Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν επιβαίνοντα χειριστή με κυλινδρικές λεπίδες, που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο χλοοτάπητα. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην πλακέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g259591

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το παρόν προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ξεχωριστή Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων και ορισμένα από τα συστατικά τους είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 5395 (αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εγκατάστασης) και ANSI B71.4-2017.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Πιστοποίηση εκπομπών κινητήρα

Ο κινητήρας του μηχανήματος συμμορφώνεται με το στάδιο 3β της ΕΕ και το Tier 4 Final της EPA.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Μηχανήματα με σήμανση CE

decal133-2931
decal136-3723

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Προετοιμασία του μηχανήματος

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής και βάλτε χειρόφρενο.

 2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 3. Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών πριν τη χρήση. νατρέξτε στην ενότηταΈλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

  Note: Τα ελαστικά έχουν υπερβολική πίεση φουσκώματος για τη μεταφορά. Ρυθμίστε την πίεση αέρα των ελαστικών προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

 4. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

 5. Εφαρμόστε γράσο στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων.

  Important: Εάν το μηχάνημα δεν γρασαριστεί σωστά, θα προκληθεί πρόωρη φθορά στα ζωτικής σημασίας εξαρτήματα.

 6. νοίξτε το καπό και ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.

 7. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα και κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

  Note: Κατά την παράδοση του μηχανήματος, ο κινητήρας περιέχει λάδι. Ωστόσο, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Ρύθμιση της θέσης του βραχίονα ελέγχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του βραχίονα ελέγχου για την άνεση σας.

 1. Ξεσφίξτε τα 2 μπουλόνια που στερεώνουν τον βραχίονα ελέγχου στον βραχίονα συγκράτησης (Σχήμα 3).

  g004152
 2. Περιστρέψτε τον βραχίονα ελέγχου ώστε να έλθει στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τα 2 μπουλόνια.

Τοποθέτηση των μονάδων κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Οδηγός δεξιού εμπρόσθιου σωλήνα1
Οδηγός αριστερού εμπρόσθιου σωλήνα1

Προετοιμασία του μηχανήματος

 1. φαιρέστε τα μοτέρ κυλίνδρων κοπής από τους εργοστασιακούς βραχίονες.

 2. φαιρέστε και απορρίψτε τις βάσεις μεταφοράς.

 3. Στον κάθε βραχίονα ανύψωσης της μονάδας κοπής, αφαιρέστε την περόνη ασφαλείας που ασφαλίζει το καπάκι στο στήριγμα του άξονα περιστροφής και αφαιρέστε την τάπα(Σχήμα 4).

  g003975

Προετοιμασία των μονάδων κοπής

 1. γάλτε τις μονάδες κοπής από τα χαρτοκιβώτια.

 2. Συναρμολογήστε και ρυθμίστε, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

 3. Φροντίστε ώστε το αντίβαρο (Σχήμα 5) να είναι τοποθετημένο στο κατάλληλο άκρο της μονάδας κοπής, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  g003320

Τοποθέτηση του Ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα και εγκατάσταση του Οδηγού εύκαμπτου σωλήνα

Μονάδες κοπής 4
g375671
 1. Εάν η κοπίλια είναι στην πίσω οπή του άξονα του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα, αφαιρέστε την και τοποθετήστε την στην οπή που υπάρχει δίπλα στο στήριγμά του (Σχήμα 7).

  g375689
 2. φαιρέστε τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8") και τις 2 καρόβιδες (3/8" x 1-1/4") που στερεώνουν το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής (Σχήμα 8).

  g375690
 3. φαιρέστε το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης (3/8") που ασφαλίζει το μπουλόνι του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα στη δεξιά γλώσσα του πλαισίου του φορέα και αφαιρέστε το ελατήριο εξισορρόπησης από τη μονάδα κοπής (Σχήμα 9).

  Note: Μην αφαιρέσετε το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης από το μπουλόνι.

  g375691
 4. Συναρμολογήστε το μπουλόνι του ελατηρίου εξισορρόπησης στη δεξιά γλώσσα του πλαισίου του φορέα (Σχήμα 10) με το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης (3/8").

  g375694
 5. Ευθυγραμμίστε τους πείρους του αριστερά οδηγού εύκαμπτου σωλήνα με τις οπές που υπάρχουν στο πλαίσιο της μονάδας κοπής και το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα (Σχήμα 11).

  Note: Η θηλιά στήριξης του οδηγού εύκαμπτου σωλήνα ευθυγραμμίζεται με τον διαμήκη άξονα του μηχανήματος.

  g375687
 6. Συναρμολογήστε το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής με τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8").

 7. Σφίξτε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ασφάλισης με ροπή 37 έως 45 N∙m.

Εγκατάσταση του οδηγού εύκαμπτου σωλήνα

Μονάδες κοπής 5
g375672
 1. Εάν η κοπίλια είναι στην πίσω οπή του άξονα του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα, αφαιρέστε την και τοποθετήστε την στην οπή που υπάρχει δίπλα στο στήριγμά του (Σχήμα 12).

  g375689
 2. φαιρέστε τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8") και τις 2 καρόβιδες (3/8" x 1-1/4") που στερεώνουν το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής (Σχήμα 14).

  g375690
 3. Ευθυγραμμίστε τους πείρους του δεξιού οδηγού εύκαμπτου σωλήνα με τις οπές που υπάρχουν στο πλαίσιο της μονάδας κοπής και το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα (Σχήμα 15).

  Note: εβαιωθείτε ότι η θηλιά στήριξης του οδηγού εύκαμπτου σωλήνα ευθυγραμμίζεται με τον διαμήκη άξονα του μηχανήματος.

  g375688
 4. Συναρμολογήστε το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής με τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8").

 5. Σφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 37 έως 45 N∙m.

Τοποθέτηση του Ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα

Μονάδα κοπής 2
g379514
 1. Εάν η κοπίλια είναι στην πίσω οπή του άξονα του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα, αφαιρέστε την και τοποθετήστε την στην οπή που υπάρχει δίπλα στο στήριγμά του (Σχήμα 17).

  g375689
 2. φαιρέστε τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8") και τις 2 καρόβιδες (3/8" x 1-1/4") που στερεώνουν το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής (Σχήμα 18).

  g375690
 3. φαιρέστε το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης (3/8") που ασφαλίζει το μπουλόνι του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα στη δεξιά γλώσσα του πλαισίου του φορέα και αφαιρέστε το ελατήριο εξισορρόπησης από τη μονάδα κοπής (Σχήμα 19).

  Note: Μην αφαιρέσετε το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης από το μπουλόνι.

  g375691
 4. Συναρμολογήστε το μπουλόνι του ελατηρίου εξισορρόπησης στη δεξιά γλώσσα του πλαισίου του φορέα (Σχήμα 20) με το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης (3/8").

  g375694
 5. Ευθυγραμμίστε τις οπές του στηρίγματος αντισταθμιστή χλοοτάπητα με τις οπές που υπάρχουν στο πλαίσιο της μονάδας κοπής (Σχήμα 21).

  Note: Η θηλιά στήριξης του οδηγού εύκαμπτου σωλήνα ευθυγραμμίζεται με τον διαμήκη άξονα του μηχανήματος.

  g378789
 6. Συναρμολογήστε το στήριγμα του αντισταθμιστή χλοοτάπητα στο πλαίσιο της μονάδας κοπής χρησιμοποιώντας τις 2 καρόβιδες (3/8" x 1-1/4") και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (3/8").

 7. Σφίξτε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια ασφάλισης με ροπή 37 έως 45 N∙m.

Εγκατάσταση του ποδιού στήριξης

Σε κάθε μονάδα κοπής, στερεώστε το πόδι στήριξης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 22).

g004144

Εγκατάσταση των εμπρόσθιων μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

 1. Σύρετε μια μονάδα κοπής κάτω από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 23).

  g375274
 2. Εισάγετε το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης στην άτρακτο του πλαισίου φορέα.

 3. Εγκαταστήστε την τάπα στον άξονα του βραχίονα περιστροφής και ευθυγραμμίστε τις οπές της ατράκτου του πλαισίου φορέα, του άξονα του βραχίονα περιστροφής και της τάπας.

 4. σφαλίστε την τάπα και τον άξονα του πλαισίου φορέα στο στήριγμα του άξονα ανύψωσης με την περόνη ασφαλείας.

  Κλείδωμα της περιστροφής των μονάδων κοπής για κόψιμο γρασιδιού σε επικλινή εδάφη—Κλειδώστε την περιστροφή των μονάδων κοπής για να αποφύγετε την κλίση τους προς τα κάτω όταν κόβετε γρασίδι σε επικλινή εδάφη. Για να κλειδώσετε τη μονάδα κοπής χρησιμοποιήστε την οπή που υπάρχει στον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 24). Για τη μονάδα κοπής καθοδήγησης χρησιμοποιήστε την εγκοπή.

  g375251

Εγκατάσταση των οπίσθιων μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

Οι μονάδες κοπής είναι ρυθμισμένες για ύψος κοπής 1,2 cm (3/4") ή μεγαλύτερο
 1. Σύρετε μια μονάδα κοπής κάτω από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 25).

  g375252
 2. Εισάγετε το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης στην άτρακτο του πλαισίου φορέα.

 3. Εγκαταστήστε την τάπα στον άξονα του βραχίονα περιστροφής και ευθυγραμμίστε τις οπές της ατράκτου του πλαισίου φορέα, του άξονα του βραχίονα περιστροφής και της τάπας.

 4. Στερεώστε με την περόνη ασφαλείας τον άξονα του βραχίονα περιστροφής και την τάπα στην άτρακτο του πλαισίου φορέα.

  Κλείδωμα της περιστροφής των μονάδων κοπής για κόψιμο γρασιδιού σε επικλινή εδάφη—Κλειδώστε την περιστροφή των μονάδων κοπής για να αποφύγετε την κλίση τους προς τα κάτω όταν κόβετε γρασίδι σε επικλινή εδάφη. Για να κλειδώσετε τη μονάδα κοπής χρησιμοποιήστε την οπή που υπάρχει στον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 25). Για τη μονάδα κοπής καθοδήγησης χρησιμοποιήστε την εγκοπή.

  g375251
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για την άλλη οπίσθια μονάδα κοπής.

Εγκατάσταση των οπίσθιων μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

Οι μονάδες κοπής είναι ρυθμισμένες για ύψος κοπής 1,2 cm (3/4") ή μικρότερο
 1. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας και τη ροδέλα που συγκρατούν τον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και σύρετε τον στροφέα έξω από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 27).

  g375236
 2. Συναρμολογήστε το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης στην άτρακτο του πλαισίου φορέα (Σχήμα 28).

  g375237
 3. Εγκαταστήστε την τάπα στον άξονα του βραχίονα περιστροφής και ευθυγραμμίστε τις οπές της ατράκτου του πλαισίου φορέα, του άξονα του βραχίονα περιστροφής και της τάπας.

 4. Στερεώστε με την περόνη ασφαλείας τον άξονα του βραχίονα περιστροφής και την τάπα στην άτρακτο του πλαισίου φορέα.

  Κλείδωμα της περιστροφής των μονάδων κοπής για κόψιμο γρασιδιού σε επικλινή εδάφη—Κλειδώστε την περιστροφή των μονάδων κοπής για να αποφύγετε την κλίση τους προς τα κάτω όταν κόβετε γρασίδι σε επικλινή εδάφη. Για να κλειδώσετε τη μονάδα κοπής χρησιμοποιήστε την οπή που υπάρχει στον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 29). Για τη μονάδα κοπής καθοδήγησης χρησιμοποιήστε την εγκοπή.

  g375251
 5. Σύρετε μια μονάδα κοπής κάτω από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 30).

  g375239
 6. Εισάγετε την άτρακτο του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και ασφαλίστε την με την περόνη ασφαλείας και τη ροδέλα.

 7. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για την άλλη οπίσθια μονάδα κοπής.

Εγκατάσταση των αλυσίδων βραχίονα ανύψωσης της μονάδας κοπής

Στερεώστε την αλυσίδα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 31).

Note: Χρησιμοποιήστε τον αριθμό κρίκων αλυσίδας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

g003948

Τοποθέτηση των μοτέρ κυλίνδρων

 1. Εφαρμόστε καθαρό γράσο στον αυλακωτό άξονα του μοτέρ κυλίνδρου.

 2. Λαδώστε τον στεγανωτικό δακτύλιο του μοτέρ κυλίνδρου και τοποθετήστε τον πάνω στη φλάντζα του μοτέρ.

 3. Τοποθετήστε το μοτέρ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα ώστε οι φλάντζες να μην εμποδίζουν τα μπουλόνια (Σχήμα 32).

  g004127
 4. Περιστρέψτε το μοτέρ αριστερόστροφα μέχρι οι φλάντζες να κυκλώσουν τα μπουλόνια και, στη συνέχεια, σφίξτε τα μπουλόνια.

  Important: εβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις των μοτέρ κυλίνδρων δεν έχουν στρέβλωση ή τσάκιση και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψής τους.

 5. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης με ροπή 37 έως 45 N∙m.

Χρήση του ποδιού στήριξης της μονάδας κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πόδι στήριξης μονάδας κοπής1

Όποτε απαιτείται να αναποδογυρίσετε τη μονάδα κοπής για να έχετε πρόσβαση στο μαχαίρι κλίνης/κύλινδρο κοπής, στηρίξτε το πίσω μέρος της μονάδας κοπής με το πόδι στήριξης για να βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια στο οπίσθιο άκρο των βιδών ρύθμισης της μπάρας κλίνης δεν εφάπτονται στην επιφάνεια εργασίας (Σχήμα 33).

g003985

Στερεώστε το πόδι στήριξης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 34).

g004144

Τοποθέτηση κλειδαριάς καπό CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Κλειδαριά καπό, παρέμβυσμα (τσιμούχα) και παξιμάδι ασφάλισης1
Ροδέλα1
 1. πασφαλίστε και ανυψώστε το καπό.

 2. φαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο από την οπή στην αριστερή πλευρά του καπό (Σχήμα 35).

  g004143
 3. εβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το παρέμβυσμα (τσιμούχα) στην κλειδαριά του καπό (Σχήμα 36).

  g375326
 4. φαιρέστε το παξιμάδι από την κλειδαριά.

 5. Στην εξωτερική πλευρά του καπό, περάστε το άκρο του μανδάλου με το άγκιστρο από την οπή του καπό.

  Note: Το παρέμβυσμα (τσιμούχα) ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πλευρά του καπό.

 6. Στην εσωτερική πλευρά του καπό, στερεώστε την κλειδαριά στο καπό με τη ροδέλα και το παξιμάδι.

 7. Κλείστε το καπό και χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό κλειδί για να βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο της κλειδαριάς ασφαλίζει στην αντίστοιχη υποδοχή (αντίκρισμα) όταν το κλειδώνετε.

Τοποθέτηση ετικετών CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ετικέτα CE1
Ετικέτα με το έτος κατασκευής1
Ετικέτα προειδοποίησης1

Τοποθέτηση ετικέτας CE

 1. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα και καθαρό πανί για να καθαρίσετε την περιοχή του καπό δίπλα στην κλειδαριά και αφήστε να στεγνώσει. (Σχήμα 37).

  g375553
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο από την ετικέτα CE.

 3. Επικολλήστε την ετικέτα στο καπό.

Τοποθέτηση ετικέτας έτους παραγωγής

 1. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα και καθαρό πανί για να καθαρίσετε την περιοχή της βάσης του δαπέδου δίπλα στην πινακίδα σειριακού αριθμού και αφήστε να στεγνώσει. (Σχήμα 38).

  g375554
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο από την ετικέτα έτους παραγωγής.

 3. Επικολλήστε την ετικέτα στη βάση του δαπέδου.

Τοποθέτηση ετικέτας προειδοποίησης CE

 1. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα και καθαρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της ετικέτας προειδοποίησης 133-2930 και αφήστε την ετικέτα να στεγνώσει. (Σχήμα 39).

  g375338
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο από την ετικέτα προειδοποίησης CE.

 3. Τοποθετήστε την ετικέτα προειδοποίησης CE επάνω στην ετικέτα 133-2930.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g216864

Πεντάλ γκαζιού

Το πεντάλ γκαζιού (Σχήμα 41) ελέγχει την εμπροσθοπορεία και την οπισθοπορεία. Πατήστε το άνω μέρος του πεντάλ για να κινηθεί το μηχάνημα προς τα εμπρός και το κάτω μέρος για να κινηθεί προς τα πίσω. Η ταχύτητα πορείας εξαρτάται από τη δύναμη που ασκείτε στο πεντάλ. Σε μηχάνημα χωρίς φορτίο, για μέγιστη ταχύτητα πορείας, πατήστε το πεντάλ μέχρι το τέλος της διαδρομής, ενώ ο μοχλός γκαζιού βρίσκεται στη θέση Γρήγορα.

Για να σταματήσετε το μηχάνημα, μειώστε την πίεση που ασκείτε στο πεντάλ γκαζιού και αφήστε το να επανέλθει στην κεντρική θέση.

g003955

Μοχλός μεταφοράς/κοπής

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό μεταφοράς/κοπής (Σχήμα 41) για να επιλέξετε τη λειτουργία Κοπή ή Μεταφορά του μηχανήματος. Πιέστε τον μοχλό μπροστά για τη λειτουργία Κοπή ή προς τα πίσω για τη λειτουργία Μεταφορά.

Note: Ο μονάδες κοπής δεν κατεβαίνουν όταν ο μοχλός μεταφοράς/κοπής βρίσκεται στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

Περιοριστής ταχύτητας κοπής

Όταν ο περιοριστής ταχύτητας κοπής (Σχήμα 41) βρίσκεται στην πάνω/μπροστά θέση, περιορίζει την ταχύτητα κοπής και επιτρέπει στις μονάδες κοπής να είναι ενεργοποιημένες. Κάθε αποστάτης ρυθμίζει την ταχύτητα κοπής κατά 0,8 km/h (0,5 μίλια ανά ώρα). Όσο περισσότεροι αποστάτες υπάρχουν επάνω στο μπουλόνι, τόσο πιο αργά κινείται το μηχάνημα. Εάν θέλετε μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς, μετακινήστε τον περιοριστή ταχύτητας κοπής προς τα πίσω.

Πεντάλ φρένου

Πατήστε το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα (Σχήμα 41).

Χειρόφρενο

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης, πατήστε το πεντάλ φρένου και πιέστε το επάνω άκρο για να ασφαλίσει (Σχήμα 41). Για να ελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης, πατήστε το πεντάλ φρένου μέχρι να επανέλθει η διάταξη ασφάλισης του φρένου στάθμευσης.

Πεντάλ κλίσης τιμονιού

Για να δώσετε κλίση στο τιμόνι προς το μέρος σας, πατήστε το πεντάλ ποδιού (Σχήμα 41) μέχρι κάτω, τραβήξτε την κολόνια τιμονιού προς το μέρος σας στην πιο άνετη θέση και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το πεντάλ.

Διακόπτης στροφών κινητήρα

Ο διακόπτης στροφών κινητήρα διαθέτει 2 λειτουργίες για την αλλαγή των στροφών του κινητήρα (Σχήμα 42). Πιέζοντας στιγμιαία τον διακόπτη, οι στροφές του κινητήρα αλλάζουν σε βήματα των 100 σ.α.λ. Κρατώντας πατημένο τον διακόπτη, η κινητήρας μεταβαίνει αυτόματα στις Υψηλές ή τις Χαμηλές στροφές ρελαντί, ανάλογα με την πλευρά του διακόπτη που θα πατήσετε.

g021208

Μοχλός ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής

υτός ο μοχλός (Σχήμα 42) ανυψώνει και χαμηλώνει τις μονάδες κοπής και, επίσης, εκκινεί και σταματά τις μονάδες κοπής όταν ο μοχλός μεταφοράς/κοπής βρίσκεται στη θέση Κοπή και ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση. Δεν μπορείτε να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής όταν ο μοχλός μεταφοράς/κοπής βρίσκεται στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας (Σχήμα 42) έχει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) και START (Εκκίνηση).

Κέντρο πληροφοριών InfoCenter

Η οθόνη LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημά σας, όπως κατάσταση λειτουργίας, διάφορες διαγνωστικές ενδείξεις, καθώς και άλλες πληροφορίες για το μηχάνημα (Σχήμα 42).

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Για τον χειρισμό των μονάδων κοπής, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Σχήμα 42) σε συνδυασμό με τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής.

Διακόπτης φώτων πορείας

Περιστρέψτε τον διακόπτη προς τα κάτω για να ανάψετε τα φώτα (Σχήμα 42).

Μοχλοί ανάστροφης κίνησης

Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς ανάστροφης κίνησης, σε συνδυασμό με τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής, για ανάστροφη κίνηση των περιστρεφόμενων λεπίδων (Σχήμα 43).

g021209

ύσμα ρευματολήπτη

Το βύσμα ρευματολήπτη είναι υποδοχή τροφοδοσίας 12V για ηλεκτρονικές συσκευές (Σχήμα 44).

g004133

Χειριστήρια καθίσματος

g003954

Μοχλός μετακίνησης καθίσματος

Τραβήξτε τον μοχλό μετακίνησης καθίσματος (Σχήμα 45) για να μετακινήσετε το κάθισμα εμπρός ή πίσω. Ελευθερώστε τον μοχλό για σταθεροποιήσετε τη θέση του καθίσματος.

Κουμπί ρύθμισης βάρους

Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης βάρους μέχρι η ένδειξη του δείκτη βάρους να αναγράψει το βάρος σας.

Κουμπί ρύθμισης ύψους

Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ύψους για να αλλάξετε το ύψος του καθίσματος.

Χρήση της οθόνης LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter

Η οθόνη LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημά σας, όπως κατάσταση λειτουργίας, διάφορες διαγνωστικές ενδείξεις, καθώς και άλλες πληροφορίες για το μηχάνημα (Σχήμα 46). Στο InfoCenter υπάρχει η οθόνη εκκίνησης και η κύρια οθόνη πληροφοριών (οθόνη λειτουργίας). Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του InfoCenter και επιλέγοντας το κατάλληλο βέλος κατεύθυνσης.

g020650
 • ριστερό κουμπί, κουμπί πρόσβασης μενού/επιστροφής— Πιέστε αυτό το κουμπί για πρόσβαση στα μενού του InfoCenter. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή και για έξοδο από το τρέχον μενού που χρησιμοποιείτε.

 • Μεσαίο κουμπί— Πιέστε το για κύλιση των μενού προς τα κάτω.

 • Δεξί κουμπί— Πιέστε το για να ανοίξετε μενού, όπου υπάρχει δεξί βέλος που δηλώνει πρόσθετο περιεχόμενο.

Note: Ο σκοπός κάθε κουμπιού μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με την απαίτηση της εκάστοτε λειτουργίας. Για κάθε κουμπί υπάρχει επισήμανση με εικονίδιο που δηλώνει την τρέχουσα λειτουργία του.

Περιγραφή εικονιδίων του InfoCenter

GraphicΏρες που απομένουν μέχρι το σέρβις
GraphicΜηδενισμός των ωρών για το σέρβις Graphic
SERVICE DUEΥποδεικνύει πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο σέρβις
GraphicΣτροφές/κατάσταση κινητήρα—αναγράφει τις στροφές του κινητήρα (rpm-σ.α.λ.)
GraphicΩρομετρητής
GraphicΕικονίδιο πληροφοριών
GraphicΓρήγορα
Graphicργά
GraphicΣτάθμη καυσίμου
Graphicπαιτείται κύκλος αναγέννησης σε στάση.
GraphicΟι αναφλεκτήρες είναι ενεργοποιημένοι.
Graphicνυψώστε τις μονάδες κοπής.
GraphicΧαμηλώστε τις μονάδες κοπής.
GraphicΚαθίστε στο κάθισμα.
GraphicΤο χειρόφρενο είναι τραβηγμένο.
GraphicΕπιλέχθηκε το μεγάλο εύρος μετάδοσης (μεταφορά).
GraphicΝεκρά
GraphicΕπιλέχθηκε το μικρό εύρος μετάδοσης (κοπή).
GraphicΘερμοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα (σε °C ή °F)
GraphicΘερμοκρασία (υψηλή)
GraphicΟ PTO είναι ενεργοποιημένος.
GraphicΔεν επιτρέπεται
GraphicΘέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
GraphicΣβήστε τον κινητήρα.
GraphicΚινητήρας
GraphicΔιακόπτης μίζας
GraphicΟι μονάδες κοπής χαμηλώνουν.
GraphicΟι μονάδες κοπής ανεβαίνουν.
GraphicΚωδικός PIN
GraphicΔίαυλος CAN
GraphicΚέντρο πληροφοριών InfoCenter
GraphicΠρόβλημα ή αποτυχία
GraphicΛαμπτήρας
GraphicΈξοδος του ελεγκτή θερμοηλεκτρικής ψύξης ή του καλωδίου ελέγχου στην πλεξούδα καλωδίωσης
GraphicΔιακόπτης
GraphicΕλευθερώστε τον διακόπτη.
Graphicλλάξτε στην αναγραφόμενη κατάσταση.
Συχνά τα σύμβολα συνδυάζονται ώστε να δημιουργούνται προτάσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα 
GraphicΕπιλέξτε στο μηχάνημα τη Νεκρά.
GraphicΔεν επιτρέπεται η εκκίνηση του κινητήρα.
GraphicΔιακοπή λειτουργίας κινητήρα
GraphicΥπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα.
GraphicΕιδοποίηση για συσσώρευση τέφρας στο DPF — νατρέξτε στην ενότητα Συσσώρευση τέφρας στο DPF για λεπτομέρειες.
Graphicίτημα αναμονής αναγέννησης-επαναφοράς
ίτημα αναγέννησης σε στάση ή αναγέννησης αποκατάστασης
GraphicΕκτελείται κύκλος αναγέννησης σε στάση ή αναγέννησης αποκατάστασης.
GraphicΥψηλή θερμοκρασία καυσαερίων
Graphicλάβη διάγνωσης ελέγχου εκπομπών NOx. Οδηγήστε το μηχάνημα στον χώρο φύλαξης και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro (για εκδόσεις λογισμικού U και νεότερες).
GraphicΟ PTO είναι απενεργοποιημένος.
GraphicΚαθίστε στο κάθισμα ή βάλτε χειρόφρενο.

Graphic Πρόσβαση μόνο με εισαγωγή του PIN

Χρήση των μενού

Για πρόσβαση στο σύστημα μενού του InfoCenter, πιέστε το κουμπί πρόσβασης στο μενού ενώ βρίσκεστε στην κύρια οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε στο κεντρικό μενού. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν μια σύνοψη των διαθέσιμων επιλογών όλων των μενού:

Κεντρικό μενού
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Faults (λάβες)Περιέχει μια λίστα των πρόσφατων βλαβών του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού Faults (λάβες) και τις πληροφορίες που περιλαμβάνει, συμβουλευθείτε το Service Manual (Εγχειρίδιο σέρβις) ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
Service (Σέρβις)Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα όπως, ενδεικτικά, ώρες χρήσης, μετρητές και άλλες παρόμοιες τιμές.
Diagnostics (Διαγνωστικά)Εμφανίζει την κατάσταση κάθε διακόπτη, αισθητήρα και εξόδου χειριστηρίων του μηχανήματος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς θα σας πληροφορήσει αμέσως ποια χειριστήρια του μηχανήματος βρίσκονται σε λειτουργία και ποια όχι.
Settings (Ρυθμίσεις)Σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε τις μεταβλητές διαμόρφωσης μέσω της οθόνης InfoCenter
About (Σχετικά)Εμφανίζει τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, καθώς και την έκδοση λογισμικού του μηχανήματός σας
Service (Σέρβις)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
HoursΕμφανίζει τον συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του μηχανήματος, του κινητήρα και του δυναμοδότη (PTO), καθώς και τον αριθμό ωρών κίνησης του μηχανήματος σε μεταφορά και τις ώρες μέχρι το σέρβις.
CountsΕμφανίζει τον αριθμό των εκκινήσεων, των κύκλων των μονάδων κοπής/PTO και των αναστροφών του ανεμιστήρα που πραγματοποίησε το μηχάνημα
DPF Regeneration (ναγέννηση DPF)Η επιλογή αναγέννησης του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ και τα υπομενού DPF
Inhibit Regen (ναστολή αναγέννησης)Χρησιμοποιείται για έλεγχο της αναγέννησης επαναφοράς
Parked Regen (ναγέννηση σε στάση)Χρησιμοποιείται για έναρξη της αναγέννησης σε στάση
Last Regen (Τελευταία αναγέννηση)Εμφανίζει τις ώρες που παρήλθαν από την τελευταία αναγέννηση επαναφοράς, σε στάση ή αποκατάστασης
Recover Regen (ναγέννηση αποκατάστασης)Χρησιμοποιείται για έναρξη της αναγέννησης αποκατάστασης
Counts (Μετρητές)Εμφανίζει τις ενδείξεις των διαφόρων μετρητών του μηχανήματος
Diagnostics (Διαγνωστικά)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Cutting UnitsΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την ανύψωση και το χαμήλωμα των μονάδων κοπής.
Hi/Low RangeΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την οδήγηση σε λειτουργία μεταφοράς.
PTOΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την ενεργοποίηση του κυκλώματος του δυναμοδότη (PTO).
Engine RunΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την εκκίνηση του κινητήρα.
BacklapΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για τον χειρισμό της λειτουργίας ανάστροφης κίνησης.
Settings (Ρυθμίσεις)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Units (Μονάδες)Ελέγχει τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο InfoCenter. Οι επιλογές του μενού είναι γγλοσαξωνικό ή Μετρικό σύστημα.
Language (Γλώσσα)Ελέγχει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο InfoCenter*.
LCD Backlight (Οπίσθιος φωτισμός LCD)Ελέγχει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
LCD Contrast (ντίθεση LCD)Ελέγχει την αντίθεση της οθόνης LCD.
Front Backlap Reel Speed (Ταχύτητα ανάστροφης κίνησης εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Ελέγχει την ταχύτητα των εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων στη λειτουργία ανάστροφης κίνησης.
Rear Backlap Reel Speed (Ταχύτητα ανάστροφης κίνησης οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Ελέγχει την ταχύτητα των οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων στη λειτουργία ανάστροφης κίνησης.
Protected Menus (Προστατευμένα μενού)Επιτρέπει σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία σας να έχει πρόσβαση με χρήση κωδικού PIN σε προστατευμένα μενού.
Auto Idle Graphic (αυτόματο ρελαντί)Ελέγχει το χρονικό διάστημα για επαναφορά του κινητήρα στις χαμηλές στροφές ρελαντί όταν το μηχάνημα μένει ακίνητο.
Blade Count Graphic (Πλήθος λεπίδων)Ελέγχει τον αριθμό λεπίδων στον κύλινδρο κοπής για την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων.
Mow Speed (Ταχύτητα κοπής) GraphicΕλέγχει την ταχύτητα πορείας για τον καθορισμό της ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων.
Height of cut (HOC) [Ύψος κοπής] GraphicΕλέγχει το ύψος κοπής για τον καθορισμό της ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων.
F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) GraphicΕμφανίζει τη θέση της υπολογισθείσας ταχύτητας περιστροφής για τις εμπρόσθιες λεπίδες. Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χειροκίνητα.
R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) GraphicΕμφανίζει τη θέση της υπολογισθείσας ταχύτητας περιστροφής για τις οπίσθιες λεπίδες. Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χειροκίνητα.

*Μεταφράζεται μόνο το κείμενο που βλέπει ο χειριστής. Οι οθόνες Faults (λάβες), Service (Σέρβις), και Diagnostics (Διαγνωστικά) προορίζονται για ανάγνωση κατά το σέρβις. Οι τίτλοι αναγράφονται στην επιλεγμένη γλώσσα, αλλά οι επιλογές μενού είναι στα αγγλικά.

Graphic Με προστασία μέσω των προστατευμένων μενού—πρόσβαση μόνο με κωδικό PIN

About (Σχετικά)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Modelναγράφει τον αριθμό μοντέλου του μηχανήματος.
SNναγράφει τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος.
Machine-Controller Revision (Έκδοση ελεγκτή μηχανήματος)ναγράφει την έκδοση λογισμικού του κεντρικού ελεγκτή.
InfoCenter Revisionναγράφει την έκδοση λογισμικού του InfoCenter.
CAN BusΕμφανίζει την κατάσταση του διαύλου επικοινωνίας του μηχανήματος.

Protected Menus (Προστατευμένα μενού)

Υπάρχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης λειτουργίας που προσαρμόζονται μέσω του Settings Menu (μενού ρυθμίσεων) του InfoCenter. Για να «κλειδώσετε» αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το Protected Menu (Προστατευμένο Μενού).

Note: Κατά την παράδοση, ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι προγραμματισμένος από τον αντιπρόσωπο.

Πρόσβαση στα προστατευμένα μενού

Note: Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του μηχανήματός σας είναι 0000 ή 1234.ν αλλάξατε τον κωδικό PIN και ξεχάσατε τον νέο, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

 1. πό το MAIN MENU (κεντρικό μενού), χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το SETTINGS MENU (μενού ρυθμίσεων), πιέστε το δεξιά κουμπί (Σχήμα 47).

  g028523
 2. Στο SETTINGS MENU (μενού ρυθμίσεων), χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού), πιέστε το δεξιά κουμπί (Σχήμα 48).

  g028522
 3. Για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, πιέστε το μεσαίο κουμπί μέχρι να εμφανιστεί σωστά το πρώτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο (Σχήμα 48B και Σχήμα 48C). Επαναλάβετε το βήμα αυτό μέχρι να εισαγάγετε το τελευταίο ψηφίο και πιέστε μια ακόμα φορά το δεξιά κουμπί.

 4. Πιέστε το μεσαίο κουμπί για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN (Σχήμα 48D).

  Περιμένετε μέχρι να ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη του InfoCenter.

  Note: ν ο κωδικός PIN γίνει αποδεκτός από το InfoCenter και ξεκλειδωθεί το προστατευμένο μενού, θα εμφανιστεί η λέξη «PIN» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Note: Για να κλειδώσετε το προστατευμένο μενού γυρίστε τον διακόπτη μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και, μετά, στη θέση ON (Σε λειτουργία).

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Protected Menu (Προστατευμένο μενού). Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στο Protected Menu (Προστατευμένο μενού) κάντε κύλιση προς τα κάτω για να μεταβείτε στην επιλογή Protect Settings (Προστασία ρυθμίσεων). Χρησιμοποιήστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε τη ρύθμιση. ν επιλέξετε απενεργοποίηση της προστασίας ρυθμίσεων (θέση OFF), θα μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Protected Menu (προστατευμένο μενού) χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή PIN. ν ενεργοποιηθεί η προστασία ρυθμίσεων (θέση ON), οι προστατευμένες επιλογές αποκρύπτονται και απαιτείται η εισαγωγή PIN για αλλαγή της ρύθμισης στο Protected Menu (Προστατευμένο μενού). φού ορίσετε τον κωδικό PIN, γυρίστε τον διακόπτη μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και ξανά στη θέση ON (Σε λειτουργία) ώστε να ενεργοποιηθεί και να αποθηκευτεί αυτή η επιλογή.

Ρύθμιση του Auto Idle (αυτόματο ρελαντί)

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή Auto Idle (αυτόματο ρελαντί).

 2. Πιέστε το δεξιά κουμπί για να αλλάξετε τον χρόνο του αυτόματου ρελαντί στα εξής: OFF (πενεργοποίηση), 8S, 10S, 15S, 20S και 30S (S: δευτερόλεπτα).

Ορισμός του πλήθους λεπίδων

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή Blade Count (πλήθος λεπίδων).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε το πλήθος λεπίδων, διαλέγοντας 5, 8 ή 11 περιστρεφόμενες λεπίδες.

Ορισμός ταχύτητας κοπής

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή Mow Speed (ταχύτητα κοπής).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί και επιλέξτε την ταχύτητα κοπής.

 3. Με το μεσαίο και το δεξί κουμπί, επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα που ορίζεται στον μηχανικό περιοριστή ταχύτητας κοπής που βρίσκεται στο πεντάλ γκαζιού.

 4. Πιέστε το αριστερό κουμπί για έξοδο από τη επιλογή Mow Speed (ταχύτητα κοπής) και αποθήκευση της ρύθμισης.

Ορισμός ύψους κοπής

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή HOC (ύψος κοπής).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί και επιλέξτε HOC (ύψος κοπής).

 3. Με το μεσαίο και το δεξί κουμπί, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το ύψος κοπής. (Εάν δεν προβάλλεται η ακριβής ρύθμιση, επιλέξτε την πλησιέστερη ρύθμιση ύψους κοπής από τη λίστα).

 4. Πιέστε το αριστερό κουμπί για έξοδο από τη επιλογή HOC (ύψος κοπής) και αποθήκευση της ρύθμισης.

Ορισμός ταχύτητας εμπρόσθιων και οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων

Παρότι η ταχύτητα των εμπρόσθιων και των οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων υπολογίζεται με την εισαγωγή του αριθμού λεπίδων, της ταχύτητας κοπής και του ύψους κοπής στο InfoCenter, η ρύθμιση μπορεί να αλλάζει χειροκίνητα ώστε να καλύπτονται οι διάφορες συνθήκες κοπής.

 1. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε τις επιλογές F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) ή R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων), ή και τις δύο.

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων. Κατά την αλλαγή της ρύθμισης ταχύτητας, η οθόνη εξακολουθεί να προβάλλει την υπολογισθείσα ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων με βάση τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής που καταχωρίστηκαν, ωστόσο προβάλλεται και η νέα τιμή.

Ρύθμιση του Service Due Timer (ωρομετρητή επόμενου σέρβις)

φού εκτελεστεί η προγραμματισμένη συντήρηση, με αυτή την επιλογή μπορείτε να κάνετε επαναφορά του ωρομετρητή για το επόμενο σέρβις.

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το PROTECTED MENU (προστατευμένο μενού), πιέστε το δεξί κουμπί.

 2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN. νατρέξτε την ενότητα «Accessing Protected Menus» (Πρόσβαση στα προστατευμένα μενού) που υπάρχει στο Εγχειρίδιο Χειριστή του μηχανήματός σας.

 3. Στο μενού Service (Σέρβις) μετακινηθείτε στο μενού HOURS (Ώρες).

 4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω, στο σύμβολο του σέρβιςGraphic.

  Note: Εάν απαιτείται σέρβις, στο πρώτο εικονίδιο αναγράφεται η ένδειξη NOW (Τώρα).

 5. Κάτω από το πρώτο εικονίδιο αναγράφεται το μεσοδιάστημα των σέρβις Graphic (διάστημα μεταξύ σέρβις, π.χ. 250, 500 κ.λπ.)

  Note: Το μεσοδιάστημα των σέρβις περιλαμβάνεται στο προστατευμένο μενού.

 6. Επισημάνετε το μεσοδιάστημα των σέρβις και πιέστε το δεξί κουμπί.

 7. Όταν εμφανιστεί η καινούρια οθόνη, επιβεβαιώστε RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Επαναφορά ωρών σέρβις—Είστε βέβαιοι;)

 8. Επιλέξτε YES (Ναι) (μεσαίο κουμπί) ή NO (Όχι) (αριστερά κουμπί).

 9. Εάν επιλέξετε YES (Ναι) η οθόνη μεσοδιαστήματος των σέρβις κλείνει και εμφανίζονται ξανά οι επιλογές για τις ώρες μεταξύ των σέρβις.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Πλάτος μεταφοράς

233 cm

Πλάτος κοπής

254 cm

Μήκος

282 cm

Ύψος

160 cm

άρος(με υγρά και εγκατεστημένες μονάδες κοπής 8 λεπίδων)

1420 kg

Κινητήρας

Yanmar 43 hp

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

53 L

Ταχύτητα μεταφοράς

0 έως 16 χ.α.ώ.

Ταχύτητα κοπής

0 έως 13 χ.α.ώ.

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

  • άλτε φρένο στάθμευσης.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι μονάδες κοπής βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

53 L

Προδιαγραφές καυσίμου

Important: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πετρέλαιο ντίζελ με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Καύσιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο μειώνουν την απόδοση του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ (DOC), προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα και μείωση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων του κινητήρα.Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κηροζίνη ή βενζίνη αντί για πετρέλαιο ντίζελ.

 • Μην αναμιγνύετε ποτέ κηροζίνη ή χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα με πετρέλαιο ντίζελ.

 • Μην αποθηκεύετε ποτέ καύσιμο σε δοχεία με εσωτερική επίστρωση ψευδαργύρου.

 • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα καυσίμου.

Πετρελαϊκό ντίζελ

ριθμός κετανίων: 45 ή υψηλότερος

Περιεκτικότητα σε θείο: Εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm)

Πίνακας καυσίμων

Προδιαγραφές καυσίμου ντίζελΤοποθεσία
ASTM D975USA
No. 1-D S15
No. 2-D S15
EN 590Ευρωπαϊκή Ένωση
ISO 8217 DMXΔιεθνώς
JIS K2204 Grade No. 2Ιαπωνία
KSM-2610Κορέα
 • Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο ντίζελ ή βιοντίζελ.

 • Προμηθεύεστε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 180 ημερών ώστε να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο καύσιμο.

Χρησιμοποιείτε θερινό καύσιμο ντίζελ (No. 2-D) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από -7°C και χειμερινό καύσιμο ντίζελ (No. 1-D ή μείγμα No. 1-D/2-D) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Note: Η χρήση χειμερινού καυσίμου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρέχει χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης και χαρακτηριστικά ψυχρής ροής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκκίνηση και να μειώνεται η έμφραξη του φίλτρου καυσίμου.Η χρήση θερινού καυσίμου σε θερμοκρασίες υψηλότερες των -7°C συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής της αντλίας καυσίμου και σε αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με το χειμερινό καύσιμο.

ιοντίζελ

Το μηχάνημα μπορεί επίσης να δέχεται μεικτό καύσιμο βιοντίζελ, βαθμού έως B20 (20% βιοντίζελ, 80% πετρελαϊκό ντίζελ).

Περιεκτικότητα σε θείο: Εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm)

Προδιαγραφές βιοντίζελ: ASTM D6751 ή EN14214

Προδιαγραφές μεικτού καυσίμου: ASTM D975, EN590 ή JIS K2204

Important: Το πετρελαϊκό ντίζελ του μείγματος πρέπει να έχει εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Το μείγμα βιοντίζελ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες.

 • Κατά τους χειμερινούς μήνες, χρησιμοποιείτε B5 (5% περιεκτικότητα σε βιοντίζελ) ή χαμηλότερου επιπέδου μείγματα.

 • Παρακολουθείτε τα παρεμβύσματα, τους εύκαμπτους σωλήνες και τις φλάντζες που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο, καθώς ενδέχεται να αλλοιωθούν με την πάροδο του χρόνου.

 • Μπορεί να εκδηλωθεί έμφραξη του φίλτρου καυσίμου για κάποιο διάστημα μετά τη μετάβαση σε μείγματα βιοντίζελ.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιοντίζελ, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

νεφοδιασμός καυσίμου

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

 2. Με ένα καθαρό πανί, καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ.

 3. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 49).

  g021210
 4. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέχρι η στάθμη να βρεθεί μεταξύ 6 και 13 mm (1/4" έως 1/2") κάτω από τη βάση του στομίου πλήρωσης.

 5. φού γεμίσετε το ρεζερβουάρ, κλείστε καλά την τάπα.

  Note: Εάν είναι δυνατόν, γεμίζετε το ρεζερβουάρ μετά από κάθε χρήση. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα .

  Έλεγχος των διακοπτών ενδοασφάλισης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.
 • Προσοχή

  ν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

  • Μην πειράζετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

  • Ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης καθημερινά και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

  Important: Εάν οι έλεγχοι στο μηχάνημά σας εντοπίσουν ελαττωματικό διακόπτη ενδοασφάλισης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Οδηγήστε το μηχάνημα αργά σε ανοικτό χώρο.

  2. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης εκκίνησης του πεντάλ του γκαζιού

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

   Note: Η μίζα δεν πρέπει να γυρίζει τον κινητήρα όσο πατάτε το πεντάλ του γκαζιού.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης εκκίνησης του PTO

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

  3. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

   Note: Ο κινητήρας δεν πρέπει να παίρνει μπροστά με τον διακόπτη του PTO στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης λειτουργίας του PTO

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  3. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  4. Σηκωθείτε από το κάθισμα.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

   Note: Ο PTO δεν πρέπει να λειτουργεί όταν δεν κάθεστε στο κάθισμα του χειριστή.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης λειτουργίας χειρόφρενου και πεντάλ γκαζιού

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη PTO στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  6. Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Ο κινητήρας πρέπει να σβήνει όταν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού με το χειρόφρενο τραβηγμένο.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα και κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο γρασίδι. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μηχανήματος.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις μονάδες κοπής.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • κινητοποιείτε τις μονάδες κοπής κάθε φορά που σταματάτε την κοπή.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  • Μην αφαιρείτε εξαρτήματα του συστήματος ROPS από το μηχάνημα.

  • εβαιωθείτε ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας και ότι μπορείτε να τη λύσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • ντικαθιστάτε όλα τα κατεστραμμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην τα επισκευάζετε και μην τα τροποποιείτε.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Για να χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη, μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη. Προτού χειριστείτε το μηχάνημα, εξετάστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα στις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα και στον συγκεκριμένο χώρο. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

   • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

   • Μην αναλαμβάνετε τον χειρισμό του μηχανήματος όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

   • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

   • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο χορτάρι, κατά μήκος πλαγιάς, ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος.

   • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

   • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Εάν υπάρχουν πηγές κινδύνου, χρησιμοποιήστε μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή στο επικλινές έδαφος.

   • ν είναι δυνατόν, κρατήστε τις μονάδες κοπής χαμηλωμένες έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση των μονάδων κοπής κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  Important: Το σύστημα καυσίμου κάνει αυτόματα εξαέρωση στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν βάζετε μπροστά ένα καινούριο μηχάνημα για πρώτη φορά.

  • Όταν ο κινητήρας σβήσει λόγω έλλειψης καυσίμου.

  • Όταν γίνει συντήρηση των εξαρτημάτων του συστήματος καυσίμου.

  1. Καθίστε στο κάθισμα, μην πατήσετε το πεντάλ γκαζιού ώστε να βρίσκεται στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση, βάλτε χειρόφρενο, μετακινήστε τον διακόπτη στροφών κινητήρα στη MIDDLE (Μεσαία) θέση και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση DISABLE (πενεργοποίηση).

  2. Σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ μετακινήθηκε στη NEUTRAL (Νεκρά).

  3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση RUN (Σε λειτουργία).

  4. Όταν σβήσει η φωτεινή ένδειξη του προθερμαντήρα γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση). Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε αμέσως το κλειδί για να επιστρέψει στη θέση RUN (Σε λειτουργία). φήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί (χωρίς φορτίο) και, μετά, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου του γκαζιού στη θέση που θέλετε.

  Δείκτης φραγής φίλτρου υδραυλικού συστήματος

  Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει δείκτη φραγής του φίλτρου υδραυλικού συστήματος (Σχήμα 50). Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε θερμοκρασία λειτουργίας, κοιτάξτε τον δείκτη. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πράσινη ζώνη. Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, αλλάξτε τα φίλτρα υδραυλικού συστήματος.

  g004132

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Μετακινήστε όλα τα χειριστήρια στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση, βάλτε χειρόφρενο, μετακινήστε τον διακόπτη στροφών κινητήρα στη θέση χαμηλών στροφών ρελαντί και αφήστε τον κινητήρα να φτάσει στις χαμηλές στροφές ρελαντί.

  2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το από τη μίζα.

  Κοπή γρασιδιού με το μηχάνημα

  Note: Το κόψιμο του γρασιδιού σε ταχύτητες που ασκούν φορτίο στο κινητήρα βοηθά στην αναγέννηση του φίλτρου DPF.

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα στον χώρο εργασίας και ευθυγραμμίστε το εκτός της περιοχής κοπής για το πρώτο πέρασμα.

  2. εβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του PTO είναι στη θέση DISABLE (απενεργοποίησης).

  3. Μετακινήστε μπροστά τον μοχλό του περιοριστή ταχύτητας κοπής.

  4. Πιέστε τον διακόπτη στροφών κινητήρα στη θέση για τις υψηλές στροφές ρελαντί.

  5. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής στο έδαφος.

  6. Πιέστε τον διακόπτη PTO για να προετοιμάσετε τις μονάδες κοπής για λειτουργία.

  7. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να σηκώσετε τις μονάδες κοπής από το έδαφος.

  8. Οδηγήστε το μηχάνημα προς την περιοχή κοπής και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   Note: Το κόψιμο του γρασιδιού σε ταχύτητες που ασκούν φορτίο στο κινητήρα βοηθά στην αναγέννηση του φίλτρου DPF.

  9. Όταν ολοκληρώσετε το πέρασμά σας, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να σηκώσετε τις μονάδες κοπής από το έδαφος.

  10. Εκτελέστε στροφή σε σχήμα δακρύου για να ευθυγραμμιστείτε γρήγορα για το επόμενο πέρασμα.

  Ρύθμιση του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα

  Το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα (Σχήμα 51) μεταφέρει το βάρος από τον εμπρόσθιο στον πίσω κύλινδρο. υτό συμβάλλει στη μείωση της κυματοειδούς εμφάνισης του χλοοτάπητα, γνωστή και ως κυμάτωση ή κυματοειδείς αυλακώσεις.

  Important: Ρυθμίστε το ελατήριο με τη μονάδα κοπής εγκατεστημένη στον ελκυστήρα, στραμμένη προς τα εμπρός και χαμηλωμένη έως το δάπεδο του χώρου στάθμευσης.

  1. εβαιωθείτε ότι η κοπίλια είναι τοποθετημένη στην οπίσθια οπή της ράβδου ελατηρίου (Σχήμα 51).

   Note: Κατά το σέρβις της μονάδας κοπής, μετακινήστε την κοπίλια στην οπή της ράβδου του ελατηρίου που υπάρχει δίπλα στο ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα.

   g003863
  2. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιμάδια στο εμπρόσθιο άκρο της ράβδου ελατηρίου μέχρι το μήκος του συμπιεσμένου ελατηρίου να είναι 15,9 cm (6,25"). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 51.

   Note: Κατά τη χρήση του μηχανήματος σε ανώμαλο έδαφος, ελαττώστε το μήκος του ελατηρίου κατά 13mm (1/2"). Η προσαρμογή στο ανάγλυφο του εδάφους θα μειωθεί ελαφρώς.

   Note: Ρυθμίστε εκ νέου την εξισορρόπηση χλοοτάπητα αν αλλάξει η ρύθμιση ύψους κοπής (HOC) ή η ρύθμιση έντασης κοπής.

  Ρύθμιση του αντίβαρου των βραχιόνων ανύψωσης

  Οπίσθιες μονάδες κοπής

  Προσοχή

  Τα ελατήρια βρίσκονται υπό τάνυση και θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

  Δείξτε προσοχή κατά τη ρύθμιση των ελατηρίων.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το αντίβαρο στους βραχίονες ανύψωσης των οπίσθιων μονάδων κοπής για να αντισταθμίσετε τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα και να διατηρήσετε ομοιόμορφο ύψος κοπής σε δύσκολες συνθήκες ή σε χώρους με συσσώρευση νεκρού οργανικού υλικού.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε τη δύναμη εξισορρόπησης κάθε ελατηρίου στρέψης σε 1 από τις 4 ρυθμίσεις. Κάθε βήμα αλλαγής της ρύθμισης αυξάνει ή μειώνει τη δύναμη εξισορρόπησης στη μονάδα κοπής κατά 2,3 kg. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ελατήρια στην πίσω πλευρά του πρώτου ενεργοποιητή ελατηρίου για να μηδενίσετε τη δύναμη εξισορρόπησης (τέταρτη θέση).

  Note: Για να μηδενίσετε τη δύναμη εξισορρόπησης, τοποθετήστε το μακρύ σκέλος του ελατηρίου στρέψης πάνω από τον πείρο με κεφαλή.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα, βάλτε χειρόφρενο και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εφαρμόστε το μακρύ άκρο του ελατηρίου εξισορρόπησης σε έναν σωλήνα ή παρεμφερές αντικείμενο και περάστε το γύρω από τον πείρο με κεφαλή της θέσης που θέλετε (Σχήμα 52).

   g375585
  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 στο άλλο ελατήριο εξισορρόπησης.

  Ρύθμιση της θέσης αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα, βάλτε χειρόφρενο και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Ο διακόπτης των βραχιόνων ανύψωσης βρίσκεται κάτω από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού, εσωτερικά του βραχίονα ανύψωσης της μονάδας κοπής αρ. 5 (Σχήμα 31).

   g375697
  3. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που συγκρατεί τον διακόπτη των βραχιόνων ανύψωσης στην πλάκα του διακόπτη (Σχήμα 54).

   g375696
  4. Ρυθμίστε τον διακόπτη των βραχιόνων ανύψωσης ως εξής:

   • Για να αυξήσετε το ύψος αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα κάτω.

   • Για να μειώσετε το ύψος αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα πάνω.

  5. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι.

  Ορισμός ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων

  Για να πετύχετε σταθερή, υψηλή ποιότητα κοπής και ομοιόμορφη εμφάνιση του γκαζόν, ρυθμίστε την ταχύτητα των περιστρεφόμενων λεπίδων ως εξής:

  1. Στο InfoCenter, στο μενού ρυθμίσεων, εισάγετε τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής ώστε να υπολογιστεί η κατάλληλη ταχύτητα των περιστρεφόμενων λεπίδων.

  2. ν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις, στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε τις επιλογές F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) ή R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων), ή και τις δύο.

  3. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων.

   Note: Κατά την αλλαγή της ρύθμισης ταχύτητας, η οθόνη εξακολουθεί να προβάλλει την υπολογισθείσα ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων με βάση τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής, ωστόσο θα προβάλλεται και η νέα τιμή.

   Note: Μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων ώστε να αντισταθμίσετε τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα.

  g031995
  g031996

  Επεξήγηση λειτουργίας της διαγνωστικής λυχνίας

  Το μηχάνημα διαθέτει διαγνωστική λυχνία που υποδεικνύει αν το μηχάνημα εντοπίζει κάποια δυσλειτουργία. Η διαγνωστική λυχνία βρίσκεται στο InfoCenter, πάνω από την οθόνη ενδείξεων (Σχήμα 57). Όταν το μηχάνημα λειτουργεί σωστά και ο διακόπτης μίζας μετακινείται στη θέση ON/RUN (Εκκίνηση/Λειτουργία), η διαγνωστική λυχνία ανάβει στιγμιαία για να υποδείξει ότι η λυχνία λειτουργεί σωστά. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα υπόδειξης στο μηχάνημα, η λυχνία ανάβει κατά την προβολή του μηνύματος. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης, η λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

  g021272

  ναγέννηση φίλτρου σωματιδίων ντίζελ

  Το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) αποτελεί μέρος του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων. Ο οξειδωτικός καταλύτης ντίζελ του DPF μειώνει τα επιβλαβή αέρια και το φίλτρο αιθάλης αφαιρεί τα σωματίδια αιθάλης από τα καυσαέρια του κινητήρα.

  Η διαδικασία αναγέννησης του DPF χρησιμοποιεί τη θερμότητα των καυσαερίων για την καύση της αιθάλης που συσσωρεύεται στο φίλτρο αιθάλης, μετατρέποντάς την σε τέφρα και, καθαρίζοντας τις διόδους του φίλτρου αιθάλης προκειμένου να καυσαέρια του κινητήρα να εξέρχονται από το DPF.

  Ο υπολογιστής του κινητήρα παρακολουθεί τη συσσώρευση αιθάλης μετρώντας την αντίθλιψη (πτώση πίεσης) στο DPF. Εάν η αντίθλιψη είναι υπερβολικά υψηλή, τότε η αιθάλη δεν καίγεται στο φίλτρο κατά την κανονική λειτουργία του κινητήρα. Για να διατηρείται το DPF καθαρό από αιθάλη, να θυμάστε τα εξής:

  • Η παθητική αναγέννηση εκτελείται συνεχώς όσο λειτουργεί ο κινητήρας. Όποτε είναι δυνατό, λειτουργείτε τον κινητήρα στις μέγιστες στροφές του για να βοηθάτε την αναγέννηση του DPF.

  • ν η αντίθλιψη στο DPF είναι υπερβολικά υψηλή ή δεν εκτελέστηκε αναγέννηση επαναφοράς τις τελευταίες 100 ώρες λειτουργίας, ο υπολογιστής του κινητήρα εμφανίζει σήμα στο InfoCenter ότι εκτελείται αναγέννηση επαναφοράς.

  • Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγέννησης επαναφοράς προτού σβήσετε τον κινητήρα.

  Να χειρίζεστε και να συντηρείτε το μηχάνημά σας έχοντας πάντα στο νου σας τη λειτουργία του φίλτρου DPF. Γενικά, το φορτίο του κινητήρα σε υψηλές στροφές ρελαντί (τέρμα γκάζι) παράγει καυσαέρια με αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την αναγέννηση του φίλτρου DPF.

  Important: Για να μειώσετε τη συσσώρευση αιθάλης στο φίλτρο αιθάλης, ελαχιστοποιήστε τον χρόνο που ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή σε χαμηλές στροφές.

  Συσσώρευση αιθάλης στο DPF

  • Με τον καιρό, στο φίλτρο αιθάλης του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ συσσωρεύεται αιθάλη. Ο υπολογιστής του κινητήρα παρακολουθεί την ποσότητα της αιθάλης στο DPF.

  • Όταν συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα, ο υπολογιστής σας ενημερώνει ότι χρειάζεται αναγέννηση του φίλτρου DPF.

  • Η αναγέννηση του DPF είναι μια διαδικασία θέρμανσης του DPF ώστε η αιθάλη να μετατραπεί σε τέφρα.

  • Εκτός από το προειδοποιητικό μήνυμα, ο υπολογιστής μειώνει την ισχύ που παράγει ο κινητήρας, ανάλογα με το επίπεδο συσσώρευσης της αιθάλης.

  Προειδοποιητικά μηνύματα κινητήρα—Συσσώρευση αιθάλης

  Επίπεδο ένδειξηςΚωδικός σφάλματοςποδιδόμενη ισχύς κινητήραΣυνιστώμενη ενέργεια
  Επίπεδο 1: Προειδοποίηση κινητήρα
  g213866
  Ο υπολογιστής μειώνει την ισχύ του κινητήρα στο 85%.Εκτελέστε αναγέννηση σε στάση το συντομότερο δυνατό. νατρέξτε στην ενότητα ναγέννηση σε Στάση ή ναγέννηση ποκατάστασης.
  Επίπεδο 2: Προειδοποίηση κινητήρα
  g213867
  Ο υπολογιστής μειώνει την ισχύ του κινητήρα στο 50%.Εκτελέστε αναγέννηση αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό. νατρέξτε στην ενότητα ναγέννηση σε Στάση ή ναγέννηση ποκατάστασης.

  Συσσώρευση τέφρας στο DPF

  • Η ελαφρύτερη τέφρα απορρίπτεται μέσω του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων, ενώ η βαρύτερη τέφρα συλλέγεται στο φίλτρο αιθάλης.

  • Η τέφρα είναι κατάλοιπο της διαδικασίας αναγέννησης. Με τον καιρό, στο φίλτρο σωματιδίων ντίζελ συσσωρεύεται τέφρα που δεν απορρίπτεται με τα καυσαέρια του κινητήρα.

  • Ο υπολογιστής του κινητήρα υπολογίζει την ποσότητα της τέφρας στο DPF.

  • Όταν συσσωρευθεί υπερβολική ποσότητα, ο υπολογιστής του κινητήρα στέλνει σήμα στο InfoCenter με τη μορφή σφάλματος κινητήρα για να υποδείξει τη συσσώρευση της τέφρας στο DPF.

  • Τα μηνύματα σφάλματος υποδεικνύουν ότι απαιτείται σέρβις του DPF.

  • Εκτός από τις προειδοποιήσεις, ο υπολογιστής μειώνει την ισχύ που παράγει ο κινητήρας, ανάλογα με το επίπεδο συσσώρευσης της τέφρας.

  Ειδοποιήσεις και προειδοποιητικά μηνύματα κινητήρα στο InfoCenter—Συσσώρευση τέφρας

  Επίπεδο ένδειξηςΚωδικός σφάλματοςΜείωση στροφών κινητήραποδιδόμενη ισχύς κινητήραΣυνιστώμενη ενέργεια
  Επίπεδο 1: Προειδοποίηση κινητήρα
  g213863
  ΌχιΟ υπολογιστής μειώνει την ισχύ του κινητήρα στο 85%.Κάντε σέρβις στο φίλτρο DPF. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ (DOC) και του φίλτρου αιθάλης.
  Επίπεδο 2: Προειδοποίηση κινητήρα
  g213863
  ΌχιΟ υπολογιστής μειώνει την ισχύ του κινητήρα στο 50%.Κάντε σέρβις στο φίλτρο DPF. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ (DOC) και του φίλτρου αιθάλης.
  Επίπεδο 3: Προειδοποίηση κινητήρα
  g214715
  Στροφές κινητήρα στη μέγιστη ροπή + 200 rpmΟ υπολογιστής μειώνει την ισχύ του κινητήρα στο 50%.Κάντε σέρβις στο φίλτρο DPF. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ (DOC) και του φίλτρου αιθάλης.

  Τύποι αναγέννησης φίλτρου σωματιδίων ντίζελ

  Τύποι αναγέννησης φίλτρου σωματιδίων ντίζελ που εκτελούνται κατά τη λειτουργία του μηχανήματος:

  Τύπος αναγέννησηςΣυνθήκες που προκαλούν αναγέννηση του DPFΠεριγραφή λειτουργίας του DPF
  ΠαθητικήΕκτελείται κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος σε υψηλές στροφές ή υψηλό φορτίο του κινητήρα• Το InfoCenter δεν εμφανίζει κανένα εικονίδιο που υποδεικνύει εκτέλεση της παθητικής αναγέννησης.
  • Κατά την παθητική αναγέννηση, το DPF κατεργάζεται καυσαέρια υψηλής θερμοκρασίας, προκαλεί οξείδωση των επιβλαβών ρύπων και κατακαίει την αιθάλη σε τέφρα.
  νατρέξτε στην ενότητα Παθητική αναγέννηση του DPF.
  οηθητικήΕκτελείται λόγω χαμηλών στροφών ή φορτίου του κινητήρα, καθώς και όταν ο υπολογιστής ανιχνεύει την έμφραξη του DPF από την αιθάλη• Το InfoCenter δεν εμφανίζει κανένα εικονίδιο που υποδεικνύει εκτέλεση της βοηθητικής αναγέννησης.
  • Κατά τη βοηθητική αναγέννηση, ο υπολογιστής του κινητήρα προσαρμόζει τη λειτουργία του ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία των καυσαερίων.
  νατρέξτε στην ενότητα οηθητική αναγέννηση του DPF.
  ΕπαναφοράςΕκτελείται κάθε 100 ώρες• Η αναγέννηση εκτελείται όταν στο InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων Graphic.
  Επίσης, εκτελείται μετά τη βοηθητική αναγέννηση, εάν και εφόσον ο υπολογιστής ανιχνεύσει ότι η βοηθητική αναγέννηση δεν μείωσε επαρκώς την ποσότητα της αιθάλης
   • Κατά τη αναγέννηση επαναφοράς, ο υπολογιστής του κινητήρα προσαρμόζει τη λειτουργία του ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία των καυσαερίων.
  νατρέξτε στην ενότητα ναγέννηση επαναφοράς.

  Τύποι αναγέννησης του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ που απαιτούν στάθμευση του μηχανήματος:

  Τύπος αναγέννησηςΣυνθήκες που προκαλούν αναγέννηση του DPFΠεριγραφή λειτουργίας του DPF
  Σε στάσηΕκτελείται όταν ο υπολογιστής ανιχνεύσει αντίθλιψη στο DPF λόγω συσσώρευσης αιθάλης• Εάν στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζεται είτε το εικονίδιο αναμονής αναγέννησης επαναφοράς/σε στάση ή αναγέννησης αποκατάστασης Graphic είτε η ειδοποίηση ADVISORY #188, τότε απαιτείται αναγέννηση.
  Επίσης εκτελείται εάν ο χειριστής δώσει εντολή για αναγέννηση σε στάση
  Ενδέχεται να εκτελεστεί εάν στο InfoCenter έχετε επιλέξει αναστολή της αναγέννησης επαναφοράς και εξακολουθείτε να λειτουργείτε το μηχάνημα και αυξάνετε την ποσότητα της αιθάλης στο DPF παρότι ήδη χρειαζόταν αναγέννηση επαναφοράς• Για να αποφύγετε την ανάγκη για αναγέννηση αποκατάστασης, εκτελέστε την αναγέννηση σε στάση το συντομότερο δυνατό.
  Ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας χρήσης ακατάλληλου καυσίμου ή λαδιού κινητήρα• Η αναγέννηση σε στάση απαιτεί 30 έως 60 λεπτά για να ολοκληρωθεί.
   • Το ρεζερβουάρ πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 1/4 γεμάτο με καύσιμο.
  • Για να εκτελέσετε την αναγέννηση σε στάση πρέπει να σταθμεύσετε το μηχάνημα.
  νατρέξτε στην ενότητα ναγέννηση σε Στάση ή ναγέννηση ποκατάστασης.
  ποκατάστασηςΕκτελείται όταν ο χειριστής αγνοήσει τα αιτήματα για αναγέννηση σε στάση και εξακολουθεί να λειτουργεί το μηχάνημα, αυξάνοντας την ποσότητα της αιθάλης στο DPF• Εάν στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζεται είτε το εικονίδιο αναμονής αναγέννησης επαναφοράς/σε στάση ή αναγέννησης αποκατάστασης Graphic είτε η ειδοποίηση ADVISORY #190, τότε απαιτείται αναγέννηση.
  • Η αναγέννηση αποκατάστασης απαιτεί έως και 3 ώρες για να ολοκληρωθεί.
  • Το ρεζερβουάρ πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 1/2 γεμάτο με καύσιμο.
  • Για να εκτελέσετε την αναγέννηση αποκατάστασης πρέπει να σταθμεύσετε το μηχάνημα.
  νατρέξτε στην ενότητα ναγέννηση σε Στάση ή ναγέννηση ποκατάστασης.

  Πρόσβαση στα μενού αναγέννησης του DPF

  Πρόσβαση στα μενού αναγέννησης του DPF

  1. Εμφανίστε το μενού Service (Σέρβις), πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή DPF REGENERATION (ναγέννηση του DPF) (Σχήμα 63).

   g227667
  2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να επιλέξετε το στοιχείο DPF Regeneration (ναγέννηση του DPF) (Σχήμα 63).

  Χρόνος από την τελευταία αναγέννηση

  Εμφανίστε το μενού DPF Regeneration (ναγέννηση του DPF), πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση κάτω στο πεδίο LAST REGEN (Τελευταία αναγέννηση) (Σχήμα 64).

  Χρησιμοποιήστε τοπ πεδίο LAST REGEN (Τελευταία αναγέννηση) για να δείτε πόσες ώρες έχει λειτουργήσει ο κινητήρας από την τελευταία αναγέννηση (επαναφοράς, σε στάση ή αποκατάστασης).

  g224693

  Μενού Technician (Τεχνικός)

  Important: Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να εκτελέσετε αναγέννηση σε στάση πριν η ποσότητα αιθάλης φτάσει στο 100%, με την προϋπόθεση ότι ο κινητήρας έχει λειτουργήσει πάνω από 50 ώρες από την τελευταία επιτυχημένη αναγέννηση (επαναφοράς, σε στάση ή αποκατάστασης).

  Χρησιμοποιήστε το μενού του Τεχνικού για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του ελέγχου αναγέννησης κινητήρα και το τρέχον επίπεδο αιθάλης.

  Εμφανίστε το μενού DPF Regeneration (ναγέννηση του DPF), πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση κάτω στο στοιχείο TECHNICIAN (Τεχνικός) (Σχήμα 65) και πιέστε το δεξί κουμπί για να το επιλέξετε.

  g227348
  • Χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας του DPF για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του DPF (Σχήμα 66).

   g227360

   .

   Πίνακας λειτουργίας DPF

   ΚατάστασηΠεριγραφή
   Normal (Κανονική)Το DPF είναι στην κανονική λειτουργία—παθητική αναγέννηση.
   Assist Regen (οηθητική αναγέννηση)Ο υπολογιστής του κινητήρα εκτελεί βοηθητική αναγέννηση.
   Reset Stby (ναμονή επαναφοράς)Ο υπολογιστής του κινητήρα προσπαθεί να εκτελέσει αναγέννηση επαναφοράς, αλλά εμποδίζεται από 1 από τις εξής συνθήκες:Έχει επιλεγεί το ON (Σε λειτουργία) στη ρύθμιση Regen inhibit (ναστολή αναγέννησης).
   Η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι πολύ χαμηλή για εκτέλεση αναγέννησης.
   Reset Regen (ναγέννηση επαναφοράς)Ο υπολογιστής του κινητήρα εκτελεί αναγέννηση επαναφοράς.
   Parked Stby (ναμονή σε Στάση)Ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά να εκτελέσετε αναγέννηση σε στάση.
   Parked Regen (ναγέννηση σε στάση)Ξεκινήσατε αναγέννηση σε στάση μετά από αίτημα του υπολογιστή του κινητήρα και αυτός εκτελεί την αναγέννηση.
   Recov. Stby (ναμονή αποκατάστασης)Ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά να εκτελέσετε αναγέννηση αποκατάστασης.
   Recov. Regen (ναγέννηση αποκατάστασης)Ξεκινήσατε αναγέννηση αποκατάστασης μετά από αίτημα του υπολογιστή του κινητήρα και αυτός εκτελεί την αναγέννηση.
  • Δείτε το φορτίο αιθάλης που μετρήθηκε ως ποσοστό αιθάλης στο DPF(Σχήμα 67). νατρέξτε στον πίνακα φορτίου αιθάλης.

   Note: Η τιμή του φορτίου αιθάλης αλλάζει όσο λειτουργεί το μηχάνημα και εκτελείται η αναγέννηση του DPF.

   g227359

   Πίνακας φορτίου αιθάλης

   Σημαντικές τιμές φορτίου αιθάληςΚατάσταση αναγέννησης
   0% έως 5%Εύρος ελάχιστου φορτίου αιθάλης
   78%Ο υπολογιστής του κινητήρα εκτελεί βοηθητική αναγέννηση.
   100%Ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά αυτόματα να εκτελέσετε αναγέννηση σε στάση.
   122%Ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά αυτόματα να εκτελέσετε αναγέννηση αποκατάστασης.

  Παθητική αναγέννηση του DPF

  • Η παθητική αναγέννηση αποτελεί τμήμα της κανονικής λειτουργίας του κινητήρα.

  • Κατά τη χρήση του μηχανήματος, όποτε είναι δυνατό να λειτουργείτε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές και υψηλό φορτίο ώστε να βοηθάτε την αναγέννηση του DPF.

  οηθητική αναγέννηση του DPF

  • Ο υπολογιστής του κινητήρα προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του κινητήρα του ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία των καυσαερίων.

  • Κατά τη χρήση του μηχανήματος, όποτε είναι δυνατό να λειτουργείτε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές και υψηλό φορτίο ώστε να βοηθάτε την αναγέννηση του DPF.

  ναγέννηση επαναφοράς

  Προσοχή

  Κατά την αναγέννηση του DPF η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται πολύ (περίπου 600°C). Τα πολύ θερμά καυσαέρια μπορεί να είναι επιβλαβή για εσάς ή άλλα πρόσωπα.

  • Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

  • εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

  • Μην αγγίζετε ποτέ τα πολύ θερμά εξαρτήματα του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων.

  • Μη στέκεστε κοντά στον σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων του μηχανήματος.

  g224417
  • Το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων Graphic εμφανίζεται στο InfoCenter (Σχήμα 68).

  • Ο υπολογιστής του κινητήρα προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του κινητήρα του ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία των καυσαερίων.

   Important: Το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων υποδεικνύει ότι τα καυσαέρια του μηχανήματος μπορεί να έχουν υψηλότερη θερμοκρασία από αυτήν της κανονικής λειτουργίας.

  • Κατά τη χρήση του μηχανήματος, όποτε είναι δυνατό να λειτουργείτε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές και υψηλό φορτίο ώστε να βοηθάτε την αναγέννηση του DPF.

  • Το εικονίδιο εμφανίζεται στο InfoCenter όσο εκτελείται η αναγέννηση επαναφοράς.

  • Εάν είναι δυνατό, μη σβήσετε τον κινητήρα και μη μειώσετε τις στροφές του ενώ εκτελείται η αναγέννηση επαναφοράς.

   Important: Όποτε είναι δυνατό, περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγέννησης επαναφοράς προτού σβήσετε τον κινητήρα.

  Περιοδική αναγέννηση Επαναφοράς

  Εάν ο κινητήρας δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μία αναγέννηση Επαναφοράς, σε Στάση ή ποκατάστασης τις τελευταίες 100 ώρες λειτουργίας του, τότε ο υπολογιστής του κινητήρα θα επιχειρήσει να εκτελέσει αναγέννηση επαναφοράς.

  Ρύθμιση του Inhibit Regen (ναστολή αναγέννησης)

  Μόνο για την αναγέννηση Επαναφοράς

  Note: Εάν έχετε επιλέξει την αναστολή αναγέννησης στο InfoCenter και ο κινητήρας σας ζητά να εκτελέσετε αναγέννηση επαναφοράς, τότε κάθε 15 λεπτά στο InfoCenter εμφανίζεται η ειδοποίηση ADVISORY #185 (Σχήμα 69).

  g224692

  Η αναγέννηση επαναφοράς αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία των καυσαερίων του κινητήρα. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε δέντρα, θάμνους, ψηλό γρασίδι ή άλλα φυτά ή αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Inhibit Regen (ναστολή αναγέννησης), ώστε να εμποδίσετε τον υπολογιστή του κινητήρα να εκτελέσει την αναγέννηση επαναφοράς.

  Important: Όταν σβήσετε τον κινητήρα και τον βάλετε ξανά μπροστά, η ρύθμιση αναστολής αναγέννησης επανέρχεται στην προεπιλογή OFF (πενεργ.).

  1. Εμφανίστε το μενού DPF Regeneration (ναγέννηση του DPF), πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση κάτω στο στοιχείο INHIBIT REGEN (ναστολή αναγέννησης) (Σχήμα 70) και πιέστε το δεξί κουμπί για να το επιλέξετε.

   g227304
  2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε τη ρύθμιση αναστολής αναγέννησης από On (Ενεργ.)σε Off (πενεργ.) (Σχήμα 70) ή από Off σε On (Σχήμα 71).

   g224691

  Να επιτρέπεται η αναγέννηση Επαναφοράς

  Όταν στο InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων Graphic εκτελείται αναγέννηση επαναφοράς.

  Note: Εάν στη ρύθμιση INHIBIT REGEN (ναστολή αναγέννησης) έχετε επιλέξει το ON (Ενεργοποίηση), στο InfoCenter εμφανίζεται η ειδοποίηση ADVISORY #185 (Σχήμα 72). Πιέστε το κουμπί 3 για να απενεργοποιήσετε (OFF) την αναστολή αναγέννησης και να προχωρήσετε σε αναγέννηση επαναφοράς.

  g224394

  Note: Εάν η θερμοκρασία των καυσαερίων του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή, στο InfoCenter εμφανίζεται η ειδοποίηση ADVISORY #186 (Σχήμα 73) που υποδεικνύει ότι πρέπει να λειτουργήσετε τον κινητήρα με τέρμα γκάζι (υψηλές στροφές ρελαντί).

  g224395

  Note: Όταν ολοκληρωθεί η αναγέννηση επαναφοράς, το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων Graphic σβήνει από την οθόνη του InfoCenter.

  ναγέννηση σε Στάση ή ναγέννηση ποκατάστασης

  • Όταν ο υπολογιστής του κινητήρα ζητά να εκτελέσετε αναγέννηση σε στάση ή αναγέννηση αποκατάστασης, στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο αιτήματος αναγέννησης (Σχήμα 74).

   g224404
  • Το μηχάνημα δεν εκτελεί αυτόματα αναγέννηση σε στάση ή αναγέννηση αποκατάστασης και πρέπει εσείς να δώσετε εντολή για αναγέννηση μέσω του InfoCenter.

  Μηνύματα αναγέννησης σε Στάση

  Όταν ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά αναγέννηση σε στάση, στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

  Μηνύματα αναγέννησης ποκατάστασης

  Όταν ο υπολογιστής του κινητήρα σας ζητά αναγέννηση αποκατάστασης, στην οθόνη του InfoCenter εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

  • Προειδοποίηση κινητήραSPN 3719, FMI 0Σχήμα 79

   g213867
  • Ειδοποίηση απαίτησης για αναγέννηση αποκατάστασης—απενεργοποίησης του PTO ADVISORY #190 (Σχήμα 80).

   g224399

  Important: Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του PTO, εκτελέστε αναγέννηση αποκατάστασης. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για εκτέλεση αναγέννησης σε Στάση ή αναγέννηση ποκατάστασης και Εκτέλεση αναγέννησης σε Στάση ή αναγέννησης ποκατάστασης.

  Note: Στην ρχική οθόνη εμφανίζεται ο εικονίδιο απενεργοποίησης του PTO. νατρέξτε στο Σχήμα 78 στην ενότητα Μηνύματα αναγέννησης σε Στάση.

  Περιορισμοί κατάστασης του DPF

  • Εάν ο υπολογιστής του κινητήρα ζητά ή εκτελεί αναγέννηση αποκατάστασης και κάνετε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή PARKED REGEN (ναγέννηση σε Στάση), τότε η αναγέννηση σε στάση κλειδώνει και στην κάτω δεξιά γωνία του InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος (Σχήμα 81).

   g224625
  • Εάν ο υπολογιστής του κινητήρα δεν έχει ζητήσει αναγέννηση αποκατάστασης και κάνετε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή RECOVERY REGEN (ναγέννηση αποκατάστασης), τότε η αναγέννηση αποκατάστασης κλειδώνει και στην κάτω δεξιά γωνία του InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος (Σχήμα 82).

   g224628

  Προετοιμασία για εκτέλεση αναγέννησης σε Στάση ή αναγέννηση ποκατάστασης

  1. εβαιωθείτε ότι στο ρεζερβουάρ του μηχανήματος υπάρχει αρκετό καύσιμο για τον τύπο της αναγέννησης που θα εκτελέσετε:

   • ναγέννηση σε στάση: εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ είναι κατά 1/4 γεμάτο με καύσιμο προτού εκτελέσετε αναγέννηση σε στάση.

   • ναγέννηση αποκατάστασης: εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ είναι κατά 1/2 γεμάτο με καύσιμο προτού εκτελέσετε αναγέννηση αποκατάστασης.

  2. Μετακινήστε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

  3. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  4. εβαιωθείτε ότι το χειριστήριο κίνησης πορείας ή οι μοχλοί ελέγχου κίνησης βρίσκονται στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  5. Εάν υπάρχουν, απενεργοποιήστε τον PTO και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής ή τα παρελκόμενα.

  6. άλτε χειρόφρενο.

  7. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στις IDLE (χαμηλές στροφές ρελαντί).

  Εκτέλεση αναγέννησης σε Στάση ή αναγέννησης ποκατάστασης

  Προσοχή

  Κατά την αναγέννηση του DPF η θερμοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται πολύ (περίπου 600°C). Τα πολύ θερμά καυσαέρια μπορεί να είναι επιβλαβή για εσάς ή άλλα πρόσωπα.

  • Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε κλειστό χώρο.

  • εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

  • Μην αγγίζετε ποτέ τα πολύ θερμά εξαρτήματα του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων.

  • Μη στέκεστε κοντά στον σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων του μηχανήματος.

  Important: Ο υπολογιστής του μηχανήματος θα ακυρώσει την αναγέννηση του DPF αν αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα από τις χαμηλές στροφές ρελαντί ή ελευθερώσετε το χειρόφρενο.

  1. Εμφανίστε το μενού DPF Regeneration (ναγέννηση του DPF), πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω, είτε στο στοιχείο PARKED REGEN START (Έναρξη αναγέννησης σε Στάση) είτε στο RECOVERY REGEN START (Έναρξη αναγέννησης ποκατάστασης) (Σχήμα 83), και πιέστε το δεξί κουμπί για να ξεκινήσει η αναγέννηση (Σχήμα 83).

   g224402g224629
  2. Στην οθόνη VERIFY FUEL LEVEL (Επιβεβαιώστε στάθμη καυσίμου), επιβεβαιώστε ότι έχετε καύσιμο στο 1/4 του ρεζερβουάρ αν εκτελείτε αναγέννηση σε στάση ή στο 1/2 για αναγέννηση αποκατάστασης και πιέστε το δεξί κουμπί για να συνεχίσετε (Σχήμα 84).

   g224414g227678
  3. Στην οθόνη λίστας ελέγχων του DPF επιβεβαιώστε ότι έχετε βάλει χειρόφρενο και έχετε ρυθμίσει τον κινητήρα σε χαμηλές στροφές ρελαντί (Σχήμα 85).

   g224407g227679
  4. Στην οθόνη INITIATE DPF REGEN (Έναρξη αναγέννησης DPF) πιέστε το δεξί κουμπί για να συνεχίσετε (Σχήμα 86).

   g224626g224630
  5. Στο InfoCenter εμφανίζεται το μήνυμα INITIATING DPF REGEN (Γίνεται έναρξη αναγέννησης DPF) (Σχήμα 87).

   g224411g227681
  6. Στο InfoCenter εμφανίζεται μήνυμα με τον χρόνο για την ολοκλήρωση (Σχήμα 88).

   g224406g224416
  7. Ο υπολογιστής του κινητήρα ελέγχει την κατάσταση του κινητήρα και τις πληροφορίες σφαλμάτων. Στο InfoCenter μπορεί να εμφανιστεί κάποιο από τα μηνύματα του παρακάτω πίνακα:

   Πίνακας μηνυμάτων ελέγχου και διορθωτικών ενεργειών

   Graphic
   Διορθωτική ενέργεια: γείτε από το μενού αναγέννησης και λειτουργήστε το μηχάνημα μέχρι ο χρόνος από την τελευταία αναγέννηση να είναι μεγαλύτερος από 50 ώρες. νατρέξτε στην ενότητα Χρόνος από την τελευταία αναγέννηση.
   GraphicGraphic
   Διορθωτική ενέργεια: ποκαταστήστε το σφάλμα του κινητήρα και επιχειρήστε ξανά αναγέννηση του DPF.
   GraphicGraphic
   Διορθωτική ενέργεια: άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία.
   GraphicGraphic
   Διορθωτική ενέργεια: άλτε μπρος τον κινητήρα μέχρι το ψυκτικό υγρό να ζεσταθεί στους 60°C.
   GraphicGraphic
   Διορθωτική ενέργεια: Ρυθμίστε τις στροφές του κινητήρα σε χαμηλές στροφές ρελαντί.
   GraphicGraphic
   Διορθωτική ενέργεια: ποκαταστήστε το σφάλμα του υπολογιστή του κινητήρα και επιχειρήστε ξανά αναγέννηση του DPF.
  8. Κατά την εκτέλεση της αναγέννησης, στην κάτω, δεξιά γωνία του InfoCenter εμφανίζεται η αρχική οθόνη και το εικονίδιο αναγνώρισης αναγέννησης (Σχήμα 89).

   g224403

   Note: Όσο εκτελείται η αναγέννηση του DPF, στο InfoCenter εμφανίζεται το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων Graphic.

  9. Μόλις ο υπολογιστής του κινητήρα ολοκληρώσει την αναγέννηση σε στάση ή την αναγέννηση αποκατάστασης, στο InfoCenter θα εμφανιστεί η ειδοποίηση ADVISORY #183 (Σχήμα 90). Πιέστε το αριστερό κουμπί για να βγείτε από την αρχική οθόνη.

   g224392

   Note: Εάν η αναγέννηση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, στο InfoCenter θα εμφανιστεί η ειδοποίηση Advisory #184 (Σχήμα 90). Πιέστε το αριστερό κουμπί για να βγείτε από την αρχική οθόνη.

   g224393

  κύρωση αναγέννησης σε Στάση ή αναγέννησης ποκατάστασης

  Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Parked Regen Cancel (κύρωση αναγέννησης σε Στάση) ή Recovery Regen Cancel (κύρωση αναγέννησης αποκατάστασης) για να ακυρώσετε τον αντίστοιχο τύπο αναγέννησης που εκτελείται.

  1. Εμφανίστε το μενού DPF Regeneration (ναγέννηση DPF) (Σχήμα 92).

   g227305
  2. Πιέστε το μεσαίο κουμπί για κύλιση προς τα κάτω είτε στην επιλογή PARKED REGEN CANCEL (κύρωση αναγέννησης σε Στάση) (Σχήμα 92) είτε RECOVERY REGEN CANCEL (κύρωση αναγέννησης ποκατάστασης) (Σχήμα 93).

   g227306
  3. Πιέστε το δεξί κουμπί για να επιλέξετε το στοιχείο Regen Cancel (κύρωση αναγέννησης) (Σχήμα 92 ή Σχήμα 93).

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Εξοικείωση με το μηχάνημα

  Προτού πραγματοποιήσετε κοπή γρασιδιού, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανοικτό χώρο. άλτε μπρος και σβήστε τον κινητήρα. Οδηγήστε το μηχάνημα με εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία. Χαμηλώστε και ανυψώστε τις μονάδες κοπής και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τους κυλίνδρους κοπής. Όταν πιστεύετε ότι έχετε πλέον εξοικειωθεί με το μηχάνημα, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανηφορικά και κατηφορικά εδάφη με διαφορετικές ταχύτητες πορείας.

  Επεξήγηση λειτουργίας του συστήματος προειδοποίησης

  Εάν ανάψει κάποια προειδοποιητική ένδειξη κατά τη λειτουργία, ακινητοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και διορθώστε το πρόβλημα προτού συνεχίσετε τον χειρισμό του μηχανήματος. Μπορεί να επέλθει σοβαρή ζημιά αν χειριστείτε το μηχάνημα ενώ υπάρχει κάποια δυσλειτουργία.

  Κοπή

  Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και μετακινήστε τον διακόπτη ταχύτητας περιστροφής κινητήρα στη θέση Γρήγορα. Μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση και χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής για να ελέγξετε τις μονάδες κοπής (οι εμπρόσθιες μονάδες κοπής είναι χρονισμένες ώστε να χαμηλώνουν πριν από τις οπίσθιες μονάδες κοπής). Για να κινηθείτε προς τα εμπρός και να κόψετε γρασίδι, πατήστε το πεντάλ γκαζιού προς τα εμπρός.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  Μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση πενεργοποίηση και ανυψώστε τις μονάδες κοπής στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά). Μετακινήστε τον μοχλό κοπής/μεταφοράς στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά). Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε μεταξύ αντικειμένων ώστε να μην προκαλέσετε κατά λάθος ζημιά στο μηχάνημα ή τις μονάδες κοπής. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη. Οδηγείτε αργά και αποφεύγετε τις απότομες στροφές σε επικλινή εδάφη για να αποτρέψετε την πιθανότητα ανατροπής του μηχανήματος. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής όταν κινείστε σε κατηφορικό έδαφος για καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

  • άλτε φρένο στάθμευσης.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Καθαρίστε τα χόρτα και τα ξένα υλικά από τις μονάδες κοπής, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τους σιγαστήρες, τα φίλτρα ψύξης και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • πενεργοποιήστε το σύστημα μετάδοσης κίνησης στο παρελκόμενο όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  Θέσεις σημείων πρόσδεσης

  g375766
  • Εμπρός—η οπή στις υποδοχές ανύψωσης του σωλήνα του εμπρός άξονα (Σχήμα 94).

  • Πίσω—οι κρίκοι του πλαισίου σε κάθε πλευρά του μηχανήματος.

  Ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα με ενεργοποίηση της βαλβίδας παράκαμψης στην υδραυλική αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος και την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος.

  Important: Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το μηχάνημα με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 3 έως 4,8 χ.α.ώ. (2 έως 3 μίλια ανά ώρα), διότι μπορεί να επέλθει ζημιά στο εσωτερικό σύστημα μετάδοσης. Η βαλβίδα παράκαμψης πρέπει να είναι ανοικτή κατά την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος.

  1. άλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Στην αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος, περιστρέψτε το μπουλόνι της βαλβίδας παράκαμψης κατά 1-1/2 στροφή για να την ανοίξετε και να μπορέσει το λάδι να κάνει παράκαμψη εσωτερικά (Σχήμα 95).

   Note: Η βαλβίδα παράκαμψης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της αντλίας. Χάρη στην παράκαμψη του υγρού, μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα αργά, χωρίς να υποστεί ζημιά το σύστημα μετάδοσης.

   g003995
  4. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  5. Ωθήστε ή ρυμουλκήστε το μηχάνημα.

  6. Κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Για το κλείσιμο της βαλβίδας μην εφαρμόσετε ροπή μεγαλύτερη από 7 έως 11 N∙m.

   Important: Η λειτουργία του κινητήρα με ανοικτή τη βαλβίδα παράκαμψης προκαλεί υπερθέρμανση του συστήματος μετάδοσης.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Ελέγξτε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.
 • Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.
 • ποστραγγίστε το νερό και τους ρύπους από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
 • πομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από τη σήτα, τους ψύκτες λαδιού και το ψυγείο.(Συχνότερα σε περιβάλλον λειτουργίας με ιδιαίτερα αυξημένους ρύπους).
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • Επιθεωρήστε τη ζώνη ασφαλείας.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής (και αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.)
 • Κάντε σέρβις της μπαταρίας.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Κάθε 250 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα. (συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης). Κάντε νωρίτερα σέρβις στο φίλτρο αέρα αν ο δείκτης του φίλτρου αέρα είναι κόκκινος.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου κινητήρα.
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.(ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο).
 • Κάθε 800 ώρες
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των οπίσθιων τροχών.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει το δοχείο υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα επιστροφής και πλήρωσης του υδραυλικού συστήματος.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα επιστροφής και πλήρωσης του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 6000 ώρες
 • ποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο αιθάλης του DPFή καθαρίστε το φίλτρο αιθάλης εάν στην οθόνη του InfoCenter εμφανιστούν τα σφάλματα κινητήρα spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ή spn 3720 fmi 16
 • Κάθε 2 χρόνια
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το υγρό του συστήματος ψύξης.
 • ντικαταστήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος.
 • ντικαταστήστε τους εύκαμπτους σωλήνες ψυκτικού υγρού.
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το ψυκτικό υγρό.
 • Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία της ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα και του καυσίμου.       
  ποστραγγίστε τον διαχωριστή νερού/καυσίμου.       
  Ελέγξτε τον δείκτη φραγής του φίλτρου αέρα.       
  Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα υλικά στο ψυγείο και το φίλτρο.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.1       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.       
  Ελέγξτε τον δείκτη του φίλτρου υδραυλικού συστήματος. 2       
  Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους κοπής.       
  Ελέγξτε όλα τα γρασαδοράκια για τυχόν ανάγκη λίπανσης.3       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       
  Πλύνετε το μηχάνημα.       

  1. Ελέγξτε τα ακροφύσια των αναφλεκτήρων και του εγχυτήρα αν παρατηρήσετε δυσκολίες στην εκκίνηση, υπερβολικό καπνό ή προβλήματα στη λειτουργία.

  2. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο με τον κινητήρα να λειτουργεί και το λάδι να βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας

  3. μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας και στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΕίδοςΗμερομηνίαΠληροφορίες
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Προετοιμασία για συντήρηση

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην θέση DISENGAGE (πενεργ.), χαμηλώστε τις μονάδες κοπής και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. φήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  Άνοιγμα του καπό

  1. πασφαλίστε τα 2 μάνδαλα του καπό (Σχήμα 96).

   g369009
  2. νοίξτε το καπό.

  Κλείσιμο του καπό.

  1. Κατεβάστε προσεκτικά και κλείστε το καπό (Σχήμα 97).

   g369219
  2. σφαλίστε το καπό με τα 2 μάνδαλά του.

  Άνοιγμα της σήτας

  1. φαιρέστε τον πείρο σφαιρικής κεφαλής από το μάνδαλο της σήτας (Σχήμα 98).

   g378175
  2. πασφαλίστε και ανοίξτε τη σήτα.

  Κλείσιμο της σήτας

  1. Κλείστε και ασφαλίστε τη σήτα (Σχήμα 99).

   g378174
  2. Εφαρμόστε τον πείρο σφαιρικής κεφαλής στο μάνδαλο της σήτας.

  νάκλιση του καθίσματος

  1. Μετακινήστε το μάνδαλο του καθίσματος προς τα έξω (Σχήμα 100).

   g369007
  2. νεβάστε προσεκτικά το κάθισμα.

  3. εβαιωθείτε ότι οι εμπρός ράβδοι στήριξης έχουν εφαρμόσει στην εγκοπή της πλάκας-οδηγού τους (Σχήμα 101).

   g369008

  Κατέβασμα του καθίσματος

  1. Γυρίστε ελαφρά το κάθισμα και σηκώστε τη ράβδο στήριξης έξω από την εγκοπή συγκράτησης του καθίσματος (Σχήμα 102).

   g375779
  2. Κατεβάστε προσεκτικά το κάθισμα μέχρι να ασφαλιστεί.

  Θέσεις σημείων ανύψωσης

  Note: Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα να το στηρίζετε με τρίποδες στήριξης. νατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σημεία ανύψωσης του μηχανήματος:

  g375763
  • Εμπρός—οι υποδοχές ανύψωσης του σωλήνα του εμπρός άξονα (Σχήμα 103).

  • Πίσω—ο σωλήνας του πίσω άξονα.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους τριβής (και αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο.)
 • Προδιαγραφές γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Λιπάνετε το μηχάνημα από τα γρασαδοράκια που υπάρχουν στα παρακάτω σημεία:

   • Άρθρωση σχήματος «U» του άξονα κίνησης αντλίας (3) (Σχήμα 104)

    Note: Ο άξονας κίνησης της αντλίας βρίσκεται κάτω από το καπό.

    g378043
   • Κύλινδροι βραχιόνων ανύψωσης μονάδων κοπής (2 σε καθέναν) (Σχήμα 105)

    g012150
   • Άξονες περιστροφής των βραχιόνων ανύψωσης (1 σε καθέναν) (Σχήμα 105)

   • Πλαίσιο φορέα και στροφέας μονάδων κοπής (2 σε καθένα) (Σχήμα 106)

    g003960
   • Στροφέας βραχίονα ανύψωσης (1 σε καθέναν) (Σχήμα 107)

    g004157
   • κρόμπαρο πίσω άξονα (2) (Σχήμα 108)

    g003987
   • Άρθρωση συστήματος διεύθυνσης (1) (Σχήμα 109)

    g004169
   • Σφαιρικοί σύνδεσμοι κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης (2) (Σχήμα 110)

    g003966
   • Πεντάλ φρένου (1) (Σχήμα 111)

    g011615
  4. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών του κινητήρα και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Έλεγχος του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Ελέγξτε τον δείκτη σέρβις που υπάρχει στο άκρο του περιβλήματος του φίλτρου αέρα (Σχήμα 112).

   g378073
  4. Εάν στον δείκτη σέρβις φαίνεται η κόκκινη περιοχή, αλλάξτε το φίλτρο αέρα. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του φίλτρου αέρα.

  5. Πιέστε τη βαλβίδα εξαγωγής σκόνης (Σχήμα 113).

   g378074
  6. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα. (συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης). Κάντε νωρίτερα σέρβις στο φίλτρο αέρα αν ο δείκτης του φίλτρου αέρα είναι κόκκινος.
 • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον αν έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισόδου για διαρροές, ζημιά ή χαλαρωμένους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα.

  Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα μόνο όταν απαιτείται με βάση την ένδειξη του δείκτη σέρβις. Η αλλαγή του φίλτρου αέρα προτού αυτό καταστεί αναγκαίο απλώς αυξάνει την πιθανότητα εισόδου ρύπων στον κινητήρα κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

  Important: εβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει εφαρμόσει σωστά και σφραγίζει τον κορμό του φίλτρου αέρα.

  g034923g031351

  Επαναφορά του δείκτη σέρβις του φίλτρου αέρα

  1. Εάν στον δείκτη σέρβις φαίνεται η κόκκινη περιοχή, πιέστε το κουμπί επαναφοράς που υπάρχει στο άκρο του δείκτη (Σχήμα 115).

   g378075
  2. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Προδιαγραφές λαδιού

  Χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα που πληροί ή υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Κατηγορία απόδοσης API, CJ-4 ή υψηλότερη

  • Κατηγορία απόδοσης ACEA, E6

  • Κατηγορία απόδοσης JASO, DH-2

  Important: Η χρήση λαδιού κινητήρα άλλων προδιαγραφών εκτός των API CJ-4 ή υψηλότερων, ACEA E6 ή JASO DH-2 μπορεί να προκαλέσει έμφραξη του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ ή βλάβη του κινητήρα.

  Χρησιμοποιείτε κινητήρα με το παρακάτω ιξώδες:

  • Προτιμώμενο λάδι: SAE 15W-40 (άνω των -18°C)

  • Εναλλακτικό λάδι: SAE 10W-30 ή 5W-30 (όλες οι θερμοκρασίες)

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30.

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.
 • Important: Ελέγχετε καθημερινά το λάδι κινητήρα. Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης του δείκτη, το λάδι του κινητήρα μπορεί να έχει αναμιχθεί με καύσιμο.Εάν η στάθμη λαδιού κινητήρα υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης του δείκτη, αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.

  Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ώστε το λάδι να αποστραγγιστεί και να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη. ν η στάθμη λαδιού είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη Ελάχιστης στάθμης, προσθέστε λάδι ώστε να φτάσει στην ένδειξη Μέγιστης στάθμης. Μη βάζετε παραπάνω λάδι στον κινητήρα.

  Important: Διατηρείτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα μεταξύ των ενδείξεων μέγιστης και ελάχιστης στάθμης στον δείκτη. Εάν ο κινητήρας λειτουργήσει με υπερβολικά πολύ ή υπερβολικά λίγο λάδι μπορεί να υποστεί βλάβη.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα. (Σχήμα 116).

   g034922g031256

   Important: Διατηρείτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα μεταξύ των ενδείξεων μέγιστης και ελάχιστης στάθμης στον δείκτη. Η υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή στάθμη λαδιού του κινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

  4. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Χωρητικότητα λαδιού στροφαλοθαλάμου

  5,2 L με το φίλτρο

  λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 250 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. δειάστε το λάδι και αλλάξτε το φίλτρο.

   g034924g031400

   Important: Μη σφίγγετε υπερβολικά το φίλτρο.

  3. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  4. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές λαδιού, Χωρητικότητα λαδιού στροφαλοθαλάμου και Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

  5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Σέρβις του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ (DOC) και του φίλτρου αιθάλης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 6000 ώρες
 • ποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο αιθάλης του DPFή καθαρίστε το φίλτρο αιθάλης εάν στην οθόνη του InfoCenter εμφανιστούν τα σφάλματα κινητήρα spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ή spn 3720 fmi 16
 • Εάν στην οθόνη του InfoCenter εμφανιστούν τα σφάλματα κινητήρα , ή (Σχήμα 118), καθαρίστε το φίλτρο αιθάλης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  g214715g213864g213863
  1. Για πληροφορίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ και του φίλτρου αιθάλης του DPF, ανατρέξτε στην ενότητα «Κινητήρας» στο Service Manual (Εγχειρίδιο Σέρβις).

  2. Για ανταλλακτικά ή σέρβις του οξειδωτικού καταλύτη ντίζελ και του φίλτρου αιθάλης επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  3. Για επαναφορά της μονάδας ελέγχου (ECU) του κινητήρα μετά την εγκατάσταση καινούριου φίλτρου DPF επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Κίνδυνος

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καύσιμο και οι αναθυμιάσεις του είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  • Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο, με τον κινητήρα σβηστό και κρύο. ν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ μέχρι το χείλος του. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέχρι η στάθμη να βρίσκεται 25mm (1") κάτω από την οροφή του ρεζερβουάρ, όχι το στόμιο πλήρωσης. υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου.

  • Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων, και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου.

  • ποθηκεύστε το καύσιμο σε καθαρό δοχείο, εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια, και φροντίζετε ώστε το καπάκι να βρίσκεται στη θέση του.

  ποστράγγιση νερού από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • ποστραγγίστε το νερό και τους ρύπους από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό.Άνοιγμα του καπό.

  3. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από τη βαλβίδα αποστράγγισης του διαχωριστή καυσίμου/νερού (Σχήμα 119).

   g378079
  4. νοίξτε τη βαλβίδα και αποστραγγίστε το νερό και τους ρύπους από τον διαχωριστή.

  5. Κλείστε τη βαλβίδα του διαχωριστή καυσίμου/νερού.

  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές.

  7. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  8. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. Κλείσιμο του καπό..

  ντικατάσταση φίλτρου του διαχωριστή νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  1. ποστραγγίστε εντελώς τον διαχωριστή καυσίμου/νερού. νατρέξτε στην ενότητα ποστράγγιση νερού από τον διαχωριστή καυσίμου/νερού.

  2. Καθαρίστε την κεφαλή και το κάνιστρο του φίλτρου (Σχήμα 120).

   g378080
  3. φαιρέστε το κάνιστρο φίλτρου και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του φίλτρου.

  4. Λιπάνετε το παρέμβυσμα στο κάνιστρο φίλτρου με καθαρό καύσιμο.

  5. Τοποθετήστε με το χέρι το κάνιστρο του φίλτρου μέχρι το παρέμβυσμα να εφάπτεται στην επιφάνεια τοποθέτησης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  6. Σφίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του κάνιστρου του φίλτρου.

  7. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές.

  8. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  9. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. Κλείσιμο του καπό..

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου κινητήρα.

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου κινητήρα.
  1. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την κεφαλή του φίλτρου καυσίμου (Σχήμα 121).

   g378468
  3. φαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του φίλτρου (Σχήμα 121).

  4. Λιπάνετε το παρέμβυσμα του φίλτρου με καθαρό λάδι κινητήρα.

  5. Τοποθετήστε το στεγνό κάνιστρο φίλτρου με το χέρι μέχρι το παρέμβυσμα να έρθει σε επαφή με την κεφαλή του φίλτρου και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροή καυσίμου γύρω από το φίλτρο και την κεφαλή του φίλτρου.

   Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές καυσίμου.

  7. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  8. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Έλεγχος των σωλήνων και των συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.(ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο).
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Καθαρισμός σήτας σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου

  φαίρεση σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου

  Ο σωλήνας αναρρόφησης καυσίμου, που βρίσκεται μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, συνοδεύεται από σήτα που εμποδίζει την είσοδο υπολειμμάτων στο σύστημα καυσίμου. φαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου και καθαρίστε τη σήτα όπως απαιτείται.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. φαιρέστε τις 5 βίδες Phillips που στερεώνουν το κάλυμμα της αντλίας καυσίμου στο ρεζερβουάρ και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 122).

   g373885
  3. ποσυνδέστε το βύσμα 2 υποδοχών της καλωδίωσης της αντλίας καυσίμου από το βύσμα 2 ακίδων της καλωδίωσης του μηχανήματος (Σχήμα 123).

   g373884
  4. Μετακινήστε προς το εσωτερικό τους σφιγκτήρες που στερεώνουν τους εύκαμπτους σωλήνες στα ρακόρ της αντλίας και αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα ρακόρ (Σχήμα 124).

   g373882
  5. Ξεσφίξτε την τάπα της αντλίας καυσίμου (Σχήμα 125).

   g373883
  6. Σηκώστε προσεκτικά την αντλία καυσίμου μέσα από το ρεζερβουάρ.

   Note: Μην λυγίσετε τον σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου, τον σωλήνα επιστροφής ή τον βραχίονα του φλοτέρ.

  Καθαρισμός και εγκατάσταση σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου

  1. Καθαρίστε τη σήτα που υπάρχει στο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου (Σχήμα 126).

   g373881
  2. Συναρμολογήστε προσεκτικά τον σωλήνα αναρρόφησης καυσίμου και το φλοτέρ μέσα στο ρεζερβουάρ (Σχήμα 127).

   g373886
  3. Ευθυγραμμίστε προς το εσωτερικό τα ρακόρ για τους σωλήνες αναρρόφησης και επιστροφής καυσίμου.

  4. Σφίξτε την τάπα της αντλίας καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

  5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στα ρακόρ της αντλίας καυσίμου και ασφαλίστε τους με τους σφιγκτήρες (Σχήμα 128)

   g373882
  6. Συνδέστε το βύσμα της καλωδίωσης της αντλίας καυσίμου στο βύσμα της καλωδίωσης του μηχανήματος (Σχήμα 129).

   g373884
  7. Ευθυγραμμίστε τις οπές που υπάρχουν στο κάλυμμα της αντλίας καυσίμου με τις οπές του ρεζερβουάρ και στερεώστε το κάλυμμα στο ρεζερβουάρ χρησιμοποιώντας τις 5 βίδες Phillips (Σχήμα 130).

   g373885

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  ποσύνδεση της μπαταρίας

  Κίνδυνος

  Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

  • Μην πίνετε τον ηλεκτρολύτη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για την προστασία των οφθαλμών και ελαστικά γάντια για την προστασία των χεριών.

  • Η πλήρωση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο καθαρό νερό για την έκπλυση του δέρματος.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε τη σήτα. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα της σήτας.

  3. Πιέστε τις πλευρές του καλύμματος της μπαταρίας και αφαιρέστε το κάλυμμα από τη βάση της μπαταρίας (Σχήμα 131).

   g378176
  4. ποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.

  5. Σύρετε το κάλυμμα του μονωτήρα μακριά από τον σφιγκτήρα του θετικού καλωδίου της μπαταρίας και αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο της μπαταρίας.

  Σύνδεση της μπαταρίας

  1. Συνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο μπαταρίας στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 132).

   g378177
  2. Συνδέστε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.

  3. Εφαρμόστε (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X, Κωδ. προϊόντος Toro 505-47 στους πόλους και τους σφιγκτήρες των καλωδίων της μπαταρίας.

  4. Εφαρμόστε την ελαστική μόνωση στον σφιγκτήρα του θετικού καλωδίου της μπαταρίας.

  5. Συναρμολογήστε το κάλυμμα πάνω στην μπαταρία, εφαρμόζοντας τις γλωττίδες του καλύμματος στις εγκοπές της βάσης της μπαταρίας.

  6. Κλείστε και ασφαλίστε τη σήτα. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο της σήτας.

  Φόρτιση της μπαταρίας

  1. ποσυνδέστε την μπαταρία. νατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση της μπαταρίας.

  2. Συνδέστε έναν φορτιστή μπαταριών 3 έως 4 A στους πόλους της μπαταρίας.

  3. Φορτίστε την μπαταρία για 4 έως 8 ώρες στα 3 με 4 A.

  4. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και τους πόλους της μπαταρίας.

  5. Συνδέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

  Σέρβις της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Κάντε σέρβις της μπαταρίας.
 • Note: Διατηρείτε καθαρούς τους ακροδέκτες, αλλά και ολόκληρο το περίβλημα της μπαταρίας, καθώς αν η μπαταρία είναι βρώμικη, αποφορτίζεται αργά.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε τη σήτα. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα της σήτας.

  3. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας.

   Note: ν η μπαταρία είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη, αντικαταστήστε την.

  4. ποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας και αφαιρέστε την από το μηχάνημα. νατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση της μπαταρίας.

  5. Πλύνετε ολόκληρο το περίβλημα της μπαταρίας με διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού.

  6. Ξεπλύνετε το περίβλημα με καθαρό νερό.

  7. Συναρμολογήστε τη μπαταρία στο μηχάνημα και συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας. νατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

  8. Κλείστε και ασφαλίστε τη σήτα. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο της σήτας.

  ντικατάσταση ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη

  Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στον βραχίονα ελέγχου.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε τα 2 μάνδαλα που στερεώνουν το κάλυμμα του βραχίονα ελέγχου και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 133).

   g375760
  3. ντικαταστήστε την καμένη ασφάλεια (Σχήμα 134) με μία ίδιου τύπου και προδιαγραφών.

   g375761
  4. Συναρμολογήστε το κάλυμμα στον βραχίονα ελέγχου και ασφαλίστε το με τα 2 μάνδαλα.

  ντικατάσταση ασφάλειας Τηλεματικής

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανασηκώστε το κάθισμα. νατρέξτε στην ενότητα νάκλιση του καθίσματος.

  3. φαιρέστε την τάπα από την υποδοχή της ασφάλειας σε σειρά με την ετικέτα (σφάλεια 10 τροφοδοσίας Τηλεματικής) (Σχήμα 135).

   g378242
  4. φαιρέστε την ασφάλεια από την υποδοχή της.

  5. Τοποθετήστε μια ασφάλεια ίδιου τύπου και προδιαγραφών.

  6. Συναρμολογήστε την τάπα στην υποδοχή της ασφάλειας σε σειρά.

  7. Κατεβάστε και ασφαλίστε το κάθισμα. νατρέξτε στην ενότητα νάκλιση του καθίσματος.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.
 • Important: Διατηρείτε την συνιστώμενη πίεση σε όλα τα ελαστικά για να εξασφαλίζετε την καλή ποιότητα κοπής και τη σωστή απόδοση του μηχανήματος. Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Μετρήστε την πίεση αέρα των ελαστικών.

   Note: Η σωστή πίεση στα ελαστικά είναι 83 έως 103 kPa (12 έως 15 psi).

  3. Εάν χρειάζεται, προσθέστε ή αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στα υπόλοιπα ελαστικά.

  Έλεγχος ροπής των παξιμαδιών των τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Κάθε 250 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.
 • Προειδοποίηση

  Η μη διατήρηση της κατάλληλης ροπής των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  Διατηρείτε την κατάλληλη ροπή στα παξιμάδια των τροχών.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N∙m.

  Ρύθμιση του συστήματος κίνησης πορείας για τη νεκρά

  Important: Το μηχάνημα δεν πρέπει να κινείται όταν απελευθερώνετε το πεντάλ γκαζιού [στη θέση NEUTRAL (Νεκρά)]. Εάν το μηχάνημα μετακινείται, ρυθμίστε την αντλία κίνησης ως εξής:

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νασηκώστε την εμπρός πλευρά του μηχανήματος μέχρι και οι δύο εμπρός τροχοί να μην ακουμπούν στο έδαφος και, μετά, στηρίξτε το μηχάνημα με τρίποδες στήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά και Θέσεις σημείων ανύψωσης.

  3. πό την κάτω πλευρά του μηχανήματος και στη δεξιά πλευρά της αντλίας κίνησης, ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνει τη βίδα ρύθμισης επαναφοράς στη νεκρά (Σχήμα 136).

   g375898

   Προειδοποίηση

   Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η τελική ρύθμιση του έκκεντρου ρύθμισης πορείας. υτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

   Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον σιγαστήρα, άλλα θερμά μέρη του κινητήρα και τυχόν περιστρεφόμενα μέρη.

  4. άλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε το χειρόφρενο.

  5. Περιστρέψτε της βίδα ρύθμισης επαναφοράς στη νεκρά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι οι τροχοί να σταματήσουν την περιστροφή.

  6. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης με ροπή 22 N∙m.

  7. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  8. φαιρέστε τους τρίποδες στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα στο έδαφος.

  9. Οδηγήστε δοκιμαστικά το μηχάνημα ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν κινείται όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  Έλεγχος ευθυγράμμισης οπίσθιων τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των οπίσθιων τροχών.
  1. Στρέψτε το τιμόνι ώστε οι οπίσθιοι τροχοί να κοιτάζουν ευθεία μπροστά.

  2. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  3. Στο ύψος του άξονα, μετρήστε την απόσταση από κέντρο σε κέντρο στο εμπρός και το πίσω μέρος των κατευθυντήριων τροχών.

   Note: Η σύγκλιση των οπίσθιων τροχών είναι σωστά ρυθμισμένη εάν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων εμπρός και πίσω είναι 6 mm (1/4") ή λιγότερο. (Σχήμα 137).

   g009169
  4. Εάν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη από 6 mm (1/4"), ρυθμίστε τη σύγκλιση των οπίσθιων τροχών. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της σύγκλισης των οπίσθιων τροχών.

  Ρύθμιση της σύγκλισης των οπίσθιων τροχών

  1. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει σε κάθε άκρο του άξονα (Σχήμα 138).

   Note: Το άκρο του ακρόμπαρου με την εξωτερική εγκοπή έχει αριστερόστροφο σπείρωμα.

   g004136
  2. Περιστρέψτε το ακρόμπαρο χρησιμοποιώντας την υποδοχή κλειδιού.

  3. Στο ύψος του άξονα, μετρήστε την απόσταση από κέντρο σε κέντρο στο εμπρός και το πίσω μέρος των κατευθυντήριων τροχών.

   Note: Η σύγκλιση των οπίσθιων τροχών είναι σωστά ρυθμισμένη εάν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων εμπρός και πίσω είναι 6 mm (1/4") ή λιγότερο.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 όπως απαιτείται.

  5. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  Το δοχείο ψυκτικού υγρού περιέχει από το εργοστάσιο διάλυμα 50/50 νερού και ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης μακράς διαρκείας.

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικά υγρά του εμπορίου που καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στον πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».Μη χρησιμοποιείτε συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) στο μηχάνημά σας. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά μακράς διαρκείας με συμβατικά.

  Πίνακας τύπων ψυκτικού υγρού

  Τύπος ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης

  Τύπος αναστολέα διάβρωσης

  ντιπηκτικό μακράς διαρκείας

  Τεχνολογίας οργανικών οξέων (OAT)

  Important: Μη βασίζεστε στο χρώμα του ψυκτικού υγρού για να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) και ένα μακράς διαρκείας.Οι κατασκευαστές ψυκτικών υγρών μακράς διαρκείας χρησιμοποιούν τους εξής χρωματισμούς: κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, γαλαζοπράσινο, μοβ και πράσινο. Χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».

  Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας

  ATSM International

  SAE International

  D3306 και D4985

  J1034, J814 και 1941

  Important: Η αναλογία του διαλύματος ψυκτικού υγρού και νερού πρέπει να είναι 50/50.

  • Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με απεσταγμένο νερό.

  • Προτεινόμενη επιλογή: Εάν δεν διαθέτετε απεσταγμένο νερό, χρησιμοποιήστε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού αντί για συμπυκνωμένο.

  • Ελάχιστη απαίτηση: Εάν δεν διαθέτετε ούτε απεσταγμένο νερό ούτε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού, αναμίξτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό με καθαρό πόσιμο νερό.

  Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
 • Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, το πεπιεσμένο ψυκτικό υγρό θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να διαφύγει και να προκαλέσει εγκαύματα.

  • Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  Χωρητικότητα: 6,6 L (7,0 τέταρτα γαλονιού ΗΠ)

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο (Σχήμα 139).

   Note: Η στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο είναι σωστή όταν συμπίπτει με την ένδειξη «Cold» με τον κινητήρα κρύο και την ένδειξη «Hot» με τον κινητήρα ζεστό.

   g378285
  4. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι χαμηλά, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου και προσθέστε το προβλεπόμενο ψυκτικό υγρό μέχρι η στάθμη να φτάσει την ένδειξη «Cold» (για κρύο κινητήρα) ή «Hot» (για ζεστό κινητήρα).

   Note: Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο διαστολής με ψυκτικό υγρό.

  5. Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου ψυκτικού υγρού.

  6. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  πομάκρυνση ξένων υλικών από το σύστημα ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • πομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από τη σήτα, τους ψύκτες λαδιού και το ψυγείο.(Συχνότερα σε περιβάλλον λειτουργίας με ιδιαίτερα αυξημένους ρύπους).
 • Κάθε 100 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το υγρό του συστήματος ψύξης.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα ξένα υλικά από τον χώρο του κινητήρα.

  4. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  5. πασφαλίστε την πίσω σήτα και ανοίξτε τη (Σχήμα 140).

   g004138
  6. Καθαρίστε σχολαστικά τη σήτα με πεπιεσμένο αέρα.

  7. Στρέψτε προς τα μέσα τα 2 μάνδαλα του ψύκτη λαδιού και μετακινήστε τον (Σχήμα 141).

   g003974
  8. Καθαρίστε σχολαστικά και τις δύο πλευρές του ψύκτη λαδιού και του ψυγείου (Σχήμα 142) με πεπιεσμένο αέρα.

   g021880
  9. νεβάστε τον ψύκτη λαδιού και στερεώστε τον με τα 2 μάνδαλα.

  10. Κλείστε και ασφαλίστε τη σήτα.

  Συντήρηση φρένων

  Ρύθμιση των φρένων στάθμευσης

  Ρυθμίστε τα φρένα όταν το πεντάλ φρένου έχει νεκρή διαδρομή πάνω από 13 mm (1") ή όταν δεν «πιάνουν» σωστά. Η νεκρή διαδρομή είναι η απόσταση που διανύει το πεντάλ φρένου μέχρι να νιώσετε αντίσταση.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Λύστε το χειρόφρενο.

  3. Πριν και μετά τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε το μπόσικο του μοτέρ τροχών για να κινήσετε τα ταμπούρα εμπρός και πίσω ώστε να βεβαιωθείτε ότι κινούνται ελεύθερα.

  4. Πιέστε ελαφρά το πεντάλ φρένου και μετρήστε την απόσταση που διανύει χωρίς αντίσταση (Σχήμα 143).

   Note: Ρυθμίστε τα φρένα εάν η νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι μεγαλύτερη από 2,5 cm (1") (Σχήμα 143) ή εάν το χειρόφρενο απαιτεί περισσότερη δύναμη.

   g026816
  5. Για να μειώσετε τη νεκρή διαδρομή του πεντάλ φρένου, ξεσφίξτε τα εμπρός ασφαλιστικά παξιμάδια που υπάρχουν στο σπείρωμα του άκρου κάθε ντίζας φρένου (Σχήμα 144).

   g375942
  6. Σφίξτε τα πίσω παξιμάδια για να μετακινήσετε τη ντίζα προς τα πίσω τόσο ώστε το πεντάλ φρένου να έχει νεκρή διαδρομή 6 έως 13cm (1/4" έως 1/2") (Σχήμα 143), προτού οι τροχοί ακινητοποιηθούν με το χειρόφρενο.

  7. Σφίξτε τα εμπρός παξιμάδια, φροντίζοντας ώστε και οι δύο ντίζες να ενεργοποιούν τα φρένα ταυτόχρονα.

   Note: εβαιωθείτε ότι το περίβλημα της ντίζας δεν περιστρέφεται όταν σφίγγετε τα ασφαλιστικά παξιμάδια.

  Ρύθμιση της διάταξης ασφάλισης του φρένου στάθμευσης

  Εάν το φρένο στάθμευσης δεν ενεργοποιείται και δεν ασφαλίζει, απαιτείται ρύθμιση της καστάνιας φρένου.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Ξεσφίξτε τις 2 βίδες που στερεώνουν την καστάνια του φρένου στάθμευσης στο πλαίσιο (Σχήμα 145).

   g011617
  3. Πατήστε το πεντάλ φρένου προς τα εμπρός μέχρι η διάταξη ανάσχεσης να εφαρμόσει πλήρως στην καστάνια του φρένου (Σχήμα 145).

  4. Σφίξτε τις 2 βίδες για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  5. Πατήστε το πεντάλ φρένου για να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης.

  6. Ελέγξτε τη ρύθμιση και προσαρμόστε όπως απαιτείται.

  Συντήρηση ιμάντων

  Τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του καπό.

  3. Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη πιέζοντάς τον (Σχήμα 146) στο μέσο μεταξύ των τροχαλιών του εναλλάκτη και των τροχαλιών του στροφαλοφόρου, με δύναμη 10kg (22lb).

   Note: Ο ιμάντας θα πρέπει να καμφθεί κατά 11mm (7/16"). Εάν η κάμψη δεν είναι σωστή, προχωρήστε στο βήμα 4. Εάν η τάνυση του ιμάντα είναι σωστή, προχωρήστε στο βήμα 7.

   g020537
  4. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στον οδηγό και το μπουλόνι περιστροφής του εναλλάκτη (Σχήμα 146).

  5. Τοποθετήστε έναν λοστό μεταξύ του εναλλάκτη και του κινητήρα και τραβήξτε τον εναλλάκτη προς τα έξω.

  6. Όταν ο ιμάντας τεντωθεί όπως περιγράφεται στο βήμα 3, σφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στον οδηγό και το μπουλόνι περιστροφής του εναλλάκτη.

  7. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό. νατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο του καπό..

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή τύμπανα 208 l (55 γαλόνια ΗΠ).

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μην χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml (0,67fl oz). Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 l (4 έως 6 γαλόνια ΗΠ) υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το λάδι διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή 208 l (55 γαλόνια ΗΠ) από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε το υδραυλικό υγρό είναι όταν το υγρό είναι κρύο. Το μηχάνημα θα πρέπει να βρίσκεται στη ρύθμιση μεταφοράς.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης και την τάπα του δοχείου υδραυλικού υγρού (Σχήμα 147).

   g376007
  3. φαιρέστε την τάπα/δείκτη στάθμης από το στόμιο πλήρωσης και σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί.

  4. Εισαγάγετε τον δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης και στη συνέχεια αφαιρέστε τον και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού.

   Note: Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να είναι εντός του εύρους λειτουργίας στον δείκτη στάθμης.

   Important: Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.

  5. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα του προβλεπόμενου υγρού για να φτάσει στην ένδειξη Full (Πλήρες).

  6. Τοποθετήστε την τάπα/δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.

  ντικατάσταση των φίλτρων υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει το δοχείο υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα επιστροφής και πλήρωσης του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα επιστροφής και πλήρωσης του υδραυλικού συστήματος.
 • Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  λλαγή του φίλτρου επιστροφής

  Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει δείκτη σέρβις του φίλτρου επιστροφής (Σχήμα 148). Μπορείτε να δείτε τον δείκτη σέρβις του φίλτρου μέσα από την οπή που υπάρχει στην πλάκα του δαπέδου. Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε θερμοκρασία λειτουργίας, ελέγξτε το χρώμα του δείκτη ως εξής:

  • Το πράσινο χρώμα δηλώνει κανονική ροή του υδραυλικού υγρού μέσα από το φίλτρο.

  • Το κόκκινο χρώμα δηλώνει έμφραξη του φίλτρου. λλάξτε το φίλτρο επιστροφής.

  g004132
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Στην εμπρός πλευρά του μηχανήματος, τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο επιστροφής (Σχήμα 149).

   g376340
  3. φαιρέστε το φίλτρο.

  4. Σκουπίστε την επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του φίλτρου.

  5. πλώστε ένα λεπτό στρώμα του προβλεπόμενου υδραυλικού υγρού στο παρέμβυσμα του καινούριου φίλτρου επιστροφής.

  6. ιδώστε με το χέρι το φίλτρο στην κεφαλή φίλτρου μέχρι το παρέμβυσμα να εφάπτεται στην επιφάνεια έδρασης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το φίλτρο κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  λλαγή του φίλτρου πλήρωσης

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Μετακινήστε το κάθισμα. νατρέξτε στην ενότητα νάκλιση του καθίσματος.

  3. Στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος, τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο πλήρωσης (Σχήμα 150).

   g376339
  4. φαιρέστε το φίλτρο.

  5. Σκουπίστε την επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του φίλτρου.

  6. πλώστε ένα λεπτό στρώμα του προβλεπόμενου υδραυλικού υγρού στο παρέμβυσμα του καινούριου φίλτρου πλήρωσης.

  7. ιδώστε με το χέρι το φίλτρο στην κεφαλή φίλτρου μέχρι το παρέμβυσμα να εφάπτεται στην επιφάνεια έδρασης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το φίλτρο κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  8. Κατεβάστε και ασφαλίστε το κάθισμα. νατρέξτε στην ενότητα Κατέβασμα του καθίσματος.

  Έλεγχος για διαρροές

  1. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 2 λεπτά, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο υδραυλικό σύστημα.

  2. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και ελέγξτε για τυχόν διαρροές στα φίλτρα επιστροφής και πλήρωσης.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές του υδραυλικού συστήματος.

  Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό

  30 L. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Εάν το υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro, καθώς απαιτείται έκπλυση του συστήματος. Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη σε σύγκριση με το καθαρό υγρό.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο συλλογής κάτω από το ίσιο ρακόρ (Σχήμα 151) του δοχείου υδραυλικού υγρού. νατρέξτε στην ενότητα Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό.

   g377036
  3. ποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης περιβλήματος από το ίσιο ρακόρ και αφήστε το δοχείο να αδειάσει.

  4. Όταν σταματήσει να βγαίνει υδραυλικό υγρό από το δοχείο, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

  5. Γεμίστε το δοχείο με το προβλεπόμενο υδραυλικό υγρό. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού και Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα.

  6. Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου.

  7. άλτε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήστε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια για να κατανείμετε το υδραυλικό υγρό σε όλο το σύστημα.

  8. Ελέγξτε για διαρροές υδραυλικού υγρού. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος για διαρροές.

  9. Ελέγξτε τη στάθμη. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συντήρηση συστήματος μονάδων κοπής

  σφάλεια λεπίδων

  Εάν η λεπίδα ή το μαχαίρι κλίνης έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορεί να σπάσει και κάποιο τμήμα να εκτοξευτεί προς το μέρος σας ή προς το μέρος διερχομένων ατόμων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

  • Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες και τα μαχαίρια κλίνης για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς ή ζημίας.

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των λεπίδων. Φοράτε γάντια και δείξτε προσοχή κατά το σέρβις τους. Πραγματοποιείτε μόνο αντικατάσταση ή ακόνισμα των λεπίδων και των μαχαιριών κλίνης. Ποτέ μην πραγματοποιείτε ίσιωμα ή συγκόλληση.

  • Σε μηχανήματα με πολλαπλές μονάδες κοπής, να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή μιας μονάδας κοπής, διότι μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή των κυλίνδρων και των υπόλοιπων μονάδων κοπής.

  Έλεγχος της επαφής κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • Ελέγχετε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης, ανεξάρτητα από το αν η ποιότητα κοπής υπήρξε ικανοποιητική. Πρέπει να υπάρχει μικρή επαφή σε όλο το μήκος του κυλίνδρου και του μαχαιριού κλίνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης» στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής).

  νάστροφη κίνηση των μονάδων κοπής

  Προειδοποίηση

  Η επαφή με τις μονάδες κοπής ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τις μονάδες κοπής ή άλλα κινούμενα μέρη.

  • Μην προσπαθήσετε ποτέ να περιστρέψετε τις μονάδες κοπής με τα χέρια ή τα πόδια σας ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  Note: Επιπλέον οδηγίες και διαδικασίες για την ανάστροφη κίνηση (και οδηγίες για το ακόνισμα) μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο «Toro Reel Mower Basics» (ασικές γνώσεις για χλοοκοπτικά Toro με κύλινδρο κοπής) αρ. εντύπου 09168SL.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση DISABLE (πενεργ.).

  3. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες αρχικές ρυθμίσεις κυλίνδρου κοπής-μαχαιριού κλίνης για την ανάστροφη κίνηση σε όλες τις μονάδες κοπής όπου πρόκειται να εφαρμόσετε την ανάστροφη κίνηση. νατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  4. πασφαλίστε και σηκώστε το κάθισμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατανομέα του χλοοκοπτικού μηχανήματος (Σχήμα 152).

   g377118
  5. Μετακινήστε τους μοχλούς ανάστροφης κίνησης στη θέση R (αναστροφής) (Σχήμα 152).

   Note: Χρησιμοποιήστε τον εμπρός, τον πίσω ή και τους δύο μοχλούς ανάστροφης κίνησης για να επιλέξετε τις μονάδες που θα κινηθούν ανάστροφα. Κατά την ανάστροφη κίνηση, οι εμπρόσθιες μονάδες κοπής λειτουργούν όλες μαζί και οι πίσω μονάδες κοπής λειτουργούν μαζί.

  κόνισμα των κυλίνδρων κοπής και του μαχαιριού κλίνης

  Κίνδυνος

  Η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση μπορεί να προκαλέσει ρετάρισμα των κυλίνδρων κοπής.

  • Μην αλλάζετε ποτέ την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση.

  • Πραγματοποιείτε ανάστροφη κίνηση μόνο με την ταχύτητα του κινητήρα στο ρελαντί.

  1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα ρελαντί.

  2. Με τον μοχλό κοπής/μεταφοράς στη θέση MOW (Κοπή), μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα εμπρός για να ξεκινήσει η λειτουργία ανάστροφης κίνησης στους καθορισμένους κυλίνδρους κοπής.

  3. Εφαρμόστε λειαντική ουσία χρησιμοποιώντας βούρτσα με μακριά λαβή.

   Κίνδυνος

   Η επαφή με τις κινούμενες μονάδες κοπής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε μακριά από τις μονάδες κοπής προτού προχωρήσετε.

   Important: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βούρτσα με κοντή λαβή.

  4. Εάν οι κύλινδροι κοπής ρετάρουν ή είναι ασταθείς κατά την ανάστροφη κίνηση, επιλέξτε υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής των κυλίνδρων κοπής μέχρι να σταθεροποιηθούν οι στροφές και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πάλι την επιθυμητή ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων.

  5. Εάν χρειάζεται να κάνετε ρυθμίσεις στις μονάδες κοπής κατά την ανάστροφη κίνηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

   1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα πίσω και πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση DISABLE (πενεργ.).

   2. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   3. Ρυθμίστε τις μονάδες κοπής.

   4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 για τις υπόλοιπες μονάδες κοπής που θέλετε να κινήσετε ανάστροφα.

  Ολοκλήρωση ανάστροφης κίνησης

  1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα πίσω και πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση DISABLE (πενεργ.).

  2. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. Μετακινήστε τους μοχλούς ανάστροφης κίνησης στη θέση F (κοπή) (Σχήμα 153).

   Important: Εάν ο μοχλός ανάστροφης κίνησης δεν μετακινηθεί και πάλι στη θέση F (κοπή) μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, οι μονάδες κοπής δεν θα λειτουργούν σωστά.

   g377117
  4. Κατεβάστε και ασφαλίστε το κάθισμα του χειριστή. νατρέξτε στην ενότητα Κατέβασμα του καθίσματος.

  5. Ξεπλύνετε όλη τη λειαντική ουσία από τις μονάδες κοπής.

  6. Για καλύτερη κόψη, μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, λιμάρετε την εμπρός ακμή του μαχαιριού κλίνης.

   Note: Έτσι, θα αφαιρέσετε τυχόν προεξοχές ή αιχμηρές ακμές που υπάρχουν στο χείλος κοπής.

  Συντήρηση του σασί

  Επιθεώρηση ζώνης ασφαλείας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη ζώνη ασφαλείας.
  1. Επιθεωρήστε τη ζώνη ασφαλείας για τυχόν φθορές, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.

  2. Καθαρίστε τη ζώνη ασφαλείας εάν χρειάζεται.

  Εκτεταμένη συντήρηση

  Σασί και κινητήρας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 2 χρόνια
 • ντικαταστήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος.
 • ντικαταστήστε τους εύκαμπτους σωλήνες ψυκτικού υγρού.
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το ψυκτικό υγρό.
 • Καθαρισμός

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. υτό ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του χλοοκοπτικού οχήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά το χλοοκοπτικό όχημα, τις μονάδες κοπής και τον κινητήρα.

  3. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα ελαστικών.

  4. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης για να διαπιστώσετε αν είναι χαλαρωμένα· σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  5. Γρασάρετε ή λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια και τα σημεία περιστροφής. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  6. Εάν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τότε τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης. Επισκευάστε τυχόν βαθουλώματα στο μεταλλικό αμάξωμα.

  7. Κάντε σέρβις στην μπαταρία και τα καλώδια με τον ακόλουθο τρόπο· ανατρέξτε στην ενότητα σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος:

   1. φαιρέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από τους πόλους της μπαταρίας.

   2. Καθαρίστε την μπαταρία, τους ακροδέκτες και τους πόλους με συρματόβουρτσα και διάλυμα μαγειρικής σόδας.

   3. λείψτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τους πόλους της μπαταρίας με (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X (κωδ. προϊόντος Toro 505-47) ή με βαζελίνη για προστασία από τη διάβρωση.

   4. Φορτίστε αργά την μπαταρία ανά 60 ημέρες για 24 ώρες, ώστε να αποτρέψετε τη θείωση της μπαταρίας.

  Προετοιμασία του κινητήρα

  1. ποστραγγίστε το λάδι κινητήρα από το δοχείο λαδιού και τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  2. φαιρέστε και απορρίψτε το φίλτρο λαδιού. Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο λαδιού.

  3. Γεμίστε τον κινητήρα με το προβλεπόμενο λάδι κινητήρα.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί για περίπου 2 λεπτά.

  5. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  6. Πραγματοποιήστε έκπλυση του ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  7. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις του συστήματος καυσίμου.

  8. Καθαρίστε σχολαστικά το συγκρότημα του φίλτρου αέρα και κάντε σέρβις.

  9. Σφραγίστε την είσοδο του φίλτρου αέρα και την έξοδο εξάτμισης με ταινία ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

  10. Ελέγξτε την προστασία του αντιψυκτικού και προσθέστε διάλυμα που αποτελείται κατά 50% από νερό και κατά 50% από αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης, όπως απαιτείται ανάλογα με την αναμενόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή σας.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για περισσότερες από 30 ημέρες, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. ποθηκεύστε την είτε σε ράφι είτε στο μηχάνημα. ν την αποθηκεύσετε στο μηχάνημα, αφήστε τα καλώδια αποσυνδεδεμένα. ποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γρήγορη αποφόρτισή της. Για να μην παγώσει η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη. Το ειδικό βάρος των υγρών μια πλήρως φορτισμένης μπαταρίας είναι από 1,265 έως 1,299.