Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att transportera, dosera och sprida material. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g234791

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Hushåll: Den här enheten uppfyller kraven i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor ställs för driften: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning.
Den här utrustningen alstrar och använder radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används på rätt sätt, helt i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan den störa radio- och tv-mottagning. Utrustningen har typtestats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en dataenhet av FCC-klass B, i enlighet med specifikationerna i underavdelning J i del 15 av FCC-reglerna, enligt ovan. Det ges dock ingen garanti för att någon viss installation inte kommer att medföra störningar. Du kan prova om den här utrustningen stör radio- eller tv-mottagningen genom att starta och stänga av utrustningen. Om den orsakar störningar kan du försöka att avhjälpa problemet genom att vidta någon eller några av följande åtgärder:Rikta om mottagningsantennen, flytta fjärrkontrollsmottagaren i förhållande till radio-/tv-antennen eller anslut styrenheten till ett annat eluttag så att styrenheten och radion/tv-apparaten hamnar i olika grenkretsar.Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om du behöver mer hjälp.Även följande broschyr från amerikanska Federal Communications Commission kan vara användbar: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (information om att identifiera och lösa problem med radio-/tv-störningar). Du kan beställa broschyren från U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Artikelnr: 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-basenhet, OA3MRF24J40MA-handenhet
IC: 7693A-24J40MDME-basenhet, 7693A-24J40MA-handenhet
Följande två villkor ställs vid drift: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning av enheten.
Certifiering för elektromagnetisk kompatibilitet för Japan
Handhållen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Mexiko
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certifiering för elektromagnetisk kompatibilitet för Korea(Dekal medföljer i separat sats)
Handhållen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Singapore
Handhållen:TWM240007_IDA_N4021–15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14092 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur produkten ska användas.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående på avstånd från maskinen när den är i rörelse.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetens motor, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du utför service på eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal119-6823
decal93-9899
decal119-6838
decal119-0217
decal119-6819
decal93-9852
decal119-6836
decal119-6833
decal131-6766
decal119-6806
decal119-6835
decal119-6869
decal119-6822
decal119-6832
decal119-6812
decal119-6863
decal133-8061

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera dragkroken

Delar som behövs till detta steg:

Bult, 1 x 6 ½ tum 2
Låsmutter, 1 tum 2
 1. Lokalisera och ta bort lådan med lösa delar som levereras på stänkskärmen.

 2. Ta bort det bakre stödbenet från förvaringsläget och montera stödbenet i det lodräta läget. Se Stötta maskinen med det bakre stödbenet.

 3. Avlägsna dragstången från leveransläget genom att skära av buntbanden som håller den mot stänkskärmen (Figur 3). Avlägsna monteringsfästena från stänkskärmen och kassera dem.

  g014065

  Note: Två personer krävs för att avlägsna dragkroksenheten.

 4. Skjut dragkroksröret på plats på maskinens framände. Se till att det främre stödets monteringsfäste är vänt utåt mot vänster.

 5. Sätt en bult (1 x 6 ½ tum) genom ramen och dragkroksröret och fäst den med en låsmutter (Figur 4). Dra åt låsmuttern till 976–1 193 Nm.

 6. Sätt en bult (1 x 6 ½ tum) genom ramens överdel, ned igenom dragkroksröret och fäst den med en låsmutter (Figur 4). Dra åt låsmuttern till 976–1 193 Nm.

  g014066
 7. Avlägsna stödet från det bakre stödbenet och montera stödet på dragkroksröret. Se Stötta upp maskinens främre del med stödet.

  Note: Sätt inte i sprinten genom det lodräta hålet på stödet eftersom det då inte är möjligt att avlägsna sprinten när viktlådan har monterats.

Montera viktlådan

 1. Avlägsna vikterna från viktlådan.

 2. Avlägsna bultarna (½ x 5 ½ tum) från monteringsfästet som håller viktlådan. Kassera monteringsfästena (Figur 5).

  g014067
 3. Placera viktlådan så långt fram på draganordningen som möjligt.

 4. Montera viktlådan på draganordningen med två bultar (½ x 5 ½ tum) och låsmuttrar. Dra åt låsmuttrarna till 91–112 Nm.

 5. Fyll viktlådan med vikterna och montera staget och sprinten (Figur 6).

  g014069

Justera spegeln

Använd spegeln som sitter monterad på trågets framsida för att övervaka lasten och spridningen. Titta regelbundet i spegeln för att se till att maskinen fungerar som den ska.

Justera spegeln (Figur 7) så att du kan se trågets insida från förarsätet.

g015149

Kabeldragning och montering mot traktorenheten

Delar som behövs till detta steg:

Fotreglage 1
Bromsstyrenhet 1
Kablage1
Uttagsfäste 1
Skruv, 5/16 x 1 tum4
Mutter, 5/16 tum4
Kabelskarvar 6
Kabelband 10
Bult, nr 10 x ⅞ tum2
Mutter, nr 102
Slangklämma1
Säkring (15 A)1

Välja en traktorenhet

Välj en traktorenhet som uppfyller kraven och rekommendationerna för traktorenheter. Se Specifikationer och Välja en traktorenhet.

Montera bromsstyrenheten

Outcross-traktorenheter
 1. Fäst bromsstyrenheten (Figur 8) på instrumentbrädans nedre vänstra sida med de två bultarna (nr 10 x ⅞ tum) och muttrarna (nr 10).

  g235379
 2. Anslut Outcross-kablagekontakten till bromsstyrenhetens kontakt.

  Se Outcross-traktorenhetens bruksanvisning för ytterligare instruktioner om montering och drift.

Montera bromsstyrenheten

Traktorenheter av traktortyp

Fäst bromsstyrenheten på traktorns instrumentbräda eller stänkskärm med de två bultarna (nr 10 x ⅞ tum) och muttrarna (nr 10).

Montera kablaget och bromsstyrenheten

Note: Lägg ut kablaget på traktorenheten för att fastställa kablagekomponenternas monteringsplatser. Använd kabelband för att binda upp överflödiga kabellängder. Använd även kabelskarvarna för att ändra kablagets längd (förkorta eller förlänga). Värm upp krympkontakterna tills de sluter tätt om kablarna.

Important: Om du lägger till kabel till kablaget ska du vara noga med att använda kabel av rätt dimension.

 1. Montera uttagsfästet baktill på traktorenheten med två bultar (5/16 x 1 tum) och muttrar.

 2. Dra kablagekontakten genom hålet till uttaget.

  Om kontakten inte kommer igenom hålet skjuter du skon nedför kablaget.

 3. Fäst kablaget, med kontakten, på uttagsfästets baksida med två bultar (5/16 x 1 tum) och muttrar.

 4. Dra kablaget längs traktorenheten.

 5. Använd slangklämman för att fästa fotreglaget vid klossen på bromspedalen.

 6. Anslut kablaget till komponenterna (Figur 9) på följande sätt:

  1. Sätt i kablagets korta kabel i fotreglagets kabelkontakt.

  2. Anslut kablagets långa kabel till bromsstyrenhetens kabelkontakt.

  3. Välj ett av följande förfaranden när du ansluter ringkopplingskabeln (med säkringen) till en pluspol på en elkälla:

   • Om bromsstyrenheten endast ska vara strömsatt när traktorenheten är på ansluter du ringkopplingskabeln, med säkringen, till en öppen hjälpspänningskälla på minst 15 A.

    Använd en 10 A-säkring för ett tvåhjulsbromssystem och en 15 A-säkring för ett fyrhjulsbromssystem.

    Note: Du kan behöva ta bort ringkopplingen och montera en annan typ av anslutning för att passa anslutningen på hjälpspänningskällan.

   • Om bromsstyrenheten alltid ska vara strömsatt ansluter du ringkopplingskabeln, med säkringen, till batteriets pluspol.

    Note: Om traktorenheten ska förvaras under en längre tid tar du bort säkringen från bromsstyrenhetens kablage eller kopplar bort kablaget från bromsstyrenheten. Detta förhindrar att batteriet laddas ur

  4. Anslut den andra ringkopplingskabeln, utan säkring, till batteriets minuspol (–).

  g021113
 7. Fäst gummiskon vid kontakten och kablaget med ett kabelband.

 8. Säkra allt löst kablage med kabelband.

 9. Om du använder en fyrhjulsbromssats tar du bort 10 A-säkringen ur säkringshållaren och sätter i 15 A-säkringen.

Montera monteringsfästet för EH trådlös kontroll på traktorenheten

Endast modell 44954

Delar som behövs till detta steg:

Monteringsfäste1
Bromslamell1
Huvudbult med fläns, 5/16 x 1½ tum4
Huvudmutter med fläns, 5/164
 1. Lokalisera en lämplig plats att fästa handkontrollens monteringsfäste vid montering på en traktorenhet. Ytan bör vara plan och solid.

 2. Använd fästplattan som mall och placera, markera och borra fyra hål (diameter 11/32 tum) i traktorenhetens monteringsyta.

 3. Sätt fast monteringsfästet och fästplattan med fyra huvudbultar med fläns (5/16 x 1 ½ tum) och låsmuttrar med fläns (Figur 10 och Figur 11).

  g028873
  g014103

Note: Den trådlösa fjärrkontrollens magnet kan fästa på alla metallytor.

Montera kontrollbrytaren

SH-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Kontrollbrytare1
SH-kablage1

Anslut av/på-kontrollbrytaren (änden med fyra klor) till uttaget i maskinens främre vänstra hörn (Figur 12).

g014074

Important: Koppla alltid loss kontrollbrytarens sladd eller koppla bort strömförsörjningsledningarna när maskinen och traktorenheten inte är i bruk – annars tappar traktorenhetens batteri laddning.

Montera handkontrollen

EH-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Handkontroll1
AA-batterier4
Magnetiskt fäste1
Skruvar, små6
 1. Ta bort gummibanden som håller ihop handkontrollens halvor och ta bort det bakre locket.

 2. Sätt i alla batterier i facket och tänk på polariteten. (Enheten skadas inte om batterierna sätts i fel, men den fungerar inte.) Det finns polaritetsmarkeringar i facket för varje terminal (Figur 13).

  g028875
 3. Se till att stålpackningen och gummitätningen sitter i kanalen i handkontrollen och sätt tillbaka det bakre locket (Figur 13).

 4. Fäst locket med 6 skruvar (Figur 13) och dra åt dem till 1,5–1,7 Nm.

 5. Montera handkontrollen på det magnetiska fästet för handkontrollen, dra ihop halvorna för att fästa handkontrollen och dra åt bulten i magneten (Figur 14).

  g028874

Ansluta hydraulutrustningen till traktorenheten

Anslut hydraulslangarna. Se Koppla maskinen till traktorenheten.

Ansluta den lindade strömkabeln med sju stift

Delar som behövs till detta steg:

Lindad strömkabel med 7 stift1

Anslut den lindade strömkabeln med 7 stift. Se Koppla maskinen till traktorenheten.

Ställa in justeringarna av elbromsen

Justera bromsstyrenheten. Se Justera bromsstyrenheten.

Montera ett tillvalsredskap på maskinen

Delar som behövs till detta steg:

Monteringsklämma med snabbkoppling2
g015127

Important: Tillvalsredskapen är tunga. Ta hjälp av någon när du lyfter dem.

Note: Maskinen levereras utrustad med två monteringsklämmor av snabbkopplingstyp. Använd dessa klämmor för att montera tillvalsredskapet på maskinen.

 1. Avlägsna säkerhetsspärrens klämmor från spännhandtagen (Figur 15).

 2. Lyft säkerhetsspärren och lyft sedan spännhandtagen för redskapskoppling och frigör låsringarna från låssprintarna (Figur 15).

 3. För den bakre redskapskopplingsklämman ut ur snabbkopplingsurtagen (Figur 15).

 4. Ta hjälp av någon och för framkanten av tillvalsredskapet upp och under bakänden på maskinen, in i de främre klämmorna på fästena (Figur 15).

 5. Stötta tillvalsredskapet och för den bakre tillvalsredskapskopplingsklämman tillbaka in i urtagen i fästena och över bakänden (Figur 15).

 6. Se till att tillvalsredskapet är centrerat mellan fästena. Sätt därefter fast låsringarna på låssprintarna och tryck ned spännhandtagen.

  Note: Om spännenheten är för lös och tillvalsredskapet glider mellan klämmorna vrider du låsringarna i klämmorna några varv tills tillvalsredskapet sitter säkert.

  Important: Dra inte åt klämmorna för hårt eftersom det kan bocka kanterna på redskapet.

 7. Montera säkerhetsspärrens klämmor i spännhandtagen (Figur 15).

  Important: Var noga med att sätta tillbaka alla säkerhetsspärrklämmor i spännhandtagen. I annat fall finns det risk för att spännhandtagen öppnas under drift.

Produktöversikt

Hydraulreglageventiler

SH-modeller
g014117

Den vänstra ventilen

Den vänstra ventilen styr riktningen på maskinens transportband (Figur 16).

Mittventilen

Mittventilen höjer och sänker maskinen (Figur 16).

Den högra ventilen

Den högra ventilen styr tillvalet (Figur 16).

Snabbkopplingar för tillvalshydraulik

Anslut tillvalshydrauliken här (Figur 16).

Nödstoppsknapp

EH-modeller

När du har slutat att använda maskinen ska du alltid trycka på NöDSTOPPSKNAPPEN (Figur 17) för att avaktivera elsystemet. När du ska använda maskinen måste du dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN innan du aktiverar handkontrollen.

g234789

Diagnoslampans funktion

EH-modeller

När du dragit ut knappen för NöDSTOPP lyser diagnoslampan (Figur 18) i fem sekunder, släcks i fem sekunder och börjar därefter blinka i 3 Hz (tre gånger i sekunden) tills du slår på handkontrollen. Om lampan tänds under 5 sekunder och sedan börjar blinka i 10 Hz (med eller utan en 5 sekunders paus) är det fel på maskinen; se Kontrollera felkoderna.

Note: Om du hade handkontrollen på när du drog upp knappen för NöDSTOPP blinkar lampan inte vid 3 Hz (tre blinkningar per sekund) efter att den har släckts i 5 sekunder.

g234788

Handkontroll

EH-modeller
g028671

Maskinen

Längd4,8 m
Bredd1,98 m
Höjd2,2 m
Nettovikt (tom utan några installerade tillbehör)1 360 kg
Trågets volym3,06 m3
Maximal materiallast5 353 kg
Maximal bogseringshastighet(utan last)24 km/h
Maximal bogseringshastighet (utan full last)13 km/h

Krav på traktorenheten

Bogseringskapacitet (maximal nyttolast)7 175 kg
Minsta effekt34 kW (45 hästkrafter)
Bakre redskapets hydraulsystemHydraulreglerventil med påluftat mittläge
Hydraulisk flödeshastighetMinst – utan installerade tillbehör32 l/min
Minst – med installerade tillbehör38 l/min
Hydraultryck (minst)138 bar

Radio

Frekvens2,4 GHz
Maximal uteffekt19,59 dBm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

 • Maskinens balans, vikt och köregenskaper skiljer sig från andra typer av släp. Läs innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen och säkerställ att du har förstått allt. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna snabbt.

 • Låt aldrig barn köra maskinen. Låt aldrig vuxna använda maskinen utan ordentliga instruktioner. Endast utbildade och auktoriserade personer får köra den här maskinen.

 • Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats. Om något skydd, någon säkerhetsanordning eller någon dekal är oläslig eller saknas ska denna repareras eller bytas ut innan maskinen används.

 • Maskinen är endast avsedd för terrängkörning. Högsta rekommenderade hastighet är 24 km/h utan last och 13 km/h med full last.

 • Dra åt alla lösa muttrar, bultar och skruvar för att säkerställa att maskinen kan användas på ett säkert sätt. Se till att monteringspinnarna på maskinens bogserögla, hakbultarna och dragstångens stödben sitter säkert på plats.

 • Ändra inte utrustningen på något sätt.

 • Dragstången är det område på maskinen där dragkroken kopplas till bogserfordonet. Dragstångens vikt påverkar maskinens stabilitet.

  • Negativ eller positiv dragstångsvikt ökar risken för skador när maskinen kopplas till eller från bogserfordonet. Se till att stöden är ordentligt anslutna när de är monterade.

  • När dragstångens vikt tvingas upp i dragkroken på bogserfordonet leder det till negativ dragstångsvikt.

   Negativ dragstångsvikt kan också uppstå när redskap är monterade på maskinens bakre del.

  • När dragstångens vikt tvingas ned i bogserfordonets dragkrok leder det till en positiv dragstångsvikt.

 • Sätt aldrig fast maskinen på eller ta bort maskinen från traktorenheten om det finns material i tråget. Dragstången kan hoppa upp och orsaka personskador.

Välja en traktorenhet

Maskinens egenskaper kan variera beroende på storleken och typen av traktorenhet.

Traktorenhetens funktionKrav och rekommendationer
HydraulsystemTraktorenheten måste ha ett hydraulsystem för bakre redskap med en hjälphydraulventil med påluftat mittläge.
Använd en traktorenhet med en hydraulpump med fast slagvolym och en uteffekt på 138 bar vid 38 liter/min för att få det bästa resultatet. Prestandan försämras om pumpens uteffekt är lägre än detta.
MotoreffektFör bästa resultat ska en traktorenhet med minst 33,6 kW (45 hk) och fyrhjulsdrift användas. Traktorenheter på under 33,6 kW (45 hk) begränsar vart du kan köra och lastens storlek. Exempelvis kan en traktorenhet på 20,1 kW (27 hk) dra en fullastad maskin över plan mark, men inte i branta sluttningar.
DrivsystemEtt fyrhjulsdrivet fordon ger bättre prestanda i sluttningar.
BogseringskapacitetNär maskinen är fullastad kan den väga upp till 7 000 kg. Överskrid inte begränsningarna för traktorenheten.
Traktorenheten måste ha en ordentlig dragkrok och väl fungerande bromsar.
Se till att traktorenheten är tillräckligt stark och har tillräcklig dragkraft för att kunna dra full last. Om det inte har det måste du minska på lasten.
Med en mindre traktorenhet kan det hända att lasten måste begränsas till 2 kubikmeter vid materialspridning i besvärlig terräng. Ett annat alternativ är att bogsera en fullastad maskin till en plats i närheten av den plats där arbetet ska utföras och sedan lasta mindre maskiner från maskinen för att slutföra arbetet.

Koppla maskinen till traktorenheten

 1. Sätt stoppklossar framför och bakom hjulen.

 2. Justera dragstångshöjden genom att vrida stödbensveven. Se till att maskinen står rakt.

  Important: Balansera dragstångsvikten genom att höja eller sänka maskinens bakre del 10–15 cm. Risken för att maskinen välter ökar om den höjs upp.

 3. Anslut maskinens dragkrok till traktorenhetens dragstång med en säkerhetsgodkänd hakbult med diameter på 25 mm (1 tum) och säkerhetsklämma (medföljer ej).

 4. Höj långsamt upp stödet.

 5. När maskinens hela dragstångsvikt har överförts till dragstången på traktorenheten stuvar du undan stödet. Se Stuva undan stödet.

 6. Stuva undan det bakre stödbenet. Se Stuva undan det bakre stödbenet.

 7. Anslut de två hydraulslangarna från maskinen till traktorenheten.

  Important: Låt inte hydraulslangarna släpa i marken när maskinen används. Undvik platser där dessa komponenter kan klämmas eller skäras sönder.

 8. Anslut de två hydraulslangarna till snabbkopplingarna på traktorenheten (Figur 20).

  Stå vänd mot framänden av maskinen och anslut vänster slang till trycksidan och höger slang till retursidan.

  Important: Returslangen är försedd med en inbyggd envägsbackventil. Pilen på backventilen ska vara riktad mot traktorenhetens returanslutning.

  Note: Du kan behöva lätta på trycket i hydraulslangarna från maskinen när du ansluter dem till traktorenheten.

  g273356g272560
 9. På SH-modeller ska av-/på-kontrollen placeras inom räckhåll från förarsätet. Se till att brytaren är avstängd.

 10. Anslut den lindade strömkabeln med 7 stift till maskinens uttag och traktorenheten (Figur 21).

  Important: Låt inte strömkabeln släpa i marken när maskinen används. Undvik platser där den kan klämmas eller skäras sönder.

  g234790
 11. Testa hydraulanslutningarna. Se Testa hydraulanslutningarna.

 12. Ställ in elbromsen. Se Justera bromsstyrenheten.

Testa hydraulanslutningarna

Important: Testa hydraulanslutningarna innan du använder maskinen för första gången.

 1. Kontrollera hydraulvätskenivån i tanken på traktorenheten och fyll på vätska vid behov. Se traktorenhetens bruksanvisning.

 2. Starta traktorenheten och kör transportbandet. Se Sätta på och stänga av maskinen och Använda hydraulreglageventilerna.

  Important: Om buller hörs från traktorenhetens hydraulsystem och maskinreglagen för du omedelbart tillbaka hydraulreglagen till neutralläget.

 3. Vidta en av följande åtgärder om transportbandet inte fungerar:

  • Kör maskinen genom att föra handtaget för det bakre redskapets hydraulventil i den andra riktningen.

  • Stäng av motorn, lufta hydraultrycket och byt plats på slangarna vid snabbkopplingarna.

Justera bromsstyrenheten

Bromsstyrenheten har sällan rätt strömstyrkematning till bromsmagneterna från början för att bromsningen ska bli bekväm och säker. Ändringar av lastvikten såväl som ojämn uteffekt från generatorn och batteriet kan även leda till en instabil strömmatning till bromsmagneterna.

Important: Innan maskinen tas i bruk för första gången ska du ställa in maskinens elbromsar mot traktorenhetens bromsar (synkroniserade – så att de ansätts samtidigt).

 1. Läs och förstå informationen i bromsstyrenhetens installations- och driftsanvisningar.

 2. Ställ in bromsstyrenheten. Se bromsstyrenhetens monterings- och driftsanvisningar.

Kontroller innan användning

Genomför dessa kontroller dagligen innan du använder maskinen. Rapportera eventuella problem till arbetsledaren. Du hittar mer information i den här bruksanvisningens säkerhetsföreskrifter.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

 • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Håll händer och fötter borta från tråget då maskinen är i drift eller då bogserfordonets motor går.

 • Förbli sittande så länge bogserfordonet är i rörelse.

 • Det krävs koncentration för att använda maskinen. Om bogserfordonet inte används på ett säkert sätt kan följden bli olyckor, vältning av bogserfordonet och allvarliga personskador eller dödsfall. Kör försiktigt och gör följande för att undvika att maskinen välter eller att du förlorar kontrollen:

  • Kör mycket försiktigt, sänk hastigheten och håll ordentligt avstånd (dubbel maskinbredd) från sandbunkrar, diken, vattendrag, ramper, okända områden eller andra riskfyllda platser.

  • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng med en lastad maskin för att undvika att maskinen blir ostabil.

  • Se upp för hål eller andra dolda faror.

  • Var försiktig när du kör maskinen i sluttningar. Kör rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där det är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last. Lägg i en lägre växel innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Försök inte att svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

  • Ge akt på omgivningen när du svänger eller backar med maskinen. Se till att området är fritt och att kringstående håller sig utanför arbetsområdet. Kör sakta.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som t.ex. trädgrenar, dörrposter, gångbroar o.s.v. Kontrollera att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför dig för att både maskinen och ditt huvud ska kunna passera under.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Om du är osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

  • Lämna inte maskinen utan tillsyn när den är igång.

 • Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar lastningen.

 • Kör inte laster som överskrider maskinens eller bogserfordonets lastgränser.

 • Lastens stabilitet kan variera (hög last t.ex. har i allmänhet en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

 • Gör följande för att undvika att maskinen välter:

  • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

  • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

  • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar.

  • Se alltid till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar lastningen.

  • Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. eftersom det kan skada bandet och rullarna. Se även till att lasten håller en enhetlig struktur. Småsten i sanden kan slungas i väg som projektiler.

 • Stå inte bakom maskinen när du lastar av eller sprider material. Dubbelspridaren (tillval), det tvärgående transportbandet och processorn kan slunga ut partiklar och damm i hög hastighet.

 • Ställ maskinen på ett plant underlag när du ska lasta ur eller koppla bort den från bogserfordonet.

 • Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar avlastningen.

 • Kör inte med maskinen när den är upphöjd i högsta läget. Detta ökar risken för att maskinen välter.

 • Maskinen har ett säkert område för körning med redskap, vilket indikeras av det gröna området på dekalen.

 • Kör inte med maskinen i försiktighetsområdet (gult/svart). Kör med maskinen i nedsänkt läge om inga redskap är monterade på den.

 • Stäng av maskinen när du närmar dig människor, fordon, korsningar eller övergångsställen.

 • Använd inte maskinen om viktlådan har avlägsnats eller inte sitter på rätt plats.

 • Om maskinen är utrustad med hydrauliska släpvagnsbromsar kan dessa överhetta vätskan i hydraulsystemet om bromsarna förblir aktiverade under längre tid. Använd alltid en växel för lägre hastigheter vid körning nedför långa sluttningar. Aktivera bromsarna periodvis för att möjliggöra kylningscykler för både fordonet och toppdressaren.

Säkerhet i sluttningar

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

 • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

 • Var ytterst försiktig när du kör i sluttningar, i synnerhet när du svänger.

  • Om du kör tvärs över en brant sluttning med en fullastad maskin finns det risk för att hela ekipaget välter eller att maskinen eller traktorenheten tappar greppet.

  • Kör alltid rakt upp- och nedför sluttningar, inte diagonalt eller tvärs över. Kör aldrig nedför sluttningar i en hastighet som överstiger den hastighet som du kan köra uppför samma sluttning. Bromssträckan ökar i utförsbackar.

  • Minska vikten på lasten när du ska köra i branta sluttningar och undvik att stapla lasten högt.

 • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger vika. Håll säkert avstånd (dubbla maskinbredden) mellan maskinen och riskfyllda områden.

 • Ta bort eller märka ut hinder som t.ex. diken, hål, fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan få maskinen att välta.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning – sväng långsamt och gradvis.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet. Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen kan glida även om drivhjulen stoppas.

 • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

 • Ha alltid en växel ilagd när du kör traktorenheten nedför en sluttning. Rulla inte nedför sluttningar i friläget (gäller endast enheter med växellådor).

Använda det bakre stödbenet

Använd det bakre stödbenet för att stötta upp maskinen när du kopplar bort den från traktorenheten.

Stötta maskinen med det bakre stödbenet

 1. Lasta ur allt material från tråget.

 2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Blockera däcken.

 4. Ta bort stödbenssprinten ur det bakre stödbenet och ta bort stödbenet från benröret (Figur 22).

  g272499
 5. Vrid det bakre stödbenet nedåt och för in det i benröret (Figur 23).

  g272498
 6. Rikta in hålen i stödbenet och röret och fäst stödbenet med stödbenssprinten (Figur 23).

 7. Om du ser en lucka på 5 cm eller mer mellan stödbenet och marken fyller du luckan med en distansbricka eller en träbit.

Montera stödet på det bakre stödbenet

 1. Ta bort sprinten som fäster stödet på dragkroksröret och ta bort stödet. Se Figur 27 i Stötta upp maskinens främre del med stödet.

 2. Montera stödet lodrätt på det bakre stödbenet och fäst stödet med sprinten (Figur 24).

  g272497
 3. Sänk ned stödet för att stödja maskinen.

Stuva undan det bakre stödbenet

 1. Rikta in traktorenhetens dragstång med maskinens dragkroksrör, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

 2. Fäst dragkroksröret på traktorenhetens dragstång med hakbulten.

 3. Om stödet är monterat på det bakre stödbenet höjer du stödet, tar bort det från stödbenet och stuvar det på dragkroksröret. Se Montera stödet på det bakre stödbenet och Stuva undan stödet.

  Note: Förvara inte stödet på det bakre stödbenet.

 4. Ta bort stödbenssprinten ur det bakre stödbenet och ta bort stödbenet från benröret (Figur 25).

  g272503
 5. Vrid det bakre stödbenet vågrätt och för in det i benröret (Figur 26).

  g272500
 6. Rikta in hålen i stödbenet och röret och fäst stödbenet med stödbenssprinten (Figur 26).

Stötta upp maskinens främre del med stödet

 1. Lasta ur allt material från tråget.

 2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Blockera däcken.

 4. Ta bort sprinten som fäster stödet på dragkroksröret (Figur 27).

  g272502
 5. Vrid stödet lodrätt (Figur 27).

 6. Sätt i sprinten genom de vågräta hålen på stödet och dragkroksröret (Figur 27).

 7. Sänk ned stödet för att stödja maskinen.

Stuva undan stödet

 1. Rikta in traktorenhetens dragstång med maskinens dragkroksrör, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

 2. Fäst dragkroksröret på dragstången med hakbulten.

 3. Höj upp stödet.

 4. Ta bort sprinten (Figur 28).

  g272501
 5. Vrid stödet vågrätt (Figur 28).

 6. Sätt i sprinten genom de vågräta hålen på stödet och dragkroksröret (Figur 28).

Bogsera maskinen

Utför följande steg när du bogserar maskinen:

 • Stuva undan stödet och det bakre stödbenet innan du kör maskinen.

 • Låt inte hydraulslangarna, strömkabeln och handkontrollens kablar släpa i marken under körning. Undvik platser där dessa komponenter kan klämmas eller skäras sönder.

 • Vid tvära svängar kan det hända att hydraulslangarna kommer i kontakt med traktorenhetens hjul. Undvik tvära svängar och använd vid behov en gummilina med krokar i bägge ändar som drar slangarna och kablarna mot mitten.

Användningstips för elbromsen

Lastkontrollen kompenserar för variationer i släpvagnslasten genom att begränsa bromsarnas maximala moment genom att öka eller minska resistansen i den elektriska styrlinan. Beakta följande driftsförhållanden:

 • När du bogserar ett släp som är lastad till bromsarnas märkkapacitet ska du ställa in bromsstyrenheten på maximal bromsning.

 • Vid bogsering av en tom eller delvis lastad släpvagn ska du ställa in bromsstyrenheten på en bromskapacitet mellan den maximala och minimala, i ett läge precis före den punkt där maskinens hjul slirar när handreglaget är fullt aktiverat.

Om elbromsstyrenheten inte installeras och används blir bromsmomentet för stort när en maskin vars last understiger bromskapaciteten ska bromsas.

Sätta på och stänga av maskinen

EH-modeller

När du har slutat att använda maskinen ska du alltid trycka på NöDSTOPPSKNAPPEN (Figur 29) för att koppla ur elsystemet. När du ska använda maskinen måste du dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN innan du aktiverar handkontrollen.

g234789

Important: När du har använt maskinen färdigt trycker du påNöDSTOPPSKNAPPEN så att batteriet på traktorenheten inte laddas ur.

Important: Tänk på att maskinen endast har en markfrigång på 15 cm när ett redskap används. Markfrigången minskar när maskinen körs uppför en sluttning.

Använda hydraulreglageventilerna

SH-modeller

Det sitter tre hydraulreglageventiler på vänstra stänkskärmen på maskinen (Figur 30).

g014117

Note: Ställ om alla reglageventilhandtag till mittläget efter användning för att undvika oavsiktlig start.

Den vänstra ventilen

Den vänstra ventilen styr riktningen på maskinens transportband.

 • Lasta av maskinen genom att dra reglagespaken mot dig. På så sätt transporterar bandet materialet till släpets bakre ände.

 • Lasta maskinen genom att trycka reglagespaken från dig. På så sätt transporterar bandet materialet till släpets framände.

 • Ställ reglagespaken till mittläget för att stoppa bandet.

Mittventilen

Mittventilen höjer och sänker maskinen.

 • Dra i reglagespaken för att höja maskinen till önskat läge. Släpp sedan spaken.

 • Tryck på reglagespaken för att sänka maskinen till önskat läge. Släpp sedan spaken.

  Important: Försök inte hålla reglagespaken i höjt eller sänkt läge när lyftcylindrarna har nått rörelsebanans ändlägen.

Den högra ventilen

Den högra ventilen styr tillvalsredskap.

 • Dra i reglagespaken för att starta tillvalsredskapet.

  Important: Dra inte tillvalsspaken till läget På utan att ha ett tillval monterat. eftersom detta kan skada golvmotorn och leda till att maskinen stannar.

 • För tillbaka reglagespaken till mittläget för att stänga av tillvalet.

  Note: Att skjuta på reglagespaken leder inte till någon funktion – tillvalsredskapet kan inte backa driften.

Använda hydraulreglage och tillval

EH-modeller

Fjärrkontrollsystem

Fjärrkontrollsystemet består av en handkontroll, en basenhet med +12 till +14,4 V likström och ett kablage. Systemet är särskilt utformat för att användas med och styra en materialhanterare MH-400.

Handkontroll

g028671

Knappfunktioner

KnappNamnPrimär funktion
GraphicPå/AVSätta på och stänga av handkontrollen.
GraphicALLSTARTKontrollerar funktionerna på både golv och tillval inklusive på/av och visning av hastighet.
GraphicGOLVSTARTKontrollerar funktionerna på trågtransportörens golvrem inklusive på/av och visning av golvhastighet.
GraphicGOLVSTOPPStoppar golvet.
GraphicGOLVMINSK.Minskar golvhastigheten.
GraphicGOLVöKN.Ökar golvhastigheten.
GraphicGOLV BAKåTMomentanknapp som vänder golvriktningen bakåt. Golvets backningshastighet kan ändras med knapparna GOLVöKN. och GOLVMINSK. samtidigt som du trycker på GOLV BAKåT. När du släpper knappen GOLV BAKåT stannar golvet.
GraphicTIPPA FLAKET NEDåTMomentanknapp för att sänka flaket.
GraphicTIPPA FLAKET UPPåTMomentanknapp för att höja flaket.
GraphicGraphicGraphicFöRINSTäLLNING 1Tre separata förinställda hastighetsvärden kan lagras för både golv och tillval.
GraphicSPARAAnvänds tillsammans med FöRINSTäLLNINGSKNAPPEN för att lagra eller skapa ett förinställningsminne.
GraphicSTARTA TILLVALGer funktionskontroll av det bakre tillvalet inklusive på/av och visning av tillvalets hastighet.
GraphicSTOPPA TILLVALStoppar tillvalet.
GraphicTILLVAL MINSK.Minskar tillvalets hastighet.
GraphicTILLVAL öKN.Ökar tillvalets hastighet.
GraphicALLSTOPPStoppar både golv och tillval.

Starta handkontrollen

Tryck på knappen På/AV på handkontrollen och vänta tills den hittar basenheten. Tryck inte på några knappar på handkontrollen under uppstartsprocessen.

Om handkontrollens statuslampa

EH-modeller

Handkontrollens statuslampa blinkar långsamt i 2 Hz (två gånger per sekund) när handkontrollen sänder men inga knappar trycks på, om knapparna för golv och tillval är aktiva. När du trycker på en knapp blinkar lampan i 10 Hz.

Viktiga funktionselement

 • När handkontrollen startas ska displayen visa FLR OFF (golv av) och OPT OFF (tillval av) i ca fem sekunder. Om orden ”waiting for base” (inväntar basenhet) visas på displayen ska du kontrollera att basenheten får ström och att knappen för NöDSTOPP på basenheten är utdragen.

 • Det finns alltid ett aktuellt arbetsminne. Aktuellt arbetsminne är inte en förinställning. När handkontrollen startas använder den de senast sparade arbetsinställningarna från det aktuella arbetsminnet.

 • Driftsekvensen på handkontrollens startknappar är följande:

  1. Tryck på startknappen en gång (ALLSTART, GOLVSTART eller STARTA TILLVAL) så hämtas inställningarna för det aktuella arbetsminnet som lagrats i handkontrollen.

  2. Tryck på samma startknapp en andra gång för att slå på komponenten om hydrauliken är aktiverad (siffror visas i displayen).

  3. Tryck på samma startknapp en tredje gång för att lagra de nya inställningarna du skapade i handkontrollens arbetsminne.

 • När du har tryckt på en startknapp en gång för att visa inställningarna för det aktuella arbetsminnet har du ca 10 sekunder på dig att börja justera inställningen eller elementet innan fjärrkontrollen stängs av. 10-sekundersregeln gäller inte i ett arbetsläge.

 • När du programmerar en förinställning är det viktigt att elementen först är aktiverade eller inkopplade.

 • För användning från en förinställning måste elementens hastighetsprocent visas i displayen för aktivering. Förinställningen måste återkallas om OFF (av) visas i displayen.

Manuellt åsidosätta hydraulreglagen

EH-modeller

Om handkontrollen saknas, är skadad eller slutar fungera kan du fortfarande köra maskinen för att slutföra en uppgift eller fortsätta med ett spridningsjobb.

Förbereda maskinen

 1. Vid maskinens högra sida avlägsnar du de fyra flänshuvudskruvarna som fäster skyddsplåten på säkerhetskåpan (Figur 32).

  g285427
 2. Säkerställ att parkeringsbromsen är inkopplad, starta traktorenheten och förse maskinen med hydraultryck.

 3. Lokalisera de tre reglerventilerna (Figur 33).

  g285426

  Note: Se dekalen som sitter på skyddsplåten (Figur 34).

  g285596

Justera golvhastigheten

 1. Lossa kontramuttern vid det manuella säkerhetsfästet (Figur 35).

  g285594
 2. Vrid sexkantsskruven till säkerhetsventilen medurs för att öka golvhastigheten (Figur 35).

  Note: Använd det färgkodade styrsystemets maximala golvhastighet när det inte finns något hydrauliskt flöde. Denna inställning är också användbar när tråget är fyllt med sand.

 3. När maskinen körs i korrekt golvhastighet drar du åt kontramuttern.

Justera trågets position

 • Sänk tråget (Figur 36) genom att dra i ringen på ventilskaftet.

  g285595
 • Höj tråget (Figur 36) genom att trycka in ringen på ventilskaftet.

Justera tillbehörsredskapens hastighet

 1. Vrid sexkantsskruven till säkerhetsventilen medurs för att öka golvhastigheten (Figur 37).

  Note: Se till att golvet är avstängt om du justerar maskinen när det hydrauliska flödet är aktiverat och du inte vill att sand sprids när du justerar.

  g285593
 2. När du är nöjd med inställningarna tar du hjälp av bogserfordonets hydrauliska flödesreglering för att slå på och av systemet under användning.

Återställa manuell åsidosättning av hydraulreglage

EH-modeller

Om du hittar, reparerar eller byter ut handkontrollen ska du återställa golvhastighetsmagnetventilen eller redskapets hastighetsmagnetventil, eller båda, innan du manövrerar maskinen med handkontrollen.

Återställ golvhastighetsmagnetventilen

EH-modeller
 1. Lossa kontramuttern vid det manuella säkerhetsfästet (Figur 38).

  g285597
 2. Vrid sexkantsskruven till säkerhetsventilen moturs tills du ser ett litet mellanrum mellan skruvänden och änden av golvhastighetsmagnetventilens skaft (Figur 38).

 3. Dra åt kontramuttern (Figur 38).

Återställ redskapets hastighetsmagnetventil

Vrid skruven med platt huvud moturs tills ventilen i elektromagneten är helt öppen (Figur 39).

g285593

Montera skyddsplåten

Fäst skyddsplåten på säkerhetskåpan med de fyra flänshuvudskruvarna (Figur 40).

g285427

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD-displayen (Liquid Crystal Display) har två rader med åtta tecken per rad och visar status och aktivitet när du trycker ner knapparna på handkontrollen. Bakgrundsbelysning och kontrast kan justeras av användaren. Ändringarna sparas i fjärrkontrollens aktuella arbetsminne. Efter att enheten stängts av använder displayen de senaste kontrast- och bakgrundsbelysningsinställningarna när du slår på enheten igen.

Öka kontrasten

Håll ned knapparna ALLSTOPP och ÖKA TILLVAL samtidigt och titta på displayen tills den har önskad kontrast.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG.

Minska kontrasten

Håll ned knapparna ALLSTOPP och MINSKA TILLVAL samtidigt och titta på displayen tills den har önskad kontrast.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG.

Öka bakgrundsbelysningen

Tryck på knapparna ALLSTOPP och GOLVöKN. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad bakgrundsbelysning.

Graphic + Graphic

Note: Displaybakgrundsbelysningen är den mest energikrävande av handkontrollfunktionerna. En ökad bakgrundsbelysning ökar strömförbrukningen och förkortar batteriernas livslängd. Minska handkontrollens bakgrundsbelysning för längre batterilivslängd.

Minska bakgrundsbelysningen

Håll ned knapparna ALLSTOPP och GOLVMINSK. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad bakgrundsbelysning.

Graphic + Graphic

Kontrollera batteriets livslängd, driftsfrekvens och ID-display på bas- och fjärrenhet

Håll in knapparna ALLSTOPP och STOPPA TILLVAL samtidigt så visas flera olika informationspunkter.

Graphic + Graphic

När du håller in knapparna alternerar skärmen ungefär varannan sekund och visar först kvarvarande batterilivslängd i procent, eller aktuell batterispänning, driftsfrekvens (kanal) där enheterna kommunicerar, sedan handkontrollens ID-nummer följt av den kopplade basenhetens ID.

Ta hand om handkontrollen

Visserligen är handkontrollen robust, men försök att inte tappa den på hårda ytor. Torka rent handkontrollen med en mjuk trasa som fuktats med vatten eller mild rengöringslösning. Undvik att repa LCD-skärmen.

Byta ut batterierna i kontrollen

Handkontrollen drivs med fyra alkaliska AA-batterier (1,5 V var) och drar mellan 2,4 och 3,2 V. Batteriets livslängd är ca 300 timmar (kontinuerlig drift med bakgrundsbelysning av), men detta påverkas av användningsfaktorer, främst inställningen av bakgrundsbelysningens intensitet: ju högre inställning, desto högre effektförbrukning och därmed kortare batterilivslängd.

Important: Ha alltid nya reservbatterier till hands när du använder handkontrollen.

 1. Lossa bulten i magneten på det magnetiska kontrollfästet (Figur 41).

  g028874
 2. Dra isär fästets sidor och ta bort kontrollen (Figur 41).

 3. Ta bort de 6 skruvarna från baksidan av kontrollen och ta bort luckan (Figur 42).

  Note: Om det är möjligt ska du lämna gummitätningen och stålpackningen i kanalen när du tar bort luckan och batterierna.

  g028875
 4. Ta ut de förbrukade batterierna och kassera dem i enlighet med lokala bestämmelser.

 5. Sätt i batterierna i batterifacket och var noga med att placera polerna åt rätt håll. Det finns polaritetsmarkeringar för varje terminal präglade på batterifacket (Figur 42).

  Note: Handkontrollen kommer inte att fungera om du sätter i batterierna felaktigt.

 6. Om du oavsiktligt tar bort gummitätningen och stålpackningen ska du sätta tillbaka dem försiktigt i kanalen på handkontrollen (Figur 42).

 7. Sätt tillbaka kåpan och sätt fast den med de sex skruvarna som togs bort tidigare (Figur 42) och dra åt dem till 1,5–1,7 Nm.

 8. Montera handkontrollen på handkontrollens magnetiska fäste, dra ihop halvorna för att fästa handkontrollen och dra åt bulten i magneten (Figur 41).

Koppla handkontrollen till basenheten

Fabriken kopplar initialt handkontrollen till basenheten så att de kan kommunicera med varandra. Det kan dock uppstå situationer på fältet då du måste koppla handkontrollen till basenheten igen.

 1. Tryck på nödstoppsknappen för att slå av strömmen från basenheten och se till att handkontrollen är avstängd.

 2. Stå i närheten av basenheten i siktlinjen.

 3. Tryck samtidigt in och håll ned knapparna På/AV och ALLSTOPP.

  Graphic + Graphic

  På handkontrollen visas olika initieringsskärmar och till sist visas ASSOC PENDING (AVVAKTAR KOPPLING).

 4. Fortsätt att hålla ned bägge knapparna och släpp dem snabbt när ASSOC ACTIVE (koppling aktiv) visas (ca 4 sekunder).

  PRESS STORE (tryck på Spara) visas på skärmen.

 5. Håll knappen SPARA nedtryckt.

  Graphic

  På handkontrollen visas POW UP BASE (starta bas).

 6. Fortsätt att hålla knappen SPARA intryckt och dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN för att starta basenheten.

  Handkontrollen kopplas (länkas) till basenheten. Om kopplingen lyckas visas ASSOC PASS. (koppl klar) på skärmen.

 7. Släpp knappen SPARA.

Important: Om ASSOC EXIT (koppl avslutas) visas på skärmen misslyckades kopplingen.

Note: Visa länken mellan handkontrollen och basenheten genom att hålla nere knapparna ALLSTOPP och STOPPA TILLVAL samtidigt. Displayen alternerar och visar den valda kanalen och basenhetens ID.

Graphic + Graphic

Styra golv- och tillvalsinställningarna med hjälp av handkontrollen

EH-modeller

Använd följande procedurer för att ställa in och styra maskingolvet och -tillval (såsom dubbelspridaren eller andra tillbehör):

 • Inställning och styrning av endast golvet

 • Inställning och styrning av endast tillvalet

 • Inställning och styrning av både golvet och tillvalet tillsammans

Inställning och styrning av endast golvet

När du först trycker på knappen GOLVSTARTGraphic (när golvet inte körs) visar fjärrkontrollsdisplayen den sparade inställningen och ett S visas efter FLR (dvs.FLRS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men golvet startas inte utan är avstängt. Detta gör att du kan ställa in önskad golvhastighet, eller använda den sparade inställningen, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheten ska du trycka på knappen GOLVSTART för att aktivera golvinställningen som valts (om hydrauliken är aktiverad startar golvinställningen). Tryck på GOLVSTART en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av golvinställningarna medan golvet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på GOLVSTART igen när du har ändrat inställningarna. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar FLRS: tryck på Golvstart för att starta golvinställningen så som den har justerats, och stäng sedan av handkontrollen utan att trycka på GOLVSTART igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder handkontrollen återgår inställningen till det tidigare sparade värdet.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på GOLVSTART och FLRS (endast inställnings-läge) visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och tidigare läge/värde visas och används. Timern börjar om från 10 sekunder om du trycker på någon av knapparna när handkontrollen är i endast inställnings-läge.

 1. Tryck på knappen GOLVSTART.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdet och FLRS visas.

 2. Justera hastighetsinställningen med knappen GOLVöKN. eller GOLVMINSK.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen GOLVSTART för att starta golvet.

  Graphic
 4. Tryck på knappen GOLVSTART för att spara golvvärdet.

  Graphic

  FLOOR STORE (spara golv) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång golvinställningen startas i framtiden tills dess att du ändrar inställningen igen.

Inställning och styrning av endast tillvalet

När du först trycker på knappen STARTA TILLVALGraphic (när tillvalet inte körs) visar handkontrollsdisplayen den sparade inställningen och ett S visas efter OPT (dvs. OPTS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men tillvalet startas inte utan är avstängt. Detta gör att du kan ställa in önskad tillvalshastighet, eller använda den sparade inställningen, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheten ska du trycka på knappen STARTA TILLVAL för att aktivera tillvalet vid den valda inställningen (om hydrauliken aktiveras startar tillvalsinställningen). Tryck på STARTA TILLVAL en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av tillvalsinställningarna medan tillvalet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på STARTA TILLVAL igen när du har ändrat inställningen. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar OPTS: tryck på STARTA TILLVAL för att starta tillvalsinställningen så som den har justerats, och stäng sedan av fjärrkontrollen utan att trycka på STARTA TILLVAL igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder handkontrollen återgår inställningen till det tidigare sparade värdet.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på STARTA TILLVAL och FLRS (endast inställnings-läge) visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och tidigare läge/värde visas och används. Timern börjar om från 10 sekunder om du trycker på någon av knapparna när handkontrollen är i endast inställnings-läge.

 1. Tryck på knappen STARTA TILLVAL.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdet och FLRS visas.

 2. Justera hastighetsinställningen med knappen TILLVAL öKN. eller TILLVAL MINSK.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen STARTA TILLVAL för att starta tillvalet.

  Graphic
 4. Tryck på knappen STARTA TILLVAL för att spara tillvalsvärdet.

  Graphic

  OPTION STORE (spara tillval) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång tillvalet startas i framtiden, till dess att du ändrar inställningen igen.

Ställa in och styra golv och tillval tillsammans

När du först trycker på knappen ALLSTART (när tillvalet inte körs) Graphic visar handkontrollsdisplayen de sparade inställningarna för golv och tillval och ett S visas efter FLR och OPT (dvs. FLRS och OPTS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men golvet och tillvalet startas inte utan är avstängda. Detta gör att du kan ställa in önskade hastigheter, eller använda de sparade inställningarna, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheterna ska du trycka på knappen ALLSTART för att aktivera golv- och tillvalsinställningarna så som de valts (om hydrauliken är aktiverad startar golv- och tillvalsinställningarna).Tryck på ALLSTART en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av inställningarna medan golvet och tillvalet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på ALLSTART igen när du har ändrat inställningen. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar FLRS och OPTS: tryck på ALLSTART för att starta golvinställningen och tillvalsinställningen så som de har justerats, och stäng sedan av handkontrollen utan att trycka på ALLSTART igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder handkontrollen återgår inställningarna till de tidigare sparade värdena.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på ALLSTART och endast inställnings-läge visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och OPT (tillval) och tidigare läge/värde visas och används. Timern återgår till 10 sekunder om du trycker på någon knapp medan handkontrollen är i endast inställnings-läge.

 1. Tryck på knappen ALLSTART.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdena och FLRS och OPTS visas.

 2. Justera hastighetsinställningarna så här:

  • Justera golvhastighetsinställningen med knappen GOLVöKN. eller GOLVMINSK.

   Graphic eller Graphic
  • Justera tillvalets hastighetsinställning med knappen TILLVAL öKN. eller TILLVAL MINSK..

   Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen ALLSTART för att köra golv och tillval.

  Graphic
 4. Tryck på knappen ALLSTART för att spara värdena.

  Graphic

  ALL STORE (spara alla) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång tillvalet startas i framtiden, till dess att du ändrar inställningen igen.

  Note: Du måste köra både golv- och tillvalsinställningarna för att inställningarna ska kunna sparas med hjälp av knappen ALLSTART. Om ingen eller endast en av dem är igång sätter knappen ALLSTART antingen igång båda eller den som inte var igång. Ingenting sparas och de tidigare sparade inställningarna för golv- och tillval visas.Det är viktigt att inse att det kommando som sparats för golv- och tillvalsinställningarna används två gånger, en gång vid ett enskilt kommando med knapparna GOLVSTART eller STARTA TILLVAL, och en gång vid en kombinerad åtgärd med knappen ALLSTART; i båda fallen är det samma nummer.

Handkontrollens förinställningslägen

EH-modeller

Ställa in förinställningsknapparna 1, 2, och 3

Handkontrollen har tre knappar för FöRINSTäLLNING som du kan programmera med hastighetsinställningarna för golv- och tillvalsinställningarna. Varje FöRINSTäLLNINGSKNAPP fungerar i princip som ett förhandsgranskningsläge för knappen ALLSTART förutom att de använder olika hastighetsvärden för användardefinierad snabbreferens.

Om golvet och/eller tillvalet körs när du trycker på en FöRINSTäLLNINGSKNAPP visas ett förhandsgranskningsvärde för både golv- och tillvalsinställningarna. Om du sedan trycker på knappen ALLSTART byts de aktuella driftsvärdena ut mot förinställningsvärdena. Om du inte trycker på knappen ALLSTART inom 10 sekunder återgår systemet till de tidigare sparade värdena.

Använd följande rutin för att ställa in värden för en FöRINSTäLLNINGSKNAPP:

 1. Starta både golv och tillval antingen enskilt eller med knappen ALLSTART.

  Graphic
 2. Ställ in de önskade hastigheterna på både golv och tillval med knapparna för öKAD och MINSKAD hastighet för varje utmatning.

 3. Håll knappen SPARA nedtryckt och tryck sedan på önskad FöRINSTäLLNINGSKNAPP (1, 2 eller 3).

  Graphic sedan Graphic, Graphic eller Graphic

  Skärmen visar PRESET SAVED.

Note: Om du håller in knappen SPARA och trycker på en knapp för FöRINSTäLLNING medan antingen golv- eller tillvalsinställningarna är av så sparas inga nya värden varken för golv- eller tillvalsinställningarna. Förinställningen behåller de värden som sparades tidigare.

Använda ett förinställningsläge

 1. Tryck på knappen för önskad FöRINSTäLLNING (1, 2 eller 3) för att visa golv- och tillvalsinställningarna.

 2. Tryck på knappen ALLSTART för att starta golvet och tillvalet (om hydrauliken är på).

 3. Använd START- och STOPPKNAPPARNA för att styra golv och tillval enligt önskemål.

Lasta tråget

Important: Kör inte passagerare i tråget.

Important: Kör inte laster som överskrider maskinens eller bogserfordonets lastgränser. Se Specifikationer.

Important: Lastens stabilitet kan variera (hög last t.ex. har i allmänhet en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

 1. Koppla maskinen till bogserfordonet.

 2. Ladda tråget med material.

  • Maskinen kan lastas ovan- eller bakifrån.

  • För de flesta material, som sand eller grus, kan en främre skoplastare användas. Material som timmer eller säckar med gödningsmedel ska lastas bakifrån genom att materialet placeras på transportbandet och hydrauliken ställs in på lastningsläge.

  • Det kan hända att baklämmen behöver avlägsnas för att lättare komma åt.

  • Om säckar med material används ska de tömmas i lastarens skopa innan materialet töms i tråget. Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled för bästa möjliga stabilitet.

  Important: Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. Material som är större än baklämmen kan skada bandet och baklämmen. Se även till att lasten håller en enhetlig struktur. Maskinen kan oväntat kasta små stenar i sanden.

  Tänk på följande för att undvika att maskinen välter (se säkerhetsdekalerna i den här bruksanvisningen):

  • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

  • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

  • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar.

Lasta av material

Varning

Maskinen kan slita av händer och fötter.

Håll händer och fötter på avstånd från transportbandet och tillvalsredskapen när maskinen arbetar och då traktorenheten är igång.

Varning

Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du lastar av. Annars finns det risk för att lasten flyttar sig och maskinen välter.

Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar avlastningen.

 • Stå inte bakom maskinen när du lastar av den.

 • Lasta inte av maskinen i en sluttning.

Bulkurlastning

 1. Backa maskinen intill den plats där materialet ska läggas.

 2. Lossa baklämmens spärrar och starta transportbandet.

 3. Höj vid behov bakänden på maskinen. På så sätt lastas materialet av i en annorlunda vinkel, vilket möjliggör snabb tömning av hela lasten.

Kontrollerad urlastning

 1. Stäng baklämmens spärrar.

 2. Använd vevhandtaget för att öppna eller stänga den justerbara delen av baklämmen (Figur 43 och Figur 44) för att justera materialflödet när du använder redskap.

  Important: Använd endast den justerbara delen av baklämmen vid urlastning av material med en diameter som understiger 25 mm, t.ex. grus och sand.

  Important: Öppna baklämmen fullständigt om materialet inte flödar ut ur den justerbara delen. Nya material ska alltid testas först.

  g014118
  g014119

Använda tillvalsredskapet

 1. Stäng av traktorenhetens motor.

 2. På modell SH använder du reglagespakarna för att starta tillvalet och transportbandet (urlastningsläge).

 3. På både modell SH och EH justerar du inställningar, spridningsmönster och flödeshastighet.

  Note: Det kan hända att du behöver experimentera lite innan du kommer fram till önskad flödeshastighet och önskat spridningsdjup. Övriga variabler omfattar färdhastighet och materialtyp. Olika material har olika partikelstorlek, vilket påverkar spridningsmönstret.

  Testa därför alltid nya material genom att sprida dem på en öppen yta på ett säkert avstånd från andra människor.

 4. Starta traktorenhetens motor och slå på traktorenhetens hydraulik.

 5. Modell SH: Starta spridningen genom att trycka på av-/på-kontrollen. Modell EH: Starta tillvalet och därefter transportbandet med hjälp av handkontrollen.

 6. Modell SH: Avbryt spridningen genom att trycka på av-/på-kontrollen – tillvalsredskapet fortsätter att arbeta. Modell EH: Stäng av transportbandet och därefter redskapet.

 7. På EH-modeller kan du använda funktionen ALLSTART i stället för funktionerna TILLVALSSTART och BANDSTART för att starta allt på en gång. Redskapet kommer att starta först, följt av bandet.

 8. När maskinen är tom ska hydrauliken stängas av innan maskinen transporteras.

  Note: Vid körning i ojämn terräng ska maskinen höjas till maximal säker färdhöjd. Detta ökar tillvalsredskapets markfrigång.

  Varning

  Tillvalsredskapet kan slunga i väg material med stor kraft upp till 12 m och skada kringstående.

  Var uppmärksam på människor, hinder och föremål vid spridning.

  Important: Vid färd när spridning inte sker ska maskinen höjas till maximalt säker färdhöjd och tillvalsredskapen ska stängas av.

Efter körning

Säkerhet efter användning

 • Parkera maskinen på ett fast, jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

 • Undvik mjuka underlag eftersom stödbenet då kan sjunka ned och leda till att maskinen välter.

 • Koppla inte bort maskinen från bogserfordonet i sluttningar eller utan att koppla in stödet och det bakre stödbenet.

 • Kila alltid fast hjulen när maskinen kopplas från för att förhindra att släpet kommer i rullning.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

Koppla loss maskinen från traktorenheten

 1. Parkera maskinen på ett torrt, plant underlag, koppla in parkeringsbromsen på traktorenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Sätt stoppklossar framför och bakom maskinens däck.

 3. Lätta på trycket i hydraulsystemet.

 4. Koppla loss de två hydraulslangarna och den lindade strömkabeln med 7 stift från traktorenheten. Se Figur 21 i Koppla maskinen till traktorenheten.

  Rulla ihop och förvara slangarna och kabeln på maskinens framsida.

 5. Modell SH: Koppla bort och avlägsna handkontrollen och förvara den på en torr plats. På EH-modeller ska handkontrollen förvaras torrt och säkert. Säkerställ att du har tryckt in NöDSTOPPSKNAPPEN.

 6. Vrid det bakre stödbenet till lodrätt läge. Se Stötta maskinen med det bakre stödbenet.

  Important: Använd alltid det bakre stödbenet när du kopplar loss maskinen från en traktorenhet.

 7. Montera stödet så här:

 8. Höj upp maskinen med stödet tills maskinen har fullt stöd med stödet, och ta bort hakbulten.

 9. Se till att det inte finns några kopplingar eller anslutningar mellan maskinen och traktorenheten. Starta traktorenheten och kör bort enheten från maskinen.

Underhåll

Säkerhet vid underhåll

 • Innan du underhåller eller justerar maskinen ska du stanna maskinen, stänga av motorn, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Installera hydraulcylinderstöden innan du utför underhållsarbete under tråget.

 • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

 • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

 • Kontrollera eller justera inte kedjespänningen medan bogserfordonets motor är igång.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

 • Maskinen ska stöttas upp med klossar eller domkrafter vid arbete på undersidan.

 • Se till att alla skydd har monterats efter underhåll eller justering av maskinen.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 100 timmarna
 • Justera elbromsarnaeller tidigare beroende på användning eller prestanda.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcken och hjulen.
 • Kontrollera hydraulsystemet
 • Kontrollera tillvalsredskapen.
 • Kontrollera tätningarna för bandet och baklämmen.
 • Kontrollera baklämmen.
 • Var 40:e timme
 • Kontrollera transportbandet och rullarna.
 • Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja lager och bussningar dagligen. Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett det intervall som anges i underhållsschemat.
 • En gång per månad
 • Inspektera bromsskorna och bromsbeläggen.
 • Utför en enkel okulärbesiktning av bromsskor och bromsbelägg.
 • Kontrollera löprullarna.
 • Årligen
 • Inspektera och serva elbromsarna.
 • Inspektera och serva elbromsarna.Oftare vid intensiv användning och slitage.
 • Förberedelser för underhåll

  Varning

  Koppla från all ström till maskinen innan du utför något underhållsarbete.

  Montera hydraulcylinderstödet

  Varning

  Innan du utför underhåll under tråget när det är höjt ska du montera de två hydraulcylinderstöden (Figur 46).

  1. Ta bort hydraulcylinderstöden som sitter på vardera sidan av tråget (Figur 45).

   g272505g272506
  2. Luta tråget fullt ut.

  3. Montera hydraulcylinderstöden på hydraulcylindrarnas stänger (Figur 46).

  g014128

  Smörjning

  Typ av fett

  Universalfett nr 2 på litiumbas

  Smörja lagren och bussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningar.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja lager och bussningar dagligen. Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett det intervall som anges i underhållsschemat.
  1. Torka av smörjnippeln så att okända partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  3. Torka bort överflödigt fett.

   Smörjpunkter för lager och bussningar:

   g014131
   g014132
   g014133
   g014134

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däck och hjul

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcken och hjulen.
  1. Kontrollera att däcktrycket är 1,72 bar för 33-tumsdäck och 2,07 bar för 32-tumsdäck, eller det tryck som tillverkaren rekommenderar.

  2. Kontrollera att det inte förekommer omfattande slitage eller synliga skador på däcken.

  3. Kontrollera att hjulbultarna är åtdragna och att inga saknas.

  Byta däck

  Byta ytterdäck

  1. Koppla in parkeringsbromsen på traktorenheten.

  2. Ta bort alla tillvalsredskap från maskinen.

  3. Avlägsna allt material från tråget.

  4. Kila fast däcken på motsatt sida av det skadade däcket.

  5. Lossa de sex hjulmuttrarna på det punkterade däcket, men ta inte bort dem.

  6. Hissa upp maskinen med lyftanordning eller domkraft tills däcket går fritt från golvet eller marken, och stötta maskinen med pallbockar.

   Se till att maskinen är stabil.

  7. Avlägsna de lösa hjulmuttrarna och ta av däcket.

  8. Reparera eller byt ut det skadade däcket.

  9. Montera hjulet på maskinen genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

   Note: Se till att hjulet är centrerat på navet och att alla sex hjulbultarna är åtdragna. Dra åt bultarna korsvis till 135 Nm.

  Byta innerdäck

  Important: Håll maskinen kopplad till traktorenheten.

  1. Koppla in parkeringsbromsen på traktorenheten.

  2. Ta bort alla tillvalsredskap från maskinen.

  3. Avlägsna allt material från tråget.

  4. Kila fast däcken på motsatt sida av det skadade däcket.

  5. På sidan med det skadade däcket tar du bort de fyra bultarna och fyra låsmuttrarna som fäster balansstångsupphängningens lager på chassit.

   Lossa, men avlägsna inte ytterdäckets hjulmuttrar för att ge spel för lagerbultarna.

  6. Hissa upp maskinen med en lyftanordning eller domkraft tills du kan rulla undan innerdäcket och balansstångsupphängningsaxelenheten från maskinen och stötta upp maskinen med pallbockar.

   Se till att maskinen är stabil.

  7. Ta bort det skadade däcket.

  8. Reparera eller byt ut det skadade däcket.

  9. Montera däcket på maskinen genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

   Note: Se till att hjulet är centrerat på navet och att alla sex hjulbultarna och lagerbultarna är åtdragna till 135 Nm.

  Underhålla bromsarna

  Kontrollera elbromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  En gång per månad
 • Inspektera bromsskorna och bromsbeläggen.
 • Årligen
 • Inspektera och serva elbromsarna.
  • Utför en okulärbesiktning av bromsskor och bromsbelägg.

  • Inspektera och serva elbromsarna.

  Justera elbromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Justera elbromsarnaeller tidigare beroende på användning eller prestanda.
  1. Höj upp maskinen och säkra den med pallbockar.

  2. Se till att hjulet och trumman roterar fritt.

  3. Avlägsna justeringshålskåpan från urtaget på baksidan av bromslamellen.

  4. Vrid om stjärnhjulet på justeringsenheten med hjälp av en skruvmejsel för att expandera bromsskorna (Figur 51).

   Justera bromsskorna utåt tills trycket från beläggen mot trumman gör det svårt att vrida runt hjulet.

   g014826
  5. Vrid om stjärnhjulet i motsatt riktning tills hjulet roterar fritt med endast ett lätt motstånd från belägget.

  6. Montera justeringshålskåpan.

  7. Upprepa steg 2 för samtliga bromsar.

  Inspektera bromsskorna och bromsbeläggen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  En gång per månad
 • Utför en enkel okulärbesiktning av bromsskor och bromsbelägg.
 • När en bromssko är sliten ska båda skorna bytas på de enskilda bromsarna och båda bromsarna på samma axel. På så sätt förblir bromsarna balanserade.

  Byt ut bromsbeläggen under följande förhållanden:

  • De har slitits ned till 1,6 mm kvarvarande tjocklek eller mindre.

  • De är förorenade med fett eller olja.

  • De är onormalt urgröpta eller skårade.

   Note: Fina värmesprickor är vanligt förekommande i bromsbelägg.

  Rengöring och inspektion av bromsar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Inspektera och serva elbromsarna.Oftare vid intensiv användning och slitage.
  • Byt magneterna och skorna när de blir slitna eller urgröpta.

  • Rengör bromslamellen, magnetarmen, magneten och bromsskorna med ett rengöringsmedel för fordonsbromsar.

  • Kontrollera att alla delar som avlägsnas sätts tillbaka i samma broms- och trumenhet som de avlägsnades från.

  • Inspektera magnetarmen med avseende på lösa eller slitna delar.

  • Kontrollera att skons retur-, lås- och justerfjädrar inte är utsträckta eller deformerade. Byt dem vid behov.

   Var försiktig

   Det kan vara skadligt för hälsan att andas in bromsdamm, så vidta följande försiktighetsåtgärder vid service av bromsar:

   • Undvik dammbildning och inandning av damm.

   • Undvik att fräsa, fila eller slipa bromsbeläggen.

   • Använd inte tryckluft eller torrborstning vid rengöring.

  Bromssmörjning

  Innan du monterar tillbaka elbromsarna ska du applicera ett tunt lager monteringssmörjmedel, eller fett såsom Lubriplate™ på följande ställen:

  • Bromsens förankringssprint

  • Reglerarmens bussning och sprint

  • De områden på bromslamellen som ligger an mot bromsskorna och magnetarmen

  • Reglerblocket på reglerarmen

  Important: Låt inte fett komma i kontakt med bromsbelägg, trummor och magneter.

  Inspektera magneterna

  Bromsarnas elektromagneter är avsedda att ge erforderlig ingångskraft och -friktion.

  Inspektera magneterna regelbundet och byt dem om de slits ojämnt. Använd ett verktyg med rak kant för att kontrollera slitage.

  Även om slitage är normalt ska magneterna bytas om någon del av magnetspolen syns genom friktionsmaterialet på magnetens yta. Byt ut magneterna parvis (ömse sidor av en axel).

  Vid byte av magneter ska även trumarmaturen ytbehandlas på nytt.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikation för hydraulvätska

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att tillgå kan en annan oljebaserad universalhydraulvätska för traktorer (UTHF) användas, under förutsättning att specifikationerna för den faller inom det angivna området i fråga om alla nedanstående materialegenskaper och att den uppfyller branschens standarder. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 55 till 62
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 152
     cSt vid 100 °C: 9,1 till 9,8
    Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –43 °C
   Branschspecifikationer:
    API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 och Volvo WB-101/BM

  Kontrollera hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulsystemet
  1. Kontrollera att hydraulsystemet inte läcker.

   Om du upptäcker en läcka drar du åt kopplingen eller reparerar den skadade delen.

  2. Kontrollera att hydraulslangarna inte är slitna eller skadade.

   Byt ut slitna och skadade slangar.

  3. Kontrollera traktorenhetens hydraulvätskenivå.

   Fyll på hydraulvätska i tanken vid behov. Se traktorenhetens bruksanvisning.

  Tillvalsredskap

  Kontrollera tillvalsredskapen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera tillvalsredskapen.
  • Kontrollera att snabbkopplingsfästena sitter på plats och att säkerhetsklämmorna är monterade.

   Ersätt alla säkerhetsklämmor som saknas.

  • Kontrollera att tillvalsredskapet är säkert fastspänt och inte rör sig eller glider ut.

   Justera klämmorna vid behov.

  • Kontrollera paddlarna på dubbelspridarens skivor med avseende på slitage.

   Byt ut paddlarna när de är nedslitna.

  • Kontrollera om dubbelspridarhuset uppvisar tecken på sprick- eller rostbildning.

  Underhålla transportbandet

  Kontrollera transportband och rullar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 40:e timme
 • Kontrollera transportbandet och rullarna.
 • En gång per månad
 • Kontrollera löprullarna.
  • Kontrollera att transportbandet löper rakt på rullarna och inte slirar.

   Justera transportbandets spårning vid behov. Se Justera transportbandets spårning.

  • Kontrollera att löprullarna mellan de främre och bakre rullarna inte är skeva eller kärvar.

   Byt eller reparera slitna eller skadade löprullar vid behov.

  Justera transportbandets spårning

  Om transportbandet inte är centrerat och drar åt ena sidan behöver det justeras (Figur 52). Denna åtgärd utförs lämpligen under drift, men utan belastning.

  1. Ställ dig bakom maskinen och kontrollera vilken sida som bandet vidrör.

  2. Gå till släpets framände på samma sida, lossa låsmuttern och dra åt justermuttern ett kvarts varv.

  3. Dra åt båda låsmuttrarna innan du kör maskinen.

  4. Lasta material i maskinen och kör igenom lasten tills släpet är tomt. Upprepa detta flera gånger.

  5. Stoppa bandet och gå till maskinens bakände för att kontrollera resultatet.

   Det kan hända att ovanstående procedur behöver upprepas flera gånger tills bandet rör sig och löper som det ska.

   Note: Det kan hända att bandet rör sig något beroende på typ av last och lastens placering. Om bandet inte vidrör sidoskenorna behöver det inte spåras.

   Important: Justera inte transportbandets bakre drivrulle. Den är fabriksinställd. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om den behöver justeras.

   g014129

  Justera transportbandets spänning

  Kontrollera och justera bandspänningen regelbundet (Figur 52). Alla gummitransportband töjs, i synnerhet när de är nya eller inte har använts på ett tag.

  1. Parkera maskinen på plant underlag med bak- och matarlämmarna minst 6,25 mm över mark- eller golvytan (beroende på materialet).

  2. Lasta maskinen full med sand som du förväntas använda med maskinen.

  3. Avlägsna de svarta skydden framtill på ömse sidor av maskinen.

  4. Använd två skruvnycklar för att hålla spännstångens ände stilla samtidigt som du lossar låsmuttern närmast stångens ände.

  5. För låsmuttern bakåt 2–5 cm.

   Varning

   Om transportbandet körs med borttagna skydd och kåpor kan det leda till allvarliga personskador.

   Var ytterst försiktig i närheten av rörliga delar när säkerhetsskydden är avlägsnade.

  6. Starta transportbandet.

  7. Om bandet slirar drar du åt spännbultarna jämnt (med maskinen avstängd) ett halvt varv och kontrollerar om bandet slirar på nytt. Fortsätt tills bandet löper utan att slira.

  8. Vrid båda spännbultarna ytterligare ett halvt varv. I det här läget bör bandet vara korrekt spänt.

  9. Kontrollera remspänningen genom att titta under maskinen på chassits tvärbalk. Mitten av bandet ska precis gå fritt från chassits tvärbalk när maskinen är i nedersta läget. Om mitten av bandet vidrör tvärbalken ska båda spännbultarna dras åt ytterligare ett kvarts varv.

   Important: Ha tålamod. Spänn inte bandet för hårt.

   Important: Använd inte tryckluftsdrivna verktyg på spännbultarna för transportbandet.

  Byta transportband

  Läs dessa anvisningar noga innan du avlägsnar bandet. Om bandet är förstört använder du en kniv för att skära av bandet på ett oskadat ställe. Om du tänker göra ett garantianspråk måste bandleverantören kunna inspektera bandet för att utvärdera skadan och ge bytesrekommendationer.

  Ta bort bandet

  1. Avlägsna de svarta säkerhetsskydden på maskinens fyra ytterhörn.

  2. Avlägsna ledbanorna för den inre gummilisten från trågets framände och sidor tillsammans med metallskenorna.

  3. Avlägsna silikontätningen på baksidan av metallskenorna (glöm inte att applicera ny silikontätning när du monterar dem igen).

  4. Använd två skiftnycklar för att hålla änden av spännstången stilla i de båda främre hörnen.

  5. Lossa muttern som sitter närmast änden på spännstången.

  6. Flytta den invändiga justermuttern bakåt tills spännstången går fri från stålagret.

   Note: Den främre löprullen stöds av två stålager som sitter i en övre och en nedre skena (en på var sida om maskinen).

  7. Stötta den främre löprullen.

  8. Gå till det högre främre hörnet och avlägsna låskragen som håller stålagret på axeln Genom att dra tillbaka ställskruvarna och vrida låskragen moturs. Använd en hammare och en körnare och knacka ut låskragen moturs tills den släpper från axeln.

  9. Upprepa det här steget för det vänstra främre hörnet.

  10. Avlägsna stålagret genom att dra tillbaka löprullen så att stålagren glider ut ur skenorna.

  11. Avlägsna de två säkerhetsfästena och för ned rullen genom det öppna hålet.

  12. Gå till bakänden av maskinen och lossa spännhjulet.

  13. Ta bort kedjan från drevet.

  14. Lossa ställskruvarna på drevet och avlägsna det och nyckeln från drivrullsaxeln.

  15. Stötta den bakre drivrullen.

   Important: Rubba inte justeringsfästesenheten för den bakre rullen. Den är avsedd för automatisk justering av den bakre rullen om bandet inte löper korrekt.

  16. Avlägsna de fyra bultarna i flänslagren på båda sidor.

  17. Avlägsna låskragarna vid flänslagren på axeln och för av båda lagren från axeln.

  18. Avlägsna de två fästena för redskapskoppling (Figur 53)

   g014104
  19. Sänk ned drivrullen genom hålen.

  20. Avlägsna baklämmen för att se bättre.

  21. Notera patronens läge inuti tråget så att du kan montera tillbaka den i samma läge och riktning. Den är fäst med bultar på sex ställen längs sidan av maskinen (tre fyrbultsplattor på var sida).

  22. Fäst patronen med hjälp av remmar från en lyftanordning i vart och ett av de fyra hörnen.

  23. Avlägsna de 24 bultarna för att frigöra patronen (Figur 54).

   g014105
  24. Avlägsna patronen genom att lyfta ut den från maskinens ovansida. Placera den på marken (Figur 55)

   g014106

  Montera remmen

  Montera det nya bandet genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning. Bär dock följande viktiga anmärkningar och anvisningar i åtanke:

  Important: Transportbandet är i huvudsak avsett att arbeta i en riktning. Se till att den målade pilen i mitten av bandet pekar mot maskinens bakände (sett ovanifrån).

  Note: Innan du för tillbaka den bakre drivrullen upp genom urtaget och på plats, ska du först montera de fyra bultarna (vända utåt från insidan) för anslutning av stålagren. I annat fall måste du avlägsna drivrullen för att skapa tillräckligt med spel för att kunna montera dessa bultar.

  • När du monterar den bakre drivrullen måste du se till att axeln som ansluts till motorn sitter på vänster sida. Den har ett nyckelhål urtaget för säkring av drevet.

  • Innan du anbringar spänning med spännstängerna vid maskinens framände ska du för hand centrera bandet både fram och bak.

  • Spåra och spänn bandet genom att följa anvisningarna i Justera transportbandets spårning och Justera transportbandets spänning.

  • Den främre löprullen och de bakre drivrullarna ger utmärkt dragkraft för att kunna förflytta bandet under last.

   Important: Spänn inte bandet för hårt och översträck det inte.

  • Stryk på silikontätning på baksidan av metallskenorna och i de två främre hörnen av golvet där skenorna möts. Tätningsmedlet stöter bort allt material så att det inte kommer förbi skenorna.

  Justering av transportbandets drivkedja Spänning

  Om transportbandets drivkedja är slack behöver den spännas (Figur 56)

  1. Stäng av traktorenhetens motor och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta bort transportbandets bakre drivkedjeskydd.

  3. Lossa bulten som går igenom spännhjulet.

  4. Dra åt den positiva låsskruven med måttlig kraft.

  5. Dra åt spännhjulsbulten.

   Important: Spänn inte kedjan för hårt. Lämna precis så mycket spänning som behövs för att ta upp extra slack.

  6. Kontrollera att kedjan är ordentligt smörjd och att kugghjulen har fästs på axlarna.

  7. Byt ut transportbandets bakre drivkedjeskydd.

   g014130

  Underhålla tråget och baklämmen

  Kontrollera transportörens och baklämmens tätningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera tätningarna för bandet och baklämmen.
 • Kontrollera alla gummitätningar med avseende på skador eller slitage.

  Byt ut eller reparera tätningarna om de är skadade eller hårt slitna.

  Kontrollera baklämmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera baklämmen.
  • Kontrollera att baklämmen kan stängas och spärras ordentligt och säkert.

  • Kontrollera att den justerbara delen av baklämmen öppnas och stängs utan att kärva.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  Salt, vägtjära, kåda, gödsel eller kemikalier kan skada lacken på maskinen. Tvätta bort dessa avlagringar så snart som möjligt med en rengöringsmedel och vatten. Ytterligare rengöringsmedel eller lösningar kan bli aktuella, men kontrollera först att de lämpar sig för lackerade ytor.

  Varning

  Antändliga vätskor och rengöringsmedel med giftiga ångor är skadliga för hälsan.

  Använd inte brandfarliga vätskor eller rengöringsmedel med giftiga ångor. Följ tillverkarens anvisningar.

  Important: Använd inte en högtryckstvätt. Den kan avlägsna lack/färg, säkerhetsdekaler och fett, och kan även skada komponenterna.

  1. Koppla bort tillbehöret innan du rengör och tvättar det separat.

  2. Ta bort handkontrollen.

  3. Rengör maskinen med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel

  4. Skölj bort alla rester av rengöringsmedlet med rent vatten innan medlet torkar.

  5. Avlägsna bandets rengöringsskrapa från maskinens bakre del (Figur 57).

   g272507
  6. Höj upp den bakre delen av maskinen vid behov.

  7. Öppna baklämmen helt och spruta in vatten i tråget och i det bakre området. Kontrollera sidotätningarna och byt ut dem vid behov.

  8. Kontrollera tråget, det nedre skyddet, transportbandet, bädden och rullarna för att se att allt överblivet material är bortspolat.

  9. Sänk ned maskinen till det normala arbetsläget.

  10. Sätt tillbaka bandets rengöringsskrapa om den är borttagen.

   Se till att skrapan sitter så lodrätt som möjligt samtidigt som den har kontakt med bandet.

  Förvaring

  Gör följande innan du ställer upp maskinen för säsongen:

  1. Parkera maskinen på ett hårt, jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  2. Ta bort handkontrollen.

  3. Ta ur batterierna ur handkontrollen.

  4. Tvätta maskinen ordentligt. Se Tvätta maskinen.

   Ta bort tillvalstillbehör vid behov.

  5. Kontrollera och dra vid behov åt alla fästelement.

  6. Smörj samtliga smörjnipplar och upphängningspunkter. Se Smörja lagren och bussningarna.

   Torka bort överflödigt fett.

  7. Sandpappra lätt och bättra på målningen på ställen där färgen har skrapats av, flagnat eller rostat.

  8. Förvara om möjligt maskinen inomhus.

  Felsökning

  Kontrollera felkoderna

  EH-modeller

  Om diagnoslampan indikerar att det är fel i systemet (se Diagnoslampans funktion) ska du kontrollera felkoderna för att fastställa vad som är fel på maskinen.

  Gå in i undersökningsläget och kontrollera koderna

  1. Tryck ned NöDSTOPPSKNAPPEN för att stänga av strömmen.

  2. Lossa den fastgjorda kåpan från de två diagnosshuntkontakterna (Figur 58, A).

  3. Koppla ihop de två diagnosshuntkontakterna (Figur 58, B).

   g028876
  4. Dra ut NöDSTOPPET för att slå på strömmen.

  5. Räkna antalet blinkningar för att fastställa felkoden och titta i nedanstående tabell.

   Note: Om det är flera fel, blinkar båda felen och sedan en lång paus och sedan upprepas blinkningssekvensen.

   KodBlinkningsmönster för lampaBeteendeDetaljer
   Maskinspecifika fel
   11En blinkning, paus, en blinkning, lång paus, sedan upprepningFörlorad kontakt med basen.Anslutningen är inte inkopplad. Lokalisera den lösa eller urkopplade kabelkontakten och anslut den.
   Någonting är fel med kablarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   Det är något fel på basenheten. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   12En blinkning, paus, två blinkningar, lång paus, sedan upprepningVersionsinkompatibilitet i basen och/eller handkontrollenFel programvara (installera korrekt programvara från TORODIAG). Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   13En blinkning, paus, tre blinkningar, lång paus, sedan upprepningFel handkontroll – inte implementerad på RevAFel produktkoppling (dvs. du försöker uppdatera programvara på en MH-400 med en ProPass-handkontroll)

  Återställa felkoden

  När du har löst problemet ska du återställa felkoderna genom att koppla från och sedan koppla in diagnoskontakterna. Diagnoslampan blinkar kontinuerligt vid 1 Hz (1 blinkning per sekund).

  Avsluta diagnosläget

  1. Tryck ned NöDSTOPPSKNAPPEN för att stänga av strömmen, se Nödstoppsknapp.

  2. Koppla från de två diagnosshuntkontakterna.

  3. Sätt på den fastgjorda kåpan på de två diagnosshuntkontakterna.

  4. Dra ut NöDSTOPPET för att slå på strömmen.

  Meddelanden på handkontrollen

  EH-modeller
  Visat meddelandeBeskrivning
  ASSOC PENDINGKoppling ska göras.
  ASSOC ACTIVEKopplingsförsök pågår.
  POWER UP BASEStartar basenheten.
  ASSOC PASSKoppling genomförd.
  ASSOC EXITAvslutar kopplingsläge
  ASSOC FAILKopplingsförsök misslyckades
  PRESS STORETryck på knappen SPARA.
  ALL STORESparar alla aktuella inställningsvärden i aktuellt arbetsminne.
  OPTION STORESparar alla aktuella tillvalsinställningar i aktuellt arbetsminne.
  BELT STORESparar alla aktuella golvinställningar i aktuellt arbetsminne.
  PRESET 1 STORESparar aktuellt förinställt värde 1 i aktuellt arbetsminne.
  PRESET 2 STORESparar aktuellt förinställt värde 2 i aktuellt arbetsminne.
  PRESET 3 STORESparar aktuellt förinställt värde 3 i aktuellt arbetsminne.
  WAITING FOR BASEFjärrenheten väntar på svar från basenheten.
  HOPPER UPFjärrkontrollen skickar kommando att höja tråget.
  HOPPER DOWNFjärrkontrollen skickar kommando att sänka tråget.
  PROPASS REV XXProdukt som systemet är inställt för att kontrollera.
  MH400 REV XXProdukt som systemet är inställt för att kontrollera.
  BAT XX%Battery X.X VÅterstående batterilivslängd i procent.Återstående batterilivslängd i spänning.
  CHANNEL XKanal i GHz som systemet just nu använder.
  HH ID XXXXXXIdentitet på handkontrollen
  BASE ID XXXXXXIdentitet på basenheten
  FLR XX% OPT XX%Aktuell golvhastighet i procent. Aktuell tillvalshastighet i procent.
  FLRS XX% OPTS XX%Visar sparad reguljär golvhastighet och tillvalshastighet med 0 % kommando till utmatningen, så att operatören väljer att använda den aktuella inställningen eller ändra den.
  FLR OFFOPT OFFVisar status för golvet och tillvalet när de är avstängda.
  SERVICE ACTIVEServiceverktyget är aktivt.
  SERVICE NO APPServicen har inget giltigt program att köra.