Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená vřetenovými žacími noži a sedadlem pro řidiče; má být používána profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Je určena především k sekání trávy na dobře udržovaném trávníku. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a přihlížejícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Další informace včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte modelové a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění modelového a sériového čísla na výrobku. Tyto údaje zapište do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g240238

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a všechna další bezpečnostní ochranná zařízení řádně funkční.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Varovný bezpečnostní symbol

Varovný bezpečnostní symbol (Obrázek 2), který je uveden jak v této příručce, tak na stroji, označuje důležité bezpečnostní zprávy, které v zájmu předcházení nehodám musíte dodržovat.

g000502

Varovný bezpečnostní symbol se zobrazuje nad informacemi, které vás upozorňují na nebezpečné činnosti nebo situace, za kterým následuje slovo NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ.

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která povede k nebezpečí vážného zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí není zabráněno.

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo mírnému zranění, pokud jí není zabráněno.

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána další dvě slova. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého bodu představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození nahraďte původní štítek novým.

decalbatterysymbols
decal93-7276
decal99-3444

Modely 03821 a 03910

decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal120-1683
decal120-2105

Modely 03910 a 03820

decal121-7884

Model 03821

decal133-4901

Model 03910

Umístěte na díl č. 120-1683, aby stroj splňoval požadavky normy CE

decal121-7928

Modely 03820 a 03821

Umístěte na díl č. 120-1683, aby stroj splňoval požadavkynormy CE

decal138-1186
decal136-3718

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Montáž žacích jednotek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Pravé hadicové vodítko (modely 03820 a 03821)1
Levé hadicové vodítko(modely 03820 a 03821)1

Příprava stroje a žacích jednotek

 1. Odstavte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

 2. Vyjměte motory vřeten z přepravních držáků.

 3. Přepravní držáky demontujte a zlikvidujte.

 4. Vyjměte žací jednotky z obalů. Proveďte jejich montáž a seřízení podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 5. Protizávaží (Obrázek 3) musí být nainstalováno na správné straně žací jednotky podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  g019938

Nastavení polohy pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

Všechny žací jednotky jsou dodávány s pružinou pro kompenzaci stavu trávníku, která je namontována na pravé straně žací jednotky. Pružina pro kompenzaci stavu trávníku musí být namontována na stejné straně žací jednotky jako motor pohonu vřetena.

Note: Při montáži či demontáži žacích jednotek musí být závlačka vsazena do otvoru táhla pružiny vedle držáku táhla. Jinak závlačku zasuňte do otvoru na konci táhla.

 1. Vyšroubujte 2 vratové šrouby a matice upevňující držák táhla k výstupkům na žací jednotce (Obrázek 4).

  g003949
 2. Demontujte přírubovou matici upevňující šroub pláště pružiny k výstupku na nosném rámu (Obrázek 4) a montážní celek sejměte.

 3. Namontujte šroub pláště pružiny na opačný výstupek na nosném rámu a zajistěte jej pomocí přírubové matice.

  Note: Umístěte hlavu šroubu na vnější stranu výstupku, viz Obrázek 4.

  g003967
 4. Namontujte držák táhla na výstupky na žací jednotce pomocí vratových šroubů a matic (Obrázek 5).

Montáž hadicového vodítka

Modely 03820 a 03821

Na žací jednotce 4 (vlevo vpředu) a 5 (vpravo vpředu) použijte montážní matice držáku táhla k montáži hadicových vodítek na přední stranu výstupků žací jednotky. Hadicová vodítka musejí být směrována k prostřední žací jednotce (Obrázek 6, Obrázek 7 a Obrázek 8).

g031275
g015160
g289454

Vyrovnání žacích jednotek se zvedacími rameny

Všechny přední žací jednotky a všechny zadní žací jednotky s výškou sekání 1,2 cm nebo nižší
 1. Zcela spusťte všechna zvedací ramena.

 2. Odstraňte zajišťovací čep a kryt z otočného třmene zvedacího ramena (Obrázek 9).

  g003975
 3. V případě předních žacích jednotek zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno a nasaďte čep na nosném rámu do otočného třmene zvedacího ramena (Obrázek 10).

  g020321

Vyrovnání zadních žacích jednotek se zvedacími rameny

Žací jednotky nastavené na výšku sekání 1,2 cm nebo vyšší
 1. Odstraňte pojistný kolík a podložku upevňující otočný čep zvedacího ramena ke zvedacímu ramenu a vysuňte otočný čep ze zvedacího ramena (Obrázek 11).

  g003979
 2. Nasaďte třmen zvedacího ramena na čep na nosném rámu (Obrázek 10).

 3. Nasaďte čep zvedacího ramena do zvedacího ramena a zajistěte jej pomocí podložky a pojistného kolíku (Obrázek 11).

Montáž žacích jednotek na zvedací ramena

 1. Nasaďte kryt na čep na nosném rámu se třmenem zvedacího ramena.

 2. Upevněte kryt a čep na nosném rámu ke třmenu zvedacího ramena pomocí zajišťovacího čepu.

  Note: Použijte drážku, chcete-li použít žací jednotku s možností řízení, nebo otvor, pokud chcete žací jednotku zajistit v pevné poloze (Obrázek 9).

 3. Upevněte řetěz zvedacího ramena k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 12).

  Note: Použijte počet článků řetězu podle specifikací v provozní příručce k žací jednotce.

  g003948

Montáž motorů vřeten

 1. Potřete drážkovaný hřídel motoru vřetena čistým mazivem.

 2. Potřete těsnicí kroužek vřetena motoru olejem a nasaďte jej na přírubu motoru.

 3. Namontujte motor otočením ve směru hodinových ručiček, aby příruby motoru byly mimo pojistné matice (Obrázek 13).

  Important: Dbejte na to, aby nedošlo k pokroucení, zalomení či přiskřípnutí hadic motoru vřetena.

  g020322
 4. Otáčejte motorem doprava, dokud příruby nesevřou matice.

 5. Matice utáhněte utahovacím momentem 37 až 45 N·m (27 až 33 ft-lb).

Seřízení pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

Pružina pro kompenzaci stavu trávníku (Obrázek 14) přenáší hmotnost z předního na zadní válec. Toto řešení pomáhá omezit vytváření vlnitých vzorů v trávníku, známé jako vlnění či kadeření.

Important: Nastavení pružiny provádějte s žací jednotkou namontovanou na hnací jednotce.

 1. Vyrovnejte stroj v přímém směru a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

 3. Přesuňte přepínač sekání/přepravy do polohy SEKáNí.

 4. Spusťte motor a přesunutím ovládací páky spuštění/zvednutí dopředu spusťte žací jednotky dolů na podlahu dílny.

 5. Vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 6. V zadním otvoru táhla pružiny musí být nasazena závlačka (Obrázek 14).

  g020164
 7. Utahujte šestihranné matice na předním konci táhla pružiny, dokud nebude mít stlačená pružina (Obrázek 14) délku 12,7 cm u 5palcových žacích jednotek, nebo 15,8 cm u 7palcových žacích jednotek.

  Note: Při provozu stroje na nerovném terénu zkraťte délku pružiny o 2,5 cm. Když pružinu zkrátíte, bude žací jednotka kopírovat zem ve větší vzdálenosti.

Úprava tlaku vzduchu v pneumatikách

Upravte tlak vzduchu v každé z pneumatik, viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

Note: Pneumatiky jsou při přepravě nadhuštěné.

Použití nohou ovládaného stojanu žací jednotky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Nohou ovládaný stojan žací jednotky1

Pokaždé, když potřebujete žací jednotku naklopit, abyste získali přístup k plochému noži či vřetenu, podepřete zadní stranu žací jednotky pomocí nohou ovládaného stojanu tak, aby matice na zadním konci seřizovacích šroubů držáku plochého nože nespočívaly na pracovním povrchu (Obrázek 15).

g020158

Zajistěte nohou ovládaný stojan k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 16).

g004144

Montáž západky kapoty

Stroje vyhovující normám CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Nýt2
Podložka 1
Šroub (¼" x 2")1
Pojistná matice (¼")1
 1. Uvolněte západku kapoty z držáku.

 2. Demontujte nýty (2) upevňující držák západky ke kapotě (Obrázek 17). Odstraňte držák západky z kapoty.

  g012628
 3. Zarovnejte montážní otvory, umístěte zajišťovací držák CE a držák západky kapoty na kapotu. Zajišťovací držák musí být u kapoty (Obrázek 18). Neodstraňujte sestavu šroubu a matice z ramene zajišťovacího držáku.

  g012629
 4. Zarovnejte podložky s otvory uvnitř kapoty.

 5. Upevněte držáky pomocí nýtů a podložek ke kapotě (Obrázek 18).

 6. Zajistěte západku kapoty do držáku západky (Obrázek 19).

  g354465
 7. Našroubujte šroub do druhého ramene držáku západky kapoty a zajistěte západku na místě (Obrázek 20).

  Note: Utáhněte matici a šroub natolik, aby se šroub v zajišťovacím držáku CE nemohl pohybovat dopředu a dozadu.

  g350021

Nalepení štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek s rokem výroby1
Štítek CE (obj. č. 133-8095)1
Štítek s upozorněním na nebezpečí (č. dílu 138-1186 – modely 03820 a 03821)1
Štítek s upozorněním na nebezpečí (č. dílu 121-7928 – model 03910)1

Upevnění štítku s rokem výroby a štítku CE

 1. V blízkosti štítku s modelovým/sériovým číslem otřete levou stranu rámu alkoholem a nechejte rám oschnout (Obrázek 21).

  g352028
 2. Odstraňte podklad a připevněte štítek s rokem výroby na rám v blízkosti štítku se sériovým číslem, viz Obrázek 21.

 3. Levou stranu rámu v blízkosti zámku kapoty otřete alkoholem a nechejte rám oschnout (Obrázek 22).

  g352025
 4. Odstraňte podklad a připevněte na rám štítek CE (obj. č. 133-8095), viz Obrázek 22.

Upevnění štítku upozorňujícího na nebezpečí

Model stroje 03910
 1. Standardní výstražný štítek otřete alkoholem a nechejte rám oschnout (Obrázek 23).

  g352027
 2. Odstraňte podklad a připevněte výstražný štítek CE (č. dílu 121-7928) na standardní výstražný štítek, viz Obrázek 23.

Upevnění štítku upozorňujícího na nebezpečí

Modely strojů 03820 a 03821
 1. Standardní výstražný štítek otřete alkoholem a nechejte rám oschnout (Obrázek 24).

  g352026
 2. Odstraňte podklad a připevněte výstražný štítek CE (č. dílu 138-1186) na standardní výstražný štítek, viz Obrázek 24.

Součásti stroje

g373521
g352073

Pedály ovládání pojezdu

Chcete-li jet dopředu, sešlápněte pedál pro jízdu dopředu (Obrázek 26). Sešlápněte pedál pro jízdu dozadu (Obrázek 26), chcete-li jet dozadu nebo rychleji zastavit při jízdě dopředu. Při zastavení stroje nechejte pedál vrátit se do NEUTRáLNí polohy nebo jej přesuňte sami.

Přepínač sekání/přepravy

Patou posuňte přepínač sekání/přepravy (Obrázek 26) doleva do PřEPRAVNí polohy, nebo doprava do polohy SEKáNí.

 • Žací jednotky pracují jen tehdy, když je je přepínač sekání/přepravy v poloze SEKáNí.

 • Pokud je přepínač sekání/přepravy v PřEPRAVNí poloze, žací jednotky se nespustí dolů.

Páka naklonění volantu

Zatáhněte páku naklonění volantu (Obrázek 26) dozadu a nastavte volant do požadované polohy. Poté polohu zajistěte zatlačením páky dopředu.

Ovládací panel

g019980

Spínač zapalování

Pomocí spínače zapalování (Obrázek 27) spusťte motor a zapněte světla. Spínač zapalování má 3 polohy:

 • V poloze VYPNOUT dojde k vypnutí motoru.

 • V poloze PROVOZ/žHAVENí může být spuštěn motor nebo se aktivuje žhavení hlavy válců motoru.

 • V poloze STARTOVáNí se zapíná startér.

Note: Při otočení klíče do polohy PROVOZ/žHAVENí se přibližně na 7 sekund aktivuje žhavicí svíčka a rozsvítí kontrolka.

Škrticí klapka

Posunutím škrticí klapky (Obrázek 27) dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte.

Spínač pohonu žací jednotky

Spínač pohonu žací jednotky (Obrázek 27) má dvě polohy: ZAPNUTO a VYPNUTO. Kolébkový spínač řídí elektromagnetický ventil na bloku ventilů, který ovládá pohon žacích jednotek.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 27) udává celkový počet provozních hodin stroje. Aktivuje se vždy, když otočíte klíčem do zapnuté polohy.

Ovládací páka spuštění/zvednutí

Pomocí páky spuštění/zvednutí (Obrázek 27) můžete žací jednotky sklopit a spustit vřetena nebo zvednout žací jednotky a vřetena zastavit.

Žací jednotky nelze spustit, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Note: Pokud je spínač pohonu žací jednotky v ZAPNUTé poloze, není nutné při spouštění nebo zvedání žacích jednotek držet páku v přední poloze.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka teploty (Obrázek 27) se rozsvítí, když je teplota chladicí kapaliny motoru vysoká. Při této teplotě se žací jednotky vypnou. Pokud se teplota chladicí kapaliny zvýší o dalších 5,5 °C, vypne se motor, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje (Obrázek 27) svítí, když tlak motorového oleje klesne pod bezpečnou úroveň.

Kontrolka alternátoru

Kontrolka alternátoru (Obrázek 27) se vypne po rozběhnutí motoru. Pokud se kontrolka alternátoru rozsvítí při spuštěném motoru, zkontrolujte systém dobíjení a v případě potřeby jej opravte.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 27) se rozsvítí, když žhavicí svíčky pracují.

Parkovací brzda

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu (Obrázek 27), aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, zvedněte páku; chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dolů.

Note: Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě.

Kontrolka diagnostiky

Kontrolka diagnostiky (Obrázek 27) se rozsvítí, pokud systém zjistí poruchu.

Napájecí zásuvka

Napájecí zásuvka je umístěna na vnější straně ovládacího panelu. Zásuvku používejte k napájení 12V elektronických zařízení (Obrázek 28).

g019983

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 29) ukazuje množství paliva v nádrži.

g019982

Rozvaděč sekačky

Rozvaděč sekačky se nachází pod krytem plošiny.

g020248

Knoflík otáček vřeten

Pomocí knoflíku otáček vřeten na rozvaděči sekačky nastavíte rychlost sekání (otáčky vřeten) žacích jednotek (Obrázek 30).

 • Otočením knoflíku otáček vřeten proti směru hodinových ručiček zvýšíte otáčky vřeten.

 • Otočením knoflíku otáček vřeten ve směru hodinových ručiček otáčky vřeten snížíte.

Informace o způsobu nastavení ovladače otáček vřeten viz Rychlost sekání (otáčky vřeten)Nastavení otáček vřeten.

Páka přelapování

Páka přelapování slouží k ovládání směru otáčení žacích jednotek při sekání nebo při přelapování vřeten a plochých nožů (Obrázek 30).

 • Pokud sekáte, otočte páku přelapování do polohy F.

 • Pokud provádíte přelapování žacích jednotek, páku otočte do polohy R.

Important: Polohu páky přelapování neměňte, když se vřetena otáčejí.

Note: Specifikace a konstrukce se mohou bez upozornění změnit.

Rozměry

Reelmaster 3550

Reelmaster 3555

Reelmaster 3575

Šířka sečení

208 cm

254 cm

254 cm

Celková šířka

239 cm

284 cm

284 cm

Přepravní šířka

231 cm

231 cm

231 cm

Celková délka

295 cm

267 cm

267 cm

Výška k vrcholu konstrukce ROPS

188 cm

201 cm

206 cm

Rozvor kol

151 cm

152 cm

152 cm

Hmotnost (konfigurovaná)

900 kg

1034 kg (2 280 lb)

1157 kg (2 550 lb)

Hmotnost (bez žacích jednotek)

708 kg (1 560 lb)

751 kg (1 655 lb)

796 kg (1 755 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou omezovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a všechna další bezpečnostní ochranná zařízení řádně funkční.

 • Před sečením vždy stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou žací jednotky v dobrém provozním stavu.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Tento výrobek vytváří elektromagnetické pole. Pokud používáte implantovatelný elektronický zdravotnický prostředek, před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Specifikace paliva

Používejte pouze čistou čerstvou naftu s velmi nízkým (pod 15 miliontin) nebo nízkým (pod 1000 miliontin) obsahem síry. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Important: Pokud používáte motorovou naftu s vysokým obsahem síry (obsah síry 0,50 % [5000 miliontin] až 1,0 % [10 000 miliontin]), měňte motorový olej a olejový filtr každých 75 hodin.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, které usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá na rozdíl od zimní nafty k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Bionafta

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi bionafty mohou poškodit lakované povrchy.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směsi bionafty může dojít k ucpání palivového filtru.

 • Další informace o směsích bionafty získáte od distributora.

Plnění palivové nádrže

Objem palivové nádrže: přibližně 28 l.

 1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

 2. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 31).

  g191214
 3. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

 4. Naplňte nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla.

  Note: Nádrž nepřeplňujte.

 5. Namontujte uzávěr.

 6. Rozlité palivo utřete.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí pásu nepracuje správně, pás vyměňte za nový.
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

  Kontrola ochranných spínačů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači bezpečnostního blokování nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Important: Pokud při kontrole stroje zjistíte závadu některého z ochranných spínačů, obraťte se na autorizovaného distributora Toro.

  Příprava stroje

  1. Vyjeďte se strojem pomalu na otevřenou plochu.

  2. Spusťte žací jednotky dolů, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  Kontrola blokovacího zařízení startování – ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  4. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

  5. Otočte klíč do polohy STARTOVáNí.

   Note: Při sešlápnutém ovládacím pedálu pojezdu nesmí startér protáčet motor.

  Kontrola blokovacího zařízení startování – spínače pohonu žací jednotky

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ZAPNUTé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Otočte klíč do polohy STARTOVáNí.

   Note: Pokud je spínač pohonu žací jednotky v  ZAPNUTé poloze, startér nesmí protáčet motor.

  Kontrola ovládací páky spuštění/zvednutí a blokování spouštění startéru

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Posuňte ovládací páku spuštění/zvednutí dopředu a současně otočte klíč do polohy STARTOVáNí.

   Note: Když držíte ovládací páku spuštění/zvednutí v přední poloze, startér nesmí protáčet motorem.

  Kontrola provozního blokování parkovací brzdy a sedadla

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Nastartujte motor.

  6. Deaktivujte parkovací brzdu.

  7. Zvedněte se ze sedadla obsluhy.

   Note: Pokud se při uvolněné parkovací brzdě ze sedadla obsluhy zvednete, motor se musí vypnout.

  Kontrola provozního blokování parkovací brzdy a ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Nastartujte motor.

  6. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

   Note: Pokud je parkovací brzda ZATAžENá a ovládací pedál pojezdu sešlápnutý, motor se musí vypnout.

  Kontrola provozního blokování sedadla a ovládacího pedálu pojezdu

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  4. Nestoupejte na ovládací pedál pojezdu.

  5. Nastartujte motor.

  6. Deaktivujte parkovací brzdu.

  7. Zvedněte se ze sedadla obsluhy.

  8. Sešlápněte ovládací pedál pojezdu.

   Note: Pokud se zvednete ze sedadla obsluhy a sešlápnete ovládací pedál pojezdu, motor se musí do jedné sekundy vypnout.

  Kontrola parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Nastartujte motor, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu a přesuňte stroj na otevřenou rovnou plochu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu (Obrázek 32).

   g332418
  3. Chcete-li jet se strojem dopředu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu.

   Note: Pokud se stroj se zataženou parkovací brzdou pohybuje vpřed, parkovací brzdu seřiďte; viz Seřízení parkovací brzdy.

   Note: Při pohybu stroje dopředu se zataženou parkovací brzdou se vypne motor.

  4. Pokud jste parkovací brzdu seřídili, zopakujte kroky 2 a 3.

   Note: Jestliže se stroj pohybuje dopředu se zataženou parkovací brzdou, proveďte údržbu parkovacích brzd a zkontrolujte, zda není poškozené levé a pravé táhlo brzdy ani otočný čep páky brzdy; viz Údržba parkovacích brzd.

  5. Před opuštěním sedadla obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Nastavení sedadla

  g010515

  Změna polohy sedadla

  Sedadlem řidiče můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.

  1. Sedadlo odjistíte přemístěním páky do strany (Obrázek 33).

  2. Posuňte sedadlo do požadované polohy a uvolněním páky jej zajistěte.

  Změna výšky sedadla

  Sedadlo je možné nastavit na hladkou a pohodlnou jízdu. Umístěte sedadlo tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji.

  Chcete-li sedadlo nastavit, otočením předního knoflíku příslušným směrem zvolte polohu zajišťující maximální pohodlí (Obrázek 33).

  Změna polohy opěrky

  Opěrku je možné nastavit tak, aby umožňovala pohodlnou jízdu. Umístěte opěrku tak, abyste dosáhli optimálního pohodlí.

  Chcete-li opěrku sedadla seřídit, otočte knoflíkem pod pravou opěrkou ruky příslušným směrem tak, aby bylo zajištěno maximální pohodlí (Obrázek 33).

  Změna polohy opěrky ruky

  Opěrky ruky je možné nastavit na pohodlnou jízdu. Opěrky ruky nastavte tak, abyste se cítili co nejpohodlněji.

  Chcete-li opěrku ruky nastavit, otočením knoflíku požadovaným směrem zvolíte polohu zajišťující maximální pohodlí (Obrázek 33).

  Během provozu

  Bezpečnost za provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte své ruce a nohy k žacím jednotkám.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za vhodného počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Tempomat (je-li jím stroj vybaven) používejte pouze tehdy, pokud můžete stroj provozovat na otevřeném rovném prostranství bez překážek, kde se stroj může bez přerušení pohybovat konstantní rychlostí.

  Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

  • Žádné ze součástí konstrukce ROPS ze stroje neodstraňujte.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Všechny poškozené součásti konstrukce ROPS vyměňte. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost vy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem.

  • Prostudujte si níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Před zahájením práce se strojem zkontrolujte stav pracoviště a určete, zda stroj může pracovat za podmínek v daný den a na zamýšleném místě. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

   • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

   • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

   • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiná skrytá nebezpečná místa. Překážky může skrýt vysoká tráva. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

   • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu.

   • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

   • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

   • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Spuštění motoru

  Palivovou soustavu může být nutné odvzdušnit v následujících situacích, viz Odvzdušnění palivové soustavy:

  • Motor spouštíte poprvé.

  • Motor se vypnul z důvodu vyčerpání palivové nádrže.

  • Byla provedena údržba palivového systému, například výměna palivového filtru.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu a spínač pohonu žací jednotky přepněte do VYPNUTé polohy (Obrázek 34).

   g352479
  2. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že je pedál v NEUTRáLNí poloze.

  3. Posuňte páku škrticí klapky do polovičního nastavení.

  4. Zasuňte klíč do spínače a otočte jej do polohy ZAPNUTO/žHAVENí. Počkejte, dokud nezhasne kontrolka žhavicích svíček (přibližně 7 sekund).

  5. Otočením klíče do polohy STARTOVáNí zapněte motor startéru; po nastartování motoru klíč uvolněte.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 15 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  6. Při prvním nastartování motoru nebo po generální opravě motoru jezděte se strojem po dobu 1 až 2 minut dopředu a dozadu. Použijte rovněž páku ovládání zdvihu a spínač pohonu žacích jednotek, aby byl zajištěn správný provoz všech systémů pojezdu a žacích jednotek.

   Otočením volantu doleva a doprava zkontrolujte odezvu řízení, poté vypněte motor a zkontrolujte, zda není patrný únik oleje, volné součásti a další viditelné závady.

   Výstraha

   Při kontaktu s pohybujícími se částmi může dojít ke zranění osob.

   Před kontrolou úniku oleje, uvolněných součástí a dalších závad vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohybující se součásti zastaví.

  Vypnutí motoru

  1. Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy pro POMALý BěH.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do VYPNUTé polohy (Obrázek 35).

   g352479
  4. Přesuňte přepínač sekání/přepravy doprava do polohy SEKáNí (Obrázek 39).

   g352635
  5. Pomocí ovládací páky spuštění/zvednutí spusťte žací jednotky dolů (Obrázek 35).

  6. Vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  Provoz stroje

  Sekání trávy

  1. Spusťte motor a přesuňte páčku škrticí klapky do polohy RYCHLý BěH.

  2. Přesuňte přepínač sekání/přepravy doprava do polohy SEKáNí (Obrázek 39).

   g352635
  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ZAPNUTé polohy (Obrázek 37).

   g352636
  4. Přesunutím ovládací páky spuštění/zvednutí dopředu (Obrázek 37) spusťte žací jednotky dolů a zapněte je (přední žací jednotky se spustí dolů dříve než zadní).

  5. Sešlápnutím pojezdového pedálu dopředu se rozjeďte dopředu a začněte sekat trávu.

  6. Na konci přejezdu na okamžik zatáhněte za ovládací páku spuštění/zvednutí, abyste zvedli žací jednotky a mohli stroj nastavit na další sekání.

   Note: Opětovným zatlačením ovládací páky spuštění/zvednutí dopředu spusťte žací jednotky dolů a zapněte je.

  Jízda se strojem v přepravním režimu

  1. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  2. Zvedněte žací jednotky do přepravní polohy.

  3. Přesuňte přepínač sekání/přepravy do PřEPRAVNí polohy.

   g352480

  Important: Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na neúmyslné poškození stroje nebo žacích nástavců. Při jízdě na svazích buďte zvláště opatrní. Jeďte pomalu a vyhněte se ostrým zatáčkám, aby nedošlo k převrácení.

  Note: Při provozu stroje v režimu přepravy nelze spustit žací jednotky dolů.

  Rychlost sekání (otáčky vřeten)

  Chcete-li dosáhnout konzistentně vysoké kvality sekání a jednotného vzhledu posekaného trávníku, je důležité, aby otáčky vřeten odpovídaly výšce sekání.

  Important: Pokud jsou otáčky vřeten příliš nízké, budou patrné známky po sekání. Jsou-li otáčky vřeten příliš vysoké, může mít posekaný trávník nerovnoměrný vzhled.

  decal121-7884
  decal133-4901

  Nastavení otáček vřeten

  Chcete-li dosáhnout konzistentně vysoké kvality sekání a jednotného vzhledu posekaného trávníku, musíte správně nastavit ovladače otáček vřeten (pod sedadlem).

  1. Zvolte výšku sekání, v níž budou žací jednotky použity.

  2. Zvolte požadovanou pojezdovou rychlost odpovídající podmínkám.

  3. Nastavení správných otáček vřeten určíte podle grafů na štítcích s tabulkou otáček vřetena (Obrázek 40 a Obrázek 41).

   Note: Poznačte si čísla otáček vřeten.

  4. Otevřete kryt plošiny (Obrázek 42).

   g352088
  5. Otáčejte knoflíkem (Obrázek 43) rozvaděče sekačky, dokud se šipka ukazatele nesrovná s číslem otáček vřeten, které jste určili v kroku 3.

   Note: Otáčky vřetena je možné zvýšit nebo snížit, aby se kompenzovaly podmínky trávníku. Pokud používáte koše, zvyšte otáčky vřetena, aby se zlepšil výkon sběru.

   g020259
  6. Zavřete kryt plošiny.

  Nastavení vyvážení zvedacích ramen

  Pouze modely 03820 a 03821

  Můžete seřídit vyvážení zvedacích ramen zadních žacích jednotek a kompenzovat tak různé stavy trávníku. Zajistíte tak rovnoměrnou výšku sekání v náročných podmínkách nebo v oblastech se ztvrdlou odumřelou trávou.

  Jednotlivé vyrovnávací pružiny můžete seřídit na jedno ze čtyř nastavení. Jeden krok zvýší nebo sníží vyvážení žací jednotky o 2,3 kg. Pružiny lze umístit na zadní stranu první akční části pružiny, chcete-li odstranit veškeré vyvážení (poloha vpředu).

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Vložte trubku nebo podobný předmět do dlouhého konce pružiny, abyste uvolnili napnutí pružiny během nastavování (Obrázek 44).

   Výstraha

   Pružiny jsou napnuté a mohou způsobit zranění.

   Při seřizování napnutí pružiny dbejte opatrnosti.

  3. Uvolněte napětí pružiny a demontujte šroub a pojistnou matici, které upevňují akční část pružiny k držáku (Obrázek 44).

   g428719
  4. Přesuňte akční část pružiny do požadovaného místa otvoru a zajistěte ji šroubem a pojistnou maticí.

  5. Opakujte postup u další pružiny.

  Seřízení tlaku zvedacího ramena směrem dolů

  Konfiguraci pružin na zvedacích ramenech zadních žacích jednotek můžete nastavit tak, aby byl zajišťován tlak dolů. Slouží k vyrovnání různých podmínek trávníku, kdy je potřeba větší přítlačná síla směrem dolů.

  Pokud chcete změnit nastavení přítlačné síly směrem dolů, je nutné odstranit úchytnou desku, aby bylo možné zaměnit obě pružiny z jedné strany. Krátké rameno pružiny musí nyní najíždět na horní hranu montážního celku zarážky (Obrázek 45).

  Tlak pružiny směrem dolů můžete změnit na jedno ze čtyř nastavení. Jeden krok zvýší nebo sníží tlak žací jednotky směrem dolů o 2,3 kg. Chcete-li odstranit veškerý tlak směrem dolů (čtvrtá poloha), pružiny lze umístit na zadní stranu první akční části pružiny.

  g428720
  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Vložte trubku nebo podobný předmět do dlouhého konce pružiny, abyste uvolnili napnutí pružiny během nastavování (Obrázek 45).

   Výstraha

   Pružiny jsou napnuté a mohou způsobit zranění.

   Při seřizování napnutí pružiny dbejte opatrnosti.

  3. Pokud chcete uvolnit napětí pružiny, demontujte šroub a pojistnou matici, které upevňují akční část pružiny k držáku (Obrázek 45).

  4. Přesuňte akční část pružiny do požadovaného místa otvoru a zajistěte ji šroubem a pojistnou maticí.

  5. Opakujte postup u další pružiny.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  3. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  4. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 46).

   g008891
  5. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy.

   Elektrické palivové čerpadlo začne pracovat a vytlačovat vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu.

   Note: Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte zapalování klíčkem zapalování do VYPNUTé polohy.

  Note: Po provedení následujícího postupu by mělo být možné motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači; postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění vstřikovačů.

  Vysvětlení kontrolky diagnostiky

  Stroj je vybaven kontrolkou diagnostiky, která se rozsvítí, pokud elektronická řídicí jednotka zaznamená závadu elektroniky. Kontrolka diagnostiky se nachází na ovládacím panelu (Obrázek 47). Pokud elektronická řídicí jednotka pracuje správně a klíčový přepínač otočíte do ZAPNUTé polohy, na 3 sekundy se rozsvítí kontrolka diagnostiky řídicí jednotky a zhasne, což znamená, že kontrolka pracuje správně.

  Pokud se vypne motor, kontrolka diagnostiky se trvale rozsvítí, dokud nezměníte polohu klíče. Kontrolka bude blikat, pokud řídicí jednotka zjistí závadu elektrického systému. Po opravě závady kontrolka obnoví svoji funkci, když otočíte klíčem do VYPNUTé polohy.

  g020251

  Provozní tipy

  Seznámení se se strojem

  Před sečením trávy si nacvičte obsluhu stroje na volné ploše. Nastartuje a vypněte motor. Vyzkoušejte jízdu vpřed i vzad. Spusťte a zvedněte žací jednotky a rovněž je zapněte a vypněte. Jakmile se seznámíte se strojem, procvičujte jízdu do svahu a ze svahu při různých rychlostech.

  Pochopení funkce výstražného systému

  Pokud se při provozu rozsvítí některá výstražná kontrolka, okamžitě stroj zastavte a před pokračováním prací problém opravte. Při používání porouchaného stroje může dojít k jeho vážnému poškození.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Vypněte a snižte žací jednotky.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru dbejte na to, aby žací jednotky, pohony, tlumiče výfuku, chladicí mřížky a motorový prostor nebyly zaneseny trávou a nečistotami. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Vlečení stroje

  V nouzové situaci je možné stroj vléct na krátkou vzdálenost. Společnost Toro však nedoporučuje používat vlečení jako standardní postup.

  Important: Při vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození hnacího systému. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs.

  1. Odjistěte a otevřete kapotu.

  2. Páku obtokového ventilu na čerpadle v blízkosti pravé západky kapoty otočte o 90° (Obrázek 48).

   g352601
  3. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  4. Tažné vozidlo připojte ke stroji v místě vázacích bodů; viz Určení upínacích míst.

  5. Posaďte se na sedadlo obsluhy a během vlečení v případě potřeby pomocí parkovací brzdy usměrňujte chod stroje.

   Important: Nestartujte motor, pokud je obtokový ventil otevřený.

  6. Před nastartováním motoru zavřete obtokový ventil otočením o 90° (1/4 otáčky).

  Určení upínacích míst

  g352207

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Important: Další postupy údržby jsou popsány v provozní příručce k motoru a provozní příručce k žací jednotce.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot a pevné protiskluzové obuvi. Udržujte ruce, nohy, oděv, šperky a dlouhé vlasy v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí pásu nepracuje správně, pás vyměňte za nový.
 • Zkontrolujte ochranné spínače.
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Vyčistěte chladič motoru a chladič oleje.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu(v případě skladování stroje provádějte kontrolu každých 30 dní)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra(denně v případě prašných a znečištěných podmínek)
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte nastavení parkovací brzdy.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Proveďte údržbu parkovacích brzd.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vypusťte a vypláchněte chladicí soustavu (předejte stroj autorizovanému prodejci nebo distributorovi společnosti Toro nebo postupujte podle servisní příručky).
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr, prachovou nádobu a přetlakový ventil.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte znečištění chladiče.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v hydraulickém systému.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Opravte poškozený lak.       
  Stroj umyjte.       

  1 Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2Po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Postupy před údržbou stroje

  Příprava na údržbu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do VYPNUTé polohy (Obrázek 50).

   g352479
  4. Přesuňte přepínač sekání/přepravy doprava do polohy SEKáNí.

   g352635
  5. Posuňte ovládací páku spuštění/zvednutí dopředu (Obrázek 50)

  6. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  7. Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  Demontáž krytu akumulátoru

  Demontujte 2 knoflíky, kterými je připevněn kryt akumulátoru ke stroji, a kryt sejměte (Obrázek 49).

  g336164

  Otevření kapoty

  1. Uvolněte západky na levé a pravé straně kapoty (Obrázek 52).

   g336542
  2. Vyklopte kapotu směrem nahoru a otočte ji dozadu (Obrázek 53).

   g336543

  Umístění zvedacích bodů

  Note: Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi, viz Bezpečnost při provádění úkonů údržby.

  Používejte následující zvedací body:

  g375763
  • Vpředu – držáky zvedáku na trubce přední nápravy (Obrázek 55).

  • Vzadu – trubka zadní nápravy.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra(denně v případě prašných a znečištěných podmínek)
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat. Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení. Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Do maznic, jejichž umístění je zobrazeno níže, vpravte potřebné množství maziva:

   • Svislý čep řízení (Obrázek 56)

    g008897
   • Otočné čepy předního zvedacího ramene a zvedací válce (3 každý), viz Obrázek 57.

    g034347
   • Otočné čepy zadního zvedacího ramene a zvedací válce (3 každá strana), viz Obrázek 58.

    g200803
   • Otočné čepy žací jednotky (2 každý), viz Obrázek 59.

    g020393
   • Mechanismus seřízení neutrální polohy (Obrázek 60)

    g008901
   • Přepínač sekání/přepravy (Obrázek 61)

    g008902
   • Otočný čep napnutí řemenu (Obrázek 62)

    g008903

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Specifikace motorového oleje

  Používejte vysoce kvalitní, nízkopopelnatý motorový olej, který má následující nebo lepší vlastnosti:

  Kategorie podle normy

  ACEA – E6

  API – CH-4 nebo vyšší

  JASO – DH-2

  Preferovaná viskozita oleje: SAE 15W-40 (-17 °C)

  Alternativní viskozita oleje: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  U autorizovaného prodejce Toro lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před a po prvním spuštění motoru zkontrolujte hladinu oleje.

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje byla na značce horní meze. Nádrž nepřeplňujte. Pokud je hladina oleje mezi značkou horní meze a dolní meze, není potřeba olej doplňovat.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu.

  3. Vytáhněte měrku (Obrázek 63) a otřete ji čistým hadrem.

   g008881
  4. Zasuňte měrku do trubice měrky a ujistěte se, že je zcela usazena. Poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.

  5. Pokud je hladina oleje nízká, sejměte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 64), postupně doplňujte olej po malých dávkách a pravidelně hladinu oleje kontrolujte, dokud nedosáhne k rysce plného stavu na měrce.

   Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Nadměrné nebo nedostatečné množství motorového oleje může způsobit vážné poškození motoru.

   g352241
  6. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje a měrku.

  7. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Objem klikové skříně: přibližně 3,8 l včetně filtru

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu a počkejte, až motor vychladne.

  3. Sejměte některou z vypouštěcích zátek (Obrázek 65) a nechejte olej vytéci do nádoby. Jakmile olej přestane vytékat, zátku opět nasaďte.

   g008911
  4. Demontujte olejový filtr (Obrázek 66).

   g352242
  5. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem a filtr namontujte.

   Note: Filtr nadměrně neutahujte.

  6. Doplňte olej do klikové skříně; viz Specifikace motorového olejeKontrola hladiny motorového oleje.

  7. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
 • Vyjmutí vzduchového filtru

  • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  • Údržbu vzduchového filtru provádějte v doporučeném servisním intervalu nebo dříve, pokud výkonnost motoru klesá z důvodu extrémně prašných podmínek či velkého znečištění. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontovaném filtru.

  • Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Uvolněte západky, které upevňují kryt vzduchového filtru k plášti vzduchového filtru (Obrázek 67).

   g352235
  4. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  5. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistého a suchého vzduchu o tlaku 2,76 baru) velké shluky nečistot nahromaděné mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou. Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, když je primární filtr odstraněn.

  6. Vyjměte filtrační vložku (Obrázek 67).

   Note: Čištění použité vložky může poškodit médium ve filtru.

  7. Z otvoru pro odvod nečistot na krytu vzduchového filtru demontujte gumový výtlačný ventil (Obrázek 67).

  8. Vyčistěte vypouštěcí a výstupní ventil a namontujte výstupní ventil do otvoru.

  Montáž vzduchového filtru

  1. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl při přepravě poškozen.

   Important: Nepoužívejte poškozenou vložku.

  2. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě.

   Important: Netlačte na pružný střed filtru.

  3. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně mezi 5. a 7. hodinu při pohledu od konce.

  4. Zajistěte kryt 2 západkami.

  5. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Údržba palivového systému

  Údržba palivového systému a palivo

  Tato provozní příručka obsahuje podrobnější informace o palivu a údržbě palivového systému než uživatelská příručka k motoru, která je jen všeobecnou pomůckou týkající se paliva a údržby palivového systému.

  Údržbě palivového systému, skladování paliva a jeho kvalitě věnujte náležitou pozornost, abyste se vyhnuli prostojům a rozsáhlým opravám motoru.

  Palivový systém má vzhledem k požadavkům na emise a kontrolu extrémně přísné hodnoty tolerance. Kvalita a čistota paliva pro vznětové motory je ještě důležitější pro dlouhou životnost stávajících vysokotlakých systémů vstřikování paliva Common Rail (HPCR) používaných u vznětových motorů.

  Important: Voda nebo vzduch v palivovém systému poškodí motor! Nepředpokládejte, že nové palivo je čisté. Dbejte na to, aby palivo pocházelo od kvalitního dodavatele, správně je skladujte a spotřebujte je do 180 dnů.

  Important: Pokud nedodržíte postupy pro výměnu palivového filtru, údržbu palivového systému a skladování paliva, může dojít k předčasnému selhání palivového systému motoru. Veškerou údržbu palivového systému provádějte v předepsaných intervalech nebo vždy, když je palivo znečištěné nebo nízké kvality.

  Skladování paliva

  Vhodné skladování paliva je pro váš motor nesmírně důležité. Správná údržba zásobních palivových nádrží je často opomíjena, což vede ke kontaminaci paliva dodávaného do stroje.

  • Pořiďte si pouze takové množství paliva, které spotřebujete do 180 dnů. Nepoužívejte palivo, které bylo skladováno déle než 180 dnů. To pomáhá vyloučit přítomnost vody a dalších nečistot v palivu.

  • Pokud vodu ze zásobní nádrže nebo palivové nádrže stroje neodstraníte, může dojít ke korozi nebo znečištění zásobní nádrže a součástí palivového systému. Kal z nádrže, který vzniká v důsledku plísní, bakterií nebo hub, omezuje průtok a ucpává filtr a vstřikovače paliva.

  • Pravidelně kontrolujte zásobní nádrž paliva a palivovou nádrž stroje a sledujte kvalitu paliva v nádrži.

  • Ujistěte se, že palivo pochází od kvalitního dodavatele.

  • Pokud v zásobní nádrži nebo v palivové nádrži stroje objevíte vodu nebo nečistoty, požádejte dodavatele paliva o spolupráci při odstranění problému a proveďte veškerou údržbu palivového systému.

  • Neskladujte motorovou naftu v nádržích nebo kanystrech vyrobených z pozinkovaných součástí.

  Servis palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  Nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována nebo má být stroj po delší dobu odstaven z provozu. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu.

  3. Zkontrolujte, zda nejsou palivové potrubí a spojky opotřebené nebo poškozené a zda nejsou uvolněné spoje.

   Note: Opravte nebo vyměňte všechna poškozená nebo opotřebená palivová vedení nebo spojky.

  4. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Vypuštění odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu a počkejte, až motor vychladne.

  3. Umístěte pod palivový filtr čistou nádobu.

  4. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru (Obrázek 68).

   g336554
  5. Po vypuštění ventil utáhněte.

  6. Nastartujte motor, přesvědčte se, zda nedochází k úniku kapaliny, a motor vypněte.

   Note: Místa případného úniku paliva opravte.

  7. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Výměna nádoby palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu a počkejte, až motor vychladne.

  3. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru (Obrázek 68).

  4. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  5. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  6. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  7. Nastartujte motor, přesvědčte se, zda nedochází k úniku kapaliny, a motor vypněte.

   Note: Místa případného úniku paliva opravte.

  8. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup používejte pouze tehdy, pokud jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat; viz Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Pokud je to možné, proveďte všechny kroky uvedené v části Příprava na údržbu.

  2. Uvolněte západku a otevřete kapotu. Pokud je motor horký, počkejte, až vychladne.

  3. Povolte matici palivového potrubí vedoucího k trysce vstřikovače paliva č. 1.

   g008913
  4. Posuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý běh.

  5. Otočte klíčkem zapalování do polohy START a sledujte průtok paliva kolem přípojky. Jakmile je průtok souvislý, otočte klíčem do VYPNUTé polohy.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 15 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  6. Matici potrubí pevně utáhněte.

  7. Očistěte z motoru veškeré palivo.

  8. U zbývajících vstřikovacích trysek paliva zopakujte kroky 3 až 7.

  9. Nastartujte motor, přesvědčte se, zda nedochází k úniku kapaliny, a motor vypněte.

   Note: Místa případného úniku paliva opravte.

  10. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou stroje odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a pak teprve kladnou svorku. Jako první připojte kladnou svorku a pak teprve zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu(v případě skladování stroje provádějte kontrolu každých 30 dní)
 • Nebezpečí

  Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit velmi vážné popáleniny.

  • Elektrolyt nepožívejte a dbejte na to, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil vám oči ani oděv. Používejte ochranu zraku a pryžové rukavice.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo zapříčinit jiskření a způsobit poškození hnací jednotky a kabelů. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Demontujte kryt akumulátoru, viz Demontáž krytu akumulátoru.

  3. Odstraňte uzávěry plnicích otvorů z akumulátoru.

  4. Hladinu elektrolytu v článcích akumulátoru udržujte pomocí destilované nebo demineralizované vody.

   Note: Nenaplňujte články nad úroveň rozděleného prstence uvnitř článku.

  5. Namontujte uzávěry plnicích otvorů tak, aby větrací otvory byly otočeny dozadu (směrem k palivové nádrži).

  6. Horní část akumulátoru pravidelně čistěte pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo uhličitanu sodného. Po očištění opláchněte horní plochu baterie vodou.

   Important: Během čištění baterie nesundávejte uzávěry plnicích otvorů.

  7. Zkontrolujte, zda nejsou kabelové svorky akumulátoru a póly akumulátoru zkorodované. Pokud došlo ke vzniku koroze, proveďte následující kroky:

   1. Odpojte záporný kabel (–) akumulátoru.

   2. Odpojte kladný (+) kabel akumulátoru.

   3. Zvlášť očistěte svorky a póly akumulátoru.

   4. Připojte kladný kabel (+) akumulátoru.

   5. Připojte záporný kabel (–) akumulátoru.

   6. Potřete svorky a vývody ochranným prostředkem na kontakty akumulátorů.

  8. Zkontrolujte, zda jsou svorky kabelů akumulátoru na pólech pevně utaženy.

  9. Namontujte kryt akumulátoru.

  Note: Stroj skladujte v místech, kde teplota je spíše nižší než vyšší, aby nedocházelo k rychlejšímu vybíjení akumulátoru.

  Pojistky

  Údržba bloku pojistek

  1. Zvedněte kryt z ovládacího ramene (Obrázek 70).

   g352264
  2. V držáku pojistek nebo v bloku pojistek vyhledejte spálenou pojistku (Obrázek 70).

  3. Pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a stejných proudových hodnot.

  4. Namontujte kryt na ovládací rameno (Obrázek 70).

  Údržba pojistky systému telematiky

  1. Sejměte kryt akumulátoru, viz Demontáž krytu akumulátoru.

  2. Demontujte pouzdro úchytu kabelové pojistky (Obrázek 71).

   g352298
  3. Vyměňte pojistku (10 A).

  4. Na úchyt kabelové pojistky nasaďte pouzdro.

  5. Namontujte kryt akumulátoru.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.

  Note: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje.

  1. Změřte tlak vzduchu ve všech pneumatikách. Tlak v pneumatikách udržujte na hodnotě 83 kPa (12 psi).

  2. V případě potřeby zvyšte nebo snižte tlak v pneumatikách tak, abyste dosáhli tlaku 0,83 bar (83 kPa).

  Utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Upevňovací matice kol utáhněte křížem na utahovací moment 103 až 127 Nm (76 až 94 ft-lb).

  Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Matice kol udržujte utažené na správný utahovací moment.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze, seřiďte vačkový mechanismus ovládání pojezdu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Zvedněte přední a zadní kolo nad zem a podepřete rám pomocí bloků.

   Důležité upozornění

   Pokud stroj není řádně podepřen, může dojít k jeho náhodnému pádu a zranění osoby pod ním.

   Zvedněte přední a zadní kolo nad zem, jinak během seřizování dojde k pohybu stroje.

  3. Povolte pojistnou matici vačkového mechanismu pro seřízení pohonu (Obrázek 72).

   g352331

   Důležité upozornění

   Motor musí být spuštěn, abyste mohli provést konečné nastavení vačky pro seřízení pohonu. Při kontaktu s horkými nebo pohybujícími se částmi může dojít ke zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani rotujícím částem.

  4. Nastartujte motor a otáčením šestihranným koncem vačky oběma směry určete střední polohu neutrálního pásma.

  5. Zajistěte seřízení utažením pojistné matice.

  6. Vypněte motor.

  7. Odstraňte podpěry a spusťte stroj na zem. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Specifikace chladicí kapaliny

  Nádrž chladicí kapaliny je z výrobního závodu naplněna roztokem vody a ethylenglykolové chladicí kapaliny s prodlouženou životností v poměru 50/50.

  Important: Používejte pouze běžně dostupné chladicí kapaliny, které splňují specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností“.Ve stroji nepoužívejte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu IAT (technologie s anorganickými kyselinami). Běžnou chladicí kapalinu nesměšujte s chladicí kapalinou s prodlouženou životností.

  Tabulka typů chladicí kapaliny

  Typ chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu

  Typ inhibitoru koroze

  Nemrznoucí kapalina s prodlouženou životností

  Technologie organických kyselin (OAT)

  Important: Nespoléhejte na to, že rozpoznáte běžnou (zelenou) chladicí kapalinu s anorganickou kyselinou (IAT) (technologie s anorganickými kyselinami) od chladicí kapaliny s prodlouženou životností podle barvy.Výrobci chladicích kapalin mohou kapalinu s prodlouženou životností tónovat do jedné z následujících barev: červená, růžová, oranžová, žlutá, modrá, modrozelená, fialová a zelená. Používejte chladicí kapalinu, která splňuje specifikace uvedené v tabulce Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností.

  Normy pro chladicí kapaliny s prodlouženou životností

  ATSM International

  SAE International

  D3306 a D4985

  J1034, J814 a 1941

  Important: Koncentrace chladicí kapaliny musí být směs chladicí kapaliny a vody v poměru 50/50.

  • Preferováno: pokud mícháte chladicí kapalinu z koncentrátu, smíchejte ji s destilovanou vodou.

  • Preferovaná možnost: pokud není k dispozici destilovaná voda, místo koncentrátu použijte předem smíchanou chladicí kapalinu.

  • Minimální požadavky: pokud není k dispozici destilovaná voda a předem smíchaná chladicí kapalina, smíchejte koncentrovanou chladicí kapalinu s čistou pitnou vodou.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Objem chladicího systému: přibližně 5,7 l

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu.

  3. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 73).

   g027618

   Note: Když je motor studený, musí být hladina chladicí kapaliny přibližně uprostřed mezi značkami na boku nádrže.

  4. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže, doplňte do nádrže předepsanou chladicí kapalinu tak, aby její hladina byla uprostřed mezi značkami na boční straně nádrže, a namontujte na nádrž uzávěr.

   Important: Expanzní nádrž nepřeplňujte.

  5. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Čištění chladicí soustavy motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte chladič motoru a chladič oleje.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vypláchněte chladicí soustavu (předejte stroj autorizovanému prodejci nebo distributorovi společnosti Toro nebo postupujte podle servisní příručky).
 • Nečistoty odstraňujte z chladiče oleje a chladiče motoru každý den. Ve znečištěných podmínkách provádějte čištění častěji.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Zvedněte kapotu.

  3. Důkladně odstraňte všechny nečistoty z motorového prostoru.

  4. Demontujte spodní kryt chladiče (Obrázek 74).

   g352363
  5. Obě strany chladiče pečlivě očistěte vodou nebo stlačeným vzduchem (Obrázek 74).

  6. Namontujte spodní kryt chladiče.

  7. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte nastavení parkovací brzdy.
  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Uvolněte stavěcí šroub připevňující kolečko k páce parkovací brzdy (Obrázek 75).

   g008923
  3. Otáčejte kolečkem, dokud nedosáhnete síly 133 až 156 Nm potřebné k ovládání páky.

  4. Utáhněte stavěcí šroub.

  Údržba parkovacích brzd

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu parkovacích brzd.
 • Příprava stroje

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Zvedněte přední část stroje.

  3. Podepřete stroj montážními stolicemi dimenzovanými pro hmotnost stroje, viz Technické údaje.

  4. Kroky 2 a 3 zopakujte na druhé straně stroje.

  Demontáž předních kol

  1. Demontujte 4 upevňovací matice, které zajišťují přední kolo k náboji, a kolo sejměte (Obrázek 76).

   g332518
  2. Zopakujte krok 1 na opačné straně stroje.

  Demontáž náboje kola a brzdového bubnu

  Speciální nástroje: Stahovák náboje kola – č. dílu Toro TOR4097

  1. Demontujte pojistnou matici, která zajišťuje náboj k hřídeli kola-motoru (Obrázek 77 nebo Obrázek 78).

   g332519
   g332520
  2. Zopakujte krok 1 na opačné straně stroje.

  3. Uvolněte parkovací brzdu.

  4. Pomocí specifikovaného stahováku náboje kola stáhněte náboj kola a brzdový buben z hřídele kola-motoru (Obrázek 77 nebo Obrázek 78).

  5. Z hřídele kola–motoru vyjměte Woodruffovo pero (Obrázek 79).

   g332521
  6. Kroky 4 a 5 zopakujte na druhé straně stroje.

  Čištění brzdového bubnu a čelistí

  Na obou stranách stroje vyčistěte vnitřek brzdových bubnů, brzdové čelisti, opěrnou desku (Obrázek 80) a volitelný kryt odhozu trávy (pokud je nainstalován) od veškeré trávy, nečistot a prachu.

  g332543

  Kontrola a mazání vačkového hřídele brzdy

  1. Na vnitřní straně opěrné desky brzdy (stroje bez volitelného krytu odhozu trávy na ráfku kola) nebo krytu kola (stroje s volitelným krytem odhozu trávy na ráfku kola) nastříkejte mezi vačkový hřídel brzdy a opěrnou desku penetrační olej (Obrázek 81 nebo Obrázek 82).

   g332544
   g332545
  2. Posunujte páku parkovací brzdy nahoru a dolů a zkontrolujte, zda se páka určená pro páku vačky brzdy volně pohybuje (Obrázek 83).

   Note: Pokud vačka brzdy vázne, opravte ji nebo vyměňte; viz servisní příručka k vašemu stroji.

   g332560
  3. Kroky 1 a 2 zopakujte na druhé straně stroje.

  4. Posuňte páku parkovací brzdy dolů (uvolněná poloha).

  Kontrola brzdového táhla

  1. Zkontrolujte levý a pravý montážní celek brzdového táhla (Obrázek 84) a ujistěte se, zda není poškozený nebo opotřebený.

   Note: Pokud jsou součásti brzdového táhla poškozené nebo opotřebené, vyměňte je; viz servisní příručka k vašemu stroji.

   g332541
  2. Zkontrolujte otočný čep brzdy (Obrázek 84) a ujistěte se, zda není poškozený nebo opotřebený.

   Pokud je otočný čep poškozený nebo opotřebený, vyměňte jej; viz servisní příručka k vašemu stroji.

  Montáž náboje kola a brzdového bubnu

  1. Náboj kola a hřídel hydromotoru důkladně vyčistěte.

  2. Do drážky hřídele kola-motoru vložte Woodruffovo pero (Obrázek 85).

   g332521
  3. Namontujte náboj kola a brzdový buben na hřídel kola-motoru (Obrázek 86 nebo Obrázek 87).

   g332519
   g332520
  4. Zajistěte náboj kola na hřídeli pojistnou maticí (Obrázek 86 nebo Obrázek 87) a utáhněte rukou.

   Note: Brzdové čelisti a opěrná deska musí být soustředně vyrovnány s brzdovým bubnem. Pokud nejsou čelisti, deska a buben vyrovnané, postupujte podle pokynů v servisní příručce k vašemu stroji.

  5. Kroky 1 až 4 zopakujte na druhé straně stroje.

  Montáž kola

  1. Namontujte kolo na náboj pomocí 4 upevňovacích matic (Obrázek 88) a matice rukou utáhněte.

   g332518
  2. Zopakujte krok 1 na opačné straně stroje.

  3. Odstraňte zvedáky a spusťte stroj.

  4. Upevňovací matice kol utáhněte křížem na utahovací moment 95 až 122 Nm.

  5. Pojistnou matici utáhněte na utahovací moment 339 až 372 Nm.

  6. Zkontrolujte parkovací brzdu a podle potřeby ji seřiďte; postupujte podle pokynů v části Údržba parkovacích brzd.

  Údržba řemenů

  Servis řemenů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Napnutí řemenu alternátoru/ventilátoru

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu.

  3. Zkontrolujte napnutí řemenu jeho stlačením uprostřed mezi řemenicí alternátoru a klikového hřídele.

   Note: Při použití síly 98 N se řemen musí prohnout o 11 mm.

   g008916
  4. Pokud prohnutí neodpovídá uvedené hodnotě, proveďte následující postup napnutí řemenu.

   1. Povolte šroub upevňující držák k motoru a šroub upevňující alternátor k držáku.

   2. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor směrem ven.

   3. Jakmile dosáhnete správného napnutí řemenu, zajistěte seřízenou polohu utažením šroubu alternátoru a šroubu držáku.

  5. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Výměna hnacího řemenu hydrostatu

  1. Nasaďte nástrčkový klíč nebo malou trubku na konec pružiny napínající řemen.

   Důležité upozornění

   Při výměně hnacího řemenu hydrostatu musíte uvolnit napnutí pružiny, která je pod velkým zatížením. Nesprávné uvolnění napnutí pružiny může vést k vážnému zranění.

   Při uvolňování napnutí na pružině buďte opatrní.

  2. Zatlačte konec napínací pružiny řemenu dolů a směrem ven zpod zářezu ve výčnělku držáku čerpadla, a pak posuňte konec pružiny dopředu (Obrázek 90).

   g350053
  3. Nasaďte řemen zpět.

  4. Zatlačte konec napínací pružiny řemenu směrem dolů a dovnitř a vyrovnejte jej do výřezu ve výčnělku držáku čerpadla.

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení pojezdové rychlosti při sekání

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Povolte pojistnou matici dorazového šroubu pro nastavení rychlosti.

  3. Upravte dorazový šroub pro nastavení rychlosti následujícím způsobem:

   Note: Rychlost při sekání je z výroby nastavena na 9,7 km/h.

   • Chcete-li snížit rychlost sekání, otáčejte dorazovým šroubem pro nastavení rychlosti (Obrázek 91) ve směru hodinových ručiček.

   • Chcete-li rychlost sekání zvýšit, otáčejte dorazovým šroubem pro nastavení rychlosti proti směru hodinových ručiček.

   g352075
  4. Přidržte dorazový šroub a utáhněte pojistnou matici.

  5. Proveďte zkušební jízdu stroje a zkontrolujte nastavení maximální rychlosti sekání.

  Seřízení škrticí klapky

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odjistěte a otevřete kapotu.

  3. Přesuňte páku škrticí klapky dozadu až na doraz k výřezu v ovládacím panelu.

  4. Povolte konektor kabelu škrticí klapky na ramenu páky čerpadla vstřikování (Obrázek 92).

   g020336
  5. Přidržte rameno páky čerpadla vstřikování k dorazu pro nízké volnoběžné otáčky a utáhněte konektor kabelu.

  6. Povolte šrouby upevňující ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  7. Zatlačte ovládací páku škrticí klapky do krajní přední polohy.

  8. Posuňte dorazovou desku tak, aby se dotýkala páky škrticí klapky, a utáhněte šrouby, které upevňují ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  9. Pokud během provozu nezůstává škrticí klapka na místě, utáhněte pojistnou matici sloužící k nastavení třecího prvku páky škrticí klapky na utahovací moment 5 až 6 Nm.

   Note: Maximální síla nutná k ovládání páky škrticí klapky musí být 89 N.

  10. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda na hydraulickém potrubí a hadicích nejsou netěsnosti, zda potrubí není zalomené, montážní držáky a spoje uvolněné a zda nedošlo k opotřebení a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: Pokud se ve stroji používá doporučená náhradní kapalina, prodlouží se interval výměny kapaliny a filtru.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že specifikace všech jejích materiálových vlastností spadají do uvedeného rozsahu a že splňuje průmyslové normy. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte distributora maziv, aby vám doporučil vhodný výrobek.

  Note: Společnost Toro nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tání, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné zjistit netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje na 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, abyste však dosáhli maximální biologické rozložitelnosti a výkonnosti, je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulického oleje je nejlepší provádět, je-li olej studený. Stroj by měl být ve své přepravní poloze.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 93) a sejměte uzávěr.

   g341294
  3. Vytáhněte měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny by měla být do 6 mm od značky na měrce.

  5. Pokud je hladina nízká, doplňte specifikovanou kapalinu tak, aby se hladina zvedla k horní značce; viz Specifikace hydraulické kapaliny.

   Important: Nádrž hydraulické kapaliny nepřeplňujte.

  6. Vraťte měrku a uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

  Objem hydraulické kapaliny

  22,7 l (6 US galonů); viz Specifikace hydraulické kapaliny

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Důležité upozornění

  Horká hydraulická kapalina může způsobit vážná popálení.

  Před provedením jakékoli údržby hydraulického systému nechejte vychladnout hydraulickou kapalinu.

  Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se na místního distributora Toro a požádejte o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistým olejem mléčnou nebo černou barvu.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Odpojte velkou hydraulickou hadici (Obrázek 94) od nádrže a nechejte hydraulickou kapalinu vytéct do vypouštěcí nádoby.

   g020253
  3. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, hydraulickou hadici připojte.

  4. Naplňte nádrž (Obrázek 95) přibližně 22,7 l hydraulické kapaliny; postupujte podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapaliny.

   Important: Používejte pouze určenou hydraulickou kapalinu. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

   g341294
  5. Vraťte měrku a uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

  6. Nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulického systému, aby se systém naplnil hydraulickou kapalinou.

  7. Přesvědčte se, zda nejsou patrné netěsnosti; poté motor vypněte.

  8. Zkontrolujte hladinu kapaliny a doplňte dostatečné množství, aby hladina dosahovala ke značce plného stavu na měrce.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
 • Důležité upozornění

  Horká hydraulická kapalina může způsobit vážná popálení.

  Před provedením jakékoli údržby hydraulického systému nechejte vychladnout hydraulickou kapalinu.

  Použijte originální náhradní filtr Toro (obj. č. 86-3010).

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky u některých součástí.

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Vyčistěte okolí místa montáže filtru. Postavte pod filtr nádobu na zachycení oleje (Obrázek 96) a filtr odstraňte.

   g034351
  3. Namažte těsnění nového filtru a naplňte filtr hydraulickou kapalinou.

  4. Montážní oblast filtru musí být čistá. Našroubujte filtr, aby gumové těsnění dosedlo na montážní desku; potom filtr dotáhněte o další 1/2 otáčky.

  5. Spusťte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty, aby se ze systému odstranil vzduch. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

  Údržba systému žacích jednotek

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nebo plochý nůž může prasknout a úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte nadměrné opotřebení a poškození žacích nožů a plochých nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Provádíte-li na těchto dílech servisní práce, noste rukavice a buďte obezřetní. Žací nože a ploché nože pouze vyměňujte nebo přelapujte – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s větším počtem žacích jednotek buďte při otáčení žací jednotky opatrní – může způsobit otáčení vřeten v dalších žacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Kontakt vřetena a plochého nože kontrolujte, i když dosud byla kvalita sekání dostatečná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože; postupujte podle pokynů v části Seřízení plochého nože k vřetenu“ v provozní příručce k žací jednotce.

  Použití volitelné stavěcí lišty

  Stavěcí lišta (Obrázek 97) slouží k seřízení žací jednotky. Postupy seřízení jsou popsány v provozní příručce k žací jednotce.

  g004552

  Přelapování žacích jednotek

  Důležité upozornění

  Při styku s žacími jednotkami nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k žacím jednotkám ani jiným pohyblivým dílům.

  • Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet žacími jednotkami rukou nebo nohou.

  Příprava stroje

  1. Připravte stroj na údržbu, viz Příprava na údržbu.

  2. Před přelapováním proveďte příslušné počáteční seřízení vřetena a plochého nože, viz provozní příručka k žací jednotce.

  3. Zvedněte kryt plošiny (Obrázek 71) a odkryjte rozvaděč sekačky.

   g352088
  4. Zaznamenejte si číslo otáček, na které je nastaven ovládací knoflík otáček vřetena.

   g020248
  5. Nastavte ovládací knoflík otáček vřetena do polohy 1 (Obrázek 99).

  6. Nastavte páku přelapování do polohy R (přelapování) (Obrázek 99).

   Note: Stroj je v režimu přelapování, když je přepínač sekání/přepravy v pravé poloze (SEKáNí) a páka přelapování v poloze R (přelapování).

  Přelapování žacích vřeten a plochého nože

  Nebezpečí

  Změna otáček motoru během přelapování může způsobit zastavení žacích jednotek.

  • Nikdy neměňte otáčky motoru během přelapovánívřeten a plochých nožů.

  • Přelapování provádějte pouze při volnoběžných otáčkách motoru.

  1. Spusťte motor a nechte jej pracovat nízkými volnoběžnými otáčkami.

  2. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ZAPNUTé polohy.

   g352634
  3. Posuňte ovládací páku spuštění/zvednutí dopředu (Obrázek 100)

   Note: Vřetena všech žacích jednotek se otáčejí dozadu.

  4. Na vřeteno naneste kartáčem s dlouhou rukojetí brusnou směs.

   Nebezpečí

   Při styku s pohybujícími se žacími jednotkami hrozí vážné zranění.

   Aby nedošlo ke zranění, vzdalte se od žacích jednotek, než budete pokračovat.

   Important: Nikdy nepoužívejte kartáč s krátkou rukojetí.

  5. Pokud se žací jednotky během přelapování zastaví nebo se pohybují přerušovaně, upravte ovládací knoflík otáček vřeten, dokud se otáčky nestabilizují; poté vraťte nastavení otáček vřeten do polohy 1 nebo jiného požadovaného nastavení.

  6. Pokud je třeba při přelapování provést nastavení žacích jednotek, proveďte následující kroky:

   1. Přesuňte ovládací páku spuštění/zvednutí dozadu.

    Note: Žací jednotky se vypnou, ale nezvednou se.

   2. Přepněte spínač pohonu žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

   3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   4. Seřiďte žací jednotky.

   5. Opakujte kroky 1 až 5.

  7. Zopakujte kroky 1 až 4 u všech dalších žacích jednotek, které chcete přelapovat.

  Dokončení přelapování

  1. Přepněte ovládací spínač žacích jednotek do ODPOJENé polohy.

  2. Vypněte motor.

  3. Nastavte páku přelapování do polohy F (sekání) (Obrázek 101).

   Important: Pokud po přelapování nepřesunete páku přelapování do polohy F (sekání), žací jednotky se nezvednou nebo nebudou pracovat správně.

   g020248
  4. Nastavte ovládací knoflík otáček vřeten na nastavení, které jste si poznamenali v kroku 4, viz Příprava stroje.

  5. Zavřete podlahový panel.

  6. Z žacích jednotek smyjte veškerou brusnou směs.

  7. Chcete-li dosáhnout dokonalejšího ostří, po dokončení přelapování přejeďte brouskem přes přední stranu plochého nože.

   Note: Odstraníte tak otřepy a nerovnosti, které mohly na ostří vzniknout.

  Čištění

  Mytí stroje

  Stroj myjte podle potřeby pomocí pouhé vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. To může vážně poškodit elektroinstalaci stroje a uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu maziva z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. Pokud byste stroj myli se spuštěným motorem, mohlo by dojít k poškození jeho vnitřních součástí.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte a snižte žací jednotky.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

   • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava hnací jednotky

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací jednotky a motor.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Úprava tlaku vzduchu v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a případně je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete mazivem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, oprýskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  7. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů; viz Údržba akumulátoru:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Doplňte do motoru specifikovaný motorový olej.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Propláchněte palivovou nádrž čerstvým čistým palivem.

  7. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  8. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  9. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  10. Zkontrolujte ochranu proti mrazu a doplňte nemrznoucí roztok vody a etylenglykolu v poměru 50/50 podle očekávané minimální teploty v dané oblasti.

  Skladování akumulátoru

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Skladujte jej na polici nebo na stroji. V případě uložení na stroji ponechte kabely odpojené. Akumulátor skladujte v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby akumulátor nezamrzl, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

  Odstraňování závad

  Popis diagnostického displeje ACE

  Stroj je vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která ovládá většinu funkcí stroje. Řídicí jednotka určuje, která funkce je nutná pro různé vstupní spínače (tj. spínač sedadla, klíček zapalování atd.), a zapíná výstupy, které aktivují elektromagnety nebo relé příslušné funkce stroje.

  Aby elektronická řídicí jednotka ovládala stroj správným způsobem, musí být všechny vstupní spínače, výstupní elektromagnety a relé správně připojeny a v pořádku.

  Diagnostický displej ACE slouží ke kontrole a opravám elektrických funkcí stroje.

  Kontrola funkce ochranných spínačů

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.

  2. Demontujte kryt z ovládacího panelu.

  3. Vyhledejte kabelový svazek a konektor zpětného obvodu (Obrázek 102).

   g020260
  4. Opatrně odpojte konektor zpětného obvodu od konektoru kabelového svazku.

  5. Připojte konektor diagnostického displeje ACE ke konektoru kabelového svazku (Obrázek 103).

   Note: Na diagnostický displej ACE umístěte správný překryvný štítek.

   g004140
  6. Otočte klíčovým přepínačem do ZAPNUTé polohy, ale stroj nestartujte.

   Note: Červený text na překryvném štítku označuje vstupní spínače, zelený text označuje výstupy.

  7. V pravém dolním rohu diagnostického displeje ACE by se měla rozsvítit kontrolka LED pro zobrazené vstupy“. Pokud se rozsvítí kontrolka LED pro zobrazené výstupy“, stisknutím přepínače na diagnostickém displeji ACE přepněte na kontrolku LED pro zobrazené vstupy“.

   Na diagnostickém displeji ACE se rozsvítí kontrolka LED odpovídající jednotlivým vstupům, když dojde k uzavření obvodu daného spínače.

  8. Jednotlivě přepínejte mezi otevřeným a zavřeným obvodem každého ze spínačů (tj. sedněte si na sedadlo, sešlápněte pedál ovládání pojezdu atd.) a sledujte, zda příslušná kontrolka LED na diagnostickém displeji ACE zabliká, když dojde k uzavření obvodu daného spínače. Postup opakujte u všech spínačů, které můžete přepnout ručně.

  9. Pokud je obvod spínače uzavřený a příslušná kontrolka LED se nerozsvítí, zkontrolujte všechny vodiče a spojení spínače nebo zkontrolujte spínač pomocí ohmmetru nebo multimetru. Vyměňte veškeré vadné spínače a opravte všechny poškozené vodiče.

   Note: Diagnostický displej ACE rovněž umožňuje detekci zapnutí výstupních elektromagnetů a relé. Jedná se o rychlý způsob zjištění, zda jde o závadu elektrického nebo hydraulického systému stroje.

  Kontrola výstupní funkce

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Odstraňte přístupový panel na straně ovládacího ramena.

  3. Vyhledejte kabelový svazek a konektory vedle řídicí jednotky.

  4. Opatrně odpojte konektor zpětného obvodu od konektoru kabelového svazku.

  5. Připojte konektor diagnostického displeje ACE ke konektoru kabelového svazku.

   Note: Na diagnostický displej ACE umístěte správný překryvný štítek.

  6. Otočte klíčovým přepínačem do ZAPNUTé polohy, ale stroj nestartujte.

   Note: Červený text na překryvném štítku označuje vstupní spínače, zelený text označuje výstupy.

  7. V pravém dolním rohu diagnostického displeje ACE by se měla rozsvítit kontrolka LED pro zobrazené výstupy“. Pokud se rozsvítí kontrolka LED pro zobrazené vstupy“, stisknutím přepínače na diagnostickém displeji ACE přepněte na kontrolku LED pro zobrazené výstupy.

   Note: Při provádění následujícího kroku může být nutné přepnout mezi kontrolkami zobrazených vstupů“ a zobrazených výstupů“ několikrát. Přepnutí provedete vždy jedním stisknutím tlačítka. Tento postup můžete provádět tak často, jak je třeba. Tlačítko nedržte stisknuté.

  8. Sedněte si na sedadlo a zkuste použít požadovanou funkci stroje. Měla by se rozsvítit kontrolka LED příslušného výstupu signalizující, že elektronická řídicí jednotka tuto funkci zapne.

   Note: Pokud se správná kontrolka LED výstupu nerozsvítí, zkontrolujte, zda jsou vstupní spínače ve správné poloze, aby došlo k zapnutí funkce. Zkontrolujte správnou funkci spínače. Pokud kontrolky LED výstupu svítí, jak bylo specifikováno, ale funkce stroje není správná, znamená to, že problém není v elektrickém systému. V případě potřeby proveďte opravu.

   Note: Pokud jsou všechny výstupní spínače ve správné poloze a fungují správně, ale kontrolky LED nesvítí podle specifikace, znamená to problém elektronické řídicí jednotky. V takovém případě požádejte o pomoc autorizovaného prodejce Toro.

   Important: Diagnostický displej ACE nenechávejte připojen ke stroji. Pro prostředí, ve kterém je stroj každodenně používán, nemá dostatečnou odolnost. Jakmile práci s diagnostickým displejem ACE dokončíte, odpojte jej od stroje a připojte konektor zpětného obvodu zpět ke konektoru kabelového svazku. Stroj nelze uvést do provozu, pokud není na kabelovém svazku připojen konektor zpětného obvodu. Diagnostický displej ACE uložte na suchém bezpečném místě v dílně, nikoli na stroji.