Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært udviklet til transport, dosering og spredning af materialer. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummerpladen med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g234791

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Indenlandsk: Denne enhed overholder paragraf 15 i FCC-reglerne. Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr genererer og bruger radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges korrekt, dvs. i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger, kan det forårsage interferens på radio- og tv-modtagelse. Det er blevet typetestet og overholder grænserne for computerudstyr i FCC-klasse B i henhold til specifikationerne i stykke J, paragraf 15 i FCC-reglerne, som angivet ovenfor. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen med en af følgende foranstaltninger:Drej modtagerantennen, flyt styreenhedsmodtageren i forhold til radio-/tv-antennen, eller slut styreenheden til en anden stikkontakt, så styreenhed og radio/tv er koblet til forskellige grenledninger.Brugeren skal om nødvendigt kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker med henblik på yderligere afhjælpningsforslag.Brugeren kan eventuelt drage nytte af følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission (amerikansk standardiseringsorgan): "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Sådan identificeres og løses problemer med radio-/tv-interferens). Denne brochure kan fås hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varenr. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-basis, OA3MRF24J40MA-håndholdt
IC: 7693A-24J40MDME-basis, 7693A-24J40MA-håndholdt
Drift er med forbehold af følgende to forhold: (1) enheden forårsager muligvis ikke interferens, og (2) denne enhed skal acceptere interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Japan
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Mexico
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Korea(mærkat leveres i separat sæt)
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Singapore
Håndholdt:TWM240007_IDA_N4021–15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Certificering for elektromagnetisk kompatibilitet i Marokko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14092 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før maskinen tages i brug. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal119-6823
decal93-9899
decal119-6838
decal119-0217
decal119-6819
decal93-9852
decal119-6836
decal119-6833
decal131-6766
decal119-6806
decal119-6835
decal119-6869
decal119-6822
decal119-6832
decal119-6812
decal119-6863
decal133-8061

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af bugsertræk

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt, 1" x 6½" 2
Låsemøtrik, 1" 2
 1. Find og afmonter boksen til løsdele, der leveres på skærmen.

 2. Fjern det bageste støtteben fra opbevaringspositionen, og saml støttebenet i lodret position. Se Understøttelse af maskinen med det bageste støtteben.

 3. Flyt bugsertrækket fra leveringspositionen ved at overskære begge stropperne, der fastgør det til skærmen (Figur 3). Afmonter begge monteringsbeslag fra skærmen, og kasser dem.

  g014065

  Note: Der skal 2 personer til at afmontere bugsertræksamlingen.

 4. Skub bugsertrækkets rørtrækstang på plads på maskinens forende. Sørg for, at donkraftens monteringsbeslag vender ud mod venstre side.

 5. Sæt en bolt (1" x 6½") gennem stellet og bugsertrækkets rør, og fastgør den med en låsemøtrik (Figur 4). Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 976 til 1.193 Nm.

 6. Sæt en bolt (1" x 6½") gennem den øverste del af stellet og ned gennem bugsertrækkets rør, og fastgør den med en låsemøtrik (Figur 4). Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 976 til 1.193 Nm.

  g014066
 7. Afmonter donkraften fra det bageste støtteben, og monter donkraften på bugsertrækkets rør. Se Understøtning af maskinens forende med donkraften.

  Note: Sæt ikke pinden gennem donkraftens lodrette hul, da det ellers ikke vil være muligt at fjerne pinden, når vægtkassen monteres.

Montering af vægtkassen

 1. Fjern vægtene fra vægtkassen.

 2. Fjern boltene (½" x 5½") fra monteringsbeslaget, der fastgør vægtkassen. Fjern monteringsbeslagene (Figur 5).

  g014067
 3. Anbring vægtkassen på bugsertrækket, så langt fremme som muligt.

 4. Monter vægtkassen på trækstangen med 2 bolte (½" x 5½") og låsemøtrikker. Tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 91 til 112 Nm.

 5. Fyld vægtkassen med vægtene, og monter stangen og tappen (Figur 6).

  g014069

Justering af spejlet

Med spejlet, der er monteret på tragtbeholderen, kan lasten og spredningen overvåges. Kig ofte i spejlet for at overvåge maskinens drift.

Juster spejlet (Figur 7), så du kan se tragtbeholderens inderside fra førersædet.

g015149

Ledningsføring og montering på traktionsenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Fodstyreenhed 1
Bremsestyreenhed 1
Ledningsnet1
Sokkelbeslag 1
Skrue, 5/16" x 1"4
Møtrik, 5/16"4
Ledningssamlinger 6
Kabelbånd 10
Bolt, nr. 10 x ⅞"2
Møtrik, nr. 102
Slangeklemme1
Sikring (15 A)1

Valg af traktionsenhed

Vælg en traktionsenhed, der opfylder specifikationerne og anbefalingerne til traktionsenheden. Se Specifikationer og Valg af traktionsenhed.

Montering af bremsestyreenheden

Udkrydsningstraktionsenheder
 1. Monter bremsestyreenheden (Figur 8) på nederste venstre område af instrumentbrættet med de 2 bolte (nr. 10 x ⅞") og møtrikkerne (nr. 10).

  g235379
 2. Sæt udkrydsningsledningsnettets stik i bremsestyreenhedens stik.

  Se betjeningsvejledningen til udkrydsningstraktionsenheden for at få yderligere oplysninger om montering og betjening.

Montering af bremsestyreenheden

Traktionsenheder af traktortypen

Monter bremsestyreenheden på traktorens instrumentbræt eller skærm med de 2 bolte (nr. 10 x ⅞") og møtrikkerne (nr. 10).

Montering af ledningsnettet og bremsestyreenheden

Note: Læg ledningsnettet ud på traktionsenheden for at finde frem til, hvor ledningsnettets komponenter skal monteres. Brug kabelbånd til at samle overskydende længder ledning. Brug også ledningssamlinger, når du ændrer ledningsnettets længde (forkortet eller forlænget). Opvarm krympekonnektorerne, indtil de krymper stramt omkring ledningerne.

Important: Hvis du tilføjer ledning til ledningsnettet, skal du bruge en ledning med passende mål.

 1. Monter sokkelbeslaget på bagsiden af traktionsenheden med 2 bolte (5/16" x 1") og møtrikker.

 2. Før ledningsnetstikket gennem hullet til soklen.

  Hvis stikket ikke kan komme gennem hullet, skal kappen skubbes ned ad ledningsnettet.

 3. Spænd ledningsnettet med sokkelstikket fast til bagsiden af sokkelbeslaget med 2 bolte (5/16" x 1") og møtrikker.

 4. Før ledningsnettet langs traktionsenheden.

 5. Brug slangeklemmen til at fastgøre fodstyreenheden til belægningen på bremsepedalen.

 6. Tilslut ledningsnettet til komponenterne (Figur 9) således:

  1. Sæt den korte ledning fra ledningsnettet ind i fodstyreenhedens ledningskonnektor.

  2. Tilslut den lange ledning fra ledningsnettet til bremsestyreenhedens ledningskonnektor.

  3. Brug en af de følgende procedurer til at tilslutte ringklemmeledningen (med sikringen) til en plusstrømkilde:

   • Hvis bremsestyreenheden kun skal effektforsynes, når traktionsenheden er tændt, skal ringklemmeledningen med sikringen sluttes til en åben hjælpestrømkilde på 15 A eller mere.

    Brug en sikring på 10 A til et 2-hjuls bremsesystem og en sikring på 15 A til et 4-hjuls bremsesystem.

    Note: Du skal muligvis fjerne ringklemmen og montere en anden klemmetype, som passer til hjælpestrømkildens stik.

   • Hvis bremsestyreenheden altid skal være effektforsynet, skal ringklemmeledningen med sikringen sluttes til den positive batteripol.

    Note: Hvis traktionsenheden skal stilles til opbevaring i en længere periode, skal du fjerne sikringen fra bremsestyreenhedens ledningsnet eller frakoble ledningsnettet fra bremsestyreenheden. Dette forhindrer, at batteriet aflades

  4. Tilslut den anden ringklemmeledning, uden sikringen, til den negative (-) batteripol.

  g021113
 7. Fastgør gummikappen til konnektoren og ledningsnettet med et kabelbånd.

 8. Fastgør alle løse ledninger på ledningsnettet med kabelbånd.

 9. Hvis du bruger et 4-hjulsbremsesæt, skal 10 A-sikringen i sikringsholderen tages ud, og 15 A-sikringen sættes i.

Montering af den trådløse EH-styreenheds monteringsbeslag på traktionsenheden

Kun model 44954

Dele, der skal bruges til dette trin:

Monteringsbeslag1
Bagplade1
Flangehovedbolt, 5/16" x 1½"4
Flangehovedlåsemøtrik, 5/164
 1. Fastlæg en passende placering for den håndholdte fjernbetjenings monteringsbeslag til montering på traktionsenheden. Underlaget bør være fladt og solidt.

 2. Brug bagpladen som skabelon til at finde, markere og bore 4 huller (med en diameter på 8,7 mm) i traktionsenhedens monteringsoverflade.

 3. Fastgør monteringsbeslaget og bagpladen med 4 flangehovedbolte (5/16" x 1½") og flangelåsemøtrikker (Figur 10 og Figur 11).

  g028873
  g014103

Note: Den trådløse styreenheds magnet kan sidde fast på alle metaldele.

Montering af kontaktanordningen

SH-modeller

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kontaktanordning1
SH-ledningsnet1

Tænd/sluk-kontaktanordningen (ende med 4 gafler) sættes i soklen i maskinens forreste venstre hjørne (Figur 12).

g014074

Important: Tag altid kontaktanordningens eller strømforsyningens ledning ud, når maskinen og traktionsenheden ikke bruges. I modsat fald mister traktionsenhedens batteri kraft.

Samling af den håndholdte fjernbetjening

EH-modeller

Dele, der skal bruges til dette trin:

Håndholdt fjernbetjening1
AA-batterier4
Magnetisk beslag1
Skruer, små6
 1. Afmonter de gummibånd, der samler fjernbetjeningens to dele, og afmonter bagdækslet.

 2. Placer hvert batteri i batterirummet. Sørg for, at de forbindes rigtigt. (Hvis batterierne ikke installeres korrekt, vil det ikke beskadige enheden, men den vil ikke virke.) I batterirummet findes der mærkater, der viser batteriernes poler (Figur 13).

  g028875
 3. Sørg for, at stålpakningen og gummipakningen er placeret i kanalen i styreenheden, og sæt bagdækslet på plads (Figur 13).

 4. Fastgør dækslet med seks skruer (Figur 13), og tilspænd dem til et moment på 1,5 til 1,7 Nm.

 5. Monter den håndholdte fjernbetjening i fjernbetjeningens magnetiske beslag, skub de to dele sammen, så fjernbetjeningen fastgøres, og tilspænd bolten i magneten (Figur 14).

  g028874

Tilkobling af hydraulikken til traktionsenheden

Fastgør hydraulikslangerne. Se Tilslutning af maskinen til traktionsenheden

Tilslutning af det viklede strømkabel med 7 ben

Dele, der skal bruges til dette trin:

Viklet strømkabel med 7 ben1

Tilslut det viklede strømkabel med 7 ben. Se Tilslutning af maskinen til traktionsenheden.

Indstilling af de elektriske bremser

Juster bremsestyreenheden. Se Justering af bremsestyreenheden.

Samling af et valgfrit redskab på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Lynmonteringsklemme2
g015127

Important: De valgfrie redskaber er tunge. Få en anden person til at hjælpe med at løfte dem.

Note: Maskinen leveres med 2 lynmonteringsklemmer. Brug klemmerne til at montere det valgfri redskab på maskinen.

 1. Fjern sikkerhedslåseclipsene fra klemmehåndtagene (Figur 15).

 2. Løft sikkerhedslåsen. Løft derefter klemmehåndtagene til ekstraudstyret, og frigør låseringene fra låsestifterne (Figur 15).

 3. Skub klemmehåndtagsenheden til bagsidens ekstraudstyr ud af lynmonteringsåbningerne (Figur 15).

 4. Få nogen til at hjælpe med at skubbe den forreste kant af det valgfri redskab op under bagsiden af maskinen og ind i de forreste klemmer på beslagene (Figur 15).

 5. Understøt det valgfri redskab, og flyt klemmehåndtagsenheden til bagsidens ekstraudstyr tilbage i åbningerne i beslagene og over bagkanten (Figur 15).

 6. Sørg for, at det valgfri redskab sidder midt mellem beslagene. Monter derefter låseringene over låsestifterne, og tryk klemmehåndtagene nedad.

  Note: Hvis klemmeenheden er for løs, og det valgfri redskab kan glide mellem klemmerne, skal låseringene drejes et par omgange ned i klemmerne, indtil det ekstra redskab er sikkert fastgjort.

  Important: Stram ikke klemmerne for meget. Ellers kan kanterne på udstyret blive bøjet.

 7. Monter sikkerhedslåseklipsene på klemmehåndtagene (Figur 15).

  Important: Sørg for at montere sikkerhedslåseclipsene i klemmerne igen. Ellers kan klemmerne risikere at åbne under drift.

Produktoversigt

Hydraulikstyreventiler

SH-modeller
g014117

Venstre ventil

Venstre ventil styrer retningen for maskinens transportbånd (Figur 16).

Midterventil

Midterventilen hæver og sænker maskinen (Figur 16).

Højre ventil

Højre ventil styrer udstyret (Figur 16).

Hydrauliske udstyrslynkoblinger

Tilkobl udstyrshydraulikken her (Figur 16).

Knappen Motorstop

EH-modeller

Tryk altid på knappen MOTORSTOP (Figur 17), når arbejdet med maskinen er gennemført, for at deaktivere det elektriske system. Ved påbegyndelse af arbejde med maskinen skal knappen MOTORSTOP trækkes ud igen, før den håndholdte fjernbetjening tændes.

g234789

Diagnostisk LED-funktion

EH-modeller

Når du trækker op i knappen MOTORSTOP, tændes fejlfindingslampen (Figur 18), som lyser i 5 sekunder og derefter slukkes i 5 sekunder, hvorefter den begynder at blinke ved 3 Hz (3 blink i sekundet), indtil du tænder den håndholdte fjernbetjening. Hvis lampen tænder i fem sekunder og derefter starter med at blinke ved 10 Hz (med eller uden en pause på fem sekunder), er der en fejl ved maskinen. Se Kontrol af fejlkoder.

Note: Hvis den håndholdte fjernbetjening var tændt, da du trak op i knappen MOTORSTOP, blinker lampen ikke tre gange i sekundet, når den har været slukket i fem sekunder.

g234788

Håndholdt fjernbetjening

EH-modeller
g028671

Maskine

Længde4,8 m
Bredde1,98 m
Højde2,2 m
Nettovægt (tom, uden ekstraudstyr monteret)1.360 kg
Tragtbeholderens volumen3,06 m3
Maksimal materialelast5.353 kg
Maksimal bugseringshastighed(uden last)24 km/t
Maksimal bugseringshastighed (uden fuld last)13 km/t

Krav til traktionsenheden

Bugseringskapacitet (maksimal nyttelast)7.175 kg
Minimal effekt34 kW (45 hk)
Hydrauliksystem til bagredskabHydraulikstyreventil med åben kerne
Hydraulikflowhastighedminimum – uden ekstraudstyr monteret32 l/min.
minimum – med ekstraudstyr monteret38 l/min.
Hydraulisk tryk (minimum)138 bar

Radio

Frekvens2,4 GHz
Maks. udgangseffekt19,59 dBm

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen har anderledes egenskaber med hensyn til balance, vægt og transport sammenlignet med andre typer udstyr, der bugseres. Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før maskinen betjenes. Lær alle betjeningsanordningerne at kende, og gør dig bekendt med, hvordan du stopper maskinen hurtigt.

 • Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad aldrig voksne benytte maskinen uden korrekte anvisninger. Kun uddannede og autoriserede personer må bruge denne maskine.

 • Hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er ulæselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Maskinen er kun beregnet til terrænkørsel. Den anbefalede maksimumhastighed er 24 km/t uden belastning og 13 km/t med fuld belastning.

 • Spænd alle løse møtrikker, bolte og skruer for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand. Sørg for, at monteringstapperne til maskinens trækstang, koblingstapper og tungedonkraft er på plads og fastgjort.

 • Dette udstyr må ikke ændres på nogen måde.

 • Trækstangen er det område på maskinen, hvor bugsertrækket kobles til bugseringskøretøjet. Trækstangens vægt påvirker maskinens stabilitet.

  • En negativ eller positiv trækstangsvægt kan forårsage personskade i forbindelse med tilkobling af maskinen til eller afkobling fra bugseringskøretøjet. Når donkraftene er monteret, skal du sørge for, at de er korrekt tilkoblet.

  • Når trækstangens vægt presses op i bugseringskøretøjets bugsertræk, fremkalder dette en negativ trækstangsvægt.

   Negativ trækstangsvægt kan også forekomme, når der er monteret redskaber bag på maskinen.

  • Når trækstangens vægt presses ned på bugseringskøretøjets bugsertræk, fremkalder dette en positiv trækstangsvægt.

 • Maskinen må aldrig fastgøres til eller fjernes fra traktionsenheden, hvis der er materiale i tragtbeholderen. Trækstangen kan vippe op og forårsage personskade.

Valg af traktionsenhed

Maskinens egenskaber kan variere afhængigt af traktionsenhedens størrelse og type.

Traktionsenhedens funktionKrav og anbefalinger
HydrauliksystemTraktionsenheden skal være udstyret med et hydrauliksystem til bagredskaber med en hjælpehydraulikventil med åben kerne.
For at opnå det bedste resultat anvendes en traktionsenhed med en hydraulikpumpe med fast slagvolumen med afgivet effekt på 138 bar ved 38 l/min. Ved mindre pumpeydelse reduceres ydeevnen.
MotoreffektBrug en traktionsenhed med mindst 33,6 kW (45 hk) og 4-hjulstræk for at få de bedste resultater. En traktionsenhed med mindre end 33,6 kW (45 hk) begrænser, hvor man kan bevæge sig hen, og hvor stor nyttelast der kan leveres. For eksempel kan en 20,1 kW (27 hk) traktionsenhed trække en fuldt læsset maskine i fladt terræn, men ikke på bakker.
TraktionssystemEt køretøj med 4-hjulstræk forbedrer desuden ydeevnen på bakker.
BugseringskapacitetFuldt læsset kan maskinen veje op til 7.000 kg. Overskrid ikke traktionsenhedens begrænsninger.
Traktionsenheden skal være udstyret med et passende bugsertræk og velfungerende bremser.
Sørg for, at traktionsenheden har tilstrækkelig kraft og traktion til at trække en fuld last. Hvis ikke, skal belastningsstørrelsen reduceres.
Med en mindre traktionsenhed kan det være nødvendigt at reducere nyttelasten til 2 m3 materiale ved spredning i vanskeligt terræn. En anden løsning er at bugsere en fuldt læsset maskine til et sted tæt på arbejdsstedet og læsse mindre maskiner af maskinen for på den måde at udføre jobbet.

Tilslutning af maskinen til traktionsenheden

 1. Læg stopklodser foran og bag dækkene.

 2. Juster bugsertrækkets højde ved at dreje donkraftens håndtag. Hold maskinen vandret.

  Important: Hæv eller sænk maskinens bagende 10-15 cm for at modvirke trækstangens vægt. Hævning af maskinen øger risikoen for tipning.

 3. Tilslut maskinens bugsertræk til traktionsenhedens trækstang med en sikkerhedsgodkendt koblingstap med en diameter på 25 mm (1") og en sikkerhedsclips (medfølger ikke).

 4. Løft langsomt donkraften.

 5. Når hele trækstangvægten på maskinen har overført trækstangen på traktionsenheden, skal donkraften fastgøres. Se Opbevaring af donkraften.

 6. Fastgør det bageste støtteben. Se Opbevaring af det bageste støtteben

 7. Før maskinens 2 hydraulikslanger fra maskinen til traktionsenheden.

  Important: Hydraulikslangerne må ikke slæbes langs jorden, når maskinen betjenes. Undgå steder, hvor de kan blive fastklemt eller beskadiget.

 8. Slut de 2 hydraulikslanger til traktionsenhedens lynkoblingsfittings (Figur 20).

  Stå over for maskinens forende, og tilkobl den venstre slange til tryksiden og den højre slange til retursiden.

  Important: Returslangen har en indbygget envejskontraventil. Pilen på kontraventilen skal vende mod traktionsenhedens returkobling.

  Note: Du skal muligvis udligne trykket i maskinens hydraulikslanger, der forbinder dem til traktionsenheden.

  g273356g272560
 9. På SH-modeller skal tænd-/slukanordningen placeres inden for rækkevidde af førerens sæde. Sørg for, at kontakten er slået fra.

 10. Tilslut det viklede strømkabel med 7 ben til soklen på maskinen og traktionsenheden (Figur 21).

  Important: Strømkablet må ikke slæbes langs jorden, når maskinen betjenes. Undgå steder, hvor det kan blive fastklemt eller beskadiget.

  g234790
 11. Afprøv de hydrauliske forbindelser. Se Afprøvning af de hydrauliske forbindelser.

 12. Aktiver den elektriske bremse. Se Justering af bremsestyreenheden.

Afprøvning af de hydrauliske forbindelser

Important: Afprøv de hydrauliske forbindelser, før maskinen betjenes første gang.

 1. Kontroller hydraulikvæskestanden i beholderen på traktionsenheden, og påfyld væske om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til traktionsenheden.

 2. Start traktionsenheden, og sæt transportbåndet i gang. Se Tænd/sluk for maskinens strøm og Betjening af hydraulikstyreventilerne.

  Important: Hvis der lyder støj fra traktionsenhedens hydrauliksystem og maskinens betjeningsanordninger, skal de hydrauliske betjeningsanordninger straks sættes tilbage til positionen Neutral.

 3. Hvis transportbåndet ikke fungerer, skal en af følgende handlinger udføres:

  • Betjen maskinen ved at flytte håndtaget til bagredskabets hydraulikventil til den anden retning.

  • Sluk motoren, udluft det hydrauliske tryk, og byt om på slangerne ved lynfrakoblingerne.

Justering af bremsestyreenheden

Når bremsestyreenheden sættes op første gang, har den sjældent den korrekte strømstyrke på bremsemagneterne, der skal til for at tilvejebringe komfortabel, sikker bremsning. Ændring af lastvægten samt ujævn generator- og batteriydelse kan også resultere i ustabil strømtilførsel til bremsemagneterne.

Important: Før maskinen betjenes første gang, skal maskinens elektriske bremser indstilles til traktionsenhedens bremser (synkroniseret – så de fungerer på samme tid).

 1. Læs og forstå oplysningerne i monterings- og betjeningsvejledningen til bremsestyreenheden.

 2. Klargør bremsestyreenheden. Se monterings- og betjeningsvejledningen til bremsestyreenheden.

Kontroller før betjening

Udfør disse kontroller hver dag, før maskinen i brug. Meld alle sikkerhedsproblemer til den tilsynsførende. Se sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning for yderligere oplysninger.

Under betjening

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Hold hænder og fødder væk fra tragtbeholderen, mens maskinen er i drift, eller når bugseringskøretøjets motor kører.

 • Bliv siddende, når bugseringskøretøjet er i bevægelse.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Hvis ikke bugseringskøretøjet betjenes på sikker vis, kan det medføre en ulykke, eller at bugseringskøretøjet vælter, med alvorlig personskade eller død til følge. Kør forsigtigt, og gør følgende for at forhindre tipning eller mistet herredømme:

  • Udvis største forsigtighed, reducer hastigheden, og hold sikker afstand (det dobbelte af maskinens bredde) til bunkere, grøfter, vandarealer, ramper, ukendte områder eller andre farekilder.

  • Reducer hastigheden på en læsset maskine, når der køres i kuperet terræn for at undgå, at maskinen bliver ustabil.

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær forsigtig ved betjening på en skråning. Kør lige op og ned ad skråninger. Sænk hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger. Undgå at vende på skråninger, hvis det er muligt.

  • Vær ekstra forsigtig ved betjening på våde overflader, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden øges ved fuld last. Skift til lavere gear, før maskinen køres op eller ned ad en skråning.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bakning til fremadkørsel eller fra fremadkørsel til bakning uden først at standse helt op.

  • Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre tab af herredømmet over maskinen.

  • Vær opmærksom på omgivelserne, når du drejer eller bakker maskinen. Sørg for, at området er ryddet, og hold alle omkringstående væk fra arbejdsområdet. Kør langsomt.

  • Hold altid øje med og undgå lave udhæng, som f.eks. grene, døråbninger, gangbroer osv. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads over dig til, at bugseringskøretøjet og dit hoved let kan komme under.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hvis du er usikker på, om betjeningen er sikker, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende.

  • Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, mens den er i drift.

 • Sørg for, at maskinen er tilkoblet til bugseringskøretøjet før læsning.

 • Transporter ikke laster, der overskrider maskinens eller bugseringskøretøjets lastbegrænsninger.

 • Lasters stabilitet kan variere, f.eks. har højere laster et højere tyngdepunkt. Reducer de maksimale lastbegrænsninger for at sikre bedre stabilitet, hvis nødvendigt.

 • Gør følgende for at undgå, at maskinen vælter:

  • Hold omhyggeligt øje med lastens højde og vægt. Højere og tungere laster kan forøge risikoen for væltning.

  • Fordel lasten jævnt i alle retninger.

  • Vær forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

  • Sørg altid for, at maskinen er tilkoblet til bugseringskøretøjet før læsning.

  • Placer ikke store eller tunge genstande i tragtbeholderen. Dette kan skade transportbåndet og rullerne. Sørg også for, at lasten har en ensartet konsistens. Små sten i sandet kan omdannes til projektiler.

 • Stå ikke bag maskinen under aflæsning eller spredning. Den valgfrie dobbelte spinder, tværtransportøren og processoren kan udkaste partikler og støv med høj hastighed.

 • Aflæs maskinen, eller kobl den fra bugseringskøretøjet på en plan overflade.

 • Sørg for, at maskinen er tilkoblet bugseringskøretøjet før aflæsning.

 • Kør ikke med maskinen i fuldt hævet position. Dette øger risikoen for, at maskinen vælter.

 • Det sikre område for kørsel med redskaber fremgår af mærkatets grønne område.

 • Kør ikke med maskinen i fuldt hævet position (gult/sort). Når der ikke er nogen redskaber på maskinen, skal maskinen køres i sænket position.

 • Sluk for maskinen, når du nærmer dig personer, køretøjer, befærdede veje eller fodgængerovergange.

 • Betjen ikke maskinen, hvis vægtkassen er fjernet eller placeret forkert.

 • Hvis der er installeret hydrauliske anhængerbremser, kan væsken i hydraulikkredsløbet blive overophedet, hvis bremserne aktiveres kontinuerligt. Kør altid i et lavere gear ned ad lange bakker. Aktiver bremserne med mellemrum for muliggøre afkølingscyklusser for både køretøjet og topdresseren.

Sikkerhed på skråninger

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

 • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger med henblik på at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

 • Vær meget forsigtig, når du kører på bakker, især når du drejer.

  • Kørsel på bakker med maskinen kan resultere i væltning, eller at traktionsenheden eller maskinen mister vejgreb.

  • Kør altid lige op og ned ad bakker – aldrig skråt eller diagonalt. Ved kørsel ned ad bakke må der ikke køres hurtigere end den hastighed, hvormed der kan køres op ad bakken igen. Bremselængden forøges ved kørsel ned ad bakke.

  • Kør ikke på stejle bakker med tung last, og undgå at stable lasten højt.

 • Identificer farer ved foden af skråningen. Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og alle former for faremomenter.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, f.eks. grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

 • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Hold altid traktionsenheden i gear, når du kører ned ad skråninger. Der må ikke køres i frigear ned ad bakke (gælder kun enheder med geardrev).

Brug af det bageste støtteben

Brug det bageste støtteben til at understøtte maskinen, når du kobler den fra traktionsenheden.

Understøttelse af maskinen med det bageste støtteben

 1. Tøm tragtbeholderen for alt materiale.

 2. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

 3. Bloker dækkene.

 4. Fjern stiften til støttebenet fra det bageste støtteben, og fjern støttebenet fra benrøret (Figur 22).

  g272499
 5. Drej det bageste støtteben ned, og sæt det i benrøret (Figur 23).

  g272498
 6. Ret hullerne i støttebenet og røret ind efter hinanden, og fastgør støttebenet med stiften til støttebenet (Figur 23).

 7. Hvis der konstateres en afstand på 5 cm eller mere mellem støttebenet og jorden, skal denne afstand udfyldes med en afstandsbøsning eller et stykke træ.

Montering af donkraften på bageste støtteben

 1. Fjern pinden, der fastgør donkraften på bugsertrækkets rør, og fjern donkraften. Se Figur 27 i Understøtning af maskinens forende med donkraften.

 2. Monter donkraften lodret på det bageste støtteben, og fastgør donkraften med pinden (Figur 24).

  g272497
 3. Sænk donkraften for at understøtte maskinen.

Opbevaring af det bageste støtteben

 1. Placer traktionsenhedens trækstang ud for bugsertrækkets rør på maskinen, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

 2. Fastgør bugsertrækkets rør til traktionsenhedens trækstang ved hjælp af koblingstappen.

 3. Hvis donkraften er monteret på bageste støtteben, skal den hæves, fjernes fra støttebenet og opbevares på bugsertrækkets rør. Se Montering af donkraften på bageste støtteben og Opbevaring af donkraften.

  Note: Opbevar ikke donkraften på det bageste støtteben.

 4. Fjern stiften til støttebenet fra det bageste støtteben, og fjern støttebenet fra benrøret (Figur 25).

  g272503
 5. Drej det bageste støtteben vandret, og sæt det i benrøret (Figur 26).

  g272500
 6. Ret hullerne i støttebenet og røret ind efter hinanden, og fastgør støttebenet med stiften til støttebenet (Figur 26).

Understøtning af maskinens forende med donkraften

 1. Tøm tragtbeholderen for alt materiale.

 2. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

 3. Bloker dækkene.

 4. Fjern pinden, der fastgør donkraften på bugsertrækkets rør (Figur 27).

  g272502
 5. Drej donkraften lodret (Figur 27).

 6. Sæt pinden gennem de vandrette huller på donkraften og bugsertrækkets rør (Figur 27).

 7. Sænk donkraften for at understøtte maskinen.

Opbevaring af donkraften

 1. Placer traktionsenhedens trækstang ud for bugsertrækkets rør på maskinen, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

 2. Fastgør bugsertrækkets rør til trækstangen ved hjælp af koblingstappen.

 3. Hæv donkraften.

 4. Fjern pinden (Figur 28).

  g272501
 5. Drej donkraften vandret (Figur 28).

 6. Sæt pinden gennem de vandrette huller på donkraften og bugsertrækkets rør (Figur 28).

Bugsering af maskinen

Udfør følgende trin, når maskinen bugseres:

 • Før maskinen betjenes, skal donkraften og det bageste støtteben opbevares.

 • Hydraulikslangerne, strømkablet og kablerne fra tænd/sluk-anordningen må ikke røre jorden under drift. Undgå steder, hvor de kan blive fastklemt eller beskadiget.

 • Ved skarpe sving kan hydraulikslangerne komme i kontakt med traktionsenhedens hjul. Undgå at dreje skarpt, og brug om nødvendigt et elastisk kabel (en gummistrop med kroge i hver ende) til at trække slangerne og kablerne tilbage mod midten.

Tips vedrørende betjening af elektrisk bremse

Laststyreenheden kompenserer for varierende anhængerbelastninger ved at begrænse bremsernes maksimale tilspændingsmoment ved at føje faldende modstand til den elektriske styreledning. Overvej følgende driftsforhold:

 • I forbindelse med bugsering af en anhænger belastet til den nominelle bremseevne skal bremsestyreenheden indstilles til maksimal bremsning.

 • I forbindelse med bugsering af en tom eller delvist læsset anhænger skal bremsestyreenheden indstilles til mellem maksimum- og minimumbremsning i en position, lige før maskinens dæk skrider ud, når håndgrebet indkobles helt.

Hvis den elektriske bremsestyreenhed ikke monteres eller anvendes, vil det føre til et overdrevent bremsemoment, når der stoppes en maskine, som er læsset med mindre end bremsekapaciteten.

Tænd/sluk for maskinens strøm

EH-modeller

Tryk altid på knappen MOTORSTOP (Figur 29), når arbejdet med maskinen er gennemført, for at deaktivere det elektriske system. Ved påbegyndelse af arbejde med maskinen skal knappen MOTORSTOP trækkes ud igen, før den håndholdte fjernbetjening tændes.

g234789

Important: Efter betjening af maskinen skal der trykkes på knappen MOTORSTOP for at forhindre, at traktionsenhedens batteri aflades.

Important: Ved brug af et redskab skal det bemærkes, at maskinen kun har 15 cm frihøjde over jorden. Frihøjden over jorden mindskes, når maskinen begynder at køre op ad en bakke.

Betjening af hydraulikstyreventilerne

SH-modeller

Der er tre hydraulikstyreventiler placeret på maskinens venstre skærm (Figur 30).

g014117

Note: Sæt alle styreventilens håndtag tilbage til midterpositionen efter brug for at undgå utilsigtet start.

Venstre ventil

Venstre ventil styrer retningen for maskinens transportbånd.

 • Ved aflæsning af maskinen skal du trække håndtaget imod dig. Derved flyttes materiale bagud på transportbåndet.

 • Ved læsning af maskinen skal du skubbe håndtaget bort fra dig. Derved flyttes materiale fremad på transportbåndet.

 • Stop transportbåndet ved at flytte håndtaget til midterpositionen.

Midterventil

Midterventilen hæver og sænker maskinen.

 • Ved hævning af maskinen trækkes i håndtaget, til den ønskede højde er nået, derpå slippes det.

 • Ved hævning af maskinen trækkes i håndtaget, til den ønskede højde er nået, derpå slippes det.

  Important: Hold ikke håndtaget i hævet eller sænket position, når løftecylinderne har nået deres maks. vandringsposition.

Højre ventil

Højre ventil styrer valgfrie redskaber.

 • Træk i håndtaget for at slå det valgfri redskab til.

  Important: Træk ikke udstyrshåndtaget ind i positionen ON uden monteret udstyr. Dette kan beskadige transportbåndets motor og stoppe maskinen.

 • Udstyret slås fra ved at sætte håndtaget tilbage i midterpositionen.

  Note: Tryk på håndtaget medfører ikke en funktion – valgfri redskaber kan ikke skifte driftsretning.

Betjening af hydrauliske betjeningsanordninger og hydraulikudstyr

EH-modeller

Fjernbetjeningssystem

Fjernbetjeningssystemet består af en håndholdt fjernbetjening, en basisenhed på +12 til +14,4 V jævnstrøm samt et ledningsnet. Systemet er specifikt udviklet til anvendelse med og styring af en MH-400 materialehåndteringsenhed.

Håndholdt fjernbetjening

g028671

Knappernes funktioner

KnapNavnPrimær funktion
GraphicTæND/SLUKTænd/sluk for fjernbetjeningen.
GraphicSTART ALTStyrer funktionerne på både transportbånd og udstyr, herunder til/fra og viser hastighed.
GraphicSTART TRANSPORTBåNDStyrer funktionerne på tragtbeholderens transportbånd, herunder til/fra og viser transportbåndets hastighed.
GraphicSTOP TRANSPORTBåNDStopper transportbåndet.
GraphicSæNK TRANSPORTBåNDReducerer transportbåndets hastighed.
GraphicØG TRANSPORTBåNDØger transportbåndets hastighed.
GraphicREVERSER TRANSPORTBåNDMomentknap til omvending af transportbåndets retning. Transportbåndets reverseringshastighed kan ændres vha. knapperne ØG TRANSPORTBåNDETS HASTIGHED og SæNK TRANSPORTBåNDETS HASTIGHED, mens der trykkes på knappen REVERSER TRANSPORTBåND. Når knappen REVERSER TRANSPORTBåND slippes, slås transportbåndet fra.
GraphicVIP LAD NEDMomentknap til sænkning af ladet.
GraphicVIP LAD OPMomentknap til løft af ladet.
GraphicGraphicGraphicFORUDINDSTILLING 1Tre separate forudindstillingsværdier kan gemmes for både transportbåndets og udstyrets hastigheder.
GraphicSTOREBruges sammen med knappen FORUDINDSTILLING til at gemme eller oprette en hukommelse for forudindstilling.
GraphicSTART UDSTYRStyrer funktionerne for bagsidens udstyr, herunder til/fra og viser udstyrets hastighed.
GraphicSTOP UDSTYRStopper udstyret.
GraphicSæNK UDSTYRSænker udstyrets hastighed.
GraphicØG UDSTYRØger udstyrets hastighed.
GraphicSTOP ALTStopper både transportbånd og udstyr.

Start af den håndholdte fjernbetjening

Tryk på fjernbetjeningens TæND/SLUK-knap, og vent, til den finder basis. Tryk ikke på nogen knapper på fjernbetjeningen, mens den foretager opstart.

Sådan fungerer fjernstatuslampen

EH-modeller

Fjernstatuslampen blinker langsomt ved 2 Hz (to gange i sekundet), når den håndholdte fjernbetjening sender, uden at der trykkes på nogen knapper, når transportbåndets og udstyrets knapper er aktive. Når der trykkes på en knap, blinker lyset ved 10 Hz.

Vigtige funktionselementer

 • Når du tænder den håndholdte fjernbetjening, bør displayet vise FLR OFF og OPT OFF i ca. 5 sekunder. Hvis displayet viser meddelelsen "Waiting for base" (venter på basisenhed), skal du sørge for, at der er strøm på basisenheden, og at knappen MOTORSTOP på basisenheden er trukket ud.

 • Der er altid en aktuel arbejdshukommelse. Den aktuelle arbejdshukommelse er ikke en forudindstilling. Når du tænder den håndholdte fjernbetjening, anvendes de sidst gemte arbejdsindstillinger i den aktuelle arbejdshukommelse.

 • Funktionssekvensen for den håndholdte fjernbetjenings startknapper er som følger:

  1. Et tryk på startknappen (START ALT, START TRANSPORTBåND eller START UDSTYR) får indstillingen for den aktuelle arbejdshukommelse frem, der er gemt i den håndholdte fjernbetjening.

  2. Tryk på den samme startknap en gang til for at tænde komponenten, hvis hydraulikken er aktiveret (der vises et trinvist stigende tal på displayet).

  3. Tryk på den samme startknap en tredje gang for at gemme den nye indstilling, der er blevet oprettet i fjernbetjeningens arbejdshukommelse.

 • Når du har trykket én gang på en startknap for at få vist indstillingen for den aktuelle arbejdshukommelse i ikke-arbejdstilstand, har du ca. 10 sekunder til at begynde at justere indstillingen eller elementet, før fjernbetjeningen slår fra. I en arbejdstilstand er der ingen 10-sekunders regel.

 • Ved programmering af en forudindstilling skal elementerne først aktiveres eller indkobles.

 • Ved betjening fra en forudindstilling skal elementhastighedernes procent være på displayet, for at du kan aktivere dem. Hvis der står OFF (fra) på displayet, skal du hente forudindstillingen igen.

Manuel omgåelse af de hydrauliske betjeningsanordninger

EH-modeller

Selvom den håndholdte fjernbetjening mangler, er beskadiget eller svigter, kan du stadig anvende maskinen til at udføre opgaver eller fortsætte en spredningsopgave.

Klargøring af maskinen

 1. På højre side af maskinen skal du fjerne de 4 maskinskruer med flangehoved, der fastgør dækpladen til omgåelse (Figur 32).

  g285427
 2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret, start derefter traktionsenheden, og påfør maskinen hydraulisk tryk.

 3. Find de 3 kontrolventiler (Figur 33).

  g285426

  Note: Se mærkaten, der er placeret på dækpladen (Figur 34).

  g285596

Justering af transportbåndets hastighed

 1. Løsn kontramøtrikken på beslaget for manuel omgåelse (Figur 35).

  g285594
 2. Drej sekskantskruen til ventilomgåelsen med uret for at øge transportbåndets hastighed (Figur 35).

  Note: Brug det farvekodede betjeningssystems maksimale transportbåndshastighed, når du ikke har noget hydraulikflow. Denne indstilling er også nyttig, når tragtbeholderen er fyldt med sand.

 3. Når maskinen kører med den korrekte transportbåndshastighed, skal du tilspænde kontramøtrikken.

Justering af tragtbeholderens placering

 • Træk i ringen på ventilspindlen for at sænke tragtbeholderen (Figur 36).

  g285595
 • Tryk splitringen på ventilspindlen ind for at hæve tragtbeholderen (Figur 36).

Justering af tilbehørsredskabshastigheden

 1. Drej sekskantskruen til ventilomgåelsen med uret for at øge transportbåndets hastighed (Figur 37).

  Note: Hvis du justerer maskinen, mens hydraulikflowet er aktivt, og du vil undgå at sprede sand, mens du justerer, skal du sørge for, at transportbåndet er slukket.

  g285593
 2. Når indstillingerne er acceptable, skal du bruge bugseringskøretøjets hydrauliske strømregulering til at tænde og slukke for systemet under drift.

Nulstilling af manuelt omgåede hydrauliske betjeningsanordninger

EH-modeller

Hvis du har fundet, repareret eller udskiftet den håndholdte fjernbetjening skal du nulstille magnetventilen for transportbåndets hastighed, magnetventilen for redskabshastigheden eller begge inden du styrer maskinen med den håndholdte fjernbetjening.

Nulstil magnetventilen for transportbåndets hastighed

EH-modeller
 1. Løsn kontramøtrikken på beslaget for manuel omgåelse (Figur 38).

  g285597
 2. Drej sekskantskruen til ventilomgåelsen mod uret, indtil du ser et lille mellemrum mellem enden af skruen og enden af spindelen for magnetventilen for transportbåndets hastighed (Figur 38).

 3. Spænd kontramøtrikken (Figur 38).

Nulstil magnetventilen for redskabshastigheden

Drej den fladhovedede skrue mod uret, indtil ventilen i magnetventilen er helt åben (Figur 39).

g285593

Montering af dækpladen

Fastgør dækpladen på dækslet til omgåelse med de 4 maskinskruer med flangehoved (Figur 40).

g285427

Display med flydende krystaller (LCD)

LCD-displayet med 2 linjer og 8 tegn pr. linje viser status og aktivitet, når du trykker på knapperne på den håndholdte fjernbetjening. Det er forsynet med brugerjusterbar baggrundsbelysning og kontrast. Ændringerne gemmes i fjernbetjeningens aktuelle arbejdshukommelse. Når enheden er blevet lukket ned, bruger displayet de sidste kontrast- og baggrundsbelysningsindstillinger, når du tænder for enheden.

Forøgelse af kontrasten

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og ØG UDSTYR inde samtidig, indtil kontrasten er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Der er 3 indstillinger: OFF (fra), LOW (lav) og HIGH (høj).

Reducering af kontrasten

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og REDUCER UDSTYR inde samtidig, indtil kontrasten er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Der er 3 indstillinger: OFF (fra), LOW (lav) og HIGH (høj).

Forøgelse af baggrundsbelysning

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og ØG TRANSPORTBåND inde samtidig, indtil baggrundsbelysningen er som ønsket.

Graphic + Graphic

Note: Skærmens baggrundsbelysning er den funktion på den håndholdte fjernbetjening, der bruger mest energi. Forøgelse af baggrundsbelysningen øger strømforbruget og forkorter batteriernes levetid. Mindsk den håndholdte fjernbetjenings baggrundslys for at opnå længere levetid.

Reducering af baggrundsbelysning

Se på displayet, og hold knapperne STOP ALT og REDUCER TRANSPORTBåND inde samtidig, indtil baggrundsbelysningen er som ønsket.

Graphic + Graphic

Kontrol af batterilevetid, driftsfrekvens, basis- og fjernbetjeningens id-display

Hold knapperne STOP ALT og STOP UDSTYR inde samtidigt for at få vist flere informationer.

Graphic + Graphic

Når du holder knapperne nede, gennemgår displayet en cyklus ca. hvert andet sekund og viser først den forventede resterende batterilevetid i procent eller den aktuelle batterispænding, den driftsfrekvens (kanal), som enhederne kommunikerer på, derefter den håndholdte fjernbetjenings id-nummer og endelig den forbundne basisenheds id.

Vedligeholdelse af den håndholdte fjernbetjening

Selvom den håndholdte fjernbetjening er robust, må den ikke tabes på hårde overflader. Tør den håndholdte fjernbetjening ren med en blød klud, der er fugtet med vand eller et mildt rengøringsprodukt. Undgå at ridse LCD-displayet.

Udskiftning af batterierne i den håndholdte fjernbetjening

Den håndholdte fjernbetjening forsynes af 4 batterier (AA-alkaline, 1,5 V hver) og betjenes ved mellem 2,4 og 3,2 V. Batterilevetiden er ca. 300 timer (ved konstant drift uden baggrundsbelysning), men batterilevetiden påvirkes af brugsfaktorer, navnlig indstillingen af baggrundsbelysningens styrke – jo højere indstilling for baggrundsbelysning, jo mere strøm forbruges der, hvilket resulterer i kortere batterilevetid.

Important: Når den håndholdte fjernbetjening bruges, skal du altid sørge for at have nye reservebatterier ved hånden.

 1. Løsn bolten i magneten på fjernbetjeningens magnetiske beslag (Figur 41).

  g028874
 2. Skub beslagets sider fra hinanden, og afmonter fjernbetjeningen (Figur 41).

 3. Afmonter de seks skruer fra bagsiden af fjernbetjeningen, og afmonter dækslet (Figur 42).

  Note: Lad om muligt gummipakningen og stålpakningen sidde i kanalen, når dækslet og batterierne afmonteres.

  g028875
 4. Fjern de afladte batterier, og bortskaf dem i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

 5. Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for at forbinde med de rigtige poler. I batterirummet findes der mærkater, der viser batteriernes poler (Figur 42).

  Note: Hvis du sætter batterierne forkert i, virker den håndholdte fjernbetjening ikke.

 6. Hvis du utilsigtet fjerner gummipakningen og stålpakningen, skal du forsigtigt sætte dem tilbage i kanalen i den håndholdte fjernbetjening (Figur 42).

 7. Udskift dækslet, og fastgør det med de 6 skruer, du fjernede tidligere (Figur 42), og tilspænd dem til et moment på 1,5 til 1,7 Nm.

 8. Monter den håndholdte fjernbetjening i fjernbetjeningens magnetiske beslag, skub de to dele sammen, så den håndholdte fjernbetjening fastgøres, og tilspænd bolten i magneten (Figur 41).

Oprettelse af forbindelse mellem den håndholdte fjernbetjening og basisenheden

Den håndholdte fjernbetjening er som standard forbundet til basisenheden fra fabrikken, så de kan kommunikere. Der kan dog være tilfælde, hvor der skal oprettes forbindelse mellem en fjernbetjening og en basisenhed igen.

 1. Tryk på motorstopknappen for at afbryde strømmen fra basisenheden og sikre, at den håndholdte fjernbetjening er slået fra.

 2. Stå i nærheden af basisenheden med klart udsyn.

 3. Tryk på knapperne TæND/SLUK og STOP ALT.

  Graphic + Graphic

  Den håndholdte styreenhed gennemgår initialiseringen og viser så ASSOC PENDING.

 4. Fortsæt med at holde begge knapper inde, og slip dem derefter, når ASSOC ACTIVE vises (ca. fire sekunder).

  Displayet viser PRESS STORE.

 5. Hold knappen LAGRING nede.

  Graphic

  Fjernbetjeningen viser POW UP BASE.

 6. Fortsæt med at holde knappen GEM inde, træk knappen MOTORSTOP ud for at tænde for basisenheden.

  Den håndholdte fjernbetjening associeres (forbindes) med basisenheden. Hvis det lykkes, viser displayet ASSOC PASS.

 7. Slip knappen LAGRING.

Important: Hvis displayet viser ASSOC EXIT, mislykkedes associeringen.

Note: Forbindelsen mellem den håndholdte fjernbetjening og basisenheden kan ses ved at holde knapperne ALLE STOP og STOP UDSTYR inde samtidig. Displayet skifter mellem at vise den valgte kanal og basisenhedens id.

Graphic + Graphic

Betjening af transportbåndet og udstyret med den håndholdte fjernbetjening

EH-modeller

Brug følgende procedurer til at indstille og betjene maskinens transportbånd og udstyr (som fx den dobbelt spinder eller andet tilbehør) som følger:

 • Indstilling og betjening af transportbåndet alene

 • Indstilling og betjening af udstyret alene

 • Indstilling og betjening af både transportbåndet og udstyret samtidig

Indstilling og betjening af transportbåndet alene

Når der første gang trykkes på knappen START TRANSPORTBåNDGraphic (når transportbåndet ikke kører), viser fjerndisplayet den gemte indstilling, og S vises efter FLR (dvs. FLRS), hvilket angiver, at den håndholdte fjernbetjening er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstillingstilstand kan du justere indstillingen op eller ned, men transportbåndet aktiveres ikke, det forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille en ønsket transportbåndshastighed eller bruge den gemte indstilling uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastigheden er indstillet, skal der trykkes på knappen START TRANSPORTBåND for at aktivere transportbåndet ved den valgte indstilling (hvis du indkobler hydraulikken, starter transportbåndet).Tryk på START TRANSPORTBåND en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af transportbåndets indstillinger, mens det kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START TRANSPORTBåND igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser FLRS, ved at trykke på Start transportbånd for at starte transportbåndet ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte fjernbetjening uden at trykke på START TRANSPORTBåND igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger fjernbetjeningen, vender indstillingen tilbage til den tidligere gemte værdi.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START TRANSPORTBåND, og FLRS (kun indstilling-tilstand) vises. Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10-sekunders intervallet, vender displayet tilbage til FLR, og den tidligere tilstand/værdi vises og udføres. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis du trykker på en knap, mens den håndholdte fjernbetjening er i kun indstilling-tilstanden.

 1. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdien og FLRS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingen vha. knappen ØG TRANSPORTBåNDSHASTIGHED eller knappen SæNK TRANSPORTBåNDSHASTIGHED.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND for at starte transportbåndet.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START TRANSPORTBåND for at gemme værdien for transportbåndet.

  Graphic

  Displayet viser FLOOR STORE. Den indstillede værdi anvendes, når transportbåndet startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

Indstilling og betjening af udstyret alene

Når der første gang trykkes på knappen START UDSTYRGraphic (når udstyret ikke kører), viser den håndholdte fjernbetjening den gemte indstilling, og S vises efter OPT (dvs. OPTS), hvilket angiver, at fjernbetjeningen er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstillingstilstand kan du justere indstillingen op eller ned, men udstyret aktiveres ikke, det forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille en ønsket udstyrshastighed eller bruge den gemte indstilling uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastigheden er indstillet, skal der trykkes på knappen START UDSTYR for at aktivere udstyret ved den valgte indstilling (hvis hydraulikken er indkoblet, starter udstyret). Tryk på START UDSTYR en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af udstyrets indstillinger, mens det kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START UDSTYR igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser OPTS, ved at trykke på START UDSTYR for at starte udstyret ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte fjernbetjening uden at trykke på START UDSTYR igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger fjernbetjeningen, vender indstillingen tilbage til den tidligere gemte værdi.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START UDSTYR, og FLRS (kun indstilling-tilstand) vises. Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10-sekunders intervallet, vender displayet tilbage til FLR, og den tidligere tilstand/værdi vises og udføres. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis du trykker på en knap, mens den håndholdte fjernbetjening er i kun indstilling-tilstanden.

 1. Tryk på knappen START UDSTYR.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdien og FLRS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingen vha. knappen ØG UDSTYRSHASTIGHED eller knappen SæNK UDSTYRSHASTIGHED.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START UDSTYR for at starte udstyret.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START UDSTYR for at gemme værdien for udstyret.

  Graphic

  Displayet viser OPTION STORE. Den indstillede værdi anvendes, når udstyret startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

Indstilling og betjening af transportbåndet og udstyret sammen

Når der første gang trykkes på knappen START ALTGraphic (når udstyret ikke kører), viser fjerndisplayet de gemte indstillinger for transportbåndet og udstyret, og et S vises efter FLR og OPT (dvs. FLRS og OPTS), hvilket angiver, at den håndholdte fjernbetjening er i en kun indstilling-tilstand. I denne indstilingstilstand kan du justere indstillingen enten op eller ned, men transportbåndet og udstyret aktiveres ikke, de forbliver slukket. Dette giver dig mulighed for at indstille de ønskede hastigheder eller bruge de gemte indstillinger uden at forårsage uønsket bevægelse. Når hastighederne er indstillet, skal der trykkes på knappen START ALT for at aktivere transportbåndet og udstyret ved den valgte indstilling (hvis hydraulikken er indkoblet, starter transportbåndet og udstyret). Tryk på START ALT en tredje gang for at gemme den aktuelle værdi i hukommelsen.

Note: Ændringer af indstillingerne, mens transportbåndet og udstyret kører, træder straks i kraft, men de er midlertidige, medmindre du gemmer den nye indstilling ved at trykke på START ALT igen efter ændring af indstillingen. Du kan f.eks. udføre en justering, mens displayet viser FLRS og OPTS, ved at trykke på START ALT for at starte transportbåndet og udstyret ved den justerede indstilling og derefter slukke den håndholdte fjernbetjening uden at trykke på START ALT igen, hvorved ændringen gemmes. Næste gang du bruger fjernbetjeningen, vender indstillingerne tilbage til de tidligere gemte værdier.

Note: Der startes en 10-sekunders timer, når du trykker på START ALT, og kun indstilling-tilstand vises. Hvis du ikke trykker på en knap i løbet af intervallet på 10 sekunder, går displayet tilbage til FLR og OPT, og den tidligere tilstand/værdi vises og anvendes. Timeren nulstilles til 10 sekunder, hvis der trykkes på en knap, mens den håndholdte fjernbetjening er i kun indstilling-tilstand.

 1. Tryk på knappen START ALT.

  Graphic

  Forhåndsvisningsværdierne og FLRS og OPTS vises.

 2. Juster hastighedsindstillingerne som følger:

  • Juster transportbåndets hastighedsindstilling vha. knappen ØG TRANSPORTBåNDSHASTIGHED eller knappen SæNK TRANSPORTBåNDSHASTIGHED.

   Graphic eller Graphic
  • Juster udstyrets hastighedsindstilling vha. knappen ØG UDSTYRETS HASTIGHED eller knappen SæNK UDSTYRETS HASTIGHED.

   Graphic eller Graphic
 3. Tryk på knappen START ALT for at idriftsætte transportbåndet og udstyret.

  Graphic
 4. Tryk på knappen START ALT for at gemme værdierne.

  Graphic

  Displayet viser ALL STORE. Den indstillede værdi anvendes, når udstyret startes fremover, indtil du ændrer indstillingen igen.

  Note: Du skal køre både transportbånd og udstyr for at gemme indstillingerne via knappen START ALT. Hvis ingen eller kun den ene kører, kan du starte enten begge to eller den ene, der ikke kørte, ved at trykke på START ALT. Intet gemmes, og de tidligere gemte transportbånd- og udstyrsindstillinger vises.Det er vigtigt at forstå, at den gemte kommando for transportbåndet og ekstraudstyret bruges to gange – én gang ved en individuel kommando med knappen START TRANSPORTBåND eller START UDSTYR, og én gang ved en kombineret handling med START ALT. Det er samme nummer i begge tilfælde.

Forudindstillingstilstande for den håndholdte fjernbetjening

EH-modeller

Indstilling af knapperne Forudindstilling 1, 2 og 3

Den håndholdte fjernbetjening har 3 knapper til FORUDINDSTILLING, som du kan programmere med indstillinger for transportbånds- og udstyrshastighed. Hver knap af typen FORUDINDSTILLING fungerer som en forvisningstilstand for knappen START ALT, bortset fra at de bruger andre brugerdefinerede hurtigreferenceværdier for hastighed.

Hvis transportbåndet og/eller udstyret kører, når du trykker på en knap af typen FORUDINDSTILLING, vises en værdi for både transportbånds- og udstyrsindstillinger, og hvis du derefter trykker på knappen START ALT, erstattes de aktuelle driftsværdier med de forudindstillede værdier. Hvis du ikke trykker på knappen START ALT inden for 10 sekunder, vender systemet tilbage til de tidligere gemte værdier.

Brug følgende fremgangsmåde for at indstille værdierne for knapperne FORUDINDSTILLING:

 1. Start både transportbånd og udstyr enten individuelt eller via knappen START ALT.

  Graphic
 2. Indstil den ønskede hastighed for både transportbånd og udstyr på de relevante knapper til FORøGELSE og REDUKTION af hastigheden for hvert udgangssignal.

 3. Tryk på knappen LAGRING og hold den inde og derpå på den ønskede knap til FORUDINDSTILLING (1, 2 eller 3).

  Graphic derefter Graphic, Graphic eller Graphic

  Skærmen viser PRESET SAVED (forudindstilling gemt).

Note: Hvis du holder knappen LAGRING inde og trykker på en knap af typen FORUDINDSTILLING, mens enten transportbånd eller udstyret er slukket, gemmes der hverken en ny værdi for transportbåndet eller udstyret. Forudindstillingen beholder de tidligere gemte værdier.

Brug af en forudindstillet tilstand

 1. Tryk på den ønskede knap til FORUDINDSTILLING (1, 2 eller 3) for at få vist indstillingerne for transportbånd og udstyr.

 2. Tryk på knappen START ALT for at idriftsætte transportbånd og udstyr (hvis hydraulikken er slået til).

 3. Brug knapperne START og STOP til at styre transportbåndet og udstyret som ønsket.

Læsning af tragtbeholderen

Important: Kør ikke med passagerer i tragtbeholderen.

Important: Transporter ikke laster, der overskrider maskinens eller bugseringskøretøjets lastbegrænsninger. Se Specifikationer.

Important: Lasters stabilitet kan variere, f.eks. har højere laster et højere tyngdepunkt. Reducer de maksimale lastbegrænsninger for at sikre bedre stabilitet, hvis nødvendigt.

 1. Kobl maskinen til bugseringskøretøjet.

 2. Læs tragtbeholderen med materiale.

  • Maskinen kan læsses ovenfra eller bagfra.

  • Til de fleste materialer, f.eks. sand eller grus, kan der bruges en gravko. I forbindelse med materialer som træplanker eller gødningssække skal der læsses bagfra ved at placere materialet på et transportbånd og sætte hydraulikken i læsseposition.

  • Det kan være nødvendigt at fjerne bagsmækken for at lette adgangen.

  • Hvis der bruges materialesække, skal sækkene tømmes ned i gravkoens grab, før materialet læsses i tragtbeholderen. For at sikre stabilitet skal lasten fordeles jævnt, fra for til bag og side til side.

  Important: Placer ikke store eller tunge genstande i tragtbeholderen. Materiale, der er større end åbningen på bagsmækken kan beskadige transportbåndet og bagsmækken eller dele af disse. Sørg også for, at lasten har en ensartet konsistens. Maskinen kan kaste små sten i sandet uden varsel.

  Sådan undgås det, at maskinen vælter (se sikkerhedsmærkaterne i denne vejledning):

  • Hold omhyggeligt øje med lastens højde og vægt. Højere og tungere laster kan forøge risikoen for væltning.

  • Fordel lasten jævnt i alle retninger.

  • Vær forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

Aflæsning af materiale

Advarsel

Maskinen kan afskære hænder og fødder.

Hold hænder og fødder væk fra transportøren og valgfri redskaber, når maskinen er i drift, og når traktionsenheden kører.

Advarsel

Aflæsning af maskinen, når den ikke er tilkoblet bugseringskøretøjet, kan forskubbe lasten og resultere i, at maskinen vælter.

Sørg for, at maskinen er tilkoblet bugseringskøretøjet før aflæsning.

 • Stå ikke bag maskinen, når den aflæsses.

 • Tøm ikke maskinen på bakker.

Aflæsning af fuld last

 1. Bak maskinen til det sted, hvor materialet ønskes placeret.

 2. Udløs bagsmækkens låse, og slå transportbåndet til.

 3. Løft og understøt maskinens bagende, hvis det ønskes. Herved aflæsses materiale i en anden vinkel, og det giver mulighed for hurtig aflæsning af hele lasten.

Kontrolleret aflæsning

 1. Luk bagsmækkens låse.

 2. Brug donkraftens håndtag til at åbne eller lukke den indstillelige del af bagsmækken (Figur 43 og Figur 44). Dette begrænser materialets udflydning ved brug af udstyr.

  Important: Brug kun den justerbare del af bagsmækken ved aflæsning af materialer, der er mindre end 25 mm i diameter, såsom sand eller grus.

  Important: Åbn bagsmækken helt, hvis materialet ikke flyder gennem den justerbare del. Afprøv først alt nyt materiale.

  g014118
  g014119

Betjening af det valgfri redskab

 1. Sluk traktionsenhedens motor.

 2. På SH-modeller tændes der for udstyret og transportbåndet (aflæsningsposition) med håndtagene.

 3. Juster indstillingerne, spredningsmønsteret og flowhastigheden for både SH- og EH-modeller.

  Note: Du skal muligvis prøve dig frem, inden du opnår den ønskede gennemstrømning og spredningsdybde. Andre variabler omfatter kørselshastighed og materialetype. Forskellige materialers partikelstørrelse kan variere, hvilket kan variere spredningsmønsteret.

  Test altid nye materialer ved at sprede dem i et åbent område fjernt fra mennesker.

 4. Start traktionsenhedens motor, og slå traktionsenhedens hydraulik til.

 5. På SH-modellen skal tænd/sluk-kontaktanordningen slås til for at starte spredning. På EH-modellen tændes der først for udstyret og derefter transportbåndet med den håndholdte fjernbetjening.

 6. På SH-modellen skal tænd/sluk-kontaktanordningen slås fra for at stoppe spredning – det valgfri redskab fortsætter med at arbejde. På EH-modellen skal transportbåndet slås fra og derefter redskabet.

 7. På EH-modeller kan du bruge funktionen START ALT som et alternativ til funktionerne START UDSTYR og START TRANSPORTBåND til at starte driften med et enkelt tryk. Redskabet starter først efterfulgt af transportbåndet.

 8. Når maskinen er tom, skal hydraulikken slås fra, før maskinen transporteres.

  Note: Under kørsel i ujævnt terræn skal maskinen hæves til det maksimale sikkerhedsområde. Dette giver det valgfri redskab en større frihøjde over jorden.

  Advarsel

  Det valgfri redskab kan kaste materiale med høj hastighed op til 12 m og kvæste omkringstående.

  Hold udkig efter mennesker og genstande, når der spredes.

  Important: Når der køres uden at sprede, skal maskinen hæves til den maksimale sikkerhedsafstand, og de valgfri redskaber slås fra.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

 • Parker maskinen på en fast, plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

 • Undgå blød jord, da støttebenet kan synke ned og få maskinen til at vælte.

 • Kobl ikke maskinen fra bugseringskøretøjet på en bakke eller uden at have aktiveret donkraften og det bageste støtteben.

 • Ved afkobling af maskinen skal hjulene altid klodses for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt.

 • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

Frakobling af maskinen fra traktionsenheden

 1. Parker maskinen på en tør, plan overflade, aktiver parkeringsbremsen på traktionsenheden, sluk motoren, og tag nøglen ud.

 2. Læg stopklodser foran og bag maskinens dæk.

 3. Tag trykket af det hydrauliske system.

 4. Frakobl de 2 hydraulikslanger og det viklede strømkabel med 7 ben fra traktionsenheden. Se Figur 21 i Tilslutning af maskinen til traktionsenheden.

  Rul slangerne og kablet op, og opbevar dem på forsiden af maskinen.

 5. På SH-modeller skal styreenheden fjernes og opbevares tørt. På EH-modeller skal den håndholdte fjernbetjening opbevares sikkert og tørt. Sørg for, at du har trykket knappen MOTORSTOP ind.

 6. Drej det bageste støtteben til lodret position. Se Understøttelse af maskinen med det bageste støtteben.

  Important: Brug altid det bageste støtteben, når maskinen kobles fra en traktionsenhed.

 7. Monter donkraften som følger:

 8. Hæv maskinen med donkraften, indtil maskinen er helt understøttet med donkraften, og tag koblingstappen ud.

 9. Sørg for, at der ikke længere er forbindelse mellem maskinen og traktionsenheden. Start traktionsenheden, og kør enheden væk fra maskinen.

Vedligeholdelse

Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

 • Stands maskinen, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse af maskinen.

 • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Før der udføres eventuelt vedligeholdelsesarbejde under tragtbeholderen, skal hydraulikcylinderens ophæng monteres.

 • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

 • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

 • Kædespændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når bugseringskøretøjets motor kører.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter med oplagret energi.

 • Understøt maskinen med klodser eller donkrafte, når du arbejder under den.

 • Efter vedligeholdelse eller justering af maskinen skal du sørge for, at alle afskærmninger er monteret.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 100 timer
 • Juster de elektriske bremser(eventuelt tidligere afhængigt af anvendelse eller ydeevne).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dækkene og hjulene.
 • Kontroller hydrauliksystemet
 • Kontroller de valgfri redskaber.
 • Kontroller båndets og bagsmækkens tætninger.
 • Kontroller bagsmækken.
 • For hver 40 timer
 • Kontroller transportbåndet og rullerne.
 • For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger.Når maskinen anvendes under meget støvede og snavsede forhold, skal lejerne og bøsningerne smøres dagligt. Smør smøreniplerne med det samme efter hver vask, uanset det anførte interval.
 • En gang om måneden
 • Efterse bremseskoene og -belægningerne.
 • Udfør en enkel visuel inspektion af bremsesko og belægninger.
 • Kontroller de medløbende ruller.
 • Årlig
 • Foretag eftersyn af de elektriske bremser.
 • Foretag eftersyn af de elektriske bremser.Hyppigere ved intensiv brug og slid.
 • Tiltag forud for vedligeholdelse

  Advarsel

  Maskinen skal kobles fra alle strømforsyningskilder, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.

  Montering af hydraulikcylinderens ophæng

  Advarsel

  Før du udfører vedligeholdelse under tragtbeholderen, når den er hævet, skal der monteres 2 hydraulikcylinderophæng (Figur 46).

  1. Fjern hydraulikcylinderens ophæng, som sidder på hver side af tragtbeholderen (Figur 45).

   g272505g272506
  2. Vip tragtbeholderen helt.

  3. Monter hydraulikcylinderens ophæng på stængerne til de hydrauliske cylindere (Figur 46).

  g014128

  Smøring

  Fedtspecifikation

  Litiumbaseret fedt nr. 2

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger.Når maskinen anvendes under meget støvede og snavsede forhold, skal lejerne og bøsningerne smøres dagligt. Smør smøreniplerne med det samme efter hver vask, uanset det anførte interval.
  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende smørefedt op.

   Smørepunkterne for lejer og bøsninger er som følger:

   g014131
   g014132
   g014133
   g014134

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæk og hjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dækkene og hjulene.
  1. Sørg for, at dæktrykket er 1,72 bar for dæk på 84 cm og 2,07 bar for dæk på 81 cm eller som anbefalet af dækproducenten.

  2. Efterse dækkene for overdreven slitage og synlige skader.

  3. Kontroller, at hjulboltene ikke mangler og er spændt til.

  Dækskift

  Skift af et udvendigt dæk

  1. Aktiver parkeringsbremsen på traktionsenheden.

  2. Fjern valgfrie redskaber fra maskinen.

  3. Fjern alt materiale fra tragtbeholderen.

  4. Bloker dækkene på den modsatte side af det beskadigede dæk.

  5. Løsn de 6 hjullåsemøtrikker på det flade dæk, men fjern dem ikke.

  6. Hejs maskinen, eller løft den med en donkraft, til dækket er hævet fra gulvet eller jorden, og understøt maskinen med donkrafte.

   Sørg for, at maskinen står stabilt.

  7. Afmonter de løse hjullåsemøtrikker, og fjern dækket.

  8. Reparer eller udskift det beskadigede dæk.

  9. Monter hjulet på maskinen ved at følge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

   Note: Sørg for, at hjulet sidder centreret på navet, og at alle 6 hjulbolte er tilspændte. Tilspænd boltene i et krydsmønster med et moment på 135 Nm.

  Udskiftning af et indvendigt dæk

  Important: Lad maskinen forblive fastgjort til traktionsenheden.

  1. Aktiver parkeringsbremsen på traktionsenheden.

  2. Fjern valgfrie redskaber fra maskinen.

  3. Fjern alt materiale fra tragtbeholderen.

  4. Bloker dækkene på den modsatte side af det beskadigede dæk.

  5. På siden med det beskadigede dæk fjernes de 4 bolte og 4 låsemøtrikker, der fastgør lejerne for balancebjælkens ophæng mod chassiset.

   Løsn de udvendige hjulmøtrikker, men fjern dem ikke, så der opnås større spillerum til lejeboltene.

  6. Hejs maskinen, eller løft den med en donkraft, indtil du kan rulle det indvendige dæk og balancebjælkens aksel væk fra maskinen, og understøt maskinen med donkrafte.

   Sørg for, at maskinen står stabilt.

  7. Fjern det beskadigede dæk.

  8. Reparer eller udskift det beskadigede dæk.

  9. Monter dækket på maskinen ved at følge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

   Note: Sørg for, at hjulet sidder centreret på navet, og at alle 6 hjulbolte og lejebolte er tilspændt med et moment på 135 Nm.

  Vedligeholdelse af bremser

  Eftersyn af de elektriske bremser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Efterse bremseskoene og -belægningerne.
 • Årlig
 • Foretag eftersyn af de elektriske bremser.
  • Visuel inspektion af bremsesko og belægninger.

  • Foretag eftersyn af de elektriske bremser.

  Justering af de elektriske bremser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Juster de elektriske bremser(eventuelt tidligere afhængigt af anvendelse eller ydeevne).
  1. Løft maskinen, og understøt den med donkrafte.

  2. Sørg for, at hjulet og tromlen roterer frit.

  3. Fjern dækslet til justeringshullet fra rillen i bagsiden af bremsebagpladen.

  4. Drej stjernehjulet på justeringsmontagen med en skruetrækker for at udvide bremseskoene (Figur 51).

   Juster bremseskoene ud, indtil belægningernes tryk mod tromlen gør hjulet vanskeligt at dreje.

   g014826
  5. Drej stjernehjulet i den modsatte retning, indtil hjulet drejer frit med et let træk på belægningen.

  6. Monter dækslet til justeringshullet.

  7. Gentag trin 2 for hver bremse.

  Eftersyn af bremsesko og belægninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Udfør en enkel visuel inspektion af bremsesko og belægninger.
 • Når en bremsesko er slidt, skal du udskifte begge sko på hver bremse og begge bremser på samme aksel. Dette sikrer, at bremserne forbliver afbalancerede.

  Udskift bremsebelægningerne under følgende omstændigheder:

  • De er slidt ned til en tykkelse på 1,6 mm eller mindre.

  • De er forurenede med fedt eller olie.

  • De er unormalt ridsede eller hullede.

   Note: Hårfine varmerevner er normalt i bremsebelægningerne.

  Årlig(t) bremserengøring og -eftersyn

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Foretag eftersyn af de elektriske bremser.Hyppigere ved intensiv brug og slid.
  • Udskift magneter og sko, når de bliver slidte eller ridsede.

  • Rengør bagpladen, magnetarmen, magneten og bremseskoene med bremserengøringsudstyr til biler.

  • Sørg for, at alle fjernede dele udskiftes i den samme bremse- og tromlemontage, som de blev fjernet fra.

  • Inspicer magnetarmen for løse eller slidte dele.

  • Kontroller skoens returfjedre, holdefjedre og justeringsfjedre for strækning eller deformering, og udskift dem efter behov.

   Forsigtig

   Bremsestøv kan være sundhedsskadeligt, hvis det inhaleres. Tag derfor følgende forholdsregler, når du servicerer bremser:

   • Sørg for hverken at skabe eller inhalere støv.

   • Behandl, opbevar eller slib ikke bremsebelægningerne.

   • Brug ikke trykluft eller tør børstning til rengøring.

  Bremsesmøring

  Før de elektriske bremser genmonteres, skal du påføre en let film af anti-seize-middel eller fedt såsom Lubriplate™ på følgende:

  • Bremseankerstiften

  • Aktiveringsarmbøsning og -stift

  • Områder på bagpladen, der er i kontakt med bremseskoene og magnethåndtagsarmen

  • Aktiveringsblok på aktiveringsarmen

  Important: Lad ikke fedt komme i kontakt med bremsebelægninger, tromler eller magneter.

  Inspektion af magneter

  Bremsernes elektromagneter er udviklet til at yde den korrekte inputkraft og friktion.

  Inspicer jævnligt magneterne, og udskift dem, hvis de bliver ens slidt. Brug et værktøj med en lige kant il at kontrollere slitage.

  Selvom sliddet er normalt, skal magneterne udskiftes, hvis en del af magnetspolen er synlig gennem friktionsmaterialet på magnetoverfladen. Udskift magneterne parvist (begge sider af en aksel).

  Når du udskifter magneterne, skal du også genbehandle tromlearmaturets overflade.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikation

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (fås i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene findes i reservedelskataloget. Alternativt kan du spørge din Toro-forhandler).

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre mineraloliebaserede universaltraktorhydraulikvæsker, forudsat at deres specifikationer overholder alle angivne materialeegenskaber og industristandarderne. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

   Materialeegenskaber:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
     cSt ved 100 °C 9,1 til 9,8
    Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
   Branchespecifikationer:
    API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM

  Kontrol af hydrauliksystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydrauliksystemet
  1. Efterse hydrauliksystemet for olielækager.

   Hvis du finder en lækage, skal du spænde fittingen fast eller reparere den beskadigede del.

  2. Efterse hydraulikslangerne for slid og beskadigelse.

   Udskift slidte eller beskadigede slanger

  3. Kontroller hydraulikvæskestanden på traktionsenheden.

   Tilføj om nødvendigt hydraulikvæske til beholderen. Se betjeningsvejledningen til din traktionsenhed.

  Valgfri redskaber

  Kontrol af de valgfri redskaber

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller de valgfri redskaber.
  • Kontroller, at lynmonteringsbeslagene er forsvarligt fastgjort, og at sikkerhedsclipsene er monteret.

   Udskift manglende sikkerhedsclips.

  • Kontroller, at det valgfri redskab er forsvarligt fastgjort og ikke flytter sig eller glider ud.

   Juster klemmerne efter behov.

  • Efterse skovlhjulene på den dobbelte spinder for slitage.

   Udskift skovhjulene, når de er tyndslidte.

  • Kontroller, at den dobbelte spinders kabinet ikke viser tegn på revner eller korrosion.

  Vedligeholdelse af transportbåndet

  Kontrol af transportbåndet og rullerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Kontroller transportbåndet og rullerne.
 • En gang om måneden
 • Kontroller de medløbende ruller.
  • Kontroller, at transportbåndet sporer lige på rullerne, og at det ikke glider.

   Juster om nødvendigt transportbåndets sporing. Se Justering af transportbåndets sporing.

  • Kontroller, at de medløbende ruller mellem for- og bagrullerne hverken er bøjede eller kørt fast.

   Udskift eller reparer slidte eller beskadigede medløbende ruller efter behov.

  Justering af transportbåndets sporing

  Hvis transportbåndet ikke sidder centreret og sporer til den ene side, skal det justeres (Figur 52). Det bedste tidspunkt at gøre dette på er under drift, mellem læsninger.

  1. Gå til maskinens bagende, og klarlæg, hvilken side af båndet, der rammer imod.

  2. Gå til forenden på samme side, løsn låsemøtrikken, og tilspænd justeringsmøtrikken med kvarte omdrejninger.

  3. Tilspænd begge låsemøtrikker, før maskinen sættes i gang.

  4. Last maskinen med materiale, og lad lasten køre igennem, indtil den er tom. Gentag dette adskillige gange.

  5. Stop båndet, og gå hen til maskinens bagende for at observere resultaterne.

   Det kan være nødvendigt at gentage ovenstående skridt flere gange, indtil båndet begynder at flytte sig og spore korrekt.

   Note: Båndet kan flytte sig en smule, afhængigt af lasttypen og dens position. Hvis båndet ikke berører længdevangerne, er det ikke nødvendigt at spore båndet.

   Important: Undlad at justere transportbåndets bageste drevrulle. Den er indstillet efter fabriksspecifikationer. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis den har brug for justering.

   g014129

  Justering af transportbåndets spænding

  Kontroller og juster transportbåndets spænding ofte (Figur 52). Alle gummitransportbånd giver sig, især hvis de er nye eller ikke er blevet brugt i et stykke tid.

  1. Parker maskinen på en jævn overflade med bagsmækken og skydespjældet mindst 6,25 cm over gulvet (afhængig af materialet).

  2. Læs maskinen helt med sand, som det forventes, at maskinen skal bruge.

  3. Afmonter de sorte fordæksler på hver side af maskinen.

  4. Hold fast i enden af spændstangen ved hjælp af to skruenøgler, mens den låsemøtrik, som er tættest på enden af stangen, løsnes.

  5. Flyt låsemøtrikken 2-5 cm tilbage.

   Advarsel

   Betjening af transportbåndet uden afskærmninger og dæksler kan forårsage alvorlig personskade.

   Vær meget forsigtig i nærheden af bevægelige dele, hvor sikkerhedsafskærmningerne er afmonteret.

  6. Slå transportbåndet til.

  7. Hvis båndet glider, skal hver strækbolt tilspændes (med maskinen slået fra) en halv omgang, hvorefter det kontrolleres igen, om båndet glider. Fortsæt, indtil båndet løber uden at glide.

  8. Drej begge spændbolte endnu en halv omdrejning. Nu bør der være korrekt spænding.

  9. Kontroller båndspændingen ved at kigge under maskinen ved chassisets tværvange. Den midterste del af remmen bør lige netop gå fri af chassisets tværvange, når maskinen er i den sænkede position. Hvis midten af båndet berører tværvangen, skal begge spændbolte tilspændes yderligere en kvart omgang.

   Important: Hav tålmodighed. Stram ikke transportbåndet for meget.

   Important: Brug ikke lufttryksværktøj på båndets spændbolte.

  Udskiftning af transportbåndet

  Læs disse anvisninger, før båndet afmonteres. Hvis båndet er ødelagt, anvendes en kniv til at skære båndet over på et ubeskadiget område. Hvis du har til hensigt at fremsætte et garantikrav, skal leverandøren af transportbåndet inspicere båndet for at vurdere skaden og fremsætte anbefalinger angående en udskiftning.

  Afmontering af båndet

  1. Afmonter de sorte sikkerhedsdæksler, der er placeret på maskinens fire yderhjørner.

  2. Fjern styrene for indergummiet fra forenden og begge sider af tragtbeholderen, med metalrørene fastgjort.

  3. Afmonter silikoneforseglingen bag på metalrørene (men husk at påføre silikoneforseglingen ved genmontering).

  4. Hold fast i enden af spændstangen ved hjælp af to skruenøgler i begge forhjørner.

  5. Løsn møtrikken nærmest spændstangens ende.

  6. Flyt den inderste justermøtrik tilbage, indtil spændstangen går fri af stålejet.

   Note: Den forreste medløbende rulle understøttes af to stålejer placeret i et øvre og nedre styr (en på hver side af maskinen).

  7. Understøt den forreste medløbende rulle.

  8. Gå hen til højre forhjørne, og afmonter låsemuffen, der holder stålejet mod akslen. Gør dette ved at trække sætskruerne ud og dreje låsemuffen mod uret. Brug en hammer og uddriver til forsigtigt at slå låsemuffen mod uret, indtil den slipper akslen.

  9. Gentag dette trin for venstre forhjørne.

  10. Afmonter stålejerne ved at skubbe den medløbende rulle tilbage, så stålejerne gilder ud af deres styr.

  11. Afmonter de to sikkerhedsbeslag, og skub rullen ned gennem det åbne hul.

  12. Gå om bag maskinen, og løsn spændkædehjulet.

  13. Afmonter kæden fra drivkædehjulet.

  14. Løsn sætskruerne på drivkædehjulet, og afmonter drivkædehjulet og nøglen fra drivrullens aksel.

  15. Understøt den bageste drevrulle.

   Important: Rør ikke ved den bageste rulles justeringsbeslag. Det er beregnet til at justere den bageste rulle automatisk, hvis båndet ikke sporer præcist.

  16. Afmonter de fire bolte i flangelejerne på begge sider.

  17. Afmonter låsemufferne ved siden af flangelejerne på akslen, og skub begge lejer af akslen.

  18. Afmonter to tilbehørsbeslag (Figur 53).

   g014104
  19. Sænk drevrullen ned gennem åbningerne.

  20. Afmonter bagsmækken for at få bedre udsyn.

  21. Bemærk placeringen af indsatsen inde i tragtbeholderen, så den kan genmonteres i samme placering og retning. Den er boltet seks steder langs maskinens side (tre 4-bolt-plader på hver side).

  22. Fastgør indsatsen med stropper fra en løfteanordning på hvert af de fire hjørner.

  23. Afmonter de 24 bolte for at udløse indsatsen (Figur 54).

   g014105
  24. Afmonter indsatsen ved at løfte den ud fra toppen af maskinen. Anbring den på jorden (Figur 55).

   g014106

  Montering af båndet

  Ved montering af et nyt bånd følges ovenstående anvisninger bagfra, men husk følgende vigtige noter og anvisninger:

  Important: Transportbåndet er udformet til primært at køre i én retning. Sørg for, at den påmalede pil midt på båndet peger mod maskinens bagende (set ovenfra).

  Note: Før den bageste drevrulle skubbes tilbage på plads op gennem åbningen, skal det sikres, at de 4 bolte allerede er monteret (indefra vendt udad) til tilkobling af stålejerne. Ellers skal drevrullen afmonteres for at opnå tilstrækkeligt frirum til montering af disse bolte.

  • Ved montering af den bageste drevrulle skal det sikres, at akslen, der har forbindelse til motoren, er på venstre side. Der er skåret et monteringshul i det til fastgørelse af drivkædehjulet.

  • Før der påføres træk med trækstængerne på maskinens forside, skal båndet centreres manuelt med begge hænder foran og bagpå.

  • Spor og spænd båndet ved at følge anvisningerne i Justering af transportbåndets sporing og Justering af transportbåndets spænding.

  • Den forreste medløbende rulle og de bageste drevruller giver glimrende traktion til at trække båndet med last.

   Important: Undlad at overspænde eller strække båndet.

  • Påfør silikoneforsegling på metalrørenes bagside og på gulvets to forhjørner, hvor rørene mødes. Forseglingen afleder evt. materiale, så det ikke kommer forbi rørene.

  Justering af transportbåndets drivkædespænding

  Hvis transportbåndets drivkæde er løs, skal den tilspændes (Figur 56).

  1. Sluk for traktionsenhedens motor, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Afmonter transportbåndets bageste drevskærm.

  3. Løsn bolten, der går gennem spændkædehjulet.

  4. Tilspænd den positive låseskrue med moderat kraft.

  5. Tilspænd spændkædehjulets bolt.

   Important: Tilspænd ikke kæden for meget. Tilspænd den kun, så den lige netop optager det ekstra slæk.

  6. Kontroller, at kæden er tilstrækkeligt smurt, og at kædehjulene er fastgjort til akslerne.

  7. Udskift transportbåndets bageste drevskærm.

   g014130

  Vedligeholdelse af tragtbeholderen og bagsmækken

  Kontrol af transportørens tætninger og bagsmækkens tætning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller båndets og bagsmækkens tætninger.
 • Efterse alle gummitætninger for slid eller skader.

  Udskift eller reparer tætningerne, hvis de er beskadigede eller meget slidte.

  Kontrol af bagsmækken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bagsmækken.
  • Kontroller, at bagsmækken lukker og låser sikkert.

  • Kontroller, at den bevægelige del af bagsmækken kan åbnes og lukkes uden at sidde fast.

  Rengøring

  Vask af maskinen

  Salte, vejtjære, plantesaft, gødning eller kemikalier kan beskadige maskinens lakering. Vask den slags aflejringer af med sæbe og vand, så hurtigt som muligt. Yderligere rensemidler eller opløsningsmidler kan være nødvendige, men sørg for, at de er egnede til lakerede overflader.

  Advarsel

  Brændbare væsker og rensemidler med giftige dampe er skadelige for dit helbred.

  Brug ikke brændbare væsker eller rensemidler med giftige dampe. Følg producentens anbefalinger.

  Important: Brug ikke højtryksrenser. Dette kan fjerne maling, sikkerhedsmærkater og fedt samt beskadige de enkelte dele.

  1. Fjern udstyr før rengøring og vask det separat.

  2. Afmonter den håndholdte fjernbetjening.

  3. Vask maskinens karosseri med varmt vand og en mild sæbeopløsning

  4. Skyl sæberester helt af med rent vand, før de tørrer ind.

  5. Fjern transportbåndets skraber fra bagenden af maskinen (Figur 57).

   g272507
  6. Hæv maskinens bagende efter behov.

  7. Åbn bagsmækken helt og sprøjt vand ind i tragtbeholderen og området omkring bagsmækken. Efterse sidetætningerne, og udskift dem efter behov.

  8. Efterse tragtbeholderen, bundafskærmningen, transportbåndet, ladet og rullerne for at sikre, at alt materiale er væk.

  9. Sænk maskinen til normal betjeningsposition.

  10. Monter transportbåndets skraber, hvis den er fjernet.

   Sørg for, at skraberen er så lodret som muligt, men samtidig har kontakt med transportbåndet.

  Opbevaring

  Før maskinen stilles væk i slutningen af sæsonen:

  1. Parker maskinen på en hård, plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen.

  2. Afmonter den håndholdte fjernbetjening.

  3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

  4. Vask maskinen grundigt. Se Vask af maskinen.

   Fjern valgfrit tilbehør om nødvendigt.

  5. Efterse fastgørelsesanordninger, og spænd dem om nødvendigt.

  6. Smør alle fittings og drejepunkter. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

   Tør eventuelt overskydende smøremiddel af.

  7. Slib let med sandpapir på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter, og påfør pletreparationslak.

  8. Maskinen skal om muligt opbevares indendørs.

  Fejlfinding

  Kontrol af fejlkoder

  EH-modeller

  Hvis fejlfindingslampen indikerer, at der er en systemfejl (se Diagnostisk LED-funktion), skal du kontrollere fejlkoderne for at bestemme, hvad der er galt med maskinen.

  Aktivering af fejlfindingstilstand og kontrol af koderne

  1. Tryk på knappen MOTORSTOP for at slukke strømmen.

  2. Træk fastgørelseshætten af de to diagnostikparallelkonnektorer (Figur 58, A).

  3. Forbind diagnostikparallelkonnektorerne med hinanden (Figur 58 B).

   g028876
  4. Træk knappen MOTORSTOP op for at tænde strømmen.

  5. Tæl antallet af blink for at bestemme fejlkoden, og brug følgende tabel:

   Note: Hvis der er flere fejl, blinker begge fejl, efterfulgt af en lang pause, hvorefter blinksekvenserne gentages.

   KodeBlinkmønster for lampeAdfærdDetaljer
   Maskinspecifikke fejl
   11Blinker én gang, pause, blinker én gang, lang pause, derefter gentagelseMistet kommunikation med BASISENHED.Konnektor er ikke tilsluttet. Find det løse eller frakoblede ledningsnetstik, og tilslut det.
   Der er noget galt med kabelføringen. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   BASISENHEDEN er defekt. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   12Blinker én gang, pause, blinker to gange, lang pause, derefter gentagelseVersion er inkompatibel med BASISENHEDEN og/eller håndholdt fjernbetjeningForkert software (installer den korrekte software fra TORODIAG). Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.
   13Blinker én gang, pause, blinker tre gange, lang pause, derefter gentagelseForkert håndholdt fjernbetjening – ikke implementeret på RevAForkert produktassociering (dvs. forsøger at opdatere software på en MH-400 med en håndholdt ProPass-enhed)

  Nulstilling af fejlkoden

  Når problemet er blevet løst, skal fejlkoderne nulstilles ved at frakoble og tilslutte fejlfindingsstikkene igen. Fejlfindingslampen lyser kontinuerligt ved 1 Hz (1 blink i sekundet).

  Eksisterende fejlfindingstilstand

  1. Tryk knappen MOTORSTOP ned for at slukke strømmen. Se Knappen Motorstop.

  2. Frakobl de to diagnostikparallelkonnektorer.

  3. Træk fastgørelseshætten på de to diagnostikparallelkonnektorer.

  4. Træk knappen MOTORSTOP op for at tænde strømmen.

  Meddelelser på den håndholdte fjernbetjening

  EH-modeller
  Vist meddelelseBeskrivelse
  ASSOC PENDINGAssociering ikke foretaget.
  ASSOC ACTIVEAssocieringsforsøg i gang.
  POWER UP BASETænd for basisenheden.
  ASSOC PASSAssocieringsforsøg lykkedes.
  ASSOC EXITEksisterende associeringstilstand
  ASSOC FAILForsøg på associering mislykkedes.
  PRESS STORETryk på knappen LAGRING.
  ALL STOREGem alle aktuelle indstillede værdier i aktuel arbejdshukommelse.
  OPTION STOREGem de aktuelle udstyrsindstillinger i aktuel arbejdshukommelse.
  BELT STOREGem de aktuelle transportbåndsindstillinger i aktuel arbejdshukommelse.
  PRESET 1 STOREGem de aktuelle indstillinger for Forudindstilling 1 i aktuel arbejdshukommelse.
  PRESET 2 STOREGem de aktuelle indstillinger for Forudindstilling 2 i aktuel arbejdshukommelse.
  PRESET 3 STOREGem de aktuelle indstillinger for Forudindstilling 3 i aktuel arbejdshukommelse.
  WAITING FOR BASEFjernbetjeningen venter på svar fra basisenheden.
  HOPPER UPFjernbetjeningen sender kommando om løft af tragtbeholderen.
  HOPPER DOWNFjernbetjeningen sender kommandoen Sænk tragtbeholder.
  PROPASS REV XXProdukt, som systemet er indstillet til at styre.
  MH400 REV XXProdukt, som systemet er indstillet til at styre.
  BAT XX%Battery X.X VResterende batterilevetid i procent.Resterende batterilevetid i spænding.
  CHANNEL XKanal i GHz, der bruges af systemet på nuværende tidspunkt.
  HH ID XXXXXXDen håndholdte fjernbetjenings identitet
  BASE ID XXXXXXBasisenhedens identitet
  FLR XX% OPT XX%Den aktuelle transportbåndshastighed i procent. Den aktuelle udstyrshastighed i procent.
  FLRS XX% OPTS XX%Viser den gemte regelmæssige transportbåndshastighed og udstyrshastighed med 0 % kommando til udgangen. Dette giver operatøren mulighed for at beslutte, om den aktuelle indstilling skal bruges eller ændres.
  FLR OFFOPT OFFViser statussen over transportbåndet og udstyret, når de er slukket.
  SERVICE ACTIVETjenesteværktøjet er aktivt.
  SERVICE NO APPTjenesten har ingen gyldig applikation, der kan køre.