Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med roterande knivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Maskinen är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g224169

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Fästs för maskiner som inte är CE-märkta

decal133-8062

Fästs för maskiner som inte är CE-märkta

decal125-6135

Fästs över artikelnr 134-0539 för maskiner som inte är CE-märkta

decal134-1986
decal134-0539

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Ladda batteriet

 1. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna. Ladda batteriet på 3–4 A tills elektrolytens specifika vikt är 1,250 eller högre och batteritemperaturen är lägst 16 °C och alla celler kan andas fritt.

 2. Koppla bort laddaren från eluttaget och sedan från batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Ofullständig laddning kan ge gaser i batteriet och ett överflöde av batterisyra som kan ge upphov till korrosionsskador i maskinen.

Kontrollera vätskenivåerna

Kontrollera lufttrycket i däcken

Fram- och bakdäckens tryckspecifikation: 1,4 bar.

Svänghjulens tryckspecifikation: 1,5 bar.

Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken innan motorn startas för första gången.

Note: Hjulen kan ha för högt eller för lågt tryck för transporten, så du kan behöva justera lufttrycket i däcken.

g001055

Montera klippdäcket

 1. Avlägsna traktorenheten och klippdäcket från transportpallen.

 2. Montera klippdäcket på traktorenheten. Se Montera klippdäcket.

Produktöversikt

g224574
g224634

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Instrumentbräda

g213936

Styrkolonnens lutningsspak

Vrid styrkolonnens lutningsspak (Figur 6) motsols för att frigöra styrkolonnen och flytta den till önskad plats.

Vrid spaken medsols för att säkra den i önskat läge.

Laddningsindikator

Laddningsindikatorn (Figur 6) tänds om det elektriska laddningssystemet ligger under normal arbetstemperatur. Kontrollera och/eller reparera det elektriska laddningssystemet.

Glödstiftslampa

Glödstiftsindikatorn (Figur 6) lyser röd när glödstiften har aktiverats.

Varningsindikator för oljetryck

Varningsindikatorn för oljetryck (Figur 6) tänds om motorns oljetryck sjunker under en säker nivå när motorn är igång. Om lampan blinkar eller lyser med ett fast sken ska du stanna maskinen, stänga av motorn och kontrollera oljenivån. Om oljenivån är låg men lampan inte släcks när motorn är igång måste du omedelbart stänga av motorn och kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

Gör så här för att kontrollera att varningslampan fungerar:

 1. Koppla in parkeringsbromsen.

 2. Vrid tändningsnyckeln till På/FöRVäRMNINGSLäGET, men starta inte motorn.

  Note: Varningslampan för oljetryck ska lysa röd. Om någon av lamporna inte fungerar har en glödlampa gått sönder, eller ett fel har uppstått i systemet som måste åtgärdas.

Luftfiltrets igensättningsindikator

Luftfiltrets igensättningsindikator (Figur 6) tänds om luftfiltret måste rengöras eller bytas ut. Se Serva luftrenarfiltren.

Färdbelysningens indikator

Färdbelysningens indikator (Figur 6) lyser grönt vid halvljus och blått vid helljus.

Indikator för höjt tråg

Indikatorn för höjt tråg (Figur 6) tänds om tråget höjs från gräsuppsamlingsläget.

Sänk ned tråget för att släcka lampan.

Parkeringsbromsindikator

Parkeringsbromsindikatorn (Figur 6) tänds om parkeringsbromsen är inkopplad.

Kraftuttagsbrytare

Kraftuttagsbrytaren (Figur 6) har två lägen: UTDRAGEN (inkopplad) och INTRYCKT (urkopplad). Dra ut kraftuttagsbrytaren för att aktivera ett redskap eller klippdäckets knivar. Tryck in knappen för att avaktivera redskapsdriften.

Note: Om du lämnar förarsätet när kraftuttagsbrytaren är i På-läget stänger maskinen automatiskt av motorn efter en sekund. Se Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen.

Brytare för varningslampor

Tryck brytaren för varningslampor (Figur 6) framåt för att tända varningslamporna.

Tryck brytaren bakåt för att släcka varningslamporna.

Differentiallåsbrytare

Tryck differentiallåsbrytaren (Figur 6) framåt för att koppla in differentiallåset.

Tryck reglaget bakåt för att koppla ur differentiallåset.

Brytare för ändring av kylfläktsriktning

Tryck brytaren för ändring av kylfläktsriktning (Figur 6) framåt för att ändra fläktens riktning för kylaren.

Brytare för larmlampa

Tryck larmlampans brytare (Figur 6) framåt för att tända larmlampan.

Tryck brytaren bakåt för att släcka larmlampan.

Blinkers och färdbelysning

Vrid spaken (Figur 6) framåt till det första spåret för att tända sidobelysningen.

Vrid spaken framåt till det andra spåret för att slå på halvljuset. Den gröna färdbelysningsindikatorn tänds.

Tryck ned spaken för att slå på helljuset. Den blå färdbelysningsindikatorn tänds.

Dra spaken uppåt från halvljusläget för att blinka med helljusen.

Vrid spaken bakåt för att släcka belysningen.

Tryck spaken framåt för att aktivera höger körriktningsvisare. Dra spaken bakåt för att aktivera vänster körriktningsvisare.

Signalhornsknapp

Tryck in signalhornsknappen för att aktivera signalhornet (Figur 6).

Bromspedal

Använd bromspedalen (Figur 7) för att stanna eller sänka farten på maskinen.

g213964

Gaspedal

Använd gaspedalen (Figur 7) för att köra maskinen framåt eller bakåt. Tryck på pedalens övre del för att köra maskinen framåt och på dess nedre del för att backa. Hastigheten varierar beroende på hur långt du trampar ned pedalen. För gasreglaget till det SNABBA läget och tryck ner gaspedalen helt för maximal hastighet. Maxhastigheten framåt är cirka 14 km/h. Du får maximal kraft vid tung last eller vid körning uppför en sluttning genom att föra gasreglaget till det SNABBA läget och hålla motorns varvtal (varv/min) högt, samtidigt som du trycker ned gaspedalen gradvis. När varvtalet börjar sjunka släpper du något på gaspedalen för att låta motorns varvtal öka.

Parkeringsbromsspärr

Tryck ned bromspedalen och tryck parkeringsbromsspärren (Figur 7) framåt för att låsa parkeringsbromsen i inkopplat läge. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trycka ned bromspedalen. Parkeringsbromsspärren kopplas ur automatiskt.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 8) anger hur mycket bränsle som finns kvar i bränsletanken.

g213963

Motortemperaturmätare

Motortemperaturmätaren (Figur 8) anger motorns aktuella temperatur.

Klipphöjdsbrytare

Använd klipphöjdsbrytaren (Figur 8) för att höja eller sänka till önskad klipphöjd.

Klipphöjdsmätare

Klipphöjdsmätaren (Figur 9) anger klippdäckets nominella klipphöjd.

g232025

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 8) reglerar du motorns hastighet. Om du för gasreglaget framåt mot det SNABBA läget ökar motorhastigheten. Om du för gasreglaget bakåt mot det LåNGSAMMA läget sänks motorhastigheten. Gasreglaget reglerar knivarnas hastighet och tillsammans med gaspedalen även maskinens hastighet.

Timmätar-/dags för service-indikator

Timmätaren (Figur 8) registrerar och visar samlade drifttimmar.

Dags för service-indikatorn visar antal timmar tills nästa byte av motorolja och filter.

Note: Indikatorn blinkar automatiskt med OLJEBYTE när du behöver byta motoroljan och filtret.

Dags för service-indikatorn visar också antal timmar tills maskinen behöver smörjas.

Note: Indikatorn blinkar automatiskt med SMÖRJ när du behöver smörja maskinen.

Tryck på knappen På på timmätar-/dags för service-indikatorn för att välja funktionen på skärmen.

Important: Se till att inte hålla ned timmätarens knapp i mer än sex sekunder under de första 50 timmarna av oljebytesläget. Om du håller ned knappen i mer än sex sekunder kommer intervallet för oljeservicen ändras från 50 till 250 timmar.

Gör följande när du har bytt motorolja och filter eller smörjt maskinen och klippdäcket:

 1. Tryck på knappen tills du kommer till önskad skärm.

 2. Håll knappen intryckt i sex sekunder tills indikatorn slutar blinka.

Note: Du kan inte återställa maskinens totala arbetstid.

Däcklyftspak

Dra låskragen på däcklyftspaken (Figur 10) uppåt och för spaken bakåt för att höja klippdäcket.

Dra låskragen på däcklyftspaken (Figur 10) uppåt och för spaken framåt för att sänka däcket och försätta det i flytläge.

Important: För att undvika skada på däcklyftsystemet ska du föra däcklyftsspaken till det främre läget (FLYTLäGE) när du kör maskinen med klippdäcket mot marken.

Note: Sänk ner däcket och tråget när du inte använder maskinen.

g213965

Tråglyftspak

Dra låskragen på tråglyftspaken (Figur 10) uppåt och för spaken bakåt för att höja tråget.

Dra låskragen på tråglyftspaken uppåt och för spaken framåt för att sänka tråget.

Trågtömningsspak

Dra låskragen på trågtömningsspaken (Figur 10) uppåt och för spaken bakåt för att tömma klippet från tråget.

Dra låskragen på trågtömningsspaken uppåt och för spaken framåt för att stänga tråget efter tömning.

Tändningslås

Tändningslåset har fyra lägen: INAKTIVERAT, BELYSNING På, På/FöRVäRMNING och START.

Note: Läget BELYSNING På styr arbetsbelysningen.När tändningslåset vrids från läget AV till läget BELYSNING På tänds arbetslamporna.När tändningslåset vrids från läget På/FöRVäRMNING till läget BELYSNING På fortsätter motorn att köras och lamporna tänds.

Note: Om motorn stannar och tändningslåset är i läget BELYSNING På eller På/FöRVäRMNING och du kliver ur förarsätet kommer efter en kort stund en summerton att ljuda för att uppmärksamma dig på att du måste vrida nyckeln till läget AV.

g214136

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g214888
BeskrivningFigur 12ReferensMått och vikt
Höjd med störtbågen uppfälld E207 cm
Höjd med störtbågen nedfälldG166 cm
Total maskinlängdD291 cm
Total maskinbreddB143 cm
HjulbaslängdC119 cm
Framhjul spårviddA95 cm
Bakhjul spårviddF96 cm
Markfrigång 15 cm
Totalvikt (med klippdäck) 1 005 kg
Totalvikt (utan klippdäck) 835 kg
Maximal bruttovikt 1 190 kg
Framaxelns viktgräns 1 000 kg
Bakaxelns viktgräns 500 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Utföra dagligt underhåll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i Kontrollista för dagligt underhåll.

Kontrollera lufttrycket i däcken

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera lufttrycket i däcken.
 • Fram- och backdäckens tryckspecifikation: 1,4 bar.

  Svänghjulens tryckspecifikation: 1,5 bar.

  Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken. Lägg till eller ta bort luft vid behov för att justera lufttrycket i däcken tills du uppnår angiven specifikation.

  Important: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera säkerhetssystemet

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att motorn går runt eller startar om inte gaspedalen är i neutralläget, kraftuttagsbrytaren är i det INAKTIVERADE läget, parkeringsbromsen är inkopplad eller föraren sitter på sätet.

  Dessutom ska motorn stängas av när

  • föraren lämnar sätet och kraftuttagsbrytaren är i läget På

  • föraren lämnar sätet med gaspedalen i neutralläget

  • gaspedalen är nedtryckt och parkeringsbromsen är inkopplad.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Kontrollera säkerhetssystemet för motorstart

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet för motorstart.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion genom att säkerställa följande:

  Tabell över motorstartssystemet

  FörhållandenResultat
  Parkeringsbromsen urkoppladMotorn ska inte gå runt.
  Gaspedalen i neutralläget
  Kraftuttagsbrytaren i det INAKTIVERADE läget
  Ingen förare på sätet
  Parkeringsbromsen urkoppladMotorn ska starta.
  Gaspedalen i neutralläget
  Kraftuttagsbrytaren i det INAKTIVERADE läget
  Förare på sätet
  Parkeringsbromsen urkoppladMotorn ska inte gå runt.
  Gaspedalen nedtryckt
  Kraftuttagsbrytaren i det INAKTIVERADE läget
  Förare på sätet
  Parkeringsbromsen åtdragenMotorn ska inte gå runt.
  Gaspedalen nedtryckt
  Kraftuttagsbrytaren i det INAKTIVERADE läget
  Förare på sätet
  Parkeringsbromsen åtdragenMotorn ska starta.
  Gaspedalen i neutralläget
  Kraftuttagsbrytaren i det INAKTIVERADE läget
  Ingen förare på sätet

  Kontrollera säkerhetssystemet för motoravstängning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet för motoravstängning.
 • Gör följande innan nedanstående kontroller utförs:

  1. Sitt på förarsätet.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Flytta gaspedalen till neutralläget.

  4. Koppla ur kraftuttaget.

  5. Starta motorn.

  6. Lossa parkeringsbromsen.

  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion genom att kontrollera följande:

  Tabell över motoravstängningssystemet

  FörhållandenResultat
  Parkeringsbromsen urkoppladMotorn ska stängas av.
  Föraren reser sig en aning från sätet
  Parkeringsbromsen åtdragenMotorn ska fortfarande vara på.
  Föraren reser sig en aning från sätet
  Parkeringsbromsen åtdragenMotorn ska stängas av.
  Förare på sätet
  Gaspedalen nedtryckt
  Parkeringsbromsen urkoppladMotorn ska fortfarande vara på.
  Förare på sätet
  Gaspedalen nedtryckt

  Kontrollera säkerhetssystemet för kraftuttaget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet för kraftuttaget.
 • Gör följande innan nedanstående kontroller utförs:

  1. Sitt på förarsätet.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Flytta gaspedalen till neutralläget.

  4. Koppla ur kraftuttaget.

  5. Starta motorn.

  6. Lossa parkeringsbromsen.

  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion genom att kontrollera följande:

  Tabell över säkerhetssystemet för kraftuttaget

  FörhållandenResultat
  Kraftuttagsbrytaren i läget På och klippdäcket är igångMotorn och klippdäcket ska stängas av.
  Föraren reser sig en aning från sätet
  Kraftuttagsbrytaren i läget På och klippdäcket är igångKlippdäcket ska stängas av.
  Höja tråget

  Kontrollera säkerhetssystemet för backningssignalen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet för backningssignalen.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion genom att säkerställa följande:

  Tabell över backningssignalen

  FörhållandenResultat
  Nyckeln i läget KöRBackningssignalen ska ljuda.
  Gaspedalen i backläget

  Fylla på bränsle

  Använd endast rent färskt diesel eller biodiesel med lågt (< 500 ppm) eller mycket lågt (< 15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar, så är det garanterat färskt.

  Bränsletankens kapacitet:41 liter

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över –7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under –7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen i lika hög grad.

  Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Important: Använd inte fotogen eller bensin istället för dieselbränsle. Motorn skadas om detta råd inte följs.

  Biodiesel-klar

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

  • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

  • Om du spiller ut bränsleblandningar med biodiesel kan bränslet skada lackade ytor.

  • Använd B5 (biodieselhalten är 5 %) eller blandningar med lägre biodieselhalt vid kallt väder.

  • Kontrollera alla tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränslet eftersom de kan försämras med tiden.

  • Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodiesel.

  Fylla på bränsletanken

  Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

  g214279

  Justera vältskyddssystemet

  Varning

  Undvik vältolyckor som kan leda till livshotande personskador genom att hålla vältskyddet i upprätt låst läge och använda säkerhetsbältet.

  Kontrollera att sätesspärren håller sätet på plats.

  Varning

  Det finns inget vältskydd om störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet om störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Fälla ned störtbågen

  Important: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Luta sätet framåt (Figur 15).

  5. Ta bort knoppinnarna från störtbågen (Figur 15).

  6. Sänk ned störtbågen och fäst den med knoppinnarna (Figur 15).

  7. Tippa sätet bakåt till det spärrade läget (Figur 15).

  g218001

  Fälla upp störtbågen

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Luta sätet framåt (Figur 16).

  5. Ta bort knoppinnarna från störtbågen (Figur 16).

  6. Höj upp störtbågen och fäst den med knoppinnarna (Figur 16).

  7. Tippa sätet bakåt till det spärrade läget (Figur 16).

  g218002

  Justera styrkolonnens lutning

  Justera styrkolonnens lutning till önskad position enligt Figur 17.

  g214731

  Ställa in sätet

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt.

  Justera den genom att dra spaken uppåt och flytta sätet framåt eller bakåt (Figur 18).

  g215133

  Justera sätets fjädring

  1. Dra ut spaken för sätesfjädringen (Figur 19).

  2. Sitt på sätet och justera fjädringen på följande sätt:

   • Dra spaken för sätesfjädring uppåt så många gånger som behövs för hårdare fjädring.

   • Tryck spaken för sätesfjädring nedåt så många gånger som behövs för mjukare fjädring.

  3. Tryck tillbaka spaken igen när pilen är i mitten.

  g215273

  Vinkla ryggstödet

  Dra spaken (Figur 20) uppåt för att vinkla ryggstödet.

  g215274

  Ställa in sätets korsryggsstöd

  Vrid sätets korsryggsstöd (Figur 21) motsols för att öka korsryggsstödet.

  Vrid sätets korsryggsstöd medsols för att minska korsryggsstödet.

  g215272

  Luta sätet framåt

  Lyft spaken för säteslutning (Figur 22) uppåt och luta sätet framåt.

  g216164

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Vältskyddet är en inbyggd, effektiv säkerhetsanordning.

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet fäster vid maskinen.

  • Dra bältesremmen över knät och spänn fast säkerhetsbältet i spännet på andra sidan sätet.

  • För att lossa säkerhetsbältet ska du hålla i bältet, trycka på knappen på spännet för att frigöra bältet och styra in det i den automatiska indragningens öppning. Säkerställ att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Ytterligare vältskyddsåtgärder för maskiner med fällbar störtbåge

  • Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta motorn

  Important: Du kan behöva lufta bränslesystemet om du startar en ny maskin, om maskinen inte längre kan köras till följd av bränslebrist eller om du har ersatt eller utfört underhåll på komponenter i bränslesystemet.

  1. Fäll upp störtbågen och lås den på plats.

  2. Sätt dig på sätet och spänn fast säkerhetsbältet.

  3. Säkerställ att parkeringsbromsen är ilagd och att kraftuttagsbrytaren är i det AVSLAGNA läget.

  4. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i neutralläge.

  5. Vrid tändningsnyckeln till På/FöRVäRMNING-läget.

   Note: En automatisk timer styr sedan förvärmningen i några sekunder.

  6. Vrid tändningsnyckeln till startläget efter förvärmning. Försök inte att starta motorn längre än 15 sekunder. Släpp nyckeln när motorn startar.

   Note: Om ytterligare förvärmning krävs, vrider du nyckeln till det AVSLAGNA läget och därefter till det PåSLAGNA LäGET/LäGET FöR FöRVäRMNING. Upprepa detta förfarande efter behov.

  7. Flytta gasreglaget till tomgång eller till en del gas och kör motorn tills den är uppvärmd.

   Important: När du startar motorn för första gången eller när du har bytt motorolja, hydraulvätska, genomfört översyn av motorn eller bytt drivkomponenter kör du framåt och backar med maskinen i 1 till 2 minuter. Prova också lyftspaken och kraftuttaget tills du är säker på att alla delar fungerar som de ska. Vrid servoratten åt höger och vänster för att kontrollera styrreaktionen. Stäng sedan av motorn och kontrollera vätskenivåerna samt undersök om det finns några oljeläckor, lösa delar eller andra funktionsfel på maskinen.

  Stänga av motorn

  Var försiktig

  Förhindra personskador genom att stänga av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar stannar innan maskinen undersöks för oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  1. För gasreglaget bakåt till det LåNGSAMMA läget.

  2. För kraftuttagsbrytaren till läget AV.

  3. Vrid tändningslåset till läget AV. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Note: Om motorn stannar och tändningslåset är i läget BELYSNING På eller På/FöRVäRMNING och du kliver ur förarsätet kommer efter en kort stund en summerton att ljuda för att uppmärksamma dig på att du måste vrida nyckeln till läget AV.

  Koppla in parkeringsbromsen

  1. Tryck ner bromspedalen.

  2. Tryck ner parkeringsbromsspärren och ta bort foten från bromspedalen för att koppla in parkeringsbromsen.

  Lossa parkeringsbromsen

  Tryck ned bromspedalen för att frigöra parkeringsbromsen.

  Använda tråget

  Använda tråget på ett säkert sätt

  • Ingen får stå bakom maskinen vid tippning.

  • Kontrollera att avståndet uppåt är tillräckligt stort när du höjer tråget. Annars kan maskinen skadas.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen på våta underlag, i sluttningar, i högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last.

  • Håll kringstående på behörigt avstånd. Innan du börjar backa måste du titta bakåt och kontrollera att ingen befinner sig bakom maskinen. Backa långsamt.

  • Var extra försiktig och undvik att flytta maskinen med tråget i upphöjt läge.

  • Håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen när du sänker tråget.

  Höja tråget

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Dra låskragen på tråglyftspaken uppåt och för spaken bakåt för att höja tråget (Figur 23).

  g215377

  Sänka tråget

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Dra låskragen på tråglyftspaken uppåt och för spaken framåt hela vägen för att sänka tråget (Figur 24).

  g215378

  Tömma tråget

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Dra låskragen på trågtömningsspaken uppåt och för spaken bakåt för att tömma klippet från tråget (Figur 25).

   Note: Trågluckan öppnas automatiskt när tråget töms.

   Note: Du kan tömma tråget på valfri höjd.

  g215381

  Stänga tråget

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Efter tömning, dra låskragen på trågtömningsspaken uppåt och för spaken framåt för att stänga tråget (Figur 26).

   Note: Trågluckan hakas automatiskt fast när tråget stängs.

  g215380

  Rensa gräsutkastaren

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Höj tråget och lås fast det. Se Höja tråget och Säkra tråget i upphöjt läge.

  4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  5. Luta sätet framåt.

  6. Lossa gräsutkastaren (Figur 27).

   g215863
  7. Använd handtaget på utkastaren för att ta bort utkastaren och rensa den och klippdäckets öppning (Figur 27).

  8. Montera utkastaren på plats och lås den med spärrarna (Figur 27).

  Ställa in tråggivaren

  Om tråggivaren aktiveras och kraftuttaget kopplas ur automatiskt när tråget inte är fullt eller om utkastaren täpps igen innan givaren aktiveras, måste givarens läge justeras.

  Justera givaren på följande sätt:

  1. Stäng trågluckan.

  2. Justera tråggivaren enligt följande:

   • Vrid givaren till mittläget vid normala gräs- och väderförhållanden (Figur 28).

   • Vrid givaren nedåt vid våta och täta gräsförhållanden, när du samlar upp löv eller om tråget fylls innan givaren aktiveras (Figur 28).

   • Vrid givaren uppåt vid torra och glesa gräsförhållanden eller om klippdäcket kopplas ur innan tråget fylls (Figur 28).

   g224571

  Justera klipphöjden

  Du kan justera klipphöjden kontinuerligt från 20 till 110 mm genom att använda klipphöjdsbrytaren.

  Tryck klipphöjdsbrytaren (Figur 8) framåt för att sänka klipphöjden. Tryck klipphöjdsbrytaren bakåt för att öka klipphöjden.

  Kontrollera klipphöjden på klipphöjdsmätaren så att den är inställd till önskad höjd.

  Kontrollera klipphöjdsmätaren medan du klipper och justera klipphöjden vid behov.

  Justera medarna

  Montera medarna i det nedre läget när du använder klipphöjder över 51 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 51 mm.

  Justera medarna enligt Figur 29.

  g035646

  Justera den främre antiskalpvalsen

  Montera valsen i det nedre läget när du använder klipphöjder över 51 mm och i det övre läget när du använder klipphöjder under 51 mm.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort valsaxeln, bulten och muttern som håller fast valsen på däckfästet (Figur 30).

   g215276
  5. Passa in valsen med rätt hål och montera axeln med bulten och muttern (Figur 31).

   g215277

  Justera de bakre antiskalpvalsarna

  Montera valsarna så att det finns ett spel på 19 mm till marken.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort låspinnen från valssprinten (Figur 32).

   g215336
  5. Flytta valssprinten upp eller ner till önskat läge och fäst den med låspinnen (Figur 32).

  6. Upprepa steg 4 och 5 på den andra sidan och se till att de båda sidorna stämmer överens.

  Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen

  Note: Maskinen stänger automatiskt av motorn om du lämnar förarsätet när kraftuttagsbrytaren står i På-läget.

  Gör så här för att återställa kraftuttagsbrytarfunktionen:

  1. Tryck in kraftuttagsbrytarens knopp.

  2. Vrid nyckeln till läget AV.

  3. Vrid nyckeln till läget På/FöRVäRMNING och starta motorn.

  4. Dra ut kraftuttagsbrytarens knopp.

  Arbetstips

  • Öva att köra innan du använder maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från vissa gräsunderhållningsmaskiner.

  • Reglera trycket på gaspedalen för att hålla motorvarvtalet högt och någorlunda konstant för att bibehålla tillräckligt med kraft för maskinen och klippdäcket under klippning. Sänk hastigheten allteftersom belastningen på knivarna ökar och öka den allteftersom belastningen minskar. Då kan motorn i samarbete med transmissionen känna av korrekt hastighet och samtidigt bibehålla en hög kniveggshastighet, vilket är nödvändigt för en god klippkvalitet. Låt därför gaspedalen gå uppåt när motorns varvtal minskar och tryck långsamt ned pedalen när varvtalet ökar. När du kör från ett arbetsområde till ett annat (utan belastning och med höjt däck) ska du ha gasreglaget i det SNABBA läget och trycka ned gaspedalen långsamt men helt för att erhålla högsta möjliga hastighet.

  • Innan du stänger av motorn flyttar du alla reglage till NEUTRALLäGET och flyttar gasreglaget till det LåNGSAMMA läget. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn.

  • Motorn kan inte köras när kylvätskan är överhettad. Låt motorn och kylsystemet svalna och kontrollera kylsystemet. Se Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.

  • Det är viktigt att du bär med dig en hylsnyckel med en förlängning på 100 mm och en hylsa på 17 mm när du använder maskinen. Använd hylsnyckeln för att öppna förbikopplingsventilen om du behöver knuffa eller bogsera maskinen.

  Efter körning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov

  Skjuta på eller bogsera maskinen

  Verktyg som tillhandahålls av föraren: en hylsnyckel med en hylsa på 17 mm och förlängning på 100 mm.

  I nödfall kan du bogsera maskinen en mycket kort sträcka. Toro rekommenderar dock inte detta.

  Important: Om du knuffar bogserar maskinen i snabbare hastighet än 3–5 km/h kan drivsystemet skadas. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp. Öppna alltid förbikopplingsventilen om du ska knuffa eller bogsera maskinen.

  Öppna hydraulpumpens förbikopplingsventil för att knuffa eller bogsera maskinen

  1. Lokalisera förbikopplingsventilens styrreglage på hydraulpumpens vänstra sida (Figur 33).

   g231794g215176
  2. Vrid styrreglaget tre varv moturs med en hylsnyckel med en hylsa på 17 mm (Figur 33).

   Important: Vrid inte styrreglaget mer än tre varv.

  Stänga hydraulpumpens förbikopplingsventil för att köra maskinen

  1. Lokalisera förbikopplingsventilens styrreglage på hydraulpumpens vänstra sida (Figur 33).

  2. Vrid styrreglaget (Figur 33) medurs med en hylsnyckel med en hylsa på 17 mm tills det tar emot (förbikopplingsventilen är stängd).

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Sänk ned klippdäcket helt innan du surrar fast maskinen.

  • Surra fast maskinen ordentligt på transportfordonet med hjälp av spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Surra fast maskinens främre del

  Dra fästpunkter runt hörnen av bärramen eller använd förankringsringar om sådana medföljer. (Figur 34 och Figur 35).

  g231805
  g231806

  Surra fast maskinens bakre del

  Maskiner utan bakre förankringsringar

  För in en bult eller dragstångstapp i dragkroken och använd den som den bakre fästpunkten (Figur 36).

  g217861

  Surra fast maskinens bakre del

  Maskiner med bakre förankringsringar

  Fäst maskinens bakre del vid de två förankringsringarna på den bakre stötdämparen (Figur 37).

  g231807

  Hissa upp maskinens främre högra och främre vänstra sidor

  1. Vrid ut kylaren eller bränsletanken. Se Komma åt motorn från höger sida eller Komma åt motorn från vänster sida.

  2. Placera en domkraft under ramröret (Figur 38 och Figur 39), direkt under vältskyddsröret eller så nära detta som möjligt.

   g224454
   g224455

  Hissa upp den bakre delen av maskinen

  Hissa upp den bakre vänstra eller bakre högra sidan av maskinen med hjälp av domkraftspunkterna enligt Figur 40.

  g224613

  Underhåll

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken MANUALS och söker efter din maskin.

  Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera och justera fotbromsarna.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och motoroljefiltret.
 • Kontrollera och justera fotbromsarna.
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.
 • Byt olja i klippdäckets växellåda.
 • Kontrollera klipparremmens spänning.
 • Efter de första 500 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera lufttrycket i däcken.
 • Kontrollera säkerhetssystemet för motorstart.
 • Kontrollera säkerhetssystemet för motoravstängning.
 • Kontrollera säkerhetssystemet för kraftuttaget.
 • Kontrollera säkerhetssystemet för backningssignalen.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.Kontrollera motoroljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.Kontrollera kylvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Kontrollera om det finns skräp i kylaren och kylarens galler.Kontrollera kylaren oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengöra under klippdäckets remkåpa.
 • Rengör klippdäcket.
 • Rengöra trågfiltret.
 • Rengöra de bakre spåren i trågluckan.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Smörja klippdäcket.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja klippdäcket dagligen.
 • Smörj lager och bussningar.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja lager och bussningar dagligen.
 • Avlägsna luftrenarkåpan och filtret och ta bort allt skräp. Ta inte bort filtret.
 • Töm bränsle-/vattenseparatorn på vatten.
 • Kontrollera klipparremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Smörj drivaxelns glidskarv.
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfilterelementet tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Byta ut luftrenarfiltretOftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Var 200:e timme
 • Smörj kardanknutarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Kontrollera generatorremmens skick.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning och skick.
 • Justera kraftuttagskopplingens gap.
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och motoroljefiltret.
 • Var 300:e timme
 • Byt olja i klippdäckets växellåda.
 • Var 400:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut bränsle-/vattenseparatorns filter.
 • Byt ut bränslefilterelementet mot den främre, högra sidan.
 • Var 1000:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Var 1500:e timme
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera att störtbågen är helt upphöjd och fastlåst.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Kontrollera luftfiltrets indikator.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Undersök ovanliga motorljud.2.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentmätarfunktionen.       
  Kontrollera knivarnas skick.       
  Smörj alla smörjnipplarna.3       
  Bättra på skadad lack.       

  1. Om indikatorn tänds.

  2. Kontrollera glödstiftet och insprutarmunstyckena om du märker att motorn är svårstartad, att det ryker ovanligt mycket eller om den går ojämnt.

  3. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (i förekommande fall) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Säkra tråget i upphöjt läge

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Höj tråget till det högsta läget. Se Höja tråget.

  3. Säkra tråget på följande sätt:

   1. Skjut sprinten på det magnetiska säkerhetslåset inåt (Figur 41).

   2. Håll sprinten intryckt och sänk ned det magnetiska säkerhetslåset på hydraulcylindern (Figur 41).

   3. Upprepa steg 1 och 2 på den andra sidan.

   g215390

  Smörjning

  Smörja klippdäcket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörja klippdäcket.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja klippdäcket dagligen.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Important: Dammiga och smutsiga arbetsförhållanden kan göra att smuts letar sig in i lager och bussningar vilket leder till ökat slitage.

  Note: Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett vilket intervall som angetts i underhållsschemat.

  1. Ta bort remkåpan. Se Ta bort remkåpan.

  2. Torka av smörjnippeln så att skräp inte förs in i lagren eller bussningarna.

  3. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  4. Torka av överflödigt fett.

  5. Sätt tillbaka remkåpan. Se Montera remkåpan.

  g224587

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.Om du ska använda maskinen under extremt dammiga och smutsiga förhållanden ska du smörja lager och bussningar dagligen.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Important: Dammiga och smutsiga arbetsförhållanden kan göra att smuts letar sig in i lager och bussningar vilket leder till ökat slitage.

  Note: Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett vilket intervall som angetts i underhållsschemat.

  1. Torka av smörjnippeln så att skräp inte förs in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  3. Torka av överflödigt fett.

  Smörjpunkter för lager och bussningar:

  • Broms- och gaspedalens svängbussningar (Figur 43)

   g236053g236026
  • Stångbeslag för däcklyftcylindrarna (Figur 44).

   g236051g235949
  • Svängpunkter för klippdäckets lyftarmar (Figur 45)

   g236050g235947
  • Fäste för kraftuttagets mellanremsskiva (Figur 46)

   g235950g235951
  • Trågarmar – övre (Figur 47)

   g214732
  • Trågarmar – nedre, främre (Figur 48)

   g215132
  • Trågarmar – nedre, bakre (Figur 49)

   g215064
  • Trågtappar under tråget (Figur 50)

   g318013
  • Styrtappar (Figur 51)

   g215063

  Smörja kardanknutarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Smörj kardanknutarna.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Important: Dammiga och smutsiga arbetsförhållanden kan göra att smuts letar sig in i lager och bussningar vilket leder till ökat slitage.

  Note: Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett vilket intervall som angetts i underhållsschemat.

  1. Torka av smörjnippeln så att skräp inte förs in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  3. Torka av överflödigt fett.

  • Drivaxelns främre kardanknut vid klipparens växellåda (Figur 52).

   g236049g235948
  • Drivaxelns bakre kardanknut vid kraftuttaget (Figur 53).

   g236052g235952

  Smörja drivaxelns glidskarvar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj drivaxelns glidskarv.
 • Smörjningsspecifikationer: antikärvmedel

  1. Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda. Se Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  2. Skjut drivaxelns främre halva (Figur 54) framåt ca 25 cm.

   g235766
  3. Torka av växellådsaxelns kilspår och drivaxelns kilspår (Figur 54).

  4. Torka av den främre drivaxelns glidyta (Figur 54).

  5. Applicera antikärvmedel på växellådsaxelns och kardanknutskopplingarnas kilspår (Figur 54).

  6. Applicera antikärvmedel på den främre drivaxelns glidyta (Figur 54).

  7. Flytta den främre halvan av drivaxeln bakåt och rikta in kardanknutskopplingen mot växellådsaxeln.

  8. Torka av eventuellt överflödigt antikärvmedel från drivaxeln.

  9. Koppla drivaxeln till klippdäckets växellåda. Se Koppla drivaxeln till klippdäckets växellåda.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Komma åt motorn

  Vrida tråget manuellt

  Important: Använd denna procedur för åtkomst till motorn när den inte är igång.

  Note: Om det finns gräs i tråget när du vrider det manuellt kommer gräset att falla ut.

  1. Be en annan person att dra trågtömningsspaken bakåt och hålla den där (Figur 55).

   g231808
  2. Tippa tråget uppåt och bakåt (Figur 56) för hand.

   g231809

  Komma åt motorn via motoråtkomstpanelen

  1. Höj tråget till det högsta läget och fäst det med det magnetiska säkerhetslåset. Se Höja tråget och Säkra tråget i upphöjt läge.

  2. Använd handtaget på motoråtkomstpanelen för att lyfta panelen och komma åt motorn (Figur 57).

   g214957

  Komma åt motorn från höger sida

  1. Tryck spärren på kylaren inåt mot kylaren (Figur 58).

  2. Använd handtaget på kylarens sida för att vrida på kylaren så att du kommer åt motorn (Figur 58).

   g215339

  Komma åt motorn från vänster sida

  Ta bort bulten från vänster sida av bränsletankfästet och vrid bränsletanken åt höger för att komma åt motorn (Figur 59).

  Note: Rotera ut bränsletanken helt genom att vrida ratten åt höger till det helt låsta läget.

  g216339

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfilterelementet tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Note: Byt ut luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsförhållanden.

  Rengöra luftrenarkåpan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Avlägsna luftrenarkåpan och filtret och ta bort allt skräp. Ta inte bort filtret.
 • Note: Använd inte tryckluft för att rengöra kåpan eller luftfiltren.

  Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Ett skadat luftrenarhus måste bytas ut.

  Rengör luftrenarkåpan enligt Figur 60.

  g216811

  Serva luftrenarfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byta ut luftrenarfiltretOftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.
  1. Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figur 61).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

   Important: Försök inte rengöra huvudfiltret.

   g009742
  2. Ta bort säkerhetsfiltret (i förekommande fall).

   Note: Demontera endast säkerhetsfiltret då du har för avsikt att byta ut det.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat, och båda filtren måste bytas ut.

  3. Undersök de nya filtren för att se om de är skadade genom att titta in i filtret samtidigt du lyser med en stark lampa mot filtrets utsida.

   Note: Hål i filtret syns då som ljusa punkter. Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning eller skador på gummitätningen. Om filtret är skadat ska du inte använda det.

  4. Om du byter ut säkerhetsfiltret ska du försiktigt skjuta in det nya filtret i filterhuset (Figur 61).

   Important: Kör alltid motorn med både luftfilter och skydd monterade för att undvika motorskador.

  5. Skjut försiktigt in det nya huvudfiltret över säkerhetsfiltret och kontrollera att det sitter ordentligt genom att trycka på filtrets yttre kant medan du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  6. Sätt tillbaka luftrenarkåpan med sidan med markeringen vänd uppåt, och säkra spärrhaken (Figur 61).

  Serva motoroljan

  Motorn levereras med olja i vevhuset.

  Vevhusvolym: cirka 3,4 liter med filter.

  Motoroljespecifikationer:

  • Typ av motorolja – Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre.

  • Motoroljans viskositet

   • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C)

   • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolja med viskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos en auktoriserad Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.Kontrollera motoroljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Låt oljan rinna tillbaka ner till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den om du redan startat motorn. Fyll på olja tills nivån når upp till den nedre markeringen på oljestickan om nivån ligger på eller under den övre markeringen. Fyll inte på för mycket. Om oljenivån ligger mellan den övre och nedre markeringen behöver du inte fylla på mer olja.

  Kontrollera oljenivån i motorn enligt Figur 62.

  g215447

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och motoroljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och motoroljefiltret.
 • Note: Byt motoroljan oljefiltret oftare när arbetsförhållandena är extremt dammiga eller sandiga.

  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  3. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  4. Höj upp och fäst tråget och öppna motoråtkomstpanelen. Se Komma åt motorn via motoråtkomstpanelen.

  5. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  6. Byt motoroljan och motoroljefiltret enligt Figur 63.

   Note: Dra åt filtret tills oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid det sedan ytterligare ¾ varv.

   g216819

  Underhålla bränslesystemet

  Note: Lämpliga bränslerekommendationer finns i Fylla på bränsle.

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  Snapsa bränslesystemet

  Dra i bränslepumpens spak till vänster om motorn tills bränslefilterskålen är full (Figur 64).

  g215557

  Lufta bränsleinsprutningspumpen

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Se till att bränsletanken är minst halvfull.

  4. Lås upp kylaren. Se Komma åt motorn från höger sida.

  5. Placera ett avtappningskärl under avluftarskruven.

  6. Öppna avluftarskruven på bränsleinsprutningspumpen (Figur 65).

   g215134
  7. Dra i bränslepumpens spak tills du ser att en jämn ström med bränsle flödar ut runt skruven. Se Figur 64 i Snapsa bränslesystemet.

  8. Dra åt avluftarskruven (Figur 65).

   Note: Motorn bör starta efter att du har gjort detta. Om motorn inte startar kan det dock finnas luft mellan insprutningspumpen och insprutarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  9. Torka bort eventuellt bränsle som har ansamlats runt insprutningspumpen.

  Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Töm bränsle-/vattenseparatorn på vatten.
 • Kontrollera om det finns vatten i bränsleskålen

  1. Kontrollera indikatorn för vatten i bränslefilterskålen för att se om flottören lyfts upp av vatten i bränslefilterskålen (Figur 66).

   g231812g231813
  2. Om det finns vatten i bränslefilterskålen ska du vrida bränsle-/vattenseparatorns bränslekran till läget STäNGD (Figur 67) och följa stegen i Tömma bränsleskålen på vatten.

   g231811

  Tömma bränsleskålen på vatten

  1. Placera ett avtappningskärl under bränslefilterskålen, ta bort skålmuttern och ta bort filterskålen från filterhuvudet (Figur 68).

   Note: Du tar bort fjädern och flottören när du tar bort filterskålen.

   g231810
  2. Töm filterskålen på bränsle och vatten.

  3. Kontrollera O-ringens skick vid filterhuvudet (Figur 68).

   Note: Byt ut O-ringen om den är sliten eller skadad.

  4. Smörj O-ringen med rent bränsle.

  5. Montera fjädern och flottören i bränslefilterskålen (Figur 68).

  6. Montera filterskålen och skålmuttern på filterhuvudet och dra åt muttern för hand (Figur 68).

  7. Öppna bränslekranen och snapsa vid behov bränslesystemet. Se Snapsa bränslesystemet.

  8. Kontrollera om bränsle-/vattenseparatorn har några läckor.

   Note: Åtgärda alla bränsleläckor innan maskinen tas i bruk.

  Byta ut bränsle-/vattenseparatorns filter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränsle-/vattenseparatorns filter.
 • Ta bort filterelementet

  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 69).

   g231812g215504
  2. Vrid bränsle-/vattenseparatorns bränslekran till det STäNGDA läget (Figur 70).

   g231811
  3. Placera ett avtappningskärl under bränslefilterskålen, ta bort skålmuttern och ta bort filterskålen från filterhuvudet (Figur 71).

   Note: Du tar bort fjädern och flottören när du tar bort filterskålen.

   g231824
  4. Töm filterskålen på bränsle och rengör filterhuvudets monteringsyta.

  Montera filterelementet

  1. Smörj O-ringen med rent bränsle.

  2. Montera filterelementet på filterhuvudet. Se Figur 71 i Ta bort filterelementet.

  3. Montera fjädern och flottören i bränslefilterskålen. Se (Figur 71) i Ta bort filterelementet.

  4. Montera filterskålen och skålmuttern på filterhuvudet och dra åt muttern för hand. Se Figur 71 i Ta bort filterelementet.

  5. Öppna bränslekranen och snapsa vid behov bränslesystemet. Se Snapsa bränslesystemet.

  6. Kontrollera om bränsle-/vattenseparatorn har några läckor.

   Note: Åtgärda alla bränsleläckor innan maskinen tas i bruk.

  Byta ut bränslefilterelementet

  Mot den främre, högra sidan
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Byt ut bränslefilterelementet mot den främre, högra sidan.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 72).

   g215503
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 72).

  3. Smörj filterpackningen med rent bränsle.

  4. Montera filterelementet på filterhuvudet.

  5. Montera filterskålen och skålmuttern på filterhuvudet och dra åt muttern för hand.

  6. Snapsa bränslesystemet. Se Snapsa bränslesystemet.

  7. Kontrollera om bränsle-/vattenseparatorn har några läckor.

   Note: Åtgärda alla bränsleläckor innan maskinen tas i bruk.

  Rengöra bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • g236135
  • Använd en hävertpump för att tömma bränsletanken om du ska ställa maskinen i förvaring under en längre period (Figur 73).

  • Om bränslesystemet förorenas ska du använda en hävertpump för att tömma bränsletanken (Figur 73), rengöra tanken och spola ur tanken med rent dieselbränsle.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Komma åt batteriet

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort de tre insexskruvarna från vänster konsol (Figur 74).

  5. Ta bort gasreglageknoppen (Figur 74).

  6. Lyft upp vänster konsol och lägg den åt sidan (Figur 74).

  g215660

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån.(Kontrollera en gång i månaden om maskinen står i förvaring.)
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metalldelar kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Komma åt batteriet. Se Komma åt batteriet.

  5. Ta bort batteriet enligt Figur 75.

   g216923

  Montera batteriet

  Montera batteriet enligt Figur 76.

  g216922

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat (specifik vikt 1,265). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ladda batteriet i 10–15 minuter med 25–30 A, eller i 30 minuter med 10 A.

  2. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 77).

  3. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du undersöka komponenten/kretsen för att se om det har uppstått ett funktionsfel eller en kortslutning.

  Säkringsblocket och säkringarna sitter till vänster om förarsätet (Figur 78).

  g217872

  Använd nedanstående tabell när du byter en säkring:

  Säkerhetssäkringar – Figur 79

  KretsTyp av säkring
  Säkerhet3 A
  Krafttuttag15 A
  Elektronisk styrenhet och summer5 A
  Differentiallås5 A
  Klippdäcksventil och förarsäte15 A
  Generator och instrumentbräda5 A
  Arbetsbelysning, bromsljus, helljus och styrenhet för lampor15 A
  Ljusomkopplare för drag och varningslampor, tändstift och tändningslås30 A
  g224645

  Säkringar för lampor – Figur 80

  KretsTyp av säkring
  Höger stabilitetslampa och lampa till registreringsskylt3 A
  Vänster stabilitetslampa3 A
  Helljus15 A
  Strålkastare10 A
  Signalhorn10 A
  Indikatorlampor7,5 A
  Roterande varningsljus5 A
  Omkopplare för varningslampa15 A
  g224646

  Det finns även två säkringar (40 A) som skyddar maskinens huvudkablage (Figur 81).

  g224476

  Serva ledningsnätet

  Skydda elanslutningar mot korrosion genom att stryka på smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, på insidan av alla kablagekontakter när du byter ut kablaget.

  Important: När du arbetar med elsystemet ska du alltid koppla loss den negativa (–) batterikabeln först för att undvika att ledningarna skadas genom kortslutning.

  Underhålla drivsystemet

  Dra åt hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Momentspecifikationer för hjulmuttrar: 85 till 90 Nm

  Dra åt hjulmuttrarna på fram- och bakhjulen korsvis enligt Figur 82 till angivet moment.

  g034007

  Bibehålla bakhjulens inriktning

  Kontrollera bakhjulens inriktning.

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera bakhjulens inriktning.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Vrid ratten så att bakhjulen pekar rakt fram.

  5. Mät avståndet från mitt till mitt vid hjulnavshöjd framför och bakom bakhjulen.

   Note: Bakhjulen får inte peka till höger eller vänster när de är korrekt inriktade.

  6. Om hjulen pekar till höger eller vänster ska du rikta in hjulen. Se Justera bakhjulens skränkning.

  Justera bakhjulens skränkning

  1. Lossa kontramuttrarna på båda sidorna om vänster och höger dragstång.

  2. Justera bägge dragstängerna tills avståndet från mitt till mitt framtill och baktill på bakhjulen är detsamma (Figur 83).

  3. Dra åt kontramuttern mot dragstängerna när bakhjulen har korrekt justering.

   g217458

  Justera styrspärrarna

  Bakaxelns styrspärrar hjälper till att förhindra att styrcylindern överlöper i händelse av påverkan på bakhjulen. Justera spärrarna så att det finns ett 2,3 mm spel mellan bulthuvudet och axelleden när du vrider ratten så långt åt vänster eller höger som möjligt.

  Gänga in eller ut skruvarna tills du får ett spel på 0,23 cm, se Figur 84.

  g006075

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Specifikationer för kylvätska

  Kylsystemets kapacitet: 7,5 liter

  Typ av kylvätska:

  Rekommenderad kylvätska

  Note: Kylvätskan måste uppfylla eller överstiga ASTM Standard 3306

  Färdigblandad glykolbaserad kylvätska (50/50-blandning)
  eller
  Glykolbaserad kylvätska blandat med destillerat vatten (50/50-blandning)
  eller
  Glykolbaserad kylvätska blandat med högkvalitativt vatten (50/50-blandning)
  CaCO3 + MgCO3 < 170 ppm
  Klorid < 40 ppm (CI)
  Svavel < 100 ppm (SO4)

  Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.Kontrollera kylvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Varning

  Om motorn har varit igång är kylaren trycksatt och kylvätskan inuti het. Om du avlägsnar locket kan kylvätska spruta ut och orsaka allvarliga brännskador.

  • Lossa inte återvinningstanklocket för att kontrollera kylarvätskenivån. Kontrollera istället nivån på sidan av tanken.

  • Lossa inte återvinningstanklocket när motorn är varm. Låt motorn svalna i minst 15 minuter eller tills kylarlocket har svalnat så mycket att du kan vidröra det utan att bränna handen.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 85).

   g215608
  2. Ta bort expansionstankens lock och tillsätt lämplig mängd rekommenderad kylvätska om kylvätskenivån är låg.

   Använd inte enbart vatten och inte heller alkoholbaserade kylvätskor.Fyll inte på för mycket.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

  Kontrollera om det finns skräp i kylaren och kylarens galler

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om det finns skräp i kylaren och kylarens galler.Kontrollera kylaren oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Håll kylarens och kylarens galler rena för att undvika överhettning av motorn. Kontrollera om det finns gräs, damm eller skräp i kylaren och kylarens galler, och ta vid behov bort eventuellt skräp i dessa delar.

  Rengöra kylaren och kylarens galler

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Var 1500:e timme
 • Spola ur och byt ut vätskan i kylsystemet.
 • Note: Om kraftuttaget stängs av på grund av överhettning i motorn undersöker du först om för mycket skräp har ansamlats i kylaren och kylarens galler. Rengör systemet innan du använder maskinen. Stäng inte av motorn direkt, låt motorn svalna genom att köra den utan belastning.

  Rengör kylaren på följande sätt:

  1. Ta bort kylargallret.

  2. Börja från fläktsidan av kylaren och blås den ren med tryckluft med lågt tryck (1,72 bar) (använd inte vatten). Upprepa steget från kylarens framsida och sedan igen från fläktsidan.

  3. När kylaren är ordentligt rengjord ska du avlägsna eventuellt skräp som kan ha ansamlats i kanalen vid kylarens nedre del.

  4. Rengör kylargallret och montera det på maskinen.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera och justera fotbromsarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera och justera fotbromsarna.
 • När fotbromsarna har justerats efter de första 50 körtimmarna kan bromsarna behöva justeras igen efter att de har använts en längre tid.

  Avståndet från bromspedalen till spårets främre del ska vara ca 13 mm när bromspedalen är helt nedtryckt.

  1. Tryck ner bromspedalen för att kontrollera om avståndet till spårets främre del är tillräckligt stort (Figur 86).

   g217076
  2. Släpp upp bromspedalen.

  3. Om justering krävs ska du lossa de främre och bakre kontramuttrarna på var sida av bromskablarna (Figur 87).

   g217075
  4. Tryck ner bromspedalen och flytta bromskablarna framåt eller bakåt.

  5. Dra åt kontramuttrarna för att fixera kablarna.

  6. Upprepa steg 3 till 5 tills bromspedalen når önskat läge.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera generatorremmens skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera generatorremmens skick.
 • Kontrollera om generatorremmen är sliten eller skadad.

  Note: Byt ut generatorremmen om du tycker att den är sliten eller skadad.

  Spänna generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Komma åt motorn från vänster sida. Se Komma åt motorn från vänster sida.

  5. Lossa generatorns axelbult och låsskruv (Figur 88).

  6. Spänn generatorremmen tills du uppnår en remböjning på 10 mm mellan remskivorna med en kraft på 4,5 kg.

  7. Dra åt generatorns låsskruv (Figur 88).

  8. Dra åt generatorns axelbult (Figur 88).

  g216341

  Utföra service på kraftuttagsremmarna

  Kontrollera kraftuttagsremmens spänning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera kraftuttagsremmens spänning och skick.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Titta på pilen som indikerar spänning på mellanremskivans spännare.

   Brickans utsida bör vara i linje med pilen som indikerar spänning.

  5. Vrid vid behov på muttern för mellanremskivans spännare tills pilen som indikerar spänning är i linje med brickans utsida (Figur 89).

   g232231

  Byta ut kraftuttagsremmarna

  Important: Byt ut kraftuttagsremmarna som en enhet.

  Ta bort kraftuttagsremmarna

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Kom åt motorns vänstra och högra sida. Se Komma åt motorn från vänster sida och Komma åt motorn från höger sida.

  5. På sidan där kylaren sitter hakar du loss kopplingsdämparens fjäder från fjäderfästet (Figur 90).

   g232324
  6. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna som fäster antirotationsröret i det högra motorfästet (Figur 91).

   g232322
  7. Flytta antirotationsröret bakåt och ta bort det från maskinen (Figur 92).

   g232325
  8. Lossa muttern för mellanremskivans spännare. Se Figur 89 i Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.

  9. Vrid mellanremskivan mot motorn och ta bort remmarna från maskinen (Figur 93).

   g232232

  Montera kraftuttagsremmarna

  1. Trä kraftuttagsremmarna över remskivorna (Figur 94).

   g232323
  2. För in antirotationsrörets sprint i hålet i kraftuttagskopplingens platta. Se Figur 92 i Ta bort kraftuttagsremmarna.

  3. Fäst antirotationsröret i det högra motorfästet med de två skruvarna och de två muttrarna som du tog bort i steg 6 under Ta bort kraftuttagsremmarna.

  4. Haka fast kopplingsdämparens fjäder mellan den inre kopplingsplattans skruv och fjäderfästet. Se Figur 90 i Ta bort kraftuttagsremmarna.

  5. Dra åt muttern för mellanremskivans spännare. Se Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.

  6. För in kylaren mot maskinen. Se Komma åt motorn från höger sida.

  7. Sväng in bränsletanken i chassit och fäst bränsletanken. Se Komma åt motorn från vänster sida.

  Underhålla styrsystemet

  Justera kraftuttagskopplingens gap

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Justera kraftuttagskopplingens gap.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Lyft och fäst tråget. Se Höja tråget och Säkra tråget i upphöjt läge.

  4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  5. Öppna motoråtkomstpanelen. Se Komma åt motorn via motoråtkomstpanelen.

  6. Justera luftgapet så att ett 0,4 mm bladstål kan föras in mellan kopplingskanten och friktionsplattan med lätt tryck (Figur 95).

   Note: Du kan minska gapet genom att vrida på justerskruven medsols (Figur 95). Det maximala servicegapet är 0,7 mm. Justera alla tre luftavstånden.

   g001252
  7. När du har ställt in samtliga tre avstånd bör du kontrollera dem igen.

   Note: Om du justerar ett avstånd kan de andra ändra sig.

  Justera gaspedalen

  Justera gaspedalens stopp

  Du kan justera gaspedalen för förarkomfort eller för att öka eller minska maskinens maximala hastighet framåt.

  Du kan även justera gaspedalen för att öka eller minska maskinens maximala hastighet bakåt.

  1. Tryck ned gaspedalen helt (Figur 96).

   För högsta hastighet ska det vara ett avstånd på 3 mm mellan gaspedalen och gaspedalsstoppet.

   g216954
  2. Gör på följande sätt om du vill minska maskinens hastighet framåt:

   1. Håll gaspedalsstoppet för framåtdrift och använd en skiftnyckel för att lossa kontramuttern på baksidan av fästet (Figur 96).

   2. Flytta gaspedalen till önskat läge (Figur 96).

   3. Justera kontramuttern på baksidan av fästet tills gaspedalsstoppet får kontakt med gaspedalen (Figur 96).

    Note: Om du förkortar gaspedalens stoppläge ökar du maskinens hastighet framåt.

   4. Håll gaspedalsstoppet medan du drar åt kontramuttern på framsidan av fästet till 37–45 Nm.

  Justera drivstången

  Justera drivstången om mer justering krävs (Figur 97), enligt följande:

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort bulten och muttern som säkrar drivstångsänden till pedalen.

  5. Lossa kontramuttern som säkrar stångänden till drivstången (Figur 97).

  6. Vrid stången tills önskad längd har erhållits.

  7. Dra åt kontramuttern (Figur 97) och säkra stångänden till gaspedalen med den bult och den mutter som togs bort för att låsa fotpedalens vinkel.

   g216434

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikation för hydraulvätska

  Hydraultanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Använd hydraulvätska av typen Toro Premium All Season Hydraulic Fluid. (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Om Toro-vätskan inte är tillgänglig kan andra vätskor användas under förutsättning att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St vid 40 °C: 42 till 50
   St vid 100 °C 7,6 till 8,5
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97−40 °C till –45 °C
   FZG, steg för fel11 eller bättre
   Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
  Branschspecifikationer:Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 ger optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer (18–49 °C).

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydrauloljan finns tillgänglig i flaskor om 20ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulolja. Beställ Toro-artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Serva hydraulsystemet

  Förbereda service på hydraulsystemet

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Sätt samtliga reglage i NEUTRALLäGE och starta motorn.

  4. Kör motorn i lägsta möjliga hastighet för att lufta systemet.

   Important: Koppla inte in kraftuttaget.

  5. Vrid ratten flera gånger så långt det går åt vänster och höger och rikta in ratten rakt framåt.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Säkerställ att tråget är helt nedsänkt och jämnt balanserat och att klippdäcket är nedsänkt.

  3. Koppla ur kraftuttaget (PTO), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta ut oljestickan från hydraultanken och torka av den med en ren trasa (Figur 98).

   g215906
  5. Sätt in oljestickan i påfyllningsröret och gänga på oljestickans lock på röret.

  6. Ta bort oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 99).

   Hydraulvätskenivån är normal när vätskan ligger mellan de två markeringarna på mätstickan.

   g034080
  7. Om vätskenivån ligger under den nedre markeringen på mätstickan fyller du på med den angivna hydraulvätskan i påfyllningsröret (Figur 100) tills du kan se att vätskenivån ligger mellan de två markeringarna på mätstickan.

   Important: Fyll inte på hydraultanken med så mycket hydraulvätska så att du överskrider den övre markeringen på oljestickan.

   g215905
  8. Skruva på oljestickslocket på påfyllningsröret.

   Note: Skruva inte åt locket med en mutterdragare.

  9. Kontrollera alla slangar och nipplar för läckor.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 500 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Var 200:e timme
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Hydraultankens vätskekapacitet: cirka 5,0 liter

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Säkerställ att tråget är helt nedsänkt och jämnt balanserat och att klippdäcket är upphöjt.

  3. Koppla ur kraftuttaget (PTO), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Använd en hävertpump för att tömma hydraultanken (Figur 101).

   g236164
  5. Vrid kylaren för att komma åt filtret. Se Komma åt motorn från höger sida

  6. Byt ut hydraulfiltret enligt Figur 102.

   g215918
  7. Fyll på med den angivna hydraulvätskan i påfyllningsröret tills du kan se att vätskenivån ligger mellan de två markeringarna på mätstickan (Figur 99).

   Important: Fyll inte på hydraultanken med så mycket hydraulvätska så att du överskrider den övre markeringen på oljestickan.

  8. Starta motorn, vrid ratten och lyftcylindrarna och se till att det inte finns några vätskeläckor. Låt motorn gå i cirka fem minuter och slå sedan av den.

  9. Kontrollera hydrauloljenivån efter två minuter, se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Klippdäcksunderhåll

  Vrida klippdäcket till underhållsläget

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Höj tråget och koppla in de magnetiska säkerhetslåsen. Se Säkra tråget i upphöjt läge.

  4. Lossa och ta bort gräsutkastaren. Se Rensa gräsutkastaren.

  5. Dra i och rotera de bakre länkpinnarna på båda sidor av klippdäcket.

  6. Höj klippdäcket.

  7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  8. Använd handtaget och fotpluggen på vänster sida av klippdäcket för att vrida klippdäckets främre del uppåt till underhållsläget.

  Vrida klippdäcket till klippläget

  Important: Se till att du tar bort gräsutkastaren innan du utför denna procedur för att undvika skador.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Sänk ned klippdäcket.

  3. Vrid på de bakre länkpinnarna för att släppa i dem i de bakre länkarna.

  4. Sätt i gräsutkastaren, rotera förarsätet och sänk ned tråget.

  Service av knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. För att kunna slipa och byta knivar bekvämt är det bra att ha extraknivar till hands.

  Byt ut knivarna om de stöter i ett hårt föremål, om de är obalanserade eller böjda. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Knivar från andra tillverkare kanske inte uppfyller säkerhetsstandarderna.

  Knivsäkerhet

  • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  Förbered klippdäcket för underhåll. Se Säkerhet.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 103).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa och balansera knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt segeldelen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 103).

   g215978

  Demontera knivarna

  Demontera mittkniven

  1. Håll i knivänden med en trasa eller en tjock, vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den tandade brickan, knivhållaren, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 104).

   g454426

  Ta bort vingknivsenheten

  Höger och vänster knivenhet roterar i motsatt riktning och är unika för sina lägen. Se till att du monterar fläktskivorna och knivarna på korrekt plats.

  1. Håll vingknivsenheten med en trasa eller en tjock, vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den tandade brickan, knivhållaren och den böjda brickan från spindelaxeln (Figur 105).

  3. Ta bort knivenheten (Figur 105).

   Important: Knivskruven för höger knivenhet är vänstergängad. Vrid knivskruven medurs för att lossa den.

   g454437

  Slipa och balansera knivarna

  Slipa och balansera mittkniven

  1. Använd en fil eller ett slipverktyg för att slipa eggarna i båda ändarna av kniven (Figur 106).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln – 22°.

   Note: Kniven bibehåller balansen om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

   g216118
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 107).

   Note: Om kniven stannar kvar i den vågräta positionen är kniven balanserad och redo att användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från den tunga delen av knivens segeldel (Figur 106).

   g216115
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Slipa och balansera vingknivarna

  1. Använd en fil eller ett slipverktyg för att slipa eggarna i båda ändarna av knivenheten (Figur 108).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln – 22°.

   Note: Kniven bibehåller balansen om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

   g216119
  2. Kontrollera knivenhetens balans med en knivbalanserare (Figur 109).

   Note: Om knivenheten stannar kvar i den vågräta positionen är knivenheten balanserad och redo att användas.

   Note: Om knivenheten inte är balanserad kan du fila bort lite metall från den tunga delen av knivens segeldel (Figur 108).

   g216116
  3. Upprepa proceduren tills knivenheten är balanserad.

  Montera knivarna

  Montera mittkniven

  1. Håll i knivänden med en trasa eller en tjock, vadderad handske.

  2. Montera kniven med knivskruven, den tandade brickan, knivhållaren och den böjda brickan som togs bort tidigare (Figur 110).

   Important: Knivens segeldel måste peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

   Note: Montera den böjda brickan med den kupade sidan mot kniven.

   g454426
  3. Dra åt knivskruven till 53 Nm.

  Montera vingknivsenheten

  Important: Knivskruven för höger knivenhet är vänstergängad. Se till att du vrider knivskruven i rätt riktning, annars kan det leda till skador.

  1. Håll vingknivsenheten med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Montera vingknivsenheten med skivskruven, den tandade brickan, knivhållaren och den böjda brickan som togs bort tidigare (Figur 111).

   Important: Knivarnas segeldel måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

   Note: Montera den böjda brickan med den kupade sidan mot kniven.

   g454437
  3. Dra åt skivskruven till 53 Nm.

  4. Dra åt knivskruvarna till 50 Nm.

  Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda

  1. Vrid kvartsvarvsfästelementet och öppna upp kardanknutens kåpa från remkåpan (Figur 112).

   g231879
  2. Koppla loss den främre delen av drivaxeln från klippdäckets växellåda genom att trycka på den fjäderbelastade sprinten och sedan dra drivaxelns ände bakåt (Figur 112).

  Koppla drivaxeln till klippdäckets växellåda

  1. Rikta in kilspåren på drivaxelns kardanknut med kilspåren i växellådskopplingen. Se Figur 112 i Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  2. Tryck på den fjäderbelastade sprinten och tryck sedan drivaxelns ände framåt. Se Figur 112 i Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  3. Släpp den fjäderbelastade sprinten och kontrollera att drivaxelns kardanknut har låsts fast i klippdäckets växellåda. Se Figur 112 i Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  4. Stäng kardanknutens kåpa och fäst den vid remkåpan med kvartsvarvsfästelementet. Se Figur 112 i Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  Demontera klippdäcket

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Dra i och rotera de bakre länkpinnarna på båda sidor av klippdäcket innan du sänker klippdäcket (Figur 113).

   g231878
  4. Koppla bort hydraulslangarna från båda sidorna av traktorenheten (Figur 114).

   g231876
  5. Sänk ned klippdäcket och tippa tråget bakåt.

  6. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  7. Luta sätet framåt.

  8. Ta bort gräsutkastaren. Se Rensa gräsutkastaren.

  9. Koppla loss drivaxelns kardanknut från klippdäckets växellåda. Se Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  10. Ta bort de två hjulsprintarna och de två sprintbultarna som fäster lyftarmarna på klippdäckets båda sidor (Figur 115).

   g231877
  11. Rulla klippdäcket framåt och bort från traktorenheten.

  Montera klippdäcket

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Luta tråget bakåt.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Ta bort gräsutkastaren. Se Rensa gräsutkastaren.

  5. Rulla klippdäcket bakåt mot traktorenheten.

  6. Montera hjulsprinten och sprintbulten som fäster lyftarmarna på varje sida. Se Figur 115 i Demontera klippdäcket.

  7. Anslut drivaxelns kardanknut från klippdäckets växellåda. Se Koppla drivaxeln till klippdäckets växellåda.

  8. Montera gräsutkastaren. Se Rensa gräsutkastaren.

  9. Luta sätet bakåt.

  10. Starta motorn.

  11. Sänk tråget.

  12. Höj klippdäcket tills svänghjulen lyfter lite från golvet.

  13. Vrid på de bakre länkpinnarna för att fästa klippdäckets bakre lyftlänkar. Se Figur 113 i Demontera klippdäcket.

  14. Anslut hydraulslangarna på följande sätt:

   1. Anslut hydraulslangen som är markerad med en blå identifierare till den inre snabbkopplaren (markerad med en blå identifierare). Se Figur 114 i Demontera klippdäcket.

   2. Anslut hydraulslangen som är markerad med en röd identifierare till den yttre snabbkopplaren (markerad med en röd identifierare). Se Figur 114 i Demontera klippdäcket.

   3. Upprepa steg 1 och 2 för hydraulslangarna på klippdäckets andra sida.

  Ta bort remkåpan

  Note: Du måste ta bort drivaxelns kardanknut från klippdäckets växellåda innan du tar bort remkåpan. Se Koppla loss drivaxeln från klippdäckets växellåda.

  1. Vrid de tre kvartsvarvsfästelementen moturs (Figur 116).

   g231881
  2. Lossa skruven (Figur 116).

  3. Ta bort remkåpan från klippdäcket.

  Montera remkåpan

  1. Rikta in remkåpans kvartsvarvsfästelement med klippdäckets klämmuttrar. Se Figur 116 i Ta bort remkåpan.

  2. Vrid kvartsvarvsfästelementen medurs.

  3. Montera skruven i remkåpan på klippdäckets klämmutter. Se Figur 116 i Ta bort remkåpan.

  Ta bort remskivekåpan

  1. Ta bort remkåpan. Se Ta bort remkåpan.

  2. Ta bort skruven och brickan som fäster remskivekåpan på klippdäcket (Figur 117).

   g231912
  3. Ta bort remskivekåpan från maskinen.

  Montera remskivekåpan

  1. Rikta in remskivekåpan över remskivan längst till höger. Se Figur 117 i Ta bort remskivekåpan.

  2. Fäst remskivekåpan på klippdäckets klämmutter med skruven och brickan som du tog bort i steg 2 i Ta bort remskivekåpan.

  Byta olja i klippdäckets växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja i klippdäckets växellåda.
 • Var 300:e timme
 • Byt olja i klippdäckets växellåda.
 • Växellådsoljespecifikationer: PG2 och API GL4, GL5 eller MT1

  Växellådsoljans viskositet: LSX 75W90

  Växellådans oljekapacitet: 112 ml

  Förberedelser inför byte av växellådsoljan

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och sänk klippdäcket.

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort remkåpan. Se Ta bort remkåpan.

  Ta bort växellådan

  1. Lossa klipparremmens spännare och ta bort klipparremmen från växellådsskivan. Se steg 4 i Ta bort klipparremmen.

  2. Ta bort de fyra skruvarna som fäster klippdäckets växellåda i växellådsstödet (Figur 118).

   g233005

  Byta växellådsoljan

  1. Ta bort lådpluggen från lådpluggshålet i klippdäckets växellåda (Figur 119).

   g233003
  2. Positionera växellådan över avtappningskärlet och töm växellådan helt på olja (Figur 119).

  3. Vrid växellådan så att lådpluggshålet pekar uppåt (Figur 120).

   g233004
  4. Häll i 112 ml av den angivna växellådsoljan i växellådan genom lådpluggshålet (Figur 120).

  5. Montera lådpluggen i lådplugghålet i klippdäckets växellåda (Figur 120).

  Montera växellådan

  1. Rikta in hålen i klippdäckets växellåda mot hålen i växellådsstödet. Se Figur 118 i Ta bort växellådan.

  2. Fäst växellådan i stödet med de fyra skruvarna som du tog bort i steg 2 i Ta bort växellådan.

  3. Montera och spänn klipparremmen. Se steg 1 och 2 i Montera klipparremmen.

  4. Montera remkåpan. Se Montera remkåpan.

  5. Anslut drivaxeln till klippdäckets växellåda. Se Koppla drivaxeln till klippdäckets växellåda.

  Balansera klippdäcket

  Förberedelser inför att balansera klippdäcket

  1. Ställ maskinen på ett plant och jämnt underlag.

  2. Sänk ned klippdäcket och för klippenhetslyftspaken till det flytande läget.

  3. Kontrollera om någon av klipparknivarna eller vingknivsskivorna är böjda eller skadade. Se Kontrollera knivarna.

   Note: Ersätt böjda eller skadade knivar och skivor innan du balanserar klippdäcket.

  Balansera klippdäcket från vänster till höger

  1. Justera klipphöjden till läget 75 mm (Figur 121).

   g231943
  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Rikta in en vingkniv till det yttersta läget (Figur 122).

   g232023g231917
  4. Mät avståndet mellan marken och knivseggens yttersta del med ett mätblock (Figur 122).

   Anteckna måttet här:
  5. Rikta in vingkniven på klippdäckets andra sidan till det yttersta läget (Figur 122).

  6. Mät avståndet mellan marken och knivseggens yttersta del med ett mätblock (Figur 122).

   Anteckna måttet här:
  7. Om skillnaden mellan måtten är mer än 3,2 mm ska du göra följande:

   1. Lossa de två muttrarna som fäster balanseringslänken (Figur 123).

    g231919
   2. Lossa kontramuttern som fäster insexskruven (Figur 123).

   3. Justera höjden på vingkniven på klippdäckets högra sida enligt följande:

    • Vrid insexskruven medurs för att sänka klippdäckets högra sida.

    • Vrid insexskruven moturs för att höja klippdäckets högra sida.

  8. Mät avståndet mellan marken och knivseggarnas yttersta del (Figur 122).

  9. Upprepa steg 7 och 8 tills skillnaden mellan måtten är 3,2 mm eller mindre.

  10. Dra åt balanseringslänkens två muttrar och insexskruvens kontramutter (Figur 123).

  Balansera klippdäcket framifrån och bak

  1. Justera klipphöjden till läget 75 mm (Figur 124).

   g231943
  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Rikta in en vingkniv till det främsta läget (Figur 125).

   g232024g231946
  4. Mät avståndet mellan marken och knivseggens främsta del med ett mätblock (Figur 126).

   Anteckna den vänstra knivens mått här:
   Anteckna den högra knivens mått här:
   g231944
  5. Mät avståndet mellan marken och knivseggens bakersta del med ett mätblock (Figur 127).

   Anteckna den vänstra knivens mått här:
   Anteckna den högra knivens mått här:
   g231947
  6. Gör följande om skillnaden mellan måtten är mindre än 4,8 mm eller mer än 8 mm:

   1. Ta bort remkåpan. Se Ta bort remkåpan.

   2. Lossa däcklutningsjusterarnas kontramuttrar (Figur 128 och Figur 129) på klippdäckets båda sidor.

    g231949
    g231950
   3. Vrid däcklutningsjusterarna tills den bakersta delen av knivseggen är 4,8–8 mm högre än den främsta delen av knivseggen.

   4. Upprepa steg 3 för kniven på maskinens andra sida.

    Important: Se till att de bakersta delarna av de vänstra och högra knivseggarna befinner sig inom 3,2 mm från varandra.

  7. Dra åt däcklutningsjusterarnas kontramuttrar (Figur 123).

  8. Kontrollera klippdäckets balans från vänster till höger. Se Balansera klippdäcket från vänster till höger.

  9. Montera remkåpan. Se Montera remkåpan.

  Justera klipphöjdsvisaren

  1. Kontrollera klipphöjdsvisarens placering när du har riktat in klipparknivarna fram och bak och ställt in de främre delarna av knivarna så att de är 75 mm från marken.

  2. Sitt i förarsätet och titta på klipphöjdsindikatorns visare (Figur 130).

   g231943
  3. Gör följande om klipphöjdsindikatorn inte pekar på läget 75 mm:

   1. Lossa de två kontramuttrarna som fäster klipphöjdslänken (Figur 131).

    g231994
   2. Vrid länken tills klipphöjdsindikatorns visare pekar mot läget 75 mm när du ser den från förarsätet (Figur 130 och Figur 131).

   3. Dra åt de två kontramuttrarna (Figur 131).

  Kontrollera klipparremmens spänning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera klipparremmens spänning.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera klipparremmens spänning.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, sänk ned klippdäcket och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Lossa eller dra åt kontramuttern tills spänningsindikatorpilen är riktad mot utsidan av brickan (Figur 132).

   g216382

  Byta ut klipparremmen

  Ta bort klipparremmen

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och sänk klippdäcket.

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort remkåpan och remskivekåpan. Se Ta bort remkåpan och Ta bort remskivekåpan.

  4. Lossa remspännarens kontramutter tills du kan dra av remmen från remspänningsskivan (Figur 133).

   g231993
  5. Ta bort klipparremmen från klippdäckets remskivor.

  Montera klipparremmen

  1. Dra den nya remmen runt remskivorna enligt Figur 134.

   g231992
  2. Dra åt kontramuttern tills spänningsindikatorpilen är riktad mot utsidan av brickan (Figur 133).

  3. Montera remskivekåpan. Se Montera remskivekåpan.

  4. Montera remkåpan. Se Montera remkåpan.

  Byta plats på medarna

  När medarna slits ut kan du flytta dem till andra sidan av klippdäcket så att du kan använda dem lite längre.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Rotera klippdäcket till underhållsläget. Se Vrida klippdäcket till underhållsläget.

  4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  5. Ta bort medarna från sidorna av klippdäcket (Figur 135).

   g232026
  6. Byt plats på medarna och montera dem med skruvarna som avlägsnades tidigare (Figur 135).

   Important: Använd endast de två övre hålen när du monterar medarna.

  Underhålla tråget

  Rikta in tråget mot utkastartätningen

  1. Lossa de fyra skruvarna som fäster tråglyftsstöden till svängfästena (Figur 136).

   g232010g232011
  2. Skjut tråget framåt eller bakåt tills trågöppningen är riktad mot utkastartätningen (Figur 137).

   g232009
  3. Dra åt de fyra skruvarna (Figur 136).

  Rengöring

  Note: Lagrens livslängd kan påverkas negativt av olämpliga tvättprocedurer. Tvätta inte maskinen när den fortfarande är varm, och undvik att rikta högtrycks- eller högvolymsstrålar mot lagren.

  Rengöra under klippdäckets remkåpa

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengöra under klippdäckets remkåpa.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. För in ett munstycke i utrymmet mellan remkåpan och klippdäckets ovansida. Använd tryckluft för att rensa bort eventuellt gräs som samlats under klippdäckets remkåpa.

  Rengöra under klippdäcket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Förbered klippdäcket för underhåll. Se Vrida klippdäcket till underhållsläget.

  4. Ta bort allt packat gräs eller skräp och rengör vid behov.

  Rengöra trågfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengöra trågfiltret.
  1. Stäng trågluckan.

  2. Dra frigöringsspaken längst ned på trågfiltret nedåt (Figur 138).

   g217355
  3. Avlägsna trågfiltret och rengör det (Figur 139).

   g215931
  4. Montera trågfiltret.

  Rengöra de bakre spåren i trågluckan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengöra de bakre spåren i trågluckan.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Figur 140Höj tråget till det högsta läget. Se Höja tråget.

   g232364
  3. Töm tråget (Figur 140) och låt det vara kvar i läget för full tömning, med den bakre luckan hängande fritt. Se Tömma tråget.

   Note: Trågluckan öppnas automatiskt när tråget töms.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  5. Säkra det upphöjda tråget med säkerhetslåsen. Se Figur 41 i Säkra tråget i upphöjt läge.

  6. Ta bort gräs och skräp från skårorna i botten på trågluckans inre metallplatta med hjälp av tryckluft (Figur 141).

   g232008
  7. Fäst säkerhetslåsen i förvaringsläget. Se Figur 41 i Säkra tråget i upphöjt läge.

  8. Vrid tråget till en vågrät position.

  9. Sänk ned tråget. Se Sänka tråget.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förvaring av batteriet

  • Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna. Se Demontering av batteri.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Om du planerar att ställa maskinen i förvaring i mer än 30 dagar ska batteriet tas ut och laddas helt.

    Note: Ladda långsamt batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  • Förvara batteriet i upprätt läge på maskinen.

  • Låt kablarna vara urkopplade om batteriet förvaras på maskinen.

  • Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

  • Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Elektrolytnivåns specifika vikt i ett fullt uppladdat batteri är mellan 1,265 och 1,299.

  Förbereda maskinen

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du rengör maskinen.

  1. Rengör maskinen, klippdäcket och motorn noga och var särskilt uppmärksam på följande områden:

   • Kylaren och kylargallret

   • Under däcket

   • Under däckremmens kåpor

   • Kraftuttagsaxeln

   • Samtliga smörjnipplar och upphängningspunkter

   • Ta bort styrkolonnens bakre åtkomstpanel och rengör insidan

   • Under sätesplattan och transmissionens ovansida

  2. Kontrollera och justera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera lufttrycket i däcken

  3. Ta bort, slipa och balansera klipparens knivar. Se bruksanvisningen för ditt klippdäck.

  4. Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.

  5. Smörj alla smörjnipplar och stryk olja på upphängningspunkterna och transmissionens förbikopplingsventilsprintar. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och använd bättringsfärg på repad eller flagnande färg eller rost. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  Förbereda motorn

  1. Byt motorolja och oljefilter. Se Byta motoroljan och filtret.

  2. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 2 minuter.

  3. Stäng av motorn.

  4. Töm bränsletanken, bränsleledningarna, pumpen, filtret och separatorn på bränsle.

  5. Spola bränsletanken med ren diesel och anslut alla bränsleledningar.

  6. Rengör och serva luftrenaren ordentligt. Se Serva luftrenarfiltren.

  7. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig maskeringstejp.

  8. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  9. Kontrollera frostskyddsmedlets nivå i kylsystemet och justera kylvätskeblandningens koncentration mot bakgrund av de lägsta förutsedda temperaturerna i ditt område.

  10. Kontrollera att oljepåfyllningslocket och bränsletankens lock sitter ordentligt på plats.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Tändningslåset står i läget På, men indikatorlamporna på instrumentbrädan tänds inte.
  1. Batteriet saknar spänning.
  2. Batteriets elektrolytnivå är låg.
  3. Batteriet har ingen laddning.
  4. En säkring har gått.
  1. Kontrollera kabelanslutningarna.
  2. Kontrollera batteriets elektrolytnivå.
  3. Ladda batteriet.
  4. Byt ut säkringen.
  Indikatorlamporna på instrumentbrädan tänds när tändningen är i läget På, men startmotorn startar inte.
  1. Spänningen från batteriet är otillräcklig.
  2. Gaspedalen är inte i neutralläget.
  3. Du sitter inte på förarsätet.
  4. Kraftuttaget (PTO) är inkopplat.
  1. Ladda batteriet.
  2. Flytta gaspedalen till neutralläget.
  3. Sitt ner på förarsätet.
  4. Koppla ur kraftuttaget.
  Motorn stannar plötsligt eller går ojämnt.
  1. Luftfiltret är dåligt.
  2. Det finns skräp eller smuts i bränslet.
  1. Rengör eller byt ut luftfiltret.
  2. Kontrollera och byt bränslefiltret vid behov.
  Startmotorn går runt men motorn startar inte.
  1. Bränslet flödar inte genom systemet.
  2. Bränslet flödar inte genom systemet.
  3. Bränslet flödar inte genom systemet.
  4. Glödstiften är inte tillräckligt varma när motorn är kall.
  5. Glödstiften är inte tillräckligt varma när motorn är kall.
  1. Kontrollera bränsletanksnivån.
  2. Kontrollera och byt ett bränslefilter vid behov.
  3. Kontrollera att ventilen på bränsletankslocket inte är blockerad.
  4. Vänta tills glödstiftens varningslampa växlar till läget Av.
  5. Stäng av motorn och vrid nyckeln till läget På/förvärmning för en andra glödcykel.
  Motorn stängs av när kraftuttaget fortfarande är inkopplat.
  1. Kraftuttaget fungerar inte.
  2. Föraren lämnar sätet.
  3. Kraftuttaget fungerar inte.
  4. Parkeringsbromsen är inkopplad och gaspedalen är nedtryckt.
  1. Kontrollera kraftuttagsbrytaren.
  2. Sitt ner på förarsätet.
  3. Stäng och sänk ner tråget.
  4. Lossa parkeringsbromsen.
  Klippningen är ojämn och uppsamlingssystemet är otillräckligt.
  1. Klippdäcket är inte parallellt med marken.
  2. Klippdäcket är inte parallellt med marken.
  3. Knivarnas resultat är dåligt.
  4. Knivarnas resultat är dåligt.
  5. Knivarnas resultat är dåligt.
  6. Hastigheten är för hög för gräsets höjd och skick.
  7. Utkastaren är blockerad.
  8. Utkastaren är blockerad.
  9. Utkastaren är blockerad.
  1. Kontrollera att däcken har rätt tryck.
  2. Justera klippdäcket så att det är parallellt med marken.
  3. Kontrollera att knivarna är korrekt monterade.
  4. Slipa eller byt ut knivarna.
  5. Kontrollera kraftuttagsremmens spänning.
  6. Sänk körhastigheten.
  7. Rengör utkastaren.
  8. Högsta tillåtna motorvarvtal är 3 000 varv/minut.
  9. Rengör gräsuppsamlarfiltret.
  Maskinen vibrerar under drift.
  1. Knivarna är obalanserade.
  2. Skruvarna är lösa.
  1. Balansera knivarna eller byt ut dem om de är skadade.
  2. Dra åt knivskruvarna, motorskruvarna och ramskruvarna om de är lösa.
  Varningslampan för motorolja tänds.
  1. Motoroljetrycket är otillräckligt.
  2. Motoroljetrycket är otillräckligt.
  1. Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
  2. Byt motoroljan och motoroljefiltret.
  Klippdäcket körs inte när kraftuttagsbrytaren är aktiverad.
  1. Föraren sitter inte på sätet.
  2. Tråget är inte i helt nedsänkt läge.
  1. Sätt dig på förarsätet.
  2. Sänk ned tråget helt.