Johdanto

Tämä kone on työnnettävä kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g372647

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Jos tätä konetta käytetään yli 1 500 metriä merenpinnan yläpuolella, on hankittava korkean ilmanalan suutin. Lisätietoja on Honda-moottorin käyttöoppaassa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

 • Ennen kuin käynnistät koneen, varmista, että olet lukenut tämän käyttöoppaan ja ymmärtänyt sen sisällön.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Leikkuuyksikön säätö ja asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikkö (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1
Kytkentäkappale1
Jousi (vain mallit 04830 ja 04840)1
Kuusiokoloruuvi4

Leikkuuyksikön säätö ja asennus

Malli 04820
 1. Irrota kiinnittimet, joilla kelan käyttökokoonpano on kiinnitetty sivulevyyn (Kuva 3).

  g333187
 2. Irrota kelan käyttökokoonpano, litteät aluslaatat, jousialuslaatat ja välikappaleet sivulevystä (Kuva 3).

 3. Asenna leikkuuyksikkö koneeseen (Kuva 4) neljällä kuusiokoloruuvilla.

  g333153
 4. Määritä sopiva leikkuukorkeuden asetus ja säädä vetorumpu tähän asetukseen. Katso kohta Vetorummun asennon säätö.

 5. Säädä leikkuuyksikkö haluttuihin asetuksiin. Lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaan säätöohjeissa.

 6. Asenna kytkentäkappale voimansiirtoakseliin (Kuva 5).

  g333165
 7. Asenna kelan käyttökokoonpano leikkuuyksikköön aikaisemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla (Kuva 5).

 8. Varmista, että kytkentäkappale (Kuva 5) pääsee liikkumaan helposti edestakaisin voimansiirtoakselilla.

Leikkuuyksikön säätö ja asennus

Mallit 04830 ja 04840
 1. Asenna leikkuuyksikkö koneeseen (Kuva 6) neljällä kuusiokoloruuvilla.

  g333212
 2. Määritä sopiva leikkuukorkeuden asetus ja säädä vetorumpu tähän asetukseen. Katso kohta Vetorummun asennon säätö.

 3. Säädä leikkuuyksikkö haluttuihin asetuksiin. Lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaan säätöohjeissa.

 4. Asenna kytkentäkappale ja jousi leikkuuyksikön kelan käyttökokoonpanoon (Kuva 7).

  g333213
 5. Varmista, että kytkentäkappale (Kuva 7) pääsee liikkumaan helposti edestakaisin voimansiirtoakselilla.

  Jos kytkentäkappaletta ei voi liikuttaa, säädä kelan käyttökokoonpanon sijaintia tai moottorin ja voimansiirron kohdistusta. Katso kohta Kelan käyttöakselin asennon säätö.

Kuljetuspyörän akselin asennus

Vain malli 04840

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Vasemmanpuoleinen pyörän akseli1

Note: Oikea pyörän akseli on asennettu tehtaalla.

 1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta pyörän akselin kierteisiin.

 2. Kierrä vasen pyörän akseli koneen vasemmalla puolella sijaitsevaan rumpukäyttöön.

  Note: Vasen pyörän akseli on merkitty kirjaimella L akselin päässä, ja siinä on oikeanpuoleiset kierteet.

  g330266
 3. Kiristä akseli momenttiin 54–68 N·m.

Kuljetuspyörien asennus

Lisävaruste

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kuljetuspyöräsarja (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1

Kuljetuspyörien asentamista varten on ensin hankittava kuljetuspyöräsarja (malli 04123). Sarjan saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

 1. Asenna kuljetuspyörät. Katso kohta Kuljetuspyörien asennus.

 2. Tarkista, että renkaat on täytetty paineeseen 0,83–1,03 bar (83–103 kPa).

Ruohonkeräimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ruohonkeräin1

Tartu keräimeen yläkannesta ja liu’uta se keräimen asennustankoihin (Kuva 9).

g278331

Moottorin käyntinopeuden säätö

Vain CE-/UKCA-vaatimuksia noudattavat maat

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-/UKCA-tarra1

Jos käytät konetta maassa, jossa noudatetaan CE- tai UKCA-standardeja, noudata melumääräyksiä seuraavasti:

 • Säädä moottorin korkea joutokäyntinopeus.

  • 1018-koneet: 3 000 kierr./min

  • 1021-/1026-koneet: 3 150 kierr./min

  Katso Moottorin korkean joutokäyntinopeuden säätö.

 • Asenna CE-/UKCA-tarra sarjanumerokilven yläpuolelle (Kuva 10).

  g415593

Kahvan korkeuden säätimen salpapultin säätö

Jos kahvan korkeuden säädin ei ole samansuuntainen ylävastakappaleen hitsatun rakenteen kanssa, säädä pulttia seuraavasti:

 1. Löysää salvan pultin mutteria siten, että pultin kanta pääsee liikkumaan vapaasti pysäyttimen ohi (Kuva 11).

  Note: Kahvan korkeussäätimen jousta voi painaa helpottamaan pultin löysäämistä.

  g440364
 2. Säädä kahvan korkeuden säätimen kulmaa sisään tai ulos kiertämällä pulttia myötä- tai vastapäivään. Kahvan korkeuden säätimen on oltava samansuuntainen ylävastakappaleen hitsatun rakenteen kanssa kuvan mukaisesti (Kuva 12).

  g439288
 3. Kiristä salvan pultin mutteria (Kuva 11) siten, että pultin uusi asento on kiinni pysäytintä vasten.

Laitteen yleiskatsaus

g274957
g271082

Kytkinsanka

Kytke tai vapauta vetopyörä (Kuva 14) kytkinsangalla.

 • Vetopyörän kytkentä: vedä sanka ylös ja pidä sitä kahvaa vasten.

 • Vetopyörän vapautus: vapauta sanka.

Kaasuvipu

Säädä moottorin käyntinopeutta kaasuvivulla (Kuva 14).

 • Moottorin käyntinopeuden lisäys: käännä vipu alas.

 • Moottorin käyntinopeuden vähennys: käännä vipu ylös.

Virtakytkin

Kytkimellä (Kuva 14) käynnistetään ja sammutetaan moottori.

 • Moottorin käynnistys: paina kytkimen yläosaa alas.

 • Moottorin sammutus: paina kytkimen alaosaa alas.

Käyttöjarrun vipu

Käyttöjarrulla (Kuva 14) voidaan hidastaa koneen nopeutta tai pysäyttää kone. Kytke käyttöjarru vetämällä vipua kahvaa kohti.

Seisontajarrun salpa

Kytke seisontajarru seisontajarrun salvalla (Kuva 14), kun poistut koneelta.

 • Seisontajarrun kytkentä: kytke käyttöjarrun vipu, pidä sitä paikallaan ja käännä seisontajarrun salpaa itseäsi kohti.

 • Seisontajarrun vapautus: vedä käyttöjarrun vipua kahvaa kohti.

Leikkuuyksikön käyttövipu

Kytke ja vapauta leikkuuyksikkö leikkuuyksikön käyttövivulla (Kuva 14), kun kytkinsanka on kytketty.

 • Leikkuuyksikön kytkentä: siirrä vipu alas.

 • Leikkuuyksikön vapautus: siirrä vipu ylös.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 14) mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä yhteensä. Määritä laskurin avulla, milloin määräaikaishuollot tulee suorittaa.

Nostokahva

Nostokahvalla (Kuva 14) voi helpottaa kahvan korkeuden säätöä tai tukitelineen nostoa ja laskua.

Kahvan korkeuden säädin

Kahvan korkeuden säätimellä (Kuva 15) voi siirtää kahvan korkeuden sopivaan käyttöasentoon. Vedä säädin ylös ja nosta tai laske kahvan korkeutta nostokahvalla.

g271081

Rikastinvipu

Rikastinvipu (Kuva 16) on moottorin etuosassa vasemmalla. Käytä vipua apuna kylmän moottorin käynnistyksessä. Katso kohta Rikastinvivun käyttö.

g265059

Polttoaineen sulkuventtiili

Polttoaineen sulkuventtiili sijaitsee moottorin vieressä rikastimen vivun alla (Kuva 16).

Note: Sulje polttoaineen sulkuventtiili, jos konetta ei käytetä muutamaan päivään, kun sitä kuljetetaan työskentelyalueelle tai sieltä pois tai kun se on pysäköity sisätiloihin. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen.

Narukäynnistimen kahva

Käynnistä moottori vetämällä narukäynnistimen (Kuva 16) kahvasta.

Tukiteline

Tukiteline (Kuva 17) on asennettu koneen takaosaan. Käytä tukitelinettä, kun kuljetuspyörät tai leikkuuyksikkö asennetaan tai irrotetaan.

 • KULJETUSPYöRIEN HUOLTOASENTO:

  Tukitelineen käyttö kuljetuspyörien asennusta varten: aseta jalka tukitelineelle ja vedä nostokahvasta ylös ja taaksepäin (Kuva 17).

  Varoitus

  Kone on painava, joten väärä nostoasento voi rasittaa selkää.

  Paina jalalla tukitelinettä ja nosta konetta vain nostokahvasta. Jos yrität nostaa konetta tukitelineelle jollain muulla keinoin, voit loukkaantua.

 • LEIKKUUYKSIKöN HUOLTOASENTO:

  Jotta kone ei kaatuisi taaksepäin leikkuuyksikköä irrotettaessa, laske tukiteline ja työnnä jousitappi ulos, jotta se pitää tukitelineen kuvan mukaisessa asennossa (Kuva 18).

 • Tukitelineen vetäminen SäILYTYSASENTOON:

  1. Pidä jalka tukitelineen päällä ja laske vetorumpu maahan.

  2. Nosta jalka tukitelineeltä ja anna tukitelineelle tilaa vetäytyä SäILYTYSASENTOON.

g273507
g341757
Malli 04820Malli 04830Malli 04840
Leveys84 cm91 cm104 cm
Kuivapaino*95 kg100 kg107 kg
Leikkuuleveys46 cm53 cm66 cm
LeikkuukorkeusRiippuu vetorummun asennosta (katso Vetorummun asennon säätö) ja suuren leikkuukorkeuden välineiden käytöstä.
LeikkuutiheysRiippuu kelan kierrosluvusta ja kelan käyttöpyörän asennosta. Katso kohta Leikkuunopeuden säätö.
Moottorin nopeusAlhaisin joutokäyntinopeus: 1 900 ±100 kierr./min. Korkein joutokäyntinopeus: 3 450 ±100 kierr./min
Leikkuunopeus3,2–5,6 km/h
Kuljetusnopeus8,5 km/h
*Vain ajoyksikkö. Lisätietoja kunkin leikkuuyksikön painosta on leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta kone, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, miten kone voidaan pysäyttää ja moottori sammuttaa nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Tee päivittäiset huoltotoimenpiteet. Katso kohta Päivittäisen huollon tarkastuslista.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottoriöljyn määrä ennen jokaista käyttökertaa tai kahdeksan käyttötunnin välein. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Polttoaineen tiedot

Polttoainesäiliön tilavuus: 2,0 litraa

Suositeltu polttoaine: Lyijytön bensiini, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön.

 • Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85).

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta, korkeintaan 30 päivää vanhaa polttoainetta.

 • Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei välttämättä kata.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki säiliöstä (Kuva 19). Täytä polttoainesäiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Katso moottorin käyttöopas.

  Important: Älä täytä säiliötä liian täyteen polttoainetta.

  g265976
 2. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja pyyhi mahdollisesti roiskunut polttoaine.

Leikkuunopeuden säätö

Leikkuunopeus määräytyy seuraavien koneen asetusten mukaan:

 • Kelanopeus: Kelan nopeuden voi säätää korkeaksi tai matalaksi. Katso kohta Kelanopeuden säätö.

 • Kelan käyttöpyörän asento: Kelan käyttöpyörät voi asettaa kahteen asentoon. Lisätietoja on leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

Kelanopeus ja kelan käyttöpyörän asento voidaan määrittää halutulle leikkuunopeudelle seuraavan taulukon mukaisesti:

Leikkuunopeus

KelanopeusHihnan asentoLeikkuuyksikkö
8-lehtinen11-lehtinen14-lehtinen
MatalaMatala7,3 mm5,3 mm4,2 mm
MatalaKorkea6,1 mm4,4 mm3,5 mm
KorkeaMatala5,9 mm4,3 mm3,4 mm
KorkeaKorkea5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Kelanopeuden säätö

Säädä kelanopeutta kelanopeuden säätönupilla (Kuva 20).

 • Korkea kelanopeus: käännä nuppia niin, että nupin päällä oleva H on kohti koneen etuosaa.

 • Matala kelanopeus: käännä nuppia niin, että nupin päällä oleva L on kohti koneen etuosaa.

g275053

Vetorummun asennon säätö

Vetorumpu voidaan säätää kahteen asentoon:

 • MATALA asento: käytä tätä asentoa alhaisemmalla leikkuukorkeudella leikkaamista varten (esim. golfviheriön leikkaaminen).

 • KORKEA asento: käytä tätä asentoa korkeammalla leikkuukorkeudella leikkaamista varten (esim. golfkentän tiiauspaikan leikkaaminen).

 1. Siirrä tukiteline KULJETUSPYöRIEN HUOLLON asentoon. Katso kohta Tukiteline.

 2. Irrota koneen kummallakin puolella olevat olkatapit (Kuva 21), jotka kiinnittävät rumpukäytön kotelon alustaan.

  g277026
 3. Kohdista alustan reiät käytön kotelon reikiin.

 4. Kiinnitä käytön kotelo alustaan (Kuva 21) aikaisemmin irrotetuilla olkatapeilla.

 5. Siirrä tukiteline SIVUUN. Katso kohta Tukiteline.

Kahvan korkeuden säätö

Kahvan korkeuden säätimellä voi säätää kahvan korkeuden sopivaan käyttöasentoon. Katso kohta Kahvan korkeuden säädin.

Koneen kuljetus työalueelle

Koneen kuljetus kuljetuspyörien avulla

Kuljetuspyörien avulla konetta voidaan kuljettaa lyhyitä matkoja.

 1. Asenna kuljetuspyörät. Katso kohta Kuljetuspyörien asennus.

 2. Varmista, että vetovipu ja kelan käyttövipu ovat VAPAA-asennossa.

 3. Käynnistä moottori. Katso kohta Moottorin käynnistys.

 4. Aseta kaasuvipu HIDAS-asentoon. Kallista koneen etuosaa hitaasti ylöspäin, jotta vetopyörä kytkeytyy, ja lisää hitaasti moottorin pyörimisnopeutta.

 5. Käytä leikkuria halutulla ajonopeudella säätämällä kaasua ja kuljeta kone haluamaasi määränpäähän.

Koneen kuljetus perävaunun avulla

Käytä koneen kuljetukseen perävaunua, jos sitä kuljetetaan pitkiä matkoja. Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai poistaessasi konetta perävaunusta.

 1. Aja kone varovasti perävaunuun.

 2. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja käännä polttoaineventtiili POIS-asentoon.

 3. Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 4. Kiinnitä kone tukevasti perävaunuun.

Note: Konetta voidaan kuljettaa Toro Trans Pro ‑perävaunulla. Perävaunun käyttöoppaassa on ohjeet perävaunun lastaukseen.

Important: Älä käytä moottoria perävaunussa kuljetuksen aikana, sillä se saattaa vahingoittaa konetta.

Kuljetuspyörien irrotus

 1. Vapauta kytkinsanka, laske moottorin käyntinopeutta kaasuvivulla ja sammuta moottori.

 2. Siirrä tukiteline KULJETUSPYöRIEN HUOLTOASENTOON. Katso kohta Tukiteline.

 3. Irrota kuljetuspyörät työntämällä pyörien lukituspidikkeet pois akseleista (Kuva 22).

  g274946
 4. Laske laite varovasti tukitelineeltä työntämällä laitetta hitaasti eteenpäin tai nostamalla laitteen alempaa kahvaa, jolloin tukiteline ponnahtaa takaisin SäILYTYSASENTOON. Katso kohta Tukiteline.

Rikastinvivun käyttö

Käytä rikastinvipua apuna kylmän moottorin käynnistyksessä. Aseta vipu RIKASTUS-asentoon, kun käynnistät kylmää moottoria. Siirrä vipu moottorin käynnistyttyä KäYNNISSä-asentoon.

g273508

Polttoaineen sulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen

Polttoaineen virtausta moottoriin voi ohjata polttoaineen sulkuventtiilin avulla seuraavasti:

 • Avaa polttoaineventtiili kääntämällä polttoaineen sulkuvipua narukäynnistimen kahvan suuntaan (Kuva 24).

 • Sulje polttoaineventtiili kääntämällä polttoaineen sulkuvipua poispäin narukäynnistimen kahvasta (Kuva 24).

  g273576

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Varmista ennen koneen käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä kone ollessasi käyttäjän paikalla.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Jos läsnä on oltava työtovereita, varmista, että ruohonkeräin on asennettu koneeseen.

 • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

 • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Ole varovainen, kun leikkaat märkää nurmikkoa. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

 • Pysäytä leikkuuyksikkö aina, kun et leikkaa ruohoa.

 • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta kone ennen leikkuukorkeuden säätämistä.

 • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Toimi seuraavasti ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta leikkuuyksiköt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta koneen moottori ja irrota virta-avain (jos varusteena).

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Katkaise koneesta virta ennen kuin tyhjennät keräimen.

 • Älä koske moottoriin, äänenvaimentimeen tai pakoputkeen moottorin ollessa käynnissä tai pian sen sammuttamisen jälkeen, sillä nämä osat voivat olla polttavan kuumia.

 • Sammuta kone ja kytke leikkuuyksikkö pois käytöstä seuraavissa tilanteissa:

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen tukkeuman poistamista

  • ennen ruohonkeräimen irrottamista

  • ennen leikkuuyksikön tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa

  • jos laite osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti: tarkasta, onko leikkuuyksikössä vaurioita, ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä

  • ennen käyttäjän paikalta poistumista.

 • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta. Suorita seuraavat toimenpiteet ennen koneen käyttöä rinteessä:

  • Lue ja sisäistä käyttöoppaassa ja koneessa olevat rinnekäytön ohjeet.

  • Arvioi leikkuupaikan olosuhteet ja määritä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tee arviointi huolellisesti ja harkiten. Maaston muutokset, kuten kosteus, saattavat vaikuttaa nopeasti koneen toimintaan rinteessä.

 • Käytä konetta poikittain rinteissä, älä koskaan ylös ja alas. Vältä käyttöä erittäin jyrkillä tai liukkailla rinteillä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Tunnista vaarat rinteen juurella. Älä käytä konetta pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä turvaväli koneen ja mahdollisten vaarapaikkojen välillä. Käytä tällaisilla alueilla käsikäyttöistä työkalua.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia. Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen sekä jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen. Laite voi liukua, vaikka pysäyttäisit vetopyörät.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

 • Jos menetät laitteen hallinnan, pysy poissa koneen kulkusuunnasta.

 • Pidä vaihde kytkettynä, kun ajat rinnettä alas. Älä laskeudu alamäkeen vapaalla (koskee ainoastaan​​vaihteistolla varustettuja yksiköitä).

Moottorin käynnistys

Note: Tässä osassa käsiteltävien ohjauslaitteiden kuvat ja kuvaukset ovat kohdassa Ohjauslaitteet.

Note: Varmista, että sytytystulpan johto on kiinnitetty sytytystulppaan.

 1. Varmista, että vetovipu on VAPAA-asennossa.

 2. Varmista, että polttoaineen sulkuventtiili on avoinna. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen.

 3. Siirrä virtakytkin KäYNNISSä-asentoon.

 4. Lisää moottorin käyntinopeutta kaasuvivulla.

 5. Aseta rikastinvipu RIKASTUS- ja KäYNNISSä-asentojen puoliväliin käynnistäessäsi kylmää moottoria. Katso kohta Rikastinvivun käyttö.

  Note: Rikastinta ei ehkä tarvita, kun käynnistetään lämmintä moottoria.

 6. Vedä narukäynnistimen kahvaa ulospäin, kunnes se kytkeytyy, ja käynnistä sitten moottori vetämällä kahvaa voimakkaasti.

  Important: Älä vedä narukäynnistimen narua ääriasentoon tai päästä irti käynnistimen kahvasta narun ollessa ulkona, sillä naru voi katketa ja käynnistin voi vaurioitua.

 7. Siirrä rikastinvipu KäYNNISSä-asentoon, kun moottori lämpenee.

Käyttövihjeitä

Important: Leikkuujäte toimii leikkuun aikana voiteluaineen tavoin. Leikkuuyksikön liiallinen käyttö ilman leikkuujätteitä saattaa vaurioittaa leikkuuyksikköä.

 • Leikkaa ruohoa suoraan eteen ja taaksepäin viheriön poikki.

 • Vältä pyörivää liikettä tai koneen kääntämistä viheriöllä, jotta nurmi ei vaurioidu.

 • Käännä kone viheriön ulkopuolella nostamalla leikkuukelaa (paina kahva alas) ja tekemällä vetorummulla pisaran muotoinen käännös (Kuva 25).

  g271799
 • Leikkaa normaalilla kävelynopeudella. Nopea vauhti säästää vain hieman aikaa, ja tuloksena on huonolaatuinen leikkuujälki.

 • Suora linja ja sopiva etäisyys edellisen leikkuuradan reunasta on helpompi säilyttää ruohonkeräimessä olevien ohjausviivojen avulla (Kuva 26).

  g272991

Koneen käyttö heikossa valaistuksessa

Jos konetta käytetään heikossa valaistuksessa, käytä LED-valosarjaa. Sarjan saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Important: Älä käytä tässä koneessa muita valojärjestelmiä, sillä ne eivät toimi oikein moottorin tuottaman vaihtovirran kanssa.

Ohjauslaitteiden käyttö ruohonleikkuun aikana

 1. Käynnistä moottori, aseta kaasuvipu alhaiselle nopeudelle, nosta leikkuuyksikkö painamalla kahva alas, kytke vetopyörä ja kuljeta kone viheriön reunalle.

 2. Pysäytä kone viheriön reunalle.

 3. Kytke leikkuuyksikkö leikkuuyksikön käyttövivulla, lisää kaasua, kunnes kone liikkuu haluamallasi nopeudella, kytke vetopyörä ja aja kone viheriölle, laske leikkuuyksikkö maahan ja aloita leikkuu.

Moottorin sammutus

 1. Vapauta kytkinsanka.

 2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

 3. Siirrä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

 4. Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastoimista tai kuljettamista.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Sammuta kone, irrota virta-avain (jos on) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia suljettuun tilaan.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammuttamista ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos varusteena) leikkuun jälkeen.

Ohjauslaitteiden käyttö ruohonleikkuun jälkeen

 1. Aja kone pois viheriöltä, nosta leikkuuyksikkö painamalla kahvaa alas, vapauta kytkinsanka, vapauta leikkuuyksikkö ja sammuta moottori.

 2. Irrota ruohonkeräin ja tyhjennä ruohonkeräin leikkuujätteestä.

 3. Asenna ruohonkeräin koneeseen ja siirrä kone varastoon.

Koneen kuljetus

Siirrä kone leikkuun jälkeen pois työalueelta. Katso kohta Koneen kuljetus kuljetuspyörien avulla tai Koneen kuljetus perävaunun avulla.

Kuljetuspyörien asennus

 1. Siirrä tukiteline KULJETUSPYöRIEN HUOLTOASENTOON. Katso kohta Tukiteline.

 2. Liu’uta pyörä akseliin (Kuva 27).

  g273510
 3. Käännä pyörän lukituspidike (Kuva 27) poispäin pyörän keskiöstä, jotta se pääsee liukumaan kauemmas akselille.

 4. Pyöritä pyörää edestakaisin, kunnes se liukuu kokonaan akselille ja lukituspidike kiinnittyy tukevasti akselin uraan.

 5. Tee samat toimenpiteet laitteen vastakkaisella puolella.

 6. Laske kone varovasti tukitelineeltä.

Vaihteiston kytkentä ja irtikytkentä

Rumpu voidaan kytkeä irti vaihteistosta, jolloin konetta voidaan siirtää. Vaihteisto on kytkettävä irti, kun konetta joudutaan siirtämään moottoria käynnistämättä (esim. huolto suljetussa tilassa).

Ennen koneen käyttöä on varmistettava, että vaihteisto on kytketty.

 1. Vetopyörän kytkentävipu on vaihteiston kotelossa (Kuva 25).

  g272196
 2. Vaihteiston kytkentä ja irtikytkentä suoritetaan seuraavasti:

  • Vaihteiston irtikytkentä: käännä vipu IRTIKYTKETTY-asentoon.

  • Vaihteiston kytkentä: käännä vipu KYTKETTY-asentoon.

Kunnossapito

Vaara

Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Important: Älä kallista konetta yli 25:tä astetta. Jos konetta kallistetaan yli 25 astetta, öljyä alkaa vuotaa palotilaan ja/tai polttoainetta alkaa vuotaa polttoainesäiliön korkista.

Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

Turvallisuus huollon aikana

 • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Siirrä kaasu alhaisen joutokäyntinopeuden asentoon.

  • Vapauta leikkuuyksiköt.

  • Varmista, että veto on vapaalla.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta koneen moottori ja irrota virta-avain (jos varusteena).

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

 • Jos mahdollista, älä huolla konetta sen ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat etäällä leikkuuyksiköstä, lisälaitteista ja liikkuvista osista. Sivulliset on pidettävä työskentelyalueen ulkopuolella.

 • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käytöstä, äänenvaimentimesta, jäähdytyssäleiköistä ja moottorista. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat. Asenna puuttuvat osat ja tarrat. Huolehdi, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat tiukasti kiinni, jotta konetta on turvallista käyttää.

 • Tarkista ruohonkeräimen osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa.

 • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurehkoja korjauksia tai tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista ilmasuodatinpanokset.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmasuodatinpanokset.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkasta ja säädä sytytystulppa. Vaihda se tarvittaessa.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda suodattimen paperipanos (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Important: Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista jarrun lukitusvivun toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Puhdista kone.       

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  Vaara

  Joku voi käynnistää moottorin huollon tai säätämisen aikana. Moottorin käynnistys vahingossa voi aiheuttaa vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

  Vapauta kytkinsanka, kytke seisontajarru ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltoa. Työnnä johto sivuun, jotta se ei vahingossa kosketa sytytystulppaa.

  Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen huoltoa, puhdistusta ja säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Sammuta moottori.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna moottorin jäähtyä ennen säätämistä, varastoimista tai korjaamista.

  5. Irrota sytytystulpan johto (Kuva 29).

   g265998

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  • Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla. Jos joudut tyhjentämään polttoainesäiliön, tee se ulkona.

  Moottoriöljyn huolto

  Täytä kampikammio noin 0,56 litralla viskositeetiltaan oikeaa öljyä ennen käynnistystä. Moottorissa voidaan käyttää korkealaatuista öljyä, jonka API-huoltoluokitus (American Petroleum Institute) on vähintään SJ. Valitse sopiva öljyn viskositeetti (paino) ympäristön lämpötilan mukaan. Kuva 30 näyttää lämpötilan mukaiset viskositeettisuositukset.

  g013375

  Note: Moniasteöljyt (5W-20, 10W-30 ja 10W-40) lisäävät öljyn kulutusta. Tarkista moottoriöljyn määrä useammin, jos käytät näitä öljyjä.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Paras hetki tarkistaa moottoriöljyn määrä on silloin, kun moottori on jäähtynyt tai ennen kuin käynnistät moottorin työpäivän alussa. Jos moottori on jo ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin kymmenen minuutin ajan ennen kuin tarkistat moottoriöljyn määrän.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Katso kohta Moottorin sammutus.

  2. Aseta kone siten, että moottori on vaakasuorassa, ja puhdista öljyn täyttöputken ympärillä oleva alue (Kuva 31).

   g266053
  3. Irrota mittatikku kääntämällä sitä vastapäivään.

  4. Irrota mittatikku ja pyyhi sen pää puhtaaksi.

  5. Asenna mittatikku kokonaan öljyntäyttöputkeen, mutta älä kierrä sitä kiinni.

  6. Irrota mittatikku ja tarkista moottorin öljymäärä (Kuva 32).

   g019686
  7. Jos moottorin öljymäärä ei ole oikea, lisää tai tyhjennä öljyä oikealle tasolle. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaara

  Öljy voi olla kuumaa moottorin käytön jälkeen. Kuuma moottoriöljy voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  Älä koske kuumaan moottoriöljyyn.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Katso kohta Moottorin sammutus.

  2. Aseta tyhjennystulpan alle astia öljyä varten.

  3. Irrota tyhjennystulppa, aluslaatta ja mittatikku (Kuva 31).

  4. Aseta moottori niin, että öljy valuu moottorista.

  5. Kun öljy on tyhjentynyt kokonaan, siirrä moottori vaakasuoraan asentoon ja asenna tyhjennystulppa ja uusi aluslaatta.

   Note: Toimita käytetty öljy valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  6. Kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöaukkoon, kunnes öljy on oikealla tasolla.

  7. Varmista mittatikulla, että öljymäärä on oikea. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  8. Kierrä mittatikku öljyntäyttöaukkoon.

  9. Puhdista mahdolliset öljyroiskeet.

  10. Kytke johto sytytystulppaan.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmasuodatinpanokset.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmasuodatinpanokset.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda suodattimen paperipanos (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Important: Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinkokoonpanoa; seurauksena voi olla erittäin vakava moottorivaurio.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Katso kohta Moottorin sammutus.

  2. Irrota siipimutteri, jolla ilmanpuhdistimen suojus on kiinnitetty (Kuva 33).

  3. Irrota ilmanpuhdistimen suojus.

   Note: Varmista, että ilmanpuhdistimen suojuksesta ei putoa likaa tai roskia suodattimen kantaan.

  4. Irrota vaahtomuovi- ja paperipanos suodattimen kannasta.

  5. Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta.

  6. Tarkasta vaahtomuovi- ja paperipanokset ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet tai hyvin likaiset.

   g265999
  7. Puhdista paperipanos liasta napauttamalla sitä kevyesti.

   Note: Älä harjaa likaa paperipanoksesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin. Vaihda panos, jos lika ei poistu siitä napauttamalla.

  8. Puhdista vaahtomuovipanos lämpimällä saippuavedellä tai syttymättömällä liuotinaineella.

   Note: Älä puhdista vaahtomuovipanosta bensiinillä, sillä bensiini voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

  9. Huuhtele ja kuivaa vaahtomuovipanos huolellisesti.

  10. Pyyhi lika kannasta ja suojuksesta kostealla liinalla.

   Note: Varmista, että kaasuttimeen johtavaan ilmakanavaan ei pääse likaa ja roskia.

  11. Asenna ilmanpuhdistimen panokset ja varmista, että ne ovat oikein paikoillaan. Asenna alempi siipimutteri.

  12. Asenna suojus ja kiinnitä se asentamalla ylempi siipimutteri.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja säädä sytytystulppa. Vaihda se tarvittaessa.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Käytä NGK BPR6ES -sytytystulppaa tai vastaavaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Katso kohta Moottorin sammutus.

  2. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  3. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin, mikä voi vaurioittaa moottoria.

  4. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,7–0,8 mm.

   g000533
  5. Asenna sytytystulppa varovasti käsin (jotta se ei mene väärin kierteisiin) ja kiristä se käsitiukkuuteen.

  6. Kiristä sytytystulppaa vielä ½ kierrosta, jos se on uusi. Muussa tapauksessa kiristä vielä ⅛–¼ kierrosta.

   Important: Löystyneestä sytytystulpasta voi tulla erittäin kuuma ja se voi vaurioittaa moottoria. Sytytystulpan ylikiristäminen voi vaurioittaa sylinterinkannen kierteitä.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Vetovaijerin säätö

  Säädä vetovaijeri niin, että kitka- ja painelevyn välissä on 1,1 mm:n rako.

  1. Kitka- ja painelevyn saa näkyviin irrottamalla kytkimen kuoren (Kuva 35).

   g274480
  2. Löysää vastamuttereita ja säädä vetovaijeri (Kuva 36) niin, että kitka- ja painelevyn välissä on 1,1 mm:n rako (Kuva 37).

   g274532
   g373491

  Käyttö- ja seisontajarrun säätö

  Jos käyttö-/seisontajarru luistaa käytön aikana, säädä sitä.

  1. Vapauta seisontajarru.

  2. Mittaa seisontajarrun kahvan pään välys (Kuva 38).

   Kahvan välyksen on oltava 12,7–25,4 mm. Jos välys ei ole tällä välillä, siirry vaiheeseen 3 ja säädä jarruvaijeria.

   g373542
  3. Säädä jarruvaijerin kireyttä seuraavasti:

   • Kiristä vaijeria löysäämällä vaijerin etummaista vastamutteria ja kiristämällä takimmaista vastamutteria (Kuva 39). Toista vaihe 2 ja säädä kireyttä tarvittaessa.

   • Löysää vaijeria löysäämällä takimmaista vastamutteria ja kiristämällä vaijerin etummaista vastamutteria (Kuva 39). Toista vaihe 2 ja säädä kireyttä tarvittaessa.

  g345043

  Kelan käyttövivun vaijerin säätö

  Poista löysä kelan käyttövivun vaijerista suorittamalla seuraavat vaiheet:

  1. Siirrä kelanopeuden säätönuppi korkean kelanopeuden asentoon. Katso kohta Kelanopeuden säätö.

  2. Löysää takimmaista vastamutteria ja kiristä etummaista vastamutteria (Kuva 40).

  g311125

  Kaasuvaijerin säätö

  Säädä moottorin alhaista ja korkeaa joutokäyntinopeutta säätämällä vaijeriputkea ja kaasuvivun pysäytintä. Katso kohta Moottorin alhaisen joutokäyntinopeuden säätö ja Moottorin korkean joutokäyntinopeuden säätö.

  Moottorin alhaisen joutokäyntinopeuden säätö

  Note: Seuraa moottorin käyntinopeutta kierroslukumittarista.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

   Note: Varmista ennen kaasuvaijerin säätöä, että moottorin käyttölämpötila on normaali.

  2. Käynnistä moottori ja vähennä moottorin käyntinopeus alhaiselle joutokäyntinopeudelle kaasuvivun avulla.

  3. Katso kierroslukumittarista, että moottorin joutokäyntinopeus on alhainen.

   Alhaisen joutokäyntinopeuden ihanteellinen lukema on 1 800 – 2 000 kierr./min.

  4. Löysää vaijeriputken kiristimen ruuvi (Kuva 41).

   g315295
  5. Liikuta vaijeriputkea, kunnes kierroslukumittarin lukema on 1 900 kierr./min.

  6. Kiristä vaijeriputken kiristimen ruuvi.

  Moottorin korkean joutokäyntinopeuden säätö

  Note: Seuraa moottorin käyntinopeutta kierroslukumittarista.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

   Note: Varmista ennen kaasuvaijerin säätöä, että moottorin käyttölämpötila on normaali.

  2. Käynnistä moottori ja nosta moottorin käyntinopeus korkealle joutokäyntinopeudelle kaasuvivun avulla.

  3. Katso kierroslukumittarista, että moottorin joutokäyntinopeus on korkea.

   Korkean joutokäyntinopeuden ihanteellinen lukema (CE-vaatimuksia noudattavissa maissa) on 3 350 – 3 550 kierr./min. Jos kierroslukumittarissa näkyvä nopeus on alle 3 350 tai yli 3 550 kierr./min, suorita vaiheet 4–7, kunnes nopeus on 3 350 – 3 550 kierr./min.

   Jos konetta käytetään maassa, jossa noudatetaan CE-vaatimuksia, säädä korkea joutokäyntinopeus seuraavasti:

   • 1018-koneet: 3 000 kierr./min

   • 1021-/1026-koneet: 3 150 kierr./min

  4. Sammuta moottori.

  5. Irrota sähköosien suojus seuraavissa koneissa suorittamalla seuraavat vaiheet:

   • 1018-koneet: sarjanumero 405619513 ja pienempi

   • 1021-koneet: sarjanumero 405674843 ja pienempi

   • 1026-koneet: sarjanumero 405583584 ja pienempi

   1. Irrota johdinsarjan liitin tuntilaskurista (Kuva 42).

    g280735
   2. Irrota sähköosien suojus irrottamalla ruuvit, joilla sähköosien suojus on kiinnitetty takapaneeliin (Kuva 43).

    g280734
  6. Säädä kaasuvivun pysäytintä kierroslukumittarin korkean joutokäynnin lukeman perusteella.

   • Lisää korkean joutokäyntinopeuden rajaa siirtämällä kaasuvivun pysäytintä ylös.

   • Laske korkean joutokäyntinopeuden rajaa siirtämällä kaasuvivun pysäytintä alas.

   Note: Kaasuvivun pysäytintä voidaan säätää räikällä.Jos kone on vanhempi (sarjanumerot määritetty vaiheessa 5), pidä laippamutteria konsolin alla kiintoavaimella. Uudemmissa koneissa on valettu mutteri; kiintoavaimen käyttö ei ole välttämätöntä.

   g315331
  7. Käynnistä moottori ja tarkkaile uutta korkean joutokäynnin lukemaa.

   Jos kierroslukumittarissa on asianmukainen nopeus vaiheen 3 mukaisesti, säätö on valmis.

  8. Jos sähköosien suojus irrotettiin, suorita seuraavat vaiheet:

   1. Kiinnitä sähköosien suojus takapaneeliin aikaisemmin irrotetuilla pulteilla.

   2. Kytke johdinsarjan liitin tuntilaskuriin.

  Leikkuuyksikön huolto

  Terien turvallinen käyttö

  • Ole varovainen, kun tarkastat kelan leikkuuyksikköä. Käytä kelojen huollon aikana käsineitä ja noudata varovaisuutta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  Leikkuuyksikön asennus

  Leikkuuyksikön asennus (malli 04820)

  1. Siirrä tukiteline LEIKKUUYKSIKöN HUOLLON asentoon. Katso kohta Tukiteline.

  2. Irrota kiinnittimet, joilla kelan käyttökokoonpano on kiinnitetty sivulevyyn (Kuva 45).

   g333187
  3. Irrota kelan käyttökokoonpano, litteät aluslaatat, jousialuslaatat ja välikappaleet sivulevystä (Kuva 45).

  4. Kohdista leikkuuyksikkö runkoon.

  5. Kiinnitä leikkuuyksikkö runkoon neljällä kuusiokoloruuvilla (Kuva 46).

   g333153
  6. Kiinnitä kelan käyttökokoonpano leikkuuyksikön sivulevyyn aikaisemmin irrotetuilla kuusiokoloruuveilla, aluslaatoilla ja välikappaleilla (Kuva 47).

   Varmista, että kelan käyttökokoonpanon käyttöakseli on asennettu voimansiirtoakselin kytkentäkappaleeseen (Kuva 47).

   g333165

  Leikkuuyksikön asennus (mallit 04830 ja 04840)

  1. Siirrä tukiteline LEIKKUUYKSIKöN HUOLLON asentoon. Katso kohta Tukiteline.

  2. Kohdista leikkuuyksikkö runkoon.

  3. Kiinnitä leikkuuyksikkö runkoon neljällä kuusiokoloruuvilla (Kuva 48).

   g333188
  4. Liu’uta leikkuuyksikön käytön kytkentäkappale voimansiirtoakselille (Kuva 48).

   Kytkentäkappaleen tulee liukua voimansiirtoakselille kevyesti. Jos vastusta tuntuu, varmista, että kelan käyttöakseli ja voimansiirtoakseli ovat samassa linjassa. Katso kohta Kelan käyttöakselin asennon säätö.

  5. Ruohonkeräimen asennus

  Kelan käyttöakselin asennon säätö

  Kelan käyttöakselin paikkaa voi muuttaa säätämällä kelan käyttökokoonpanon asentoa:

  1. Löysää kuvassa näkyvää pulttia (Kuva 49).

   g304660
  2. Käännä kelan käyttökokoonpanoa niin, että kelan käyttöakseli on samassa linjassa kuin voimansiirtoakseli.

  3. Kiristä aiemmin löysätty pultti.

  Jos vastusta tuntuu yhä, säädä moottorin ja vaihteiston kohdistusta. Lisätietoja on huolto-oppaassa.

  Leikkuuyksikön irrotus

  Leikkuuyksikön irrotus (malli 04820)

  1. Siirrä tukiteline LEIKKUUYKSIKöN HUOLLON asentoon. Katso kohta Tukiteline.

  2. Irrota ruohonkeräin (jos varusteena).

  3. Irrota kelan käyttökokoonpano leikkuuyksiköstä (Kuva 50) ja säilytä kiinnitystarvikkeet.

   g333165
  4. Irrota kuusiokoloruuvit, joilla leikkuuyksikkö on kiinnitetty runkoon (Kuva 51).

   g333153
  5. Irrota leikkuuyksikkö rungosta.

  Leikkuuyksikön irrotus (mallit 04830 ja 04840)

  1. Siirrä tukiteline LEIKKUUYKSIKöN HUOLLON asentoon. Katso kohta Tukiteline.

  2. Irrota ruohonkeräin (jos varusteena).

  3. Irrota leikkuuyksikön käytön kytkentäkappale voimansiirtoakselista (Kuva 52).

   g333189
  4. Irrota kuusiokoloruuvit, joilla leikkuuyksikkö on kiinnitetty runkoon (Kuva 52).

  5. Irrota leikkuuyksikkö rungosta.

  Leikkuuyksikön läppäys

  Seuraavassa taulukossa luetellaan ajoyksiköihin sopivat läppäyssarjat:

  Sarjan nimi/malliYhteensopivat ajoyksiköt
  Access-läppäyssarja (malli 139-4342)Mallit 04820, 04830 ja 04840
  Läppäyssarja (malli 04800)Mallit 04830 ja 04840

  Katso käyttöohjeet tietyn sarjan asennusohjeista. Hanki yksi näistä sarjoista ottamalla yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen varastointi

  1. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin etenkään vaihdevivun laatan ja moottorin läheisyydessä.

  2. Lisää stabilointi-/lisäainetta polttoainesäiliöön, jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi.

   1. Käytä moottoria viiden minuutin ajan, jotta lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä.

   2. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

   3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Käynnistä moottori uudelleen rikastin suljettuna, kunnes moottori ei käynnisty.

   4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.

   5. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten asetusten mukaisesti.

    Note: Stabilointi-/lisäainetta sisältävää polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  3. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  4. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  5. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.