Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna, rotacyjna kosiarka do trawy, która jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Jej głównym przeznaczeniem jest koszenie trawy na dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych i na terenach komercyjnych. Maszyna nie jest przeznaczona do koszenia żywopłotów ani zastosowań rolniczych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g224169

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Zamocuj na maszynach nieoznaczonych znakiem CE

decal133-8062

Zamocuj na maszynach nieoznaczonych znakiem CE

decal125-6135

Zamocuj na części nr 134-0539 na maszynach nieoznaczonych znakiem CE

decal134-1986
decal134-0539

Montaż

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Ładowanie akumulatora

 1. Podłącz do biegunów akumulatora prostownik o prądzie ładowania od 3 do 4 A. Ładuj akumulator prądem 3 do 4 A, aż elektrolit osiągnie gęstość 1250 lub wyższą, a temperatura akumulatora wyniesie co najmniej 16 stopni Celsjusza i możliwe będzie swobodne odgazowanie wszystkich ogniw.

 2. Po naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę od gniazdka zasilającego, a następnie odłącz ładowarkę od biegunów akumulatora.

  Note: Niezupełne naładowanie może skutkować powstawaniem gazu w komorach i przelanie kwasu akumulatora, co doprowadzi do skorodowania maszyny.

Sprawdzanie poziomu płynów

Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach

Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół przednich i tylnych : 1,4 bara

Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół samonastawnych : 1,5 bara

Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach.

Note: Do transportu ciśnienie w oponach może być niższe lub wyższe od wymaganego, co może wymagać regulacji ciśnienia w oponach.

g001055

Montaż podwozia tnącego kosiarki

 1. Zdejmij zespół jezdny i podwozie tnące z palety transportowej.

 2. Zamontuj podwozie tnące na zespole jezdnym, patrz Montaż jednostki tnącej kosiarki..

Przegląd produktu

g224574
g224634

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Deska rozdzielcza

g213936

Dźwignia regulacji nachylenia kolumny kierownicy

Obróć dźwignię regulacji nachylenia kolumny kierownicy (Rysunek 6) w lewo, aby zwolnić kolumnę kierownicy, a następnie przesuń ją do wybranego położenia.

Aby zablokować kolumnę kierownicy w wybranym położeniu obróć dźwignię w prawo.

Kontrolka ładowania

Kontrolka ładowania (Rysunek 6) zapala się, jeżeli układ ładowania elektrycznego pracuje poniżej zwykłego zakresu. Sprawdź lub napraw układ ładowania elektrycznego

Kontrolka świecy żarowej

Kontrolka świecy żarowej (Rysunek 6) świeci na czerwono, gdy świece żarowe są włączone.

Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju

Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju (Rysunek 6) zapala się, gdy przy uruchomionym silniku ciśnienie oleju silnikowego spadnie poniżej bezpiecznego poziomu. Jeśli kontrolka miga lub pozostaje zapalona, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju. Jeśli poziom oleju jest w dopuszczalnym zakresie, ale kontrolka nie gaśnie podczas pracy silnika, natychmiast wyłącz silnik i skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro w celu uzyskania pomocy.

Sprawdź działanie kontrolki ostrzegawczej w następujący sposób:

 1. Załącz hamulec postojowy.

 2. Przekręć kluczyk zapłonu do położenia WłąCZENIA/NAGRZEWANIA, ale nie uruchamiaj silnika.

  Note: Kontrolka ciśnienia oleju powinna świecić na czerwono. Jeśli kontrolka nie działa, żarówka jest przepalona albo w układzie występuje awaria, którą należy naprawić.

Kontrolka zatkania filtra powietrza

Kontrolka zatkania filtra powietrza (Rysunek 6) zapala się, jeżeli filtr powietrza wymaga czyszczenia lub wymiany, patrz Serwisowanie filtrów powietrza.

Kontrolka świateł mijania

Kontrolka reflektorów (Rysunek 6): zielona przy włączonych światłach mijania i niebieska przy włączonych światłach drogowych.

Kontrolka uniesienia kosza

Kontrolka uniesienia kosza (Rysunek 6) zapala się, jeżeli kosz podnosi się z położenia zbierania trawy.

Aby wyłączyć kontrolkę, opuść kosz samowyładowczy.

Kontrolka hamulca postojowego

Kontrolka hamulca postojowego (Rysunek 6) jest podświetlona, jeżeli hamulec postojowy jest załączony.

Przełącznik PTO

Przełącznik PTO (Rysunek 6) ma 2 położenia: OUT (załączone) i IN (rozłączone). Wyciągnij przełącznik PTO, aby załączyć osprzęt lub ostrza podwozia tnącego. Wepchnij przycisk, aby rozłączyć działanie osprzętu.

Note: Opuszczenie fotela operatora przy przełączniku PTO w położeniu ZAłąCZONE powoduje automatyczne wyłączenie silnika maszyny po 1 sekundzie, patrz Resetowanie działania PTO.

Przełącznik świateł awaryjnych

Przesuń przełącznik świateł awaryjnych (Rysunek 6) do przodu, aby włączyć światła awaryjne.

Przesuń przełącznik świateł awaryjnych do tyłu, aby wyłączyć światła awaryjne.

Przełącznik blokady mechanizmu różnicowego

Przesuń przełącznik blokady mechanizmu różnicowego (Rysunek 6) do przodu, aby załączyć blokadę mechanizmu różnicowego.

Przesuń przełącznik blokady mechanizmu różnicowego do tyłu, aby wyłączyć blokadę mechanizmu różnicowego.

Przełącznik zmiany kierunku obrotów wentylatora chłodnicy

Przesuń przełącznik zmiany kierunku obrotów wentylatora (Rysunek 6) do przodu, aby załączyć cykl zmiany kierunku obrotów wentylatora chłodnicy.

Przełącznik światła ostrzegawczego

Przesuń przełącznik światła ostrzegawczego (Rysunek 6) do przodu, aby włączyć światło ostrzegawcze.

Przesuń przełącznik świateł do tyłu, aby wyłączyć światło ostrzegawcze.

Kierunkowskazy i reflektory

Obróć dźwignię (Rysunek 6) do przodu w pierwsze położenie, aby włączyć oświetlenie boczne.

Obróć dźwignię do przodu w drugie położenie, aby włączyć światła mijania. Zapali się wtedy zielona kontrolka reflektorów.

Pchnij dźwignię w dół, aby przełączyć reflektory w tryb świateł drogowych. Zapali się wtedy niebieska kontrolka reflektorów.

Pociągnięcie dźwigni do siebie przy włączonych światłach mijania spowoduje błyśnięcie światłami drogowymi.

Obróć dźwignię do tyłu, aby wyłączyć światła.

Przesuń dźwignię do przodu, aby włączyć kierunkowskaz prawy. Pociągnij dźwignię do tyłu, aby włączyć kierunkowskaz lewy.

Przycisk klaksonu

Naciśnij przycisk klaksonu, aby użyć klaksonu (Rysunek 6).

Pedał hamulca

Pedał hamulca (Rysunek 7) służy do zatrzymania lub spowolnienia pojazdu.

g213964

Pedał jazdy

Pedał jazdy (Rysunek 7) służy do sterowania ruchem maszyny do przodu i do tyłu. Naciśnij górną część pedału, aby jechać maszyną do przodu. Naciśnij dolną część pedału, aby jechać maszyną do tyłu. Prędkość jazdy zależy od siły nacisku pedału. Aby uzyskać maksymalną prędkość jazdy przesuń dźwignię przepustnicy do położenia SZYBKO i wciśnij pedał jazdy do oporu. Maksymalna prędkość jazdy do przodu to około 14 km/h. Aby uzyskać maksymalną moc przy wysokim obciążeniu lub aby wjechać na wzniesienie, ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu SZYBKIM, stopniowo naciskając na pedał, aby utrzymać wysokie obroty silnika. Gdy obroty silnika zaczną się zmniejszać, lekko zwolnij pedał jazdy, aby obroty silnika ponownie wzrosły.

Blokada hamulca postojowego

Trzymając pedał hamulca przesuń blokadę hamulca postojowego (Rysunek 7) do przodu, aby zablokować hamulec w położeniu załączonym. Aby zwolnić hamulec postojowy, przesuń pedał hamulca do przodu. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie zwolniona.

Wskaźnik ilości paliwa

Wskaźnik paliwa (Rysunek 8) wskazuje ilość paliwa pozostałą w zbiorniku paliwa.

g213963

Wskaźnik temperatury silnika

Wskaźnik temperatury silnika (Rysunek 8) wskazuje aktualną temperaturę silnika.

Przełącznik wysokości cięcia

Przełącznik wysokości cięcia (Rysunek 8) służy do wyboru wysokości cięcia w górę i w dół.

Wskaźnik wysokości cięcia

Wskaźnik wysokości cięcia (Rysunek 9) wskazuje nominalną wysokość cięcia podwozia tnącego.

g232025

Dźwignia przepustnicy

Dźwignia przepustnicy (Rysunek 8) pozwala na sterowanie prędkością obrotową silnika. Przesunięcie dźwigni przepustnicy do przodu do położenia FAST (SZYBKO) zwiększa prędkość obrotową silnika. Przesunięcie dźwigni przepustnicy do tyłu do położenia SLOW (POWOLI) zmniejsza prędkość obrotową silnika. Dźwignia przepustnicy steruje prędkością ostrzy oraz, w połączeniu z pedałem jazdy, prędkością jazdy maszyny.

Licznik godzin / wskaźnik najbliższego przeglądu

Licznik godzin (Rysunek 8) zapisuje i wyświetla łączny czas pracy silnika w godzinach.

Wskaźnik najbliższego przeglądu wskazuję liczbę godzin pracy pozostałą do kolejnej wymiany filtra i oleju silnikowego.

Note: Wskaźnik automatycznie wyświetla migający komunikat OIL CHANGE” (WYMIANA OLEJU), kiedy konieczna jest wymiana filtra i oleju silnikowego.

Wskaźnik najbliższego przeglądu wskazuję również liczbę godzin pracy pozostałą do kolejnego smarowania maszyny.

Note: Wskaźnik automatycznie wyświetla migający komunikat LUBE” (SMAROWANIE), kiedy konieczne jest nasmarowanie maszyny.

Aby wybrać funkcję na ekranie naciśnij przycisk ON licznika godzin / wskaźnika najbliższego przeglądu.

Important: Przez pierwsze 50 godzin w trybie wymiany oleju uważaj, aby przypadkowo nie przytrzymać przycisku licznika przez dłużej niż 6 sekund. Trzymanie przycisku wciśniętego dłużej niż 6 sekund przestawia okres między wymianami oleju z 50 godzin na 250 godzin.

Po wymianie filtra i oleju silnikowego lub nasmarowaniu maszyny i podwozia tnącego przeprowadź następujące czynności:

 1. Naciskaj przycisk, aby przejść do właściwego ekranu.

 2. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 6 sekund, aż wskaźnik przestanie migać.

Note: Wyzerowanie łącznej liczby godzin pracy maszyny jest niemożliwe.

Dźwignia podnoszenia podwozia tnącego

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia podwozia tnącego (Rysunek 10) do góry i przesuń dźwignię do tyłu, aby podnieść podwozie tnące.

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia podwozia tnącego (Rysunek 10) do góry i przesuń dźwignię do przodu, aby obniżyć podwozie tnące do położenia swobodnego.

Important: Dla uniknięcia uszkodzeń układu podnoszenia podwozia tnącego, jeżdżąc maszyną z podwoziem tnącym na ziemi przestawiaj dźwignię podnoszenia podwozia tnącego do położenia przedniego (SWOBODNEGO).

Note: Jeżeli nie używasz maszyny, opuść podwozie tnące i kosz.

g213965

Dźwignia podnoszenia kosza

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia kosza (Rysunek 10) do góry i przesuń dźwignię do tyłu, aby podnieść kosz.

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia kosza do góry i przesuń dźwignię do przodu, aby opuścić kosz.

Dźwignia opróżniania kosza

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni opróżniania kosza (Rysunek 10) do góry i przesuń dźwignię do tyłu, aby opróżnić kosz ze ściętej trawy.

Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni opróżniania kosza do góry i przesuń dźwignię do przodu, aby zamknąć kosz po jego opróżnieniu.

Przełącznik z kluczykiem

Stacyjka ma 4 położenia: OFF (WYł.), LIGHTS ON (ŚWIATłA Wł.), ON/PREHEAT (Wł./NAGRZEWANIE) i START (URUCHAMIANIE).

Note: Położenie LIGHTS ON steruje światłami roboczymi.Obrócenie kluczyka w stacyjce z położenia WYł. do położenia ŚWIATłA Wł. spowoduje zapalenie świateł roboczych.Po obróceniu kluczyka w stacyjce z położenia ON/PREHEAT do położenia LIGHTS ON silnik pracuje dalej, a światła zapalają się.

Note: Jeżeli silnik zgaśnie, kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu ŚWIATłA Wł lub Wł/NAGRZEWANIE i opuścisz fotel operatora, po chwili uruchomi się brzęczyk przypominający operatorowi o konieczności przekręcenia kluczyka w stacyjce do położenia WYł.

g214136

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

g214888
OpisRysunek 12 OdniesienieWymiar lub masa
Wysokość z podniesionym pałąkiem bezpieczeństwa E207 cm
Wysokość z opuszczonym pałąkiem bezpieczeństwaG166 cm
Długość całkowitaD291 cm
Szerokość całkowitaB143 cm
Rozstaw osiC119 cm
Rozstaw kół przednich A95 cm
Rozstaw kół tylnychF96 cm
Prześwit pod pojazdem 15 cm
Masa netto (z podwoziem tnącym) 1005 kg
Masa netto (bez podwozia tnącego) 835 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1190 kg
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej 1000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej 500 kg

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Stosuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
 • Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół przednich i tylnych: 1,4 bara

  Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół samonastawnych: 1,5 bara

  Niebezpieczeństwo

  Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność kosiarki na zboczach. Może to przyczynić się do wywrócenia maszyny grożącego urazami lub śmiercią opertora.

  Nie dopuszczać do spadku ciśnienia w oponach poniżej wymaganej wartości.

  Sprawdź ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach. Dopompuj lub spuść powietrze, aby uzyskać zalecane ciśnienie powietrza w oponach.

  Important: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej jakości koszenia utrzymuj właściwe ciśnienie we wszystkich oponach maszyny.Ciśnienie powietrza we wszystkich oponach sprawdzaj przed użyciem maszyny.

  g001055

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

  Celem układu blokad bezpieczeństwa jest zapobieganie rozruchowi lub włączeniu silnika w sytuacji, gdy pedał jazdy nie znajduje się w położeniu neutralnym, przełącznik PTO w położeniu WYł., hamulec postojowy nie jest załączony lub operator nie zajmuje swojego fotela.

  Dodatkowo, silnik powinien się zatrzymać, gdy:

  • Operator opuści fotel przy przełączniku PTO w położeniu ON;

  • Operator opuści fotel przy pedale jazdy w położeniu innym niż neutralne;

  • Pedał jazdy zostanie wciśnięty przy zaciągniętym hamulcu postojowym.

  Ostrożnie

  Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa rozruchu silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa rozruchu silnika.
 • Sprawdź działanie przekaźników blokad bezpieczeństwa, zapewniając:

  Tabela blokady rozruchu silnika

  WarunkiWynik
  Hamulec postojowy rozłączonySilnik nie powinien się kręcić.
  Pedał jazdy w położeniu neutralnym
  Przełącznik PTO w położeniu WYł.
  Operator nie jest w fotelu
  Hamulec postojowy rozłączonySilnik powinien dać się uruchomić.
  Pedał jazdy w położeniu neutralnym
  Przełącznik PTO w położeniu WYł.
  Operator jest w fotelu
  Hamulec postojowy rozłączonySilnik nie powinien się kręcić.
  Pedał jazdy wciśnięty
  Przełącznik PTO w położeniu WYł.
  Operator jest w fotelu
  Załączony hamulec postojowySilnik nie powinien się kręcić.
  Pedał jazdy wciśnięty
  Przełącznik PTO w położeniu WYł.
  Operator jest w fotelu
  Załączony hamulec postojowySilnik powinien dać się uruchomić.
  Pedał jazdy w położeniu neutralnym
  Przełącznik PTO w położeniu WYł.
  Operator nie jest w fotelu

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa wyłączających silnik

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa wyłączających silnik.
 • Przed przeprowadzeniem poniższych kontroli postępuj jak niżej:

  1. Usiądź na fotelu operatora.

  2. Załącz hamulec postojowy.

  3. Przestaw pedał jazdy do położenia neutralnego.

  4. Odłącz napęd PTO.

  5. Uruchom silnik.

  6. Zwolnij hamulec postojowy.

  Sprawdź działanie przekaźników blokad bezpieczeństwa, zapewniając:

  Tabela blokady wyłączenia silnika

  WarunkiWynik
  Hamulec postojowy rozłączonySilnik powinien się zatrzymać.
  Operator powoli wstaje z fotela
  Załączony hamulec postojowySilnik powinien nadal pracować.
  Operator powoli wstaje z fotela
  Załączony hamulec postojowySilnik powinien się zatrzymać.
  Operator jest w fotelu
  Pedał jazdy wciśnięty
  Hamulec postojowy rozłączonySilnik powinien nadal pracować.
  Operator jest w fotelu
  Pedał jazdy wciśnięty

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa PTO

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa PTO.
 • Przed przeprowadzeniem poniższych kontroli postępuj jak niżej:

  1. Usiądź na fotelu operatora.

  2. Załącz hamulec postojowy.

  3. Przestaw pedał jazdy do położenia neutralnego.

  4. Odłącz napęd PTO.

  5. Uruchom silnik.

  6. Zwolnij hamulec postojowy.

  Sprawdź działanie przekaźników blokad bezpieczeństwa, zapewniając:

  Tabela blokady PTO

  WarunkiWynik
  Przełącznik PTO w położeniu ON; podwozie tnące pracujeSilnik i podwozie tnące powinny się zatrzymać.
  Operator powoli wstaje z fotela
  Przełącznik PTO w położeniu ON; podwozie tnące pracujePodwozie tnące powinno się zatrzymać.
  Unieś kosz samowyładowczy

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa alarmu cofania

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa alarmu cofania.
 • Sprawdź działanie przekaźników blokad bezpieczeństwa, zapewniając:

  Tabela alarmu cofania

  WarunkiWynik
  Kluczyk w położeniu RUN (PRACA)Alarm cofania powinien rozbrzmiewać.
  Pedał jazdy w położeniu do tyłu

  Uzupełnianie paliwa

  Stosuj tylko czysty, świeży olej napędowy lub olej napędowy bio o małej zawartości siarki (< 500 ppm) lub bardzo małej zawartości siarki (< 15 ppm). Minimalna liczba cetanowa powinna wynosić 40. Kupuj paliwo w ilościach, które zużyjesz w przeciągu 180 dni, co zapewni utrzymanie świeżości paliwa.

  Pojemność zbiornika paliwa: 41 litrów

  Używaj letniego oleju napędowego (nr 2-D) przy temperaturze powyżej -7°C oraz zimowego (nr 1-D lub mieszanki paliw 1-D/2-D) poniżej tej temperatury. Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach zapewnia niską temperaturę zapłonu oraz charakterystykę przepływu dostosowaną do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza częstotliwość zatykania się filtra paliwa.

  Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

  Important: Nie używaj nafty ani benzyny zamiast oleju napędowego. Nieprzestrzeganie tej wskazówki spowoduje uszkodzenie silnika.

  Silnik dostosowany do oleju napędowego bio

  Maszyna może być napędzana paliwem typu biodiesel klasy do B20 (20% oleju pochodzenia roślinnego, 80% oleju pochodzenia mineralnego). Zawartość siarki w konwencjonalnym oleju napędowym powinna być niska lub bardzo niska. Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

  • Komponent oleju napędowego bio musi spełniać normę ASTM D6751 lub EN14214.

  • Zmieszane paliwo musi spełniać normę ASTM D975 lub EN590.

  • W razie rozlania oleju napędowego bio paliwo może uszkodzić powierzchnie lakierowane.

  • Przy niskich temperaturach udział olejów roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel B5).

  • Sprawdzaj uszczelnienia, przewody i uszczelki mające styczność z paliwem, ich stan może z czasem ulec pogorszeniu.

  • Przez pewien czas od zmiany paliwa konwencjonalnego na mieszanki oleju napędowego bio może dochodzić do zablokowania się filtra paliwa.

  • Więcej informacji o oleju napędowym bio może udzielić autoryzowany dystrybutor Toro.

  Uzupełnianie paliwa

  Note: W miarę możliwości napełniaj zbiornik paliwa po każdym użyciu maszyny. Pozwoli to zminimalizować kondensację wewnątrz zbiornika paliwa.

  g214279

  Regulacja układu zabezpieczającego przed przewróceniem (ROPS)

  Ostrzeżenie

  Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanej przewróceniem, utrzymuj pałąk w uniesionym, zablokowanym położeniu oraz zapnij pas bezpieczeństwa.

  Upewnij się, że fotel zamocowany jest za pomocą zaczepu.

  Ostrzeżenie

  Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

  • Nie wolno obsługiwać maszyny na nierównym terenie lub zboczach z opuszczonym pałąkiem.

  • Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

  • Nie należy zapinać pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

  • Jedź powoli i ostrożnie.

  • Gdy przestrzeń jest wystarczająca, podnieś pałąk.

  • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdź dokładnie wolną przestrzeń nad maszyną, aby uniknąć zderzenia.

  Opuszczanie pałąka bezpieczeństwa

  Important: Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Przechyl fotel do przodu (Rysunek 15).

  5. Wyjmij sworznie z pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 15)

  6. Obniż pałąk bezpieczeństwa i zamocuj go na swoim miejscu przy pomocy sworzni (Rysunek 15).

  7. Przechyl fotel do tyłu tak, żeby się zablokował (Rysunek 15).

  g218001

  Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Przechyl fotel do przodu (Rysunek 16).

  5. Wyjmij sworznie z pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 16)

  6. Podnieś pałąk bezpieczeństwa i zamocuj go na swoim miejscu przy pomocy sworzni (Rysunek 16).

  7. Przechyl fotel do tyłu tak, żeby się zablokował (Rysunek 16).

  g218002

  Regulacja nachylenia kolumny kierownicy

  Ustaw nachylenie kolumny kierownicy do wybranego położenia, jak pokazano na Rysunek 17.

  g214731

  Ustawianie fotela

  Fotel można przesuwać do przodu i do tyłu. Położenie fotela ustaw w miejscu, w którym masz najlepszą kontrolę nad maszyną i w którym czujesz się najwygodniej.

  Do regulacji pociągnij dźwignię do góry i przesuń fotel do przodu lub do tyłu (Rysunek 18).

  g215133

  Regulacja zawieszenia fotela

  1. Wyciągnij dźwignię zawieszenia fotela (Rysunek 19).

  2. Siedząc na fotelu wyreguluj zawieszenie fotela zgodnie z poniższym:

   • Aby uzyskać twardsze zawieszenie pociągnij dźwignię zawieszenia fotela do góry tyle razy, ile to konieczne.

   • Aby uzyskać miększe zawieszenie popchnij dźwignię zawieszenia fotela w dół tyle razy, ile to konieczne.

  3. Przy strzałce ustawionej po środku popchnij dźwignię zawieszenia z powrotem do środka.

  g215273

  Regulacja nachylenia oparcia fotela

  Pociągnij dźwignię (Rysunek 20) do góry, aby odchylić oparcie fotela.

  g215274

  Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

  Aby zwiększyć podparcie odcinka lędźwiowego obracaj pokrętło regulacji (Rysunek 21) w lewo.

  Aby zmniejszyć podparcie odcinka lędźwiowego obracaj pokrętło regulacji w prawo.

  g215272

  Przechylanie fotela do przodu

  Pociągnij dźwignię przechyłu fotela (Rysunek 22) do góry i przechyl fotel do przodu.

  g216164

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeżeli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i dzieciom przebywać w pobliżu obszaru roboczego.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyjmij kluczyk i odczekaj aż zatrzymają się wszystkie ruchome elementy, a następnie sprawdź osprzęt. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłączaj napęd od jednostki tnącej, wyłączaj silnik, wyjmuj kluczyk i czekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad), którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Układ ROPS stanowi integralne i efektywne zabezpieczenie.

  • Zabrania się demontażu z maszyny elementów układu ROPS.

  • Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa jest zamocowany do maszyny.

  • Przeciągnij pas bezpieczeństwa przez biodra i zapnij w klamrze po drugiej stronie fotela.

  • Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, przytrzymaj go, naciśnij na przycisk w klamrze, aby zwolnić pas i poprowadź pas do otworu automatycznego zwijacza. Upewnij się, że możesz szybko odpiąć pas na wypadek sytuacji awaryjnej.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  Dodatkowe zabezpieczenia ROPS dla maszyn ze składanym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Pałąk należy utrzymywać w pozycji uniesionej i zablokowanej, a podczas eksploatacji urządzenia z uniesionym pałąkiem należy zawsze korzystać z pasa bezpieczeństwa.

  • Opuszczaj tymczasowo składany pałąk bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest złożony.

  • Jeżeli składany pałąk jest złożony, operatora nie chroni żaden układ zabezpieczający przed wywróceniem się.

  • Sprawdź obszar koszenia. Zabrania się składania pałąka bezpieczeństwa na obszarach pochyłych, w pobliżu zboczy lub wody.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. W przypadku występowania zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą kosiarki obsługiwanej przez stojącego operatora.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  • Podczas używania systemów workowania trawy lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli.

  Uruchamianie silnika

  Important: Odpowietrzenie układu paliwowego może być konieczne przy uruchamianiu nowej maszyny, po zatrzymaniu silnika z powodu braku paliwa lub wymianie albo obsłudze technicznej elementów układu paliwowego.

  1. Unieś pałąk i zablokuj go.

  2. Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa.

  3. Upewnij się, że hamulec postojowy został zaciągnięty i że przełącznik PTO znajduje się w położeniu WYł..

  4. Zdejmij nogę z pedału jazdy i upewnij się, że pedał znajduje się w położeniu neutralnym.

  5. Przekręć kluczyk do położenia ON/PREHEAT.

   Note: Przez kilka sekund automatyczny zegar steruje podgrzewaniem.

  6. Po podgrzaniu przekręć kluczyk do położenia Start, uruchamiaj silnik przez nie dłużej niż 15 sekund i zwolnij kluczyk po uruchomieniu silnika.

   Note: Jeżeli konieczne jest dodatkowe podgrzewanie, przekręć kluczyk do położenia WYł., a następnie do położenia Wł./NAGRZEWANIE. W razie potrzeby powtórz tę czynność.

  7. Przesuń przepustnicę do prędkości biegu jałowego lub częściowej mocy i pozwól silnikowi pracować aż się rozgrzeje.

   Important: Po pierwszym uruchomieniu silnika, po wymianie oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, a także po remoncie silnika lub wymianie elementów jezdnych, jeździj maszyną do przodu i do tyłu przez jedną do dwóch minut. Uruchom też podnośnik oraz PTO i upewnij się, że wszystkie podzespoły działają poprawnie. Obróć kierownicą ze wspomaganiem w lewo i w prawo, aby sprawdzić działanie układu kierowniczego. Następnie wyłącz silnik, sprawdź poziom płynów oraz skontroluj maszynę pod kątem wycieków, poluzowanych części i innych usterek.

  Zatrzymywanie silnika

  Ostrożnie

  Przed sprawdzaniem wycieków oleju, luźnych części i innych usterek należy wyłączyć silnik i poczekać, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, aby zapobiec obrażeniom ciała.

  1. Przesuń dźwignię sterowania przepustnicy do tyłu do w położenie POWOLI.

  2. Ustaw przełącznik PTO w położeniu WYłąCZONYM.

  3. Obróć kluczyk w stacyjce do położenia WYłąCZENIA. Wyjmij kluczyk ze stacyjki, aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia maszyny.

  Note: Jeżeli silnik zgaśnie, kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu ŚWIATłA Wł lub Wł/NAGRZEWANIE i opuścisz fotel operatora, po chwili uruchomi się brzęczyk przypominający operatorowi o konieczności przekręcenia kluczyka w stacyjce do położenia WYł.

  Załączanie hamulca postojowego

  1. Naciśnij pedał hamulca

  2. Popchnij blokadę hamulca postojowego w dół i ściągnij nogę z pedału hamulca, aby załączyć hamulec postojowy.

  Zwalnianie hamulca postojowego

  Aby zwolnić hamulec postojowy, naciśnij na pedał hamulca.

  Obsługa kosza

  Bezpieczna obsługa kosza

  • Podczas opróżniania kosza należy pilnować, aby nikt nie stał za maszyną.

  • Upewnij się, że nad maszyną jest wystarczająca ilość miejsca na podniesienie kosza – w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia maszyny.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdu na mokrych nawierzchniach, zboczach, z większą prędkością lub gdy pojazd jest w pełni załadowany. Czas zatrzymywania wydłuża się w przypadku pełnego obciążenia.

  • Osoby postronne powinny się odsunąć. Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że za maszyną nikogo nie ma. Cofaj pojazd powoli.

  • Zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie jeździć maszyną z podniesionym koszem.

  • Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże urządzenia podczas opuszczania kosza.

  Podnoszenie kosza

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia kosza do góry i przesuń dźwignię do tyłu, aby podnieść kosz (Rysunek 23).

  g215377

  Opuszczanie kosza

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni podnoszenia kosza do góry i przesuń dźwignię całkowicie do przodu, aby opuścić kosz (Rysunek 24)

  g215378

  Opróżnianie kosza

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Pociągnij tulejkę blokady na dźwigni opróżniania kosza do góry i przesuń dźwignię do tyłu, aby opróżnić kosz ze ściętej trawy (Rysunek 25).

   Note: Podczas opróżniania kosza klapa otwiera się automatycznie.

   Note: Kosz można opróżnić na dowolnej wysokości.

  g215381

  Zamykanie kosza

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Po opróżnieniu kosza pociągnij tulejkę blokady na dźwigni opróżniania kosza do góry i przesuń dźwignię do przodu, aby zamknąć kosz po jego opróżnieniu (Rysunek 26).

   Note: Podczas zamykania kosza klapa rygluje się automatycznie.

  g215380

  Oczyszczanie tunelu wyrzutowego trawy

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Podnieś kosz i zabezpiecz go – patrz Podnoszenie kosza i Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Przechyl fotel do przodu.

  6. Odblokuj tunel wyrzutowy trawy (Rysunek 27).

   g215863
  7. Łapiąc za uchwyt na tunelu wyrzutowym zdemontuj go, a następnie oczyść tunel i otwór wyrzutowy z podwozia tnącego (Rysunek 27).

  8. Zamontuj tunel i zamocuj go przy pomocy zatrzasków (Rysunek 27).

  Regulacja czujnika kosza

  Jeżeli czujnik kosza włącza się i PTO automatycznie rozłącza się przy niepełnym koszu lub tunel wyrzutowy zatyka się przed aktywowaniem czujnika, konieczne jest przeprowadzenie regulacji położenia czujnika.

  Czujnik reguluje się w następujący sposób:

  1. Otwórz klapę kosza.

  2. Wyreguluj czujnik kosza zgodnie z poniższym:

   • Przy zwykłej trawie lub przeciętnej pogodzie obróć czujnik do położenia środkowego (Rysunek 28).

   • Przy mokrej, gęstej trawie, zbieraniu liści lub jeżeli kosz napełnia się przed włączeniem czujnika, przekręć czujnik w dół (Rysunek 28).

   • Przy suchej, rzadkiej trawie lub jeżeli podwozie tnące zostaje odłączone przed napełnieniem kosza, przekręć czujnik w górę (Rysunek 28).

   g224571

  Regulacja wysokości cięcia.

  Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo w zakresie od 20 do 110 mm za pomocą przełącznika wysokości koszenia.

  Przesuń przełącznik wysokości cięcia (Rysunek 8) do przodu, aby obniżyć wysokość cięcia. Przesuń przełącznik wysokości cięcia do tyłu, aby zwiększyć wysokość cięcia.

  Odczytaj wskazanie wysokości cięcia na wskaźniku wysokości cięcia, aby upewnić się, że ustawiona została właściwa wysokość.

  Podczas koszenia obserwuj wskaźnik wysokości cięcia, wyreguluj ją w razie potrzeby.

  Regulacja płóz

  Płozy zamontuj w dolnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest wyższa niż 51 mm oraz w górnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest niższa niż 51 mm.

  Płozy wyreguluj tak, jak pokazano na Rysunek 29.

  g035646

  Regulacja przedniej rolki zapobiegającej zdzieraniu darni

  Rolkę zamontuj w dolnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest wyższa niż 51 mm oraz w górnym położeniu, gdy wysokość cięcia jest niższa niż 51 mm.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Zdejmij wał rolki, śrubę i nakrętkę mocującą rolkę do wspornika podwozia tnącego (Rysunek 30)

   g215276
  5. Ustaw rolkę na wysokości odpowiednich otworów, załóż wał i przykręć śrubę i nakrętkę (Rysunek 31).

   g215277

  Regulacja tylnych rolek zapobiegających zdzieraniu darni

  Zamontuj rolki tak, aby zachować 19 mm odstęp od podłoża.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wyjmij sworzeń zabezpieczający ze sworznia rolki (Rysunek 32).

   g215336
  5. Przesuń sworzeń rolki w górę lub w dół do wybranego położenia i zabezpiecz go sworzniem zabezpieczającym (Rysunek 32).

  6. Powtórz kroki 4 i 5 z drugiej strony maszyny i upewnij się, że ustawienia do siebie pasują.

  Resetowanie działania PTO

  Note: Opuszczenie fotela operatora przy przełączniku PTO w położeniu ZAłąCZONE powoduje automatyczne wyłączenie silnika maszyny.

  Aby zresetować działanie PTO:

  1. Popchnij gałkę przełącznika PTO.

  2. Przekręć kluczyk w stacyjce do położenia WYł.

  3. Przekręć kluczyk do położenia Wł/NAGRZEWANIE, a następnie uruchom silnik.

  4. Pociągnij za gałkę przełącznika PTO.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  • Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny przećwicz jej prowadzenie, ponieważ ma ona przekładnię hydrostatyczną, której właściwości są inne niż w przypadku niektórych maszyn do utrzymania murawy.

  • W celu utrzymania dostatecznej mocy maszyny i podwozia tnącego podczas koszenia korzystaj z pedału jazdy, aby utrzymywać wysokie i stałe obroty silnika. Zmniejszaj prędkość jazdy w miarę wzrostu obciążenia ostrzy tnących i odwrotnie: zwiększaj prędkości jazdy w miarę zmniejszania obciążenia ostrzy. Umożliwia to silnikowi współpracującemu z przekładnią wyczucie odpowiedniej prędkości jazdy przy utrzymaniu wysokiej prędkości ostrza tnącego niezbędnej dla zapewnienia wysokiej jakości cięcia. W związku z tym należy pozwolić, aby pedał jazdy przesuwał się do góry w miarę zmniejszania się obrotów silnika i powoli naciskać pedał w miarę wzrostu obrotów. Kiedy przejeżdża się z jednego miejsca pracy na drugie (bez obciążenia i z podniesionym podwoziem tnącym), przepustnica powinna znajdować się w położeniu SZYBKIM, a pedał jazdy należy powoli naciskać do końca, aby osiągnąć maksymalną prędkość jazdy.

  • Przed wyłączeniem silnika przesuń wszystkie dźwignie do położenia NEUTRALNEGO, a dźwignię przepustnicy do położenia POWOLI. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk w stacyjce do położenia WYł..

  • Silnik nie pracuje, jeżeli doszło do przegrzania płynu chłodzącego. Odczekaj aż silnik i układ chłodzenia ostygną, a następnie skontroluj układ chłodzenia, patrz Kontrola układu chłodzenia i poziomu płynu chłodzącego.

  • Podczas obsługi maszyny należy zawsze mieć przy sobie klucz nasadowy z przedłużką 100 mm i nasadką 17 mm. W razie konieczności pchania lub holowania maszyny kluczem nasadowym otwórz zawór obejścia.

  Po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołów tnących, tłumików i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Jeżeli jednostki tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli jest dostępna).

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub holowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij dopływ paliwa (jeżeli występuje).

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb

  Pchanie lub holowanie maszyny

  Narzędzie zapewnione przed operatora: klucz nasadowy z nasadką 17 mm i przedłużką 100 mm.

  W sytuacji awaryjnej maszynę można holować na bardzo krótkie odległości. Tym niemniej firma Toro nie poleca tego rozwiązania jako standardowej procedury.

  Important: Pchanie lub holowanie maszyny z prędkością wyższą niż 3–5 km/h może uszkodzić układ napędowy. Maszynę wymagającą przemieszczenia na znaczne odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie. Podczas pchania lub holowania maszyny zawór obejściowy musi być otwarty.

  Otwieranie zaworu obejścia na pompie hydraulicznej w celu pchania lub holowania maszyny

  1. Zlokalizuj pokrętło sterowania zaworem obejścia z lewej strony pompy hydraulicznej (Rysunek 33).

   g231794g215176
  2. Kluczem nasadowym z nasadką 17 mm obróć pokrętło sterowania o 3 obroty w lewo (Rysunek 33).

   Important: Nie obracaj pokrętła zaworu o więcej niż 3 obroty.

  Zamykanie zaworu obejścia na pompie hydraulicznej w celu obsługi maszyny

  1. Zlokalizuj pokrętło sterowania zaworem obejścia z lewej strony pompy hydraulicznej (Rysunek 33).

  2. Kluczem nasadowym z nasadką 17 mm obracaj pokrętło sterowania (Rysunek 33) w prawo, aż pojawi się wyczuwalny opór (zawór obejścia jest zamknięty).

  Nalewanie paliwa

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Przed przymocowaniem maszyny całkowicie obniż podwozie tnące.

  • Bezpiecznie przywiąż maszynę do pojazdu przewożącego za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

  Mocowanie przodu maszyny

  Owiń mocowania wokół rogów ramy nośnej lub wykorzystaj uchwyty do mocowania, jeżeli występują. (Rysunek 34 oraz Rysunek 35).

  g231805
  g231806

  Mocowanie tyłu maszyny

  Maszyny bez tylnych uchwytów do mocowania

  Wsuń śrubę lub sworzeń dyszla w zaczep i wykorzystaj go jako tylny punkt zaczepienia (Rysunek 36).

  g217861

  Mocowanie tyłu maszyny

  Maszyny z tylnymi uchwytami do mocowania

  Zamocuj maszynę za 2 uchwyty do mocowania na tylnym zderzaku (Rysunek 37).

  g231807

  Podnoszenie prawej i lewej strony z przodu maszyny

  1. Obróć chłodnicę lub zbiornik powietrza na zewnątrz, patrz Dostęp do silnika z prawej strony lub Dostęp do silnika z lewej strony.

  2. Umieść podnośnik pod rurą ramy (Rysunek 38 i Rysunek 39) bezpośrednio pod rurą układu ROPS lub tak blisko jak to tylko możliwe.

   g224454
   g224455

  Podnoszenie tyłu maszyny

  Do podniesienia tyłu maszyny z lewej lub prawej strony służą punkty podnoszenia pokazane na Rysunek 40.

  g224613

  Konserwacja

  Note: Pobierz darmową kopię schematu instalacji elektrycznej lub układu hydraulicznego, która znajduje się na stronie www.Toro.com. Aby znaleźć schematy odpowiednie dla danej maszyny, należy kliknąć łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Sprawdź i wyreguluj hamulce robocze.
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
 • Sprawdź napięcie paska PTO.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Sprawdź i wyreguluj hamulce robocze.
 • Sprawdź napięcie paska PTO.
 • Wymień olej w przekładni podwozia tnącego.
 • Sprawdź napięcie paska podwozia tnącego
 • Po pierwszych 500 godzinach
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa rozruchu silnika.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa wyłączających silnik.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa PTO.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa alarmu cofania.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.Sprawdź poziom oleju silnikowego przed pierwszym uruchomieniem silnika i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Sprawdź układ chłodzenia i poziom płynu chłodzącegoSprawdź poziom płynu chłodzącego zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Sprawdź osłonę chłodnicy i chłodnicę pod kątem zabrudzeń.Sprawdzaj chłodnicę częściej w warunkach silnego zapylenia lub zabrudzenia.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Sprawdź ostrza.
 • Wyczyść obszar pod pokrywą paska podwozia tnącego.
 • Oczyść podwozie kosiarki.
 • Wyczyść osłonę kosza.
 • Wyczyść tylne otwory w klapie kosza.
 • Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom co 30 dni.)
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj podwozie tnące kosiarki.Jeżeli kosiarka wykorzystywana jest w warunkach dużego zapylenia podwozie tnące należy smarować codziennie.
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Jeżeli kosiarka wykorzystywana jest w warunkach dużego zapylenia łożyska i tuleje należy smarować codziennie.
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza i usuń zanieczyszczenia. Nie demontuj filtra.
 • Spuść wodę z separatora paliwa/wody.
 • Sprawdź napięcie paska podwozia tnącego
 • Co 100 godzin
 • Nasmaruj przegub ślizgowy wału napędowego.
 • Wymień filtr powietrza.Wymieniaj wkład filtra powietrza wcześniej, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony.
 • Wymień filtr powietrzaRobimy to tym częściej, im większe jest zapylenie, przy którym maszyna pracuje.
 • Co 200 godzin
 • Nasmaruj złącza w kształcie litery U wału napędowego.
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Sprawdź osiowanie tylnych kół.
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Sprawdź stan paska alternatora.
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
 • Sprawdź stan i napięcie paska PTO.
 • Wyreguluj luz sprzęgła PTO.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 250 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Co 300 godzin
 • Wymień olej w przekładni podwozia tnącego.
 • Co 400 godzin
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Co 500 godzin
 • Wymień filtr w separatorze paliwa/wody.
 • Wymień wkład filtra paliwa do przodu, prawa strona.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Co 1500 godzin
 • Spuść i wymień płyn w układzie chłodzenia.
 • Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
  Sprawdź działanie blokad bezpieczeństwa.       
  Sprawdź, czy pałąk bezpieczeństwa jest całkowicie podniesiony i zablokowany na swoim miejscu.       
  Sprawdź działanie hamulca.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.       
  Sprawdź wskaźnik filtra powietrza.1       
  Sprawdź chłodnicę i osłonę pod kątem zanieczyszczeń.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nieprawidłowe odgłosy.2.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nieprawidłowych odgłosów.       
  Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.       
  Sprawdź, czy węże hydrauliczne nie noszą śladów uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków płynu.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Sprawdź stan ostrzy.       
  Uzupełnij smar we wszystkich smarowniczkach.3       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  1. W razie zapalenia się kontrolki

  2. Sprawdź świece żarowe i dysze wtryskiwaczy, jeżeli zauważysz, że silnik uruchamia się z trudem, z rury wydechowej wydobywa się nadmiar dymu lub silnik pracuje ciężko.

  3. Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od przedstawionej częstotliwości.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi
  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
     
     
     

  Przed wykonaniem konserwacji

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Jeżeli zespoły tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli występuje).

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie. Wszystkie elementy muszą być dobrze dokręcone – dotyczy to zwłaszcza mocowań ostrzy.

  • Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Aby zapewnić bezpieczną i maksymalną wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toro. Części zamienne pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  Blokowanie kosza w pozycji podniesionej

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Unieś kosz do pozycji całkowicie podniesionej, patrz Podnoszenie kosza.

  3. Zabezpiecz kosz w następujący sposób:

   1. Wsuń bolec na magnetycznym zabezpieczeniu do wewnątrz (Rysunek 41).

   2. Trzymając bolec wciśnięty opuść blokadę magnetyczną na siłownik hydrauliczny (Rysunek 41).

   3. Powtórz kroki 1 i 2 po drugiej stronie.

   g215390

  Smarowanie

  Smarowanie podwozia tnącego kosiarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj podwozie tnące kosiarki.Jeżeli kosiarka wykorzystywana jest w warunkach dużego zapylenia podwozie tnące należy smarować codziennie.
 • Parametry smaru: smar litowy ogólnego zastosowania nr 2

  Important: gdyż inaczej brud, który się do nich dostanie bardzo przyspieszy tempo ich zużywania się.

  Note: Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu konserwacji, nasmaruj smarowniczki.

  1. Zdejmij pokrywę paska, patrz Demontaż pokrywy paska.

  2. Oczyścić smarowniczkę do czysta tak, aby żadne zabrudzenia nie przedostały się do łożyska lub tulei.

  3. Wpompuj smar do łożyska lub tulei.

  4. Wytrzyj nadmiar smaru.

  5. Zamontuj pokrywę paska, patrz Zakładanie pokrywy paska.

  g224587

  Smarowanie łożysk i tulei

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Jeżeli kosiarka wykorzystywana jest w warunkach dużego zapylenia łożyska i tuleje należy smarować codziennie.
 • Parametry smaru: smar litowy ogólnego zastosowania nr 2

  Important: gdyż inaczej brud, który się do nich dostanie bardzo przyspieszy tempo ich zużywania się.

  Note: Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu konserwacji, nasmaruj smarowniczki.

  1. Oczyścić smarowniczkę do czysta tak, aby żadne zabrudzenia nie przedostały się do łożyska lub tulei.

  2. Wpompuj smar do łożyska lub tulei.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Punkty smarowania łożyska i tulei są następujące:

  • Tuleje obrotowe pedału hamulca i pedału jazdy (Rysunek 43).

   g236053g236026
  • Pręty siłowników podnoszących podwozie tnące (Rysunek 44).

   g236051g235949
  • Punkty obrotu ramienia podnoszenia podwozia tnącego (Rysunek 45)

   g236050g235947
  • Wspornik koła pasowego jałowego PTO (Rysunek 46)

   g235950g235951
  • Ramiona kosza – górne (Rysunek 47)

   g214732
  • Ramiona kosza – przednie dolne (Rysunek 48)

   g215132
  • Ramiona kosza – tylne dolne (Rysunek 49)

   g215064
  • Elementy obrotowe kosza pod koszem (Rysunek 50)

   g318013
  • Punkty elementów obrotowych układu kierowniczego (Rysunek 51)

   g215063

  Smarowanie złącz w kształcie litery U wału napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Nasmaruj złącza w kształcie litery U wału napędowego.
 • Parametry smaru: smar litowy ogólnego zastosowania nr 2

  Important: gdyż inaczej brud, który się do nich dostanie bardzo przyspieszy tempo ich zużywania się.

  Note: Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu konserwacji, nasmaruj smarowniczki.

  1. Oczyścić smarowniczkę do czysta tak, aby żadne zabrudzenia nie przedostały się do łożyska lub tulei.

  2. Wpompuj smar do łożyska lub tulei.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

  • Przednie złącze w kształcie litery U na wale napędowym przy przekładni kosiarki (Rysunek 52).

   g236049g235948
  • Tylne złącze w kształcie litery U na wale napędowym przy PTO (Rysunek 53).

   g236052g235952

  Smarowanie przegubów ślizgowych wału napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Nasmaruj przegub ślizgowy wału napędowego.
 • Parametry smaru: środek zapobiegający przywieraniu

  1. Odłącz wał napędowy od przekładni podwozia tnącego, patrz Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  2. Wyciągnij przednią połowę wału napędowego (Rysunek 54) do przodu o około 25 cm.

   g235766
  3. Wytrzyj do czysta wypusty wału przekładni i wypusty wału napędowego (Rysunek 54).

  4. Wytrzyj do czysta powierzchnię ślizgową przedniego wału napędowego (Rysunek 54).

  5. Nałóż środek zapobiegający przywieraniu na wypusty wału przekładni i złącza w kształcie litery U (Rysunek 54).

  6. Nałóż środek zapobiegający przywieraniu na powierzchnię ślizgową przedniego wału napędowego (Rysunek 54).

  7. Przesuń przednią połowę wału napędowego do tyłu, aby złącze w kształcie litery U dopasować do wału przekładni.

  8. Z wału napędowego zetrzyj nadmiar środka zapobiegającego przywieraniu.

  9. Łączenie wału napędowego do przekładni podwozia tnącego, patrz Łączenie wału napędowego do przekładni podwozia tnącego.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Dostęp do silnika

  Ręczne obracanie kosza

  Important: Ta procedura umożliwia uzyskanie dostępu do silnika przy wyłączonym silniku.

  Note: Jeżeli podczas ręcznego obracania kosza będzie znajdowała się w nim trawa, trawa się wysypie.

  1. Poproś inną osobę o pociągnięcie za dźwignię opróżniania kosza i przytrzymanie jej (Rysunek 55).

   g231808
  2. Ręcznie obróć kosz do góry i do tyłu (Rysunek 56).

   g231809

  Dostęp do silnika od pokrywy dostępowej silnika

  1. Unieś kosz do pozycji całkowicie podniesionej i zablokuj go blokadami magnetycznymi, patrz Podnoszenie kosza i Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  2. Korzystając z uchwytu na pokrywie dostępowej silnika podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do silnika (Rysunek 57).

   g214957

  Dostęp do silnika z prawej strony

  1. Popchnij zatrzask na chłodnicy do wewnątrz w stronę chłodnicy (Rysunek 58).

  2. Korzystając z uchwytu z boku chłodnicy obróć chłodnicę, aby uzyskać dostęp do silnika (Rysunek 58).

   g215339

  Dostęp do silnika z lewej strony

  Odkręć śrubę z lewej strony wspornika zbiornika paliwa i obróć zbiornik w prawo, aby uzyskać dostęp do silnika (Rysunek 59).

  Note: Aby całkowicie obrócić zbiornik paliwa, skręć kierownicę całkowicie w prawo do pozycji w pełni zablokowanej.

  g216339

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr powietrza.Wymieniaj wkład filtra powietrza wcześniej, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony.
 • Note: Filtr powietrza wymieniaj częściej (co kilka godzin), jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Czyszczenie osłony filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Zdejmij pokrywę filtra powietrza i usuń zanieczyszczenia. Nie demontuj filtra.
 • Note: Nie stosuj sprężonego powietrza do czyszczenia osłony lub filtrów powietrza.

  Sprawdź obudowę filtra powietrza pod kątem uszkodzeń, które mogą być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Wymień uszkodzony korpus filtra powietrza.

  Wyczyść pokrywę filtra powietrza, jak pokazano na Rysunek 60.

  g216811

  Serwisowanie filtrów powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr powietrzaRobimy to tym częściej, im większe jest zapylenie, przy którym maszyna pracuje.
  1. Delikatnie wysuń główny filtr powietrza z obudowy (Rysunek 61).

   Note: Nie pukaj filtrem o ścianki obudowy.

   Important: Nie próbuj oczyszczać filtra głównego.

   g009742
  2. Wyjmij zabezpieczający filtr powietrza (jeżeli występuje).

   Note: Wyjmuj filtr zabezpieczający tylko wtedy, jeśli zamierzasz go wymienić.

   Important: Nigdy nie próbuj czyścić filtra bezpieczeństwa. Jeśli filtr zabezpieczający jest brudny, oznacza to, że filtr główny jest uszkodzony i należy wymienić obydwa.

  3. Sprawdź nowe filtry pod kątem uszkodzeń, zaglądając do wnętrza filtra przy silnym oświetleniu z zewnątrz.

   Note: Otwory w filtrze wyglądają jak jasne plamki. Sprawdź wkład pod kątem rozdarć, warstwy oleju i uszkodzenia gumowej uszczelki. Jeśli filtr jest uszkodzony, nie używaj go.

  4. Gdy wymieniasz filtr zabezpieczający, ostrożnie wsuwaj nowy filtr do obudowy (Rysunek 61).

   Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, włączaj go tylko wtedy, gdy obydwa filtry powietrza i pokrywa są na swoich miejscach.

  5. Ostrożnie wsuń nowy filtr główny nad filtrem zabezpieczającym i upewnij się, że został mocno osadzony, naciskając zewnętrzną krawędź filtra podczas montażu.

   Important: Nie naciskaj miękkiej, wewnętrznej powierzchni filtra.

  6. Załóż pokrywę filtra powietrza stroną oznaczoną jako UP” do góry i zabezpiecz zatrzaskami (Rysunek 61).

  Wymiana oleju silnikowego

  Silnik jest dostarczany ze skrzynią korbową zalaną olejem.

  Pojemność skrzyni korbowej: około 3,4 l z filtrem.

  Specyfikacja oleju silnikowego:

  • Typ oleju silnikowego – Wymagany poziom klasyfikacji API: CH 4, CI-4 lub wyższy

  • Lepkość oleju silnikowego

   • Zalecany olej: SAE 15W-40 (powyżej -17°C)

   • Inny olej: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie temperatury)

  Note: U autoryzowanych dystrybutorów firmy Toro jest dostępny olej silnikowy Toro klasy Premium o lepkości 15W-40 i 10W-30. Numer części można znaleźć w katalogu części.

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.Sprawdź poziom oleju silnikowego przed pierwszym uruchomieniem silnika i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Note: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik już pracował, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski olejowej. Jeśli poziom oleju znajduje się równo lub poniżej oznaczenia low” (niski poziom) na wskaźniku poziomu, dolej go tyle, aby poziom sięgał oznaczenia high” (wysoki poziom). Nie przepełniaj zbiornika. Jeśli poziom oleju znajduje się między kreską low” a kreską high” na wskaźniku poziomu, oleju nie trzeba uzupełniać.

  Sprawdź poziom oleju w silniku w sposób pokazany na Rysunek 62.

  g215447

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Co 250 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
 • Note: Wymieniaj olej silnikowy i filtr częściej, jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około 5 minut, aby olej się rozgrzał.

  2. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  3. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  4. Podnieś i zabezpiecz kosz, a następnie otwórz pokrywę dostępową silnika, patrz Dostęp do silnika od pokrywy dostępowej silnika.

  5. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  6. Wymień olej silnikowy i filtr oleju, jak pokazano na Rysunek 63.

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnik, a następnie dokręć o jeszcze 3/4 obrotu.

   g216819

  Konserwacja układu paliwowego

  Note: Zalecenia dotyczące paliwa można znaleźć w Uzupełnianie paliwa.

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach olej napędowy i opary są szczególnie łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  Nie wolno palić podczas postępowania z paliwem. Należy również przebywać w bezpiecznej odległości od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary mogą się zapalić od iskry.

  Napełnianie układu paliwowego

  Naciskaj dźwignię pompy paliwowej z lewej strony silnika, aż napełnisz miskę filtra paliwa (Rysunek 64).

  g215557

  Odpowietrzanie pompy wtryskowej paliwa

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Załącz hamulec postojowy.

  3. Upewnij się, że zbiornik paliwa jest napełniony co najmniej w połowie.

  4. Otwórz zatrzaski chłodnicy, patrz Dostęp do silnika z prawej strony.

  5. Umieść miskę drenażową pod śrubą odpowietrzania.

  6. Odkręć śrubę odpowietrzania na pompie wtryskowej paliwa (Rysunek 65).

   g215134
  7. Naciskaj na dźwignię pompy paliwa, aż zobaczysz, że wokół śruby wypływa silny strumień paliwa, patrz Rysunek 64 na Napełnianie układu paliwowego.

  8. Dokręć śrubę odpowietrzania (Rysunek 65).

   Note: Silnik powinien dać się uruchomić po wykonaniu tej procedury. Gdyby jednak silnik nie dał się uruchomić, między pompą wtryskową a wtryskiwaczami może być uwięzione powietrze. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  9. Wytrzyj do czysta paliwo nagromadzone wokół pompy wtryskowej.

  Spuszczanie wody z separatora paliwa/wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Spuść wodę z separatora paliwa/wody.
 • Sprawdzanie występowania wody w misce filtra paliwa

  1. Spójrz na wskaźnik wody w misce filtra paliwa, aby ustalić, czy pływak jest unoszony przez wodę w misce filtra paliwa (Rysunek 66).

   g231812g231813
  2. Jeżeli w misce filtra paliwa występuje woda, obróć zawór odcięcia paliwa do separatora wody do położenia ZAMKNIęTEGO (Rysunek 67) i wykonaj kroki w Spuszczanie wody z miski filtra paliwa.

   g231811

  Spuszczanie wody z miski filtra paliwa

  1. Umieść miskę drenażową pod miską filtra paliwa, odkręć nakrętkę miski i wyjmij miskę filtra z głowicy filtra (Rysunek 68).

   Note: Wraz z wyjęciem miski filtra wyjmiesz również sprężynę i pływak.

   g231810
  2. Opróżnij miskę filtra z paliwa i wody.

  3. W głowicy filtra sprawdź stan pierścienia uszczelniającego typu O (Rysunek 68).

   Note: Jeśli uszczelniający typu O jest uszkodzony, wymień go.

  4. Nasmaruj pierścień uszczelniający typu O czystym paliwem.

  5. Zamontuj sprężynę i pływak do miski filtra paliwa (Rysunek 68).

  6. Zamontuj miskę filtra i nakrętkę miski na głowicy filtra, a następnie ręcznie dokręć nakrętkę (Rysunek 68).

  7. Otwórz zawór odcinający paliwo i w razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy, patrz Napełnianie układu paliwowego.

  8. Sprawdź separator paliwa/wody pod kątem wycieków.

   Note: Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny napraw wszystkie wycieki paliwa.

  Wymiana filtra w separatorze paliwa/wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wymień filtr w separatorze paliwa/wody.
 • Wyjmowanie wkładu filtra

  1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra paliwa (Rysunek 69).

   g231812g215504
  2. Obróć zawór odcięcia paliwa do separatora wody do położenia ZAMKNIęTEGO (Rysunek 70).

   g231811
  3. Umieść miskę drenażową pod miską filtra paliwa, odkręć nakrętkę miski i wyjmij miskę filtra z głowicy filtra (Rysunek 71).

   Note: Wraz z wyjęciem miski filtra wyjmiesz również sprężynę i pływak.

   g231824
  4. Opróżnij miskę filtra z paliwa i oczyść powierzchnię montażową głowicy filtra.

  Instalowanie wkładu filtra

  1. Nasmaruj pierścień uszczelniający typu O czystym paliwem.

  2. Załóż wkład filtra na głowicę filtra, patrz Rysunek 71 w Wyjmowanie wkładu filtra.

  3. Zamontuj sprężynę i pływak do miski filtra paliwa, patrz Rysunek 71 w Wyjmowanie wkładu filtra.

  4. Zamontuj miskę filtra i nakrętkę miski na głowicy filtra, a następnie ręcznie dokręć nakrętkę, patrz Rysunek 71 w Wyjmowanie wkładu filtra.

  5. Otwórz zawór odcinający paliwo i w razie potrzeby odpowietrz układ paliwowy, patrz Napełnianie układu paliwowego.

  6. Sprawdź separator paliwa/wody pod kątem wycieków.

   Note: Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny napraw wszystkie wycieki paliwa.

  Wymiana wkładu filtra paliwa

  Do przodu, prawa strona
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 500 godzin
 • Wymień wkład filtra paliwa do przodu, prawa strona.
  1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra paliwa (Rysunek 72).

   g215503
  2. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową głowicy filtra (Rysunek 72).

  3. Nasmaruj uszczelkę filtra czystym paliwem.

  4. Załóż wkład filtra na głowicę filtra.

  5. Zamontuj miskę filtra i nakrętkę miski na głowicy filtra, a następnie ręcznie dokręć nakrętkę.

  6. Odpowietrz układ paliwowy, patrz Napełnianie układu paliwowego.

  7. Sprawdź separator paliwa/wody pod kątem wycieków.

   Note: Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny napraw wszystkie wycieki paliwa.

  Czyszczenie zbiornika paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Opróżnij i oczyść zbiornik paliwa.
 • g236135
  • Jeżeli maszyna będzie odstawiona przez dłuższy czas, spuść paliwo ze zbiornika wykorzystując pompę syfonową (Rysunek 73).

  • W przypadku zanieczyszczenia układu paliwowego opróżnij zbiornik paliwa z wykorzystaniem pompy syfonowej (Rysunek 73), wyczyść zbiornik i przepłucz go świeżym olejem napędowym.

  Sprawdzenie przewodów paliwowych i połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Sprawdź, czy nie są nadwerężone, uszkodzone ani poluzowane przewody paliwowe ani ich połączenia.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Dostęp do akumulatora

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Odkręć 3 wkręty imbusowe z lewej konsoli (Rysunek 74).

  5. Zdejmij gałkę z dźwigni przepustnicy (Rysunek 74).

  6. Podnieś lewą konsolę do góry i odłóż ją na bok (Rysunek 74).

  g215660

  Konserwacja akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu.(W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom co 30 dni.)
 • Important: Przed spawaniem na maszynie odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu układu elektrycznego.

  Wyjmowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Uzyskaj dostęp do akumulatora, patrz Dostęp do akumulatora.

  5. Wymontuj akumulator zgodnie z Rysunek 75.

   g216923

  Montaż akumulatora

  Zamontuj akumulator zgodnie z Rysunek 76.

  g216922

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Podczas ładowania akumulatora wytwarzają się gazy mogące tworzyć mieszaninę wybuchową.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; trzymaj akumulator z dala od ognia i źródeł iskier.

  Important: Akumulator zawsze musi być w pełni naładowany (ciężar właściwy elektrolitu 1,265 kg/l). Jest to szczególnie istotne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.

  1. Ładuj akumulator przez 10 do 15 minut prądem o natężeniu od 25 do 30 amperów lub przez 30 minut prądem 10 amperów.

  2. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 77).

  3. Zamontuj akumulator w maszynie i podłącz przewody akumulatora; patrz Montaż akumulatora.

   Note: Nie uruchamiaj maszyny z odłączonym akumulatorem, gdyż może dojść do uszkodzeń elektrycznych.

   g000960

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji. Jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź, czy element/obwód nie jest uszkodzony ani zwarty.

  Blok bezpieczników i bezpieczniki znajdują się z lewej strony fotela operatora (Rysunek 78).

  g217872

  Przy wymianie bezpiecznika skorzystaj z poniższej tabeli:

  Bezpieczniki –Rysunek 79

  ObwódTyp bezpiecznika
  Zabezpieczenie3 A
  PTO15 A
  Elektroniczny układ sterowania i brzęczyk5 A
  Blokada mechanizmu różnicowego5 A
  Zawór podwozia tnącego i fotel operatora15 A
  Alternator i deska rozdzielcza5 A
  Światła robocze, światła hamulcowe, światła drogowe i układ sterowania świateł15 A
  Przełącznik podnoszenia i świateł awaryjnych, świece zapłonowe i stacyjka30 A
  g224645

  Bezpieczniki świateł –Rysunek 80

  ObwódTyp bezpiecznika
  Prawe światło stałe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej3 A
  Lewe światło stałe3 A
  Światła drogowe15 A
  Światła mijania10 A
  Urządzenie ostrzegawcze10 A
  Światła kierunkowskazów7,5 A
  Światło ostrzegawcze5 A
  Przełącznik świateł awaryjnych15 A
  g224646

  Występują również 2 bezpieczniki (40 A) zabezpieczające główną wiązkę kablową maszyny (Rysunek 81).

  g224476

  Obsługa wiązki kablowej

  Przy każdej wymianie wiązki, aby zapobiec korozji zakończeń przewodów nakładaj smar (powlekający) Grafo 112X, nr części Toro 505-47, do wnętrza wszystkich złącz wiązki.

  Important: Przed pracą przy układzie elektrycznym odłącz przewody akumulatora, w pierwszej kolejności przewód ujemny (-), aby zapobiec uszkodzeniu oprzewodowania przez zwarcie.

  Konserwacja układu napędowego

  Dokręcanie nakrętek mocujących kół.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć nakrętki łap kół.
 • Zalecany moment dokręcania nakrętek kół: od 85 do 90 N∙m

  Dokręcaj nakrętki przednich i tylnych kół do zalecanego momentu stosując naprzemianległą kolejność dokręcania przedstawioną w Rysunek 82.

  g034007

  Utrzymywanie ustawienia tylnych kół

  Sprawdzenie ustawienia tylnych kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź osiowanie tylnych kół.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Obróć kierownicę, tak aby tylne koła były wyprostowane.

  5. Zmierz odległość między środkami na wysokości piasty z przodu i z tyłu tylnych opon.

   Note: Poprawnie ustawione koła tylne nie powinny zbiegać się do wewnątrz ani rozbiegać na zewnątrz.

  6. Jeżeli koła zbiegają się do wewnątrz lub rozbiegają na zewnątrz, ustaw zbieżność kół, patrz Regulacja zbieżności tylnych kół.

  Regulacja zbieżności tylnych kół

  1. Poluzuj nakrętki zabezpieczające na obu końcach lewego i prawego drążka kierowniczego.

  2. Wyreguluj oba drążki kierownicze tak, aby odległość między środkami z przodu i z tyłu tylnych kół była taka sama (Rysunek 83).

  3. Po poprawnym ustawieniu tylnych kół dokręć nakrętki blokujące do drążków kierowniczych.

   g217458

  Regulacja ograniczników układu kierowniczego

  Ograniczniki układu kierowniczego osi tylnej umożliwiają zapobieganie nadmiernemu ruchowi siłownika kierowniczego w przypadku uderzenia w tylne koła. Wyreguluj ograniczniki tak, aby uzyskać odstęp 0,23 cm pomiędzy łbem śruby a zwrotnicą na osi po obróceniu kierownicy całkowicie w lewo lub w prawo.

  Wkręcaj lub wykręcaj śruby tak, aby uzyskać odstęp 0,23 cm, patrz Rysunek 84.

  g006075

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  • Nie używać maszyny, jeśli wszystkie pokrywy nie zostały zamocowane.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i paska napędowego.

  Specyfikacja płynu chłodzącego

  Pojemność układu chłodzenia:7,5 litra

  Specyfikacja płynu chłodzącego:

  Zalecany płyn chłodzący

  Note: Płyn chłodzący musi co najmniej spełniać wymagania normy ASTM 3306

  Fabrycznie rozcieńczony płyn chłodzący na bazie glikolu (mieszanka 50/50)
  lub
  Płyn chodzący na bazie glikolu wymieszany z wodą destylowaną (mieszanka 50/50)
  lub
  Płyn chodzący na bazie glikolu wymieszany z wodą dobrej jakości (mieszanka 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Chlorki <40 ppm (CI)
  Siarka <100 ppm (SO4)

  Kontrola układu chłodzenia i poziomu płynu chłodzącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ chłodzenia i poziom płynu chłodzącegoSprawdź poziom płynu chłodzącego zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Ostrzeżenie

  Przy uruchomionym silniku rośnie ciśnienie płynu chłodzącego w chłodnicy oraz jego temperatura. Zdjęcie korka może spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego i poważne poparzenia.

  • Nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego w celu sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego. Zamiast tego spójrz na poziom na boku zbiornika.

  • Nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego, gdy silnik jest gorący. Poczekaj aż silnik ostygnie przez co najmniej 15 minut lub do czasu aż korek chłodnicy będzie wystarczająco chłodny, aby go dotknąć bez ryzyka poparzenia.

  1. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym (Rysunek 85).

   g215608
  2. Jeśli poziom płynu w układzie chłodzenia jest zbyt niski, odkręć korek zbiornika wyrównawczego i dolej zalecanego płynu chłodzącego wedle potrzeb.

   Nie stosuj samej wody ani płynów chłodzących na bazie alkoholu.Nie przepełniaj zbiornika.

  3. Zakręć korek zbiornika wyrównawczego.

  Kontrola osłony chłodnicy i chłodnicy pod kątem zabrudzeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź osłonę chłodnicy i chłodnicę pod kątem zabrudzeń.Sprawdzaj chłodnicę częściej w warunkach silnego zapylenia lub zabrudzenia.
 • Aby nie dopuścić do przegrzania silnika, utrzymuj osłonę chłodnicy i chłodnicę w czystości. Sprawdzaj osłonę chłodnicy i chłodnicę pod kątem nagromadzonej trawy, pyłu i zabrudzeń. W razie potrzeby usuwaj z tych części wszelkie zanieczyszczenia.

  Czyszczenie osłony chłodnicy i chłodnicy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Co 1500 godzin
 • Spuść i wymień płyn w układzie chłodzenia.
 • Note: Jeśli PTO wyłączy się z powodu wysokiej temperatury silnika, najpierw sprawdź, czy na osłonie chłodnicy i na chłodnicy nie nagromadziło się za dużo zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny wyczyść układ. Nie wyłączaj silnika natychmiast, odczekaj aż ostygnie pracując bez obciążenia.

  Oczyść chłodnicę w następujący sposób:

  1. Zdejmij osłonę chłodnicy.

  2. Stojąc od strony wentylatora chłodnicy, usuń zanieczyszczenia za pomocą sprężonego powietrza pod niskim ciśnieniem 1,72 bar (nie używaj wody). Powtórz czynność od przodu chłodnicy, a następnie znowu od strony wentylatora.

  3. Po dokładnym oczyszczeniu chłodnicy usuń zanieczyszczenia zebrane w rowku podstawy chłodnicy.

  4. Oczyść osłonę chłodnicy i zamontuj ją na maszynie.

  Konserwacja hamulców

  Regulacja hamulców roboczych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj hamulce robocze.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj hamulce robocze.
 • Po wyregulowaniu hamulców roboczych po pierwszych 50 godzinach pracy maszyny ich ponowna regulacja może być konieczna po dłuższym okresie eksploatacji.

  Kiedy pedał hamulca jest całkowicie wciśnięty w dół zmierzony odstęp pomiędzy pedałem hamulca a przednim końcem otworu powinien wynosić około 13 mm.

  1. Naciśnij pedał hamulca w dół i sprawdź, czy z przodu otworu występuje odpowiedni odstęp (Rysunek 86).

   g217076
  2. Zwolnij pedał hamulca.

  3. Jeżeli konieczna jest regulacja, poluzuj przednie i tylne nakrętki kontrujące z każdej strony linek hamulca (Rysunek 87).

   g217075
  4. Naciśnij pedał hamulca i przesuń linki hamulca do przodu lub do tyłu.

  5. Dokręć nakrętki kontrujące w celu zablokowania położenia linek.

  6. Powtarzaj kroki od 3 do 5, aż ustawisz pedał hamulca we właściwym położeniu.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzanie stanu paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź stan paska alternatora.
 • Sprawdź pasek alternatora pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  Note: Wymień pasek alternatora, jeśli stwierdzisz jego zużycie lub uszkodzenie.

  Naciąganie paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź napięcie paska alternatora.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Uzyskaj dostęp do silnika z lewej strony, patrz Dostęp do silnika z lewej strony.

  5. Poluzuj śrubę wahliwą alternatora i śrubę blokującą (Rysunek 88).

  6. Naciągnij pasek alternatora tak, aby uzyskać 10 mm ugięcie paska po przyłożeniu siły 4,5 kg po środku między krążkami.

  7. Dokręć śrubę blokującą alternator (Rysunek 88).

  8. Dokręć śrubę wahliwą alternatora (Rysunek 88).

  g216341

  Serwisowanie pasków PTO

  Sprawdzenie napięcia paska PTO

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska PTO.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska PTO.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź stan i napięcie paska PTO.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Spójrz na strzałkę wskazującą na napięcie na napinaczu koła pasowego jałowego.

   Zewnętrzna powierzchnia podkładki powinna znajdować się równo ze strzałką wskazującą napięcie.

  5. W razie potrzeby obracaj nakrętkę napinacza koła pasowego jałowego tak długo, aż strzałka wskazująca napięcie znajdzie się na równi z zewnętrzną powierzchnią podkładki «(Rysunek 89).

   g232231

  Wymiana pasków PTO

  Important: Wymień paski PTO jako dopasowany komplet

  Demontaż pasków PTO

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Uzyskaj dostęp do silnika z lewej i prawej strony, patrz Dostęp do silnika z lewej strony i Dostęp do silnika z prawej strony.

  5. Po stronie chłodnicy zdejmij sprężynę tłumika sprzęgła ze wspornika sprężyny (Rysunek 90).

   g232324
  6. Odkręć 2 śruby i 2 nakrętki mocujące rurę zapobiegającą obracaniu się do prawego mocowania silnika (Rysunek 91).

   g232322
  7. Przesuń rurę zapobiegającą obracaniu się do tyłu i zdemontuj ją z maszyny (Rysunek 92).

   g232325
  8. Poluzuj nakrętkę napinacza koła pasowego jałowego, patrz Rysunek 89 w Sprawdzenie napięcia paska PTO.

  9. Obróć koło pasowe jałowe w kierunku silnika i zdejmij paski z maszyny (Rysunek 93).

   g232232

  Montaż pasków PTO

  1. Załóż paski PTO przez koła pasowe (Rysunek 94).

   g232323
  2. Ustaw sworzeń rury zapobiegającej obracaniu się w otworze płyty sprzęgła PTO, patrz Rysunek 92 w Demontaż pasków PTO.

  3. Zamocuj rurę zapobiegającą obracaniu się do prawego mocowania silnika z wykorzystaniem 2 śrub i 2 nakrętek odkręconych w kroku 6 w Demontaż pasków PTO.

  4. Zahacz sprężynę tłumika sprzęgła pomiędzy wewnętrzną śrubą płyty sprzęgła i wspornikiem sprzęgła, patrz Rysunek 90 w Demontaż pasków PTO.

  5. Dokręć nakrętkę napinacza koła pasowego jałowego, patrz Sprawdzenie napięcia paska PTO.

  6. Zamknij chłodnicę na maszynie, patrz Dostęp do silnika z prawej strony.

  7. Obróć z powrotem zbiornik paliwa do nadwozia i zamocuj zbiornik paliwa, patrz Dostęp do silnika z lewej strony.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja luzu sprzęgła PTO

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wyreguluj luz sprzęgła PTO.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Podnieś i zabezpiecz kosz, patrz Podnoszenie kosza i Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Otwórz pokrywę dostępową silnika, patrz Dostęp do silnika od pokrywy dostępowej silnika.

  6. Wyreguluj szczelinę powietrzną tak, aby 0,4 mm szczelinomierz wsuwał się pomiędzy okładzinę sprzęgła i płytę cierną pod niewielkim naciskiem (Rysunek 95).

   Note: Aby zmniejszyć szczelinę, obracaj nakrętkę regulacyjną w prawo (Rysunek 95). Maksymalna szczelina robocza wynosi 0,7 mm. Wyreguluj wszystkie 3 szczeliny powietrzne.

   g001252
  7. Po ustawieniu 3 szczelin sprawdź je ponownie.

   Note: Regulacja 1 szczeliny może zmienić ustawienie pozostałych.

  Regulacja pedału jazdy

  Regulacja ogranicznika pedału jazdy

  Pedał jazdy można regulować dla wygody operatora, albo w celu zwiększenia lub zmniejszenia maksymalnej prędkości jazdy do przodu.

  Pedał jazdy można również regulować w celu zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnej prędkości jazdy do tyłu.

  1. Przesuń pedał jazdy całkowicie do przodu (Rysunek 96).

   Dla maksymalnej prędkości pomiędzy pedałem jazdy a ogranicznikiem pedału jazdy powinna pozostać 3 mm szczelina.

   g216954
  2. Aby ograniczyć prędkość jazdy maszyny do przodu:

   1. Kluczem chwyć ogranicznik pedału jazdy dla jazdy do przodu i poluzuj przeciwnakrętkę na tylnej stronie wspornika (Rysunek 96).

   2. Przesuń pedał jazdy do wybranego położenia (Rysunek 96).

   3. Wyreguluj przeciwnakrętkę z tyłu wspornika tak, aby ogranicznik pedału jazdy stykał się z pedałem jazdy (Rysunek 96).

    Note: Skrócenie położenia ogranicznika pedału jazdy zwiększa prędkość jazdy maszyny do przodu.

   4. Trzymając ogranicznik pedału jazdy dokręć przeciwnakrętkę na przedzie wspornika z momentem od 37 do 45 N∙m.

  Regulacja drążka zespołu jezdnego

  W razie potrzeby dodatkowej regulacji, wyreguluj drążek zespołu jezdnego (Rysunek 97):

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Odkręć śrubę i nakrętkę mocujące koniec drążka zespołu jezdnego do pedału.

  5. Poluzuj nakrętkę kontrującą mocującą koniec drążka do drążka zespołu jezdnego (Rysunek 97).

  6. Obracaj drążek aż do uzyskania wymaganej długości.

  7. Dokręć nakrętkę kontrującą (Rysunek 97) i zamocuj koniec drążka do pedału jazdy z wykorzystaniem wykręconej śruby i nakrętki, aby ustalić kąt pedału jazdy.

   g216434

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeżeli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Zbiornik maszyny jest napełniony w fabryce olejem hydraulicznym wysokiej jakości. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego po pierwszym uruchomieniu silnika. Następnie sprawdzaj go codziennie.

  Używaj oleju Toro Premium All-season Hydraulic Fluid (dostępny w pojemnikach 19-litrowych lub beczkach 210-litrowych. Numery katalogowe: patrz katalog części lub skontaktuj się z dystrybutorem Toro).

  Jeśli olej Toro jest niedostępny, można użyć innego, o odpowiednich właściwościach i parametrach. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dystrybutorem środków smarujących.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

  Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości i niskiej temperaturze płynięcia, ISO VG 46

  Właściwości materiałowe: 
   Lepkość, ASTM D445St przy 40°C, 42-50
   St przy 100°C, 7.6-8,5
   Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 lub wyższy
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -40°C do -45°C
   FZG, stan niepowodzenie11 lub wyższy
   Zawartość wody (świeży płyn)500 ppm (maksymalnie)
  Specyfikacje przemysłowe:Vickers I-286-S (poziom jakości), Vickers M-2950-S (poziom jakości), Denison HF-0

  Important: Wielosezonowy olej ISO VG 46 zapewnia optymalną wydajność w szerokim zakresie warunków temperaturowych. Jednak jeśli kosiarka jest stale eksploatowana w wysokich temperaturach z zakresu 18-49°C, lepsze osiągi uzyska się stosując olej ISO VG 68.

  Important: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik będący dodatkiem do oleju hydraulicznego dostępny jest w buteleczkach o pojemności 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15 do 22litrów oleju hydraulicznego. Zamów część Toro nr 44–2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Konserwacja układu hydraulicznego

  Przygotowanie do konserwacji układu hydraulicznego

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Ustaw wszystkie elementy sterujące w położeniu NEUTRALNYM i uruchom silnik.

  4. Utrzymuj silnik na najniższych możliwych obrotach, aby odpowietrzyć układ.

   Important: Nie uruchamiaj PTO.

  5. Kilkukrotnie obróć kierownicą w lewo i w prawo do oporu, a następnie ustaw koła kierowane prosto do przodu.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Upewnij się, że kosz jest pełni opuszczony i w położeniu poziomym, a podwozie tnące jest opuszczone.

  3. Rozłącz PTO, zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  4. Wyjmij wskaźnik poziomu ze zbiornika hydraulicznego i wytrzyj go czystą szmatą (Rysunek 98).

   g215906
  5. Wsuń wskaźnik poziomu do rurki wlewu i nakręć korek wskaźnika na rurkę.

  6. Wyjmij wskaźnik i sprawdź poziom oleju (Rysunek 99).

   Poziom oleju hydraulicznego jest właściwy, jeżeli poziom znajduje się pomiędzy 2 oznaczeniami na wskaźniku.

   g034080
  7. Jeżeli poziom oleju jest poniższej dolnego oznaczenia na wskaźniku, dolej właściwego oleju hydraulicznego przez rurkę wlewu (Rysunek 100) tak, aby poziom oleju znalazł się pomiędzy 2 oznaczeniami na wskaźniku.

   Important: Nie napełniaj zbiornika oleju hydraulicznego powyżej górnego oznaczenia na wskaźniku.

   g215905
  8. Przykręć korek wskaźnika na rurkę wlewu.

   Note: Nie dokręcaj korka kluczem.

  9. Sprawdź wszystkie węże i mocowania pod kątem wycieków.

  Wymiana płynu hydraulicznego i filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 500 godzinach
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: ok. 5,0 litrów

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Upewnij się, że kosz jest pełni opuszczony i w położeniu poziomym, a podwozie tnące jest podniesione.

  3. Rozłącz PTO, zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  4. Spuść olej hydrauliczny ze zbiornika wykorzystując pompę syfonową (Rysunek 101).

   g236164
  5. Obróć chłodnicę, aby uzyskać dostęp do filtra, patrz Dostęp do silnika z prawej strony.

  6. Wymień filtr oleju hydraulicznego, jak pokazano na Rysunek 102.

   g215918
  7. Nalej właściwego oleju hydraulicznego przez rurkę wlewu tak, aby poziom oleju znalazł się pomiędzy 2 oznaczeniami na wskaźniku (Rysunek 99).

   Important: Nie napełniaj zbiornika oleju hydraulicznego powyżej górnego oznaczenia na wskaźniku.

  8. Uruchom silnik, obracaj kierownicą i włączaj siłowniki podnoszenia podwozia tnącego. Sprawdź maszynę pod kątem wycieków oleju hydraulicznego. Wyłącz silnik po około 5 minutach.

  9. Po 2 minutach sprawdź poziom oleju hydraulicznego, patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  Konserwacja podwozia kosiarki

  Obracanie podwozia tnącego do położenia konserwacji

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Unieś kosz i zablokuj go blokadami magnetycznymi, patrz Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  4. Odblokuj i zdemontuj tunel wyrzutowy trawy, patrz Oczyszczanie tunelu wyrzutowego trawy.

  5. Pociągnij i obróć sworznie tylnych zaczepów z obu stron podwozia tnącego.

  6. Podnieś podwozie tnące.

  7. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  8. Chwytając za uchwyt i kołek z lewej strony podwozia tnącego obróć przód podwozia tnącego do góry do położenia konserwacji.

  Obracanie podwozia tnącego do położenia koszenia

  Important: Upewnij się, że przed wykonaniem tej procedury tunel wyrzutowy trawy został zdemontowany, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Opuść podwozie tnące.

  3. Obróć sworznie tylnych zaczepów, aby zwolnić je do tylnych zaczepów.

  4. Zamocuj tunel wyrzutowy trawy, obróć fotel operatora i opuść kosz.

  Konserwacja ostrzy

  Aby zapewnić najwyższą jakość koszenia, ostrza powinny być zawsze naostrzone. Aby ułatwić sobie ostrzenie i wymianę, warto rozważyć zakup dodatkowych ostrzy.

  Wymień ostrza, jeżeli uderzą w twardy przedmiot, są niewyważone lub wygięte. Aby zapewnić najwyższą wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, należy używać tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą nie spełniać norm bezpieczeństwa.

  Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

  • Regularnie sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrza lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku maszyn wieloostrzowych, ponieważ obrót jednego ostrza może spowodować obracanie się innych ostrzy.

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  Przygotuj podwozie tnące do konserwacji, patrz Bezpieczeństwo.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 103).

  2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz Ostrzenie i wyważanie ostrzy.

  3. Sprawdź ostrza, a w szczególności obszar łopatki.

  4. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze, natychmiast zamontuj nowe ostrze (Rysunek 103).

   g215978

  Demontaż ostrzy

  Demontaż ostrza środkowego

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Zdemontuj śrubę ostrza, podkładkę ząbkowaną, uchwyt ostrza i podkładkę wygiętą, i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 104).

   g454426

  Demontaż zespołu ostrza skrzydłowego

  Lewy i prawy zespół ostrza obracają się w przeciwnych kierunkach i są dopasowane do swojego położenia. Zwróć uwagę, aby zamocować tarcze i ostrza we właściwym położeniu.

  1. Trzymaj zespół ostrza skrzydłowego przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Zdemontuj śrubę ostrza, podkładkę ząbkowaną, uchwyt ostrza i podkładkę wygiętą z wału wrzeciona (Rysunek 105).

  3. Zdejmij zespół ostrza (Rysunek 105).

   Important: Śruba prawego zespołu ostrza ma gwint lewy. Aby poluzować śrubę ostrza, odkręcaj ją w prawo.

   g454437

  Ostrzenie i wyważanie ostrzy

  Ostrzenie i wyważanie ostrza środkowego

  1. Użyj pilnika lub innego przyrządu do ostrzenia w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach ostrza (Rysunek 106).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt 22°.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g216118
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 107).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, jest wyważone i może być używane.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki na cięższym końcu ostrza (Rysunek 106).

   g216115
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Ostrzenie i wyważanie ostrzy skrzydłowych

  1. Użyj pilnika lub innego przyrządu do ostrzenia w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach zespołu ostrza (Rysunek 108).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt 22°.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g216119
  2. Sprawdź wyważenie zespołu ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 109).

   Note: Jeżeli zespół ostrza pozostaje w położeniu poziomym, jest wyważony i może być używany.

   Note: Jeżeli zespół ostrza nie jest wyważony, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki na cięższym końcu ostrza (Rysunek 108).

   g216116
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia zespołu ostrza.

  Montaż ostrzy

  Montaż ostrza środkowego

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Zamontuj ostrze, wykorzystując usunięte wcześniej: śrubę ostrza, podkładkę ząbkowaną, uchwyt ostrza i podkładkę wygiętą (Rysunek 110).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, łopatka ostrza musi być skierowana w górę do wnętrza kosiarki.

   Note: Załóż podkładkę wygiętą stroną wklęsłą w kierunku ostrza.

   g454426
  3. Dokręć śrubę ostrza z momentem 53 N∙m.

  Montaż zespołu ostrza skrzydłowego

  Important: Śruba prawego zespołu ostrza ma gwint lewy. Upewnij się, że przykręcasz śrubę ostrza we właściwym kierunku, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia.

  1. Trzymaj zespół ostrza skrzydłowego przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Zamontuj zespół ostrza skrzydłowego, wykorzystując wykręcone wcześniej: śrubę tarczy, podkładkę ząbkowaną, uchwyt ostrza i podkładkę wygiętą (Rysunek 111).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, ostrza muszą być skierowane w górę do wnętrza kosiarki.

   Note: Załóż podkładkę wygiętą stroną wklęsłą w kierunku ostrza.

   g454437
  3. Dokręć śrubę tarczy momentem 53 N∙m.

  4. Dokręć śruby ostrzy z momentem 50 N∙m.

  Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego

  1. Obróć mocowanie typu ćwierć obrotu i otwórz pokrywę przegubu uniwersalnego z pokrywy paska (Rysunek 112).

   g231879
  2. Odłącz przedni koniec wału napędowego od przekładni podwozia tnącego poprzez wciśnięcie sworznia sprężynowego i wyciągnięcie końca wału napędowego do tyłu (Rysunek 112).

  Łączenie wału napędowego do przekładni podwozia tnącego

  1. Dopasuj wypusty uniwersalnego przegubu wału napędowego z wypustami sprzęgła przekładni, patrz Rysunek 112 w Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  2. Wciśnij sworzeń sprężynowej i wepchnij koniec wału napędowego do przodu, patrz Rysunek 112 w Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  3. Zwolnij sworzeń sprężynowy i sprawdź, czy przegub uniwersalny wału napędowego jest zablokowany w przekładni podwozia tnącego, patrz Rysunek 112 w Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  4. Zamknij pokrywę przegubu uniwersalnego i zamocuj ją do pokrywy paska przy pomocy mocowania typu ćwierć obrotu, patrz Rysunek 112 w Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  Zdejmowanie jednostki tnącej

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  3. Przed opuszczeniem podwozia tnącego pociągnij i obróć sworznie tylnych zaczepów z obu stron podwozia tnącego (Rysunek 113)

   g231878
  4. Rozłącz węże hydrauliczne po obu stronach zespołu jezdnego (Rysunek 114).

   g231876
  5. Opuść podwozie tnące i przechyl kosz do tyłu.

  6. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  7. Przechyl fotel do przodu.

  8. Zdemontuj tunel wyrzutowy trawy, patrz Oczyszczanie tunelu wyrzutowego trawy.

  9. Odłącz przegub uniwersalny wału napędowego od przekładni podwozia tnącego, patrz Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  10. Wyjmij 2 zawleczki i 2 sworznie z łbem płaskim mocujące ramiona podnoszące po obu stronach podwozia tnącego (Rysunek 115).

   g231877
  11. Przetocz podwozie tnące do przodu i z dala od zespołu jezdnego.

  Montaż jednostki tnącej kosiarki.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Przechyl kosz do tyłu.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Zdemontuj tunel wyrzutowy trawy, patrz Oczyszczanie tunelu wyrzutowego trawy.

  5. Przetocz podwozie tnące do tyłu pod zespół jezdny.

  6. Zamocuj zawleczki i sworznie mocujące ramiona podnoszące po obu stronach, patrz Rysunek 115 w Zdejmowanie jednostki tnącej.

  7. Podłącz przegub uniwersalny wału napędowego do przekładni podwozia tnącego, patrz Łączenie wału napędowego do przekładni podwozia tnącego.

  8. Zamocuj tunel wyrzutowy trawy, patrz Oczyszczanie tunelu wyrzutowego trawy.

  9. Przechyl fotel do tyłu.

  10. Uruchom silnik.

  11. Opuść kosz.

  12. Unieś podwozie tnące tak, aby koła samonastawne znalazły się lekko nad podłożem.

  13. Obróć sworznie tylnych zaczepów, aby zahaczyć tylne zaczepy podnoszące podwozia tnącego, patrz Rysunek 113 i Zdejmowanie jednostki tnącej.

  14. Podłączanie przewodów hydraulicznych:

   1. Podłącz przewód hydrauliczny oznaczony kolorem niebieskim do wewnętrznego szybkozłącza (zaznaczonego kolorem niebieskim), patrz Rysunek 114 w Zdejmowanie jednostki tnącej.

   2. Podłącz przewód hydrauliczny oznaczony kolorem czerwonym do zewnętrznego szybkozłącza (zaznaczonego kolorem czerwonym), patrz Rysunek 114 w Zdejmowanie jednostki tnącej.

   3. Powtórz kroki od 1 do 2 dla przewodów hydraulicznych po drugiej stronie podwozia tnącego.

  Demontaż pokrywy paska

  Note: Należy rozłączyć przegub w kształcie litery U wału napędowego od przekładni podwozia tnącego przed zdemontowaniem pokrywy paska, patrz Odłączanie wału napędowego od przekładni podwozia tnącego.

  1. Obróć 3 mocowania typu ćwierć obrotu w lewo (Rysunek 116).

   g231881
  2. Poluzuj śrubę (Rysunek 116).

  3. Zdejmij pokrywę paska z podwozia tnącego.

  Zakładanie pokrywy paska

  1. Ustaw mocowania typu ćwierć obrotu na pokrywie paska równo z nakrętkami zaciskowymi podwozia tnącego, patrz Rysunek 116 w Demontaż pokrywy paska.

  2. Obróć mocowania typu ćwierć obrotu w prawo.

  3. Przykręć śrubę w pokrywie paska do nakrętki zaciskowej w podwoziu tnącym, patrz Rysunek 116 w Demontaż pokrywy paska.

  Demontaż pokrywy koła pasowego

  1. Zdejmij pokrywę paska, patrz Demontaż pokrywy paska.

  2. Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę mocujące pokrywę koła pasowego do podwozia tnącego (Rysunek 117).

   g231912
  3. Zdejmij pokrywę koła pasowego z maszyny.

  Zakładanie pokrywy koła pasowego

  1. Ustaw pokrywę koła pasowego nad prawym skrajnym kołem pasowym, patrz Rysunek 117 w Demontaż pokrywy koła pasowego.

  2. Przykręć pokrywę koła pasowego do nakrętki naciskowej na podwoziu tnącym z wykorzystaniem śruby i podkładki wykręconych w kroku 2 w Demontaż pokrywy koła pasowego.

  Wymiana oleju w przekładni podwozia tnącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w przekładni podwozia tnącego.
 • Co 300 godzin
 • Wymień olej w przekładni podwozia tnącego.
 • Specyfikacja oleju przekładniowego: PG2 i API GL4, GL5 lub MT1

  Lepkość oleju przekładniowego: LSX 75W90

  Objętość oleju w przykładni: 112 ml

  Przygotowywanie do wymiany oleju w przekładni

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz PTO i opuść podwozie tnące.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  3. Zdejmij pokrywę paska, patrz Demontaż pokrywy paska.

  Demontaż przekładni

  1. Poluzuj napinacz paska kosiarki i zdemontuj pasek kosiarki z koła pasowego przekładni, patrz krok 4Zdejmowanie paska podwozia tnącego

  2. Odkręć 4 śruby mocujące przekładnię podwozia tnącego do wspornika przekładni (Rysunek 118).

   g233005

  Wymiana oleju w przekładni

  1. Wyjmij korek skrzyni z otworu korka w skrzyni przekładniowej podwozia tnącego (Rysunek 119).

   g233003
  2. Ustaw przekładnię nad miską drenażową i spuść cały olej z przekładni (Rysunek 119).

  3. Obróć przekładnię, aby otwór korka znalazł się u góry (Rysunek 120).

   g233004
  4. Wlej do skrzyni przekładni 112 ml określonego oleju przekładniowego przez otwór korka (Rysunek 120).

  5. Włóż korek skrzyni do otworu korka w skrzyni przekładniowej podwozia tnącego (Rysunek 120).

  Montaż przekładni

  1. Ustaw otwory w przekładni podwozia tnącego równo z otworami we wsporniku przekładni, patrz Rysunek 118 w Demontaż przekładni.

  2. Zamocuj przekładnię do wspornika wykorzystując 4 śruby wykręcone w kroku 2 w Demontaż przekładni.

  3. Załóż i naciągnij pasek kosiarki, powtórz kroki 1 i 2 w Zakładanie paska kosiarki.

  4. Zamontuj pokrywę paska, patrz Zakładanie pokrywy paska.

  5. Połącz wał napędowy z przekładnią podwozia tnącego, patrz Łączenie wału napędowego do przekładni podwozia tnącego.

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  Przygotowanie do poziomowania podwozia tnącego

  1. Ustaw maszynę na płaskiej, poziomej powierzchni.

  2. Opuść podwozie tnące i ustaw dźwignię podnoszenia podwozia tnącego w położeniu swobodnym.

  3. Sprawdź ostrza i tarcze kosiarki pod kątem wykrzywień i uszkodzeń, patrz Sprawdzanie ostrzy.

   Note: Przed wypoziomowaniem podwozia tnącego wymień wykrzywione lub uszkodzone ostrza i tarcze.

  Poziomowanie podwozia tnącego kosiarki w osi lewo-prawo

  1. Ustaw wysokość cięcia w położeniu 75 mm (Rysunek 121).

   g231943
  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Ustaw ostrze skrzydłowe w skrajnym położeniu (Rysunek 122).

   g232023g231917
  4. Zmierz odległość pomiędzy podłożem a skrajnym zewnętrznym punktem krawędzi tnącej ostrza przy użyciu płytki wzorcowej (Rysunek 122).

   Tutaj wpisz wartość pomiaru:
  5. Ustaw ostrze skrzydłowe po przeciwnej stronie podwozia tnącego w skrajnym położeniu zewnętrznym (Rysunek 122).

  6. Zmierz odległość pomiędzy podłożem a skrajnym zewnętrznym punktem krawędzi tnącej ostrza przy użyciu płytki wzorcowej (Rysunek 122).

   Tutaj wpisz wartość pomiaru:
  7. Jeżeli różnica pomiarów przekracza 3,2 mm:

   1. Poluzuj 2 nakrętki mocujące zaczep poziomujący (Rysunek 123).

    g231919
   2. Poluzuj nakrętkę kontrującą mocującą śrubę imbusową (Rysunek 123)

   3. Wyreguluj wysokość ostrza skrzydłowego z prawej strony podwozia tnącego:

    • Obracaj śrubę imbusową w prawo, aby obniżyć prawą stronę podwozia tnącego.

    • Obracaj śrubę imbusową w lewo, aby podnieść prawą stronę podwozia tnącego.

  8. Zmierz skrajny zewnętrzny punkt krawędzi tnących ostrza (Rysunek 122)

  9. Powtarzaj kroki 7 i 8 aż do uzyskania różnicy pomiarów wynoszącej 3,2 mm lub mniej.

  10. Dokręć 2 nakrętki zaczepu poziomującego i nakrętki kontrujące śruby imbusowej (Rysunek 123).

  Poziomowanie podwozia tnącego kosiarki w osi przód-tył

  1. Ustaw wysokość cięcia w położeniu 75 mm (Rysunek 124).

   g231943
  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Ustaw ostrze skrzydłowe w położeniu maksymalnie przesuniętym do przodu (Rysunek 125).

   g232024g231946
  4. Zmierz odległość pomiędzy podłożem a skrajnym przednim punktem krawędzi tnącej ostrza przy użyciu płytki wzorcowej (Rysunek 126).

   Tutaj wpisz pomiar dla ostrza lewego:
   Tutaj wpisz pomiar dla ostrza prawego:
   g231944
  5. Zmierz odległość pomiędzy podłożem a skrajnym tylnym punktem krawędzi tnącej ostrza przy użyciu płytki wzorcowej (Rysunek 127).

   Tutaj wpisz pomiar dla ostrza lewego:
   Tutaj wpisz pomiar dla ostrza prawego:
   g231947
  6. Jeżeli różnica pomiarów wynosi mniej niż 4,8 mm lub przekracza 8 mm wykonaj następujące czynności:

   1. Zdejmij pokrywę paska, patrz Demontaż pokrywy paska.

   2. Poluzuj przeciwnakrętki regulacji nachylenia podwozia tnącego (Rysunek 128 i Rysunek 129) po obu stronach podwozia tnącego.

    g231949
    g231950
   3. Obracaj regulatory nachylenia podwozia tnącego tak długo, dopóki skrajny tylny punkt krawędzi tnącej ostrza nie znajdzie się na 4,8-8 mm wyżej od skrajnego przedniego punktu krawędzi tnącej ostrza.

   4. Powtórz krok 3 dla ostrza po przeciwnej stronie maszyny.

    Important: Upewnij się, że różnica między lewą i prawą krawędzią tnącą ostrza mieści się w zakresie 3,2 mm.

  7. Dokręć przeciwnakrętki regulatorów nachylenia podwozia tnącego (Rysunek 123).

  8. Sprawdź poziom podwozia tnącego w osi lewo-prawo, patrz Poziomowanie podwozia tnącego kosiarki w osi lewo-prawo.

  9. Zamontuj pokrywę paska, patrz Zakładanie pokrywy paska.

  Regulacja elementu wskazującego wskaźnika wysokości cięcia

  1. Sprawdź położenie wskaźnika wysokości cięcia po wypoziomowaniu ostrzy kosiarki w osi przód-tył i ustawieniu przednich ostrzy na wysokości 75 mm od podłoża.

  2. Usiądź na fotelu operatora i spójrz na element wskazujący wskaźnika wysokości cięcia (Rysunek 130).

   g231943
  3. Jeżeli element wskazujący wskaźnika wysokości cięcia nie znajduje się na oznaczeniu 75 mm:

   1. Poluzuj 2 przeciwnakrętki mocujące zaczep wysokości cięcia (Rysunek 131).

    g231994
   2. Obracaj zaczep dopóki element wskazujący na wskaźniku wysokości cięcia, widziany z fotela operatora, nie znajdzie się na oznaczeniu 75 mm (Rysunek 130 i Rysunek 131).

   3. Dokręć 2 przeciwnakrętki (Rysunek 131).

  Sprawdzanie napięcia paska podwozia tnącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska podwozia tnącego
 • Co 50 godzin
 • Sprawdź napięcie paska podwozia tnącego
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO, opuść podwozie tnące i załącz hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Poluzuj lub dokręć przeciwnakrętkę tak, aby strzałka wskaźnika napięcia była ustawiona równo z zewnętrzną powierzchnią podkładki (Rysunek 132).

   g216382

  Wymiana paska podwozia tnącego

  Zdejmowanie paska podwozia tnącego

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz PTO i opuść podwozie tnące.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  3. Zdejmij pokrywę paska i pokrywę koła pasowego, patrz Demontaż pokrywy paska i Demontaż pokrywy koła pasowego.

  4. Luzuj przeciwnakrętkę napinacza paska tak długo, aż będziesz mógł zsunąć pasek z koła napinającego pasek (Rysunek 133).

   g231993
  5. Zdejmij pasek z kół pasowych podwozia tnącego.

  Zakładanie paska kosiarki

  1. Załóż nowy pasek wokół kół pasowych, jak pokazano na Rysunek 134.

   g231992
  2. Dokręć przeciwnakrętkę tak, aby strzałka wskaźnika napięcia była ustawiona równo z zewnętrzną powierzchnią podkładki (Rysunek 133).

  3. Zamontuj pokrywę koła pasowego, patrz Zakładanie pokrywy koła pasowego.

  4. Zamontuj pokrywę paska, patrz Zakładanie pokrywy paska.

  Przekładanie płóz

  Jeżeli płozy ulegną zużyciu, możesz przełożyć je na drugą stronę podwozia tnącego, aby wykorzystać je przez pewien czas.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  2. Rozłącz napęd PTO i załącz hamulec postojowy.

  3. Obróć podwozie tnące do położenia konserwacji, patrz Obracanie podwozia tnącego do położenia konserwacji.

  4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Zdemontuj płozy z boków podwozia tnącego (Rysunek 135).

   g232026
  6. Zamień płozy i zamontuj je, wykorzystując do tego wcześniej wykręcone śruby (Rysunek 135).

   Important: Do montażu płóz wykorzystaj jedynie 2 górne zestawy otworów.

  Konserwacja kosza

  Ustawianie kosza względem uszczelki tunelu wyrzutowego

  1. Poluzuj 4 śruby mocujące wsporniki podnoszące kosz do elementów obrotowych (Rysunek 136).

   g232010g232011
  2. Przesuń kosz do przodu lub do tyłu, aby wlot kosza znajdował się równo z uszczelką tunelu wyrzutowego (Rysunek 137).

   g232009
  3. Dokręć 4 śruby (Rysunek 136).

  Czyszczenie

  Note: Niewłaściwe mycie może negatywnie wpłynąć na żywotność łożysk. Urządzenia nie wolno myć, gdy jest gorące. Należy również unikać kierowania na łożyska strumienia pod wysokim ciśnieniem lub o dużej objętości.

  Czyszczenie pod pokrywą paska podwozia tnącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść obszar pod pokrywą paska podwozia tnącego.
  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (PTO) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wsuń dyszę powietrza w lukę między osłoną paska a górną częścią podwozia tnącego. Przy pomocy sprężonego powietrza usuń trawę, która nagromadziła się pod pokrywą paska podwozia tnącego.

  Czyszczenie podwozia tnącego od spodu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść podwozie kosiarki.
  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (PTO) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Przygotuj podwozie tnące do konserwacji, patrz Obracanie podwozia tnącego do położenia konserwacji.

  4. Usuń nagromadzoną trawę lub zanieczyszczenia, wyczyść w razie potrzeby.

  Czyszczenie osłony kosza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść osłonę kosza.
  1. Otwórz klapę kosza.

  2. Pociągnij w dół dźwignię otwierania na spodzie osłony kosza (Rysunek 138).

   g217355
  3. Wyjmij osłonę kosza i wyczyść ją (Rysunek 139).

   g215931
  4. Zamontuj osłonę kosza.

  Czyszczenie tylnych otworów w klapie kosza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść tylne otwory w klapie kosza.
  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem (PTO) w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Unieś kosz (Rysunek 140) do pozycji całkowicie podniesionej, patrz Podnoszenie kosza.

   g232364
  3. Opróżnij kosz (Rysunek 140) i pozostaw go w położeniu opróżnionym ze swobodnie zwisającą klapą tylną, patrz Opróżnianie kosza.

   Note: Podczas opróżniania kosza klapa otwiera się automatycznie.

  4. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  5. Podniesiony kosz zabezpiecz blokadami, patrz Rysunek 41 w Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  6. Przy pomocy sprężonego powietrza usuń trawę i zanieczyszczenia z otworów na dole wewnętrznej blachy klapy kosza (Rysunek 141).

   g232008
  7. Zabezpiecz blokady w położeniu schowanym, patrz Rysunek 41 w Blokowanie kosza w pozycji podniesionej.

  8. Obróć kosz do położenia poziomego.

  9. Opuść kosz, patrz Opuszczanie kosza.

  Utylizacja odpadków

  Olej silnikowy, akumulatory, olej hydrauliczny oraz płyn chłodzący mogą zanieczyścić środowisko. Usuwaj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przechowywanie akumulatora

  • Przeprowadź konserwację akumulatora i kabli w następujący sposób:

   1. Odłącz klemy akumulatora od jego biegunów, patrz Wyjmowanie akumulatora.

   2. Oczyścić akumulator, klemy i bieguny za pomocą drucianej szczotki i roztworu sody oczyszczonej.

   3. Pokryj końcówki przewodów i bieguny akumulatora smarem powlekającym Grafo 112X (nr kat. Toro 505-47) lub wazeliną, aby zapobiec korozji.

   4. Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, wyjmij akumulator i całkowicie go naładuj.

    Note: Powoli ładuj akumulator przez 24 godziny co 60 dni, aby zapobiec zasiarczaniu ołowiu w akumulatorze.

  • Akumulator przechowuj na maszynie.

  • Jeśli akumulator jest przechowywany w maszynie, jego kable powinny być odłączone.

  • Przechowuj akumulator w chłodnej atmosferze, aby uniknąć zbyt szybkiego rozładowania się akumulatora.

  • Aby zapobiec zamarznięciu akumulatora dbaj, aby zawsze był w pełni naładowany. Ciężar właściwy elektrolitu w całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi od 1,265 do 1,299.

  Przygotowanie maszyny

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  1. Dokładnie oczyść maszynę, podwozie tnące i silnik, zwracając szczególną uwagę na następujące obszary:

   • Chłodnica i osłona chłodnicy

   • Spodnia część podwozia

   • Obszar pod osłonami pasków podwozia

   • Zespół PTO

   • Wszystkie smarowniczki i osie przegubu

   • Zdejmij panel tylny kolumny kierownicy i wyczyść wnętrze

   • Pod płytą fotela i na górze przekładni

  2. Sprawdź i uzupełnij ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach

  3. Zdemontuj, naostrz i wyważ ostrza kosiarki, patrz instrukcja obsługi odpowiedniego podwozia tnącego.

  4. Sprawdź, czy któryś z łączników nie obluzował się i w razie potrzeby dociągnij go.

  5. Nasmaruj wszystkie smarowniczki oraz nasmaruj punkty obrotu i sworznie zaworu obejścia układu przełożenia napędu. Zetrzyj nadmiar smaru lub oleju.

  6. Zadrapania, pęknięcia lub rdza, delikatnie przetrzyj papierem ściernym i uzupełnij ubytki lakieru. Usuń wgniecenia w metalowej karoserii.

  Przygotowanie silnika

  1. Wymień olej silnikowy oraz filtr oleju, patrz Wymiana oleju i filtra silnikowego.

  2. Uruchom silnik na biegu jałowym i pozostaw go w trybie pracy przez 2 minuty.

  3. Wyłącz silnik.

  4. Spuść paliwo ze zbiornika paliwa, przewodów paliwowych, pompy, filtra i separatora.

  5. Przepłucz zbiornik paliwa czystym olejem napędowym i podłącz wszystkie przewody paliwowe.

  6. Dokładnie oczyść zespół filtra powietrza i przeprowadź jego konserwację, patrz Serwisowanie filtrów powietrza.

  7. Zakleić wlot powietrza i wylot układu wydechowego taśmą odporną na warunki atmosferyczne.

  8. Zabezpiecz wszystkie łączniki układu paliwowego.

  9. Sprawdź poziom zabezpieczenia przed zamarzaniem układu chłodniczego i dostosuj stężenie płynu chłodzącego odpowiednio dla najniższej przewidywanej temperatury w Twojej okolicy.

  10. Sprawdzić korek wlewu oleju oraz korek wlewu paliwa, aby upewnić się, że są dokładnie dokręcone.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kluczyk znajduje się w położeniu wł., ale kontroli deski rozdzielczej nie zapalają się.
  1. Do akumulatora nie dociera prąd.
  2. Poziom elektrolitu akumulatora jest niski.
  3. Akumulator jest rozładowany.
  4. Bezpiecznik jest przepalony.
  1. Sprawdź połączenia przewodów.
  2. Sprawdź poziom elektrolitu akumulatora.
  3. Naładuj akumulator.
  4. Wymień bezpiecznik.
  Kontrolki deski rozdzielczej zapalają się, gdy kluczyk znajduje się w położeniu wł., ale rozrusznik nie uruchamia silnika.
  1. Akumulator nie dostarcza wystarczającej mocy.
  2. Pedał jazdy nie znajduje się w położeniu neutralnym.
  3. Operator nie zajmuje fotela operatora.
  4. PTO jest załączony.
  1. Naładuj akumulator.
  2. Ustaw pedał jazdy w położeniu neutralnym.
  3. Usiądź na fotelu operatora.
  4. Odłącz napęd PTO.
  Silnik uruchamia się tylko na chwilę lub pracuje nieregularnie.
  1. Filtr powietrza jest zatkany.
  2. W paliwie znajdują się osady lub zanieczyszczenia.
  1. Oczyść lub wymień filtr powietrza.
  2. Sprawdź filtr powietrza i wymień go w razie potrzeby.
  Rozrusznik obraca się, ale silnik się nie uruchamia.
  1. Paliwo nie przepływa przez układ.
  2. Paliwo nie przepływa przez układ.
  3. Paliwo nie przepływa przez układ.
  4. Świece żarowe nie są wystarczająco ciepłe przy zimnym silniku.
  5. Świece żarowe nie są wystarczająco ciepłe przy zimnym silniku.
  1. Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku.
  2. Sprawdź filtr paliwa i wymień go w razie potrzeby.
  3. Upewnij się, że odpowietrznik na korku zbiornika paliwa nie jest zatkany.
  4. Odczekaj, aż kontrolka ostrzegawcza świec żarowych zgaśnie.
  5. Wyłącz silnik i przekręć kluczyk do położenia Wł/Nagrzewanie, aby przejść drugi cykl żarzenia się.
  Silnik wyłącza się, gdy PTO jest nadal załączony.
  1. Napęd PTO jest niesprawny.
  2. Operator opuszcza fotel.
  3. Napęd PTO jest niesprawny.
  4. Hamulec postojowy jest zaciągnięty, a pedał jazdy jest wciśnięty.
  1. Sprawdź działanie przełącznika PTO.
  2. Usiądź na fotelu operatora.
  3. Zamknij i opuść kosz.
  4. Zwolnij hamulec postojowy.
  Trawa jest nierówno ścinana, a system zbierania działa nieskutecznie.
  1. Podwozie tnące nie jest równoległe do podłoża.
  2. Podwozie tnące nie jest równoległe do podłoża.
  3. Wydajność ostrzy jest niska.
  4. Wydajność ostrzy jest niska.
  5. Wydajność ostrzy jest niska.
  6. Jedziesz ze zbyt wysoką prędkością w stosunku do wysokości i stanu trawy.
  7. Tunel wyrzutowy jest zatkany.
  8. Tunel wyrzutowy jest zatkany.
  9. Tunel wyrzutowy jest zatkany.
  1. Upewnij się, że opony są właściwie napompowane.
  2. Wyreguluj podwozie tnące tak, aby znajdowało się równolegle do podłoża.
  3. Upewnij się, że ostrza są poprawnie zamocowane.
  4. Naostrz lub wymień ostrza.
  5. Wyreguluj napięcie paska PTO.
  6. Zmniejsz prędkość jazdy.
  7. Oczyść tunel wyrzutowy.
  8. Zwróć uwagę, czy maksymalna prędkość obrotowa silnika wynosi 3000 obr./min.
  9. Oczyść osłonę kosza na trawę.
  Maszyna wpada w drgania podczas eksploatacji.
  1. Ostrza nie są wyważone.
  2. Śruby są poluzowane.
  1. Wyważ ostrza lub wymień je, jeżeli są uszkodzone.
  2. Dokręć poluzowane śruby ostrzy, śruby silnika i śruby ramy.
  Zapala się kontrolka ostrzegawcza oleju silnikowego.
  1. Ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie.
  2. Ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie.
  1. Sprawdź poziom oleju w silniku i uzupełnij go w razie potrzeby.
  2. Wymień olej silnikowy i filtr oleju.
  Podwozie tnące nie pracuje przy załączonym przełączniku PTO.
  1. Operator nie siedzi na fotelu operatora.
  2. Kosz nie znajduje się w położeniu całkowicie opuszczonym.
  1. Usiądź na fotelu operatora.
  2. Całkowicie opuść kosz.