Úvod

Tento stroj je užitkové zařízení se sedačkou řidiče, které je určeno k použití najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Sloužit by měl především k úpravě písečných bunkrů na udržovaných golfových hřištích a komerčních pozemcích. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat a jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění modelového a sériového čísla na výrobku. Tyto údaje zapište na příslušné místo.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g234875

Tato příručka označuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena výstražným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které zasluhují zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru na zalesněných, křovinatých nebo travnatých plochách bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Vzhledem k tomu, že v některých oblastech platí místní, státní nebo federální předpisy, jež vyžadují použití lapače jisker na motoru tohoto stroje, na přání je k dispozici lapač jisker. Pokud vyžadujete lapač jisker, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce společnosti Toro.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu. Každá osoba, jež používá tento výrobek, musí znát správný způsob jeho používání a rozumět všem výstrahám.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Mějte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a jiná bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Během sekání udržujte stroj v bezpečné vzdálenosti od okolostojících osob.

 • Do pracovního prostoru nesmí vstupovat děti. Nikdy nedovolte, aby děti se strojem pracovaly.

 • Před prováděním údržby nebo doplňováním paliva zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba stroje mohou vést ke zranění. Abyste snížili riziko zranění, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny nemůže pracovník obsluhy přehlédnout, neboť jsou viditelně umístěny v blízkosti každého místa představujícího potenciální nebezpečí. Poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

decalbatterysymbols
decal109-7232
decal115-8226
decal116-5610
decal116-5944
decal133-8062
decal125-0214
decal127-0365
decal127-0392
decal127-7868
decal132-4412
decal144-1397

Nastavení

Note: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze.

Note: Odstraňte a zlikvidujte všechny přepravní držáky a upevňovací prvky.

Demontáž přepravní desky

Důležité upozornění

Pokud pojedete se strojem bez přepravní desky nebo připojeného přídavného zařízení, stroj se může převrhnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Jeďte se strojem pouze v případě, že je namontována přepravní deska nebo schválené přídavné zařízení.

Před montáží příslušenství na stroj je nutné demontovat přepravní desku.

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, posuňte ovládací páky do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Demontujte matice, šrouby a podložky upevňující přepravní desku k zadní části stroje (Obrázek 3).

  g023667
 3. Upevňovací prvky a přepravní desku zlikvidujte.

Montáž přídavného zařízení

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Přídavné zařízení a související díly (prodávají se samostatně)

Důležité upozornění

Pokud pojedete se strojem bez připojeného přídavného zařízení, stroj se může převrhnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Jeďte se strojem pouze v případě, že je namontováno schválené přídavné zařízení.

Zaparkujte stroj na rovném povrchu, posuňte ovládací páky do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

Informace o montáži přídavného zařízení naleznete v montážních pokynech přídavného zařízení.

Montáž předních závaží

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Přední závaží (podle potřeby na jedno přídavné zařízení)

Tento stroj byl navržen v souladu se směrnicí 2006/42/ES a ANSI B71.4-2012.

Pokud však na stroj montujete přídavná zařízení, v zájmu zajištění souladu s normami je nutné přidat ke stroji další závaží podle specifikací.

Následující tabulka slouží k určení počtu přídavných závaží. Stroj je dodáván se 4 závažími. Každé přídavné zařízení je dodáváno s potřebnými přídavnými závažími, pokud jsou požadována.

Přídavné zařízeníPotřebný počet závaží
Hřebová brána Flex4
Hřebová brána Flex s dokončovacím kartáčem6
Brána s trny6
Brána s trny s dokončovací vlečnou rohoží8

Viz Montáž a demontáž závaží.

Připojení akumulátoru

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Šroub (5/16 x ¾ in)1
Matice (5/16 in)2
 1. Odřízněte stahovací pásku, která připevňuje kabely akumulátoru k rámu, a pásku zlikvidujte (Obrázek 4).

  g023898
 2. Sejměte červenou plastovou krytku z kladného pólu akumulátoru (Obrázek 5).

  g023895
 3. Stáhněte červenou manžetu z konce kladného kabelu akumulátoru a pomocí šroubu (5/16 x 3/4 in) a matice (5/16 in) připojte kladný kabel ke kladnému pólu akumulátoru.

 4. Nasuňte červenou manžetu na svorku a upevňovací prvky.

 5. Sejměte černou plastovou krytku ze záporného pólu akumulátoru.

 6. Pomocí šroubu (5/16 x 3/4 in) a matice (5/16 in) připevněte záporný kabel k zápornému pólu akumulátoru.

Montáž ochranného oblouku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ochranný oblouk1
Šroub4
Pojistná matice s nákružkem4
Pérová podložka4
Konzola2
 1. Vyjměte ochranný oblouk z bedny.

 2. Umístěte ochranný oblouk na stroj, viz Obrázek 6.

  g026804
 3. Namontuje konzoly rám stroje.

  Important: Ujistěte se, že se lanko škrticí klapky a lanko sytiče nenacházejí v místech montáže, aby nebyly přiskřípnuty ochranným obloukem nebo konzolou.

 4. Vyrovnejte otvory v konzolách, ochranném oblouku a rámu.

 5. Do každého otvoru namontujte šroub s pérovou podložkou.

  Important: Každá pérová podložka musí být umístěna tak, aby vypouklá strana směřovala k hlavě šroubu, viz Obrázek 7.

  g023904
 6. Na každý šroub nasaďte pojistnou matici s nákružkem a utáhněte je momentem 102 Nm (75 ft-lb).

Součásti stroje

g023439
g023443

Ovládací páky

Pomocí ovládacích pák (Obrázek 8) můžete ovládat pojezd stroje dopředu a dozadu a do obou stran.

Spínač zapalování

Spínač zapalování (Obrázek 9) pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a START. Otočením klíče doprava do polohy START nastartujte motor. Jakmile motor nastartuje, klíč uvolněte. Klíč se automaticky vrátí do polohy PROVOZ. Chcete-li motor vypnout, otočte klíč doleva do polohy VYPNUTO.

Ovládací prvek sytiče

Chcete-li nastartovat studený motor, zavřete sytič karburátoru přesunutím ovládacího prvku sytiče (Obrázek 9) nahoru do ZAVřENé polohy. Po spuštění motoru nastavte sytič tak, aby motor pracoval plynule. Jakmile je to možné, přesunutím ovládacího prvku dolů do OTEVřENé polohy otevřete sytič.

Note: Zahřátý motor vyžaduje použití sytiče jen minimálně nebo vůbec.

Páka škrticí klapky

Páka škrticí klapky (Obrázek 9) ovládá otáčky motoru. Přemístěním páky škrticí klapky dopředu směrem k poloze RYCHLý CHOD zvýšíte otáčky motoru. Přemístěním páky dozadu směrem k poloze POMALý CHOD otáčky motoru snížíte.

Note: Pákou škrticí klapky nelze motor vypnout.

Přepínač přídavného zařízení

Chcete-li přídavné zařízení zvednout, stiskněte horní část přepínače přídavného zařízení (Obrázek 10). Chcete-li přídavné zařízení spustit dolů, stiskněte dolní část přepínače přídavného zařízení.

g020873

Note: Stroj je vybaven dvojčinným zvedacím válcem. Za některých provozních podmínek lze na přídavné zařízení vyvinout tlak směrem dolů.

Parkovací brzda

Parkovací brzdu (Obrázek 8) zatáhnete přesunutím páky parkovací brzdy směrem dozadu. Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 9) udává celkový počet provozních hodin stroje. Měřič provozních hodin začne pracovat vždy, když je spínač zapalování v poloze ZAPNUTO za předpokladu, že je plně nabitý akumulátor (13,8 V nebo více) nebo sedíte na sedadle, čímž sepnete spínač sedadla.

Volitelný bezdrátový měřič provozních hodin můžete zakoupit u autorizovaného distributora Toro. Informace o montáži viz Instalace bezdrátového měřiče provozních hodin.

Nastavovací páka sedadla

Posaďte se na sedadlo a přesuňte páku před sedadlem (Obrázek 11) doleva a posuňte sedadlo do požadované polohy. Uvolněním páky zajistěte sedadlo v dané poloze.

g008962

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

 StrojsamotnýS hřebovou bránou FlexS hřebenovou bránouS hřebenovou bránou a dokončovací rohoží
Hmotnost399 kg*417 kg**439 kg**445 kg**
Šířka147 cm213 cm182 cm198 cm
Délka186 cm226 cm215 cm297 cm
Výška185 cm
Rozvor kol147 cm

* s 4 závažími, prázdnou palivovou nádrží a bez obsluhy

** s přídavným zařízením a závažími, prázdnou palivovou nádrží a bez obsluhy

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat u svého autorizovaného prodejce nebo distributora nebo na stránkách www.Toro.com.

Chcete-li co nejlépe chránit svou investici a udržet maximální výkon svého zařízení Toro, spoléhejte se pouze na originální díly společnosti Toro. Pokud jde o spolehlivost, společnost Toro dodává náhradní díly, jež jsou vyrobeny pro přesné technické specifikace našeho zařízení. Chcete-li vsadit na jistotu, používejte originální díly Toro.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy v běžné pracovní pozici.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou omezovat místní předpisy. Za proškolení všech operátorů a mechaniků je odpovědný majitel.

 • Důkladně se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Před obsluhou vždy zkontrolujte stroj a přesvědčte se, zda jeho součásti a upevňovací prvky jsou v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené součásti a upevňovací prvky neprodleně vyměňte.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Zajíždění stroje

U nových motorů trvá nějaký čas, než dosáhnou maximálního výkonu. V systémech pohonu je větší tření, jsou-li nové; v důsledku toho je větší i zatížení motoru.

Během prvních 8 hodin provozu nechte stroj zaběhnout.

Jelikož první hodiny provozu jsou klíčové pro budoucí spolehlivost stroje, pozorně sledujte jeho funkce a výkon, abyste rozpoznali a odstranili mírné nedostatky, které by mohly vést k závažným problémům. Během záběhu často kontrolujte, zda u stroje nejsou patrné známky úniku oleje, uvolněné upevňovací prvky nebo jiné závady.

Montáž a demontáž závaží

Tento stroj splňuje požadavky normy ANSI B71.4-2012 platné době jeho výroby. Při použití následujícího přídavného zařízení se strojem je však nutné použít další závaží, aby byly splněny požadavky této normy. Následující tabulka slouží k určení počtu přídavných závaží. Stroj je dodáván se 4 závažími. Každé přídavné zařízení je dodáváno s potřebnými přídavnými závažími, pokud jsou požadována.

Přídavné zařízeníPotřebný počet závaží
Hřebová brána Flex4
Hřebová brána Flex s dokončovacím kartáčem6
Brána s trny6
Brána s trny s dokončovací vlečnou rohoží8
 1. Demontujte 2 šrouby a 2 matice upevňující stávající závaží na přední straně stroje (Obrázek 12).

  Note: Pokud je stroj vybaven soupravou světel, demontujte matici a šroub upevňující přední světlo ke stroji. Všechny součásti si uschovejte; viz montážní pokyny pro soupravu světel.

  g023729
 2. Podle potřeby přidejte nebo odeberte závaží.

 3. Závaží upevněte pomocí 2 šroubů a 2 matic.

  • Pro většinu přídavných zařízení použijte stávající šrouby.

  • Dokončovací vlečná rohož obsahuje 2 delší šrouby, aby bylo možné připevnit potřebná dodatečná závaží.

  Note: Pokud je stroj vybaven soupravou světel, namontujte přední světlo tak, že protáhnete šroub závažím a zajistíte jej maticí; viz montážní pokyny pro soupravu světel.

Doplňování paliva do nádrže

Objem palivové nádrže: 17 l (4,5 US galonu)

Doporučené palivo:

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neskladujte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 13).

  g023449
 3. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

 4. Nádrž plňte do úrovně asi 25 mm pod horní okraj nádrže (spodní okraj plnicího hrdla). Nepřeplňujte.

 5. Namontujte uzávěr.

 6. Otřete veškeré rozlité palivo, aby nevznikl požár.

Kontroly před zahájením provozu

Během provozu

Bezpečnost za provozu

Obecné bezpečnostní informace

 • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové ochranné obuvi, dlouhých kalhot a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby byly přihlížející osoby nebo zvířata v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a skrytému nebezpečí.

 • Nepracujte na mokré trávě. Stroj se může smekat v důsledku snížené tahové síly.

 • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

 • Před couváním se podívejte dozadu a dolů a ověřte si, že máte volnou cestu.

 • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

 • Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či nábřeží. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout.

 • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte přídavné zařízení. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

 • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

 • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

  • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  • Spusťte přídavná zařízení.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

 • V případě nutnosti povrch před úpravou navlhčete, abyste minimalizovali tvorbu prachu.

 • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro.

Bezpečnost při použití systému ochrany obsluhy v případě převrácení (ROPS)

 • Systém ROPS neodstraňujte ze stroje.

 • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

 • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

 • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

 • Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte. Nesnažte se ji opravovat nebo upravovat.

 • Konstrukce ROPS je integrální bezpečnostní zařízení.

 • Vždy používejte bezpečnostní pás.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo usmrcení. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

 • Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.

 • K převrácení může dojít ještě dříve, než kola ztratí trakci.

 • Vyvarujte se práce se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.

 • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.

 • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost ani směr jízdy se strojem.

 • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů nebo vodních toků. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečím ponechte bezpečnou vzdálenost (šířka 2 strojů).

Spuštění a vypnutí motoru

 1. Přesuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU (Obrázek 14).

  g004532
 2. Zatáhněte parkovací brzdu, viz Zatažení parkovací brzdy.

 3. Přesuňte ovládací prvek sytiče do ZAPNUTé polohy (při startování studeného motoru) a páčku škrticí klapky do polohy pro POMALý chod.

  Important: Při provozu stroje při teplotách do 0 ℃ nechte stroj před použitím zahřát. Předejdete tím poškození hydraulického systému.

 4. Vložte klíč do zapalování a otočením doprava nastartujte motor. Po spuštění motoru klíček uvolněte. Nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule.

  Important: Aby nedošlo k přehřátí startéru, nedržte klíč zapalování v poloze STARTOVáNí déle než 10 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným zapnutím motoru startéru.

 5. Chcete-li motor vypnout, přesuňte ovladač škrticí klapky do polohy POMALý chod a otočte klíč do VYPNUTé polohy. Vytáhněte klíček ze spínače zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Note: V případě nouze jen otočte klíč do VYPNUTé polohy.

Použití parkovací brzdy

Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

Zatažení parkovací brzdy

Důležité upozornění

Parkovací brzda nemusí udržet stroj, který je zastavený na svahu, a může zapříčinit zranění osob nebo poškození majetku.

Neparkujte na svazích, aniž byste kola založili klíny nebo bloky.

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, vytáhněte rukojeť nahoru (Obrázek 15).

g016994

Uvolnění parkovací brzdy

Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, stlačte rukojeť dolů (Obrázek 16).

g016995

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Výstraha

Jestliže jsou spínače bezpečnostního blokování odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a zapříčinit zranění osob.

 • S ochrannými spínači nemanipulujte.

 • Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby znemožnil nastartování motoru, pokud:

 • není zatažena parkovací brzda;

 • ovládací páky nejsou v poloze ZáMKU NEUTRáLU.

Bezpečnostní blokovací systém také zastaví motor, když posunete ovládací páky z polohy ZáMKU NEUTRáLU, jste-li mimo sedadlo nebo je-li zatažená parkovací brzda.

Měřič provozních hodin používá symboly k upozornění obsluhy, když je součást systému blokování ve správné poloze. Když je součást ve správné poloze, v odpovídajícím místě se zobrazí trojúhelník (Obrázek 17).

g023660

Note: Blokování vývodového hřídele (PTO) se na tomto stroji nepoužívá.

Kontrola funkce bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Jestliže zjistíte, že bezpečnostní blokovací systém nepracuje v souladu s níže uvedeným popisem, nechejte stroj neprodleně opravit u autorizovaného distributora Toro.

  1. Posaďte se na sedadlo, přesuňte ovládací páky do NEUTRáLNí polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Nastartujte motor.

  3. Vystupte ze sedadla a pomalu pohybujte jednotlivými ovládacími pákami dopředu a dozadu.

   Motor se musí zastavit 1 až 3 sekundy po přesunutí některé z ovládacích pák v každém směru. Pokud tomu tak není, odstraňte problém. Opakujte krok 2 až 3 u další ovládací páky.

  4. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu. Přesuňte jednu z ovládacích pák z polohy ZáMKU NEUTRáLU. Zkuste nastartovat motor; motor se nesmí protáčet. Opakujte tento krok u další ovládací páky.

  Jízda se strojem

  Výstraha

  Provoz stroje vyžaduje vaši plnou pozornost, aby nedošlo k převrácení stroje nebo ztrátě kontroly nad ním.

  • Při najíždění do písečných bunkrů a výjezdu z nich dbejte zvýšené opatrnosti.

  • Extrémní opatrnost je nutná v blízkosti příkopů, strží a dalších nebezpečných míst.

  • Při práci se strojem na strmém svahu dbejte zvýšené opatrnosti.

  • Při ostrém zatáčení a při zatáčení na svahu snižte rychlost.

  • Vyhýbejte se prudkým zastavením a rozjezdům.

  • Při jízdě vzad nepřeřazujte prudce na plný vchod vpřed, aniž byste stroj nejdříve zcela zastavili.

  Výstraha

  Stroj se může otáčet velmi rychle. Pokud nesprávně použijete ovládací páky, můžete ztratit kontrolu nad strojem a zranit jiné osoby nebo poškodit stroj či jiný majetek.

  • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

  • Před prudkým zatočením stroj zpomalte.

  Použití ovládacích pák

  g004532

  Jízda se strojem dopředu

  Note: Pokud při zatažené parkovací brzdě přesunete ovládací páky, dojde k vypnutí motoru.

  1. Uvolněte parkovací brzdu; viz část Uvolnění parkovací brzdy.

  2. Přesuňte ovládací páku do středové odjištěné polohy.

  3. Chcete-li jet dopředu, pomalu přesuňte ovládací páky dopředu (Obrázek 19).

   Chcete-li stroj zastavit, přesuňte ovládací páky do NEUTRáLNí polohy.

   g023441

  Jízda se strojem dozadu

  1. Uveďte přídavné zařízení do požadované polohy.

  2. Přesuňte ovládací páku do středové odjištěné polohy.

  3. Chcete-li jet dozadu, podívejte se za sebe a pomalu přesuňte ovládací páky dozadu (Obrázek 20).

   g023442

  Uhrabávání písečného bunkru

  Před hrabáním písečného bunkru si přečtěte celou tuto kapitolu. Existuje celá řada podmínek, jež určí potřebné nastavení. Struktura a hloubka písku, obsah vlhkosti, zaplevelení a míra zhutnění jsou faktory, jež se mohou na různých hřištích, nebo dokonce na různých bunkrech na stejném hřišti lišit. Provádějte taková nastavení brány, která zajistí optimální výsledky na vašem konkrétním prostoru.

  Způsob použití brány

  Uhrabávání si nacvičte na velkém a rovném bunkru na hřišti. Nacvičte si rozjíždění a zastavování, otáčení, zvedání a spouštění brány, vjíždění do bunkru a jeho opouštění a podobné techniky. Nacvičujte při středních otáčkách motoru a nízké pojezdové rychlosti. Pomocí tohoto školení získá obsluha větší jistotu při ovládání stroje.

  Doporučený vzor uhrabávání je uveden na obrázku, viz Obrázek 21. Pomocí tohoto vzoru předejdete nepotřebnému překrývání, zajistíte minimální zhutňování povrchu a vytvoříte čistý a vzhledný vzor na písku. Přestože se jedná o nejefektivnější způsob uhrabávání, je důležité pravidelně měnit vzor uhrabávání, aby se eliminovala možnost vytváření hrbolů.

  g003409

  Do bunkru vjíždějte v přímém podélném směru v místě, kde je jeho okraj nejméně strmý. Projeďte středem bunkru téměř až na jeho konec, co možná neostřeji zatočte jedním směrem tak, abyste se vraceli zpět těsně podél prvního průjezdu. Vytvořte spirálu, viz Obrázek 21, a opusťte bunkr v ostrém úhlu na rovném místě.

  Vynechejte prudké, krátké okraje a malé kapsy, jež následně upravte pomocí ruční brány.

  Rady pro uhrabávání

  • Pokud je písek dostatečně hluboký, na rovných místech můžete uhrabávat až k okraji bunkru.

  • Pokud písek přesahuje na trávník, zůstaňte dostatečně daleko od okraje, aby nedošlo k narušení podkladové půdy.

  • Neuhrabávejte příliš blízko u krátkého a strmého břehu. Písek se bude sesunovat na dno bunkru.

  • Na strmých březích, v malých kapsách atd. může být potřebné provést dodatečné úpravy ručními hráběmi.

  Vjíždění do bunkru a jeho opouštění

  Při vjíždění do bunkru nespouštějte bránu, dokud nebude umístěna nad pískem. Tím předejdete vtažení posekané trávy nebo jiných nečistot do bunkru. Bránu spouštějte za jízdy se strojem.

  Při opouštění bunkru zahajte zvedání brány v okamžiku, kdy přední kola opustí bunkr. Při vyjíždění stroje se bude brána zvedat a tím nedojde k vtažení písku do trávníku.

  Po získání zkušeností a praxe obsluha brzy zjistí, jak úkon při vjíždění do bunkru a jeho opouštění správně načasovat.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po provozu

  • V zájmu předejití vzniku požáru odstraňujte z tlumiče výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před odstavením nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly utaženy všechny upevňovací prvky.

  • Čištění a údržbu bezpečnostních pásů provádějte podle potřeby.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

  Tlačení nebo vlečení stroje

  Důležité upozornění

  Motor a hydrostatické převodovky se mohou velmi zahřát a způsobit těžké popáleniny.

  Před přístupem k pákám obtokového ventilu nechte motor a hydrostatické převodovky zcela vychladnout.

  Important: Nevlečte stroj na dlouhé vzdálenosti nebo vysokou rychlostí. Mohli byste stroj poškodit. Stroj můžete pomalu odvléci z upravovaného povrchu k přívěsu v místě pracoviště.

  Páky obtokového ventilu jsou umístěny na horní straně každé hydrostatické převodovky.

  Important: Při provozu stroje musí být páky obtokového ventilu v poloze zcela vpředu. Pokud tomu tak není, může dojít k vážnému poškození hydraulického systému.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Ve spodní části stroje otočte páky obtokového ventilu (Obrázek 22 a Obrázek 23) tak, aby směřovaly dovnitř ke středu stroje (Obrázek 24), a uvolněte parkovací brzdu; viz Použití parkovací brzdy.

   Note: Tím umožníte obtékání hydraulické kapaliny mimo čerpadlo, a tedy i otáčení kol.

   g023553
   g023554
   g023555
  3. Jakmile stroj odtlačíte nebo odvlečete, otočte páky obtokového ventilu tak, aby směřovaly k přední části stroje, aby byla umožněna jízda se strojem (Obrázek 24).

  Přeprava vozidla

  Důležité upozornění

  Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  1. Pokud používáte přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy přívěsu.

  3. Naložte stroj na přívěs nebo nákladní automobil.

  4. Posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  5. S použitím upevňovacích bodů stroje (Obrázek 25) bezpečně připevněte stroj k přepravnímu vozidlu pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů.

   g023892

  Naložení stroje

  Při nakládání stroje na nákladní vozidlo nebo přívěs, stejně tak při jeho vykládání, si počínejte velice opatrně. Pro tento postup používejte nájezdovou plošinu plné šířky, jež je širší než stroj.

  Important: Nepoužívejte úzké samostatné nájezdové plošiny na každé straně stroje.

  Při nakládání stroje musí být přívěs nebo nákladní vůz a nájezdová plošina v maximální možné rovině, aby při přejíždění stroje ze země na nájezdovou plošinu nedošlo k zachycení přídavného zařízení.

  Pokud nakládáte stroj ve svahu nebo v jeho blízkosti, umístěte přívěs nebo nákladní vůz tak, aby se nacházel dole na svahu, a nájezdovou plošinu umístěte proti svahu. Tím snížíte úhel nájezdové plošiny.

  Důležité upozornění

  Nakládání stroje na přepravní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte maximální opatrnosti.

  • Při nakládání nebo vykládání stroje se přesvědčte, že je namontována a zabezpečena konstrukce ROPS a že jste připoutáni bezpečnostním pásem. Je-li použit přívěs s krycí konstrukcí, přesvědčte se, že s ní nepřijde do styku rám ROPS.

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny na každé straně stroje.

  • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nebo převrácení stroje.

  • Při nakládání stroje na přepravní vozidlo se ujistěte, že je namontováno přídavné zařízení a je ve zvednuté poloze.

  g268630

  Instalace bezdrátového měřiče provozních hodin

  Volitelný bezdrátový měřič provozních hodin můžete zakoupit u autorizovaného distributora Toro.

  Viz příručka Systém bezdrátového měřiče provozních hodin.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte dolů přídavné zařízení, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Demontujte ovládací panel (Obrázek 27).

   g023736
  3. Vyhledejte propojku bezdrátového měřiče provozních hodin.

   Note: Propojka je vyznačena.

  4. Připojte bezdrátový měřič provozních hodin.

  5. Připevněte bezdrátový měřič provozních hodin ke stávajícímu kabelovému svazku, abyste zabránili nadměrnému pohybu v konzole.

  6. Namontujte ovládací panel.

  Údržba

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující:

   • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Spuštění přídavného zařízení

   • Přesvědčte se, zda je pohon v neutrálu.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

   • Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte zvedáky.

  • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtry.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte stav potrubí a hadic hydraulické soustavy.
 • Zkontrolujte a vyčistěte stroj.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte stroj.
 • Vyměňte motorový olej(častěji ve velmi prašném nebo špinavém provozním prostředí).
 • Vyměňte filtr motorového oleje.(častěji ve velmi prašném nebo špinavém provozním prostředí).
 • Proveďte údržbu zapalovacích svíček.
 • Zkontrolujte spojení kabelů akumulátoru.
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.(častěji v prašném prostředí).
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Vyměňte vnitřní filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Vyčistěte a přelapujte dosedací plochu ventilů.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.(častěji v prašném prostředí).
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Vyměňte vzdálený filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Seznam úkonů denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon kontrolní údržbyTýden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnost parkovací brzdy.       
  Zkontrolujte činnost ovládacích pák.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte stav vzduchového filtru.       
  Vyčistěte chladicí žebra motoru.       
  Kontrola nezvyklé hlučnosti motoru       
  Kontrola neobvyklých provozních zvuků       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Promažte všechny maznice.1       
  Opravte poškozený lak.       
  1. Neprodleně po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.
  Zápis problematických oblastí
  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Postupy před údržbou stroje

  Zvednutí stroje

  Důležité upozornění

  Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

  K podepření stroje používejte montážní stolice.

  Opěrné body naleznete v části Obrázek 28.

  g023550

  Mazání

  Mazání stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte stroj.
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  Promažte každou maznici umístěnou na náboji předního kola, napínáku řemenu a zvedáku přídavného zařízení následujícím způsobem:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Očistěte maznice tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  3. Připevněte mazací pistoli k maznici a do maznice natlačte mazivo.

  4. Otřete přebytečné mazivo.

  • Ložisko předního kola (1) – (Obrázek 29)

   g023436
  • Napínák řemenu (1) – Obrázek 30

   g023437
  • Zvedák přídavného zařízení (4) – Obrázek 31

   g023438

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motorový olej Toro Premium je dostupný u autorizovaného distributora Toro.

  Objem klikové skříně: 1,8 l s výměnou filtru

  Používejte olej pro 4taktní motory, který splňuje následující požadavky:

  • Kategorie normy API: SJ, SL, SM nebo vyšší

  • Viskozita: SAE 30; další viskozity viz následující tabulka (Obrázek 32):

   Important: Používání víceviskozitních olejů, například 10W-30, zvyšuje spotřebu oleje. Při použití těchto olejů je třeba provádět častější kontrolu hladiny oleje.

   g023445
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Vytáhněte měrku (Obrázek 33) a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 34).

   g023517
   g008792
  3. Zasuňte měrku oleje do plnicí trubky, ale nezašroubujte ji do otvoru.

  4. Vyjměte měrku z trubice a zkontrolujte hladinu oleje. Je-li hladina oleje nízko, pomalu doplňte dostatečné množství oleje do plnicí trubky tak, aby jeho hladina sahala k horní rysce na měrce.

   Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Pokud bude motor pracovat s nedostatečnou nebo nadměrnou olejovou náplní, může dojít k jeho poškození.

  5. Pevně osaďte měrku zpět na místo.

   Important: Měrka musí být v trubici zcela usazena, aby bylo zajištěno správné utěsnění klikové skříně. Není-li kliková skříň správně utěsněna, hrozí poškození motoru.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej(častěji ve velmi prašném nebo špinavém provozním prostředí).
 • Motorový olej Toro Premium je dostupný u autorizovaného distributora Toro.

  Objem klikové skříně: 1,66 l s výměnou filtru

  Používejte olej pro 4taktní motory, který splňuje následující požadavky:

  • Kategorie normy API: SJ, SL, SM nebo vyšší

  • Viskozita: SAE 30; další viskozity viz následující tabulka (Obrázek 35):

   Important: Používání víceviskozitních olejů, například 10W-30, zvyšuje spotřebu oleje. Při použití těchto olejů je třeba provádět častější kontrolu hladiny oleje.

   g023445
  1. Nechejte několik minut pracovat motor, aby se olej zahřál.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte vypouštěcí zátku (Obrázek 37) a nechte olej vytéct do vhodné nádoby. Jakmile olej přestane vytékat, vypouštěcí zátku namontujte zpět.

   Note: Zasuňte kus papíru nebo lehké lepenky do vypouštěcího otvoru, abyste vytvořili kanál pro odtékání oleje mimo montážní desku motoru (Obrázek 36).

   g026690
   g023444
  4. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 38).

   g008796
  5. Nalijte čerstvý olej do plnicí trubky.

  6. Nastartujte motor, nechejte jej pracovat přibližně 3 minuty a ujistěte se, že nedochází k žádným únikům.

  7. Vypněte motor.

  8. Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte.

  9. Osaďte měrku.

  10. Použitý olej zlikvidujte řádným způsobem podle místních předpisů.

  Výměna filtru motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.(častěji ve velmi prašném nebo špinavém provozním prostředí).
  1. Nechejte několik minut pracovat motor, aby se olej zahřál.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Vypusťte motorový olej; viz Výměna motorového oleje.

  4. Pod olejový filtr umístěte nádobu a otáčením filtru doleva jej demontujte (Obrázek 39).

   g008748
  5. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem.

  6. Rukou namontujte nový filtr tak, aby se těsnění dotklo adaptéru filtru, a poté jej utáhněte o další 3/4 otáčky.

   Important: Filtr nadměrně neutahujte.

  7. Zkontrolujte hladinu oleje; viz část Kontrola hladiny motorového oleje.

  8. V případě potřeby olej doplňte do plnicí trubky.

  9. Nastartujte motor, nechejte jej pracovat přibližně 3 minuty a ujistěte se, že nedochází k žádným únikům.

  10. Vypněte motor.

  11. Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte.

   Note: Filtr zadržuje určité množství oleje, takže po montáži nového filtru může dojít ke snížení hladiny oleje.

  12. Osaďte měrku.

  13. Použitý olej zlikvidujte řádným způsobem podle místních předpisů.

  Údržba čističe vzduchu

  Výměna vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.(častěji v prašném prostředí).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.(častěji v prašném prostředí).
 • Note: Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontáži filtru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Uvolněte západky upevňující kryt vzduchového filtru k pouzdru vzduchového filtru (Obrázek 40).

   g023446
  3. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  4. Demontujte starý filtr a namontujte nový.

   Note: Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozený filtr. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu a usaďte jej v nádobě. Netlačte na pružný střed filtru.

   Note: Použitou vložku nečistěte, aby nedošlo k poškození filtračního média.

  5. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu.

  6. Namontujte kryt tak, aby port pro vypuzování nečistot směřoval dolů.

  7. Zajistěte západky.

  8. Zkontrolujte v celém sacím systému, zda se v něm nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  Údržba zapalovacích svíček

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu zapalovacích svíček.
 • Typ: NGK BPR4ES (nebo ekvivalentní)

  Mezera: 0,76 mm (0,030 in)

  Note: Životnost zapalovacích svíček je zpravidla dlouhá. Je však nutné je zkontrolovat pokaždé, když dojde k poruše motoru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Očistěte okolí zapalovacích svíček, aby po jejich demontáži nepronikly do válců žádné nečistoty.

   g023447
  3. Odpojte kabely zapalovacích svíček a demontujte svíčky z hlav válců.

  4. Zkontrolujte stav vnější elektrody, střední elektrody a izolátoru, abyste si byli jisti, že nedošlo k jejich poškození.

   Important: Pokud jsou zapalovací svíčky prasklé, znečištěné, zanesené nebo jinak poškozené, vyměňte je. Nečistěte elektrody, protože nečistoty vniklé do válce mohou poškodit motor.

  5. U každé zapalovací svíčky nastavte vzdálenost mezi střední a vnější elektrodou na 0,76 mm (0,030 in), viz Obrázek 42. Zapalovací svíčku se správně nastavenou vzdáleností elektrod nasaďte společně s těsněním zpět a utáhněte utahovacím momentem 22 Nm (16 ft-lb).

   g019300

  Kontrola a seřízení vůle ventilů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Tento postup musí být proveden pomocí správných nástrojů. Pokud nemáte správné vybavení a odpovídající znalosti mechanických systémů, požádejte o údržbu autorizovaného servisního prodejce motorů Kawasaki.

  Čištění a lapování dosedací plochy ventilů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyčistěte a přelapujte dosedací plochu ventilů.
 • Tento postup musí být proveden pomocí správných nástrojů. Pokud nemáte správné vybavení a odpovídající znalosti mechanických systémů, požádejte o údržbu autorizovaného servisního prodejce motorů Kawasaki.

  Údržba palivového systému

  Výměna filtru nádrže s aktivním uhlím

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Demontujte upevňovací prvky, které zajišťují sestavu sedadla na stroj.

   g023891
  3. Odpojte filtr od nádrže s aktivním uhlím (Obrázek 44).

   g023990
  4. Připojte nový filtr k nádrži s aktivním uhlím.

  5. Namontujte nosnou desku sedadla a sedadlo.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Palivové potrubí je vybaveno vloženým filtrem. Vyměňte jej následujícím způsobem:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Povolte hadicovou sponu na straně filtru směrem ke karburátoru a odpojte palivové potrubí od filtru (Obrázek 45 a Obrázek 46).

   g023448
   g008963
  3. Umístěte pod filtr vypouštěcí nádobu, povolte zbývající svorku hadice a filtr odstraňte.

  4. Nasaďte hadicové svorky na konce palivového potrubí.

  5. Nasuňte palivová potrubí na nový palivový filtr a připevněte je hadicovými sponami.

   Note: Namontujte nový filtr tak, aby šipka na tělese filtru směřovala od palivové nádrže (směrem ke karburátoru).

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte záporný vývod a pak teprve kladný vývod. Jako první připojte kladný vývod a pak teprve záporný vývod.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku.

  • Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  Použití startovacích kabelů

  1. Před startováním stroje pomocí startovacích kabelů odstraňte z pólů akumulátoru veškerou korozi a zkontrolujte, zda jsou utažené spoje.

   Important: Koroze nebo uvolněné spoje mohou kdykoli během postupu startování způsobit nežádoucí výkyvy elektrického napětí, které mohou poškodit motor.Nepokoušejte se stroj startovat pomocí startovacích kabelů, pokud jsou svorky akumulátory uvolněné nebo zkorodované.

   Nebezpečí

   Startování slabého akumulátoru pomocí startovacích kabelů, který je prasklý nebo zamrzlý, případně má nízkou hladinu elektrolytu nebo otevřený/zkratovaný článek, může způsobit výbuch a následně vážné zranění osob.

   Za takových podmínek nestartujte slabý akumulátor pomocí startovacích kabelů.

  2. Zkontrolujte, zda je pomocný akumulátor v dobrém stavu, že je plně nabitý a že se jedná o olověný akumulátor s napětím nejméně 12,6 V. Použijte správně dimenzované propojovací kabely co nejkratší délky, abyste snížili pokles napětí mezi systémy. Zkontrolujte, zda jsou kabely barevně odlišeny nebo jinak označeny k zajištění správné polarity.

   Note: Ujistěte se, že jsou odvzdušňovací víčka utažená a ve vodorovné poloze. Na odvzdušňovací víčka na každém akumulátoru položte vlhký hadr, pokud je k dispozici. Ujistěte se, že se stroje nedotýkají a že jsou oba elektrické systémy vypnuté a mají stejné jmenovité napětí. Tyto pokyny platí pouze pro systémy s ukostřením záporného pólu.

  3. Připojte kladný (+) kabel ke kladné (+) svorce vybitého akumulátoru, který je připojen ke startéru nebo elektromagnetu, viz Obrázek 47.

   g012785
  4. Druhý konec kladného kabelu připojte ke kladné svorce pomocného akumulátoru.

  5. Připojte černý záporný (–) kabel ke druhé svorce (záporné) pomocného akumulátoru.

  6. Proveďte konečné připojení mimo akumulátor na bloku motoru (nikoli na záporném pólu akumulátoru) stroje s vybitým akumulátorem a odstupte (Obrázek 48).

   g013117
  7. Nastartujte motor a odpojte kabely v opačném postupu jejich připojení.

   Note: Nejprve odpojte kabel připojený k bloku motoru (černý kabel).

  Výměna pojistek

  Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  Blok pojistek (Obrázek 49) se nachází poblíž ovládacího panelu.

  g023451

  Chcete-li vyměnit pojistku, vyjměte ji pouhým vytažením z bloku pojistek a nainstalujte novou pojistku.

  Important: Vždy používejte stejný typ pojistky se stejným jmenovitým proudem, jako má měněná pojistka. V jiném případě může dojít k poškození elektrického systému. Funkce a proud jednotlivých pojistek jsou uvedeny na štítku na zadní straně sedadla.

  Údržba akumulátoru

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat a způsobit vážné zranění obsluhy a jiných osob v blízkosti.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a neuchovávejte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor neustále udržujte v plně nabitém stavu. Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Nabíjejte akumulátor 10 až 15 minut proudem 25 až 30 A, případně 30 minut proudem 10 A.

  3. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a odpojte kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 50).

  4. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Montáž akumulátoru.

   Important: Nespouštějte motor stroje bez připojeného akumulátoru, došlo by tím k poškození elektrických obvodů.

   g000960

  Pokud již akumulátor není schopen udržet náboj, vyměňte jej; viz Vyjmutí akumulátoru a Montáž akumulátoru.

  Vyjmutí akumulátoru

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Demontujte křídlové matice a podložky upevňující držák akumulátoru (Obrázek 51).

   g023653
  3. Odpojte záporný (černý) zemnicí kabel z pólu baterie.

   Důležité upozornění

   Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození vozidla a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

   • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

   • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a až potom záporný (černý) kabel.

   Důležité upozornění

   Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

   • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

   • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  4. Stáhněte červený návlek z kladné (+) svorky akumulátoru a odpojte kladný (červený) kabel akumulátoru.

  5. Vyjměte akumulátor.

  Montáž akumulátoru

  1. Umístěte akumulátor do prostoru akumulátoru.

   g023659
  2. Připojte kladný (červený) kabel akumulátoru ke kladné (+) svorce akumulátoru a utáhněte matici na šroubu.

   Important: Červený kabel může být zakrytý kabelovým svazkem. Kladný kabel je kabel s červeným návlekem.

  3. Připojte záporný (černý) kabel kostry k záporné (–) svorce akumulátoru a utáhněte matici na šroubu.

  4. Na kladný vývod (+) akumulátoru navlékněte červený návlek svorky.

  5. Namontujte držák a zajistěte jej křídlovými maticemi a podložkami.

  Kontrola a čištění akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte spojení kabelů akumulátoru.
 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  Udržujte horní část akumulátoru v čistotě. Pokud skladujete stroj na místech s extrémně vysokými teplotami, akumulátor se vybije mnohem rychleji než na chladnějším místě.

  Horní část akumulátoru udržujte v čistotě pomocí kartáče namočeného v amoniaku nebo roztoku jedlé sody. Po očištění opláchněte horní plochu baterie vodou. Během čištění akumulátoru neodstraňujte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely akumulátoru musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Pokud se na svorkách akumulátoru vyskytne koroze, odpojte kabely (záporný kabel (-) nejdříve) a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte dolů přídavné zařízení, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (Obrázek 53).

  Tlak: 0,48 bar (48 kPa)

  g002706

  Utahování upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte dolů přídavné zařízení, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  Utáhněte upevňovací matice (Obrázek 53) utahovacím momentem 61 až 75 Nm (45 až 55 ft-lb).

  Kontrola pojezdu

  1. Najeďte na otevřenou rovnou plochu a přesuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU.

  2. Přesuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohy RYCHLý a POMALý chod.

  3. Obě ovládací páky posuňte zcela dopředu až na zarážky v T-drážce.

  4. Sledujte, jakým směrem se stroj pohybuje.

  Seřízení pojezdu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. V závislosti na tom, kterým směrem stroj zatáčí, proveďte následující postup:

   • Pokud má tendenci zatáčet doprava, povolte šrouby a nastavte levou dorazovou desku dozadu tak, aby stroj udržoval přímý směr jízdy (Obrázek 54).

   • Pokud má tendenci zatáčet doleva, povolte šrouby a nastavte pravou dorazovou desku dozadu tak, aby stroj udržoval přímý směr jízdy (Obrázek 54).

   g023556
  3. Utažením šroubů zajistěte dorazovou desku (Obrázek 54).

  Important: Ujistěte se, že se každá ovládací rukojeť zastaví na dorazové desce a nikoli na vnitřní zarážce převodovky.

  Výměna hnacího řemenu a napínací řemenice

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Zvedněte zadní část stroje a podepřete jej montážními stolicemi; viz Zvednutí stroje.

   Důležité upozornění

   Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

   K podepření stroje používejte montážní stolice.

  3. Do čtvercového otvoru v napínacím ramenu zasuňte ráčnu, zatlačte proti napínací pružině (Obrázek 55) a sejměte řemen z napínací řemenice.

   g023453
  4. Vyhákněte napínací pružinu z napínacího ramene a rámu (Obrázek 55).

  5. Demontujte matici, která připevňuje montážní celek napínáku k rámu (Obrázek 56).

   g023551
  6. Demontujte šroub, který upevňuje starou napínací řemenici k napínacímu ramenu, a namontujte novou řemenici (Obrázek 57).

   g023552
  7. Sejměte řemen z řemenic převodovky a z řemenice motoru.

  8. Nasaďte nový řemen na řemenici motoru a dvě řemenice převodovky.

  9. Zahákněte pružinu za napínací rameno a rám (Obrázek 55).

  10. Do čtvercového otvoru v napínacím ramenu zasuňte ráčnu, dočasně napněte napínací pružinu a vyrovnejte řemen s napínací řemenicí.

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení polohy ovládací páky

  Pro ovládací páky jsou k dispozici 2 výškové polohy: vysoká a nízká.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Povolte šrouby a přírubové matice, které upevňují rukojeti k pákám (Obrázek 58).

   g009040
  3. Vyrovnejte předozadní polohu pák takovým způsobem, že je současně uvedete do NEUTRáLNí polohy a posunete natolik, aby byly zarovnány (Obrázek 59).

   g009195
  4. Utažením šroubů a přírubových matic upevněte rukojeti k pákám.

  Nastavení táhel ovládacích pák

  Otočením dvou matic na táhle ovládací páky můžete jemně upravit nastavení tak, aby se stroj nepohyboval v neutrální poloze. Seřizování provádějte pouze pro nastavení neutrální polohy.

  Důležité upozornění

  Chcete-li seřídit táhlo ovládací páky, musí být spuštěný motor a hnací kola musí být schopna se otáčet. Kontakt s pohybujícími se součástmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, jiné části těla ani oděv k rotujícím součástem nebo horkým povrchům.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Zvedněte všechna 3 kola stroje nad zem a podepřete stroj montážními stolicemi v dostatečné výšce, aby se hnací kola mohla volně otáčet; viz Zvednutí stroje.

   Důležité upozornění

   Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

   K podepření stroje používejte montážní stolice.

  3. Zatlačením na sedadlo nebo umístěním závaží na sedadlo stiskněte blokovací spínač.

  4. Spusťte motor a přesuňte páčku škrticí klapky do polohy rychlý“ chod.

  5. Přestaňte tlačit na sedadlo (nebo z něj odeberte zátěž).

  6. Uvolněte parkovací brzdu.

  7. Na jedné straně stroje pomalu otáčejte dvěma maticemi na táhle (Obrázek 60), dokud se kolo na této straně nezačne otáčet. Potom otáčejte dvěma maticemi v opačném směru, dokud se kolo nebude otáčet v opačném směru.

   Note: Při provádění veškerých potřebných nastavení musí být ovládací páky v NEUTRáLNí poloze.

   g023650
  8. Otočte dvě matice zpět opačným směrem natolik, aby byly uprostřed mezi 2 polohami.

  9. Zopakujte krok 7 a 8 na druhé straně.

  10. Vypněte motor.

  11. Odstraňte montážní stolice a opatrně spusťte stroj na zem.

  12. Při zařazeném neutrálu a uvolněné parkovací brzdě znovu nastartujte motor a přesvědčte se, že se stroj nepohybuje.

  Nastavení tlumičů ovládacích pák

  Nastavením horního upevňovacího šroubu tlumiče můžete změnit odpor ovládací páky.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pro získání přístupu k upevňovacím šroubům tlumiče demontujte šrouby, které upevňují dorazové desky k rámu (Obrázek 61).

   g023557
  3. Demontujte pojistnou matici, přesuňte upevňovací šroub tlumiče do požadované polohy a namontujte pojistnou matici. Možnosti montáže naleznete v části Obrázek 62.

   Note: Pojistnou matici utáhněte na utahovací moment 22,6 Nm (16,7 ft-lb). Pokud je šroub utažen, musí vyčnívat z konce pojistné matice.

   g008620
  4. Seřiďte pojezd, viz Seřízení pojezdu.

  Nastavení odporu zámku neutrálu

  Pokud dáváte při přesouvání ovládacích pák z jedné strany na druhou do polohy ZáMKU NEUTRáLU a z této polohy přednost jinému odporu, můžete jej nastavit následujícím způsobem:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Povolte pojistnou matici (Obrázek 63).

   g008621
  3. Podle potřeby utáhněte nebo povolte přírubovou matici.

   • Pro větší odpor přírubovou matici utáhněte.

   • Pro menší odpor přírubovou matici povolte.

  4. Utáhněte pojistnou matici.

  5. Opakujte tento postup pro druhou ovládací páku.

  Seřízení ovládacích prvků motoru

  Seřízení ovladače škrticí klapky

  Správná funkce škrticí klapky je závislá na správném seřízení ovladače škrticí klapky. Před seřízením karburátoru zkontrolujte, zda škrticí klapka funguje správně.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Povolte šroub svorky, jenž připevňuje plášť lanka škrticí klapky k motoru (Obrázek 64).

   g023652
  3. Přesuňte ovladač škrticí klapky do polohy rychlý“ chod.

  4. Vytáhněte plášť lanka škrticí klapky (Obrázek 64) tak, aby lanko škrticí klapky nemělo téměř žádnou vůli, a utáhněte šroub svorky.

  5. Utáhněte šroub svorky a zkontrolujte nastavení otáček motoru:

   • Vysoké volnoběžné otáčky: 2 750 až 2 950 ot/min

   • Nízké volnoběžné otáčky: 1 450 až 1 650 ot/min

  Seřízení ovládání sytiče

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Povolte šroub svorky, jenž připevňuje plášť lanka sytiče k motoru (Obrázek 64).

  3. Stlačte ovládací prvek sytiče dolů do OTEVřENé polohy; viz Ovládací prvek sytiče.

  4. Zcela otevřete ventil sytiče na karburátoru.

  5. Vytáhněte plášť lanka sytiče (Obrázek 64) tak, aby lanko sytiče nemělo téměř žádnou vůli, a utáhněte šroub svorky.

  6. Při vytažení ovládacího prvku sytiče směrem ven a do zcela otevřené polohy se ujistěte, že se ventil sytiče posune do zcela zavřené polohy.

  Nastavení ovládání otáček na regulátoru motoru

  Důležité upozornění

  Při změně nastavení ovládání otáček na regulátoru motoru musí pracovat motor. Kontakt s pohybujícími se součástmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  • Před prováděním tohoto postupu zkontrolujte, zda jsou ovládací páky v poloze ZáMKU NEUTRáLU, a zatáhněte parkovací brzdu.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, jiné části těla ani oděv k pohybujícím se součástem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  Seřiďte nízké volnoběžné otáčky následujícím způsobem:

  1. Spusťte motor a nechte jej běžet na půl plynu po dobu přibližně pěti minut, aby se zahřál.

  2. Přesuňte ovladač škrticí klapky do polohy pro POMALý chod.

  3. Stlačte konec s pružinou ramene regulátoru dolů (Obrázek 65).

   g023671
  4. Seřiďte dorazový šroub na karburátoru (Obrázek 66) tak, aby volnoběžné otáčky byly v rozsahu 1 350 až 1 550 ot/min.

   Note: Zkontrolujte otáčky pomocí otáčkoměru.

   g023651
  5. Nechte rameno regulátoru vrátit se do původní polohy.

  6. Povolte pojistnou matici na nastavovacím šroubu nízkých volnoběžných otáček.

  7. Seřiďte nastavovací šroub nízkých volnoběžných otáček tak, aby volnoběžné otáčky byly v rozsahu 1 450 až 1 650 ot/min.

  8. Utáhněte pojistnou matici.

  Seřiďte vysoké volnoběžné otáčky následujícím způsobem:

  Important: Vysoké volnoběžné otáčky nenastavujte s demontovaným vzduchovým filtrem.

  1. Nastartujte motor a nechte jej důkladně zahřát.

  2. O několik otáček povolte pojistnou matici na nastavovacím šroubu vysokých volnoběžných otáček.

  3. Posuňte ovladač škrticí klapky tak, aby volnoběžné otáčky byly v rozsahu 2 750 až 2 950 ot/min.

  4. Utáhněte nastavovací šroub vysokých volnoběžných otáček tak, aby se dotýkal jazýčku na ovládací páce otáček.

   g023672
  5. Utáhněte pojistnou matici.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina vnikne do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Tělo a ruce mějte v dostatečné vzdálenosti od netěsnících míst nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulického systému

  Po každé opravě nebo výměně součásti hydraulického systému je nutné vyměnit filtry hydraulické kapaliny a zkontrolovat správnou funkci hydraulického systému.

  Important: Při kontrole hydraulického systému se ujistěte, že jsou nádrže hydraulické kapaliny a filtr v potrubí stále naplněny kapalinou.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Zvedněte všechna 3 kola stroje nad zem a podepřete stroj montážními stolicemi v dostatečné výšce, aby se hnací kola mohla volně otáčet; viz Zvednutí stroje.

   Důležité upozornění

   Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

   K podepření stroje používejte montážní stolice.

  3. Nastartujte motor a nastavte škrticí klapku na nízké volnoběžné otáčky motoru.

  4. Přesuňte ovládací páky zcela dopředu a sledujte, zda se hnací kola plynule otáčejí.

  5. Přesuňte ovládací páky zcela dozadu a sledujte, zda se hnací kola plynule otáčejí.

  6. Stiskněte spínač přídavného zařízení a podržte jej, aby se tyč zvedacího válce několikrát vysunula a zasunula.

   Pokud se tyč zvedacího válce nepohne do 10 až 15 sekund nebo z čerpadla vycházejí neobvyklé zvuky, neprodleně vypněte motor a pokuste se zjistit příčinu problému.

   Zkontrolujte následující stavy a proveďte potřebné opravy nebo kontaktujte autorizovaného prodejce Toro:

   • Svléknutý nebo nadměrně opotřebený řemen.

   • Nesprávná hladina kapaliny.

   • Uvolněný filtr hydraulické kapaliny.

   • Opotřebené plnicí čerpadlo.

   • Opotřebený plnicí–uvolňovací filtr.

   • Vadný spínač nebo kabeláž.

   • Ucpaný elektromagnetický ventil.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Important: Hladinu hydraulické kapaliny zkontrolujete přesně, když jsou motor a hydraulický systém studené.

  Nádrže stroje jsou z výroby naplněny vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulické kapaliny je nejlepší provádět, je-li kapalina studená. Stroj musí být v přepravní poloze. Pokud je hladina kapaliny pod horní úrovní vodorovné části kontrolního okénka na zadní straně hydraulických nádrží (Obrázek 68), doplňte kapalinu do správné výše. Nádrže nepřeplňujte. Je-li hladina kapaliny v horní úrovni vodorovné části kontrolního okénka, není nutné kapalinu doplňovat. Jako náhradní kapalina se doporučuje:

  Typ kapaliny: Převodová/hydraulická kapalina Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid, Toro Premium Universal Tractor Fluid nebo Mobilfluid® 424

  Objem:

  • Levá strana – 1,9 l

  • Pravá strana – 2,0 l

  Alternativní kapaliny: Není-li specifikovaná kapalina k dispozici, lze použít jiné univerzální hydraulické kapaliny pro hnací jednotky (UTHF). Musí se však jednat pouze o běžné produkty na bázi ropy, nikoli o syntetické nebo biologicky rozložitelné kapaliny. Specifikace musí být u všech následujících materiálových vlastností v rámci uvedeného rozsahu a kapalina musí splňovat uvedené průmyslové standardy. Ověřte si u prodejce olejů, zda daná kapalina těmto specifikacím odpovídá.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen výrobky od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

  Materiálové vlastnosti:
  Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 55 až 62
  Index viskozity ASTM D2270140–152
  Bod tání, ASTM D97-37 °C až -43 °C (-35 °F až -46 °F)
  Oborové specifikace: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Od autorizovaného prodejce Toro si opatřete díl s objednacím číslem 44-2500.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte dolů přídavné zařízení, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pohledem na otvory v jednotlivých konzolách nádrží kapaliny zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny musí být v dolní části každého otvoru, viz Obrázek 68.

   g023450
  3. Pokud je hladina kapaliny v některé z nádrží nízká, doplňte kapalinu následovně:

   1. Očistěte oblast kolem uzávěrů nádrží kapaliny, aby do systému nepronikly nečistoty (Obrázek 68).

   2. Sejměte uzávěry z nádrží.

   3. Pomalu doplňte nádrž správnou hydraulickou kapalinou tak, aby hladina sahala ke spodní části otvorů v konzolách.

    Important: Aby nedošlo ke znečištění systému, před otevřením nádrže kapaliny očistěte její horní část. Hubice a trychtýř musí být čisté.

    Important: Nádrže nepřeplňujte.

   4. Nasaďte uzávěry nádrží.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtry.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Vyměňte vnitřní filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte vzdálený filtr hydraulické kapaliny.
 • Objem:

  • Levá strana – 1,9 l

  • Pravá strana – 2,0 l

  Typ kapaliny: Převodová/hydraulická kapalina Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid, Toro Premium Universal Tractor Fluid nebo Mobilfluid® 424

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pod levou hydrostatickou převodovku umístěte sběrnou nádobu.

  3. Demontujte vypouštěcí zátku na straně čerpadla a vypouštěcí zátku na straně převodů (Obrázek 69) a nechte vytéci všechen olej.

   g023456
  4. Sejměte víčko filtru a vytáhněte filtr z převodovky (Obrázek 70).

   g023549
  5. Namontujte nový filtr a nasaďte víčko filtru.

  6. Kroky 2 až 5 opakujte na pravé hydrostatické převodovce.

  7. Očistěte okolí místa filtru rozdělovače, který se nachází na pravé straně stroje

  8. Umístěte pod filtr rozdělovače vypouštěcí nádobu (Obrázek 71).

   g008748
  9. Pomalu povolujte filtr rozdělovače, dokud kapalina nezačne vytékat přes těsnění.

  10. Když průtok kapaliny zeslábne, filtr odstraňte.

  11. Namažte těsnění nového filtru čistou hydraulickou kapalinou a utáhněte jej rukou tak, aby těsnění dosedlo na montážní plochu.

  12. Filtr utáhněte o další 3/4 otáčky.

  13. Naplňte všechny nádrže hydraulické kapaliny čerstvou hydraulickou kapalinou tak, aby hladina sahala ke spodní části kontrolního okénka v držácích nádrží.

   Important: Hydraulický systém nepřeplňujte. Viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

   Note: Chcete-li umožnit rychlejší vtékání kapaliny do systému, demontujte zátku (Obrázek 72) v horní části každé hydrostatické převodovky. Jakmile kapalina začne vytékat z otvoru, namontujte zátku a pokračujte v plnění nádrže, dokud hladina kapaliny nedosáhne správné úrovně.

   Important: Před spuštěním motoru se ujistěte, že jsou zátky na svém místě a dotažené.

   g023455
  14. Nastartujte motor a nechte jej pracovat. Ovládejte zvedací válec tak, aby se vysunul a zasunul.

  15. Zkontrolujte, zda se stroj může pohybovat dopředu a dozadu.

  16. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapaliny v nádrži. Je-li to nutné, kapalinu doplňte.

  17. Zkontrolujte těsnost spojů a správnou funkci hydraulického systému, viz Kontrola hydraulického systému.

  18. Použitou kapalinu zlikvidujte předepsaným způsobem.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav potrubí a hadic hydraulické soustavy.
 • Denně kontrolujte, zda se u hydraulického potrubí a hadic nevyskytují netěsnosti, zlomené potrubí, uvolněné montážní držáky, opotřebení, volné spoje nebo narušení vlivem počasí a chemikálií. Před zahájením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  Čištění

  Kontrola a čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte a vyčistěte stroj.
  1. Po dokončení práce zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte přídavné zařízení dolů, posuňte ovládací páky do polohy ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Důkladně stroj omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby příliš silný proud vody nezpůsobil znečištění a poškození těsnění a ložisek.

  3. Ujistěte se, že jsou chladicí žebra a oblast sání chladicího vzduchu motoru čisté. Po čištění zkontrolujte, zda u stroje není patrný únik hydraulické kapaliny a poškození či opotřebení hydraulických a mechanických součástí.

  Uskladnění

  Odstavení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, posuňte ovládací páky do POLOHY ZáMKU NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pečlivě očistěte stroj, přídavné zařízení a motor.

  3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nahustěte pneumatiky na tlak 48 kPa (7 psi).

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky; podle potřeby je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo otřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy.

  7. Vyměňte motorový olej a filtr, viz Výměna motorového oleje.

  8. Palivový systém připravte následujícím způsobem:

   1. Do paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum na bázi ropy. Dodržujte pokyny výrobce stabilizátoru pro míchání s palivem. Nepoužívejte stabilizační aditiva na bázi alkoholu (ethanolu nebo methanolu).

    Stabilizátor paliva Toro je dostupný u autorizovaného distributora Toro.

    Important: Neskladujte palivo se stabilizačním aditivem déle než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

    Note: Aditivum má nejvyšší stabilizační účinky, pokud se smíchá s čerstvým palivem a používá se stále.

   2. Nechte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a pomocí přečerpávací násosky vypusťte palivovou nádrž. Při likvidaci paliva dodržujte místní předpisy.

   4. Spusťte motor a nechejte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

   5. Přiškrťte motor.

   6. Spusťte motor a nechejte jej pracovat až do chvíle, kdy jej nelze znovu spustit.

  9. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu. Viz Údržba čističe vzduchu.

  10. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou krycí páskou.

  11. Zkontrolujte měrku a uzávěr palivové nádrže a ujistěte se, že jsou řádně upevněny ve svých polohách.

  12. Následujícím způsobem proveďte údržbu baterie a kabelů:

   1. Sejměte svorky baterie z vývodů baterie.

   2. Baterii, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody baterie naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů akumulátor pomalu dobíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

    Note: Specifická hustota elektrolytu plně nabité baterie je 1,250.

   Note: Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby nedošlo k zamrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Parkovací brzda není zatažena.
  2. Ovládací páky nejsou v poloze zámku neutrálu.
  3. Obsluha nesedí na sedadle.
  4. Akumulátor je vybitý.
  5. Zkorodované nebo uvolněné elektrické spoje.
  6. Je spálená pojistka.
  7. Je opotřebené relé nebo spínač.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
  2. Přesuňte ovládací páky do polohy zámku neutrálu.
  3. Sedněte si na sedadlo.
  4. Dobijte akumulátor.
  5. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  6. Vyměňte spálenou pojistku.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko Toro.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne
  1. Palivová nádrž je prázdná.
  2. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  3. Škrticí klapka není ve správné poloze.
  4. Znečištěný palivový filtr.
  5. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  6. Vzduchový filtr je znečištěný.
  7. Nepracuje správně spínač sedadla.
  8. Zkorodované nebo uvolněné elektrické spoje.
  9. Je opotřebené relé nebo spínač.
  10. Jsou opotřebované zapalovací svíčky.
  11. Není připojen kabel zapalovací svíčky.
  1. Naplňte palivovou nádrž čerstvým palivem.
  2. Doplňte olej do klikové skříně.
  3. Posuňte ovladač škrticí klapky doprostřed mezi polohu pomalý a rychlý chod.
  4. Palivový filtr vyměňte.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko Toro.
  6. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  7. Zkontrolujte indikátor spínače sedadla. V případě potřeby vyměňte spínač sedadla.
  8. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace. Důkladně očistěte kontakty konektorů čističem elektrických kontaktů, naneste nevodivý mazací tuk a připojte zpět příslušné konektory.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  10. Vyměňte nebo nastavte zapalovací svíčky.
  11. Připojte kabely zapalovacích svíček.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Vzduchový filtr je znečištěný.
  3. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  4. Jsou zanesená chladicí žebra a kanály nad motorem.
  5. Znečištěný palivový filtr.
  6. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
  3. Doplňte olej do klikové skříně.
  4. Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  5. Palivový filtr vyměňte.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko Toro.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  3. Jsou zanesená chladicí žebra a kanály nad motorem.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplňte olej do klikové skříně.
  3. Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  Stroj táhne doleva nebo doprava (s ovládacími pákami zcela vpředu).
  1. Je třeba seřídit pojezd.
  2. Není správný tlak v hnacích pneumatikách.
  1. Seřiďte pojezd.
  2. Upravte tlak v hnacích pneumatikách.
  Stroj se nemůže rozjet.
  1. Jeden nebo oba obtokové ventily nejsou utažené.
  2. Opotřebený, uvolněný nebo prasklý hnací řemen.
  3. Hnací řemen je svlečen z řemenice.
  4. Je prasklá nebo chybí napínací pružina.
  5. Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny.
  6. Hydraulická kapalina je příliš horká.
  1. Utáhněte obtokové ventily.
  2. Vyměňte řemen.
  3. Vyměňte řemen.
  4. Vyměňte pružinu.
  5. Doplňte do nádrží hydraulickou kapalinu.
  6. Nechejte hydraulickou kapalinu vychladnout.
  Stroj abnormálně vibruje.
  1. Je volný jeden nebo více upevňovacích šroubů motoru.
  2. Je volná řemenice motoru nebo napínací řemenice.
  3. Poškozená řemenice motoru.
  1. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  2. Dotáhněte příslušnou řemenici.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko Toro.