กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม

คุณสามารถติดต่อ Toro ได้โดยตรงที่ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยและการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ช่วยค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้น

คู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลของระบบเครื่องฉีดพ่นและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของระบบเครื่องฉีดพ่น

การตั้งค่า

ก่อนเริ่มการฉีดพ่น

การเตรียมอุปกรณ์เมื่อฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

 1. เติมถังฉีดพ่นและถังน้ำสะอาด โปรดดูขั้นตอนการเติมถังฉีดพ่นและถังน้ำสะอาดในคู่มือผู้ใช้

 2. ปรับเทียบระบบเครื่องฉีดพ่น โปรดดู การปรับเทียบเครื่องฉีดพ่น

 3. ตั้งค่าอัตราการฉีดพ่นและอัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งานสำหรับการทำงานฉีดพ่น โปรดดู การตั้งค่าอัตรา 1 หรืออัตรา 2 และ การตั้งค่าอัตราที่กำลังใช้งาน

 4. การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถเลือกกำหนดค่าหรือไม่ก็ได้ ตามแต่ความจำเป็น:

การเตรียมอุปกรณ์เมื่อฉีดพ่นในโหมวดแมนวล

 1. เติมถังฉีดพ่นและถังน้ำสะอาด โปรดดูขั้นตอนการเติมถังฉีดพ่นและถังน้ำสะอาดในคู่มือผู้ใช้

 2. การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถเลือกกำหนดค่าหรือไม่ก็ได้ ตามแต่ความจำเป็น:

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หน้าจอหลัก InfoCenter

เมื่อคุณสตาร์ทอุปกรณ์ หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้นมา โดยแสดงไอคอนที่เกี่ยวข้อง (เช่น เบรกทำงานอยู่ ส่วนฉีดพ่นเปิดอยู่ คุณไม่อยู่บนที่นั่ง เป็นต้น)

Note: ภาพต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าจอ หน้าจอนี้แสดงไอคอนที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจปรากฏบนหน้าจอขณะใช้งาน

โปรดดูคำจำกัดความของไอคอนทั้งหมดในภาพกราฟิกต่อไปนี้ (รูป 1)

g191986

ไอคอนสถานะแขนบูมหลัก

ไอคอนสถานะแขนบูมหลักแสดงขึ้นเมื่อสวิตช์แขนบูมหลักอยู่ในตำแหน่ง เปิด (รูป 1)

ไอคอนสถานะแขนบูมเครื่องฉีดพ่น

ไอคอนสถานะแขนบูมเครื่องฉีดพ่นฝั่งซ้าย ขวา และ/หรือตรงกลางแสดงขึ้นเมื่อสวิตช์แขนบูมเครื่องฉีดพ่นอยู่ในตำแหน่ง เปิด (รูป 1)

อัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งาน

อัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งานจะแสดงอัตราจริงที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี (รูป 1)

อัตราการฉีดพ่นเป้าหมาย (โหมดอัตราการฉีดพ่นเท่านั้น)

อัตราการฉีดพ่นเป้าหมายแสดงอัตราการฉีดพ่นเป้าหมายที่ผู้ใช้ตั้งค่าเอาไว้ (รูป 1)

Note: ในโหมดอัตราการฉีดพ่น ระบบจะพยายามฉีดพ่นสารเคมีด้วยอัตราเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้

ไอคอนความเร็วอุปกรณ์

ไอคอนความเร็วอุปกรณ์แสดงความเร็วของอุปกรณ์ในขณะนั้น (รูป 1)

ไอคอนแรงดันระบบ

เมื่อแขนบูมของเครื่องฉีดพ่นกำลังทำงาน (เปิด) ไอคอนแรงดันระบบจะแสดงแรงดันการฉีดพ่น แต่เมื่อแขนบูมของเครื่องฉีดพ่นปิดอยู่ ระบบจะแสดงแรงดันการผสมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า (รูป 1)

ไอคอนเบรกจอด

ไอคอนเบรกจอดแสดงบนหน้าจอหลักเมื่อเบรกจอดทำงานอยู่ (รูป 1)

ไอคอนสถานะที่นั่งคนขับ

ไอคอนสถานะที่นั่งคนขับจะแสดงขึ้นมาบนหน้าหลัก หากคนขับไม่อยู่บนที่นั่ง (รูป 1)

ไอคอนอัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งาน/อัตราการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม (โหมดอัตราการฉีดพ่นเท่านั้น)

ไอคอนอัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งานแสดงอัตราการฉีดพ่นที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น (รูป 1) ไอคอนอัตราการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มจะปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณกดปุ่ม 1 และ 5 ค้างไว้พร้อมกันเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดพ่น เช่น เพิ่มอัตราการฉีดพ่นเมื่อต้องการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชเหนือบริเวณที่มีวัชพืชขึ้นอยู่จำนวนมาก

ไอคอนสถานะปั๊มฉีดพ่น

ไอคอนสถานะปั๊มฉีดพ่นจะแสดงขึ้นมาเมื่อปั๊มฉีดพ่นกำลังทำงานอยู่ (รูป 1)

ไอคอนระบบล้าง

ชุดอุปกรณ์เสริม

ไอคอนระบบล้างจะแสดงขึ้นมาเมื่อระบบล้างกำลังทำงานอยู่ (รูป 1)

ไอคอนสถานะการผสม

ไอคอนสถานะการผสมจะแสดงขึ้นมาเมื่อวาล์วผสมเปิดอยู่ (รูป 1)

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

การเข้าถึงหน้าจอเมนูหลัก

จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม 5 (ปุ่มขวาสุด) บน InfoCenter ค้างไว้เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก (รูป 2)

g193013

จากหน้าจอเมนูหลัก คุณจะสามารถเข้าสู่หน้าจอ Set Rates (ตั้งค่าอัตรา) หน้าจอ Settings (การตั้งค่า) หน้าจอ Calibration (การปรับเทียบ) หน้าจอ Service (ซ่อมบำรุง) หน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย) หรือหน้าจอ About (เกี่ยวกับ) ได้ (รูป 3)

g193014

เมนูย่อยหลักของ InfoCenter

หน้าจอ Set Rates (ตั้งค่าอัตรา) (โหมดอัตราการฉีดพ่นเท่านั้น)

 1. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ Set Rates (ตั้งค่าอัตรา) ให้กดปุ่ม 2 ในหน้าจอ MAIN MENU (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก SET RATES (ตั้งค่าอัตรา) (รูป 4)

  g191808
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย SET RATES (ตั้งค่าอัตรา) (รูป 4)

หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถตั้งค่าอัตรา (การฉีดพ่น) ที่กำลังใช้งาน, อัตรา 1, อัตรา 2 และเปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มได้

การตั้งค่าอัตราที่กำลังใช้งาน

ใช้ตัวเลือกอัตราที่กำลังใช้งานเพื่อตั้งค่าอัตราการฉีดพ่นแบบกำหนดล่วงหน้าให้กับอัตรา 1 หรืออัตรา 2

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก ACTIVE RATE (อัตราที่กำลังใช้งาน) (รูป 5)

  g191729
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ ACTIVE RATE (อัตราที่กำลังใช้งาน) (รูป 5)

 3. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อตั้งค่าอัตราที่กำลังใช้งานแบบตั้งโปรแกรมให้กับ RATE 1 (อัตรา 1) หรือ RATE 2 (อัตรา 2) (รูป 5)

 4. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ RATES (อัตรา) และกลับสู่หน้าจอหลัก

Note: ระหว่างฉีดพ่นสารเคมี คุณจะสลับอัตราที่กำลังใช้งานได้อย่างรวดเร็วระหว่างอัตรา 1 กับอัตรา 2 จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม 1 และ 2 พร้อมกันเพื่อเลือก RATE 1 (อัตรา 1) หรือกดปุ่ม 4 และ 5 พร้อมกันเพื่อเลือก RATE 2 (อัตรา 2)

การตั้งค่าอัตรา 1 หรืออัตรา 2

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก RATE 1 (อัตรา 1) หรือ RATE 2 (อัตรา 2) (รูป 6)

  g191782
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก RATE (อัตรา) สำหรับฉีดพ่น (รูป 6)

 3. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเพิ่มหรือลดอัตราการฉีดพ่น (รูป 7)

  Note: คุณจะเปลี่ยนอัตราการฉีดพ่นได้เร็วขึ้นโดยการกดปุ่ม 3 หรือ 4 ค้างไว้

  g191794
 4. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ RATES (อัตรา) และกลับสู่หน้าจอ SET RATES (ตั้งค่าอัตรา)

การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม

% การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มหมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มให้กับอัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งาน เมื่อคุณต้องการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มในสนาม เช่น เมื่อต้องการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชมากขึ้นในบริเวณที่มีวัชพืช

Note: ระหว่างใช้เครื่องฉีดพ่น ให้กดปุ่ม 1 และ 5 บนหน้าจอหลักพร้อมกัน เพื่อใช้อัตราการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มฟังก์ชันการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มจะทำงานตามระยะเวลาที่คุณกดปุ่ม 1 และ 5 ค้างไว้ หลังจากปล่อยปุ่ม ระบบจะกลับมาใช้อัตราการฉีดพ่นที่กำหนดไว้

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือกเปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม (รูป 8)

  g191781
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกการตั้งค่า Boost % (เปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม) (รูป 9)

  Note: คุณสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มได้ครั้งละ 5%, 10%, 15%, 20% หรือ 25%

  g191807
 3. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเพิ่มหรือลดอัตราการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม (รูป 9)

  Note: ตัวอย่างเช่น หาก Boost % =25% ระหว่างที่เปิดใช้งานอัตราการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม ปริมาณสารเคมีที่ฉีดพ่นจะเท่ากับ 125% ของอัตราที่กำลังใช้งาน

 4. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึก BOOST % (เปอร์เซ็นต์การฉีดพ่นสารเคมีเพิ่ม) ออกจากหน้าจอ Boost (เพิ่มการฉีดพ่น) และกลับสู่หน้าจอ SET RATES (ตั้งค่าอัตรา)

การตั้งค่า

 1. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) ให้กดปุ่ม 2 ในหน้าจอ MAIN MENU (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก Settings (การตั้งค่า) (รูป 10)

  g192022
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 10)

  Note: หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถตั้งค่า Tank (ถัง), Display (การแสดงผล), Boom Width (ความกว้างแขนบูม), Reset Defaults (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น) และ GeoLink ได้

การตั้งค่าถัง

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก TANK (ถัง) (รูป 11)

  g191832
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย TANK (ถัง) (รูป 11)

หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถตั้งค่า Tank Volume (ปริมาณสารเคมีในถัง), Low Limit (ขีดจำกัดสารเคมีต่ำ), Low Limit Volume (ปริมาณสารเคมีต่ำ) และ Preset Agitation (การผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้า) ได้

การตั้งค่าปริมาณสารเคมีในถัง

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก TANK VOLUME (ปริมาณสารเคมีในถัง) (รูป 12)

  g191833
 2. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเพิ่มหรือลดค่าของปริมาณสารเคมีในถังฉีดพ่น (รูป 12)

 3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ TANK (ถัง) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า)

การตั้งค่าไอคอนขีดจำกัดสารเคมีต่ำ

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก LOW LIMIT (ขีดจำกัดสารเคมีต่ำ) (รูป 13)

  g191831
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเปิดหรือปิดไอคอนขีดจำกัดที่แสดงว่าปริมาณสารเคมีในถังเหลือน้อย (รูป 13)

 3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ TANK (ถัง) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า)

การตั้งค่าปริมาณสารเคมีต่ำ

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก LOW LIMIT VOLUME (ปริมาณสารเคมีต่ำ) (รูป 14)

  g191829
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ LOW LIMIT VOLUME (ปริมาณสารเคมีต่ำ) (รูป 14)

 3. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณสารเคมีที่จะทำให้ไอคอนขีดจำกัดปรากฏขึ้นบน InfoCenter (รูป 14)

 4. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ TANK (ถัง) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า)

การตั้งค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้า (โหมดอัตราการฉีดพ่นเท่านั้น)

Note: การตั้งค่า Preset Agitation (การผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้า) ใช้สำหรับตั้งค่าความเร็วปั๊มฉีดพ่นเมื่อใช้งานเครื่องฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่นโดยปิดแขนบูมทั้งหมดของเครื่องฉีดพ่น ค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้าจะควบคุมความเร็วของปั๊มฉีดพ่น โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้า 40%

 1. ระบุแรงดันฉีดพ่นเป้าหมายที่คุณวางแผนว่าจะใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี เช่น 2.76 บาร์ (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) บันทึกแรงดันที่แสดงในเกจแรงดันเครื่องฉีดพ่นบนแผงหน้าปัดด้านล่าง

  แรงดันเครื่องฉีดพ่น:
 2. คำนวณแรงดันการผสมเริ่มต้นที่ตั้งค่าล่วงหน้า โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

  แรงดันการทำงานของเครื่องฉีดพ่น x 1.5 ถึง 2.0 = แรงดันการผสมเริ่มต้นที่ตั้งค่าล่วงหน้า
  ตัวอย่าง: แรงดันเครื่องฉีดพ่นเป้าหมาย 2.76 บาร์ (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) x 1.5 = แรงดันการผสมเริ่มต้นที่ตั้งค่าล่วงหน้า 4.1 บาร์ (60 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ตัวอย่าง: แรงดันเครื่องฉีดพ่นเป้าหมาย 2.76 (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) บาร์ x 2.0 = แรงดันการผสมเริ่มต้นที่ตั้งค่าล่วงหน้า 5.5 บาร์ (80 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)
  บันทึกการคำนวณของคุณที่นี่:
 3. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด และดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังความเร็วเครื่องยนต์ที่คุณต้องการจะขับอุปกรณ์ จากนั้นปรับค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้าจนกว่าแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.0 เท่าของแรงดันเครื่องฉีดพ่นเป้าหมายที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

  ตัวอย่างเช่น หากคุณฉีดพ่นสารด้วยแรงดัน 2.76 บาร์ (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) เริ่มแรกให้ตั้งค่าแรงดันการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้าให้แรงดันระบบอยู่ที่ 4.1 ถึง 5.5 บาร์ (60 ถึง 80 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  Note: หากสารเคมีในถังฉีดพ่นเป็นโฟม ให้ลดค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้าลงตามความจำเป็น เพื่อลดแรงดันระบบขณะที่การผสมกำลังทำงาน

 4. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก AGITATION (การผสม) (รูป 15)

  g191830
 5. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ AGITATION (การผสม) (รูป 15)

 6. ขณะสังเกตเกจแรงดันเครื่องฉีดพ่นบนแผงหน้าปัด ให้กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อลดหรือเพิ่มค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จนกว่าแรงดันเครื่องฉีดพ่นจะเท่ากับแรงดันการผสมเริ่มแรกที่ตั้งค่าล่วงหน้าซึ่งคุณคำนวณไว้ในขั้นตอนที่ 2 (รูป 15)

  Note: อย่าให้แรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นสูงกว่า 5.86 บาร์ (85 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ปรับค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้า

  Note: คุณสามารถปรับค่าการผสมที่ตั้งค่าล่วงหน้าให้สูงขึ้นได้ หากสารเคมีในถังไม่กลายเป็นโฟมระหว่างการผสม นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าการผสมลงได้ หากการผสมทำให้สารเคมีในถังกลายเป็นโฟม

 7. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ TANK (ถัง) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (ตั้งค่าอัตรา)

การตั้งค่าการแสดงผล

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก DISPLAY (การแสดงผล) (รูป 16)

  g191894
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย DISPLAY (การแสดงผล) (รูป 16)

Note: หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมาและคุณจะสามารถตั้งค่าหน่วยวัด ภาษา แสงพื้นหลัง คอนทราสต์ การป้องกันเมนู การตั้งค่า PIN และการตั้งค่าปิดเสียงได้

การตั้งค่าหน่วยวัด

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก UNITS (หน่วย) (รูป 17)

  g191891
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อสลับระหว่างหน่วยวัดแบบ ENGLISH (อังกฤษ, TURF (สนาม) และ SI (เมตริก) (รูป 17)

  • English (อังกฤษ): ไมล์ต่อชั่วโมง แกลลอน และเอเคอร์

  • Turf (สนาม): ไมล์ต่อชั่วโมง แกลลอน และ 1,000 ตารางฟุต

  • SI (เมตริก): กม.ต่อชม. ลิตร และเฮกตาร์

  Note: การเปลี่ยนหน่วยวัดจะลบปริมาณสารเคมีในถังและการตั้งค่าอัตรา 1 และอัตรา 2 ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

 3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ UNITS (หน่วย) และกลับสู่หน้าจอ Settings (การตั้งค่า) (รูป 17)

การตั้งค่าภาษาบนหน้าจอแสดงผล

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก LANGUAGE (ภาษา) (รูป 18)

  g191895
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ LANGUAGE (ภาษา) (รูป 18)

 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังภาษาที่คุณต้องการให้แสดงบน InfoCenter (รูป 19)

  g191892
 4. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกภาษาดังกล่าว (รูป 19)

 5. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ LANGUAGE (ภาษา) และกลับสู่หน้าจอ DISPLAY (การแสดงผล) (รูป 19)

การตั้งค่าแสงพื้นหลังหรือคอนทราสต์ของหน้าจอแสดงผล

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก BACKLIGHTING (แสงพื้นหลัง) หรือ CONTRAST (คอนทราสต์) (รูป 20)

  g191898g191899
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ BACKLIGHTING (แสงพื้นหลัง) หรือ CONTRAST (คอนทราสต์) (รูป 20)

 3. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อตั้งค่าแสงพื้นหลังหรือคอนทราสต์ที่ต้องการบนหน้าจอแสดงผล (รูป 20)

  Note: ความเข้มของแสงพื้นหลังและคอนทราสต์บนหน้าจอแสดงผลของ InfoCenter จะเปลี่ยนไปพร้อมกับที่คุณเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า

 4. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ BACKLIGHTING (แสงพื้นหลัง) หรือ CONTRAST (คอนทราสต์) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 20)

การตั้งค่าการป้องกันเมนู

Note: โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PIN—การเข้าถึงเมนูย่อย PIN Settings (การตั้งค่า PIN)

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก PROTECTED MENUS (เมนูที่ป้องกัน) (รูป 21)

  g191896
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ PROTECTED MENUS (เมนูที่ป้องกัน) (รูป 21)

 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือกเมนูที่คุณต้องการจะเปลี่ยนการป้องกันด้วยรหัส PIN (รูป 22)

  g191893
 4. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูดังกล่าว (รูป 22)

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3และ 4 กับเมนูอื่นๆ ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนการป้องกันด้วยรหัส PIN

 6. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ PROTECTED MENUS (เมนูที่ป้องกัน) และกลับสู่หน้าจอ DISPLAY (การแสดงผล) (รูป 22)

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PIN—การเข้าถึงเมนูย่อย PIN Settings (การตั้งค่า PIN)

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนหน้าจอ DISPLAY (การแสดงผล) เพื่อไปยังตัวเลือก PIN SETTINGS (การตั้งค่า PIN) (รูป 23)

  g034290
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย PIN SETTINGS (การตั้งค่า PIN) (รูป 23)

 3. กดปุ่ม 1 ถึง 4 เพื่อป้อนรหัส PIN หลังจากป้อน PIN เสร็จ ให้กดปุ่ม 5 (รูป 24)

  Note: แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มเดิมซ้ำๆ กัน เพื่อป้องกัน PIN แต่ละหลัก ค่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น

  g034292

การเปลี่ยนการตั้งค่า PIN—การตั้งค่าข้อกำหนดให้ป้อน PIN

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลือก PIN ENTRY (การป้อน PIN) (รูป 25)

  g034291
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อ เปิด หรือ ปิด ข้อกำหนดให้ป้อน PIN (รูป 25)

 3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ PIN SETTINGS (การตั้งค่า PIN) และกลับสู่หน้าจอ DISPLAY (การแสดงผล)

การเปลี่ยนการตั้งค่า PIN—การเปลี่ยนรหัส PIN

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลือกตัวเลือก PIN CHANGE (การเปลี่ยน PIN) (รูป 26)

  g034303
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ PIN CHANGE (การเปลี่ยน PIN) (รูป 26)

 3. กดปุ่ม 1 ถึง 4 เพื่อป้อนรหัส PIN หลังจากป้อน PIN เสร็จ ให้กดปุ่ม 5 (รูป 24)

  Note: แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มเดิมซ้ำๆ กัน เพื่อป้องกัน PIN แต่ละหลัก ค่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น

 4. ในหน้าจอ Enter Old PIN (ป้อน PIN เก่า) ให้กดปุ่ม 1 ถึง 4 เพื่อป้อนรหัส PIN เก่า จากนั้นกดปุ่ม 5 หลังจากป้อน PIN ครบทุกหลักแล้ว (รูป 24)

  Note: รหัส PIN เริ่มต้นสำหรับการสร้าง PIN ครั้งแรกคือ 1234

  g034306
 5. ในหน้าจอ Enter New PIN (ป้อน PIN ใหม่) ให้กดปุ่ม 1 ถึง 4 เพื่อป้อนรหัส PIN ใหม่ หลังจากป้อน PIN เสร็จ ให้กดปุ่ม 5 (รูป 28)

  g034307
 6. ในหน้าจอ Confirm (ยืนยัน) ให้กดปุ่ม 1 ถึง 4 เพื่อป้อนรหัส PIN ใหม่ หลังจากป้อน PIN เสร็จ ให้กดปุ่ม 5 (รูป 29)

  g034308

  Note: หลังจากยืนยันรหัส PIN แล้ว (รูป 29) หน้าจอ PIN Correct (PIN ถูกต้อง) จะแสดงขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที

ไอคอนปิดเสียง

Note: การตั้งค่าไอคอนปิดเสียงเป็นเปิด จะเป็นการปิดสัญญาณเสียงของ InfoCenter เท่านั้น แต่ไม่รวมสัญญาณเสียงเตือนของอุปกรณ์

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก MUTE (ปิดเสียง) (รูป 30)

  g191890
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อ เปิด หรือ ปิด ไอคอนเสียง (รูป 31)

  g191889
 3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ MUTE (ปิดเสียง) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 31)

การตั้งค่าความกว้างแขนบูม

การตั้งค่าความกว้างแขนบูมกรอกข้อมูลมาให้แล้วจากโรงงาน

 1. กดปุ่ม 2 บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก BOOM WIDTHS (ความกว้างแขนบูม) (รูป 32)

  g191711
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ BOOM WIDTHS (ความกว้างแขนบูม) (รูป 32)

 3. กดปุ่ม 2 เพื่อเลือกแขนบูมส่วนที่คุณต้องการจะแก้ไขความกว้าง (รูป 33)

  g224287
 4. กดปุ่ม 3 หรือปุ่ม 4 เพื่อลดหรือเพิ่มค่าความกว้างแขนบูม (รูป 33)

 5. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ BOOM WIDTHS (ความกว้างแขนบูม) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 33)

การรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. กดปุ่ม 2 บนหน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก RESET DEFAULTS (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น) (รูป 34)

  g191706
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ RESET DEFAULTS (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น) (รูป 34)

 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ที่คุณต้องการจะรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน:

  • Display (การแสดงผล)

  • Flow Calibration (การปรับเทียบการไหล)

  • Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว)

  • All Others (อื่นๆ ทั้งหมด)

  g191707
 4. กดปุ่ม 4 เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเลือกที่เลือก (รูป 35)

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการจะรีเซ็ต (รูป 35)

 6. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ RESET DEFAULTS (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น) และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 35)

การตั้งค่าตัวเลือก GeoLink

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนหน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก GEOLINK (รูป 36)

  g191703
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ Geolink (รูป 36)

 3. ในเมนู Geolink ให้กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก Yes (ใช่) หรือกดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก No (ไม่ใช่) จากนั้นกดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ และออกจากเมนู (รูป 37)

  Note: เปิดการตั้งค่า Geolink เฉพาะในกรณีที่คุณติดตั้งระบบ Geolink ที่เป็นอุปกรณ์เสริมไว้บนอุปกรณ์เท่านั้น

  g191701g191700
 4. บิดสวิตช์สตาร์ทไปยังตำแหน่ง ปิด ตามด้วยตำแหน่ง เปิด (รูป 37)

  g191705
 5. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ GEOLINK และกลับสู่หน้าจอ SETTINGS (การตั้งค่า) (รูป 38)

การปรับเทียบเครื่องฉีดพ่น

โหมดอัตราการฉีดพ่น

Note: หากต้องการปรับเทียบเครื่องฉีดพ่นเพื่อใช้งานโหมดแมนวล โปรดดูการตั้งค่าวาล์วบายพาสแขนบูมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังฉีดพ่นสะอาด โปรดดูการทำความสะอาดระบบเครื่องฉีดพ่นในคู่มือผู้ใช้

 2. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ Calibration (การปรับเทียบ) ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 ในหน้าจอ MAIN MENU (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก CALIBRATION (การปรับเทียบ) (รูป 39)

  g192024
 3. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย Calibration (การปรับเทียบ) (รูป 39)

  Note: หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถปรับเทียบอินพุตมิเตอร์การไหล ปรับเทียบอินพุตเซนเซอร์ความเร็ว ทำการทดสอบความเร็ว และป้อนข้อมูลการคำนวณด้วยตัวเอง

การปรับเทียบการไหล

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องมี: ใช้ภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรสำหรับใช้บอกอัตราการไหลของหัวฉีดดังต่อไปนี้:

 • 1.5 ลิตรต่อนาทีหรือน้อยกว่า - แนะนำให้ใช้ภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรละเอียด 10 มล. (1/2 ออนซ์)

 • 1.9 ลิตรต่อนาทีขึ้นไป - แนะนำให้ใช้ภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรละเอียด 20 มล. (1 ออนซ์)

Important: คุณต้องปรับเทียบการไหลของแขนบูมเครื่องฉีดพ่นทั้ง 3 ส่วนทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวฉีดทั้งหมด เปลี่ยนตำแหน่งฉีดพ่นที่ใช้งาน (ตำแหน่งเลื่อนลง) หรือหลังจากเปลี่ยนมิเตอร์การไหล และควรปรับเทียบการไหลของแขนบูมเครื่องฉีดพ่นทั้ง 3 ส่วน หากคุณเปลี่ยนหัวฉีดที่สึกหรอหลายหัว

Note: หากทำการทดสอบการรับน้ำอย่างไม่ถูกต้อง จะทำให้การปรับเทียบการไหลไม่ถูกต้องตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านี้จะส่งผลให้เครื่องฉีดพ่นฉีดพ่นสารเคมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

การประเมินว่าควรปรับเทียบการไหลแบบใด

ใช้ตารางแขนบูมเครื่องฉีดพ่นมาช่วยพิจารณาว่า ปกติแล้วคุณใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมีในสนามอย่างไรและจะปรับเทียบการไหลแบบใด

Note: คุณสามารถทำการปรับเทียบการไหลทั้ง 3 แบบร่วมกันได้

ตารางแขนบูมเครื่องฉีดพ่น

 ปรับเทียบ 3 แขนบูม
3 แขนบูมใช่
 
ฉันยังฉีดพ่นสารโดยใช้ 2 แขนบูมด้วย:ปรับเทียบ 2 แขนบูม 
แขนบูมฝั่งซ้ายและตรงกลาง (หรือ)ใช่ไม่ใช่
แขนบูมฝั่งขวาและตรงกลาง (หรือ)ใช่ไม่ใช่
แขนบูมฝั่งขวาและฝั่งซ้ายใช่ไม่ใช่
 
ฉันยังฉีดพ่นสารโดยใช้ 1 แขนบูมด้วย:ปรับเทียบ 1 แขนบูม 
แขนบูมฝั่งซ้ายเท่านั้น (หรือ)ใช่ไม่ใช่
แขนบูมตรงกลางเท่านั้น (หรือ)ใช่ไม่ใช่
แขนบูมฝั่งขวาเท่านั้นใช่ไม่ใช่

ปรับเทียบ 3 แขนบูม: ทำการปรับเทียบ 3 แขนบูมเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนหัวฉีด เพื่อเพิ่มหรือลดช่วงของอัตราการฉีดพ่น

Note: หากคุณไม่ได้ทำการปรับเทียบ 2 แขนบูมหรือปรับเทียบ 1 แขนบูม (ไม่บังคับ) เครื่องฉีดพ่นจะนำผลการคำนวณจากการปรับเทียบ 3 แขนบูมมาใช้กับแขนบูมทุกส่วน

ปรับเทียบ 2 แขนบูม (ไม่บังคับ): ปรับเทียบแขนบูมฝั่งซ้ายและตรงกลาง หรือแขนบูมฝั่งขวาและตรงกลาง หรือแขนบูมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หากปกติแล้วคุณฉีดพ่นสารเคมีโดยใช้ 2 แขนบูมในรูปแบบดังกล่าว ทำการปรับเทียบ 2 แขนบูมหลังจากปรับเทียบ 3 แขนบูมเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่บังคับ

Note: ระบบจะนำการปรับเทียบ 2 แขนบูมมาใช้ทุกครั้งที่คุณฉีดพ่นสารเคมีด้วย 2 แขนบูม ไม่ว่าในรูปแบบใด

Note: คุณสามารถปรับเทียบแขนบูมแค่ 1 คู่ได้สำหรับการปรับเทียบ 2 แขนบูม โดยปรับเทียบเฉพาะแขนบูมคู่ที่คุณใช้บ่อยที่สุด ระบบเครื่องฉีดพ่นจะนำการปรับเทียบแบบ 2 แขนบูมมาใช้ เมื่อคุณฉีดพ่นสารเคมีด้วยแขนบูมฝั่งซ้ายและแขนบูมตรงกลาง หรือแขนบูมฝั่งขวาและแขนบูมตรงกลาง

ปรับเทียบ 1 แขนบูม (ไม่บังคับ): ปรับเทียบเฉพาะแขนบูมฝั่งซ้าย ตรงกลาง หรือฝั่งขวา หากปกติแล้วคุณฉีดพ่นสารเคมีด้วยแขนบูมส่วนเดียว โดยให้ปรับเทียบ 1 แขนบูมหลังจากทำการปรับเทียบ 3 แขนบูมหรือปรับเทียบ 2 แขนบูมเสร็จแล้ว แต่ว่าไม่บังคับ

Note: คุณสามารถปรับเทียบแขนบูมแค่ 1 ส่วนจากทั้งหมด 3 ส่วนได้ สำหรับการปรับเทียบ 1 แขนบูม โดยปรับเทียบเฉพาะแขนบูมส่วนที่คุณใช้บ่อยที่สุด ระบบเครื่องฉีดพ่นจะนำการปรับเทียบแบบ 1 แขนบูมมาใช้ เมื่อคุณฉีดพ่นสารเคมีด้วยแขนบูมฝั่งซ้าย แขนบูมตรงกลาง หรือแขนบูมฝั่งขวา

การเตรียมตัวเพื่อทดสอบการไหล

 1. ตรวจสอบว่าหัวฉีดที่คุณจะใช้งานอยู่ในตำแหน่งฉีดพ่น (เลื่อนลง) (รูป 40)

  Important: หัวฉีดทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งใช้งานต้องมีสีเดียวกัน

  Note: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หัวฉีดที่อยู่ในตำแหน่งใช้งานควรมีปริมาณน้ำโดยประมาณเท่านั้น

  g192604
 2. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนเมนูย่อย CALIBRATION (การปรับเทียบ) เพื่อไปยังตัวเลือก FLOW (การไหล) (รูป 41)

  g192583
 3. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก Flow calibration (การปรับเทียบการไหล) (รูป 41)

 4. เติมน้ำในถังฉีดพ่นครึ่งถัง—600 ลิตร (รูป 42)

  Note: หากต้องการยกเลิกการปรับเทียบการไหล ให้กดปุ่ม 5 ข้อความจะปรากฏขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าคุณยกเลิกการปรับเทียบการไหลเรียบร้อยแล้ว

  g192582
 5. เหยียบเบรกจอด (รูป 42)

 6. สตาร์ทเครื่องยนต์และลดระดับแขนบูมด้านนอกลงมา

 7. ตั้งค่าสวิตช์ปั๊มไปที่ตำแหน่ง เปิด (รูป 43)

  g192636
 8. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง เร็ว (รูป 43) และเดินเครื่องยนต์เป็นเวลา 10 นาที

  Important: คุณต้องเพิ่มอุณหภูมิของระบบไฮดรอลิกให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิทำงาน ก่อนจะทำตามขั้นตอนการปรับเทียบการไหลส่วนที่เหลือ

การเตรียมตัวเพื่อทดสอบการรับน้ำ

 1. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 42)

 2. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเลือกหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใช้งาน ดังต่อไปนี้:

  • สำหรับอุปกรณ์ที่สีของหัวฉีดตรงกันกับอัตราการไหลที่ระบุไว้ใน รูป 44 ให้เลือกสีของหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  • สำหรับอุปกรณ์ที่สีของหัวฉีดไม่ตรงกันกับอัตราการไหลที่ระบุไว้ใน รูป 44 ให้เลือกอัตราการไหล (แกลลอนต่อนาทีหรือลิตรต่อนาที) ของหัวฉีดที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  g192605
 3. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 44)

 4. สับสวิตช์เครื่องฉีดพ่นไปที่ตำแหน่งแมนวล (รูป 45)

  g192606g192608
 5. หมุนลูกบิดวาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมไปที่ตำแหน่งปิด (รูป 45)

  g192607
 6. สับสวิตช์ผสมไปยังตำแหน่ง ปิด และดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง เร็ว (รูป 43)

 7. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 45)

การเตรียมแขนบูมเพื่อทดสอบการรับน้ำ

 1. สับสวิตช์แขนบูมดังต่อไปนี้:

  Note: โปรดดู การเตรียมตัวเพื่อทดสอบการไหล

  • เลือกสวิตช์แขนบูมฝั่งซ้าย สวิตช์แขนบูมตรงกลาง และสวิตช์แขนบูมฝั่งขวาสำหรับการปรับเทียบ 3 แขนบูม

   Important: คุณต้องทำการปรับเทียบนี้

  • เลือกสวิตช์แขนบูม 2 สวิตช์สำหรับแขนบูมส่วนที่คุณระบุไว้ใน การประเมินว่าควรปรับเทียบการไหลแบบใด เพื่อทำการปรับเทียบ 2 แขนบูม

   Note: ทำการปรับเทียบ 2 แขนบูมหลังจากปรับเทียบ 3 แขนบูมเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่บังคับ

  • เลือกสวิตช์แขนบูมฝั่งซ้าย หรือแขนบูมตรงกลาง หรือแขนบูมฝั่งขวาสำหรับแขนบูมส่วนที่คุณระบุไว้ใน การประเมินว่าควรปรับเทียบการไหลแบบใด เพื่อทำการปรับเทียบ 1 แขนบูม

   Note: โดยให้ปรับเทียบ 1 แขนบูมหลังจากทำการปรับเทียบ 3 แขนบูมหรือปรับเทียบ 2 แขนบูมเสร็จแล้ว แต่ว่าไม่บังคับ

  g192867g192944
 2. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 47)

 3. บนหน้าจอ Repeat the Following Test (ทำซ้ำการทดสอบต่อไปนี้) ให้กดปุ่ม 2 เพื่อเริ่มทดสอบการรับน้ำกับแขนบูม (รูป 48)

  g192945

การทดสอบการรับน้ำกับแขนบูม

Note: เตรียมภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรไว้ให้พร้อม

 1. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง เปิด (รูป 47)

 2. ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นทำการปรับแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นให้อยู่ที่ประมาณ 2.76 บาร์ (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) โปรดดู รูป 49

  g192699
 3. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด (รูป 47)

 4. บนหน้าจอเล่นการทดสอบการรับน้ำ ให้ยืนยันจำนวนแขนบูม สีหัวฉีด แล้วกดปุ่ม 3 เพื่อเริ่มทดสอบการรับน้ำ (รูป 50)

  Note: คุณมีเวลา 14 วินาทีในการเดินไปที่ด้านหลังอุปกรณ์และวางภาชนะรับน้ำที่มีขีดบอกปริมาตรไว้ใต้หัวฉีดพ่นตามระยะเวลาที่ทดสอบการรับน้ำ

  g192976

  Note: ระบบเครื่องฉีดพ่นจะเปิดวาล์วแขนบูมโดยอัตโนมัติ หัวฉีดพ่นจะทำการฉีดพ่นตามระยะเวลาทดสอบการรับน้ำ จากนั้นระบบเครื่องฉีดพ่นจะปิดวาล์วแขนบูมโดยอัตโนมัติ

 5. รับน้ำจากหัวฉีดพ่นจนกระทั่งเครื่องฉีดพ่นปิดการไหล (รูป 51)

  g193177
 6. วางภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรบนพื้นราบและจดปริมาณของเหลวในภาชนะ (รูป 52)

  Important: ในการอ่านปริมาณของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรนั้น คุณต้องวางภาชนะไว้บนพื้นราบ

  Important: อ่านปริมาณของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรโดยดูจากจุดต่ำสุดของแนวโค้งผิวน้ำ

  Important: ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการอ่านปริมาณของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรจะส่งผลต่อความแม่นยำในการปรับเทียบเครื่องฉีดพ่นอย่างมีนัยสำคัญ

  g193416
 7. เปรียบเทียบปริมาณของเหลวในภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรกับปริมาณเป้าหมายที่แสดงอยู่บนหน้า InfoCenter (รูป 52)

  Note: ปริมาณของเหลวในภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรจะต้องน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณเป้าหมายที่แสดงอยู่บนหน้า InfoCenter ไม่เกิน 7.4 มล. (1/4 ออนซ์ของเหลว)

 8. หากระดับของเหลวในภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรมากกว่าปริมาณเป้าหมายเกินกว่า 7.4 มล. (1/4 ออนซ์ของเหลว) หรือน้อยกว่าปริมาณเป้าหมายเกินกว่า 7.4 มล. (1/4 ออนซ์ของเหลว) ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากปริมาณของเหลวในภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณเป้าหมายที่แสดงอยู่บนหน้า InfoCenter ไม่เกิน 7.4 มล. (1/4 ออนซ์ของเหลว) ให้กดปุ่ม 2

  • หากปริมาณของเหลวน้อยเกินไป ให้ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นเพิ่มแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นและดำเนินการขั้นตอนต่อไป

  • หากปริมาณของเหลวมากเกินไป ให้ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นลดแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นลงและดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 8 จนกว่าปริมาณของเหลวในภาชนะรองรับที่มีขีดบอกปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณเป้าหมายที่แสดงอยู่บนหน้า InfoCenter ไม่เกิน 7.4 มล. (1/4 ออนซ์ของเหลว)

 10. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยัง การคำนวณการปรับเทียบ

การคำนวณการปรับเทียบ

 1. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง เปิด (รูป 53)

  g192853
 2. กดปุ่ม 2 เพื่อเริ่มคำนวณการปรับเทียบ (รูป 53)

  Note: InfoCenter จะแสดงหน้าจอ Calibration in Process (กำลังปรับเทียบ) ขึ้นมา (รูป 54)

  Note: แขนบูมจะฉีดพ่นสารเป็นเวลา 3 นาที โดยในระหว่างนั้น อุปกรณ์จะคำนวณการแก้ไขการปรับเทียบไปพร้อมกันด้วย

  g192852

  หลังจากกระบวนการปรับเทียบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหนึ่งในข้อความต่อไปนี้:

 3. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว (รูป 55, รูป 56 และ รูป 57)

 4. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง เดินเบา ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

การปรับเทียบ 2 แขนบูม

หากคุณทำการปรับเทียบ 3 แขมบูมเรียบร้อยแล้ว Infocenter จะแจ้งให้คุณทำการปรับเทียบ 2 แขนบูม (รูป 58) ให้คุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

g192943

การปรับเทียบ 1 แขนบูม

หากคุณทำการปรับเทียบ 3 แขมบูมและปรับเทียบ 2 แขนบูมเรียบร้อยแล้ว Infocenter จะแจ้งให้คุณทำการปรับเทียบ 1 แขนบูม (รูป 59) ให้คุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

g192942

Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว)

การเตรียมตัวเพื่อปรับเทียบความเร็ว

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนเมนูย่อย CALIBRATION (การปรับเทียบ) เพื่อไปยังตัวเลือก SPEED (ความเร็ว) (รูป 60)

  g192290
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก Speed calibration (การปรับเทียบความเร็ว) (รูป 60)

 3. เติมน้ำในถังฉีดพ่นครึ่งถัง—600 ลิตร (รูป 61)

  g192303

  Note: คุณสามารถยกเลิกการปรับเทียบความเร็วได้โดยการกดปุ่ม 5 หลังจากนั้น ระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าคุณยกเลิกการปรับเทียบความเร็วเรียบร้อยแล้ว

  g192423
 4. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 61)

 5. ขีดเส้นเริ่มต้นในสนามบริเวณที่จะทำการทดสอบ (รูป 63)

  g192333
 6. ใช้ล้อวัดระยะทางทำเครื่องหมายระยะทาง 45 ถึง 152 เมตร จากนั้นบันทึกระยะทางที่คุณวัดด้านล่าง (รูป 64)

  g192349

  Note: ระยะทางทดสอบ 92 ถึง 152 เมตรจะให้ผลลัพธ์การปรับเทียบที่ดีกว่า

  ค่าระยะทางที่ป้อน:
 7. ขีดเส้นสิ้นสุดระยะทางในสนามบริเวณที่จะทำการทดสอบ (รูป 33)

 8. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 64)

 9. ใช้ปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเปลี่ยนค่าระยะทางที่ป้อนใน InfoCenter จากนั้นกดปุ่ม 2 (รูป 65)

  g192348

การปรับเทียบความเร็ว

 1. ขยับอุปกรณ์ให้ล้อหน้าทั้งสองล้ออยู่บนเส้นเริ่มต้น

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์วาล์วแขนบูมทั้ง 3 ส่วนบนคอนโซลกลางของอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่ง ปิด

  g192356g192354
 3. กดปุ่ม 2 บน InfoCenter จากนั้นขับอุปกรณ์ไปจนถึงเส้นสิ้นสุดระยะทาง (รูป 66 และ รูป 63)

  Note: ค่าระยะทางที่วัดควรจะเพิ่มขึ้น

 4. กดปุ่ม 2 (เสร็จ) เมื่อล้อหน้าของอุปกรณ์แตะเส้นสิ้นสุดระยะทาง (รูป 67)

  Note: หากค่าระยะทางที่วัดและค่าระยะทางที่ป้อนไม่เท่ากัน คอมพิวเตอร์ของระบบเครื่องฉีดพ่นจะแก้ไขค่าระยะทางที่วัดโดยอัตโนมัติ

  g192380
  • ข้อความที่ยืนยันว่าปรับเทียบความเร็วสำเร็จแล้ว (รูป 68)

   g192425
  • ข้อความที่แจ้งว่าปรับเทียบความเร็วไม่สำเร็จ (รูป 69)

   Note: กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว

   Note: หากค่าปรับเทียบไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ (รูป 69) โปรดติดต่อตัวแทนบริการของ Toro ที่ได้รับอนุญาต หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วทำซ้ำขั้นตอนการปรับเทียบใน การเตรียมตัวเพื่อปรับเทียบความเร็ว และ การปรับเทียบความเร็ว

   g192424
 5. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว (รูป 68 หรือ รูป 69)

 6. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง ช้า ดับเครื่องยนต์ เหยียบเบรกจอด และดึงกุญแจออก

Test Speed (ความเร็วทดสอบ)

ใช้ฟีเจอร์ความเร็วทดสอบเพื่อจำลองสัญญาณความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นสำหรับใช้งานเครื่องฉีดพ่นอยู่กับที่ในการทดสอบดังต่อไปนี้:

 • การตั้งค่าวาล์วบายพาสแขนบูม (โหมดแมนวล) โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

 • ยืนยันการทดสอบการรับน้ำสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานในโหมดอัตราการฉีดพ่น

Note: หากคุณปลดเบรกจอดหรือขับอุปกรณ์ขณะใช้งานการจำลองความเร็วทดสอบ InfoCenter จะออกจากการจำลอง

การใช้ความเร็วทดสอบ

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนเมนูย่อย CALIBRATION (การปรับเทียบ) เพื่อไปยังตัวเลือก TEST SPEED (ความเร็วทดสอบ) (รูป 70)

  g193668
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับเทียบ SPEED (ความเร็ว) (รูป 70)

 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังตัวเลือก SPEED (ความเร็ว) (รูป 71)

  g193671
 4. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วจำลอง (รูป 71)

 5. กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังตัวเลือก ON/OFF (เปิด/ปิด) (รูป 72)

  g193669g193670
 6. กดปุ่ม 4 เพื่อ เปิด หรือ ปิด การจำลองความเร็วทดสอบ (รูป 72)

 7. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ TEST SPEED (ความเร็วทดสอบ) และกลับสู่หน้าจอ CALIBRATE (ปรับเทียบ) (รูป 72)

การใช้รายการการปรับเทียบด้วยตัวเอง

ใช้หน้าจอ Manual Cal Entry (รายการการปรับเทียบด้วยตัวเอง) เพื่อดูค่าการปรับเทียบสำหรับ 3 แขนบูม (แขนบูม), 2 แขนบูม (แขนบูม), 1 แขนบูม (แขนบูม) และความเร็ว

Important: รายการการปรับเทียบเหล่านี้คือตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณปัจจัยแก้ไขการไหลและความเร็ว ดังนั้นอย่าเปลี่ยนตัวเลขเหล่านี้ ใช้ขั้นตอน การปรับเทียบการไหล และ Speed Calibration (การปรับเทียบความเร็ว)

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนเมนูย่อย CALIBRATE (ปรับเทียบ) เพื่อไปยังตัวเลือก MANUAL CAL ENTRY (รายการการปรับเทียบด้วยตัวเอง) (รูป 73)

  g193322
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกตัวเลือก Speed calibration (การปรับเทียบความเร็ว) (รูป 73)

 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลือกตัวเลือก Boom Flow (การไหลของแขนบูม) หรือ Speed (ความเร็ว) (รูป 74)

  g193543g193544
 4. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อเปลี่ยนค่าของปัจจัยแก้ไข (รูป 74)

 5. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ ออกจากหน้าจอ MANUAL CAL ENTRY (รายการการปรับเทียบด้วยตัวเอง) และกลับสู่หน้าจอ CALIBRATE (ปรับเทียบ) (รูป 74)

ระหว่างการปฏิบัติงาน

หน้าจอพื้นที่ฉีดพ่น InfoCenter

ใช้หน้าจอพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

 • พื้นที่ที่ฉีดพ่น (เอเคอร์ เฮกตาร์ หรือ 1,000 ตร.ฟุต)

 • ปริมาณที่ฉีดพ่น (แกลลอนสหรัฐหรือลิตร)

การใช้หน้าจอพื้นที่ทั้งหมด

 • ใช้หน้าจอพื้นที่ทั้งหมดในการติดต ามจำนวนเอเคอร์และแกลลอนทั้งหมดที่คุณได้ฉีดพ่น สารเคมีในทุกบริเวณนั บตั้งแต่มีการรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้ งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดครั้งสุดท้าย

 • คุณสามารถใช้ข้อมูลในหน้าจอพื้นที่ทั้งหมดเพื่อติดตามปริมาณพื้นที่และปริมาณสารเคมีที่ฉีดพ่นในพื้นที่ทำงานได้

 • ข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดจะสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรีเซ็ต กดปุ่ม 4 ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมด

  Important: การรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดในหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด จะเป็นการรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ย่อยและปริมาณที่ฉีดพ่นย่อยของทั้งพื้นที่ย่อยที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน

 1. จากหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มใดก็ได้ค้างไว้สักครู่เพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมา (รูป 75 และ รูป 76)

  g194882
 2. กดปุ่ม 2 เพื่อเปิดหน้าจอพื้นที่ทั้งหมดรูป 76

  g194884
 3. ใช้ปุ่ม InfoCenter (รูป 76) เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • กดปุ่ม 1 เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

  • กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด

  • กดปุ่ม 4 เพื่อรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมด

  • กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากแถบเมนู

การใช้หน้าจอพื้นที่ย่อย

 • ใช้พื้นที่ย่อยแต่ละรายการสำหรับงานเครื่องฉีดพ่นแต่ละงานที่หน้างานของคุณ คุณสามารถมีพื้นที่ย่อยได้สูงสุดถึง 20 รายการเพื่อรวบรวมข้อมูลเครื่องฉีดพ่นสำหรับงานฉีดพ่นที่หน้างาน

 • คุณสามารถใช้ข้อมูลในหน้าจ อพื้นที่ย่อยเพื่อติดตามปริมาณพื้นที่แ ละปริมาณสารเคมีที่ฉีดพ่นแล้วของงานเค รื่องฉีดพ่นแต่ละงานที่คุณกำห นดเป็นพื้นที่ย่อย

 • ข้อมูลพื้นที่และปริมาณที่ฉีดพ่นแล้วสำหรับพื้นที่ย่อยที่ใช้งานจะถูกสะสมไว้ในหน่วยความจำของระบบเครื่องฉีดพ่นจนกว่าจะรีเซ็ต กดปุ่ม 4 ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตพื้นที่ย่อย หรือรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดบนหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด

  Note: การรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดและปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดในหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด จะเป็นการรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่ย่อยและปริมาณที่ฉีดพ่นย่อยของทั้งพื้นที่ย่อยที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน

  Note: ถ้าข้อมูลปริมาณที่ฉีดพ่นและพื้นที่ที่ฉีดพ่นสำหรับพื้นที่ย่อยที่เลือกถูกล้างไปแล้ว ระบบเครื่องฉีดพ่นจะหักค่าของปริมาณที่ฉีดพ่นและพื้นที่ที่ฉีดพ่นของพื้นที่ย่อยนั้นออกจากข้อมูลปริมาณที่ฉีดพ่นทั้งหมดและพื้นที่ที่ฉีดพ่นทั้งหมด

 • หากต้องการใช้งานพื้นที่ย่อยอื่น ให้กดปุ่ม 3 หรือ 4 บน InfoCenter ค้างไว้

  Important: ตัวเลขที่อยู่ในช่องด้านล่างไอคอนพื้นที่ย่อยแสดงพื้นที่ย่อยที่ใช้งาน ซึ่งกำลังเก็บข้อมูลพื้นที่และปริมาณที่ฉีดพ่นอยู่

 • หากยังมีข้อมูลอยู่ในพื้นที่ย่อยที่ใช้งานที่คุณไม่ต้องการ ให้รีเซ็ตข้อมูลพื้นที่และปริมาณที่ฉีดพ่นของพื้นที่ย่อยนั้น

 1. ไปยังเมนูพื้นที่ย่อยดังต่อไปนี้:

  g194883
  • จากหน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม 5 ค้างไว้เพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหน้าจอพื้นที่ย่อย (รูป 77)

  • จากหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด ให้กดปุ่ม 5 ค้างไว้เพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม 3 เพื่อเลือกหน้าจอพื้นที่ย่อย (รูป 77)

 2. ใช้ปุ่ม InfoCenter (รูป 77) เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • กดปุ่ม 1 เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

  • กดปุ่ม 2 เพื่อไปยังหน้าจอพื้นที่ทั้งหมด

  • กดปุ่ม 3 เพื่อเปลี่ยนจากพื้นที่ย่อยที่ใช้งานมาเป็นพื้นที่ย่อยถัดไป

  • กดปุ่ม 4 แล้วปล่อย เพื่อจากเปลี่ยนพื้นที่ย่อยที่ใช้งานมาเป็นพื้นที่ย่อยก่อนหน้า กดปุ่ม 4 ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตข้อมูลพื้นที่และปริมาณที่ฉีดพ่นของพื้นที่ย่อยที่ใช้งาน

  • กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากแถบเมนู

คำแนะนำ InfoCenter

คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ InfoCenter เมื่อฟังก์ชันอุปกรณ์ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เหยียบคันเร่ง คำแนะนำจะแสดงขึ้นมาโดยระบุว่าคันเร่งต้องอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง

เมื่อระบบแสดงคำแนะนำแต่ละรายการ จะมีการระบุเงื่อนไข (เช่น การสตาร์ทถูกป้องกันไว้ เครื่องยนต์หยุดทำงาน) รหัสคำแนะนำ คำอธิบายประกอบ (สาเหตุที่ระบบแสดงคำแนะนำ) และข้อความบนหน้าจอ (คำแนะนำที่เป็นข้อความบนหน้าจอ) ไว้บนหน้าจอด้วย ดังแสดงใน รูป 78

g034318

Note: คำแนะนำไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกความขัดข้อง

Note: คุณสามารถล้างคำแนะนำจากหน้าจอแสดงผลได้โดยการกดปุ่มใดก็ได้ของ InfoCenter

โปรดดูคำแนะนำของ InfoCenter ทั้งหมดในตารางต่อไปนี้:

ตารางคำแนะนำ

เงื่อนไขรหัสคำอธิบายประกอบข้อความบนหน้าจอ
การสตาร์ทถูกป้องกันไว้2สวิตช์ปั๊มทำงานปิดปั๊มเพื่อสตาร์ท
การสตาร์ทถูกป้องกันไว้3ไม่ได้อยู่ใน เกียร์ว่างดันคันเร่งไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่างเพื่อสตาร์ท
การสตาร์ทถูกป้องกันไว้4คนขับไม่อยู่บนที่นั่งคนขับต้องอยู่บนที่นั่งและเหยียบเบรกจอด เพื่อสตาร์ท
การสตาร์ทถูกป้องกันไว้5หมดเวลาใช้งานสตาร์ทเตอร์พักสตาร์ทเตอร์ เพื่อสตาร์ท
การสตาร์ทถูกป้องกันไว้6ปั๊มล้างทำงานปิดปั๊มล้างเพื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์หยุดทำงาน102คนขับไม่อยู่บนที่นั่งเครื่องยนต์ดับเพราะคนขับไม่อยู่บนที่นั่ง
เครื่องยนต์หยุดทำงาน103เหยียบเบรกจอดเครื่องยนต์ดับเพราะมีการเหยียบเบรกจอด
การสตาร์ทปั๊มถูกป้องกันไว้202แขนบูมทำงานอยู่ปิดแขนบูมเพื่อสตาร์ทปั๊ม
การสตาร์ทปั๊มถูกป้องกันไว้203คนขับไม่อยู่บนที่นั่งและไม่ได้เหยียบเบรกจอดคนขับต้องอยู่บนที่นั่งและเหยียบเบรกจอด เพื่อสตาร์ทปั๊ม
การสตาร์ทปั๊มถูกป้องกันไว้204สตาร์ทปั๊มขณะอุปกรณ์จอดอยู่กับที่ขับอุปกรณ์เพื่อสตาร์ทปั๊ม
การสตาร์ทปั๊มถูกป้องกันไว้205เครื่องยนต์สตาร์ทหยุดสตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อสตาร์ทปั๊ม
ปั๊มปิดทำงาน206คนขับไม่อยู่บนที่นั่งอยู่บนที่นั่งเพื่อสตาร์ทปั๊ม
การขับถูกป้องกันไว้302มีการเหยียบเบรกจอดขณะขับอุปกรณ์ปล่อยเบรกจอดเพื่อขับอุปกรณ์ต่อ
สถานะถัง402ปริมาณสารเคมีในถังฉีดพ่นต่ำสถานะถัง ปริมาณสารเคมีต่ำ
สถานะถัง403ปั๊มล้างทำงานสถานะถัง ปั๊มล้างเปิดทำงาน
สถานะพารามิเตอร์502ป้อนค่าพารามิเตอร์ผิดสถานะพารามิเตอร์ ค่าไม่ถูกต้อง
สถานะพารามิเตอร์503ค่าไม่อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้สถานะพารามิเตอร์ ใช้ค่าเริ่มต้นของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
แขนบูมปิดทำงาน802ความเร็วลดลงแขนบูมปิดทำงาน หยุดทำงาน หรือเคลื่อนที่ช้าเกินไป
การกำหนดค่า GeoLink902การขัดแย้งของส่วนควบคุม GeoLinkการกำหนดค่า GeoLink ตรวจสอบส่วนควบคุม GeoLink
การกำหนดค่า GeoLink903การตั้งค่า InfoCenterการกำหนดค่า GeoLink ตรวจสอบการตั้งค่า InfoCenter
มิเตอร์อัตราการไหล1002ไม่มีสัญญาณการไหลมิเตอร์การไหล ไม่พบการไหล
สวิตช์ตำแหน่งเกียร์ว่าง1102สัญญาณสวิตช์ตำแหน่งเกียร์ว่างสวิตช์ตำแหน่งเกียร์ว่าง เคลื่อนที่ขณะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

รหัสความขัดข้อง InfoCenter

รหัสความขัดข้องจะแสดงบนหน้าจอ InfoCenter เมื่อเกิดปัญหากับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากฟิวส์ของส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ Toro ขาด InfoCenter จะแสดงรหัสความขัดข้อง 1 ดูรายการรหัสความขัดข้องและการดำเนินการแนะนำได้จากตารางรหัสความขัดข้อง

ตารางรหัสความขัดข้อง

ID ความขัดข้องส่วนประกอบหรือระบบที่ได้รับผลกระทบคำอธิบายการดำเนินการแนะนำ
1ส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ Toro (TEC) หลักสัญญาณที่ส่งไปยังหรือส่งมาจาก TEC หลักไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดติดต่อตัวแทนบริการของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
2ฟิวส์เอาท์พุตฟิวส์ของ TEC หลักขาดเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้
3รีเลย์กำลังหลักขัดข้องรีเลย์กำลังหลักไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าติดต่อตัวแทนบริการของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
4ระบบชาร์จขัดข้องแรงดันไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์สูงหรือต่ำเกินไป
14เวอร์ชันซอฟต์แวร์เข้ากันไม่ได้เวอร์ชันซอฟต์แวร์ไม่ตรงกัน
17สตาร์ทเตอร์หมดเวลาสตาร์ทเตอร์ทำงานนานเกินไป
18สวิตช์คันเร่งอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างสวิตช์คันเร่งไม่ตรงกับความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น
19มิเตอร์อัตราการไหลไม่มีสัญญาณจากมิเตอร์อัตราการไหลขณะฉีดพ่นฉีดพ่นในโหมดแมนวล ติดต่อตัวแทนบริการของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
41วาล์วควบคุมปั๊มฉีดพ่นปัญหาทางไฟฟ้าของส่วนควบคุม TECติดต่อตัวแทนบริการของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

การบำรุงรักษา

หน้าจอ Service (ซ่อมบำรุง)

 1. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ Service (ซ่อมบำรุง) ให้กดปุ่ม 2 ในหน้าจอ Main Menu (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก SERVICE (ซ่อมบำรุง) (รูป 79) โปรดดู การเข้าถึงหน้าจอเมนูหลัก

  g192026
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย SERVICE (ซ่อมบำรุง) (รูป 79)

  หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลชั่วโมงและอัตราการไหลได้

การดูเวลาซ่อมบำรุง

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนหน้าจอ Service (ซ่อมบำรุง) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก HOURS (ชั่วโมง) (รูป 80)

  g192029
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกรายการ Hours (ชั่วโมง) (รูป 80)

 3. ใช้ข้อมูลตัวนับเวลาบนหน้าจอ (รูป 81) เพื่อดูข้อมูลต่อไปนี้:

  g192028
  • จำนวนชั่วโมงที่กุญแจอยู่ในตำแหน่ง เปิด

  • จำนวนชั่วโมงจนกว่าจะถึงกำหนดซ่อมบำรุง

  • จำนวนชั่วโมงที่ปั๊มฉีดพ่นทำงาน

 4. หากต้องการรีเซ็ตจำนวนชั่วโมงของข้อมูลตัวนับทั้งหมด ให้กดปุ่ม 3 (รูป 81)

 5. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ HOURS (ชั่วโมง) และกลับสู่หน้าจอ SERVICE (ซ่อมบำรุง) (รูป 81)

การดูอัตราการไหล

ระหว่างที่ปั๊มฉีดพ่นกำลังทำงาน ให้ดูอัตราการไหล (รูป 82) ที่วัดโดยมิเตอร์การไหลเป็นหน่วยวัดต่อไปนี้:

g192027
 • แกลลอนต่อนาที

 • ลิตรต่อนาที

กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ SERVICE (ซ่อมบำรุง) และกลับสู่หน้าจอ MAIN MENU (เมนูหลัก) (รูป 82)

หน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย)

 1. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย) ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 ในหน้าจอ Main Menu (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย) (รูป 83) โปรดดู การเข้าถึงหน้าจอเมนูหลัก

  g192025
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย) (รูป 83)

  หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นมา และคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอินพุต เอาท์พุต และความขัดข้องได้

การดูรายงานอินพุต/เอาท์พุต

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนหน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก INPUT/OUTPUT (อินพุต/เอาท์พุต) (รูป 84)

  g192031
 2. กดปุ่ม 3 เพื่อเลือกรายการ INPUT/OUTPUT (อินพุต/เอาท์พุต) (รูป 84)

 3. ใช้ปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อไปยังและตรวจสอบข้อมูลสถานะอินพุตและเอาท์พุตของระบบเครื่องฉีดพ่น (รูป 85)

  g192033
 4. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ INPUT/OUTPUT (อินพุต/เอาท์พุต) และกลับสู่หน้าจอ DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย) (รูป 84)

การดูความขัดข้องของระบบเครื่องฉีดพ่น

 1. กดปุ่ม 1 หรือ 2 บนหน้าจอ Diagnostics (การวินิจฉัย) จนกว่าคุณจะเห็นตัวเลือก FAULT VIEWER (หน้าจอความขัดข้อง) (รูป 86)

  g192030
 2. กดปุ่ม 3 เพื่อเลือกรายการ FAULT VIEWER (หน้าจอความขัดข้อง) (รูป 86)

 3. ตรวจสอบหน้าจอความขัดข้องเพื่อดูความขัดข้องที่ระบบฉีดพ่นสร้างขึ้น (รูป 87)

  Note: หากคุณเห็นความขัดข้องแสดงในหน้าจอ โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  g192032
 4. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ FAULT VIEWER (หน้าจอความขัดข้อง) และกลับสู่หน้าจอ DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย) (รูป 87)

หน้าจอ About (เกี่ยวกับ)

 1. หากต้องการเข้าสู่หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 ในหน้าจอ MAIN MENU (เมนูหลัก) เพื่อไปยังตัวเลือก ABOUT (เกี่ยวกับ) (รูป 88)

  g192023
 2. กดปุ่ม 4 เพื่อเลือกเมนูย่อย About (เกี่ยวกับ) (รูป 88)

  g192034
 3. กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูหน้าจอข้อมูลอุปกรณ์ หน้าจอข้อมูลส่วนควบคุม TEC หรือหน้าจอข้อมูล InfoCenter (รูป 89)

 4. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากหน้าจอ ABOUT (เกี่ยวกับ) และกลับสู่หน้าจอ DIAGNOSTICS (การวินิจฉัย) (รูป 87)