неравни повърхности или скрити опасности.

 • Уверете се, че в зоната няма странични наблюдатели, преди да пристъпите към работа с машината. Спрете машината, ако страничен наблюдател навлезе в зоната.

Ежедневно техническо обслужване

Преди ежедневното стартиране на машината изпълнявайте процедурите преди всяко използване/всеки ден, посочени в .

Регулиране на опората за бедрата

За да регулирате опората за бедрата (Фигура 8), разхлабете ръкохватка и повдигнете или спуснете подложката на опората до желаната височина. Можете да постигнете допълнително регулиране, като разхлабите гайката, която фиксира подложката към планката за регулиране и преместите планката нагоре или надолу според необходимостта. Затегнете всички крепежни елементи, когато приключите.

g006054

По време на работа

Мерки за безопасност по време на работа

Обща безопасност

 • Не превишавайте номиналния оперативен капацитет, тъй като машината може да стане нестабилна, което да доведе до загуба на управление.

 • Не пренасяйте товар с вдигнати подемни рамена. Винаги пренасяйте товари близо до земята.

 • Използвайте само одобрени от Toro приставки и аксесоари. Приставките могат да променят стабилността и работните характеристики на машината.

 • За машини с платформа:

  • Спуснете рамената на товарача, преди да слезете от платформата.

  • Не се опитвайте да стабилизирате машината, като поставите крак на земята. Ако изгубите управление над машината, слезте от платформата и се отдалечете от машината.

  • Не поставяйте крака под платформата.

  • Не премествайте машината, освен ако не стоите с двата крака на платформата и се държите с ръце за парапета.

 • Бъдете внимателни, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че пътят е чист.

 • Никога не задействайте рязко средствата за управление; използвайте плавно движение.

 • Собственикът/потребителят е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

 • Носете подходящо облекло, включително ръкавици, защитни очила, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

 • Не работете с машината, когато сте уморени, болни, под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Никога не превозвайте пътници и дръжте домашни любимци и странични наблюдатели далеч от машината.

 • Работете с машината само при добра осветеност, далеч от дупки или скрити опасности.

 • Уверете се, че всички задвижвания са в неутрална позиция, преди да стартирате машината. Стартирайте машината само седнали на мястото на оператора.

 • Проявете внимание, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

 • При завиване и прекосяване на пътища и тротоари, намалете скоростта и бъдете внимателни. Внимавайте за трафик.

 • Спирайте приставката, когато не работите.

 • Ако ударите предмет, спрете машината, изключете машината, извадете ключа и огледайте машината. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 • Никога не оставяйте работеща машина без наблюдение.

 • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

  • Паркирайте машината върху равна повърхност.

  • Спуснете рамената на товарача и освободете спомагателната хидравлична система.

  • Изгасете машината и извадете ключа.

 • Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 • Работете с машината само в зони, в които има достатъчно пространство за безопасно маневриране. Внимавайте за препятствия в близост до Вас. Неспазването на адекватно разстояние от дървета, стени и други бариери може да доведе до нараняване, когато машината се движи назад по време на операция, ако не внимавате за обкръжаващата среда.

 • Преди да управлявате машината под каквито и да е обекти, проверете внимателно дали има достатъчно разстояние отгоре (т.е. дали има електрически кабели, клони, тавани и портали) и внимавайте да не влизате в контакт с тях.

 • Не препълвайте приставката и винаги поддържайте изравнен товара, когато вдигате рамената на товарача. Елементите в приставката могат да паднат и да причинят нараняване.

Безопасност върху наклон

 • Работете с машината нагоре и надолу по склонове с тежката част на машината нагоре. Разпределението на теглото се променя според приставката. Празна кофа прави по-тежка задната част на машината, а пълна кофа прави по-тежка предната част на машината. Повечето други приставки правят по-тежка предната част на машината.

 • Повдигането на рамената на товарача върху склон влияе на стабилността на машината. Дръжте рамената на товарача в спуснато положение по склонове.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Върху всеки склон или неравен терен работата с машината изисква особено внимание.

 • Въведете собствени процедури и правила за работа по склонове. Тези процедури трябва да включват проучване на обекта, за да се определи кои склонове са подходящи за работа с машината. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

 • Забавете ход и увеличете вниманието си по склонове. Условията на терена могат да засегнат машината.

 • Избягвайте стартиране или спиране по склон. Ако машината изгуби сцепление, продължете бавно напред и надолу по склона.

 • Избягвайте да завивате по склонове. Ако се налага да завиете, завийте бавно и дръжте тежката част на машината насочен нагоре към склона.

 • По склоновете поддържайте бавни и равномерни движения. Избягвайте резки промени в скоростта или посоката.

 • Ако имате притеснения да работите по склон, откажете се.

 • Внимавайте за дупки, коловози или издатини, тъй като неравният терен може да преобърне машината. Високата трева може да крие препятствия.

 • Бъдете особено внимателни, когато работите върху влажни повърхности. Намаленото сцепление може да доведе до хлъзгане.

 • Преценете зоната, за да се уверите, че теренът е достатъчно стабилен да издържи машината.

 • Бъдете особено внимателни при работа с машината в близост до следните:

  • Свлачища

  • Канавки

  • Насипи

  • Водни басейни

  Машината може внезапно да се преобърне, ако верига премине през ръба или ръбът поддаде. Поддържайте безопасно разстояние между машината и потенциалната опасност.

 • Не отстранявайте или добавяйте приставки на склон.

 • Не паркирайте машината на хълм или склон.

Безопасност на комуналните линии

 • Ако попаднете на комунална линия, направете следното:

  • Изгасете машината и извадете ключа.

  • Задължете всички лица да напуснат работната зона.

  • Незабавно се свържете със съответните органи за спешни случаи и комунални услуги, за да обезопасите района.

  • Ако повредите оптичен кабел, не гледайте към светлината, която се излъчва.

 • Не напускайте платформата на оператора, ако машината е заредена с ток. Ще бъдете в безопасност, докато не напуснете платформата.

  • При докосването на произволна част от машината може да ви удари ток.

  • Не позволявайте на друго лице да докосва или доближава машината, когато е заредена с ток.

  • Винаги допускайте, че машината е заредена, ако попаднете електрическа или комуникационна линия. Не се опитвайте да напускате машината.

 • Изтичащият газ е както запалим, така и експлозивен и може да причини сериозни наранявания или смърт. Не пушете, когато работите с машината.

Стартиране на машината

 1. Застанете на платформата.

 2. Проверете дали ръчната спирачка е задействана и 4-те колела са в положение Неутрално.

 3. Вкарайте ключа за запалването в стартера и го завъртете до положение Включено.

Note: Машината може да изпита трудности при стартиране в тежки студени условия. Когато стартирате студена машина, поддържайте машината над –18 °C.

Note: Когато температурата на машината е под –1 °C, символът за студено стартиране (Фигура 9) ще се появи на информационния център, докато двигателят увеличи скоростта за 2 минути. През това време не местете органите за управление на движението, докато ръчната спирачка е задействана; в противен случай двигателят се изключва и 2-те минути се нулират. Символът за студено стартиране изчезва, когато двигателят достигне максимална скорост.

g304012

Управление на машината

Използвайте органите за управление на движението, за да придвижвате машината. Колкото по-далеч придвижите органите за управление на движението в която и да е посока, толкова по-бързо ще се движи машината в тази посока. Освободете органите за управление на движението, за да спрете машината.

Режим на енергоспестяване

Когато машината е в празен ход, ще влезе в режим на енергоспестяване след определено време.

Енергоспестяване 1

След като работи на празен ход между 5 и 7 секунди, скоростта на мотора ще намали. За да се върне нормалната скорост на действие, преместете лоста на управление, лоста за управление на приставката или лоста на рамената.

Енергоспестяване 2

След като работи на празен ход за 30 секунди, моторът ще се изключи. За да възобновите действието, бързо преместете лоста за управление двукратно.

Енергоспестяване 3

След като работи на празен ход за 5 секунди, машината ще се изключи. За да възобновите действието, завъртете ключа в позиция Изкл., задействайте ръчната спирачка и завъртете ключа в позиция Вкл.

Изгасяне на машината

 1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

 2. Уверете се, че лостът на спомагателната хидравлична система е в положение Неутрално.

 3. Завъртете ключа за запалването до положение изкл. и го извадете.

Предупреждение

Ако оставите машината без надзор, може да пострадат деца или странични лица при опит да задвижат или да използват машината.

Винаги изваждайте ключа и задействайте ръчната спирачка, когато оставяте машината без надзор.

Използване на приставки

Монтиране на приставка

Important: Използвайте само одобрени от Toro приставки. Приставките могат да променят стабилността и работните характеристики на машината. Гаранцията на машината може да се анулира, ако използвате машината с неодобрени приставки.

Important: Преди да монтирате приставката, се уверете, че по монтажните планки няма замърсявания или отломки и че щифтовете се въртят свободно. Ако щифтовете не се въртят свободно, смажете ги.

 1. Позиционирайте приставката на равна повърхност с достатъчно пространство зад нея, за да се побере машината.

 2. Стартирайте машината.

 3. Наклонете напред монтажната планка на приставката.

 4. Позиционирайте монтажната планка в горния ръб на приемната планка на приставката.

  g003710
 5. Повдигнете рамената на товарача, като същевременно наклоните монтажната планка.

  Important: Повдигнете приставката достатъчно, за да е над земята и наклонете монтажната планка докрай назад.

 6. Изгасете машината и извадете ключа.

 7. Задействайте щифтовете за бързо закачане, като се уверите, че са напълно легнали върху монтажната планка.

  Important: Ако щифтовете не се завъртят до позиция за зацепване, монтажната планка не е напълно подравнена с отворите в приемната планка на приставката. Проверете приемната планка и я почистете, ако е необходимо.

  Внимание

  Ако не поставите добре щифта за бързо закачане през монтажната планка на приставката, приставката може да се откачи от машината и да премаже Вас или странични наблюдатели.

  Уверете се, че щифтовете за бързо закачване са добре поставени в монтажната планка на приставката.

  g003711

Свързване на хидравлични маркучи

Внимание

Хидравлична течност, изпускана под високо налягане, може да проникне през кожата и да предизвика нараняване. Впръскана под кожата течност трябва да бъде хирургично отстранена в рамките на няколко часа от лекар, запознат с този вид нараняване, в противен случай може да възникне гангрена.

 • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

 • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

 • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон; никога не използвайте ръцете си.

Предупреждение

Хидравличните съединители, хидравличните линии/клапани и хидравличната течност може да са горещи. Ако влезете в контакт с горещи компоненти, може да се изгорите.

 • Носете ръкавици при работа с хидравлични съединители.

 • Оставете машината да се охлади, преди да докосвате хидравлични компоненти.

 • Не докосвайте разлята хидравлична течност.

Ако работата на приставката изисква хидравлична система, свържете хидравличните маркучи, както следва:

 1. Завъртете и задръжте ключа в позиция за Спомагателно хидравлично освобождаване и размърдайте превключвателя за управление на спомагателната хидравлика напред и назад, за да освободите налягането от хидравличните съединители.

 2. Завъртете ключа в положение Изкл. и го извадете.

 3. Свалете предпазните капаци от хидравличните конектори на машината.

 4. Уверете се, че всички чужди частици са почистени от хидравличните конектори.

 5. Избутайте мъжкия конектор на приставката в женския конектор на машината.

  Note: Когато свържете първо мъжкия конектор на приставката, освобождавате евентуалното натрупано налягане в приставката.

 6. Избутайте женския конектор на приставката върху мъжки конектор на машината.

 7. Уверете се, че конекторът е стабилно захванат, като дръпнете маркучите.

Отстраняване на приставката

 1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

 2. Спуснете приставката на земята.

 3. Ако приставката използва хидравлика, завъртете и задръжте ключа в позиция за Спомагателно хидравлично освобождаване и размърдайте превключвателя за управление на спомагателната хидравлика напред и назад, за да освободите налягането от хидравличните съединители.

 4. Изгасете машината и извадете ключа.

 5. Освободете щифтовете за бързо закачане, като ги завъртите навън.

 6. Ако приставката използва хидравлична система, плъзнете регулиращия пръстен назад върху хидравличния съединител и го разкачете.

  Important: Свържете маркучите на приставката заедно, за да предотвратите замърсяване на хидравличната система по време на съхранение.

 7. Монтирайте предпазните капаци на хидравличните съединители на машината.

 8. Стартирайте машината, наклонете монтажната планка напред и отдръпнете машината назад от приставката.

Използване на информационния център

Смяна на режима на приставка

 1. От работния екран натиснете средния бутон за достъп до екрана за смяна на приставката.

 2. Натиснете средния или десния бутон, за да превключите между режим за чук и режим за кофа.

  Note: Включете еко режим, когато използвате режим на чук. Режимът за чук Graphic, когато се използва с еко режим, забавя оборотите на двигателя (в об./мин), за да намали потреблението на енергия при използване на приставки. Режимът за кофа Graphic поддържа оборотите на двигателя.

 3. Натиснете левия бутон, за да се върнете към работния екран.

g304809

Достъп до защитените менюта

Note: Фабричният PIN код по подразбиране за машината е или 0000, или 1234.Ако смените PIN кода и го забравите, се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър за съдействие.

 1. От Главното меню използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до меню Настройки и натиснете десния бутон (Фигура 13).

  g264775
 2. В менюто Настройки използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до Защитено меню и натиснете десния бутон (Фигура 14А).

  g264249
 3. За да въведете PIN кода, натиснете централния бутон, докато се покаже правилната първа цифра, след това натиснете десния бутон, за да се придвижите към следващата цифра (Фигура 14B и Фигура 14C). Повторете тази стъпка, докато въведете последната цифра и натиснете още веднъж десния бутон.

 4. Натиснете средния бутон, за да въведете PIN кода (Фигура 14D).

  Note: Ако информационният център приеме PIN кода и защитеното меню се отключи, в горния десен ъгъл на екрана се показва думата PIN“.

Можете да видите и промените настройките в Защитеното меню. След като осъществите достъп до Защитеното меню, прелистете надолу до опцията Защитени настройки. Използвайте десния бутон, за да промените настройката. Задаването на изкл. за Защитаване на настройките Ви позволява да виждате и променяте настройките в Защитеното меню, без да въвеждате PIN кода. Задаването на вкл. за Защитаване на настройките скрива защитените опции и изисква да въведете PIN код, за да промените настройката в Защитеното меню.

След приключване на работа

Мерки за безопасност след работа

Обща безопасност

 • Задействайте ръчната спирачка (ако има), спуснете рамената на товарача, изключете двигателя, извадете контактния ключ, изчакайте всички движения да спрат и дайте възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, почиствате, съхранявате или обслужвате.

 • Почистете отломките от приставките и водачите, за да се избегне пожар.

 • Съхранявайте всички части в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства.

 • Не докосвайте частите, които може да се нагорещят от операцията. Оставете ги да се охладят, преди да извършите поддръжка, регулиране или обслужване на машината.

 • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремарке или камион.

Безопасност на акумулатора и зарядното устройство

Общи

 • Неправилната употреба или поддръжка на зарядното устройство за акумулатора може да доведе до наранявания. За намаляване на тази вероятност се съобразявайте с всички инструкции за безопасност.

 • Използвайте само доставеното зарядно устройство за зареждане на акумулатора.

 • Уверете се, че подаваното напрежение в мрежите във Вашата страна е правилно, преди да използвате зарядното устройство.

 • За свързване към захранване извън САЩ използвайте адаптер за свързващия куплунг с правилната конфигурация за извода за захранване, ако е необходимо.

 • Не мокрете зарядното устройство; дръжте го защитено от дъжд и сняг.

 • Използването на аксесоар, който не е одобрен или продаван от Toro, може да доведе до опасност от пожар, електрически удар или нараняване.

 • За намаляване на опасността от експлозия на акумулатора, следвайте тези инструкции и инструкциите за оборудването, което възнамерявате да използвате в близост до зарядното устройство.

 • Не отваряйте акумулаторите.

 • В случай на теч на акумулатора избягвайте контакт с течността. Ако случайно осъществите контакт с течността, промийте с вода и потърсете медицинска помощ. Течност, изхвърлена от акумулатора, може да причини дразнене или изгаряния.

 • Потърсете упълномощен за сервизно обслужване дилър за обслужване или смяна на акумулатор.

Обучение

 • Никога не допускайте работа или обслужване на зарядно устройство от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции на зарядното устройство и в ръководството, преди да работите със зарядното устройство. Запознайте се добре с правилната употреба на зарядното устройство.

Подготовка

 • Дръжте странични наблюдатели и деца далеч от мястото на зареждане.

 • Носете подходящо облекло при зареждане, включително защитни очила, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки.

 • Изключете машината и изчакайте 5 секунди, докато мощността на машината напълно спадне преди зареждане. В противен случай може да се причини искрене.

 • Уверете се, че зоната е добре проветрена по време на зареждане.

 • Прочетете и следвайте всички предпазни мерки за зареждане.

 • Зарядното устройство е за употреба само за контури за номинално напрежение 120 и 240 V AC и е оборудвано със заземителен куплунг за работа със 120 V AC. При експлоатация в контури с 240 V за правилния захранващ кабел се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Действие

 • Не повреждайте кабела при употреба. Не носете зарядното устройство за кабела или не дърпайте силно захранващия кабел, за да разкачите зарядното устройство от буксата. Пазете кабела от топлина, масло и остри ръбове.

 • Свържете зарядното устройство директно към заземителната букса (3-щифтови). Не използвайте зарядното устройство на незаземена розетка дори и с адаптер.

 • Не променяйте предоставения захранващ кабел или куплунга.

 • Внимавайте да не изпуснете метален инструмент в близост до или върху акумулатора; може да причини искра или късо съединение на електрическата част, което да доведе до експлозия.

 • Свалете металните елементи от себе си като пръстени, гривни, колиета и часовници, когато работите с литиево-йонен акумулатор. Литиево-йонен акумулатор може да произведе достатъчно ток, за да причини тежко изгаряне.

 • Никога не работете със зарядно устройство без добра видимост или светлина.

 • Използвайте подходящ удължителен кабел.

 • Ако захранващият кабел се повреди, докато е включен, разкачете кабела от стенната розетка и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър за замяна на кабела.

 • Разкачете зарядното устройство от електрическия извод, когато не се използва, преди да го преместите на друго местоположение или преди да го обслужвате.

Поддръжка и съхранение

 • Съхранявайте зарядното устройство на закрито, на сухо и защитено място, което е извън досега на неупълномощени потребители.

 • Не разглобявайте зарядното устройство. Занесете зарядното устройство при упълномощен за сервизно обслужване дилър, когато се изисква обслужване или ремонт.

 • Разкачете захранващия кабел от извода, преди да пристъпите към поддръжка или почистване, за да намалите риска от електрически удар.

 • Поддържайте или заменяйте етикетите за безопасност и инструкции, ако е необходимо.

 • Не работете със зарядното устройство с повреден кабел или куплунг. Сменете повредения кабел или куплунг незабавно.

 • Ако зарядното устройство е било ударено, изпуснато или по друг начин повредено, не го използвайте, занесете го на упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Местене на неработеща машина

Important: Не теглете или дърпайте машината без първо да сте отворили клапаните за теглене или ще повредите хидравличната система.

 1. Изгасете машината и извадете ключа.

 2. Свалете капачката, която покрива всеки клапан за теглене (Фигура 15).

  g304099
 3. Разхлабете контрагайката на всеки клапан за теглене.

  g304100
 4. Завъртете всеки клапан в посока, обратна на часовниковата стрелка с 1 оборот със шестостенния ключ, за да го отворите.

 5. Теглете машината според необходимостта.

  Important: Не превишавайте 4,8 km/h при теглене.

 6. След ремонтиране на машината затворете клапаните за теглене и затегнете контрагайките.

  Important: Не пренатягайте клапаните за теглене.

 7. Поставете обратно капачките.

Преместване на машината

Използвайте тежкотоварно ремарке или камион за преместване на машината. Използвайте пълноразмерна рампа. Уверете се, че ремаркето или камионът има всички необходими спирачки, осветление и маркировки, както се изискват по закон. Моля, внимателно прочетете всички инструкции за безопасност. Познаването на тази информация може да помогне на Вас и околните да избегнете наранявания. Вижте местните разпоредби за изискванията за ремарке и теглене.

Внимание

Управлението по улица или път без сигнализация, светлини, отражателни маркировки или емблема за бавно движещо се превозно средство е опасно и може да доведе до инциденти, причиняващи телесно нараняване.

Не управлявайте машината по обществени пътища или магистрали.

Избор на ремарке

Внимание

Товаренето или разтоварването на машина върху ремарке или камион увеличава възможността за преобръщане и може да причини сериозно нараняване или смърт (Фигура 17).

 • Използвайте пълноразмерни рампи.

 • Уверете се, че дължината на рампата е поне 4 пъти по-голяма от височината на ремаркето или от основата на камиона до земята. Това гарантира, че ъгълът на рампата не надвишава 15 градуса върху плоска повърхност.

g229507

Товарене на машината

Внимание

Товаренето или разтоварването на машина върху ремарке или камион увеличава възможността за преобръщане и може да причини сериозно нараняване или смърт.

 • Бъдете изключително внимателни, когато боравите с машина на рампа.

 • Товарете и разтоварвайте машината с тежката част в посока нагоре към рампата.

 • Избягвайте внезапно ускоряване или забавяне, докато управлявате машината по рампата, тъй като това може да доведе до загуба на контрол или ситуация на преобръщане.

 1. Ако използвате ремарке, свържете го с теглещата машина и свържете предпазните вериги.

 2. Ако е приложимо, свържете спирачките на ремаркето.

 3. Свалете рампата(ите).

 4. Спуснете рамената на товарача.

 5. Натоварете машината върху ремаркето с тежката част, насочена нагоре към рампата, като пренасяте товарите ниско, както е показано.

  • Ако машината има пълна приставка за пренасяне на товар (напр. кофа) или приставка, която не е за пренасяне на товар (напр. каналокопач), управлявайте машината на преден ход нагоре по рампата.

  • Ако машината има празна приставка за пренасяне на товар или няма приставка, управлявайте машината на заден ход нагоре по рампата.

  g237904
 6. Спуснете рамената на товарача докрай надолу.

 7. Задействайте ръчната спирачка (ако има), изключете машината и извадете ключа.

 8. Използвайте металните точки за връзване на машината за безопасно захващане на машината към ремаркето или камиона с ремъци, вериги, метално въже или такелаж. Вижте местните разпоредби за изискванията за връзване.

  g304319

Разтоварване на машината

 1. Свалете рампата(ите).

 2. Разтоварете машината от ремаркето с тежката част, насочена нагоре към рампата, като пренасяте товарите ниско.

  • Ако машината има пълна приставка за пренасяне на товар (напр. кофа) или приставка, която не е за пренасяне на товар (напр. каналокопач), управлявайте машината на заден ход надолу по рампата.

  • Ако машината има празна приставка за пренасяне на товар или няма приставка, управлявайте машината на преден ход надолу по рампата.

  g237905

Повдигане на машината

Повдигнете машината с помощта на подемните точки (Фигура 19).

g305397

Поддържане на акумулаторите

Внимание

Акумулаторите съдържат високо напрежение, което може да Ви изгори или да Ви причини електрически удар.

 • Не се опитвайте да отваряте акумулаторите.

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с акумулатор със спукан корпус.

 • Използвайте само зарядно устройство, проектирано за акумулаторите.

Литиево-йонните акумулатори съдържат достатъчен заряд, за да изпълнят работата, за която са проектирани, през експлоатационния си живот. С течение на времето общото количество работа, което акумулаторите могат да извършат с едно зареждане постепенно намалява.

Note: Резултатите Ви може да варират в зависимост от разстоянието, на което трябва да се транспортира машината, неравните участъци, през които трябва да се премине и други фактори, обсъдени в този раздел.

За да постигнете максимален експлоатационен живот и употреба на акумулаторите, следвайте тези насоки:

 • Не отваряйте акумулатора. В него няма подлежащи на обслужване от потребителя части. Ако отворите акумулатора, гаранцията става невалидна. Акумулаторите са защитени от устройства за предупреждение при намеса.

 • Съхранявайте/паркирайте машината в чист и сух гараж или зона за съхранение, далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина. Не я съхранявайте в местоположение, в което температурата пада под –30 °C или се повишава над 60 °C. Температурите извън този диапазон ще повредят акумулаторите. Високите температури по време на съхранение, особено при състояние на високо ниво на заряда, намаляват експлоатационния живот на акумулаторите.

 • Когато съхранявате машината за повече от 10 дни, уверете се, че машината е на хладно местоположение, извън слънчева светлина и заредена поне на 50%.

 • Ако работите с машината в горещи условия или на силна слънчева светлина, акумулаторът може да прегрее. Ако това се случи, на информационния център се показва предупреждение за висока температура. При такива условия машината се забавя.

  Незабавно придвижете машината до хладно място извън слънчева светлина, изключете машината и оставете акумулаторите да се охладят напълно преди възобновяване на работа.

 • Ако машината е оборудвана с комплект за осветление, изгасяйте светлините, когато не се използват.

Транспортиране на акумулатори

Департаментът по транспорта на САЩ и международните транспортни органи изискват литиево-йонни акумулатори да се транспортират със специална опаковка и да се транспортират само от сертифицирани за превозването им превозвачи. В САЩ е позволено да се транспортира акумулатор, когато е инсталиран на машина като захранвано с акумулатор оборудване с някои регулаторни изисквания. Свържете се с Департамента по транспорта на САЩ или съответния правителствен орган във Вашата страна за информация за разпоредбите за транспортиране на акумулатори или на оборудвани с акумулатори машини.

Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър относно начините за доставяне и изхвърляне на акумулатори.

Използване на зарядно устройство за акумулатор

Вижте Фигура 22 за преглед на дисплеите и кабелите на зарядното устройство за акумулатора.

g251620g251632

Свързване на захранващ кабел

За намаляване на опасността от електрически удар това зарядно устройство има заземен куплунг с 3 щифта (тип В). Ако куплунгът не пасва на стенната розетка, се предлагат и други заземени куплунги; свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Не сменяйте зарядното устройство или куплунга на захранващия кабел по никакъв начин.

Опасност

Контактът с вода по време на зареждане на машината може да причини електрически удар, който да доведе до нараняване или смърт.

Не работете с куплунга или зарядното с мокри ръце или докато стоите във вода.

Important: Проверявайте периодично захранващия кабел за скъсвания или пукнатини в изолацията. Не използвайте повреден кабел. Не прокарвайте кабела през застояла вода или мокра трева.

 1. Вкарайте куплунга за зареждане на захранващия кабел в съответното входно захранващо гнездо на зарядното устройство.

  Внимание

  Повреден зареждащ кабел може да причини електрически удар или пожар.

  Щателно инспектирайте захранващия кабел, преди да използвате зарядното устройство. Ако кабелът е повреден, не работете със зарядното устройство, докато не получите ново.

 2. Вкарайте края на стенния куплунг на захранващия кабел в заземен електрически контакт.

Зареждане на акумулатори

Important: Зареждайте акумулаторите само при температури, които са в препоръчителния диапазон; вижте следващата таблица за препоръчителния диапазон:

Препоръчителен температурен диапазон за зареждане

Диапазон за зареждане0 до 45 °C
Нискотемпературен диапазон за зареждане (редуциран ток)–5 до 0 °C
Високотемпературен диапазон за зареждане (редуциран ток)От 45 до 60 °C

Ако температурата е под –5 °C, акумулаторите няма да се зареждат. Ако температурата се повиши над –5 °C, извадете куплунга на зарядното устройство и го включете отново, за да заредите акумулаторите.

 1. Паркирайте машината в предвиденото за зареждане местоположение.

 2. Задействайте ръчната спирачка.

 3. Изгасете машината и извадете ключа.

 4. Уверете се, че по конекторите няма прах или отломки.

 5. Свържете зареждащия кабел към източник на захранване; вижте Свързване на захранващ кабел.

 6. Плъзнете капака на зарядното устройство нагоре и го завъртете навън (Фигура 23).

  g304908
 7. Включете конектора на извода на зарядното устройство в зареждащия конектор на машината.

  g306958
 8. Следете зарядното устройство, за да се уверите, че акумулаторите се зареждат.

  Note: Светлинният индикатор за зареждане на акумулатора трябва да мига и светлинният индикатор на зареждащия извод трябва да свети.Силата на тока в машината, показан на информационния център, се увеличава, докато акумулаторите се зареждат. Ако амперажът остане на 0, акумулаторите не се зареждат.

 9. Разкачете зарядното устройство, когато зарядът в машината достигне достатъчно ниво; вижте Приключване на процеса на зареждане.

 10. Завъртете капака на зарядното устройство обратно на мястото му и го плъзнете надолу върху долния болт (Фигура 23).

Наблюдение на процеса на зареждане и отстраняване на неизправности

Note: LCD дисплеят за състоянието показва съобщения в хода на зареждане. Повечето от тях са рутинни.

Ако има неизправност, светлинният индикатор за грешка ще мига с кехлибарена светлина или ще свети постоянно с червена светлина. На информационния център се показва съобщение за грешка, цифрите се изписва една по една, като започват с буквата E или F (напр. E-0-1-1).

За коригиране на грешка вижте . Ако никое от решенията там не отстранява грешката, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Приключване на процеса на зареждане

Когато зареждането приключи, светлинният индикатор за зареждане на акумулатора (Фигура 22) светва с постоянна зелена светлина и информационният център на машината показва 10 пълни чертички. Разкачете конектора на зарядното устройство от конектора на машината.

Поддръжка

Note: Определете лявата и дясната страна на машината от нормалното работно положение.

Безопасност по време на поддръжка и обслужване

Предупреждение

Ако оставите ключа в ключалката на стартера, някой може да стартира машината и сериозно да нарани Вас и стоящите наблизо.

Извадете ключа от контакта преди да извършвате каквато и да е поддръжка.

 • Паркирайте машината на равна повърхност, освободете спомагателната хидравлична система, спуснете приставката, уверете се, че ръчната спирачка е задействана, изключете машината и извадете ключа. Изчакайте всички движения да застанат в покой и дайте възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, почиствате, съхранявате или ремонтирате.

 • Не допускайте обслужване на машината от персонал без необходимото обучение.

 • При необходимост използвайте подемни опори за поддръжка на компоненти.

 • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия; вижте Освобождаване на хидравличното налягане.

 • Изключете акумулатора преди извършване на ремонти, вижте Разкачване на главното захранване.

 • Дръжте ръцете и краката си далеч от движещи се части. Ако е възможно не извършвайте регулировки, докато машината работи.

 • Съхранявайте всички части в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства. Заменете всички износени или повредени етикети.

 • Не се намесвайте в работата на устройствата за безопасност.

 • Използвайте само одобрени от Toro приставки. Приставките могат да променят стабилността и работните характеристики на машината. Ако използвате машината с неодобрени приставки, може да направите гаранцията невалидна.

 • Използвайте само оригинални резервни части Toro.

 • Всяка поддръжка или ремонт изискват рамената на товарача да са във вдигнато положение със заключване на хидравличния цилиндър.

Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След първите 8 часа
 • Затегнете колесните гайки.
 • Сменете хидравличния филтър.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Гресирайте машината.(Смажете незабавно след всяко измиване.)
 • Проверете статичната лента; заменете я при износване или липса.
 • Проверете грайфера на гумите.
 • Изпитайте ръчната спирачка.
 • Отстранете отломките от машината.
 • Проверете за разхлабени скрепителни елементи.
 • На всеки 25 часа
 • Проверете хидравличните линии за течове, разхлабени фитинги, преплетени линии, разхлабени монтажни опори, износване, повреди от климатично или химично въздействие.(Преди започване на работа извършете всички необходими ремонти.)
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • На всеки 100 часа
 • Затегнете колесните гайки.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете хидравличния филтър.
 • Годишно
 • Сменете хидравличната течност.
 • Годишно или преди съхранение
 • Поправете обелената боя.
 • Предварителни операции по техническо обслужване

  Използване на заключващи планки на цилиндъра

  Внимание

  Рамената на товарача може да се спуснат, когато са във вдигната позиция и да премажат всеки, който се намира под тях.

  Монтирайте заключваща(и) планка(и) на цилиндъра, преди да извършвате поддръжка, която изисква вдигнати рамена на товарача.

  Монтиране на заключваща планка на цилиндъра

  1. Отстранете приставката.

  2. Повдигнете рамената на товарача до вдигнато до край положение.

  3. Изгасете машината и извадете ключа.

  4. Позиционирайте заключваща планка на цилиндъра на всеки прът на подемен цилиндър (Фигура 25).

   g005162
  5. Фиксирайте всяка заключваща планка на цилиндър със скоба и шплент (Фигура 25).

  6. Бавно повдигнете рамената на товарача, докато заключващите планки опрат в корпусите на цилиндъра и краищата на прътовете.

  Сваляне и съхраняване на заключващите планки на цилиндрите

  Important: Свалете заключващите планки на цилиндрите и ги приберете напълно в позиция за съхраняване преди работа с машината.

  1. Стартирайте машината.

  2. Повдигнете рамената на товарача до вдигнато до край положение.

  3. Изгасете машината и извадете ключа.

  4. Свалете скобата и шплента, фиксиращи всяка заключваща планка на цилиндър.

  5. Свалете заключващите планки на цилиндрите.

  6. Спуснете рамената на товарача.

  7. Монтирайте заключващите планки на цилиндрите над хидравличните маркучи и ги фиксирайте със скобите и шплентовете (Фигура 26).

   g319295

  Достъп до вътрешните компоненти

  Внимание

  Отварянето или свалянето на капаците, капака на двигателя и предпазните екрани, докато машината работи може да позволи контакт с движещи се части, което сериозно да Ви нарани.

  Преди да отворите капаците, капака на двигателя и предпазните екрани, изгасете машината, извадете контактния ключ от гнездото и оставете машината да се охлади.

  Внимание

  Въртящият се вентилатор може да причини нараняване.

  • Не работете с машината без поставени предпазители.

  • Пазете пръстите, ръцете и дрехите си далеч от въртящия се вентилатор.

  • Изключете машината и извадете контактния ключ преди да извършите техническо обслужване.

  Сваляне на капака на двигателя

  Note: Ако се нуждаете от достъп до конекторите или предпазителите на главното захранване, но не можете безопасно да вдигнете рамената на товарача, вижте Изваждане на предния капак за достъп.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

   Note: Ако не можете да вдигнете рамената на товарача, като използвате захранване от машината, издърпайте лоста за рамената на товарача назад и използвайте лебедка, за да повдигнете рамената на товарача.

  3. Изгасете машината, извадете ключа и изчакайте спирането на движещите се части.

  4. Разхлабете 4-те гайки, които държат капака на двигателя.

   g304438
  5. Повдигнете капака и разкачете вентилатора.

  6. Свалете капака от машината.

  Изваждане на предния капак

  Important: Свалете предния капак за достъп до конекторите и предпазителите на главното захранване само когато можете безопасно да вдигнете рамената на товарача, за да свалите капака.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изгасете машината, извадете ключа и изчакайте спирането на движещите се части.

  3. Свалете 4-те болта, които служат за закрепване на предния капак, свалете капака и разкачете вентилатора.

   g356986

  Разкачване на главното захранване

  Преди обслужване на машината разкачете машината от захранването, като отделите конекторите на главното захранване (Фигура 29).

  Предупреждение

  Ако не разкачите захранването на машината, някой може неволно да включи машината, което да доведе до тежки телесни наранявания.

  Винаги отделяйте конекторите, преди да работите с машината.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

  3. Изгасете машината и извадете ключа.

  4. Свалете капака на двигателя, вижте Сваляне на капака на двигателя.

  5. Отделете 2-та захранващи конектора (Фигура 29).

  6. Извършете необходимите ремонти.

  7. Включете конекторите заедно, преди да работите с машината.

  g304040

  Смазване

  Гресиране на машината

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Гресирайте машината.(Смажете незабавно след всяко измиване.)
 • Тип грес: грес с общо предназначение

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Почистете гресьорките с парцал.

  4. Свържете пистолет за грес към всяка гресьорка (Фигура 30 и Фигура 31).

   g304444
   g004209
  5. Помпайте грес в гресьорките, докато греста започне да излиза от лагерите (приблизително 3 напомпвания).

  6. Избършете излишната грес.

  Техническо обслужване на електрическата система

  Безопасност на електрическата система

  • Разединете конекторите на главното захранване, преди да пристъпите към ремонт на машината.

  • Зареждайте акумулатора на открито, добре проветрено място, далече от искри и открит пламък. Изключете зарядното устройство, преди да го свържете или разкачите от акумулатора. Носете защитни ръкавици и използвайте изолирани инструменти.

  Разкачване или свързване на захранване към машината

  Конекторите на главното захранване осигуряват захранване от акумулаторите към машината. Разкачете захранването, като отделите конекторите; свържете захранването, като поставите конекторите заедно. Вижте Разкачване на главното захранване.

  Смяна на статична лента

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете статичната лента; заменете я при износване или липса.
  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Под платформата, заменете статичната лента, както е показано в Фигура 32.

   g315429

  Обслужване на акумулаторите

  Note: Машината е оборудвана със 7 литиево-йонни акумулатора.

  Не отваряйте акумулаторите. Ако акумулатор изисква обслужване, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър за съдействие.

  Изхвърляйте или рециклирайте литиево-йонни акумулатори в съответствие с местните и правителствени разпоредби.

  Поддръжка на зарядно устройство за акумулатор

  Important: Всички електрически ремонти трябва да се извършват само от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Операторът може да изпълнява много малко операции за поддръжка, различни от защитаване на акумулатора от повреда и вода.

  Поддръжка на кабелите за зарядно устройство за акумулатор

  • Почиствайте кабелите с леко навлажнена кърпа след всяка употреба.

  • Навийте кабелите, когато не се използват.

  • Периодично оглеждайте кабелите за повреда и ги сменяйте, когато е необходимо с одобрени от Toro резервни части.

  Почистване на корпуса на зарядното устройство за акумулатор

  Почиствайте корпуса с леко навлажнена кърпа след всяка употреба.

  Обслужване на предпазителя

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

  3. Изгасете машината и извадете ключа.

  4. Свалете капака на двигателя, вижте Сваляне на капака на двигателя.

  5. Разкачете главното захранване от машината; вижте Разкачване на главното захранване.

  6. Намерете предпазителя и го сменете (Фигура 33).

   g304512
  7. Затегнете гайки с въртящ момент 12 до 18 N·m.

  8. Свържете конекторите на главното захранване.

  9. Поставете предния капак.

  Техническо обслужване на системата за задвижване

  Проверка на грайфера на гумите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете грайфера на гумите.
 • Проверете грайфера на гумите за износване. Сменете гумите, когато грайферът е износен и плитък.

  Проверка на колесните гайки

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 8 часа
 • Затегнете колесните гайки.
 • На всеки 100 часа
 • Затегнете колесните гайки.
 • Проверете и затегнете колесните гайки до 68 N m.

  Техническо обслужване на спирачките

  Изпитване на ръчната спирачка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Изпитайте ръчната спирачка.
  1. Задействайте ръчната спирачка, вижте Лост на ръчната (паркинг) спирачка.

  2. Стартирайте машината.

  3. Бавно опитайте да придвижите машината напред или назад.

   Note: Машината може малко да мръдне преди ръчната (паркинг) спирачка да се задейства.

  4. Ако машината се движи без ръчната (паркинг) спирачка да се задейства, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър, който да направи обслужване.

  Техническо обслужване на хидравличната система

  Безопасност на хидравличната система

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ. Впръсканата течност трябва да се отстрани по хирургически път в рамките на няколко часа от лекар.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Освобождаване на хидравличното налягане

  За да освободите хидравличното налягане, докато машината е включена, освободете спомагателната хидравлична система и спуснете докрай рамената на товарача.

  За да освободите налягането, докато машината е изключена, преместете лоста на спомагателната хидравлична система между позициите за посока напред и назад на потока, за да освободите спомагателното хидравлично налягане, преместете лоста за накланяне на приставката напред и назад и преместете лоста за рамената на товарача напред, за да спуснете рамената на товарача (Фигура 34).

  g281214

  Спецификации на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 25 часа
 • Проверете хидравличните линии за течове, разхлабени фитинги, преплетени линии, разхлабени монтажни опори, износване, повреди от климатично или химично въздействие.(Преди започване на работа извършете всички необходими ремонти.)
 • Вместимост на хидравличния резервоар: 56 литра

  Препоръчвана хидравлична течност: хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация

  Note: Машина, която при смяна използва препоръчаната хидравлична течност, изисква по-рядка смяна на течността и филтъра.

  Алтернативни хидравлични течности: Ако няма на разположение хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация, можете да използвате друга обикновена хидравлична течност на база на нефт, за която всички спецификации попадат в посочените граници за свойствата на материалите и която отговаря на индустриалните стандарти. Не използвайте синтетична течност. Консултирайте се с Вашия доставчик на смазочни вещества, за да откриете подходящ продукт.

  Note: Toro не носи отговорност за щети, причинени от неправилно подбрани заместители, така че използвайте само продукти от производители с доказана репутация, способни да подкрепят своите предложения.

  Хидравлична течност срещу износване с висок коефициент на вискозитет/ниска точка на застиване/втвърдяване, ISO VG 46

  Свойства на материала: 
   Вискозитет, ASTM D445cSt @ 40 °C; 44 до 48
   Коефициент на вискозитет ASTM D2270140 или по-висок
   Точка на застиване/втвърдяване, ASTM D97-37 °C до -45 °C
   Промишлени спецификации:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 или M-2952-S)

  Note: Повечето хидравлични течности са почти безцветни, което затруднява откриването на течове. Предлага се червено багрило – добавка за оцветяване на хидравличната течност, в бутилки 20 ml. Една бутилка е достатъчна за 15 до 22 литра хидравлично масло. Поръчайте част № 44-2500 от Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Проверка на нивото на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 25 часа
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • Проверете нивото на хидравличната течност преди първото стартиране на машината и след това на всеки 25 часа работа.

  Вижте Спецификации на хидравличната течност.

  Important: Винаги използвайте правилната хидравлична течност. Непосочените по-горе хидравлични течности могат да повредят хидравличната система.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, свалете приставката, задействайте ръчната спирачка, вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

  2. Изгасете машината, извадете ключа и оставете машината да се охлади.

  3. Свалете капака/предния капак за достъп.

  4. Почистете зоната около гърловината за пълнене на хидравличния резервоар (Фигура 35).

  5. Свалете капачката на гърловината и проверете нивото на течността с маслоизмервателната пръчка (Фигура 35).

   Нивото на течността трябва да бъде между маркировките на маслоизмервателната пръчка.

   g005158
  6. Ако нивото е ниско, долейте достатъчно течност, за да го повишите до правилното ниво.

  7. Монтирайте капачката на гърловината за пълнене.

  8. Монтирайте обратно капака/предния капак за достъп.

  9. Свалете и съхранете заключващите планки на цилиндрите и спуснете рамената на товарача.

  Смяна на филтъра на хидравликата

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 8 часа
 • Сменете хидравличния филтър.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете хидравличния филтър.
 • Important: Не заменяйте с филтър за автомобилно масло; в противен случай може да възникне тежко телесно нараняване.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, свалете приставката, задействайте ръчната спирачка, вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Свалете капака на двигателя.

  4. Поставете чист съд под филтъра.

  5. Свалете стария филтър (Фигура 36) и забършете повърхността на адаптера на филтъра.

   g003721
  6. Нанесете тънък слой хидравлична течност по гуменото уплътнение на новия филтър (Фигура 36).

  7. Поставете новия хидравличен филтър върху адаптера на филтъра (Фигура 36). Затегнете го по посока на часовниковата стрелка, докато гуменото уплътнение опре в адаптера на филтъра, след това затегнете филтъра с още ½ оборот.

  8. Почистете евентуално разлятата течност.

  9. Стартирайте машината и я оставете да работи около 2 минути за обезвъздушаване на системата.

  10. Изгасете машината и проверете за течове.

  11. Проверявайте нивото на течността в хидравличния резервоар; вижте Проверка на нивото на хидравличната течност. Долейте течност, за да повишите нивото до маркировката върху маслоизмервателната пръчка. Не препълвайте резервоара.

  12. Монтирайте капака на двигателя.

  13. Свалете и съхранете заключващите планки на цилиндрите и спуснете рамената на товарача.

  Замяна на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Сменете хидравличната течност.
  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, свалете приставката, задействайте ръчната спирачка, вдигнете рамената на товарача и монтирайте заключващите планки на цилиндрите.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Свалете капака на двигателя.

  4. Поставете голям съд за източване под машината, който може да побере поне 61 l.

  5. Свалете пробката за източване от дъното на хидравличния резервоар и оставете течността напълно да се източи (Фигура 37).

   g305431
  6. Инсталирайте пробката за източване.

  7. Напълнете хидравличния резервоар с хидравлична течност; вижте Спецификации на хидравличната течност.

   Note: Изхвърлете отработената течност в сертифициран център за рециклиране на масла.

  8. Монтирайте капака на двигателя.

  9. Свалете и съхранете заключващите планки на цилиндрите и спуснете рамената на товарача.

  Почистване

  Отстраняване на отломки

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Отстранете отломките от машината.
 • Внимание

  Неправилното използването на сгъстен въздух за почистване на машината може да доведе до сериозно нараняване.

  • Носете подходящи лични предпазни средства, като защита за очите, защита за слуха и маска за прах.

  • Не насочвайте сгъстен въздух към която и да е част от тялото си или това на някой друг.

  • Вижте инструкциите на производителя за въздушния компресор за информация относно работа и безопасност.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Почистете евентуално наличните по машината отломки.

   Important: Издухайте замърсяването вместо да го миете. Ако използвате вода, дръжте я далеч от електрическите части и хидравличните клапани. Почистете електрическите конектори чрез сгъстен въздух; не използвайте контактен пречиствател.

  4. Свалете и съхранете заключващите планки на цилиндрите и спуснете рамената на товарача.

  Миене на машината

  Когато миете машината с вода под налягане, направете следното:

  • Носете лични предпазни средства за работа с водоструйка.

  • Дръжте всички предпазители на местата им по машината.

  • Избягвайте пръскане по електронните компоненти.

  • Избягвайте пръскане по ръбовете и стикерите.

  • Пръскайте само външната част на машината. Не пръскайте директно в отворите на машината.

  • Пръскайте само замърсените части на машината.

  • Използвайте 40-градусова или по-голяма дюза за пръскане. 40-градусовите дюзи обикновено са бели.

  • Дръжте накрайника на водоструйката на поне 61 cm от повърхността, която миете.

  • Използвайте само водоструйки с налягане под 137,9 бар и дебит под 7,6 l в минута.

  • Сменете повредените или обелени лепенки.

  • Смажете всички точки за смазване след измиване; вижте Гресиране на машината.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Изключете двигателя, извадете контактния ключ, изчакайте всички движещи се части да спрат и дайте възможност на машината да изстине, преди да я съхранявате.

  • Не съхранявайте машината в близост до пламък.

  Съхраняване на машината

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, спуснете рамената на товарача и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изгасете машината и извадете ключа.

  3. Отстранете замърсявания и боклуци от външните части на машината.

   Important: Мийте машината с неагресивен препарат и вода. Избягвайте да използвате обилно вода, особено в близост до таблото за управление, хидравличните помпи и двигателите.

  4. Гресирайте машината, вижте Гресиране на машината.

  5. Затегнете колесните гайки; вижте Проверка на колесните гайки.

  6. Проверете нивото на хидравличната течност; вижте Проверка на нивото на хидравличната течност.

  7. Проверете и притегнете всички крепежи. Ремонтирайте или сменете износени, повредени или липсващи части.

  8. Боядисайте евентуално наличните драскотини или оголени метални повърхности с боя, предлагана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  9. Съхранявайте машината в чист, сух гараж или място за съхранение. Извадете ключа от гнездото и го съхранявайте на лесно запомнящо се място.

  10. В случай на продължително съхранение следвайте изискванията за съхранение на акумулатора; вижте Изисквания за съхранение на акумулатора.

  11. Покрийте машината, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.

  Изисквания за съхранение на акумулатора

  Note: Не е необходимо да изваждате акумулатора от машината, за да го съхраните.

  За изискванията относно температурата на съхранение вижте следващата таблица:

  Изисквания относно температурата на съхранение

  Условия на съхранениеИзискване относно температурата
  Стандартни условия на съхранениеОт –20 до 45° C
  Изключително висока температура – 1 месец или по-малкоОт 45 до 60 °C
  Изключително ниска температура – 3 месеца или по-малкоОт –30 до –20° C

  Important: Температурите извън този диапазон ще повредят акумулаторите.Температурата, при която съхранявате акумулатора, се отразява на продължителността на експлоатационния му живот. Съхранението за продължителен период при екстремни температури ще съкрати експлоатационния живот на акумулатора. Съхранявайте машината при стандартните условия за съхранение, посочени в горната таблица.

  • Преди да съхранявате машината, оставете нивото на заряд на акумулатора между 40% и 60% (50,7 V и 52,1 V).

   Note: Ниво на заряд от 50% в най-голяма степен гарантира максимален експлоатационен живот на акумулатора. Ако зарядът на акумулатора преди съхранение е 100%, това ще съкрати експлоатационния му живот.Ако планирате по-дълго съхранение на машината, заредете акумулатора до ок. 60%.

  • По време на съхранение проверявайте нивото на заряд на акумулатора на всеки 6 месеца и го поддържайте между 40% и 60%. Ако нивото на заряд е под 40%, заредете акумулатора в диапазона между 40% и 60%.

  • След като заредите акумулатора, изключете зарядното устройство от електрическата мрежа.

  • Ако оставите зарядното устройство включено в машината, то се изключва, след като акумулаторът се зареди напълно, и няма да се включи отново, независимо дали зарядното устройство е изключено, или включено отново.

  Отстраняване на неизправности

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Машината не се управлява.
  1. Ръчната спирачка е задействана.
  2. Нивото на хидравлична течност е ниско.
  3. Хидравличната система е повредена.
  1. Освободете ръчната спирачка.
  2. Добавете хидравлична течност в резервоара.
  3. Обърнете се към Вашия упълномощен дилър.
  Когато машината е в покой, рамената на товарача се спускат с над 7,6 cm на час (по-малко от 7,6 cm на час е нормално за машината).
  1. Разпределителният клапан тече.
  1. Обърнете се към Вашия упълномощен дилър.
  Когато е в покой, рамената на товарача се спускат бързо с 5 cm и след това спират.
  1. Уплътненията на цилиндрите имат теч.
  1. Сменете уплътненията.
  Машината не се зарежда.
  1. Температурата е над 60 °C или под –5 °C.
  1. Заредете машината в условия между –5 °C и 60 °C.
  Машината не се включва веднага след изключване.
  1. Машината не се е изключила изцяло.
  1. Оставете машината да се изключи изцяло, преди да я включите отново.
  Машината не възобновява действието си след празен ход.
  1. Машината е в режим на енергоспестяване.
  1. Бързо преместете двукратно лоста за управление или изключете и отново включете машината.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Код E-0-0-1 или E-0-4-7
  1. Високо напрежение на акумулатора
  1. Уверете се, че напрежението на акумулатора е правилно и връзките на кабелите са защитени; уверете се, че акумулаторът е в добро състояние.
  Код E-0-0-4
  1. Установена е неизправност на BMS или акумулатора
  1. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Код E-0-0-7
  1. Надвишени са ампер часовете на акумулатора
  1. Възможните причини включват изправност на акумулатора, много силно изтощен акумулатор, недобре свързан акумулатор и/или високи паразитни товари при зареждане на акумулатора. Възможни решения: сменете акумулаторите. Разкачете паразитните товари. Тази грешка ще се изчисти, след като се изключи и включи правотоковото захранване на зарядното устройство.
  Код E-0-1-2
  1. Грешка поради обърнат поляритет
  1. Акумулаторът е свързан неправилно към зарядното устройство. Уверете се, че връзките на акумулатора са фиксирани.
  Код E-0-2-3
  1. Грешка поради високо променливотоково напрежение (> 270 V AC)
  1. Свържете зарядното устройство към променливотоков източник, който осигурява стабилно променливотоково напрежение 85-270 V AC/45-65 Hz.
  Код E-0-2-4
  1. Зарядното устройство не успява да се стартира
  1. Зарядното устройство има проблем с правилното включване. Разкачете променливотоковия вход и връзката към акумулатора за 30 секунди, преди да опитате отново.
  Код E-0-2-5
  1. Грешка поради ниска осцилация на променливотоковото напрежение
  1. Променливотоковият източник е нестабилен. Може да е причинено от недостатъчно оразмерен генератор или силно недостатъчно оразмерени входни кабели. Свържете зарядното устройство към променливотоков източник, който осигурява стабилно променливотоково напрежение 85-270 V AC/45-65 Hz.
  Код E-0-3-7
  1. Неуспешно препрограмиране
  1. Неуспешни надграждане на софтуера или отказ на скриптова операция. Уверете се, че новият софтуер е правилният.
  Код E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 или E-0-6-0
  1. Комуникационна грешка на акумулатора
  1. Уверете се, че връзката на сигналните проводници към акумулатора е защитена.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 или F-0-0-7
  1. Вътрешна неизправност на зарядното устройство
  1. Отстранете променливотоковата връзка и връзката към акумулатора за 30 секунди и опитайте отново. Ако отново има отказ, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.