Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien, ajoratojen reunojen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Konetta ei ole tarkoitettu pensaikkojen leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g224169

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Kiinnitä muihin kuin CE-koneisiin

decal133-8062

Kiinnitä muihin kuin CE-koneisiin

decal125-6135

Kiinnitä osanumeron 134-0539 päälle muihin kuin CE-koneisiin

decal134-1986
decal134-0539

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Akun lataus

 1. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 ampeerin virralla, kunnes akkunesteen ominaispaino on 1,250 tai korkeampi, akun lämpötila on vähintään 16 °C ja kaikki kennot muodostavat kaasua vapaasti.

 2. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja irrota laturi sitten akkuliitännöistä.

  Note: Jos akkua ei ladata täyteen, siihen voi muodostua kaasukuplia ja akkuhappo voi vuotaa yli, jolloin koneeseen tulee syöpymisvaurioita.

Nestemäärien tarkistus

Rengaspaineen tarkistus

Etu- ja takarenkaiden rengaspaine: 1,40 bar.

Kääntöpyörien renkaiden rengaspaine: 1,50 bar.

Tarkista etu- ja takarenkaiden rengaspaine ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä.

Note: Renkaat on voitu yli- tai alitäyttää kuljetusta varten, joten rengaspainetta voi olla tarpeen säätää.

g001055

Leikkuupöydän kiinnitys

 1. Irrota ajoyksikkö ja leikkuupöytä kuljetusalustasta.

 2. Asenna leikkuupöytä ajoyksikköön. Katso kohta Leikkuupöydän asennus.

Laitteen yleiskatsaus

g224574
g224634

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kojelaudan paneeli

g213936

Ohjauspylvään kallistusvipu

Vapauta ohjauspylväs kääntämällä ohjauspylvään kallistusvipua (Kuva 6) vastapäivään ja siirrä ohjauspylväs haluttuun asentoon.

Ota haluttu asento käyttöön kääntämällä vipua myötäpäivään.

Latauksen merkkivalo

Latauksen merkkivalo (Kuva 6) syttyy, jos sähköinen latausjärjestelmä toimii normaalin alueen alapuolella. Tarkista ja/tai korjaa sähköinen latausjärjestelmä.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo (Kuva 6) palaa punaisena hehkutuksen aikana.

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo (Kuva 6) syttyy, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle moottorin käydessä. Jos valo vilkkuu tai palaa jatkuvasti, pysäytä kone, sammuta moottori ja tarkista öljymäärä. Jos öljymäärä on oikea, mutta merkkivalo ei sammu, kun moottori käy, sammuta moottori välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Tarkista varoitusvalon toiminta seuraavasti:

 1. Kytke seisontajarru.

 2. Käännä avainkytkin KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria.

  Note: Öljynpaineen merkkivalon pitäisi palaa punaisena. Jos valo ei toimi, polttimo on palanut tai järjestelmässä on vika, joka on korjattava.

Ilmansuodattimen tukoksen merkkivalo

Ilmansuodattimen tukoksen merkkivalo (Kuva 6) syttyy, kun ilmansuodatin pitää puhdistaa tai vaihtaa. Katso Ilmanpuhdistimen suodattimien huolto.

Ajovalojen merkkivalo

Ajovalon merkkivalo (Kuva 6) palaa lähivalojen ollessa päällä vihreänä ja kaukovalojen ollessa päällä sinisenä.

Nostetun kerääjän merkkivalo

Nostetun kerääjän merkkivalo (Kuva 6) syttyy, jos kerääjä nousee ruohonkeräysasennosta.

Merkkivalo sammuu, kun kerääjä lasketaan.

Seisontajarrun merkkivalo

Seisontajarrun merkkivalo (Kuva 6) syttyy, kun seisontajarru kytketään.

Voimanulosoton kytkin

Voimanulosoton kytkimessä (Kuva 6) on kaksi asentoa: ULOS (kytketty) ja SISääN (vapautettu). Kytke lisälaite tai leikkuupöydän terät vetämällä voimanulosoton kytkin ulos. Pysäytä lisälaitteen toiminta painamalla painike sisään.

Note: Jos käyttäjä poistuu istuimelta voimanulosoton kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti yhden sekunnin viiveen jälkeen. Katso Voimanulosottotoiminnon nollaus.

Varoitusvilkkujen kytkin

Kytke varoitusvilkut käyttöön painamalla varoitusvilkkujen kytkintä (Kuva 6) eteenpäin.

Kytke varoitusvilkut pois käytöstä painamalla kytkintä taaksepäin.

Tasauspyörästön lukon kytkin

Tasauspyörästön lukko kytketään käyttöön painamalla tasauspyörästön lukon kytkintä (Kuva 6) eteenpäin.

Tasauspyörästön lukko vapautetaan painamalla kytkintä taaksepäin.

Jäähdyttimen tuulettimen kääntökytkin

Jäähdyttimen tuuletin kytketään puhaltamaan vastakkaiseen suuntaan painamalla jäähdyttimen tuulettimen kääntökytkintä (Kuva 6) eteenpäin.

Kattovilkun kytkin

Kytke kattovilkku käyttöön painamalla kattovilkun kytkintä (Kuva 6) eteenpäin.

Kytke kattovilkku pois käytöstä painamalla kytkintä taaksepäin.

Suuntavilkut ja ajovalot

Sytytä sivuvalot kääntämällä vipua (Kuva 6) eteenpäin ensimmäiseen asentoon.

Kytke lähivalot päälle kääntämällä vipua eteenpäin toiseen asentoon. Vihreä ajovalon merkkivalo syttyy.

Kytke kaukovalot päälle painamalla vipua alas. Sininen ajovalon merkkivalo syttyy.

Vilkuta kaukovaloja vetämällä lähivalojen asennosta vipu ylös.

Sammuta valot kääntämällä kytkintä taaksepäin.

Kytke vilkku oikealle painamalla kytkintä eteenpäin. Kytke vilkku vasemmalle painamalla kytkintä taaksepäin.

Äänimerkin painike

Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta sisäänpäin (Kuva 6).

Jarrupoljin

Jarrupolkimella (Kuva 7) voidaan pysäyttää kone tai hidastaa sen vauhtia.

g213964

Ajopoljin

Konetta liikutetaan eteen- tai taaksepäin painamalla ajopoljinta (Kuva 7). Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin. Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Suurin ajonopeus saavutetaan siirtämällä kaasuvipu NOPEA-asentoon ja painamalla ajopoljin pohjaan. Enimmäisajonopeus eteenpäin on noin 14 km/h. Enimmäistehon saa käyttöön raskaalla kuormalla tai mäkeä ylöspäin ajettaessa siirtämällä kaasuvivun NOPEA-asentoon ja pitämällä moottorin nopeuden (kierrokset) korkeana ja painamalla samalla ajopoljinta vähitellen. Jos moottorin nopeus alkaa laskea, ajopoljinta voi painaa hieman vähemmän, jotta moottorin nopeus nousee.

Seisontajarrun salpa

Seisontajarru lukitaan kytkettyyn asentoon painamalla jarrupoljinta ja painamalla seisontajarrun salpaa (Kuva 7) eteenpäin. Seisontajarru vapautetaan painamalla jarrupoljinta eteenpäin. Seisontajarrun salpa vapautuu automaattisesti.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista (Kuva 8) näkyy, kuinka paljon polttoainesäiliössä on jäljellä polttoainetta.

g213963

Moottorin lämpötilan mittari

Moottorin lämpötilan mittari (Kuva 8) osoittaa senhetkistä moottorin lämpötilaa.

Leikkuukorkeuden kytkin

Haluttua leikkuukorkeutta voi nostaa tai laskea leikkuukorkeuden kytkimellä (Kuva 8).

Leikkuukorkeuden mittari

Leikkuukorkeuden mittari (Kuva 9) osoittaa nimellistä leikkuupöydän leikkuukorkeutta.

g232025

Kaasuvipu

Kaasuvivulla (Kuva 8) ohjataan moottorin nopeutta. Moottorin nopeutta lisätään siirtämällä kaasuvipu eteenpäin NOPEA-asentoon. Moottorin nopeutta lasketaan siirtämällä kaasuvipu taaksepäin HIDAS-asentoon. Kaasuvivulla säädetään terien nopeutta ja ohjataan koneen ajonopeutta yhdessä ajopolkimen kanssa.

Tuntilaskuri / Huollon määräajan ilmaisin

Tuntilaskuri (Kuva 8) tallentaa ja näyttää moottorin kertyneet käyttötunnit.

Huollon määräajan ilmaisin osoittaa, kuinka monta tuntia on jäljellä ennen seuraavaa öljyn ja suodattimen vaihtoa.

Note: Ilmaisimessa vilkkuu automaattisesti ”OIL CHANGE” (öljynvaihto), kun moottoriöljy ja suodatin on vaihdettava.

Huollon määräajan ilmaisin osoittaa myös, kuinka monta tuntia on jäljellä ennen seuraavaa koneen voitelua.

Note: Ilmaisimessa vilkkuu automaattisesti ”LUBE” (voitelu), kun kone on voideltava.

Valitse näytön toiminto painamalla tuntilaskurin / huollon määräajan ilmaisimen PAINIKETTA.

Important: Huolehdi ensimmäisten 50 tunnin aikana öljynvaihtotilassa siitä, ettet vahingossa pidä tuntilaskurin painiketta painettuna yli kuuden sekunnin ajan. Jos painiketta pidetään painettuna yli kuuden sekunnin ajan, öljyn huoltoväli vaihtuu 50 tunnista 250 tuntiin.

Suorita seuraavat toimet moottoriöljyn ja suodattimen vaihdon tai koneen ja leikkuupöydän voitelun jälkeen:

 1. Paina painiketta, kunnes saavutat haluamasi näytön.

 2. Paina painiketta ja pidä se painettuna kuuden sekunnin ajan, kunnes ilmaisimen vilkkuminen lakkaa.

Note: Koneen kokonaistyöaikaa ei voi nollata.

Leikkuupöydän nostovipu

Nosta leikkuupöytä vetämällä leikkuupöydän nostovivun (Kuva 10) lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua taaksepäin.

Laske leikkuupöytä kelluntaan vetämällä leikkuupöydän nostovivun (Kuva 10) lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua eteenpäin.

Important: Leikkuupöydän nostojärjestelmän vaurioitumisen välttämiseksi siirrä leikkuupöydän nostovipu etuasentoon (KELLUNTA) aina, kun ajat konetta leikkuupöydän ollessa maassa.

Note: Laske leikkuupöytä ja kerääjä aina, kun konetta ei käytetä.

g213965

Kerääjän nostovipu

Nosta kerääjä vetämällä kerääjän nostovivun (Kuva 10) lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua taaksepäin.

Laske kerääjä vetämällä kerääjän nostovivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua eteenpäin.

Kerääjän tyhjennysvipu

Tyhjennä leikkuujätteet kerääjästä vetämällä kerääjän tyhjennysvivun (Kuva 10) lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua taaksepäin.

Sulje kerääjä tyhjennyksen jälkeen vetämällä kerääjän tyhjennysvivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua eteenpäin.

Avainkytkin

Avainkytkimessä on neljä asentoa: PYSäYTYS, VALOT PääLLä, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Note: VALOT PääLLä -asento ohjaa työvaloa.Työvalo syttyy, kun avainkytkin käännetään PYSäYTYS-asennosta VALOT PääLLä -asentoon.Kun avainkytkin käännetään KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennosta VALOT PääLLä -asentoon, moottori jää käyntiin ja valo syttyy.

Note: Jos moottori pysähtyy ja avainkytkin on VALOT PääLLä- tai KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa ja nouset kuljettajan istuimelta, hetken kuluttua kuuluu ääni merkiksi siitä, että avain on käännettäväPYSäYTYS-asentoon.

g214136

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g214888
KuvausKuva 12 ViiteMitta tai paino
Korkeus turvakaari nostettuna E207 cm
Korkeus turvakaari laskettunaG166 cm
KokonaispituusD291 cm
KokonaisleveysB143 cm
Akselivälin pituusC119 cm
Raidevälin leveys edessäA95 cm
Raidevälin leveys takanaF96 cm
Maavara 15 cm
Nettopaino (leikkuupöydän kanssa) 1 005 kg
Nettopaino (ilman leikkuupöytää) 835 kg
Kokonaispaino enintään 1 190 kg
Etuakselin painoraja 1 000 kg
Taka-akselin painoraja 500 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan Päivittäisen huollon tarkastuslista osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Etu- ja takarenkaiden rengaspaine: 1,40 bar.

  Kääntöpyörien renkaiden rengaspaine: 1,50 bar.

  Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Tarkista etu- ja takarenkaiden rengaspaine. Aseta oikea rengaspaine lisäämällä tai poistamalla ilmaa tarpeen mukaan.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  Turvakytkinjärjestelmän tehtävä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, jos ajopoljin ei ole vapaa-asennossa, jos voimanulosoton kytkin ei ole POIS-asennossa, jos seisontajarru ei ole kytkettynä tai jos käyttäjä ei ole istuimella.

  Moottorin täytyy sammua myös silloin, jos

  • käyttäjä poistuu istuimelta, kun voimanulosoton kytkin on PääLLä-asennossa

  • käyttäjä poistuu istuimelta, kun ajopoljin ei ole vapaa-asennossa

  • ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Moottorin käynnistymisen turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin käynnistymisen turvakytkinjärjestelmä.
 • Tarkista turvakytkimien toiminta varmistumalla seuraavista.

  Moottorin käynnistyksen lukitustaulukko

  OlosuhteetTulos
  Seisontajarru on vapautettuMoottori ei saa käynnistyä.
  Ajopoljin on vapaalla
  Voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa
  Käyttäjä ei ole istuimella
  Seisontajarru on vapautettuMoottorin tulee käynnistyä.
  Ajopoljin on vapaalla
  Voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa
  Käyttäjä on istuimella
  Seisontajarru on vapautettuMoottori ei saa käynnistyä.
  Ajopoljin painetaan alas
  Voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa
  Käyttäjä on istuimella
  Seisontajarru kytkettyMoottori ei saa käynnistyä.
  Ajopoljin painetaan alas
  Voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa
  Käyttäjä on istuimella
  Seisontajarru kytkettyMoottorin tulee käynnistyä.
  Ajopoljin on vapaalla
  Voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa
  Käyttäjä ei ole istuimella

  Moottorin sammuttamisen turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän katkaisutoiminta.
 • Ennen kuin teet seuraavat tarkastukset, suorita seuraavat vaiheet:

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä ajopoljin vapaalle.

  4. Vapauta voimanulosotto.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Vapauta seisontajarru.

  Tarkista turvakytkimien toiminta varmistumalla seuraavista.

  Moottorin sammutuksen lukitustaulukko

  OlosuhteetTulos
  Seisontajarru on vapautettuMoottorin pitää sammua.
  Käyttäjä nousee hieman istuimelta
  Seisontajarru kytkettyMoottorin pitää pysyä käynnissä.
  Käyttäjä nousee hieman istuimelta
  Seisontajarru kytkettyMoottorin pitää sammua.
  Käyttäjä on istuimella
  Ajopoljin painetaan alas
  Seisontajarru on vapautettuMoottorin pitää pysyä käynnissä.
  Käyttäjä on istuimella
  Ajopoljin painetaan alas

  Voimanulosoton turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista voimanulosoton turvajärjestelmän toiminta.
 • Ennen kuin teet seuraavat tarkastukset, suorita seuraavat vaiheet:

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä ajopoljin vapaalle.

  4. Vapauta voimanulosotto.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Vapauta seisontajarru.

  Tarkista turvakytkimien toiminta varmistumalla seuraavista.

  Voimanulosoton lukitustaulukko

  OlosuhteetTulos
  Voimanulosoton kytkin PääLLä-asennossa ja leikkuupöytä toiminnassaMoottorin pitää sammua ja leikkuupöydän pysähtyä.
  Käyttäjä nousee hieman istuimelta
  Voimanulosoton kytkin PääLLä-asennossa ja leikkuupöytä toiminnassaLeikkuupöydän pitää pysähtyä.
  Nosta kerääjä

  Peruutushälyttimen turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista peruutushälyttimen turvakytkinjärjestelmä.
 • Tarkista turvakytkimien toiminta varmistumalla seuraavista.

  Peruutushälyttimen taulukko

  OlosuhteetTulos
  Avain KäYNNISSä-asennossaPeruutushälyttimen äänen täytyy kuulua.
  Ajopoljin peruutus-asennossa

  Polttoaineen lisäys

  Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Polttoainesäiliön tilavuus: 41 litraa

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

  Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö rikkoo moottorin.

  Biodieselille sopiva

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

  • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.

  • Jos biodieselpolttoaineseosta roiskuu, polttoaine voi vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen muodostuu todennäköisesti tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  g214279

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) säätö

  Vaara

  Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen tai hengenvaaran välttämiseksi turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä.

  Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

  Vaara

  Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

  • Älä käytä konetta epätasaisessa maastossa tai rinteessä, jos turvakaari on alhaalla.

  • Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Aja hitaasti ja varovasti.

  • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

  Turvakaaren lasku

  Important: Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Kallista istuin eteen (Kuva 15).

  5. Irrota kahvalliset tapit turvakaaresta (Kuva 15).

  6. Laske turvakaari ja kiinnitä se paikalleen kahvallisilla tapeilla (Kuva 15).

  7. Kallista istuin taakse lukittuun asentoon (Kuva 15).

  g218001

  Turvakaaren nosto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Kallista istuin eteen (Kuva 16).

  5. Irrota kahvalliset tapit turvakaaresta (Kuva 16).

  6. Nosta turvakaari ja kiinnitä se paikalleen kahvallisilla tapeilla (Kuva 16).

  7. Kallista istuin taakse lukittuun asentoon (Kuva 16).

  g218002

  Ohjauspylvään kallistuksen säätö

  Säädä ohjauspylvään kallistus haluamaasi asentoon kuvan mukaisesti (Kuva 17).

  g214731

  Istuimen säätö

  Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

  Säädä vetämällä vipua ylöspäin ja siirtämällä istuinta eteen- tai taaksepäin (Kuva 18).

  g215133

  Istuimen jousituksen säätö

  1. Vedä istuimen jousituksen vipu ulos (Kuva 19).

  2. Istu istuimella ja säädä istuimen jousitus seuraavasti:

   • Jousituksen saa kiinteämmäksi vetämällä istuimen jousituksen vipua ylös niin monta kertaa kuin on tarpeen.

   • Jousituksen saa pehmeämmäksi painamalla istuimen jousituksen vipua alas niin monta kertaa kuin on tarpeen.

  3. Kun nuoli on keskellä, työnnä vipu takaisin sisään.

  g215273

  Istuimen selkänojan kallistus

  Vedä vipua (Kuva 20) ylöspäin ja kallista selkänojaa.

  g215274

  Istuimen ristiselän tuen säätö

  Lisää ristiselän tukea kiertämällä istuimen ristiselän tukea (Kuva 21) vastapäivään.

  Vähennä ristiselän tukea kiertämällä istuimen ristiselän tukea myötäpäivään.

  g215272

  Istuimen kallistaminen eteenpäin

  Nosta istuimen kallistusvipua (Kuva 22) ylöspäin ja kallista istuinta eteenpäin.

  g216164

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat lisälaitteen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toron hyväksymiä lisävarusteita, lisälaitteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty koneeseen.

  • Vedä turvavyön hihna vatsasi yli ja kiinnitä vyö istuimen toisella puolella olevaan solkeen.

  • Kun haluat irrottaa turvavyön, pitele siitä kiinni, vapauta se painamalla soljen painiketta ja ohjaa se automaattiseen sisäänvetoaukkoon. Varmista, että turvavyö on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Lisätietoa kaatumissuojausjärjestelmän turvallisuudesta taittuvalla turvakaarella varustettuja koneita varten

  • Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet ja määritä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja kyseisissä olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä täytyy ehkä ilmata, kun uusi kone käynnistetään, jos moottori on sammunut polttoaineen loppumisen takia tai jos polttoainejärjestelmän osia on vaihdettu tai huollettu.

  1. Nosta turvakaari ylös ja lukitse se paikoilleen.

  2. Istuudu istuimelle ja kiinnitä turvavyö.

  3. Kytke seisontajarru ja aseta voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  4. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on vapaalla.

  5. Käännä avainkytkin KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon.

   Note: Automaattiajastin esilämmittää muutaman sekunnin ajan.

  6. Esilämmityksen jälkeen käännä avainkytkin Käynnistys-asentoon, käynnistä moottoria korkeintaan 15 sekunnin ajan ja vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Jos moottoria on esilämmitettävä lisää, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon. Toista tarvittaessa.

  7. Anna moottorin käydä joutokäynnillä tai vähäisellä kaasulla, kunnes se lämpenee.

   Important: Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran, kun moottoriöljy tai hydraulineste on vaihdettu, kun moottori on huollettu tai kun voimansiirron komponentteja on vaihdettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Varmista kaikkien osien moitteeton toiminta käyttämällä myös nostovipua ja voimanulosoton vipua. Tarkasta ohjauksen toiminta kääntämällä tehostettua ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta sitten moottori, tarkista nesteiden määrät ja tarkista, onko koneessa öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita vikoja.

  Moottorin sammutus

  Varoitus

  Henkilövahinkojen välttämiseksi sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  1. Siirrä kaasuvipu taaksepäin HIDAS-asentoon.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon. Irrota avain avainkytkimestä, jotta moottori ei voi käynnistyä vahingossa.

  Note: Jos moottori pysähtyy ja avainkytkin on VALOT PääLLä- tai KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa ja nouset kuljettajan istuimelta, hetken kuluttua kuuluu ääni merkiksi siitä, että avain on käännettäväPYSäYTYS-asentoon.

  Seisontajarrun kytkentä

  1. Paina jarrupoljin alas.

  2. Kytke seisontajarru painamalla seisontajarrun salpa alas ja poista jalka jarrupolkimelta.

  Seisontajarrun vapautus

  Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljin alas.

  Kerääjän käyttö

  Kerääjän turvallinen käyttö

  • Kun tyhjennät kerääjää, varmista, ettei koneen takana seiso ketään.

  • Varmista, että kerääjän yläpuolella on riittävästi tilaa nostamista varten, jotta kone ei vaurioidu.

  • Käytä konetta erityisen varovaisesti märillä pinnoilla, rinteissä, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika kasvaa täydellä kuormalla.

  • Älä päästä sivullisia työskentelyalueelle. Katso taaksesi ennen peruuttamista ja varmista, ettei koneen takana ole ketään. Peruuta hitaasti.

  • Ole erityisen varovainen ja vältä koneen siirtämistä kerääjän ollessa yläasennossa.

  • Pidä sivulliset etäällä koneesta kerääjän laskemisen aikana.

  Kerääjän nosto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta kerääjä vetämällä kerääjän nostovivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua taaksepäin (Kuva 23).

  g215377

  Kerääjän lasku

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Laske kerääjä vetämällä kerääjän nostovivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipu kokonaan eteen (Kuva 24).

  g215378

  Kerääjän tyhjennys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Tyhjennä leikkuujätteet kerääjästä vetämällä kerääjän tyhjennysvivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua taaksepäin (Kuva 25).

   Note: Kerääjän luukun salpa avautuu automaattisesti, kun kerääjä tyhjennetään.

   Note: Kerääjän voi tyhjentää miltä tahansa korkeudelta.

  g215381

  Kerääjän sulkeminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Sulje kerääjä tyhjennyksen jälkeen vetämällä kerääjän tyhjennysvivun lukitusholkkia ylös ja siirtämällä vipua eteenpäin (Kuva 26).

   Note: Kerääjän luukun salpa lukittuu automaattisesti, kun kerääjä sulkeutuu.

  g215380

  Ruohosuppilon tyhjennys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta kerääjä ja kiinnitä se paikalleen. Katso Kerääjän nosto ja Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Kallista istuin eteen.

  6. Vapauta ruohosuppilon salpa (Kuva 27).

   g215863
  7. Irrota suppilo kahvan avulla ja tyhjennä se sekä leikkuupöydän aukko (Kuva 27).

  8. Asenna suppilo paikalleen ja kiinnitä se salvoilla (Kuva 27).

  Kerääjän anturin säätö

  Jos kerääjän anturi aktivoituu ja voimanulosotto vapautuu automaattisesti, vaikka kerääjä ei ole täynnä, tai jos suppilo tukkeutuu ennen kuin anturi aktivoituu, anturin asentoa täytyy säätää.

  Säädä anturia seuraavasti:

  1. Avaa kerääjän luukku.

  2. Säädä kerääjän anturia seuraavien seikkojen perusteella:

   • Käännä anturi keskiasentoon, kun ruoho ja sääolosuhteet ovat normaalit (Kuva 28).

   • Märässä ja tiheässä ruohossa, lehtien keruun aikana ja jos kerääjä täyttyy ennen kuin anturi aktivoituu, käännä anturia alaspäin (Kuva 28).

   • Kuivassa ja harvassa ruohossa ja jos leikkuupöytä vapautuu ennen kuin kerääjä täyttyy, käännä anturia ylöspäin (Kuva 28).

   g224571

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeudeksi voi säätää portaattomasti 20–110 mm leikkuukorkeuden kytkimellä.

  Laske leikkuukorkeutta painamalla leikkuukorkeuden kytkintä (Kuva 8) eteenpäin. Nosta leikkuukorkeutta painamalla leikkuukorkeuden kytkintä taaksepäin.

  Tarkista leikkuukorkeuden mittarin ilmaisimesta, että leikkuukorkeus on haluttu.

  Tarkkaile leikkuukorkeuden mittaria leikkaamisen aikana ja säädä leikkuukorkeutta tarvittaessa.

  Jalaksien säätö

  Asenna jalakset alempaan asentoon leikkuukorkeuden ollessa yli 51 mm ja ylempään asentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  Säädä jalakset kuvan mukaisesti (Kuva 29).

  g035646

  Etunurmisuojarullan säätö

  Asenna rulla alempaan asentoon leikkuukorkeuden ollessa yli 51 mm ja ylempään asentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 51 mm.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota rulla-akseli, pultti ja mutteri, joilla rulla on kiinni leikkuupöydän kiinnikkeessä (Kuva 30).

   g215276
  5. Kohdista rulla oikeisiin aukkoihin ja asenna akseli pultilla ja mutterilla (Kuva 31).

   g215277

  Takanurmisuojarullien säätö

  Kiinnitä rullat niin, että maahan on 19 mm:n rako.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota lukitustappi rullan tapista (Kuva 32).

   g215336
  5. Siirrä rullan tappi ylös tai alas haluttuun asentoon ja kiinnitä se lukitustapilla (Kuva 32).

  6. Toista vaiheet 4 ja 5 toisella puolella ja varmista, että asetukset ovat samat.

  Voimanulosottotoiminnon nollaus

  Note: Jos käyttäjän istuimelta poistutaan voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti.

  Nollaa voimanulosottotoiminto seuraavalla tavalla:

  1. Paina voimanulosoton kytkimen nuppi sisään.

  2. Käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  3. Käännä avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon ja käynnistä sitten moottori.

  4. Vedä voimanulosoton kytkimen nuppi ulos.

  Käyttövihjeitä

  • Harjoittele koneella ajamista ennen koneen käyttöä, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet muut nurmikonhoitokoneet.

  • Jotta koneen ja leikkuupöydän käytössä olisi tarpeeksi tehoa leikkuun aikana, pidä moottorin käyntinopeus korkeana ja tasaisena ajopolkimen avulla. Vähennä ajonopeutta, kun leikkuuterien kuormitus kasvaa, ja lisää ajonopeutta, kun terien kuormitus pienenee. Näin moottori pystyy yhdessä vaihteiston kanssa havaitsemaan todellisen ajonopeuden ja samalla ylläpitämään riittävän terien nopeuden laadukkaan leikkuujäljen saavuttamiseksi. Anna siis ajopolkimen liikkua ylöspäin moottorin nopeuden vähentyessä ja paina poljinta hitaasti moottorin nopeuden kasvaessa. Kun ajat työalueelta toiselle (ilman kuormitusta ja leikkuupöytä ylhäällä), pidä kaasuvipu NOPEA-asennossa ja paina ajopoljin hitaasti pohjaan saakka, jotta kone liikkuu suurimmalla ajonopeudella.

  • Siirrä ennen moottorin sammuttamista kaikki ohjaimet VAPAA-asentoon ja siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  • Moottori ei käy, jos moottorin jäähdytysneste on ylikuumentunut. Anna moottorin ja jäähdytysjärjestelmän jäähtyä ja tarkista jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus.

  • Koneessa on oltava aina käytön aikana saatavilla 17 mm:n hylsyavain, jonka varren pituus on 100 mm. Jos konetta on työnnettävä tai hinattava, avaa ohitusventtiili hylsyavaimella.

  Käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Käyttäjän hankkima työkalu: 17 mm:n hylsyavain, jonka varren pituus on 100 mm.

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Toro ei kuitenkaan suosittele sitä tavanomaiseksi käytännöksi.

  Important: Älä työnnä tai hinaa konetta yli 3–5 km/h:n nopeudella, sillä vaihteisto voi vahingoittua. Jos konetta on siirrettävä pitkä matka, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua. Ohitusventtiili on avattava aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  Hydraulipumpun ohitusventtiilin avaaminen koneen työntämistä tai hinaamista varten

  1. Paikanna ohitusventtiilin ohjausnuppi hydraulipumpun vasemmalla puolella (Kuva 33).

   g231794g215176
  2. Käännä ohjausnuppia kolme kierrosta vastapäivään 17 mm:n hylsyavaimella (Kuva 33).

   Important: Älä käännä ohjausnuppia enemmän kuin kolme kierrosta.

  Hydraulipumpun ohitusventtiilin sulkeminen koneen käyttöä varten

  1. Paikanna ohitusventtiilin ohjausnuppi hydraulipumpun vasemmalla puolella (Kuva 33).

  2. Käännä ohjausnuppia (Kuva 33) myötäpäivään 17 mm:n hylsyavaimella, kunnes tuntuu vastusta (ohitusventtiili on kiinni).

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Laske leikkuupöytä kokonaan ennen koneen kiinnittämistä.

  • Kiinnitä kone tiukasti kuljetusajoneuvoon hihnoilla, ketjuilla, vaijereilla tai köysillä. Suuntaa etu- ja takahihnat alas- ja ulospäin koneesta.

  Koneen etuosan kiinnittäminen

  Kiinnitä kiinnityslenkit kannatinrungon kulmiin tai käytä ankkurikiinnikkeitä, jos ne sisältyvät toimitukseen (Kuva 34 ja Kuva 35).

  g231805
  g231806

  Koneen takaosan kiinnittäminen

  Koneet, joiden takaosassa ei ole ankkurikiinnikkeitä

  Aseta pultti tai hinausaisan tappi vetokoukkuun ja käytä sitä taempana kiinnityspisteenä (Kuva 36).

  g217861

  Koneen takaosan kiinnittäminen

  Koneet, joiden takaosassa on ankkurikiinnikkeet

  Kiinnitä koneen takaosa kahdesta takapuskurissa olevasta ankkurikiinnikkeestä (Kuva 37).

  g231807

  Koneen etuoikean ja etuvasemman puolen nosto

  1. Kierrä jäähdytin tai polttoainesäiliö ulos. Katso kohta Moottoriin pääsy oikealta puolelta tai Moottoriin pääsy vasemmalta puolelta.

  2. Aseta pukki runkoputken alle (Kuva 38 ja Kuva 39), suoraan ROPS-putken alle, tai niin lähelle kuin mahdollista.

   g224454
   g224455

  Koneen takaosan nosto

  Nosta koneen takavasen tai takaoikea puoli kuvan mukaisilla (Kuva 40) nostopisteillä.

  g224613

  Kunnossapito

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • Vaihda leikkuupöydän vaihteistoöljy.
 • Tarkista leikkuupöydän hihnan kireys.
 • 500 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista moottorin käynnistymisen turvakytkinjärjestelmä.
 • Tarkista turvajärjestelmän katkaisutoiminta.
 • Tarkista voimanulosoton turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista peruutushälyttimen turvakytkinjärjestelmä.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.Tarkista jäähdytysnesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin.
 • Tarkista, että jäähdyttimen säleikössä ja jäähdyttimessä ei ole roskia.Tarkasta jäähdytin useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkasta terät.
 • Puhdista leikkuupöydän hihnasuojuksen alapuoli.
 • Puhdista leikkuupöytä.
 • Puhdista kerääjän säleikkö.
 • Puhdista kerääjän luukun takalovet.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa leikkuupöytä.Voitele leikkuupöytä päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • Rasvaa laakerit ja holkitVoitele laakerit ja holkit päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tyhjennä vesi polttoaineen-/vedenerottimesta.
 • Tarkista leikkuupöydän hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Voitele vetoakselin liukunivel.
 • Vaihda ilmansuodatin.Vaihda ilmansuodatinpanos aikaisemmin, jos se on likainen tai vaurioitunut.
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Voitele vetoakselin U-liitokset.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista takapyörien suuntaus.
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Tarkista laturin hihnan kunto.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kunto ja kireys.
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välys.
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda leikkuupöydän vaihteistoöljy.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen suodatin.
 • Vaihda edessä oikealla puolella oleva polttoainesuodatinelementti.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvakytkinjärjestelmän toiminta.       
  Varmista, että turvakaari on täysin ylhäällä ja lukittu paikoilleen.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tarkista ilmansuodattimen ilmaisin.1       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista terien kunto.       
  Voitele kaikki rasvanipat.3       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Jos merkkivalo palaa.

  2. Tarkista hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos moottorin käynnistys on hankalaa, moottorista tulee ylimääräistä savua tai käyntiääni on karkea.

  3. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos varusteena), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kerääjän kiinnitys yläasentoon

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta kerääjä yläasentoon. Katso Kerääjän nosto.

  3. Kiinnitä kerääjä suorittamalla seuraavat toimet:

   1. Paina magneettisen turvalukon tappia sisäänpäin (Kuva 41).

   2. Pidä tappia painettuna sisään ja laske magneettinen turvalukko hydraulisylinterin päälle (Kuva 41).

   3. Toista vaiheet 1 ja 2 toisella puolella.

   g215390

  Voitelu

  Leikkuupöydän voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa leikkuupöytä.Voitele leikkuupöytä päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Important: Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista.

  Note: Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  1. Irrota hihnasuojus. Katso kohta Hihnasuojuksen irrotus.

  2. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  3. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  4. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  5. Asenna hihnasuojus, katso kohta Hihnasuojuksen asennus.

  g224587

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkitVoitele laakerit ja holkit päivittäin, jos konetta käytetään erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Important: Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista.

  Note: Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Laakerien ja holkkien voitelukohdat ovat:

  • Jarru- ja ajopolkimen tappiholkit (Kuva 43)

   g236053g236026
  • Leikkuupöydän nostosylinterien tankokiinnikkeet (Kuva 44)

   g236051g235949
  • Leikkuupöydän nostovarren nivelkohdat (Kuva 45)

   g236050g235947
  • Voimanulosoton kiristinpyörän kannatin (Kuva 46)

   g235950g235951
  • Kerääjän varret, ylemmät (Kuva 47)

   g214732
  • Kerääjän varret, alemmat, etu (Kuva 48)

   g215132
  • Kerääjän varret, alemmat, taka (Kuva 49)

   g215064
  • Kerääjän nivelet kerääjän alapuolella (Kuva 50)

   g318013
  • Ohjauksen nivelkohdat (Kuva 51)

   g215063

  Vetoakselin U-liitosten voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Voitele vetoakselin U-liitokset.
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Important: Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista.

  Note: Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  • Vetoakselin etuosan U-liitos leikkurin vaihteistossa (Kuva 52)

   g236049g235948
  • Vetoakselin takaosan U-liitos voimanulosotossa (Kuva 53)

   g236052g235952

  Vetoakselin liukunivelien voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Voitele vetoakselin liukunivel.
 • Voitelumääritys: lukkiintumisenestoaine

  1. Irrota vetoakseli leikkuupöydän vaihteistosta. Katso kohta Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  2. Vedä vetoakselin etupuoliskoa (Kuva 54) eteenpäin noin 25 cm.

   g235766
  3. Pyyhi vaihteiston akselin ja vetoakselin urat puhtaaksi (Kuva 54).

  4. Pyyhi vetoakselin etuosan liukupinta puhtaaksi (Kuva 54).

  5. Levitä vaihteiston akselin ja U-nivelliitoksen uriin lukkiintumisenestoainetta (Kuva 54).

  6. Levitä vetoakselin etuosan liukupinnalle lukkiintumisenestoainetta (Kuva 54).

  7. Siirrä vetoakselin etupuoliskoa taaksepäin ja kohdista U-nivelliitos vaihteiston akseliin.

  8. Pyyhi ylimääräinen lukkiintumisenestoaine vetoakselista.

  9. Kytke vetoakseli leikkuupöydän vaihteistoon. Katso Vetoakselin kytkeminen leikkuupöydän vaihteistoon.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Moottoriin pääsy

  Kerääjän kääntäminen käsin

  Important: Seuraavasti toimimalla pääset käsiksi moottoriin, kun moottori ei ole käynnissä.

  Note: Jos kerääjässä on ruohoa, kun sitä käännetään käsin, ruoho valuu ulos.

  1. Pyydä toinen henkilö vetämään kerääjän tyhjennysvipu taakse ja pitämään sitä (Kuva 55).

   g231808
  2. Käännä kerääjä ylös ja palauta se (Kuva 56) käsin.

   g231809

  Moottoriin pääsy moottorin huoltoluukun kautta

  1. Nosta kerääjä yläasentoon ja kiinnitä se magneettisilla turvalukoilla. Katso Kerääjän nosto ja Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  2. Nosta moottorin huoltoluukku huoltoluukun kahvasta, jotta pääset käsiksi moottorin (Kuva 57).

   g214957

  Moottoriin pääsy oikealta puolelta

  1. Työnnä jäähdyttimen salpaa sisäänpäin kohti jäähdytintä (Kuva 58).

  2. Käännä jäähdytintä jäähdyttimen sivulla olevasta kahvasta, jotta pääset käsiksi moottoriin (Kuva 58).

   g215339

  Moottoriin pääsy vasemmalta puolelta

  Irrota pultti polttoainesäiliön kannattimen vasemmalta puolelta ja käännä polttoainesäiliötä oikealle, jotta pääset käsiksi moottoriin (Kuva 59).

  Note: Kierrä polttoainesäiliö kokonaan ulos kääntämällä ohjauspyörä oikealle täysin lukittuun asentoon.

  g216339

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin.Vaihda ilmansuodatinpanos aikaisemmin, jos se on likainen tai vaurioitunut.
 • Note: Vaihda ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Ilmanpuhdistimen suojuksen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Note: Älä puhdista suojusta tai ilmansuodattimia paineilmalla.

  Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Puhdista ilmanpuhdistimen suojus kuvan mukaisesti (Kuva 60).

  g216811

  Ilmanpuhdistimen suodattimien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  1. Liu’uta pääsuodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 61).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

   Important: Älä yritä puhdistaa pääsuodatinta.

   g009742
  2. Irrota varosuodatin (jos asennettuna).

   Note: Poista varosuodatin vain, jos se on vaihdettava.

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta. Jos varosuodatin on likainen, pääsuodatin on vaurioitunut, jolloin molemmat suodattimet on vaihdettava.

  3. Tarkista uusien suodattimien eheys katsomalla niiden läpi kirkasta valoa vasten.

   Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut. Jos suodatin on vaurioitunut, älä käytä sitä.

  4. Jos vaihdat varosuodattimen, liu’uta uusi suodatin varovasti suodattimen runkoon (Kuva 61).

   Important: Käytä moottoria aina molemmat ilmansuodattimet ja suojus asennettuina, jotta moottori ei vaurioidu.

  5. Liu’uta uusi pääsuodatin varovasti varosuodattimen päälle ja aseta se täysin paikalleen painamalla suodattimen ulkokehää asennuksen aikana.

   Important: Älä paina suodattimen pehmeää sisäpuolta.

  6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus siten, että ylöspäin osoittaa puoli, jossa on UP-merkintä, ja kiinnitä salvat (Kuva 61).

  Moottoriöljyn huolto

  Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä.

  Kampikammion öljytilavuus: noin 3,4 l suodattimen kanssa.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset:

  • Moottoriöljylaatu – Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi

  • Moottoriöljyn viskositeetti

   • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C)

   • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.Tarkista moottoriöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.
 • Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on jo ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun alemman merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun ylempään merkintään saakka. Älä täytä liikaa. Jos öljyn pinta on mittatikun ylemmän ja alemman merkinnän välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 62).

  g215447

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Note: Vaihda moottoriöljy ja -öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  4. Nosta ja kiinnitä kerääjä ja avaa moottorin huoltoluukku. Katso kohta Moottoriin pääsy moottorin huoltoluukun kautta.

  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin kuvan mukaisesti (Kuva 63).

   Note: Kiristä suodatinta, kunnes öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitä sitten vielä 3/4 kierrosta.

   g216819

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Note: Katso polttoainesuositukset kohdasta Polttoaineen lisäys.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  Polttoainejärjestelmän esitäyttö

  Käytä moottorin vasemmalla puolella olevaa polttoainepumpun vipua, kunnes polttoainesuodattimen malja täyttyy (Kuva 64).

  g215557

  Polttoaineen ruiskutuspumpun ilmaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  4. Vapauta jäähdyttimen kiinnitys. Katso kohta Moottoriin pääsy oikealta puolelta.

  5. Aseta tyhjennysastia ilmausruuvin alle.

  6. Avaa polttoaineen ruiskutuspumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 65).

   g215134
  7. Käytä polttoainepumpun vipua, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta. Katso Kuva 64 kohdassa Polttoainejärjestelmän esitäyttö.

  8. Kiristä ilmausruuvi (Kuva 65).

   Note: Moottorin pitäisi käynnistyä tämän toimenpiteen jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä ruiskutuspumpun ja ruiskuttimien väliin. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  9. Pyyhi ruiskutuspumpun ympärille kertynyt polttoaine pois.

  Veden tyhjennys polttoaineen-/vedenerottimesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä vesi polttoaineen-/vedenerottimesta.
 • Polttoainemaljan tarkistus veden varalta

  1. Katso polttoainesuodattimen maljan vedenilmaisimesta, onko koho noussut eli onko polttoainesuodattimen maljassa vettä (Kuva 66).

   g231812g231813
  2. Jos polttoainesuodattimen maljassa on vettä, käännä polttoaineen-/vedenerottimessa oleva polttoaineen sulkuventtiili KIINNI (Kuva 67) ja tee kohdassa Veden tyhjennys polttoainemaljasta mainitut toimenpiteet.

   g231811

  Veden tyhjennys polttoainemaljasta

  1. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen maljan alle, irrota suodatinmaljan mutteri ja irrota malja suodatinpäästä (Kuva 68).

   Note: Suodatinmaljan irrotuksen yhteydessä irrotetaan jousi ja koho.

   g231810
  2. Tyhjennä polttoaineen ja veden suodatinmalja.

  3. Tarkasta O-renkaan kunto suodatinpäästä (Kuva 68).

   Note: Vaihda O-rengas, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  4. Voitele O-rengas puhtaalla polttoaineella.

  5. Asenna jousi ja koho polttoainesuodattimen maljaan (Kuva 68).

  6. Asenna suodatinmalja ja maljan mutteri suodatinpäähän ja kiristä mutteri käsin (Kuva 68).

  7. Avaa polttoaineen sulkuventtiili ja ilmaa polttonestejärjestelmä tarvittaessa. Katso kohta Polttoainejärjestelmän esitäyttö.

  8. Tarkasta polttoaineen-/vedenerotin vuotojen varalta.

   Note: Korjaa mahdolliset polttoainevuodot ennen koneen käyttöönottoa.

  Polttoaineen-/vedenerottimen suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerottimen suodatin.
 • Suodatinelementin irrotus

  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 69).

   g231812g215504
  2. Käännä polttoaineen-/vedenerottimessa oleva polttoaineen sulkuventtiili KIINNI (Kuva 70).

   g231811
  3. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen maljan alle, irrota suodatinmaljan mutteri ja irrota malja suodatinpäästä (Kuva 71).

   Note: Suodatinmaljan irrotuksen yhteydessä irrotetaan jousi ja koho.

   g231824
  4. Tyhjennä polttoainesuodattimen malja ja puhdista suodatinpään kiinnityspinta.

  Suodatinelementin asennus

  1. Voitele O-rengas puhtaalla polttoaineella.

  2. Asenna suodatinelementti suodatinpäähän. Katso Kuva 71 kohdassa Suodatinelementin irrotus.

  3. Asenna jousi ja koho polttoainesuodattimen maljaan. Katso Kuva 71 kohdassa Suodatinelementin irrotus.

  4. Asenna suodatinmalja ja maljan mutteri suodatinpäähän ja kiristä mutteri käsin. Katso Kuva 71 kohdassa Suodatinelementin irrotus.

  5. Avaa polttoaineen sulkuventtiili ja ilmaa polttonestejärjestelmä tarvittaessa. Katso kohta Polttoainejärjestelmän esitäyttö.

  6. Tarkasta polttoaineen-/vedenerotin vuotojen varalta.

   Note: Korjaa mahdolliset polttoainevuodot ennen koneen käyttöönottoa.

  Polttoainesuodatinelementin vaihtaminen

  Edessä oikealla puolella
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda edessä oikealla puolella oleva polttoainesuodatinelementti.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 72).

   g215503
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 72).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla polttoaineella.

  4. Asenna suodatinelementti suodatinpäähän.

  5. Asenna suodatinmalja ja maljan mutteri suodatinpäähän ja kiristä mutteri käsin.

  6. Ilmaa polttoainejärjestelmä. Katso Polttoainejärjestelmän esitäyttö.

  7. Tarkasta polttoaineen-/vedenerotin vuotojen varalta.

   Note: Korjaa mahdolliset polttoainevuodot ennen koneen käyttöönottoa.

  Polttoainesäiliön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • g236135
  • Jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa, tyhjennä polttoainesäiliö lappopumpulla (Kuva 73).

  • Jos polttoainejärjestelmään pääsee epäpuhtauksia, tyhjennä polttoainesäiliö lappopumpulla (Kuva 73), puhdista säiliö ja huuhtele säiliö puhtaalla dieselpolttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkasta, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akkuun pääsy

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota kolme kuusiokantaruuvia vasemmanpuoleisesta konsolista (Kuva 74).

  5. Irrota kaasuvivun nuppi (Kuva 74).

  6. Nosta vasemmanpuoleinen konsoli ylös ja aseta se sivuun (Kuva 74).

  g215660

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Siirry akun luo. Katso kohta Akkuun pääsy.

  5. Irrota akku kuvan mukaisesti (Kuva 75).

   g216923

  Akun asennus

  Asenna akku kuvan mukaisesti (Kuva 76).

  g216922

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,265). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0° C.

  1. Lataa akkua 10–15 minuuttia 25–30 A:n sähkövirralla tai 30 minuuttia 10 A:n virralla.

  2. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 77).

  3. Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit. Katso kohta Akun asennus.

   Note: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

   g000960

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  Sulakerasia ja sulakkeet sijaitsevat käyttäjän istuimen vasemmalla puolella (Kuva 78).

  g217872

  Vaihda sulake seuraavan taulukon mukaisesti:

  Turvasulakkeet – Kuva 79

  PiiriSulaketyyppi
  Turva3 A
  PTO15 A
  Elektroninen ohjausyksikkö ja äänimerkki5 A
  Tasauspyörästön lukko5 A
  Leikkuupöydän venttiili ja käyttäjän istuin15 A
  Laturi ja kojelauta5 A
  Työvalot, jarruvalot, pääajovalot ja valojen ohjausyksikkö15 A
  Veto- ja varoitusvilkkukytkin, sytytystulpat ja avainkytkin30 A
  g224645

  Valojen sulakkeet – Kuva 80

  PiiriSulaketyyppi
  Oikea jatkuva valo ja kilven valo3 A
  Vasen jatkuva valo3 A
  Pääajovalo15 A
  Ajovalo10 A
  Varoituslaite10 A
  Merkkivalot7,5 A
  Pyörivä kattovilkku5 A
  Varoitusvilkkujen kytkin15 A
  g224646

  Järjestelmässä on myös kaksi koneen pääjohdinsarjaa suojaavaa sulaketta (40 A) (Kuva 81).

  g224476

  Johdinsarjan huolto

  Ehkäise johdinsarjojen koskettimien korroosiota levittämällä Grafo 112X -pintarasvaa (Toron osanro 505-47) kaikkien johdinsarjojen liittimien sisäpinnalle aina, kun johdinsarja vaihdetaan.

  Important: Työskennellessäsi sähköjärjestelmän parissa irrota aina akun kaapelit (miinuskaapeli (–) ensin), jotta oikosulku ei vahingoita johtoja.

  Vetojärjestelmän huolto

  Pyöränmuttereiden kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Pyöränmutterien kiristysmomentti: 85–90 N·m

  Kiristä pyöränmutterit etu- ja takapyörissä oikeaan momenttiin ristikkäisessä järjestyksessä kuvan mukaisesti (Kuva 82).

  g034007

  Takapyörien suuntauksen ylläpito

  Takapyörien suuntauksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien suuntaus.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Käännä ohjauspyörää niin, että takapyörät osoittavat suoraan eteenpäin.

  5. Mittaa etäisyys keskeltä keskelle (pyörännavan korkeudella) takapyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Oikein kohdistetut takapyörät eivät osoita sisään- tai ulospäin.

  6. Jos pyörät osoittavat sisään- tai ulospäin, kohdista pyörät. Katso (Takapyörien aurauskulman säätö).

  Takapyörien aurauskulman säätö

  1. Löysää vasemman ja oikean raidetangon molemmissa päissä olevia vastamuttereita.

  2. Säädä molempia raidetankoja, kunnes etäisyys keskipisteestä keskipisteeseen on sama takapyörien etu- ja takapuolella (Kuva 83).

  3. Kun takapyörät on säädetty oikein, kiristä vastamutterit raidetankoja vasten.

   g217458

  Ohjauksen rajoittimien säätö

  Taka-akselin ohjauksen rajoittimet auttavat estämään ohjaussylinterin yliliikkeen, jos takapyöriin kohdistuu isku. Rajoittimet on säädettävä siten, että pultin pään ja akselin kielekkeen välissä on 2,3 mm:n välys, kun ohjauspyörä käännetään kokonaan vasemmalle tai oikealle.

  Kierrä pultteja sisään tai ulos, kunnes välys on 2,3 mm (katso Kuva 84).

  g006075

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  Jäähdytysnesteen tiedot

  Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 7,5 litraa

  Jäähdytysnesteen tyyppi:

  Suositeltu jäähdytysneste

  Note: Jäähdytysnesteen on täytettävä tai ylitettävä ASTM-standardin 3306 vaatimukset.

  Glykolipohjainen jäähdytysnesteliuos (50/50-seos)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja tislatun veden seos (50/50)
  tai
  Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja puhtaan veden seos (50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Kloridi <40 ppm (CI)
  Rikki <100 ppm (SO4)

  Jäähdytysjärjestelmän ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.Tarkista jäähdytysnesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin.
 • Vaara

  Jos moottori on ollut käynnissä, jäähdyttimessä on painetta ja sen sisällä oleva jäähdytysneste on kuumaa. Jos irrotat korkin, jäähdytysneste saattaa suihkuta ulos ja aiheuttaa vakavia palovammoja.

  • Älä irrota keruusäiliön korkkia jäähdytysnesteen määrän tarkistamiseksi. Katso taso sen sijaan säiliön sivulta.

  • Älä irrota keruusäiliön korkkia moottorin ollessa kuuma. Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes jäähdyttimen korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

  1. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 85).

   g215608
  2. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää suositeltua jäähdytysnestettä tarvittava määrä.

   Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholipohjaista jäähdytysnestettä.Älä täytä liikaa.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Jäähdyttimen säleikön ja jäähdyttimen tarkistus roskien varalta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että jäähdyttimen säleikössä ja jäähdyttimessä ei ole roskia.Tarkasta jäähdytin useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset ja pölyiset.
 • Jäähdyttimen säleikkö ja jäähdytin on pidettävä puhtaina, jotta moottori ei ylikuumene. Tarkista, että jäähdyttimen säleikköön ja jäähdyttimeen ei ole kertynyt ruohoa, pölyä tai roskia, ja puhdista roskat näistä osista tarvittaessa.

  Jäähdyttimen säleikön ja jäähdyttimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Note: Jos voimanulosoton toiminta lakkaa moottorin kuumenemisen vuoksi, tarkista ensin, onko jäähdyttimen säleikköön ja jäähdyttimeen kertynyt liikaa roskia. Puhdista järjestelmä ennen koneen käyttöä. Älä sammuta moottoria heti. Anna moottorin jäähtyä käyttämällä sitä ilman kuormitusta.

  Puhdista jäähdytin seuraavasti:

  1. Irrota jäähdyttimen säleikkö.

  2. Työskentele jäähdyttimen tuulettimen puolelta käsin ja puhalla matalapaineisella (1,72 bar) paineilmalla (älä käytä vettä). Toista toimenpide jäähdyttimen etupuolelta käsin ja uudelleen tuulettimen puolelta käsin.

  3. Kun jäähdytin on puhdistettu perusteellisesti, poista jäähdyttimen alustassa olevaan kanavaan mahdollisesti kertynyt jäte.

  4. Puhdista jäähdyttimen säleikkö ja asenna se koneeseen.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä käyttöjarrut.
 • Käyttöjarrut on säädettävä ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen mahdollisesti uudelleen pitkään jatkuneen käytön jälkeen.

  Jarrupolkimesta aukon etureunaan on oltava noin 13 mm:n rako, kun jarrupoljin on painettu pohjaan.

  1. Paina jarrupoljin alas ja tarkista, että aukon etureunassa on riittävä rako (Kuva 86).

   g217076
  2. Vapauta jarrupoljin.

  3. Jos säätö on tarpeen, löysää etu- ja takavastamuttereita jarruvaijereiden kummallakin puolella (Kuva 87).

   g217075
  4. Paina jarrupoljin alas ja siirrä jarruvaijereita eteen- tai taaksepäin.

  5. Lukitse vaijerit kiristämällä vastamutterit.

  6. Toista vaiheet 3–5, kunnes jarrupoljin on saatu haluttuun asentoon.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto.
 • Tarkista laturin hihna kulumisen tai vaurioiden varalta.

  Note: Vaihda laturin hihna, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  Laturin hihnan kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Siirry moottorin vasemmalle puolelle. Katso Moottoriin pääsy vasemmalta puolelta.

  5. Löysää laturin olkatappia ja lukituspulttia (Kuva 88).

  6. Kiristä laturin hihnaa, kunnes hihna joustaa 10 mm hihnapyörien puolessa välissä, kun siihen kohdistetaan 4,5 kg:n voima.

  7. Kiristä laturin lukituspultti (Kuva 88).

  8. Kiristä laturin olkatappi (Kuva 88).

  g216341

  Voimanulosoton hihnojen huolto

  Voimanulosoton hihnojen kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista voimanulosoton hihnan kunto ja kireys.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Katso kiristinpyörän kiristimen kireyttä ilmaisevaa nuolta.

   Aluslaatan ulkopinnan on oltava kireyttä ilmaisevan nuolen tasalla.

  5. Kierrä tarvittaessa kiristinpyörän kiristimen mutteria, kunnes kireyttä ilmaiseva nuoli on aluslaatan ulkopinnan tasalla (Kuva 89).

   g232231

  Voimanulosoton hihnojen vaihto

  Important: Vaihda voimanulosoton hihnat samanlaisiin.

  Voimanulosoton hihnojen irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Siirry moottorin vasemmalle ja oikealle puolelle. Katso kohdat Moottoriin pääsy vasemmalta puolelta ja Moottoriin pääsy oikealta puolelta.

  5. Irrota jäähdyttimen puolella oleva kytkimen vaimennusjousi jousikannattimesta (Kuva 90).

   g232324
  6. Irrota kaksi pulttia ja kaksi mutteria, joilla pyörimisenestoputki on kiinnitetty moottorin oikeanpuoleiseen asennuskannakkeeseen (Kuva 91).

   g232322
  7. Siirrä pyörimisenestoputkea taaksepäin ja irrota se koneesta (Kuva 92).

   g232325
  8. Löysää kiristinpyörän kiristimen mutteria. Katso Kuva 89 kohdassa Voimanulosoton hihnojen kireyden tarkistus.

  9. Kierrä kiristinpyörää moottoria kohti ja irrota hihnat koneesta (Kuva 93).

   g232232

  Voimanulosoton hihnojen asennus

  1. Kohdista voimanulosoton hihnat hihnapyörien päälle (Kuva 94).

   g232323
  2. Kohdista pyörimisenestoputken tappi voimanulosoton kytkinlevyn reikään. Katso Kuva 92 kohdassa Voimanulosoton hihnojen irrotus.

  3. Asenna pyörimisenestoputki moottorin oikeanpuoleiseen asennuskannakkeeseen kahdella pultilla ja kahdella mutterilla, jotka irrotettiin kohdan Voimanulosoton hihnojen irrotus vaiheessa 6.

  4. Kiinnitä kytkimen vaimennusjousi kytkinlevyn sisäpultin ja jousikannattimen väliin. Katso Kuva 90 kohdassa Voimanulosoton hihnojen irrotus.

  5. Kiristä kiristinpyörän kiristimen mutteri. Katso kohta Voimanulosoton hihnojen kireyden tarkistus.

  6. Sulje jäähdytin koneeseen. Katso kohta Moottoriin pääsy oikealta puolelta.

  7. Käännä polttoainesäiliö runkoon ja asenna polttoainesäiliö. Katso kohta Moottoriin pääsy vasemmalta puolelta.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Voimanulosoton kytkimen välyksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välys.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta ja kiinnitä kerääjä. Katso Kerääjän nosto ja Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Avaa moottorin huoltoluukku. Katso Moottoriin pääsy moottorin huoltoluukun kautta.

  6. Säädä kärkiväliä siten, että 0,38 mm:n rakotulkki mahtuu kytkimen päällysteen ja kitkalevyn väliin kevyellä painalluksella (Kuva 95).

   Note: Väliä voidaan pienentää kiertämällä säätömutteria myötäpäivään (Kuva 95). Enimmäisväli on 0,76 mm. Säädä kaikki kolme kärkiväliä.

   g001252
  7. Kun olet säätänyt kaikki kolme väliä, tarkista ne vielä uudelleen.

   Note: Yhden välin säätäminen saattaa muuttaa muitakin välejä.

  Ajopolkimen säätäminen

  Ajopolkimen pysäyttimen säätö

  Ajopolkimen säädöllä voi parantaa käyttömukavuutta sekä vähentää tai lisätä koneen suurinta mahdollista eteenpäin ajon nopeutta.

  Ajopolkimen säädöllä voi myös vähentää tai lisätä koneen suurinta mahdollista peruutusnopeutta.

  1. Siirrä ajopoljin kokonaan eteen (Kuva 96).

   Enimmäisnopeutta varten ajopolkimen ja ajopolkimen pysäyttimen välillä on oltava 3 mm:n rako.

   g216954
  2. Jos haluat vähentää koneen ajonopeutta eteenpäin, toimi seuraavasti:

   1. Pidä eteenpäin ajon polkimen pysäytintä paikallaan kiintoavaimella ja löysää kannakkeen takana olevaa vastamutteria (Kuva 96).

   2. Siirrä ajopoljin haluttuun asentoon (Kuva 96).

   3. Säädä kannakkeen takana olevaa vastamutteria, kunnes ajopolkimen pysäytin koskettaa ajopoljinta (Kuva 96).

    Note: Ajopolkimen pysäyttimen asennon lyhentäminen lisää koneen ajonopeutta eteenpäin.

   4. Pitele ajopolkimen pysäytintä ja kiristä kannakkeen edessä oleva vastamutteri momenttiin 37–45 N·m.

  Vetotangon säätö

  Jos tarvitaan lisäsäätöä, vetotankoa (Kuva 97) on säädettävä seuraavasti:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota pultti ja mutteri, joilla vetotangon pää on kiinni polkimessa.

  5. Löysää vastamutteri, jolla tangon pää on kiinni vetotangossa (Kuva 97).

  6. Käännä tankoa, kunnes pituus on sopiva.

  7. Kiristä vastamutteri (Kuva 97) ja kiinnitä tangon pää ajopolkimeen aiemmin irrotetulla pultilla ja mutterilla, niin polkimen kulma lukittuu.

   g216434

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen tiedot

  Hydraulinestesäiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Käytä Toro Premium All Season Hydraulic Fluid -nestettä. (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso osanumerot Osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä.)

  Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, joiden ominaisuudet vastaavat seuraavia ominaisuuksia ja alan teknisten standardien vaatimuksia. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, ISO VG 46, korkea viskositeetti / alh. jähmepiste

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445St / 40 °C 42–50
   St / 100 °C 7,6–8,5
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–40…–45 °C
   FZG, Fail stage11 tai parempi
   Vesipitoisuus (uusi neste)500 ppm (enintään)
  Standardit:Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniasteneste tarjoaa optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18...49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, Toro-osanumero 44-2500.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän huollon valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Aseta kaikki ohjaimet VAPAA-asentoon ja käynnistä moottori.

  4. Ilmaa järjestelmä käyttämällä moottoria alhaisimmalla mahdollisella käyntinopeudella.

   Important: Älä käytä voimanulosottoa.

  5. Käännä ohjauspyörää useita kertoja oikealle ja vasemmalle ääriasennosta toiseen ja kohdista ohjauspyörät suoraan eteen.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Varmista, että kerääjä on täysin ala-asennossa ja vaakasuorassa ja että leikkuupöytä on laskettu alas.

  3. Vapauta voimanulosotto (PTO), kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota hydraulisäiliön mittatikku ja pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla (Kuva 98).

   g215906
  5. Aseta mittatikku täyttöputkeen ja kierrä mittatikun korkki putkeen.

  6. Irrota mittatikku ja tarkista nestemäärä (Kuva 99).

   Hydraulinesteen määrä on sopiva, kun nestetaso on mittatikun kahden merkin välissä.

   g034080
  7. Jos nestetaso on mittatikun alemman merkin alapuolella, lisää määritysten mukaista hydraulinestettä täyttöputkeen (Kuva 100), kunnes nestetaso näkyy mittatikun merkkien välissä.

   Important: Älä lisää hydraulinestettä hydraulisäiliöön mittatikun ylemmän merkin yläpuolelle.

   g215905
  8. Kierrä mittatikun korkki täyttöputkeen.

   Note: Korkkia ei tarvitse kiristää ruuviavaimella.

  9. Tarkista kaikki letkut ja kiinnikkeet vuotojen varalta.

  Hydraulinesteen ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Hydraulisäiliön tilavuus: noin 5,0 l

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Varmista, että kerääjä on täysin ala-asennossa ja vaakasuorassa ja että leikkuupöytä on nostettu ylös.

  3. Vapauta voimanulosotto (PTO), kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Tyhjennä hydraulisäiliö lappopumpulla (Kuva 101).

   g236164
  5. Käännä jäähdytintä, jotta pääset käsiksi suodattimeen. Katso (Moottoriin pääsy oikealta puolelta).

  6. Vaihda hydraulisuodatin kuvan mukaisesti (Kuva 102).

   g215918
  7. Lisää määritysten mukaista hydraulinestettä täyttöputkeen, kunnes nestetaso näkyy mittatikun merkkien välissä (Kuva 99).

   Important: Älä lisää hydraulinestettä hydraulisäiliöön mittatikun ylemmän merkin yläpuolelle.

  8. Käynnistä moottori, käytä ohjauspyörää ja leikkuupöydän nostosylintereitä ja tarkista, että nestevuotoja ei ole. Anna moottorin käydä noin viisi minuuttia ja sammuta se.

  9. Tarkista hydraulinesteen määrä kahden minuutin kuluttua. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Leikkuupöydän huolto

  Leikkuupöydän kääntö huoltoasentoon

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta kerääjä ja kytke magneettiset turvalukot. Katso kohta Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  4. Avaa salpa ja irrota ruohosuppilo. Katso kohta Ruohosuppilon tyhjennys.

  5. Vedä ja kierrä takakiinnitystappeja leikkuupöydän molemmilla puolilla.

  6. Nosta leikkuupöytä.

  7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  8. Käytä kahvaa ja jalkatappia leikkuupöydän vasemmalla puolella ja käännä leikkuupöydän etupuoli ylöspäin huoltoasentoon.

  Leikkuupöydän kääntö leikkuuasentoon

  Important: Varmista, että ruohosuppilo irrotetaan ennen tämän toimenpiteen suorittamista. Muutoin voi seurata vaurioita.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Laske leikkuupöytä.

  3. Vapauta takakiinnitystapit takalinkkeihin kääntämällä takakiinnitystappeja.

  4. Aseta ruohosuppilo, käännä käyttäjän istuin ja laske suppilo.

  Terien huolto

  Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

  Vaihda terät, jos ne osuvat kiinteään esineeseen tai jos ne ovat epätasapainossa tai taipuneet. Jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvavaatimukset täyttyisivät jatkossakin, käytä vain aitoja Toro-vaihtoteriä. Muiden valmistajien vaihtoterät eivät välttämättä täytä turvallisuusstandardeja.

  Terien turvallinen käyttö

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  Valmistele leikkuupöytä huoltoa varten. Katso Turvaohjeet.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 103).

  2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus ja tasapainotus.

  3. Tarkasta terät, etenkin siipialue.

  4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva 103).

   g215978

  Terien irrotus

  Keskiterän irrotus

  1. Tartu terän päähän liinalla tai paksulla pehmustetulla käsineellä.

  2. Irrota teräpultti, hammastettu aluslaatta, terän kiinnike, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 104).

   g454426

  Siipiteräkokoonpanon irrotus

  Oikean- ja vasemmanpuoleiset teräkokoonpanot pyörivät vastakkaisiin suuntiin, eikä niitä voi vaihtaa keskenään. Varmista, että puhallinlevyt ja terät asennetaan oikeisiin paikkoihin.

  1. Tartu siipiteräkokoonpanoon liinalla tai paksulla hansikkaalla.

  2. Irrota teräpultti, hammastettu aluslaatta, terän kiinnike ja jousialuslaatta kara-akselista (Kuva 105).

  3. Irrota teräkokoonpano (Kuva 105).

   Important: Oikeanpuoleisen teräkokoonpanon teräpultissa on vasenkätinen kierre. Löysää teräpultti kääntämällä sitä myötäpäivään.

   g454437

  Terien teroitus ja tasapainotus

  Keskiterän teroitus ja tasapainotus

  1. Teroita leikkuusärmä terän molemmista päistä viilalla tai teroitustyökalulla (Kuva 106).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma 22°.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan yhtä paljon materiaalia.

   g216118
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 107).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja käyttövalmis.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa vähän metallia pois terän painavasta päästä vain siipialueelta (Kuva 106).

   g216115
  3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Siipiterien teroitus ja tasapainotus

  1. Teroita leikkuusärmä teräkokoonpanon molemmista päistä viilalla tai teroitustyökalulla (Kuva 108).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma 22°.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan yhtä paljon materiaalia.

   g216119
  2. Tarkista teräkokoonpanon tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 109).

   Note: Jos teräkokoonpano pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja käyttövalmis.

   Note: Jos teräkokoonpano ei ole tasapainossa, viilaa vähän metallia pois terän painavasta päästä vain siipialueelta (Kuva 108).

   g216116
  3. Toista, kunnes teräkokoonpano on tasapainossa.

  Terien asennus

  Keskiterän asennus

  1. Tartu terän päähän liinalla tai paksulla pehmustetulla käsineellä.

  2. Asenna terä aiemmin irrotetulla teräpultilla, hammastetulla aluslaatalla, terän kiinnikkeellä ja jousialuslaatalla (Kuva 110).

   Important: Terän siipialueen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

   Note: Asenna jousialuslaatan kovera puoli terää kohti.

   g454426
  3. Kiristä teräpultti momenttiin 53 N·m.

  Siipiteräkokoonpanon asennus

  Important: Oikeanpuoleisen teräkokoonpanon teräpultissa on vasenkätinen kierre. Varmista, että käännät teräpulttia oikeaan suuntaan; muuten voit aiheuttaa vaurioita.

  1. Tartu siipiteräkokoonpanoon liinalla tai paksulla hansikkaalla.

  2. Asenna siipiteräkokoonpano aiemmin irrotetulla levypultilla, hammastetulla aluslaatalla, terän kiinnikkeellä ja jousialuslaatalla (Kuva 111).

   Important: Terien siipialueen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

   Note: Asenna jousialuslaatan kovera puoli terää kohti.

   g454437
  3. Kiristä levypultti momenttiin 53 N·m.

  4. Kiristä teräpultit momenttiin 50 N·m.

  Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta

  1. Kierrä neljänneskierroskiinnikettä ja avaa kardaaninivelen suojus hihnasuojuksesta (Kuva 112).

   g231879
  2. Irrota vetoakselin etupää leikkuupöydän vaihteistosta painamalla jousikuormitteista tappia ja vetämällä sitten vetoakselin päätä taaksepäin (Kuva 112).

  Vetoakselin kytkeminen leikkuupöydän vaihteistoon

  1. Kohdista vetoakselin kardaaninivelen urat vaihteiston liitoksen uriin. Katso Kuva 112 kohdassa Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  2. Paina jousikuormitteista tappia ja työnnä sitten vetoakselin päätä eteenpäin. Katso Kuva 112 kohdassa Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  3. Vapauta jousikuormitteinen tappi ja tarkista, että vetoakselin kardaaninivel on lukittunut leikkuupöydän vaihteistoon. Katso Kuva 112 kohdassa Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  4. Sulje kardaaninivelen suojus ja kiinnitä se hihnasuojukseen neljänneskierroskiinnikkeellä. Katso Kuva 112 kohdassa Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  Leikkuupöydän irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  3. Ennen kuin lasket leikkuupöydän alas, vedä ja kierrä takakiinnitystappeja leikkuupöydän molemmilla puolilla (Kuva 113).

   g231878
  4. Irrota hydrauliletkujen liitännät ajoyksikön kummaltakin puolelta (Kuva 114).

   g231876
  5. Laske leikkuupöytä alas ja kallista kerääjä taakse.

  6. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  7. Kallista istuin eteen.

  8. Irrota ruohosuppilo. Katso Ruohosuppilon tyhjennys.

  9. Irrota vetoakselin kardaaninivel leikkuupöydän vaihteistosta. Katso kohta Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  10. Irrota kaksi lukitussokkaa ja liitintappia, joilla nostovarret on kiinnitetty leikkuupöydän molemmille puolille (Kuva 115).

   g231877
  11. Vieritä leikkuupöytä eteenpäin ja irti ajoyksiköstä.

  Leikkuupöydän asennus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kallista kerääjä taakse.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota ruohosuppilo. Katso kohta Ruohosuppilon tyhjennys.

  5. Vieritä leikkuupöytä taaksepäin ajoyksikköön.

  6. Kiinnitä nostovarret molemmille puolille asentamalla lukitussokka ja liitintappi. Katso Kuva 115 kohdassa Leikkuupöydän irrotus.

  7. Liitä vetoakselin kardaaninivel leikkuupöydän vaihteistosta. Katso kohta Vetoakselin kytkeminen leikkuupöydän vaihteistoon.

  8. Asenna ruohosuppilo, katso kohta Ruohosuppilon tyhjennys.

  9. Kallista istuin taaksepäin.

  10. Käynnistä moottori.

  11. Laske kerääjä.

  12. Nosta leikkuupöytää, kunnes kääntöpyörät ovat hieman irti maasta.

  13. Kytke leikkuupöydän takanostolinkit kääntämällä takakiinnitystappeja. Katso Kuva 113 kohdassa Leikkuupöydän irrotus.

  14. Liitä hydrauliletkut seuraavasti:

   1. Liitä sinisellä tunnisteella merkitty hydrauliletku sisäpuoliseen pikaliittimeen (merkitty sinisellä tunnisteella). Katso Kuva 114 kohdassa Leikkuupöydän irrotus.

   2. Liitä punaisella tunnisteella merkitty hydrauliletku ulkopuoliseen pikaliittimeen (merkitty punaisella tunnisteella). Katso Kuva 114 kohdassa Leikkuupöydän irrotus.

   3. Toista vaiheet 1 ja 2 leikkuupöydän toisella puolella oleville hydrauliletkuille.

  Hihnasuojuksen irrotus

  Note: Irrota vetoakselin U-liitos leikkuupöydän vaihteistosta ennen hihnasuojuksen irrottamista. Katso kohta Vetoakselin irrotus leikkuupöydän vaihteistosta.

  1. Kierrä kolmea neljänneskierroskiinnikettä vastapäivään (Kuva 116).

   g231881
  2. Löysää pultti (Kuva 116).

  3. Irrota hihnasuojus leikkuupöydästä.

  Hihnasuojuksen asennus

  1. Kohdista hihnasuojuksen neljänneskierroskiinnikkeet leikkuupöydän levymuttereihin. Katso Kuva 116 kohdassa Hihnasuojuksen irrotus.

  2. Kierrä neljänneskierroskiinnikkeitä myötäpäivään.

  3. Asenna hihnasuojuksen pultti leikkuupöydän levymutteriin. Katso Kuva 116 kohdassa Hihnasuojuksen irrotus.

  Hihnapyörän suojuksen irrotus

  1. Irrota hihnasuojus. Katso kohta Hihnasuojuksen irrotus.

  2. Irrota pultti ja aluslaatta, joilla hihnapyörän suojus on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 117).

   g231912
  3. Irrota hihnapyörän suojus koneesta.

  Hihnapyörän suojuksen asennus

  1. Kohdista hihnapyörän suojus äärimmäisenä oikealla olevan hihnapyörän päälle. Katso Kuva 117 kohdassa Hihnapyörän suojuksen irrotus.

  2. Asenna hihnapyörän suojus leikkuupöydän levymutteriin pultilla ja aluslaatalla, jotka irrotettiin kohdan Hihnapyörän suojuksen irrotus vaiheessa 2.

  Leikkuupöydän vaihteistoöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda leikkuupöydän vaihteistoöljy.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda leikkuupöydän vaihteistoöljy.
 • Vaihteistoöljy: PG2 ja API GL4, GL5 tai MT1

  Vaihteistoöljyn viskositeetti: LSX 75W90

  Vaihteiston öljytilavuus: 112 ml

  Vaihteistoöljyn vaihdon valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja laske leikkuupöytä alas.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota hihnasuojus. Katso kohta Hihnasuojuksen irrotus.

  Vaihteiston irrotus

  1. Löysää leikkurin hihnakiristin ja irrota leikkurin hihna vaihteiston hihnapyörästä. Lisätietoja on kohdan Leikkurin hihnan irrotus vaiheessa 4.

  2. Irrota neljä pulttia, joilla leikkuupöydän vaihteisto on kiinnitetty vaihteiston kannattimeen (Kuva 118).

   g233005

  Vaihteistoöljyn vaihto

  1. Irrota kotelon tulppa leikkuupöydän vaihteistokotelon tulpan aukosta (Kuva 119).

   g233003
  2. Aseta tyhjennysastia vaihteiston alle ja tyhjennä kaikki öljy vaihteistosta (Kuva 119).

  3. Käännä vaihteistoa siten, että kotelon tulppa osoittaa ylöspäin (Kuva 120).

   g233004
  4. Lisää 112 ml määritettyä vaihteistoöljyä vaihteistokoteloon kotelon tulpan aukosta (Kuva 120).

  5. Asenna kotelon tulppa leikkuupöydän vaihteistokotelon tulpan reikään (Kuva 120).

  Vaihteiston asennus

  1. Kohdista leikkuupöydän vaihteiston reiät vaihteiston kannattimen reikiin. Katso Kuva 118 kohdassa Vaihteiston irrotus.

  2. Kiinnitä vaihteisto kannattimeen neljällä pultilla, jotka irrotettiin kohdan Vaihteiston irrotus vaiheessa 2.

  3. Asenna leikkurin hihna ja kiristä se. Lisätietoja on kohdan Leikkurin hihnan asennus vaiheissa 1 ja 2.

  4. Asenna hihnasuojus, katso kohta Hihnasuojuksen asennus.

  5. Kytke vetoakseli leikkuupöydän vaihteistoon. Katso kohta Vetoakselin kytkeminen leikkuupöydän vaihteistoon.

  Leikkuupöydän tasaus

  Leikkuupöydän tasauksen valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle, vaakasuoralle alustalle.

  2. Laske leikkuupöytä alas ja siirrä leikkuupöydän nostovipu kellunta-asentoon.

  3. Tarkista, onko leikkuuteriä tai siipiterien levyjä taipunut tai vaurioitunut. Katso kohta Terien tarkastus.

   Note: Vaihda taipuneet tai vaurioituneet terät ja levyt ennen leikkuupöydän tasaamista.

  Leikkuupöydän sivusuuntainen tasaus

  1. Säädä leikkuukorkeus 75 mm:n asentoon (Kuva 121).

   g231943
  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Säädä toinen siipiterä uloimpaan asentoon (Kuva 122).

   g232023g231917
  4. Mittaa maanpinnan ja terän leikkuusärmän uloimman pisteen välinen etäisyys mittapalalla (Kuva 122).

   Merkitse mittaustulos tähän:
  5. Säädä leikkuupöydän toisella puolella oleva siipiterä uloimpaan asentoon (Kuva 122).

  6. Mittaa maanpinnan ja terän leikkuusärmän uloimman pisteen välinen etäisyys mittapalalla (Kuva 122).

   Merkitse mittaustulos tähän:
  7. Jos mittaustulosten ero on yli 3,2 mm, toimi seuraavasti:

   1. Löysää kahta tasausnivelen kiinnitysmutteria (Kuva 123).

    g231919
   2. Löysää vastamutteria, jolla kuusiopultti on kiinnitetty (Kuva 123).

   3. Säädä leikkuupöydän oikealla puolella olevan siipiterän korkeutta seuraavasti:

    • Laske leikkuupöydän oikeaa puolta alaspäin kiertämällä kuusiopulttia myötäpäivään.

    • Nosta leikkuupöydän oikeaa puolta ylöspäin kiertämällä kuusiopulttia vastapäivään.

  8. Mittaa terän leikkuusärmien uloin piste (Kuva 122).

  9. Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes mittaustulosten ero on enintään 3,2 mm.

  10. Kiristä kaksi tasausnivelen mutteria ja kuusiopultin vastamutteri (Kuva 123).

  Leikkuupöydän tasaus pitkittäissuunnassa

  1. Säädä leikkuukorkeus 75 mm:n asentoon (Kuva 124).

   g231943
  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Säädä toinen siipiterä etummaiseen asentoon (Kuva 125).

   g232024g231946
  4. Mittaa maanpinnan ja terän leikkuusärmän etummaisen pisteen välinen etäisyys mittapalalla (Kuva 126).

   Merkitse vasemmanpuoleisen terän mittaustulos tähän:
   Merkitse oikeanpuoleisen terän mittaustulos tähän:
   g231944
  5. Mittaa maanpinnan ja terän leikkuusärmän takimmaisen pisteen välinen etäisyys mittapalalla (Kuva 127).

   Merkitse vasemmanpuoleisen terän mittaustulos tähän:
   Merkitse oikeanpuoleisen terän mittaustulos tähän:
   g231947
  6. Jos mittaustulosten ero on alle 4,8 mm tai yli 8 mm, toimi seuraavasti:

   1. Irrota hihnasuojus. Katso kohta Hihnasuojuksen irrotus.

   2. Löysää leikkuupöydän kallistuksen säätimien vastamuttereita (Kuva 128 ja Kuva 129) leikkuupöydän molemmilla puolilla.

    g231949
    g231950
   3. Käännä leikkuupöydän kallistuksen säätimiä, kunnes terän leikkuusärmän takimmainen piste on 4,8–8 mm suurempi kuin terän leikkaussärmän etummainen piste.

   4. Toista vaihe 3 koneen toisella puolella olevalle terälle.

    Important: Varmista, että vasemman- ja oikeanpuoleisen terän leikkuusärmien takimmaisten pisteiden välinen etäisyys on enintään 3,2 mm.

  7. Kiristä leikkuupöydän kallistuksen säätimien vastamutterit (Kuva 123).

  8. Tarkista leikkuupöydän sivusuuntainen tasaus. Katso kohta Leikkuupöydän sivusuuntainen tasaus.

  9. Asenna hihnasuojus, katso kohta Hihnasuojuksen asennus.

  Leikkuukorkeuden osoittimen säätö

  1. Kun leikkuuterät on kohdistettu pitkittäissuunnassa ja terien etuosien etäisyydeksi maasta on säädetty 75 mm, tarkista leikkuukorkeuden ilmaimen asento.

  2. Istu kuljettajan istuimella ja katso leikkuukorkeuden ilmaisimen osoitinta (Kuva 130).

   g231943
  3. Jos leikkuukorkeuden ilmaisimen osoitin ei ole 75 mm:n merkin kohdalla, toimi seuraavasti:

   1. Löysää kahta vastamutteria, joilla leikkuukorkeuden nivel on kiinnitetty (Kuva 131).

    g231994
   2. Kierrä niveltä, kunnes leikkuukorkeuden ilmaisimen osoitin on 75 mm:n merkin kohdalla kuljettajan istuimelta katsottuna (Kuva 130 ja Kuva 131).

   3. Kiristä kaksi vastamutteria (Kuva 131).

  Leikkuupöydän hihnan kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista leikkuupöydän hihnan kireys.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista leikkuupöydän hihnan kireys.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, laske leikkuupöytä ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Löysää tai kiristä vastamutteria, kunnes kireyttä ilmaiseva nuoli on aluslaatan ulkopinnan tasalla (Kuva 132).

   g216382

  Leikkuupöydän hihnan vaihto

  Leikkurin hihnan irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja laske leikkuupöytä alas.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota hihnasuojus ja hihnapyörän suojus. Katso Hihnasuojuksen irrotus kohdassa Hihnapyörän suojuksen irrotus.

  4. Löysää hihnakiristimen vastamutteria, kunnes hihnan voi irrottaa kiristyspyörästä (Kuva 133).

   g231993
  5. Irrota hihna leikkuupöydän hihnapyöristä.

  Leikkurin hihnan asennus

  1. Asenna uusi hihna hihnapyöriin kuvan mukaisesti (Kuva 134).

   g231992
  2. Kiristä vastamutteria, kunnes kireyttä ilmaiseva nuoli on aluslaatan ulkopinnan tasalla (Kuva 133).

  3. Asenna hihnapyörän suojus, katso kohta Hihnapyörän suojuksen asennus.

  4. Asenna hihnasuojus, katso kohta Hihnasuojuksen asennus.

  Jalasten vaihto

  Kun jalakset kuluvat, niiden käyttöikää voi pidentää vaihtamalla ne leikkuupöydän toiselle puolelle.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  3. Käännä leikkuupöytä huoltoasentoon. Katso Leikkuupöydän kääntö huoltoasentoon.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Irrota jalakset leikkuupöydän sivuilta (Kuva 135).

   g232026
  6. Vaihda jalaksien paikkaa ja asenna ne aiemmin irrotetuilla ruuveilla (Kuva 135).

   Important: Asenna jalakset kaksiin ylimmäisiin reikiin.

  Kerääjän huolto

  Kerääjän kohdistus suppilon tiivisteeseen

  1. Löysää neljä pulttia, joilla kerääjän nostotuet on kiinnitetty saranaliittimiin (Kuva 136).

   g232010g232011
  2. Työnnä kerääjää eteen- tai taaksepäin, kunnes sen tuloaukko on kohdakkain suppilon tiivisteen kanssa (Kuva 137).

   g232009
  3. Kiristä neljä pulttia (Kuva 136).

  Puhdistus

  Note: Laakereiden käyttöikä saattaa lyhentyä väärien pesukäytäntöjen takia. Älä pese konetta sen ollessa vielä kuuma ja vältä laakereiden suihkuttamista korkealla paineella tai suurella määrällä nestettä.

  Leikkuupöydän hihnasuojuksen alapuolen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista leikkuupöydän hihnasuojuksen alapuoli.
  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Aseta ilmasuutin hihnasuojuksen ja leikkuupöydän yläosan välissä olevaan aukkoon. Puhdista leikkuupöydän hihnasuojuksen alapuolelle kertynyt ruoho paineilmalla.

  Leikkuupöydän alapuolen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista leikkuupöytä.
  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Valmistele leikkuupöytä huoltoa varten. Katso Leikkuupöydän kääntö huoltoasentoon.

  4. Poista paakkuuntunut ruoho ja roskat sekä puhdista tarvittaessa.

  Kerääjän säleikön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista kerääjän säleikkö.
  1. Avaa kerääjän luukku.

  2. Vedä kerääjän säleikön pohjassa olevaa vapautusvipua alaspäin (Kuva 138).

   g217355
  3. Irrota kerääjän säleikkö ja puhdista se (Kuva 139).

   g215931
  4. Asenna kerääjän säleikkö.

  Kerääjän luukun takalovien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista kerääjän luukun takalovet.
  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja kytke seisontajarru.

  2. Nosta kerääjä (Kuva 140) yläasentoon. Katso Kerääjän nosto.

   g232364
  3. Tyhjennä kerääjä (Kuva 140) ja jätä se tyhjennysasentoon niin, että takaluukku riippuu vapaasti. Katso kohta Kerääjän tyhjennys.

   Note: Kerääjän luukun salpa avautuu automaattisesti, kun kerääjä tyhjennetään.

  4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  5. Kiinnitä nostettu kerääjä turvalukoilla. Katso Kuva 41 kohdassa Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  6. Puhdista ruoho ja roskat paineilmalla kerääjän luukun sisällä sijaitsevan metallilevyn pohjassa olevista lovista (Kuva 141).

   g232008
  7. Kiinnitä turvalukot säilytysasentoon. Katso Kuva 41 kohdassa Kerääjän kiinnitys yläasentoon.

  8. Käännä kerääjä vaaka-asentoon.

  9. Laske kerääjä. Katso kohta Kerääjän lasku.

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Akun säilytys

  • Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkukengät akun navoista. Katso Akun irrotus.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Jos kone aiotaan varastoida yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen.

    Note: Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  • Säilytä akkua paikallaan koneessa.

  • Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa.

  • Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti.

  • Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Akkunesteen ominaispaino täysin ladatussa akussa on 1,265–1,299.

  Koneen valmistelu

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  1. Puhdista kone, leikkuupöytä ja moottori huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

   • Jäähdytin ja säleikkö

   • Leikkuupöydän alapuoli

   • Leikkuupöydän hihnasuojusten alapuoli

   • Voimanulosoton akselikokoonpano

   • Kaikki rasvanipat ja nivelet

   • Irrota ohjauspylvään takahuoltoluukku ja puhdista sisäpuoli.

   • Istuimen alustan alaosa ja vaihteiston yläosa

  2. Tarkista rengaspaine ja säädä sitä tarpeen mukaan. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Irrota, teroita ja tasapainota leikkurin terät. Lisätietoja on leikkuupöydän käyttöoppaassa.

  4. Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.

  5. Voitele kaikki rasvanipat ja levitä öljyä nivelkohtiin ja vaihteiston ohitusventtiilin sokkiin. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin. Katso Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  2. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä kahden minuutin ajan.

  3. Sammuta moottori.

  4. Tyhjennä polttoaine polttoainesäiliöstä ja letkuista, pumpusta, suodattimesta ja vedenerottimesta.

  5. Huuhtele polttoainesäiliö puhtaalla dieselpolttoaineella ja liitä kaikki polttoaineletkut.

  6. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti. Katso Ilmanpuhdistimen suodattimien huolto.

  7. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä suojateipillä.

  8. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  9. Tarkista jäähdytysjärjestelmän pakkasnesteen määrä ja säädä jäähdytysnesteen pitoisuutta tarpeen mukaan käyttöympäristön kylmimmän odotetun lämpötilan mukaan.

  10. Tarkista öljyntäyttökorkki ja polttoainesäiliön korkki ja varmista, että ne ovat tiukalla.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Avainkytkin on Käynnissä-asennossa, mutta kojelaudan merkkivalot eivät syty.
  1. Akku ei luovuta virtaa.
  2. Akkunesteen määrä on alhainen.
  3. Akussa ei ole varausta.
  4. Sulake on palanut.
  1. Tarkista johtojen kytkennät.
  2. Tarkista akkunesteen määrä.
  3. Lataa akku.
  4. Vaihda sulake.
  Kojelaudan merkkivalot syttyvät, kun avainkytkin on Käynnissä-asennossa, mutta käynnistysmoottori ei pyöri.
  1. Akku ei luovuta riittävästi virtaa.
  2. Ajopoljin ei ole Vapaa-asennossa.
  3. Et istu käyttäjän istuimella.
  4. Voimanulosotto on kytkettynä.
  1. Lataa akku.
  2. Siirrä ajopoljin Vapaa-asentoon.
  3. Istu käyttäjän istuimelle.
  4. Vapauta voimanulosotto.
  Moottori käynnistyy vain katkonaisesti tai käy epätasaisesti.
  1. Ilmansuodatin on likainen.
  2. Polttoaineessa on sakkaa tai likaa.
  1. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.
  2. Tarkasta ja vaihda polttoainesuodatin tarvittaessa.
  Käynnistysmoottori pyörii, mutta moottori ei käynnisty.
  1. Polttoaine ei virtaa järjestelmän läpi.
  2. Polttoaine ei virtaa järjestelmän läpi.
  3. Polttoaine ei virtaa järjestelmän läpi.
  4. Hehkutulpat eivät ole tarpeeksi kuumia, kun moottori on kylmä.
  5. Hehkutulpat eivät ole tarpeeksi kuumia, kun moottori on kylmä.
  1. Tarkista polttoaineen määrä polttoainesäiliössä.
  2. Tarkasta ja vaihda polttoainesuodatin tarvittaessa.
  3. Varmista, että polttoainesäiliön korkin ilmareikä ei ole tukossa.
  4. Odota, että hehkutulppien merkkivalo vaihtuu Pois-asentoon.
  5. Sammuta moottori ja käännä avain Käynnissä/Esilämmitys-asentoon toista hehkutusjaksoa varten.
  Moottori sammuu, kun voimanulosotto on yhä kytkettynä.
  1. Voimanulosotto on vioittunut.
  2. Käyttäjä poistuu istuimelta.
  3. Voimanulosotto on vioittunut.
  4. Seisontajarru on kytketty ja ajopoljin on painettu alas.
  1. Tarkista voimanulosoton kytkimen toiminta.
  2. Istu käyttäjän istuimelle.
  3. Sulje ja laske kerääjä.
  4. Vapauta seisontajarru.
  Leikkausjälki on epätasainen ja keruujärjestelmä on riittämätön.
  1. Leikkuupöytä ei ole maanpinnan suuntainen.
  2. Leikkuupöytä ei ole maanpinnan suuntainen.
  3. Terän suorituskyky on heikko.
  4. Terän suorituskyky on heikko.
  5. Terän suorituskyky on heikko.
  6. Nopeus on liian suuri ruohon pituuteen ja kuntoon nähden.
  7. Suppilo on tukossa.
  8. Suppilo on tukossa.
  9. Suppilo on tukossa.
  1. Varmista, että renkaiden ilmanpaine on oikea.
  2. Säädä leikkuupöytä niin, että se on samansuuntainen maanpinnan kanssa.
  3. Varmista, että terät on asennettu oikein.
  4. Teroita tai vaihda terät.
  5. Säädä voimanulosoton hihnan kireys.
  6. Hidasta ajonopeutta.
  7. Puhdista suppilo.
  8. Varmista, että moottorin suurin käyntinopeus on 3 000 kierr./min.
  9. Puhdista ruohonkerääjän säleikkö.
  Kone tärisee käytön aikana.
  1. Terät ovat epätasapainossa.
  2. Pultit ovat löysällä.
  1. Tasapainota terät tai vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.
  2. Kiristä teräpultit, moottorin pultit ja rungon ruuvit, jos ne ovat löysällä.
  Moottoriöljyn varoitusvalo syttyy.
  1. Moottorin öljynpaine on riittämätön.
  2. Moottorin öljynpaine on riittämätön.
  1. Tarkista moottoriöljyn määrä ja täytä tarvittaessa.
  2. Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
  Leikkuupöytä ei toimi, kun voimanulosoton kytkin on kytketty.
  1. Käyttäjä ei istu istuimella.
  2. Kerääjä ei ole täysin ala-asennossa.
  1. Istu käyttäjän istuimelle.
  2. Laske kerääjä kokonaan.