Læs disse oplysninger omhyggeligt for at lære at betjene infocenterets styreenhed på dit produkt. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Indledning

Softwarevejledningen til Groundsmaster 5900- eller 5910-plæneklipperen med roterende skæreknive giver oplysninger om brug af systemoplysningerne og kontrol af systemfunktionerne.

Produktoversigt

Infocenterets startskærm

Når du starter maskinen, vises startskærmen med de relevante gældende ikoner (dvs. parkeringsbremsen er aktiveret, kraftudtaget er i positionen ON (til), og fartpiloten er i positionen ON (til)).

Note: Følgende figur er en eksempelskærm. Denne skærm er beregnet til at vise alle de potentielle ikoner, der kan vises på skærmen under drift.

Se den følgende illustration for at få et overblik over alle ikonernes betydninger (Figur 1).

g033320

Betjening

Infocenterets styreenhed

Skærmfunktioner

Tryk på den relevante knap for at få vist skærm 1 eller skærm 2, for at deaktivere den akustiske alarm, for at få vist fejlskærmen eller for at forlade menuen (Figur 2).

g033145

Tryk på knap 1 til 4 for at åbne pop-op-menulinjen nederst på skærmen (Figur 2).

Når startskærmen vises, kan du vælge, hvad du vil have vist i både det øverste venstre hjørne og i øverste højre hjørne af displayskærmen ved at trykke på knap 1 eller knap 2 på infocenterets styreenhed (Figur 2).

Note: Når du slukker maskinen, forbliver de øverste to skærme i den forrige indstilling, inden maskinen blev slukket.

Du kan skifte mellem følgende skærme ved at trykke på knap 1 og knap 2:

 • Omdrejningstæller – øverste venstre skærm (Figur 3)

 • Indikator for brændstofstand – øverste højre skærm (Figur 3)

  g033146
 • 12 V batterispændingsindikator – øverste venstre skærm (Figur 4)

 • 24 V-batterispændingsindikator – øverste venstre skærm (Figur 4)

  g033161
 • Indikator for hydraulikvæsketemperatur og ventilator – øverste højre skærm (Figur 5)

  Note: I følgende eksempel kører hydraulikvæskens ventilatorer med 25 % hastighed i fremadgående retning.

 • Indikator for motorkølevæsketemperatur og ventilator – øverste venstre skærm (Figur 5)

  Note: I eksempel Figur 5, kører motorkølevæskens ventilatorer med 50 % hastighed i tilbagegående retning.

  Denne visning (Figur 1) angiver ventilatorhastighed og -retning. Ventilatorens hastighed styres af hydraulikvæsketemperaturen eller motorkølevæsketemperaturen, og den omstyres automatisk efter behov. En omvendt cyklus iværksættes automatisk for at blæse snavs af den pågældende hjelmskærm, når motorkølevæsketemperaturen eller hydraulikvæsketemperaturen når et vist punkt. Desuden udfører kølerventilatorerne en omvendt cyklus hver 21. minut uanset kølevæskens temperatur.

  Ventilatorretningen angives også på skærmen for motorkølevæsketemperatur og skærmen for hydraulikvæsketemperatur. Hvis bjælken er til højre for midtermærket, kører ventilatorerne i fremadgående retning. Hvis bjælken er til venstre for midtermærket, kører ventilatorerne i tilbagegående retning (Figur 5).

  g033162

Hvis der vises en fejl på skærmen, trykkes på en tilfældig knap for at få vist rådgivningsmeddelelsen for den aktive fejl (Figur 2).

Note: Kontakt din tilsynsførende eller mekaniker for at videregive fejloplysningerne og fastlægge en handlingsplan.

Tryk på piletasterne for at navigere rundt i fejlskærmen.

Tryk på en tilfældig tast for at få vist informationstasterne på skærmen.

Dieselpartikelfilters (DPF) vedligeholdelsesindikator

Hvis dieselpartikelfilterets (DPF) vedligeholdelsesindikator (Figur 1) vises på skærmen, skal du straks kontakte din Toro-forhandler med henblik på service.

Indikator for brændstofstand

Denne visning angiver, hvor meget brændstof der er i tanken (Figur 3).

Kraftudtagsindikator

Denne visning angiver (Figur 1), at kraftudtaget er indkoblet.

Parkeringsbremseindikator

Denne visning angiver, at parkeringsbremsen er aktiveret (Figur 1).

Fartpilotindikator

Denne visning angiver (Figur 1), at fartpiloten er indstillet.

Indikator for H/L (høj/lav) kørselshastighed

Denne visning angiver det valgte transmissionshastighedsområde (Figur 1).

Gløderørskontrollampe

Denne visning angiver, hvornår motoren forvarmer (Figur 1).

Indikator for motortimer

Denne visning angiver motorens samlede antal driftstimer (Figur 1).

Omdrejningstæller

Denne visning angiver motorens driftshastighed i o/min (Figur 3).

Indikator for hydraulikvæsketemperatur og indikator for ventilatorstatus

Denne visning angiver hydraulikvæsketemperaturen og ventilatorstatussen (Figur 5).

Indikator for motorkølevæsketemperatur og indikator for ventilatorstatus

Denne visning angiver motorkølevæsketemperaturen og ventilatorstatussen (Figur 5).

Batterispænding

Denne visning viser både 12 V og 24 V batterispændingen (Figur 4).

Eftersynsindikator

Denne visning angiver, hvornår maskinen skal igennem næste rutineeftersyn.

Note: Nulstil indikatoren, når eftersyn af maskinen er gennemført.

 1. Tryk og hold knappen længst til højre på InfoCentret nede.

  Note: Hovedmenuskærmen vises.

 2. Vælg Service vha. de 2 knapper til venstre. Tryk på knappen under den højre pil for at fortsætte.

 3. Vælg Hours (timer), og tryk på knappen under den højre pil.

 4. Tryk på knappen under Reset Hours (nulstil timer).

 5. Vælg Hours (timer) for det næste servicetidspunkt, og tryk på knappen under den højre pil.

  Note: Et flueben vises, når indikatoren er blevet nulstillet.

 6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen under udgangsikonet (billede af en åben dør) for at vende tilbage til hovedskærmen eller på annuller for at afslutte.

Akustisk alarm (infocenter)

Alarmen lyder i følgende situationer:

Sænkning af skjoldet

 • Motoren kører ikke

 • Et vilkårligt skjold sænkes

Skjoldet er ude af flydeposition

 • Kraftudtaget er tilkaldt og kvalificeret

 • Et vilkårligt skjold er under grænsen, men ikke flydende

Maskinen sender en anmodning til infocenteret

 • Motoren sender en meddelelse med en rød stoplampe

  Note: Hvis alarmen stopper, eller hvis operatøren bekræfter alarmen ved at trykke på en knap på infocenteret, så bør alarmen standse.

 • Regenerering krævet af motoren

 • En vilkårlig motorfejl

 • En given meddelelse. Se InfoCenterets rådgivningsmeddelelser

 • Motoren sender en gul advarselsmeddelelse

 • Brændstofniveauet er under 2,2 %

Hovedmenu

Tryk på og hold den femte knap (længst til højre) på infocenteret nede for at åbne hovedmenuen.

Fra hovedmenuskærmen kan du åbne skærmen Service, skærmen Diagnostik, skærmen Indstillinger eller skærmen Om (Figur 6).

g033167

Skærmen Service

Hvis du har et problem, der kræver brug af skærmen Service (dvs. kalibrering af traktionspedalen), skal du kontakte din Toro-forhandler for at få hjælp.

Adgang til de beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 • 5900

 • 1234

 1. Tryk på en hvilken som helst af knapperne 1, 2, 3 eller 4 på STARTSKæRMEN for at åbne pop op-menulinjen nederst på skærmen (Figur 7).

  g214880
 2. Tryk på knap 5, og hold den nede for at få adgang til HOVEDMENUEN (Figur 8).

  g214879

  Hvis menuerne er beskyttede, vises skærmen ENTER PIN (indtast PIN-kode).

 3. Tryk på knapperne 1 til 4 for at indtaste din PIN-kode (Figur 9).

  g214881
 4. Tryk på knap 5 (Figur 10), når du har indtastet PIN-koden.

  Infocenteret viser HOVEDMENUEN.

  g214883g214882

  Note: Når du slukker motoren og derefter flytter tændingskontakten til positionen RUN (kør), aktiveres PIN-kodebeskyttelsen for HOVEDMENUEN.

Skift af infocenterets pinkode

 1. Fra startskærmen skal du trykke på og holde knap 5 nede, indtil Hovedmenuen vises (Figur 11).

  g033167
 2. Tryk på knap 2, indtil du når Indstillinger på skærmen Hovedmenu. Tryk på knap 4 for at vælge Indstillinger (Figur 11).

 3. Fra skærmen Indstillinger skal du trykke på knap 4 for at vælge Display (Figur 12).

  g033168
 4. Tryk på knap 2, indtil du når PIN Settings (Pinkodeindstillinger) på skærmen Display. Tryk på knap 4 for at vælge PIN Settings (Pinkodeindstillinger) (Figur 13).

  g033169
 5. Tryk på knap 2, indtil du når PIN Change (Skift pinkode) på skærmen PIN Settings (Pinkodeindstillinger). Tryk på knap 4 for at vælge PIN Change (Skift pinkode) (Figur 14).

  g033170
 6. Indtast din gamle pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af pinkoden (Figur 15).

  Note: Standardpinkoden er 5900, når du opsætter din pinkode første gang.

  g033172
 7. Indtast din nye pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af den nye pinkode (Figur 16).

  g033173
 8. Bekræft din nye pinkode vha. knapperne 1 til 4 og tryk på knap 5, når du har gennemført indtastningen af pinkoden (Figur 17).

  g033174

Indstilling af timeren Service påkrævet

 1. Når du har indtastet pinkoden til de beskyttede menuer, skal du trykke på knappen 5.

 2. Rul op eller ned til SERVICE i hovedmenuen (Figur 18).

  g033167
 3. Tryk på knappen med sidepilen.

 4. Rul op eller ned til TIMER.

 5. Vælg den midterste knap i menuen TIMER menu for at vælge NULSTIL TIMER.

 6. Rul op eller ned for at vælge de korrekte timer.

 7. Tryk på knappen med sidepilen.

 8. Luk menuen ved at vælge knappen AFSLUT (døren) (Figur 18 eller Figur 19).

Skift af lysstyrke/kontrast på infocenterets display

 1. Tryk på knap 5 på startskærmen for at åbne pop-op-menulinjen til lysstyrke/kontrast (Figur 19).

  g033178
 2. Tryk på knap 1 for at mindske lysstyrken, knap 2 for at øge lysstyrken, knap 3 for at mindske kontrasten og knap 4 for at øge kontrasten (Figur 19).

 3. Når du har indstillet lysstyrke/kontrast, skal du trykke på knap 5 at afslutte (Figur 19).

Indstilling af fartpilothastigheden

Fartpilotkontakten sætter den ønskede maskinhastighed.

 1. Flyt fartpilotens kontakt til midterpositionen for at slå fartpiloten hen i positionen ON (til).

 2. Tryk kontakten fremad for at indstille hastigheden.

 3. Fra skærmen Cruise Control (Fartpilot) skal du trykke på knap 1 for at mindske fartpilothastigheden eller knap 2 for at øge fartpilothastigheden (Figur 20).

 4. Når du har indstillet den ønskede fartpilothastighed, skal du trykke på knap 5 for at afslutte (Figur 20).

 5. Tryk fartpilotens kontakten bagud for at deaktivere fartpiloten.

  Note: Fartpiloten deaktiveres også ved at bevæge fodpedalen.

  g033180

InfoCenterets rådgivningsmeddelelser

Rådgivningsmeddelelser til operatøren vises automatisk på infocenterets skærm, når en maskinfunktion kræver yderligere handling. Hvis du eksempelvis forsøger at starte motoren, mens du trykker på traktionspedalen, vises en meddelelse på displayet med angivelse af, at traktionspedalen skal være i NEUTRAL position.

For hver rådgivningsmeddelelse er der en tilstand (f.eks., start nægtet, PTO denied (kraftudtag nægtet), cruise control denied (fartpilot nægtet)), en kode (et nummer) knyttet til rådgivningsmeddelelsen, en kvalifikator (årsagen til visningen af rådgivningsmeddelelsen), og en displaytekst (hvad meddelelsen viser af tekst på skærmen) som vist i Figur 21.

g031999

Note: Rådgivningsmeddelelser logges ikke i fejlloggen.

Note: Du kan rydde en rådgivningsmeddelelse fra displayet ved at trykke på en vilkårlig infocentertast.

Se følgende tabel for alle infocentrets rådgivningsmeddelelser:

TilstandKodeKvalifikatorDisplaytekst
Start nægtet4Undervisning aktiveretI/T
Start nægtet5Kraftudtag tilkobletTo start, disengage PTO (Deaktiver kraftudtag for at starte)
Start nægtet6Ikke i NEUTRALFlyt traktionspedalen til NEUTRAL for at starte
Start nægtet7Ikke i sæde, og parkeringsbremse ikke aktiveretTo start, must be seated or set parking brake (Sid i sædet eller aktiver parkeringsbremse for at starte)
Start nægtet8Skjoldkontakt aktiveretTo start, disengage deck switch (Udkobl skjoldkontakten for at starte)
Start nægtet9Sluk/tændTo start, turn key switch off, then on (Slå tændingskontakten fra og derefter til for at starte)
Kraftudtag nægtet102I højt område (klip kun i lavt)To engage PTO, must be in low range (Aktiver kraftudtag, skal være i lavt område)
Kraftudtag nægtet106Tomt sædeTo engage PTO, operator must be seated (Operatør skal sidde i sædet for at aktivere kraftudtag)
Kraftudtag nægtet107Ingen flydende skjolde (tryk på en ned-tast)To engage PTO, lower decks (Sænk skjolde for at aktivere kraftudtag)
Kraftudtag nægtet108Motor varmTo engage PTO, let engine cool (Lad motoren køle af for at aktivere kraftudtag)
Kraftudtag nægtet109Tab af CAN-bus (service påkrævet)To engage PTO, requires service (Aktivering af kraftudtag kræver service)
Kraftudtag nægtet110Hydraulikvæske for koldTo engage PTO, let hydraulic fluid warm up (Lad hydraulikvæske varme op for at aktivere kraftudtag)
Fartpilot nægtet)202For langsom indkobling af fartpilotØg kørselshastigheden
Skjoldsænkning nægtet302Kan ikke sænke i transportFlyt traktionspedal tilbage til NEUTRAL for at sænke skjold
Skjoldsænkning nægtet303Tomt sædeTo lower deck, operator must be seated (Operatøren skal sidde ned for at sænke skjoldet)
Skjoldsænkning nægtet304Service påkrævetTo lower deck, requires service (Sænkning af skjold kræver service)
Skjold ikke flydende (ved motorstart)402Anmod operatør om at nedtrykke kontakterTo float, lower decks (Sænk skjolde for at flyde)
Højt område nægtet502Venstre skjold ikke oppeTo set high range, lift left deck (Løft venstre skjold for at indstille højt område)
Højt område nægtet503Midterskjold ikke oppeTo set high range, lift center deck (Løft midterskjold for at indstille højt område)
Højt område nægtet504Højre skjold ikke oppeTo set high range, lift right deck (Løft højre skjold for at indstille højt område)
Højt område nægtet505Venstre skjold flydendeTo set high range, lift left deck fully (Løft venstre skjold helt for at indstille højt område)
Højt område nægtet506Midterskjold flydendeTo set high range, lift center deck fully (Løft midterskjold helt for at indstille højt område)
Højt område nægtet507Højre skjold flydendeTo set high range, lift right deck fully (Løft højre skjold helt for at indstille højt område)
Højt område nægtet508Kraftudtagskontakt aktiveretTo set high range, disengage PTO (Deaktiver kraftudtagskontakt for at indstille højt område)
Højt område nægtet509Fartpilot aktiveretTo set high range, disengage cruise (Deaktiver fartpilot for at indstille højt område)
Højt område nægtet510Hastighed for højTo set high range, reduce ground speed (Sænk kørehastighed for at indstille højt område)
Højt område nægtet511Tab af CAN-bus (service påkrævet)To set high range, requires service (Indstilling af højt område påkræver service)
Højt område nægtet512Hydraulikvæske for koldTo set high range, let hydraulic fluid warm up (Lad hydraulikvæske varme op for at indstille højt område)
Lavt område nægtet602Fartpilot aktiveretTo set low range, disengage cruise (Deaktiver fartpilot for at indstille lavt område)
Lavt område nægtet603Hastighed for højTo set low range, reduce ground speed (Sænk kørehastigheden for at indstille lavt område)
Lavt område nægtet604Tab af CAN-bus (service påkrævet)To set low range, requires service (Indstilling af lavt område påkræver service)
Traktion deaktiveret804Parkeringsbremse AKTIVERETFor traction, release parking brake (For traktion deaktiveres parkeringsbremse)
Traktion deaktiveret805Ikke i NEUTRALFor traction, move traction pedal to NEUTRAL (Flyt traktionspedalen til neutral for traktion)
Traktion deaktiveret806Tomt sædeFor traction, operator must be seated (Operatøren skal sidde ned for traktion)
Motorrådgivning1205Starteren har været aktiv i 30 sekunderMotors 30 sek. start udløbet
Motorrådgivning1206Udskift motorens luftfilterKontroller luftfilteret
Motorrådgivning1207Tid til serviceeftersynEngine service due approaching (Motorservice snart forfalden)
Motorrådgivning1208Servicefrist overskredetEngine service past due (Frist for motorservice overskredet)
Motorrådgivning1209DPF-service påkrævetRegeneration required within 30 minutes (Regenerering påkrævet inden for 30 minutter)
Motorrådgivning1210Reduceret motorkraft grundet høj temperaturLet engine cool (Lad motoren køle af)
Motorrådgivning1211Motorhastighed begrænset: hydraulikvæske for koldHydraulic fluid is less than 4°C (40°F), so derate the engine speed to 1,650 rpm (Hydraulikvæske er mindre end 4 °C, så reducer motorhastighed til 1650 o/min)
Brændstofstand1302Lav brændstofstandPåfyld brændstof
TP ikke kalibreret1402Traktionspedalen er ude af kalibreringKalibrer traktionspedalen
Undervisning1500Åbnet undervisningstilstandEntered traction pedal teach—please wait (Undervisning i traktionspedal åbnet – vent venligst)
Undervisning1502Traktionspedalen er ude af NEUTRALFlyt traktionspedalen tilbage til NEUTRAL
Undervisning1503Flyt langsomt traktionspedalen fremadSlowly move the traction pedal forward (Flyt langsomt traktionspedalen fremad)
Undervisning1504Neutral frem gennemførtNeutral forward capture passed (Neutral frem gennemført)
Undervisning1505Neutral frem mislykkedes – for hurtigtNeutral forward capture failed—movement too fast; try again (Neutral frem mislykkedes – bevægelse for hurtigt; prøv igen)
Undervisning1506Neutral frem mislykkedes (uden for område) – spænding var uden for specifikationRestart teach mode (Genstart undervisningstilstand)
Undervisning1507Flyt traktionspedalen til MAKS. FREM, og hold denFlyt traktionspedalen til MAKS. FREM, og hold den
Undervisning1508Maks. frem gennemførtMax forward capture passed (Maks. frem gennemført)
Undervisning1509Maks. frem mislykkedes (uden for område) – spænding var uden for specifikationRestart teach mode (Genstart undervisningstilstand)
Undervisning1510Flyt langsomt traktionspedalen BAGUDSlowly move the traction pedal in REVERSE (Flyt langsomt traktionspedalen bagud)
Undervisning1511Neutral bak gennemførtNeutral rev capture passed (Neutral bak gennemført)
Undervisning1512Neutral bak mislykkedes – for hurtigtNeutral rev capture failed—movement too fast; try again (Neutral bak mislykkedes – bevægelse for hurtigt; prøv igen)
Undervisning1513Neutral bak mislykkedes (uden for område) – spænding var uden for specifikationRestart teach mode (Genstart undervisningstilstand)
Undervisning1514Flyt traktionspedalen til MAKS. BAK, og hold denFlyt traktionspedalen til MAKS. BAK, og hold den
Undervisning1515Maks. bak gennemførtMax reverse capture passed (Maks. bak gennemført)
Undervisning1516Maks. bak mislykkedes (uden for område) – spænding var uden for specifikationRestart teach mode (Genstart undervisningstilstand)
Undervisning1517TP undervisning fuldført/værdier lagresExit teach (Afslut undervisning)
Undervisning1518TP undervisning blev ikke fuldførtExit teach and try again (Afslut undervisning og prøv igen)
Skjoldhævning nægtet1602Tomt sædeOperator must be seated (Operatøren skal sidde ned)
Skjoldhævning nægtet1603Parkeringsbremse ikke aktiveretSet parking brake (Aktiver parkeringsbremsen)
Skjoldhævning nægtet1604Ikke i NEUTRALFlyt traktionspedalen tilbage til NEUTRAL
Skjoldhævning nægtet1605Service påkrævetContract your Toro distributor (Kontakt Toro-forhandleren)
Skjoldhævning nægtet1606Alle skjold løftes ikke sammenIncrease the engine speed to 2,000 rpm, and the decks will raise one at a time when all 3 switches are held down simultaneously (Øg motorhastigheden til 2000 o./min, så skjoldene hæves ét ad gangen, når alle tre kontakter holdes nede samtidig)