Läs den här informationen noga så att du lär dig hur du använder InfoCenter på din produkt. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Introduktion

Programhandboken för rotorklipparen Groundsmaster 5900 eller 5910 ger information om hur man använder systeminformation och styr systemfunktioner.

Produktöversikt

InfoCenters startskärm

När du startar maskinen visas startskärmen med motsvarande tillämpliga ikoner (dvs. parkeringsbromsen ilagd, kraftuttaget är i PåSLAGET läge och farthållaren är i PåSLAGET läge).

Note: I följande bild visas ett exempel där du kan se alla potentiella ikoner som kan visas på skärmen vid drift.

Se följande bild för ikonernas betydelse (Figur 1).

g033320

Körning

InfoCenter

Skärmfunktioner

Tryck på aktuell knapp för att visa skärm 1 eller skärm 2, stänga av ljudlarmet, visa felskärmen eller avsluta (Figur 2).

g033145

Tryck på knapp 1–4 för att komma åt popup-menyraden längst ned på skärmen (Figur 2).

När startskärmen blir synlig kan du genom att trycka på knapp 1 eller knapp 2 på InfoCenter välja vad du vill ska visas i displayskärmens övre vänstra och övre högra hörn (Figur 2).

Note: När du stänger av maskinen behåller de två översta skärmarna inställningarna de hade innan maskinen stängdes av.

Du växlar mellan följande skärmar genom att trycka på knapp 1 och knapp 2:

 • Varvräknare – övre, vänstra skärmen (Figur 3)

 • Bränslenivåindikator – övre, högra skärmen (Figur 3)

  g033146
 • 12 V-batterispänningsindikator – övre, vänstra skärmen (Figur 4)

 • 24 V-batterispänningsindikator – övre, vänstra skärmen (Figur 4)

  g033161
 • Indikator för hydraulvätsketemperatur och fläkt – övre, högra skärmen (Figur 5)

  Note: I följande exempel körs hydraulsystemets kylfläktar med 25 % hastighet i framåtriktningen.

 • Indikator för motorns kylvätsketemperatur och fläktar – övre, vänstra skärmen (Figur 5)

  Note: I exempel Figur 5 körs motorns kylarfläktar med 50 % hastighet i backriktningen.

  Displayen (Figur 1) visar fläkthastighet och fläktriktning. Fläkthastigheten styrs av hydraulvätskans temperatur eller motorns kylvätsketemperatur och riktningen ändras automatiskt efter behov. Körning bakåt sker automatiskt när skräp behöver blåsas bort från gallret på respektive huv, om antingen motorns kylvätska eller hydraulvätskan har nått en viss temperatur. Dessutom körs kylarfläktarna bakåt var 21 minut oavsett kylvätskans temperatur.

  Fläktriktning visas också på skärmen för motorns kylvätsketemperatur och på skärmen för hydraulvätsketemperatur. Om strecket är till höger om mittpunkten körs fläktarna i framåtriktningen. Om strecket är till vänster om mittpunkten körs fläktarna i backriktningen (Figur 5).

  g033162

Tryck på valfri knapp om ett fel visas på skärmen, så visas meddelandet för det aktiva felet (Figur 2).

Note: Informera arbetsledaren eller en mekaniker om felmeddelandet och bestäm vilka åtgärder som bör vidtas.

Tryck på pilknapparna för att gå till felskärmen.

Tryck på en valfri knapp för att visa informationsknapparna på skärmen.

Dieselpartikelfiltrets (DPF) underhållsindikator

Om dieselpartikelfiltrets (DPF) underhållsindikator (Figur 1) visas på skärmen ska du omedelbart kontakta din Toro-återförsäljare för service.

Bränslenivåindikator

På den här displayen visas bränslenivån i tanken (Figur 3).

Kraftuttagsindikator

Den här displayen (Figur 1) visar när kraftuttaget är aktiverat.

Parkeringsbromsindikator

På den här displayen visas om parkeringsbromsen ligger i (Figur 1).

Farthållarindikator

Den här displayen (Figur 1) visar när farthållaren är inställd.

H/L-indikator (högt/lågt hastighetsområde)

Den här displayen visar transmissionens valda hastighetsområde (Figur 1).

Glödstiftslampa

Den här displayen visar när motorn förvärms (Figur 1).

Indikator för motortimmar

Den här displayen visar det sammanlagda antalet timmar som motorn har varit i drift (Figur 1)

Varvräknare

På den här displayen visas motorns hastighet i varv per minut (Figur 3).

Indikator för hydraulvätsketemperatur och indikator för kylfläktstatus

Denna display visar hydraulvätskans temperatur och kylfläktens status (Figur 5).

Indikator för motorns kylvätsketemperatur och indikator för kylfläktstatus

Displayen visar motorns kylvätsketemperatur och kylfläktens status (Figur 5).

Batterispänning

Displayen visar spänningen för både 12 V- och 24 V-batteriet (Figur 4).

Serviceindikator

På den här displayen visas hur lång tid det är kvar till nästa regelbundna service.

Note: Återställ indikatorn när service har utförts på maskinen.

 1. Tryck på knappen längst till höger på InfoCenter-displayen och håll den nedtryckt.

  Note: Huvudmenyskärmen visas.

 2. Välj Service med hjälp av de två knapparna till vänster. Tryck sedan på knappen nedanför högerpilen.

 3. Välj Hours (Timmar) och tryck sedan på knappen nedanför högerpilen.

 4. Tryck på knappen nedanför Reset Hours (Återställ timmar).

 5. Välj Hours (Timmar) för nästa servicetid och tryck sedan på knappen nedanför högerpilen.

  Note: En bockmarkering visas när indikatorn har återställts.

 6. När du är klar trycker du på knappen nedanför avslutningsikonen (en bild av en öppen dörr) om du vill gå tillbaka till huvudskärmen, eller på Cancel (Avbryt) om du vill avsluta.

Ljudlarm (InfoCenter)

Larmet ljuder under följande scenarion:

Sänka däcket

 • Motorn är inte igång

 • Något däck sänks ned

Däcket är ej i flytande läge

 • Kraftuttaget har begärts och godkänts

 • Ett däck är under gränsvärdet, men inte flytande

Maskinen skickar en begäran till InfoCenter

 • Motorn skickar ett meddelande med en röd stopplampa

  Note: Om operatören kvitterar alarmet genom att trycka på någon knapp på InfoCenter så ska larmet stängas av.

 • Regenerering begärd av motorn

 • Samtliga motorfel

 • För meddelanden, se Meddelanden i InfoCenter

 • Motorn skickar ett orange varningsmeddelande

 • Bränslenivån är under 2,2 %

Huvudmeny

Tryck på och håll ned femte knappen (längst bort till höger) på InfoCenter för att komma åt huvudmenyn.

Från huvudmenyskärmen kommer du åt skärmarna Service, Diagnostik, Inställningar eller Om (Figur 6).

g033167

Skärmen Service

Om du har ett problem som kräver användning av skärmen Service (dvs. kalibreringen av gaspedalen), ska du kontakta din Toro-återförsäljare om du behöver hjälp.

Komma åt låsta menyer:

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

 • 5900

 • 1234

 1. På STARTSKäRMEN trycker du på knapp 1, 2, 3 eller 4 för att komma åt popup-menyraden nedtill på skärmen (Figur 7).

  g214880
 2. Tryck på och håll nere knapp 5 för att gå till HUVUDMENYN (Figur 8).

  g214879

  Om menyerna är låsta visas skärmen för ANGE PIN.

 3. Tryck på knapparna 1–4 för att ange din PIN-kod (Figur 9).

  g214881
 4. När du har angivit PIN-koden trycker du på knapp 5 (Figur 10).

  HUVUDMENYN visas i InfoCenter.

  g214883g214882

  Note: När du stänger av motorn och därefter vrider tändningsbrytaren till KöRLäGET aktiveras lås med PIN-kod i HUVUDMENYN.

Byta PIN-kod till InfoCenter

 1. Utgå från startskärmen, tryck på knapp 5 och håll den intryckt tills huvudmenyn visas (Figur 11).

  g033167
 2. Tryck på knapp 2 tills du kommer till Inställningar på huvudmenyn och tryck sedan på knapp 4 för att välja Inställningar (Figur 11).

 3. Utgå från skärmen Inställningar och tryck på knapp 4 för att välja Display (Figur 12).

  g033168
 4. Tryck på knapp 2 tills du kommer till PIN Settings (PIN-inställningar) på displayskärmen, och tryck på knapp 4 för att välja PIN-inställningar (Figur 13).

  g033169
 5. Tryck på knapp 2 tills du kommer till PIN Change (byta PIN-kod) på skärmen PIN Settings (PIN-inställningar). Tryck på knapp 4 för att byta PIN (Figur 14).

  g033170
 6. Ange din gamla PIN-kod via knappar 1–4 och tryck på knapp 5 när du har slutfört PIN-koden (Figur 15).

  Note: 5900 är standard-PIN när du inledningsvis ställer in din PIN-kod.

  g033172
 7. Ange din nya PIN-kod med knapparna 1–4 och tryck på knapp 5 när du har matat in den nya PIN-koden (Figur 16).

  g033173
 8. Bekräfta din nya PIN-kod med knapparna 1–4 och tryck på knapp 5 när du har matat in PIN-koden (Figur 17).

  g033174

Ställa in timern för Dags för service

 1. När du har angett PIN-numret för de skyddade menyerna trycker du på knappen 5.

 2. Bläddra upp eller ned till SERVICE i huvudmenyn (Figur 18).

  g033167
 3. Tryck på sidopilknappen.

 4. Bläddra upp eller ned till TIMMAR.

 5. I menyn TIMMAR väljer du mittknappen för att välja ÅTERSTäLL TIMMAR.

 6. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja rätt timmar.

 7. Tryck på sidopilknappen.

 8. Stäng menyn genom att välja knappen AVSLUTA (dörr) (Figur 18 eller Figur 19).

Byta ljusstyrka/kontrast på InfoCenter-skärmen

 1. Utgå från startskärmen och tryck på knapp 5 för att komma åt popup-menyraden för ljusstyrka/kontrast (Figur 19).

  g033178
 2. Tryck på knapp 1 för att minska ljusstyrka, knapp 2 för att öka ljusstyrka, knapp 3 för att minska kontrast och knapp 4 för att öka kontrast (Figur 19).

 3. När du har ställt in ljusstyrka/kontrast, trycker du på knapp 5 för att avsluta (Figur 19).

Ställa in farthållarens hastighet

Med omkopplaren för farthållaren ställer du in önskad hastighet för maskinen.

 1. Flytta omkopplaren för farthållaren till mittläget för att sätta farthållaren i det PåSLAGNA läget.

 2. Tryck omkopplaren framåt för att ställa in hastigheten.

 3. Utgå från skärmen Farthållaren och tryck på knapp 1 för att minska farthållarens hastighet eller knapp 2 för att öka farthållarens hastighet (Figur 20).

 4. När du har ställt in önskad hastighet för farthållaren trycker du på knapp 5 för att avsluta (Figur 20).

 5. Tryck omkopplaren för farthållaren bakåt för att koppla ur farthållaren.

  Note: Du kan även avaktivera farthållaren med fotpedalen.

  g033180

Meddelanden i InfoCenter

När en maskinfunktion kräver en extra åtgärd visas automatiskt meddelanden till föraren på InfoCenter. Om du till exempel försöker starta motorn när gaspedalen är nedtryckt visas ett meddelande som anger att gaspedalen ska vara i NEUTRALLäGET.

För varje meddelande som förekommer finns ett förhållande (t.ex. start ej tillåtet, kraftuttag nekas, farthållaren nekas), en meddelandekod (nummer), en kvalificerare (orsaken till meddelandet) och en displaytext (det meddelande visar som text på skärmen) enligt Figur 21.

g031999

Note: Meddelanden loggas inte i felloggen.

Note: Du raderar meddelanden från displayskärmen genom att trycka på någon av knapparna på InfoCenter.

Se följande tabell för alla InfoCenter-meddelanden:

FörhållandeKodKvalificerareDisplaytext
Start ej tillåtet4Inställning aktiveradEj tillämp.
Start ej tillåtet5Kraftuttag inkopplatTo start, disengage PTO (Koppla ur kraftuttaget för att starta)
Start ej tillåtet6Ej i NEUTRALLäGETo start, move traction pedal to NEUTRAL (För gaspedalen till neutralläget för att starta)
Start ej tillåtet7Ingen sitter i sätet och parkeringsbromsen är inte ilagdTo start, must be seated or set parking brake (Föraren måste sitta ned eller lägga i parkeringsbromsen för att starta)
Start ej tillåtet8Däckbrytare aktiveradTo start, disengage deck switch (Koppla ur däckbrytaren för att starta)
Start ej tillåtet9Återvunnen effektTo start, turn key switch off, then on (Vrid nyckeln till påslaget och sedan avstängt läge för att starta)
Kraftuttag nekas102I högt område (klipp endast i lågt)To engage PTO, must be in low range (Måste vara i det låga området för att aktivera kraftuttaget)
Kraftuttag nekas106Ej i sätetTo engage PTO, operator must be seated (Föraren måste sitta ned för att aktivera kraftuttaget)
Kraftuttag nekas107Inga flytande däck (tryck in en nedsäkningsknapp)To engage PTO, lower decks (Sänk däcken för att aktivera kraftuttaget)
Kraftuttag nekas108Het motorTo engage PTO, let engine cool (Låt motorn svalna för att aktivera kraftuttaget)
Kraftuttag nekas109Förlorad CAN-buss (service krävs)To engage PTO, requires service (Service krävs för att aktivera kraftuttaget)
Kraftuttag nekas110Hydraulvätskan är för kallLåt hydraulvätskan värmas upp för att aktivera kraftuttaget
Farthållaren nekas202För långsamt för att fånga farthållarenIncrease ground speed (Öka färdhastighet)
Sänkt däck nekas302Kan inte sänkas under transportLåt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET för att sänka däcket
Sänkt däck nekas303Ej i sätetTo lower deck, operator must be seated (Föraren måste sitta ned för att däcket ska kunna sänkas)
Sänkt däck nekas304Service krävsTo lower deck, requires service (Service krävs för att däcket ska kunna sänkas)
Däck ej flytande (vid motorstart)402Rekommendera föraren att trycka ned brytarnaTo float, lower decks (Sänk däcken för att låta dem flyta)
Högt område nekas502Vänster däck inte uppeTo set high range, lift left deck (Lyft vänster däck för att ställa in det höga området)
Högt område nekas503Mittdäck inte uppeTo set high range, lift center deck (Lyft mittdäcket för att ställa in det höga området)
Högt område nekas504Höger däck inte uppeTo set high range, lift right deck (Lyft höger däck för att ställa in det höga området)
Högt område nekas505Vänster däck flytandeTo set high range, lift left deck fully (Lyft vänster däck helt för att ställa in det höga området)
Högt område nekas506Mittdäck flytandeTo set high range, lift center deck fully (Lyft mittdäcket helt för att ställa in det höga området)
Högt område nekas507Höger däck flytandeTo set high range, lift right deck fully (Höj höger däck helt för att ställa in det höga området)
Högt område nekas508Kraftuttagsbrytaren inkoppladTo set high range, disengage PTO (Koppla ur kraftuttaget för att ställa in det höga hastighetsområdet)
Högt område nekas509Farthållare aktiveradTo set high range, disengage cruise (Koppla ur farthållaren för att ställa in det höga hastighetsområdet)
Högt område nekas510För hög hastighetTo set high range, reduce ground speed (Minska färdhastigheten för att ställa in det höga området)
Högt område nekas511Förlorad CAN-buss (service krävs)To set high range, requires service (Service krävs för att det höga hastighetsområdet ska kunna ställas in)
Högt område nekas512Hydraulvätskan är för kallLåt hydraulvätskan värmas upp för att ställa in det höga hastighetsområdet
Lågt område nekas602Farthållare aktiveradTo set low range, disengage cruise (Koppla ur farthållaren för att ställa in det låga hastighetsområdet)
Lågt område nekas603För hög hastighetTo set low range, reduce ground speed (Minska färdhastigheten för att ställa in det låga området)
Lågt område nekas604Förlorad CAN-buss (service krävs)To set low range, requires service (Service krävs för att ställa in det låga hastighetsområdet)
Drivning inaktiverad804Parkeringsbroms ILAGDFor traction, release parking brake (Frigör parkeringsbromsen för hjuldrivning)
Drivning inaktiverad805Ej i NEUTRALLäGEFör gaspedalen till NEUTRALLäGET för drivning
Drivning inaktiverad806Ej i sätetFor traction, operator must be seated (Föraren måste sitta ned för drivning)
Motormeddelande1205Startmotorn har varit aktiv i 30 sekunderEngine 30 second starter time out (30 sekunders timeout för startmotorn)
Motormeddelande1206Byt ut motorns luftfilterCheck the air filter (Kontrollera luftfiltret)
Motormeddelande1207Dags för serviceEngine service due approaching (Snart dags för motorservice)
Motormeddelande1208Service skulle ha skettEngine service past due (Service av motor skulle ha skett)
Motormeddelande1209DPF-service krävsRegeneration required within 30 minutes (Regenerering krävs inom 30 minuter)
Motormeddelande1210Motorn nedställd p.g.a. hög temperaturLet engine cool (Låt motorn svalna)
Motormeddelande1211Begränsat motorvarvtal: hydraulvätskan är för kallMotorvarvtalet ska minskas till 1 650 varv/min eftersom hydraulvätskan är kallare än 4 °C
Bränslenivå1302Låg bränslenivåAdd fuel (Tillför bränsle)
Gaspedal ej kalibrerad1402Gaspedal är inte kalibreradCalibrate the traction pedal (Kalibrera gaspedalen)
Inställningsläge1500Inställningsläge angivetEntered traction pedal teach—please wait (Gaspedalsinställningar öppnades – vänta)
Inställningsläge1502Gaspedalen befinner sig inte i NEUTRALLäGETLåt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET
Inställningsläge1503Slowly move the traction pedal forward (För försiktigt gaspedalen framåt)Slowly move the traction pedal forward (För försiktigt gaspedalen framåt)
Inställningsläge1504Neutral forward capture passed (Neutralläget framåt passerades)Neutral forward capture passed (Neutralläget framåt passerades)
Inställningsläge1505Neutralläget framåt misslyckades – för snabbtNeutral forward capture failed—movement too fast; try again (Neutralläget framåt misslyckades – för snabbt. Försök igen)
Inställningsläge1506Neutralläget framåt misslyckades (utanför området) – spänningen låg utanför specifikationenRestart teach mode (Starta om inställningsläge)
Inställningsläge1507För gaspedalen till MAX FRAMåT och håll ned denFör gaspedalen till MAX FRAMåT och håll ned den
Inställningsläge1508Max forward capture passed (Max framåt passerades)Max forward capture passed (Max framåt passerades)
Inställningsläge1509Max framåt misslyckades (utanför området) – spänningen låg utanför specifikationenRestart teach mode (Starta om inställningsläge)
Inställningsläge1510För försiktigt gaspedalen till BACKLäGETFör försiktigt gaspedalen till BACKLäGET
Inställningsläge1511Neutral rev capture passed (Neutralläget bakåt passerades)Neutral rev capture passed (Neutralläget bakåt passerades)
Inställningsläge1512Det gick inte att lägga i neutralläge bakåt – för snabbtNeutral rev capture failed—movement too fast; try again (Det gick inte att lägga i neutralläge bakåt – för snabbt – försök igen)
Inställningsläge1513Neutralläget bakåt misslyckades (utanför området) – spänningen låg utanför specifikationenRestart teach mode (Starta om inställningsläge)
Inställningsläge1514För gaspedalen till MAX BAKåT och håll ned denFör gaspedalen till MAX BAKåT och håll ned den
Inställningsläge1515Max reverse capture passed (Max bakåt passerades)Max reverse capture passed (Max bakåt passerades)
Inställningsläge1516Max bakåt misslyckades (utanför området) – spänningen låg utanför specifikationenRestart teach mode (Starta om inställningsläge)
Inställningsläge1517Inställning av gaspedal klar/värden sparadeExit teach (Avsluta inställningsläget)
Inställningsläge1518Inställning av gaspedal misslyckadesExit teach and try again (Avsluta inställningsläget och försök igen)
Däckhöjning nekad1602Ej i sätetOperator must be seated (Föraren måste sitta ned)
Däckhöjning nekad1603Parkeringsbromsen är inte ilagdSet parking brake (Lägg i parkeringsbroms)
Däckhöjning nekad1604Ej i NEUTRALLäGELåt gaspedalen återgå till NEUTRALLäGET
Däckhöjning nekad1605Service krävsContact your Toro distributor (Kontakta din Toro-återförsäljare)
Däckhöjning nekad1606Alla däck höjs inte samtidigtOm du ökar motorvarvtalet till 2 000 varv/min höjs däcken ett i taget när alla 3 brytare hålls ned samtidigt