Úvod

Tento stroj je pojazdná kosačka s rotačným nožom určená na používanie profesionálnymi prevádzkovateľmi v komerčných aplikáciách. Primárne je určená na kosenie udržiavaných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskách, športových ihriskách, kosenie pozdĺž ciest a v komerčných priestoroch. Tento stroj nie je určený na kosenie húštin ani na poľnohospodárske používanie.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Na lokalite www.Toro.com získate informácie o bezpečnosti výrobkov, školiacich materiáloch týkajúcich sa prevádzky, príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

g224169

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Používanie alebo prevádzka motora na ľubovoľnom území pokrytom lesom, kríkmi alebo trávou porušuje odsek 4442 alebo 4443 zákona California Public Resource Code, ak nie je motor vybavený zachytávačom iskier definovaným v odseku 4442, ktorý sa udržiava v efektívnom prevádzkovom stave, prípadne ak nie je motor skonštruovaný, vybavený a udržiavaný na predchádzanie požiaru.

Priložená používateľská príručka k motoru obsahuje informácie o Agentúre na ochranu životného prostredia USA (EPA) a kalifornskej smernici týkajúcej sa kontroly emisií – emisné systémy, údržba a záruka. Náhradné diely možno objednávať od výrobcu motora.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z dieselového motora a jeho zložky sú v štáte Kalifornia tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy a iné reprodukčné poškodenie.

Vývody batérie, zvorky a s nimi súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, čiže chemické látky, ktoré sú v štátě Kalifornia známe ako látky vyvolávajúce rakovinu a negatívne ovplyvňujúce reprodukciu. Po manipulácii s batériou si riadne umyte ruky.

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a správne funkčné.

 • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od otáčajúcich sa častí. Udržujte odstup od výstupného otvoru.

 • Zabráňte okolostojacim a deťom zdržiavať sa v pracovnej oblasti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Skôr než odídete z miesta operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Pripevnenie na stroje bez označenia CE

decal133-8062

Pripevnenie na stroje bez označenia CE

decal125-6135

Pripevnenie na diel 134-0539 na stroje bez označenia CE

decal134-1986
decal134-0539

Nastavenie

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Nabíjanie batérie

 1. Pripojte 3 až 4 A nabíjačku batérií ku kolíkom batérie. Batériu nabíjajte prúdom 3 až 4 A, kým relatívna hustota elektrolytu nie je 1,250 alebo vyššia a teplota batérie nie je aspoň 16 °C, pričom všetky články voľne uvoľňujú plyn.

 2. Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a potom odpojte nabíjačku od pólov batérie.

  Note: Neúplné nabíjanie môže mať za následok splyňovanie batérie a pretečenie kyseliny z batérie, čo môže korozívne poškodiť stroj.

Kontrola hladiny kvapaliny

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Špecifikácia tlaku v predných a zadných pneumatikách: 1,4 baru.

Špecifikácia tlaku v samonastavovacích kolesách: 1,5 baru.

Pred prvým naštartovaním motora skontrolujte tlak vzduchu v predných a zadných pneumatikách.

Note: Pneumatiky môžu byť pri preprave nafúknuté nadmerne alebo nedostatočne, preto môže byť potrebné upraviť tlak vzduchu v pneumatikách.

g001055

Montáž plošiny kosačky

 1. Vyberte trakčnú jednotku a žacie ústrojenstvo z prepravnej palety.

 2. Nainštalujte žacie ústrojenstvo na trakčnú jednotku. Pozrite si časť Montáž plošiny kosačky.

Súčasti stroja

g224574
g224634

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Prístrojový panel

g213936

Páka sklonu stĺpika riadenia

Otočením páky sklonu stĺpika riadenia (Obrázok 6) proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite stĺpik riadenia a presuňte ho do požadovanej polohy.

Otáčaním páky v smere hodinových ručičiek zaistite požadovanú polohu.

Indikátor nabitia

Indikátor nabitia (Obrázok 6) sa rozsvieti, ak elektrický nabíjací systém pracuje pod nižším než normálnym prevádzkovým rozsahom. Skontrolujte a/alebo opravte elektrický nabíjací systém.

Indikátor žeraviacej sviečky

Indikátor žeraviacej sviečky (Obrázok 6) svieti načerveno, keď sú žeraviace sviečky aktivované.

Výstražný indikátor tlaku oleja

Výstražný indikátor tlaku oleja (Obrázok 6) svieti, ak tlak motorového oleja počas chodu motora klesne pod bezpečnú hladinu. Ak indikátor bliká alebo svieti, zastavte stroj, vypnite motor a skontrolujte hladinu oleja. Ak je hladina oleja v prijateľnom rozsahu, ale kontrolka pri chode motora nezhasne, okamžite vypnite motor a obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

Fungovanie výstražných indikátorov skontrolujte takto:

 1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 2. Otočte kľúčový spínač do polohy ZAP./PREDHREV, no neštartujte motor.

  Note: Indikátor tlaku oleja by mal svietiť načerveno. Ak indikátor nefunguje, buď je vypálená žiarovka, alebo sa vyskytla porucha systému, ktorú musíte opraviť.

Indikátor upchatia vzduchového filtra

Indikátor upchatia vzduchového filtra (Obrázok 6) svieti, ak je potrebné vyčistiť alebo vymeniť vzduchový filter. Pozrite si časť Servis filtrov čističa vzduchu.

Indikátor cestného svetla

Indikátor cestného svetla (Obrázok 6) svieti ako nízky lúč nazeleno a ako vysoký lúč namodro.

Indikátor zdvihnutého násypníka

Indikátor zdvihnutého násypníka (Obrázok 6) sa rozsvieti, ak sa násypník zdvihne z polohy na zber trávy.

Spustite násypník, aby sa indikátor vypol.

Indikátor parkovacej brzdy

Indikátor parkovacej brzdy (Obrázok 6) svieti, ak je parkovacia brzda aktivovaná.

Spínač pomocného hriadeľa

Spínač pomocného hriadeľa (Obrázok 6) má 2 polohy: ZAPNUTý a VYPNUTý. Vytiahnite spínač pomocného hriadeľa, aby ste zapli príslušenstvo alebo čepele kosačky. Stlačením tlačidla vypnete prevádzku príslušenstva.

Note: Ak opustíte sedadlo obsluhy, keď je spínač pomocného hriadeľa v polohe ZAP., stroj automaticky vypne motor po 1-sekundovom oneskorení; pozrite si časť Obnovenie funkcie pomocného hriadeľa.

Spínač výstražných svetiel

Stlačením spínača výstražných svetiel (Obrázok 6) dopredu zapnite výstražné svetlá.

Stlačením spínača dozadu vypnite výstražné svetlá.

Spínač zámku diferenciálu

Zatlačte spínač zámku diferenciálu (Obrázok 6) dopredu, aby sa zámok diferenciálu aktivoval.

Zatlačte spínač dozadu, aby sa zámok diferenciálu vypol.

Prepínač spätného chodu ventilátora chladiča

Stlačte prepínač spätného chodu ventilátora (Obrázok 6) dopredu, aby ste zapli cyklus spätného chodu ventilátora chladiča.

Prepínač majáka

Stlačením prepínača majáka (Obrázok 6) dopredu zapnite maják.

Stlačením prepínača dozadu vypnite maják.

Smerové a cestné svetlá

Otočením páčky (Obrázok 6) dopredu smerom k prvému otvoru zapnete bočné svetlá.

Otočením páčky dopredu smerom k druhému otvoru zapnete svetlá s nízkym lúčom. Rozsvieti sa zelený indikátor cestných svetiel.

Zatlačením páčky nadol zapnete svetlá s vysokým lúčom. Rozsvieti sa modrý indikátor cestných svetiel.

Potiahnutím páčky nahor z polohy svetiel s nízkym lúčom sa rozsvietia svetlá s vysokým lúčom.

Otočením páčky smerom dozadu vypnite svetlo.

Zatlačením páčky dopredu zapnete pravý smerový signál. Zatlačením páčky dozadu zapnete ľavý smerový signál.

Tlačidlo klaksóna

Klaksón zaznie po stlačení tlačidla klaksóna smerom dovnútra (Obrázok 6).

Brzdový pedál

Pomocou brzdového pedála (Obrázok 7) spomaľujte alebo zastavte stroj.

g213964

Pedál trakčného pohonu

Stlačením pedála trakčného pohonu (Obrázok 7) posuniete stroj dopredu. Stlačením hornej časti pedála posuniete stroj dopredu a spodnou časťou dozadu. Jazdná rýchlosť závisí od toho, ako ďaleko stlačíte pedál. Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti jazdy presuňte páku škrtiacej klapky do polohy RýCHLO a úplne stlačte pedál trakčného pohonu. Maximálna rýchlosť jazdy vpred je približne 14 km/h. Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon pri veľkom zaťažení alebo pri stúpaní do kopca, presuňte páku škrtiacej klapky do polohy RýCHLO a udržujte vysoké otáčky motora (ot/min), pričom postupne stláčajte pedál trakčného pohonu. Keď sa otáčky motora začnú znižovať, mierne uvoľnite pedál trakčného pohonu, aby sa otáčky motora zvýšili.

Zámok parkovacej brzdy

Počas stláčania brzdového pedála zatlačte zámok parkovacej brzdy (Obrázok 7) dopredu, aby sa parkovacia brzda zablokovala v zatiahnutej polohe. Ak chcete odstaviť parkovaciu brzdu, stlačte brzdový pedál dopredu. Zámok parkovacej brzdy sa automaticky odpojí.

Palivomer

Palivomer (Obrázok 8) ukazuje objem zostávajúceho paliva v nádrži.

g213963

Ukazovateľ teploty motora

Ukazovateľ teploty motora (Obrázok 8) zobrazuje aktuálnu teplotu motora.

Prepínač výšky kosenia

Pomocou prepínača výšky kosenia (Obrázok 8) zvýšte alebo znížte požadovanú výšku kosenia.

Ukazovateľ výšky kosenia

Ukazovateľ výšky kosenia (Obrázok 9) ukazuje nominálnu výšku kosenia žacieho ústrojenstva.

g232025

Páčka škrtiacej klapky

Na nastavenie otáčok motora použite páčku škrtiacej klapky (Obrázok 8). Posunutím páky plynu dopredu smerom k polohe RýCHLO sa zvýšia otáčky motora. Posunutím páky plynu dopredu smerom k polohe POMALY sa znížia otáčky motora. Páka plynu ovláda rýchlosť čepelí a spolu s pedálom pedál trakčného pohonu reguluje rýchlosť jazdy stroja.

Merač motohodín/Indikátor servisnej prehliadky

Hodinomer (Obrázok 8) zaznamenáva a zobrazuje nahromadené hodiny prevádzky motora.

Indikátor servisnej prehliadky zobrazuje počet hodín do ďalšej výmeny motorového oleja a filtra.

Note: Keď je potrebné vymeniť motorový olej a filter, na indikátore automaticky bliká nápis OIL CHANGE“.

Indikátor servisnej prehliadky zobrazuje aj počet hodín, ktoré zostávajú do potreby namazania stroja.

Note: Keď je potrebné stroj namazať, na indikátore automaticky bliká nápis LUBE“.

Stlačením tlačidla ZAP. na merači motohodín/indikátore servisnej prehliadky vyberte funkciu na obrazovke.

Important: Počas prvých 50 hodín v režime výmeny oleja dávajte pozor, aby ste neúmyselne nedržali tlačidlo merača motohodín dlhšie ako 6 sekúnd. Podržaním tlačidla dlhšie ako 6 sekúnd sa nastaví servisný interval oleja od 50 hodín do 250 hodín.

Po výmene motorového oleja a filtra alebo premazaní stroja a plošiny kosačky vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Stláčajte tlačidlo, kým sa nedostanete na požadovanú obrazovku.

 2. Stlačte a podržte tlačidlo 6 sekúnd, kým indikátor neprestane blikať.

Note: Nemôžete vynulovať celkový počet pracovných hodín stroja.

Zdvíhacia páka plošiny

Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke plošiny (Obrázok 10) nahor a posuňte páku dozadu, aby ste zdvihli plošinu kosačky.

Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke plošiny (Obrázok 10) nahor a posuňte páku dopredu, aby ste spustili plošinu do plávajúcej polohy.

Important: Aby ste predišli poškodeniu systému zdvíhania plošiny, nastavte páku zdvíhania do prednej (PLáVAJúCEJ) polohy vždy, keď jazdíte so strojom s plošinou na zemi.

Note: Kedykoľvek stroj nepoužívate, spustite plošinu a násypník.

g213965

Páka zdvihnutia násypníka

Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke násypníka (Obrázok 10) a posuňte páku dozadu, aby ste ho zdvihli.

Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke násypníka nahor a posuňte páku dopredu, aby ste spustili násypník.

Páka vysypania násypníka

Vytiahnite poistnú objímku na páke vysypania násypníka (Obrázok 10) nahor a posuňte páku dozadu, aby ste vyklopili obsah násypníka.

Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej vysypania násypníka nahor a posuňte páku dopredu, aby ste násypník po vyklopení zatvorili.

Kľúčový spínač

Kľúčový spínač má 4 polohy: VYP., SVETLá ZAPNUTé, ZAP./PREDHREV a ŠTART.

Note: Poloha SVETLá ZAPNUTé ovláda pracovné svetlo.Po otočení kľúčového spínača z polohy VYP. do polohy SVETLá ZAPNUTé sa rozsvieti svetlo.Keď otočíte kľúčový spínač z polohy ZAP./PREDHREV do polohy SVETLá ZAPNUTé, motor naďalej beží a kontrolka svieti.

Note: Ak motor prestane bežať a kľúčový spínač je v polohe SVETLá ZAPNUTé alebo ZAP./PREDHREV a vy opustíte sedadlo obsluhy, po krátkom oneskorení sa ozve zvukový signál, ktorý vás upozorní, aby ste otočili kľúč do polohy VYP.

g214136

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

g214888
PopisObrázok 12ReferenciaRozmery a hmotnosť
Hmotnosť so zdvihnutým priečnym stabilizátorom E207 cm
Hmotnosť so spusteným priečnym stabilizátoromG166 cm
Celková dĺžkaD291 cm
Celková šírkaB143 cm
Dĺžka rázvoruC119 cm
Šírka dezénu predných koliesA95 cm
Šírka dezénu zadných koliesF96 cm
Svetlá výška 15 cm
Čistá hmotnosť (s plošinou kosačky) 1 005 kg
Čistá hmotnosť (bez plošiny kosačky) 835 kg
Maximálna celková hmotnosť 1 190 kg
Hmotnostný limit prednej nápravy 1 000 kg
Hmotnostný limit zadnej nápravy 500 kg

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Skôr než odídete z miesta operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Pred kosením vždy skontrolujte stroj a uistite sa, že sú čepele, skrutky čepelí a rezacie zostavy v dobrom prevádzkovom stave. Opotrebované alebo poškodené čepele a skrutky vymeňte ako sériu, aby sa zachovala rovnováha.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Pri manipulácii s palivom postupujte extrémne opatrne. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

 • Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zdroje zapaľovania.

 • Používajte len schválenú nádobu na palivo.

 • Kým je motor spustený alebo horúci, neskladajte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže.

 • Palivo nedopĺňajte ani nevypúšťajte v uzavretom priestore.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

 • Ak palivo rozlejete, nepokúšajte sa štartovať motor. Vyhýbajte sa akýmkoľvek zdrojom zapaľovania, kým sa nevyvetrajú palivové výpary.

Vykonávanie dennej údržby

Každý deň pred naštartovaním stroja vykonajte postupy pred každým použitím/každodennej údržby uvedené v časti Kontrolný zoznam dennej údržby.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Špecifikácia tlaku v predných a zadných pneumatikách: 1,4 baru.

  Špecifikácia tlaku v samonastavovacích kolesách: 1,5 baru.

  Nebezpečie

  Nízky tlak v pneumatikách znižuje stabilitu stroja na svahoch. Mohlo by to viesť k prevráteniu a následne k zraneniu alebo smrti.

  Nepoužívajte podhustené pneumatiky.

  V predných aj zadných pneumatikách kontrolujte tlak vzduchu. Podľa potreby pripusťte alebo odpusťte vzduch, aby ste nastavili tlak vzduchu v pneumatikách podľa špecifikácie tlaku vzduchu v pneumatikách.

  Important: Vo všetkých pneumatikách udržiavajte správny tlak, čím zaručíte dobrú kvalitu kosenia a správny výkon stroja.Pred prevádzkou stroja skontrolujte tlak vzduchu vo všetkých pneumatikách.

  g001055

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému

  Účelom bezpečnostného blokovacieho systému je zabrániť naštartovaniu alebo spusteniu motora, pokiaľ nie je pedál trakčného pohonu v neutrálnej polohe, spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP., parkovacia brzda nie je zatiahnutá alebo obsluha sedí na sedadle.

  Okrem toho by sa mal motor vypnúť, v týchto situáciách:

  • Obsluha opustí sedadlo, keď je spínač pomocného hriadeľa v polohe ZAP.

  • Obsluha opustí sedadlo s pedálom trakčného pohonu v neutrálnej polohe.

  • Pedál trakčného pohonu je stlačený pri zatiahnutej parkovacej brzde.

  Výstraha

  Ak sú bezpečnostné ochranné spínače odpojené alebo poškodené, stroj by sa mohol neočakávane naštartovať a spôsobiť zranenie osôb.

  • Nemanipulujte s ochrannými spínačmi.

  • Denne kontrolujte prevádzku ochranných spínačov a pred prevádzkou stroja vymeňte všetky poškodené spínače.

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému zapínania motora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém zapínania motora.
 • Skontrolujte činnosť bezpečnostných ochranných spínačov tak, že sa uistíte, že:

  Tabuľka blokovania zapnutia motora

  PodmienkyVýsledok
  Parkovacia brzda uvoľnenáMotor by sa nemal spustiť.
  Pedál trakčného pohonu je v neutrálnej polohe
  Spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP.
  Obsluha nesedí na sedadle
  Parkovacia brzda uvoľnenáMotor by sa mal spustiť.
  Pedál trakčného pohonu je v neutrálnej polohe
  Spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP.
  Obsluha sa nachádza v sedadle
  Parkovacia brzda uvoľnenáMotor by sa nemal spustiť.
  Pedál trakčného pohonu je stlačený
  Spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP.
  Obsluha sa nachádza v sedadle
  Parkovacia brzda zatiahnutáMotor by sa nemal spustiť.
  Pedál trakčného pohonu je stlačený
  Spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP.
  Obsluha sa nachádza v sedadle
  Parkovacia brzda zatiahnutáMotor by sa mal spustiť.
  Pedál trakčného pohonu je v neutrálnej polohe
  Spínač pomocného hriadeľa v polohe VYP.
  Obsluha nesedí na sedadle

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému vypnutia motora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém vypnutia.
 • Pred vykonaním nasledujúcich kontrol vykonajte tieto kroky:

  1. Sadnite si na sedadlo operátora.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Presuňte pedál trakčného pohonu do neutrálnej polohy.

  4. Deaktivujte pomocný hriadeľ.

  5. Naštartujte motor.

  6. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  Skontrolujte činnosť bezpečnostných ochranných spínačov tak, že sa uistíte, že:

  Tabuľka blokovania vypnutia motora

  PodmienkyVýsledok
  Parkovacia brzda uvoľnenáMotor by sa mal vypnúť.
  Obsluha sa mierne zdvíha zo sedadla
  Parkovacia brzda zatiahnutáMotor by mal naďalej bežať.
  Obsluha sa mierne zdvíha zo sedadla
  Parkovacia brzda zatiahnutáMotor by sa mal vypnúť.
  Obsluha sa nachádza v sedadle
  Pedál trakčného pohonu je stlačený
  Parkovacia brzda uvoľnenáMotor by mal naďalej bežať.
  Obsluha sa nachádza v sedadle
  Pedál trakčného pohonu je stlačený

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému pomocného hriadeľa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém pomocného hriadeľa.
 • Pred vykonaním nasledujúcich kontrol vykonajte tieto kroky:

  1. Sadnite si na sedadlo operátora.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Presuňte pedál trakčného pohonu do neutrálnej polohy.

  4. Deaktivujte pomocný hriadeľ.

  5. Naštartujte motor.

  6. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  Skontrolujte činnosť bezpečnostných ochranných spínačov tak, že sa uistíte, že:

  Tabuľka blokovania pomocného hriadeľa

  PodmienkyVýsledok
  Spínač pomocného hriadeľa je v polohe ZAP. a plošina kosačky je spustená.Motor a plošina kosačky by sa mali vypnúť.
  Obsluha sa mierne zdvíha zo sedadla
  Spínač pomocného hriadeľa je v polohe ZAP. a plošina kosačky je spustená.Plošina kosačky by sa mala vypnúť.
  Zdvihnutie násypníka

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému vypnutia záložného alarmu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém vypnutia záložného alarmu.
 • Skontrolujte činnosť bezpečnostných ochranných spínačov tak, že sa uistíte, že:

  Tabuľka záložného alarmu

  PodmienkyVýsledok
  Kľúč je v polohe SPUSTENýMal by znieť záložný alarm.
  Pedál trakčného pohonu je v polohe spätného chodu

  Dopĺňanie paliva

  Používajte len čistý a čerstvý diesel alebo biodiesel s nízkym (< 500 milióntin) alebo extra nízkym (< 15 milióntin) obsahom síry. Minimálna menovitá hodnota cetánu by mala byť 40. Kupujte také množstvo paliva, ktoré je možné spotrebovať do 180 dní, aby ste zabezpečili jeho čerstvosť.

  Objem palivovej nádrže: 41 l

  Používajte letný diesel (č. 2-D) určený do teploty vyššej ako –7 °C a zimný diesel (č. 1-D alebo zmes č. 1-D/2-D) určený do nižšej ako uvedenej teploty. Používanie zimného paliva pri nižšej teplote zabezpečuje nižší bod vzplanutia a parametre studeného prúdenia, ktoré zjednodušujú štartovanie a znižujú upchávanie palivového filtra.

  Používanie letného paliva určeného do teploty vyššej ako –7 °C predlžuje životnosť palivového čerpadla a zvyšuje výkon v porovnaní so zimným palivom.

  Important: Namiesto dieselového paliva nepoužívajte kerosén ani benzín. Nedodržanie tohto upozornenia poškodí motor.

  Pripravené na používanie biodiesela

  Tento stroj môže využívať aj zmes biodiesela až do hodnoty B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). V petrodieselovej zložke musí byť ultra nízka hodnota síry. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

  • Biodieselová zložka paliva musí spĺňať požiadavky normy ASTM D6751 alebo EN 14214.

  • Zloženie zmesi paliva musí spĺňať požiadavky normy ASTM D975 alebo EN 590.

  • Ak rozlejete palivové zmesi s bionaftou, palivo môže poškodiť lakované povrchy.

  • V chladnom počasí používajte zmesi B5 (obsah biodiesela 5 %) alebo s menším obsahom.

  • Sledujte uzávery, hadice a tesnenia, ktoré sú v kontakte s palivom, pretože v priebehu času sa môžu zhoršiť ich vlastnosti.

  • Po určitom čase po prechode na zmes bionafty môžete očakávať upchatie palivového filtra.

  • Ak chcete získať ďalšie informácie o biodieseli, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Plnenie palivovej nádrže

  Note: Ak je to možné, naplňte palivovú nádrž po každom použití; minimalizuje sa tým možné hromadenie kondenzátu vo vnútri palivovej nádrže.

  g214279

  Nastavenie systému ochrany proti prevráteniu (ROPS)

  Dôležité upozornenie

  Aby ste predišli zraneniu alebo smrti v dôsledku prevrátenia vozidla, udržiavajte priečny stabilizátor v zdvihnutej uzamknutej polohe a používajte bezpečnostný pás.

  Uistite sa, že je sedadlo zaistené západkou.

  Dôležité upozornenie

  Keď je priečny stabilizátor v dolnej polohe, k dispozícii nie je žiadna ochrana pred prevrátením.

  • Neprevádzkujte stroj na nerovnom teréne alebo na svahu so spusteným priečnym stabilizátorom.

  • Priečny stabilizátor spúšťajte len v nevyhnutných prípadoch.

  • Bezpečnostný pás nepoužívajte, keď je priečny stabilizátor v dolnej polohe.

  • Jazdite pomaly a opatrne.

  • Hneď ako to dovolí voľný priestor, zdvihnite priečny stabilizátor.

  • Pred jazdou pod akýmikoľvek objektmi starostlivo skontrolujte voľný priestor nad hlavou (t.j. konáre, vchody, elektrické vodiče) a zabráňte kontaktu s nimi.

  Spustenie priečneho stabilizátora

  Important: Priečny stabilizátor spúšťajte len v nevyhnutných prípadoch.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Nakloňte sedadlo dopredu (Obrázok 15).

  5. Z priečneho stabilizátora vyberte závlačky (Obrázok 15).

  6. Spusťte priečny stabilizátor a zaistite ho závlačkami (Obrázok 15).

  7. Nakloňte zadné sedadlo do uzamknutej polohy (Obrázok 15).

  g218001

  Zdvih priečneho stabilizátora

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Nakloňte sedadlo dopredu (Obrázok 16).

  5. Z priečneho stabilizátora vyberte závlačky (Obrázok 16).

  6. Zdvihnite priečny stabilizátor a zaistite ho závlačkami (Obrázok 16).

  7. Nakloňte zadné sedadlo do uzamknutej polohy (Obrázok 16).

  g218002

  Nastavenie sklopného stĺpika riadenia

  Nastavte stĺpik riadenia do požadovanej polohy podľa obrázka Obrázok 17.

  g214731

  Nastavenie polohy sedadla

  Sedadlo sa posúva dopredu a dozadu. Nastavte si sedadlo tak, aby ste sa cítili pohodlne a aby ste mali dobrú kontrolu nad strojom.

  Ak chcete sedadlo nastaviť, potiahnite páčku smerom nahor a posuňte ho dopredu alebo dozadu (Obrázok 18).

  g215133

  Nastavenie odpruženia sedadla

  1. Vytiahnite páku odpruženia sedadla (Obrázok 19).

  2. Počas sedenia na sedadle nastavíte odpruženie sedadla takto:

   • Ak chcete dosiahnuť pevnejšie odpruženie, potiahnite páku odpruženia sedadla toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

   • Ak chcete dosiahnuť slabšie odpruženie, potlačte páku odpruženia sedadla toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

  3. Keď je šípka v strede, zatlačte páčku späť.

  g215273

  Naklápanie operadla sedadla

  Potiahnutím páčky (Obrázok 20) smerom nahor sklopte operadlo sedadla.

  g215274

  Nastavenie bedrovej opierky sedadla

  Otočením bedrovej opierky sedadla (Obrázok 21) doľava zvýšite bedrovú opierku.

  Otočením bedrovej opierky sedadla doprava znížite bedrovú opierku.

  g215272

  Naklonenie sedadla dopredu

  Zdvihnite páčku naklonenia sedadla (Obrázok 22) smerom nahor a sklopte sedadlo dopredu.

  g216164

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

  • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

  • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

  • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

  • Pred naštartovaním motora sa uistite, že sú všetky pohony v neutrálnej polohe, že je aktivovaná parkovacia brzda a že ste v prevádzkovej polohe.

  • Neprevážajte na stroji cestujúcich a zabráňte, aby sa do pracovného priestoru priblížili okolostojaci a deti.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti, aby ste sa vyhli dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

  • Vyhýbajte sa koseniu mokrej trávy. Znížená trakcia by mohla spôsobiť pošmyknutie stroja.

  • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od otáčajúcich sa častí. Udržujte odstup od výstupného otvoru.

  • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

  • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

  • Keď nekosíte, zastavte všetky čepele.

  • Pred kontrolou stroja po tom, ako nadstavec zasiahol nejaký predmet, alebo v prípade abnormálnych vibrácií stroja zastavte stroj, vyberte kľúč a počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  • Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Vždy získajte povolenie na cestu.

  • Pred nastavením výšky kosenia (ak ho nedokážete nastaviť z prevádzkovej polohy) deaktivujte pohon rezacej jednotky, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé súčasti.

  • Motor prevádzkujte len v dobre vetraných oblastiach. Výfukové plyny obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý je po vdýchnutí smrteľný.

  • Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

  • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Deaktivujte pomocný hriadeľ a spustite nadstavce.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

  • Stroj nepoužívajte na ťahanie iného vozidla.

  • Používajte len príslušenstvo, nadstavce a náhradné diely schválené spoločnosťou Toro.

  Bezpečnosť so systémom na ochranu pred prevrátením (ROPS)

  • Systém ROPS je integrálne a účinné bezpečnostné zariadenie.

  • Nedemontujte zo stroja komponenty systému ROPS.

  • Uistite sa, že bezpečnostný pás je namontovaný v stroji.

  • Potiahnite pás cez kolená a pripojte ho k pracke na druhej strane sedadla.

  • Ak chcete odpojiť bezpečnostný pás, podržte ho, stlačte tlačidlo spony, aby sa pás uvoľnil, a zaveďte pás do otvoru automatického navíjania. Uistite sa, že v prípade núdze môžete pás rýchlo uvoľniť.

  • Dôkladne skontrolujte prekážky nad hlavou a nedotýkajte sa ich.

  • Systém ROPS uchovávajte v bezpečnom prevádzkovom stave. Pravidelne ho dôkladne kontrolujte, či nie je poškodený a či sú utiahnuté všetky montážne úchytky.

  • Vymeňte poškodené komponenty systému ROPS. Neopravujte ani neupravujte ich.

  Dodatočná bezpečnosť ROPS pre stroje so sklopným priečnym stabilizátorom

  • Skladací priečny stabilizátor uchovávajte vo zdvihnutej a uzamknutej polohe a bezpečnostný pás používajte pri prevádzke stroja s priečnym stabilizátorom v zdvihnutej polohe.

  • Skladací priečny stabilizátor spustite dočasne len vtedy, keď je to potrebné. Bezpečnostný pás nepoužívajte, keď je priečny stabilizátor zložený dole.

  • Majte na pamäti, že keď je priečny stabilizátor v dolnej polohe, k dispozícii nie je žiadna ochrana pred prevrátením.

  • Skontrolujte oblasť, ktorú budete kosiť, a skladací priečny stabilizátor nikdy neskladajte dole v oblastiach so svahmi, spádmi alebo vodou.

  Bezpečnosť na svahu

  • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

  • Vyhodnoťte stav konkrétnej lokality, určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmajte. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

  • Pozrite s nižšie uvedené pokyny týkajúce sa prevádzky stroja na svahu a určite, či môžete stroj prevádzkovať v podmienkach, ktoré sú v daný deň a na danej lokalite. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.

  • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru. Zatáčajte pomaly a postupne.

  • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita.

  • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

  • Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie pohonu kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj.

  • Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

  • Nebezpečenstvá identifikujte pod svahom. Ak hrozia nejaké nebezpečenstvá, svah koste pomocou ručne vedeného stroja.

  • Ak je to možné, pri prevádzke stroja na svahoch nechajte rezacie jednotky spustené na zemi. Po zdvihnutí rezacích jednotiek pri prevádzke na svahoch môže byť stroj nestabilný.

  • Pri používaní systémov na zber trávy alebo iných nadstavcov postupujte extrémne opatrne. Môžu zmeniť stabilitu stroja a spôsobiť stratu kontroly.

  Naštartovanie motora

  Important: Je možné, že keď naštartujete nový stroj, budete musieť odvzdušniť palivový systém. Motor už nepracuje z dôvodu nedostatku paliva alebo ste vymenili či vykonali servis súčastí palivového systému.

  1. Zdvihnite priečny stabilizátor a zaistite ho na mieste.

  2. Sadnite si na sedadlo a zapnite si bezpečnostný pás.

  3. Uistite sa, že je parkovacia brzda zatiahnutá a že je spínač pomocného hriadeľa je v polohe VYP..

  4. Uvoľnite nohu z pedála trakčného pohonu a uistite sa, že je v neutrálnej polohe.

  5. Kľúčový spínač otočte do polohy ZAP./PREDHREV.

   Note: Automatický časovač potom niekoľko sekúnd kontroluje predhrievanie.

  6. Po predhriatí otočte kľúčový spínač do polohy Štart, naštartujte motor na maximálne 15 sekúnd a po naštartovaní motora kľúč uvoľnite.

   Note: Ak sa vyžaduje dodatočný predhrev, otočte kľúč do polohy VYP. a potom do polohy ZAP./PREDHREV. Tento postup opakujte podľa potreby.

  7. Prepnite škrtiacu klapku na voľnobežné otáčky alebo na čiastočný plyn a nechajte motor bežať, kým sa nezahreje.

   Important: Pri prvom spustení motora alebo po výmene motorového oleja, hydraulickej kvapaliny, generálke motora alebo výmene trakčných komponentov; prechádzajte so strojom 1 až 2 minúty dopredu a dozadu. Ovládajte aj páku zdviháka a páku vývodového hriadeľa, aby ste sa uistili, že všetky časti správne fungujú. Otáčaním volantom doľava a doprava skontrolujte reakciu riadenia. Potom vypnite motor, skontrolujte hladinu kvapalín, únik oleja, uvoľnené časti a iné poruchy.

  Vypnutie motora

  Výstraha

  Aby ste zabránili zraneniu osôb, pred kontrolou úniku oleja, uvoľnených častí alebo iných porúch vypnite motor a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti nezastavia.

  1. Ovládanie škrtiacej klapky presuňte dozadu do polohy POMALY.

  2. Presuňte spínač pomocného hriadeľa do polohy VYP..

  3. Kľúčový spínač otočte do polohy VYP.. Vyberte kľúč zo spínača, aby ste predišli náhodnému naštartovaniu.

  Note: Ak motor prestane bežať a kľúčový spínač je v polohe SVETLá ZAPNUTé alebo ZAP./PREDHREV a vy opustíte sedadlo obsluhy, po krátkom oneskorení sa ozve zvukový signál, ktorý vás upozorní, aby ste otočili kľúč do polohy VYP..

  Zatiahnutie parkovacej brzdy

  1. Stlačte brzdový pedál nadol.

  2. Stlačte aretáciu parkovacej brzdy a odstráňte nohu z brzdového pedála, aby sa parkovacia brzda zatiahla.

  Uvoľnenie parkovacej brzdy

  Parkovaciu brzdu deaktivujete stlačením brzdového pedála.

  Ovládanie násypníka

  Bezpečné ovládanie násypníka

  • Pri vysypávaní nenechajte nikoho stáť za strojom.

  • Pri zdvíhaní násypníka sa uistite, že je nad ním dostatočný voľný priestor, inak by ste mohli stroj poškodiť.

  • Pri práci so strojom na mokrom povrchu, na svahoch, pri vyšších rýchlostiach alebo pri plnom zaťažení dbajte na zvýšenú opatrnosť. S plným zaťažením sa predlžuje čas zastavenia.

  • Okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti. Pred cúvaním sa pozrite dozadu a uistite sa, že sa za strojom nikto nenachádza. Cúvajte pomaly.

  • Dbajte na zvýšenú opatrnosť a vyhýbajte sa presúvaniu stroja s násypníkom v zdvihnutej polohe.

  • Pri spúšťaní násypníka udržiavajte okoloidúce osoby v dostatočnej vzdialenosti od stroja.

  Zdvihnutie násypníka

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke násypníka a posuňte páku dozadu, aby ste ho zdvihli (Obrázok 23).

  g215377

  Spustenie násypníka

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej páke násypníka nahor a posuňte páku úplne dopredu, aby ste ho spustili (Obrázok 24).

  g215378

  Vyklopenie násypníka

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Vytiahnite poistnú objímku na páke vysypania násypníka nahor a posuňte páku dozadu, aby ste vyklopili obsah násypníka (Obrázok 25).

   Note: Dvere násypníka sa pri vysypávaní zásobníka automaticky odklopia.

   Note: Násypník môžete vysypať v ľubovoľnej výške.

  g215381

  Zatvorenie násypníka

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Po vyklopení vytiahnite poistnú objímku na páke zdvíhacej vysypania násypníka nahor a posuňte páku dopredu, aby ste násypník zatvorili (Obrázok 26).

   Note: Dvere násypníka sa pri zatváraní zásobníka automaticky zatvoria.

  g215380

  Čistenie žľabu na trávu

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Zdvihnite násypník a zaistite ho. Pozrite si časť Zdvihnutie násypníkaZabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Nakloňte sedadlo dopredu.

  6. Odistite žľab na trávu (Obrázok 27).

   g215863
  7. Pomocou rukoväte na žľabe vyberte žľab a vyčistite žľab aj otvor plošiny kosačky (Obrázok 27).

  8. Nainštalujte žľab a zaistite ho západkami (Obrázok 27).

  Nastavenie snímača násypníka

  Ak sa snímač násypníka aktivuje a vývodový hriadeľ sa automaticky vypne, keď násypník nie je plný, alebo ak sa žľab upchá skôr, ako sa snímač aktivuje, musíte nastaviť polohu snímača.

  Snímač upravte podľa týchto krokov:

  1. Otvorte dvere násypníka.

  2. Snímač násypníka nastavte na základe nasledujúcich údajov:

   • Pri bežnej tráve a poveternostných podmienkach otočte snímač do strednej polohy (Obrázok 28).

   • V prípade mokrej a hustej trávy, pri zbere lístia alebo ak sa násypník naplní skôr, ako sa aktivuje snímač, otočte snímač smerom nadol (Obrázok 28).

   • Ak je tráva suchá a riedka alebo ak sa plošina kosačky odpojí pred naplnením násypníka, otočte snímač smerom nahor (Obrázok 28).

   g224571

  Nastavenie výšky kosenia

  Výšku kosenia môžete plynule nastaviť od 20 do 110 mm pomocou prepínača výšky kosenia.

  Stlačením spínača výšky kosenia (Obrázok 8) dopredu ju znížite. Stlačením spínača výšky kosenia dozadu ju zvýšite.

  Pozrite si ukazovateľ na meradle výšky kosenia, aby ste sa uistili, že je nastavený na požadovanú výšku.

  Počas kosenia sledujte ukazovateľ výšky kosenia a v prípade potreby ju upravte.

  Nastavenie zarážok

  Pri práci s výškou kosenia väčšou ako 51 mm namontujte zarážky do nižšej polohy a pri práci s výškou kosenia menšou ako 51 mm do vyššej polohy.

  Postup nastavenia zarážok je znázornený na obrázku Obrázok 29.

  g035646

  Nastavenie predného valca na ochranu pred zasiahnutím zeme

  Pri práci s výškou kosenia väčšou ako 51 mm namontujte valec na ochranu pred zasiahnutím zeme do nižšej polohy a pri práci s výškou kosenia menšou ako 51 mm do vyššej polohy.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Odstráňte hriadeľ valca, skrutku a maticu, ktoré upevňujú valec k držiaku konzoly (Obrázok 30).

   g215276
  5. Zarovnajte valec s príslušnými otvormi a namontujte hriadeľ so skrutkou a maticou (Obrázok 31).

   g215277

  Nastavenie zadných valcov na ochranu pred zasiahnutím zeme

  Valce namontujte tak, aby mali 19 mm odstup od zeme.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Z otočného čapu vyberte závlačku (Obrázok 32).

   g215336
  5. Posuňte otočný čap nahor alebo nadol do požadovanej polohy a zaistite ho poistným čapom (Obrázok 32).

  6. Zopakujte kroky 4 aj 5 na druhej strane a uistite sa, že sa zhoduje s druhým nastavením.

  Obnovenie funkcie pomocného hriadeľa

  Note: Ak opustíte sedadlo obsluhy, keď je spínač pomocného hriadeľa v polohe ZAP., stroj automaticky vypne motor.

  Na resetovanie funkcie pomocného hriadeľa vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Zatlačte gombík spínača pomocného hriadeľa.

  2. Kľúč otočte do polohy VYP..

  3. Otočte kľúč do polohy ZAP./PREDHREV, no neštartujte motor.

  4. Potiahnite gombík spínača pomocného hriadeľa.

  Provozné tipy

  • Pred obsluhou stroja si precvičte jazdu, pretože má hydrostatickú prevodovku a jeho vlastnosti sú iné ako u niektorých strojov na údržbu trávnika.

  • Ak chcete počas kosenia udržiavať dostatočný výkon stroja a plošiny, regulujte pedál trakčného pohonu, aby ste udržiavali vysoké a konštantné otáčky motora. So zvyšujúcim sa zaťažením rezacích nožov znižujte rýchlosť jazdy po zemi; so znižujúcim sa zaťažením nožov rýchlosť jazdy po zemi zvyšujte. To umožňuje motoru v spolupráci s prevodovkou snímať správnu rýchlosť jazdy po zemi a zároveň udržiavať vysokú rýchlosť čepele potrebnú pre dobrú kvalitu kosenia. Preto pri znižovaní otáčok motora nechajte pedál trakčného pohonu pohybovať sa smerom nahor a pri zvyšovaní otáčok pedál stláčajte pomaly. Pri prejazde z 1 pracovnej plochy na druhú (bez nákladu a so zdvihnutou plošinou) majte škrtiacu klapku v polohe RýCHLO a pomaly, ale naplno stláčajte pedál trakčného pohonu, aby ste dosiahli maximálnu rýchlosť.

  • Pred vypnutím motora presuňte všetky ovládacie prvky do polohy NEUTRáL a škrtiacu klapku presuňte do polohy POMALY. Otočením kľúčového spínača do polohy VYP. vypnete motor.

  • Motor nebeží, keď je chladiaca kvapalina motora v stave prehriatia. Nechajte motor a chladiaci systém vychladnúť a skontrolujte chladiaci systém. Pozrite si časť Kontrola chladiaceho systému a hladiny chladiacej kvapaliny.

  • Pri práci so strojom je dôležité mať pri sebe nástrčkový kľúč so 100 mm nadstavcom a 17 mm nástrčkou. Ak potrebujete stroj tlačiť alebo ťahať, na otvorenie obtokového ventilu použite nástrčný kľúč.

  Po prevádzke

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Skôr než odídete z miesta operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Z rezacích jednotiek, výfukov a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

  • Ak sú rezacie jednotky v prepravnej polohe, pred ponechaním stroja bez dozoru použite povinný mechanický zámok (ak je k dispozícii).

  • Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

  • Pred skladovaním alebo prepravou stroja vyberte kľúč a vypnite prívod paliva (ak je súčasťou výbavy).

  • Stroj ani nádobu na palivo nikdy neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

  • Bezpečnostné pásy podľa potreby vyčistite a vykonajte ich údržbu

  Tlačenie alebo ťahanie stroja

  Nástroj dodávaný obsluhou: nástrčný kľúč so 17 mm nástrčkou a 100 mm nadstavcom.

  V prípade núdze môžete stroj odtiahnuť na veľmi krátku vzdialenosť. Spoločnosť Toro to však neodporúča ako štandardný postup.

  Important: Tlačenie alebo ťahanie stroja rýchlejšie ako 3 až 5 km/h môže poškodiť prevodovku. Ak musíte stroj presunúť na dlhšiu vzdialenosť, prepravujte ho na kamióne alebo vlečke. Pri každom tlačení alebo ťahaní stroja otvorte obtokový ventil.

  Otvorenie obtokového ventilu na hydraulickom čerpadle na tlačenie alebo ťahanie stroja

  1. Nájdite ovládací gombík obtokového ventilu na ľavej strane hydraulického čerpadla (Obrázok 33).

   g231794g215176
  2. Pomocou nástrčného kľúča s nástrčkou 17 mm otočte ovládací gombík o 3 otáčky doľava (Obrázok 33).

   Important: Ovládací gombík neotáčajte viac ako o 3 otáčky.

  Zatvorenie obtokového ventilu na hydraulickom čerpadle na obsluhu stroja

  1. Nájdite ovládací gombík obtokového ventilu na ľavej strane hydraulického čerpadla (Obrázok 33).

  2. Pomocou nástrčného kľúča s nástrčkou 17 mm otáčajte ovládacím gombíkom (Obrázok 33) doprava, kým nepocítite odpor (obtokový ventil je uzavretý).

  Ťahanie stroja

  • Pri nakladaní a vykladaní stroja do vlečky alebo kamiónu buďte opatrní.

  • Pri nakladaní stroja do vlečky alebo kamiónu používajte rampy s plnou šírkou.

  • Pred uviazaním stroja úplne spustite plošinu.

  • Stroj bezpečne pripevnite k prepravnému vozidlu pomocou popruhov, reťazí, lán alebo povrazov. Vyrovnajte predné aj zadné popruhy smerom nadol a von zo stroja.

  Uviazanie prednej časti stroja

  Viazacie slučky obtočte okolo rohov nosného rámu alebo použite kotviace obruče, ak sú k dispozícii. (Obrázok 34 a Obrázok 35).

  g231805
  g231806

  Uviazanie zadnej časti stroja

  Stroje bez zadných kotviacich obručí

  Vložte do závesu skrutku alebo čap oja a použite ho ako zadný bod viazania (Obrázok 36).

  g217861

  Uviazanie zadnej časti stroja

  Stroje so zadnými kotviacimi obručami

  Zadnú časť stroja upevnite na 2 kotviace obruče na zadnom nárazníku (Obrázok 37).

  g231807

  Zdvíhanie prednej, pravej a prednej, ľavej strany stroja

  1. Vyklopte chladič alebo palivovú nádrž. Pozrite si Prístup k motoru z pravej strany alebo Prístup k motoru z ľavej strany.

  2. Umiestnite zdvihák pod rúru rámu (Obrázok 38 a Obrázok 39), priamo pod rúru ROPS alebo čo najbližšie k nej.

   g224454
   g224455

  Zdvíhanie zadnej časti stroja

  Zdvihnite zadnú, ľavú alebo zadnú, pravú stranu stroja pomocou zdvíhacích bodov uvedených na obrázku Obrázok 40.

  g224613

  Údržba

  Note: Na domovskej stránke lokality www.Toro.com si kliknutím na odkaz MANUALS (PRíRUčKY) môžete vyhľadať a prevziať bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému pre svoj stroj.

  Important: Ďalšie postupy údržby nájdete v používateľskej príručke k motoru.

  Výstraha

  Ak necháte kľúč v spínači, iná osoba bude môcť náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo iných okolostojacich.

  Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo spínača.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Po prvých 10 hodinách
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Skontrolujte a upravte servisné brzdy.
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora.
 • Skontrolujte napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja.
 • Skontrolujte a upravte servisné brzdy.
 • Skontrolujte napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
 • Vymeňte olej v prevodovke plošiny kosačky.
 • Skontrolujte napnutie remeňa plošiny kosačky.
 • Po prvých 500 hodinách
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém zapínania motora.
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém vypnutia.
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém pomocného hriadeľa.
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém vypnutia záložného alarmu.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Skontrolujte chladiaci systém a hladinu chladiacej kvapaliny.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
 • Skontrolujte, či sa v chladiči a na mriežke nenachádzajú nečistoty.V extrémne prašných a znečistených podmienkach kontrolujte chladič častejšie.
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Skontrolujte čepele.
 • Vyčistite priestor pod krytom remeňa plošiny kosačky.
 • Vyčistite plošinu kosačky.
 • Vyčistite mriežku násypníka.
 • Vyčistite zadné otvory vo dverách násypníka.
 • Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hladinu elektrolytu.(Ak sa stroj skladuje, kontrolujte ho každých 30 dní.)
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte plošinu kosačky.Pri prevádzke stroja v extrémne prašných a znečistených podmienkach mažte plošinu kosačky denne.
 • Namažte ložiská a puzdrá.Pri prevádzke stroja v extrémne prašných a znečistených podmienkach mažte ložiská a puzdrá denne.
 • Zložte kryt vzduchového filtra a odstráňte nečistoty. Filter neodstraňujte.
 • Vypusťte vodu z odlučovača paliva/vody.
 • Skontrolujte napnutie remeňa plošiny kosačky.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Namažte posuvné kĺby hnacieho hriadeľa.
 • Vymeňte vzduchový filter.Ak je vložka vzduchového filtra znečistená alebo poškodená, vymeňte ju skôr.
 • Vymeňte filter čističa vzduchu(V extrémne prašnom alebo znečistenom prostredí servis vykonávajte častejšie.)
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Namažte krížové kĺby hnacieho hriadeľa.
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Skontrolujte zarovnanie zadných kolies.
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Skontrolujte stav remeňa alternátora.
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora.
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
 • Nastavte medzeru spojky vývodového hriadeľa.
 • Vymeňte filter hydraulickej kvapaliny.
 • Po každých 250 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte olej v prevodovke plošiny kosačky.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • Skontrolujte palivové potrubie a prípojky.
 • Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte filter odlučovača paliva/vody.
 • Vymeňte vložku palivového filtra smerom dopredu, na pravej strane.
 • Po každých 1000 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Po každých 1500 hodinách prevádzky
 • Prepláchnite systém a doplňte doň chladiacu kvapalinu.
 • Kontrolný zoznam dennej údržby

  Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte prevádzku bezpečnostných ochranných spínačov.       
  Skontrolujte, či je priečny stabilizátor úplne zdvihnutý a zaistený.       
  Skontrolujte prevádzku brzdy.       
  Skontrolujte hladinu paliva.       
  Skontrolujte hladinu motorového oleja.       
  Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.       
  Skontrolujte kontrolku vzduchového filtra.1       
  Skontrolujte, či sa v chladiči a na mriežke nenachádzajú nečistoty.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky motora.2.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky pri prevádzke.       
  Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.       
  Skontrolujte, či nie sú poškodené hydraulické hadice.       
  Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.       
  Skontrolujte tlak pneumatík.       
  Skontrolujte prevádzku meračov.       
  Skontrolujte stav čepelí.       
  Namažte všetky mazacie armatúry.3       
  Opravte poškodené nátery.       

  1. Ak sa kontrolka rozsvieti.

  2. Ak zistíte, že motor ťažko štartuje, produkuje nadmerné množstvo dymu z výfukových plynov alebo beží drsne, skontrolujte žeraviacu sviečku a vstrekovacie trysky.

  3. Ihneď po každom umytí bez ohľadu na uvedený interval.

  Important: Ďalšie postupy údržby nájdete v používateľskej príručke k motoru.

  Poznámky k problematickým oblastiam
  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
     
     
     

  Postupy pred údržbou stroja

  Bezpečnosť pri údržbe

  • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Deaktivujte pomocný hriadeľ a spustite nadstavce.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Pred vykonaním údržby nechajte komponenty stroja vychladnúť.

  • Ak sú rezacie jednotky v prepravnej polohe, pred ponechaním stroja bez dozoru použite povinný mechanický zámok (ak je súčasťou výbavy).

  • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

  • Pri každej práci pod strojom podoprite stroj montážnym stojanom.

  • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

  • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér, najmä hardvér na pripevnenie čepelí.

  • Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené nálepky.

  • Ak chcete zaručiť bezpečný a optimálny výkon stroja, používajte len originálne náhradné diely od spoločnosti Toro. Náhradné diely od iných výrobcov by mohli byť nebezpečné a pri ich použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

  Zabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zdvihnite násypník do úplne zdvihnutej polohy. Pozrite si časť Zdvihnutie násypníka.

  3. Násypník zaistite nasledujúcimi úkonmi:

   1. Zatlačte kolík magnetického bezpečnostného zámku dovnútra (Obrázok 41).

   2. Kým držíte kolík, spustite magnetickú poistku na hydraulický valec (Obrázok 41).

   3. Kroky 1 až 2 zopakujte na opačnej strane.

   g215390

  Mazanie

  Mazanie plošiny kosačky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte plošinu kosačky.Pri prevádzke stroja v extrémne prašných a znečistených podmienkach mažte plošinu kosačky denne.
 • Špecifikácia maziva: lítiové mazivo č. 2

  Important: Prašné a znečistené pracovné prostredie by mohlo spôsobiť, že sa do ložísk a puzdier dostanú nečistoty, čo by mohlo viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu.

  Note: Mazacie armatúry namažte ihneď po každom umývaní, bez ohľadu na určený interval.

  1. Demontujte kryt remeňa. Pozrite si časť Demontáž krytu remeňa.

  2. Utrite čistú maznicu, aby sa do ložiska alebo puzdra nedostali nečistoty.

  3. Do ložiska alebo puzdra napumpujte mazivo.

  4. Prebytočné mazivo utrite.

  5. Nasaďte kryt remeňa. Pozrite si časť Nasadenie krytu remeňa.

  g224587

  Mazanie ložísk a puzdier

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte ložiská a puzdrá.Pri prevádzke stroja v extrémne prašných a znečistených podmienkach mažte ložiská a puzdrá denne.
 • Špecifikácia maziva: lítiové mazivo č. 2

  Important: Prašné a znečistené pracovné prostredie by mohlo spôsobiť, že sa do ložísk a puzdier dostanú nečistoty, čo by mohlo viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu.

  Note: Mazacie armatúry namažte ihneď po každom umývaní, bez ohľadu na určený interval.

  1. Utrite čistú maznicu, aby sa do ložiska alebo puzdra nedostali nečistoty.

  2. Do ložiska alebo puzdra napumpujte mazivo.

  3. Prebytočné mazivo utrite.

  Mazacie body ložísk a puzdier:

  • Puzdrá čapov brzdového a pedála trakčného pohonu (Obrázok 43)

   g236053g236026
  • Tyčové príslušenstvo pre valce zdvíhača plošiny (Obrázok 44).

   g236051g235949
  • Otočné body zdvíhacieho ramena paluby (Obrázok 45)

   g236050g235947
  • Držiak napínacej kladky vývodového hriadeľa (Obrázok 46)

   g235950g235951
  • Ramená zásobníka – horné (Obrázok 47)

   g214732
  • Ramená zásobníka – spodné, predné (Obrázok 48)

   g215132
  • Ramená násypníka – spodné, zadné (Obrázok 49)

   g215064
  • Čapy násypníka pod násypníkom (Obrázok 50)

   g318013
  • Otočné čapy riadenia (Obrázok 51)

   g215063

  Mazanie krížových kĺbov hnacieho hriadeľa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Namažte krížové kĺby hnacieho hriadeľa.
 • Špecifikácia maziva: lítiové mazivo č. 2

  Important: Prašné a znečistené pracovné prostredie by mohlo spôsobiť, že sa do ložísk a puzdier dostanú nečistoty, čo by mohlo viesť k rýchlejšiemu opotrebovaniu.

  Note: Mazacie armatúry namažte ihneď po každom umývaní, bez ohľadu na určený interval.

  1. Utrite čistú maznicu, aby sa do ložiska alebo puzdra nedostali nečistoty.

  2. Do ložiska alebo puzdra napumpujte mazivo.

  3. Prebytočné mazivo utrite.

  • Predný krížový kĺb hnacieho hriadeľa pri prevodovke kosačky (Obrázok 52).

   g236049g235948
  • Zadný krížový kĺb pomocného hriadeľa (Obrázok 53).

   g236052g235952

  Mazanie posuvných kĺbov hnacieho hriadeľa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Namažte posuvné kĺby hnacieho hriadeľa.
 • Špecifikácia mazania: zmes proti zadrhnutiu motora

  1. Odpojte hnací hriadeľ od prevodovky kosačky. Pozrite si časť Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  2. Vytiahnite prednú polovicu hnacieho hriadeľa (Obrázok 54) dopredu asi o 25 cm.

   g235766
  3. Utrite drážkovanie hriadeľa prevodovky a hnacieho hriadeľa (Obrázok 54).

  4. Utrite klznú plochu predného hnacieho hriadeľa (Obrázok 54).

  5. Na drážkovanie hriadeľa prevodovky a spojky krížového kĺbu naneste prostriedok proti zadrhnutiu (Obrázok 54).

  6. Na klznú plochu predného hnacieho hriadeľa naneste prostriedok proti zadrhnutiu (Obrázok 54).

  7. Posuňte prednú polovicu hnacieho hriadeľa dozadu, aby sa spojka krížového kĺbu vyrovnala s hriadeľom prevodovky.

  8. Z hnacieho hriadeľa zotrite prebytočný prostriedok proti zadrhnutiu.

  9. Pripojte hnací hriadeľ od prevodovky plošiny kosačky. Pozrite si časť Pripojenie hnacieho hriadeľa k prevodovke kosačky.

  Údržba motoru

  Bezpečnosť motora

  • Pred kontrolou oleja alebo dopĺňaním oleja do kľukovej skrine vypnite motor a vytiahnite kľúč.

  • Nemeňte ani neprekračujte otáčky motora.

  Prístup k motoru

  Ručné otočenie násypníka

  Important: Tento postup použite na prístup k motoru, keď motor nie je spustený.

  Note: Ak je v násypníku tráva, keď ho ručne otáčate, tráva sa vysype.

  1. Požiadajte ďalšiu osobu, aby stiahla a podržala páku na vyprázdňovanie násypníka (Obrázok 55).

   g231808
  2. Ručne otočte násypník nahor a späť (Obrázok 56).

   g231809

  Prístup k motoru z prístupového krytu motora

  1. Zdvihnite násypník do úplne zdvihnutej polohy a zaistite ho pomocou magnetických bezpečnostných zámkov. Pozrite si časť Zdvihnutie násypníkaZabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  2. Pomocou rukoväte na prístupovom kryte k motoru zdvihnite kryt, aby ste získali prístup k motoru (Obrázok 57).

   g214957

  Prístup k motoru z pravej strany

  1. Západku na chladiči zatlačte dovnútra smerom k chladiču (Obrázok 58).

  2. Pomocou rukoväte na boku chladiča otočte chladič, aby ste získali prístup k motoru (Obrázok 58).

   g215339

  Prístup k motoru z ľavej strany

  Odstráňte skrutku z ľavej strany držiaka palivovej nádrže a otočte palivovú nádrž doprava, aby ste získali prístup k motoru (Obrázok 59).

  Note: Ak chcete palivovú nádrž úplne vyklopiť, otočte volantom doprava do plne zablokovanej polohy.

  g216339

  Servis vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte vzduchový filter.Ak je vložka vzduchového filtra znečistená alebo poškodená, vymeňte ju skôr.
 • Note: Čistič vzduchu vymieňajte častejšie (každých niekoľko hodín), ak sú prevádzkové podmienky extrémne prašné alebo piesočné.

  Čistenie krytu čističa vzduchu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Zložte kryt vzduchového filtra a odstráňte nečistoty. Filter neodstraňujte.
 • Note: Na čistenie krytu alebo vzduchových filtrov nepoužívajte stlačený vzduch.

  Skontrolujte, či nie je teleso vzduchového filtra poškodené, čo by mohlo viesť k úniku vzduchu. Vymeňte poškodené teleso vzduchového filtra.

  Vyčistite kryt vzduchového filtra tak, ako je znázornené na obrázku Obrázok 60.

  g216811

  Servis filtrov čističa vzduchu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte filter čističa vzduchu(V extrémne prašnom alebo znečistenom prostredí servis vykonávajte častejšie.)
  1. Jemne vysuňte primárny filter z tela čističa vzduchu (Obrázok 61).

   Note: Vyhnite sa klepaniu filtra o bočné steny telesa.

   Important: Nepokúšajte sa vyčistiť primárny filter.

   g009742
  2. Demontujte bezpečnostný filter (ak je súčasťou výbavy).

   Note: Bezpečnostný filter odstráňte len vtedy, ak ho chcete vymeniť.

   Important: Nikdy sa nepokúšajte vyčistiť bezpečnostný filter. Ak je bezpečnostný filter znečistený, potom je primárny filter poškodený a mali by ste vymeniť oba filtre.

  3. Pohľadom do filtra oproti jasnému svetlu na vonkajšej časti filtra skontrolujte, či nový filter nie je poškodený.

   Note: Otvory vo filtri sa javia ako jasné bodky. Skontrolujte, či prvok nie je roztrhnutý, či na ňom nie je mastný film alebo či nie je poškodené gumové tesnenie. Ak je filter poškodený, nepoužívajte ho.

  4. Ak vymieňate bezpečnostný filter, opatrne zasuňte nový filter do telesa filtra (Obrázok 61).

   Important: Aby nedošlo k poškodeniu motora, vždy používajte motor so vzduchovým filtrom aj nainštalovaným krytom.

  5. Opatrne nasaďte nový primárny filter na bezpečnostný filter a uistite sa, že je úplne usadený zatlačením na vonkajší okraj filtra počas jeho montáže.

   Important: Nestláčajte mäkké vnútorné časti filtra.

  6. Nainštalujte kryt čističa vzduchu stranou označenou ako UP“ smerom nahor a zaistite západky (Obrázok 61).

  Servis motorového oleja

  Motor sa dodáva s olejom v kľukovej skrini.

  Kapacita kľukovej skrine: s filtrom približne 3,4 l.

  Špecifikácia motorového oleja:

  • Typ motorového oleja – požadovaná úroveň klasifikácie API: CH-4, CI-4 alebo vyššia.

  • Viskozita motorového oleja

   • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad –17,8 °C)

   • Alternatívny olej: SAE 10W-30 alebo 5W-30 (akákoľvek teplota)

  Note: Motorový olej Toro Premium vám poskytne distribútor značky Toro a k dispozícii je buď viskozita 15W-40, alebo 10W-30. Čísla dielov nájdete v katalógu dielov.

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Note: Najvhodnejší čas na kontrolu motorového oleja je vtedy, keď je motor studený alebo pred naštartovaním motora v daný deň. Ak ste už naštartovali motor, pred kontrolou hladiny oleja nechajte olej stekať späť do olejovej vane minimálne 10 minút. Ak je hladina oleja na dolnej značke na mierke alebo pod ňou, doplňte olej tak, aby hladina oleja siahala po hornú značku. Neprepĺňajte. Ak je hladina oleja medzi hornou a dolnou značkou, olej nemusíte dopĺňať.

  Skontrolujte hladinu motorového oleja, ako je uvedené na obrázku Obrázok 62.

  g215447

  Výmena motorového oleja a filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja.
 • Po každých 250 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja.
 • Note: Olej a filter motorového oleja vymieňajte častejšie, ak sú podmienky extrémne prašné alebo piesčité.

  1. Naštartujte motor a nechajte ho bežať asi 5 minút, aby sa olej zohrial.

  2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  3. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  4. Zdvihnite a zaistite násypník a otvorte kryt prístupu k motoru. Pozrite si časť Prístup k motoru z prístupového krytu motora.

  5. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  6. Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja, ako je znázornená na obrázku Obrázok 63.

   Note: Utiahnite filter, kým sa tesnenie olejového filtra nedotkne motora, a potom ho otočte o ďalšie ¾ otáčky.

   g216819

  Údržba palivového systému

  Note: Správne odporúčania pre palivo nájdete v časti Dopĺňanie paliva.

  Nebezpečie

  Dieselové a palivové výpary sú za určitých podmienok extrémne horľavé a výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže spôsobiť popáleniny vám a iným osobám a poškodenie majetku.

  Pri manipulácii s palivom nikdy nefajčite a nepribližujte sa k otvorenému ohňu alebo k miestam, kde by iskra mohla zapáliť palivové výpary.

  Sýtenie palivového systému

  Na ľavej strane motora ovládajte páku palivového čerpadla, kým nenaplníte misku palivového filtra (Obrázok 64).

  g215557

  Odvzdušnenie palivového vstrekovacieho čerpadla

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Uistite sa, či je palivová nádrž plná minimálne do polovice.

  4. Odomknite chladič. Pozrite si časť Prístup k motoru z pravej strany.

  5. Pod skrutku na vypúšťanie vzduchu umiestnite odtokovú misku.

  6. Otvorte odvzdušňovaciu skrutku na vstrekovacom čerpadle (Obrázok 65).

   g215134
  7. Hýbte pákou palivového čerpadla, kým neuvidíte, že okolo skrutky vyteká pevný prúd paliva. Pozri časť Obrázok 64Sýtenie palivového systému.

  8. Utiahnite skrutku na vypúšťanie vzduchu (Obrázok 65).

   Note: Po vykonaní tohto postupu by sa mal motor naštartovať. Ak sa však motor nenaštartuje, medzi vstrekovacím čerpadlom a vstrekovačmi môže byť vzduch. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  9. Utrite palivo, ktoré sa nahromadilo v okolí vstrekovacieho čerpadla.

  Vypúšťanie vody z odlučovača paliva/vody

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vypusťte vodu z odlučovača paliva/vody.
 • Kontrola vody v palivovej nádržke

  1. Pozrite sa na indikátor vody v nádržke palivového filtra, aby ste zistili, či plavák nenadnáša voda v nádržke palivového filtra (Obrázok 66).

   g231812g231813
  2. Ak je v nádržke palivového filtra voda, otočte uzatvárací ventil odlučovača paliva/vody do polohy ZATVORENé (Obrázok 67) a vykonajte kroky uvedené v časti Vypúšťanie vody z palivovej nádržky.

   g231811

  Vypúšťanie vody z palivovej nádržky

  1. Pod nádržkou palivového filtra umiestnite vypúšťaciu misku, odstráňte maticu nádržky a vyberte nádržku filtra z hlavy filtra (Obrázok 68).

   Note: Pružinu a plavák odstránite, keď vyberiete filtračnú misku.

   g231810
  2. Vyprázdnite filtračnú nádržku od paliva a vody.

  3. Na hlave filtra skontrolujte stav O-krúžku (Obrázok 68).

   Note: Ak je O-krúžok opotrebovaný alebo poškodený, vymeňte ho.

  4. O-krúžok namažte čistým palivom.

  5. Namontujte pružinu a plavák do nádržky palivového filtra (Obrázok 68).

  6. Namontujte filtračnú nádržku a maticu nádržky na hlavu filtra a ručne utiahnite maticu (Obrázok 68).

  7. Otvorte uzatvárací ventil paliva a v prípade potreby naplňte palivový systém. Pozrite si časť Sýtenie palivového systému.

  8. Skontrolujte tesnosť odlučovača paliva a vody.

   Note: Pred uvedením stroja do prevádzky odstráňte všetky úniky paliva.

  Výmena filtra odlučovača paliva/vody

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte filter odlučovača paliva/vody.
 • Výmena vložky filtra

  1. Vyčistite oblasť okolo hlavy palivového filtra (Obrázok 69).

   g231812g215504
  2. Otočte uzatvárací ventil odlučovača paliva/vody do polohy ZATVORENé (Obrázok 70).

   g231811
  3. Pod nádržkou palivového filtra umiestnite vypúšťaciu misku, odstráňte maticu nádržky a vyberte nádržku filtra z hlavy filtra (Obrázok 71).

   Note: Pružinu a plavák odstránite, keď vyberiete filtračnú misku.

   g231824
  4. Vypustite palivo z filtračnej nádoby a vyčistite plochu na upevnenie hlavy filtra.

  Montáž vložky filtra

  1. O-krúžok namažte čistým palivom.

  2. Namontujte filtračnú vložku na hlavu filtra. Pozrite si Obrázok 71 v časti Výmena vložky filtra.

  3. Namontujte pružinu a plavák do nádržky palivového filtra. Pozrite si obrázok (Obrázok 71) v časti Výmena vložky filtra

  4. Namontujte filtračnú nádržku a maticu nádržky na hlavu filtra a ručne utiahnite maticu. Pozrite si obrázok Obrázok 71 v časti Výmena vložky filtra.

  5. Otvorte uzatvárací ventil paliva a v prípade potreby naplňte palivový systém. Pozrite si časť Sýtenie palivového systému.

  6. Skontrolujte tesnosť odlučovača paliva a vody.

   Note: Pred uvedením stroja do prevádzky odstráňte všetky úniky paliva.

  Výmena vložky palivového filtra

  Smerom dopredu napravo
  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 500 hodinách prevádzky
 • Vymeňte vložku palivového filtra smerom dopredu, na pravej strane.
  1. Vyčistite oblasť okolo hlavy palivového filtra (Obrázok 72).

   g215503
  2. Demontujte filter a vyčistite montážny povrch hlavy filtra (Obrázok 72).

  3. Tesnenie filtra namažte čistým palivom.

  4. Namontujte filtračnú vložku na hlavu filtra.

  5. Namontujte filtračnú nádržku a maticu nádržky na hlavu filtra a ručne utiahnite maticu

  6. Naplňte palivový systém. Pozrite si časť Sýtenie palivového systému.

  7. Skontrolujte tesnosť odlučovača paliva a vody.

   Note: Pred uvedením stroja do prevádzky odstráňte všetky úniky paliva.

  Čistenie palivovej nádrže

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • g236135
  • Ak stroj skladujete dlhší čas, na vyprázdnenie palivovej nádrže použite sifónové čerpadlo (Obrázok 73).

  • Ak dôjde k znečisteniu palivového systému, pomocou sifónového čerpadla vyprázdnite palivovú nádrž (Obrázok 73), vyčistite ju a na prepláchnutie nádrže použite čistú naftu.

  Kontrola palivového potrubia a prípojok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte palivové potrubie a prípojky.
 • Skontrolujte palivové potrubie, či nie je opotrebované, poškodené alebo či nemá uvoľnené prípojky.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémom

  • Pred opravou stroja odpojte batériu. Najskôr odpojte záporný a potom kladný pól. Najskôr pripojte kladný a potom záporný pól.

  • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, v ktorom sa nevyskytujú iskry ani plamene. Pred pripojením alebo odpojením batérie odpojte nabíjačku. Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

  Prístup k batérii

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Odstráňte 3 skrutky s nástrčnou hlavou z ľavej konzoly (Obrázok 74).

  5. Odstráňte gombík páky škrtiacej klapky (Obrázok 74).

  6. Zdvihnite ľavú konzolu a odložte ju (Obrázok 74).

  g215660

  Údržba batérie

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 25 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hladinu elektrolytu.(Ak sa stroj skladuje, kontrolujte ho každých 30 dní.)
 • Important: Pred zváraním na stroji odpojte záporný kábel od batérie, aby ste zabránili poškodeniu elektrického systému.

  Vybratie batérie

  Dôležité upozornenie

  Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové komponenty a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa póly batérie dotkli kovových častí stroja.

  • Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami akumulátora a kovovými časťami stroja.

  Dôležité upozornenie

  Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

  • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.

  • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Prejdite k batérii. Pozrite si časť Prístup k batérii.

  5. Batériu vyberte tak, ako je zobrazené na Obrázok 75.

   g216923

  Inštalácia batérie

  Batériu nainštalujte tak, ako je zobrazené na Obrázok 76.

  g216922

  Nabíjanie batérie

  Dôležité upozornenie

  Pri nabíjaní batérie sa tvoria plyny, ktoré môžu vybuchnúť.

  Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a udržiavajte iskry a plamene mimo batérie.

  Important: Batériu vždy udržujte plne nabitú (relatívna hustota 1,265). Zvlášť dôležité je to z dôvodu predchádzania poškodeniu batérie pri teplote nižšej ako 0 °C.

  1. Batériu nabíjajte 10 až 15 minút pri 25 až 30 A alebo 30 minút pri 10 A.

  2. Ak je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a potom odpojte vodiče nabíjačky od kolíkov batérie (Obrázok 77).

  3. Nainštalujte batériu do stroja a pripojte káble batérie. Pozrite si časť Inštalácia batérie.

   Note: Nespúšťajte stroj s odpojeným akumulátorom, mohlo by dôjsť k elektrickému poškodeniu.

   g000960

  Servis poistiek

  Elektrický systém je chránený poistkou. Poistky nevyžadujú žiadnu údržbu, avšak v prípade prepálenia poistky skontrolujte, či nie je prítomná porucha alebo skrat komponentov/obvodu.

  Poistková skrinka a poistky sa nachádzajú naľavo od sedadla vodiča (Obrázok 78).

  g217872

  Pri výmene poistky použite nasledujúcu tabuľku:

  Bezpečnostné poistky – Obrázok 79

  ObvodTyp poistky
  Bezpečnosť3 A
  Pomocný hriadeľ15 A
  Elektronická riadiaca jednotka a bzučiak5 A
  Zámok diferenciálu5 A
  Ventil plošiny kosačky a sedadlo obsluhy15 A
  Alternátor a panel5 A
  Pracovné svetlá, brzdové svetlá, diaľkové svetlá a riadiaca jednotka svetiel15 A
  Vyťahovanie a prepínač výstražných svetiel, zapaľovacie sviečky a kľúčový spínač30 A
  g224645

  Poistky svetiel – Obrázok 80

  ObvodTyp poistky
  Pravé neprerušované svetlo a osvetlenie tabuľky3 A
  Ľavé neprerušované svetlo3 A
  Diaľkové svetlo15 A
  Svetlomet10 A
  Výstražné zariadenie10 A
  Kontrolky7,5 A
  Svetlo otočného svetelného majáka5 A
  Spínač výstražných svetiel15 A
  g224646

  K dispozícii sú aj 2 poistky (40 A), ktoré chránia hlavný zväzok káblov stroja (Obrázok 81).

  g224476

  Údržba kabeláže

  Predchádzajte korózii svoriek kabeláže nanesením maziva Grafo 112X (Skin-over), Toro, č. dielu 505-47, na vnútornú stranu všetkých konektorov zväzku pri každej jeho výmene.

  Important: Pri každej práci s elektrickým systémom vždy odpojte káble batérie, najprv záporný (-) kábel, aby ste zabránili poškodeniu elektroinštalácie v dôsledku skratu.

  Údržba hnacej sústavy

  Utiahnutie matíc svorníkov kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Po prvých 10 hodinách
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Utiahnite matice svorníkov kolies.
 • Špecifikácia utiahnutia matice svorníka kolesa: 85 až 90 N∙m

  Matice svorníkov na predných a zadných kolesách utiahnite do kríža špecifickým momentom, ako je znázornené na Obrázok 82.

  g034007

  Udržiavanie zarovnania zadných kolies

  Kontrola zarovnania zadných kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zarovnanie zadných kolies.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Otáčajte volantom tak, aby zadné kolesá smerovali rovno dopredu.

  5. Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi vo výške nábojov kolies, pred a za zadnými pneumatikami.

   Note: Ak sú zadné kolesá správne nastavené, nemali by sa vychyľovať ani sklápať.

  6. Ak sú kolesá naklonené alebo vyklonené, vyrovnajte kolesá. Pozrite si časť Nastavenie zbiehavosti zadných kolies.

  Nastavenie zbiehavosti zadných kolies

  1. Povoľte poistné matice na oboch koncoch ľavej a pravej spojovacej tyče.

  2. Nastavte obe spojovacie tyče tak, aby vzdialenosť medzi stredmi predných a zadných kolies bola rovnaká (Obrázok 83).

  3. Keď sú zadné kolesá správne nastavené, utiahnite matice voči spojovacím tyčiam.

   g217458

  Nastavenie zarážok riadenia

  Zarážky riadenia zadnej nápravy pomáhajú zabrániť nadmernému pohybu valca riadenia v prípade nárazu na zadné kolesá. Nastavte dorazy tak, aby pri úplnom otočení volantu doľava alebo doprava bola medzi hlavou skrutky a kĺbom na náprave vôľa 0,23 cm.

  Skrutky zasúvajte alebo vysúvajte, kým nedosiahnete vôľu 0,23 cm. Pozrite si obrázok Obrázok 84.

  g006075

  Údržba chladiaceho systému

  Bezpečnosť pri práci s chladiacim systémom

  • Prehltnutie chladiacej kvapaliny motora môže spôsobiť otravu. Uchovávajte ju mimo dosahu detí a domácich zvierat.

  • Horúca chladiaca kvapalina pod tlakom alebo dotyk na horúci chladič a okolité časti môže spôsobiť vážne popáleniny.

   • Pred zložením uzáveru chladiča vždy nechajte motor chladnúť minimálne 15 minút.

   • Pri otváraní uzáveru chladiča používajte handru a postupujte pomaly, aby ste vypustili paru.

  • Stroj neprevádzkujte bez nasadených krytov.

  • Prstami, rukami a oblečením sa nepribližujte k otáčajúcemu sa ventilátoru a hnaciemu remeňu.

  Špecifikácia chladiacej kvapaliny

  Objem chladiaceho systému: 7,5 l

  Špecifikácia typu chladiacej kvapaliny:

  Odporúčaná chladiaca kvapalina

  Note: Chladiaca kvapalina musí prinajmenšom spĺňať štandard ASTM 3306

  Dopredu zriedená chladiaca kvapalina na báze glykolu (zmes 50/50)
  alebo
  Chladiaca kvapalina na báze glykolu zmiešaná s destilovanou vodou (zmes 50/50)
  alebo
  Chladiaca kvapalina na báze glykolu zmiešaná s kvalitnou vodou (zmes 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 < 170 ppm
  Chlorid < 40 ppm (CI)
  Síra < 100 ppm (SO4)

  Kontrola chladiaceho systému a hladiny chladiacej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte chladiaci systém a hladinu chladiacej kvapaliny.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
 • Dôležité upozornenie

  Ak motor bežal, chladič bude pod tlakom a chladiaca kvapalina v ňom bude horúca. Ak odstránite uzáver, chladiaca kvapalina môže vystreknúť a spôsobiť vážne popáleniny.

  • Na kontrolu hladiny chladiacej kvapaliny neodstraňujte uzáver regeneračnej nádrže. Namiesto toho sa pozrite na hladinu zo strany nádrže.

  • Neodstraňujte uzáver regeneračnej nádrže, keď je motor horúci. Motor nechajte chladnúť minimálne 15 minút alebo dovtedy, kým nebude uzáver chladiča na dotyk dostatočne vychladený bez toho, aby ste si na ňom popálili ruku.

  1. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v expanznej nádobe (Obrázok 85).

   g215608
  2. Ak je chladiacej kvapaliny málo, odstráňte uzáver expanznej nádoby a podľa potreby doplňte odporúčanú náhradnú chladiacu kvapalinu.

   Nepoužívajte chladiace kvapaliny len na báze vody alebo alkoholu.Neprepĺňajte.

  3. Namontujte viečko vyrovnávacej nádrže.

  Kontrola, či sa v chladiči a na mriežke nenachádzajú nečistoty

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte, či sa v chladiči a na mriežke nenachádzajú nečistoty.V extrémne prašných a znečistených podmienkach kontrolujte chladič častejšie.
 • Aby ste zabránili prehriatiu motora, udržiavajte mriežku chladiča a chladič čisté. Skontrolujte, či sa na obrazovke chladiča a chladiči nenahromadila tráva, prach a nečistoty, a v prípade potreby vyčistite tieto časti od nečistôt.

  Čistenie chladiča a mriežky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Po každých 1500 hodinách prevádzky
 • Prepláchnite systém a doplňte doň chladiacu kvapalinu.
 • Note: Ak sa pomocný hriadeľ vypne v dôsledku vysokej teploty motora, najprv skontrolujte, či sa na mriežke chladiča a na chladiči nenahromadili nečistoty. Pred uvedením stroja do prevádzky vyčistite systém. Nevypínajte motor okamžite; nechajte motor vychladnúť tak, že ho spustíte bez zaťaženia.

  Chladič vyčistíte podľa týchto krokov:

  1. Odstráňte mriežku chladiča.

  2. Zo strany ventilátora chladiča fúkajte stlačeným vzduchom s nízkym tlakom 1,72 baru (nepoužívajte vodu). Tento krok zopakujte z prednej strany chladiča a ešte raz zo strany ventilátora.

  3. Po dôkladnom vyčistení chladiča vyčistite všetky nečistoty, ktoré sa mohli nahromadiť v kanáliku na základni chladiča.

  4. Vyčistite mriežku chladiča a namontujte ju na zariadenie.

  Údržba bŕzd

  Nastavenie servisných bŕzd

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 10 hodinách
 • Skontrolujte a upravte servisné brzdy.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Skontrolujte a upravte servisné brzdy.
 • Po nastavení prevádzkových bŕzd po prvých 50 hodinách prevádzky môže byť potrebné brzdy po dlhšom používaní opäť nastaviť.

  Pri úplnom stlačení brzdového pedála by ste mali namerať medzeru približne 13 mm medzi brzdovým pedálom a predným koncom štrbiny.

  1. Stlačte brzdový pedál a skontrolujte, či je v prednej časti štrbiny dostatočná medzera (Obrázok 86).

   g217076
  2. Uvoľnenie brzdového pedála.

  3. Ak je potrebné nastavenie, uvoľnite predné a zadné matice na oboch stranách brzdových laniek (Obrázok 87).

   g217075
  4. Stlačte brzdový pedál a posuňte brzdové lanká dopredu alebo dozadu.

  5. Utiahnutím matíc zaistite polohy lanka.

  6. Opakujte všetky kroky 3 až 5, kým nenastavíte brzdový pedál do požadovanej polohy.

  Údržba remeňov

  Kontrola stavu remeňa alternátora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav remeňa alternátora.
 • Skontrolujte, či remeň alternátora nie je opotrebovaný alebo poškodený.

  Note: Ak zistíte, že je remeň alternátora opotrebovaný alebo poškodený, vymeňte ho.

  Napnutie remeňa alternátora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 10 hodinách
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte napnutie remeňa alternátora.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Prejdite k motoru z ľavej strany. Pozrite si časť Prístup k motoru z ľavej strany.

  5. Uvoľnite otočnú skrutku alternátora a poistnú skrutku (Obrázok 88).

  6. Napínajte remeň alternátora, kým nedosiahnete priehyb remeňa 10 mm uprostred medzi remenicami pri napínacej sile 4,5 kg.

  7. Utiahnite poistnú skrutku alternátora (Obrázok 88).

  8. Utiahnite otočnú skrutku alternátora (Obrázok 88).

  g216341

  Servis skrutiek pomocného hriadeľa

  Kontrola napnutia remeňa pomocného hriadeľa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 10 hodinách
 • Skontrolujte napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Skontrolujte napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Pozrite sa na šípku indikátora napnutia napínacej kladky.

   Vonkajší povrch podložky by mal byť zarovnaný so šípkou indikátora napätia

  5. V prípade potreby otáčajte maticou napínača kladky, kým sa šípka ukazovateľa napnutia nevyrovná s vonkajším povrchom podložky (Obrázok 89).

   g232231

  Výmena remeňov pomocného hriadeľa

  Important: Vymeňte vývodové remene ako zhodnú súpravu.

  Demontáž remeňov pomocného hriadeľa

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Prejdite k ľavej a pravej strane motora. Pozrite si časť Prístup k motoru z ľavej stranyPrístup k motoru z pravej strany.

  5. Na strane chladiča odpojte pružinu tlmiča spojky od držiaka pružiny (Obrázok 90).

   g232324
  6. Odstráňte 2 skrutky a 2 matice, ktoré upevňujú rúrku proti otáčaniu k pravému držiaku motora (Obrázok 91).

   g232322
  7. Posuňte rúrku proti otáčaniu dozadu a vyberte ju zo stroja (Obrázok 92).

   g232325
  8. Povoľte maticu napínača napínacej kladky. Pozrite si obrázok Obrázok 89 v časti Kontrola napnutia remeňa pomocného hriadeľa.

  9. Otočte napínaciu remenicu smerom k motoru a vyberte remene zo stroja (Obrázok 93).

   g232232

  Montáž remeňov pomocného hriadeľa

  1. Zarovnajte remene pomocného hriadeľa cez remenice (Obrázok 94).

   g232323
  2. Zarovnajte kolík protirotačnej trubice s dierou na spojke pomocného hriadeľa. Pozrite si Obrázok 92 v časti Demontáž remeňov pomocného hriadeľa.

  3. Pripevnite rúrku proti otáčaniu k pravému držiaku motora pomocou 2 skrutiek a 2 matíc, ktoré ste odstránili v kroku 6 z Demontáž remeňov pomocného hriadeľa.

  4. Pružinu tlmiča spojky zaveste medzi vnútornú skrutku spojkovej dosky a držiak pružiny. Pozrite si obrázok Obrázok 90 v časti Demontáž remeňov pomocného hriadeľa.

  5. Utiahnite maticu napínača napínacej kladky. Pozrite si časť Kontrola napnutia remeňa pomocného hriadeľa.

  6. Zatvorte radiátor stroja. Pozrite si časť Prístup k motoru z pravej strany.

  7. Palivovú nádrž nasaďte na podvozok a zaistite ju. Pozrite si časť Prístup k motoru z ľavej strany.

  Údržba ovládacích prvkov

  Nastavenie medzery spojky vývodového hriadeľa

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Nastavte medzeru spojky vývodového hriadeľa.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Zdvihnite a zaistite násypník. Pozrite si časť Zdvihnutie násypníkaZabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Otvorte prístupový kryt motora. Pozrite si časť Prístup k motoru z prístupového krytu motora.

  6. Vzduchovú medzeru nastavte tak, aby sa 0,4 mm špáromer jemným tlakom zasunul medzi obloženie spojky a prítlačný tanier (Obrázok 95).

   Note: Medzeru môžete zmenšiť otáčaním nastavovacej matice doprava (Obrázok 95). Maximálna servisná medzera je 0,7 mm. Nastavte všetky 3 vzduchové medzery.

   g001252
  7. Keď nastavíte všetky 3 medzery, opäť ich skontrolujte.

   Note: Úprava 1 medzery môže zmeniť ostatné medzery.

  Nastavenie pedála trakčného pohonu

  Nastavenie zarážky trakčného pedála

  Pedál trakčného pohonu môžete nastaviť pre pohodlie obsluhy alebo na zníženie či zvýšenie maximálnej rýchlosti stroja vpred.

  Môžete tiež nastaviť pedál trakčného pohonu, aby ste znížili alebo zvýšili maximálnu rýchlosť stroja pri cúvaní.

  1. Presuňte pedál trakčného pohonu do polohy úplne vpred (Obrázok 96).

   Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti by mala byť medzi pedálom trakčného pohonu a dorazom pedála trakčného pohonu medzera 3 mm.

   g216954
  2. Ak chcete znížiť rýchlosť stroja dopredu, vykonajte nasledujúce kroky:

   1. Pomocou kľúča podržte predný doraz trakčného pedála a uvoľnite maticu na zadnej strane držiaka (Obrázok 96).

   2. Presuňte pedál trakčného pohonu do požadovanej polohy (Obrázok 96).

   3. Nastavte poistnú maticu na zadnej strane držiaka, kým sa doraz pedála trakčného pohonu nedotkne pedála trakčného pohonu (Obrázok 96).

    Note: Skrátením polohy dorazu trakčného pedála sa zvýši rýchlosť stroja dopredu.

   4. Kým držíte doraz pedála trakčného pohonu, dotiahnite poistnú maticu v prednej časti držiaka na 37 až 45 N∙m.

  Nastavenie trakčnej tyče

  Ak je potrebné väčšie nastavenie, nastavte trakčnú tyč (Obrázok 97) takto:

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Odstráňte skrutku a maticu upevňujúcu koniec trakčnej tyče k pedálu.

  5. Uvoľnite poistnú maticu upevňujúcu koniec tyče k trakčnej tyči (Obrázok 97).

  6. Otáčajte tyčou, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.

  7. Utiahnite poistnú maticu (Obrázok 97) a zaistite koniec tyče k pedálu trakčného pohonu pomocou odstránenej skrutky a matice, aby sa zaistil uhol nožného pedálu.

   g216434

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Špecifikácia hydraulickej kvapaliny

  Zásobník hydraulickej kvapaliny sa vo výrobe plní vysokokvalitnou hydraulickou kvapalinou. Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

  Používajte celoročnú hydraulickú kvapalinu Toro Premium (dostupná v 5-galónových vedrách alebo 55-galónových sudoch. Čísla dielov nájdete v katalógu dielov alebo u distribútora spoločnosti Toro.)

  Ak nie je k dispozícii kvapalina Toro, môžete použiť iné kvapaliny za predpokladu, že spĺňajú všetky nasledujúce vlastnosti materiálu a priemyselné špecifikácie. Vhodný produkt vám pomôže nájsť distribútor mazív.

  Note: Spoločnosť Toro nebude niesť zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných produktov. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčanie.

  Hydraulická kvapalina s vysokým indexom viskozity/nízkym bodom tečenia proti opotrebovaniu, ISO VG 46

  Vlastnosti materiálu: 
   Viskozita, ASTM D445St pri 40 °C 42 až 50
   St pri 100 °C 7,6 až 8,5
   Index viskozity, ASTM D2270140 alebo vyšší
   Bod tuhnutia, ASTM D97–40 °C až -45 °C
   FZG, stupeň zlyhania11 alebo vyšší
   Obsah vody (nová kvapalina)500 milióntin (maximum)
  Priemyselné špecifikácie:Vickers I-286-S (úroveň kvality), Vickers M-2950-S (úroveň kvality), Denison HF-0

  Important: Viacstupňová kvapalina ISO VG 46 ponúka optimálny výkon v širokom rozsahu teplotných podmienok. Pri prevádzke pri trvalo vysokých teplotách okolia od 18 °C do 49 °C môže hydraulická kvapalina ISO VG 68 ponúknuť lepší výkon.

  Important: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. Prísada červeného farbiva do oleja hydraulického systému je k dispozícii vo fľašiach s objemom 20ml. Jedna fľaša postačuje na 15 až 22 l hydraulického oleja. Objednajte si od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro diel č. 44-2500.

  Servis hydraulického systému

  Príprava na servis hydraulického systému

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Všetky ovládacie prvky dajte do polohy NEUTRáL a naštartujte motor.

  4. Motor spustite na najnižšie možné otáčky, aby sa systém odvzdušnil.

   Important: Pomocný hriadeľ neuťahujte nadmerne.

  5. Niekoľkokrát preklopte volant úplne doľava a doprava a vyrovnajte volant rovno dopredu.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Uistite sa, že je násypník úplne spustený a vyrovnaný a plošina kosačky je spustená.

  3. Vypnite vývodový hriadeľ, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Vyberte odmerku z hydraulickej nádrže a utrite ho čistou handričkou (Obrázok 98).

   g215906
  5. Vložte odmerku do plniacej trubice a nasaďte na ňu uzáver odmerky.

  6. Mierku vyberte a skontrolujte hladinu kvapaliny (Obrázok 99).

   Hladina hydraulickej kvapaliny je normálna, keď sa kvapalina nachádza medzi 2 značkami na odmerke.

   g034080
  7. Ak je hladina kvapaliny pod spodnou značkou odmerky, doplňte do plniacej trubice (Obrázok 100) uvedenú hydraulickú kvapalinu, kým neuvidíte, že hladina kvapaliny je medzi 2 značkami odmerky.

   Important: Neplňte hydraulickú nádrž hydraulickou kvapalinou nad hornú značku odmerky.

   g215905
  8. Namontujte zátku plniaceho otvoru odmerky na plniacu trubicu.

   Note: Uzáver nedoťahujte kľúčom.

  9. Skontrolujte tesnosť všetkých hadíc a príslušenstva.

  Výmena hydraulickej kvapaliny a filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 500 hodinách
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vymeňte filter hydraulickej kvapaliny.
 • Po každých 1000 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Objem hydraulickej nádrže: približne 5,0 l

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Uistite sa, že je násypník úplne spustený a vyrovnaný a plošina kosačky je zdvihnutá.

  3. Vypnite vývodový hriadeľ, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Na vyprázdnenie hydraulickej nádrže použite sifónové čerpadlo (Obrázok 101).

   g236164
  5. Otočením chladiča získate prístup k filtru. Pozrite si časť Prístup k motoru z pravej strany

  6. Vymeňte hydraulický filter podľa obrázka Obrázok 102.

   g215918
  7. Do plniacej trubice pridajte uvedenú hydraulickú kvapalinu, kým neuvidíte, že hladina kvapaliny je medzi dvoma značkami na odmerke (Obrázok 99).

   Important: Neplňte hydraulickú nádrž hydraulickou kvapalinou nad hornú značku odmerky.

  8. Naštartujte motor, spustite volant a valce zdvíhania plošiny a skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny. Nechajte motor bežať približne 5 minút a potom ho vypnite.

  9. Po 2 minútach skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  Údržba plošiny kosačky

  Otočenie plošiny kosačky do servisnej polohy

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Zdvihnite zásobník a zapnite magnetické bezpečnostné zámky. Pozrite si časť Zabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  4. Odomknite a vyberte žľab na trávu. Pozrite si časť Čistenie žľabu na trávu.

  5. Vytiahnite a otočte zadné spojovacie čapy na oboch stranách plošiny kosačky.

  6. Zdvihnite plošinu kosačky.

  7. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  8. Pomocou rukoväte a nožného kolíka na ľavej strane plošiny kosačky otočte prednú časť plošiny kosačky smerom nahor do servisnej polohy.

  Otočenie plošiny kosačky do polohy na kosenie

  Important: Pred vykonaním tohto postupu sa uistite, že ste odstránili žľab na trávu, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Spustite plošinu kosačky.

  3. Otáčaním uvoľnite čapy zadných spojov do zadných spojov.

  4. Vložte žľab na trávu, otočte sedadlo obsluhy a spustite násypník.

  Údržba čepelí

  V záujme prvotriednej kvality kosenia udržujte čepele ostré. Na pohodlné ostrenie a výmenu môžete mať po ruke náhradné čepele.

  Čepele vymeňte, ak narazia na pevný predmet, nie sú vyvážené alebo sú ohnuté. Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu a trvalého dodržiavania bezpečnosti stroja používajte originálne náhradné čepele Toro. Náhradné čepele iných výrobcov nemusia spĺňať bezpečnostné normy.

  Bezpečnosť pri používaní čepelí

  • Pravidelne kontrolujte, či nie sú čepele opotrebované alebo poškodené.

  • Pri kontrole čepelí postupujte obozretne. Pri vykonávaní servisu čepele obaľte alebo noste rukavice a postupujte opatrne. Čepele len vymieňajte alebo ostrite. Nikdy ich nevyrovnávajte ani nezvárajte.

  • V prípade viacčepeľových strojov dávajte pozor, pretože otáčanie jednej čepele môže roztočiť aj ostatné čepele.

  Pred kontrolou a údržbou čepelí

  Pripravte plošinu kosačky na údržbu. Pozrite si časť Bezpečnosť.

  Kontrola čepelí

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte čepele.
  1. Skontrolujte rezné hrany (Obrázok 103).

  2. Ak rezné hrany nie sú ostré alebo sú vyštrbené, odstráňte čepeľ a nabrúste ju – pozrite si časť Brúsenie a vyváženie čepelí.

  3. Skontrolujte čepele, najmä v lopatkovej oblasti.

  4. Ak si v tejto časti všimnete akékoľvek praskliny, opotrebovanie alebo vznikajúce trhliny, čepeľ ihneď vymeňte za novú (Obrázok 103).

   g215978

  Demontáž čepelí

  Demontáž strednej čepele

  1. Koniec čepele pridržiavajte látkou alebo silne vypolstrovanou rukavicou.

  2. Z hriadeľa vretena odmontujte skrutku čepele, ryhovanú podložku, úchytku čepele, oblú podložku a čepeľ (Obrázok 104).

   g454426

  Demontáž zostavy krídlovej čepele

  Pravá a ľavá zostava čepelí sa otáčajú v opačných smeroch a majú jedinečnú polohu. Uistite sa, že ste disky a lopatky ventilátora nainštalovali do správnych polôh.

  1. Súpravu krídlových čepelí držte pomocou tkaniny alebo silne vypolstrovanej rukavice.

  2. Odstráňte skrutku čepele, ryhovanú podložku, úchytku čepele a oblú podložku z hriadeľa vretena (Obrázok 105).

  3. Demontujte zostavu čepele (Obrázok 105).

   Important: Pravá skrutka čepeľovej zostavy má ľavotočivý závit. Otočením skrutky čepele doprava ju uvoľnite.

   g454437

  Brúsenie a vyváženie čepelí

  Brúsenie a vyváženie strednej čepele

  1. Pomocou pilníka alebo brúsneho nástroja nabrúste ostrie na oboch koncoch čepele (Obrázok 106).

   Note: Zachovajte pôvodný uhol – 22°.

   Note: Čepeľ si zachováva rovnováhu, ak z oboch rezných hrán odoberiete rovnaké množstvo materiálu.

   g216118
  2. Skontrolujte vyváženie čepele jej položením na vyrovnávač čepele (Obrázok 107).

   Note: Ak čepeľ zostane vo vodorovnej polohe, je vyvážená a pripravená na použitie.

   Note: Ak čepeľ nie je vyvážená, opíľte trochu kovu z ťažkého konca noža len v oblasti lopatky (Obrázok 106).

   g216115
  3. Opakujte tento postup, až kým nie je čepeľ vyvážená.

  Brúsenie a vyváženie krídlových čepelí

  1. Pomocou pilníka alebo brúsneho nástroja nabrúste ostrie na oboch koncoch zostavy čepele (Obrázok 108).

   Note: Zachovajte pôvodný uhol – 22°.

   Note: Čepeľ si zachováva rovnováhu, ak z oboch rezných hrán odoberiete rovnaké množstvo materiálu.

   g216119
  2. Skontrolujte vyváženie zostavy čepele jej položením na vyrovnávač čepele (Obrázok 109).

   Note: Ak zostava čepele zostane vo vodorovnej polohe, je vyvážená a pripravená na použitie.

   Note: Ak zostava čepele nie je vyvážená, opíľte trochu kovu z ťažkého konca noža len v oblasti lopatky (Obrázok 108).

   g216116
  3. Opakujte tento postup, až kým nie je zostava čepele vyvážená.

  Montáž čepelí

  Montáž strednej čepele

  1. Koniec čepele pridržiavajte látkou alebo silne vypolstrovanou rukavicou.

  2. Nainštalujte čepeľ pomocou predtým demontovanej skrutky čepele, ryhovanej podložky, úchytky čepele a oblej podložky (Obrázok 110).

   Important: Lopatková časť čepele musí smerovať nahor dovnútra kosačky, aby sa zaručilo správne kosenie.

   Note: Zaoblenú stranu oblej podložky nainštalujte smerom k čepeli.

   g454426
  3. Skrutku čepele utiahnite momentom 53 N∙m.

  Montáž zostavy krídlovej čepele

  Important: Pravá skrutka čepeľovej zostavy má ľavotočivý závit. Uistite sa, že skrutku čepele otáčate správnym smerom, inak by ste ju mohli poškodiť.

  1. Súpravu krídlových čepelí držte pomocou tkaniny alebo silne vypolstrovanej rukavice.

  2. Nainštalujte zostavu krídlovej čepele pomocou predtým demontovanej skrutky disku, ryhovanej podložky, úchytky čepele a oblej podložky (Obrázok 111).

   Important: Lopatková časť čepelí musia smerovať nahor dovnútra kosačky, aby sa zaručilo správne kosenie.

   Note: Zaoblenú stranu oblej podložky nainštalujte smerom k čepeli.

   g454437
  3. Skrutku disku utiahnite momentom 53 N∙m.

  4. Skrutky čepele utiahnite momentom 50 N∙m.

  Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky

  1. Otočte štvrťotáčkový spojovací prvok a otvorte kryt krížového kĺbu z krytu remeňa (Obrázok 112).

   g231879
  2. Odpojte predný koniec hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky stlačením pružinového kolíka a potom vytiahnite koniec hnacieho hriadeľa dozadu (Obrázok 112).

  Pripojenie hnacieho hriadeľa k prevodovke kosačky

  1. Zarovnajte drážky krížového kĺbu hnacieho hriadeľa s drážkami v spojke prevodovky. Pozrite si obrázok Obrázok 112 v časti Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  2. Stlačte pružinový kolík a potom zatlačte koniec hnacieho hriadeľa dopredu. Pozrite si obrázok Obrázok 112 v časti Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  3. Uvoľnite pružinový kolík a skontrolujte, či je krížový kĺb hnacieho hriadeľa zaistený v prevodovke plošiny kosačky. Pozrite si obrázok Obrázok 112 v časti Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  4. Zatvorte kryt krížového kĺbu a upevnite ho ku krytu remeňa pomocou štvrťotáčkového upínacieho prvku. Pozrite si obrázok Obrázok 112 v časti Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  Demontáž plošiny kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Pred spustením plošiny kosačky vytiahnite a otočte zadné spojovacie kolíky na oboch stranách plošiny kosačky (Obrázok 113).

   g231878
  4. Odpojte hydraulické hadice z oboch strán trakčnej jednotky (Obrázok 114).

   g231876
  5. Spustite plošinu kosačky a nakloňte násypník dozadu.

  6. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  7. Nakloňte sedadlo dopredu.

  8. Vyberte žľab na trávu. Pozrite si časť Čistenie žľabu na trávu.

  9. Odpojte krížový kĺb hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky. Pozrite si časť Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  10. Odstráňte 2 svorníky a 2 vidlicové čapy, ktoré upevňujú zdvíhacie ramená na každej strane plošiny kosačky (Obrázok 115).

   g231877
  11. Posuňte plošinu kosačky dopredu a preč od trakčnej jednotky.

  Montáž plošiny kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Nakloňte násypník dozadu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Vyberte žľab na trávu. Pozrite si časť Čistenie žľabu na trávu.

  5. Posuňte plošinu kosačky dozadu k trakčnej jednotke.

  6. Namontujte svorník a vidlicový čap, aby ste zaistili zdvíhacie ramená na oboch stranách. Pozrite si obrázok Obrázok 115 v časti Demontáž plošiny kosačky.

  7. Pripojte krížový kĺb hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky. Pozrite si časť Pripojenie hnacieho hriadeľa k prevodovke kosačky.

  8. Vložte žľab na trávu. Pozrite si časť Čistenie žľabu na trávu.

  9. Nakloňte sedadlo dozadu.

  10. Naštartujte motor.

  11. Spustite násypník.

  12. Zdvihnite plošinu kosačky, kým sa kolieska nedostanú mierne nad zem.

  13. Otáčaním zadných spojovacích kolíkov zaistite zadné zdvíhacie prvky plošiny kosačky. Pozrite si obrázok Obrázok 113 v časti Demontáž plošiny kosačky.

  14. Hydraulické hadice pripojte takto:

   1. Pripojte hydraulickú hadicu označenú modrým identifikátorom k vnútornej rýchlospojke (označenej modrým identifikátorom). Pozrite si obrázok Obrázok 114 v časti Demontáž plošiny kosačky.

   2. Pripojte hydraulickú hadicu označenú červeným identifikátorom k vonkajšej rýchlospojke (označenej červeným identifikátorom). Pozrite si obrázok Obrázok 114 v časti Demontáž plošiny kosačky.

   3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre hydraulické hadice na druhej strane plošiny kosačky.

  Demontáž krytu remeňa

  Note: Pred demontážou krytu remeňa musíte oddeliť krížový kĺb hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky. Pozrite si časť Odpájanie hnacieho hriadeľa od prevodovky kosačky.

  1. Otočte 3 štvrťotáčkové spojovacie prvky doľava (Obrázok 116).

   g231881
  2. Povoľte skrutku (Obrázok 116).

  3. Odnímte kryt remeňa z plošiny kosačky.

  Nasadenie krytu remeňa

  1. Zarovnajte štvrťotáčkové spojovacie prvky krytu remeňa so svorkovými maticami plošiny kosačky. Pozrite si obrázok Obrázok 116 v časti Demontáž krytu remeňa.

  2. Otočte štvrťotáčkové spojovacie prvky doprava.

  3. Namontujte skrutku do krytu remeňa na maticovú svorku plošiny kosačky. Pozrite si obrázok Obrázok 116 v časti Demontáž krytu remeňa.

  Demontáž krytu remenice

  1. Demontujte kryt remeňa. Pozrite si časť Demontáž krytu remeňa.

  2. Odstráňte skrutku a podložku, ktoré pripevňujú kryt remenice k plošine kosačky (Obrázok 117).

   g231912
  3. Demontujte kryt remenice zo stroja.

  Montáž krytu remenice

  1. Kryt remenice zarovnajte s pravou remenicou. Pozrite si obrázok Obrázok 117 v časti Demontáž krytu remenice.

  2. Kryt remenice pripevnite ku svorkovej matici paluby pomocou skrutky a podložky, ktoré ste odstránili v kroku 2 v časti Demontáž krytu remenice.

  Výmena oleja v prevodovke plošiny kosačky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte olej v prevodovke plošiny kosačky.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte olej v prevodovke plošiny kosačky.
 • Špecifikácia prevodového oleja: PG2 a API GL4, GL5 alebo MT1

  Viskozita prevodového oleja: LSX 75W90

  Objem prevodového oleja: 112 ml

  Príprava na výmenu prevodového oleja

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte pomocný hriadeľ a spustite plošinu kosačky.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Demontujte kryt remeňa. Pozrite si časť Demontáž krytu remeňa.

  Demontáž prevodovky

  1. Uvoľnite napínač remeňa kosačky a odstráňte remeň kosačky z remenice prevodovky. Pozrite si krok 4Demontáž remeňa kosačky

  2. Odskrutkujte 4 skrutky, ktoré upevňujú prevodovku plošiny kosačky k podperám prevodovky (Obrázok 118).

   g233005

  Výmena prevodovkového oleja

  1. Vyberte zátku skrine z otvoru prevodovky plošiny kosačky (Obrázok 119).

   g233003
  2. Umiestnite prevodovku nad vypúšťaciu vaňu a úplne vypustite olej z prevodovky (Obrázok 119).

  3. Otočte prevodovku tak, aby ste zarovnali otvor pre zátku skrine nahor (Obrázok 120).

   g233004
  4. Do skrine prevodovky cez otvor zátky skrine pridajte 112 ml uvedeného prevodového oleja (Obrázok 120).

  5. Vložte zátku skrine do otvoru prevodovky plošiny kosačky (Obrázok 120).

  Montáž prevodovky

  1. Zarovnajte otvory v prevodovke plošiny kosačky s otvormi v podperách prevodovky. Pozrite si obrázok Obrázok 118 v časti Demontáž prevodovky.

  2. Pripevnite prevodovku k podperám pomocou 4 skrutiek, ktoré ste odstránili v kroku 2 v časti Demontáž prevodovky.

  3. Nainštalujte a napnite remeň kosačky. Pozrite si kroky 1 a 2 v časti Montáž remeňa kosačky.

  4. Nasaďte kryt remeňa. Pozrite si časť Nasadenie krytu remeňa.

  5. Pripojte hnací hriadeľ od prevodovky plošiny kosačky. Pozrite si časť Pripojenie hnacieho hriadeľa k prevodovke kosačky.

  Vyrovnanie plošiny kosačky

  Príprava na vyrovnanie plošiny

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Spustite plošinu kosačky a nastavte páku zdvíhania plošinu kosačky do plávajúcej polohy.

  3. Skontrolujte ohnuté alebo poškodené čepele kosačky alebo disky krídlových čepelí. Pozrite si časť Kontrola čepelí.

   Note: Pred vyrovnaním plošiny vymeňte ohnuté alebo poškodené čepele a disky.

  Vyrovnávanie plošiny kosačky zľava doprava

  1. Zdvihnite výšku kosenia do polohy 75 mm (Obrázok 121).

   g231943
  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Nastavenie krídlovej čepele do vonkajšej polohy (Obrázok 122).

   g232023g231917
  4. Pomocou meracieho bloku zmerajte vzdialenosť medzi zemou a najvzdialenejším bodom reznej hrany čepele (Obrázok 122).

   Sem zaznamenajte svoje meranie:
  5. Vyrovnajte krídlovú čepeľ na druhej strane plošiny kosačky do krajnej polohy (Obrázok 122).

  6. Pomocou meracieho bloku zmerajte vzdialenosť medzi zemou a najvzdialenejším bodom reznej hrany čepele (Obrázok 122).

   Sem zaznamenajte svoje meranie:
  7. Ak je rozdiel medzi meraniami väčší ako 3,2 mm, vykonajte nasledujúce kroky:

   1. Uvoľnite 2 matice upevňujúce nivelačnú spojku (Obrázok 123).

    g231919
   2. Uvoľnite poistnú maticu zaisťujúcu imbusovú skrutku (Obrázok 123).

   3. Výšku krídlovej čepele na pravej strane plošiny nastavte takto:

    • Otočením imbusovej skrutky doprava spustite pravú stranu plošiny kosačky.

    • Otočením imbusovej skrutky doľava zdvihnite pravú stranu plošiny kosačky.

  8. Zmerajte najvzdialenejší bod rezných hrán čepele (Obrázok 122).

  9. Kroky 7 a 8 opakujte, kým rozdiel medzi meraniami nebude 3,2 mm alebo menší.

  10. Utiahnite 2 matice pre nivelačnú spojku a poistnú maticu pre imbusovú skrutku (Obrázok 123).

  Vyrovnávanie plošiny kosačky spredu dozadu

  1. Zdvihnite výšku kosenia do polohy 75 mm (Obrázok 124).

   g231943
  2. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Nastavenie krídlovej čepele do prednej polohy (Obrázok 125).

   g232024g231946
  4. Pomocou meracieho bloku zmerajte vzdialenosť medzi zemou a najprednejším bodom reznej hrany čepele (Obrázok 126).

   Sem zaznamenajte meranie ľavej čepele:
   Sem zaznamenajte meranie pravej čepele:
   g231944
  5. Pomocou meracieho bloku zmerajte vzdialenosť medzi zemou a najzadnejším bodom reznej hrany čepele (Obrázok 127).

   Sem zaznamenajte meranie ľavej čepele:
   Sem zaznamenajte meranie pravej čepele:
   g231947
  6. Ak je rozdiel medzi meraniami menší ako 4,8 mm alebo väčší ako 8 mm, vykonajte nasledujúce kroky:

   1. Demontujte kryt remeňa. Pozrite si časť Demontáž krytu remeňa.

   2. Povoľte poistné matice nastavovačov sklonu plošiny (Obrázok 128 a Obrázok 129) na oboch stranách.

    g231949
    g231950
   3. Otáčajte nastavovače sklonu plošiny kosačky, kým nebude najzadnejší bod reznej hrany čepele o 4,8 až 8 mm vyššie ako najprednejší bod reznej hrany čepele.

   4. Zopakujte krok 3 pre čepeľ na druhej strane stroja.

    Important: Uistite sa, že najzadnejšie body ľavej a pravej reznej hrany čepele sú od seba vzdialené menej než 3,2 mm.

  7. Utiahnite poistné matice nastavovačov sklonu plošiny (Obrázok 123).

  8. Skontrolujte, či je plošina vyrovnaná zľava doprava. Pozrite si časť Vyrovnávanie plošiny kosačky zľava doprava.

  9. Nasaďte kryt remeňa. Pozrite si časť Nasadenie krytu remeňa.

  Nastavenie ukazovateľa výšky kosenia

  1. Keď sú čepele kosačky zarovnané spredu dozadu a predná časť je nastavená na výšku 75 mm od zeme, skontrolujte polohu indikátora výšky kosenia.

  2. Sadnite si na sedadlo obsluhy a pozrite sa na ukazovateľ výšky kosenia (Obrázok 130).

   g231943
  3. Ak ukazovateľ výšky kosenia nie je zarovnaný na značku 75 mm, vykonajte nasledujúce kroky:

   1. Povoľte 2 poistné matice, ktoré zaisťujú spojku výšky kosenia (Obrázok 131).

    g231994
   2. Otáčajte spojkou, kým sa ukazovateľ výšky kosenia pri pohľade zo sedadla obsluhy nezrovná so značkou 75 mm (Obrázok 130 a Obrázok 131).

   3. Utiahnite 2 poistné matice (Obrázok 131).

  Kontrola napnutia remeňa plošiny kosačky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Skontrolujte napnutie remeňa plošiny kosačky.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte napnutie remeňa plošiny kosačky.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ, spusťte plošinu kosačky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  4. Uvoľnite alebo utiahnite poistnú maticu, kým sa šípka ukazovateľa napnutia nevyrovná s vonkajším povrchom podložky (Obrázok 132).

   g216382

  Výmena remeňa plošiny kosačky

  Demontáž remeňa kosačky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, deaktivujte pomocný hriadeľ a spustite plošinu kosačky.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  3. Odstráňte kryt remeňa a remenice. Pozrite si časť Demontáž krytu remeňaDemontáž krytu remenice.

  4. Uvoľnite poistnú maticu napínača remeňa, kým nebudete môcť remeň z nej zošmyknúť (Obrázok 133).

   g231993
  5. Odstráňte remeň z remeníc plošiny kosačky.

  Montáž remeňa kosačky

  1. Nový remeň veďte okolo remeníc podľa obrázka Obrázok 134.

   g231992
  2. Utiahnite poistnú maticu, kým sa šípka ukazovateľa napnutia nevyrovná s vonkajším povrchom podložky (Obrázok 133).

  3. Namontujte kryt remenice. Pozrite si časť Montáž krytu remenice.

  4. Nasaďte kryt remeňa. Pozrite si časť Nasadenie krytu remeňa.

  Prehodenie zarážok

  Keď sa zarážky opotrebujú, môžete ich vymeniť na druhú stranu plošiny kosačky, čím získajú ďalšie využitie.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Deaktivujte pomocný hriadeľ a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Otočte plošinu kosačky do servisnej polohy. Pozrite si časť Otočenie plošiny kosačky do servisnej polohy.

  4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Odstráňte zarážky zo strán plošiny kosačky (Obrázok 135).

   g232026
  6. Prehoďte zarážky a namontujte ich pomocou predtým odstránených skrutiek (Obrázok 135).

   Important: Pri inštalácii zarážok použite len 2 horné súpravy otvorov.

  Údržba násypníka

  Zarovnanie násypníka na tesnenie žľabu

  1. Povoľte 4 skrutky, ktoré upevňujú podpery zdviháka násypníka k otočným armatúram (Obrázok 136).

   g232010g232011
  2. Posúvajte násypník dopredu alebo dozadu, kým sa jeho vstup nevyrovná s tesnením žľabu (Obrázok 137).

   g232009
  3. Utiahnite 4 skrutky (Obrázok 136).

  Čistenie

  Note: Nesprávne postupy umývania môžu negatívne ovplyvniť životnosť ložiska. Stroj neumývajte, keď je ešte horúci, a vyhýbajte sa priamemu vysokotlakovému čisteniu ložísk vodou alebo postrekom.

  Čistenie priestoru pod krytom remeňa plošiny kosačky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite priestor pod krytom remeňa plošiny kosačky.
  1. Deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Do medzery medzi krytom remeňa a hornou časťou plošiny kosačky vložte vzduchovú dýzu. Pomocou stlačeného vzduchu odstráňte spod krytu remeňa plošiny kosačky nahromadenú trávu.

  Čistenie priestoru pod plošinou kosačky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite plošinu kosačky.
  1. Deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  3. Pripravte plošinu kosačky na údržbu. Pozrite si časť Otočenie plošiny kosačky do servisnej polohy.

  4. Podľa potreby odstráňte zhluky trávy a nečistôt.

  Čistenie mriežky násypníka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite mriežku násypníka.
  1. Otvorte dvere násypníka.

  2. Potiahnite uvoľňovaciu páčku na spodnej časti mriežky násypníka smerom nadol (Obrázok 138).

   g217355
  3. Odstráňte mriežku násypníka a vyčistite ju (Obrázok 139).

   g215931
  4. Namontujte mriežku násypníka.

  Čistenie zadných otvorov vo dverách násypníka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite zadné otvory vo dverách násypníka.
  1. Deaktivujte prepínač na ovládanie čepelí (PTO) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Zdvihnite násypník (Obrázok 140) do úplne zdvihnutej polohy. Pozrite si časť Zdvihnutie násypníka.

   g232364
  3. Vysypte násypník (Obrázok 140) a nechajte ho v úplne vysypanej polohe, pričom zadné dvierka musia voľne visieť. Pozrite si časť Vyklopenie násypníka.

   Note: Dvere násypníka sa pri vysypávaní zásobníka automaticky odklopia.

  4. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

  5. Zaistite zdvihnutý násypník pomocou bezpečnostných zámkov. Pozrite si obrázok Obrázok 41 v časti Zabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  6. Pomocou stlačeného vzduchu odstráňte trávu a nečistoty zo štrbín v spodnej časti vnútornej kovovej dosky dvierok násypníka (Obrázok 141).

   g232008
  7. Zaistite bezpečnostné zámky do zloženej polohy. Pozrite si obrázok Obrázok 41 v časti Zabezpečenie násypníka vo zdvihnutej polohe.

  8. Násypník otočte do vodorovnej polohy.

  9. Spustite násypník. Pozrite si časť Spustenie násypníka.

  Likvidácia odpadu

  Motorový olej, batérie, hydraulická kvapalina a chladiaca kvapalina do motora obsahujú látky znečisťujúce životné prostredie. Zlikvidujte ich v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

  Uskladnenie batérie

  • Servis batérie a káblov vykonávajte takto:

   1. Odpojte svorky batérie od pólov batérie. Pozrite si časť Vybratie batérie.

   2. Batériu, svorky a póly vyčistite drôtenou kefou a roztokom zažívacej sódy.

   3. Na káblové svorky a póly batérie naneste ochranné mazivo Grafo 112X (diel č. 505-47 od spoločnosti Toro) alebo vazelínu, aby ste predišli korózii.

   4. Ak plánujete zariadenie skladovať dlhšie ako 30 dní, vyberte batériu a úplne ju nabite.

    Note: Každých 60 dní batériu pomaly nabíjajte 24 hodín, aby ste zabránili sulfatizácii olova v batérii.

  • Batériu uložte na svoje miesto v stroji.

  • Ak je batéria uložená v stroji, nechajte káble odpojené.

  • Akumulátor skladujte v chladnom prostredí, aby ste zabránili rýchlemu zhoršeniu stavu nabitia akumulátora.

  • Aby ste zabránili zamrznutiu batérie, uistite sa, že je plne nabitá. Relatívna hustota elektrolytu v plne nabitej batérii je 1,265 až 1,299.

  Príprava stroja

  Important: Na čistenie stroja nepoužívajte poloslanú ani upravenú vodu.

  1. Dôkladne vyčistite stroj, plošinu kosačky a motor, pričom týmto miestam venujte osobitnú pozornosť:

   • Radiátor a mriežka radiátora

   • Priestor pod plošinou

   • Priestor pod krytmi remeňa plošiny

   • Zostava vývodového hriadeľa

   • Všetky maznice a otočné body

   • Odstráňte zadný prístupový panel stĺpika riadenia a vyčistite jeho vnútro

   • Pod doskou sedadla a hornou časťou prevodovky

  2. Skontrolujte a upravte tlak vzduchu v pneumatikách. Pozrite si časť Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

  3. Odstráňte, naostrite a vyvážte čepele kosačky. Pozrite si Návod na obsluhu kosačky pre vašu plošinu.

  4. Skontrolujte uvoľnené fixačné prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.

  5. Namažte všetky maznice a namažte olejom otočné body a čapy obtokového ventilu prevodovky. Utrite prebytočné mazivo.

  6. Poškriabaný alebo odlomený náter alebo hrdzu zľahka obrúste a použite opravný náter. Opravte všetky preliačiny na kovovej konštrukcii.

  Príprava motora

  1. Vymeňte motorový olej a olejový filter. Pozrite si časť Výmena motorového oleja a filtra.

  2. Naštartujte motor a nechajte ho 2 minúty bežať na voľnobežných otáčkach.

  3. Vypnite motor.

  4. Vyprázdnite palivo z palivovej nádrže, palivového potrubia, čerpadla, filtra a odlučovača.

  5. Vypláchnite palivovú nádrž čistou naftou a pripojte všetky palivové potrubia.

  6. Dôkladne vyčistite a vykonajte servis súpravy čističa vzduchu. Pozrite si časť Servis filtrov čističa vzduchu.

  7. Prívod vzduchového filtra a výstup výfuku utesnite krycou páskou na ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

  8. Zaistite všetky armatúry palivového systému.

  9. Skontrolujte úroveň ochrany chladiaceho systému proti zamrznutiu a podľa potreby upravte koncentráciu chladiacej kvapaliny pre najchladnejšie očakávané teploty vo vašej oblasti.

  10. Skontrolujte, či sú uzáver olejovej nádrže a uzáver palivovej nádrže správne upevnené.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kľúčový spínač je v polohe Zap., ale kontrolky na prístrojovom paneli sa nerozsvietia.
  1. Z batérie nevychádza žiadny prúd.
  2. Hladina elektrolytu v batérii je nízka.
  3. Batéria nie je nabitá.
  4. Poistka je chybná.
  1. Skontrolujte pripojenie vodičov.
  2. Skontrolujte hladinu elektrolytu v batérii.
  3. Nabite batériu.
  4. Vymeňte poistku.
  Kontrolky na prístrojovom paneli sa rozsvietia, keď je kľúčový spínač v polohe Zap., ale motor štartéra sa neotáča.
  1. Z batérie nevychádza dostatočný prúd.
  2. Pedál trakčného pohonu nie je v polohe Neutrál.
  3. Nesedíte na mieste obsluhy.
  4. Pomocný hriadeľ je aktivovaný.
  1. Nabite batériu.
  2. Presuňte pedál trakčného pohonu do polohy Neutrál.
  3. Sadnite si na sedadlo operátora.
  4. Deaktivujte pomocný hriadeľ.
  Motor štartuje len občas alebo beží nepravidelne.
  1. Vzduchový filter je chybný.
  2. V palive sú usadeniny alebo nečistoty.
  1. Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter.
  2. Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte palivový filter.
  Štartér sa otáča, ale motor nenaštartuje.
  1. Palivo nepreteká systémom.
  2. Palivo nepreteká systémom.
  3. Palivo nepreteká systémom.
  4. Žeraviace sviečky nie sú dostatočne zahriate, keď je motor studený.
  5. Žeraviace sviečky nie sú dostatočne zahriate, keď je motor studený.
  1. Skontrolujte hladinu v palivovej nádrži.
  2. Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte palivový filter.
  3. Uistite sa, že odvzdušňovací otvor na uzávere palivovej nádrže nie je zablokovaný.
  4. Počkajte, kým sa výstražná kontrolka žeraviacej sviečky prepne do polohy Vyp..
  5. Vypnite motor a otočte kľúčikom do polohy Zap./Predhrev, aby ste vykonali druhý cyklus žeravenia.
  Motor sa vypne, zatiaľ čo je vývodový hriadeľ stále zapnutý.
  1. Pomocný hriadeľ je chybný.
  2. Obsluha opustila sedadlo.
  3. Pomocný hriadeľ je chybný.
  4. Parkovacia brzda je zatiahnutá a pedál trakčného pohonu je stlačený.
  1. Skontrolujte funkciu spínača pomocného hriadeľa.
  2. Sadnite si na sedadlo operátora.
  3. Zatvorte a spustite násypník.
  4. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
  Kosenie je nerovnomerné a systém zberu je nedostatočný.
  1. Plošina kosačky nie je rovnobežne so zemou.
  2. Plošina kosačky nie je rovnobežne so zemou.
  3. Výkon čepele je slabý.
  4. Výkon čepele je slabý.
  5. Výkon čepele je slabý.
  6. Vaša rýchlosť je príliš vysoká vzhľadom na výšku a stav trávy.
  7. Žľab je upchatý.
  8. Žľab je upchatý.
  9. Žľab je upchatý.
  1. Uistite sa, že sú pneumatiky riadne nafúkané.
  2. Nastavte plošinu kosačky tak, aby bola rovnobežne so zemou.
  3. Skontrolujte, či sú nože správne namontované.
  4. Čepele nabrúste alebo vymeňte.
  5. Upravte napnutie remeňa pomocného hriadeľa.
  6. Spomaľte jazdu.
  7. Vyčistite žľab.
  8. Uistite sa, že maximálne otáčky motora sú 3 000 ot/min.
  9. Vyčistite mriežku zachytávača trávy.
  Stroj počas prevádzky vibruje.
  1. Čepele nie sú vyvážené.
  2. Sú uvoľnené skrutky.
  1. Vyvážte čepele alebo ich vymeňte, ak sú poškodené.
  2. Utiahnite skrutky čepelí, skrutky motora a skrutky rámu, ak sú uvoľnené.
  Rozsvieti sa kontrolka motorového oleja.
  1. Tlak motorového oleja je nedostatočný.
  2. Tlak motorového oleja je nedostatočný.
  1. Skontrolujte hladinu oleja a v prípade, že je to potrebné, olej doplňte.
  2. Vymeňte motorový olej a filter motorového oleja.
  Plošina kosačky nepracuje, keď je zapnutý spínač pomocného hriadeľa.
  1. Operátor nesedí na sedadle.
  2. Násypník nie je v úplne spustenej polohe.
  1. Sadnite si na sedadlo operátora.
  2. Úplne spustite násypník.