Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver og er beregnet for profesjonelle operatører i kommersielle sammenhenger. Den er hovedsakelig utviklet for å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Maskinen er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksformål.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g224169

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Påføres for ikke-CE-maskiner

decal133-8062

Påføres for ikke-CE-maskiner

decal125-6135

Fest over delenr. 134-0539 for ikke-CE-maskiner

decal134-1986
decal134-0539

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Lade batteriet

 1. Koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene. Lad opp batteriet med en rate på 3–4 A til egenvekten til elektrolytten er 1,250 eller høyere og batteritemperaturen er minst 16 °C med fritt utslipp av gass fra alle cellene.

 2. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og kobler deretter laderen fra batteripolene.

  Note: Ufullstendig lading kan føre til gassutvikling i batteriet samt at batterisyren renner over og forårsaker korroderende skader på maskinen.

Kontrollere væskenivåer

Kontrollere lufttrykket i dekkene

Spesifikasjon for lufttrykk i for- og bakdekk: 1,4 bar.

Spesifikasjon for lufttrykk i styrehjul: 1,5 bar.

Kontroller lufttrykket i for- og bakdekkene før motoren startes for første gang.

Note: Det kan være for mye eller for lite luft i dekkene fra fabrikken, derfor må du justere lufttrykket i dekkene.

g001055

Montere klippeenheten

 1. Fjern trekkenheten og klippeenheten fra fraktpallen.

 2. Monter klippeenheten på trekkenheten. Se Montere klippeenheten.

Oversikt over produktet

g224574
g224634

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

Instrumentpanel

g213936

Justeringsspak for rattstamme

Roter justeringsspaken for rattstamme (Figur 6) mot klokken for å frigjøre rattstammen, og flytt den til ønsket stilling.

Roter spaken med klokken for å feste ønsket stilling.

Ladeindikator

Ladeindikatoren (Figur 6) lyser hvis det elektriske ladesystemet går over normalt driftsområde. Kontroller og/eller reparer det elektriske ladesystemet.

Glødepluggindikator

Glødepluggindikatoren (Figur 6) gløder rødt når glødepluggene er aktivert.

Varselindikator for oljetrykk

Varselindikatoren for oljetrykk (Figur 6) lyser hvis motoroljetrykket i går under et sikkert nivå mens motoren er i gang. Hvis lyset blafrer eller blir værende på, må du stoppe maskinen, slå av motoren og kontrollere oljenivået. Dersom oljenivået er innenfor et akseptabelt område, men lampen allikevel ikke slukkes når motoren startes, må du slå av motoren umiddelbart og ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få hjelp.

Gjør følgende for å kontrollere at varsellyset fungerer:

 1. Sett på parkeringsbremsen.

 2. Vri nøkkelbryteren til På/FORVARME-stillingen, men ikke start motoren.

  Note: Oljetrykklampen skal lyse rødt. Dersom en av lampene ikke fungerer, kan det være at det har gått en lyspære, eller det har oppstått en feil i systemet som må repareres.

Begrensningsindikator for luftfilter

Begrensningsindikatoren for luftfilter (Figur 6) lyser hvis luftfilteret må rengjøres eller skiftes ut. Se Vedlikeholde luftrenserfiltrene.

Kjørelysindikator

Indikatoren for veilys (Figur 6) lyser grønt på nærlys og blått på fjernlys.

Indikator for hevet beholder

Indikatoren for hevet beholder (Figur 6) lyser hvis beholderen heves fra gressoppsamlingsstilling.

Senk beholderen for å slå av indikatoren.

Parkeringsbremsindikator

Indikatoren for parkeringsbrems (Figur 6) lyser hvis parkeringsbremsen er aktivert.

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren (Figur 6) har to stillinger: UT (innkoblet) og INN (frakoblet). Trekk ut kraftuttaksbryteren for å koble inn tilbehøret eller klippeenhetsknivene. Trykk inn knappen for å koble fra tilbehørsdriften.

Note: Hvis du forlater førersetet mens kraftuttaksbryteren er i På-stillingen, vil maskinen automatisk slå av motoren etter ett sekund. Se Tilbakestille kraftuttaksfunksjonen.

Varsellysbryter

Trykk varsellysbryteren (Figur 6) fremover for å slå varsellysene på.

Trykk bryteren bakover for å slå varsellysene av.

Differensialsperrebryter

Trykk differensialsperrebryteren (Figur 6) fremover for å aktivere differensialsperren.

Trykk bryteren bakover for å deaktivere differensialsperren.

Bryter for radiatorviftereversering

Trykk bryteren for viftereversering (Figur 6) fremover for å aktivere radiatorviftens reverseringssyklus.

Varsellysbryter

Trykk varsellysbryteren (Figur 6) fremover for å slå varsellyset på.

Trykk bryteren bakover for å slå varsellyset av.

Blinklys og veilys

Roter spaken (Figur 6) fremover til den første sporstillingen for å slå på sidelysene.

Roter spaken fremover til den andre sporstillingen for å slå på nærlysene. Indikatoren for grønt veilys kommer til å lyse opp.

Trykk ned spaken for å slå på fjernlysene. Indikatoren for blått veilys kommer til å lyse opp.

Fra Nærlys-stillingen trekker du spaken opp for å blinke fjernlysene.

Roter spaken bakover for å slå lysene av.

Skyv spaken forover for å slå på høyre blinklys. Trekk spaken bakover for å slå på venstre blinklys.

Hornknapp

Trykk inn hornknappen for å aktivere hornet (Figur 6).

Bremsepedal

Bruk bremsepedalen (Figur 7) for å stanse maskinen eller senke maskinens hastighet.

g213964

Trekkpedal

Bruk trekkpedalen (Figur 7) for å kjøre maskinen fremover eller bakover. Trykk øverst på pedalen for å kjøre maskinen fremover og nederst for å kjøre den bakover. Bakkehastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. For å oppnå maksimal hastighet flytter du gasspaken til HURTIG-stillingen og trykker trekkpedalen helt inn. Maksimal hastighet fremover er ca. 14 km/t. Hvis du vil oppnå maksimal kraft når lasten er tung eller når du kjører i oppoverbakke, flytter du gasspaken til HURTIG-stillingen og holder motorhastigheten (o/min) høy, mens du trykker trekkpedalen ned gradvis. Når motorhastigheten reduseres, slipper du trekkpedalen litt opp for å øke motorhastigheten.

Parkeringsbremselås

Trykk på bremsepedalen, og trykk så parkeringsbremselåsen (Figur 7) fremover for å låse parkeringsbremsen i innkoblet stilling. Trykk bremsepedalen fremover for å koble ut parkeringsbremsen. Parkeringsbremselåsen kobles ut automatisk.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 8) angir hvor mye drivstoff det er igjen på tanken.

g213963

Motortemperaturmåler

Motortemperaturmåleren (Figur 8) angir motorens gjeldende temperatur.

Klippehøydebryter

Bruk klippehøydebryteren (Figur 8) for å heve eller senke til ønsket klippehøyde.

Klippehøydemåler

Klippehøydemåleren (Figur 9) angir klippeenhetens nominelle klippehøyde.

g232025

Gasspak

Bruk gasspaken (Figur 8) til å styre motorhastigheten. Skyv gasspaken fremover til HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten. Skyv gasspaken bakover til SAKTE-stillingen hvis du vil redusere motorhastigheten. Gasspaken regulerer hastigheten til knivene, og brukes sammen med trekkpedalen til å kontrollere maskinens kjørehastighet.

Timeteller/serviceindikator

Timetelleren (Figur 8) registrerer og viser hvor mange timer motoren har vært i drift.

Serviceindikatoren viser antall timer som gjenstår før neste bytte av motorolje og oljefilter.

Note: Indikatoren blinker automatisk med «OIL CHANGE» (oljeskift) når du må bytte motorolje og oljefilter.

Serviceindikatoren viser også antall timer som gjenstår før maskinen må smøres.

Note: Indikatoren blinker automatisk med «LUBE» (smøring) når maskinen må smøres.

Trykk på knappen På timetelleren/serviceindikatoren for å velge funksjonen på skjerm.

Important: Når maskinen er i oljeskiftmodus, må du i løpet av de første 50 timene påse at du ikke uforvarende holder inne knappen for timetelleren i mer enn seks sekunder. Hvis du holder knappen inne i mer enn seks sekunder, endres oljeserviceintervallet fra 50 timer til 250 timer.

Når du har skiftet motorolje og oljefilter eller smurt maskinen og klippeenheten, må du utføre følgende:

 1. Trykk på knappen til du kommer til ønsket skjermbilde.

 2. Trykk og hold knappen inne i seks sekunder til indikatoren slutter å blinke.

Note: Du kan ikke nullstille totalt antall arbeidstimer på maskinen.

Løftespak for klippeenhet

Trekk låsekragen på klippeenhetens løftespake (Figur 10) opp, og flytt spaken bakover for å heve klippeenheten.

Trekk låsekragen på klippeenhetens løftespake (Figur 10) opp, og flytt spaken fremover for å senke klippeenheten til flytestilling.

Important: For å unngå skade på løftesystemet for klippeenheten må du sette klippeenhetens løftespake i stillingen fremover (FLYT) når du kjører maskinen med klippeenheten på bakken.

Note: Senk klippeenheten og beholderen når du ikke bruker maskinen.

g213965

Løftespak for beholder

Trekk låsekragen på beholderens løftespak (Figur 10) opp, og flytt spaken bakover for å heve beholderen.

Trekk låsekragen på beholderens løftespak opp, og flytt spaken fremover for å senke beholderen.

Tømmespak for beholder

Trekk låsekragen på beholderens tømmespak (Figur 10) opp, og flytt spaken bakover for å tømme klipperestene fra beholderen.

Trekk låsekragen på beholderens tømmespak opp, og flytt spaken forover for å lukke beholderen etter tømming.

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren har fire stillinger: AV, LYS På, På/FORVARME og START.

Note: LYS På-stillingen styrer arbeidslyset.Når du vrir nøkkelbryteren fra AV-stillingen til LYS På-stillingen, tennes arbeidslyset.Når du vrir nøkkelbryteren fra På/FORVARME-stillingen til LYS På-stillingen, fortsetter motoren å gå og lyset er på.

Note: Hvis motoren stopper mens nøkkelbryteren er i stillingen LYS På eller På/FORVARME og du forlater førersetet, avgis det innen kort tid et lydsignal for å varsle om at du må vri nøkkelen til stillingen AV.

g214136

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g214888
BeskrivelseFigur 12 ReferanseMål eller vekt
Høyde med veltebøyle hevet E207 cm
Høyde med veltebøyle senketG166 cm
Total lengdeD291 cm
Total breddeB143 cm
Hjulavstand, lengdeC119 cm
Slitebredde for forhjulA95 cm
Slitebredde for bakhjulF96 cm
Bakkeklaring 15 cm
Nettovekt (med klippeenhet) 1005 kg
Nettovekt (uten klippeenhet) 835 kg
Maks. bruttovekt 1190 kg
Vektbegrensning for foraksel 1000 kg
Vektbegrensning for bakaksel 500 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i Kontrolliste for daglig vedlikehold.

Kontrollere lufttrykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Spesifikasjon for lufttrykk i for- og bakdekk: 1,4 bar.

  Spesifikasjon for lufttrykk i styrehjul: 1,5 bar.

  Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene. Legg til eller fjern luft som nødvendig for å stille inn lufttrykket i dekkene etter spesifikasjonen for dekktrykk.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Sjekke sikkerhetssperresystemet

  Formålet med sikkerhetssperresystemet er å forhindre at motoren tørnes eller startes med mindre trekkpedalen er i nøytral stilling, kraftuttaksbryteren er i stillingen AV, parkeringsbremsen er på eller føreren sitter på setet.

  I tillegg skal motoren slå seg av dersom:

  • Føreren forlater setet med kraftuttaksbryteren i På-stilling.

  • Føreren forlater setet med trekkpedalen til nøytral.

  • Trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet for tørning av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for tørning av motoren.
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

  Tabell for sperre for tørning av motor

  ForutsetningerResultat
  Parkeringsbrems deaktivertStartmotoren skal ikke tørne.
  Trekkpedal i nøytral stilling
  Kraftuttaksbryter i AV-stilling
  Ingen fører i setet
  Parkeringsbrems deaktivertMotoren skal tørne.
  Trekkpedal i nøytral stilling
  Kraftuttaksbryter i AV-stilling
  Fører i setet
  Parkeringsbrems deaktivertStartmotoren skal ikke tørne.
  Trekkpedal trykket ned
  Kraftuttaksbryter i AV-stilling
  Fører i setet
  Parkeringsbrems tilkobletStartmotoren skal ikke tørne.
  Trekkpedal trykket ned
  Kraftuttaksbryter i AV-stilling
  Fører i setet
  Parkeringsbrems tilkobletMotoren skal tørne.
  Trekkpedal i nøytral stilling
  Kraftuttaksbryter i AV-stilling
  Ingen fører i setet

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet for stopping av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for stopping.
 • Før du utfører følgende tester, må du gjøre følgende:

  1. Sitt i førersetet.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Flytt trekkpedalen til nøytral stilling.

  4. Koble fra kraftuttaket.

  5. Start motoren.

  6. Koble fra parkeringsbremsen.

  Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

  Tabell for sperre for stopping av motor

  ForutsetningerResultat
  Parkeringsbrems deaktivertMotoren skal slå seg av.
  Føreren reiser seg litt opp fra setet
  Parkeringsbrems tilkobletMotoren skal fortsette å gå.
  Føreren reiser seg litt opp fra setet
  Parkeringsbrems tilkobletMotoren skal slå seg av.
  Fører i setet
  Trekkpedal trykket ned
  Parkeringsbrems deaktivertMotoren skal fortsette å gå.
  Fører i setet
  Trekkpedal trykket ned

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet for kraftuttaket

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for kraftuttaket.
 • Før du utfører følgende tester, må du gjøre følgende:

  1. Sitt i førersetet.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Flytt trekkpedalen til nøytral stilling.

  4. Koble fra kraftuttaket.

  5. Start motoren.

  6. Koble fra parkeringsbremsen.

  Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

  Tabell for sperre for kraftuttak

  ForutsetningerResultat
  Kraftuttaksbryter i På-stilling og klippeenhet i gangMotoren og klippeenheten skal stoppe.
  Føreren reiser seg litt opp fra setet
  Kraftuttaksbryter i På-stilling og klippeenhet i gangKlippeenheten skal stoppe.
  Hev beholderen

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet for ryggealarmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for ryggealarmen.
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet ved å påse følgende:

  Tabell for ryggealarm

  ForutsetningerResultat
  Nøkkel i KJøR-stillingRyggealarmen skal avgi lyd.
  Trekkpedal i revers

  Fylle drivstoff

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (< 500 ppm) eller ultralavt (< 15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankkapasitet: 41 l

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen. Bruk av vinterdrivstoff ved lavere temperaturer medfører et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjør det lettere å starte, og som reduserer tilstopping av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

  Klar for biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Hvis du søler biodieselblandinger, kan drivstoffet skade lakkerte overflater.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

  • Kontroller alle tetninger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoff, da disse kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tilstopping av drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  Fylle drivstofftanken

  Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette minimerer mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  g214279

  Justere veltebøylebeskyttelsessystemet (ROPS)

  Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velt: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

  Påse at setet er låst med setelåsen.

  Advarsel

  Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

  • Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  Senke veltebøylen

  Important: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Vipp setet forover (Figur 15).

  5. Fjern knottpinnene fra veltebøylen (Figur 15).

  6. Senk veltebøylen, og fest den på plass med knottpinnene (Figur 15).

  7. Vipp setet bakover til låst posisjon (Figur 15).

  g218001

  Heve veltebøylen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Vipp setet forover (Figur 16).

  5. Fjern knottpinnene fra veltebøylen (Figur 16).

  6. Hev veltebøylen, og fest den på plass med knottpinnene (Figur 16).

  7. Vipp setet bakover til låst posisjon (Figur 16).

  g218002

  Justere vipperattstammen

  Juster vipperattstammen til ønsket posisjon, som vist i Figur 17.

  g214731

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  Juster ved å trekke spaken oppover og flytte setet forover eller bakover (Figur 18).

  g215133

  Justere setefjæringen

  1. Trekk ut setefjæringsspaken (Figur 19).

  2. Juster setefjæringen på følgende måte mens du sitter i setet:

   • Hvis du ønsker hardere fjæring, trekker du setefjæringsspaken opp så mange ganger som nødvendig.

   • Hvis du ønsker mykere fjæring, trykker du setefjæringsspaken ned så mange ganger som nødvendig.

  3. Når pilen er i midten, skyver du spaken inn igjen.

  g215273

  Vippe seteryggen

  Trekk spaken (Figur 20) oppover for å vippe seteryggen.

  g215274

  Justere setets korsryggstøtte

  Roter setets korsryggstøtte (Figur 21) mot klokken for å øke støtten til korsryggen.

  Roter setets korsryggstøtte med klokken for å redusere støtten til korsryggen.

  g215272

  Vippe setet forover

  Løft setevippespaken (Figur 22) oppover, og vipp setet forover.

  g216164

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Veltebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsanordning.

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Påse at setebeltet er festet til maskinen.

  • Trekk belteremmen over fanget og koble beltet til spennet på den andre siden av setet.

  • For å koble fra setebeltet, hold beltet, trykk på spenneknappen for å løsne beltet og led beltet inn i åpningen for automatisk tilbakekalling. Sørg for at du kan løsne sikkerhetsbeltet raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Ytterligere veltebeskyttelsessikkerhet for maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Hold en sammenleggbar veltebøyle i opphøyd og låst stilling, og bruk setebeltet når du bruker maskinen med veltebøylen i opphøyd stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Starte motoren

  Important: Du må kanskje tappe drivstoffsystemet når du starter en ny maskin, hvis motoren ikke lenger kjører grunnet mangel på drivstoff, eller hvis du har skiftet ut eller utført vedlikehold på drivstoffsystemkomponenter.

  1. Hev veltebøylen og lås den på plass.

  2. Sett deg på setet og fest sikkerhetsbeltet.

  3. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at spaken for kraftuttak er satt til stillingen AV.

  4. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i fri.

  5. Vri nøkkelbryteren til På/FORVARME-stillingen.

   Note: En automatisk timer kontrollere deretter oppvarmingen i noen sekunder.

  6. Vri nøkkelbryteren til Start-stilling etter forvarmingen. Stans hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder. Når motoren starter, kan du slippe nøkkelen.

   Note: Hvis du trenger ytterligere forvarme, vrir du nøkkelen til AV-stillingen og deretter til På/FORVARME. Gjenta denne prosessen etter behov.

  7. Flytt gasspaken til tomgangshastighet eller delvis gass, og kjør motoren til den er varm.

   Important: Når du starter motoren for første gang, eller etter å ha skiftet motorolje eller hydraulikkvæske, overhalt motoren eller skiftet ut trekkomponenter, kjører du maskinen forover og bakover i ett til to minutter. Bruk også løftespaken og spaken for kraftuttaket til å kontrollere at alle delene virker som de skal. Drei rattet til venstre og høyre for å kontrollere at servostyringen og rattet fungerer som de skal. Slå deretter av motoren, og kontroller væskenivåene. Se etter oljelekkasje, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Forsiktig

  For å unngå personskader må du slå av motoren og vente til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  1. Flytt gasskontrollen bakover til LANGSOM-stillingen.

  2. Sett kraftuttaksbryteren til AV-stillingen.

  3. Vri nøkkelbryteren til AV-stillingen. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Note: Hvis motoren stopper mens nøkkelbryteren er i stillingen LYS På eller På/FORVARME og du forlater førersetet, avgis det innen kort tid et lydsignal for å varsle om at du må vri nøkkelen til stillingen AV.

  Sette på parkeringsbremsen

  1. Trykk ned bremsepedalen.

  2. Trykk parkeringsbremselåsen ned, og fjern foten fra bremsepedalen for å aktivere parkeringsbremsen.

  Koble fra parkeringsbremsen

  Trykk ned bremsepedalen for å koble fra parkeringsbremsen.

  Bruke beholderen

  Sikkerhet under bruk av beholderen

  • Ikke la noen stå bak maskinen ved tømming.

  • Påse at det er nok klaring over når du hever beholderen, ellers kan du skade maskinen.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører maskinen på vått underlag, i skråninger, i stor fart eller med full last. Bremsetiden øker når du kjører med full last.

  • Hold alle tilskuere på avstand. Pass på at ingen står bak kjøretøyet før du rygger. Rygg langsomt.

  • Vær spesielt forsiktig og unngå å flytte maskinen med beholderen i hevet stilling.

  • Hold andre borte fra maskinen når du senker beholderen.

  Heve beholderen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Trekk låsekragen på beholderens løftespak opp, og flytt spaken bakover for å heve beholderen (Figur 23).

  g215377

  Senke beholderen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Trekk låsekragen på beholderens løftespak opp, og flytt spaken helt frem for å senke beholderen (Figur 24).

  g215378

  Tømme beholderen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Trekk låsekragen på beholderens tømmespak opp, og flytt spaken bakover for å tømme klipperestene fra beholderen (Figur 25).

   Note: Beholderdøren åpnes automatisk når beholderen tømmes.

   Note: Du kan tømme beholderen ved enhver høyde.

  g215381

  Lukke beholderen

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Trekk låsekragen på beholderens tømmespak opp, og flytt spaken forover for å lukke beholderen etter tømming (Figur 26).

   Note: Beholderdøren låses automatisk når beholderen lukkes.

  g215380

  Rense gressutløpssjakten

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Hev og fest beholderen. Se Heve beholderen og Feste beholderen i hevet stilling.

  4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  5. Vipp setet forover.

  6. Lås opp gressutløpssjakten (Figur 27).

   g215863
  7. Fjern sjakten ved bruk av håndtaket, og rens sjakten og klippeenhetsåpningen (Figur 27).

  8. Monter sjakten, og fest det med låsene (Figur 27).

  Justere beholdersensoren

  Hvis beholdersensoren aktiveres og kraftuttaket kobles ut automatisk når beholderen ikke er full, eller hvis sjakten tilstoppes før sensoren aktiveres, må du justere sensorposisjonen.

  Juster sensoren på følgende måte:

  1. Åpne beholderdøren.

  2. Juster beholdersensoren basert på følgende:

   • Under normale gress- og værforhold skal sensoren roteres til den midterste stillingen (Figur 28).

   • For vått, tett gress, når du skal plukke opp løv, eller hvis beholderen fylles opp før sensoren aktiverer, skal sensoren roteres nedover (Figur 28).

   • For tørt, spredt gress eller hvis klippeenheten kobles fra før beholderen fylles opp, skal sensoren roteres oppover (Figur 28).

   g224571

  Justere klippehøyden

  Du kan justere klippehøyden kontinuerlig fra 20 til 110 mm ved hjelp av klippehøydebryteren.

  Trykk klippehøydebryteren (Figur 8) forover for å senke klippehøyden. Trykk klippehøydebryteren bakover for å øke klippehøyden.

  Les klippehøydeindikatoren på klippehøydemåleren for å sikre at den er stilt inn på ønsket høyde.

  Overvåk klippehøydemåleren mens du klipper, og juster klippehøyden etter behov.

  Justere støtteplatene

  Monter støtteplatene i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder over 51 mm, og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder under 51 mm.

  Juster støtteplatene, som vist i Figur 29.

  g035646

  Justere fremre antiskalperingsvalse

  Monter valsen i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder over 51 mm, og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder under 51 mm.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern valseakselen, bolten og mutteren som fester valsen til klippeenhetsbraketten (Figur 30).

   g215276
  5. Rett inn valsen med de riktige hullene, og monter akselen med bolten og mutteren (Figur 31).

   g215277

  Justere de bakre antiskalperingsvalsene

  Monter valsene slik at det er en klaring på 19 mm fra bakken.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern låsestiften fra valsepinnen (Figur 32).

   g215336
  5. Flytt valsepinnen opp eller ned til ønsket stilling, og fest den med låsestiften (Figur 32).

  6. Gjenta trinn 4 og 5 på den andre siden, og påse at den samsvarer med den andre innstillingen.

  Tilbakestille kraftuttaksfunksjonen

  Note: Hvis du forlater førersetet mens kraftuttaksbryteren er i På-stillingen, vil maskinen automatisk slå av motoren.

  Utfør følgende for å tilbakestille kraftuttaksfunksjonen:

  1. Trykk inn kraftuttaksbryteren.

  2. Vri nøkkelen til AV-stilling.

  3. Vri nøkkelen til På/FORVARME-stilling, og start motoren.

  4. Trekk ut kraftuttaksbryteren.

  Brukstips

  • Øv deg på å kjøre maskinen før du tar den i bruk med utstyr, siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra en del andre gressklippere.

  • For å gi nok kraft til maskinen og klippeenheten når du klipper, må du justere trekkpedalen for å holde turtallet (o/min) høyt og konstant. Reduser kjørehastigheten når belastningen på knivene øker, og øk kjørehastigheten når belastningen på knivene reduseres. Dermed kan motoren – som jobber med drivverket – føle korrekt bakkehastighet samtidig som høy klippehastighet opprettholdes for å få førsteklasses klipping. Derfor lar du trekkpedalen bevege seg oppover når motorhastigheten reduseres, og når den øker, trykker du pedalen sakte ned. Når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet (uten belastning og med hevet klippeenhet), setter du gassen i HURTIG-stillingen og trykker pedalen sakte helt ned for å oppnå maksimal bakkehastighet.

  • Før du slår av motoren, flytt alle kontrollene til FRI-stillingen og flytt gassen til SAKTE-stillingen. Slå av motoren ved å vri nøkkelbryteren til AV-stillingen.

  • Motoren går ikke når kjølevæsken er i overtemperaturtilstand. La motoren og kjølesystemet kjøles ned, og kontroller kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet og kjølevæskenivået.

  • Det er viktig at du har med deg en pipenøkkel med en 100 mm forlenger og en 17 mm pipe når du bruker maskinen. Bruk pipenøkkelen til å åpne omløpsventilen hvis du må skyve eller taue maskinen.

  Etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

  Skyve eller taue maskinen

  Førers verktøy: pipenøkkel med en 17 mm pipe og en 100 mm forlenger.

  I nødstilfeller kan du taue maskinen over veldige korte avstander. Toro anbefaler imidlertid ikke dette som en vanlig fremgangsmåte.

  Important: Drivverket kan bli skadet dersom du skyver eller tauer maskinen i større hastighet enn 3–4 km/t. Hvis du må flytte maskinen over lengre avstander, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger. Når du skyver eller tauer maskinen, må omløpsventilen være åpen.

  Åpne omløpsventilen på hydraulikkpumpen for å skyve eller taue maskinen

  1. Finn kontrollknotten for omløpsventilen på venstre side av hydraulikkpumpen (Figur 33).

   g231794g215176
  2. Bruk en pipenøkkel med en 17 mm pipe, og vri kontrollknotten tre omdreininger mot klokken (Figur 33).

   Important: Ikke vri kontrollknotten mer enn tre omdreininger.

  Lukke omløpsventilen på hydraulikkpumpen for å bruke maskinen

  1. Finn kontrollknotten for omløpsventilen på venstre side av hydraulikkpumpen (Figur 33).

  2. Bruk en pipenøkkel med en 17 mm pipe, og vri kontrollknotten (Figur 33) med klokken til du føler motstand (omløpsventilen er stengt).

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Før du fester maskinen, må klippeenheten senkes helt ned.

  • Fest maskinen godt til transportkjøretøyet med stropper, kjetting, kabel, eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må føres nedover og utover fra maskinen.

  Feste den fremre delen av maskinen

  Legg fester i løkke rundt hjørnene av bærerammen, eller bruk forankringsbøylene der disse finnes. (Figur 34 og Figur 35).

  g231805
  g231806

  Feste den bakre delen av maskinen

  Maskiner uten forankringsbøyler bak

  Sett en bolt eller slepestangbolt inn i koblingen, og bruk dette som bakre festepunkt (Figur 36).

  g217861

  Feste den bakre delen av maskinen

  Maskiner med forankringsbøyler bak

  Fest baksiden av maskinen ved de to forankringsbøylene på den bakre støtfangeren (Figur 37).

  g231807

  Jekke opp fremre høyre og venstre side av maskinen

  1. Roter radiatoren eller drivstofftanken ut. Se Tilgang til motoren fra høyre side eller Tilgang til motoren fra venstre side.

  2. Plasser en jekk under rammerøret (Figur 38 og Figur 39), rett under eller så nært veltebeskyttelsesrøret som mulig.

   g224454
   g224455

  Jekke opp maskinens bakende

  Jekk opp bakre venstre eller høyre side av maskinen ved hjelp av jekkpunktene vist i Figur 40.

  g224613

  Vedlikehold

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen HåNDBøKER på hjemmesiden.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Kontroller og juster bremsene.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller spenningen på kraftuttaksremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Kontroller og juster bremsene.
 • Kontroller spenningen på kraftuttaksremmen.
 • Skift olje i klippeenhetens girkasse.
 • Kontroller spenningen på klipperremmen.
 • Etter de 500 første timene
 • Skift hydraulikkvæsken.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for tørning av motoren.
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for stopping.
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for kraftuttaket.
 • Kontroller sikkerhetssperresystemet for ryggealarmen.
 • Kontroller motoroljenivået.Sjekk motoroljenivået før motoren startes for første gang og daglig deretter.
 • Kontroller kjølesystemet og kjølevæskenivået.Kontroller kjølevæskenivået før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.
 • Kontroller radiatorskjermen og radiatoren for rusk.Kontroller radiatoren oftere under ekstremt skitne og støvete arbeidsforhold.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Inspisere knivene.
 • Rengjør under klippeenhetens remdekselet.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Rengjør beholderskjermen.
 • Rengjør de bakre slissene i beholderdøren.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenheten.Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre klippeenheten daglig.
 • Smøre lagrene og hylsene.Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre lagrene og hylsene daglig.
 • Fjern luftrenserdekslet og rengjør det. Ikke fjern filteret.
 • Tapp vann fra drivstoff-/vannutskilleren.
 • Kontroller spenningen på klipperremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør drivakselens glideledd.
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfiltelementet raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Skifte ut luftrenserfilteretOftere under ekstremt skitne og støvete forhold.
 • Hver 200. driftstime
 • Smør drivakselens U-ledd.
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Kontroller tilstanden til generatorremmen.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller tilstanden og spenningen på kraftuttaksremmen.
 • Juster åpningen for kraftuttaksclutchen.
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift olje i klippeenhetens girkasse.
 • Hver 400. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut filteret i drivstoff-/vannutskilleren.
 • Skift ut drivstoffilterelementet mot fremre, høyre side.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæsken.
 • Hver 1500. driftstime
 • Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Sørg for at veltebøylen er helt hevet og låst i posisjon.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Kontroller indikatoren for luftfilteret.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.2.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentmålerne virker.       
  Kontroller knivenes tilstand.       
  Smør alle smøreniplene.3       
  Lakker ødelagt maling.       

  1. Hvis indikatorlampen lyser.

  2. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis du merker at motoren er vanskelig å starte, produserer for mye eksos, eller går ujevnt.

  3. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Feste beholderen i hevet stilling

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Hev beholderen til høyeste stilling. Se Heve beholderen.

  3. Fest beholderen ved å utføre følgende:

   1. Skyv inn pinnen på magnetiske sikkerhetslåsen (Figur 41).

   2. Hold pinnen inne, og senk den magnetiske sikkerhetslåsen ned på hydraulikksylinderen (Figur 41).

   3. Gjenta trinn 1 og 2 på motsatt side.

   g215390

  Smøring

  Smøre klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør klippeenheten.Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre klippeenheten daglig.
 • Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  Important: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

  Note: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  1. Fjern remdekselet. Se Fjerne remdekselet.

  2. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.

  3. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  4. Tørk av overflødig fett.

  5. Monter remdekselet. Se Montere remdekselet.

  g224587

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene.Når maskinen brukes under ekstremt støvete og skitne forhold, må du smøre lagrene og hylsene daglig.
 • Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  Important: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

  Note: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  1. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.

  2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  3. Tørk av overflødig fett.

  Smørepunktene for lagre og hylser er som følger:

  • Tapphylser for bremse- og trekkpedal (Figur 43)

   g236053g236026
  • Stagforbindelsesdeler for klippeenhetens løftesylindere (Figur 44).

   g236051g235949
  • Omdreiningspunkter for klippeenhetens løftearm (Figur 45)

   g236050g235947
  • Brakett for kraftuttakets lederull (Figur 46)

   g235950g235951
  • Beholderarmer – øvre (Figur 47)

   g214732
  • Beholderarmer – nedre, fremre (Figur 48)

   g215132
  • Beholderarmer – nedre, bakre (Figur 49)

   g215064
  • Svingeledd under beholderen (Figur 50)

   g318013
  • Svingleddpunkter (Figur 51)

   g215063

  Smøre drivakselens U-ledd

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Smør drivakselens U-ledd.
 • Smørefettspesifikasjon: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  Important: Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje.

  Note: Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  1. Tørk av smøreniplene slik det ikke kommer rusk inn i lageret eller hylsen.

  2. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  3. Tørk av overflødig fett.

  • Fremre U-ledd på drivakselen for klippeenhetens girkasse (Figur 52).

   g236049g235948
  • Bakre U-ledd på drivakselen for kraftuttaket (Figur 53).

   g236052g235952

  Smøre drivakselens glideledd

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør drivakselens glideledd.
 • Smørespesifikasjon: Anti-Seize-middel

  1. Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse. Se Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  2. Trekk den fremre halvdelen av drivakselen (Figur 54) ca. 25 cm fremover.

   g235766
  3. Rengjør sporene for girkasseakselen og drivakselen (Figur 54).

  4. Rengjør glideflaten for den fremre drivakselen (Figur 54).

  5. Påfør Anti-Seize-middel på sporene for girkasseakselen og U-leddkoblingen (Figur 54).

  6. Påfør Anti-Seize-middel på glideflaten for den fremre drivakselen (Figur 54).

  7. Flytt den fremre halvdelen av drivakselen bakover for å rette inn U-leddkoblingen med girkasseakselen.

  8. Tørk av overflødig Anti-Seize-middel fra drivakselen.

  9. Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse. Se Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Tilgang til motoren

  Rotere beholderen manuelt

  Important: Bruk denne prosedyren for å få tilgang til motoren når motoren ikke kjører.

  Note: Hvis det finnes gress i beholderen når du roterer den manuelt, vil gresset lekke ut.

  1. Få en annen person til å trekke tømmespaken for beholderen bakover og holde den (Figur 55).

   g231808
  2. Vipp beholderen opp og bakover (Figur 56) for hånd.

   g231809

  Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet

  1. Hev beholderen til høyeste stilling, og fest den med magnetiske sikkerhetslåser. Se Heve beholderen og Feste beholderen i hevet stilling.

  2. Løst motortilgangsdekselet ved hjelp av håndtaket for å få tilgang til motoren (Figur 57).

   g214957

  Tilgang til motoren fra høyre side

  1. Skyv låsen på radiatoren innover mot radiatoren (Figur 58).

  2. Bruk håndtaket på siden av radiatoren til å rotere radiatoren for å få tilgang til motoren (Figur 58).

   g215339

  Tilgang til motoren fra venstre side

  Fjern bolten fra venstre side av drivstofftankbraketten, og roter drivstofftanken til høyre for å få tilgang til motoren (Figur 59).

  Note: For å rotere drivstofftanken helt ut dreier du rattet så langt det går til høyre.

  g216339

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfiltelementet raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Note: Luftrenseren må skiftes ut oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Rengjøre luftrenserdekselet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Fjern luftrenserdekslet og rengjør det. Ikke fjern filteret.
 • Note: Bruk ikke komprimert luft når du rengjør luftfilter.

  Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift en ødelagt luftrenser.

  Rengjør luftrenserdekselet, som vist i Figur 60.

  g216811

  Vedlikeholde luftrenserfiltrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skifte ut luftrenserfilteretOftere under ekstremt skitne og støvete forhold.
  1. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 61).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

   Important: Ikke rengjør hovedfilteret.

   g009742
  2. Fjern sikkerhetsfilteret (hvis utstyrt).

   Note: Fjern kun sikkerhetsfilteret hvis du skal skifte det ut.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  3. Inspiser de(t) nye hovedfilteret/-filtrene for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet. Ikke bruk filteret hvis det er skadet.

  4. Hvis du skifter ut sikkerhetsfilteret, skyver du forsiktig det nye filteret inn i filterenheten (Figur 61).

   Important: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under bruk.

  5. Skyv det nye hovedfilteret forsiktig over sikkerhetsfilteret, og påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du monterer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  6. Monter luftrenserdekslet med siden merket «UP» vendt oppover, og fest låsene (Figur 61).

  Kontrollere motoroljen

  Motoren leveres med olje i veivhuset.

  Veivhuskapasitet: ca. 3,4 l med filteret.

  Spesifikasjon for motorolje:

  • Motoroljetype – Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere.

  • Motoroljeviskositet

   • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)

   • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.Sjekk motoroljenivået før motoren startes for første gang og daglig deretter.
 • Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis du allerede har kjørt motoren, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under det nederste merket på peilestaven, etterfyller du olje til oljenivået når det øverste merket. Ikke fyll på for mye. Hvis oljenivået er mellom det øverste og nederste merket, trenger du ikke fylle på mer olje.

  Kontroller motoroljenivået, som vist i Figur 62.

  g215447

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate.

  3. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  4. Hev og fest beholderen, og åpne motortilgangsdekselet. Se Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet.

  5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  6. Skift motoroljen og motoroljefilteret, som vist i Figur 63.

   Note: Trekk til filteret til oljefilterpakningen berører motoren, og drei det deretter ytterligere ¾ omdreining.

   g216819

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Note: Se Fylle drivstoff hvis du vil ha anbefalinger om drivstoff.

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der gnister kan antenne drivstoffdamp.

  Prime drivstoffsystemet

  Pump med spaken på drivstoffpumpen på venstre siden av motoren til drivstoffilterskålen er full (Figur 64).

  g215557

  Tappe pumpen for drivstoffinnsprøyting

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.

  4. Lås opp radiatoren. Se Tilgang til motoren fra høyre side.

  5. Plasser et tappefat under lufteskruen.

  6. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 65).

   g215134
  7. Pump med spaken på drivstoffpumpen til du ser at en jevn strøm av drivstoff kommer ut rundt skruen. Se Figur 64 i Prime drivstoffsystemet.

  8. Stram til lufteskruen (Figur 65).

   Note: Motoren skal starte når du har utført denne prosedyren. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

  9. Tørk av drivstoff som har samlet seg rundt innsprøytingspumpen.

  Tappe vann fra drivstoff-/vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Tapp vann fra drivstoff-/vannutskilleren.
 • Kontrollere om det finnes vann i drivstoffskålen

  1. Se på vannindikatoren i drivstoffilterskålen for å fastslå om flottøren er hevet av vann i drivstoffilterskålen (Figur 66).

   g231812g231813
  2. Hvis det finnes vann i drivstoffilterskålen, må du rotere drivstoffavstengningsventilen for drivstoff-/vannutskilleren til LUKKET stilling (Figur 67) og utføre trinnene i Tappe vann fra drivstoffskålen.

   g231811

  Tappe vann fra drivstoffskålen

  1. Plasser et tappefat under drivstoffilterskålen, fjern skålmutteren, og fjern filterskålen fra filterhodet (Figur 68).

   Note: Du fjerner fjæren og flottøren samtidig som du fjerner filterskålen.

   g231810
  2. Tøm filterskålen for drivstoff og vann.

  3. Kontroller tilstanden til O-ringen på filterhodet (Figur 68).

   Note: Skift ut O-ringen hvis den er slitt eller skadet.

  4. Smør O-ringen med rent drivstoff.

  5. Monter fjæren og flottøren i drivstoffilterskålen (Figur 68).

  6. Monter filterskålen og skålmutteren på filterhodet, og trekk til mutteren for hånd (Figur 68).

  7. Åpne drivstoffavstengingsventilen, og prim drivstoffsystemet om nødvendig. Se Prime drivstoffsystemet.

  8. Kontroller drivstoff-/vannutskilleren for lekkasjer.

   Note: Reparer alle drivstofflekkasjer før maskinen settes i drift.

  Skifte ut filteret i drivstoff-/vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift ut filteret i drivstoff-/vannutskilleren.
 • Fjerne filterelementet

  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 69).

   g231812g215504
  2. Roter drivstoffavstengningsventilen for drivstoff-/vannutskilleren til LUKKET stilling (Figur 70).

   g231811
  3. Plasser et tappefat under drivstoffilterskålen, fjern skålmutteren, og fjern filterskålen fra filterhodet (Figur 71).

   Note: Du fjerner fjæren og flottøren samtidig som du fjerner filterskålen.

   g231824
  4. Tapp filterskålen for drivstoff, og rengjør filterhodets monteringsoverflate.

  Montere filterelementet

  1. Smør O-ringen med rent drivstoff.

  2. Monter filterelementet på filterhodet. Se Figur 71 i Fjerne filterelementet.

  3. Monter fjæren og flottøren i drivstoffilterskålen. Se Figur 71 i Fjerne filterelementet

  4. Monter filterskålen og skålmutteren på filterhodet, og trekk til mutteren for hånd. Se Figur 71 i Fjerne filterelementet.

  5. Åpne drivstoffsavstengingsventilen, og prim drivstoffsystemet om nødvendig. Se Prime drivstoffsystemet.

  6. Kontroller drivstoff-/vannutskilleren for lekkasjer.

   Note: Reparer alle drivstofflekkasjer før maskinen settes i drift.

  Skifte ut drivstoffilterelementet

  Mot fremre, høyre side
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterelementet mot fremre, høyre side.
  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 72).

   g215503
  2. Fjern filteret og rengjør filterhodets monteringsoverflate (Figur 72).

  3. Smør filterpakningen med rent drivstoff.

  4. Monter filterelementet på filterhodet.

  5. Monter filterskålen og skålmutteren på filterhodet, og trekk til mutteren for hånd

  6. Prim drivstoffsystemet. Se Prime drivstoffsystemet.

  7. Kontroller drivstoff-/vannutskilleren for lekkasjer.

   Note: Reparer alle drivstofflekkasjer før maskinen settes i drift.

  Rengjøre drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • g236135
  • Hvis du skal lagre maskinen over en lengre periode, bruker du en hevertpumpe til å tømme drivstofftanken (Figur 73).

  • Hvis drivstoffsystemet blir forurenset, bruker du en hevertpumpe til å tømme drivstofftanken (Figur 73). Rengjør så tanken før du skyller den ved bruk av ren diesel.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Tilgang til batteriet

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern de tre sokkelhodeskruene fra venstre konsoll (Figur 74).

  5. Fjern gasspakknotten (Figur 74).

  6. Løft venstre konsoll opp, og sett den til side (Figur 74).

  g215660

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Bytt ut batteriet. Se Tilgang til batteriet.

  5. Fjern batteriet, som vist i Figur 75.

   g216923

  Installere batteriet

  Monter fjæren, som vist i Figur 76.

  g216922

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

  2. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 77).

  3. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke traktoren med batteriet frakoblet da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  Sikringsblokken og sikringene er plassert til venstre for førersetet (Figur 78).

  g217872

  Bruk følgende tabell ved bytte av sikring:

  Sikkerhetssikringer – Figur 79

  KretsSikringstype
  Sikkerhet3 A
  PTO15 A
  Elektronisk kontrollenhet og lydalarm5 A
  Differensialsperre5 A
  Klippeenhetsventil og førersete15 A
  Generator og dashbord5 A
  Arbeidslys, bremselys, fjernlys og lyskontrollenhet15 A
  Trekk- og varsellysbryter, tennplugger og nøkkelbryter30 A
  g224645

  Lyssikringer – Figur 80

  KretsSikringstype
  Høyre fastlys og skiltlys3 A
  Venstre fastlys3 A
  Fjernlys15 A
  Frontlykt10 A
  Advarselsenhet10 A
  Blinklys7,5 A
  Roterende varsellys5 A
  Varsellysbryter15 A
  g224646

  Det er også to sikringer (40 A) som beskytter maskinens hovedledningssats (Figur 81).

  g224476

  Utføre service på ledningsnettet

  For å forhindre korrosjon på ledningterminalene må du smøre Grafo 112X (Toro delenr. 505-47) på innsiden av alle fastspennerkontaktene når du skifter ut fastspenneren.

  Important: Når du vedlikeholder det elektriske systemet, må du alltid koble fra batteriledninger, negative (-) kabler først, for å forhindre at kortslutninger skal forårsake skader på ledningene.

  Vedlikehold av drivsystem

  Stramme hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Angitt tiltrekkingsmoment for hjulenes hakemuttere: 85–90 Nm

  Trekk til hakemutrene på for- og bakhjulene i et kryssende mønster, som vist i Figur 82, til angitt tiltrekkingsmoment.

  g034007

  Vedlikeholde bakhjulinnrettingen

  Kontrollere at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Vri rattet slik at bakhjulene peker rett fremover.

  5. Mål avstanden fra midten til midten, foran og bak på bakhjulene i hjulnavhøyde.

   Note: Bakhjulene skal være rette når de er korrekt innrettet.

  6. Hvis hjulene ikke er rette, rett inn hjulene. Se Justere bakhjulenes hjulspissing.

  Justere bakhjulenes hjulspissing

  1. Løsne låsemutrene i begge ender av de venstre og høyre parallellstagene.

  2. Juster begge parallellstagene til avstanden fra midten til midten foran og bak på bakhjulene er den samme (Figur 83).

  3. Når bakhjulene er riktig justert, strammer du låsemutterne mot parallellstagene.

   g217458

  Justere styrestopper

  Styrestoppene på bakakselen bidrar til å hindre styresylinderen i å bevege seg for langt ved støt mot bakhjulene. Juster disse stoppene slik at det er 2,3 mm klaring mellom bolthodet og knokkelen på akselen når rattet er dreid helt til venstre eller høyre.

  Skru boltene inn eller ut til du oppnår en klaring på 0,23 cm. Se Figur 84.

  g006075

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kjølevæskespesifikasjon

  Kjølesystemets kapasitet: 7,5 l

  Spesifikasjon for kjølevæsketype:

  Anbefalt kjølevæske

  Note: Kjølevæsken må oppfylle eller overstige kravene i ASTM Standard 3306

  Glykolbasert forhåndsblandet kjølevæske (50/50-blanding)
  eller
  Glykolbasert kjølevæske blandet med destillert vann (50/50-blanding)
  eller
  Glykolbasert kjølevæske blandet med vann av god kvalitet (50/50-blanding)
  CaCO3 + MgCO3 < 170 ppm
  Klorid < 40 ppm (CI)
  Svovel < 100 ppm (SO4)

  Kontrollere kjølesystemet og kjølevæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølesystemet og kjølevæskenivået.Kontroller kjølevæskenivået før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.
 • Advarsel

  Hvis motoren har vært i gang, er det trykk i radiatoren og kjølevæsken inni vil være varm. Hvis du tar av lokket, kan kjølevæsken sprute ut og forårsake alvorlige brannskader.

  • Du må ikke ta av lokket på gjenvinningstanken for å sjekke kjølevæskenivået. Sjekk i stedet nivået fra siden av tanken.

  • Du må ikke åpne lokket på gjenvinningstanken mens motoren er varm. La motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter eller til radiatorlokket er avkjølt nok til at man kan ta på det uten å brenne seg.

  1. Kontroller kjølevæskenivået i ekspansjonstanken (Figur 85).

   g215608
  2. Hvis kjølevæskenivået er lavt, fjerner du ekspansjonstanklokket og etterfyller anbefalt kjølevæske, etter behov.

   Bruk ikke bare rent vann eller alkoholbasert kjølevæske.Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Kontrollere radiatorskjermen og radiatoren for rusk

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller radiatorskjermen og radiatoren for rusk.Kontroller radiatoren oftere under ekstremt skitne og støvete arbeidsforhold.
 • Radiatorskjermen og radiatoren må holdes rene for å unngå at motoren overopphetes. Kontroller radiatorskjermen og radiatoren for oppsamling av gress, støv og rusk, og fjern rusk fra disse delene hvis det er nødvendig.

  Rengjøre radiatorskjermen og radiatoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Hver 1500. driftstime
 • Tøm og fyll på ny væske i kjølesystemet.
 • Note: Hvis kraftuttaket slår seg av på grunn av høy motortemperatur, kontrollerer du først om det er mye rusk på radiatorskjermen og radiatoren. Rengjør systemet før du tar maskinen i bruk. Slå ikke av motoren umiddelbart, la den kjøles ned ved å kjøre uten belastning.

  Rengjør radiatorene på følgende måte:

  1. Ta av radiatorskjermen.

  2. Start fra viftesiden av radiatoren, og blås ut rusk med komprimertluft med et lavt trykk på 1,72 bar (bruk ikke vann). Gjenta dette trinnet fra forsiden av radiatoren og ytterligere én gang fra viftesiden.

  3. Når radiatoren er grundig rengjort, fjerner du rusk som kan ha samlet seg i kanalen ved foten av radiatoren.

  4. Rengjør radiatorskjermen, og sett den på plass den på maskinen.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller og juster bremsene.
 • Etter de 50 første timene
 • Kontroller og juster bremsene.
 • Når du har justert bremsene etter de første 50 driftstimene, kun det være nødvendig å justere dem igjen etter langvarig bruk.

  Når bremsepedalen trykkes helt ned, skal det være en klaring på omtrent 13 mm mellom bremsepedalen og den fremre enden av slissen.

  1. Trykk bremsepedalen ned for å kontrollere om det er tilstrekkelig klaring i den fremre enden av slissen (Figur 86).

   g217076
  2. Slipp bremsepedalen.

  3. Hvis det er nødvendig med justering, løsner du de fremre og bakre låsemutterne på hver side av bremsekablene (Figur 87).

   g217075
  4. Trykk bremsepedalen ned, og flytt bremsekablene fremover eller bakover.

  5. Stram låsemutterne for å låse kablene i posisjon.

  6. Gjenta trinn 3 til 5 før du stiller inn bremsepedalen til ønsket stilling.

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere tilstanden til generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontroller tilstanden til generatorremmen.
 • Kontroller generatorremmen for slitasje eller skade.

  Note: Skift ut generatorremmen hvis den er slitt eller skadet.

  Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Sørg for at du har tilgang til motoren fra venstre side. Se Tilgang til motoren fra venstre side.

  5. Løsne generatorsvingbolten og -låsebolten (Figur 88).

  6. Stram generatorremmen til du oppnår en nedbøyning på 10 mm midt mellom remskivene når du påfører en kraft på 4,5 kg.

  7. Stram generatorlåsebolten (Figur 88).

  8. Stram generatorsvingbolten (Figur 88).

  g216341

  Overhale kraftuttaksremmene

  Kontrollere spenningen på kraftuttaksremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen på kraftuttaksremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Kontroller spenningen på kraftuttaksremmen.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen på kraftuttaksremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Se på spenningsindikatorpilen på lederullstrammeren.

   Skivens ytre overflate skal være innrettet med spenningsindikatorpilen

  5. Hvis det er nødvendig, roterer du mutteren for lederullstrammeren til spenningsindikatorpilen er på innrettet med skivens ytre overflate (Figur 89).

   g232231

  Skifte ut kraftuttaksremmene

  Important: Skift ut kraftuttaksremmene som et sett.

  Fjerne kraftuttaksremmene

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Få tilgang til venstre og høyre side av motoren. Se Tilgang til motoren fra venstre side og Tilgang til motoren fra høyre side.

  5. Hekt løs clutchdemperfjæren fra fjærbraketten ved siden av radiatoren (Figur 90).

   g232324
  6. Fjern de to boltene og to mutterne som fester antirotasjonsrøret til det høyre motorfestet (Figur 91).

   g232322
  7. Flytt antirotasjonsrøret bakover og fjern det fra maskinen (Figur 92).

   g232325
  8. Løsne mutteren for lederullstrammeren. Se Figur 89 i Kontrollere spenningen på kraftuttaksremmen.

  9. Roter lederullen mot motoren, og fjern remmene fra maskinen (Figur 93).

   g232232

  Montere kraftuttaksremmene

  1. Innrett kraftuttaksremmene over remskivene (Figur 94).

   g232323
  2. Innrett pinnebolten på antirotasjonsrøret med hullet i kraftuttaksclutchplaten. Se Figur 92 i Fjerne kraftuttaksremmene.

  3. Fest antirotasjonsrøret til det høyre motorfestet med de to boltene og to mutterne som du fjernet i trinn 6 av Fjerne kraftuttaksremmene.

  4. Hekt clutchdemperfjæren mellom den innvendige clutchplatebolten og fjærbraketten. Se Figur 90 i Fjerne kraftuttaksremmene.

  5. Trekk til mutteren for lederullstrammeren. Se Kontrollere spenningen på kraftuttaksremmen.

  6. Lukk radiatoren inntil maskinen. Se Tilgang til motoren fra høyre side.

  7. Sving drivstofftanken inntil chassiset, og fest drivstofftanken. Se Tilgang til motoren fra venstre side.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere åpningen for kraftuttaksclutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Juster åpningen for kraftuttaksclutchen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Hev og fest beholderen. Se Heve beholderen og Feste beholderen i hevet stilling.

  4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  5. Åpne motortilgangsdekselet. Se Tilgang til motoren fra motortilgangsdekselet.

  6. Juster avstanden slik at et 0,38 mm følerblad kan skyves mellom koblingsbelegget og friksjonsplaten ved hjelp av lett trykk (Figur 95).

   Note: Du kan redusere avstanden ved å vri mutteren med klokken (Figur 95). Maksimal serviceavstand er 0,76 mm. Justere alle tre avstandene.

   g001252
  7. Når du har stilt inn alle tre avstandene, kontrollerer du de tre avstandene på nytt.

   Note: Når du justerer én avstand, kan det forandre de andre avstandene.

  Justere trekkpedalen

  Justere trekkpedalstopperen

  Du kan justere trekkpedalen for bedre komfort for føreren eller for å redusere eller øke maskinens maksimale kjørehastighet.

  Du kan også justere trekkpedalen for å redusere eller øke maskinens maksimale ryggehastighet.

  1. Flytt trekkpedalen helt frem (Figur 96).

   For maksimal hastighet det skal være en klaring på 3 mm mellom trekkpedalen og trekkpedalstopperen.

   g216954
  2. Hvis du vil redusere maskinens hastighet ved kjøring fremover, gjør du følgende:

   1. Hold trekkpedalstopperen for kjøring fremover med en skrunøkkel, og løsne låsemutteren på baksiden av braketten (Figur 96).

   2. Flytt trekkpedalen til ønsket stilling (Figur 96).

   3. Juster låsemutteren på baksiden av braketten til trekkpedalstopperen berører trekkpedalen (Figur 96).

    Note: Ved å forkorte trekkpedalstopperens stilling økes maskinens hastighet forover.

   4. Hold trekkpedalstopperen, og trekk til låsemutteren på forsiden av braketten til et moment på 37–45 Nm.

  Justere trekkstaget

  Hvis det er nødvendig med ytterligere justering, kan du justere trekkstaget (Figur 97) på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern bolten og mutteren som fester trekkfunksjonsstagets ende til pedalen.

  5. Løsne låsemutteren som fester stagets ende til trekkfunksjonsstaget (Figur 97).

  6. Drei staget til du oppnår den ønskede lengden.

  7. Stram låsemutteren (Figur 97) og fest stagets ende til trekkpedalen med bolten og mutteren som ble fjernet for å låse vinkelen på pedalen.

   g216434

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifikasjon for hydraulikkvæske

  Hydraulikkvæskebeholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Bruk Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt en Toro-forhandler for å få oppgitt delenumre).

  Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre væsker forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske mot slitasje med høy viskositetsindeks / lavt flytpunkt, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445St ved 40 °C 42 til 50
   St ved 100 °C 7,6 til 8,5
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-40 °C til -45 °C
   FZG, sviktstadium11 eller bedre
   Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
  Bransjespesifikasjoner:Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 °C til 49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Important: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for oljen i hydraulikksystemet er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkolje. Bestill Toro-delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Forberede overhaling av det hydrauliske systemet

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Plasser alle kontrollene i NøYTRAL stilling og start motoren.

  4. Kjør motoren på lavest mulig motorhastighet for å blåse ut luft av systemet.

   Important: Ikke kjør kraftuttaket.

  5. Drei rattet helt mot venstre og høyre flere ganger, og innrett rattet rett fremover.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Påse at beholderen er fullstendig senket og plan, og at klippeenheten er senket.

  3. Koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern peilestaven fra hydraulikktanken, og tørk av peilestaven med en ren klut (Figur 98).

   g215906
  5. Sett peilestaven ned i påfyllingsrøret, og skru peilestavlokket på røret.

  6. Fjern peilestaven, og kontroller væskenivået (Figur 99).

   Hydraulikkvæskenivået er normalt når væsken er mellom de to merkene på peilestaven.

   g034080
  7. Hvis væskenivået er under det nederste merket på peilestaven, etterfyller du med spesifisert hydraulikkvæske i påfyllingsrøret (Figur 100) til du kan se at væskenivået er mellom de to merkene på peilestaven.

   Important: Ikke fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske over det øvre merket på peilestaven.

   g215905
  8. Skru peilestavlokket fast på påfyllingsrøret.

   Note: Lokket må ikke strammes til med skrunøkkel eller tang.

  9. Kontroller om det er lekkasjer i slangene og beslagene.

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 500 første timene
 • Skift hydraulikkvæsken.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæsken.
 • Hydraulikktankkapasitet: ca. 5,0 l

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Påse at beholderen er fullstendig senket og plan, og at klippeenheten er hevet.

  3. Koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  4. Bruk en hevertpumpe til å tømme hydraulikktanken (Figur 101).

   g236164
  5. Roter radiatoren for å få tilgang til filteret. Se Tilgang til motoren fra høyre side

  6. Skift ut hydraulikkfilteret, som vist i Figur 102.

   g215918
  7. Fyll på med spesifisert hydraulikkvæske i påfyllingsrøret til du kan se at væskenivået er mellom de to merkene på peilestaven (Figur 99).

   Important: Ikke fyll hydraulikktanken med hydraulikkvæske over det øvre merket på peilestaven.

  8. Start motoren, betjen rattet og klippeenhetens løftesylindere, og kontroller om det finnes væskelekkasjer. La motoren gå i ca. fem minutter, og slå den deretter av.

  9. Etter to minutter kan du kontrollere hydraulikkvæskenivået. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Rotere klippeenheten til vedlikeholdsstilling

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Hev beholderen og koble inn de magnetiske sikkerhetslåsene. Se Feste beholderen i hevet stilling.

  4. Lås opp og fjern gressutløpssjakten. Se Rense gressutløpssjakten.

  5. Trekk ut og roter de bakre leddtappene på begge sider av klippeenheten.

  6. Hev klippeenheten.

  7. Slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  8. Bruk håndtaket og fotpinnen på venstre side av klippeenheten til å rotere fronten av klippeenheten opp til vedlikeholdsstilling.

  Rotere klippeenheten til klippestilling

  Important: Påse at du fjerner gressutløpssjakten før du utfører denne prosedyren, ellers kan det oppstå skade.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Senk klippeenheten.

  3. Roter de bakre leddtappene for å frigjøre dem inn i bakre koblingene.

  4. Sett inn gressutløpssjakten, roter førersetet og senk beholderen.

  Vedlikeholde knivbladene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

  Skift ut knivene dersom de slår borti en hard gjenstand, hvis de er ute av balanse, eller hvis de blir bøyd. For å oppnå best mulig ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal du kun bruke ekte Toro-reservekniver. Reservekniver fra andre produsenter oppfyller ikke nødvendigvis sikkerhetsstandardene.

  Knivsikkerhet

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  Klargjør klippeenheten for vedlikehold. Se Sikkerhet.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspisere knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 103).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe og avbalansere knivene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt i vingeområdet.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 103).

   g215978

  Demontere knivene

  Demontere den midtre kniven

  1. Hold knivenden ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, den sagtakkede skiven, knivholderen, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 104).

   g454426

  Demontere sideknivenheten

  De høyre og venstre knivenhetene roterer i motsatt retning fra hverandre, og er unike for sine posisjoner. Påse at du monterer vifteskivene og knivene på riktig sted.

  1. Hold sideknivenheten ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, den sagtakkede skiven, knivholderen og bueskiven fra spindelakselen (Figur 105).

  3. Fjern knivenheten (Figur 105).

   Important: Knivbolten på den høyre knivenheten er venstregjenget. Vri knivbolten med urviseren for å løsne den.

   g454437

  Slipe og avbalansere knivene

  Slipe og avbalansere den midtre kniven

  1. Bruk en fil eller et slipeverktøy til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 106).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen – 22°.

   Note: Kniven holdes balansert hvis du sliper like mye på begge kniveggene.

   g216118
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 107).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, er kniven balansert og er klar til bruk.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet, kun i vingeområdet, på den tyngste enden kniven (Figur 106).

   g216115
  3. Gjenta prosedyren helt til kniven er balansert.

  Slipe og avbalansere sideknivene

  1. Bruk en fil eller et slipeverktøy til å slipe eggen i begge ender av knivenheten (Figur 108).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen – 22°.

   Note: Kniven holdes balansert hvis du sliper like mye på begge kniveggene.

   g216119
  2. Sjekk knivenhetens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 109).

   Note: Hvis knivenheten holder seg i horisontal stilling, er knivenheten balansert og er klar til bruk.

   Note: Hvis knivenheten ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet, kun i vingeområdet, på den tyngste enden kniven (Figur 108).

   g216116
  3. Gjenta prosedyren helt til knivenheten er balansert.

  Montere knivbladene

  Montere den midtre kniven

  1. Hold knivenden ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.

  2. Monter kniven med knivbolten, den sagtakkede skiven, knivholderen og bueskiven som du fjernet tidligere (Figur 110).

   Important: Vingeområdet på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

   Note: Monter den hule siden til bueskiven mot kniven.

   g454426
  3. Trekk til knivbolten med et moment på 53 Nm.

  Montere sideknivenheten

  Important: Knivbolten på den høyre knivenheten er venstregjenget. Påse at du skrur knivbolten i riktig retning, ellers kan du forårsake skade.

  1. Hold sideknivenheten ved hjelp av en klut eller en tykk hanske.

  2. Monter sideknivenheten med skivebolten, den sagtakkede skiven, knivholderen og bueskiven som du fjernet tidligere (Figur 111).

   Important: Vingeområdet på knivene må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

   Note: Monter den hule siden til bueskiven mot kniven.

   g454437
  3. Trekk til skivebolten med et moment på 53 Nm.

  4. Trekk til knivboltene med et moment på 50 Nm.

  Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse

  1. Roter kvartomdreiningsfestet, og åpne dekslet for universalleddet fra remdekselet (Figur 112).

   g231879
  2. Koble den fremre enden av drivakselen fra klippeenhetens girkasse ved å trykke ned den fjærbelastede pinnebolten, og trekk deretter enden av drivakselen bakover (Figur 112).

  Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse

  1. Innrett sporene på drivakselens universalledd med sporene i girkassekoblingen. Se Figur 112 i Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  2. Trykk på den fjærbelastede pinnebolten, og skyv deretter enden av drivakselen fremover. Se Figur 112 i Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  3. Slipp den fjærbelastede pinnebolten, og kontroller at drivakselens universalledd er låst i klippeenhetens girkasse. Se Figur 112 i Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  4. Lukk dekselet for universalleddet, og fest det til remdekselet med kvartomdreiningsfestet. Se Figur 112 i Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  Demontere klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du senker klippeenheten, trekker du ut og roter de bakre leddtappene på begge sider av klippeenheten (Figur 113).

   g231878
  4. Koble fra hydraulikkslangene på hver side av trekkenheten (Figur 114).

   g231876
  5. Senk klippeenheten, og vipp beholderen tilbake.

  6. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  7. Vipp setet forover.

  8. Fjern gressutløpssjakten. Se Rense gressutløpssjakten.

  9. Koble drivakselens universalledd fra klippeenhetens girkasse. Se Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  10. Fjern de to ringstiftene og de to splittpinnene som fester løftearmene på hver side av klippeenheten (Figur 115).

   g231877
  11. Rull klippeenheten fremover og bort fra trekkenheten.

  Montere klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Vipp beholderen bakover.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Fjern gressutløpssjakten. Se Rense gressutløpssjakten.

  5. Rull klippeenheten bakover til trekkenheten.

  6. Monter ringstiften og splittpinnen som fester løftearmene på hver side. Se Figur 115 i Demontere klippeenheten.

  7. Koble drivakselens universalledd til klippeenhetens girkasse. Se Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse.

  8. Monter gressutløpssjakten. Se Rense gressutløpssjakten.

  9. Vipp setet bakover.

  10. Start motoren.

  11. Senk beholderen.

  12. Hev klippeenheten til styrehjulene er litt over bakken.

  13. Roter de bakre leddtappene for å koble inn klippeenhetens bakre løftekoblinger. Se Figur 113 i Demontere klippeenheten.

  14. Koble til hydraulikkslangene som følger:

   1. Koble hydraulikkslangen med blå identifikator til den innvendige hurtigkoblingen (merket med en blå identifikator). Se Figur 114 i Demontere klippeenheten.

   2. Koble hydraulikkslangen med rød identifikator til den utvendige hurtigkoblingen (merket med en rød identifikator). Se Figur 114 i Demontere klippeenheten.

   3. Gjenta trinn 1 og 2 for hydraulikkslangene på den andre siden av klippeenheten.

  Fjerne remdekselet

  Note: Du må skille drivakselens U-ledd fra klippeenhetens girkasse før du fjerner remdekselet. Se Koble drivakselen fra klippeenhetens girkasse.

  1. Roter de tre kvartomdreiningsfestene mot klokken (Figur 116).

   g231881
  2. Løsne bolten (Figur 116).

  3. Fjern remdekselet fra klippeenheten.

  Montere remdekselet

  1. Innrett kvartomdreiningsfestene på remdekselet med klipsmutterne på klippeenheten. Se Figur 116 i Fjerne remdekselet.

  2. Roter kvartomdreiningsfestene med klokken.

  3. Monter bolten i remdekselet til klipsmutteren på klippeenheten. Se Figur 116 i Fjerne remdekselet.

  Fjerne remskivedekselet

  1. Fjern remdekselet. Se Fjerne remdekselet.

  2. Fjern bolten og skiven som fester remskivedekselet til klippeenheten (Figur 117).

   g231912
  3. Fjern remskivedekselet fra maskinen.

  Montere remskivedekselet

  1. Innrett remskivedekselet over remskiven lengst til høyre. Se Figur 117 i Fjerne remskivedekselet.

  2. Fest remskivedekselet til klipsmutteren på klippeenheten med bolten og skiven du fjernet i trinn 2 i Fjerne remskivedekselet.

  Skifte olje i klippeenhetens girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift olje i klippeenhetens girkasse.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift olje i klippeenhetens girkasse.
 • Girkasseoljespesifikasjon: PG2 og API GL4, GL5, eller MT1

  Girkasseoljeviskositet: LSX 75W90

  Girkasseoljekapasitet: 112 ml

  Forberede utskifting av girkasseolje

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag, koble fra kraftuttaket, og senk klippeenheten.

  2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern remdekselet. Se Fjerne remdekselet

  Fjerne girkassen

  1. Løsne klipperremstrammeren, og fjern klipperremmen fra girkasseremskiven. Se trinn 4 i Fjerne gressklipperremmen

  2. Fjern de fire boltene som fester klippeenhetens girkasse til girkasseholderen (Figur 118).

   g233005

  Skifte girkasseolje

  1. Fjern kassepluggen fra kasseplugghullet på klippeenhetens girkasse (Figur 119).

   g233003
  2. Plasser girkassen over et tappefat, og tapp girkassen fullstendig for olje (Figur 119).

  3. Roter girkassen for å rette inn kasseplugghullet oppover (Figur 120).

   g233004
  4. Fyll på 112 ml med spesifisert girolje i girkassen gjennom kasseplugghullet (Figur 120).

  5. Sett kassepluggen inn i kasseplugghullet i klippeenhetens girkasse (Figur 120).

  Montere girkassen

  1. Innrett hullene i klippeenhetens girkasse med hullene i girkassestøtten. Se Figur 118 i Fjerne girkassen.

  2. Fest girkassen til støtten med de fire boltene du fjernet i trinn 2 av Fjerne girkassen.

  3. Monter og stram klipperremmen. Se trinn 1 og 2 i Montere gressklipperremmen.

  4. Monter remdekselet. Se Montere remdekselet.

  5. Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse. Se Koble drivakselen til klippeenhetens girkasse.

  Nivellere klippeenheten

  Forberede nivellering av klippeenheten

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Senk klippeenheten og sett klippeenhetens løftespak til svevestilling.

  3. Kontroller med henblikk på bøyde eller skadde kniver eller sideknivskiver. Se Inspisere knivene.

   Note: Skift ut bøyde eller skadde kniver og skiver før nivellering av klippeenheten.

  Nivellere klippeenheten fra venstre til høyre

  1. Juster klippehøyden til 75 mm-stillingen (Figur 121).

   g231943
  2. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  3. Innrett en sidekniv til den ytterste stillingen (Figur 122).

   g232023g231917
  4. Mål avstanden mellom bakken og det ytterste punktet på kniveggen med en målerblokk (Figur 122).

   Registrer målingen her:
  5. Innrett sideknivene på den andre siden av klippeenheten til den ytterste stillingen (Figur 122).

  6. Mål avstanden mellom bakken og det ytterste punktet på kniveggen med en målerblokk (Figur 122).

   Registrer målingen her:
  7. Hvis forskjellen mellom målingene er større enn 3,2 mm, gjør følgende:

   1. Løsne de to mutterne som fester nivåkoblingen (Figur 123).

    g231919
   2. Løsne låsemutteren som fester sylinderhodebolten (Figur 123).

   3. Juster sideknivhøyden for høyre side av klippeenheten som følger:

    • Roter sylinderhodebolten med klokken for å senke høyre side av klippeenheten.

    • Roter sylinderhodebolten mot klokken for å heve høyre side av klippeenheten.

  8. Mål det ytterste punktet av kniveggene (Figur 122).

  9. Gjenta trinn 7 og 8 til differansen mellom målingene er maks. 3,2 mm.

  10. Stram de to mutterne for nivåkoblingen og låsemutteren for sylinderhodebolten (Figur 123).

  Nivellere klippeenheten fra front til bak

  1. Juster klippehøyden til 75 mm-stillingen (Figur 124).

   g231943
  2. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  3. Innrett en sidekniv til den fremste stillingen (Figur 125).

   g232024g231946
  4. Mål avstanden mellom bakken og det fremste punktet på kniveggen med en målerblokk (Figur 126).

   Registrer målingen for den venstre kniven her:
   Registrer målingen for den høyre kniven her:
   g231944
  5. Mål avstanden mellom bakken og det bakerste punktet på kniveggen med en målerblokk (Figur 127).

   Registrer målingen for den venstre kniven her:
   Registrer målingen for den høyre kniven her:
   g231947
  6. Hvis forskjellen mellom målingene er mindre enn 4,8 mm eller større enn 8 mm, gjør følgende:

   1. Fjern remdekselet. Se Fjerne remdekselet.

   2. Løsne låsemutterne klippeenhetens vippejusteringer (Figur 128 og Figur 129) på hver side av klippeenheten.

    g231949
    g231950
   3. Roter klippeenhetens vippejusteringer til det bakerste punktet på kniveggen er 4,8–8 mm høyere enn det fremre punktet på kniveggen.

   4. Gjenta trinn 3 for kniven på den andre siden av maskinen.

    Important: Påse at målingen for det bakerste punktene på de venstre og høyre kniveggene er innenfor 3,2 mm fra hverandre.

  7. Trekk til låsemutterne for klippeenhetens vippejusteringer (Figur 123).

  8. Kontroller klippeenheten med henblikk på venstre-til-høyre-nivellering. Se Nivellere klippeenheten fra venstre til høyre.

  9. Monter remdekselet. Se Montere remdekselet.

  Justere klippehøydeanviseren

  1. Med knivene innrettet fra foran til bak og fronten av knivene justert til 75 mm, sjekk plasseringen til klippehøydeindikatoren.

  2. Sitt i førersetet og se på anviseren til klippehøydeindikatoren (Figur 130).

   g231943
  3. Hvis anviseren for klippehøydeindikatoren ikke er justert til 75 mm-merket, utfør følgende:

   1. Løsne de to låsemutterne som fester klippehøydeforbindelsen (Figur 131).

    g231994
   2. Roter forbindelsen til anviseren for klippehøydeindikatoren er justert til 75 mm-merket når den ses fra førersetet (Figur 130 og Figur 131).

   3. Trekk til de to låsemutterne (Figur 131).

  Kontrollere spenningen på klipperremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Kontroller spenningen på klipperremmen.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller spenningen på klipperremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, senk klippeenheten og sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Løsne eller stram låsemutteren til spenningsindikatorpilen flukter med den ytre overflaten av skiven (Figur 132).

   g216382

  Skifte ut klipperremmen

  Fjerne gressklipperremmen

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag, koble fra kraftuttaket, og senk klippeenheten.

  2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern remdekselet og remskivedekselet. Se Fjerne remdekselet og Fjerne remskivedekselet.

  4. Løsne låsemutteren for remstrammeren til du kan la remmen skli av remspennremskiven (Figur 133).

   g231993
  5. Fjern remmen fra remskivene på klippeenheten.

  Montere gressklipperremmen

  1. Før den nye remmen rundt remskivene, som vist i Figur 134.

   g231992
  2. Trekk til låsemutteren til spenningsindikatorpilen flukter med den ytre overflaten av skiven (Figur 133).

  3. Monter remskivedekselet. Se Montere remskivedekselet.

  4. Monter remdekselet. Se Montere remdekselet.

  Bytte om på støtteplatene

  Når støtteplatene slites ut, kan du bytte dem til den andre siden av klippeenheten, slik at du får mer ut av dem.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Roter klippeenheten til vedlikeholdsstilling. Se Rotere klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  5. Fjern støtteplatene fra sidene av klippeenheten (Figur 135).

   g232026
  6. Bytt om på støtteplatene, og monter dem ved hjelp av skruene du fjernet tidligere (Figur 135).

   Important: Bruk kun de to øverste hullene når du monterer støtteplatene.

  Vedlikeholde beholderen

  Innrette beholderen med sjakttetningen

  1. Løsne de fire boltene som fester beholderens løftestøtter til svingkoblingene (Figur 136).

   g232010g232011
  2. Skyv beholderens fremover eller bakover til beholderens innløp er innrettet med sjakttetningen (Figur 137).

   g232009
  3. Trekk til de fire boltene (Figur 136).

  Rengjøring

  Note: Lagrenes levetid kan påvirkes i negativ retning av feil rengjøringsprosedyrer. Ikke rengjør maskinen når den fortsatt er varm, og unngå å rette inn høytrykks- eller høyvolumsspray mot lagrene.

  Rengjøre under klippeenhetens remdeksel

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør under klippeenhetens remdekselet.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett inn en luftdyse i åpningen mellom remdekselet og toppen av klippeenheten. Bruk trykkluft for å fjerne eventuelt oppsamlet gress fra under klippeenhetens remdekselet.

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Klargjør klippeenheten for vedlikehold. Se Rotere klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  4. Fjern alt hardpakket gress eller rusk, og rengjør om nødvendig.

  Rengjøre beholderskjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør beholderskjermen.
  1. Åpne beholderdøren.

  2. Trekk ned utløserspaken nederst på beholderskjermen (Figur 138).

   g217355
  3. Fjern beholderskjermen og rengjør den (Figur 139).

   g215931
  4. Monter beholderskjermen.

  Rengjøre de bakre slissene i beholderdøren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør de bakre slissene i beholderdøren.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Hev beholderen (Figur 140) til høyeste stilling. Se Heve beholderen.

   g232364
  3. Tøm beholderen (Figur 140), og la den forbli i full tømmestilling med bakluken hengende fritt. Se Tømme beholderen.

   Note: Beholderdøren åpnes automatisk når beholderen tømmes.

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  5. Fest den hevede beholderen med sikkerhetslåser. Se Figur 41 i Feste beholderen i hevet stilling.

  6. Bruk trykkluft til å fjerne gress og rusk fra slissene i bunnen av den innvendige metallplaten i beholderdøren (Figur 141).

   g232008
  7. Fest sikkerhetslåsene i oppbevaringsposisjon. Se Figur 41 i Feste beholderen i hevet stilling.

  8. Roter beholderen til nivellert stilling.

  9. Senk beholderen. Se Senke beholderen.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Lagre batteriet

  • Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene. Se Fjerne batteriet.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Hvis du planlegger å lagre maskinen i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades.

    Note: Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  • Lagre batteriet på plass på maskinen.

  • La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres i maskinen.

  • Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt.

  • Kontroller at batteriet er fulladet, for å hindre at det fryser. Egenvekten til elektrolytten i et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Forberede maskinen

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  1. Rengjør maskinen, klippeenheten og motoren grundig, og vær spesielt oppmerksom på disse områdene:

   • Radiator og radiatorskjerm

   • Under klippeenheten

   • Under klippeenhetens remdeksler

   • Kraftuttaksaksel

   • Alle smørepunkt og omdreiningspunkt

   • Fjern rattstammens bakre tilgangspanel, og rengjør på innsiden

   • Under seteplaten og oppå drivverket

  2. Kontroller og juster lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene

  3. Fjern, slip og balanser gressklipperknivene. Se brukerhåndboken for klippeenheten din.

  4. Kontroller alle løse fester, og stram til om nødvendig.

  5. Smør alle smøreniplene og påfør olje på omdreiningspunkter og drivverkets omløpspinner. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Puss lett og påfør maling på områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  Klargjøre motoren

  1. Bytt motorolje og oljefilter. Se Skifte motorolje og filter.

  2. Start motoren, og la den gå på tomgang i to minutter.

  3. Slå av motoren.

  4. Tøm drivstofftanken, -slangene, -pumpen, -filteret og -utskilleren fullstendig for alt drivstoff.

  5. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff, og kople sammen alle drivstoffslangene.

  6. Rengjør og overhal luftrenseren grundig. Se Vedlikeholde luftrenserfiltrene.

  7. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig maskeringsteip.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Kontroller frostvæskebeskyttelsesnivået i kjølesystemet, og juster konsentrasjonen av kjølevæske etter behov for forventet minimumstemperatur i området.

  10. Kontroller at oljelokket og drivstofftanklokket er godt skrudd til.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Nøkkelbryteren er i På-stillingen, men indikatorlampene på instrumentpanelet ikke slås på.
  1. Det kommer ikke strøm fra batteriet.
  2. Batteriets elektrolyttnivå er lavt.
  3. Batteriet har ikke strøm.
  4. En sikring er dårlig.
  1. Kontroller tilkoblingen til kablene.
  2. Kontroller batteriets elektrolyttnivå.
  3. Lad opp batteriet.
  4. Bytt ut sikringen.
  Indikatorlampene på instrumentpanelet tennes når nøkkelbryteren står På-stilling, men startmotoren tørner ikke.
  1. Det kommer ikke nok strøm fra batteriet.
  2. Trekkpedalen er ikke i Nøytral stilling.
  3. Du sitter ikke i førersetet.
  4. Kraftuttaket er tilkoblet.
  1. Lad opp batteriet.
  2. Flytt trekkpedalen til Nøytral stilling.
  3. Sett deg i førersetet.
  4. Koble fra kraftuttaket.
  Motoren starter bare periodevis eller motoren går uregelmessig.
  1. Luftfilteret er dårlig.
  2. Det er sedimenter eller smuss i drivstoffet.
  1. Rengjør eller skift ut luftfilteret.
  2. Kontroller drivstoffilteret, og skift det ut om nødvendig.
  Startmotoren tørner, men motoren starter ikke.
  1. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet.
  2. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet.
  3. Drivstoffet strømmer ikke gjennom systemet.
  4. Glødepluggene er ikke varme nok når motoren er kald.
  5. Glødepluggene er ikke varme nok når motoren er kald.
  1. Kontroller nivået i drivstofftanken.
  2. Kontroller drivstoffilteret, og skift det ut om nødvendig.
  3. Påse at ventilen på drivstofftanklokket ikke er blokkert.
  4. Vent til glødepluggvarsellampen går over til Av-stilling.
  5. Slå av motoren, og vri nøkkelen til På/forvarme-stilling for å utføre enda en glødesyklus.
  Motoren slås av mens kraftuttaket fortsatt er innkoblet.
  1. Kraftuttaket fungerer ikke som det skal.
  2. Føreren forlater setet.
  3. Kraftuttaket fungerer ikke som det skal.
  4. Parkeringsbremsen er på og trekkpedalen trykkes ned.
  1. Kontroller funksjonen til kraftuttaksbryteren.
  2. Sett deg i førersetet.
  3. Lukk og senk beholderen.
  4. Koble fra parkeringsbremsen.
  Klippingen er ujevn og oppsamlingssystemet er utilstrekkelig.
  1. Klippeenheten er ikke parallell med bakken.
  2. Klippeenheten er ikke parallell med bakken.
  3. Knivytelsen er dårlig.
  4. Knivytelsen er dårlig.
  5. Knivytelsen er dårlig.
  6. Du holder for stor fart mht. gresshøyden og -forholdene.
  7. Utløpssjakten er blokkert.
  8. Utløpssjakten er blokkert.
  9. Utløpssjakten er blokkert.
  1. Påse at dekkene har korrekt trykk.
  2. Juster klippeenheten for å sikre at den er parallell med bakken.
  3. Påse at knivene er riktig montert.
  4. Slip eller skift ut knivene.
  5. Juster spenningen på kraftuttaksremmen.
  6. Sett ned farten.
  7. Rengjør utløpssjakten.
  8. Påse at maksimal motorhastighet er 3000 o/min.
  9. Rengjør gressoppsamlerskjermen.
  Maskinen vibrerer under drift.
  1. Knivene er ubalanserte.
  2. Løse bolter.
  1. Balanser knivene, eller skift dem ut hvis de er skadet.
  2. Trekk til eventuelt løse knivbolter, motorbolter og rammeskruer.
  Varsellampen for motorolje lyser.
  1. Motoroljetrykket er utilstrekkelig.
  2. Motoroljetrykket er utilstrekkelig.
  1. Sjekk motoroljenivået, og etterfyll om nødvendig.
  2. Skift motoroljen og motoroljefilteret.
  Klippeenheten går ikke når kraftuttaksbryteren er innkoblet.
  1. Føreren er ikke i setet.
  2. Beholderen er ikke i fullstendig senket posisjon.
  1. Sitt i førersetet.
  2. Senk beholderen helt.